TOPIK 4 : KOMPOSISI KIMIA SEL 1. Semua sel mengandungi unsur.

2 Unsur yang paling lazim (96%) adalah karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. !a"ah #.1 menun"ukkan unsur utama dan sebatian kimia di dalam sel.

# !a"ah #.2 menun"ukkan kepentingan sebatian organik.

. menun"ukkan kepentingan sebatian tak organik seperti air.$ !a"ah #.

monosakarida. 1. 2. hidrogen. 0!(. #. # 0rotein terbentuk melalui kondensasi dan diuraikan melalui hidrolisis. 6 'anyak molekul asid amino bergabung untuk membentuk satu polipeptida. (a) &sid amino perlu 6 tidak boleh disintesis oleh badan (b) &sid amino tak perlu 6 boleh disintesis oleh badan 7 .2 %&!'()*+!&.erdapat tiga "enis karbohidrat yang utama.# menun"ukkan /iri setiap "enis karbohidrat. 4onomer (unit binaan) bagi protein adalah asid amino. .erdapat dua "enis asid amino. -isbah hidrogen. %arbohidrat terdiri daripada unsur karbon. 2 . disakarida dan polisakarida.erdapat dua "enis protein. oksigen dan hidrogen.1. 5 . oksigen adalah 2. unsur dalam protein adalah karbon. 0rotein adalah molekul kompleks yang besar. !a"ah #. %ebanyakan protein 2uga mengandungi sul3ur dan 3os3orus. $ +ua molekul asid amino bergabung untuk membentuk satu dipeptida. hidrogen dan oksigen.#.1*- 1.

:emak dan minyak adalah trigliserida. testosteron. estrogen dan progesteron. # Setiap molekullemak atau minyak terdiri daripada satu molekul gliserol dan tiga molekul asid lemak.(a) 0rotein kelas pertama mengandungi semua asid amino perlu (protein hai8an) (b) 0rotein kelas kedua kekurangan beberapa asid amino perlu (protein tumbuhan) 9 Semua protein diperbuat daripada satu atau lebih polipeptida. steroid seperti kolesterol. hidrogen dan oksigen. lilin. minyak.# :*0*+ 1 :ipid mengandungi unsur seperti karbon. 3os3olipid.ontoh lipid adalah lemak. 19 0rotein boleh dikelaskan kepada beberapa peringkat berdas rkan struktur masing6masing (a) Struktur primer Urutan linear #. . 2 .

erdapat dua "enis lemak. . 1nzim adalah mangkin biologi yang boleh meningkatkan kadar tindak balas biokimia.1 menun"ukkan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. ENZIM 1. (a) :emak tepu (b) :emak tak tepu 6 2adual #. 2 'ahan yang ditindakkan oleh enzim dikenal sebagai suhstrat. .$.

(e) . 1nzim yang dihasilkan oleh sel tetapi dirembeskan untuk ber3ungsi di luar sel.ontohnya enzim yang dirembeskan oleh pankreas dan kelen"ar air liur. 1nzim yang dihasilkan oleh sel dan ber3ungsi dalam sel tersebut. Setiap "enis enzim hanya boleh bertindak terhadap satu "enis substrat. . -ama kebanyakkan enzim berakhir dengan =ase>. (3) 1nzim adalah sensiti<e terhadap p) (g) 1nzim adalah sensiti<e terhadap suhu #. Setiap enzim mempunyai tapak khusus yang dipanggil tapak akti3 yang boleh terikat dengan substrat yang spesi3ik saha"a.indakan enzim adalah spesi3ik. (a) 1nzim intrasel. (b) ..ontohnya enzim yang terlibat dalam respirasi dan 3otosintesis.erdapat dua "enis enzim.iri6/iri enzim adalah. (d) 1nzim diperlukan dalam kuantiti yang ke/il untuk memper/epatkan tindak balas biokimia. (b) 1nzim luar sel. (a) Semua enzim adalah protein yang dihasilkan oleh sel hidup. SUBSTRAT Maltosa Sukrosa Laktosa Lipid Protein Selulosa ENZIM Maltase Sukrase Laktase Lipase Protease Selulase $ . .indak balas kimia yang dimangki nkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. . (/) 1nzim tidak berubah atau dimusnahkan pada akhir tindak balas. . .indakan enzim adalah berdasarkan hipotesis mangga dan kun/i.ontohnya.

# .indak balas enzim berlaku pada tapak akti3. . 4olekul substrat yang spesi3ik terikat pada tapak akti3 untuk membentuk kompleks enzim6 substrat.7). 4ekanisme tindakan enzim adalah berdasarkan hipotesis ?mangga dan kun/i? (!a"ah #. 1nzim mempunyai bentuk spesi3ik yang dipanggil tapak akti3. 2. $ )asil terbentuk dan meninggalkan tapak akti3 enzim.MEKANISME TINDAKAN ENZIM 1.

(a) p) (b) suhu ( /) kepekatan substrat (d) kepekatan enzim p% 1 &kti<iti enzim dipengaruhi oleh keasidan atau kealkalian medium tindak balas. 2 0erubahan p) boleh menukar /as pada tapak akti3 enzim dan mengubah struktur tapak akti3 (!a"ah #. .9).Faktor yang Mempengar !" Akt"#"t" En$"m @aktor yang mempengaruhi akti<iti enzim adalah.

Kepekatan en$"m 1. -amun. pelanggaran antara molekul substrat dan enzim berlaku lebih kerap. (leh itu. kadar tindak balas enzim akan meningkat sehingga kadar maksimum di/apai (!a"ah #. . apabila kepekatan enzim semakin meningkat. kadar tindak balas enzim meningkat.19).) enzim akan ternyahasli.). apabila suhu semakin meningkat. akti<iti enzim adalah pada kadar maksimum. kadar tindak balas enzim adalah rendah . .12). semakin banyak kompleks enzimsubstrat terbentuk.Setiap enzim ber3ungsi se/ara akti3 pada p) optimum (!a"ah #. 0ada suhu tinggi (lebih daripada #9A. SU%U 1 0ada suhu yang rendah. 4aka. 0ada p) dan suhu yang malar. 2 0ada suhu optimum ( 5A.

1nzim adalah terhad. kadar tindak balas adalah pada tahap maksimum. kadar tindak balas enzim meningkat kerana terdapat lebih banyak perlanggaran antara molekul substrat dengan molekul enzim. 2 -amun begitu. . Kepekatan & '&trat S04 2996Bp BC1 1 &pabila kepekatan substrat semakin meningkat. pada kepekatan substrat yang tertentu. Semua tapak akti3 telah dipenuhi oleh substrat. Selepas nilai pengehad. # %epekatan substrat adalah 3aktor pengehad. # %epekatan enzim adalah 3aktor pengehad.2. . %adar maksimum adalah nilai pengehad. sebarang peningkatan kepekatan enzim lidak akan meningkatkan kadar lindak balas.

2. (a) dalam serbuk pen/u/i untuk menanggalkan kotoran daripada pakaian (b) untuk melembutkan daging 2. 1nzim "uga digunakan se/ara meluas dalam industri seperti ditun"ukkan dalam 2adual #. enzim digunakan di rumah.KE(UNAAN ENZIM DALAM KE%IDUPAN SE%ARIAN DAN INDUSTRI 1. KEPENTIN(AN KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL 1 Sebatian kimia dan ion mineral penting untuk kemandirian sel. . 2 %ekurangan mana6mana komponen kimia dalam sel akan men"e"askan tindak balas biokimia dan 3ungsi sel. +alam kehidupan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.