o: " : c::o: no::c - : n

:::
www.swdaI.com 1
¬oµ jn·o o·x¬· ¬so ] jw· oìs¬ - nv¬ [
nìYn ·s Yv xYx ìi>vY nìY ·xw¬ ì:·x n·v·iw ì·Yv ¬ivw iìnì vì¬sY i··n nìYn ìo·nwn xYw jnt Y>w nìY xYx
iì ¬xì·n nìx ¬wx> ìiìn ìY o·nw·w j·¬Y nìYn j·nt· " ·:x o·nwn ¬nìY nìYnY ìi··n· ¬ qioa jJn!5 o·n5n inix ¬wx5
n··ni n·v·aw n:iwna n: jJ· ] : " a r ' [ svx ¬nx oxi ·Jx u·nwn ¬nx·w q·¬x n·v·awa i¬·an: ain ¬·rnnn " iJnn :ap· 5
nu·nwn ¬a! nri ¬nxJw . i ìnìs>· ·:x o·nwn ¬nìY nìYnn nxì¬ ì:·x oxì " ¬ , ani5na niain5a x·Jn!5 ] s " x i ' [ :v
va nv·¬s " x ·xn nixn !av·n: ·va x: ·x x·nw nixn n " !a x·Jn : " i: i¬nxw jia5 nwv nixna :ax nwvn x: nixna x
iwsJ xxnw !v inix j·5n nwiv iJ·xi a:i:i n5io nwv .
i:w jn·o ·o:xµ·¬
o·x¬· ¬so Yvi µos ni:nn i: ¬nx·w !v ia5v: ni:n ·xw¬ j·x nu·nw i·:v n¬avw ain! ·Jx unwn ... si ìn·n " µ
n·>ìn nì>n¬ x·n n¬ìnx nY·nn¬ ìYnn onn ¬nx¬ ìnonwn n·v·iw o·:w ¬wvY 쬷in nx n ... nìxnoì: nxµniì
n¬ìnx nY·nn x·n no·nwn xYx ìi ¬tn qìoiY ·> iìn> o·x·¬· ¬son :
vn nìxn qì:·n nn:n " t
n·v·iw Yw nwvì j·ìxYn Yv ¬iìvw nnn yìn ìnìx niìxì no·nw ¬nxY iìn viìnn¬ oìwsì Ytx¬ ìxY Yv ¬iìv xìn ·>
x>Yn¬ xnvµsx inni oi:5 i: v·an iJ·xi u:nJ a nìvnn ìY ¬·tnnY q·¬xì :5 j·!5 o·w¬i·nn o·aia nn oxi o·o5Jn o·aiai
ri :ra " !xn s
n vì¬t ¬ìx ¬so " nµ jn·o n¬t n¬ìiv ·µos ¬
xt ynn ¬tv·Yx ì:·i¬ jìwY ntì " o·x¬· ¬soi in>w Y ... in>w nn x¬·n: xYì ni:n ·s :v x:x iain a5v: :i5· ni: j·xw
!v ¬nx·w ·Jx unwn xYx ·sx ' ii ìviìn xìn " n¬ìnnw ·:sn ì·¬i¬ Yv nìYn wìn· xY onwn ·:·x ¬nìxì vì¬sY ¬
ìno·nwn . svx i: ¬nx·w inix qi5· ni:nn !·a n5 w· ox in·n " jnp:!5 5 nìYnn ¬n·nY ·vi¬ xnì ·:x onwn x>·n ì:··n
¬nìYì nìxnn o··µY nìYnn q·¬x ìiìn nx nìYn x·inw :x onwn · . ¬nìY nxì¬ ì:·x oxì ·:x onwn ii ìnìx j·sì> " ¬
nwv nìxn xYx o:µ nt j·xì ¬nx·w ¬v ·¬s!5 inix j·si5w o··Jv: np!x nJ·nJ nixn5 ' np!x ni5:na . isi5·w ¬nx:i
¬nx·i inix ·Jx unwn svx i: ¬nx·w ni:n nx qi5· ni:nn !·a n5 w· ox " ·Jn·n :apn 5 . ¬s qio jJn!5 ni:nn :ap· rxi p
n·v·aw! x¬na ...
in¬ " o µ¬s Yiì·ì no·nw nì>Yn o
x n5:n
쬷 nwn Yvi Y> oìnw ¬nx:w n·v·iwi nìYnn o·nwnY nwv nìxn , xY Yv ¬iv n·v·iw ì·Yv n¬ivw iìn viìnnì
ì·nx nxì ìnv¬ nx wìx· xY ¬nx:w nwvn .
! n5:n
nwvn o·Jw vaw ypn ¬nxJw nsioa x:x o·so5 nunwn n·v·aw j·x vaw ypn ¬nix xin owi nunwn ¬a! nri nunw
ni5ion ana nunwn nJw !vina o·Jw , vaw ¬nx o·so5 nunwn qx vaw ¬nx ow nn , n·v·awa i¬·an nx ni:n q5·s:
nJwn :5 iain naia nnxv , n·v·iw ·xxìn Yw n:wn wx¬ ·Y·Yi nnn vµwnw>ì iìnn ¬ix .
ìw " iw¬n n " nvwn jn·o x µYn x
a !iv :xwJ jnr: v¬s·w i¬·an: vawJ . jJa¬! nrn jnra nunwi xn··¬ix! nviaw ·¬nw inviawn ¬usJ ox nu·nw v·an ?
a ¬psn! nrn jnra i:·sxi inunwn n·v·aw! a·wni " ! = j·! n·a = ¬psn . x: xn··¬ix!n! ·!·n x5·x ·n i¬nxw j·Jv5i
unwn! jpni ::n xnxi unwn . 5:·ni ' jnr :5 x:x vi¬s: vawJ x: i: a··n xinw . nviaw ai·n j·x iain nx i: :nn i:xw
i·:v . j>w jì·>ì n·Y nìn x>Yn¬ xnvµsx¬ Ynn:> ·ìn . a ¬psn! " ! = j·! n·a = ni:nJn n:xn jJ·s:·!5 xn··¬ix! ...
jn>n ¬ì¬x·ix ì:·i¬ niìwn ) s j·o·x ·>¬¬ni xiìn " ·o ¬ ' w " s (
·nYiµ o·so> nonwn j·:vY n·Yxn nonwn n·v·iwnw , vx " ·:x onwn ¬nx xYw s , n·Yv x·n¬¬ xìn nìxn xYx
no·nwn ¬i¬ ntì i·n>¬ n¬·nxi , ni " n·v·awa ain ¬·rnnn jiw:5 n·v·aw ·xxina ¬·rnn: xa ox n , ·Jx unwn i: ¬nx·
i5i ,' i5i ¬·rnn: xa x: ox :ax ,' !nivi uinw! oi:5 q·¬x j·x ... wn i>vn ì:·x ¬ìi·¬n Yix no·n , ¬ì>i ìY ¬Yì: ¬i¬Y ¬>t
ìw·¬µnY nìxn 쬬vi , vx " n¬·Y nvwn ì·Yxn w쬵 ¬i>w s .
o: " : c::o: no::c - : n:::
www.swdaI.com 2
x¬ " · µ¬s n·v·iw n>on w
n·v·awa ain ¬·rnnn , n·v·aw ¬io·xa ¬ni:5 , n·v·aw n·:v n¬avw ¬nx: , ·Jx unwn i: ¬nx· ·Yv nnìì·x n¬ìnn
ìo·nwnY . ..
onµ jn·o j·wv Yì¬x nììxn ¬so
wv nìxn no·nw ì·Yv n¬ivì nìvn 쬷inY nìYnw ·nw n nxìYnn nonwn no·nwn xnnw ) v " s n·v·aw s " n · " x .(
qxì nx¬w ·s Yv ov¬ìsY ìY ¬nx· ìY ·:x onwn ¬nxJw ) iu o·¬a! , a ( uinw nu·nwn ¬a! nri ) n " n ( i!· nwn :va :5
inv¬a nw· ¬wx . xanJ o·so5 nu·nw ·J·! :5i nwvn x: nixn ¬soa i¬ ) v¬ ( :
s nìx ¬ìo·vn ¬so - ìv q¬ Yìitì¬s - tv
!n: :xiwn p¬sa xJn·pixi " ¬n·n: q·¬x x:i :·pw n·: a·n· ·x! xs·o van·: nJn·J x: aiu oi· nxi:n x ·Jx unwn n·:
n·: ¬n·n: q·¬x xw·¬ ·Jx unwn xin unwin aiu oi· ¬nx: ·x! aiu oi·a n·: a·n·! x¬anoni o·nwn xsìo n·v·iw¬
j:n¬ xnì ìY ¬nìY q·¬x 쬷inY iìn ¬·tnnn ·:x onwn n·v·iwi xµìì¬ xY n·v·iw ¬nxY Yix ...
ni:: ¬ni: ni:nn q·¬x y¬x: nxina nrn jnra o·so5 nunwn o·Jixan naiwna xJ·rn xJxi ·Jx unwn n5nwn x:w
nunwn n¬in ...
·¬ nìsoìn " i ¬ìnv tY q¬ j·o·x n>on ¬
o·nwn ¬nxw xnYvi ¬ìi¬i w쬷s nxì nìxnn o··µ ·:x " ìiìn nìixY ¬nìn > ·>n ¬nx¬ ¬v n·Y ·Ynì xi¬ ¬nx
oìw o··µ xY ·¬nw ì·Yx ox·i·w ìsì>Y Yì>· ì:·x YY> ìY ox·in xY ox Yix ·:x onwn ¬nxì nìxnn o··µw jì·> w쬷s
nìxn .
¬ ' · µ¬s n·v·iw n>on x¬ì:o¬in n·¬iìv
x nJwn
ni:nn nx nunwn n·v·aw - ni:nn nxi:nn ¬nx n·v·aw i·:v n¬avi i¬an nx vìinY Yì>· ì:·x ìnxìYn 쬷inn
i·n>¬> ) ìo o·¬i¬ ( 쬷 nwn Yvi Y> oìnw :
¬ " · µ¬s n·v·iw n>on w
n·v·awa ain ¬·rnnn ÷ n·v·iw Yw jì¬nx oì·i x " n·v·aw :w nJi¬nx nvw! n·J·nwa J nonwn ... nìYn ìY ¬nx ox
svx " nxì¬ ·:x > vì¬sY Yiµ· .. .
¬ ' · µ¬s n·v·iw n>on x¬ì:o¬in n·¬iìv
n nJwn
svx i: ¬nx " 5 - x " svx nìYn Y " nxì¬ ·:x > vì¬sY qY :
u nJwn
n·v·awa ain ¬·rnnn - svx nìYnY ¬nìxw nìY " > , ì·nìvn ìY ¬·tnnì iJn·n nniJ o·n5n ni¬ :
· µ¬s n·v·iw iìo oì· nìsoìn
n nJwn
svx i: ¬nx " i5 5 ' - ·s ' ¬n " i x " Y ì> ' qY vì¬sY nxì¬ ·:x . > " ¬n > " w x jìv¬si Yiµ· ox¬ xìn nn·n ¬i¬ì " ì:·x >
onwn j> nwìv ì:·xì ·:x onwn ¬nxw ·:nn ·xnì xn··¬a x¬naai ] ow [ q: jniJ ·Jx ·aina i: ¬nx· :x i: jniJ xinw5
na j··v o·poisn niposi q: jniJ ·Jx nJnna j5 i: ¬nx· x:x " o jn·o qio n " r :[

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful