TUGASAN 1 Di dalam bentuk esei (minimum 1500 patah perkataan), bincangkan pendidikan seni visual dan dimensi sosial

dengan menghuraikan mana-mana sepuluh (10) contoh-contoh yang bersesuaian daripada tiga perspektif umum (a) masyarakat dan budaya, (b) keluarga dan taraf hidup dan (c) umur, jantina !ertakan sekurang-kurangnya 10 gambar yang diambil daripada kehidupan anda seharian "antar semasa perjumpaan #$%&&' ())#*+,

TUGASAN 2 *ilih (a) atau (b) Di dalam bentuk esei (minimum -000 patah perkataan), bincangkan (a) sejarah perkembangan pendidikan seni di #alaysia daripada a.al abad ke /0 hingga kini atau (b) huraikan bagaimana pendidikan seni visual secara khususnya dapat melahirkan generasi seperti yang dikehendaki dalam 0alsafah *endidikan (ebangsaan "antar semasa perjumpaan #$%&&' ()1$#+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful