P. 1
Pomiluj FO315 Detabuizacja von Stefan Kosiewski 20140308 Do Premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. ZR.pdf

Pomiluj FO315 Detabuizacja von Stefan Kosiewski 20140308 Do Premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. ZR.pdf

5.0

|Views: 142|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
Izrael ewakuuje rannych z Ukrainy niemieckimi samolotami. Izraelski rząd milczy w tej sprawie, ale niezależne media żydowskie informują; ŕ propos szkoda, że Mirek Chojecki, Członek masońsko-trockistowskiego KOR-u nie działa już dzisiaj w podziemiu, nie robi za niezależnego wydawcę polskiego, bo z wydawania wierszy idzie jednak wyżyć, jak szczerze przyznał mi na Frankfurckich Targach Książki przed 14 laty Ryszard Krynicki, dobry poeta, skondensowany, nierozlewny i człowiek z Poznania, kolega posła Grupińskiego, kolegi premiera Tuska, bliski, bo geszeft na książkach jest i zawsze był do zrobienia dla tych, co znajdą kupca na wydane przy pomocy dotacji przeróżnych pozycje. Pomogą potem tacy ludzie szlachetnie, nieodpłatnie, filantropijnie zakładać stowarzyszenie wolnego słowa. Nie jedno dało by się jeszcze zaktualizować, jak oprogramowanie doładować z internetu.
Polacy i Katolicy wspierają w potrzebie nie tylko żydów kierowani światłem nauki Ducha św., który przemawia Jezusa ustami w Nowym Testamencie nakazując Bogu Naszemu mówić o żydu żyjącym w Samarii same piękne rzeczy, stąd mamy i przypowieść i powiedzenie samo: Miłosierny Samarytanin, Bliźni. Nowe i Jedyne Przykazanie Miłości mamy od Pana Jezusa Chrystusa Naszego: Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. A Bliźniego swego - jak siebie samego.

Podczas hitlerowskiej okupacji Polski miłował tak żyda, symbolicznie już mówiąc, Polak Bartoszewski. Tak się złożyło, że będąc już w Niemczech osobą publiczną, o ustalonym statusie, jako taki zaprosiłem tegoż Władysława, albowiem Władysław także miał na imię mój śp. Ojciec, którego żydokomuna skazała w 1945 r. i poszedł siedzieć przez to do amnestii, żeby przyjechał do Frankfurtu i wystąpił na akademii w Dresdner Banku, coś powiedział. Chociaż Jeremi Sadowski z Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, u którego bywałem w Monachium, zapytał mnie czytając z filiżanki w kawiarni przy Krakowskim Przedmieściu we Warszawie, co Bartoszewski może powiedzieć? Jarek był asystentem Kołakowskiego, też z KOR-u, chociaż na emigracji.

Oczyma spijałem jego słowa z warg (...) http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Pomiluj-FO315-Detabuizacja-von-Stefan-Kosiewski-20140308-Do-Premiera-Izraela-Benjamina-Netanyahu-ZR
Izrael ewakuuje rannych z Ukrainy niemieckimi samolotami. Izraelski rząd milczy w tej sprawie, ale niezależne media żydowskie informują; ŕ propos szkoda, że Mirek Chojecki, Członek masońsko-trockistowskiego KOR-u nie działa już dzisiaj w podziemiu, nie robi za niezależnego wydawcę polskiego, bo z wydawania wierszy idzie jednak wyżyć, jak szczerze przyznał mi na Frankfurckich Targach Książki przed 14 laty Ryszard Krynicki, dobry poeta, skondensowany, nierozlewny i człowiek z Poznania, kolega posła Grupińskiego, kolegi premiera Tuska, bliski, bo geszeft na książkach jest i zawsze był do zrobienia dla tych, co znajdą kupca na wydane przy pomocy dotacji przeróżnych pozycje. Pomogą potem tacy ludzie szlachetnie, nieodpłatnie, filantropijnie zakładać stowarzyszenie wolnego słowa. Nie jedno dało by się jeszcze zaktualizować, jak oprogramowanie doładować z internetu.
Polacy i Katolicy wspierają w potrzebie nie tylko żydów kierowani światłem nauki Ducha św., który przemawia Jezusa ustami w Nowym Testamencie nakazując Bogu Naszemu mówić o żydu żyjącym w Samarii same piękne rzeczy, stąd mamy i przypowieść i powiedzenie samo: Miłosierny Samarytanin, Bliźni. Nowe i Jedyne Przykazanie Miłości mamy od Pana Jezusa Chrystusa Naszego: Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. A Bliźniego swego - jak siebie samego.

Podczas hitlerowskiej okupacji Polski miłował tak żyda, symbolicznie już mówiąc, Polak Bartoszewski. Tak się złożyło, że będąc już w Niemczech osobą publiczną, o ustalonym statusie, jako taki zaprosiłem tegoż Władysława, albowiem Władysław także miał na imię mój śp. Ojciec, którego żydokomuna skazała w 1945 r. i poszedł siedzieć przez to do amnestii, żeby przyjechał do Frankfurtu i wystąpił na akademii w Dresdner Banku, coś powiedział. Chociaż Jeremi Sadowski z Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, u którego bywałem w Monachium, zapytał mnie czytając z filiżanki w kawiarni przy Krakowskim Przedmieściu we Warszawie, co Bartoszewski może powiedzieć? Jarek był asystentem Kołakowskiego, też z KOR-u, chociaż na emigracji.

Oczyma spijałem jego słowa z warg (...) http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Pomiluj-FO315-Detabuizacja-von-Stefan-Kosiewski-20140308-Do-Premiera-Izraela-Benjamina-Netanyahu-ZR

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Mar 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

Izrael ewakuuje rannych z Ukrainy niemieckimi samolotami.

Izraelski rz¹d milczy w tej sprawie, ale niezale¿ne media ¿ydowskie informuj¹; a propos szkoda, ¿e Mirek Chojecki, Czùonek masoñskotrockistowskiego KOR-u nie dziaùa ju¿ dzisiaj w podziemiu, nie robi za niezale¿nego wydawcê polskiego, bo z wydawania wierszy idzie jednak wy¿yã, jak szczerze przyznaù mi na Frankfurckich Targach Ksi¹¿ki przed 14 laty Ryszard Krynicki, dobry poeta, skondensowany, nierozlewny i czùowiek z Poznania, kolega posùa Grupiñskiego, kolegi premiera Tuska, bliski. Bo geszeft na ksi¹¿kach jest i zawsze byù do zrobienia dla tych, co znajd¹ kupca na wydane przy pomocy dotacji przeró¿nych pozycje. Pomog¹ potem tacy ludzie szlachetnie, nieodpùatnie, filantropijnie zakùadaã stowarzyszenie wolnego sùowa. Niejedno daùo by siê jeszcze zaktualizowaã, jak oprogramowanie doùadowaã z internetu.

Eu

Polacy i Katolicy wspieraj¹ w potrzebie nie tylko ¿ydów kierowani œwiatùem nauki Ducha œw., który przemawia Jezusa ustami w Nowym Testamencie nakazuj¹c Bogu Naszemu mówiã o ¿ydu ¿yj¹cym w Samarii same piêkne rzeczy, st¹d mamy i przypowieœã i powiedzenie samo: Miùosierny Samarytanin, Bliêni. Nowe i Jedyne Przykazanie Miùoœci mamy od Pana Jezusa Chrystusa Naszego: Bêdziesz miùowaù Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich siù swoich. A Bliêniego swego - jak siebie samego.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Stefan Kosiewski 244 osoby maj¹ Ciê w krêgach Krêgi rozszerzone 04:34

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 5×

A

Pomiluj FO315 Detabuizacja von Stefan Kosiewski 20140308 Do Premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. ZR

http://www.jta.org/2014/03/07/news-opinion/israel-mid Podczas hitlerowskiej okupacji Polski miùowaù tak ¿yda, symbolicznie ju¿ mówi¹c, Polak Bartoszewski. Tak siê zùo¿yùo, ¿e bêd¹c ju¿ w Niemczech osob¹ publiczn¹, o ustalonym statusie, jako taki zaprosiùem tego¿ Wùadysùawa, albowiem Wùadysùaw tak¿e miaù na imiê mój œp. Ojciec, którego ¿ydokomuna skazaùa w 1945 r. i poszedù siedzieã przez to do amnestii, ¿eby przyjechaù do Frankfurtu i wyst¹più na akademii w Dresdner Banku, coœ powiedziaù. Chocia¿ Jeremi Sadowski z Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna Europa, u którego bywaùem w Monachium, zapytaù mnie czytaj¹c z fili¿anki w kawiarni przy Krakowskim Przedmieœciu we Warszawie, co Bartoszewski mo¿e powiedzieã? Jarek byù asystentem Koùakowskiego, te¿ z KOR-u, chocia¿ na emigracji. Oczyma spijaùem jego sùowa z warg niczym upragniony alkohol, z wolna cedzone, po namyœle m¹drego czùowieka, aby na pùótnie pamiêci sùuchacza pozostaù osad ksztaùtu postaci, rzeczy, odniesieñ, aby pozostaù nauk¹, skaù¹, na której kreœliã mo¿na wùasnorêcznie strzaùki i linie dla drugiego. Dostaùem prowizjê za uskutecznione poœrednictwo, na konto Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OSWIATA, ùaskaw¹ rêk¹ Herrn Arthura Majera, którego mam gdzieœ nawet na fotografii, chocia¿ przede wszystkim w serdecznej pamiêci nie tylko za tê jedn¹ pomoc okazjonaln¹, przekazan¹ na rzecz prowadzonego przeze mnie nauczania jêzyka polskiego w trzech kolejno szkoùach pañstwowych Frankfurtu. Po co teraz o tym wszystkim wspominam?

Otó¿ czasem drobna kwota mo¿e utrzymaã przy ¿yciu chorego, jeœli starczy na lekarstwo. Dotacja jednorazowa, skromna, za okazan¹ uczynnoœã, mo¿e pomóc np. dzieciom pozostaã przy dodatkowym nauczaniu jêzyka ojczystego, które jest zarazem i przygod¹ harcersk¹ i zabaw¹ w topienie Marzanny, lub Topienie Hamana, skoro jesteœmy przy kulturze ¿ydowskiej i wiosna rusza Krutyni¹ na Mazurach, po której papie¿ z Wadowic, Biskup Krakowa raz tylko chyba spùyn¹ù kajakiem w ¿yciu, ja zaœ z t¹ rzeczk¹ zù¹czyùem i pierwsz¹ rybê na haczyku wêdki chùopca i raka pierwszego, zùapanego na odwagê (chodzi o to, ¿eby wùo¿yã rêkê w ciemno, pod skarpê przybrze¿n¹, a rak sam ju¿ siê zùapie, przyczepi szczypcami do palca dziecka), itd. Tak samo omotaùa mnie Krutyñ jak rzeczka, która w 66 r. ubiegùego wieku zalaùa latem park po kilkudniowych deszczach i œwieciùo z dala pustkami zalane wod¹ rzeczn¹ kino Uciecha w Czeladzi i puste ùawki poœród kasztanowców i caùy plac byù zalany a¿ po dom handlowy, który postawiono dopiero

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Wounded Ukrainian protesters airlifted to Israel for medical treatment

Buy RoboPDF

W

A

QR code for this recording

Biskupem Polaków mieszkaj¹cych we Frankfurcie nad Menem jest mùodszy ode mnie czùowiek, za którym siê wstawiam od pewnego czasu kierowany pytaniem: któ¿ z nas jest bez bùêdów? Ja tak¿e, przyznajê, chocia¿ sam chleb miaùem z pisania nie do jednej gazety, to jednak daùem siê pewnego razu podejœã perfidnej kobiecie, powiedziaùem o jedno sùowo za du¿o przez telefon, ta zaœ skwapliwie wykorzystaùa okazjê, zrobiùa z ofiary sprawcê, chwyciùa za sùówko, pomówiùa w szmatùawcu. Machn¹ùem na to rêk¹. Ks. Biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst, Przewodnicz¹cy Komisji do Spraw Rodziny przy Episkopacie Niemiec, Profesor a te¿ daù siê zùapaã za sùowo, które wychlapaù w poœciechu zaczepiony na lotniku, po wyl¹dowaniu z podró¿y, za rêkaw sutanny kablem od ukrytej kamery, mê¿czyzny tym razem, któremu spieszyùo siê osi¹gn¹ã po¿¹dany rezultat; robiù za dziennikarza mijaj¹cego siê z etyk¹ dziennikarsk¹, bowiem zawód: Dziennikarz Niemiecki ró¿ni siê przecie¿ cechami zawodowymi od zawodu szpicla. Wiem o tym, czym jest etyka dziennikarska, której nie byùo przy zaszczuwaniu ksiêdza, a¿eby wykoñczyã czùowieka.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Marek zaprosiù do Czeladzi kardynaùa Pary¿a, Lustigera, ja zaœ w innym czasie kuzyna tego¿ kardynaùa, Arno Lustigera, autodydaktycznego historyka na spotkanie z Polakami i wspóln¹ rozmowê przy herbatce o ró¿nych sprawach. Wspominaliœmy te¿ Bêdzin rodzinny obu zacnych ¿ydów, z których jeden konwertowaù na katolicyzm, aby zostaã ksiêdzem, biskupem. Pasterzem Francuzów i Polaków na emigracji we Francji.

pä is

ch

es

Ktoœ na tym zarobiù, ¿eby gùogi dorodne nie pachniaùy upojnie w alejkach mùodym, lecz tonêùy drzewa i krzewy w oparach benzyny i ropy. Lubiê Marka, miù¹ miaù Maù¿onkê, szkoda, bo dobrego serca, charakterem podobna Bubisowi, w którego domu przy Schumanstrasse na Westendzie we Frankfurcie tak¿e bywaùem goœcinnie, serdecznie przyjmowany ze zrozumieniem, kiedy tylko szukaùem wsparcia dla Sprawy opieki nad polskimi mogiùami w Niemczech ze strony Szefa Centralnej Rady Ýydów w Niemczech.

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

póêniej, na miejscu zalanego domku drewnianego z ogrodem, typowego przykùadu zabytkowej architektury drewnianej Zagùêbia D¹browskiego; Marek Mrozowski, kolega z harcerstwa, poleciù jako burmistrz zburzyã ten dom handlowy, by sprzedaã plac pod stacjê benzynow¹ w samym sercu miasta.

A

Zniszczyã Biskupa - pod takim tytuùem opisaù natomiast rzecz dobrze w Polsce , w magazynie "w Sieci" mùody dziennikarz, autor ksi¹¿ek, Grzegorz Górny, który nie pùaciù dwadzieœcia lat bez potrzeby, jak ja, skùadek do Zwi¹zku Zawodowego Dziennikarzy Niemieckich, ale to nie szkodzi, albowiem bez tych skùadek cechuje tego mùodego czùowieka porz¹dek myœli zaiste niemiecki i niemiecka etyka dziennikarska, któr¹ uksztaùtowali nota bene w XIX w. ¿ydowscy wydawcy gazet w Niemczech. Dziennikarz w Polsce, postronny i rzeczowy obserwator patrzy zatem na rozpêtane w Niemczech dla nieszczêsnego biskupa piekùo, okiem chùodnym a widz¹c fakty œmiaùo mówi prawdê w oczy dokonuj¹c przy tym detabuizacji (naruszaj¹c tabu dotyka zmowy milczenia w stosunku do niecnych zùoczyñców, których sam ju¿ nie wiem, czy nie nale¿aùoby wreszcie nazwaã sitw¹ i zgùosiã do Prokuratury we Frankfurcie jako bandê osobników o ¿ydowskich nazwiskach ukryt¹ w strukturach niemieckich mediów, zmówionych w przestêpcz¹ sitwê, aby rozwaliã Koœcióù Katolicki, wymusiã po trupie biskupa mianowanie na jego miejsce przez Bergoglio barona a zarazem ksiêdza rzymskokatolickiego i wujka hochsztaplera, byùego wicekanclerza, który bezprawnie podawaù siê za doktora. Dobrego dla siebie i swoich dziekana Frankfurtu trzymaj¹cego ùapê starca na wielomilionowej rocznie kasie Caritas Frankfurt, a pomawiaj¹cego swojego przeùo¿onego haniebnie, w budynku koœcioùa, przed wiernymi, posoborowo, ob¿ydliwie , bo nie uprzedziù go jeszcze ¿aden prokurator, ¿e za te pomówienia oszczercze mo¿e sam pójœã za szwedzkie firanki.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Tymczasem nikt inny nie wie lepiej ode mnie, co to jest cierpienie mùodego czùowieka, wyczekiwanie na pomoc ze strony obcej ambasady rebelianta w drugim pañstwie, buntownika roznosz¹cego po Majdanie zakazane ulotki, pisz¹cego zbuntowane wiersze, a mo¿e tylko butelki opró¿niaj¹cego z wina mszalnego, jak w PAX-ie we Wrocùawiu opró¿niaùem po przyznaniu mi jakiejœ nagrody poetyckiej, czy napeùniaj¹cego butelki i zatykaj¹cego szmat¹, który teraz obawia siê konsekwencji nierozwa¿nych swoich czynów i potrzebuje nie tyle wyspowiadania siê z jednego, czy z drugiego grzechu, bo jest ¿yd niewierz¹cy, nie chodz¹cy do koœcioùa, nie wierz¹cy w popów, ni obiecankom popadii. Lecz potrzebuje wyjechaã pilnie do Polski w grupie takich samych jak on, zagro¿onych obecnie byùych aktywistów Majdanu, na psychoterapiê w Oœrodku Wypoczynkowym Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych RP, o czym mówi siê pok¹tnie, a w parze puszczanej do prasy

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

Skoro przy stali, metalu, to wspomnê: rozmawiaùem w swoim czasie o dzwonach po niemiecku, z prawdziwym znawc¹ i miùoœnikiem muzyki dzwonów, zaœ on miaù kolegê, który w Kolonii przyjaêniù siê z Kardynaùem, jeszcze zanim zùy duch nie wmontowaù do najwiêkszej na póùnoc od Alp katedry... przypadek z kolorowych szkieùek rozsypanych jak w laterna magica, przez program komputerowy. Mogùem wyjaœniaã po niemiecku du¿ej grupie ludzi, ¿e tego typu dekonstrukcja Domu Bo¿ego jest w Kolonii nie na miejscu, gdy¿ jest wojn¹ toczon¹ przeciwko porz¹dkowi budowniczych. Poeta Polski pisaù, aby nie rzucaã pereù przed stworzenia nie ludzkie. Ja tego nie powiedziaùem, ja wyraziùem tylko swoje zdanie jako Polak i Katolik. Tak samo delikatnie zasugerowaùem w jêzyku polskim, ¿e mo¿e byã udzielona pomoc dla tego koœcioùa, który Glemp siê uparù w Polsce postawiã bez pieniêdzy i zwracaù siê o pomoc w tej sprawie jeszcze do nie¿yj¹cego Lecha Kaczyñskiego; Jarosùaw jako premier tak¿e mu nie pomógù, naobiecywaù siê tylko, zupeùnie tak samo, jak Ambasador Izraelski kobiecie w Kijowie.

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Wracaj¹c do rzeczy niedobrych, to we wielu sprawach du¿o mo¿na jeszcze naprawiã, je¿eli tylko chce siê zadoœãuczynienia, naprawienia krzywd i szkód, a pieni¹dze na to wszystko znajd¹ siê same. Ot, np. taki Witra¿ Richtera w Kolonii (Richter-Fenster), je¿eli bohomaz mo¿na nazwaã malowidùem, to ja zgùaszam projekt do zrealizowania, który mo¿e przynieœã wiêcej milionów EURO do kasy Arcybiskupa Kolonii, który sprawuje pieczê nad Biskupem Limburga, ni¿ caùa budowa Centrum Diecezjalnego kosztowaùa na wzgórzu katedralnym, 30, czy 40 milionów, dajmy na to, ¿e i 50 - nikt przecie¿ tego nie zjadù, nie schowaù do kieszeni, nie zmarnowaù. Opùaciù robotnika za pracê jego, jak nakazuje Pismo. Dokonaù zakupów muzealnych. Nie zniszczyù, jak w Czeladzi zniszczono caùy kompleks zabudowy drewnianej, który staù pod ochron¹ wojewódzkiego konserwatora zabytków, a Pietrzykowski , wojewoda mianowany wojewod¹ przez Jarosùawa Kaczyñskiego, kolega Migalskiego, którego Jarosùaw musiaù wyrzuciã z partii za niesubordynacjê, za mùody byù, nie sprawdziù siê na urzêdzie. Nie on jeden, urz¹d siê bez takiego nie zawali. Przyjdzie nowy na jego

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

Uprzejmie proszê o zapoznanie siê z treœci¹ zaù¹czonej poni¿ej po angielsku ulotki, tam jest podany adres internetowy, mo¿na zapytaã o jak¹ chodzi kwotê, ¿eby umo¿liwiã pomoc humanitarn¹ na kierunku Ukraina-Izrael. Polak prosi o to. 211228083-open-letter-from-ukrainian-wounded-project-supporters

n

SO

pobùyskuje ciepùymi œwiatùami lecznica tego¿ samego ministerstwa w Gùuchoùazach, z oœrodkiem Panderoza, który zgùaszaùem ju¿ do Prokuratury w Polsce, ale przycichùo i nie o to chodzi, ¿eby œcigaã, lecz aby ludzie wiedzieli, ¿e ja chcê jeszcze po¿yã, bo mam du¿o dziwacznych dzieù literackich do napisania i dobrych uczynków do wykonania jak ten, którego nikt mi nie powinien wzi¹ã za zùe, a który zamykam w jednym zdaniu:

Buy RoboPDF

W

A

Mój projekt, który mo¿e przynieœã wujkowi barona Guttenberga 50 milionów dolarów, sprowadza siê do sprzedania tego dzieùa sztuki (Richter-Fenster), bez którego katedra w Kolonii nie zawali siê, a Richter nie wstawiù za darmo do ¿adnej synagogi witra¿a przypadkowego. To, po co katolicy maj¹ siê mieã za coœ lepszego od ¿ydów? Nale¿y zdemontowaã, wyj¹ã szkùo ze œcian ociekaj¹cych ludzk¹ krwawic¹, belkê w oku Koœcioùa œwiêtego. Richtera prace rynek sztuki wycenia dzisiaj na niezliczone miliony, wiêc za te miliony EURO, które dostanie Archidiecezja za to dzieùo Richtera, bêdzie mo¿na kupiã dajmy na to, gdyby ju¿ nie byùo gùodnych do nakarmienia, czterdzieœci zùotych wanien, z.B./ np. i obdarzyã tymi wannami ka¿dego nowego Dziekana Frankfurtu po tym, którego trzeba byùo ju¿ dawno posùaã na emeryturê, bo czy czùowiek, który nie liczy siê ze sùowami, bêdzie potrafiù zarz¹dzaã kas¹ Caritas, na któr¹ skùadaj¹ siê darowizny wielu tysiêcy ludzi, pieni¹dze, kosztownoœci, nieruchomoœci. I jeszcze mu byùo maùo, jeszcze chciaù zniszczyã Swojego Przeùo¿onego, Biskupa Limburga!

Home

Edition

Eu

A Marek, to chciaù lokalnie, w Czeladzi pozwoliã kolegom zalaã betonem parking, którego nie ma pod stokiem narciarskim, który dopiero planowaù zbudowaã (bez œniegu) na Wzgórzu Bo¿echa, bo trzeba powiedzieã, ¿e Czeladê, chocia¿ du¿o mniejsza, tak samo jak Rzym stoi wzgórzami.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

miejsce, dokona, czy dopuœci do wiêkszych przekrêtów, ni¿ budowa lotniska BerlinBrandenburg.

Tymoszenko to miaùa ponoã wózek inwalidzki na Majdanie, tak j¹ w krzy¿u bolaùo, ale wczoraj, czy przedwczoraj sfotografowaùa siê na stojaka, w objêciach Tuska, radoœnie, takie s¹ kobiety spontaniczne. Wiêc dzisiaj schowali j¹ do kliniki w Berlinie, ¿eby jutro wypuœciã po operacji, niech wtedy dopiero skacze sobie z radoœci. Niechaj bawi siê polityk¹, w której zamoczyùa. Oj, ¿ycie, ¿ycie. Bawimy siê, jak damy. We wannie utopiù siê sam na worku bokserskim we Wiedniu polityk niemiecki Barschel (wrzuã do wyszukiwarki: Uwe Barschel, obejrzyj plamy na czole; czy takie

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

A za co? - Za pedaùa, odpowiem krótko, a wùaœciwie za dwóch pedaùów, którym ks. Kollar pobùogosùawiù zwi¹zek homoseksualistyczny (albowiem to ju¿ jest chora ideologia Gender, z uznawaniem pedaùów za normalnych, sperm¹ od pedaùa dla pary bezpùodnych lesbijek itd.). Zgorszenia dokonaù przed oùtarzem Pana Boga, Jezusa Chrystusa w mieœcie Wetzlar i za to nieposùuszeñstwo ukaraù go zwyczajnie zwierzchnik kar¹ przewidzian¹, w 2008 r., kiedy mnie skazano w Polsce zaocznie, bez mojej obecnoœci na rozprawie, za rzekom¹ kradzie¿ dzieciom starej piùki do gry w piùkê no¿na. Mafia, o wszystkim powiedziaùem zaraz Waùêsie na skype, to mnie zapytaù tylko: to, co nie miaù Pan co lepszego kraœã?

Och, Lechu, Lechu, prezydent. Dobrze takiemu, jedzie do Arabii Saudyjskiej i fotografuje siê w ùazience prawdziwie ze zùotymi kranami, a nie pozùacanymi jak prasa ujawniùa, ¿e miaù Janukowycz. Bo

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

"Nie ma czasu do stracenia. Ludzie umieraj¹ z prostych rzeczy, bo nie ma ¿adnych œrodków medycznych, medycyny, nic nie ma" - czytamy w izraelskiej gazecie to, co powiedziaùa agencji ¿ydowskiej JTA Anna Zharova, koordynuj¹ca pomoc wolontariuszy na Ukrainie, która wspomniaùa coœ jeszcze o niespeùnionych obietnicach ambasadora Izraela. Uprzejmie proszê nie braã kobiecie tego westchnienia za zùe, bo przecie¿ kobiety przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do obietnic, ¿yj¹ nimi i doznaj¹ przez to w ¿yciu rozczarowañ. Mê¿czyêni wol¹ ¿yã nadziejami, oczekiwaniami wiêzionymi w sobie, skrywanymi w ka¿dym ùyku ze zatrzymanego oddechu w klatce piersiowej. Bo któ¿ z nas nie chciaùby jeszcze chocia¿ raz stan¹ã we swoim ¿yciu na skarpie nad rzeczk¹, która w jêzyku prawdziwych Prusów i Pogan (nie Katolików, czy Protestantów, jeszcze przed przybyciem osadników z Niemiec i z Kurpiów) nazywana byùa sùowem Krutyñ, czy Krutynia, które znaczyùo: wartka, z licznymi zakrêtami, bystra rzeczka, w Staropolszczyênie na tak¹ rzeczkê mieliœmy nazwê: Brynica.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Panie Premierze Netanyahu!

ch

T¹ drog¹ wracamy do punktu wyjœcia, pierwszych sùów mojego listu do Premiera Izraela: pomiùuj, zmiùuj siê, ratuj ludzi rannych, w potrzebie,

es

M ag

coœ wyskakuje na ciele czùowieka od uderzenia fal tsunami we wannie hotelowej, czy raczej od czegoœ innego? Plamy opadowe na czole u trupa znalezionego we wannie z twarz¹ do sufitu? A mo¿e Tymoszenko wie, co zaszkodziùo we wannie Bieriezowskiemu, który tak jakby dostaù z Góry, od Najwy¿szego swój czas, aby po¿egnaã siê z bliskimi, bo tak to jakiœ dziennikarz uczynny wspominaù. Mnie nie interesuj¹ wanny w Arabii Saudyjskiej, lecz cud, który zdarzyù siê ostatnio w Szwajcarii, gdzie parlament byù Za a nawet Przeciw. Równo w gùosach, w dziaùce sprzeda¿y broni do wspomnianego pañstwa szejków arabskich, s¹siada Izraela, wiêc byùy podzielone gùosy w parlamencie po równo, zaœ spoùeczeñstwo Szwajcarii, wielonarodowe, zdecydowanie byùo przeciwko eksportowi broni do miejsca zagro¿eñ, ew. konfliktów. Przewodnicz¹cy parlamentu, jêzyczek u wagi, œmieje siê do kamery mówi¹c: jam jest niewinny, jam nie przegùosowaù jednym gùosem, nie zdecydowaùem, oddaùem po prostu gùos tak samo, jak ka¿dy inny, wiedz¹c ju¿ o tym, jak inni zagùosowali. Dobre, sobie.

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Dzisiaj Prusów i Sùowiñców ju¿ nie ma i nie uœwiadczy rzecznych zakoli, które znajdzie mo¿e jeszcze gdzieœ miejscami, na resztówce za Goùonogiem, czy Strzemieszycami na Biaùej Przemszy. Nie ma tak samo mùodzie¿y wieczorami w dolince Rawy od Szopienic do Zawodzia; wyprostowano betonem têpo za Milowicami nadrzeczne, zielone skarpy, na których jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹, jak wspominaùa Mama mojej Mamy, Antonina, wygrzewaùy siê w sùoñcu rzeczne ¿óùwie nie umykaj¹c przed dziewczêtami, które przyszùy do rzeki tylko po wodê do picia, z wiadrami. Gdyby dzisiaj chciaù jeszcze takie skarpy i zakola rzeczne ujrzeã w realu, to musiaùby chyba zabraã siê z papie¿em Franciszkiem na pielgrzymkê do Ziemi Swiêtej, bowiem taki naturalny potok, bystrz¹ca siê w sùoñcu brynica, jest chyba ju¿ tylko rzeka Jordan w swoim górnym biegu. Rewitalizacja - tym sùowem okreœla siê przywracanie ¿yciu przeszùoœci. Zniszczonych krajobrazów przez beton, zniszczonych ludzi, sponiewieranych, obrzuconych bùotem pomówieñ. A potrzeba byùo tak maùo, trzech sùów zaledwie: Zaufania, Cierpliwoœci i Wiary. Wiary w Pasterza naszej Diecezji. O to zaufanie, cierpliwoœã i wiarê apelowaùem do proboszcza mojej parafii pytaj¹c za pomoc¹ internetu, czy on jest tym, na którego Katolicy i Polacy czekaj¹ ale i Chorwaci i Niemcy w naszej Diecezji Limburg i ludzie wielu narodów innych, ¿eby wykazaù odwagê osobist¹ przeciwstawienia siê zùoczyñcom jako kapùan Jezusa Chrystusa. Czy Pfarrer Martin Sauer jest tym mùodym czùowiekiem, który powinien zebraã siê na odwagê zrozumienia, ¿e stoi przed nim Zadanie:
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Tako¿ przez nasz¹ Czeladê pùynêùa zakosami Brynica, zaœ pod wzgórzem zamkowym w Bêdzinie, gdzie fotografowaùem macewy i z którego to miasta pochodzili wspomniani uprzednio krewni, zwijaùa siê rozlewaj¹c wiosn¹ po ùêgach Czarna Przemsza, zupeùnie tak samo jak £eba pùynêùa poœród zabudowañ Sùowiñców.

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Je¿eli Jarosùaw Kaczyñski ujawni jeszcze kolejne fakty z ukrywanego ¿ycia faùszywego szlachcica Komorowskiego, to inne ¿ydy ujawni¹ caù¹ prawdê Polakom o Kaczyñskim i poznamy nareszcie prawdê o tym, kto kogo zabiù pod Smoleñskiem. Kto robiù za Abla, a kto byù Kainem. Który pierwszy? Nie panowie, lecz ¿ydoubowcy... Który pierwszy do autolustracji, na któr¹ czeka Naród Polski?
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

Mój ksi¹dz parafialny, który otrzymuje za wykonywan¹ pracê pensjê, oburzyù siê pocz¹tkowo, zareagowaù obcesowo, z obcasa odburkn¹ù coœ niezrozumiaùego mailem, bo sk¹d ja, Polak, nie wtajemniczony w to, co jest grane, jego zdaniem, mogê wiedzieã, o co biega? Ten ksi¹dz ma 19 marca 2014 r. , w œrodê od godz. 9 do 12 zaplanowane jakieœ rozmowy z ludêmi w starym budynku parafialnym. Nie przeprosiù, to nie pójdê, bo nie wiem, co siê kryje pod sùowami: Vertrauen, Geduld, Glaube. Wiem, ¿e zgodnie z tym, co wyczytaùem w izraelskiej prasie, w pierwszym rzucie poleciaùo ju¿ 6 osób, potem 20 do 30 rannych znajdzie w Izraelu pomoc lekarsk¹ oraz obywatelstwo Izraela w pierwszym dniu, jak Bronisùaw Komorowski ewakuowany do Izraela z internowania w stanie wojennym pod pretekstem œlubu z córk¹ ¿ydów i ubowców u¿ywaj¹cych naówczas nazwiska Dziadzia, dzisiaj póki co "pierwsz¹ dam¹ rzeczypospolitej", bowiem faùszywy hrabia, ¿yd nie Polak, ukryù przed Narodem Polskim najwa¿niejsze fakty ze swojego ¿ycia. Jarosùaw Kaczyñski zaprotestowaù i dlatego zdjêto ju¿ ze strony internetowej Prezydenta RP oszukañcze przechwaùki póùgùupka, faùszywkê ubeck¹ o hrabiowskim pochodzeniu uzurpatora.

M ag

az i

n
Buy RoboPDF

SO

W

A

Rewitalizacja Biskupa Limburga!

Eu

Narody nasze, wielkie i wspaniaùe od wieków ¿yj¹ ze sob¹ w zgodzie i nie jest ju¿ rasistowski apartheid kryptosyjonistyczny dùu¿ej w Polsce potrzebny! Obejdziemy siê bez ukrytych ¿ydów, Tusków, przekrêtów, Sikorskich oddaj¹cych Merkel rz¹dy nad Polsk¹ jedynie dlatego, ¿e to ona kierowaùa propagand¹ w FDJ, enerdowskim zwi¹zku komunistycznej mùodzie¿y A ta mùodzie¿ rz¹dz¹ca dzisiaj Polsk¹ nie prze¿yùa swojego Majdanu, bowiem wolaùa w tamtym czasie zarabiaã krocie na kominach, gdzie wzrok Sùu¿by Bezpieczeñstwa nie siêgaù. Jak Michaù, syn Tuska robi, zarobiù na smród w gaciach przed prokuratorem za Amber Gold, kiedy ojciec przestanie ju¿ byã premierem pokrzykuj¹cym na konferencjach prasowych, ¿e bêdzie broniù swojego syna, zamoczonego w to, czy w tamto, bo jest ojcem. A czy milicjanci na Majdanie, do których strzelali snajperzy z polecenia rewolucji faszystowskiej bogaczy, oligarchów ¿ydowskich, to nie mieli ojców? Teraz chodzi o to, ¿eby tych milicjantów i tych drugich rannych poddaã prawidùowemu leczeniu. Potrzeba ludzi o dobrym sercu, aby zapùaciã za transport i lekarzowi za jego pracê.

Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/12081 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Pomiluj-FO315-Detabuizacjavon-Stefan-Kosiewski-20140308-Do-Premiera-Izraela-Benjamina-Netanyahu-ZR

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Jezusa zabitego nie przywrócimy ¿yciu, lecz rannych i chorych mo¿na poddaã w Izraelu hospitalizacji. Nieobecnych w ¿yciu rodzinnym i publicznym nale¿y rewitalizowaã zaczynaj¹c od Biskupa Limburga. Shalom i z Panem Bogiem

ch

es

M ag

az i

Detabuizacja pomo¿e Narodowi Polskiemu uwierzyã, ¿e ¿ydy w Polsce, to nie tylko same agenty i durnie, sitwa ubecka, szurki, mafia, oligarchia, bandycka paczka dobrana przez mundurowych w Magdalence wedùug wzrostu.

n
Buy RoboPDF

SO

Do detabuizacji tak bardzo potrzebnej, jak pomocy lekarskiej potrzeba dla rannych na Majdanie mùodych ludzi, dzieci prawie! Bo chodzi o ¿ycie tych osób, Panie Premierze Netanyahu, a tylko premier Izraela mo¿e Ambasadorowi przekazaã to, co potrzeba, a co Annê w Kijowie powinno ucieszyã.

W

A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->