ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΢ΙΥΝΟΤ

Η ΢ίφνοσ μπορεί να χαρακτηριςτεί ολόκληρη ωσ ζνα αρχαιολογικό μνημείο καθϊσ από αναςκαφζσ ζχει
προκύψει ότι κατοικείται από τη Νεολιθική περίοδο (7000-3000π.Χ.).

Ο ςημαντικότεροσ αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτη ΢ίφνο είναι η Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρζα. ΢τον
λόφο υπάρχει και το εκκληςάκι του Άγιο Ανδρζα (1701).Οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν μεγάλο μζροσ του
μυκηναϊκοφ τείχουσ (12οσ αιϊνασ π.Χ.), που περιβάλλει την ακρόπολη.
Εντόσ του, ήλθαν ςτο φωσ τα ερείπια τουλάχιςτον πζντε οικοδομημάτων, μάλλον κατοικιϊν, από τισ
οποίεσ τουλάχιςτον μία ανάγεται ςτη μυκηναϊκή εποχή. Οι άλλεσ φαίνεται να χρηςιμοποιήθηκαν κατά τον
8ο αιϊνα π.Χ. ΢τον ίδιο χϊρο βρίςκεται και η εκκληςία του Αγίου Ανδρζα που ςτεφανϊνει την Ακρόπολη
και είναι ορατή από μακριά.

Με την αναςκαφική ζρευνα ςτο δαςϊδη λόφο του Αγίου Ανδρζα ΢ίφνου ήλθε ςτο φωσ το μυκηναϊκό
εξωτερικό τείχοσ, μήκ. 300 μ., ζωσ το φψοσ των 3 μ., η τάφροσ ανάμεςα ςτο εξωτερικό και το εςωτερικό
τείχοσ, καθϊσ και ορθογϊνιοσ πφργοσ τησ οχφρωςησ. Όςον αφορά ςτην πόλη των ιςτορικϊν χρόνων,
αποκαλφφθηκε ο πυκνόσ πολεοδομικόσ ιςτόσ τησ αρχαϊκήσ φάςησ, οικοδομήματα παλαιότερων φάςεων,
καθϊσ και το ιερό, από το οποίο προήλθαν αξιόλογα κινητά ευρήματα.

΢ίφνοσ, Άγιοσ Ανδρζασ. Κφλικα Τςτεροελλαδικήσ IIIΒ περιόδου (Μυκηναϊκή Οικία Η) και υδρία
Τςτεροελλαδικήσ IIIΓ περιόδου (περιοχή Μυκηναϊκήσ Οικίασ Η).

Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕ΢Η ΣΗ΢ ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ΢ ΑΚΡΟΠΟΛΗ΢

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρζα -Κάςτρο του Άι-Ντριά

Η θζςη είναι διαλεγμζνη και λόγο του φψουσ του 400 μ. το ςημείο όπου ζκτιςαν την ακρόπολη ήταν
περίβλεπτο καθιςτϊντασ το ςτρατηγικό ςημείο και από το ςημείο αυτό μποροφςαν να ελζγχουν τισ
θαλάςςιεσ οδοφσ περιμετρικά νότια ανατολικά δυτικά και εν μζρει προσ βορά .

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗ΢Η ΜΕ΢Α ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

΢ίφνοσ, Άγιοσ Ανδρζασ. άποψη του εξωτερικοφ οδοντωτοφ τείχουσ τησ υςτεροκυκλαδικήσ ακρόπολησ.
Δεξιά εςωτερικόσ αναςκαφικόσ χϊροσ. ΚΑ' ΕΠΚΑ. ΤΠΠΟ/ΣΑΠ

Η αρχαιολογική ςκαπάνη ζφερε ςτο φωσ μεγάλο μζροσ μυκηναϊκοφ τείχουσ του 12ου αι. π.Χ. και μζςα
από αυτό ερείπια κτιςμάτων, πιθανϊν κατοικιϊν. Οι αναςκαφζσ απζδειξαν τη ςυνεχή κατοίκηςη από τουσ
Μυκηναϊκοφσ ζωσ τουσ ελληνιςτικοφσ χρόνουσ.
ΣΕΛΟ΢
ΚΕϋΕΠΚΑ ΤΠΠΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΟΝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful