VLADA REPUBLIKE IIRVATSKE

URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

PRIOPEENJE ZAJAVNOST
Zagreb, 6. ozujka 2014. g.

Nova presuda ESLJP Povreda prava na po5teno suilenje u kaznenom postupku zbog nemogu6nosti ispitivanja svjedoka

Luii6 protiv RH
Europski sud za ljudska prava je dana 27. veljate 2014. g. donio presudu u predmetu Luiit protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je g. Mirku Ludi6u povrije<leno pravo na poiteno sutlenje u kaznenom postupku koji se protiv njega vodio zbog kaznenog djela silovanja.

Europski sud je utvrdio povredu podnositeljevog prava zato Sto podnositelju u postupku pred Zupanijskim sudom u Zagrebu nije omogu6eno ispitivanje svjedokinje diji je iskaz bio odludan za njegovu osudu. Naime, svjedokinju je tijekom istrage ispitao istraZni sudac Zupanijskog suda u Zagreblu, ali o ispitivanju nije obavijestio niti je pozvao podnositelja ili njegovog odvjetnika. Svjedokinju nije bilo moguie sasluSati niti na glavnoj raspravijer se nije odazivala na sudske pozive. Europski sud je utvrdio da zbog nedostatka drugih dokaza koji bi poduprli iskaz koji je svjedokinja dala u istrazi, domaii sud nije mogao ocijeniti pouzdanost njezinog iskaza bez da ju je ispitao na
raspravl.

Takvim postupanjem je povrijetleno pravo podnositelja na poiteno su<lenje, zajamdeno dlankom 6. Konvencije.

Za utvrdenu povredu konvencijskih prava Sud

nematerijalne Stete i 10.200,00 eura na ime tro5kova postupka. Republika Hwatska je u odnosu na odluku o troikovima postupka podnijela Europskom sudu zahtjev za revizijom i ispravkom presude.

je

podnositelju dodijelio 4.000,00 eura na ime

Presudajo5 nije konadna. Ista 6e postati konadna ukoliko nitijedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijecem. Nakon konadnosti predmet 6e se nalaziti u postupku izvrienja pred Odborom ministara Vijeia Europe.
Presuda

je

prevedena na hrvatski

dostupna na web stranici Suda (rvu'lv.echr,qqqtl1lfu4sg) na engleskom jeziku, a bit ie jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (r.l rvrv. v lacla. hr/uled-

/,!$!ur.tLo).
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske poSte ured@zastupnikvlade.tcom.hr ili broi telefona 0l/4878-100.

E-mo il : ured @ zastu pnikvlqd

Adreso: Dalmotinsko 1, 10000 ZAGREB, Tel.: 01/4878-100, Fox: 01./4878-777 e, t-com. h I Web: www.vldd o.h r/u re d-zostu Dni ka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful