Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2012

Piyano repertuvarının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği*

Mehtap Aydıner Uygun** Özlem Kılınçer***

Özet Bu çalış manın amac ı; güzel sanatlar ve spor liseleri (G.S.S.L.) müzik bölümü öğrencilerinin piyano repertuvar ını öğrenmede kullandıklar ı öğrenme stratejileri düzeylerini, bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu değişkenler cinsiyet, öğrenim görülen G.S.S.L. ile sınıf, piyano dersine çalış maya ayrılan haftalık zaman dilimi, çalış ma zamanını planlama şekli, piyano çalış malarının sürdürüldüğü yer, piyano dersine okul dışında destek alma durumu, ailede müzikle ilgilenen bir yak ının bulunma durumu ve piyano dersiyle ilgili düşüncelerdir. Çalışmanın örneklem grubunu 2011- 2012 eğitim- öğretim yılının I. yarıyılında Türkiye’deki G.S.S.L. müzik bölümlerinde ö ğrenim görmekte olan 644 ö ğrenci oluşturmaktadır. Çalış mada örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin veriler, Kılınçer ve Aydıner Uygun (2011) tarafından geliştirilen “Piyano Repertuvar ının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumlar ı Ölçeği” arac ılığıyla toplanmıştır. Veriler normal dağılıma uygunluk gösterdiğinden, öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri ile çalış mada belirlenen değişkenler arasındaki karşılaştırmalarda Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Analizlerden elde bulgular 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyleri dikkate alınarak yorumlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; piyano repertuvarının öğrenilmesinde en yüksek düzeyde ( X = 3.89) yineleme stratejilerinin, en düşük düzeyde ( X = 2.82) ise dikkat stratejilerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri ile çalışmada belirlenen her bir değişken arasındaki karşılaştırmalar sonucundaki farklar anlamlı (p<0.01, p<0.05) bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar ve spor liseleri (G.S.S.L.); piyano dersi; piyano repertuvarı; öğrenme stratejileri.
Bu çalışmanın bir kısım bulguları, 25- 27 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur. ** Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, NİĞDE. e- posta: maydiner@nigde.edu.tr, mehtapaydineruygun@yahoo.com *** Okt.; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, MALATYA. e- posta: ozlemkilincer@gmail.com
*

966 Aydıner Uygun, M., Kılınçer, Ö. (2012). Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com

An analysis of using levels of learning strategies according to some variables in learning piano repertoire: Example of Fine Arts and Sports Schools

Mehtap Aydıner Uygun** Özlem Kılınçer***

Abstract The purpose of this study is to examine the learning strategies, which fine arts and sports schools music department (G.S.S.L.) students’ use, in terms of some variables while learning piano repertoire. These variables are the opinions related with sex, the fine arts and sports school in which the training is done, the class, the weekly time period allocated for the study of piano course, type of planning the working time, the place where the piano studies are done, the situation of getting assistance to piano course from outside the school and presence of a family member who is interested in music, and piano courses. The sample group of the study is the 644 students who are studying in the music department of fine arts and sports high schools in Turkey in the first semester of 2011 - 2012 school year. In this study, the data, related with the level of the sample group of students to use learning strategies, has been collected through the " Scale of the Situations of Using Learning Strategies in Teaching Piano Repertoire" developed by Kılınçer and Aydıner Uygun (2011). As the data shows compliance with the normal distribution, One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) was used in the comparisons between the using levels of learning strategies and variables specified in the study. The findings from the analysis have been interpreted by taking 0.01 and 0.05 meaningfulness level into consideration. According to the results of the study; at the highest level ( X = 3.89) replication strategies, at the lowest level ( X = 2.82) attention strategies was determined using in learning of piano repertoire. In addition, the differences in the result of the comparisons between the using levels of learning strategies and each variable specified in the study have been found meaningful (p <0.01, p <0.05). Keywords: Fine arts and sports schools (G.S.S.L.); piano lessons; piano repertoire; learning strategies.

Assist. Prof. Dr., Niğde University, Faculty of Education, Department of Music Education, NİĞDE. e- posta: maydiner@nigde.edu.tr, mehtapaydineruygun@yahoo.com *** Lecturer; İnönü University, Faculty of Education, Department of Music Education, MALATYA. e- posta: ozlemkilincer@gmail.com

**

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. düşünme sürecinin değerlendirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili taktikleri içerir (McCrow and Roop. hiyerar şik yapılar kurma. Senemoğlu. 27.S. Ulusoy ve diğerleri. 2004) öğrenme stratejileri sınıflandırmalar ındaki alt boyutlar ın tamamına. bilgi birimleri aras ında ilişki kurmayı sağlayan “başka sözcüklerle anlatma. 35). Bu çalışma kapsamında Weinstein ve Mayer’in (1986. Akt. 1997). Güven. Akt. Subaşı. sınanması. 2008) öğrenme stratejileri sınıflandırmalarındaki alt boyutlardan da bir tanesine yer verilmiştir. soru yanıtlama. 1997. 1986.L. Yineleme (Tekrar) stratejileri. Türk ve dünya bestecilerinin etüt ve eserleri ile eğitim müziğ i örneklerini içermektedir. “anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altlar ını çizme. 9:1. özetleme. s. Akt: Öztürk.. Bu süreçte repertuvar. Gagne ve Driscoll’ün (1988. grafikler oluşturma” gibi taktiklerden oluşur (Dural. ilişkilendirme.967 Aydıner Uygun. Ö. Anlamland ırma.örgütleme stratejileri. s.örgütleme stratejileri. (2012).S. Anlamayı izleme stratejileri.com 1. 1992. bilinmeyen sözcükleri yuvarlak içine alma. 300). Buna göre öğrenme stratejileri. kalıcı öğrenilmesinde ve öğrenene bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırılabilmesinde çeşitli öğrenme stratejilerinin kullanılması önem taşımaktad ır. anlamayı izleme stratejileri ve duyuşsal stratejiler olmak üzere 5 başlık alt ında toplanarak incelenmiştir. dikkat stratejileri. bilginin zihinsel ya da sesli biçimde yinelenmesine dayanan taktikleri içerir (Senemo ğlu. Çalış ma kapsamındaki öğrenme stratejilerinden dikkat stratejilerine ilişkin taktikler.insanbilimleri. s. yineleme (tekrar) stratejileri. anla şılmayan yerlere soru işareti gibi işaretler koyma” vb.) müzik bölümlerindeki piyano e ğitimi sürecinde repertuvar. Kılınçer. Akt. “Bilgi ve becerilerin kazanılmasını kolaylaştırmak için özel bir öğrenme durumunda birey tarafından kazanılan zihinsel taktiklerin bir koleksiyonu” olarak tanımlanmaktadır (Derry and Murphy. metnin kenar ına not alma. 1995. Öğrenme stratejileri. ölçülmesi ve değerlendirilmesinde bir araç. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. diğer taraftan da öğrenilmesi amaç edinilen önemli bir unsurdur. not alma. 1999. Öğrenme stratejileri sınıflandırmaları farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde yapılmıştır. bir taraftan piyano çalmaya ilişkin teknik ve müzikal öğrenmelerin gerçekleştirilmesi.28). Duyuşsal stratejiler ise öğrenmeyi en iyi destekleyen çevresel . M. 2008). Öğrenmenin her boyutunda olduğu gibi piyano repertuvarının da daha kolay. anlamland ırma. çizelgeler. olarak sıralanabilir (Ulusoy ve diğerleri. 2008. Erişim: http://www. Giriş Güzel sanatlar ve spor liseleri (G. tablolar ve matrisler oluşturma.

Öğrenme stratejilerinin. piyano repertuvar ının öğrenilmesinde kullandıklar ı öğrenme stratejileri aras ında nasıl bir ilişki vardır? (anlamayı izleme ile dikkat.’ye. 9:1.S.’de devam ettikleri sınıflara. Ø Piyano dersine çalış maya ayırdıklar ı haftalık zaman dilimine. (2012). yineleme. pek çok çalışmaya konu olmuştur. Ö. bazı değişkenlere göre incelemektir.S. 2010. Ø Öğrenim gördükleri G.L.S. 283).S. göre anlamlı farklılık göstermekte midir? . Ø Piyano çalışmalar ını sürdürdükleri yerlere.S. Öğrenme stratejilerinin çe şitli öğrenme alanlar ındaki kullanılma düzeyleri.L. anlamayı izleme vb.com özelliklerin belirlenip düzenlenerek. M. Ø Ailede müzik eğitimcisi ya da müzikle ilgilenen bir yak ının bulunma durumuna. s.S. yineleme.L.. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: ü G. Ø Öğrenme stratejilerini öğrendikleri kaynaklara. Erişim: http://www. Ø G. müzik bölümü ö ğrencilerinin piyano repertuvar ını ö ğrenmede kullandıklar ı öğrenme stratejileri düzeylerini.S. Ø Piyano dersi için okul dışında destek alma durumlarına.S.S. anlamland ırma. G. müzik bölümü öğrencilerinin.S. Kılınçer. piyano repertuvar ının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri: Ø Cinsiyetlerine.L. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.S. müzik bölümü öğrencilerinin. piyano repertuvar ının öğrenilmesindeki kullanılma düzeyleri ise böyle bir çalış maya gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Ø Piyano dersine çalış ma zamanlar ını planlama şekillerine.) ü G. Bu çalışmanın amac ı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].S. Ø Piyano dersiyle ilgili dü şüncelerine.968 Aydıner Uygun. müzik bölümü öğrencilerinin. piyano repertuvar ının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri nas ıldır? ü G.L.insanbilimleri.örgütleme ile dikkat.L. ruhsal yap ının öğrenme için en uygun duruma getirilmesini sağlayan taktiklerden oluşur (Sönmez.

öğretim yılının I.L. Kılınçer.7). Mersin (n= 75.87.9’u (n= 218) 11. 2. Niğde (n=37. sınıf öğrencileridir. M. Evren ve Örneklem Çalış manın evrenini.9).S. anlamlandırma.S. % 8. (2012).2012 eğitimöğretim yılının I. bu evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir.6’sı (n= 229) erkek öğrencidir.S.com 2. müzik bölümlerinde ö ğrenim görmekte olan 644 öğrenci oluşturmaktadır. yarıyılında Türkiye’de sayıları 67’yi bulan G. anlamayı izleme ve duyuşsal stratejiler olmak üzere 5 boyutludur ve toplam 66 maddeden oluşmaktadır. Yöntem Bu çalışma betimsel türde ve ilişkisel tarama modelindedir.1). yarıyılında Türkiye’deki G.1.Verilerin Toplanması ve Analizi Bu çalışmada örneklem grubu ö ğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin veriler. Çalışmanın örneklem grubu.S. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. Ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa): 0. % 10.8). anlamayı izleme stratejilerinde 0..2012 eğitim.4’ü (n= 415) kız.94. anlamland ırma. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır.’dir.88. 2. Sivas (n= 42. Samsun (n= 46.2’si (n= 201) 12. % 13.L.86 olarak bulunmuştur. Örneklem grubu ö ğrencilerinin % 64.S. Giresun (n= 44.2).6). Alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayılar ı ise: Dikkat stratejilerinde 0. % 33. yineleme (tekrar). Diyarbakır (n= 70. Ölçek dikkat. % 11.L. % 6. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenim gördükleri G. Kılınçer ve Aydıner Uygun (2011) tarafından geliştirilen “Piyano Repertuvar ının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumlar ı Ölçeği” arac ılığıyla toplanmıştır. Malatya (n= 68. % 9. sınıf ve % 31. % 5.insanbilimleri.örgütleme. % 35. Gaziantep (n= 62.89 ve duyuşsal stratejilerde ise 0. Erişim: http://www.96’dır.S. 11 ve 12.6). Öğrencilerin % 34. % 6.5) G. 2011.9’u (n= 225) 10. Verilerin analizi aşamasında ilk olarak Kolmogorov.S. % 7. % 10.6).7). Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. Buna göre örneklem grubunu 2011.L. Veriler normal dağılıma uygunluk . Ö. 9:1.969 Aydıner Uygun. sınıf.Smirnov testi ile verilerin normal dağılıma uygun olup olmad ığı incelenmiştir.2. Kütahya (n= 59.2). % 9. yineleme (tekrar) stratejilerinde 0. Bolu (n= 53. Antalya (n= 88.örgütleme stratejilerinde 0.S. müzik bölümlerinin 10.

çalışmada cevaplanması amaçlanan sorular dikkate alınarak sıralanmıştır. Çalışmada yer alan bu analizler. -piyano çalabilme.95 Tablo 3. 3. en düşük düzeyde ( X = 2. “Etüdün/ eserin notalar ını görsel ya da işitsel olarak yineleme” vb.Örgütleme Anlamayı izleme Duyuşsal N 644 644 644 644 644 X 2. 1.83 0.L. Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. örneklem grubu ö ğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde en yüksek düzeyde ( X = 3. incelendiğinde. IBM SPSS 20. 1. Varyans analizi sonucunda gruplar aras ında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunması durumunda -hangi grupların birbirinden farklı olduğunun tespit edilmesi için.1. Bu durum.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. diğer öğrenme stratejilerine oranla daha yüksek düzeyde kullandıkları anlaşılmaktadır.30 SS 0.çoklu karşılaştırma (multiple comparisons) testlerinden Scheffe testi uygulanmış ve test sonucu tablolardaki fark sütununda verilmiştir.01 ve 0. müzik bölümü öğrencilerinin. M. öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri ile çalışmada belirlenen değişkenler arasındaki karşılaştırmalarda Tek Yönlü Varyans Analizi (One. 9:1. Levene testi ile incelenmiş ve böylelikle hangi test istatistiğinin dikkate alınacağına karar verilmiştir. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine yönelik bulgular ve yorum Tablo 3..S.com gösterdiğinden.82) ise dikkat stratejilerini kullandıklar ı görülmektedir.Way ANOVA) kullanılmıştır.81 0. G.89 2.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Erişim: http://www. 3. İlgili bulgular.96 3.S. bir takım . Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. Bulgulardan.89) yineleme stratejilerini kullandıklar ı. “Etüdün/ eserin bütününü ya da zor pasajlar ını belirli bir çalma kolaylığı elde edinceye kadar piyanoda yineleme”. örneklem grubu öğrencilerinin.82 3. Grupların karşılaştırılmasına ilişkin testlerde varyans homojenliği varsayımı da.970 Aydıner Uygun.78 0.99 0. 1.75 3. Kılınçer. Örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri Öğrenme stratejisi Dikkat Yineleme Anlamlandırma.insanbilimleri. Analizlerden elde bulgular. araştırma verileri doğrultusunda ulaşılan bulgular tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. Ö. 0. 1. taktikleri içeren yineleme stratejilerini. (2012).

Ancak bulgularda.. kolun hareketleri ezberlenebilir. 2008) öğrenme stratejileri temel alınarak “dikkat stratejileri. Kılınçer. 2010). melodi. iyi bir çalış performansı için etüdü/ eseri yaln ız parmaklarla öğrenmenin yeterli olmayacağını. nasıl çalıştığı önemlidir” sözleri de. kişisel ifadelerle açıklayarak not alma”. Bahsedilen çalış mada (Yokuş. benzer bir çalışmanın bulgular ıyla da örtüşmektedir. Güçlüğün neden ileri geldiği belirlenmeli ve o noktanın çözümlenmesine çabalanmalıdır. Schumann genç müzisyenlere öğütlerinde. -dikkat stratejilerinden sonra. yinelenmesi (tekrar edilmesi) gereklidir. “Tril. Bu ise piyano repertuvar ının öğrenilmesinde “Etütte/ eserde yer alan tekniklerle önceden öğrenilen teknikler arasında benzerlik/ farklılık ilişkileri kurma”. Ulusoy ve diğerleri. müzik ö ğretmeni adaylarının piyano repertuvarını ö ğrenirken kullandıkları ö ğrenme stratejileri Gagne ve Driscoll’ün (1988. armoni ve akorlar ın da ezbere alınması gerektiğini vurgulamıştır (Akt. “Etütteki/ eserdeki tempo/ tempo değişimlerine işaretler koyma”. M. elin. bir piyano etüdünün/ eserinin iyi bir performansla çalınabilmesi için.örgütleme stratejilerinin kullanılmasının önemine işaret etmektedir. 55) “Öğrencinin piyanoya ne kadar zaman çalıştığından çok. Pamir’in (1984. Çünkü piyanoda bir takım psikomotor davranışların zihne yerleştirilmesi ve bu davranış ların piyanistik organlar tarafından doğru.beklenen bir bulgu olarak yorumlanabilir.insanbilimleri. Erişim: http://www. s.com psikomotor davranışlar ın zihne yerleştirilmesine ve piyanistik organlar ın bu davranış lar ı doğru şekilde uygulaması esasına dayalı olduğundan. Nitekim ünlü besteci R. “Teknik/ müzikal unsurlara ilişkin saptamalar ı.örgütleme stratejilerini kullanma düzeylerinin. s. onu gözü kapalı saatlerce yinelemekten olumlu bir sonuç elde edilemeyebilir. örneklem grubu öğrencilerinin anlamlandırma. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. bu görüşü destekler niteliktedir. Etütte/ eserde kar şılaşılan bir güçlüğü aşabilmek için de. 1947. s. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. mordan gibi süslemelere ilişkin aç ıklamalar ın altlar ını çizme” gibi taktikleri içeren dikkat stratejilerini.82) kullandıklar ıdır. k ısa süreli bellekte depolamayı arttırma stratejileri. Bir etüdün/ eserin piyanoda sürekli olarak yinelenmesiyle parmaklar ın. diğer öğrenme stratejilerine oranla daha düşük düzeyde ( X = 2. “Etüdün/ eserin tonunu/ modunu gözden geçirme”.971 Aydıner Uygun. 107) belirttiği gibi.diğer öğrenme stratejilerine oranla daha düşük düzeyde ( X = 2. kodlamayı arttırma stratejileri ve geri getirmeyi . “Ritim kalıplar ını benzerlik/ farklılıklar ına göre gruplandırma” gibi taktikleri içeren anlamlandırma. Ancak Fenmen’in de (1947. 128). Fenmen.96) olduğu görülmektedir. Ancak etüt/ eser tam olarak öğrenilemez. etütte/ eserde yer alan bir takım güçlüklerin üstesinden gelmek gereklidir. Çalış mada elde edilen bir diğer bulgu ise örneklem grubu ö ğrencilerinin. Akt.hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için. Ö. (2012). Çalışmada elde edilen bu bulgu. 9:1.

Ö. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre.29) olarak nitelendirilmiştir. sınıf öğretmeni adaylar ının öğrenme stratejilerinden en fazla örgütleme.insanbilimleri. müzik öğretmeni adaylarının piyano repertuvarının öğrenilmesinde dikkat stratejilerini kullanma düzeyleri “orta” ( X = 3.74) kullandıklar ını belirlemiştir. 17). örtük ve açık tekrar stratejilerini.69). anlamayı izleme stratejilerine ise “orta” düzeyde sahip olduklar ı görülmüştür. Örneğin.74). sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde zihinsel tekrar stratejilerini. piyanoda yapılan en belirgin hatalar ın. Erişim: http://www.öğretimi sürecini de olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilir. (2012).58) ve örgütleme stratejilerini ( X = 2. piyano eğitiminde alışkanlık haline getirilen bu yanlışlar ın nedenlerini sıralarken ilk sırada dikkatsizliği ele almıştır. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. 17). Çelikkaya ve Kuş (2010) “Sosyal bilgiler dersinde ö ğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumlar ı” isimli çalışmalar ında. ilköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersinde en fazla yineleme stratejilerini ( X = 2. Tay ve Yangın’ın (2008) çalışmalar ında elde edilen baz ı bulgular ise. okulöncesi öğretmen adaylar ının en fazla kullandıklar ı stratejilerin tekrar (yineleme) stratejileri ve duyuşsal stratejiler olduğunu bulgulamıştır. pedal kullanımı.01) stratejilerini kulland ıklar ını tespit etmişlerdir. anlamlandırma stratejilerini ( X = 2. Ercan’ın (2008. bahsedilenleri desteklemektedir.972 Aydıner Uygun. Kılınçer. Dikbaş (2008) ile Dikbaş ve Kaf Has ırcı (2008) öğrencilerin matematik dersine çalışırken en fazla yineleme stratejilerini ( X = 2. anlamlandırma. ses değiştirici işaretler. sınıf öğretmeni adaylarının. Aslan (2008). ilköğretim 4. aldıklar ı strateji puanlar ına göre yineleme stratejilerine “iyi”. eklemleme ve yineleme ( X = 5. Ercan (2008. örgütleme ve duyuşsal stratejilere “ortanın biraz üstü”. s. 9:1. nüans işaretleri gibi çalgı öğrenmede önem taşıyan öğeleri gözden kaçırılmasından ileri geldiğine ilişkin tespiti de. Şen’in (2006) çalışmasında. zaman yönetimi stratejilerini ( X = 2. Öğrenme sürecinin dikkatle başladığı düşünüldüğünde. Hamurcu (2002) çalışmasında. Arsal ve Özen (2007). s.. bu çalışmadaki ö ğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerine yönelik elde edilen bir takım bulguları destekler niteliktedir. “Sınıf öğretmeni adaylar ının öğrenme stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi” isimli çalışmalar ında. yineleme stratejilerini sıklıkla kullanılan öğrenme stratejilerinin içerisinde sıralamışlardır. geri getirmeyi (hat ırlamayı) artırıcı .54) kullandıklarını belirlemiş lerdir. M.com arttırma stratejileri” olmak üzere dört boyutta ele alınarak incelenmiştir. Bu çalış mayla ilgili bulunan diğer çalış malar ın bulgular ı -her ne kadar farklı öğrenme alanlar ıyla ilgili olsalar da-. piyano eğitimi. piyano repertuvarının öğrenilmesinde dikkat stratejilerinin kullanılma düzeylerinin düşük olmasının. eklemleme stratejilerini. hız terimleri.

Örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarını öğrenmede kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişki (korelasyon) katsayıları Öğrenme stratejisi Dikkat Yineleme Anlamlandırma. 2. dikkat stratejileri sıklıkla kullanılırken.05 Dikkat 1 0.S. duyuşsal ve yineleme (r= 0.Anlamayı Örgütleme izleme 1 0.01 * p<0. ortaö ğretim öğrencileri anlamlandırma stratejileri ve anlamayı izleme stratejilerini daha çok kullanırken. 3. M. anlamlandırma. 2010).30). yineleme stratejilerinin kullanılma sıklığı ara sırad ır. (2012).12) olarak verilebilir.örgütleme stratejileri ve dikkat stratejileri arasındaki ilişki takip etmektedir (r= 0.L. Anlamlı bulunan diğer öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiler.43). 9:1.Örgütleme Anlamayı izleme Duyuşsal ** p<0. yineleme ve dikkat (r= 0. 2010. Yalız.39). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. Güven’in (2004) “Öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki” isimli çalış masının bulgular ına göre.) incelendiğinde. 2006. anlamayı izleme ve anlamlandırma.12** 1 0.54** 0.S. piyano repertuvar ının öğrenilmesinde kullandıklar ı öğrenme stratejileri aras ındaki ilişkiye yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. 2011.53). Toy. 2008. Erişim: http://www. Aydın (2011) “Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersinde kullandıklar ı öğrenme stratejileri” isimli çalış masında. dikkat stratejilerini ise “ara sıra” kullandıklar ı yönündedir.05 Yineleme Anlamlandırma..07 1 0. müzik bölümü öğrencilerinin. 1997.59** 0.örgütleme ve yineleme (r= 0. Karakış ve Çelenk. 2008.43** 0.30** 0.2. Çok güçlü olmamakla birlikte duyuşsal stratejiler ve anlamayı izleme stratejileri aras ındaki ilişki de . Şahin ve Çakar.59). Altun ve Soran. Bunu anlamlandırma. güdüleme stratejilerini “her zaman”. Kontaş.insanbilimleri. Kılınçer. Ö. Örneğin. G. yineleme stratejilerini ve örgütleme stratejilerini ise daha az kullanmaktad ırlar. ö ğrenme stratejileri arasındaki en kuvvetli ilişkinin anlamayı izleme stratejileri ve yineleme stratejileri arasında olduğu görülmektedir (r= 0. co ğrafya derslerinde en çok örgütleme stratejilerinin kullanıldığını bulgulamıştır.53** -0. Çelenk ve Karak ış’ın (2007) çalışmalar ının bulgular ında göre. 2007. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. 2007.com stratejileri.39** -0. Taşçı. 1.54).örgütleme (r= 0. 1. Talu.08* Yukarıda verilen ilişki tablosu ( Tablo 3. 2. Bazı ilgili çalış malar ın bulgular ı ise bu çalış mada elde edilen bulgularla zıtlık göstermektedir. Bu çalış malara ilişkin örnekler çoğalt ılabilir (Karakış.973 Aydıner Uygun. anlamayı izleme ve dikkat (r= 0. duyuşsal stratejileri. Tomal.

Ö.örgütleme stratejilerinin. yineleme ve anlamlandırma. Sünbül. bu bulguyu destekler nitelikte olduğu görülmektedir. taktikleri içermektedir. duyuşsal ve anlamlandırma. 2004. dikkat. Anlamayı izleme stratejileri “Etüdün/ eserin çalışılması için gereken zaman planlamasını yapma”. Bulgulardan. algı.örgütleme stratejilerinin kullanılma düzeylerini denetlediği/ yönlendirdiği söylenebilir. dikkat. M. piyano repertuvar ının öğrenilmesinde kullanılan anlamayı izleme stratejilerinin. Yılmaz.07). Özer’in (2001. 2002. Bulgulardan.05).insanbilimleri.974 Aydıner Uygun. s. 2007’den akt. s. “Örgütleme stratejileri. 1729). piyano repertuvarının öğrenilmesinde kullanılan anlamlandırma. 11.örgütleme stratejilerinin kullanılma düzeylerindeki yükselme ya da düşüşlere neden olduğu söylenebilir. yineleme. dikkat ve yineleme stratejilerinin kullanılma düzeylerini denetlediği ve yönlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. Diğer yandan. bulguları destekler niteliktedir (Akt. 2011.com anlamlı bulunmuştur (r= 0. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.örgütleme (r= 0. Kılınçer. Güven.08). s.. s. Bu bulgu da. Örneğin. 9:1.örgütleme stratejilerinin dikkat ve yineleme stratejileriyle ilişkili olduğudur. çoğu zaman tekrar ve gözden geçirme aktivitelerinin başlangıçta çok iyi yapılmasını gerektirir” tespiti bu bulguyu desteklemektedir (Derman. yineleme ve anlamlandırma. Erişim: http://www. “Etüdün/ eserin nasıl daha iyi çalınabileceğiyle ilgili sorgulamalarda bulunma” vb. anlamlandırma. “Biliş bilgisi dikkat. duyuşsal ve dikkat stratejileri arasındaki ilişkiler önemsiz bulunmuştur (r= -0. . anlamayı izleme stratejilerinin kullanım düzeylerindeki yükselme ya da düşüşlerin. Bir diğer bulgu. İlgili çalışmalardaki bir takım tespitlerin. 11). (2012). kodlama ve geri getirme gibi bilişsel süreçleri denetler ve yönlendirir” şeklindeki tespit de. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 43).

Bu çalış mayla ilgili bulunan diğer çalışmalar ın bulgular ı incelendiğinde. 3.3.06 . 2007).39. 1. yineleme ve anlamayı izleme stratejilerini kullanma düzeylerinin. Bulut.29** 0.05] ve anlamayı izleme [t(642)= 3. p>0.39 0. Şen.89 Kız 415 2. Bu stratejiler için ortalama değerler incelendiğinde. M. (2012). 2010.23 .74 Anlamayı izleme 3.60* 0. Duyuşsal öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri incelendiğinde de. Yokuş. anlamlandırma.83 .75 Yineleme 4. Ö.60. 9:1. p<0. 2010).23* 0. 2006. 2004. Şahin ve Çakar.01].göstermeme durumlarına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. 2007.71 .94 Duyuşsal 1.34 . 2008. 2006.insanbilimleri.29.99 .975 Aydıner Uygun.03 Örgütleme Erkek 229 3. Kılınçer.72. bazı çalışmalarda erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (Aslan. baz ı çalışmalarda öğrenme stratejileri ile cinsiyet arasında kız öğrenciler lehine anlamlı fark bulunurken (Arsal ve Özen. 2010. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması Öğrenme Stratejisi Cinsiyet SS N t p X Kız 415 2. 2011.S.03 Kız 415 3.. G. Erişim: http://www. 2007.00 Erkek 229 3.97 ** p<0.89 .01] stratejilerini kullanma düzeylerinin. erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Güven. 2010).68 1. p<0. 2006. müzik bölümü öğrencilerinin.17 Erkek 229 3. Çelikkaya ve Kuş.82 Anlamlandırma-2. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği söylenebilir. yineleme [t(642)= 4.23. örneklem grubu ö ğrencilerinin dikkat [t(642)= 2.97 Dikkat 2.com 3. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.01 * p<0. Kontaş. 2011. incelendiğinde. Kontaş. Anlamlandırmaörgütleme stratejilerinin kullanılma düzeylerinde ise durum erkek ö ğrenciler lehinedir.00 Erkek 229 3. 1. bu stratejilerin kullanılma düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğ i söylenebilir [t(1058)= 1.05]. p<0.72** 0. 2007. Aydın. Saban İflazoğlu ve Tümkaya. Eroğlu. 3.05 Yukar ıdaki Tablo 3.01 Erkek 229 2.83 Kız 415 3. İlgili çalışmalar ın bulgular ına . p<0.L.05]. Özkal ve Çetingöz.S. 2006. Karakış ve Çelenk.örgütleme [t(642)= -2.83 Kız 415 3. 2006.59 .91 . Karakış. 2010. Bazı çalışmalarda ise cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Taşdemir ve Tay. kız öğrencilerin dikkat. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlaml ı farklılık gösterip. Ilgaz. 2008. Çelikkaya.

93 2. Giresun ve Mersin G.S. ö ğrenim gördükleri G.00 Tablo 3.01 2.L. S. . 1.S.L.89 .45 3.S.L.01 N 88 53 70 62 44 59 68 75 37 46 42 X 2.S. Erişim: http://www.49 3.27** 0. bu çalışmada elde edilen bulgular ı destekler nitelikte olduğu söylenebilir.S. arasındaki farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin ö ğrenim gördükleri güzel sanatlar ve spor liselerine göre anlamlı farklılık gösterip.91 .’ye göre karşılaştırılması G.’ye göre farklılık gösterdiği söylenebilir [F(10.11 .01 . Bu durumda.07 2. Piyano repertuvarının öğrenilmesinde dikkat stratejilerinin kullanılma düzeylerinin öğrenim görülen G.S.27. örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde dikkat stratejilerini kullanma düzeylerinin.S.L. (2012).10 3.99 1. ilgili çalış malar ın bulgular ının. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. müzik bölümü öğrencilerinin.S. 1.10 1. 4.06 . Diğer G.08 2.4. M.insanbilimleri. Ö. 3.99 1.L. Kütahya ve Niğde G..S.976 Aydıner Uygun.89 .99 F p Fark (2)-(1) (2)-(5) (2)-(8) (6)-(1) (6)-(5) (6)-(8) (9)-(1) (9)-(5) (9)-(8) 3.64 3.göstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. Ortalama değerler ve fark sütununda verilen çoklu karşılaştırma testlerinin sonucu incelendiğinde. öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.’de öğrenim gören öğrencilerin dikkat stratejilerini kullanma düzeylerinin Antalya. Bolu. p<0. 4.S.633)= 3. L.L.77 2.com göre. (1) Antalya (2) Bolu (3) Diyarbakır (4) Gaziantep (5) Giresun (6) Kütahya (7) Malatya (8) Mersin (9) Niğde (10) Samsun (11) Sivas **p<0.S.01].S.’e göre.88 2. S.91 . Kılınçer. 9:1. öğrenme stratejilerinin kullanım düzeyleri ve cinsiyet arasında genellikle kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. G.83 SS 1.

85 .86 .’ye göre farklılık gösterdiği söylenebilir [F(10.87 3.977 Aydıner Uygun.insanbilimleri. 3.44 1. L.00 . Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.633)= 3.01]. 4.96 . ö ğrenim gördükleri G.L.63 .24.S.03 .68 (2) Bolu 53 4.L. N SS F p Fark X (1) Antalya 88 4.65 **p<0.01 Tablo 3. 2.00 (4)-(5) (7) Malatya 68 2.L.90 .S. Ortalama değerler ve fark sütununda verilen çoklu karşılaştırma testlerinin sonucu incelendiğinde. Antalya. 4.’ye göre karşılaştırılması G.’ye göre. 4. S.75 (3)-(5) (5) Giresun 44 2.00 (2)-(10) (7) Malatya 68 3. L.’ye göre karşılaştırılması G.01 .76 .S.87 (9) Niğde 37 2.85 (3)-(1) (4) Gaziantep 62 3.17 .80 (1)-(5) (3) Diyarbakır 70 3. öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.64 (10) Samsun 46 2.S.18** 0. Piyano repertuvarının öğrenilmesinde yineleme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin öğrenim görülen G.95 (11) Sivas 42 3.com Tablo 3. öğrencilerinin yineleme stratejilerini kullanma düzeylerinin Giresun.24** 0.94 .67 3.97 .24 .05 .68 (4)-(8) (8) Mersin 75 2.82 (3) Diyarbakır 70 3. S. Piyano repertuvarının öğrenilmesinde anlamlandırma.S.97 (11) Sivas 42 3.74 (9)-(5) (8) Mersin 75 3.74 .93 .70 ** p<0.S. L. 9:1. (2012). Bolu ve Niğde G. N SS F P Fark X (1) Antalya 88 2.örgütleme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin öğrenim görülen G.05 .15 (2)-(5) (2)-(8) (6) Kütahya 59 4. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].S. arasındaki farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır. S. Kılınçer. 2.76 (1)-(10) (5) Giresun 44 3.76 (1)-(8) (4) Gaziantep 62 3.81 (2) Bolu 53 3.L.91 (3)-(8) (4)-(1) (6) Kütahya 59 3.12 .13 . S. Tablo 3. Erişim: http://www.89 (9)-(8) (9) Niğde 37 4. p<0.S.03 .93 . Mersin ve Samsun G.65 . örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde yineleme stratejilerini kullanma düzeylerinin. Diğer G.S. S.. M.L.71 (9)-(10) (10) Samsun 46 3.S. Ö. S.

Çoklu karşılaştırma testlerinin sonucu incelendiğinde. Diyarbak ır ve Gaziantep G. 4. öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 3.’e göre. arasındaki farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır.insanbilimleri.91 (11) Sivas 42 3.örgütleme stratejilerini kullanma düzeylerinin. öğrencilerinin anlamayı izleme stratejilerini kullanma düzeylerinin Giresun.633)= 3.L.99 .77 .S.92.61 (9)-(10) (8) Mersin 75 3.S.01 Tablo 3.L.66 (10) Samsun 46 3. 4.’ye göre farklılık gösterdiği söylenebilir [F(10. örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde anlamlandırma. Mersin ve Samsun G.61 ** p<0. Niğde ve Kütahya G. ö ğrenim gördükleri G.S.16 .L. örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde anlamayı izleme stratejilerini kullanma düzeylerinin. Diğer G.S.S. .81 . Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.18.örgütleme stratejilerini kullanma düzeylerinin Antalya. p<0.L.92 0. Diğer G.S.55 (9)-(8) (7) Malatya 68 3. Erişim: http://www.81 (3) Diyarbakır 70 3.S. Kılınçer.’ye göre karşılaştırılması G.S. Çoklu karşılaştırma testlerinin sonucu incelendiğinde. arasındaki farklılıklar ise anlaml ı bulunmamıştır. ö ğrenim gördükleri G. 4.75 (2) Bolu 53 3.77 (6)-(5) (4) Gaziantep 62 3. S.633)= 3. 4.S. ö ğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.S..L.S.S.S. Ö. S.83 (6)-(8) (5) Giresun 44 3.S. 9:1.66 . 4. öğrencilerinin anlamlandırma. N SS F p Fark X (1) Antalya 88 3.78 .S. Tablo 3.00 .90 (6)-(10) ** (9)-(5) 3. (2012).83 .L.com Tablo 3.L.978 Aydıner Uygun.’ye göre farklılık gösterdiği söylenebilir [F(10. L.01]. Giresun ve Mersin G.S.’e göre.01].00 (6) Kütahya 59 3.76 .S.89 (9) Niğde 37 4. M.L. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].S.76 .63 . Piyano repertuvarının öğrenilmesinde anlamayı izleme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin öğrenim görülen G.L. p<0.

öğretimi sürecindeki öğretme.03 .S. G.L.öğrenme çevrelerinde bir takım farklıklar bulunduğunu düşündürmektedir.S. p<0.35 .S.23 1. piyano repertuvar ının öğrenilmesinde kullanılan dikkat. Diyarbak ır ve Malatya G. S.S. L. Erişim: http://www.L.55 .’ye göre karşılaştırılması G.05].32 . öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. N SS F P Fark X (1) Antalya 88 3.01 Tablo 3.S. 5. öğrencilerinin duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.49 . (2012). M.54 .16 1.82 (9)-(7) (8) Mersin 75 3.94 (3) Diyarbakır 70 3.S.’ye göre farklılık gösterdiği söylenebilir [F(10.S. 9:1.S.10. Diğer G. anlamayı izleme stratejileri ile duyuşsal stratejilerin kullanım düzeylerinde.’deki piyano eğitimi. aras ındaki farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır. yineleme.S. Piyano repertuvarının öğrenilmesinde duyuşsal stratejilerin kullanılma düzeylerinin öğrenim görülen G.L.92 (9) Niğde 37 3.L. anlamlandırma.S.08 (11) Sivas 42 3.S.insanbilimleri.’e göre.633)= 2. Yukarıda ö ğrenme stratejilerinin kullanım düzeylerinin öğrenim görülen G.06 . ö ğrenim gördükleri G.S.04 2.S. Çoklu karşılaştırma testlerinin sonucu incelendiğinde.L. Bu durum.97 (4) Gaziantep 62 3.04 (1)-(3) (5) Giresun 44 3. .94 ** p<0.S. Antalya ve Niğde G.10** 0.02 (9)-(3) (7) Malatya 68 3.’ye göre anlamlı farklılıkların olduğu söylenebilir. 5.31 1. S. öğrenim görülen G.32 .84 (2) Bolu 53 3..örgütleme. 4.979 Aydıner Uygun.öğrenme yaklaşımlarında ve öğretme.L.S. örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin.87 (10) Samsun 46 3.99 (1)-(7) (6) Kütahya 59 3. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. Ö. 4.L.’ye göre karşılaştırıldığı bulgular bütüncül olarak incelendiğinde.L.S. Kılınçer.com Tablo 3.

Sınıf 11. Sınıf 12.com 3.94 3.L.5. p<0. 2008. Sınıf 12. müzik bölümü öğrencilerinin.641)= 0.73 3. Çelikkaya ve Kuş.08 2. (2012).L.641)= 3. p<0.25* 0.80 . Sınıf 11. G.74 . 11.82 .01 .641)= 7.00 Fark 10-11 10-12 10-11 10-12 10-11 10-12 10-11 10-12 - 7. Erişim: http://www. Sınıf 12.S. p>0. Çağlayan.25. 2010. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin devam ettikleri s ınıflara göre anlaml ı farklılık gösterip.81** P 0. Sınıf 10. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.05] stratejilerini kullanma düzeylerinin öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık gösterdiği söylenebilir.S.83 3. p<0.S.86 .99 2. Sınıf 11. Bu çalışmayla ilgili bulunan diğer çalışmalar ın bulgular ına göre. p<0. 2002.78 3.99 1.641)= 4. Sınıf 10.01 * p<0. Kontaş.980 Aydıner Uygun.göstermeme durumlarına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3.’ye devam edilen sınıflara göre karşılaştırılması Öğrenme Stratejisi Dikkat Sınıf 10. ve 12. ..91 . Kılınçer. M. Şirin. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin G.66 3. Hamurcu.insanbilimleri. 2011.94 F 5. Sınıf 10. 5.00 4. sınıf öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin.05 Yukarıdaki Tablo 3. 9:1.84 1.01 . Sınıf 12.örgütleme [F(2. Sınıf 11. Yıldız.80 .98 .84 3.81. farkın 10. anlamlandırma. Sınıf 11. örneklem grubu öğrencilerinin dikkat [F(2. 1. 1.04 0. Ö. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. yineleme [F(2.28 SS .641)= 5. baz ı çalışmalarda öğrenme stratejileri ile ö ğrenim görülen sınıf arasında anlamlı fark bulunurken (Aslan.30** 0.76 .69 2.28 3. Duyuşsal stratejilerin kullanılma düzeylerinde ise sınıflara göre önemli bir farklılık görülmemektedir [F(2.05]. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.85 2. sınıf öğrencileri lehine yüksek bulunması dikkat çekici bir bulgu olarak nitelendirilebilir.09* 0.77 ** p<0. 5. Sınıf düzeyi artt ıkça öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinde de art ış olması beklenen bir bulgu iken.09.05 3.30.84 .26.02 3.05] ve anlamayı izleme [F(2. Aydın.75 4.01]. Sınıf 12.26 0.01].S. Sınıf 10. Sınıf N 225 218 201 225 218 201 225 218 201 225 218 201 225 218 201 Yineleme Anlamlandırma Örgütleme Anlamayı izleme Duyuşsal X 2. incelendiğinde.34 3.76 . Çoklu karşılaştırma testlerinin sonuçları ve ortalama değerler incelendiğinde. 2010. bu dört öğrenme stratejisinde 10.

77 .93 F 13.78 .’de görüldüğü gibi haftalık 4.17 4. Çoklu kar şılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde.S.00 24.76 .69 .(4) (1)-(2) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3).81 3. (2012). 6.15 3.83 .(4) (1)-(2) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3). 6. Ö.82 .41 * 0.17 3.05 X 2.51 3.65 2.14 * p 0. örneklem grubu öğrencilerinin tüm öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin.03 1. M.99 4.60 .S. 2007.10 2.08 3. haftada 4 saatten fazla piyano . Erişim: http://www.(4) (1)-(2) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3). bazı çalışmalarda anlamlı fark bulunmamıştır (Arsal ve Özen.00 Fark (1)-(2) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3).05).11 3.02 .88 . Yokuş.35 3. Tablo 3.83 1.37 2.6.58 * 0. piyano çalışmaya ayrılan zaman arttıkça öğrenme stratejilerine ait düzeylerin de genel olarak arttığı söylenebilir.00 .10 3.81 * 0. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.(4) (1)-(2) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].6 saat arasında piyano çalışan öğrenciler ile 7 saatten fazla piyano çalışan öğrenciler arasında önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.31 3. müzik bölümü öğrencilerinin.72 . piyano dersine çalış mak için ayırdıklar ı zamana göre farklılık gösterdiği söylenebilir (p<0.88 4.01 3. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersine çal ışmaya ayırdıklar ı haftalık zaman dilimine göre anlamlı farklılık gösterip. 1.96 . 3.98 .L. G. 2010). incelendiğinde.69 .00 11.00 Yukarıdaki Tablo 3. Bu bulgulardan hareketle. 2006). 6.00 13.99 . 1.göstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3.01 3. Şen. 1. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersine çalışmaya ayırdıklar ı haftalık zaman dilimine göre kar şılaştırılması Öğrenme Stratejisi Dikkat Zaman (saat) (1) 1’den az (2) 1-3 (3) 4-6 (4) 7’den fazla (1) 1’den az (2) 1-3 (3) 4-6 (4) 7’den fazla (1) 1’den az (2) 1-3 (3) 4-6 (4) 7’den fazla (1) 1’den az (2) 1-3 (3) 4-6 (4) 7’den fazla (1) 1’den az (2) 1-3 (3) 4-6 (4) 7’den fazla N 124 254 196 70 124 254 196 70 124 254 196 70 124 254 196 70 124 254 196 70 Yineleme AnlamlandırmaÖrgütleme Anlamayı izleme Duyuşsal * p<0.22 * 0. Kılınçer.981 Aydıner Uygun..insanbilimleri.com 2010.91 1.71 SS .70 3. Çelenk ve Karakış. 2007. 9:1.67 .91 3.(4) 31.

18 3.75 .00 .S. 1.26 SS .S.00 Yineleme 35. Yineleme ve anlamayı izleme stratejileri için de aynı yorumun yapılabilmesinin .61** 0.982 Aydıner Uygun.87** 0.97 .70 .com çalışmanın.00 Anlamlandırma Örgütleme 12.87 .58 ** 0. Erişim: http://www. 9:1. öğrenme stratejilerini kullanma düzeyinde önemli bir farkl ılığa yol açmad ığı söylenebilir. 7.46** 0. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. (2012). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].26 3.03 3.79 2.96 2. müzik bölümü öğrencilerinin.05 2.00 3.00 Yukarıdaki Tablo 3.00 Anlamayı izleme 30. Ö.7.53 3.77 . incelendiğinde.00 Duyuşsal 9.15 3.87 3.59 4.10 4. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersine çalışma zamanını planlama şekillerine göre karşılaştırılması Öğrenme Stratejisi Dikkat Planlama (1) Her gün (2) Serbest zamanlarda (3) Sınavdan bir süre önce (4) Sınavdan bir gün önce (1) Her gün (2) Serbest zamanlarda (3) Sınavdan bir süre önce (4) Sınavdan bir gün önce (1) Her gün (2) Serbest zamanlarda (3) Sınavdan bir süre önce (4) Sınavdan bir gün önce (1) Her gün (2) Serbest zamanlarda (3) Sınavdan bir süre önce (4) Sınavdan bir gün önce (1) Her gün (2) Serbest zamanlarda (3) Sınavdan bir süre önce (4) Sınavdan bir gün önce ** p<0.81 .01). G.örgütleme stratejilerine ait düzeyleri.göstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. ö ğrencilerin tüm öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersine çalış ma zamanını planlama şekillerine göre farklılık gösterdiği söylenebilir (p<0. 1.97 F p Fark (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3) (2)-(4) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3) (2)-(4) (3)-(4) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3) (2)-(4) (1)-(3) (1)-(4) (2)-(3) (2)-(4) (3)-(4) (1)-(2) (1)-(3) (1)-(4) 12. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersine çal ışma zamanlar ını planlama şekillerine göre anlamlı farklılık gösterip.01 N 182 235 145 82 182 235 145 82 182 235 145 82 182 235 145 82 182 235 145 82 X 3.67 .76 3. Çoklu karşılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde ulaşılan bulgular şunlard ır: Her gün veya diğer derslerden arta kalan serbest zamanlarda piyano çalışan öğrencilerin dikkat ve anlamlandırma. sınavdan bir süre önce veya sınavdan bir gün önce piyano çalışan öğrencilere göre daha yüksektir.71 . M.16 3..75 .58 3.L. 3.98 1. Kılınçer.00 2.93 .34 4. 7.96 .insanbilimleri.78 .71 .82 .61 2.86 .44** 0.06 3.97 .90 .

anlamlandırma.56** -2.00 0. Erişim: http://www.göstermeme durumlarına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. diğer öğrencilere göre yüksek olduğu görülmüştür.8.95 2. 1.983 Aydıner Uygun. dikkat.01 0. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini ö ğrendiği kaynağın öğretmen olma durumuna göre kar şılaştırılması Öğrenme Stratejisi Dikkat Yineleme AnlamlandırmaÖrgütleme Anlamayı izleme Duyuşsal ** p<0. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.92. Ö.27 p 0. bu stratejileri öğrenme kaynağının öğretmen olup olmamasına göre farklılık gösterdiği söylenebilir.56. 8.S.örgütleme .82 .91 3.01]. Bu bulgulardan hareketle. p<0.83 .92** -1. müzik bölümü öğrencilerinin.20 3.32 SS .L. öğrenme stratejilerini öğrenme kaynağı öğretmen olan öğrencilerde. piyano çalış ma zamanındaki düzenliliğin. yineleme.05].01]. (2012).67 3. 9:1.51 3. Duyuşsal öğrenme stratejilerinde ise her gün piyano çalışan öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin.52* -3.com yanında ilave olarak.44 2. sınavdan bir süre önce piyano çalışan öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin.insanbilimleri.82 . 3.79 .01 * p<0. yineleme [t(642)= -3. sınavdan bir gün önce piyano çalışan öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.86 .80 3. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin ö ğrenme stratejilerini öğrendikleri kaynaklara göre anlamlı farklılık gösterip. p<0. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. p<0.01] stratejilerindeki düzeylerinin.81 3. diğer öğrencilere göre daha yüksektir. Duyuşsal öğrenme stratejilerinde ise öğrenme stratejilerinin öğrenilme kaynağının öğretmen olma durumuna göre önemli bir farklılık bulunmamıştır [t(642)= -1. p>0. p<0. M.örgütleme [t(642)= -2. 8.97 .95** -3. Kılınçer.95.00 3. öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerine de olumlu yönde yansıdığı şeklinde yorumlanabilir. 1.97 t -4. anlamlandırma. G.89 .00 0.05 Kaynak Öğretmen Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet N 134 510 134 510 134 510 134 510 134 510 X 2.76 . Bu bulgular.27..20 Yukarıdaki Tablo 3. örneklem grubu öğrencilerinin dikkat [t(642)= -4. İncelendiğinde.98 .52.S.05] ve anlamayı izleme [t(642)= -3.00 0. Çoklu karşılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde ise bu dört ö ğrenme stratejisinin kullan ılma düzeyleri.

M.32 .com ve anlamayı izleme stratejilerinin kullanılma düzeylerindeki art ışlarda. Kılınçer. 3.86 0. 9:1. Çoklu kar şılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde ise bu iki öğrenme stratejisinde.28. 2.82 Anlamayı izleme Hayır 409 3.86** 0.05] ve duyuşsal [t(642)= 0. Bu bulgular. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.98 0.03 4. Erişim: http://www.insanbilimleri.21.80 . örneklem grubu öğrencilerinin dikkat [t(642)= 2.05] öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri ise stratejileri ö ğrenme kaynağının kendilerinin olup olmamasına göre önemli bir farklılık göstermemektedir. 8.02 Yineleme Hayır 409 3.S.05]. p>0.81 AnlamlandırmaHayır 409 2.86.S.84 .01 (1)-(2) .68 0.05 Yukarıdaki Tablo 3. öğretmenin önemli bir faktör olduğu söylenebilir.00 Evet 235 2.90 .984 Aydıner Uygun. stratejileri öğrenme kaynağı olarak kendini gören ö ğrencilerin düzeyleri.’de verilen bulgular ı da destekler niteliktedir. 1..82 Duyuşsal Hayır 409 3.01] ve anlamayı izleme [t(642)= 2.81 1.66 . 8.03 Evet 235 3.96 .göstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. 2. p>0. G.95 . diğer öğrencilere göre daha düşüktür. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini ö ğrendiği kaynağın kendisi olma durumuna göre kar şılaştırılması Öğrenme Stratejisi Kaynak kendisi N SS t p X Dikkat Hayır 409 2. Tablo 3. Ö. 8.23* 0.39 Evet 235 3.98 2. piyano repertuvarının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano çalış malar ını sürdürdükleri yerlere göre anlamlı farklılık gösterip.05] stratejilerini kullanma düzeylerinin bu stratejileri öğrenme kaynağının kendilerinin olup olmamas ına göre farklılık gösterdiği söylenebilir. p>0.90 ** p<0.75 2. müzik bölümü öğrencilerinin.01 * p<0.21 0.25 .9.86. Yineleme [t(642)= 1.84 Örgütleme Evet 235 2. anlamlandırma.83 0.20 Evet 235 3.23.67 1. incelendiğinde. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9. p<0.örgütleme [t(642)= 0.99 1. p<0. 1.L.92 . bir önceki Tablo 3.28 0. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano çalışma ortamlar ına göre karşılaştırılması Öğrenme Ortam N F p Fark SS X Stratejisi * (1) Evimdeki piyanoda Dikkat 198 2. (2012).

71 .25 2.01 . diğer öğrencilere oranla çalışmaya daha iyi yoğunlaştıklarını düşündürmektedir.51 0. yineleme ve anlamayı izleme stratejileri lehine bulgular.83 4. okulda piyano ile (1) Evimdeki piyanoda (2) Okuldaki çalışma odalarında (3) Evde org.com Yineleme AnlamlandırmaÖrgütleme Anlamayı izleme Duyuşsal * p<0. okulda piyano ile (1) Evimdeki piyanoda (2) Okuldaki çalışma odalarında (3) Evde org.50 - 0. p>0.68 0. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. 3.93 1.87 3.92 (1)-(3) 0. piyano dersi için okul d ışında destek alma durumlar ına göre anlamlı farklılık gösterip.34* 1.göstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. p<0. v.69. piyano çalış ma ortamlar ına göre farklılık gösterdiği söylenebilir.73 . 9:1.b. okulda piyano ile (1) Evimdeki piyanoda (2) Okuldaki çalışma odalarında (3) Evde org.01 4.76 . v.79 3.01 .82 .83 . yineleme ve anlamayı izleme stratejilerini kullanma düzeyleri.05] stratejilerini kullanma düzeylerinin. Dikkat. v..86 .95. 1.81 3.40.02 0.L.71 . diğer ortamlarda çalışan öğrencilere göre daha yüksektir.95 . (2012).09 . 10.92 . M.81 0.01 (1)-(2) (1)-(3) 0.81 4. okulda piyano ile (1) Evimdeki piyanoda (2) Okuldaki çalışma odalarında (3) Evde org.82 1.95 3.70 1.S. p>0.16 3. örneklem grubu öğrencilerinin dikkat [F(2.67 .b.S.65 2.73 3.69 2.01 3.27* 3. evindeki piyanoda çalışan öğrencilerin. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].35 .641)= 1.03 . p<0.80 3.84 .86 2. v.985 Aydıner Uygun. Kılınçer.97 .95 2. Ö. incelendiğinde. piyano repertuvar ının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri.27. v. okulda piyano ile 275 171 198 275 171 198 275 171 198 275 171 198 275 171 2.33 1. p<0. 9.80 3.17 .16* 2. Anlamlandırmaörgütleme [F(2.05] ve anlamayı izleme [F(2.641)= 4.78 3.641)= 3.05 (2) Okuldaki çalışma odalarında (3) Evde org. 1.b.92 2. yineleme [F(2.68.03 0.10.05] öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ise piyano çalışılan ortama göre önemli bir farklılık göstermemektedir.94 3.05] ve duyuşsal [F(2.b. Çoklu karşılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde. Erişim: http://www. G. müzik bölümü ö ğrencilerinin.03 (1)-(2) (1)-(3) 0.14 - Yukarıdaki Tablo 3.82 .05]. evindeki piyanoda çalışan öğrencilerin dikkat.72 0.insanbilimleri.40* 3. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersi için okul d ışında destek alma durumlar ına göre karşılaştırılması Öğrenme Stratejisi Piyano dersi desteği N SS T p X Dikkat Yineleme Anlamlandırma.641)= 4.b.Örgütleme Anlamayı izleme Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 40 604 40 604 40 604 40 2.641)= 0.

53 0.84.insanbilimleri.05] ve anlamlandırma.05] öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinde. destek almayan öğrencilere göre daha düşüktür.örgütleme stratejilerinin kullanım düzeylerini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.07. müzik bölümü ö ğrencilerinin.93 Duyuşsal -2.07 Yukarıdaki Tablo 3. piyano dersi için okul dışında destek alan öğrencilerin yineleme ve anlamlandırma.83 Yok 291 3. M. Ö.. 11. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].79 .84 0.32 . anlamayı izleme [t(642)= 1.79 Yok 291 3. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.37 .97 Dikkat -0.49 Örgütleme Var 353 2. örneklem grubu öğrencilerinin yineleme [t(642)= 2.S.03 Yok 291 3.05] stratejilerini kullanma düzeylerinin.16.17 0. piyano dersi için okul d ışında destek alma durumlarına göre farklılık gösterdiği söylenebilir.com Duyuşsal * p<0.79 Yineleme 0. ailede müzik eğitimcisi ya da müzikle ilgilenen bir yakının bulunma durumuna göre anlamlı farklılık gösteripgöstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin ailede müzikle ilgilenen bir yak ının bulunma durumuna göre kar şılaştırılması Yakın Öğrenme Stratejisi N SS t p X Yok 291 2. piyano dersi için okul dışında destek alma durumunun yineleme ve anlamlandırma. 1.70 0.07* 0. 3. Erişim: http://www. 1.79 . 1. ailede müzikle ilgilenen bir yak ının bulunma durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir [t(642)= -2.L.90 .77 Anlamayı izleme -0.87 Var 353 3.65.73 3.82 Anlamlandırma0.72. p>0. p<0.60 Var 353 2.S. p<0. Bu bulgulardan hareketle. G.98 .88 . p>0. p>0. 11.91 Var 353 3. Bu stratejilerdeki ortalama değerler incelendiğinde.04 Var 353 3.05].95 -1.75 . 10. İncelendiğinde.örgütleme stratejilerindeki düzeyleri.91 .97 * p<0. Diğer yandan dikkat [t(642)= 0.986 Aydıner Uygun. piyano dersi için okul d ışında destek alma durumuna göre önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Ortalama değerler .74 .örgütleme [t(642)= 2. piyano repertuvar ının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri.83 Yok 291 2.05 Yukarıdaki Tablo 3.34. incelendiğinde. (2012). örneklem grubu öğrencilerinin duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin.05].05] ve duyuşsal [t(642)= -1.21 .05 Evet Hayır Evet 604 40 604 3.94 . 9:1.03 3. p<0.83 1. Kılınçer.11.12 0.

91 (3).(4) (3) Zorunlu 123 2.46 .00 (2).26 .93 .76 (3).84 (2) Çalış masını bilmediğim 76 2.04 (1) Sıkıcı 46 3. Erişim: http://www.(4) (3) Zorunlu 123 3.70.74 (1) Sıkıcı 46 3. M. 3.66 .(4) (4) Seviyorum 399 3.(4) (3) Zorunlu 123 3.73 (1).S.987 Aydıner Uygun.92 .örgütleme [t(642)=0.. yineleme [t(642)= 0. “Etütte/ eserde karşılaştığı güçlükleri çalışarak aşabileceğine inanma”. p>0. anlamlandırma.94 (4) Seviyorum 399 2.10 .76** 0. Bu bulgular. p>0.77 Yineleme 28.72 Anlamayı izleme 22.80 . Diğer yandan dikkat [t(642)= -0.87 Duyuşsal 12.(4) (2) Çalış masını bilmediğim 76 3.09 .01 .86 (1).58 .24 .53.(4) (4) Seviyorum 399 3.(4) (2) Çalış masını bilmediğim 76 2.S. G. 9:1.92 1.17.00 (2).65 .05] stratejilerini kullanma düzeyleri. 12.(4) (4) Seviyorum 399 3. piyano repertuvar ının öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersiyle ilgili dü şüncelerine göre anlamlı farklılık gösterip.75 . Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. p>0.L. Kılınçer. Ö.37** 0. p>0. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersi ile ilgili düşüncelerine göre karşılaştırılması Öğrenme Düşünce N SS F p Fark X Stratejisi (1) Sıkıcı 46 2.84 (1) Sıkıcı 46 3.87 (1).37 .(4) (4) Seviyorum 399 4. ailede müzikle ilgilenen bir yakının bulunmasının önemli bir faktör olduğuna işaret etmektedir.01 .87 (3).05].71 (1) Sıkıcı 46 2.57 .00 (2).(4) (3) Zorunlu 123 3.82 (1).75 (3). diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. “Yeterince çabalarsa başarılı bir performans sergileyeceğine inanma” gibi taktikleri içeren duyuşsal stratejilerin kullanılma düzeylerinin yüksekliğinde. 1.00 (2).göstermeme durumlar ına yönelik bulgular ve yorum Tablo 3.08** 0.31 .com incelendiğinde.05] ve anlamayı izleme [t(642)=-0.95 ** p<0. ailede müzikle ilgilenen bir yak ını bulunan öğrencilerin duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin. ailede müzikle ilgilenen bir yak ının bulunma durumuna göre önemli bir farklılık göstermemektedir.(4) Örgütleme (3) Zorunlu 123 2.05].47** 0.insanbilimleri.00 (1).77 Anlamlandırma 9.12.(4) (2) Çalış masını bilmediğim 76 3. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].80 .45 . müzik bölümü ö ğrencilerinin.(4) (2) Çalış masını bilmediğim 76 2.82** 0. (2012).12.85 Dikkat 5.61 .

01). p<0.05] stratejilerinin kullanılma düzeylerinde ise fark erkek öğrenciler lehinedir. anlamayı izleme ve duyuşsal öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin. anlamayı izleme stratejileri ve yineleme stratejileri aras ındad ır (r= 0. Ö. anlamlandırma.59).S.örgütleme. erkek öğrencilere göre daha yüksektir. . yineleme. Sonuçlar ve Öneriler Bu çalışmanın bulgular ına göre elde edilen sonuçlar şunlardır: ü Örneklem grubu öğrencileri piyano repertuvarının öğrenilmesinde en yüksek düzeyde ( X = 3. Dikkat stratejilerini kullanma düzeylerinde de.’ye göre karşılaştırıldığında. dikkat. örneklem grubu öğrencilerinin dikkat.S. yineleme.60. piyano dersini sıkıcı bulan öğrencilere göre daha yüksektir. Anlamlandırma.örgütleme..L. p<0. Piyano dersini seven ö ğrencilerin dikkat stratejilerini kullanma düzeyleri. en düşük düzeyde ( X = 2.05]. 4. anlamlandırma. yineleme [t(642)= 4. M. Bu bulgulardan hareketle.örgütleme [t(642)= -2. piyano dersini seven ve s ıkıcı bulan öğrenciler arasındaki fark önemli bulunmuştur.82) ise dikkat stratejilerini kullanmaktad ırlar. anlamlandırma. piyano dersini sevdiğini belirten öğrencilerin yineleme. ü Piyano repertuvarının öğrenilmesinde kullanılan öğrenme stratejileri arasındaki en kuvvetli ilişki. (2012).com Yukarıdaki Tablo 3.S.insanbilimleri.988 Aydıner Uygun.89) yineleme stratejilerini. Kılınçer. Erişim: http://www.örgütleme. piyano dersi ile ilgili düşüncelerine göre farklılık gösterdiği söylenebilir (p<0. ü Öğrenme stratejilerinin kullanım düzeyleri öğrenim görülen G.72.örgütleme.23. anlamlandırma. incelendiğinde. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. piyano dersini s ıkıcı bulduğunu belirten. 1. 9:1. 12. piyano dersini nasıl çalışılması gerektiğini bilmediği ya da zorunlu bir ders olarak nitelendiren diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. p<0.01] ve anlamayı izleme [t(642)= 3.’ye göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. piyano dersine yönelik olumlu düşüncelerle ilişkili olduğu söylenebilir.29. Çoklu karşılaştırma testlerinin sonuçlar ı ve ortalama değerler incelendiğinde.01] stratejilerini kullanma düzeyleri. öğrenim görülen G.S. piyano repertuvar ının öğrenilmesinde kullanılan dikkat. yineleme.L. anlamayı izleme ve duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin. anlamayı izleme stratejileri ile duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin yüksekliğinin. p<0. ü Kız ö ğrencilerin dikkat [t(642)= 2. anlamayı izleme stratejileri ile duyuşsal stratejilerin her birinin kullanım düzeylerinde.

. bu stratejileri öğrenme kaynağı olarak kendini gören öğrencilerde.641)= 4. p<0. Ö. anlamlandırma.05]. p<0. p<0. p<0.05] stratejilerini kullanma düzeylerindeki fark piyano dersi için okul dışında destek alma durumlarına göre anlamlı bulunmuştur. p<0.56. p<0. sınavdan bir süre önce veya sınavdan bir gün önce piyano çalışan öğrencilere göre daha yüksektir. yineleme [F(2.86. p<0. Bu stratejilerin kullanılma düzeyleri ö ğrenme stratejilerinin ö ğrenildiği kaynağın öğretmen olmas ı durumunda. Buna göre 10.07. yineleme [F(2. anlamlandırma. yineleme [t(642)= -3. dikkat [F(2. ü Dikkat [t(642)= 2. piyano dersi için okul dışında destek alan öğrencilerin yineleme ve anlamlandırmaörgütleme stratejilerindeki düzeyleri.01]. p<0.34. Kılınçer. p<0.989 Aydıner Uygun. p<0. diğer ortamlarda çalışan öğrencilere göre daha yüksektir. p<0.30.09. ü Piyano çalışmaya ayrılan zaman arttıkça öğrenme stratejilerine ait düzeylerin de genel olarak arttığı bulunmuştur.örgütleme [F(2. p<0.641)= 3.40. Buna göre. (2012). destek almayan öğrencilere göre daha düşüktür.6 saat arasında piyano çalışan öğrenciler ile 7 saatten fazla piyano çalışan öğrenciler aras ında önemli bir farklılığa rastlanmamıştır. ü Örneklem grubu öğrencilerinin yineleme [t(642)= 2.25. M. anlamlandırmaörgütleme [t(642)= -2.05] stratejilerinin kullanılma düzeylerindeki farklılar anlamlı bulunmuştur.örgütleme ve anlamayı izleme stratejilerine ait düzeyleri.641)= 7.68.insanbilimleri.641)= 4.05] stratejilerini kullanma düzeyleri. p<0.05] ve anlamayı izleme [t(642)= -3.05] stratejilerini kullanma düzeyleri.01]. ü Dikkat [t(642)= -4. diğer öğrencilere göre daha düşüktür.92.01].16.27. 9:1. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].641)= 3.05] ve anlamayı izleme [F(2.com ü Sınıf düzeyine göre.05]. sınıf öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. stratejilerin öğrenildiğ i kaynağın öğretmen olması değişkenine göre anlamlı bulunmuştur.81.05] ve anlamlandırmaörgütleme [t(642)= 2. p<0.95.52. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.01] ve anlamayı izleme [t(642)= 2. ailede müzikle ilgilenen bir yak ının bulunma durumuna göre anlamlı fark bulunmuştur [t(642)= -2. yineleme. p<0..641)= 4. ü Her gün veya diğer derslerden arta kalan serbest zamanlarda piyano çalışan öğrencilerin dikkat.01].01] stratejilerinin kullanılma düzeyleri aras ındaki farklılıklar.23. daha yüksek düzeydedir. ü Evindeki piyanoda çalışan öğrencilerin dikkat [F(2. Buna göre. p<0.05] ve anlamayı izleme [F(2. ü Duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinde. diğer sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilere göre daha yüksek düzeydedir.641)= 5. Ancak haftalık 4. Erişim: http://www.

H. ü Piyanoya düzenli çalışma. 11 (3).L. S. Şirin. Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Çalış ma Yollar ını Kullanma Durumu.. Bulut. Yıldız. Çelenk.insanbilimleri. piyano eğitimi sürecinde. Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği”. diğer öğrencilere göre daha yüksektir. ders içi. İlköğretim II. Aslan. 12 (2). Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. Bu bakımdan piyano dersi öğretmenlerinin gerek öğrencilere düzenli piyano çalışma alışkanlığı kazandırılmasında. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Baz ı Değişkenlere Göre İncelenmesi. F.990 Aydıner Uygun. F. E. . Ö. (2008). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. S. ss:46.S. (2007). öğrenme stratejilerini öğrenme kaynağının öğretmen olmas ı gibi durumlara göre öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinde artış olduğu görülmüştür. (2012).212. Çağlayan. 7 (2).ders dışı çalışmalarda faydalanılabilir. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Öğrenme Biçimi Tercihlerinin İncelenmesi. Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. öğretmene pek çok sorumluluklar düştüğünü söylemek yanlış olmayacakt ır. bu dersin sevdirilmesinin önemine işaret etmektedir.164. Erişim: http://www. S. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre şu öneriler sunulabilir: ü G. (6) 2.. piyano repertuvarının öğrenilmesinde etkili olabilecek öğrenme stratejilerinden. Turkish Studies . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. piyano dersine ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olan öğrencilere oranla daha yüksek bulunmuştur. Aydın. ss: 34.. Kaynaklar Arsal. Bolu.. (2010). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Dergisi. Abant izzet Baysal Üniversitesi.S. Literature and History of Turkish or Turkic. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. T. Öğrenme stratejilerinin her birinde piyano dersini seven öğrenciler lehine anlamlı farklılar bulunması da.84. (2006).International Periodical For The Languages.52. Piyano dersinin sevdirilmesi için de. R. ss: 65. ss: 151. M. ü Piyano dersini sevdiğini ifade eden örneklem grubu ö ğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. S. gerekse öğrenme stratejileriyle ilgili konularda rehberlik etmeleri önerilebilir. 7 (2). Z. 9:1. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.. pp: 199. Çelikkaya. (2011). (2007). Edirne. Ö. Karakış. Kılınçer. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.com ailede müzikle ilgilenen bir yak ını bulunan öğrencilerin duyuşsal stratejileri kullanma düzeyleri. Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kullandıklar ı Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüleri. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Ö. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. İlköğretim II. Özen. (2008).62.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Derman. Karakış. Hamurcu. (2011).org. ss: 69-76. Fenmen. (2007). (2010). ss: 1. (2008). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. S. Adnan Menderes Üniversitesi. Eskişehir. Ankara.. (2002). (2006). Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İlköğretim II.134. Y. 9:1. 7 (1). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Tümkaya. yayımlanmaya haz ırlanmış makale. ss: 321. (2008). Dikbaş. Çağdaş Piyano Eğitimi. 23. Aydıner Uygun. Kılınçer. M. Adana. D. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). Erişim: http://www.tr Özkal. Geçerlik ve Güvenirliği. 9 (2). Ankara. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlar ı ve Kullandıklar ı Öğrenme Stratejileri. Ilgaz. (1984). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri ile Sosyo.com Çelikkaya. Ercan. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akba Kitapevi. İstanbul. S. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.. (2007).991 Aydıner Uygun. Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başar ılar ına Tutumlar ına ve Kalıcılığa Etkisi. Ö. Öztürk. Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri. 9 (3). B. (2012).. Karakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1947). Z. (2008). T. Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Ba şar ılar ına ve Tutumlar ına Etkisi. ss: 259. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kaf Hasırcı. Aydın. L. Çetingöz. H. ss: 127. Ege Eğitim Dergisi. Konya. (2008). Dikbaş. M. Ankara. Selçuk Üniversitesi Ahmet Kele şoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi.Demografik Özellikler ve Akademik Ba şar ılar ı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.. Piyanistin Kitabı. 46. [Online]: http://ilkogretim-online. Sözkesen Matbaası. ss: 1148-1158.. Pamir. G. (2010).. Piyano Repertuvar ının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumlar ı Ölçeği: Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2002). Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Stratejilerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. N.. Saban İflazoğlu. Çelenk. (2006). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kontaş.22.. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A. N. Bolu. Ö. Beyaz Köşk Yayınları. 29. Güven. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. Kuş. A. G. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlar ı. İlköğretim Online. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ö. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Başar ılar ı Arasındaki İlişki. Dural. Akademik Başarı Cinsiyet Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı. Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stratejileri Aras ındaki İlişki. M. (1995). Eroğlu. Ö. Ö. Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler.insanbilimleri. S. Sınıflarda Fen Bilgisi Derslerinde Kullanılan Farklı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Ba şar ılar ına Etkisi. (2006). . (2008). Bazı Yükseköğretim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Y. H. (2004). Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Edirne. Kılınçer.275. 9 (1). İlköğretim 7. Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği”. ss: 26-46. M. Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumlar ı Ölçeği.336.

A. (2006).. 5 (3). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. G. N.. Geliş im Öğrenme ve Öğretim. Taşçı. Kılınçer. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalar ının Akademik Ba şar ıya Etkileri. B. İstanbul. Ankara.. Toy. 4. Mesleki Eğitim Dergisi. (2011)... D. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma. Yokuş. Ankara. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (2007). 10. Hacettepe Üniversitesi Dergisi. Tay. Koç Erdamar G. Yılmaz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.. Güngör Aytar. Anı Yayıncılık. 9 (3). ss:284.187. Tay. E.s ınıf Öğrencilerinin Kullandıklar ı Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başar ılar ı Üzerindeki Etkisi.992 Aydıner Uygun. Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Repertuvarının Öğrenilmesine Yönelik Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi.. Soran. http://www. ss:73. H. International Conference on New Horizons in Education.. ss: 113. Ö. 2011. (2010). Cyprus. (2011). (1999). Kuramdan Uygulamaya. Tomal. XX (1). Ortaöğretim 9. Ankara. ss: 519-540. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi.insanbilimleri. Taşdemir. Sönmez. (2012). B..296. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. (2007). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.36. (2010). Subaşı. A. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. S ınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde S ınıf Ortamında Kullandıklar ı Öğrenme Stratejileri. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri. 35. Erişim: http://www. Yangın. Piyano repertuvar ının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri örneği.86. (2010). D. H.int-e. (2008). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya. 23-25 June. (2008). Yalız. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şahin.pdf . Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı: Bilgiyi İşleme Kuramı. Subaşı. (2008). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Psikolojisi. Ankara. Çakar. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. B. Ertem Matbaacılık. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Şen. 9:1.. N. (1997). G. Biyoloji Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişkiler. Anı Yayıncılık. M. B. (2008). Erişim tarihi: 10. G.88. A. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenme Stilleri ve Baz ı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. V.net/publications/inte2010. Köksal Akyol A. Ünver. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlar ı. (1997). H. Ulusoy.com Senemoğlu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 8 (16) . 1 (2). A. ss: 77. İzmir. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Tutumları ile Öğrenme ve Ders Çalış ma Stratejileri Aras ındaki İlişki. ss:173. Talu. N. ss: 27. 9 (3). Ö. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. Altun.127. G. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful