You are on page 1of 10

PAUALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2014. GODINI Rok za podnoenje zahteva za paualno oporezivanje je do 30. Novembra 2013.

godine Paualno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, ureeno je: - Zakonom o porezu na dohodak graana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklaeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklaeni din. izn., 47/2013 i 48/2013 - ispr. - dalje: Zakon) i - Uredbom o bliim uslovima, kriterijumima i elementima za paualno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005 i 25/2013 - dalje: Uredba). Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak graana (dalje: Zakon o izmenama i dopunama) koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 47/2013, od 29. maja 2013. godine i stupio je na snagu 30. maja 2013. godine, pored ostalog, izvrene su izmene i dopune u delu oporezivanja prihoda od samostalne delatnosti na paualno utvreni prihod. Tako, u okviru lana 40. Zakona o porezu na dohodak graana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklaeni din. izn., 93/2012, 114/2012 odluka US i 8/2013 - usklaeni din. izn.), koji se odnosi na paualno oporezivanje preduzetnika, izvrene su izmene u smislu da se pravo na paualno oporezivanje ne moe priznati preduzetniku koji obavlja delatnost iz oblasti: raunovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraivanja trita. Preduzetnici koji obavljaju navedene delatnosti nee imati pravo na paualno oporezivanje od 1. januara 2014. godine, a imajui u vidu odredbu lana 70. Zakona o izmenama i dopunama kojim je, pored ostalog, propisano da e se odredbe zakona kojim se ureuje paualno oporezivanje primenjivati na utvrivanje obaveze poev za 2014. godinu. Ovi preduzetnici od 1. januara 2014. godine imaju obavezu da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, a plaanje poreza i doprinosa vrie se samooporezivanjem. Pored toga, izmene su izvrene u pogledu visine prometa kao uslova za ostvarivanje prava na paualno oporezivanje, tako da je iznos ukupnog prometa (u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, odnosno kada planirani promet pri otpoinjanju

obavljanja delatnosti nije vii od cenzusa za paualno oporezivanje) povean sa 3.000.000 dinara na 6.000.000 dinara. Odredbom lana 70. Zakona o izmenama i dopunama, pored ostalog, propisano je da se odredba zakona koja se odnosi na cenzus za paualno oporezivanje primenjuje od dana stupanja na snagu tog zakona, tj. od 30. maja 2013. godine. Izmenama u lanu 41. Zakona, koji se odnosi na kriterijume i elemente za paualno oporezivanje preduzetnika, precizirano je da se paualni prihod utvruje u skladu sa visinom prosene mesene zarade po zaposlenom u Republici, optini, gradskoj optini, odnosno gradu u kojem nisu formirane gradske optine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvruje paualni prihod. Kao kriterijumi koji su od znaaja za utvrivanje obaveze po osnovu paualno utvrenog prihoda izbrisani su opremljenost radnje i broj angaovanih lanova porodice. Ova izmena primenjivae se kod utvrivanja poreske obaveze za 2014. godinu. 1. Podnoenje zahteva za paualno oporezivanje Za oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti za koji se plaa porez na osnovicu koju ini paualno utvren prihod, zahtev moe da podnese preduzetnik koji ispunjava zakonom propisane uslove za paualno oporezivanje. Zahtev za paualno oporezivanje podnosi se nadlenom poreskom organu: - do 30. novembra tekue godine za narednu godinu, - u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadlenog organa, - u roku od 15 dana od dana prijema akta nadlenog poreskog organa kojim se potvruje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se ureuje porez na dodatu vrednost, saglasno odredbi lana 42. stav 1. Zakona. Preduzetnik koji pone obavljanje samostalne delatnosti (novoosnovana radnja) u toku godine, zahtev za paualno oporezivanje podnosi u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadlenog optinskog organa. Zahtev za paualno oporezivanje preduzetnik podnosi Poreskoj upravi - nadlenoj filijali na ijoj teritoriji je registrovano obavljanje delatnosti. Zahtev za paualno oporezivanje u 2014. godini podnosi se najkasnije do 30. novembra 2013. godine. Za 2014. godinu, pravo na paualno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti moe se priznati preduzetniku iji je ukupan promet koji je ostvario u 2013. godini, kao godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, odnosno iji je planirani promet kad poinje obavljanje delatnosti - manji od 6.000.000 dinara.

Zahtev za paualno oporezivanje, saglasno odredbi lana 2. stav 2. Uredbe, treba da sadri: 1) razloge zbog kojih preduzetnik smatra da nije u stanju da vodi poslovne knjige, odnosno razloge zbog kojih smatra da mu njihovo voenje oteava obavljanje delatnosti; 2) iznos ukupnog prometa ostvarenog u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, odnosno iznos planiranog prometa kada poinje obavljanje delatnosti; 3) podatke o injenicama i okolnostima od znaaja za utvrivanje visine paualnog prihoda: mesto na kome se radnja nalazi; broj zaposlenih radnika; trini uslovi u kojima se delatnost obavlja; povrina lokala; starost preduzetnika i njegova radna sposobnost i ostale okolnosti koje utiu na ostvarivanje dobiti. Poreski organ je duan da po zahtevu preduzetnika za paualno oporezivanje donese reenje u roku od 30 dana od dana podnoenja zahteva, to znai najkasnije do 30. decembra tekue godine. U sluaju da nadleni poreski organ ne rei po zahtevu u navedenom roku, smatra se da je zahtev za paualno oporezivanje prihvaen. Preduzetnik kome je utvreno pravo na paualno oporezivanje, ovaj nain oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali da postoje razlozi za paualno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi iskljuuju pravo na paualno oporezivanje. Na osnovu toga moe da se izvede zakljuak da preduzetnik koji je plaao porez na paualno utvren prihod u prethodnoj godini, a i dalje postoje uslovi za paualno oporezivanje u narednoj godini, nije u obavezi da do 30. novembra podnese novi zahtev za paualno oporezivanje. Meutim, smatramo da se uputno da preduzetnici kojima ja utvreno pravo na paualno oporezivanje u odreenoj kalendarskoj godini, podnesu zahtev nadlenom poreskom organu zahtev za paualno oporezivanje i u narednoj godini u navedenom roku, a sve u cilju obavetavanja poreskog organa da i u narednoj godini ele da budu paualno oporezovani, kao i da se nije bitnije izmenio obim i drugi uslovi poslovanja. U sluaju kada su prestali da postoje razlozi za paualno oporezivanje, odnosno kada su izmenjeni uslovi, preduzetnik gubi pravo na paualno oporezivanje i nadleni poreski organ e reenjem naloiti preduzetniku voenje poslovnih knjiga od polovine tekue godine ili od poetka naredne godine. Shodno tome, u sluaju kada se u toku godine koja prethodi godini za koju se vri utvrivanje poreza znaajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava preduzetnika na paualno oporezivanje i visinu poreske obaveze, preduzetnik koji plaa porez na paualno utvreni prihod duan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara godine za koju se utvruje porez, saglasno lanu 93. stav 2. Zakona.

Poreska prijava podnosi se na Obrascu PPDG-1 - Poreska prijava za akontaciono - konano utvrivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti, koja je propisana Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrivanje poreza na prihode graana ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - ispr., 8/2011 i 74/2013). 2. Uslovi za paualno oporezivanje Uslovi koji moraju da budu ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paualno oporezivanje propisani su lanom 40. Zakona, prema kome preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo voenje oteava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaa na paualno utvren prihod, odnosno ima pravo da podnese zahtev za paualno oporezivanje. Pravo na paualno oporezivanje ne moe se priznati preduzetniku: 1) koji obavlja delatnost iz oblasti: raunovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraivanja trita; 2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama; 3) u iju delatnost ulau i druga lica; 4) iji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, odnosno iji je planirani promet kada poinje obavljanje delatnosti - vei od 6.000.000 dinara; 5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se ureuje porez na dodatu vrednost. Izuzetno, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili slinom montanom ili pokretnom objektu moe se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaa na paualno utvren prihod. Navedene delatnosti opredeljuju se u skladu sa propisima kojima se ureuje klasifikacija delatnosti. 3. Kriterijumi za utvrivanje visine paualnog prihoda Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi iz lana 40. Zakona, paualni prihod se utvruje u skladu sa kriterijumima i elementima iz lana 41. Zakona, a to su: 1) visina prosene mesene zarade po zaposlenom u Republici, optini, gradskoj optini, odnosno gradu u kojem nisu formirane gradske optine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvruje paualni prihod; 2) mesto na kome se radnja nalazi; 3) broj zaposlenih radnika;

4) trini uslovi u kojima se delatnost obavlja; 5) povrina lokala; 6) starost obveznika i njegova radna sposobnost; 7) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili slinim uslovima obavlja istu ili slinu delatnost; 8) ostale okolnosti koje utiu na ostvarivanje dobiti. Prilikom utvrivanja paualnog prihoda, nadleni poreski organ uzima u obzir i ceni i sve dokaze, injenice i podatke do kojih je doao putem kontrole i na drugi nain. Radi utvrivanja visine paualnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti, preduzetnici se razvrstavaju po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti, u sedam grupa, saglasno lanu 3. Uredbe. Delatnosti, odnosno zanimanja koja nisu razvrstana u grupe, nadleni poreski organ razvrstava u odgovarajuu grupu, prema njihovoj srodnosti i obimu. Polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda po predmetnim grupama odreuje se u odnosu na prosenu mesenu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez (lan 41. stav 1. taka 1) Zakona i lan 4. stav 1. Uredbe). Kada je prosena mesena zarada ostvarena u gradu, odnosno optini gde je sedite radnje preduzetnika manja ili vea za vie od 10% od prosene mesene zarade ostvarene u Republici, polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda odreuje se prema prosenoj mesenoj zaradi ostvarenoj u gradu, odnosno optini (lan 4. stav 2. Uredbe). Polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda za preduzetnike sa seditem radnje na uem podruju grada Beograda (optine Vodovac, Vraar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Stari Grad, Novi Beograd, Zemun i ukarica) odreuje se prema srednjoj vrednosti prosenih mesenih zarada ostvarenih u tim optinama, a za preduzetnike sa seditem radnje na irem podruju grada Beograda (optine Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka i Sopot) prema srednjoj vrednosti prosenih mesenih zarada ostvarenih u tim optinama (lan 4. stav 3. Uredbe). Izuzetno, u cilju ravnomernijeg poreskog optereenja preduzetnika koji obavljaju istu delatnost na teritoriji susednih optina u okviru istog okruga, polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda moe se odrediti i prema srednjoj vrednosti prosenih mesenih zarada ostvarenih u optinama u okviru istog okruga (lan 4. stav 4. Uredbe).

Polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda preduzetnika, koja se odreuje u skladu sa st. 2. do 4. lana 4. Uredbe, ne moe biti vea od dvostruke prosene mesene zarade po zaposlenom u Republici. Odredbe st. 2. do 5. lana 4. Uredbe ne primenjuju se na sledee delatnosti: autotaksi, prevoz putnika kombi vozilom i minibusom, lep sluba, prevoz posmrtnih ostataka, prevoz putnika autobusom, prevoz stvari i robe kamionom i druge autoprevoznike delatnosti. To znai da se polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda za ove delatnosti utvruje u odnosu na prosenu mesenu zaradu po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, nezavisno od toga da li je prosena mesena zarada ostvarena u gradu, odnosno optini gde je sedite radnje preduzetnika, manja ili vea od 10% prosene mesene zarade po zaposlenom u Republici. lanom 5. Uredbe propisana je polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda, koja se odreuje u odnosu na prosenu mesenu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, po grupama delatnosti u odreenim procentima. Polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda, odreuje se u odnosu na prosenu mesenu zaradu iz lana 4. Uredbe, po grupama delatnosti u sledeim procentima: 1) u prvu grupu: nosai, istai obue, sakupljanje lekovitog bilja, umskih plodova i slino, prodaja peenih, kuvanih i na drugi nain pripremljenih poljoprivrednih i drugih proizvoda na ulici i drugim slobodnim prostorima, u sportskim, bioskopskim i drugim dvoranama i prostorijama i druge srodne delatnosti koje se obavljaju bez stalnog poslovnog mesta, tepovanje tkanina, presvlaenje dugmadi, popravka kiobrana, popravka ortopedskih pomagala, popravka naliv pera i patent olovki, herihteri, drvo - modelari, duboresci, popravka muzikih instrumenata, plisiranje, otrai, bavari, jorgandije, kolari, potkivai, vunovlaari, rukaviari, opanari, etkari, papudije, domaa radinost, stari zanati i verski slubenici - 25%; 2) u drugu grupu: frizeri za mukarce, asovniari, optiari, fotokopiranje, obuari, krojai, preraivai sekundarnih sirovina, bravari, firmopisci, peatoresci, uzgajivai cvea, proizvodnja loznovonih i drugih sadnica i kalemova, iskoriavanje zemljita u nepoljoprivredne svrhe, inkubatorska proizvodnja ivine, povremeno obavljanje poslova poljoprivrednim mainama drugim licima, izvoai muzikih i drugih programa koji nemaju status estradnih umetnika - 50%; 3) u treu grupu: automehaniari, autolimari, autoelektriari, vulkanizeri i slino (autograma), moleri, tapetari, frizeri za ene, TV i elektro - mehaniari, precizni mehaniari,

elektriari, vodoinstalateri, poduavanje umetnikim i sportskim vetinama (muzika, balet, slikanje, pevanje, sport i drugo), grafika delatnost, pranje i peglanje rublja, hemijsko ienje i bojenje, pedikirsko-manikirske i kozmetiarske usluge, fotografi sa stalnim poslovnim mestom, video klubovi, voskari, trgovinska delatnost koja se obavlja izvan poslovnih prostorija (na tezgama i slinim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim povrinama), astrolozi, agencije za posredovanje kod sklapanja braka, usluge reklame i propagande, delatnost ribolova, delatnost ienja stanova, stambenih zgrada i poslovnih prostorija, delatnost pruanja pomoi starim i iznemoglim licima - 75%; 4) u etvrtu grupu: zlatari, kamenoresci, plastiari, metalostrugari, pekari, proizvoai testenina, poslastiari, graevinska delatnost i druge sline delatnosti, usluno rezanje grae, stolari, stakloresci, radnje za zabavne igre, modni krojai, trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku ili prikolici i slinom montanom ili pokretnom objektu, auto perionice - 150%; 5) u petu grupu: lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumai, inenjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehniari i druge sline profesionalne delatnosti 105%; 6) u estu grupu: advokat - 85%; 7) u sedmu grupu: autotaksi, prevoz putnika kombi vozilom i minibusom, lep sluba, prevoz posmrtnih ostataka, prevoz putnika autobusom, prevoz stvari i robe kamionom i druge autoprevoznike delatnosti, i to: a) autotaksi - 35% b) prevoz putnika kombi vozilom i minibusom - 55% v) lep sluba - 65% g) prevoz posmrtnih ostataka - 125% d) prevoz putnika autobusom - 165% ) prevoz stvari i robe kamionom - do 3 tone nosivosti - 55% - od 3 do 7 tona nosivosti - 70% - od 7 do 12 tona nosivosti - 80% - od 12 do 15 tona nosivosti - 90% - od 15 do 18 tona nosivosti - 100% - od 18 do 21 tone nosivosti - 110% - od 21 do 24 tone nosivosti - 120% - preko 24 tone nosivosti - 130%.

4. Elementi za utvrivanje visine paualnog prihoda Polazna osnovica za utvrivanje visine paualnog prihoda odreena u skladu sa lanom 5. Uredbe, umanjuje se odnosno poveava primenom elemenata iz lana 41. stav 1. Zakona, prema kriterijumima propisanim lanom 6. Uredbe. Nadleni poreski organ, kod utvrivanja paualnog prihoda uzima u obzir i sve dokaze, injenice i podatke do kojih je doao putem kontrole i na drugi nain. To znai da nadleni poreski organ ceni sve okolnosti u konkretnom sluaju (kriterijumi, polazna osnovica i elementi) koji su od znaaja za utvrivanje visine paualnog prihoda. 5. Obaveza plaanja poreza i doprinosa Porez na prihode od samostalne delatnosti plaa se po stopi od 10% na osnovicu koju ini paualni prihod utvren reenjem nadlenog poreskog organa. Porez se plaa u vidu mesenih akontacija u roku od 15 dana po isteku svakog meseca. Do donoenja reenja o utvrivanju akontacije poreza za tekuu godinu, preduzetnik koji plaa porez na paualno utvren prihod duan je da plaa mesenu akontaciju poreza u visini koja odgovara poslednjoj mesenoj akontaciji iz prethodne godine. Obavezu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za paualno oporezovanog preduzetnika utvruje reenjem nadleni poreski organ. Saglasno lanu 22. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 usklaeni din. izn., 8/2013 - usklaeni din. izn. i 47/2013) doprinosi se plaaju na paualno utvren prihod na koji se plaa porez po zakonu koji ureuje porez na dohodak graana, s tim da tako utvrena osnovica ne moe biti nia od najnie mesene osnovice doprinosa, koju ini iznos od 35% prosene mesene zarade u Republici isplaene u prethodnom kvartalu. lanom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisane su stope doprinosa, i to: 1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 24%; 2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 12,3%; 3) za osiguranje za sluaj nezaposlenosti - 1,5%. 6. Poslovne knjige

Odredbom lana 43. stav 3. Zakona propisano je da su preduzetnici koji porez plaaju na paualno utvren prihod od samostalne delatnosti duni da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu. Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004) propisana je Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paualno oporezovanih obveznika koja se vodi na Obrascu KPO. U obrazac poslovne knjige KPO unose se podaci: - u kolonu 1 - redni broj poslovne promene od poetka godine, odnosno od poetka obavljanja delatnosti, ako je poetak obavljanja delatnosti u tekuoj godini; ovaj redni broj upisuje se u gornji desni ugao knjigovodstvene isprave na osnovu koje je knjiena poslovna promena; - u kolonu 2 - datum i opis knjienja poslovne promene u poslovnoj knjizi; - u kolone 3 i 4 - iznos prihoda od prodaje proizvoda, odnosno od izvrenih usluga; - u kolonu 5 - iznos ukupnih prihoda, kao i zbir iznosa iz kolona 3 i 4. 7. Raspolaganje novanim sredstvima sa tekueg rauna U pogledu evidentiranja prihoda i rashoda kod banke, saglasno odredbi lana 51. Zakona, preduzetnik je duan, nezavisno od naina na koji se oporezuje, da sva plaanja vri preko tekueg rauna kod banke i da vodi sredstva na tom raunu, ukljuujui i uplatu primljenog gotovog novca, u skladu sa zakonom kojim se ureuje platni promet. Naime, prema odredbi lana 3. stav 1. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon i 31/2011) preduzetnici koji porez plaaju na paualno utvreni prihod kao fizika lica koja obavljaju delatnost, su duni da za plaanje u dinarima otvore tekui raun u banci, da vode sredstva na tom raunu i vre plaanja preko tog rauna, u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o otvaranju i voenju tog rauna zakljuenim s bankom. Pravilnikom o uslovima i nainu plaanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizika lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011) odredbom lana 2. propisano je da fizika lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ogranienja, plaati gotovim novcem, odnosno vriti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekueg rauna. Plaanja, odnosno isplate vre se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaanja (reenje, odluka, ugovor, raun i dr.), a koja se banci podnosi na uvid i overu (datum prijema, peat i potpis), s tim da izuzetno, plaanja, odnosno isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno vrie se bez podnoenja na uvid pomenute dokumentacije.

Shodno tome, paualac moe da podie gotov novac sa svog tekueg rauna, za potrebe poslovanja radnje i svoje line potrebe, odnosno potrebe svoje porodice, bez ogranienja i bez obaveze plaanja poreza i doprinosa (ovo stoga to paualac izmiruje poreske obaveze plaanjem poreza i doprinosa po reenju Poreske uprave), a plaanja, odnosno isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno vre se bez podnoenja na uvid originalne dokumentacije iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaanja.