P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

o: " : :: n::: c::o

::::
www.swdaI.com 1
x ¬ìnv i· q¬ nì>n n>on ·Yii ¬ìnYn
x¬n ·:n : x¬nw ix - o¬n Yxìx ìY nwv: ì:i , q¬·x x·:nì : o¬n Yxìx ìY nwv: ì:i j·x ; xn·: , ·:·:an ·oi· ·a¬ xn
¬ xni " v ! x¬aoni ? n: j·a " nixn ! , n: j·a " niw¬ ! , ·¬w ·n ? xJin a¬ ¬a na¬ ¬nxni , :xvnw· ·a¬ ·a! xJn j5i : :5:
wvJ jan j·x in::p:i ini5n: i·ax: n·:w n , n·onn yin , n¬in n¬nx ·¬nw + : · o·¬a! " a + i·:v no5n x:i :innn x: !
x·wµ xY xYx : ì:ii xn , ì:i jii xnì .
w¬ " x ¬ìnv i· q¬ nì>n n>on ·
n " iJa jaa xn iJaa xn x·wp x: x:x a - Ja x·Jn! xni ¬nxp nxi¬ :w iJaa o!n :xia nwvJ iJa j·x x·Jn! xn i
¬nxp ai¬n :w iJaa o!n :xia i: nwvJ ì¬ìi> Yv ¬ntìn ì:·xì nxì¬ Yw ì:i ji xìnw .
x ¬ìnv on q¬ noìo n>on ·Yii ¬ìnYn
apv· a¬a n·a :su·x apv· ¬a xnx a¬ n·n¬i ¬i , Y¬x ·> , x " Y : x·n j··µwx , ìY ¬nx : x:x q·¬i ìxY . ·¬nx! iJ··ni
·wJ·x : ·a¬ ·a¬ , xJx qn¬a ¬a .
w¬ " n · x ¬ìnv on q¬ noìo n>o
n·a :su·x - in·aa i:!·a : ·a¬ ·a¬ - vxì ·nìx Y¬x Y¬x " q:i ·:·x j> s : xJx qn¬a ¬a - ji> q¬i>Y ·Yv j·xì .
w¬nn " x ¬ìnv on q¬ noìo n>on nì¬xx ·w쬷n x
x " x x·n j··pwx : " i5 xJx q¬a ix: : ' . vx " nx¬> xn¬iY x¬i ìY·sxì o·:i> jn ·¬n o·:i ·:i¬ x ·¬ ' vin µ¬s " ·
s nìxn j·:vY ì:··n " o·:i> ì:·x ix ¬ìi> j·:vY Yix x>·xnì n¬x· niwY¬ oìwn xnvo ì:··nì ì pi " : :
ìn µ¬s n·wx¬i
) x ( pnx· i·ax ·n:x: o·nar nar·i vaw n¬xa xa·i i: ¬wx :5i :x¬w· vo·i :
ni¬ n·wx¬i ) x:Y·ì ( ¬x nw¬s
pnx· i·ax ·n:x: o·nar nar·i n , a¬ ¬nx x:i nr pios ·: i¬nx·w oi¬!aw n!ax ·:va :5 :v ·n¬rn ·i: ja vwin· ·
¬spn ja :w ininx ja n··!s ja n!in· ov ·n!nvw !v ·: i¬nx , q¬¬i j·>Ynn ì·nw ¬·nYnnì i¬n ·Y ¬nxì , nYnni
nxì ¬·nYnn oìYwi o·Yxìw " i¬n oìYwi o·Yxìw > , x " n·:xw n·¬au: ·i: ja vwin· ·a¬ xnx !5 xJin ¬ jJni· ·a¬:
w·p: w·¬:i , ì:·µt ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i o¬x i··nw ¬nx j:nì· ·i¬ ...
in¬ " ìn µ¬s n·wx¬i j
) x ( pnx· i·ax ·n:x: o·nar nar·i - ì:µt ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i o¬x i··n , on¬ixi xYì µnx·i nYn q>·sY , jìwY
w¬ " · . µ·son ì::·xì , ·w ·:a i·niax ·n:x: ¬ni: ·ix¬nw o!x !n· , i·Js: ·niax i5:nnn ¬wx o·n:xn ¬nxw in5
pnx·i on¬ax ) iu nn j:n: ( , pnx· ·ax ·n:xi on¬ax ·ax ·n:x ¬nx in:snai ) · a: :·v: ( , n: o·nar nar·i ¬nx· ix '
on¬axa ¬nixw in5 ) r a· :·v: ( n: narn ja·i ' . ¬ni· ia w¬s: q¬ix nni :
nìx ì:Y ìYx· ¬ìo ìi w· ntn µìosn Yix ni¬ n·wx¬ii ow ì ) n ¬x ( , ·> nx¬ o·¬xn n¬¬Y iµv· xi ¬wx> ·>
ìv¬tiì ìi Y·nn· nìYxn , ì¬x:> nnìnn j·¬n n¬n xnn xYw µnx· ì·ix ¬nsY o·i¬ o·nit nitì ì:nn ¬nsì . nwvi
i·niax: n:sn n·a xinw vaw ¬xaa nr , j¬n: in5:a niw¬ :uJ owni . o·nar ain5n ¬nxi , i:iv i·n x:w v·!in: n
i·niax5 , a·¬pn ni:iv on¬ax ·5 . i¬nx iJ·nia¬i ) x rup o·nar ( o·n:w nJ ·Ja ia·¬pn x: , ia·¬pn ni:iv , ain5 nJai
w¬isn ) 5 n :·v: ( narna ni:iv :v·i , n !ns ·Jsn apv· :ax ' ni!nn :5 i·:x o·:wn: o·n:w a·¬pn , iw¬!w in5
) x ru x¬p·i o·Jn5 n¬in ( :iva oi:w j·:·unw o·n:w o . ni쬵n x·nw n¬ìixn n¬ni ìn:ì> nYnn nn·n n:nì
ì·Yx , ni¬ n·wx¬ii 쬷>tnw ovon ìntì ) n ¬x ( ì:µt ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i o¬x i··nw , ow ì¬nxw ovon xìnì
i¬n ¬ìi>i j·Yxìw q> ¬nxì ¬·nYnn oìYwi j·Yxìw nY·nni ¬nx jìwYi :
n:µn ji x·:ìn: ·i¬ Yw ìw¬¬ni ·n·x¬ì ) ·nan ¬so n:p ¬ ( nrn jiw:a µnx· ì·ix ¬nsi iµv· viw·ì ) x: xY Y·vY ( ,
ì·ix ¬ns n:ìnxi q> viw:w o¬x w· ·>ì , ì·ixY jn:w n>i viw:ì n> iµv·Y jn: xY j··¬v xYx , vaw·i ¬nxJw
pnx· i·ax !nsa apv· , n·a a·n5! xin in·J ·xni ) n " n: n· x ( n wx :isni ' n:ivn nx :5xni , a·n5i ) !5 ! o·¬a! ( ·5
n ' iai xin n:5ix wx q·n:x ' . w¬!na jx5 !v . nY o·nit nit·ì ¬nx xY j> ·:snw ¬ìnY: on·¬i¬nì ,' ¬i> nnvw ·sY
ìµYni iµv· n>t , ¬nx:w ) > t n>·n ( o¬µ ·n·n ì:·nìixY nviw: ¬wx on¬ixY ¬on iµv·Y nnx jnn , q¬xìnì
nnv w¬sY . ì·ix µnx· ·nYx ì·Yx nx¬: nì:i¬µn nì>ti n:nì ns¬ j·¬n n¬ni nY·Yn nìx¬ni , o·n:x ¬nxw inr
n:·:n nix¬na , q·ax ·n:x :xn ·5Jx ¬nxw nn xini , Yx n·i Yxn ·>:x j¬ni ìY ¬nx ¬wx Yx n·i Yxn xìn ·>
nixn ow nnwn ¬wx ) x· xY Y·vY ( , q·ix ·nYx xìnì , n¬nn x·nì own xìn , n>t· ·> o·¬xni x¬·· xYw ìn·oinì
vn ¬nx Yxx·ì ì:·¬i ·ì: , n:v oa q:vx ·5Jxi ovu inri :
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 2
¬so Yn o¬¬sn ' o·:ìxx Yw o·Y·ix
n¬ìn ì:·i¬ Yxìnw ji ì:·i¬ n¬ìn· n jn> oìwn ì·ix iw·Y nìY·ixi ·:iY ·:iY o·:i ¬os:w> o:·µt , :ax jpr x:
aw· :v ·Ja o·Ja jnw o·i··n ì¬ìi>i . inri invu 5 ' nnn q·niax i·n· q·Ja . i·¬·ani j·a·wn : i x5nn xinn n5¬aa
a·n5 . !ivi ovun ¬nx ¬a! o jJ· :5 o·:axnnn i·:v :axnn jnnv . ¬nìY> jn·ix Yw : o·¬> Yixnn ìYixn· ¬>: o·
ov on·ix Yv ·µt : o . j·i·wnì ìY ì·¬·in j·x n>Yn q> ¬vìni joµ . oxì ì·ix :¬ n¬ìn· jn>n : vº nx¬ nY ì i·w nx
·i¬ : ì oYìwn Yv ·µt : ì ·i¬ : ì µ· ì Yx·n i nìY·ix , xYì n : · n ì ·i¬ : ì ¬tv·Yx Yì¬xn ìnì: j¬v ¬xwì o·n>n . ·i¬ì : ì
Yxìnw ji ¬ì¬ ·ìYn : vº ìn> j> xY n : n· YixnnY iY : · i : · o Yv ·µt : o :
o·¬·on ¬so ) nì·Yx¬n ( nnw jn·o
·sx ¬>w o¬xn on·Yv Yiµ· nìxnn Y> ' j>·n ìnv¬ Yv ì¬nìvi ìnxì ì·ix nx¬ xYw ·n jìx> o·¬nx Yw nìxn ¬ìi·>
oxì ix , n:µtì jµt ìY w·ì , on·:i xìn ìYx> ¬ìi·> nìxn on·Yv o··µ· nt ·¬n , o·Yì¬x o·nx ìY w·ì ox¬ xY ox j>ì
o·µ·¬x ¬i>·ì o¬i>· ì:nn Jw ' ) u o·:nn " ! i ' ( n ·x¬· nxi ' ·nw j·Jv5 !a5· ' inxi i·ax !a5: i: , n·pJ nio5a nawi ,
ns· jip·na o·s· o·¬soi . a5· i·nia¬ oai oxi ax x¬ini oxi ax !ia·5 j·Jv5 o·n5nni onn x¬··i ! , o·:i!an nx !a5·i
x¬ini !ia·5 o··p i:·x5 i·:v j·:vn ·¬n i·n·5in nxi onix x¬·i , ·ax ·ax vw·:x: j·¬ip i·n q5: ) n " · a " · a " ! ( n·n ·5
i·ax: a·inn n·nw nn ia o··pn , x¬ina ·ax !ia·5a ·ax .
·ix¬ " n n " x - Yix nì>Yn xnnn jn·o
o·:µt Yv nìY·ixi iw·Y ì·ix oìwn jn> n¬ìn· ì:·i¬ ji Yxìnw ì:·i¬ n¬ìnw nìiìwni iìn> ·n·x¬ì , x: jprn :ax
o·Ja ·Ja :v ni:·axa aw· ì¬ìi>i o·i··n onw , xnvu nri nnn + n o·:nn " · n " r + iai q·Ja i·n· q·niax ' . i·¬ani
nw ·n p¬sa xn·x!5 a·n5 n5¬aa xinn o·a·wn n > x¬na xaaa ,< n·x¬ x·an !ivi i·:v j·:axnnn :5! qnn
inv o·:axnn , j·a·wn oni ) jni ( q5 n5:n j·x . jn>n n¬ìn· ì:·i¬ oxì ) oìwn ( ì:·µt Yv oYìwn ·i¬ i·wìnY nx¬ ì·ix
o·n>n ¬xwì Yì¬xn ¬tv·Yx ·i¬ ì:·i¬ ìn·:n xYì nìY·ixi Yx·nìµ· ·i¬ . ·x·Ys ·xni ·nv¬· xY ·:xì , ·:si ·x i··n ì
n·w·¬s¬> YixnnY i··n ì:·x ì·:si xYw ·xì YixnnY , ¬xwY o·:µt j·i µìY·n j·xì :
n vì¬t ¬ìx ¬so " i - n>n jn·o nìY·ix nì>Yn
n nìiìwniì " ·i¬ ji Yxìnw ·i¬ n¬ìn > ' o:µt ¬os:w> o·:i ·:iY nìY·ixi iw·Y ì·ix own jn>n n¬ìn· jpr :ax
o·Ja ·Ja: aw· x: >i o·i··n jnw ì¬ìi q·Ja i·n· q·niax nnn invu nri . a·n5 n5¬aa x·nn o·a·wn i·¬·ani . !ivi
·o¬a! ¬nx ovun ' oJ·pr :v on·ax ov o·!5J i:axn· o·:axnn o·!5J :w on·axi onnv :axnn i·:v o·:axnnn :5
jup !vina j5 n5:n j·x i·¬·an i: o·a·wni . ·i¬ ì·ix oxì ' ¬ ' ¬ nx i·wìnY nx¬ jn>n n¬ìn· ' ¬ ì:·µt Yv oYwn '
¬ ìn·:n xYì nìY·ixi Yx·n·x ' ¬ì o·n>n ¬xwì j¬v ìws: Yì¬xn ¬tvYx ' ·i¬ ji Yxìnw ' ¬ ' : ·ìYn ¬ì¬ " xY j> ìn> v
>v o:·µt Yv o·:i ·:iY YixnnY ìn·:n " nìiìwnn Y . ·Yixnn j·xw nwvnY n>Yn j>ì ' xYx o:·µt Yv o·:i ·:i
> Yix on·ix ¬ìi> oìwn on·ix ·:sY xµì¬ n>Yn j>ì o·Yixnn o:·x on ox Yixnn on·ix j·xw naiwnn jiw:i
nnanian nxp :
s o·¬¬n ¬so " n¬ìnn jn nwv nììxn ¬
j·Jna nixnn n J i !ia5 axn oxni nixn: nnx ju¬si ·nw ·sJv nixn : ) a ! n i r n u · ( iw¬! :r¬ qioa n5on niain5
nx q·ax nia¬: nwx q·ax nxi qnx nia¬: :va qnx :5i ·a¬nx! nxn xn··¬ix! xin iJan5!5 :·v: an5i iJ·a¬ nJi·
¬soa nx¬·n ::5a! nx q·ax ·in ·nJ inx q·ax ::5ai nx qnx ·in ·nJ inx qnx in>ì ·n: :¬n :¬ Yx¬w· :oi n n¬ì:
¬ìxnn i·n: ¬º· ·ix¬ ì·ix YY>i ì·ix j>ì ox ì·ix oxì ìnx YY>i ìnx j>ì ·ix ìnx ·5ni xn·x n·wx¬aa na¬ :v
pios nar·i o·nar ·n:x: i·ax pnx· q5: ¬·5rn pnx· x:i on¬ax a··nw o!x !ia5a i·ax ¬ni· !ia5n ì:µt ìx·inì jìwY
nt wnìni ·ºw¬ jºin¬nì vnwn on·:w¬ xn··¬ìx¬n xYx ì·ixi¬ i··nn ·so ì:µtn xìnì j·¬n ìn:µtY xnvoì
ìnYì>¬ oìwn ·:i¬ o·:i ·¬n on o·:i> ...
in¬ " Yn o ì µ¬s o·¬nn nì>
iu n5:n
nx !a5: o!x a··n ì·ix o nwx vx " inx nJ·xw s ì·ix ¬ìi> YY>i ntw o··µ ì·ixw jnt Y> , ìnx · Yvi ¬i>n j>ì :5
nn··p inxw jnr , a··n iJ·x nnn·n ¬nx: :ax , ì·ix ¬ìi>> Yì¬xn ì·nx ¬ìi>i i··n o¬x n·n·w o·¬sìo ·¬i¬nì .
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 3
ìw " ·¬nn n " Y jn·o µ
+ ois!a !n w¬w xin n·xJi +. vY: " on ·¬n o·:i ·:i¬ ìn:µt ìx ì:µt ¬ìivi w·¬µ ¬nìY w·w o·¬nìx ì:··n ìY·sx¬ ¬
n o·:i> " >ì oìws ¬i¬ ntì jin jin ¬nì· Yìo·Y jiY ìY w·ì wnn o·:i> ììn xY n " vY:n ·sY¬ w " ¬nìY jin jiY j·x ¬
¬nx o¬xn ¬nì· ì:µt Y·iwi w·¬µ ·¬nw ) x ( ·¬µn n¬·nxw ì:·xn ¬ìi>n iì·ni ·ìYn w ·Jww o·poisn i¬nx ·¬nw
x i·ax !ia5a ·i:n ¬a!nw ¬nxni i·ax !ia5a a··n !nx :5w oiwn w·!pa o·p:n ·Jw o·:uiJ o·nx " 5 ) a ( jiw nx¬:
ìnx Yviì ì··ni ì·ix nwxì oxnì ixn ¬ìi>i xYx i··nn·w oìµn oìwi ì:·xn xY ·¬nw ì:µt ¬ìi>i i··n j·xw jin
··ni ' ì·nxì ·x¬µn ìnY n>ìnì Yì¬xn xwiJn p¬s niain5a jJ·¬nx!5 ) p q! " a ( i·ax nn·n ¬nx: i:·sx i·ax nwx ix
onn xn·x!5 xn:va nixn: . oìµn oìwi ì:·xn xY nt jµtn ¬ìi>i jin ji Yix . xi " o!xn w·!p ¬ni· ¬ni: i: j·x 5
j5 ianJw x:x ¬nx . xµì¬ ì:··n o·:i> on ·¬n o·:i ·:i¬ j:·¬nx¬ xnì j·:vY / n·¬s / n·i¬ì o·¬s n: ·Jnp xnx!
¬nx j·Jv: x: :ax ni¬i5aa xn·x!5 . xn·x¬> ·wx i¬ ¬i ¬n ·¬i¬Y ì:µtY ¬·vnY ¬w> jin ji ·¬nw xìn j>¬ v¬nì
j·Ynì: w· µ¬s ) >µ q¬ " n ( vxì " n·nìì> xn>Yn n·Y¬ x . n " xin µ¬s ·n··n¬ xn··¬in iw··Y xìn q·¬xw xo·ws n
ìnni· Yv ) o q¬ " i ( i¬ ¬nnx xµì¬ n·i¬ì n·¬s j·:vY ·x¬ì xYx o·:i> on ·¬n o·:i ·: :·v: ·nan5!5 nì " nnx n
·sxw ìxn:w xìn ' oxì ix Y·iwi o·¬nìx w·w oìµni ìY·sxì ¬nx Y·iwi w·¬µ ¬nìx YY> i쬵 j·xw ·¬>: w·x
x w·Yw ·¬>:n Yìo·w n¬ws o·wìv ¬·nnì oxì ix Y·iwi ¬nìxw ·n ìn> q> Y> Yoì: j·xw xYx Yìo· ¬xwnì v·i¬ ì
>ì ìnxì ì·ix Y·iwi " ·¬·¬Y ·xì oxì ix Y·iwi ¬nìx w·w oìµni ìY·sx µYn xìn ox Yìo·w ì:µt Y·iwi ¬nìxn w
nìxnw n¬ws q¬¬ x:·nx ìn·n··x ' i ¬nx· ì·ix Yv ' nìxnì o·nvs ' nnx ovs ¬nx· ìn:µt Yv Jnxi ' j·Jva xpi! ) a (
·!pn ' :ax iwi ¬nìxn ·Y q> nYsnn j·:vi xYx YY> ·ìYn nt j·x¬ YY> i쬵 j·xw ¬nx Y·iwi ¬nìxn ìn> ì·ix Y·
¬ìix ji¬µ oìµni x·nì onYw x·n nYsnnw Ynµn jìx¬i ·!·nnn iJ··n! ' ·nw ·ix¬ j·xi ¬ia·x :wn o·xa i·nw ' o!x
oJix¬i onv!n x:w oJa¬p nx a·¬pn: oni:w ) ! ( nx i>vY Yì>· ¬·n· ìY·sx¬ nnnw ì:·i¬ µos nt ovonì nì:tnn
ìYì ' nYnnn ì·Yv o·>on ¬i>w xY ox jtn ·:ìYs n·n·w ysn ·:·x . n>t· xìn nYsnn ¬nx·w Ynµn ìx¬·w ·n q>Ynì
¬nxn xYì ìi . ·tvìYn xn:n j·xw jiìx¬ jvow xn:nn ¬i¬ Yvì ' in> n:n o:µt Y·iwi w·¬µn ì¬nx· o·:i ·:iw
x µnx· ì:·i¬ " n·w q·¬xw t ' j·µ·nìì ·s Yv vìiµ xn:nn oìµnn ·n>nì . n·n q>w n·x¬ x·inY jiìx¬ q·¬xw xo·wsì
> j> ìxn: j·µ·nìì ·s Yvwì xn:nn " ·ìxn ¬i¬n j·xw nt j·:vi w aw " naa o·nn ·Jw :·awa o·::snn ·Jw iv¬x· n
n5i nnx " !nx ¬a! v¬x·w o·nw ix nnx ovs oiwn :ax ianJ j5w ·x!ia v!iJ x: ox anJnn ·¬nx q:n: ·ix¬ j·x a
oipna q:n: ·ix¬ ow: oi· :5a o·wvnw ¬a!a ox ·5 viap anJn awn· x: nr :·awa q5i q5 iwv·w ·n¬n·xi !nx
·n· x:w ¬a! oi· oi· ·!·n !·nn niwv: o:ivn ivu·w ¬wsx ·x! anJnn ·¬nx ' v w¬iw i: " ¬iwni j·!n s ' j·xw ¬a! :ax
:v qino: j·x ·x!i viawa ix :ai·a nnx ovs ox ·5 xa ! ianJw a ¬nx " nnixa i·n o·viu ! ... qoi· ¬·vxn ·nxn oi:wi
nn ja ji:ip " n:r nn:w ¬¬ " n :
ìw " n¬n n " n·µ jn·o x
¬x:·t··o Y·w:x x¬µ:n ¬wx ¬n> o·¬vwi ¬>·:n n:ìvnì o·nYx n>ìn jµtnn ·nwµin: + ·o Y·vY j··v ' n¬vn nµ
n ' + , nìn ·¬nx w·¬µ ìY ¬nìY Y>ì· ìni jiw ¬wsx ox ·nv¬ ìY nììnY ì , ·i¬ ìY ¬·>wnì ìn·ii ìY¬x xìnw ¬nxn
nìv ··nY ìx·inì " i . j> ìY ·n¬nxì , qY· ¬wx oìµn Y>i n·x¬Y ìni jiY n·n·w ·¬> in>i ìY nì¬ìnY ·:nn wµ·iì .
iJix¬ nix:n: ·nxa nJni , ·¬nn niìwni oo¬ìsnì ·ìYx n:nì " µ + x o·s:v Y w¬ìw , i , x , ¬ + Y>ì·w x·¬ni j> in>w
µni w·¬µ ¬nìY ìnì . p:n i: w· onx :vi on·ax :v o·!·ann o·:ax ¬xw oipna qxi , anJnn ¬nx nra o·5:in j·xi
i·niaiwna onn xn·x!5 . ì·¬i¬ Yv q·oìnY ·nxi ·:xì , ·¬nn ·> " ·ix ¬ìi>i i··n jin jiw ì:·xn xYw ow in> µ
iwn· ¬nx> jin jiw nY·nni nxµ µ·n¬n j>Yì ì·ix . ·¬nv xìn j> xYì , nx ·¬n¬ w¬¬ni ì¬ + ni¬ n·wx¬i ·s Yv
¬x nw¬s wx·ì ¬¬o , n :+ ì·ix ·ix ·nYxY xYì µnx· ì·ix ·nYxY o·nit iµv· nit·ì , ¬nì· ì·ix ¬ìi>i o¬x i··nw
ì·ix ·ix ¬ìi>in , w¬ in> j>ì " wx·ì nw¬s · + in n·wx¬a , x +. i··n¬ vnwn ì·ix ·ix ¬ìi>in ¬nì· ¬nxµ¬nì
ì¬ìi>i , ¬n·nY q··w xY ·>n ìxYi¬ ¬nì· i·ax ·ax !ia5a x:i i·ax !ia5a a··n ¬n·n: in: ·ini , x:w n:aJ ¬xian xini
·¬nn ·¬a!5 " p .
> " :n ¬wx ¬n>¬ w " ìn·i qìn oìn·n Y¬x Y , :i!a jn5 p¬s j·¬!nJo n5ona i¬nxi + u· , ·v a ' a " a· n:·an 5 , x :+ :5
i!:· i:·x5 in·a qina oin· :!ann , na¬n o·piosn ow i!n:i . 5i " w niv ··n: ix·anw " i!n:: ·a¬ i: ¬5ww a , i¬nxi
+ an¬ j··v " s o " x n5:n n¬in !in:n ni5:nn n + i·ax !ia5: o!ip xin ia¬ !ia5! , niv ··n: ix·an nrw " ix·an nri r
nvn: " a . > " n·i ìn:n·x ìnYì>¬ ¬wx ¬n>i w , o·Yix ¬xw> w·¬µ ì·Yv ¬nx· ìni jiw . ntY ìni nx¬nnw ¬iYiì
:iw ¬·sµn xYì n··ni w·¬µ ¬·x· n , ì·ix ·ix ¬ìi>in ìnxì ì·ix ¬ìi>i i··n ¬nì· ·> . ni " n + nx¬nnw !a:ai jn
w¬ ni·nixa ns !v ina " nJiwx¬ nxxina o··¬aioai · + s i¬nxw oiwn " j·¬!nJo! p + i , a + vìxiY nìxn¬ , xYw ox
·¬nn n¬ws Yv ¬i¬n n·:x w¬n ¬i¬> nt nx¬: xn· " µ , nì nnx ovs ¬nx· jin jiw i ¬nx· ìnxì ì·ix Yv ¬·xn '
o·nvs . nr: n·n· j5 , a inxi i·ax :v :axni w·!pa !nx p:n i: xn·i nnx ovs xin ¬nx· ina jan ' a ¬nx·i o·p:n " s .
w¬n ¬i¬ n·n· xY ntiì , ·¬nn ·¬i¬i ¬xìin> ì:·:sY ¬wx o·:ìwx¬n o·n·i n·n ·> " µ , Yx¬w· Y>Y oìYwì o··nì .
xpx¬pn w:¬o·x nwn oixJ + a ir n¬vn nixxinn :5a nxxnJ n:xwn qio : n ovn ·¬rv ' y¬xi o·nw nwiv , xini
w¬ ni·nixa x·n jiwx¬ ois!a nx·awn ·J:·x· " · +.
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 4
n¬ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
!5 q·vo
a: [ o!x a··n a5 > u· < !a5: ) 5 ( i·nn . nxn : xY [ · " ì·ix ·ix ¬ìi>i i··n o¬x j·x¬ x ) ·¬nn " n w¬ìw µ " ¬ / Y ' .(/ ¬Y [ : ì:·xì " Y , x> ) x> ( xYx
i··n¬ > > < ì·ix ·ix ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i ) ìxì o·nit nit·ì ·ix w¬¬nn n·x¬ì ' ) ìn n·wx¬i , x .((
¬xn ¬ìx·i " o n¬ jn·o nv¬ n¬ì· x " xY µ
] a: ) [ uip·: ( · " i5 x ' . · nì>n " x i ' Y " ì> ì:ii xn µ ' w¬vì " ow · ) v " 5 :(
] !: [ J iJ·xi " : . nani ' n nuio! " x u ' ·¬nn: n·x¬ " Ji p " n5i ¬ius inx ·ax:! : " aa w " s ¬ ' x " i5 niJa ·Ja ! ' :
n¬ jn·o nv¬ n¬ì· ¬x·x xi·µv ·i¬
) ana ow " n ( i·ax ·ax !ia5n ¬ni· . ni ¬son qìoi xoìt ìn·Yxi ' ) o " x ( ¬i>Y ìY w· ox j·:vY xµì¬ ì:··n¬ in>
xYi Yix ì·ix ·ixYì ì·ixY " n Y>i ì·ix ·ix ¬ìi>i i··n n ì·ixY i··nw ìn> ·Y· v " ·¬nnn nv¬ Yv µYìnw w " µ
ì·ix ·ix ¬ìi>i YY> i··n ì:·x¬ iaw niaiwna j··vi " · ) n " ·o a ' x " ! ( Jx¬ai " ni!:in nw¬s n :
w " o n¬ jn·o nv¬ n¬ì· q " x> µ
a5 i5 a··n! x:x ' - in in>ì " ì>· ¬wx ·s> jin jiY n·Y j:·s··> jiY w·ì ixY ìY j·x ox¬ nx¬: nt ·sYì n Y ) :·v:!5
o " axn :xx jaa n :(
to YY> x µYn o¬x ··n
n5 q·vo
ì·ix ·ix o:¬sY ì·ixY j·x ox j>Yì ì·ix ·ix ¬ìi>i o¬x i··n , ì·ixY i··nw ì:·¬> ì·ix ·ix o:¬sY jin jiY j:·s··> ,
ì·ix ·ix ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i i··n¬ xYx :
in¬ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
x5 q·vo
:in j·x ia¬ ·Jsa !·n:n: !ia5 j·p , u: > !· < !ia5 i: p:in ia¬ j5 ox x:x . nxn : ì: [ ¬·nYnn Yw ì:i ìx ¬·nYnn Yw 쬷nYn ìY·sxì
¬·nYnn ·ix ìx ìi¬ ¬x: i¬n ·:sY ¬ìnvY onY j·x , ¬ìi> ìY µYìn i¬n j> ox xYx . n ) a· ( i·Js: awi·n nr :w ia¬ j5 xin a¬n ox xpi!i ) . a " ·:iaw owa ·
up: .(
w " o in¬ jn·o nv¬ n¬ì· q " n µ
n i5 j5 oa xin a¬n ox xpi!i ' - naiwnai ¬nn " · jn·o xµx¬µn jn> · " xY ìY·sx ìi¬ Yw ìi¬ ¬ìi>w in> o
ìi¬ ¬ìi>n Yì¬x YY> ì·:sY ¬nY vi i·Jsa i!a5: x:i ia¬ nin!: w· i·Js: nxp j5 oa !n:w5i " w :
ìw " o· jn·o qoì· n·¬xw n
¬nn: ·nawn nxr " ·¬xnn xaw ¬rv·:x ¬ ' ax nwvJi " pa ! " ¬r·: i·iJ·5i a·wnw naiwn :v xJrxs p , ¬rv·:x !nxn owi
i¬rva n·n· ·ax ·n:x :
¬r ·: xin o¬a . ¬·ra ¬n5inw ·!· :v j5x . i5i ¬rwni v!iJ xin ' o ·¬s ¬nx ' n¬xpa xax n¬¬wni nawn . n " o·nvs n
q¬ixa . a jniJi xwiJ5 n·nxi q¬ux· j·Jvnw ·s5 5nn naiwn ·!·: xaw j·Jv " 5n: n:xwJw nJup n:xw :v n " ·nw :v n .
5nn wpanJw nn noiJ nri " in5: n ' ri oinn:i " viap:i na·w· oisn: !·n:n: j·xw :x¬w·a nnii¬ n5:nw ni·na :
pi ia¬ oipna inxv: " n iJx j5: i!·n:n !·n:n: i " pi i·!·n:n :v o·¬ria n " i io¬n· :a: i·!·n:n ·!·n:n: i iosn· x:
·sx na·w· ' a qin ' n nx¬x n¬in j·! :is· x:w ·!5i in¬·!: nixo¬s " 5nn wpanJw nn noiJ q5 iJnnni iJan5 i " n
oinn: . v " nwpan 5 : ni " ri a·wn 5 " J nxrn n:·xwa : " ·¬nw onxv: na·w· viap: o·ix¬ on jixan :w o·!·n:nnw :
i5 !ia5n ·Jsn x:x a·wn: iJnn nwpan j·x ' . nw !v xinn jixa: nxrn n:·xwn nJi5n ·5 j·nxn: ·J·va pin¬ ¬a!
nx¬· :aa xin o·pa!n j·a xin nrn ni·¬ni :x¬w·a nnii¬ n5:n ¬nix nnx ·¬nw in¬ni µ¬ " t o " ni·w· nv·iµw Y
in¬n ·¬nxì ìi¬ Yv µYìn YY>i ·ìn ìi¬ oìµni " n¬n ni¬¬xì o·:ì¬nx nxµ ì>wn: o " in¬n Yv nnn q " t o " Y
xYw ì¬nxi v·iµw ¬nìY nt ìY j··:n v¬· ' n¬n ov j·¬nì ìi¬ ov µYìn YY>i nìn ìi¬ oìµni ni·w· " t q " jì·>¬ Y
:w nnn xYx ìi¬ Yv µYìn ¬ìo·x ìY j·xw ' n Yv ox ·> o>·nì:ìYn ì:·Yv xY n¬µi ' ni·w· viµw n¬µi ì:xxn xY
tnxw ìn> n¬ìn YoiY xi¬¬x Yix n¬ìn ¬ìnYY " Y n:5n n:i5w n·:u ¬nix n·nw i5 ' rn ix¬p q5·s:i " npi:nn :
w: x:w " i5 w ' . 5v " n : " 5 . n q·x ·:nnn ·iìnx n:nì " in¬n ·¬i¬ n·:n > " ·¬i¬ì n¬tn ·:i o·>wn: ì·¬nx ¬wx o
· ¬ìon " ìi¬ Yv µYìn YY>i n:n ni·w· nv·iµw ìµosw o·:·¬n iì¬i i¬vn ·:i iì¬n Yv o·>wn: ì·¬nx ¬wx ¬
nì " ¬nn ·¬i¬ osìn > " x:> ¬·n· xìnw q ìnìn> µìosY o¬ . ¬nn oa x:n !ivi " x:x a·:s iJ·xw ni·n: :i5· inxva q
¬ oai ·n!osn ¬5r ·Jxw :·awa ·5i ¬nixw jin!xa niain5a iJ·xnw in5 a·:s x:! ni·n: :i5·i nr i: j·Jn an5w nnn " a
¬ nJww oipn :5w vi!·i jin!x ·¬a! nx ·Jx nxi¬ ¬nx " jin!x! j·!ai inin5 n5:n iJ·nJwna a inn ipos ' inin5 x:!
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 5
s ·5!¬nn j5i ' non pos j5i a·:s iJ·x jin!xw ovun w¬sni ·os:xn x·an nnw ·n " ¬ owa an5i inin5 x:! a " n
¬ oai a·:s iJ·x jin!xw ·s: ovun " a·:s x: :ax ninn: w·w nxi¬ w¬sn jin!x ·¬a! nx ·Jx nxi¬ ¬nxw a nì " µos >
in¬n ¬x:> " ·¬nn oxì ¬ìonì o " w µos µ nì ìi¬ oìµni ni·w· i·wìnY ¬ìox " ¬nn ·¬i¬ osn > " xìnì oYì> ¬x: q
xì nnn xYx ì:·x ìnxvi " n qnoì nn Yv v¬ì· ·:·x > " Yn µosi > " n oxì t " n v·¬>nw Yv qno > " ¬nn> > " n¬µ¬ q
ni·w· osn xY n :v ·5 o5·niJi:n iJ·:v x: i:xx ¬nxJw nnn !in·: ¬p·vni ' i5 ' J5 " n :u·a na¬!x n¬pi : " n J5 " :
n qno nr :vi " 5 . ìnx ' yìx¬n n:µ n:vwn nt qno n ·: x¬w x!n " n nvun ji¬5rn n!ixn ·5 5 " ia¬ :v p:inn j·! ·5 5
nan j·x ' n x·anw piosn inix w¬i! " n :v onixna :w p·osn ox ·5 n¬p :xx ain5n o5·niJi:n iJ·:v x: iJ··n! 5 '
sa o¬·axi jn! :xx ain5w ' ¬5rJ iJ·x owi onJs i5i jn!a iJxxn x:i o¬·axi jn! p¬ ::5 n¬p ' ¬¬nwn :w xnai:s p¬
xn:·! nJ·5wn :v p:in5 ia¬ :v p:inn :w j·! !in:: x¬na: n: xJn n¬in :iu·a :·awa j··Jvn n·n oxa !ivi iJ·:v
n :v nin q5: n¬in :ua: ix¬w :·awa jx5i ¬nin pi:n: oa ' ¬: xYx ' > n¬ìn Yìo·i Yw ovo jx> j·xw xì YY " ox >
:·x ìt nv¬>n ' µ¬x ·:txni . xì " µìosY Yx¬w·i nnìì¬ µ¬ o·µ·i¬n j·i n:·x ìt n>Ynw nnxw ·Y nx¬: >
in¬n> " ¬nn> xYì ¬ìo>ì o " nnn µ¬ ì:·x oxì ¬·n· xìnw q . 5 xn· :x j5:i v!i· iJ·x ·Jsn o·v!i· nin!: j·x oai " 5
n: pin¬ " n ·xn ·5 :5 ·5 ·nwa nwpan nJi5nw j·nxn: 5 ·xnwn i¬n·: xn:· . n i·wn ¬ìvì " tì > " n>w nnì Y ' µ " ì
µ nt j·x nnx ì·¬·nYn ·¬·nYnY " · Y>i ì " ·sx ni¬¬x Yix nì¬n x ' in¬nY " xo·ws vìiµY Yì>· ¬·nYnn j·xw o
ì:·µt ¬ìi>i i··n ì:·xw jix nìn¬ ·¬·n ìi¬ Yw ìi¬ ¬ìi>i i··n ¬·nYn j·xw vìiµY Yì>· ¬ìnYn Yw ¬·nYnw
wn nnx qnv¬Yì ìxx·w q:·nxn ·:·x j>Yì xnv¬ ·xnn jYx·Y x:nn¬ ìi¬ n¬·ixY o¬ìµ ìi¬ Yw ìi¬ n¬·ix xn· Yxì
>v jìxxn ·sn ìYxn o·¬i¬n " Y . ·:iaw ¬soa a·n5 x:n o¬5n n¬aon ji!: nxai xn:vn n:pw ·xJn ·ainx nJni
ri inix x·an qoi· n·ai up:n " p:in iJ·x xinn a¬ni nJ·!na a¬ q:w a¬: w· ox : !inv: q·¬x qJ·x nnx oa !ia5 i:
i·Jsn . ri an5 !iv " i!ia5 ·Jsn qa¬ !ia5 ¬·avn: :5in ox n!n: x: qa¬ :w a¬nnw x5·n ·piso: x5·x xna :ax :
5v " ·sa ·¬n : ' ·sx ia¬ :w ia¬ !ia5w ' oa !a5: :i5· ox p¬ psnon: j·x ·¬nw ia¬ !ia5n :i!a ::5 i·Js: !n: x:w
a: ia¬ :w ia¬ ix ia¬ ! . a !n:w5i " i·Jsa i!a5: x:i ia¬ nin!: w· i·Js: nxp 5 . ixn x¬nxi ì¬nxw nxµ n·x¬ nx¬:ì
nì ì¬ìi>i j·i··n x·nì ·:xw ·nx ·:x n·:n o·n ·:·µwn n¬nx ìnxì o·n ·:·µwn ¬nìx " ·:·i·wn Yxì ìi¬ Yw ìi¬Y n
··n ·:x ¬nìY j·x owYw ì·ix ·ixì ì·ixn ' ix ·ix ¬ìi>i i··n j·xw ì¬ìi>i i··n xìn nìnsYw ìi¬ Yw ìi¬i Yix ì·
µì ì¬ìi>i j·i··n xìnì ·:x ¬nìY q··w ìn¬ìn ·:sn ìi¬ Yw ìi¬ ¬ìi>i nxµ " Yw ìi¬ ¬ìi> Yì¬xw ¬xìin ¬i¬ qìo Y
ìi¬n ìi¬ . xì " µ xìn > " >¬·s ì·Yv j·xw ì ' ·n xìnì " j>Y oµYn ·Yìi·w Yvi i¬n Yv xYx ¬n nì:ìYn ·Yv xYì n쬷n x
x·n jYx·Y x:nn¬ ¬n in>w ìn> xnv¬ ·xnn jYx·Y xYì v¬n ¬ ... inx j5: ' ¬Jn ·s: ' n:vn j5x pn¬nn: ·ix¬ nr ai¬p
n q·x j5 oa ·: !ainw in5i x5n xJ·rn xp jwv " n: ·nan5 x:w :v ov¬nni ovi5 n·n 5 " Jn :5 j5 oxi ·nxva 5 " j·x :
n q·!v x:! wi!·n " v¬nn 5 " v¬n5 !iv j5 oa nwvn ·:ixi n " ··i a·n5!5 n ·s5 i·J·va au ' w¬ " i5i wia x:i n!in · ' :ax
x¬nn an5i :·xin nn·n ·nJii5 ·5 oiv5: oipn jx5a n·n x: nnxa " ri · " ·n¬¬ainw x: ox a·wn: ·5¬! j·x ·5 qx :
5v jin·J··! ix o·J·! ·:va jix¬n " : . n ·: aiw· x: ·:ixa ·n¬nx j5: " v :ixw: ·nnJi 5 " ·5 qxi !nx !x ·Jx ·5 ¬nx ·
x¬nn " n niJinn ·J·!a nr an5 · " n ·:ix ·n¬nx n " p:n· x: 5 . n nv! :v n:vw in5 nioa ¬in¬n oiwn x:i ·nJi5 inr " 5
n ·¬a! ·s n:nn oa " 5v !ia5n ·Jsn x:x a·wn: ·Jnn inwpa j·x 5 " a ·JnJ! : " ¬nx o·s!i¬n ni¬n ·oa n5n ·Jx i:x5 5
rn i¬nxi :·xini xax! xv¬r: n:·:n !ia5n " ·: ·¬w : ' x: ·xa :5: vi!·w ¬nix j5: n·: iv!· x:! x¬nxa ·vi!ix: w·J·
p¬ wia !v ni:sw !x: nuiJn ·Jwn nxp: nuiJ ·Jx oai n·J·nwaw nJnwn !nx i:·sx :x: n:nn ·a j·xw ·¬vw
Jn o·nvun xin nia·w·n nv·Jnw " n an5 ¬wx5i : " qioa inxva 5 . n: jn jni " x: ·5 qx ni!J: o··ix¬w an5i !!xw 5
··n wx¬ ·: ivJvJ ¬a5w nr: q·¬x ·n . n :v ·n¬nvn ox ·ainx " q·J·va v¬· :x jiw:n nxi¬ni ·suw aax o·¬a! nr·x 5
v ·:xx xin ·5 " oi:wi qi!a5i ·:x q·¬a! xa· oxai ¬vwa o·a·ix i¬a!· ·5 iwia· x: ! :
ìw " xn jn·o onYn ·nw n
·a nann :va iJ·a¬ an5! xna " ·o ! ' ¬ " 5o n " r i " · : " x i·ax ·ax !ia5a a··n o!x j·x! ) ·¬nin " n w¬iw p " ! ( nx¬J iJ·xi
i·ax ·ax !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a a··n! x:x ·: ) ¬niai o·nar nar·i ·aa w¬!nn n·x¬i ( :5v " n ·¬nìni j··vì " t µ " Y
> j:·x ì·nì·x¬¬ " nìn¬>ìn > . na " i·ax nwxi inxi i·ax !ia5a x:x a··nw oipn oiwa iJ·xn x: ·¬nw w :vai i·ax ··na
s niain5a xn·x!5 :i!an i·nxi n··na inx ' ·v ·x¬pn in: in5in! xwiJn " w . ¬nx! ì:·xn xY¬ xn n·ìx¬n nY·nnn
n·x¬ n:·x . µ n:n¬ " µn n·Y qY·nY oì·¬nn ·:x Yì>·ì ìnxvn o¬x j¬ ì " ·Yxx µso j·xì Yì¬xn ì·nx ìx ì·ix nwx¬ ì
·¬nìn¬ " t µ " n> q>Yì nti w·x¬n Y ' >·¬xi nìY> ·x¬µn ìnY ìn>ìn¬ ·:n xYx ì:·xn xY¬ jìwY n ' i··n¬ xn·x oxì
µn ì:µt ¬ìi>i " ·:nn ì . x " ·Jn nia¬: j: xJn! j: x·wp 5 . nosn uvin nosn! iJpr nia¬: j: n··non .
·¬nìn¬ n·Yv x·Ysì nx¬ì x¬ni xìn¬ nxnn Yvi ·¬i¬ ·Yx j·x¬: oìµn Y>nì " t µ " o¬x i··n¬ noìws ìn··x¬ì Y
i>i ì:µt ¬ì . oìµn Yw ì¬ìi>Y wµìnì Y·xìn Yì¬x ì¬ìi>w ì·ix ¬ìi> ìn> xY qx .
o¬ìµì q·¬v ì:µt ¬ìi>¬ ·x¬ì ·Y nx¬: ì·ix ìY Yxww ¬nx ¬i¬ ì:µt ìY Yxw· ox ì·ix ·:si o:nx . xìnw ¬nxn
jµtn ¬ìi>i j·i··n ì·ixì .
n¬ì Y·vY iìn>n Y>i i··nn Y>wn¬ nnx jn¬ jìwx¬ j·:v Yv ·:¬tìnì nxnn Yvi ì:·i¬> n>Y . i¬ nwvnn j>x
n¬ noìo¬ ·v·wni xn·x¬ " o = n q¬ " o = ìi ìw·x¬n o·:ì¬nxn¬ . ri " ¬a :su·x apv· ¬a xnx a¬ : ' n·n¬a ¬a apv·
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 6
x :!a ·5 " x·n j··pwx : . x " xJx q·¬a ix: : . ·v xJx qn¬a ¬a ·a¬ ·a¬ ·wJ·x ·¬nx! iJ··n " x w " !in:na w¬isn ·¬n 5
i:!aw ni·n ov! qi¬v u·nnwx! i¬nx! o·a·wnn ip!x ·x!iai iJpr !ia5a a··n jan ja j·x! nnnn i·:x vnw x: ax5
·¬nin ·a¬a¬ ·Jnn " n¬nini p " wvn x ' ·¬nin nv!: ni!in: nri in¬ao prn: nr a¬ " p .
n¬inn ·¬w oni o·aiu !nx5 on·Jw ·5 ¬a!n u·:nn: ·spiJ ·a: oJnx . 5n o:vJ x: onn r¬ :5 " !in:naw nn w qi¬v .
n·:w¬ ¬wsx¬ ¬nìY ·:x Yì>·ì ' n>Yn ì¬>t:ì nwvn ìx¬ . n ·xY·v ·i¬ n·¬xY ìx¬w ¬nxn Yix " w¬ nYìxn ¬ìxn n " ·
t " svxì Y¬x Y¬x ·i¬ ·i¬ w¬·sw nni ìn··Yv y·i¬ xµ¬ Y " >v ji> q¬i>Y ·Yv j·xì x:x qn¬i ¬i q:i ·:·x > " Y
v " v . ·¬nin q5: j5 ox " i·J·v o·:vn p . n aiun inv¬ oai n¬ni " r x " nvi!· na·o: : xY n·:n qY·nY x>·Y nt nwvnn ·>
·¬nìn ¬nx· nt µìY·nì ìY¬xw> ·¬··n¬ nnnn ¬n¬ ìn¬io> xYì ¬n nv¬> " n¬nìnY µ " x . ·¬i¬n nìvnwnnì ' in>w
w¬ " t · " o¬ vnwn ji> q¬i>Y ·Yv j·xì x:x qn¬i ¬i Y " jin ìn> xY qx ì:µt ¬ìi>i i··nw ·x¬ì¬ Y . µYnY w· ¬ìvì
n jin ji . n¬nìn n:v· ntì n·xìw·: ¬nx nnx nx¬¬n n¬¬ì·n nin jiY " ·¬nìnY x " t µ " ·xnn v··non n·n ox Y
x¬iìv . n·ìt j¬µi x¬iìv ·xn ìn·:n nwvn Yxì iwi on·:w q>·sYì . qìnn ·tn¬> onv¬ ì:Y ìYxì o·n>n ì:wì
on¬so .
n¬nin n··x¬ ¬p·va nJni " r x " :va xinw jJni· ·a¬! w¬!nnn x·anw : !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a o!x a··n! x¬n·nn
xn ·nvnw iJpr ' ·Jixann ' ¬J " n¬nin n··x¬ nJn! i·!·n:n ·Jsa :xw! i " ¬ ·¬a!a w¬isnw n·x¬ x·n x " ¬ni· ¬nx! ·
iJpr !ia5n . ¬ :v oJnx ' xn n·: xJn nwp jJni· . n·: xpsJ j·xni .
·ia·¬ ¬nx ·ia·¬ j·x! ::5n ·s :v on: y¬·ni . uvn: x:x . xi " pnx· i·ax a·n5! x5n 5 . i·ax ·ax uvn: x:x iJ·x ,
!nx ·ia·¬ x:x jx5 j·x in¬in !ia5 n:·nna ·nv! ni·Jv:i . 5v xn! q·¬ux·x n·sia: !n xn! " x n·n s " o·nar nar·i :
i·ax ·n:x: . pnx· ·n:x: ix . x " ·ia·¬ ¬nx ·ia·¬ ::5 jx5 j·x 5 . w¬!n: iJ·xn x:! x5·n x:x iJ·x nr ::5! !ivi ··ia¬:
ia¬: x:x uiv·n ¬nx uiv·n j·xa ::5n xin ·nJ j5i jJ·w¬! w¬!n: iJ·xn! x5·n :ax ' o·::5n ·:va :xx uiws nri . ox
·sx x>n j> ' n·n ' j>x o·nYxY o·nit nit·ì ¬nx·w nni ·¬ n·nwì i¬n nv¬> ·ìi·¬ ¬nx ·ìi·¬ xìn µnx· ì·ix¬
i¬¬x o··ìi·¬ ·:wY w¬¬nY x:·xn ' :·n qY·nY ·¬> ì·ixY nìwi nìw ì·ix ·ix ¬i>Y iì·n ìn·· .
inx ·pisx: iJ··ni i·ax pnx· ·J·va jvJ5 niJa niv¬ ·5 iwv x¬·i x¬pa iJ·xni :·xin! nr xin ·: nrnx ·Jx ¬wx oJnx
inx :xi i·ax :x apv· vnw·i apv· :ax i·ax !ia5 ·Jsn x:x nwv x:! ·nYx ·ix ·nYx ·YìY iµv· ¬nx¬ ì:·xn oxì
n¬ix in> xYì µnx· ì·ix ·nYxY o·nit nit·ì ì·¬i¬ onow ì:·xn x>nì ì·ix ·ixY ¬ìi> µYn nt ·¬n µnx· ¬nsì o
x ì·ix µnx· ·nYxY " ì·ix µnx· ·nYxY ¬nìx n·n j> ox¬ xnx xµ ì·ix ·ix ·oìvnY ìxY > . ¬µ·v Y> ìovnn n·nì
¬nx:w nn j·v> ì·ix ·ixY wn o·¬nixw5 j·a w·w w¬snn j·v5 iJ··ni nwn iJ·a¬ ix iJ·a¬ n . nwn iJ·a¬ o·¬nixw5!
a ¬nx w·! ::5n " a x¬pJn i·ax ·ax: oa o·J5n i·ax ::5a nr ·¬n pnx· i·ax ·n:x: a·n5i :·xin j5:i iJ·a¬ xinw 5 " 5
i·ax . n5i " pnx·i on¬ax ·niax owi ·nw ona x¬p·i a·n5i pnx·i on¬ax i·Js: ·niax i5:nnn ¬wx o·n:xn w µ¬
ì Y·xìn¬ ¬ìi>i o¬x i··n¬ nnY ·sY· ì·ix ow nnn ìn·:nw µ¬ w쬷si on¬ixY ¬·>tn xY o·nitn j·:vi x>n
ìnv¬ì jinì µì¬ ì:µt ¬ìi>n ¬nì· ì·ix . x Y> xY ·> ' nnn xìn nt¬ µnx· ì·ix j·iY ìx ì·ix µnx· j·i µYnY v¬ì·
ni o·x·µi jntn ·:i¬ Y> xYw jì·xnn nn>n ¬ìn·Y . v ivnww ·s: " uiwsn ! r¬wn " pi!i ji·ann jn o5·Ja ivJn : .
ìw " ¬x jn·o i µYn iµv· nìiw n
o·¬inan !nx5 !in:: n5rw !v o·!n:n i: i¬5wi inv i!n:i oin·n nx i:!·a oni ja i·¬nx n·Jni oJa nnw nJpri jpr
·n ov j·!n on·¬nx w·!p onn·n ¬nx ¬nx· x:w ninn: nxi¬ oxni on:w w¬i· xini .
:n niìwn o>oìnn xx· ¬i> ·> nYxw xY nt ¬i¬ Yv w·¬µ ¬nìY ìn·:nY o·i··ìnn o·Yixn ·x jì¬:n qìxi n
·¬nn niìwni " n jn·o µ " n¬ niìwniì ¬ " ·o x ' ·µ " onxì on·ix Yv o·Yixì nnx ovs w·¬µ ¬nx· o¬>:w n
n> o·nvs ·:w ì¬nx· " n¬ w " >ì niìwni ow x " ·i s " ¬ jn·o ¬ " > q·vo n " xni ¬ " vxì n " ·:vY¬ x ox j·i··n ¬ìi> j
n ì·ix ·ix ¬ìi>i j> " n> o¬ìµ ix ¬ìi> n " n¬ w " ·:ì¬nxn nn>on j>ì niìwni ow x ' n ì·ix " o¬ìµ ix ¬ìi> n
n> " n¬ w " ·:ì¬nxn nn>on j>ì niìwni ow x ' xt jìxxn ·o·xw qxì " nti µsµsn ¬son qìo xoìt ìn·Yx ì¬soi Y
n " q¬ noìo¬ ìt x·xìon ni¬¬xì o·n¬>ìn ì·¬i¬ j·x n n " w¬sì o " n¬ nv¬> nx¬: ow · " jii ìY·sx¬ niìwni x
>ì ¬ìi·> nxµi i··n nin " ·¬··n noìoi onnì o¬ìi>i i··n¬ x·Ys¬ jxn x>·Y ·Y·n Y>i ì·ix nnn oµ¬ jin jii w
v· nin jii " : j>ì w " ·x¬ nnn n·x¬ nxµ Y ' x q¬ n:·son nx ¬>ìnn µ¬si " v x " nnxY qYnn oxY xo> ow·ì i
ì¬ ìt nì>Yn Yw n·nw n ' xn ¬ìi>i i·ìnn¬ ìxY ·xì ìYxx xo> nY oìwY q> Y> n¬i> ·>n ìY·sx nnYw Yw ìn:µt
·µ " >vì Yìnn ì¬ìi> j·x ì¬ìi> Yv Ynnw qYnì Y " j·:vYì nnx ovs w·¬µ ¬nìY w·¬µ j·:vi ow ì:n>on ox x:·¬Y s
nìnnY nYì>·¬ xo·n¬ oìsY nx¬: n·n nìnnY nYì>· oxn ·x x:·¬ nn: nin!: j·xi n¬ posw " ·a x " vw jn·o ! " ianJi i
ninn: i!·a j·x j··!v ·n axw ·s :v qx oxn :v w·!p ¬ni: ¬i j··vnn oìµn Y>n " ixn Yì>· x:·¬n¬ nx¬· ow n
ìnnY ' n>ì ox ¬ìi>Y o¬ìµ ì¬ìi>w jì·> " ii w " vw jn·o ow · " n¬ in> xn:nn ¬xnw xYx ì " ¬i x " ì:ìwY ntì n
·sx w·¬µ oYìvY ¬nìY ìxn: ìn·n ' xìnw x:ììx ·xn>i Yix xìn: xìn:¬ x>·n nYv q·oìY xY¬ ìin j> ox ixn ··ni
¬i¬iì nnìnnì n·nn Yv w·¬µ ¬nìYn nnn· ìnxì o··µ ì¬>:ì 쬷n· ì:i nìnY ·xn ·Yì> xn·>w xY¬ xnYn ·>n ìxYi
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 7
tinnw nxì¬ o¬x j·xw jì·> nìnnY q··w xY ìnwxi xµì¬¬ µYnY w· ¬ìvì xn:n q··w xY n·>w xY¬ qx ìnwx n
nnìnnì n·nnn µn¬n:w nnY>i j> j·xw nn o¬x Y> Yxx ìnv¬ nYoi nìnnY nxì¬ ¬nx ox qx nnn·n ¬nx
w·¬µ ¬nìY n:iY nìnnY nYì>·¬ ¬wsx n¬ niìwnn x·¬nY n¬ìx>Y nx¬: j>Y " ·µ jn·o x " n ri a·wnw " ¬wsx ox :
:i!a xinw ¬nxn inin ·¬nx w·!p ¬nx· ina jaw / :!a / ·5wni in·aa ' vn ··n: ix·an: ·a¬ i: " 5 an " :i!·a! w / :!·a! /
s j·¬!nJo n5ona i¬nxi in·a qin inix " 5i o·piosn j5 !n:i i!:· i:x5 in·a qina oin· :!ann :5 a " ··n: i: ix·anw w
nv " nv ··n: p¬ ix·an nrw i·ax !ia5n q·!v ia¬ !ia5! i¬nxi a " nv ··n: ix·an nri r " 5 a " a inJn·x in:i5! nra w n·
o·:ax ¬xw5 w·!p i·:v ¬nx· ina jaw ) !ia5a a··n ¬ni· ·5 n··na w·!p !·a· nJaw !·spn x:i nr: ina nx¬nw !a:ai
i·ax ·ax !ia5n oxi ax ( ni " s i¬nxw oiwn n " :v ¬a!n n·Jx w!n ¬a!5 n·n· x:w oa vixa: nixn! j·¬!nJo! p
·¬nn! n¬wsn " i·ax :v !·anni nnx ovs ¬nx· jan jaw p a ¬nx· inxi ' ina ja nr: n·n· j5 o·nvs >v " n¬ Y " ow x
·sx xnYn x·Yn x¬·sµi¬ ·¬n w·¬µ ¬nx· n:iw ¬·sµn xYì ntY ìni nx¬nw ¬iYi x·¬nY n:nn¬ ·¬n niìwni '
n¬ nv¬Y nnxì n·ix ¬x: " >n nx¬n ox nìnnY nYì>·ì x " jì¬:n j·x¬ nx¬· j:··vn ¬> x¬ix nnìnnì n·nn ¬x: w
n·x¬ì nnì¬ / ¬Y n·x / n¬ niìwni onn¬ " xYw n¬sµnw onxv ¬x: o¬ìi>i oxnnì n:µtì jµt Yw ìni xìn oxn x
xwn ìnx ·ixn ¬nì· ìnxY n··xY i··nY n:i ¬x: n·¬·i nYì>· j> Yv w·¬µ n:i ¬nx· " ì:·:sYw jì¬:i jx> > in5
J·x ·x!i nnxw ' ox !ia5n :i!a ax !ia5 ·5 i·ax :v w·!p ¬ni: nJa: ninn: n:i5· Yx >¬ xi· " nìnnY nYì>· n:·x j> v
¬iµi ì¬ìi> xìn o¬ìi> ·> n:i Yw ì·ix nYvi ¬ìi> xìnw ·sY nnìnnì n·nn Yv w·¬µ ¬nìY ni5r: n·: xn·J ·x!ia
nv ··n: ix·an:i i·ax: " wa iJ·xn i:w :ir:r xin i:ir:r qs·n: j5i a " inin ¬nx: i:·sxi inina i!a5n i··na i!a5n o
xn ·5 xJ!nix jJ·¬nx n q! j·¬!nJoa iJ·xn!5 nra x!·sp w·i · " ·sxi on¬ax na ¬p··nJ! x5·n ·5 n·: xn·J nsia n¬w i '
rn i¬nx inwxa " iain5a : ' aa inwx nrannw nxi¬ o!x j·x " 5n ! " nria·w ¬apa iJa nxi¬ iJ·x inin ¬nx: i·axa w
n: w·!p i·:v ¬nx· iJaw i·ax n5rn x¬ai w·!p i!5J i·:v ¬nx: x:w i·ax ninn: n:i5· oxn j·xi i·niax oipn x: oxì
ii ìnwx ntinnw nxì¬ o¬x j·x j:·¬nx¬ jì·> oYnwn n·¬· Y·ìì¬nì x¬in ì¬xn ¬nìxn ¬nx· " ·sx ¬ ' ìnìn ¬nxY
x nt Yv n¬sµn x·nw jì·>ì " ì·ixn ìnwx jìx¬i ¬nì· ìY xn·: > pa!i inxi i·ax nx w·x airv· j5 :v ¬a!: qnoi
xn oiwn ·x inwxa ·¬x x: ' inwxa pa!i a·n5!5 inwx! xniix n·: xn·J! j5 jJ·¬nx inv n!iva xpi!! xwn " x>·n >
ìnwxn ì·ix ¬ìi>ì xn:µni ¬iµi ¬nì· n·Y xn·: ·x¬ì nn·nY w¬·s ntì o··nY w¬·s ìt o·µi¬n j·i nìì¬ nwv:w
j·¬ì n¬ ·v¬ì· Y>Y ¬inon¬ xnYn xìnì ¬nxY n:nìtnì n¬nìvnn :i ox¬ nx¬: ¬ìvì n¬ in>w jì¬ " niìwni ow x
j·:vi o·Y·ix ¬xwY ·¬nxY ìnììwnY nYnnn ìnv¬ Yv nYvw nn ·sY ow in> nt Y> nìnnY nYì>· ìnxw nin jii
wsx w·¬µ n¬·nx ' xìnw n¬wsn ·sY Yix ìnx Yv w·¬µ ¬nìxw ì¬io·w n¬ìi> ¬x: xìnw nìnnY nYì>· ntiw
·:w o·¬nìxw o·Y·ix ¬xw oìµni nnx ovs µ¬ ¬nìx > ·x¬ì jin jiiì n¬ìi> ¬x: nt j·x¬ ·x¬ì o·nvs " ì¬ìn v
:i·n>¬ ovon nìnnY nYì>· n:·x¬ ' nY ìnìx j·Y¬xn ìnwxì ì:·µt ì·ixw jì·>ì Y·vY " ·ìx¬n jn ì:·x onìx w¬ì·ì n
o¬>: nx j·sì>ì YY> x¬·sµ nn¬·sµ j·xì o¬x Y> Yxx nnv¬ nYoi q> Yv n¬sµn ox qxì nt Yv n¬sµn xnnw
¬µ ¬nìY v ì:·¬> nnx ovs w· " :n ¬wsn s " niìo nnn nv¬ oYwn YY>i xn· xYw Y inxva inv !n: iJ·pr i·ax oxi
J " xi on: niwa o·:·ax ¬xw in5 ¬nx ja i: j·x ox w·!p jan ja i·:v ¬nx·w uiws : " ·sx xn! :·v:! ¬ws: ::5 x ' ox
v n¬in !in:n: i:!·a p¬ " ·¬nx · ' n¬ nv! inv i!n:w " naiwna ow x ¬xw ov niwa ¬nx· xJ·!nw nan jaa i:·sx
v ¬a!n n·Jnw x:x o·:·ax " ·¬nnn xx·w ¬wsn s " p·v xinw n¬in inxva inv !n: i·ax axw nr ji!Jai p ' nixnn
·x!5 ' sa " : q! j·wi!p! p ' v " ¬ ¬nx x ' ·J·o ¬nn n:ap i:x5 ain5n i·:v n:vn n¬in iJa ja nx !n:nn :5 ·i: ja vwin·
nv!ini ¬nxJw niwa w·!p n¬·nx j·Jv: wnn iJa5 xinw ·x!i q·Ja ·Ja:i q·Ja: o jn xYx ì:·x nti µsµsnn Y>ì
iµv· joµn jnn iµv·Y nnxì j·n·nnnn .
ìw " i µYn ¬sìo onn n ) nv¬ n¬ì· ( nnw jn·o
... s: x:x " n a·nJnw ·Jwn anJn :ua x:·nn r ' jain5 nnn: n·5r j·xw ji·5 ¬·5wn: w·!p jn·: jJni· iwni " xxnJ x: n
n¬a ain5 nr anJn " x / i· " ! / ·o ' vw " ana x:i i " ·o x ' :p " o! on·ai¬p :·awa w·!p o·¬nixn o·ai¬pa x:x a " w·! :
n··na on·ai¬p :ixa: onxv !xn n·5r on: ' n5 o·ai¬pa aniJ oia· iJ·xn onin ¬nx ·5 oa " an¬ w " aw·i nw¬s j
wa xan ¬·5w :ax o·ai¬pa aniJ o!n n:ixai ··5r oiw i: j·x nn :·a ' n¬ ·¬a! oJnxn " ·¬nnn o·nip: x " !n: w¬w p
5w ' x ¬·5wn: i:w :·:aa ianJw anJn: ow nn!ni iJa jaa ir n¬ws ' x j·! vnwni w·!p ¬ni:i ' ji·5 xnwni on·Jw:
n¬nw " n on·ai¬pa j5 pos x " ¬·5wa n vYì " ·¬nnn ¬ " ·nvoY µ ' o¬ Y·tx " ì:µt ¬ìi>i i··n jin ji j·x Y ¬nx>ì
ìwnì iwn· " ·sx ¬wsnnY ìxn: nìY·Yxi¬ ìxY ·x n ' >n ¬·>w ov " n¬n Yix ì:i ji ov w " s xn x ' ·i " ·o ¬ ' ¬ " n
>o " w¬ jìwYn vnwn j>ì ì¬ìi>i i··n¬ ¬ " o noìo · " v o " x 5v ja5 q!a5: ·:v j·xi xJx q·¬a ¬a ·a¬ ·a¬ " : : " Yv¬ Y
nn Yoinn n·n o·n ·ìY·n ·¬· " Y i··n ì·ix ·ix ìYxì n ·x¬> nxµ Yoinn ' wi " · v " ·o¬ ¬ ' :¬ " v x " ì:·x ì:i jiì w
i n·Yw nwv: ì:·x jin ·¬n¬ ¬xìin j>ì ix> ì¬i>Y i·ìnn " wi ¬xìin> ì·ix nì>nY ¬ " ·vo v ' n ' nwv: ì:µtY ìYxì
· nì>ni ¬xìin> ìx¬nY o¬n Yxìx " >vì i " o:n·x Yw ì:·¬n ìY·xnY i·ìnn s ¬ n·vw· uip:·a iJxxni " apv· piosa u
wx ··vi wxn jwa5n ix!sw on¬ax nx n!s ¬ ' w " · j·¬!nJo o " v u " a oì " n¬Y Y " n x " nxµì nì>··w w· o·i쬵 Y>Y n
Yoi ¬i> ìnxv nnì ìnxv nnn nnnn xYx ·nx xYì i쬵 ì:·xw ¬nx Yix nnw ·:n on·i쬵 ws: Y·xnY iì·n
n·>t oìw ìY j·x nì·¬i Yoì: ì:·xì ìnsnìw . ..
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 8
ìw " n ninxn niìwn n nvµ jn·o x µY
w " n / a " n / a oi· ' 5 " anpn onJn r " a : " n¬ina a:sinn ·Ja¬n ·a·ani ·!·!· !ia5 aJvn· n5¬ai naiu oi:w ai¬ :v u
nin xun nx¬·ai ' J :x·¬aa " n · " pa x " x·iwu·ax! p .
w!nx " i5 n ' vì " xìxnY w· ox ìx onìix Yv o·Yix ·¬xw j·i o:µt Yv w·¬µ o·:i ·:iY w· ox ìnYxw ¬ ¬i¬ ¬ws
: ìnYvnì on·:·i " v Yxw: ¬i>ì ìt x·n o·:ìwx¬n nY·xw ·> ìnYvn v¬· nµìYnn ·oswni nxµ q·¬xn · " t
·¬nni " n w¬ìw µ " n¬nì ¬ " ·µ jn·o niìwni x " oi j··v·ì n ' ·Yx ' x wìiY Yv xoìt " ì¬so qìoi n jiwx¬ :v a·wxi
jiwx¬ ·¬nn nv¬ " µ r i¬nxw qx " wnn o·Ja5 x: o·Ja5 o·Ja ·Ja : s j·Jv: x:x i¬nx " ona j··vi n: ·Jnp xnx! i '
o q! nina· " v a " a w¬nni ·n·x¬ j>ì " on ·nY·w nì¬xx ·wì¬n x ' noìo oiwn xin w·!pn ¬p·v! !ivi ax !ia5 x:i
oipn oiwa iJ·xn jaw ·wx a¬ ¬a ¬n ·¬a!: iJpr: !·vn: ¬w5 jan ja ·¬nw xin j5! v!ni iJpr !ia5a a·inn jan
n·x!5 ' p¬sa · " a ·x¬ nxsnì ' ìt ' x Yvi nn¬ n:¬iY " n¬n ·¬i¬ nx t " tì in>ì niìwni x " ·¬i¬ nìn¬Y j·xì Y
wn " >v w¬¬ni µì¬µ¬ oìwn o " ·x¬ j·ix xYì ¬vi ·:xì Y ' x nì¬vY ìY ¬w>w Y·iwi ·>ì ìt " Yìos j·:v nn ìnì>tY ·
sv nì>tY j·iì iìnY j·i xìnw o·i쬵¬ nì¬v " ì ìn>tnw ntn j·:v Yxx n¬ìnn · ·µoìsn nv¬Y ·> ' o¬ " ox ·i쬵¬ Y
·¬w> ' x ¬·vnY n¬ìnn jn " ox ·i쬵Y ox j·i µYnY j·xì w·¬µ ¬nìx j·x ìnx Yv jin > an¬na j··vi " s o ' · " :nn a '
nai ni!v " : jn·o n " rx! nna ninx ·n¬nx nrai ow o·Ji¬nxai a " ona : ' n q! nuio " v u " :su·x apv· ¬a xnx a¬ x
·a ' ·n¬a ¬a apv· a¬a ' x :!a ·5 " x x·n j·pwx : " ¬ xJx qn¬a ¬a ·a¬ ·a¬ ·wJ·x ·¬nx! iJ··ni xJx q·¬a ix: : " xpi! :
·n¬a ¬a xinw ¬iava ' svw " ·¬nn nv!5 i!ia5a a·inn iJ·x q5:i ox ·ai¬pn xinw !·vn: ¬w5 n¬inn · " jnp: j··vi p
·x " !a n " :ax n .
n¬nì " ·¬nn Yv µYìn niìwni x " µ ·x¬ x·ani ' ¬ n·wx¬an ·ax ·!:x: x:i pnx· i·ax ·!:x: o·nar apv· nar·i na
w¬·s j5i i·ax ·ax !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a o!x a··nw i·ax " a··n ¬nxp x:i i·ax ·ax !ia5n ¬ni· ¬nxp!ni wnina ·
w i·ax ·ax !ia5a x:i i·ax !ia5a " a·inn i·ax !ia5a x:x a··n i·ax ·ax !ia5a oa! n ¬ni· ·nìnxni µ·nvn j>ì ì
wY " v · " ¬ jn·o ! " 5 q·vo n " ri ! " · : " ·¬nn i·ax ·ax !ia5a a··n o!x j·x! x " n w¬iw p " a··n! x:x ·: nx¬J j·xi !
·x¬i i·ax ·ax !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a ' 5v o·nar nar·i ·aa w¬!nn " : ·¬nn n¬ws Yv ¬i¬n n·:n niìwni owì " µ
Yixì o·w·¬µn jn ¬nx µYn Yìo· jin jiw o·w·¬µ j·:vY ·µYn ·:w Yìo· oxì ix Yv ' :xi " n¬n ninan :v nxp v " x
vw jn·o ow " ! q·vo i ' ri an5w " j·wivw x:x o·ai¬p ¬xw o·¬nix onxi on·ax :v o·:ax w· i:·sxw ninipn w·i :
o¬nix j·xw on·J·a n¬ws / o·¬nix / 5 " ·¬nn oxi ax :v o·:axn in5 o·w·!p 5 " n w¬iw p " 5v ! " ·nuw: nwpi : ' jn·oa
¬ " n n " !a j5i jprn !ia5a a··nn! jan ja: o·ai¬p ¬xw j·a p:n: : " vw jn·oa n " ·¬nn ·¬a! p·nvn i " ja j·xw onoa p
!ai i·ax ·ax !ia5a a·inn jan " ¬ jn·o n " ·¬nn ·¬a! :v psps n " ¬5rJn w¬!nn p n¬n µos n¬ìx>Y n:nì " j·:vY x
tx¬ nnn ¬ìx·i q·¬x ì·ix ·ix ¬ìi> " oni Y ' Y q¬ j·w쬵 " x v " ¬Y n:nYx nwx ji Yxw¬ x " ·Y ·:·µwn ¬nx xix x
x o¬ìµ onn nt·x o·n ·Y ·:µwn n¬nìx xnxì o·n " ¬ìi>i i··n qnxì nnxw q·ix ¬ìi> nwvì qnx ¬ìi> n:n Y
q·ix wa xin j5i " ow v / i· " ! / ¬ jn·o " · q·vo n " on qio nJwnn jiw: xini ! ' ox: o!ip axn o·n5n i¬nx :ax nin·¬5
n oipn :5a i·ax !ia5a j·a··n inxi xinw ·Js n¬n nv¬Y nwµì " xn·: ì·ix ¬ìi> o·¬µ· nnY ì:µtì ì·ix ¬ìi> ·ix x
nsY Yix jµtn ¬ìi>i o·i··n q·ixì nnxw q:µt ¬ìi> nwvì q·ix ¬ìi> n:n ·n: " n¬n w " sv x " w¬ì w¬¬n · " ·
Yx " ox ì:i jiì ì:iì jµtn ì¬n· jnwYw ¬nvni ·x¬ì w¬n ¬i¬ ¬nìx ·:x q>Yì v ì:µtì o·n ·:·µwn ì·ix ìY ¬nìx
nnvì ix ¬ìi> nxsn jµtn ìn·ixY nìµwnY ì·ix Yv j·¬n n¬ìw ì·ixY jnì: ox ìY·sx tx o·n ·:·µwn ·n: ¬nìx
Y " ì:µt o·¬µnw oxn ¬nx> on·:w ¬ìi> o··µnì ì·ix ·ixY q>n xìn jnì: ì·ixY jn· xìnì ìY nnY ì·ixY ìn·¬onY Y
·ix ¬ìi>n ìnxvi ìnt ì·ixY v x>·Y¬ oìµni Yix ìn·¬onY xYw ì " :vY jì>: xìnì q·¬v ì·ix ¬ìi> ·x¬ì nt ¬ " ¬ .
oi ·n·x¬ Yix ' x " ·x¬ x·inw ow t ' n¬n µos ¬x: " x:x q¬i ìxY iµv· i¬ ¬nx¬n x ) nx: ·nxxn j5i " oa r ' ·¬nx
jnp: j··vi ¬sw ( w¬·s ¬a5 oJnx i·ax ·ax !ia5a a··n iJ·x! xn:x " · / w¬ w¬·s " · / ! nn :v ·wJx ·¬nx! iJ··n ow ·¬nx
5v ja5 q!a5: ·:v j·xi xJx qn¬a ¬a ·a¬ ·a¬ " ·¬nin a¬n ·¬a! ·s: nJni : " p ) x :vai " w ( xi " ¬nin: qx ja5 n:n qn r
n¬n ·¬a! ·s: :ax ::5 jprn !ia5a a·inn iJ·x onuw: ·¬n! " w¬ ¬a! ¬wx ¬a!n xin x " ¬ni· i!a5: a·inn iJ·x! ·
·¬nxn ' x :vai " xp w·a¬n r ow j··vi n ·x¬ nx¬: n¬ìx>Y o:nx ' ·¬nn nowY x:n·nn " sv µ " n · " in¬n w " s o " n
Ynn ' Yn o·¬nn ' x ' tì " n ìnx ·ixì ì·ix ·ix YYµnn j>ì Y " >v Ynµn ¬xwn ¬nx YYµn> t " Y !nx5 jpr j·!w ·¬n
5a j¬ni ovn " 5 n ' ri " · q! ni5na xn·x! nnn j5 !n:Jw nx¬J : " v a " i5 a¬nw ax x!n ·Jn x ' ·si w¬ " · / w¬ w¬·si " · / i5 '
5i i!ia5 :v ¬nrin iJ·xi nxi¬ :w iJa ja xinw " aa n " :a ¬soai n " · ) nxi " p nJn ·xiaa r " n ax¬s p ' ·¬nx ¬so nJx
¬nin jixan: ¬sw " j x ' s ow ·Jix¬ni o··n ' w¬ ·¬a! x·anw ni!:in " onn · ' jprn !ia5a a·inn iJ·xw n·5in: ni5n
!i ovu :w o·¬a!a ¬nioi nJia nxxni own nwpai nv ( ·x¬ ¬nì· n¬ìx>Y x·nì ' ·x¬n n¬¬ìin ' n¬n x·inw " x
in¬ni j··vì o·nit nit·ì n¬xxn w¬¬n ·¬i¬n " w¬ ·¬i¬n o:nx wx·ì j " > n:·x nì>ni · " ·x¬ > ' ·¬ " ì·ix oìµni Y
nìnìµn nn>i ¬ìnYn q·¬x ¬i¬nì ì·ix ·ix ¬ìi>i i··n ì:·x nx :xinw n·a j··vi " up jn·o v " o r " p · " an owa ! " n .
w¬ì w¬¬nn oµ:¬n jv· " ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i o¬x i··n µnx· ì·ix ·¬YxY ono · / ·ix / jx>n oµ: xYì ì·ix
ì> o¬x i··nw ' w¬ Yw ì>¬¬> " ·¬nx nìnìµni · ' µnn v쬷 ntw vnwn " jµtn ¬ìi>n ¬nì· ì·ix ¬ìi>i o¬x i··nw x
n:·i oìµn nt·x v¬: xY nìx·µin jì¬onn ì:n:xì n··µ¬n ì:µt ¬ìi>i i·ìnn o¬xw nv¬>n nv¬nì " i·ìnn ìn·x¬ Y
n¬ìn ì¬nYY an¬na j··vi " s o " :nn x ' n " ·n· x: nn: n ' i!ia5a a·inn in·x ·¬nn ìwvw ¬wsn tìtY j·x j>Y " µ
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 9
n¬nì " niìwni x x w·!p ¬nx· jan jaw ' a ¬nx· oxi ax :v :axi ' o·w!p nYsnn w·¬µ j·:vY j·i nY·Yn ¬tìn n>>ì
iì ·w·¬µn j·:vY j· ' ¬ìn·n ¬·wì o·¬ìntnn Yw o·wi:w ·Jwi jan ja :v w·:wn !·nn v·anw jsixa / o·w·:w / :ax :v
oxi axn ìx ì·i쬵n ¬nx ¬ìivi ¬nxw ¬nx w·ì ì:µt Yv w·¬µ ¬nxw jin ji w·ì oxì ix Yv Yix j·xw oìµniì
·Yx j··vì ¬nx Y·iwi w·¬µ ¬nìY ¬>wìn xìnw ' xi¬ì / xi¬ / jn·o Yµ " x µYn ¬nxì o·µYn ·:w jin ji nµ· i ' w·ì
·>ì ì·nn ìx ì:µt Y·iwi ¬nìx ¬nx ox o·o¬s nn> nti ¬n¬nY " ìY j·xw ¬i¬i q·¬xnY ·:ìx¬ j·xw xYx ·:ììx nn> i
·nYxw: xYw ¬i¬iì x¬nxi w¬ìw .
ìw " no¬ jn·o nnwY n¬ìn n
+ ì·ix ·ixY o¬ t·µnY ¬nìn ox +. ·ax: o! r·pn: ¬nin ox n:xw vxi ix·xin: ¬nin ox yip i: aw· ox j5i i·ax " a
ix n¬ian !iav! " ! n ì·ixY j> nìwvY ¬ìox¬ jì·> " o·:i> on ·¬n o·:i ·:i¬ ì·ix ·ixY nìwvY ¬ìox¬ n . n¬inn iJ¬i·
n5wi np!x: " n .
· q¬ nì>n¬ x¬nxi j:·o¬x niìwn " i Ja j·x q!·x x·Jni o!n :xia i: nwvJ iJa nx a¬nw ax x!n ·Jn :xia i: nwvJ i
i5i o!n ' : " jaa xni iJaa xn p ·sì ì:i ' w¬ " t · " ì>ì o¬n Yxìx ìY nwv: ì:i x·:n¬ xn Y ' ¬ntìn ì:·xì nxì¬ Yw ì:i ji
v ì¬ìi> Yv " in¬ni n>YnY µìos nt j·¬ì w " t o " si Y " v nxì¬ nì>Ynn x " s o·:n> n¬ìni ¬nn·x ¬ìv ox w '
ì·ix YYµ· ·> ìnxì ì·ix YYµn ·ix o·w쬵 v ìnx ·ix xYì ìnx ì·ix ·ix xYì " in¬n µos j>ì w " t o " nì>Yni Y
s o·¬nn " n n " x . nn·n i··n ì:·xw Ynµn ¬xwn ¬nx YYµn> nt ·¬n ìnx ·ixì ì·ix ·ix YYµnn 5n an5i " r n " :
rJn x¬nann nr j·! iJ·a¬ ¬nxw ' n5i " w¬ w " r · " v : " J·¬nx x:i inx ·axi i·ax ·ax :v ¬nrin iJ·x n::pa! ·¬n w ·Ja j
n j5i ovn ¬xw5 xin ·¬ni nr j·Jv: o·Ja5 on ·¬n o·Ja " ¬nrin iJ·x! n¬ian ·aa n .
µ·¬nn µos ¬ìi>n j·:vY n:nì " t ì " n w¬ìw Y " ì:µt ¬ìi>i i··n ì:·x jin jiw ¬ on ·¬n o·Ja ·Ja jJ·¬nx! xn an5i
: ·¬nw xin j5w q: v!n ¬nx j·Jv: x:i n·a¬i n·¬s j·Jv: xpi! iJ··n o·Ja5 ¬a ¬n ·¬a!: ni!v: ¬w5 jan ja ni!v j·Jv
i5i ·wx ' v " w n¬ jìxxn ì·¬i¬ x·inì " t x " ·o niìwni Y ' ·µ " wx·ì nw¬si w¬¬nn ·¬i¬n ì·Yv nwµnì n apv· nar·i
w¬ an5 j5i i·ax ·ax !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a o!x a··nw i·ax ·ax ·n:x: x:i pnx· i·ax ·n:x: o·nar " sa · ' wa·i
¬ni· ¬nxp!ni x:a! i!ia5a a··n! vnwn " :ini ¬ni· ¬ni: q··w x: n " v i·ax ·ax !ia5a x:i i·ax !ia5a a··n : " v 5 " w
n¬n pos j5 :vi " r x " nana : " ·oa n ' ¬ " v iJpr !ia5a o!x a··n! o " w i i¬n j>ì " t n " µ·¬nn Yv µìYnY q·¬xn Y " i
iJpr !ia5a a··n! n:vni >ì " oi > " t v " · ¬ixnn n¬iJn ¬soa j5i w " ! w¬!nn ·¬a! :v qnoi i!ia5a a··n! o·5on
rJn " v : " w .
·¬ o·:n> n¬ìnì j¬·¬ x¬nx ov µYìn w¬¬nn j·x¬ ¬nìY nx¬:ì " j:i¬¬n ìnt o·:i> on o·:i ·:i j:·¬nx¬ xn Y
x¬µx nì>noxì o q! nina·! x¬nan jn n5in j5i " v a " x! a " ·Ja jJa¬ i¬nx! xn:·n xn xJn ·¬xn ¬a xa¬: xa¬ :
·¬n o·Ja i5i o·Ja5 on ' v " !! vnwn jJa¬ i¬nx! ¬nxp!n w " x¬px ni5noxi jJa¬!n xin r ìs j·:vY oxw ·x¬ìiì " ¬
= n·i¬ì n·¬s = ·µ¬ " ìs nìxn oì·µ i·wn xY o·:i> on ·¬n o·:i ·:i Y " v xn··¬ìx¬n ¬ " j:i¬¬n µ¬ xYx o·:i ·:i ·
··nì n¬ìnnn ¬ìos xìnw o·Yn¬ ¬nxn ì:·xw n·x·x Yw n·Yo wiìYw ·n> j:i¬¬n nìxnn o··µ nt¬ j:i¬¬n i
n5i " r o·poisn w " nrn ¬a!n j5i : xì " w·w j·ìxY ¬ìo·x j·:vY o·:i> on ·¬n o·:i ·:i j:i¬ ì¬nx xY¬ ·x¬ì xnwn >
i nn·n o¬xn ìi i··nn·w o·¬sìo ·¬i¬n ¬i¬ w· xY ·> nn·n w:ìv oni " nY vxì:n j·:vY j> ì¬nx µ¬ì ¬ " v
= nwv nìxnY = ìs ìn> " ¬ìi>ì ¬ w·w o·ìxYn YY>n onw xxì·>ì n¬ìinì nYYµ j·:vY Yix j·wvn YY>n on ìYxw
i nn·nì w:ìv oni " YY>i ìxi xYì on·Yv i··n ì:·xì xnYv¬ o·w:x> on xYx o·:i> ·¬n j:·¬nx xY ¬ s: xnwni " r
on ·¬n o·Ja ·Ja :·awa nn·n a··nn· q·x! nn·nnn ¬ius! i·ax ·ax ::pnn ·aa n5:n: jJ·pos ¬·sw xinw o·Ja5
in ¬nxn oxi jJa¬! xn:·n " an¬n: : " r o " !n x¬io·x !av! ¬ni: : " !n i·ax a·wn! oiwn o " o = o·¬sio ·¬a!n = nr
a ovn ¬xw ::pnn xn! iJ·x " x xpi! i·axa x:x nn·n a··n iJ·x! p¬i n¬inn jn ¬io·x !·av 5 " J ·xn: 5 " ¬nx·w n
!n i·ax a·wn! oiwn o·¬sio ·¬a!n x¬io·x !·av! " ¬xw5 x:x i·ax aiwn iJ·x! n¬in j·!x n·: jJ·npin !5 x:ni o
:x¬w·n !nx ::p: n¬inn jn ¬iox! n¬inn jn n·aa x¬io·x ·nJ x5·x ovn .
nxì¬n j·¬i ·n: j>ì an¬n pos j5i nxi¬ :w iJa ja xinw ai¬n :w iJa iJ··n! o!n :xia i: nwvJ iJa jJn! " r o " nJn :
vx " !n! a " ·¬n o·Ja ·Ja o i·ax nx ai¬n: o!n :xia nwvJ jan j·xi o·Ja5 on jn xìn ì·ix ¬ìi>¬ ¬nxn ·:xw nt n:n
¬n ì:µt ¬ìi>ì n¬ìnn " i··n xìnw ·¬µ·vn ì·ix Yw o¬n Yxìx nwv: ¬·swì n¬ìn oìµni on·¬i¬ 쬷nvn xY o
n¬ìnn jn ì¬ìi>i .
vì " nwvì ì:µt nx n>n ox ·x¬ì xn¬ ¬nìY w· n¬ìinn jì¬:i xnwn > xY ì:µt¬ µ:n i··n xìn j·x¬ n¬ìin ìY
¬n ox ·> ì·ix> i·wn " o x:a xini " ji!Ja qx :x¬w·n !nx n5na ix: ¬io·x w·! nx5n oiwn x¬io·x n·aa x5·x n
an¬n nv!: nJn inixs¬: j·i5nn xinw xxi·5i nrpna n¬ian i: nwiv xinw n:xwn " r o " an¬ni : " r j " xJnn a¬! :
niuws n¬·n·n: ·n! a¬i s q! j·¬!nJoa " rJ5i ! ' r qoi· n·aa " ·o : ' n¬ " x ¬nì i¬¬ x¬iìvY nti wìnY ì:··¬ j> Yvì
¬n ì·ix> iwn:w ì:µti xYì n¬ìnn jn ì·ix xìnw wnn ì·ixi x:·i¬¬ n·¬i " ¬nìn¬ nì¬ìnY w· j>Yì xµì¬ o
yìµ ìY x·xìnYì o¬ t·µnY . n>¬i ì·Yv xin nìwvY ¬nx ow w·w x>·ni ¬·nnnn ìn·n . n·ni n ·!w :xi oi:w nr '
·: ¬irv· nixax . 5 " ¬J ·:n5 :xprn· jupn ! " i .
o: " : :: n::: c::o ::::
www.swdaI.com 10
ìw " i q¬> Yx·tìv ·oswn n - tY jn·o nv¬ n¬ì·
a ( onìn ·¬nxì nìixn ··ni o·ion ¬ìi> .
5vn x·an j·Jv inixai j·Jv: j·Jvn " n: q·:·i i·ax ·ax !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a a··n janw an5w jn n·i:n n¬ao n
a·n5!n : pnx· i·ax ·pi:x: nar nar·i , i·ax ·ax !ia5n ¬ni· i·ax !ia5a o!x a··nw jx5n iw¬si , ) w¬s " n n·wx¬a · " i ,
x ' ( , >vnì " w¬ in>¬>ì ì·ix ·ix ¬ìi>i i··n jin j·x x:·¬¬ x¬µ·vx¬ ì·Yv nnn n " t · " Y : nwv: nxì¬ Yw ì:i ji¬
ì¬ìi>i i··n ì:·x¬ oìwn o¬n Yxìx ) x i· nì>n ( , ·o·nnwxì sn nti ìnìn¬µ ¬i>w ¬nY n·Y n " n ) ·o ' ¬ " o n " p
5 " x ( , w¬ ·¬i¬ ì·n· xYw ·¬>ì " ·x¬no · , vY: " n¬ ¬nìY ¬ " w¬ w " · ) ow nì>n ( ì:µt ¬ìi>i i··n jin ji j·x¬ , ì:··n
ixn ¬ìi> Yoin jµtn ¬ìi>w oìµni xµì¬ , j·x nt jìx>iì o¬n Yxìx nì·nY ìi··nn ixn ¬ìi>¬ o¬n Yxìx j·:vY jìx>
n ì·Yv ì·ix ·ix ¬ìi> niì . nY o·xnn ntì " w¬ w " Yix ì·ix ·ix ¬ìi>n q·¬v ì·ix ¬ìi>¬ n¬ìnn Yv ìwì¬si ·
n¬ìnn jn n¬ìi>i i··nw ì·ix ·ix nwx j·¬> ìnxv ixn ¬ìi>n qwn: xìnw ì·ix ·ix ¬ìi>i i··n oYìvY . oìwn
ix ¬ìi> YY>i ìntw . w¬·s ¬µ·v oYìx " · ) ow nì>n ( n Yxìx j·:v¬ n¬>ìn ì:·x nw쬷 j·¬i xYx ·ìYn ì:·x o¬ , n5i " w
an¬n " r o " : ) :n ' ¬s nxi¬ ' :n x ' a :( o!n :xia xin nwi¬·: ·ix¬n :5 , nr ·¬n a¬nJ: ja n·n ox iJa nx a¬nw axn
:xia xinw ·Jsn i·ax ·ax a¬in , nxi¬n i·ax n·nn: o!n :xia nwvJ o·nxn jn !nx j·x ja i: j·x oxi . n·aio nr ·s:i
¬snn x¬nan q5 nw : o n:nna! " ox o!n :xia j·! ¬p·va ·i:n o!n :xia nwvJ jan ox o·xJnn npi:nn! ¬ni: !
nixn ix niw¬ xin , j·! n·a n·:w ni·n: ja: ¬nin x: nixn xinw xn·J ox i:·sx! oiwn ir x¬ao x·n!x xJpon:i
i::p:i ini5n: . nx xì¬nY ì·Yvw n¬ìnn nìxn o·µn xYx n·Yw ìxY o¬n Yxìxì nxì¬n n·n· xin o!n :xia ¬nxJw
nxi¬n nx ) an¬n " :n ow o ' a ( , ·¬nw xìn o¬n Yxìx ìxY¬ oìwn xìn nxì¬n ì·ix nx xì¬nY ·xw¬ ì:·x ì:iw nnì
ì>·¬· ·xxì· Y>Y o¬ìµ ixnw ixn oìµni o·w¬ì· o·nxn j·x ) a " iup a . an¬ni " n o ' s ni:nJ " n x " ini a " ·o n ' v¬ " i
x q·vo ' ( ·xìn jin ji Yix o¬n Yxìx nì·nY nìxn ì·ix nx w¬ì· xìnì Y , ì·ix nx Yì¬xn nxn x¬n ox ·¬nw v¬n
svx Yì¬xn ì·nx nx xì¬nY joµn nxn Yv nìxn " ì¬ìi>i nìxn xìnw · Yxìx j·:vw ·¬n nt Yv µYìnw ·n ì:xxn xYì
ìw¬ì·Y ·ìx¬ xìnw ·ni µ¬ ·ìYn o¬n . ·sYì " i>i i··n jin ji j·xw ìt x·xìon ¬ìnYY j·x t ì·ix ·ix ¬ì , w· ¬·sw xYx
o¬n Yxìx nì·nY ì·Yv nìxn ì¬ìi>i i··n ox oxw ¬nìY . n·:sn ¬ìi·> nìxn o·n¬:ì , i¬inwn ·ninaw nxn jJ·s:·!5i
n ·Jx ' ·!ia5a o·a··n o5:i5 , ) i nina· ( n¬inn nixn ·Jsn nn!J oxi ax !ia5w , ¬ìi>i jin i··nw jì·>nw xn·n xYì
ì·ix ·ix , ·ix ¬ìi> n·n· ì¬ìi>i o·i··n q·ixì nnx¬ ovon ì·ix ¬ìi>n q·¬v ì·ix ax !ia5 ·aa jJ·¬nx!5i ,? xn
xn·Y . nnxv ·:si nìxn ì:·x ì·ix ·ix ¬ìi>¬ , in¬n in>¬ ix nwx ¬ìi>Y nnì¬ x·n xYx " t o " n¬ìi> niìn¬ Y
ì·ix ¬ìi> YY>i ntw oìwn xìn ) Yn ' s o·¬nn " on ì " ì ( ix nwxY o¬ìµ ixn q>Yn , j·¬n xìnì o¬ìµ xìnw ì·ixY
ì·ix ·ixY .
sn o¬i " n ) ow ( nn ì·ix ·ix ¬ìi>i i··n jin j·x¬ n·x¬ ·n·x " nxi w ' : iµv· i¬i n·i Yso·x iµv· ¬i xnx i¬
nx Y¬x ·> n·n¬i ¬i " nx x·n j·µwx Y " x:x q·¬i ìxY Y , j·¬n xìnì ìnx ·ix ¬ìi>i i··n ì:·x nin ji¬ n¬nY xn
jin jiY ) x on noìo ( ¬ix ¬·iì ìwn Yv ì·wì¬ni on " o·x¬µ: o:·xw nì:i ·:i ·:xw¬ oìwn ìt n·x¬ nn¬ ow v
o·:i . oinn ian5!n n·x¬ x·an xin :ax ' o·Ja ·Ja j·uvnn o·Ja ¬nxJw oipn :5! , !a5· ja a·n5! ax !ia5a q5:n
v o·Ja ·Ja o·uvnn ax " 5 . vYì " nYx nì·xìon nv¬>n n·x¬ j·x ¬ , jì·>¬ nwµ noìo¬ j·xìoi n:n¬ Y¬x iµv· i¬¬
nY n¬ìn ¬ìi> j·¬n ìx ìi¬ j·¬n ì¬i>Y i··nì n¬ìn ox ì¬nYw oYn· xY iµv· ¬i xnx i¬ ìnx ·ix n·ii " n , xìnw
ì·ix ¬ìi>n q·¬v . ì:nn Yì¬xw ·n ¬i>Y v:n· iµv· i¬w nv¬n Yv nYv· xY ·n: nt xYiì . ìnµwn j> xìnw ·x¬ìiì
o·n . xn¬i ¬iw ¬nìY x:x q¬i ìxY ìY ¬nxw xYx ·ì¬µ xY ì:i , j·:vY Yix ¬ìi> i··nw x¬inon jin ·ix ¬ìi>i
ix nwxn v¬x xY¬ ì·ix , svx ì·ix ¬ìi> oìwn jin ox i··n ì¬ìi>i i··n ì·ixw ì·ix ·ixi xìn j>w Y>ì " ì:·xw ·
ì:i x¬µ: , svx !ia5a n¬inn ina··n ax nwxa ·¬nw " nJa x¬pJ iJ·xw · , i·ax ·ax: j·!n xini . ¬ìi> oìµn Y>nì ì·ix
ì¬ìi>n iiìon ì·ix ·ix ¬ìi>¬ oìwn o¬ìµ . ì·ix nn oxw ·x¬ì nt ovonì , ì·ix ·ix ¬ìi>i ¬ìv i··n ì:·x , in5
i·ax nn·n ·¬nx i·ax nwx !ia5a a··n iJ·xw , inJ·J xnvu !ni xJ·! !n i·ax nwxi i·ax ·axi . nt ·sYì , n·x¬n n¬no:
iµv· i¬¬ x¬iìvn , n oìn· n·nw ¬nìY noì: nv¬nw ìnx , ìn·ii xnx i¬ ìY¬x q>·sYì , nìxn ì·Yv nYn xY q>Ynì
ìnx ·ix ¬ìi> . w¬ ·¬i¬ o·w¬snn j>ì " in>w · : ji> q¬i>Y j·xì x:x qn¬i ¬i ) ow noìo .( ·¬nx n¬nìx nxt
ìnx nn·n .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->