Kepentingan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu sekolah rendah.

1) PENDEKATAN Definisi: Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Menurut buku yang ditulis oleh Mok Song Sang (2008), terdapat empat jenis pendekatan iaitu: 1. Pendekatan Induktif 2. Pendekatan Deduktif 3. Pendekatan Integratif 4. Pendekatan Eklektik Kepentingan Pendekatan: Apabila melihat konsep pendekatan iaitu cara mendekati sesuatu, ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya. Maka dengan itu dapatlah dikenalpasti akan kepentingan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran di mana sebagai guru yang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya mestilah mengetahui terlebih dahulu latar belakang mereka. Ini kerana, dengan mengetahui latar belakang mereka, guru tersebut dapat memilih dan merancang pengajarannya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Guru tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama terhadap murid yang berlainan. Ini dikhuatiri proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan tidak berkesan iaitu tidak mencapai objektif. Sekiranya guru dapat mengenal pasti sifat atau keperluan murid-muridnya, maka guru tersebut akan dapat memilih dan menggunakan pendekatan yang sesuai, tepat dan betul supaya proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara efektif.

2) STRATEGI Definisi: Menurut Kamus Dewan (1998), strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi juga boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. Sebenarnya strategi meliputi kempat-empat aspek seperti kaedah, pendekatan, teknik dan aktiviti.

Rancangan pengajaran itu sangat penting bagi seorang guru kerana ia akan menentukan pencapaian optimum seorang murid di dalam kelas iaitu dengan melihat respon yang diberikan semasa sesi pengajaran. strategi juga penting dalam menyusun kaedah dan teknik mengajar secara sistematik dengan mengikut prinsip dan teori pembelajaran. 3) KAEDAH DAN TEKNIK MENGAJAR . Selain itu. terdapat empat jenis strategi dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang dinyatakan oleh Mok Song Sang (2002): i) ii) iii) iv) Pemusatan Guru Pemusatan Murid Berasaskan Bahan Berasaskan Tugasan/aktiviti Kepentingan Strategi: Berdasarkan kepada jenis strategi pengajaran dan pembelajaran maka kepentingan strategi dapat dikenalpasti iaitu ia membantu guru dalam merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan obejektif-objektif pelajaran yang telah ditentukan. seorang guru itu dapat melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lancar tanpa ada sebarang masalah kerana dia sudah membuat persediaan awal dengan mengatur langkahlangkah pengajaran dengan sebaiknya. Apabila ada strategi.Namun begitu.

kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Teknik simulasi 11. Prosedur keempat: Membuat tafsiran 5. Teknik perbahasan 7. Teknik latih tubi 4. Teknik main peranan 2. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. Prosedur ketiga: Mengumpul maklumat 4. Teknik drama . Prosedur kelima: Membuat kesimpulan Konsep Teknik: Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). karang-mengarang dan sebagainya.Konsep Kaedah: Pada umumnya. Teknik bercerita 5. Berlainan dengan pendekatan. Teknik soal jawab 10. Teknik permainan bahasa 3. 1. Dengan perkataan lain. Teknik sumbangsaran 9. Teknik kuiz 8. Di antara teknik-teknik pengajaran Bahasa Melayu yang biasa digunakan oleh guru adalah seperti berikut: 1. Teknik inkuiri 6. Prosedur pertama: Mengnal pasti masalah 2. kaedah ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu. Prosedur kedua: Merancang penyelesaian 3.

Contohnya seorang guru menggunakan teknik bercerita untuk mengajar. Dengan teknik dan kaedah pengajaran yang kreatif. murid akan berasa seronok dan secara tidak langsung mereka akan member perhatian terhadap apa yang ingin disampaikan oleh guru. Kaedah dan teknik juga penting untuk mengekalkan perhatian murid terhadap sesi pengajaran guru. Teknik perbincangan 13. . pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai boleh membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri murid. Teknik dialog Kepentingan Kaedah dan Teknik Kepentingan menggunakan variasi teknik dan kaedah mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik perhatian murid. Selain itu juga. Teknik forum 14. murid akan tertanya-tanya apakah pengakhiran cerita tersebut. perhatian murid akan dapat dikekalkan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila murid tertarik dengan kaedah dan teknik mengajar yang digunakan oleh guru.12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful