ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΛΤ΢ΜΩΝ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ

ΚΑΣΑ ΣΟΤ΢ ΕΛΛΗΝΕ΢

ΩΓΤΓΟ΢ - Ο ΚΑΣΑΚΛΤ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΩΓΤΓΟΤ
΢ε πολλά αρχαία κείμενα λζγεται πωσ θ Ωγφγια πλθμμφρα κάλυψε ολόκλθρο τον κόςμο,
και ιταν τόςο καταςτροφικι που άφθςε τθν Αττικι χωρίσ βαςιλιά μζχρι τθν εποχι του
Κζκροπα

Ο Ωγφγοσ ι Ωγφγθσ, ιταν κατά τθν Ελλθνικι Μυκολογία, ζνασ από τουσ αρχζγονουσ θγζτεσ ςτθν Αρχαία
Ελλάδα. ιδιαίτερα ςτθν Βοιωτία. Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ πιςτεφεται ότι ιταν ο πρϊτοσ αυτόχκονασ
βαςιλιάσ τθσ Αττικισ. Θ ετοιμολογία και θ ζννοια του ονόματοσ (από το επίκετο Ωγφγιοσ) ςθμαίνει,
αρχζγονοσ, πρωταρχικόσ, πολφ αρχαίοσ. Είναι δε ιδιαίτερα γνωςτόσ ωσ βαςιλιάσ των Εκτενϊν, κατά τον
Ραυςανία Εκτζνεσ ι Εκτινεσ ,των αυτοχκόνων (προκατακλυςμιαίων) και πρϊτων κατοίκων τθσ Βοιωτίασ.
Μδρυςε τθν πόλθ Ωγυγία (θ μετζπειτα Κιβα) και ζγινε ο πρϊτοσ βαςιλιάσ τθσ. Αρκετοί αρχαίοι Ζλλθνεσ
ποιθτζσ αναφζρονται ςτουσ Κθβαίουσ ωσ «Ὠγυγίδαι».
Το όνομα του χρθςιμοποιικθκε αργότερα για να τονίςει οτιδιποτε το "παμπάλαιο", πριν τον πρϊτο
κατακλυςμό που ςυνζβθ κατά τθν βαςιλεία του. Ο πρϊτοσ Κατακλυςμόσ επειδι ςυνζβθ βαςιλεφοντοσ του
Ωγφγου γι’ αυτό πιρε και το όνομα του. Τότε πλθμμφριςε θ Αττικι και οι κάτοικοι τθσ, άλλοι μεν πνίγθκαν και άλλοι
- όςοι πρόλαβαν - τθν εγκατζλειψαν. Οι άνκρωποι που επζηθςαν λζγεται πωσ μετοίκθςαν ςτθν Αίγυπτο, τθσ

οποίασ το πρϊτο όνομα ιταν επίςθσ "Ωγυγία", όπωσ τθσ Αττικισ και τθσ Βοιωτίασ.

Τοφτο ςυνζβθ επειδι ο Κθφιςόσ ποταμόσ πλθμμφριςε και ζπνιξε τθν Αττικι και τθν Βοιωτία *Ραυς.
Βοιωτικά Ε’ 1 και Θ’, Σχόλ. Απόλλων. Γ’1177 κ.α.+ Λζνε δε ότι τότε φάνθκε ςθμείο παράξενο ςτο δίςκο τθσ
Αφροδίτθσ, επειδι μεταβλικθκε και θ διάμετροσ και το ςχιμα και το χρϊμα και θ τροχιά τθσ. Ο Freret
νομίηει ότι το παράδοξο ουράνιο ςϊμα ιταν κάποιοσ κομιτθσ και όχι θ Αφροδίτθ, και μάλιςτα ςτθν
διατριβι του τεκμθριϊνει ότι ιταν εκείνοσ ο κομιτθσ που φάνθκε και το 1680 ,Κάςτωρ παρ’ Αυγουςτίν.
Ρολ. Κ’ . κ’ Λθ’. Ι Υπομνιματ. Ακαδ.τόμ. Λ’ ςελ. 357- και υποκζτουν ότι αυτόσ ο κομιτθσ πζραςε πολφ
κοντά ςτθ Γθ, ι ότι μζρθ τοφτου χτφπθςαν τθ Γθ και δθμιοφργθςαν πελϊριο παλιρροϊκό κφμα, το οποίο
προξζνθςε αςφλλθπτθ καταςτροφι. Ρικανολογοφν δε ότι εξ αιτίασ αυτισ τθσ φυςικισ καταςτροφισ
εξαφανίςτθκε ο Ρροκατακλυςμιαίοσ Αιγιακόσ Ρολιτιςμόσ.
Ο Κατακλυςμόσ του Ωγφγου χρονολογείται τθν Ογδόθ Εποχι, δθλαδι πριν 25.000 περίπου χρόνια (25.000
χρόνια Ρρο Εποχισ).
Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Ραράδοςθ ο κατακλυςμόσ του Ωγφγου ζγινε όταν κυβερνιτθσ ςτο Αργοσ ιταν ο
Φορωνζασ, γιόσ του Λνάχου.
Ο Ραυςανίασ ςτα "Κορινκιακά" λζει ότι ο Φορωνζασ κεωρείτο ωσ ζνασ εκ των προ-προϊςτορικϊν Ελλινων
ο οποίοσ ςυγκζντρωςε τουσ ανκρϊπουσ ςε κοινότθτεσ ενϊ μζχρι τότε ζκαναν θμιάγρια ηωι.

*...+λζγεται δὲ καὶ ὧδε λόγοσ: Φορωνζα ἐν τῇ γῇ ταφτῃ γενζςκαι πρῶτον, Ἴναχον δὲ οὐκ ἄνδρα ἀλλὰ
τὸν ποταμὸν πατζρα εἶναι Φορωνεῖ: τοῦτον δὲ Ποςειδῶνι καὶ Ἥρᾳ δικάςαι περὶ τῆσ χϊρασ, ςὺν δὲ
αὐτῷ Κθφιςόν τε καὶ Ἀςτερίωνα *καὶ τὸν Ἴναχον+ ποταμόν: κρινάντων δὲ Ἥρασ εἶναι τὴν γῆν, οὕτω
ςφίςιν ἀφανίςαι τὸ ὕδωρ Ποςειδῶνα. καὶ διὰ τοῦτο οὔτε Ἴναχοσ ὕδωρ οὔτε ἄλλοσ παρζχεται τῶν
εἰρθμζνων ποταμῶν ὅτι μὴ ὕςαντοσ τοῦ κεοῦ: κζρουσ δὲ αὖά ςφιςίν ἐςτι τὰ ῥεφματα πλὴν τῶν ἐν
Λζρνῃ. Φορωνεὺσ δὲ ὁ Ἰνάχου τοὺσ ἀνκρϊπουσ ςυνιγαγε πρῶτον ἐσ κοινόν, ςποράδασ τζωσ καὶ ἐφ'
ἑαυτῶν ἑκάςτοτε οἰκοῦντασ: καὶ τὸ χωρίον ἐσ ὃ πρῶτον ἠκροίςκθςαν ἄςτυ ὠνομάςκθ Φορωνικόν. Ελλάδοσ περιιγθςισ / Κορινκιακά.
Οι πλθροφορίεσ που ζχουν διαςωκεί ςχετικά με τον Ϊγυγο και τον Φορωνζα προζρχονται από το
Μυκθναϊκό Ζποσ "Φορωνίσ" -το αρχαιότερο Ελλθνικό Ζποσ- το οποίο δυςτυχϊσ, δεν διεςϊκθ.
Ωγυγία ονομάηεται και θ μυκικι νιςοσ τθσ Καλυψοφσ, οπότε ζχουμε 3 μεγάλεσ περιοχζσ με το ίδιο όνομα!
(Αίγυπτοσ, Αττικι + Βοιωτία και νιςοσ τθσ Καλυψοφσ)...
Σφμφωνα με τουσ ίδιουσ μφκουσ ο Ωγυγοσ ι Ωγφγθσ, ιταν ο κεμελιωτισ των Αιγυπτιακϊν Κθβϊν ενϊ
αργότερα, ο Κάδμοσ προσ τιμιν του ονόμαςε τισ πφλεσ των Ελλθνικϊν Κθβϊν, Ογυγίασ πφλασ, και θ Κιβα
πιρε τθν επονομαςία Ωγφγιαι.
*...+ ἐξ Ἀκραιφνίου δὲ ἰόντι εὐκεῖαν ἐπὶ λίμνθν τὴν Κθφιςίδα--ο δὲ Κωπαίδα ὀνομάηουςι τὴν αὐτιν-πεδίον καλοφμενόν ἐςτιν Ἀκαμάντιον: οἰκῆςαι δὲ Ἀκάμαντα ἐν αὐτῷ φαςιν. ἐσ δὲ τὴν λίμνθν ὅ τε
ποταμὸσ ὁ Κθφιςὸσ ἐκδίδωςιν ἀρχόμενοσ ἐκ Λιλαίασ τῆσ Φωκζων καὶ διαπλεφςαντί εἰςι Κῶπαι. κεῖνται
δὲ α Κῶπαι πόλιςμα ἐπὶ τῇ λίμνῃ, τοφτου δὲ καὶ Ὅμθροσ ἐποιιςατο ἐν καταλόγῳ μνιμθν: ἐνταῦκα
Διμθτροσ καὶ Διονφςου καὶ ΢αράπιδόσ ἐςτιν ερά. *2+ λζγουςι δὲ ο Βοιωτοὶ καὶ πολίςματα ἄλλα πρὸσ
τῇ λίμνῃ ποτὲ Ἀκινασ καὶ Ἐλευςῖνα οἰκεῖςκαι, καὶ ὡσ ὥρᾳ χειμῶνοσ ἐπικλφςαςα ἠφάνιςεν αὐτὰ ἡ
λίμνθ. ο μὲν δὴ ἰχκῦσ ο ἐν τῇ Κθφιςίδι οὐδζν τι διάφορον ἐσ ἄλλουσ ἰχκῦσ τοὺσ λιμναίουσ ἔχουςιν: α
δὲ ἐγχζλεισ αὐτόκι καὶ μεγζκει μζγιςται καὶ ἐςκίειν εἰςὶν ἥδιςται. Ραυςανίασ – Βοιωτικά

Ο Κατακλυςμόσ του Ωγφγου ςυνζβθ κατά το 37ον ζτοσ τθσ βαςιλείασ του Ωγφγου .

Ο Ϊγυγιοσ και πρϊτοσ κατακλυςμόσ " ο οποίοσ ςυνζβθ γφρω ςτο 15.000 π.Χ.-10.000 π.Χ.. Αρχαιολόγοι
και γεωλόγοι αδυνατοφν να ρίξουν φωσ και οι υποκζςεισ των προγόνων (εκτείνονται από το 9500 π.χ. ζωσ
το 1796 π.χ.) δεν βοθκοφν ιδιαίτερα ςτον χρονικό εντοπιςμό του φαινομζνου.
Οι Ορφικοί ςφγχρονοί μασ υποςτθρίηουν ότι ο κατακλυςμόσ ζγινε το 11835 π.χ. βάςει αςτρονομικϊν
εξιςϊςεων οι οποίεσ προκφπτουν από τον Απολλϊνιο φμνο (ςτ.21). αυτόσ ο ςτίχοσ γράφει "μίξασ

χειμϊνοσ κζρεόσ τ’ ίςον αμφοτζροιςιν",Ο Κατακλυςμόσ αυτόσ δθμιοφργθςε τζτοια καταςτροφι ϊςτε
άφθςε ζνα μεγάλο ιςτορικό κενό 189 ετϊν, μζχρι του Κζκροποσ, ο οποίοσ εβαςίλευςε πολφ βραδφτερον.
Στθν μετακατακλυςμικι εποχι αγνοείται τι ςυνζβθ ςτθν Αττικι.
Ο Ωγφγοσ είχε γυναίκα τθν Κιβθν κυγατζρα του Διόσ και εγζννθςεν εξ αυτισ τον Ελευςίνα και τισ
Ρραξιδίκεσ. Μερικοί λζγουν και κάποιον Κάδμον, προσ λφπθν των φοινικιςτϊν που τον κζλουν να
κατάγεται από τουσ Γεφυραίουσ Φοίνικεσ, ενϊ ςε κάκε περίπτωςθ ιτο αναμφιςβιτθτα Ελλθν . Ρολφ
πικανόν ο Ωγφγοσ να ιτο και βαςιλεφσ τθσ Βοιωτίασ*Ευςελ. Χρονικ. Κεόφιλ. Εν Αυτολυκ.Γ’ 399+
Ο Ελευςίν ζκτιςε τθν Ελευςίνα και ζμεινε εκεί μετά τον κατακλυςμό. Πμωσ υπιρχε και άλλθ κωμόπολθ με
το όνομα Ελευςίνα και Ακιναι ςτθν Βοιωτία, πλθςίον τθσ Κωπαίδοσ λίμνθσ, τισ οποίεσ ζπνιξε θ λίμνθ όταν
ςυνζβθ μεγάλθ πλθμμφρα επί βαςιλείασ του Κζκροποσ. Ο Ρλάτων ςτουσ Νόμουσ του, υπολογίηει πωσ θ
πλθμμφρα ςυνζβθ 10.000 χρόνια πριν από τθν εποχι του. Επίςθσ, ςτον Κριτία, περιγράφει τθν πλθμμφρα
ωσ "τθν μεγαλφτερθ όλων". Διαφορετικζσ χρονολογίεσ ζχουν προτακεί για τον κατακλυςμό, μερικζσ είναι:
2.136 π.Χ. (Βάρρων) και 1.796 π.Χ (Αφρικανόσ).

ΔΕΤΚΑΛΙΩΝ – Ο ΚΑΣΑΚΛΤ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΔΕΤΚΑΛΙΩΝΟ΢
«Ότι (από) Δευκαλίωνοσ και Πφρρασ Ζλλθν, εκ του οποίου Ελλάσ και Ζλλθνεσ».
Ελλάνικοσ 1a,4,F.6a & ΢χόλ. Απολλϊνιο Ρόδιο 248.7.

Τπιρχαν πολλοί κατακλυςμοί, όμωσ, το αναφζρει και ο Ρλάτων ςτο διάλογο "Τίμαιοσ" (22CD και 23
Β).Στα κεφάλαια αυτά ο Ρλάτων αναφζρει ζνα μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ που είχε κάνει ο Σόλων με τουσ ιερείσ
τθσ Αιγφπτου. Αναφζρουμε, τα ςυγκεκριμζνα κεφάλαια(22ABCD, 23B):
" ...Κάποτε που κζλθςε ο ΢όλων να τουσ παραςφρει (εννοεί: τουσ ιερείσ τθσ Αιγφπτου) να μιλιςουν για
τα παλιά γεγονότα, άρχιςε να τουσ διθγείται για όςα εδϊ ςτθν Ακινα κεωροφνται αρχαιότατα. Για τον
Φορωνζα, τον οποίο ονόμαςαν πρϊτο και για τθ Νιόβθ και για τα μετά τον κατακλυςμό. Διθγικθκε
επίςθσ για τον Δευκαλίωνα και τθν Πφρρα, πωσ διαβίωςαν μετά τον κατακλυςμό, και για τουσ
απογόνουσ τουσ, και προςπάκθςε να κακορίςει πόςα ζτθ παριλκον από όςα ζλεγε και να
χρονολογιςει.

Κάποιοσ από τουσ ιερείσ πολφ θλικιωμζνοσ, του είπε τότε: ...Πολλζσ καταςτροφζσ ανκρϊπων ζχουν
γίνει και κα γίνουν από πολλά αίτια, οι πλζον μεγαλφτερεσ από πυρκαγιζσ και κατακλυςμοφσ, και οι
μικρότερεσ από αμζτρθτα άλλα αίτια. Π.χ. θ παράδοςθ που επικρατεί εισ τθ χϊρα ςασ ότι δθλαδι
κάποτε ο Φαζκων, ο γιοσ του Ηλίου, αφοφ ζηευξε το άρμα του πατρόσ του, επειδι δεν είχε τθν
ικανότθτα να ακολουκιςει τον ίδιο με τον πατζρα του δρόμο, και πυρπόλθςε ότι υπιρχε πάνω ςτθ γθ
και ο ίδιοσ κτυπθκείσ από κεραυνό εφονεφκθ, αυτό λζγεται ωσ μφκοσ, ενϊ θ πραγματικότθτα είναι θ
παράλλαξθ (ςθμείωςθ: μεταβολι τθσ κυκλικισ κίνθςθσ) των περιςτρεφόμενων γφρω από τθ γθ
ουρανίων ςωμάτων που προκαλεί καταςτροφι για πολλά χρόνια, από τισ πυρκαγιζσ, των όντων πάνω
ςτθ γθ....".
Και παρακάτω ο Αιγφπτιοσ ιερζασ λζει ςτο Σόλωνα (23B): " Όςα λοιπόν είπεσ προθγουμζνωσ, ΢όλων, για
τισ δικζσ ςασ παραδόςεισ περί γενεαλογιϊν, ελάχιςτα διαφζρουν από παιδικά παραμφκια. Διότι εςείσ
ενκυμείςκε μόνο ζνα κατακλυςμό τθσ γθσ (ςθμείωςθ: τον κατακλυςμό του Δευκαλίωνα), ενϊ ζγιναν
πολλοί πιο παλιά....."
Πςα αναφζραμε δείχνουν το αρχζγονο ιςτορικό βάκοσ των ελλθνικϊν μφκων! Ρρζπει δε να τονίςουμε ότι
ο μφκοσ δεν είναι κατ' ανάγκθν παραμφκι αλλά οι αναφορζσ του ζχουν ζναν ενδεχόμενο ιςτορικό
πυρινα! Ο μφκοσ ςυνικωσ ζχει δυο ςτόχουσ να διδάξει και να πλθροφόρθςθ με κωδικοποιθμζνεσ εικόνεσ
ι με υπερβολζσ και αλλθγορίεσ όπωσ κα λζγαμε ςιμερα. Το πόςεσ πλθροφορίεσ ζχουν χακεί για το
απϊτατο παρελκόν των Ελλινων και τθσ μεςόγειου γενικότερα το δείχνει ο μφκοσ του Δευκαλίωνα .
Διαβάςτε παρακάτω και κα καταλάβετε!
«Ζτςι ζχει ο μφκοσ του Δευκαλίωνοσ. Αυτι θ γενιά των ανκρϊπων δεν είναι θ πρϊτθ, αλλά τθσ πρϊτθσ
εκείνθσ γενιάσ οι άνκρωποι όλοι χάκθκαν, αυτοί δε γζνοσ δεφτερο είναι του Δευκαλίωνοσ που το
πλικοσ τθσ παντοφ αποίκθςε. Περί δε εκείνων των (πρϊτων) ανκρϊπων αυτά μυκολογοφνται, ότι
μεγάλοι υβριςταί ζγιναν και ακζμιτα ζργα ζπρατταν, οφτε όρκουσ τθροφςαν, οφτε ξζνουσ
φιλοξενοφςαν, οφτε και ικζτεσ ανζχοντο, ζτςι επιλκε ς' αυτοφσ θ μεγάλθ ςυμφορά. Αυτι θ ίδια θ γθ,
πολφ φδωρ ανζδυε, και βροχζσ μεγάλεσ ζγιναν και οι ποταμοί τεραςτίωσ διογκϊκθκαν και θ κάλαςςα
τόςο πολφ ανζβθ, ϊςτε τα πάντα ςκζπαςε το νερό και ζτςι χάκθκαν όλοι! Ο Δευκαλίων δε, ευςεβισ και
ςυνετόσ, μόνοσ των ανκρϊπων απζμεινε για (να γεννιςει) τθν γενιά τθν δεφτερθ. Η δε ςωτθρία ζτςι
ζγινε. Μεγάλθ λάρνακα (κιβωτό) αυτόσ είχε και ς' αυτιν επιβίβαςε παιδιά*8+ και γυναίκεσ.
Κατζφκαςαν δε και επιβιβάςκθκαν (ςτθν κιβωτό επίςθσ) και χοίροι και ίπποι και λζοντεσ κατά γζνθ και
όφεισ και ακόμα όλα όςα τθν γθ μοιράηονται, πάντα κατά ηεφγθ. Ο δε (Δευκαλίων) τα δζχκθκε όλα,
γιατί μεταξφ τουσ δεν εβλάπτοντο, διότι εκ Διόσ φιλία ζγινε μεταξφ τουσ και ςε μια λάρνακα πάντεσ
ζπλευςαν όςο το φδωρ επικρατοφςε. Αυτά ιςτοροφν οι Ζλλθνεσ περί Δευκαλίωνοσ» Λουκιανόσ «περί
τθσ ςυρίθσ κεοφ» 12.3 .

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ μφκουσ τθσ Ελλθνικισ Μυκολογίασ διαδραματίηεται λοιπόν ςτθν περιοχι
μασ χιλιάδεσ χρόνια πριν. Ο Κατακλυςμόσ του Δευκαλίωνα είναι θ αρχαία Ελλθνικι εκδοχι του
κατακλυςμοφ που αναφζρεται ςε παραδόςεισ πολλϊν αρχαίων πολιτιςμϊν .
Κατά τον μφκο τθν εποχι που ςτθ Φκία και τθ Κεςςαλία βαςίλευε ο Δευκαλίωνασ ο Δίασ αποφάςιςε να
καταςτρζψει όλθ τθν γενιά των ανκρϊπων που ιταν διεφκαρμζνθ, με εξαίρεςθ τον δίκαιο βαςιλζα και
τθν γυναίκα του τθν Ρφρρα. Τότε ο Τιτάνασ Ρρομθκζασ, ο αδελφόσ του Άτλαντα, ςυμβοφλεψε το γιο του
τον Δευκαλίωνα, να καταςκευάςει μια κιβωτό για να ςωκεί.
Ο Δευκαλίων καταςκεφαςε τθν κιβωτό και ζβαλε μζςα τα απαραίτθτα εφόδια. Πταν άρχιςε να βρζχει
αςταμάτθτα, κλείςτθκε μζςα μαηί με τθ γυναίκα του τθν Ρφρρα, θ οποία ιταν κόρθ του Επιμθκζα (ο
άλλοσ αδερφόσ του Άτλαντα) και τθσ Ρανδϊρασ. Ο Δίασ ζριξε πολλι βροχι χωρίσ διακοπι. Το νερό γζμιςε
τα ποτάμια, αυτά φοφςκωςαν, ξεχείλιςαν και παρζςυραν ό,τι βρικαν μπροςτά τουσ, αγακά και ψυχζσ.

Οι πεδιάδεσ ζγιναν λίμνεσ και οι πολιτείεσ βοφλιαξαν και χάκθκαν κάτω από τα νερά. Στο τζλοσ μόνο
μερικζσ βουνοκορφζσ φαίνονταν πάνω ςε μια απζραντθ κάλαςςα. Θ κιβωτόσ με τον Δευκαλίωνα και τθν
Ρφρρα ζπλεε πάνω ςτα νερά εννιά μερόνυχτα. Φςτερα κάκιςε ςτθ κορφι του Ραρναςςοφ ι όπωσ άλλοι
ζλεγαν, ςτθν Πκρθ ι ςτον Άκω ι ςτθ Δωδϊνθ. Πταν θ βροχι επιτζλουσ ςταμάτθςε και τα νερά
αποτραβιχτθκαν, ο Δευκαλίων και θ Ρφρρα βγικαν από τθν κιβωτό, και αφοφ ξαναπάτθςαν τθ γθ , χωρίσ
να ζχουν πάκει τίποτα, ζκαναν κυςία ςτον Φφξιο Δία (προςτάτθ των φυγάδων) για να τον ευχαριςτιςουν
για τθ ςωτθρία τουσ.
Ο "κεόσ" δζχκθκε καλόκαρδα τθν προςφορά τουσ και ζςτειλε τον αγγελιοφόρο του Ερμι να τουσ πει να
του ηθτιςουν όποια χάρθ κζλουν. Τότε ο Δευκαλίων και θ Ρφρρα ηιτθςαν από το "κεό" ανκρϊπουσ. Ο
"κεόσ" δεν αρνικθκε και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ο Δευκαλίων και θ Ρφρρα ςκζπαςαν τα πρόςωπά
τουσ, προχωροφςαν, ζπαιρναν λικάρια από τθ γθ και τα ζριχναν πίςω τουσ, χωρίσ να γυρίςουν να
κοιτάξουν. Πταν ζπεφταν τα λικάρια του Δευκαλίωνα, ι γθ ζβγαηε άντρεσ, όπου ζπεφταν τα λικάρια τθσ
Ρφρρασ θ γθ ζβγαηε γυναίκεσ. Ζτςι ζγινε ζνασ νζοσ λαόσ από τα λικάρια τθσ γθσ, άςχετοσ με τουσ κατ'
αυτό απογόνουσ του Δευκαλίωνα και τθσ Ρφρρασ.

Από τθ μυκολογία ςυμπεραίνουμε ότι ο Δευκαλίωνασ. ςαν γιοσ του Ρρομθκζα, αδελφοφ του Άτλαντα
ιταν απ' ευκείασ απόγονοσ των Τιτάνων και Ατλάντων. Ρολλοί ιςχυρίηονται ότι ιταν πλοίαρχοσ των
Ατλάντων και όταν ζγινε κατακλυςμόσ βρζκθκε με το πλοίο του ςτα χωρικά φδατα τθσ Κεςςαλίασ και
γλίτωςε με τθ φαμελιά του και το πλιρωμα του πλοίου - κιβωτοφ. Τθν ιςτορία του τθ μυκοποίθςαν και
καταγράφθκε ςαν μυκικό πρόςωπο! Κι' όμωσ οι γραφζσ τον κζλουν πρϊτο βαςιλιά τθσ Κεςςαλίασ και
γεννιτορα - πατζρα του Ζλλθνα, από τον οποίο πιρε το όνομα θ Ελλάδα και οι Ζλλθνεσ. Ο Δευκαλίων,
λοιπόν, και οι δικοί του ιταν οι μόνοι που γλίτωςαν από τον τρομερό κατακλυςμό, ςφμφωνα με τθν
Ελλθνικι μυκολογία.
Αλλά ςε πιο κατακλυςμό αναφζρεται θ Ελλθνικι μυκολογία; Μιπωσ ςτο παγκόςμιο κατακλυςμό που
ςφμφωνα με τον Ρλάτωνα ζγινε γφρω ςτο 9600 π.Χ. και βυκίςκθκε θ Ατλαντίδα μζςα ςε μια μζρα και
νφχτα; Θ θμερομθνία αυτι επιβεβαιϊνεται και από τισ παραδόςεισ άλλων αρχαίων λαϊν. Ι μιπωσ
υπιρχε και άλλοσ κατακλυςμόσ μικρότεροσ, γφρω ςτο 7000 π.Χ. ι ακόμα και ςτο 5000 π.Χ, όπωσ πολλοί
μελετθτζσ παραδζχονται, ςτον οποίο βυκίςκθκε και το υπόλοιπο τμιμα τθσ Ατλαντίδοσ που επζηθςε; Αν
ιςχφει θ δεφτερθ εκδοχι τότε αυτό ςθμαίνει ότι θ Ατλαντίδα δεν καταποντίςτθκε ςτα γριγορα αλλά
ςταδιακά, και ς' αυτό το ςθμείο ο Ρλάτων ςφάλει.
Λάασ ςθμαίνει πζτρεσ (εξακολουκοφμε να χρθςιμοποιοφμε τθν λζξθ ωσ ςυνκετικό ςτθ λζξθ λατομείο) και
από το μφκο που περιγράψαμε, αυτοί που γεννικθκαν από τισ πζτρεσ είναι ο λαόσ.
Ο Δευκαλίων και θ Ρφρρα απόκτθςαν και δικά τουσ παιδιά, τον Ζλλθνα, τον Αμφικτφονα, τθν
Ρρωτογζνεια, τθν Μελανκϊ, τθ Κυία (ι Αικυία) και τθν Ρανδϊρα. Ο πρωτότοκοσ γιοσ τουσ ο Ζλλθν ζγινε
γενάρχθσ των Ελλινων.
Μια ερμθνεία του μφκου, που μποροφμε να δϊςουμε με βάςθ τουσ παλαιογεωγραφικοφσ χάρτεσ, είναι
ότι οι προϊςτορικοί κάτοικοι τθσ τότε πεδιάδασ του Σπερχειοφ (περιοχι που βρίςκεται ςιμερα κάτω από
τθν κάλαςςα) αναγκάςτθκαν λόγω τθσ ςυνεχοφσ ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, να κατοικιςουν ςε
ψθλότερεσ περιοχζσ και οροπζδια, όπωσ ςτο οροπζδιο τθσ Πκρυσ όπου υπιρχε νερό από τθν λίμνθ
Ξυνιάδα, κακϊσ και ποτάμια όπωσ ο Ενιπζασ. Εκεί δίπλα ςτον Ενιπζα ςφμφωνα με κάποιεσ περιγραφζσ
τοποκετείται θ πόλθ «Ελλάσ» που ίδρυςε ο 'Ελλθν.
Είναι αξιοςθμείωτο ότι ςφμφωνα με τουσ παλαιογεωγραφικοφσ τουσ χάρτεσ, ςτθ κζςθ του Βόρειου
Ευβοϊκοφ υπιρχε μια λίμνθ, ςτισ όχκεσ τθσ οποίασ, πολφ αργότερα ιδρφκθκε θ ςθμερινι πόλθ Λίμνθ
Ευβοίασ και μάλιςτα απζναντι από το βακφτερο ςθμείο τθσ λίμνθσ (προϊςτορικοί ςυνοικιςμοί ζχουν
βρεκεί ςτθν περιοχι από το Α.Σάμςων).

Ο Αμφικτφων, είπαν πωσ κυβζρνθςε τθν Ακινα μετά τον Κραναό. Ο ίδιοσ ο Δευκαλίων, λζνε ότι ζγινε ο
βαςιλιάσ τθσ Φκίασ μιασ περιοχισ τθσ Κεςςαλίασ. Θ Κεςςαλία αρχικά λεγόταν Ρφρρα από το όνομα τθσ
βαςίλιςςασ και γυναίκασ του Δευκαλίωνα. Ο γενάρχθσ των Ελλινων ο 'Ελλθν γζννθςε με τθν Ορκθίδα
τρεισ γιουσ, τον Δϊρο τον Ξοφκο και τον Αίολο τουσ πρϊτουσ αρχθγοφσ των Ελλινων.
Ο Ξοφκοσ βαςίλεψε ςτθ Ρελοπόννθςο και ζκανε δφο γιουσ, τον Αχαιό και τον Μωνα από τουσ οποίουσ οι
Αχαιοί και οι Μωνεσ πιραν τα ονόματα τουσ. Ο Αίολοσ βαςίλεψε ςτθ Κεςςαλία και οι κάτοικοι
ονομάςκθκαν Αιολείσ απ' αυτόν. Ο Δϊροσ και οι άνκρωποι του που ονομάςτθκαν Δωριείσ,
εγκαταςτάκθκαν ςτισ περιοχζσ ανατολικά του Ραρναςςοφ.
Σίγουρα ο Κατακλυςμόσ που περιγράφεται ςτθν Ελλθνικι μυκολογία είναι παγκόςμιο φαινόμενο.
Αντίςτοιχοι κατακλυςμοί περιγράφονται ςτισ μυκολογίεσ και άλλων αρχαίων λαϊν. Γνωςτοί κατακλυςμοί
αυτισ τθσ περιόδου κεωροφνται:
ο κατακλυςμόσ του Νϊε, - ο κατακλυςμόσ του Σιουςοφρντα και - ο κατακλυςμόσ του Ουτναπιςτίμ ςτθ
Μεςοποταμία, ι ακόμθ πιο μακριά ο κατακλυςμόσ του Βιρακότςα ςτθ Νότια Αμερικι.
Στθ Σκανδιναυικι μυκολογία ο κατακλυςμόσ περιγράφεται ωσ τιξθ και υποχϊρθςθ των πάγων, δθλαδι
ωσ νίκθ των «Νότιου βαςιλείου» (δθλαδι του κερμοφ) ςτθν μάχθ με το «Βόρειο βαςίλειο» (του ψφχουσ),
το οποίο και καταδίωξε ςτον μακρινό βορρά κ.λπ.

ΔΑΡΔΑΝΟ΢ – Ο ΚΑΣΑΚΛΤ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΔΑΡΔΑΝΟΤ
΢τθν Ελλθνικι μυκολογία, ο Δάρδανοσ ιταν γιοσ του Δία και τθσ Θλζκτρασ, κυγατζρασ του Άτλαντοσ, και
ιδρυτισ τθσ πόλεωσ Δαρδάνου ςτο Προσ Μδα τθσ Τρωάδοσ.
Ο Διονφςιοσ ο Αλικαρναςςεφσ αναφζρει ότι θ πατρίδα του Δαρδάνου ιταν θ Αρκαδία όπου ο Δάρδανοσ
και ο μεγαλφτεροσ αδελφόσ του Λαςόσ (ι Λαςίων) κυβζρνθςαν ωσ βαςιλείσ μετά τον Άτλαντα. Ο Δάρδανοσ
παντρεφτθκε τθ Χρυςι, κυγατζρα του γίγαντα Ράλλαντα, από τθν οποία απζκτθςε δφο γιουσ: τον Λδαίο
και το Δείμα. Μετά από μία μεγάλθ όμωσ πλθμμφρα, οι επιηϊντεσ, που ηοφςαν ςτα βουνά που είχαν
μετατραπεί ςε νθςιά, χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ: θ πρϊτθ παρζμεινε με το Δείμα βαςιλιά ενϊ θ άλλθ
ζφυγε μακριά, καταλιγοντασ τελικά ςτο νθςί Σαμοκράκθ. Εκεί ο Λαςόσ (Λαςίων) κεραυνοβολικθκε από

τον Δία όταν ερωτεφκθκε τθν κεά Διμθτρα ςτθν προςπάκειά του να ςυνευρεκεί μαηί τθσ. Ο Δάρδανοσ και
ο λαόσ του βρικαν τθ γθ φτωχι και οι περιςςότεροι από αυτοφσ εγκαταςτάκθκαν ςτθν Αςία.
Ωςτόςο μια άλλθ καταγραφι αναφζρεται από τον Βιργίλιο ςτθν Αινειάδα, ότι ο Αινείασ ςε ζνα όνειρό του
μακαίνει από τουσ προγονικοφσ Ρενάτεσ ότι ο "Δάρδανοσ και ο Ρατζρασ Λάςιοσ" και οι Ρενάτεσ οι ίδιοι
προιλκαν από τθν Εςπερία που αργότερα ονομάςτθκε Λταλία.
Άλλεσ καταγραφζσ δεν αναφζρουν οφτε τθν Αρκαδία οφτε τθν Εςπερία, αν και αναφζρονται ςε πλθμμφρα
και μιλοφν για τον απόπλου του Δαρδάνου από τθ Σαμοκράκθ ςτθν Τρωάδα.
Πλεσ οι καταγραφζσ ςυμφωνοφν ότι ο Δάρδανοσ ιλκε ςτθν Τρωάδα από τθ Σαμοκράκθ και εκεί τον
καλωςόριςε ο βαςιλιάσ Τεφκροσ γιοσ του ποταμοφ Σκαμάνδρου και τθσ νφμφθσ Λδαίασ από τον οποίον θ
μεν Χϊρα ονομάηονταν Τευκρίσ, οι δε κάτοικοι Τεφκροι. Ο Τεφκροσ υποδζχκθκε τον Δάρδανο φιλόφρονα
και ζδωςε ςϋ αυτόν ςφηυγο, τθν κόρθ του Βάττεια ι Βατζα από τθν οποία και απζκτθςε δυό γιουσ τον
Μλον, (κατϋ άλλο μφκο τον Τρϊα), και τον Εριχκόνιο. (Ο Διονφςιοσ αναφζρει ότι θ Χρφςθ, πρϊτθ γυναίκα
του Δαρδάνου, είχε πεκάνει.) Ο Δάρδανοσ, μετά τον κάνατο του πεκεροφ του, γενόμενοσ βαςιλιάσ
ονόμαςε τθν χϊρα Δαρδανία κτίηοντασ και νζα ομϊνυμθ πόλθ.
Ο Δάρδανοσ κεωρείται ο ειςθγθτισ ςτθ χϊρα του τθσ λατρείασ τθσ κεάσ Ακθνάσ, τθσ οποίασ και
καταςκεφαςε δφο αγάλματα εκ των οποίων το ζνα ιταν το Ραλλάδιο, κακϊσ επίςθσ, και υπό του ανεψιοφ
του Κορφβα, που τον είχε ακολουκιςει από τθν Σαμοκράκθ, τα μυςτιρια των Καβείρων. Εκ του Δαρδάνου
όλοι οι απόγονοί του βαςιλείσ τθσ περιοχισ οναμάςκθκαν Δαρδανίδεσ. Ρρϊτοσ κλθρονόμοσ τθσ βαςιλείασ
του ιταν ο γιοσ του ο Εριχκόνιοσ τθσ Δαρδανίασ.
Κατά τον Διονφςιο τον Αλικαρναςςζα, ο Δάρδανοσ επίςθσ είχε ζνα γιο που λεγόταν Ηάκυνκοσ από τθ
Βατζα και αυτόσ απετζλεςε τον πρϊτο οικιςτι του νθςιοφ που αργότερα ονομάςτθκε Ηάκυνκοσ. Το
αρχαίο κάςτρο τθσ νιςου φζρει το όνομα Ψωφισ,ιςχυρισ πόλθσ τθσ Αρκαδίασ,με πρϊτο οικιςτι τον
Ερφμανκο που επίςθσ είναι πρόγονοσ του.
Ο Διονφςιοσ επίςθσ λζει ότι ο γιοσ του Δαρδάνου Λδαίοσ ζδωςε το όνομά του ςτα Λδαία όρθ, δθλαδι ςτο
Προσ Μδα, όπου ο Λδαίοσ ζκτιςε ναό ςτθ Μθτζρα των Κεϊν (τθν Κυβζλθ) και ίδρυςε μυςτιρια και τελετζσ,
που τθροφνταν ακόμθ ςτθ Φρυγία τα χρόνια του Διονφςου.
Κατϋ άλλο επίςθσ μφκο ο Δάρδανοσ μετζβει ςτθν Τροία από τθν Κριτθ και ςε παραλλαγι αυτοφ ότι ο
Τεφκροσ μετζβει από τθν Κριτθ ςτθ Τροία όπου διαδζχκθκε εκείνοσ τον Δάρδανο ςτθ βαςιλεία τθσ
Τροίασ.

΢φμφωνα με τον Διονφςιο τον Αλικαρναςςζα, λοιπόν ο Δάρδανοσ ζφυγε από τθν Αρκαδία για να ιδρφςει
μία αποικία ςτο βορειοανατολικό Αιγαίο Ρζλαγοσ. Πταν άρχιςε ο κατακλυςμόσ του Δαρδάνου, το ζδαφοσ
πλθμμφριςε και το βουνό ςτο οποίο κατζφυγε μαηί με τθν οικογζνεια του για να επιβιϊςει, δθμιοφργθςε
το νθςί τθσ Σαμοκράκθσ. Μετά το τζλοσ τθσ πλθμμφρασ ζφυγε από τθ Σαμοκράκθ και πιγε ςτθ Μικρά
Αςία. Φοβοφμενοσ μία νζα πλθμμφρα δεν ζχτιςε κάποια πόλθ, αλλά περιφερόταν για τα επόμενο πενιντα
χρόνια. Ο εγγονόσ του, ο Τρωσ, τελικά ζχτιςε μία πόλθ, τθν Τροία ι οποία πιρε και το όνομα του
Για τον κατακλυςμό αυτό γνωρίηουμε ότι ςυνζβθ μεγάλθ πλθμμφρα και ςκζπαςε τισ πεδιάδεσ τθσ
Αρκαδίασ και τα όρθ δεν ιςαν ικανά να κρζψουν τουσ κατοίκουσ. Ζτςι ζμεινε εκεί μόνον ο Δίμασ με μζροσ
των κατοίκων.
Ο Δάρδανοσ και Λαςίων με τουσ υπόλοιπουσ Αρκάδεσ πζραςαν ςτθν Σαμοκράκθ και ζκτιςαν ναό προσ τουσ
Κεοφσ. Επειδι δε θ Σαμοκράκθ δεν ιταν ικανι να τουσ κρζψει, διότι ιταν ςχετικά άγονθ, ζμεινε εκεί
μόνον ο Λαςίων με μερικοφσ άλλουσ, ο δε Δάρδανοσ πζραςε με τουσ υπολοίπουσ ςτθν Αςία. Με αυτό
ςυμφωνοφν και οι γενεζσ, διότι ο Δάρδανοσ ιταν μίαν γενεά μεταγενζςτερθ του Ράλλαντοσ. Από το γζνοσ
του Δαρδάνου ωσ τθν γενεά του Ζκτοροσ μεςολαβοφν επτά γενεζσ. Άρα ο Δάρδανοσ πιγε πολφ προ του
Τρωικοφ Ρολζμου ςτθν Αςία και είναι προπάτωρ των Τρϊων, οι οποίοι ιςαν επίςθσ Ζλλθνεσ,. Ο
Κατακλυςμόσ του Δαρδάνου ςυνζβθ το 9.000 περίπου χρόνια Ρ. Ε
Σφμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιϊτθ, ο κατακλυςμόσ του Δάρδανου ιταν ο παλιότεροσ από όλουσ. Ο
Διόδωροσ μεταφζρει μια παράδοςθ των κατοίκων τθσ Σαμοκράκθσ (ζηθςε τον 1ο μ.χ. αιϊνα), ενϊ ο
Δάρδανοσ ιταν μυκικόσ βαςιλιάσ τθσ Αρκαδίασ, που ζηθςε ςτα χρόνια μετά τον κατακλυςμό. Ο Διόδωροσ
δίνει μια περιγραφι του φαινομζνου και ςυγκεκριμζνα αναφζρει ότι τα νερά ιρκαν από του Εφξεινο

Ρόντο, υπερχειλίηοντασ αρχικά τισ Κυάνεεσ Ρζτρεσ (Βόςποροσ), προσ τθν Ρροποντίδα και ςτθ ςυνζχεια
προσ το βορειοανατολικό Αιγαίο.
Οι περιγραφζσ του κατακλυςμοφ ςτθν Σαμοκράκθ ζχουν πράγματι εξαιρετικό ενδιαφζρον: «Σϊρα κα ςασ
διθγθκϊ τθν ιςτορία των νθςιϊν του Αιγαίου αρχίηοντασ από τθν ΢αμοκράκθ... Σο νθςί κατοικοφςαν
αυτόχκονεσ... λζνε ότι ςτα αρχαία χρόνια ονομαηόταν ΢αόννθςοσ... Οι ΢αμόκρακεσ διθγοφνται ότι πριν
από τουσ κατακλυςμοφσ που ζγιναν ςε άλλουσ λαοφσ ςυνζβθ εκεί ζνασ άλλοσ μεγάλοσ κατακλυςμόσ
ςτθν διάρκεια του οποίου άνοιξε το ςτενό ςτισ «Κυανζσ πζτρεσ» (οι μυκικζσ ςυμπλθγάδεσ) και ςτθν
ςυνζχεια (άνοιξε) ο Ελλιςποντοσ. Γιατί θ κάλαςςα του Εφξεινου πόντου ιταν πρϊτα λίμνθ και
φοφςκωςε ςε τζτοιο ςθμείο που από τθν πίεςθ του ρεφματοσ ξεχφκθκαν με ορμι τα νερά ςτον
Ελλιςποντο και κατζκλυςαν μεγάλο μζροσ από τα Αςιατικά παράλια και όχι και λίγθ πεδινι ζκταςθ
τθσ ΢αμοκράκθσ μετατράπθκε ςε κάλαςςα. Και γι'; αυτόν τον λόγο ςτα μεταγενζςτερα χρόνια μερικοί
ψαράδεσ αναςφρουν με τα δίχτυα τουσ λίκινα κιονόκρανα, γιατί ακόμα και πόλεισ κατακλφςτθκαν απ';
τα νερά. Κι' όςοι γλίτωςαν απ' τον κατακλυςμό κατζφυγαν ςτα ψθλότερα μζρθ του νθςιοφ. Αλλά
κακϊσ θ κάλαςςα ανζβαινε ολοζνα και ψθλότερα, ευχικθκαν ςτουσ κεοφσ του τόπου κι'; όταν
ςϊκθκαν ςε ανάμνθςθ του γεγονότοσ φψωςαν πζτρινα ςφνορα γφρω-γφρω απ'; το νθςί κι'; ζκτιςαν
βωμοφσ. Είναι φανερό λοιπόν ότι θ ΢αμοκράκθ ιταν κατοικθμζνθ πριν απ? τον κατακλυςμό» Διόδωροσ
Σικελιϊτθσ ιςτορικι βιβλιοκικθ 5.47

Σα αποτελζςματα τθσ ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ (από το Πανεπιςτιμιο Columbia των Η.Π.Α.)
επιβεβαιϊνουν τθν διιγθςθ.

Ο κακθγθτισ Γεωλογίασ του πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Θλίασ Μαριολάκοσ, ζδειξε ότι αυτόσ κατακλυςμόσ,
μπορεί να ζχει ςυμβεί μόνο ςτο χρονικό διάςτθμα από 12.500 ζωσ 14.500 χρόνια πριν από ςιμερα.. Αυτό
προκφπτει από τα χαρακτθριςτικά των φυςικογεωγραφικϊν ςυςτθμάτων τθσ περιοχισ, ςε ςυνδυαςμό με
τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν τότε, και με το πϊσ αυτζσ μεταβλικθκαν.
Ρριν 18.000 χρόνια υπιρχαν παγετϊνεσ ςτο βόρειο θμιςφαίριο τθσ γθσ και θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ ιταν
πολφ χαμθλότερα ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι (125 ζωσ 150 μζτρα χαμθλότερα). Τεράςτιεσ ποςότθτεσ νεροφ
ιταν δεςμευμζνεσ ςε μορφι πάγου, ςε παγετϊνεσ φψουσ 3 χιλιομζτρων. Ρριν 18.000 χρόνια, όταν
άρχιςαν να λιϊνουν οι πάγοι, ο Εφξεινοσ Ρόντοσ, θ Ρροποντίδα και το βορειοανατολικό Αιγαίο δεν
επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ, επειδι οι ςθμερινοί καλάςςιοι δίαυλοι του Βοςπόρου και των

Δαρδανελίων (Ελλιςποντοσ) ιταν τότε ξθρά.
Τα μεγάλα ποτάμια τθσ ΒΑ Ευρϊπθσ και τθσ δυτικισ Αςίασ, που εκβάλουν ςτον Εφξεινο Ρόντο, τον
τροφοδότθςαν με το νερό των πάγων που ζλιωναν ςτο βορρά, θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ ςτον Εφξεινο
Ρόντο (που ιταν τότε μια κλειςτι λεκάνθ με γλυκό νερό), ανζβθκε γρθγορότερα από τθν αντίςτοιχθ τθσ
παγκόςμιασ κάλαςςασ, υπερχείλιςε τον Βόςπορο και από τθν Ρροποντίδα μζςω των Δαρδανελίων
ζφκαςε ςτο ΒΑ Αιγαίο.
Το ερϊτθμα είναι πωσ τα γνϊριηε όλα αυτά ο Διόδωροσ; Το πικανότερο είναι ότι το φαινόμενο του
κατακλυςμοφ ζκανε τόςο μεγάλθ εντφπωςθ ςτουσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ϊςτε διατθρικθκε
θ ανάμνθςι του ςτθν προφορικι τουσ παράδοςθ (μφκο) για πάνω από δζκα χιλιάδεσ χρόνια!

Στθν εικόνα πάνω δεξιά φαίνεται θ κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν παγωμζνθ Ευρϊπθ πριν 18000
χρόνια: θ καμπφλθ ε'-ε' οριοκετεί τισ περιοχζσ που ιταν καλυμμζνεσ από τουσ παγετϊνεσ, θ Β-Β
αντιςτοιχεί ςτο τότε όριο δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ ενϊ θ Α-Α αντιςτοιχεί ςτο ςθμερινό όριο των μόνιμα
παγωμζνων εδαφϊν.

Στισ εικόνεσ με τθν άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, βλζπουμε τθν Νιςο Διλο, ενωμζνθ με τα γειτονικά
τθσ νθςιά. Θ λζξθ Διλοσ ςθμαίνει αυτι «που φανερϊνεται». Στθ μυκολογία θ Διλοσ είναι το νθςί που
γζννθςε θ Λθτϊ τον Απόλλωνα. Βζβαια Διλοσ μπορεί να ςθμαίνει και το γεγονόσ ότι ξεχϊριςε από τθν
γειτονικι ξθρά λόγω τθσ ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ.

Με τον τρόπο αυτό ςυνδζονται οι μυκολογικζσ περιγραφζσ με τισ φυςικογεωλογικζσ μεταβολζσ που
ςυνζβθςαν ςτο πρόςφατο γεωλογικό παρελκόν.

ΜΙΑ ΘΕΩΡΗ΢Η ΣΟΤ ΚΑΘ ΗΛΕΙΑ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΤ ΣΟ 2004

Από το 14.500 (π.α.ς.) παρατηρήθηκε αφξηςη τησ θερμοκραςίασ με επακόλουθα:
Το απότομο λιώςιμο των παγετώνων, είχε ςαν αποτζλεςμα την απότομη υπερπλήρωςη των εςωτερικών
λιμνών. Τα νερά από τισ λίμνεσ μζςω των ποταμών ζρεαν προσ την Αράλη, την Καςπία και τον Εφξεινο
Πόντο (Μαφρη Θάλαςςα).
Τα νερά εξαιτίασ τησ υπερχείλιςησ από την Αράλη, άρχιςαν να ρζουν προσ την Καςπία και από κει προσ
τον Εφξεινο Πόντο μζςω του ποταμοφ Βόλγα και Ντον. (Την περίοδο αυτή οι λίμνεσ είχαν πενταπλάςια
επιφάνεια απ’ ότι ςήμερα).Η Μαφρη Θάλαςςα δεχόταν επί πλζον και τα νερά του Δοφναβη και του
Δνείςτερου που προζρχονταν από την τήξη των παγετώνων των Άλπεων και των Καρπαθίων.
Ο κατακλυςμόσ του Νώε πρζπει να ζγινε μεταξφ του 2.105 π.Χ. (4.105 π.α.ς) και του 3.305 π.Χ.

Ο κατακλυςμόσ που περιγράφεται από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη πρζπει να ζγινε μεταξφ 14.500 και
12.500 π.α.ς. δηλ ο Κατακλυςμόσ του Δάρδανου πρζπει να ζγινε τουλάχιςτον 10.000 χρόνια πριν τον
Κατακλυςμό του Νώε .

ΜΙΑ ΑΝΣΙΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗ΢Η ΣΟΤ dr. ΛΙΒΙΟΤ ΓΙΟ΢ΑΝ ΣΟ 2009
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗ΢Η ΢ΤΜΠΙΠΣΕΙ ΑΛΛΑ Η ΠΛΗΜΜΤΡΙΔΑ ΑΡΧΙ΢Ε ΑΠΟ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟ΢ ΣΗΝ
ΜΑΤΡΗ ΘΑΛΑ΢΢Α

Ο Κατακλυςμόσ άρχιςε ςτο Αιγαίο
Τα νερά πζραςαν τον Βόςπορο και θ ςτάκμθ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ αυξικθκε κατά 10 μζτρα

Ο Κατακλυςμόσ του Νϊε άρχιςε από το Αιγαίο αλλά ιταν λιγότερο καταςτροφικόσ απϋ ό,τι εκεωρείτο
μζχρι ςιμερα, λζνε ςτα «ΝΕΑ» Αμερικανοί επιςτιμονεσ του φθμιςμζνου ωκεανογραφικοφ ινςτιτοφτου
Woods Θole, που διαπίςτωςαν με καινοφργια ζρευνά τουσ ότι νερά του ελλθνικοφ Αρχιπελάγουσ
κάλυψαν μια ζκταςθ 2.000 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων ςτθν παράκτια ηϊνθ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ, πριν
από 9.500 χρόνια!
Ιταν μια εποχι γνωςτι ωσ θ Τελευταία Ραγετϊδθσ Ρερίοδοσ. Οι τεράςτιοι όγκοι πάγου που είχαν
καλφψει το Βόρειο Θμιςφαίριο- άρα και τθν Ευρϊπθ- μζχρι και πριν από 11.000 χρόνια, άρχιςαν ςιγά ςιγά
να λειϊνουν και θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ να ανεβαίνει. Θ ακτογραμμι τθσ Ελλάδασ παρουςίαηε μικρζσ
διαφορζσ ςε ςφγκριςθ με τθ ςθμερινι μορφι τθσ, όμωσ ςτα βορειοανατολικά τα... ςφννεφα μιασ
δραματικισ γεωλογικισ αλλαγισ είχαν αρχίςει να πυκνϊνουν. Ο μεγάλοσ Κατακλυςμόσ που κα
ακολουκοφςε κα βφκιηε το επόμενο διάςτθμα μιαν απζραντθ ζκταςθ όπου υπιρχαν διάςπαρτοι
νεολικικοί οικιςμοί, αναγκάηοντασ ζτςι τουσ ανκρϊπουσ να εγκαταλείψουν τισ εςτίεσ τουσ και να

διαδϊςουν ζτςι- όπωσ κεωρείται- από ςτόμα ςε ςτόμα τθν ιςτορία του.
«Μςωσ ιταν ζνασ μεγάλοσ ςειςμόσ ι θ κραφςθ ενόσ φυςικοφ φράγματοσ ςτον Βόςπορο θ αιτία που τα
νερά “όρμθςαν” ςτθν κλειςτι ζωσ τότε Μαφρθ Κάλαςςα, με αποτζλεςμα μζςα ςε λίγα μόλισ χρόνια θ
ςτάκμθ τθσ να αυξθκεί ζωσ και κατά 10 μζτρα», λζει ςτα «ΝΕΑ» ο δρ Λίβιου Γιοςάν- (Liviu Giosan Associate
Scientist-Geology & Geophysics Woods Hole Oceanographic Institution http://www.whoi.edu/profile/lgiosan/ ) που
είναι καλάςςιοσ γεωλόγοσ ςτο αμερικανικό ινςτιτοφτο που εδρεφει ςτθ Μαςαχουςζτθ. Ο κ. Γιοςάν ζχει
επιςκεφκεί τθ χϊρα μασ πολλζσ φορζσ και κεωρεί πωσ είναι το ωραιότερο μζροσ του κόςμου. Τα
τελευταία χρόνια μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ του ζχει επικεντρϊςει τισ ζρευνζσ του ςτον μεγάλο
Κατακλυςμό. Ζτςι το 2007 θ ομάδα του εγκαταςτάκθκε ςτο Δζλτα του ποταμοφ Δοφναβθ, που εκβάλλει
ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα, για να υπολογίςει τθ διαφορά τθσ ςτάκμθσ των υδάτων τθσ, από το 10.000 π.Χ.
μζχρι ςιμερα.
Ζρευνα ςτο Δζλτα του Δοφναβθ
Οι εκβολζσ του Δοφναβθ κεωροφνται ωσ θ ιδανικότερθ κζςθ προκειμζνου να αποςπάςουν αυτιν τθ
ςθμαντικι πλθροφορία. Πταν άρχιςε ο Κατακλυςμόσ, οι εκβολζσ καλφφκθκαν από τθ κάλαςςα και με το
πζραςμα του χρόνου ο ποταμόσ απζκτθςε ζνα... καινοφργιο Δζλτα, το ςθμερινό, μερικά μζτρα ψθλότερα.
Σκάβοντασ λοιπόν ςτο ςθμείο αυτό για να βρουν τισ αρχαίεσ εκβολζσ του Δοφναβθ, κα μποροφςαν
ευκολότερα να προςδιορίςουν κατά πόςον αυξικθκε θ ςτάκμθ των υδάτων ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα μετά
τον Κατακλυςμό.
«Θ ςτάκμθ τθσ, όπωσ διαπιςτϊςαμε από τθν εξζταςθ των ιηθμάτων που λάβαμε από τισ εκβολζσ του
Δοφναβθ, ιταν περίπου 30 μζτρα κάτω από τθ ςθμερινι και όχι 70 ι 80 μζτρα όπωσ υποςτιριηαν
παλαιότερα άλλοι ειδικοί. Ο Κατακλυςμόσ άρχιςε όταν θ ςτάκμθ των υδάτων του Αιγαίου ζφκαςε το
φψοσ των Στενϊν του Βοςπόρου και μζςα ςε λίγα χρόνια “ξεχφκθκαν” ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα. Αυτό
ςθμαίνει ότι για κάκε χρόνο που ο Κατακλυςμόσ βριςκόταν ςε εξζλιξθ, καλφπτονταν από τα νερά του
Αιγαίου- μζςω τθσ Κάλαςςασ του Μαρμαρά- μερικζσ δεκάδεσ τετραγωνικά χιλιόμετρα ενδοχϊρασ ςτθν
περιοχι τθσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ».
Οι Αμερικανοί ειδικοί του ωκεανογραφικοφ ινςτιτοφτου Woods Θole, που δθμοςίευςαν τα αποτελζςματα
των ερευνϊν τουσ ςτο τεφχοσ Λανουαρίου τθσ επιςτθμονικισ επικεϊρθςθσ «Quaternary Science Reviews»,
ζςκαψαν τισ εκβολζσ του Δοφναβθ ςε βάκοσ 42 μζτρων, λαμβάνοντασ δείγματα ιηθμάτων από διάφορα
ςτρϊματα του υπεδάφουσ. Θ μεγαλφτερθ ιταν να χρθςιμοποιιςουν ωσ οδθγό τθν θλικία των ιηθμάτων
για να μπορζςουν να εξακριβϊςουν πότε ακριβϊσ το Δζλτα του Δοφναβθ ςκεπάςτθκε και αυτό από τα
νερά του Αρχιπελάγουσ.
Κανονικά κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τθ μζκοδο του ραδιενεργοφ άνκρακα για να
προςδιορίςουν τθν θλικία απολικωμζνων οργανιςμϊν όπωσ τα οςτρακοειδι, τα δίκυρα μαλάκια ι οι
κοχλίεσ. Πμωσ ςε μια περιοχι με ζντονθ κυματικι δράςθ κα υπιρχε το ενδεχόμενο παλαιότερα
απολικϊματα να μεταφερκοφν ςε πρόςφατθσ θλικίασ ςτρϊματα, με αποτζλεςμα οι ειδικοί να ζχουν μια
διαςτρεβλωμζνθ εικόνα τθσ πραγματικότθτασ.
Για τον λόγο αυτόν, οι επιςτιμονεσ κατζφυγαν ςε μια τεχνικι που λζγεται «Φαςματογραφία μαηϊν με
χριςθ επιταχυντϊν» και κατάφεραν να «αναςυνκζςουν» τθν εικόνα των εκβολϊν του Δοφναβθ πριν από
τον Κατακλυςμό. Ζτςι, διαπίςτωςαν ότι ο μεγάλοσ αυτόσ ποταμόσ εξζβαλλε ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα όταν θ
ςτάκμθ τθσ βριςκόταν 30 μζτρα χαμθλότερα από τθ ςθμερινι και ο υδάτινοσ όγκοσ που προςτζκθκε
κάλυψε μια ζκταςθ 2.000 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων.
ΤΕΛΟΣ
ΕΝΑ ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑ ΡΟΥ ΛΣΩΣ ΚΑ ΜΡΟ΢ΕΛ ΝΑ ΕΞΑΓΕΛ ΚΑΝΕΛΣ ΕΛΝΑΛ ΟΤΛ , ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑ΢ΟΔΛΚΘ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΣΤΑΚΜΘΣ
ΚΑΛ ΡΛΘΜΜΥ΢ΛΔΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ ΡΛΕΗΟΝΤΑΣ ΤΘΝ ΣΤΑΚΜΘ ΤΘΣ ΚΑΛΑΣΣΑΣ Ρ΢ΟΣ ΤΟΝ ΒΟ΢Α ΑΝΑΓΚΑΗΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΡΛΘΚΥΣΜΟΥΣ ΡΟΥ ΗΟΥΣΑΝ ΕΔΩ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΛΗΟΥΝ ΒΟ΢ΕΛΟΤΕ΢Α ,ΕΛΝΑΛ ΟΤΛ ΑΥΤΟΛ ΟΛ ΡΛΘΚΥΣΜΟΛ ΡΟΥ
ΜΕΤΑΚΛΝΘΚΘΚΑΝ ,ΟΣΟΛ ΑΡΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΕΤΕΦΕ΢ΑΝ ΚΑΛ ΤΟΝ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟ ΤΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ, ΕΚΡΟΛΛΤΛΗΟΝΤΑΣ Ι ΕΣΤΩ
ΕΜΡΛΟΥΤΛΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΤΟΡΛΟΥΣ ΒΟ΢ΕΛΟΥΣ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥΣ ,ΕΡΛΣΘΣ ΑΦΘΣΑΝ ΣΤΛΣ ΓΕΝΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΛ ΤΛΣ ΜΝΘΜΕΣ ΓΛ Α
ΤΑ ΡΑΤ΢ΛΑ ΕΔΑΦΘ ΤΘΝ ΟΡΟΛΑ ΚΟΥΒΑΛΟΥΣΑΝ ,ΚΑΛ ΟΛ ΑΡΟΓΟΝΟΛ ΑΥΤΩΝ .ΟΛ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΕΛΣ ΛΟΛΡΟΝ ΡΟΥ

ΣΥΝΕΒΘΣΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩ΢Ο ΑΥΤΟ ΑΡΟ ΤΟΝ ΒΟ΢Α Ρ΢ΟΣ ΝΟΤΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΡΕΛΤΑ Χ΢ΟΝΛΑ ΕΛΝΑΛ ΕΡΛΣΤ΢ΟΦΘ ΣΤΑ ΡΑΤ΢ΛΑ
ΡΑ΢Α ΟΤΛΔΘΡΟΤΕ ΑΛΛΟ.
ΡΘΓΕΣ
ΛΣΤΟΤΟΡΟΣ ΒΛΣΑΛΤΘΣ
WWW.ELLANIOS.COM/
ΛΣΤΟΤΟΡΟΣ ΓΕΩΜΥΚΟΛΟΓΛΑ
ΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑ΢ΤΕΣ ΚΑΛ ΤΘ ΓΕΩΜΥΚΟΛΟΓΛΚΘ Ε΢ΜΘΝΕΛΑ
ΕΛΝΑΛ ΤΟΥ ΚΑΚΘΓΘΤΘ ΘΛΛΑ ΜΑ΢ΛΟΛΑΚΟΥ.
ΕΝΤΥΡΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΦΘΜ , ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 2004
Θλεκτρονικι ζκδοςθ ΕΦΘΜ «ΤΑ ΝΕΑ» 2009
΢ΕΡΟ΢ΤΑΗ: Στζφανοσ Κρίκκθσ skrik@dolnet.gr
ΔΘΜΟΣΛΕΥΚΘΚΕ: Τετάρτθ 10 Λουνίου 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful