c

a

p

^

x ^

s 3&. SoS de u s t u t d dU S/*tă/itână 63. Sa/aiă de d a rto /î, rididJli de /ună ţi deapă V erde S u p e , CiorAe, B o rş u ri P ^ X M A / 'A ^ A , <Sustă)-i 63. Cior^ V erde d M /y ^ o S o n e Z ă 30. CJli-fteJe.eţe din /ap^i de cj-cp d U SoS Sdotdo/ea
31. La p ţi pa/ie

sosu )^ x ş z AiM /tra^z
SexS SCjOtelol& a

14. <SăJu<Şl& p eJiăl'U ^C^tiC£VŞ
\ 6 - SaS ds. ^ t-â/iză. de. V a d î \ 6 . SoS d &/*iâons^
1^. SoS de. /y/ăt-at

6^ . C J o r ^ de /o^odă 6^. Sorţ de ţte/ie 6 6 . CiorAă de <yriţe dU d^osti^ă 6 -^ . Borş de spanac. 6 % . CJor6ă de sa/a!:ă V erde - da~n Ardea/ 61. B o rş de /> er/> ed ( p Q . Cior^ de /yjie/ d M tar/ion Şi S /y fâ ^ â n ă
(JJ. CJorAă de perlţoare dU oS de vită

33. Caras /ytatinat 1h S o S de /e^/yte V p . 4/uct de. ta rtă (./ha^sJ) \ q .P e S /> 1^ de C j Q S ă .
l-^t. SoS vi/is^t-etaf>eJitM So/ote 33. C jX Ş

^ /> 7 ă/â

3^. O/i/e^i p t ^ i p 36. Sa/ată de id te de dJ-Op 1^. Cj-utoa/ie. de păSne d U ote^a^^o
3(5,. Ljptauer-

V ) .M ohnexiăpe^ltru C O tn e . V f . SoS de /it-eari C MS /> ^ â /ltâ /iă . 30- SoS de. dastr^e^î 30- A/uat de p/âcJtită 3 \ .A / i iC S ! :/^ ejltf^ ^ cJatite 3\. SexS 'Ta ttdf 33. M S /y tă/1^pt!p:tă 33. U/*i;>/utu)-â p e jittu o u ă d'm pastă, de ■ fid â^ eî 33. U/ytp/utut^per^tu ouă din /yidone2â, /yiU^at 33. U/yip/ututăpejitl-u ouă dîn pastă de ^undă 3^. (SăJU 'Şte din yi'ţ 3i). S o S de texŞli 36. A/uaL de tăiţei 36. Zahăr- v a r i/c B t i 60- Sa/a!:ă verde, d u /*lăs/ine u/>tp/ute 61. Sa/ată de decpă d U dJli-fte/e C psriŞ o a r^ ţ i /yidoneză Sa/ată de Verde^ri de pri/yră/ară H<}. Sa/Otă ă /a ^ o u s s e
3 ? . f^ ii de pâne ţără/ieaSdă du untură

de ^Sdă -ţî usturoi
3‘? . Mă/ytă/i^ C M6râ/iză ■ fi S/*7â/itâ/iă 3 § . 0/yiI<stă ţărăneascâ.

< b 3. C jo rA ţă de p u i ă / a y e d ( b 3. S u p ă dre/yiă de d O rto /i d U V e rd ^ u ri f^uri de 6ază M. 'Todâriţ^ă de. djsapă cm S /y /â ^ â^ ă ş i /yjă/y tă/i^ u ţă ^6. Sdru/ytAe de /> ia lpe grătar Sdru/y}Jxe docptă ih /o i de V t ţ :ă

3<f. O u ă u/ytp/ute 2>ro^ de /ytie/ ih ojucs^. ^ 3 .2 > ro A de pasăre ih a/ucst ^6. ^dâ^ej de paSăTe Ih v in a /i f ^ C j C S t de V i ţ ^ e Jpajie • < / • ? . C Jli^ e Ju ţe de. diup ercJ Sa/ate

<is. Ce^ u/yjp/ută

( g t ) . (5o^one/e u/yjp/ute dU V i ^ e / Cjo/ar> af'u/yrai dj.< faso/e Sa/ată de păpădie xf.\. P u i d u ta r/ion ■ q 3 . Pu/pe de p u i d u vin a/^ :ţ 3 . l>eajS^e/e de p u i C rodoM e Bo/)od de ra^.ă d u dostra/ei^i a cri -^ 6 . Săr/*lă/u^& de ^ S d ă ih -Poi de ştes/ie

3 ^. Miţjdet de ustut-ol

• ţ(e. Pi/of Cju/a/y><x d& pîpcst& ds. p u î

2>u/cjuri \0^. C ^rn u /sţe CM ^z/*i -^i nucJ 10^ . P h ^ itu ră c u stafide. ~şi s c ^ ţi-ş o a ră U D 6 ) .M u C jeriC j /yio/do/enaŞti \0~ţ. Mucenici /*7Unter>e^i iOS- P a scă c u d>râ/>ză ^ i sta fid e
liO- C Jătite c u u r d ă -ţi /yiărar

131. <ău/ii u /n p /u te 13:?. A rd e j u /> ip /u ţi C M v in ^ e 133. Praz u/ytp/ut cu pastă de ficjst 133. 2>OV/eCjei u /rrp /u ţi C U /irâ n z ă

Mi&J /a c j^ ^ o f
20C Ms ^ a /x 3 C .

S I. S'tu-fisiL de. /yi'isJ
yi.
d& ie d

13^. c / ă tite C M le ^ /y te . /a C u p t o r
I3(&. 3râ/^Ză de b u r d u f c u cJv/*ieJi 13^,. <Ji^oa/Te de -ţa/ăM \3 ^. ^ u / o u r i de U rd ă C M />iărar ih •Şuncă de P r a ^
139.

% 3 . Pu/^ă. de. viţe/ f/y t^ ă /T O t ă
g//. P u /p ă de v ită CLU SexS de S ^ â /ltâ n S .

m . S u d in că . d u /c e . de c Jâ ttte

^ 1 /y jU Ş to )' IL2. C/ătite C M du/c^e£4^ Să. ^ < 3 S ol de vită
IU ?. (5ri<Ş C M / c f te

ZiacMScâ de vară

S 6 > - f^i^tui U^oate de pui C Mle^/yie
113. B eZ^/e C U n U C j

i^ O - C/]iperc/}i
1-V I- C/vfte/& de Varză du/Cje

S f. A /T ^ h & ^ C 3 s lMde viţe/
g S - CJli-Pte/uţe / y 7C U ^ t T C ^ e

u-y. P r ^ it u r ă din f o l fVtysde ţ i ^e/*7 de Z/>ieură

Salate 1 ^ 3 . Sa/c^ă de. varză nouă cu ochiuri fierte, ţi J>/ue c/lesSe \ ^ 3 . Sa/ată de vinete cu /ytdoneză ţi ordej Copţi
Ulij. Sa/cstă de /ytorCjO /i ţ i ^ / i i

IO - Pă)^oCl/& /ytcJd<sV&ne^i

1 1 ^.

P r ^ i t u r ă C M /ytiere ţ i c a îs e

fi. Varză StsiLuiasciă
‘)S . C Jătite AtyXŞO/e^ CM C/St'»^ to C o tă • Şi -ficjăţej de pasăre /'1ac.aroci/)& c u ^)~â/tză < } ă . dartofi noi cu /y ^ ă r a r t)ă. Cartofi zdroAţi cu usturoi

U(i. P/ăcJntă c u ^râ/^ză de. vacJ l l T f . . Lt:f7te de paSăre iiS- Cre/ytă de zo/iăr a rs

119 .

Cr& fytă de ^ră /)Z A C M c ă p ş u n e

Salată du/Cje de. /rtorco/if /ne re V e rzi ţ i /y?ier& Sa/ată de r o ţ i i cu J>rânză te/e/*iea ţ i usturoi Sa/ată de varză nouă Sa/ată d &ţe/ină cm /*iere de vară
I//S- S a /a tă d e dcf//eCjei ţ i c iu p e r C i
WS. Sa/ată de. cx3Stra/eiţl cu /> 7 ă r a r l> < / f. Sa/ată de le^/yte de V ară

V A ^ A ^ (S u s tă ri

Cartofi noi cu /ytSs/im . -ţi Cecpă V erde
Vinelte C U io M rt

9-^.

^cstoCfoa/& de />7ă/ytă/i^ fh ip te

\2ă. G/'a/ltci de vin e te < ^ . Piure de spartac- cm ouă ocJiiuri 12^ . S tra tu ri d& /e ^ /yie . /a. ta/ă
f S - Mâr^iărică d &Sparxic. cu orez.

C iu p e rci c u ardei <şi S/y}ârftâ/)ă < ) < ) . Pi/af cu dav/ecjâ I^S- C ju p e rci u/yip/ute 100 ■ (S ă /U 'ţte de. o r e z <h f o i de ^ e i/ ie
. ^ o ţ i i u /yrp /u t& C M fiC ă lţe i

1 0 3 . CJvfte/e din orez cu ouă fierte
{3 0 . ^ < ^ ii u /y tp /u te C M ir â / lZ â -ş i o U ă

\ 6 0 - Sa/ată de faso/e verde C M usturoi
\ăi. Ciorbă a rd e /e n e a sc ă de pui cu fa S o /e Verde

Suf>s.^ CJc3tJ>e., B ohSU t! Iă2 . C iot/^ ă d& ^ S C Â
1^3.

|-?S- 2>o//eCjsi u/yjp/uţi C UA tâ r> z ă şi oteZ

3 1 1 . în^h^ată de -fVucjte cu iautt
51;?. îjT^he^t^ă de /ă/yj^e

l>a/leCej pOfie C U SoS de toţii
IJI. Sata/yiută o/t^enească de pui

de. i e p U ) < s .

3 1 3 . PatPdt de pietsicj

!£■ < / . B oh Ş d& V ifsJ CM C ju/>st< lj

Vi2. O s tto p e J din p u/p e de p u i
1^3. Tocăniţă de pui C U cjsapă ţi atdej

i ă 6 > - Cioj-Jă cfe p&şte. Jt&aSă C MS/y/â/^ ână.
I^-?.

U D A M f/A , (justăti 3 \ % .Z ja C M S C ă de So/ytn aţeZ£Stăpe /o i de a / T d iV e 3 V } . Bâiâiţă de hetin^ 330- Sat/yta/e de JltiA 1 h -foi de vatză 3 3 \ . Câtnc^i de MuSCeJ 333. Co/ţunaţi /bucovineni C M teJe/yiea. de vacă ţi S/yiâ/itănă 333. Budincă de /yiacatoane 3 3 t ^ . B/ine C B /ini.^ tUSeţti C U cJupetcJ

hsCA d& p u i iour-t

IS ^ . f^ptutiCjă de pui \%6. P u i c u /yiazăte
IS<2>- Pui V tâ n C jea /) cu toţii ţi S /y îâ /H ^ â n ă

l^ i?. Supă te C jS . de. castt^e^i

\ 6 ' g . CJot^ de. /bScJe y-OSă \ 6 9 . CJorAâ de ■fbSoJe V e t d s .C U toţii 1 ^ 0 - Supă de toţii C U ustutoi
I<J,I. CiotAiţă de vată cu /e^/*ie ţi

v s -:f: Mâncâticâ de cositta/e^i /mutaţi cm C jO tn e de potC, > 2 9 -‘ faţă pe vatză nouă câjită V ) 0 - P^i C M-PaSo/e V etde M/yjazăte ţi toţii Ifl. Mâricate de vită C V } 3 . MuţcJv de vită u/y)p/ut C Mc^nai picant V ) 6 . ^u/outi de ViţeJ u/*rp/ut C MOteZ ţi Ja/yjAon de potC. \9 < b - ^u/a dă din catne to c a tă de vită

zJte^ e de oU
l<il. Supă d & y^/ii cu ^ U ţte

\ & 2 . Supă cte/*7ă d &/e^/yi& 1 ^ 3 . Supă Cte/*7ă d &/yiazăj-e f^Uti de Aază \ < b 6. Sat€i/*tută din Auttă de ctap cu /y)ă/*7ăji^ e^ ă ţi toţii Cjocpte P /(3C Jlie de C J-cp \ 6 > ' ^ . Ctcp ih SoS d &S /y)ă/ltâ/T ă
•<iS- ^aso/ d &So/*in cu 3oS Uţot de.

3 3 & S cto i C MCteJet 33-ţ. Cteiet pane 3 3 % . Ctoc/iete din Cteier
33 %

Pastta/ytă de oaie la ti^ e cu /^tean

v)%. Pu/pă de p o tc . /ytatinată /a c u p to t W - C o aste de p o tC c o c p te fh t u c i 300- (Stătat /a iatJ^ă vetde C u /y/ /ytatin ă/yj -fHptuti/e 2>u/cJuti 303. P/ăcJtlţeJe C MAtânZă du/ce 30^- 4/ivancă c u ■fhuc:te

339 . U/yf^ teCe. C MSoS de S/yiântână
330- (ju state teCe. din ^âSCă ţ i Ceapă to ţie S a lc ie 333. Sa/ată din vatză a//bă ţi toţie cu ouă ţi SoS de nuci 33 3. Sa/ată ca/dă de catto/i

/e^/>7e ţi v in ajA
l< S> ?- 2 > to A de /e^/yte

' T o C ă /T Î ^ ăp ic x v i^ ^ ă de atdej
fţtl. M â/JCate d &/y^ azăte

/yfătat ţi -fhi^/TeJe l-fs. Mâncate de V O t Z â nouă C U S/yiâ/ltâ/T ă
i:?3. S /ev -z ă nouă că/ită 1'?^. Săt/>lă/uţe de cjupetcJ ih -fol de V i ' ^ ă

306- Pt^itută C M-fhude de V ată 30&- Pa/xJiţpan c u ca iSe s a u p tu n e 30~1-- P/ăCttiţeJe cu Viţine 302- ^u/adă a //i> ă cm^ s/y t 3 0 ^ } - Cte/ytă de Z /y 7 eU tă C M/hiţcâ 3 \ 0 - în^heţc^ă de Z/y/eută Sau C ^ ăpţune 3 1 1 . SpU /ytă de /hucte C UA tânZ ă de V a cJ 3 3 ^ . Sa/aţă de Ceapă toţie 336. Sa/astă de cJupetcJ /ytatinaţe 3 3 < c Sa/ată de Conopidă cu SoS de /yfUţtat Supe, Ciot^, BotŞUti
:?3-?. Supă de cattofl cm /apte ţi

Pi/of Sât^eSC, Mâ/)câtică de /e^/>ie C Mr t ă /' ^ e j de casă

■ fo ! de da/in

Su^ă. de. ^nă. cui j? 3 g .C J o h i^ > ăd &Surtâ 3 3 < } . Supă crejy ^ ă . ofe -fîc^

ofe

2 -:}-0 . 'Ţ^ifiă cu SoS de Cjeopă 2 ^ \ .M ă/iCare de dovJeCjej C U roţii ţi ci/fiAru

2>ulcJuri

292 . P/ăcJntă cu do//eac,
300- P/ăcînta. do^roo^zană cu brânză de ol

2^0- CJol-^ă tutCj&aSCĂ d& paste, u/ytp/ute.
2 ^ 3 . C J o t -^ /yiU tite JTG a S C L â d s . V ă C ^ ^ ă

2q 2 . Carto/i u/ytp/u^i cu cJupercj
300- P/âcJntă cu 2 q 3 . Cartofi ţără/ie^i 2^3. Carto/i /ha/i^UZeţti
/y te re

301- P/ăcinte cu varză

2‘^ i i - BohŞ de. aţipi d &< 1 U ) < U 3 / } 2^ă. Supâ C j'ey y jă de. -faSo/e ^ > o a A e (zu CjoStiţâ cj-ocaMă ^^uti de ^ază 2 ^ & - ^tiud^ ^ i-ă S leo/iă . ih vi/l a/^ 2il-f. fh CJ-uStă de. ^ă/a, dU /> ^ C ijd e j doSto^sa/l 2 q 6 > "Tocări-ţă din cartie de. porc cu ardei ^aS ţi v in du/c/^ 2 :f :t .’ T o C ă jT i-^ ă de. ^ erA eC .C UV inete 2 : f < ^ . Vinele U /y/pIcete 2^0- Viţe/ C U dUpercJ ţi v in a jj i> 2 ~ ţ^ .
P i/ a f d o S ro a ţîa r) d e ^ le r^ ie c .

303. Pr^itură cu ^ s y y j de ^.ftui 303. P/ăCtf^ă cu cartofi ţi dupercJ 3 0^ -’ Ta'ţej cu nucJ ţ i zahăr 306 Orez cu lapte 306 Papanaţi -fierţi 3 0 6 , Papanaţi cu S/ytântână ţi 30? <^ă/uţte cu prune 309- Budincă săsească din ■ fh an Z eJă ţi / > 7 e r e 3\0 Budincă de orez 3 U . Co/ivă tradiţională

2rJ.^ . ^u/ouri difi pu/pă de porC
cu cJ/yt^ru

2^% ^ S U u/*7pjut dU t^ c J

2^9 Caras pi-^it da Ja O/tejvţa
260- P ă stră / /hipt, (IU s o S pica/it
2 ^ 3 . Pulpe de h^ă C U^utui :Ş i SoS C j3 } ~ a /y ie J 2ă^. ^a:(ă u/>iplută ciu cjupercj 266- M ă/y?ă/i^ ţi cMT/je ih Straturi 2 ă 6 > . P/ăcJ/ită cu ^hej>e ţi carne, de v i ' ^ e J

2^ 2 . Ardei u/yjp/ccţi C UC jarn e toccstă
2 % 3 . Chi-fiteJuţe de V ită C U /ytărar ţ i S/yiâM ână 2 % ^ . ^u/ouri de /yiâfizat C U ■ fic ă s ^ e j de pOSăte 2 % ( o Antricoate de vită cu ccsti-(ă ţi C £ O p ă
■ 3 ’S '? - Af^riCjoate de V ită fh SoS de

(gustări
3i<j,. ChUcă cu deapă 31^. f^ o le Aătută cu C jeC p ă rU/rtenă

2ă ~ 1-. fTcait de. porc cu cJupercJ
2 6 % - P/ăcJ»ită de praz cu tirâ/iză 2 < b \ Musaca de vi/te^ e 21.2. (jh iV eci C ă Ju ^ teS C
J?(J3. 'T o C ă r i'i^ ă de Ceapă ţi roţii

cJupercj ţi v in

2% % . 'Tus/a/yia de iurtă 2% q Mâncare de. vită cu
roţii ţi usturoi 2 <tQ. CSâscă fa cuptor 2 9 1 . '/»7e /ie rte 1h U / ^ C U Zea/yfă de 'ie ţ i p ă tru /^e J

3 i§. Pastă de sardine cu unt

3V). piftie de porc 320- Piftie de ^SCă C U Cre/yjă de M rea n 3 2 1 .
P if t ie d in

aripi

de

curca/1

322. C ârna^i de CaSă 32 3. i< alzer de C O S ă 3 2 ^ . (justare r ejC je din iepure ţi v in roţu 3 26- Pateu de ficcst: preparat fh casă 32-:f: CJatite Secuieţti C U S/yrârftână 32 2- SfecJă u/yjplută C U nucj 330. SfecJă cu SoS SCjOrdolea

2 6 .3 . Pcpară cu te J& /y m a . de oi

2^ . Varză cu orez ţi S/ytâ/ită/tă
2 < ^ , 6 . Varză roţie cu /y? ere ţi stafide 2 (t(c Cju/a/yta de Z t r iA i 2 6 ,$ ' ) ‘ /ri^ pe pUtă

2< j2 . P u i p r ^ i t c u /e^/*7* 29 ^. Pu/pe de p u i C U cârnăcJori ţ i /năs/ine 39ă. Mâncare de ^ n ă c u vinete -fhipte 29( c ^ a s o / de C j o C oS C s o U^ n o ) 29 ~J-. P o p rica ţ de p u i c u S/ytâ^ână

2(b ^ . Cjonopidă^^itTiStă

33f.

C a rto fi C jo p ^ i <h c io ^â , C MS/*iâMâr)ă <şî CjoStiţă

366- 'focârii'^ă de p e ţte C A/a Buofsac.
3^ -?. Pt-az C M/>7ăs/ine

3 2 ^. C o t / ^ e de p o rC . C M

roşii şi Verdeaţă 326- 'Tochitură de Crăciun 3 6 % . 'ToC/ăriţâ de c a rto fi 326- iŞuncă fh crustă de Secară 3 6 9 - P i/a f C McJupercJ 3 2 6 > - ^ /v ţe /e d in pu/pă de porC.
3(4(9. Mărtcare de ^ u t u l 3 S '? - MuŞcJli f i/ e de porc. C M /yjiere. Ş i c J ^ A r U

33 2. Piure, dfe Cjonopiclă C L U-/h/^Ută /Taie
33:?.

B u /z CM ^tâ/iZă d& ^u r-d i/^ S/ytâ/ilă/iăy-<xsă

333. M ă/>lă/!^ ih ^Sltutî d & 33-V. ^uioidă d &/Idot

3 & 3 . ’fa ţe i C Mvarză
3<î,3. piure dts. Cjartofi c mpraz ^i costi'^ă

33 ^ . C /jeC , C^perltiV CM c Ju p e r c J

322- f^uşcJi de porc. f / > 7p ănat 3 2 9 - frigărui d in p ie p ^ de porc şi Cjeapă roŞie l>u/Suri 390- Popice/&C M Ju/yiări 3 9 \ . ScoVer^' 392 . C o z o n a c C M n u c ă

Sa/ate.
3 3 ^ . So/ci:ă d &A o & U -f 33^ . SaJată de. S-fecJă. c^oc^ă

3&3. C o s tiţă fia rtă ^ z & o /y iă de varză • ş i usturoi 3M - lahfTie de fo S o le ^>oa/ie 3 6 ,6 . Cartofi ardeleneşti C MS/yjăr)târ)â 3^. \/arză C Mcarne de p o rc . 3 6 ,z f. Varză că/ită
cm câr>^i c m

3 3 2 - Sa/aiă ot^ejitaJă
3 3 f . Sa/ată de. )-idicJv /»2^^e 3^1.

Sa/cută. de scj-u/yjAî Sau hei^r^ săr<^i
3 C , % . ^u/a dă din p u /p ă de p o rc . c-ărna^ i picant 3^0- P iept de p o rc . CToCarit, C MSoS de /T fU -Ş ta r
3'ţtl. < S o^ :3 n e/e acre u/yfp/ute C M

3^ 2 .M a r i/T c S tâ de p/ă!t:icâ. S u /^ e ^ CJorAe, Boh^U tî 3^ă. Su/>â de p&Şte S ă)-a!t C M p ra z S/yiârftâ/Tă. 3 ^ d ,. Supă de cJv/yten 3 ^ & . BotsŞ de. ptaz < ş i cartofi
3^'ţî. CJe^^ă de fi/nte ^/>eJTă C M

393 . CJiec C M cacao şi vâ ri/ie 393 . 'Tartă c m ^e/*7 de />iăCjeŞe 39 ^ . f/cp o /ita n e de casă

396. Pr^itură c m /*iac
3 9 6 ,. Pr^itură de cjxioo cu t i > e 2ea

car/ie. de pui şi Costiţă 3 r :f3 . ^aS o/ C Ma fu /n ă tu ră
3-?3. <ău/aş de vită c a /a L u d u ş

39-^ . 'Tort de cacao pentru Anu/ f/ou
3 9 2 - /^'^ne/e C MSCorţişoară

scăticicâ afu/yiotâ 3 ^ 2 - BohŞ de vită C M S/acJă ^i S/y^ ân tâ/iă
3^<J. C l o t ^ d e fa S o /e o/6 ă C M C o S t iţ ă

3-f^. Sar/yia/e din bătrâni
3 ? ? . Varză c a /a C Ji^

399. /^ere u/ytp/ute C Mnud
^ 0 0 - Mere ih a/ucgt

3 ^ 'S . L )/*7 ^ 360- Ciot^ă de pofC. C M prufte USCote 3 6 1 . CJat^ de V O t Z ăO C J â dteosă C MS/yiâ/itâ/T â
3^1. CJot-Jiă de pcsti-oace. 3^ 3. CJot^ de SCăt-icJcă C M/oprte

cm /y^ăsUne

^00 ■ Pr^itură C M/*iiere şi nuci
^ 01. a/ucJ şi a/une de pădure C ara/yre/iZ t:^ e ^ 02. C reyyiă neO^ă 'fort C M fhuc:te din du/Cjeaţă şi cre/ytă de S/ytâ/itănă du/ce. ^03. Pr^itură de /y>ere C M doSu/ 1 h su s

S o te /ytăc^ăresc. din orcane de p o rc . 3 % 0 - Pu/pe de C M r C a n f‘ /yipănC3te cm C o d iţă , usturoi şi roz/y/arin
3S1. CM rcan u ^ p / u t

3 % 2 . C o t/ ele /y/ureŞene C M ^U Şte 32 3. CUst/eite de porC. C MS/*7â/ltână ş i p c p ric ă

d &J> a z ă . 366. ^u/osiâ de ^ o lă MC Ah x c/iethanx

^ / o s a t de.

U Z l4 a /î -Şi /ytă$ur-i -fo /o S ite . fn />uciătatîe.

- Preparatele din carte conţin materii prime pentru 4-6 porţii, mărimea acestora depinzând de apetitul fiecăruia.
- A opări (termenul culinar este “a blanşa”) înseamnă a introduce bucăţi de legume, bucăţi de carne, peşte, etc. în apă clocotită cu sau fară adaos de sare şi a le fierbe foarte puţin timp (între 30 secunde şi 5 minute). - A sota este sinonim, în vorbirea curentă, cu a căli. - A asezona este termenul folosit în bucătaiie pentru a săra (şi câteodată a pipera). Acesta provine din termenul francez “assaisonner”. - A tăia fâşii, adică “julienne”, înseamnă a tăia şuviţe de legume sau carne de-a lungul fibrei (cărnii sau legumei). Acestea trebuie să aibă dimensiunile ^ ale pentru a fi pătrunse de căldură în acelaşi timp şi au în general grosimea de 0 ,5-0,8 cm, iar lungimea poate varia intre 4 şi 6-7 cm . în bucătăriile profesionale, pentru a realiza legume julienne, se foloseşte un instrument numit mandolină. - Fond sau supă sunt termeni similari în bucătărie, totuşi puteţi întâlni în alte cărţi de bucate chiar termenul „bulion” care este la fel de corea. - „Beurre-manie” este un amestec din cantităţi egale de tmt şi faină şi este folosit ca element de îngroşate a supelor şi sosurilor. - Smântână fermentată este smântână care conţine culturi lactice. Aceasta are un conţinut în grăsimi variind între 12 şi 28% . Smântână dulce, pe de altă parte, este cea obţinută prin smântânirea laptelui, fâră adaos de culmri de bacterii. Aceasta se mai numeşte frişcă lichidă, deorece prin batere se obţine frişca. - Măsurile folosite în această carte sunt etalonate de mine, în bucătăria unde îmi desfăşor activitatea, iar unităţile luate drept etalon pot fi modificate de dumneavoastră, cu condiţia să respectaţi proporţiile. - Prin „zarzavat” înţelegem ceapă, morcov, ţelină, albinoră şi ardei gras. - „Poşul” este o ustensilă de bucătărie în formă de cornet, care poate fi prevăzută în extremitatea ascuţită cu diferite forme tronconice, goale pe dinăuntru. Acestea sunt folosite pentm a orna preparatele culinare.

R e c o m a n d ă ri p rivind te m p e ra tu ra cu p to ru lu i:

- temperatură joasă (ex. zahăr caramel) 150"C - temperatura medie (ex. cozonac) 1 7 5 'C - 180°C - temperatura mare (ex. fripturi) 2 0 0 °C - 210°C

Măsurile folosite în această carte sunt următoarele:

O L Z ^ 6 a / ^ rfA

P A y^A ^

O CA^A

^3 ^3 S a re Z a / iă r Apă S/yiântană ^3 ^3 ^3

'^ 3 '^ 3 iS 3 «5 l;? /> ?/ IS5

^^3 (cO 3 90 3 90 \oo \oo

13^5 \^o 3

220 3 2203
260

3 3

^^03

Măsurile orientative pentrti legume sunt următoarele:

d ea p â M o I'C.cm' rn e J iu ~ 7~&/inâ ^ o ^ ie. /^edieC -O rio f

6,0 3 6,0 3

\ăO 3 \o o 3
\ 26 3

V a linguriţă muştar fin . / y t o l o f i e ^ % D ificultate Sfat .’/4 linguriţă sare . iar apoi în fir sub|Dire. iar pe partea opusă cotorului operaţi o incizie în form a de cruce. apoi plonjaţi-le în apă cu gheaţă sau apă foarte rece.3 linguri smântână slabă . Plonjaţi roşiile în apă clocotită şi ţineţi-le 2 -3 m inu te. Sfat . apoi continuaţi până aţi terminat uleiul. Se vor curăţa foarte uşor.V O C j D ificultate j f J C o st % cel mai sigur de a preveni “tăierea" sosului.4 ouă mari .S g S e ie .O lingură apa clocotită .bateti ouăle cu m ixerul con ectat la puterea m axim ă.250 g brânză de vaci grasă .60 0 ml ulei de floarea soarelui . M e xt d& 1 Separaţi gălbenuşurile de albuşuri. A cesta este m odul S < = > S d& ^tâ/iZă < d s . 2 Acum topaţi-le cubuleţe mici. S O S U R I ş x 4La4TU>^X .Zeama de la o jumătate de lămâie .1 linguriţă zeamă de lămâie .Un vârf de cuţit de piper alb măcinat.2 roşii coapte .pentru a decoji roşiile. 2 Bateţi bine gălbenuşurile cu sarea şi muştarul. pe care le veţi adăuga la urmă amestecând foarte uşor. uleiul. cu excepţia roşiilor. Când maioneza a început să se întărească adăugaţi zeama de lămâie. picurând pentru început. spărgând oul şi desfacându-1 in căuşul uneia dintre palme.O lingură ceapă verde tăiată rondele ( numai parte verde ) . .Vi linguriţă tarhon proaspăt tocat . 3 Adăugaţi o M c3 cI lin g u ră cu apă clocotită pentru a stabiliza maioneza. td& 1 D ecojiţi roşiile. 3 Amestecaţi bine toate ingredientele.!/2 linguriţă sare . apoi tăiaţi-le în sferturi şi eliminaţi sâmburii.O lingură pătrunjel tocat . apoi turnaţi. scobiţi coto ru l. apoi desfaceri uşor degetele pentru a curge albuşul.

adăugaţi 1-2 linguri de apă rece.2 pachete de unt . incorporaţi untul în faină. Această operaţiune vă poate lua aproximativ 67 minute. o dată cu untul. Atenţie la ouă! S-ar putea să nu aveţi nevoie de toatei ^ Consistenţa aluatului.2 ouă . . dar şi mai mult dacă untul este foarte tare. înveliţi aluatul în folie alimentară şi introduceţi-1 pentru 30 de minute în s o s a ^ t SZ A LU A TU RI frigider. Imediat după aceea tăiaţi untul cubuleţe cu latura de 1. Important este să “lucraţi” untul până când aspectul compoziţiei devine “nisipos”. Pisaţi usturoiul şi amestecaţi-1 într-un bol cu restul ingredientelor.O lingură apă foarte rece . ^ în acest moment adăugaţi apa şi ouăle bătute. Va linguriţă piper negru măcinat .dacă doriţi să preparaţi o tartă dulce. Dacă sosul vi se pare prea gros. trebuie să nu fîe elastică.O linguriţă zeamă de lămâie ' Diflcultace Sfat .S o S d& /y jă /'d /' D ificukare C o st ^ A / u a t ta C o st ^ ttă C 'f t O Q & J) . frământând uşor aluatul.Vi linguriţă sare . când este gata. folosind vârfijl degetelor.Un căţei usturoi curăţat . 2 Puneţi cubuleţele de unt şi sărea peste faină şi.5 cm. iar apoi bateţi uşor ouăle într-un bol mic.O lingură ulei de măsline extravirgin .2 linguri mărar tocat .Un vârf de cuţit de sare M o d d& 1 Folosind o sită deasă. puteţi să adăugaţi ingredientelor de mai jos şi 7 5 g de zahar tos.O cană iaurt gras .80 0 g faină albă de cozonaci M o d de. cerneţi într-un bol mărişor faina. .

Un vârf de cuţit de piper negru măcinat .2/3 cană oţet de vin alb .puteţi păstra sosul vinegreta în tr-o sticluţă închisă erm etic până la 3 0 de zile. pentru a forma o emulsie. dar nu mai mic. 2 Folosind o râzătoare metalică pătrată sau un mixer puternic.Un vârf de cuţit de sare Sfat . M o d d& 1 Lăsaţi pâinea să se usuce pe o foaie de hârtie. apoi adăugaţi oţetul şi uleiul.Cantităţi egale de pâine albă şi pâine neagră Amestecaţi într-un bol sarea. muştarul şi apa. ă l A LU A TU ^X . timp de 3-4 zile.O linguriţă muştar clasic .puteţi înlocui oţetul de vin alb cu zeama de lămâie sau cu alt tip de oţet P&S/yfe^ Dificultate ^ C o st «i d0 5 ă . radeţi pâinea până pesmetul are mărimea unui bob de orez. până sarea s-a dizolvat complet.*/2 linguriţă apă rece M o d d& .SoS D ificultate ^ C o s t «| p & n th u s a J a t& Sfat . . amestecând cu un tel. întorcând-o zilnic. în ainte de utilizare agitaţi sticluţa bine.O cană ulei de măsline sau de porumb .păstraţi pesm etul în tr-un borcan sau în tr-o cutie închisă erm etic .

Tăiaţi feliile de pâine în cuburi.Varianta I J încingeţi cuptorul la 170° C (foc mediu). Varianta II încingeţi o tigaie cu unt şi prăjiţi crutoanele până devin aurii. scuturând tava după 3 minute.O pâine albă sau intermediară tăiată felii . apoi presăraţi-le cu sare. C ost ^ p â }n & C M o h e ^ a /io D ificultate Sfat . apoi introduceţi înăuntru o tavă.V 2 linguriţă oregano . Varianta III încingeţi o tigaie cu ulei şi prăjiţi crutoanele până devin aurii. s o s a ^ x S I A L u A -ra^ x .3.O pâine albă sau intermediara tăiată felii . pt-epC itO te.Un vârf de cuţit de sare M o d de.Un vârf de cutit de sare Varianta III . Introduceţi tava din nou în cuptor şi coaceţi crutoanele timp de 5-6 minute. Z Scoateţi tava din cuptor şi stropiţi-o cu puţin ulei şi aşezaţi deasupra crutoanele.O pâine albă sau intermediară tăiată felii .Un vârf de cuţit sare Varianta II .3 .4 linguri ulei de măsline .3 . apoi presăraţi-le cu sare şi oregano. Varianta I . apoi presăraţi-le cu sare.puteţi păstra crutoanele până la 4 8 de ore în tr-un vas închis erm etic.4 linguri unt .4 linguri ulei de măsline .C ^ c c t o a jie .

O lingură boabe de piper negru . dar atunci şi oţetul va fi cot de vin alb S o S d e .Amestecaţi într-un bol sarea cu apa. Amestecaţi hreanul ras cu zahărul.o cană smântână . ă o s a ^ x ă x A iaA -ra> ?x .O linguriţă sare M o d d& Radeţi hreanul curăţat pe răzătoarea cu găuri mici.2 morcovi medii .O lingură sare . ceapa tăiată în două. Amestecaţi bine şi folosiţi-o pentru a marina cărnuri.MattjiOfdă DLficulcate C ost Sfat — se poate înlocui vinul roşu cu un vin alb.2 cepe mici . h t'& a rf c iu S / y iâ / it :â / T O .Un pahar cu ulei de floarea soarelui . p te p Q tO f'e .O cană vin roşu sec . ţeiina tăiată în patru. oţetul şi sarea.3-4 rădăcini mari de hrean ' O lingură oţet de vin aJb .O lingură zahăr tos . mărul tăiat în patru şi toate celelalte ingrediente. morcovii tăiaţi în două pe lung. .O cană oţet de vin roşu ' 3 căni apă .O linguriţă boabe de ienupăr .3 foi de dafin . apoi cu smântână.3 crenguţe de cimbru . apoi adăugaţi.O lingură miere .O ţeiină mică . M o d ele. pe rând.Un măr verde .

într-un alt bol. sarea. cu celelalte ingrediente. 2 SOSU ^X S T A taA TU ^X După ce a crescut.2 linguriţe zahăr . Opriţi focul şi adăugaţi muştarul. Acestea sunt mai sensibile la cantităţi şi la tem peraturile de preparare decât celălalte reţete.Un pachet de unt moale sau untură . la cald. timp de 2 ore. după aceea frământaţi-o. Adăugaţi supa. M o d d& I Cerneţi faina într-un bol călduţ. până se formează o pastă albicioasă.O linguriţă sare M o d d& Radeţi castraveţii. A / u a t de. apoi inăbuşiţi-i cu o lingură de ulei într-o crăticioară timp de 6-7 minute. zeama de lămâie şi mărarul. oul bătut.4 00 g faină . atunci elim inaţi sâmburii.Un pahar supă de legume preparată cu concentrat tip cub . renunţaţi la zahăr .Un ou .O linguriţă muştar fin . zahărul şi continuaţi încă 15 minute. apoi acoperiţi-1 şi lăsaţi-1 să crească.O linguriţă sare - Este bine să respectaţi în tocm ai reţetele de dulciuri.Zeamă de la V 2 de lămâie . drojdia de bere cu zahărul.O lingură ulei de măsline exrravirgin . Strângeţi aluatul într-o formă rotundă şi repuneţi1 în bol.sosul se potriveşte foarte bine cu fripturile de porc sau curcan .O bucată de drojdie cât o nucă . Adăugaţi sarea. X jT y '& d i& n te.Un pahar iaurt . .O lingură mărar tocat . untul şi iaurtul. pe masă.O linguriţă zahăr cos .dacă folosiţi castraveţi m ari. • . ^ Folosiţi foile pentru plăcinte.D ificultate ^ C o st ^ Sfat .500 g castraveţi spălaţi şi curăţaţi de coajă . împărţiţi aluatul în două şi întindeţi foi de dimensiunea tăvii în care veţi prepara plăcinta. Frecaţi. /?/âCJtltă C o st ^ D ificultate Sfat — D acă doriţi să preparaţi plăcinte sărate.

3 căni lapte . puteţi adaugă 5 0 g de zahăr . lăsăm aluatul să se odihnească puţin. ^ Sosul se serveşte cu gujoane de peşte.O linguriţă pătrunjel tocat . ptepC O 'Q te. sifonul. adăugând sare.6 ouă .2 linguri de capere .O cană sifon sau apă minerală . acesta îşi pierde din elasticitate şi clătitele îşi păstrează form a. se dezvoltă glutenul.S o S ’T a t t a t D ificultate C ost ^ A / u a t p & n ttu c J ă t it t Sfat . dacă doriţi să preparaţi clătite dulci.O lingură ulei de floarea soarelui . limbă rasol.3 căni faină .Vi linguriţă sare p u dră şi puţină esenţă de vanilie. dar renunţaţi ia tarhon şi la ouă tocate.ţ/2 linguriţă sare M o ei de. iar la sfârşit faina. după gusi M o d d& 1 Bateţi ouăle cu sare.O linguriţă tarhon tocat fin sau tarhon uscat . apoi adăugaţi uleiul. . 2 Amestecaţi într-un bol toate ingredientele. deoarece conţine lichid sărat. iar la prăjitul clătitelor acestea se strâng. Aluatul trebuie să aibă consistenţa unei smântâni subţiri. 2 Lăsaţi aluatul să se odihnească 2 0 -3 0 de minute. D acă.Zeama de la Vi de lămâie .JT o c a ţi mărunt capereie. obţineţi un sos R em oulade Sfat .este necesar ca aluatul de clătite să se odihnească. deoarece prin am estecarea energică a fainii cu apă şi lapte. laptele.Un castravete acru mediu . Acesta din urm trebuie stors după ce a fost tocat.dacă adăugaţi o lingură de ceapă tocată fin şi 2 linguri cu apă m ineral. în schim b.Un albuş de ou fiert . albuşul de ou şi castravetele. sau friptură rece. s o s a ^ x S T A L u A -ra^ x .O cană maioneză de casă . care conferă elasticitate aluatului.

s o s a /^ x SX A LU A TU ^X . 2 După ce mămăliga s-a fiert.2 0 0 g ficăţei de pasăre . p a s t ă d e. C o st • .14 linguriţă pătrunjel tocat • M od 1 Puneţi apa cu sare şi untul la fiert.O lingură unt .O linguriţă sare . amestecând energic cu un tel. Reduceţi focul la minim şi amestecaţi din când în când.Pentru o aro m ă deosebită se poate adăuga o lingură sau d o u ă de parm ezan ras odată cu m ălaiul. 2 Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare. iar când încep să fiarbă uşor •adăugaţi mălaiul. în ploaie. M o d de.3 0 0 g mălai .7 -8 boabe de ienibahar linguriţă sare * . Dificultate Sfat .1 linguriţă zeamă de lămâie . răsturnând-o apoi într-o farfiirie.Sfat .m ăm ăliguţa se poate prepara cu ’/2 apă. Fierbeţi mămăliga timp de 20 de minute. dacă este necesar.8 gălbenuşuri . untul alifiat.folosiţi gălbenuşurile ou ălor fierte ale căro r #lbuşuri le veţi um ple .1 1 apă . udaţi o lingură de lemn cu apă şi desprindeţi-o de marginile vasului. apoi lăsaţi-i puţin să se răcească şi tocaţi-i cu maşina de tocat. folosind sita cu ochiuri mici. apoi amestecaţi-le cu pastă de ficat.Vf pachet de unt alifiat . verdeaţa tocată şi sare. 1 Fierbeţi ficăţeii cu sare şi cu boabe de ienibahar.

p t. M o d de.2 0 0 mg şuncă de Praga tăiată cubuleţe mici .O Lingură mare de unr înmuiat ' Un vârf de cuţit de sare D ificultate ' J C o st % - U /y ip /^ u t â p & n t f' U c^ u â d t /7 4 /y jd /o /i& z a y ^ ă J ^ fG n u ^ u t i < şi /y ^ u ^ t o t Va linguriţă pătrunjel tocat Sfat . şunca cubuleţe şi verdeaţa. apoi amestecaţi-le cu untul moale. dlti postă.e ^ a ta te J jT y ' & d îe J it e . Sfat pentru a înm uia untul .2 0 0 g maioneză de casă .8 gălbenuşuri fierte . apoi amestecaţi-le cu maioneza şi muştarul.folosiţi gălbenuşurile ou ălor fierte ale căror albuşuri le veţi um ple M o d de. SO S(/!^Z S T . • . • . < d &>şunciă. Adăugaţi şi sare dacă este necesar.lăsaţi-1 15 m inute afară din frigider I jiy ' s d î& jit e .U/yi/^/utută ouă.8 gălbenuşuri fierte . p t'ep a tO }'& ‘ Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare.'^ A linguriţă muştar fin Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare.

iar apa cu supă răcită. lăsându-1 într-un bol la cald. în cazul găluştelor ce vor fi folosite în supă de pasăre.2 linguri unt (50 g) .O lingură ulei de floarea soarelui . adăugând 2 linguri de supă. preparată cu concentrat tip cub .O lingură apă . SO Si/^ X SX A Li/A Ta/^X .O . până se elimină zerul. apa.d i^ D ificultate C ost ^ Sfat . apoi amestecaţi-1 tare cu o lingură de lemn sau plastic. 2 Strecuraţi sosul şi utilizaţi-1 lângă diferite preparate.O linguriţă sare .O cană supă de legume. Pe de altă parte. într-un bol.sosul cel m ai gustos este cel preparat din roşiile “prunişoare” cu untură de gâscă sau găină. Acestea trebuie să aibă forma şi dimensiunea unor măsline. .O linguriţă zahăr M o d td& /?hs.Un căţel de usturoi curăţat .O ceapă mică curăţată . apoi adăugaţi untul. căci se înmoaie şi găluştele se vor sfărâmă la fiert. ^ Găluştele se formează rupând din aluat şi rulând între palme. Adăugaţi restul ingredientelor şi fierberi sosul la foc domol. Lăsaţi la frigider timp de 10 minute. înlocuiţi untul Sfat . timp de 15 minute. grişul şi M o d d& 1 încingeţi uleiul într-o cratiţă înaltă şi înăbuşiţi ceapa. deoarece lichidul m odifică proporţiile reţetei. zerul este uşor acid şi dă un gust neplăcut.O linguriţă sare 2 Bateţi bine oul. . 7 kg roşii în bulion .Un vârf de cuţit de nucşoară . iar găluştele se sfărâmă. condimentele. putând adăuga şi pătrunjel to cat foarte fin.* /2 legătura de pătrunjel . Atenţie! Nu ţineţi mult aluatul afară din frigider.1 pahar griş (100 g) .este foarte im portan t să înm uiaţi untul şi apoi să scoateţi zerul din acesta./?at'CD'& ’ 1 înmuiaţi untul.O lingură de frunze de ţelină .

scuturând uşor în timplul umplerii.aluatul de tăiţei trebuie să fie um ed la pipăit.puteţi păstra tăiţeii uscaţi în tr-o cutie închisă erm etic. pudraţi-o cu puţină faină şi apoi rulaţi-o strâns. cfiiar şi 3 zile. p te p a ta te 1 Despicaţi baroanele de vanilie cu un cuţit cu lamă fină şi introduceţi-le. 2 înveliţi aluatul într-o folie alimentară. Când acestea s-au amestecat. ^ După ce aţi folosit o parte din zahărul vanilat. ^ Folosind un cuţit cu lama ascuţită tăiaţi fâşii sulul de aluat. lăsându-1 să se odihnească 3060 de minute. 2 Lăsaţi să se infuzeze aroma vaniliei timp de 3 săptămâni. trăgând câte puţină faină dinspre exterior spre interior.atât faina. . în acest fel veri avea în continuare zahăr vanilat. în acest caz adăugaţi puţină faină. dar nu trebuie să fie lipicios.Un borcan cu capac etanş M c J de. amestecaţi ingredientele. Zahăt vajm U cot D ificultate C o st ^ . în poziţie verticală. într-un borcan împreună cu zahărul pudră. M o d de. frământaţi cu ambele mâini un aluat de consistenţă tare.A / u a t C o st % D ificultate Sfat . trebuie să fie la tem peratura cam erei când frăm ântaţi aluatul. tăiaţi-o în bucăţi şi în tin deţi-le pe rând. p te p a ta te .O linguriţă sare . pentru a se usca. . de aproximativ 1-2 mm. adăugaţi acât zahăr pudră. S O âU ^ X S I A LU A TU ^X .3 batoane de vanilie .1 Cerneţi faina pe o planşetă de lemn. .1 kg zahăr pudră . Folosind un cuţit cu lama groasă.3 0 0 g faină ' 3 ouă . câ t şi ouăle. ^ întindeţi o foaie subţire.p en tru a întinde mai uşor o cocă m ai m are. faceţi o gaură în m ijloc şi puneţi sarea şi ouăle bătute. apoi desfaceţi tăiţeii şi împrăştiaţi-i pe masă. cât să reumple borcanul.

şi Vi apă sifon sau apă minerală . ptepCtf'CO 'e.' . Aşezaţi usturoiul tăiat bucăţi într-un mojar de bronz sau marmură şi presăraţi-1 cu sare. C o st ^ C IU .1pahar . legume sau carne prăjită. In acest moment adăugaţi uleiul. D acă este tare la pipăit este bun.O linguriţă sare . In acest moment adăugaţi uleiul. nici arom ă. până se încorporează complet. până sosul se albeşte. Presăraţi cu pătrunjel şi serviţi-1 lângă peşte. ^ Folosiţi sosul lângă rasol de peşte gras.O lingură pătrunjel tocat D ificultate d e . Aşezaţi usturoiul tăiat bucăţi într-un mojar de bronz sau marmură şi presăraţi-l cu sare.usturoiul se încearcă dacă este bun strângându-1 între degetul m are şi arătător. SO SU R I ŞX A LU A TU ^X .O linguriţă sare . 2 Adăugaţi sifonul. amestecând uşor cu o lingură. rasol de pasăre (în acest caz puteţi adăuga puţin hrean ras) sau jam bon de porc fiert. S o s 5 X n ^ s A t e J it e .2 căpăţâni de usturoi .'1 Curăţaţi usturoiul de coajă. Pisaţi usturoiul până devine o pastă.O cană smântână fermentată M o d de.O lingură ulei de floarea soarelui .2 căpăţâni usturoi . amestecând uşor.Mc^dej d& UStutc:>i D ificultate C ost Sfat . continuând până s-a încorporat în usturoi M o d d& 1 Curăţaţi usturoiul de coajă. evitaţi să folosiţi usturoi care a în colţit. continuând până s-a încorporat în usturoi 2 Adăugaţi smântână.2 linguri ulei de floarea soarelui . Pisaţi usturoiul până devine o pastă. T oto d ată. Acesta nu mai are nici gust.

în acest prim capitol vă propun un melanj de mâncăruri obţinute din leguminoase uscate. până de Paşte. Toate aceste gusturi şi arome proaspete se datorează trezirii plantelor la viaţă după iarna friguroasă care a acoperit cu om ăt cămpurile şi fâneţele. cum ar fi: carnea de miel şi de viţel.se mănâncă paste făinoase în formă de cifra „opt” numite sugestiv „mucenici”. Voi aminti şi preparate specifice ale Paştelui greco şi romano catolicilor. Doresc să amintesc că perioada primăverii este însoţită de câteva evenimente religioase. Acestea . etc. loboda. leurda. „Cei 40 de mucenici”. pasca. apoi sărbătoarea cea mai mare a tuturor creştinilor. Urmează „Buna Vestire” şi „Floriile” când se mănâncă peşte. spre deosebire de Postul Crăciunului. care au influenţat de-a lungul anilor meniului zilnic. spanacul. care sunt în număr destul de mare în zona Ardealului. Spuneţi-m i dumnevoastră. nealterate de intemperii. dar şi cartofi noi. ridichi de lună. „învierea D om nului” când se mănâncă miel. murături şi afumătură rămase din iarnă şi mâncăruri preparate din legume şi produse animale specifice primăverii. Mineralele acumulate de sol în timpul iernii se transmit plantelor. cozonac.sunt: peştele. cu adaos de nuci măcinate. printre acestea amintesc: salata verde. peşti. scorţişoară şi zahăr sau se coc adăugându-se miere şi nuci. ouăle. ştevie şi spanac.Primăvara începe cu o lungă perioadă de post aspru şi lipsit de zile cu dezlegare la peşte. Ce poate fi mai sănătos decât să mănânci o salată cu verdeţuri de primăvară. Acestea pot fi fierte. După Paşte însă. etc.sa noastră sau procesate de către animale şi transformate în lapte şi ouă. Primul eveniment este pe 9 martie. totul se schimbă. pe ma. ouă roşii. icre şi lapţi de peşte. ridichile de lună. ştevia. miel. însoţită de o bucată de brânză proaspătă? Eu nu ştiu. . Totuşi. când . specifice creştinilor ortodocşi. putem mânca ouă. drob. care ajung în starea lor naturală. apar o mulţime de verdeţuri ce ne tonifică din plin organismul. peşte şi legume proaspete pocnind de vitamine şi minerale.

e i& P t i / y r a / a t ă .

O lămâie tăiată în sferturi M c x i de.Un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu alimentar .4 cartofi albi medii. 5 Cu o lingură se ia din compoziţia de lapţi şi se prăjesc chifteluţe. J Se rad cartofii pe răzătoarea cu ochiuri mari. După ce au eliminat puţină apă. pentru a nu se oxida .Un ou bătut . O Serviţi chifteţele cu sos Scordolea şi sferturi de lămâie.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . 2 Lapţii se ţin în apă rece pentru a se albi.2 cepe curăţate şi date pe răzătoarea mare . Sfat .500 g lapţi de crap curăţaţi de pieliţe . 4 Se încinge uleiul într-o tigaie cu margini înalte. apoi se lasă 10 minute să elimine apa.O cană sos scordolea (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) . ceapa călită.cartofii curăţaţi se pun im ediat in tr-un vas cu apă rece. ^ Se amestecă lapţii cu cartofii scurşi. o lingură cu faină. d e fe re 2>e p ^xm ^V A ^A . până se rumenesc frumos.O lingură pătrunjel verde tocat . d U S o S S c jo ^ d o /e o . lăsând focul la putere medie. bicarbonat. curăţaţi . oul bătut. sare şi piper.'/2 linguriţă de sare . pătrunjelul tocat. se storc bine între palme şi se pun într-un bol curat. Ceapa se rumeneşte într-o lingură cu ulei.d tn D ificultate ■ ^ 6 C ost % i% /c ^ t d e .3 linguri faină . câte 2 minute pe fiecare parte.Un pahar ulei de floarea soarelui .

După ce apa a mai dat un clocot.O lingură mare pătrunjel verde tocat . ^ c fc r e : 2>e p ^ x m a VA^A (S i^ srA ^ i .2. 2.5 1 de apă .apa în care stau lapţii e bine să fie sch im bată de 3 -4 ori. 5 Se încinge uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. Se aşează şi pesmetul pe o farfurie largă.O linguriţă sare Olina . de la frigider.D ificultate C o st % ^ Sfat . Se trec lapţii prin faină-ou bătut-pesmet şi se prăjesc în uleiul încins. curăţaţi de pieliţe .2 ouă bătute . 4 Se amestecă faină cu restul de sare şi piperul măcinat într-o farfurie adâncă. Se bat ouăle într-un bol.O lingură oţet de vin alb . Se pune la fiert o oaJă cu 2.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . care clocoteşte. I Lapţii se rin în apă rece pentru a se albi. sau în apă rece. în care se adaugă oţetul şi un vârf de cuţit cu sare. cu focul ia putere medie.3 linguri faină .O cană pesmet de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) .O cană ulei pentru prăjit O lina . 1 de apă.5 ^ Se aşează lapţii într-o strecurătoare şi se plonjează în apa cu oţet şi sare.2 lămâi tăiate în sferturi M o d de.500 g lapţi de crap. O Serviţi lapţii pane cu sferturi de lămâie. Se scot din apă şi se tamponează cu o cârpă uscată sau cu hârtie absorbantă. se scot lapţii şi se introduc pentru 15 secunde în apă rece cu gheaţă. pentru a elim ina sângele .

ştergeţi-i cu o cârpă curată şi uscată. cu felii de lămâie sau cu ceapă de apă. apoi puneţi bucăţile de peşte într-o tavă şi introduceţi-le în cuptor pentru 5-6 minute. iar ceapa în solzi.Cu3ta S /yiatificd ih S o 5 de. . apoi strecuraţi-l peste peşti. la foc domol.2 morcovi mici. solzi şi viscere . apoi tăiaţi-i în bucăţi şi săraţi-i uşor.O lingură faină . 2 încingeţi cuptorul la 170° C . reintroduceţi tava cu peşti în cuptor şi mai ţineţi-o încă 5-6 minute.2 linguri oţet de vin alb . încingeţi jumătate din ulei într-o tigaie şi prăjiţi bucăţile de peşte pe ambele părţi. adăugând foaia de dafin. Fierbeţi sosul timp de 10 minute. 4 Măriţi temperatura cuptorului la 180° C .1 kg caras.puteţi folosi babuşcă. adăugaţi pasta de roşii şi faina. 2 Separat încingeţi restul de ulei într-o cratiţă şi căliţi uşor legumele. 5 Preparatul se serveşte cald sau rece. ţinând co n t de faptul ca peştii mai mici necesită un tim p m ai scurt de preparare term ică. după care scoateţi-le pe hârtie absorbantă. > ^ crcre 2>£ p ^ zm AVA>^.O foaie de dafîn .2 pahare ulei de floarea soarelui . oţetul. fară cap. stingeţi cu un pahar de apă caldă.10 boabe de piper negru . oase. Tăiaţi morcovii în rondele.O ceapă mare.O crenguţă de cimbru M o d <d& p t ' s p a t a r & ' 1 Spălaţi peştii. roşioară şi săbioară. curăţată . D ificultate C o st ^ ^ Sfat . curăţaţi . Adăugaţi un pahar de apă fierbinte şi continuaţi încă 10 minute. . cimbrul şi sarea.150 g pastă de roşii . piperul. amestecând bine.

2 ouă bătute cu o linguriţă apă .C a ş 0 ih C ost % % / y iă ja l D ificultate 0 Sfat .8 felii de caş de oi. pe ambele părţi. ^Treceţi feliile de caş prin laină-ouă bătute-mălai.Vi linguriţă verdeaţă tocată Olina M c x J c/c 1 Bateţi ouăle intr-un bol cu verdeaţa tocată. amestecând-o cu sarea şi piperul şi aşezaţi mălaiul în altă farfurie. deoarece cei proaspăt conţine apă şi se poate rupe la prăjit t . cu focul la putere medie.folosiţi caş de oi m ai vechi.4 linguri mălai . apoi prăjiţi-le cu grijă. 4 Serviţi feliile de caş prăjit cu salată de roşii.Un vârf de cuţit de sare .Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . ^ erfcT f: 2>e p /^z m AVA^A <36^5TA^X .Un pahar ulei pentru prăjit O lina . aproximativ 75 g bucata . până devin rumene. 2 încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. Aşezaţi faina într-o farfurie.2 linguri cu vârf faină .

eventual se tamponează cu o cârpă sau hârtie absorbantă. Se strânge punga la gură şi se scutură bine.1 kg obleţi spălaţi şi curăţaţi .2 linguri faină . ^ Se amestecă într-o pungă groasă mălaiul.O cană ulei pentru prăjit O lina . 1 O bleţii spălaţi se scurg bine de apă. apoi se adaugă jumătate din peşti. c e r e r e 2>£ .D ificultate C ost % « . 2 Se încinge jumătate din cantitatea de ulei într-o tigaie cu marginile înalte. schimbându-se şi uleiul ars cu unul proaspăt.Un pahar mujdei de usturoi (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) A/ot/ de. pentru a acoperi peştii uniform.4 linguri mălai . în uleiul încins. faina şi sarea. O Se servesc obleţii cu mujdei şi mămăligă. N Se continuă în acelaşi fel cu cealaltă jumătate din cantitatea de obleţi. 4 Se scot peştii fierbinţi pe o hârtie absorbantă.O linguriţă sare . cu focul la putere medie. Imediat după aceea se trag câte 4 peştişori pe câte o scobitoare şi se prăjesc apoi.

i/y jie .<Ş» Cj&J& D ificultate C o st ^ ^ Sfat . cu coaja înlăturată .O linguriţă sare . 4 Turnaţi uleiul peste amestecul de icre.2 cepe mici sau una medie. aşezaţi ceapa tocată într-6 str^urătoare fină şi scufundaţi-o în apă cioc timp de 15 secunde. apoi scoateţi-o şi lăsaţi să se răcească.2 felii de pâine albă. dar eu consider că pâinea în m u iată face icrele mai pufoase . de. . deoarece este neutru c a . Când icrele sunt gata. adăugaţi câte puţină zeamă de lămâie.T S n T si^ ţiţi că amestecul a început să se îngroaşe.2 linguri apă minerală carbogazoasă sau sifon . apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o mărunt 2 Puneţi IL de apă la fiert.2 pahare ulei de floarea soarelui . ca de frişcă. în acest fel. tocate fin M exi 1 înmuiaţi pâinea în puţină apă. f/y ii p /o C . ^ Amestecaţi icrele cu sarea şi cu pâinea tocată într-un bolTTSltraiojijrnixerul sau un tel.puteţi să nu folosiţi pâine.este im p o rtan t să opăriţi ceapa.Zeama de la o lămâie . întâi câte o picătură-două. iar când acea?ta^ocoteşte.S o Ja tă cl& id te . apoTinTîr*foarte s u b ţire . Acesta din urmă va oferi salatei un aspect pufos. adăugaţi ceapa opărită şi sifonul. — cu prefer uleiul de floarea soarelui celui de m ăsline. salata de icre nu va m ai avea gust am ar.4 linguri icre de crap curăţate de pieliţe . 5 Puteţi orna salata de icre cu măsline negre sau cu rondele de ceapă verde. continuând să amestecaţi.

U/7lau&t
D ificultate C o st ^ ^

-Sfat - lăsaţi untul să se înm oaie 10 m inu te afară din frigider apoi, folosind mixerul sau o lingură de lem n, bateţi-1 bine, până iese apa din el şi capătă o culoare gălbuie

' I I

- 500 g telemea de oi
- O lingură unt alifiat - O lingură sinântână slabă - V t . linguriţă muştar fin - Un vârf de cuţit de chimen boabe - Un vârf de cuţit de boia dulce - Un vârf de cuţit de piper negru, măcinat mai gros

M c x l d&
1 Folosind un mixer amestecaţi într-un bol toate ingredientele

2 Serviţi liptauerul pe pâine de casă friptă pe plită sau pe grătar şi însoţit de ceapă verde.

de. pâîf7& "(ătâ/T&Cii5 Clă
u n tu h ă . d&
C ost

^

S

d ă

< ş i U S t U f' G i

Sfat - această gustare n e-o dădea bunica să m ân căm la început de prim ăvară, în acele zile ploioase şi pline de noroi pe uliţe când n-ai fi dat afară nici un câine. D o am n e, da' bune mai erau!

X n y '& d î& rd e. ■ - 2-3 felii de pâine intermediară de ţară (din acelea rotunde)
- 2-3 căţei de usturoi curăţaţi - 3-4 linguri untură de gâscă - O linguriţă cu vârf de boia dulce de ardei - '/2 linguriţă sare

Sfat -

to t ce p ot spune este: foarte sim plu, dar tare gustos!

- 1 kg mămăligă pripită (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 4 00 g brânză de vaci - 100 g telemea de vacă

M o d de. I
încingeţi un grătar şi frigeţi feliile de pâine, tăiate în două, de-a latul,

- 1 cană şi Vi smântână - O linguriţă sare

apoi frecaţi-ie pe o parte cu căţeii de usturoi, după care ungeţi-le cu untura de gâscă, presărând sare şi boia dulce.

M o d de.
1 Fărâmiţaţi telemeaua şi amestecaţi-o cu brânza de vaci.

2, Serviţi feliile aromate cu salată de varză murată sau gogoşari muraţi
umpluţi cu varză.

2 împărţiţi mămăliga caldă în farfurii şi aşezaţi deasupra amestecul de
brânză, apoi smântână. Presăraţi cu sare, dacă doriţi.

D ificultate '

C o st % ţ

Sfat - pentru om lete este indicat să folosiţi o tigaie antiaderentă şi spatule din plastic sau lemn

- 8 ouă mari - 2 00 g costiţă afumată tăiată fâşiuţe - O ceapă tăiată felii - Un ardei gras tăiat fâşiuţe - 2 linguri pătrunjel tocat - 500 g cartofi - O lingură ulei de floarea soarelui - Vi linguriţă sare - Un vârf de cuţit de, piper negru măcinat

M o d d& 1 Fierberi cartofii în coajă, apoi răciţi-i puţin şi tăiaţi-i felii. 2 încingeţi o tigaie mare.
^ Bateţi bine ouăle cu sarea şi piperul măcinat. 4 Când tigaia este încinsă bine, adăugaţi uleiul, apoi căliţi costiţa, ardeiul fâşiuţe şi ceapa tăiată, timp de 2-3 minute. Acum adăugaţi cartofii, aşezândui pe toată suprafaţa tigăii şi căliţi-i timp de 2 minute pe o parte, apoi întoarceţi-i pe cealaltă parte şi continuaţi încă 2 minute 5 Amestecaţi pătrunjelul în ouăle bătute şi adăugaţi-le peste cartofii fierbinţi. Mişcaţi tigaia, în aşa fel încât mixtura de ouă să intre sub cartofi. Când omleta a început să se întărească, reduceţi focul la minim şi folosind două spatule întoarceţi omleta pe cealaltă parte, pentru a se rumeni uniform.

6 Serviţi omleta cu salată verde sau cu murături.

>^cfere i>e

p /^x m

4V A ^ a

Ouă
Dificultate

^

C o st

Sfat — ouăle um plute sunt un preparat recom an dat pentru perioada mai rece a anului. Există o varietate m are de um pluturi, iar dum neavoastră puteţi să încercaţi ce com bin aţie doriţi. Im p o rta n t este de ştiut că, dacă elim inaţi gălbenuşul fiert şi folosiţi doar cochilia de albuş întărit ca suport pen tru o um plutu ră cu con ţin u t scăzut de calorii, preparatul poate fi servit şi celor cu o dietă hipocalorică. tim pul de fierbere al ouălor tari este între 5 şi 8 m inute. Eu nu recom an d să le fierbeţi mai m u lt de atât, deoarece gălbenuşul acestora devine albastru şi-şi

pierde din arom ă.

- 8 oua mari - O linguriţă sare - 200 g umplutură de ouă (vezi Ia capitolul Sosuri şi Aluaturi) - Câteva frunzuliţe de pătrunjel

M cxl < d &
1 Spălaţi ouăle şi aşezaţi-le într-un vas cu 1 1 de apă săracă, pe fundul căruia aţi aşezat o farfurie cu fundul în
sus (ca să nu crape ouăle). 2 Fierbeţi ouăle la foc mediu, timp de 6-7 minute din momentul în care apa clocoteşte, apoi puneţi vasul ci^ ouă sub je t de apă rece, până se răcesc ouăle.

2 Spargeţi uşor ouăle, de jur-împrejur, apoi curăţaţi-ie deasupra vasului cu apă în care acestea au fiert. în acest
fel vă înmuiaţi degetele în apă când se prinde coaja de ele şi curăţaţi mai uşor. 4 Tăiaţi ouăle în două, longitudinal, apoi, folosind o linguriţă, scobiţi g^benflşul fiert în a^a fel încât să nu rupeţi albuşul. Acum umpleţi albuşurile cu umplutura dorită, folosinci o linguriţă sau un şpriţ.

d e f e r e 2>C P^XMAVA^A

/

(SUSTA^X

de. /yjlsJ ih
D ificultate C o st % ^ %

Sfat - folosiţi o scobitoare sau o ţepuşă de frigăruie, din lem n, pentru a verifica drobul dacă este gata. înţepaţi drobul vertical, până atingeţi fundul form ei şi apoi scoateţi scobitoarea afară. D a că scobitoarea nu iese um edă, înseam nă că drobul este gata. Acelaşi procedeu puteţi să-l folosiţi şi când verificaţi un blat de to rt din pandişpan sau un chec.

- 40 0 g aluat de tartă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 3 ouă + 1 pentru uns drobul - 75 0 g organe de miel - O legătură de ceapă verde

- O legătură de usturoi verde - Un morcov curăţat - O ceapă mică - O lingură pătrunjel tocat - O lingură mărar tocat

- O lingură ulei de floarea soarelui - 5-6 boabe de ienibahar - 2 linguri mari smântână - O lingură sare - *4 linguriţă piper negru boabe

M o d eJ&
1 Fierbeţi în 3 1 de apă organele de miel spălate, împreună cu piperul şi ienibaharul boabe, sarea, morcovul şi ceapa. Fierbeţi-le la foc mediu, timp de 30 de minute, fără a uita să spumaţi lichidul.

2 în timp ce organele fierb, curăţaţi şi spălaţi ceapa verde şi usturoiul, apoi tocati-le mărunt. Spargeri ouăle şi amestecaţi-le cu smântână şi verdeaţa tocată.
^ După ce organele s-au fiert, scoateţi-le şi după ce s-au răcit puţin, tocaţi-le mărunt cu un cuţit ascuţit sau folosiţi un blender.

/f. încingeţi o tigaie cu marginile înalte, apoi adăugaţi uleiul şi sotaţi organele tocate împreună cu ceapa verde şi usturoiul, timp de aproximativ 5 minute,
apoi, folosind un boi, amestecaţi soteul de organe cu amestecul de ouă şi gustaţi de sare. 5 încingeţi cuptorul la 170° C, apoi ungeţi o tavă de chec cu puţin ulei. Folosind un sucitor, întindeţi aluatul în aşa fel încât să formaţi un dreptunghi ce poate fi aşezat într-o formă de chec şi să mai rămână margini, pentru a putea acoperi umplutura.

6 Introduceţi foaia de aluat în formă, în aşa fel încât să rămână margini ce vor acoperi umplutura, apoi umpleţi forma cu mixtura de organe şi
acoperiţi cu marginile de aluat rămase. Ungeţi cu ou bătut şi înţepaţi cu o furculiţă, din loc în loc, pentru a lăsa drobul să “răsufle”. Coaceţi drobul 3 5 '4 0 de minute, apoi verificaţi-1 cu o scobitoare dacă este gata. Scoateţi-1 din cuptor şi lăsaţi-1 să se răcească în formă. 7 Serviţi drobul tăiat felii, cu salată verde alături.

C e r e r e j> e

p ^ xm A'/a ^ a

i

(Su s t a ^ x

2 > to A d e .
D ificultate

ih a / u a t

- 4 0 0 g aluat de tartă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 2 ouă + unul pentru uns drobul - 150 g costiţă de porc, fată os şi fără şorici - 2 5 0 g ficăţei de pasăre - 300 g piept de pui, fară piele şi dezosat - Vz de pachet de unt

- O legătură de ceapă verde - Un morcov mic curăţat - O ceapă mică - O lingură pătrunjel tocat - O lingură mărar tocat - O lingură ulei de floarea soarelui - Un vârf de cuţit de rozmarin uscat - O lingură sare - 'A linguriţă piper negru măcinat

M od < J&
1 Spălaţi şi curăţaţi de pieliţe ficăţeii şi spălaţi pieptul de pui.

2 Tăiaţi costiţa în fâşiuţe, pieptul de pui în cuburi, iar ficăţeii de pasăre în bucăţi mici.
^ Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o bucăţi, apoi radeţi morcovul pe răzătoarea cu ochiuri mari.

^ încingeţi cuptorul la 170° C , apoi ungeţi o tava de chec cu puţin unt. Folosind un sucitor, intindeţi aluatul .astfel încât să formaţi un dreptunghi
ce poate fi aşezat în formă de chec şi să mai rămână margini. 5 încingeţi o crăticioară cu untul rămas şi sotaţi la foc domol costiţa, apoi adăugaţi ceapa verde şi morcovul; după 2-3 minute adăugaţi pieptul de pui, iar mai apoi ficăţeii. Continuaţi până când ficăţeii s-au rumenit uşor, dar încă mai au puţin sânge în interior.

6 Lăsaţi soteul să se răcească timp de câteva minute, apoi amestecaţi-1 cu ouăle bătute, verdeaţa tocată şi condimente.
7 Introduceţi foaia de aluat în formă, în aşa fel încât să rămână margini ce vor acoperi umplutura, apoi umpleţi forma cu soteul de pui şi acoperiţi cu marginile de aluat rămase. Ungeţi cu ou bătut şi înţepaţi cu o furculiţă, din loc în loc, pentru a lăsa drobul să “răsufle”. Coaceţi drobul 3 5 -4 0 de

8 Serviţi drobul de pui cu smântână alături.
t^ e re re

minute, apoi verificaţi-1 cu o scobitoare dacă este gata. Scoateţi-1 din cuptor şi lăsaţi-1 să se răcească în formă.

2>e

Vi .

.

adăugaţi sare şi pătrunjelul tocat. apoi curăţaţi usturoiul şi tăiaţi-1 feliuţe. apoi adăugaţi supa de pui. adăugaţi cubul de con cen trat.1 kg ficăţei de pasăre .'A linguriţă piper negru măcinat M a d de.2 linguri ulei de floarea soarelui .2 căţei de usturoi ' Un pahar supă de pui. în acest moment adăugaţi vinul şi piperul măcinat şi fierbeţi până lichidul s-a evaporat aproape complet. fară os şi fară şorici .D ificultate C o st 4 4 4 Sfat . apoi prăjiţi la foc iute kaizerul.’ /2 de linguriţă sare .100 g kaizer slab. cimbrul şi usturoiul.O lingură pătrunjel tocat -‘ A de liguriţă cimbru tocat . până se încorporează.înfierbântaţi în cuptorul cu m icrou nd e sau pe m aşina de gătit un pahar de apă. . 2 Tăiaţi kaizerul în fâşiuţe. p>-epa)rCO'&' 1 Spălaţi şi curăţaţi ficăţeii de pieliţe.Un pahar vin alb sec . adăugaţi ficăţeii şi continuaţi până se rumenesc şi aceştia. preparată cu un cub de concentrat . iar când aceasta fierbe. ^ încingeţi o crăticioară cu ulei. . 5 Serviţi ficăţeii cu piure de cartofi şi salată verde. până se rumeneşte. sfarâm ându-l între degete şi am estecând. Continuaţi fierberea până când lichidul începe să aibă o consistenţă mai densă. 4 Opriţi focul.

apoi 2 minute pe cealal 6 Serviţi ficatul pane cu sote de fasole verde şi roşii. ^ încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. cu focul la putere medie.2 câni lapte slab .800 g ficat .Un pahar faină . /^A şezaţi faină într-o farfurie. aşezaţi-ie intr-un bol şi acoperiţi-le cu lapte.O cană pesmet de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) . 5 Treceţi feliile de fîc j^ fc (tr fjilia -0 ^ ^ s m e r ş ix y | ^ i-le în uleiul încins.O liguriţă sare .Un ou . c e re re 2>e p ^ x m AVA^A .^ dC O t Vi '^gJ X f' i^ G £ iîe J lt & ■ . bateţi oul cu sare într-un bol şi aşezaţi pesmetul într-o tăviţă. 2 După 10 minute scoateţi ficatul într-o strecurătoare şi presăraţi-1 cu piper măcinat. p te p a ta tA 1 Spălaţi şi curăţaţi ficatul de pieliţe.!4 linguriţă piper negru măcinat M o d de. apoi tăiaţi-l felii subţiri. întâi 3 minute pe o parte.

apoi formaţi chifteluţe rotunde. . C ju ^ & td j Sfat . 2>e âU ăT A ^ I. 4 Tocaţi foarte puţin amestecul de ciupercyintr-un blendet. spălate şi curăţate . 7 Scoated_5hifteluţele pe o hârtie absorbantă.2 felii de pâine . cu focul la temperatură medîeT O Aşezaţi faina pe ^ tavă. apoi amestecaţi tocătura într-un bol cu ouăle. pâinea tocată şi sarea îngreun a cu piperul. tăvăliţi-le prin faină şi frigeţi-le în uleiul încins.2 linguri ulei de măsline M c x l eJ& 1 înmuiaţi pâinea în puţină apă.1 kg ciuperci. căci altfel se transform ă în pastă X n y '& d î& ji^ ■ .K C Jv 'P t^ U ^ & de.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . cu focul la putere medie. apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o mărunt.O ceapă tocată .2 ouă .1 lingură mărar tocat . verdeaţa. 2 încingeţi uleiul de măsline într-o tigaie cu marginile înalte.O linguriţă sare .am estecul de ciuperci călite trebuie doar puţin to cat.Un pahar ulei pentru prăjit Olina . 5 încingeţi uleiul de prăjitjjatr-o altă tigaie cu marginile înalte.2 linguri faină . ^ Căliţi ceapa cu ciupercile timp de 3-4 m in u t^ ^ tigaia cu ulei de măsline încins. iar apoi serviţi-le cu sos de usturoi.

O linguriţă sare .salata de păpădie se consu m ă în toată zona m editeraneeană. Aceasta se găseşte pe toate câm purile şi pajiştile de la noi. . M o d d& p te p a tO te .4 căni frunze de păpădie spălate şi curăţate .salata este bună şi beneficiaţi de aportul tu tu ror vitam inelor conţinu te de verdeţuri doar dacă acestea sunt foarte prospere prim ăvară.p eatru salată de păpădie se folosesc doar frunzele foarte proaspete de Sa/ată de.O cană frunze de lobodă spălate . > ^ ercre p /^x m AVA^.1 înlăturaţi codiţele verdeţurilor.O cană frunze de leurdă spălate . I Amestecaţi sarea cu 2 1 de apă şi turnaţi-o într-un bol. peste frunzele de păpădie.O lingură mare nnărar tocat .Sa/ată Dificulcate Sfat . care se găsesc prin m agazinele rom âneşti sub denum irea italiană de ruccola.Un pahar vinegretă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) 2. . 4 Serviţi salată lângă o friptură de porc sau de miel. 2 într-un bol mic. precum C h in a sau C oreea.Un pahar vinegretă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) M o d ed e. . . A LA Te A p c ^ t t t / ^ Amestecaţi verdeţurile într-un bol mare şi turnaţi deasupra vinegretă. dar şi în ţări din O rien t. amestecaţi vinegretă cu ceapă verde.frunzele de păpădie sunt câteod ată confun date cu cele de voinicică. ^ Scurgeţi păpădia de apă sărată.O cană de frunze de spanac tânăr spălate . .Amestecaţi vinegretă cu mărarul tocat.2-3 fire de ceapă verde spălate şi tăiate rondele . apoi puneţi-o într-un bol curat şi turnaţi sosul peste aceasta.O cană frunze de untişor spălate . v&tcte:^uht D ificultate A Sfat .

la foc mediu.1 kg cartofi roşii . iar apoi cu acriturile. timp de 3 0 -3 5 de minute.ă la D ificultate C o st ^ % ^ g u ss& Sfat . timp de aproximativ 30 de minute. .e p a t .O ţelină medie curăţată . 4.Un castravete acru . Scoateţi legumele într-o strecurătoare. ^ Curăţaţi cartofii de coajă şi tocaţi-i cubuleţe. 2 în acelaşi timp.2-3 crenguţe de pătrunjel . tot în apă sărată. 5 Transferaţi salata într-un bol curat şi serviţi-o cu friptură rece de porc sau de curcan. morcovul şi ţelina în apă cu sare. Tocaţi şi frunzuliţele de pătrunjel.a t e . fierberi cartofii în coajă. după care scoateţi-i sub jet de apă rece.O lingură sare ei& / fi. I te fe re 2>e mL ă 4 L4 T e: A pe^ r r jV . deoarece se vor sfărâmă când sunt tăiate cubuleţe. având grijă să nu fie prea fierte. iar deasupra presăraţi pătrunjelul tocat.puteţi să rulaţi salată în felii de şuncă de Praga sau puteţi um ple roşii ori ardei gras.Un gogoşar acru .O cană mazăre fiartă (poate fi şi de la conservă) .Amestecaţi uşor toate ingredientele cu maioneza.O cană maioneză de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) . curăţat sau doi morcovi mici .Un morcov mare.' 1 Fierberi. La fel veţi proceda şi cu morcovul şi ţelina.

curăţate . adăugând zeama în care au stat măslinele.4 0 0 g fasole verde conservată . Tăiaţi ceapa solzi. apoi puneţi'O într-u n bol larg.6 măsline umplute cu brânză .6 măsline umplute cu lămâie .6 măsline umplute cu ardei iute . până devin crocante. apoi tăiaţi-le în cubuleţe.6 măsline umplute cu migdale . turnând peste ea con ţin utul pungii şi cubuleţele de costiţă. ceapa şi măslinele într-o pungă. fară os şi şoric M o d de. Aşezaţi fasolea verde. închideţi punga la gură şi lăsaţi ingredientele să se macereze timp de 1-2 ore. încingeţi un grătar şi frigeţi feliile de costiţă.2 salate medii.4 felii de costiţă.D ificultate C o st % % % .6 măsline umplute cu pastă de somon ' 6 măsline umplute cu anşoa . . 1 Scurgeţi de zeamă fasolea verde. ^ Serviţi salata cu pâine proaspătă. spălate şi curăţate de frunzele galbene . Rupeţi în bucăţi salata. zvântată în prealabil.2 cepe roşii. 2 între timp.

ienibaharul şi sarea.p e tiS o O t^ >şi /yfoSofi&Ză % % Sfat . piperul.'ă de.O foaie de dafin . (.puteţi să înlocuiţi carnea de p o rc cu carne de vită.5 1 de apă împreună cu mierea. Perişoare 4 Amestecaţi toate ingredientele.3 linguri miere . apoi formaţi perişoare micuţe.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat .Vi pahar oţet de vin roşu .300 g carne de porc tocată J ^ V « M o d de. 1 Puneţi la fiert 2.O vârf de cuţit de sare . .1 kg ceapă . aşezaţi-o cu o strecurătoare în oală şi opăriţi-o timp de 2 minute. .O felie de pâine albă înmuiata în apă şi apoi stoarsă bine .O linguriţă sare Perişoare de ceapă rasă pe răzătoarea cu găuri mari . iar când apa clocoteşte.Un pahar mare maioneză de casă (vezi Ia capitolul Sosuri şi Aluaturi) . 2 Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o solzi. 5 Amestecaţi ceapa răcită cu maioneză şi perişoarele fierte şi răcite uşor.Un ou .2-3 boabe de ienibahr . oţetul. dafinul. ^ Scoateţi ceapa şi lăsaţi-o să se răcească în strecurătoare. iar în apa în care aceasta a fiert adăugaţi perişoarele şi fiebeţi-le timp de 10-11 minute. D ificultate r C o st cJ^t-PteJe.10 boabe de piper negru .

/unâ. Lăsaţi tigaia pe foc încă 2-3 minute pentru a se evapora oţetul şi a se înmuia ceapa. până devin moi şi rumeni.O linguriţă sare .S a ja tă . înăbuşiţi cartofii. apoi turnaţi sosul rămas în tigaie şi presăraţi cu mărar tocat. y/etde Sfat . sarea şi piperul măcinat. puteţi să fierbeţi cartofii în coajă şi apoi să-i sotaţi uşor . 1 Curăţaţi cartofii noi.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M o J de. oţetul. dar cu mai puţin gust. apoi adăugaţi uleiul şi cartofii.3 linguri ulei de măsline cu aromă de oregano . iar pe cei mari tăiaţi-i în jumătăţi sau în sferturi. CLOtttofly tid id h i de. apoi opriţi focul. CjeOf^â. ^ Rupeţi salata bucăţi şi amestecaţi-o într-un bol mare cu ridichile tăiate feliuţe şi cu soteul de cartofi. de. C e r e r e 2>£ p ^ zm a VA>^4 A L A Te A p c ^ r r v / I .O salată verde spălată .O lingură oţet de vin roşu . spălate şi curăţate ' 2 legături de ceapă verde spălate şi curăţate . căci se curăţă uşor şi nu m ai necesită tăiere . ^ Serviţi salata cu friptură rece de miel.1 kg cartofi noi .O lingură mărar tocat . apoi adăugaţi ceapa verde rondele.pentru a uşura m u n ca.folosiţi cartofi noi nu prea m ari. Tăiaţi ceapa verde în rondele. pentru a-i aduce la dimensiunea celor mici.O cană ridichi de lună. 2 încingeţi o tigaie cu marginile înalte.

/ytdG fi& Z O . cu pâine de casă prăjită pe grătar şi stropită cu unt cald.O cană frunze de spanac tânăr. 2 Amestecaţi supa răcită cu mixtura d everdeţuri şi oţetul. D ificultate C o st ^ % X j' ^ s A Î & jit e . ' • .O legătură de ceapă verde.O legătură de leuştean tocat .Vi linguriţă sare .O cană maioneză de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) . CM. ^ Serviţi supa rece.Un vârf de cuţit de boia iute M cxd de.O salată verde mare. apoi lăsaţi la rece.1 1 supă de legume preparată cu concentrat tip cub . pt'epaj'C O '& 1 Mixaţi verdeţurile împreună cu maioneza şi condimentele într-un mixer sau blender. tocată . V & tde. .2 linguri oţet de vin alb .C jG t^ O . spălate şi tocate .O legătură de mărar tocat .O legătură de pătrunjel tocat . spălată şi tocată .

1 Tăiaţi ceapa rondele. iar în timpul acesta încingeţi o tigaie mică cu ulei şi setaţi timp de 3-4 minute partea albă a cepei.O linguriţă sare M o d de. iar apoi 1. spălată şi curăţată ' O legătură de leuştean tocat . cu partea verde a cepei şi cu ştevia. spălată şi tăiată fâşii . 2 Fierbeţi zarzavatul timp de 15 minute. Daţi 2-3 clocote şi opriţi focul.O ţelină mică curăţată . ^teVts. ouăle bătute.O lingură ulei de floarea soarelui .2 legături de ceapă verde. d e fe r e . într-o oală cu 1. sarea şi continuaţi fierberea încă 5 minute. M cxd <de. Daţi încă 2-3 clocote.O lingură faină .2 ouă . spălată . D ificultate C o st ^ ^ B o t^ de. în fir subţire. 4 în acest timp. d& /o ^ G c lă .3 căni borş . încălziţi borşul.Un vârf de cutit de boia dulce .1 Tocaţi mărunt zarzavatul şi căliţi-1 într-o oală cu ulei încins. pentru a ajunge la aceeaşi temperatură cu ciorba şi apoi turnaţi-! peste aceasta. 5 Serviţi borşul cu pâine de casă. apoi adăugaţi faina şi puţină apă.ciorba de lobodă se poate servi caldă său rece Sfat .Vz de pahar orez cu bobul rotund spălat .500 g lobodă. partea albă păstraţi-o separat. apoi adăugau.Vi linguriţă sare .2 cartofi mici. apoi adăugaţi loboda tăiată. După 5-6 minute adăugaţi orezul. Tăiaţi cartofii cubuleţe. D ificultate C o st Sfat . apoi tăiaţi-o fâşii. ^ în timp ce fierbe ciorba.pentru perioada de post se poate renunţa la i <s/7^e . curăţaţi .2 căni borş . îndoind fiecare foaie şi rupând coada.2 linguri ulei de floarea soarelui .C Jot^> 0 .5 de apă.500 g ştevie tânără.O ceapă medie curăţată ' O rădăcină de pătrunjel sau păstârnac curăţată . 4 Adăugaţi leuşteanul şi serviţi cu mămăligă caldă. ^ După 15 minute de fierbere a ciorbei adăugaţi soteul de ceapă cu faină şi continuaţi s-o fierbeţi încă 15 minute. p ts p a tO te .5 I de apă. boiaua. Eliminaţi coada şteviei. Opriţi focul şi presăraţi leuştean tocat. fierbeţi borşul pentru a-l aduce la temperatura ciorbei şi adăugaţi-1 în aceasta împreună cu sarea. apoi puneţi-i la fiert. 2 Fierbeţi ciorba.O lingură leuştean tocat .

am estecând continu u tim p de 1 -2 m inute. fără os şi fară şorici . . împreună cu orezul. care are rolul de a “lega” ciorbiţa) şi transferaţi-1 în ciorbă. Sfat . împreună cu condimentele. Continuaţi fierberea 5-6 minute şi opriţi focul. tocaţi mărunt zarzavatul. apoi spălaţi-le şi adăugaţi-le după 15 minute de fierbere peste ciorbă. apoi adăugaţi 2 1 de apă. adăugaţi 2 -3 polonice de ciorbă fierbinte peste liezon (aşa este den um it am estecul de ou cu sm ântână. D u pă aceea. s a p e . este im p o rtan t ca m ai întâi să bateţi gălbenuşurile de ouă cu puţină sare. O p riţi focul pe care a fiert ciorba şi lăsaţi-o să se răcească.!/2 de pahar orez cu bob rotund .2 căni agrişe .O linguriţă sare .Un pahar mare smântână . cx o ^ s£ .O ceapă mare curăţată . ^ Curăţaţi de codiţe agrişele.Un gălbenuş de ou .Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M o d de. Setaţi amestecul timp de 3-4 minute. ^ C IU C lG S t i' ^ ă . ia foc mediu.când “dregeţi” o ciorbă.w C Jc D t^ â . D ificultate C o st ^ C L ^ i^ e .250 g costiţă afumată. apoi “dregeţi” ciorba. . intr-o oală. La sfârşit. iar apoi adăugaţi-1 peste costiţă. adăugaţi verdeaţa tocată. 1 Tăiaţi costiţa fâşii şi rumeniţi-o. ^ r r e r e l>e p ^ x m 4'/A^. apoi să adăugaţi sm ântână. fără capac. 2 în timp ce rumeniţi costiţa.O legătură de pătrunjel tocat . 4 Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână. tim p de 5 -6 m inu te.Un morcov mediu curăţat .

.

puneţi dopul chiuvetei şi um pleţi-o cu apă rece. . apoi plonjaţi toate frunzele în apă şi am estecaţi-le uşor.2 morcovi mici. spăla: şi cu codiţele îndepărtate . curăţată . Mai daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. 2 Fierbeţi ciorba la foc domol.2 rădăcini de păstârnac. salata este spălată. apoi scoateţi dopul chiuvetei şi lăsaţi toată apă să se scurgă. radeţi pe răzătoarea cu ochiuri mari celelalte zarzavaturi. ştevie sau alte “frunze com estibile”.2 cartofi mari.3 linguri ulei de floarea soarelui . iar cartofii tăiaţi-i cubuleţe. curăţaţi . încingeţi o oală cu ulei şi căliţi timp de 3 -4 minute toate zarzavaturile.O linguriţă sare . în timp ce ciorba fierbe uşor.Un pahar smântână . spanac.O ceapă mare. iar apoi adăugaţi-1 peste ciorbă. curăţată .1 kg spanac proaspăt.Un gălbenuş de ou . fâşiuţe. pentru a face ca păm ântul şi m elcişorii de pe acestea să cadă la fund. condimentele şi continuaţi încă 5 minute. D acă după cea de-a doua clătite nu m ai răm ân reziduri Ia fundul chiuvetei.O lingură pătrunjel tocat . D u pă 4 -5 m inu te scoateţi frunzele în tr-o strecu rătoare. C e r e r e 2><r p ^ x m AVA^a UP£. de preferat).O ţelină mică.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M od 1 Tocaţi mărunt ceapa. ^ Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână şi “dregeţi” ciorba.3 o t^ D ificultate d e.O lingură leuştean tocat . curăţate . Presăraţi verdeaţă tocată şi apoi serviţi cu pâine caldă (de casă. timp de 15 minute. curăţaţi .2 căni borş . Imediat după aceea. C o st ^ ^ Sfat . apoi adăugaţi spanacul. apoi adăugaţi cartofii şi 2 1 de apă. fierbeţi şi borşul.m odul cel mai uşor de a spăla salată. C lătiţi bine chiuveta şi repetaţi op eraţiunea. este urm ătorul: alegeţi frunzele verzi de cele uscate. .

iar după 15 minute adăugaţi-o împreună cu condimentele peste ciorbă. oprind focul.1. Sotaţi amestecul timp de 3-4 minute.2-3 linguri oţet de vin alb ■ure. tăiaţi salata pătrăţele.O lingură faină .puteţi folosi kaizer sau slăninuţă afum ată. curăţat . Adăugaţi acum supa caldă împreună cu laptele. într-o oală. Fierbeţi ciorba la foc domol. iar apoi adăugaţi-1 peste costiţă.O rădăcină de pătrunjel mică.O legătură de pătrunjel tocat .150 g de costiţă afumată.O ceapă mare. .d o tJ u i. adăugaţi pătrunjelul tocat. apoi adăugaţi faina şi amestecaţi-o bine.2 căni lapte . curăţată .O linguriţă sare . curăţată . tocaţi mărunt zarzavatul. 2 în timp ce rumeniţi costiţa. 4 La sfârşit.ciorba nu necesită adaos de grăsim e. în loc de costiţă .Un păstârnac mediu. costiţa se topeşte . - C A ~ n 4 t -d e a / Sfat . deoarece prin sotare. până se încorporează în grăsime. preparată cu concentrat tip cub .2 salate verzi mari sau 3 medii . Continuaţi fierberea 5-6 minute şi adăugaţi apoi oţetul. fară os şi fară şotiei .1 Tăiaţi costiţa fâşii şi rumeniţi-o la foc mediu. ^ în acest timp.5 1 de supă de legume.

Fierbeţi carnea la foc domol.O lingură orez cu bob rotund . spumând. curăţat .O rădăcină mică de pătrunjel. Gustaţi de sare şi adăugaţi borşul fiert.Un pahar roşii în bulion. în farfurie.O legătură de leuştean tocat . curăţat . 10 minute.3 c>t>Ş de. fierbeţi borşul într-un ibric.O ceapă mare. Continuaţi fierberea încă orezul spălat şi varza tăiată în pătrăţele.4 0 0 g carne de berbec .5-6 boabe de piper negru M e x id e . Dificultate Cost % % % .Un ardei gras.2 căni borş . curăţate de coajă şi tocate . 4 Presăraţi cu leuştean tocat şi serviţi cu cubuleţe de roşii. imediat ce zeama nu mai necesită spumare. curăţată .Un morcov mediu. iar după alte 10 minute adăugaţi roşiile în bulion.f> h e p a ta r & J Tăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o intr-o oală cu apă clocotită. 2 Tăiaţi zarzavatul cuburi şi adăugaţi-l peste carne.O jumătate de varză nouă. împreună cu boabele de piper şi puţină sare.O linguriţă sare . micăaproximativ 2 0 0 g . în apă rece. curăţată . fară sâmburi. mai daţi 2 -3 clocote şi opriţi focul. ^ în tot acest timp. tocate. când este nevoie. apoi scoateţi-o şi puneţi-o la fiert. apoi adăugaţi .

capul trebuie opărit. 5 Presăraţi cu pătrunjel tocat şi serviţi cu ardei iute.O lingură tarhon tocat . apoi “dregeţi” ciorba cu liezonul de smântână şi adăugaţi oţetul. cu o perie. 2 După ce carnea nu mai necesită spumate. .O lingură orez cu bob rotund .O linguriţă de sare .O legătură de ceapă verde. ^ Bateţi gălbenuşurile cu smântână într-un bol.2 gălbenuşuri de ou .O lingură de pătrunjel tocat .O ceapă mare. împreună cu boabele de piper şi puţină sare. Adăugaţi tarhonul şi gustaţi de sare. continuând fierberea încă 10 minute. ' 1 Tăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o într-o oală cu apă clocotită. spălată şi curăţată . curăţată .2 linguri cu oţet de vin alb .5-6 boabe de piper negru boabe M o d de. adăugaţi orezul spălat şi zarzavatul tocat mărunt şi continuaţi fierberea încă 10 minute.Un pahar mare de smântână . In acest caz.4 0 0 g de piept şi gât de iniei . în loc de carne. timp de 7-8 minute. Când ciorba este gata. apoi spălat bine.în apă rece. curăţat .O ţelină mică.Un morcov mare.O rădăcină mică de pătrunjel. curăţată .Dificultate C o st % t t Sfat —puteţi folosi cap de miel. opriţi focul. curăţată . . apoi scoateţi-o şi pimeţi-o la fiert.

Într-Un vas cu apă rece. cu măduvă . în aceeaşi oală. imediat ce aţi scos perişoarele. curăţată . dar în apă rece. D ificultate d e .O lingură pătrunjel tocat . 4 Presăraţi cu verdeaţă tocată şi serviţi cu smântână şi ardei iute. . curăţată .O linguriţă sare . . curăţată .250 g carne tocară. spumând când este nevoie.5-6 boabe de piper negru boabe . Fierbeţi supa de os ia foc domol.Un morcov mare.O lingură leuştean tocat . porc cu vită . adăugaţi perişoarele fierte. Gustaţi de sare şi continuaţi fierberea încă 10 minute. curăţate de coajă şi tocate . în amestec. fierbeţi orezul pe jumătate.O lingură orez cu bob rotund . Scoateţi-1 şi puneţi-1 la fiert. pe care le veţi fierbe timp de 10-12 minute în supa cu os. de data aceasta. După ce s-au fiert. Continuaţi fierberea 15 minute. sare şi piper. C o st % % % < yS d e . pentru a le stopa fierberea şi a le păstra tari.O rădăcină mică de pătrunjel.Un os mare de vită.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat J Opăriţi osul de vită într-o oală cu apă clocotită. tocate şi pastă de roşii.C Jo h ^ â .O ţelină mică.O lingură pastă de roşii . Formaţi perişoare rotunde. cu piperul boabe şi sare.O cană roşii în bulion. curăţat . CU o spumieră.a “gusta” de sare înseam nă a verifica dacă preparatul are destulă sare şi a adăuga cât este necesar. daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. v i' ă o . apoi strecuraţi-1 şi amestecaţi-1 cu carnea tocată. după care înlăturaţi osul fiert. în 2 50 ml de apă. scoateţi-le.O ceapă mare. ^ T o ca ţi mărunt zarzavatul şi adăugaţi-I peste supa cu os. 2 în acest timp. cu puţin pătrunjel tocat. apoi adăugaţi roşiile În bulion. Sfat .

O rădăcină mică de pătrunjel.Un pahar smântână . Continuaf orezul spălat şi continuaţi alte 10 minute.Un gălbenuş de ou . unsă cu unt. p D ificultate C ost % % % u i 4 X n ^ & d i& ^ e . 1 Spălaţi carnea.Zeamă de la o lămâie . boabele de piper şi la foc domol.O ţelină mică. imediat ce zeama nu mai necesită spumare. spumând când este nevoie. apoi adăugaţi ^ P £ .40 0 g carne de pui . ' ■ .5-6 boabe de piper negru . încă 10 minute. 2 Preparaţi un liezon din gălbenuşul de ou şi smântână. curăţată . CXO^S£.O lingură orez cu bob rotund . curăţat . Fierbeţi carnea 2 Tăiaţi zarzavutul cuburi şi adăugaţi-I peste carne. . la careTdăugaţr'zeama'dnămâie şi “dregeţi” supa.O lingură pătrunjel tocat .O foaie de dafin M o d (de. 4 Serviţi supa cu pătrunjel tocat deasupra şi pâine de casă. curăţată . după care Q£riţi focul.O linguriţă sare . curăţată .O ceapă medie. Te în apă.C jo t £ i7 ^ â . împreună cu foaia de dafin. apoi tăiaţi-o în bucăţi şi puneţi-o la fiert în apă rece. d e .Un morcov mare. .

m su p e. timp de 30 de minute. ^ Serviţi supa cu pătrunjel verde tocat deasupra şi crutoanele de pâine separat.O linguriţă sare . 2 Adăugaţi laptele şi verdeţurile. Gustaţi de sare.1. încingeţi untul îm r-o oală şi înăbuşiţi legumele. . apoi tăiaţi şi legumele feliuţe. cu excepţia pătrunjelului.O ceapă medie.O cană crutoane de pâine (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) A/oc/ de. curăţată .O rădăcină de pătrunjel. apoi continuaţi fierberea încă 10 minute.Un praz curăţat şi spăJat bine . curăţată .2 linguri unt . tocat .puteţi înlocui m aghiranul şi cim brul proaspăt cu variantele lor uscate.V 4 linguriţă cimbru .U t't Cost ^ % Sfat .S u / ? â .5 L supă legume . ’ I Tăiaţi cartofii felii. .O lingură pătrunjel verde.1 kg cartofi. d & C M t'tc x p t V & t d e ijf. Opriţi focul şi pasaţi supa printr-o strecurătoare cu ochiuri mici sau folosind un blender cu braţ lung.* /2 linguriţă măghiran . apoi adăugaţi supa caldă şi fierbeţi-o la foc domol. C L t& Dificultate /y jâ . curăţaţi . cx o^ & e.Un pahar lapte .

aveţi grijă să nu se ardă ceapa.Vi linguriţă cimbru . serviţi tocăniţa cu smântână deasupra şi mămăliguţă. 15 minute adăugaţi condimentele. căci tocăn iţa vă deveni am ară. adăugaţi puţină apă.ţ4 linguriţă boia dulce M od < d&ptSf>CU'CU^ '1 Tăiaţi ceapa solzişori şi apoi răiaţi usturoiul feliuţe subţiri.O linguriţă sare .O lingură unt . /y iQ /y t ă J i^ U ^ ă Sfat . . usturoiul . După şi cimbrul.Vi pahar smântână .Un căţel de usturoi. Dacă este necesar. curăţat . apoi continuaţi încă 10-15 de minute. ^ Când este gata.6 cepe mari. curăţare . 2 încingeţi într-o crăricioară cu fund gros untul şi uleiul şi apoi înăbuşiţi la foc foarte mic ceapa.' T lo C lă / v ' ^ ă .O lingură ulei de floarea soarelui . d & D ificultate C o st (| d j& Q p a (IU S /y iâ /s t â /iO .

4 fire de mărar . Mai operaţi câte 3 incizii.4 scrumbii proaspete. în aşa fel încât în final inciziile vor arăta ca un grill cu formă rombică.4 fire de pătrunjel . T ot ce aveţi de făcut este să în toarceţi lam a cuţitului cu tăişul în sus şi să trageţi uşor dinspre coadă înspre cap. 4 Aşezaţi peştii pe grătar şi frigeţi-i câte 4-5 minute pe fiecare parte. ^ Umpleţi fiecare peşte cu feliuţe de usturoi. . curăţaţi şi eviscerări scrumbiiile. stropindu-i din când în când cu zeamă de lămâie.dacă. pe fiecare parte a peştilor. mujdei şi cu verdeaţă tocată. pentru a elim ina punguţele de sânge. la distanţă de 2 cm între ele. ci ştergeţi-i cu o cârpă um edă. râcâind cu unghiile în interior. apoi despicaţi-o pe burtă şi trageţi viscerele afară. 5 Serviţi peştii cu sferturi de lămâie. atunci nu-i mai spălaţi. dar în cruciş. în schim b doriţi să congelaţi câţiva peşti pentru altă dată. apoi presăraţi-i cu condimente şi stropiţi-i cu ulei. % % /y id Sfat .V a linguriţă piper negru măcinat . curărad . iar pe cealaltă tăiaţi-o în sferturi. de o parte şi de alta a şirei spinării. de aproximativ 3 0 0 -3 5 0 g bucata . D acă frigeţi peştii im ediat.S a tU D ificultate /y j^ Î A C o st 4 d e .scrum bia se curăţă foarte uşor de solzi. încingeţi bine grătarul. atunci spălaţi-i bine cu apă rece.Un pahar mujdei de usturoi (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) M od 1 Spălaţi. câte un fir de pătrunjel şi de mărar. aperitiv . Inciziile nu vor fi adânci. apucând de la gât şi trăgând până la capătul stom acului.2 lămâi zemoase . .2 linguri ulei de floarea soarelui. Terra Romana M ile n m m A lb Tem peratu ra de servire: 1 1 -1 2 °C M ân căru ri potrivite: peşte.O linguriţă sare . ci atât cât să cresteze oasele acestora.2 căţei de usturoi. 2 Operaţi câte 3 incizii oblice. Stoarceţi una din lămâi. . Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe. fructe de mare.

.

. 2 Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe. Sauvignon Blanc Tem peratu ra de servire: 11-12”C M âncăru ri potrivite: fru ctc de m are.1 Spălaţi.O linguriţă sare . Iegaţi-1 de jur-împrejur cu aţă de bucătărie. Mai coaceţi în cuptor timp de 4-5 minute. 4 După ce aţi pliat frunzele de viţă peste peşte. în aşa fel încât după ce aşezaţi deasupra peştele să puteţi să le pliaţi peste acesta. Aşezaţi câte un rând de foi de viţă.3 linguri ulei de floarea soarelui. apoi scoateţi peştii V inul Cavalerului 6 Serviţi peştii cu sferturi de lămâie şi cu sosul de vin deasupra. Coaceţi peştii timp de 25 de minute. Spălaţi şi eliminaţi codiţele foilor de viţă.4 scrumbii proaspete. strecuraţi sosul şi amestecaţi-1 cu pătrunjelul tocat. curăţaţi şi eviscerări scrumbiiile. m eniuri chinezeşti. .2 căţei de usturoi curăţaţi .O cană Sauvignon Blanc . pasăre .O lămâie .Atâtea foi de viţă cât să poată acoperi fiecare peşte în parte . apoi ungeţi cu ulei fiecare pachet de peşte în foi de viţă. apoi condimentaţi peştii şi ungeţi-i cu ulei.folosiţi foi de viţă cât mai fragede. 5 încingeţi cuptorul la 190° C.ţ4 linguriţă piper negru măcinat M o J de. ^ Umpleţi fiecare peşte cu căţei de usturoi felii. /? tep C 0 'C i}'S . de aproximativ 3 0 0 -3 5 0 g bucata . Aşezaţi pacheţelele în tavă şi introduceţi tava în cuptor. apoi eliminaţi foile de viţă şi reintroduceţi peştii în tavă împreună cu grăsimea rezultată şi vinul.D ificultate C o st % ^ ^ Sfat . din tavă. Tăiaţi lămâia sferturi.O legătură pătrunjel tocată .

spălat şi curăţat ■3 linguri ulei de floarea soarelui.puteţi să lăsaţi pielea peştelui şi să-l napaţi în aspic. după care adăugaţi şi burta de somn. * C e r e r e 2>£ p ^ xm A'/A^A i> e k Az A aperitiv . 2 încingeţi jumătate din ulei într-o crăticioară. Asezonaţi umplutura. X j^ & c lîe j^ e . . apoi amestecaţi-le cu orezul fiert pe jumătate. Ungeţi o tavă cu ulei şi aşezaţi peştele deasupra. în 500 ml de apă cu sare.4-5 fileuri de sardine în ulei . ■ . ■ Romana C h a rd o n n a y Tem peratu ra de servire: M âncăru ri potrivite: peşte cu sos.V 'i linguriţă piper negru măcinat M e x i de. p te p o to te . presărată cu verdeaţa tocată. apoi adăugaţi în tavă puţină apă şi vinul şi daţi-1 la cuptor pentru 4 0 -4 5 de minute.O linguriţă sare . apoi faceţi o incizie circulară în ju ru l capului şi trageţi jos uşor pielea peştelui. stropiţi-1 cu zeamă de lămâie şi cu ulei. după răcire. spălată şi curăţată ■V ^ legătură de usturoi verde. Continuaţi.O lingură pătrunjel tocat .O lămâie .O cană vin alb sec . ^ încingeţi cuptorul la 170-180° C.Un ou .5 kg . N aparea se p ractică la mai m ulte tipuri de preparate reci. ceapa şi usturoiul.O lingură mărar tocat ■ 2 linguri orez •O legătură de ceapă verde. oul şi jumătate din verdeaţa tocată.u /y jp /u tă D ificultate C o st % % 4 % Sfat . file de porc rece sau pur şi sim plu ca A 6 Tăiaţi cega umplută în felii şi serviţi-o cu sosul din tavă. scoateţi cu mare grijă aţa. apoi înăbuşiţi ceapa şi usturoiul. în acelaşi timp fierbeţi pe jumătate orezul. 4-5 minute. care. Asezonaţi-1. ^ T ocaţi prin maşina de tocat somnul. '1 Spălaţi. are rolul de a proteja preparatul culinar. apoi umpleţi burta peştelui şi coaseţi-o cu ac şi aţă de bucătărie. curăţaţi şi evisceraţi cega. fiieurile de sardine mărunţite. 5 După ce s-a copt peştele. tăiată bucăţele. a napa în aspic înseam nă a îm brăca preparatul cu o peliculă subţire de aspic caid. după ce s-a răcit.200 g burtă de somn .O cegă de aproximativ 1.

apoi li se pun înapoi căpăcelele. . jumătate din mărarul tocat. '1 Spălaţi gogonelele. apoi scoateţi tava şi lăsaţi să se răcească.2 linguri ulei de floarea soarelui. fără os şi fară şorici .O legătură de mărar tocat .Vi de pahar de orez .eu prefer gogonelele m urate celor în oţet.300 g carne de viţel tocată . după care introduceţi tava în cuptor.' . Cu această umplutură se umplu gogonelele.12-16 gogonele acre (în funcţie de mărime) . 5 Serviţi gogonelele cu piure de cartofi sau cartofi ţărăneşti. .!4 linguriţă piper negru măcinat M cxl < d&p te ^ a ta te . ^ Tocaţi mărunt costiţa. aşezaţi gogonelele în aceasta. adăugaţi apă până la jumătatea lor.100 g costiţă afumată. radeţi pe râzătoare ceapa şi amestecaţi-le cu carnea tocată. ■y > . Coaceţi gogonelele timp de 30 -3 5 de minute.2 ouă . orezul fiert.Un vârf de cuţit de cimbru /2 linguriţă sare . apoi tăiaţi-le câte un căpăcel şi scoateţi-le miezul. 4 încingeţi cuptorul la 180° C.D ificultate C o st 4 % % Sfat .O ceapă mare. apoi ungeţi cu ulei o tavă. apoi mărar. deoarece au o arom ă m ai plăcută şi sunt crocan te. ouăle şi condimentele. curăţată . 2 Fierbeţi pe jumătate orezul într-un litru de apă sărată.

curăţat şi spălat . . păstrând lichidul. timp de 35 -4 0 de minute. p t e p a t a t e .O crenguţă de cimbru ' 2 foi de dafin . . apoi strecuraţi-o. .pentru acest preparat. de aproximativ 1-2 kg . adăugaţi uleiul şi căliţi uşor legumele. Fierbeţi fasolea la foc domol. dar şi o cană din cea în care a fiert fasolea. timp de 3 -4 ore. peste noapte. 5 între timp. ' 2 linguri pastă de roşii ' Vi linguriţă sare .*/ 4 linguriţă piper negru măcinat M o d d e .1 ardei gras. până se înmoaie. încingeţi cuptorul la 190° C .500 g fasole boabe .1 Opăriţi ciolanul de porc într-o oală cu apă clocotită. va fierbe m ai repede.Un ciolan de porc afumat.2 cepe. Adăugaţi o cană din apa în care a fiert ciolanul. % ' fc L ^ o /e .Cj g J o j^ c i£ u /y ic ii C o st % f . apoi încingeţi o cratiţă. D ificultate Sfat .7 -8 boabe de piper negru ' O legătură de mărar. 2 Puneţi fasolea în apă.O rădăcină de păstârnac . pătrunjelul şi o ceapă întreagă. Fierbeţi fasolea pe aragaz. tocat ' 2 linguri ulei de floarea soarelui. curăţate . 4 Tocaţi mărunt ceapa şi ardeiul cubuleţe.O rădăcină de pătrunjel . 2 Fierbeţi fasolea în 2 ape. apoi scoateţi-1 şi puneţi-l la fiert. Coaceţi descoperit timp de 2 5 -3 0 minute. ca să se înmoaie. timp de 5-10 minute. dar eliminând zarzavatul. stropiţi fasolea cu pastă de roşii în amestec cu 2 linguri de apă şi introduceţi cratiţa în cuptor. în acest fel. Aceasta fierbe mai uşor şi nu se sfărâmă. mare sau 1 gogoşar. în 31 de apă rece. Fierbeţi-1 până carnea se desprinde de pe oase. apoi boabele de piper. iar în a treia apă adăugaţi păstârnacul. apoi adăugaţi fasolea şi ciolanul dezosat. 6 Serviţi fasolea cu mărar tocat deasupra şi cu ceapă roşie sau cu murături. recom an d fasolea cu bob m ic.puteţi lăsa fasolea în apă. cu foile de dafin. adăugând şi sare.

2 0 0 g ciuperci.O ceapă mare. curăţata . iar apoi./ / Pui D ificultate .O linguriţă sare . spălate . la ia ţi ţelina în fâşiuţe. amestecând continuu. tarhonul tocat şi vinul. curăţat . adăugaţi smântână şi mai ţineţi câteva minute pe foc. 4 Serviţi puiul cu pilaf de legume sau cu piure de cartofi.Un căţel de usturoi.' /2 de pachet de unt . în funcţie de mărime 2 încingeţi untul într-o cratiţă. curăţată . III c e r e r e : 3>e .14 linguriţă piper negru. ^ După ce carnea s-a frăgezit destul. s c o « f t i. tocat . După ce pieptul a devenit auriu.Un pahar vin alb. iar în cratiţă înăbuşiţi ceapa şi ţelina. sarea şi piperul.l“ ntr-o la cald. Continuaţi pana ce legumele se înmoaie puţin.6 minute. n u r c ile . D u p f t . măcinat M e x l <d& p t ^ a t a t e . apoi adăugaţi puiul.O ţelină mică. m âncarea n u trebuie să mai clocotească . Tăiaţi ciupercile sau în patru. sec .O lingură tarhon proaspăt. usturoiul.6 0 0 g piept de pui . tăiaţi pieptul de pui în apoi rumeniţi-1 uşor. Acoperiţi cratiţa şi înăbuşiţi timp de 15 minute.I Tocaţi mărunt ceapa.O cană smântână .Cost % % % m Sfat = â t e ^ i e !ţ ) u p ă ce adăugaţi sm ântână.

2 Serviţi pulpele cu sosul rămas în tavă şi garnitură de legume. dar în acest caz tim pul de coacere este m ult redus (2 5 de m inu te pentru ciocănele şi 2 0 de m inute pen tru aripioare) .2 linguri ulei de floarea soarelui. apoi tocaţi usturoiul.4 pulpe mari de pui .Un vârf de cuţit de maghiran . apoi coaceţi în cuptor timp de 3 5 -4 0 de minute. c e r e r e 2><r r£ L u ^ x 3>e SAZA .P u /p & Dificultate d e . curăţate . într-o tigaie bine încinsă cu ulei.‘A linguriţă piper negru. Turnaţi de jur împrejur vinul şi fondul de pui.O cană fond de pui. apoi aşezaţi ceapa pe o tavă stropită cu uleiul în care s-au rumenit pulpele. încingeţi cuptorul la 180“ C .Un vârf de cuţit de rozmarin . apoi presăraţi cu un amestec din condimente. Peste aceasta aşezaţi pulpele.2 căţei de usturoi. 2 Tăiaţi ceapa solzi.Un vârf de cuţit de cimbru . usturoi şi ierburile aromate. preparat cu concentrat tip cub . p u l d u ✓//? C o st % % % Sfat .1/2 linguriţă sare . demisec .puteţi înlocui pulpele cu ciocănele de pui sau cu aripioare.O cană vin alb. ştergeţi-le şi apoi rumeniţi-le pe toate părţile. măcinat 1 Spălaţi pulpele. curăţaţi . .2 cepe mici.

p u » cltGClCi/lte. 5 Serviţi degeţelele crocante împreună cu beţe de morcovi. pieptul de pur. de ardei şi de castraveţi. pentru că fulgii mari oferă un aspect plăcut.O cană ulei de floarea soarelui . fară piele şi fară os .3 linguri smântână dulce . folosind un sucitor. . iar după 2 ore de când aţi introdus fâşiile de pui în congelator. 4 încingeţi o tigaie cu ulei. zdrobiţi fulgii.6 0 0 g piept de pui. Scoateţi fâşiile rumenite pe o hârtie absorbantă. Dificultate C o st <1 d % Sfat . iar apoi introduceţi-le în congelator. apoi mixaţi-i cu pătrunjelul tocat şi aşezaţi mixtura pe o farfurie sau pe o tăviţă. Este de preferat să nu fie foarte m ă ru n t zdrobiţi. 2 Amestecaţi într-un blender brânza. smântână şi boiaua cu o lingură sau două de apă.O lingură pătrunjel.O linguriţă sare M od p t'cp a i'C itei- 1 Spălaţi. apoi tăiaţi fâşii. ^Treceţi fâşiile de piept de pui prin sos şi prin mixtura de fulgi de porumb.introduceţi fulgii de poru m b în tr-o pungă . tocat măruni. de-a lungul fibrei. Zdrobiţi fulgii de porumb. .de. scoateţi-le şi prăjiţi-Ie în baie de ulei.ji. Turnaţi amestecul într-un bol.75 g cremă de brânză .* / 2 linguriţă boia iute . Trebuie să obţineţi un amestec cu consistenţă de smântână. .1 cană şi ţ/ z fulgi de porumb .

Tăiaţi castraveţii în fâşii. Stingeţi cu supa de pui şi fierbeţi câteva minute.5 kg . eliminaţi sâmburii mari şi stoarceţi-i uşor. scoateţi-o la cald şi adăugaţi în locul ei sferturile de boboc şi rumeniţi-le. După ce s-au rumenit. ^ Adăugaţi în cratiţă costiţa şi bobocul. Dacă mai este necesar. Fierbeţi în continuare.O legătură de mărar tocată. pentru a nu se forma cocoloaşe. condimentele şi castraveţii storşi.Icană . Tocaţi ceapa mărunt. deoarece atât costiţa.2 cepe medii.Un vârf de cuţit de cimbru .O lingură ulei de floarea soarelui . sotând-o uşor. scoateţi-le şi pe acestea şi adăugaţi ceapa. /ţ Opriţi focul şi lăsaţi să se răcească puţin. adăugaţi pasta de roşii. După 30 de minute. adăugaţi puţină supă de pui sau apă caldă. Este posibil să nu fie necesară foarte m ultă. După ce s-a rumenit. . adăugaţi faina şi amestecaţi puţin.O lingură pastă de roşii . la foc domol. . amestecând continuu.Un boboc de raţă de aproximativ 1. Tăiaţi costiţa fâşiuţe. i^ rfe re 2>e ba z a .100 g costiţă afumată.c iu D ificultate Cose % % % % < ia s th a /G : ^ i a c r t Sfat .şi ‘ /2 supă de pui. preparată cu concentrat tip cub .Un pahar smântână fermentată .4 5 0 g castraveţi acri .atenţie ia adaosul de sare. 5 Serviţi bobocul de raţă cu mărar tocat deasupra şi smântână separat. fară os şi fară şorici .2 linguri faină . măcinat A fo c/ de. c â t şi castraveţii sau supa de pui conţin sare. 2 încingeţi o cratiţă cu puţin ulei.'A linguriţă sare . p te p a tC i)^ 1 Tăiaţi bobocul în 4 sferturi. cimbrul. apoi rumeniţi costiţa. Când a devenit sticloasă.V 4 linguriţă piper negru. curăţate . continuând să fierbeţi la foc domol. până când carnea devine moale şi sosul are consistenţă fină.

Eliminaţi codiţele frunzelor de ştevie. tot spre interior.pentru cei ce doresc să m ănânce sarm ale. ceapa. ^ Stropiţi o cratiţă cu puţin ulei. timp de 5 secunde.2 0 -2 4 de foi de ştevie proaspătă . timp de 35 de minute. eu recom an d să în locuiască gâscă cu pieptul de curcan .O linguriţă sare . Turnaţi vinul şi supa de pui. cu partea mai lată spre dumneavoastră.4 0 0 g carne de gâscă. Fierbeţi orezul doar pe jumătate într-o crăticioară cu 500 ml de apă cu sare.O lingură ulei de floarea soarelui . împreună cu ceapa. apoi aşezaţi o lingură de umplutură pe foaie. fară piele şi oase .Vi linguriţă mărar. dar urm ează o dietă hipocaiorică.100 g costiţă afumată de pahar orez cu bobul rotund . îndoiţi marginea dinspre dumneavoastră.Vi linguriţă leuştean. tocat M o a / a fe /> r ^ c o 'a r '& 1 Tocaţi carnea. în maşina de tocat. apoi stropiţi cu ulei. Continuaţi apoi să rulaţi sărmăluţa. I /^ e r c r e 2>e 2><r sA z4 . Tăiaţi costiţa felii. Scoateţi-le într-un vas cu apă rece. pentru a stopa fierberea. opăriţi foile de ştevie.si să elim ine costiţa. aşezaţi câte o frunză pe masă. curăţare . 2 încingeţi cuptorul la 175° C.Un vârf de cuţit de cimbru . pasta de roşii. apoi aşezaţi feliile de costiţă.' /2 linguriţă pătrunjel.Vi cană supă de pui. " O n -P ot D ificultate C o st % % % ^ Sfat . 4 Serviţi sărmăluţele cu verdeaţă tocată deasupra şi cu sos din cratiţă. cu mare grijă. Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi pe foc domol. luaţi capacul şi coaceţi timp de 2 0-25 de minute. cimbrul şi condimentele.2 cepe medii. . tocat .O lingură pastă de roşii . apoi introduceţi-o în cuptor.Să)^/ytoJd& ^ S dă.Vi cană vin alb. peste carne.¥i linguriţă piper negru măcinat . iar peste acestea clădiţi sărmăluţele. până ce sărmăluţele sunt moi. tocat . să nu se rupă. într-un bol amestecaţi carnea. sec (eu prefer AJigotte) . înspre interior. apoi îndoiţi şi marginile laterale. preparată cu concentrat tip cub .

încingeţi cuptorul la 175° C.O ceapă mare.Carne de gâscă cu os. pentru 15 minute. după care adăugaţi supa şi amestecaţi ca să nu se prindă orezul. ^ Opriţi focul de sub oală şi lăsaţi 10 minute să se răcească puţin.O foaie de dafin M o d d& 1 Tăiaţi carnea în bucăţi. Adăugaţi sarea. adăugaţi restul de ceapă şi zarzavatul întreg.Un morcov. Tăiaţi morcovul în rondele mici. ^ S d ă . curăţată . iar ţelina tăiaţi-o cubuleţe.P i / q/ " de. dar nu ridicaţi capacul timp de 10 minute.O rădăcină de păstârnac sau pătrunjel. până când carnea este moale şi supa s-a redus la jumătate. iar după 1 oră. când nu mai necesită spumare. timp de 10 minute. 2 Puneţi carnea şi apa într-o oală. . . apoi strecuraţi supa. la fiert pe foc domol. legumele tăiate şi bucăţile de gâscă. Scoateţi la cald carnea. Colectaţi într-o farfurioară grăsimea care s-a ridicat la suprafaţa supei. Tocaţi Vi ceapă mărunt. apoi adăugaţi orezul şi rumeniţi-1 şi pe acesta uşor. Scoateţi cratiţa din cuptor. aproximativ 1. Spumaţi din când în când. Fierbeţi la foc domol.O cană orez cu bob rotund .O legătură de pătrunjel. Spălaţi orezul în 3 ape.7-8 boabe de piper negru . curăţată . morcovul şi ţelina. tocat. Acoperiţi cratiţa cu un capac şi introduceţi-o la cuptor. boabele de piper şi fierbeţi descoperit. curăţată . timp de 1 h.O ţelină mică. 5 Serviţi pilafiil de gâscă cu pătrunjel tocat presărat deasupra.2 1 de apă . curăţat . 4 încingeţi o cratiţă cu grăsimea colectată de la supă şi căliţi uşor ceapa tocată. D ificultate C o st ^ ^ % .O linguriţă sare .5 kg . apoi adăugaţi foaia de dafin.

2 încingeţi o cratiţă cu unt şi înmuiaţi înăuntru ceapa tocată mărunt. curăţată . adăugaţi piperul şi lăsaţi să se răcească puţin. curăţat .O cană lapte .2 linguri cu vârf de faină . Fierbeţi la foc domol încă 2 0 de minute.ţ/ . adăugând-o treptat şi fierbeţi câteva minute la foc domol.O rădăcină de păstârnac. 4 Opriţi focul. . adăugaţi morcovul şi păstârnacul. Când a devenit sticloasă. 5 Serviţi ciulamaua cu mămăliguţă.O linguriţă sare -V 4 linguriţă piper negru. iar când nu se mai ridică spuma. .2 căni supă de pui.O ceapă mare. Spălaţi foarte bine pipotele şi puneţi-le la fiert cu apă şi sare.I . d& p u i C o st % H Sfat ~ dacă doriţi să păstraţi ciulam aua pen tru m ai târziu. amestecând din când în când. măcinat M exl d &p h ep a ta te. scoateţi-le din oală şi strecuraţi supa. preparată cu concentrat tip cub . rezervând 2 căni. ^ Adăugaţi în cratiţă puţină supă rezultată de la pipote. curăţată 2 de pachet de unt . pentru a nu form a pojghiţă. atunci stropiţi suprafaţa acesteia cu puţin u n t cald sau ulei. adăugaţi faina şi amestecaţi puţin. pipotele şi laptele. amestecând continuu. pentru a nu se forma cocoloaşe. Spumaţi din când în când. Fierbeţi la foc domol.Un morcov. timp de 20 de minute.CJu/o/yja D ificultate pipate. Stingeţi cu supă de pui.800 g pipote de pui . După ce pipotele s-au înmuiat.

brânzeturi fine franţuzeşti B eau fort. apoi reduceţi focul. cu piept).Un sfert de miel (pulpă de spate sau pulpă de faţă.3 căţei de usturoi. curăţaţi . 2 Stropiţi o tavă cu puţin ulei. D acă lichidul este incolor.10-12 cartofi noi. mici .O cană vin roşu. încingeţi cuptorul la temperatură mare. măcinat 1 Ştergeţi bine sfertul de miel cu o cârpă umedă. timp de 20 de minute. D acă iese lichid roşu sau roz. stingeţi-1 cu vin şi coaceţi-1 încă 30 de minute. carnea este gata. Tăiaţi roşiile în două şi puneţi-le şi pe acestea în tavă. Continuaţi coacerea încă 20 de minute. Verificaţi dacă este fâcută carnea şi apoi scoateţi friptura afară. mie! preparat cu sos.4 roşii. Ungeţi bine sfertul de miel de jur împrejur. introduceţi adânc în carne o furcă de bucătărie cu 2 vârfuri.3 crenguţe de cimbru . apoi aşezaţi-1 peste cartofi. cu marinată de usturoi. medii . ^ Coaceţi carnea de miel în cuptor. apoi aşezaţi grupat cartofii noi. Terra R om ana Cui^ee Charlotte Tem peratu ra de servire: 2 1 -2 2 ” C M ân căru ri potrivite: friptură de raţă.2 linguri ulei de floarea sorelui . sec .M is J D ificultate /d (Z U p ^ G t C o st • % ^ Sfat . la temperatură mare. Spălaţi bine cartofii noi. aproximativ 2 kg . atunci m ai trebuie lăsată. 4 Serviţi friptura cu cartofii noi. C edar .pentru a verfica dacă este gata friptura coaptă.O linguriţă sare .y %linguriţă piper negru. . Zdrobiţi usturoiul şi amestecaţi-1 cu condimente şi apoi cu cimbru şi ulei. sosul din tavă şi salată verde.

...

până devine translucentă. /^ e r c r e 2>e p /^xm ava ^. Adăugaţi în locul cărnii ceapa şi sotaţi-o şi pe aceasta.A //e / Dificultate du Cost % 9 9 Sfat . măcinat M o tJ de.2 cepe medii. . nu trebuie folosit capacul.500 g spanac proaspăt. apoi tăiaţi-o bucăţi. ori de câte ori fierbeţi legum inoase verzi sau verdeţuri. evitaţi ca acestea să se îngălbenească. ^Adăugaţi peste carne condimentele.Un pahar smântână dulce . 4 înainte de a fi gata preparatul. Continuaţi fierberea.Vi linguriţă nucşoară . Tăiaţi spanacul în pătrate mari. .puteţi înlocui pulpa de miel cu cod ete . ele răm ânând verzi şi fresh . Tocaţi mărunt ceapa şi usturoiul. 2 încingeţi o crariţă cu ulei şi rumeniţi uşor carnea.O linguriţă sare ' Va linguriţă piper negru. Adăugaţi carnea şi o cană cu apă. după care acoperiţi cu un capac şi fierbeţi la foc domol. adăugaţi încă puţină apă.2 căţei de usturoi ' 2 linguri ulei . 1 Spălaţi foarte bine carnea. fară capac.nu uitaţi ca. usturoiul şi spanacul. 5 Serviţi mielul cu orez fiert. spălat fi curăţat de codiţe .O linguriţă boia dulce . timp de 30 de minute. Dacă lichidul a scăzut mult. adăugaţi smântână dulce şi mai daţi încă 2 clocote. Fierbându-le descoperit. încă 10-12 minute. curăţate .800 g pulpă de miel fară os . apoi scoateţi-o la cald.

Un sfert de ied.S 'tU 'fa i d& / y j i s j D ificultate C o st % % % f^ i^ n tu tă t e j Sfat .O lingură cu vârf de unt .3 legături de ceapă verde. curăţată . aşezaţi în mijlocul ei legumele din marinadă.2 căni supă de pui preparată cu concentrat tip cub . 4 în timp ce carnea fierbe. Tăiaţi ceapa şi usturoiul verzi în bucăţi de aproximativ 7-8 cm.O ceapă medie.3 linguri de ulei . adăugaţi f^ina şi amestecaţi puţin. 6 Serviţi carnea de ied cu sos şi garnitură de legume.O legătură de usturoi verde.O lingură cu vârf de fâină . iar peste aceasta aşezaţi sfertul de ied. deasupra puneţi legătura de usturoi. curăţat . Stingeţi cu oţet. M o d o/!e 1 Spălaţi foarte bine carnea. . 4 Coaceţi carnea în cuptor. Tocaţi mărunt ceapa. curăţată . 2 încingeţi cuptorul la 180° C.O linguriţă sare .2 linguri ulei . 5 Adăugaţi soteul de verdeţuri împreună cu pastă de roşii peste carne şi continuaţi fierberea încă 15-20 de minute.puteţi prepara în acelaşi fel şi capra m atură .O lingură pastă roşii . apoi tăiaţi-o bucăţi. sau până când carnea s-a rumenit frumos şi este pătrunsă. întorcând-o. păstrând separat legumele. Când a devenit sticloasă.3 legături de usturoi verde. apoi amestecaţi sosul rezultat cu smântână şi turnaţi-1 peste ied.O lingură oţet de vin alb . 2 Stropiţi o tavă cu ulei.Va linguriţă piper negru măcinat .800 g piept sau cotlete de miel .Un pahar de smântână fermentată . apoi turnaţi deasupra zeama de la marinată şi continuaţi încă 30 de minute. încingeţi o tigaie cu ulei şi înmuiaţi ceapa şi usturoiul verzi. După ce s-a rumenit. 2 încingeţi o cratiţă cu unt şi înmuiaţi ceapa tocată mărunt.2 căni de marinată de carne (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) . Scoateţi carnea din marinată şi strecuraţi zeama. adăugaţi carnea şi rumeniţi-o bine. 1 Aşezaţi sfertul de ied într-o tavă şi stropiţi-1 cu marinadă. timp de 30 de minute. Ungeţi carnea cu ulei şi condimentaţi-o. Lăsaţi carnea în marinată pentru 12 ore. de aproximativ 2 kg . amestecând când şi când. curăţat .O linguriţă de sare - Va linguriţă de piper negru măcinat M o d de. 6 Serviţi stufatul presărat cu pătrunjel tocat. 5 Scoateţi carnea la cald şi pasaţi legumele şi sosul din tavă.O lingură pătrunjel tocat . ^ Fierbeţi la foc domol timp de 45 de minute. când aveţi timp. apoi adăugaţi supa de pui şi condimentele.

O ceapă mare.Un pahar vin alb sec . Presăraţi condimentele peste carne.P u /p ă Dificultate d e . ^ în timp ce rumeniţi carnea.7 5 -8 0 g costiţă sau slăninuţă afumată . aproximativ 1 kg . O Serviţi pulpa de viţel tăiată felii. Când este rumenă. cu coadă cu tot. 2 împănaţi pulpa cu fâşiuţe de slănină şi usturoi. împreună cu sosul de ciuperci presărat cu pătrunjel tocat şi cu piure de cartofi. spălate şi curăţate .O linguriţă sare . continuând fierberea. iar ciupercile tăiaţi-Ie.O linguriţă cimbru . apoi rumeniţi carnea într-o tigaie încinsă cu ulei.3 0 0 g ciuperci. adăugaţi ciupercile şi supa de vită. Stropiţi pulpa cu puţin ulei din tigaia în care aţi rumenit-o şi adăugaţi restul de fâşiuţe de slăninuţă şi usturoi. Tăiaţi usturoiul şi slăninuţă în fâşii. curăţată . puneţi vinul şi ceapa Ia fiert. măcinat A/oe/ 1 Ştergeţi pulpa cu o cârpă umedă apoi. folosind un cuţit cu vârful ascuţit. Tocaţi foarte mărunt ceapa. carne roşie. . operaţi incizii.Un pahar suc de roşii . Acoperiţi acum tava cu o folie de aluminiu.O lingură pătrunjel tocat .2 căţei de usturoi. După 5 minute adăugaţi sucul de roşii şi cimbrul. la cald. brânzeturi .O bucată de pulpă de viţel.puteţi folosi ciuperci Champignon sau hribi. După ce lichidul s-a redus la jumătate.2 căni supă de vită. preparată cu concentrat tip cub . scoateţi-o pe o farfurie. V inul Cavalertilui Cabernet Sauvignon Tem peratu ra de servire: 21-22°C M âncăru ri potrivite: m ezeluri.Vi linguriţă piper negru. în funcţie de mărime.2 linguri ulei . într-o crăticioară. în două sau în patru. 5 încingeţi cuptorul la 180° C şi coaceţi pulpa de viţel timp de 70 -7 5 de minute. din loc în loc. continuând fierberea încă 5 minute. apoi aşezaţi carnea într-o tavă şi turnaţi sosul de vin deasupra . \4 a ^ e J Cost ţ Sfat . .

.

2 morcovi curăţaţi . scoateţi-o pe o farfurie caldă. 2 După ce aţi rumenit carnea. fară a clocoti. 1 Ştergeţi pulpa cu o cârpă imiedă.O bucată de pulpă de vită. tăiaţi-o felii. / r e L U ^ X 3>£ b a z ă I . Taiaţi ceapa solzi.2 linguri ulei . după ce s-a răcorit puţin. Repuneţi cratiţa pe foc şi încălziţi puţin conţinutul. apoi aşezaţi într-o cratiţă zarzavatul felii şi deasupra pulpa.O cană smântână fermentată .O lingură pătrunjel tocat .!4 linguriţă piper negru măcinat M o d de. adăugaţi muştarul peste sosul cu zarzavat şi daţi două clocote. acoperiţi-o cu un capac şi înăbuşiţi-o. S/yfâ^â/^a M u^tat CJa^id D ificultate Cose % % f Sfat . la foc domol. Condimentaţi-o. Aşezaţi feliile de pulpă. ^ După ce carnea s-a pătruns. înapoi în cratiţă.. curăţată .O linguriţă sare . apoi tăiaţi morcovii şi ţelina felii subţiri.O ţelină mică. curăţate .2 cepe medii.pen tru acest preparat cereţi m ăcelarului să vă dea nucă sau fricando de vită X j^ y -e d iA n tc . scoateţi-o pe un tocător şi. încingeţi o tigaie cu ulei şi rumeniţi carnea de jur împrejur. turnaţi apă caldă până la jumătatea cărnii. reasamblate în forma iniţială. 5 Serviţi pulpa de vită cu sosul din tavă şi cu cartofi natur. de aproximativ 1 kg . fâcându-le loc printre feliile de legume. pentru a nu se “brânzi”. apoi luaţi cratiţa de pe foc şi adăugaţi smântână. în acest timp. adăugând apă caldă. amestecând. timp de 75 de minute. dacă mai este nevoie. /ţ. Viij^ dU SoS de.O lingură muştar clasic -/ '2 linguriţă nucşoară .Puipă ele.

brânzeturi It e fe r e : 3>£ 2>e BAZA . 2 între timp. spumând din când în când. timp de 2 ore.O ceapă mare.O lingură pătrunjel tocat . înconjurat de legumele presărate cu pătrunjel tocat şi sosul de hrean. apoi scoateţi carnea şi legumele pe o farfurie. curăţate .2 rădăcini de pătrunjel. Fierbeţi încă 30 de minute.ă D ificultate ■ ■■ C ost % % ^ Sfat . Scoateţi carnea.2 0 “ C M ân căru ri potrivite. Strecuraţi supa. după alte 20 de minute adăugaţi cartofii şi fasolea verde.Un pahar sos de hrean cu smântână (vezi la capitolul Sosuri şi AJuaturi) . 5 Serviţi rasolul de vită pe o tavă.1 Spălaţi bine rasolul şi puneţi-1 Ia fiert în apă rece. curăţată .4 cartofi mari. 4 Amestecaţi sosul de hrean cu 2 linguri cu supă de vită.2 morcovi mari. V inul Cavalerului M erlot Tem peratu ra de servire: 1 9 . tăiaţi legumele în bucăţi mari. ^ După 2 ore adăugaţi zarzavatul. curăţaţi . curăţată . vânat. Fierbeţi la foc domol.200 g fasole verde .v i t . cam de aceeaşi dimensiune. p r ^ a r e v 'e . Eliminaţi restul. curăţaţi .O lingură sare .pentru acest preparat cereţi m ăcelarului să vă dea nucă sau fticândo de vită . preparare din carne roşie.2 kg pulpă de vită . eliminaţi ceapa.O ţelină mică.7-8 boabe de piper negru M o d de.

iar ciupercilor rupeţi-le codiţele.2 cepe roşii. /ţ Serviţi frigăruile cu cartofi prăjiţi şi salată. apoi puneţi în locul lor cuburile de pulpe.e f? a t O J' e . Amestecaţi într-un bol toate condimentele şi ierburile cu uleiul. înmuiaţi frigăruile de lemn în apă timp de 10 minute.'4 linguriţă piper negru măcinat .O linguriţă cimbru . 2 încingeţi bine grătarul. Ultima bucată va fi ciuperca întreagă. tot de 3 cm. Tăiaţi ardeii în pătrate. apoi înfigeţi legumele şi carnea.8-12 ciuperci Champignon.O linguriţă sare . . p r . medii . curăţate . cepele tăiaţi-le în bucăţi asemănătoare cu cuburile de pulpe. . ^ Frigeţi frigăruile. alternându-le.‘ 1 Spălaţi pulpele de pui şi tăiaţi-le în cuburi de 3 cm.3 linguri ulei de floarea soarelui d e . curăţaţi .de. p u i D ificultate C ost % d % c u Z & ^ /y ie .Vi linguriţă rozmarin proaspăt tocat .O linguriţă boia dulce . Scoateţi legumele pe o farfurie. întorcându-le câte un sfert de tură la fiiecare 2-3 minute şi stropindu-le cu câte puţină marinadă. apoi tăvăliţi legumele prin acest amestec.800 g pulpe de pui dezosate .2 ardei graşi verzi.

pentru a nu se face cocoloaşe. iar la sfârşit zeama de lămâie şi bucăţile de carne fierte. piz/^ t e f e r e 2>£ 3>£ SA Z 4 . Continuaţi fierberea încă 30 de minute. strecuraţi-l p rin tr-o strecurătoare cu ochiuri m ici şi apoi adăugaţi carnea. câte un polonic cu supă. veţi avea nevoie de 4-5 căni cu supă. puţină smântână şi piure de cartofi. amestecând energic.Un morcov curăţat . curăţată . spumând din când în când.d e . apoi turnaţi. cu un tel. 2 Fierbeţi pieptul în 3 I de apă.2 linguri făină . amestecând bine.Zeamă de la o lămâie . Vinul CavaleruJui P in ot N oir Tem peratu ra de servire: 1 7 -1 8 “ C M ân căru ri potrivite: a irn e albă. pe rând.1 kg piept de viţel . .O ţelină mică.ţ4 linguriţă piper negru măcinat M o d de.O ceapă medie. curăţată . Amestecaţi încă 1-2 minute. apoi tăiaţi-1 bucăţi. Fierbeţi sosul timp de 20 de minute.O lingură pătrunjel tocat . la foc mic. adăugând piperul măcinat şi nucşoara. Tăiaţi şi legumele în bucăţi mari. 5 Serviţi anghemachtul presărat cu pătrunjel tocat. până se formează o “mingiuţă” de făină şi unt.acest preparat este varianta săsească a ciulam alei noastre . 4 încingeţi untul. la foc domol. Pentru anghemacht.Vi pachet de unt .Un pahar smântână fermentată . 1 Spălaţi pieptul.O linguriţă sare . ^ După ce carnea s-a pătruns şi nu mai necesită spumate (aproximativ 75 de minute) adăugaţi şi legumele împreună cu sarea.dacă anghem achtul are cocoloaşe. după care scoateţi carnea pe o farfurie şi strecuraţi supa rezultată. v i'^ e j D ificultate C o st % % % Sfat .Vi linguriţă nucşoară . într-o cratiţă şi adăugaţi făina.

3 felii de franzelă.30 0 g pulpă de vită . scoateţi-le pe hârtie absorbantă. încingeţi cup torul la 2 0 0 ° C . Amestecaţi tocătura cu verdeaţă. (care diferă. C elor care urm ează o dietă fată prăjeli le recom an d urm ătoarea variantă: preparaţi chifteluţele în acelaşi fel. până în m om en tu l când trebuie să le tăvăliţi prin faină. 4 în dmp ce chifteluţele se prăjesc.*/ 2 linguriţă de sare .2 linguri oţet de vin alb . renunţaţi la faină şi.o substanţă toxică. prin prăjite se p rod u c acrilam ide . Aşezaţi chifteluţele într-o cratiţă şi apoi strecuraţi sosul peste acestea. dând 2-3 clocote. Chifteluţe . în lo c să le prăjiţi. După ce s-au rumenit frumos.2 ouă . într-o cratiţă.o linguriţă mărar tocat . de la caz la caz. curăţată . d e fe r e D e . sau mai m ult.4 foi de dafin .5-6 boabe de piper negru M o d de. puneţi la fiert. pe care la aplatizaţi uşor între palme şi le tăvăliţi prin faină. D in acest m o m en t. adăugaţi câte puţin ulei proaspăt.2 căţei de usturoi . în funcţie de dim ensiunea tigăii) adăugaţi câte puţin ulei. după care lăsaţi-le acoperite. Acesta se pierde la prăjit.O linguriţă pătrunjel tocat . toate ingredientele pentru sos şi fierbeţi-Ie timp de 12-15 minute. ^ încingeţi într-o tigaie cu marginile înalte jumătate din ulei. In plus.O linguriţă sare . aşezaţi chifteluţle pe o tavă stropită uşor cu ulei şi caoceţi-le tim p de 7 -8 m inu te.Vi linguriţă piper negru măcinat .2 linguri cu vârf de faină . ouă şi condimente. 2 Puneţi faina pe o farfurie sau tăviţă şi apoi formaţi chifteluţe de mărimea unui ou. cu coaja înlăturată .după fiecare tranşă de chiftele.D ificultate Sfat .O cană ulei de floarea soarelui Sos .O ceapă medie.O lingură zahăr . se arde uşor şi se degajă acroleină .2 căni suc de roşii dens sau pastă de roşii . timp de 10 minute.com puşi cancerigeni. iar dacă răm âne prea puţin în tigaie. ca să se marineze. 1 înmuiaţi franzela în jumătate de pahar cu apă. apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o împreună cu carnea tăiată bucăţi şi ceapa tăiată sferturi. După fiecare tranşă de chifteluţe prăjite. apoi prăjiţi chifteluţele la foc domol. în funcţie de dimensiune.300 g fleică de porc . 5 Serviţi chifteluţele cu orez sau cu macaroane.ţ/2 pahar de vin alb . câte 3 minute pe fiecare parte.

.

cu coaja înlăturată .O lingură mărar tocat .O cană ulei de floarea soarelui M o d de. ^t-epcO 'O f'e. ouăle şi condimentele. Tăvăliţi. După fiecare tranşă de pârjoale prăjite.O linguriţă sare . apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o împreună cu carnea tăiată bucăţi.Un pahar lapte .4 felii de franzelă. adăugaţi câte puţin ulei proaspăt. prin pesmet. întorcându-le. curăţat . Radeţi cartoful pe răzătoarea cu găuri mari.Un cartof mare. scoateţi-le pe hârtie absorbantă. După ce s-au rumenit frumos. timp de 8-10 minute.4 0 0 g fleică de porc .4 0 0 g pulpă de vită .3 ouă . cartoful. . ^ încingeţi într-o tigaie cu marginile înalte jumătate din ulei. ca să nu se ardă.P â j^ o o J & / y i c > / i D ificultate % % Sfat .O cană pesmet de casă .1 Tocaţi mărunt ceapa şi căliţi-o în puţin ulei.O lingură pătrunjel tocat . Amestecaţi tocătura cu ceapa.O ceapă medie. 2 Puneţi pesmetul pe o farfurie sau tăviţă şi apoi formaţi pârjoaJe de dimensiunea unei pere.le 4 Serviţi pârjoalele cu piure de cartofii şi salată de varză murată sau salată verde. . până devine sticloasă. înmuiaţi franzela în lapte. curăţată .puteţi să preparaţi pârjoalele doar din carne de viţel sau de curcan. verdeaţa.*/ 4 linguriţă piper negru măcinat . apoi prăjiţi pârjoalele la foc domol.

încingeţi o cratiţă cu fundul gros (eventual un tuci) şi marginile înalte cu ulei. după care răsturnaţi totul intr-un bol şi aşezaţi în cratiţă un strat uniform de varză scursa de zeamă. degresată ujor . Tocaţi mărunt varza. curăţată de cotor şi pusă puţin la desărat.O lingură boia dulce .1 Spălaţi carnea. apoi aşezaţi deasupra sosul cu carne din bol. C ei ce doresc ceva m ai “light” vor trebui să ocolească preparatul ce urm ează. încă un strat de varză. 4 Serviţi varza secuiască cu cartofi copţi şi smântână. apoi renunţaţi la capac şi continuaţi încă 15 minute.unii prepară acest fel cu carne de oaie (toam n a se sacrifică oile care sunt sterpe).pentru a desăra varza. . procedând la fel şi cu ceapa. Scuturaţi uşor cratiţa şi acoperiţi cu un capac ^ Introduceţi cratiţa în cuptor pentru 90 de minute. Când toate s-au rumenit frumos.3 linguri ulei de floarea soarelui (sau untură) . Fierbeţi acoperit timp de 30 de minute. restul de faină şi la urmă smântână.Un gogoşar curăţat şi spălat . . apoi tăiaţi şi gogoşarul fâşiuţe subţiri. .O lingură faină .2 crenguţe de cimbru . adăugând puţină apă caldă. 2 încingeţi cuptorul la 180° C.O linguriţă piper negru măcinat . adăugând puţină sare (nu prea multă. apoi tăiaţi-o în cuburi cu latura de 3 cm.V o }'Z ă D ificultate Sfat s & a u ic is c ija C o st ^ % . piperul.O linguriţă sare M o d de.O ceapă curăţată . boiaua şi crenguţa de cimbru. turnaţi o cană de apă. p i'cp a t'O t'e. este destul să o lăsaţi de 2 ori câte o / '2 de oră în apă călduţă.preparatele cu varză m u rată... sucul de roşii. schimbând apa. deoarece şi varza este sărată).6 0 0 g pulpă de porc. Presăraţi deasupra ’/z din faină.O cană smântână fermentată .Un pahar suc de roşii .O varză murată. cartofi şi carn e de porc proaspătă sau afum ată sunt specifice zonei reci din H argh ita şi Covasna. adăugând după 2-3 minute şi bucăţile de carne. D ar este atât de gustos. ori o tăiaţi fideluţă şi apoi o lăsaţi Vi de oră tot în apă călduţă. apoi căliţi uşor ceapa şi ardeii. aproximativ 1 kg . .

2 linguri unt .1 cană şi ‘ /2 lapte linguriţă sare . peparată cu concentrat tip cub .dacă vreţi.150 g ficăţei de pasăre .2 căni suc de roşii dens sau pastă de roşii .O cană faină .Vi de pahar vin alb . acestea se înm oaie şi le strică aspectul X n ^ & d le jit e .ţ/ 2 de cană smântână fermentată .O lingură zahăr M antie . /id â ^ & i d & p d . puteţi înlocui porcul cu viţel sau puteţi renunţa de to t la carne .O lingură mărar tocat .3 linguri ulei de floarea soarelui . căci dacă se toarn ă peste clătite.3 ouă .Un pahar de pesmet .400 g ciuperci spălate şi curăţate .1 liguriţă şi Vi sare Sos .C J â t î’ t e .2 ouă .Vi de pahar supă de legume.2 linguri ulei de floarea sorelui Servire .O linguriţă ulei de floarea soarelui + o lingură pentru prăjit Umplutură . ' ■ Clătite .2 ouă .S ă t& D ificultate • • • Sfat .sosul de roşii şi sm ân tână se servesc separat.O ceapă curăţată .Un pahar smântână linguriţă piper negru măcinat ^ e r c r t 2>e r e ta ^ x razA .150 g carne de porc tocată .O lingură faină . C ost ' t o d o t d .Vi de linguriţă sare .Vi de linguriţă cimbru .

până nu mai lasă zeamă. 6 Treceţi clătitele prin ouăle bătute. M antie 5 Bateţi bine ouăle într-o farfurie adâncă sau întrun bol. Intre timp. curăţaţi din nou tigaia şi căliţi ciupercile. După ce aţi rumenit ficăţeii. adăugând cimbrul. la foc domol. încingeţi uleiul şi untul într-o tigaie cu marginile înalte.Clătite 1 Bateţi ouăle cu laptele. bătând încontinuu. Sos 7 Fierbeţi toate ingredientele. Puneţi-1 ia rece pentru 20 de minute.M < x ld &p t'e p a tC O 'e . Scoateţi amestecul de carne într-un bol şi curăţaţi tigaia. Peste 3-4 minute adăugaţi carnea tocată şi continuaţi până ce aceasta nu mai face cocoloaşe. apoi prin pesmet. ficăţeii. 4 Bateţi ouăle cu smântână şi fâina. după care repuneţi-o pe foc şi rumeniţi ficăţeii. Puneţi pesmetul într-o farfurie sau tăviţă. după care prăjiţi-le pe ambele părţi. într-o crăticioară. verdeaţa şi condimentele. 2 într-o tigaie cu marginile joase prăjiţi clătitele. timp de 15 minute. apoi turnaţi faina în ploaie. Cu această compoziţie umpleţi clătitele şi pliaţi-le în formă de plic. . Umplutură ^ în timp ce aluatul de clătite stă la rece. apoi adăugaţi amestecul de carne tocată. tocaţi ciupercile mărunt. uleiul şi sarea. până s-a format un aluat cu consistenţă de smântână. 8 Serviţi clătitele braşovene cu sos de roşii şi smântână. tocaţi mărunt ceapa şi rumeniţi-o la foc domol într-o crăticioară cu ulei. ciupercile. separat.

ca toate pastele fainoase. iar dum neavoastră îm i veţi spune ce părere aveţi.O lingură sare.2 linguri caşcaval ras . Opriţi focul şi adăugaţi. p f'e p a ta f'e .O cană lapte . încingeţi untul intr-o cratiţă şi sotaţi uşor ceapa. pe rând. 2 între timp.150 g telemea grasă de vacă . telemeaua sfărâmată şi crema de brânză.O ceapă mică. brânza de vaci. tocată mărunt . Când aceasta s-a înmuiat.pentru a fierbe câ t mai repede apa.fierbeţi în continuare. se pun la fiert în apă clocotită cu sare. ^ Scurgeţi macaroanele şi puneţi-le peste sosul de brânză. . c e r e r e : 2>£ p^iM Â V A ^ii r£Lu>^z 7>e b Az . O are aşa o fi? A m să vă dau şi eu o reţetă. amestecându-le să se omogenizeze bine 4 Presăraţi caşcaval ras deasupra şi serviţi-le fierbinţi. Fierbeţi-le urmând instrucţiunile de pe pachet. acoperiţi oala cu un capac.150 g brânză de vaci . Acum introduceţi macaroanele în apă şi amestecaţi uşor. Amestecaţi până se formează o pastă. linguriţă piper alb măcinat M o d de. până clocoteşte.m. .recom an d să cum păraţi m acaroan e de calitate.Vi pachet de unt . adăugaţi laptele şi piperul măcinat şi .O cutie cremă de brânză natur .1 încălziţi 4 1 de apă cu 2 linguriţe cu sare.600 g macaroane .to ată lum ea ştie să facă m acaroane cu brânză. .c iu D ificultate C o st % % Sfat . . timp de 3 -4 minute. căci celelalte se sfărâmă după fierbere.acaroanele.

în coajă timp de 45-50 de minute. amestecându-i bine. în cazul cartofilor noi. dar nu de tot. ^ Serviţi cartofii noi cu costiţă friptă şi cu iaurt gras. adăugând sare în apă. dar fară să se spargă. se potriveşte m ai bine cel de m ăsline. de mărime mică spre medie . d ar atunci tim pul de preparare este cel indicat de specificaţiile tehnice ale prod ucătorului aparatului. apoi curăţaţi-i. ■ .1. apoi amestecaţi-1 cu uleiul de măsline şi ^ încingeţi cuptorul la 190° C. căci altfel sfârâie şi vă stropiţi cu ulei încins. Tocaţi mărunt usturoiul. apoi presăraţi cu frunzele tocate de ţelină şi serviţi lângă friptură de pasăre. 2 Puneţi vasul cu cartofi sub jet de apă.4-5 linguri ulei de măsline . până sunt aproape pătrunşi. până condimentele rămase.Vi linguriţă baza de mâncăruri tocate . apoi fierbeţi-i la foc domol.puteţi să ficrbeţi cartofii noi în abur. Se rumenesc cartofii timp de 10 minute. se răcesc.2-3 linguri mărar tocat .3 linguri ulei de măsline extravirgin . /?t'epO}'Ci)'e.O cană iaurt gras M o d d& M o d de. eu recom and uleiul de floarea soarelui p en tru gătit. apoi se fierb în apă cu sare.2 kg cartofi roşii . apoi adăugaţi restul de ulei aromat şi amestecaţi.5 kg cartofi noi. zdrobiţi-i uşor. folosind aparatul de gătit în abur. dar. J jiy ' e d ie ji ^ s .1 linguriţă frunze de ţelină tocate . Stropiţi o tavă cu puţin ulei aromat şi aşezaţi cartofii. apoi se presară mărarul tocat.2 căţei de usturoi . timp de 15-18 minute.O lingură sare . până intră uşor furculiţa în ei. fiind mai arom at. 2 încingeţi uleiul înrr-o cratiţă şi puneţi cartofii scurşi bine de apă.J io D ificultate C o st ţ t /y tă tO t C a r to p ! d U u s t u h c :> l Sfat . 1 Se spală foarte bine şi se curăţă cu o perie cartofii. Folosind o furculiţă. 1 Spălaţi bine cartofii. Introduceţi tava la cuptor pentru 12-15 minute.1. .O linguriţă sare . în general.

O lingură pastă de roşii . măslinele şi condimentele şi continuaţi fierberea încă 15 minute. Ceapa verde se taie rondele. apoi se taie în jumătăţi sau sferturi. Adăugaţi 2-3 linguri de apă şi înăbuşiţi totul timp de 10 minute. până când cartofii sunt pătrunşi şi zeama a scăzut.2 legături de ceapă verde spălată .100 g măsline negre . . ^ Adăugaţi 2 căni cu apă. p>~epa)-a)'& ' 1 Se spală foarte bine şi se curăţă de coajă cartofii.O lingură pătrunjel tocat . 2 încingeţi o cratiţă cu ulei şi sotaţi ceapa timp de 2-3 minute. apoi puneţi cartofii.O linguriţă sare linguriţă piper negru măcinat M o d de. Continuaţi încă 10-12 minute. în puţină apă clocotită.1 kg cartofi noi. w r\ .folosiri măsline negre de dim ensiune m edie sau m ică. în funcţie de dimensiune. Sfat . Măslinele se opăresc.2 linguri ulei de măsline extravirgiii . de mărime mică spre medie . în acest moment adăugaţi pasta de roşii diluată în vin şi jumătate din cantitatea de pătrunjel tocat. ^ Serviţi cartofii noi cu pătrunjel tocat deasupra.d a t 't o P i n s i C U ^ / y i ă .s / i r ) e .' /2 de pahar vin . care au o textură fermă. 2-3 minute.

uleiul trebuie să nu fie foarte fierbinte.4-5 căţei de usturoi . înmuiaţi untul în cuptorul cu microunde sau într-o crăticioară. Este de preferat să spargeri ouăle în tr-o farfijrie adâncă. iar când aceasta clocoteşte opăriţi timp de 5 minute. Amestecaţi foarte bine.1 kg spanac proaspăt. (d & C o st || /y iO A lâ /i^ P tu t'e . într-un boi. Dacă piureul vi se pare prea dens. m işcaţi-le uşor. d & Dificultate C ost ^ ^ d u o u a o d /iiu t i D ificultate ■ j Sfat . Strecuraţi spanacul.2 linguri unt m ai repede şi vor căpăta un aspect frumos.ţ4 linguriţă de nucşoară rasă . Folosind un pahar de vin tăiaţi rotocoale de mămăligă. păstrând un pahar din apa în care l-aţi opărit. încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte şi prăjiţi ouăle ochiuri. Taiaţi usturoiul feliuţe. t e f e r e j> e p ^ im â VA^â / .^ c ^ tG C jO o /e . adăugaţi puţină apă (cea în care aţi opărit spanacul). câte 2 minute. încălziţi o oală cu 4 1 de apă şi o linguriţă cu sare.Vi linguriţă de piper negru măcinat M o d de. ouăle se vor prăji . spălat .6 0 0 g mămăligă pripită (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . 4 Serviţi piureul de spanac cu ouă ochiuri deasupra. laptele cu faina. 2 încingeţi o craciţă cu unt şi adăugaţi usturoiul şi spanacul scurs de apă. 2 Serviţi rotocoalele la ciorbe sau la preparatele cu sos.2 linguriţe de sare .4-6 ouă . în acest fel.O cană de lapte . după care pasaţi-1 cu un blender. . faină cu lapte şi condimentele şi continuaţi încă 15-20 minute. intr-un strat de 2 cm. apoi lăsaţi-o să se răcească.4 linguri de ulei de floarea soarelui . ^ în timp ce spanacul e pe foc. înăbuşiţi timp de 3-4 minute spanacul. 2 încingeţi bine un grătar.O lingură de faină . pentru a le dezlipi de fundul tigăii şi apoi acoperiţi tigaia cu un capac. înainte de a le pune la prăjit. stropiţi rotocoalele de mămăligă cu unt şi frigeţi-le pe ambele părţi. apoi adăugaţi mixtura de M o d d& pt'SpC 3tQ t& ' 1 Turnaţi într-o tavă mămăligă caldă. spanacul. pe foc foarte mic. 1 Curăţaţi codiţele spanacului. D upă ce aţi pus ouăle în tigaie.Pentru a prăji ouă ochiuri.

.Un pahar orez cu bob rotund .O linguriţă piper negru măcinat M o d ds. curăţaţi . iar după 4-5 minute adăugaţi usturoiul. ^ Continuaţi fierberea până când orezul este fiert. căci altfel vor da un gust amar preparatului. spălat .M â/idătfClâ. în timpul fierberii adăugaţi puţină apă. ^ Adăugaţi supa de legume şi amestecaţi uşor. apoi adăugaţi orezul şi continuaţi până ce acesta devine sticlos. Tocaţi mărunt atât ceapa. Amestecaţi. 2 încingeţi o cratiţă cu ulei şi sotaţi ceapa timp de 2-3 minute. adăugaţi şi spanacul tăiat bucăţi mari.2 cepe mici. i^ c r e r e 3>e p ^ zm A'/a ^.3 căni supă de legume. cât şi u stu ro i^ T ă ia ţi lamâia în H ii. . condimentele şi feliile de lămâie.2 linguri ulei de floarea soarelui . preparată cu concentrat rip cub -V 4 linguriţă nucşoară rasă . de. D ificultate M C o st % % Sfat . pentru a nu se prinde orezul de fundul cratiţei. Când orezul începe să se umfle. La sfârşit scoateţi feliile de lămâie. iar lichidul s-a redus simţitor.alegeţi spanac cu frunzele m ici şi de un verde închis. 1 Eliminaţi codiţele frunzelor de spanac.O linguriţă sare . 5 Serviţi spanacul cu orez ca atare sau ca garnitură lângă carne de miel sau de pasăre.O lămâie .2 căţei de usturoi. dacă este necesar. curăţate .1 kg spanac proaspăt. S/>0/i0Cl CM.

eliminând sâmburii.O lingură mărar tocat .O lingură pastă de roşii . presărându-i cu cimbru. adăugaţi puţină apă.Un pahar smântână dulce . Adăugaţi supa de legume şi amestecaţi uşor. curăţată .O linguriţă sare . adăugaţi dovleceii peste acesta. împreună cu pasta de roşii. 2 încingeţi 2 linguri cu ulei într-o cratiţă şi sotaţi ceapa timp de 2-3 minute. 1 Tocaţi mărunt ceapa. 2 în timp ce orezul fierbe. După 10 minute de fierbere a orezului.3 linguri ulei de floarea soarelui . . apoi adăugaţi orezul. Fierberi orezul la foc domol. curăţaţi şi spălaţi . diluată cu 2 linguri cu apă şi cu condimentele. continuând până devine sticlos. Tăiaţi dovleceii în cuburi de 2 cm.700 g dovlecei de mărinme mică.ţ/2 linguriţă cimbru . S O u p ă ce pilaful este gata scoateţi-1 din cuptor şi serviţi-1 amestecat uşor cu smântână dulce şi presărat cu mărar. dacă există. iar ceapa aurie. încingeţi o lingură de ulei într-o tigaie cu marginile înalte şi căliţi uşor dovleceii. Dacă mai necesită lichid. 4 încingeţi cuptorul la 170° C şi introduceţi pilaful înăuntru.Vi linguriţă piper negru măcinat ^ supă de legume.O ceapă medie. peparată . Coaceţi acoperit timp de 12-15 minute.1 cană şi V cu concentrat tip cub M o d de.P t / ) ^ C U ^ d c f/I & C ljS J ^ D ificultate f j l O -^puteţi să înlocuiţi uleiul de floarea soarelui cu unt ~ puteţi renunţa la sm ântână dulce şi atunci aveţi un preparat de post .100 g orez cu bobul rotund . ca să nu se prindă orezul de fundul cratiţei.

O lingură pătrujel tocat .Un pahar smântână .nu opăriţi foile de ştevie.20-25 foi de ştevie tânără . pentru că se vor rupe .O legătură de ceapă verde.3 linguri ulei de floarea soarelui .Un pahar orez cu bob rotund . curăţată şi spălată .D ificultate 0 0 0 C ost % % Sfat .2 linguri pesmet de casă .3 pahare borş .4-5 linguri roşii cuburi în bulion .* /2 linguriţă piper negru măcinat .O lingură mărar tocat .ca alternativă la foile de ştevie.Un morcov curăţat . folosiţi foi crude de tei .O linguriţă sare .

. continuând până orezul a încorporat toată apa. apoi adăugaţi orezul. Adăugaţi 2 linguri cu roşii cuburi. serviţi-le cu smântână şi ardei iute.M o e i ei& p )'e . apoi turnaţi-le peste găluşte. amestecaţi uleiul cu restul de roşii cuburi şi borşul. Acoperiţi vasul cu folie de alum inu şi introduceţi-1 în cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute. omogenizând bine compoziţia.^ a }'a /'& ’ 1 Spălaţi foile de ştevie sub jet de apă fierbinte. Aşezaţi câte puţină compoziţie pe fiecare foaie de ştevie şi procedaţi ca la “sarmale din bătrâni”. continuând până începe să pocnească. Lăsaţi compoziţia să se răcească uşor şi adăugaţi piperul şi verdeaţa tocată. sarea şi o cană cu apă caldă. apoi rupeţi-le codiţele. Aşezaţi găluştele într-un vas de Jena sau tăviţă. apoi pesmetul. ^ După ce găluştele sunt fierte. Tocaţi mărunt ceapa şi morcovul sau radeţi-le pe răzătoarea cu ochiuri mari. ^ încingeţi cuptorul la 180° C. 2 încingeţi 2 linguri cu ulei intr-o cratiţă şi căliţi uşor legumele.

i f i i .

dar pentru gătitul casnic eu nu recom an d aşa ceva. \'^ voi reda 3 variante de fierbere: . Fierbeţi orezul acoperit. Fierberi ouăle la foc m edîu-tare.O linguriţă sare 2 linguriţă piper negru măcinat . in tr-o crăticioară.8 . în aşa fel în cât să se crap c peste to t şi să se desprindă coaja. spargeţi-le în mai m ulte locuri. Prăjiţi chiftelele în unt fierbinte. după care scoateţi-1 pe o tavă. la foc domol. . pentru a stopa fierberea.O ceapă mică. 5 Serviţi chiftelele cu un sos picant şi cu salată verde. După ce s-a răcit. pentru a nu se crăp a in tim pid fierberii. apoi adăugaţi atâta apă cât să acopere cu 2 . curăţată . Tăiaţi şunca în cuburi de un centimetru grosime.O lingură pătrunjel tocat . p h e p O tO ts. Fierbeţi trei ouă tari.1 2 m inute .6 m inu te .5 ouă . D u pă ce s-au fiert.3 cm ouăle şi adăugaţi o linguriţă cu sare.O bucată de şuncă de Praga de 100 g. puneţi-le în chiuvetă.' 1 Tocaţi mărunt ceapa. apoi adăugaţi orezul şi supa de legume şi amestecaţi uşor ca să nu se prindă orezul de fundul cratiţei.când curăţaţi ouăle. Sfat .o / 'e z D ificultate r ^ ^ i C î * ^ g U O . care au fost aduse la tem peratu ra cam erei (nu direct din frigider). de un deget grosime . sub jet de apă rece. puneţi-1 într-un bol şi amestecaţi-1 cu ouăle nefierte rămase. timp de 2 0 -2 5 de minute.ouăle se fierb în felul urm ător: puneţi ouăle. 4 încingeţi untul într-o tigaie cu fundul gros. dar în tărit pe dinafară. preparată cu concentrat tip cub . apoi rulaţi-le uşor între palm e. Unii înţeapă ouăle în partea de jos. Formaţi din compoziţia de orez chiftele rotunde şi umpleţi-le cu cuburile de şuncă.cele cu gălbenuşul m oale în m ijloc. verdeaţa şi condimentele.2 0 0 g orez cu bobul rotund . la foc domol.3 căni supă de legume. ^ După ce orezul a fiert.cele tari .ouăle cer tim p diferit de fierbere. necesită 4 .ouăle m oi fierb 3 -4 m inute . să se răcească.% pachet de unt . Scoateţi-le pe hârtie absorbantă. în funcţie de cum le dorim . 2 încingeţi 2 linguri cu unt într-o cratiţă şi sotaţi ceapa timp de 2-3 minute. . . ouăle fierte şi tocate mărunt.V M o d Je. amestecându-1 din când în când. lăsaţi-1 acoperit timp de 10 minute. apoi curăţaţi-le şi tocaţi-le mărunt.

Frământaţi aluatul. adăugând o lingură cu faină şi zahărul tos.O esenţă de rom . unde puneţi sarea. esenţa de rom.puteţi folosi orice fel de gem doriţi pentru a um ple cornuleţele. După ce aluatul a crescut. întâi aducând. Coaceţi cornuleţele timp de 15. cu un cuţit.5 cm. 5 Tapetaţi o tavă cu o foaie de copt unsă cu puţin ulei şi aşezaţi cornuleţele pe aceasta.O linguriţă sare . sau puteţi tăia rahat în cubuleţe şi să le um pleţi cu acesta.O lingură ulei de floarea soarelui .1 kg faină .jT o p iţ i unrul. O După ce s-au copt. după care le veţi rula. în mijloc.O cană lapte .5 linguri zahăr pudră M c x l d& phepcU 'O f'e. C h iar şi nucile pisate. scoateţi cornuleţele pe o tavă şi pudraţi-le cu zahăr pudră. ^ încingeţi cuptorul la 170° C. .Un cub de drojdie cât o nucă .4 ouă . într-un loc călduţ şi fară curenţi de aer. p o t fi o um plutură. timp de o oră. folosită palma.O linguriţă oţet de mere . cam de 0. împărţiţi-1 în două şi întindeţi-1 în foi groase. untul topit.O lingură zahăr tos . /R e fe re 2 >e p^xm4VA>^4 / ţ> u lc x u ^ x . Dizolvaţi drojdia în laptele călduţ. apoi tăiaţi triunghiuri echilaterale cu latura de 8 cm pe care veţi pune câte puţin gem. am estecate cu zahăr tos şi un pic de miere. Aluatul trebuie să fie elastic.20 de minute. folosind o sită deasă. iar după ce s-a omogenizat.2 00 g gem de prune . ouăle.C jc > t n u / e ^ & D ificultate < •V d U % % ^ & /y t ^U C j V \ C o st Sfat .200 g gem de caise . ^ Acoperiţi aluatul cu un şervet curat şi lăsaţi-1 să crească. oţetul şi drojdia umflată în lapte. faina dinspre marginile bolului spre interior. 2 Cerneţi faina înrr-un bol. apoi faceţi o gaură.Un pachet unt .

2 Amestecaţi sifonul cu uleiul. pentru 25 de minute.O cană zahăr cos . stafidele şi cu praful de copt stins în zeamă de portocală. scorţişoara.Coajă de la Vi portocală .P t^ itu tă c iu s ta fid e .Un praf de copt . apoi tăiaţi-o romburi şi pudraţi-o cu zahăr pudră şi scorţişoară. Omogenizaţi bine compoziţia. Tapetaţi o tavă cu o foaie de copt unsă cu ulei.3 căni faină .Vi linguriţă sare . .Vi esenţă de rom . zahărul şi apoi adăugaţi faina amestecată cu coaja de portocală.O linguriţă scorţişoară + Vi linguriţă pentru pudrat . încingeţi cuptorul la 165-170° C. ^ După ce s-a copt scoateţi-o afară şi lăsaţi să se răcească.2 linguri zeamă de portocală . I ^ c r 'e r e 2>£ p ^ zm a v a ^ a .O cană ulei de floarea soarelui . într-un pahar de apă călduţă cu esenţă de rom. sarea.3 linguri zahăr pudră M tx l e J & p h e p a t a t ^ ' 1 Puneţi stafidele la înmuiat.2-3 linguriţe stafide . apoi turnaţi-o în tavă şi coaceţi-o în cuptor timp de 3 5 -4 0 de minute. Sfat - folosiţi o scobitoare pentru a vedea dacă s-a co p t prăjitura.O cană sifon sau apă minerală .

până rezultă o pastă albicioasă. După ce mucenicii s-au copt. D e asem enea frăm ântaţi-le pe o planşetă de lem n sau de plastic. atât cât poate suporta dosul palmei. mierea.O linguriţă de sare Sirop . pâine etc. până se rumenesc frumos. Cerneţi faina fi puneţi-o într-un lighean sau bol cald. Ungeţi o tavă cu ulei. Lăsaţi maiaua să crească 30 de minute. turnaţi siropul peste aceştia.3 linguri de miez de nucă măcinat M od 1 Amestecaţi într-o cană drojdia cu zahărul. ^ încingeţi cuptorul la 180° C. apoi scoateţi-i din tavă.Un pahar de ulei de floare soarelui .1 kg faină . faină. cât o nucă mare . 5 Serviţi-i presăraţi cu nucă măcinată. timp de 20-25 de minute. cât şi pentru alte aluaturi dospite (cozonaci.2 căni de apă caldă . apoi turnaţi un pahar de apă şi adăugaţi 2 linguri cu faină. Turnaţi şi lingurile cu ulei cald pe marginea aluatului. încălziţi câteva linguri de ulei. .’ /2 esenţă de rom . Rupeţi bucăţi din aluatul dospit şi rulaţi-le în şnururi de aproximativ 1.O lingură de zahăr tos . Aşezaţi mucenicii pe tavă şi coaceţi-i în cuptor. 106 f^ cT cre 2>e .Un pahar de apă . sarea şi aromele. lapte) sau uşor încălzite.) folosiţi ingrediente aduse la tem peratura cam erei (ouă.5-2 cm grosime şi răsuclţi-le în formă de opt. 2 Amestecaţi maiaua cu f^na.3 linguri de miere . căci sunt m ai calde decât tabla sau m arm ura. fîerbeţi un sirop din apă cu miere.*/ 2 esenţă de vanilie . frământând un aluat ca de cozonac.M u C je n iC j /yjc>/cic:f/sji&şt:i D ificultate C ost • Sfat — aluatul trebuie frăm ântat tim p de 1 5 -2 0 de m inu te pe o m asă sau tablă unsă cu puţin ulei atât pen tru aluatul de m ucenici m oldoveneşti. încorporându-1 încet. pentru 30 de minute.Coajă de la Vr portocală . acoperiţi-i cu o cârpă curată şi lăsaţi-1 la cald. Aşezaţi aluatul înapoi în lighean. ^ în timp ce mucenicii se coc în cuptor.Un cub de drojdie.2 linguri de miere . Transferaţi aluatul pe o masă unsă cu ulei şi continuaţi să frământaţi până aluatul începe să facă băşici.

Aduceţi faina dinspre exterior înspre interior. formând “opturi”.Coajă de la V 2 portocală . după care adăugaţi restul ingredientelor. nu vor absorbi m ultă apă.1 kg faină .1 Cerneţi bine faina înrr-un bol. Transferaţi aluatul pe o planşetă presărată cu faină şi continuaţi să frământaţi 12-15 minute.O linguriţă sare Sirop . pe care le răsuciţi. apoi opriţi focul.aveţi m are grijă să curăţaţi bine nucile de coajă.Coajă de la o lămâie . frământaţi aluatul cu palmele. până se desprinde de pe vas.O esenţă de vanilie M o d d& p te p a j-O te . apoi faceţi o gropiţă în m ijloc şi adăugaţi apă călduţă. întindeţi aluatul. Folosind un pahar mare şi unul mai mic tăiaţi cerculeţe. Aluatul bine frământat trebuie să aibă consistenţă densă şi să fie fin la pipăit. folosind un cuţit. pe o planşetă presărată cu faină. de pe o zi pe alta. timp de 4 5 -6 0 de minute. .Un pahar zahăr tos .2 căni apă . într-o foaie subţire. In acest fel.O linguriţă scorţişoară rasă . Lăsaţi mucenicii pe planşetă. Fierbeţi-i timp de 4 5 -5 0 de minute. 4 Serviţi mucenicii în farfurii adânci. 2 Folosind sucitorul. încă 5-10 minute.O cană nuci măcinate . iar după ce s-a omogenizat bine.Un pahar ulei . să se usuce. /O7 . cu excepţia a V 2 din nucă. uleiul şi sarea. ^ încingeţi o oală cu 2 1 de apă cu puţină sare şi plonjaţi mucenicii înăuntru. presărând nucă şi scorţişoară. — puteţi lăsa m ucenicii la uscat. Fierbeţi uşor.M u c a jv c ij C o st ^ ^ D ificultate Sfat .

pentru 30 de minute. /ţ După ce s-a copt.Coajă de la o lămâie pahar zahăr sau după gust de linguriţă sare . Aşezaţi aluatul înapoi în bol.300 g brânză de vaci Vi - Vi pahar smântână dulce .O lingură unt M o d <d& p t e p c o ' o r ^ ' 1 Amestecaţi într-o cană drojdia cu o linguriţă cu zahăr. frământând un aluat de cozonac. Transferaţi aluatul pe o masă unsă cu ulei şi continuaţi să frământaţi până aluatul începe să facă băşici. Nu uitaţi să încercaţi dacă pasca este coaptă. Coaceţi în cuptor. apoi ungeţi cu ou bătut.O linguriţă drojdie .% pahar zahăr .Vz linguriţă scorţişoară . restul de lapte. în aşa fel încât să încapă în formă şi să rămână margini în exterior. Umpleţi pasca şi pliaţi marginile de aluat. 2 Amestecaţi maiaua cu faina. apoi tăiaţi-o triunghiuri şi serviţi-o cu o cană cu lapte. cu puţin unt. Lăsaţi maiaua să crească 30 de minute.î/ z pahar ulei de floarea soarelui . folosind o scobitoare. apoi turnaţi un pahar cu lapte şi adăugaţi 2 linguri cu faină. sau o cratiţă înaltă. întindeţi aluatul de pască în formă rotundă.2 ouă 4. sau până pasca este coaptă. Cerneţi faina şi puneţi-o într-un bol cald. Turnaţi şi lingurile de ulei cald pe marginea aluatului. încingeţi cuptorul la 175° C. timp de 4 5 -6 0 de minute. gălbenuşurile şi sarea.1 pahar şi Vr lapte călduţ .O lingură faină - Vi .O lingură mare cu stafide . ^ Amestecaţi într-un bol toate ingredientele pentru umplutură.P a S d a D ificultate / > tâ ^ z a C ost % % < şi X jiy ^ îe jU ^ e . încălziţi uleiul atât cât poate suporta dosul palmei.'/a de esenţă de vanilie .2 căni faină .Aluat . scoateţi-o afară şi lăsaţi-o să se răcească. încorporându-1 încet. . acoperiţi-1 cu o cârpă curată şi lăsaţi-1 la cald. Ungeţi o formă de pască.2 gălbenuşuri . până rezultă o pastă albicioasă. ce se vor plia peste umplutură.l/ z de esenţă de rom .1 pentru uns pasca .Vi linguriţă sare Umplutura: .

.

învârtind tigaia pentru a o unge peste to t cu ulei. In acest timp. no ^ cT 'ere i>£ p ^ xm AVA^A 2 > a icx a ^ x . pe care o rotiţi pentru a se întinde aluatul pe toată suprafaţa sa.tare. . una lângă cealaltă sau încălecate. puneţi to t uleiul în tigaie şi incălziţi-l bine. apoi revenm_ji-^gzaţi câte 2 linguri de umplutură pe câte una din jumătăţi. pentru a nu se forma cocoloaşe. din nou în două. Topiţi untul într-o crăticioară. apoi în patru. formând triunghiuri.2 ouă .O legătură de lîiărar tocată .pentru prim a clătită. unsă cu ulei. sifonul. luând cu un polonic din alffat şi turnând în tigaie. c â te ^ minute pe o parte şi 1 minut pe cealaltă parte. apoi adăugaţi faina.200 g faină . în ploaie. Lăsaţi Intr-o tigaie cu marginile joase. Stropiţi o tăviţă cu puţin unt şi aşezaţi clătitele. amestecaţi urda cu mărarul tocat şi sarea.C J a t ite .O linguriţă sa iţ . Clătitele trebuie prăjite la foc mediu. apoi stropiţi-le cu restul de unt şi coaceţi-le timp de iO-12 minute. Vz lingură cu ulei şi sarea. Pliaţi clătitele în două. ^încn^geţi cuptorul la 175° C. Vărsaţi uleiul în tr-o ceşcuţă şi folosiţi apoi câte o picătură pentru fiecare clătită.*/ 2 de linguriţă sare . C LU u t d a > şi / y j ă r a t Sfat .3-4 linguri sifon sau apă minerală Umplutură .' /2 pachet de unt ♦ I Bateţi bine ouăle cu laptele. amăstecând. în aşa fel încât să nu se întinăă-ţiaipJjjţura^ân^larnarginM 5 Serviţi-Ie cu smântână şi eventual cu zahăr pudră.O lingură ulei . prăjiţi clătite.35 0 g urdă .O cană mare lapte . aluatul să se odihnească 20 de minute.

O lingură faină .’ J Bateţi bine ouăle cu laptele. pentru a se întinde aluatul pe toată suprafaţa acesteia.2 ouă . ^ în timp ce aluatul de clătite se odihneşte. apoi opriţi focul. pe care o rotiţi. '/2 lingură cu ulei şi sarea. iar dacă scobitoarea iese curată. Cu această compoziţie. iar după aceea albuşul spumă. Lăsaţi 2 într-o tigaie cu marginile joase şi unsă cu ulei. după care turnaţi treptat laptele cald şi esenţa de vanilie. împreună cu zahărul. budinca este gata. până se întăreşte.tare. apoi adăugaţi faina.O cană mare lapte .200 g faină .200 g ciocolată neagră de menaj . iar albuşurile bateţi-le spumă. Amestecaţi gălbenuşurile cu zahărul.2 linguri zahăr . încingeţi cuptorul la 160° C şi coaceţi budinca timp de 3 5 -4 0 de minute.O lingură zahăr tos Com poziţia de budincă . 5 încorporaţi compoziţia de gălbenuşuri în sosul de lapte.O cană lapte . D ificultate C o st % % % . umpleţi clătitele. sifonul. în ploaie.2 linguri lapte . timp de 10 minute. separaţi ouăle. După ce ciocolata s-a răcit puţin.O lingură ulei . cu sos de fructe. în final trebuie să vă iasă 10-12 clătite subţiri.B u d î^ id ă d u / d e . aluatul să se odihnească 20 de minute. de. rulându-le.u ^ z . bătându-le până se albesc. amestecând. apoi aşezaţi frumos clătitele.3-4 linguri sifon sau apă minerală . fară să amestecaţi prea tare. 4 încingeţi într-o crăticioară 2 linguri de unt şi amestecaţi cu faină.O linguriţă unt . caisele confiate şi la urmă albuşurile. pentru a nu se forma cocoloaşe. topiţi într-o crăticioară cu fundul gros.Un ou .Un pahar frişcă bătuta . Clătitele trebuie prăjite la foc mediu. tăiată cuburi mici.2 ouă . câte 2 minute pe o parte şi 1 minut pe cealaltă parte. untul şi laptele. iar pe acesta din urmă bateţi-1 spumă. Acum încorporaţi frişca bătută.3 linguri caise confiate tocate M o d J& p te p C O 'Q te . Separaţi gălbenuşul de albuş. 7 Serviţi-o caldă. Ic e r e r e 3>£ 2> aL cx. peste care turnaţi sosul. luând cu un polonic din aluat şi turnând în tigaie. O Ungeţi un vas termoizolant cu unt. în timp ce sosul fierbe. pe foc domol ciocolata.2 linguri de unt + 1 lingură pentru uns vasul .O esenţă de vanilie . prăjiţi clătitele. Fierberi uşor.‘ /2 linguriţă sare Crema . încorporaţi gălbenuşul.

în form ă de săculeţ. 1 Cerneri bine faina îorr-un bol.200 g dulceaţă de fructe . < zu C o st d u /c j& % ^ a ] ( :a D ificultate Sfat . în form a de plic sau.3 0 0 g faină . amestecând. pentru a nu se forma cocoloaşe. dându-le formă cilindrică.- 2 într-o tigaie cu marginile joase şi unsă cu ulei. grişul cu lapte vi se va părea fluid. apoi bateţi ouăle cu laptele.*/ 2 de linguriţă de sare . apă minerală. în ploaie.3 ouă . adunaţi clătitele ca pe o traistă pe care o legaţi la gură. ^ întindeţi dulceaţa pe jumătate din fiecare clătită. dar.puteţi plia clătitele în form ă de sul. 1 şi Vi cană de lapte . luând cu un polonic din aluat şi turnând în tigaie.Un zahăr vanilat . reduceţi focul şi adăugaţi grişul. pentru a se întinde aluatul pe toată suprafaţa acesteia. se îngroaşă. prăjiţi clătite.pentru a am esteca grişul folosiţi un tel. Lăsaţi aluatul să se . când aţi op rit focul.O lingură de ulei - începe să se răcească. Vi lingură de ulei şi sare. 1 Fierbeţi laptele cu zahărul vanilat.5-6 linguri de sirop de fructe M ex J p ts p a tC O -e . Continuaţi să amestecaţi uşor. . Sfat . pe care o rotiţi.tare. în “ploaie”.4 şi Vi căni de lapte - Va pahar de zahăr tos M od Je . pudrate cu zahăr. amestecând încă 2 minute. 2 Serviţi-1 cu sirop de fructe deasupra. iar când începe să clocotească. adăugaţi faina. după care opriţi focul.C J â t it e . apoi rulaţi-le. 4 Serviţi-le calde. cu smântână. timp de 8-10 minute. câte 2 minute pe o parte şi 1 minut pe cealaltă parte. sau reci. adăugaţi zahărul tos. odihnească 20 de minute.3 linguri de apă minerală . reducând liscul de a face cocoloaşe. im ediat ce .O cană de griş . tăind fâşii subţiri de clătite. în form ă de triunghi. Clătitele trebuie prăjite la foc mediu.

.. apoi ........... ............ apoi d e c u ^ m foaia cu o foarfecă....'Xpoi dezlipiţi-le cu vârfuJ unui cuţit şi serviţi-le cu frişcă aromată cu ciocolată sau' c« -nua macinatet /^erere 2>e p^xm A '/ A ^A / 2>i/ Lcxu ^x ....te..1 pahar şi V4 zaharpraf .....3 albuşuri de ou ... bătând în continuare... Adăugaţi z a h ă ru lt^ ta t. până obţineţi o s^lutnă compaCtă..în interiorul tăvii......... până când s-au uscat şi s-au rurneni^ti^r....pentru a tapeta o tavă cu foaie de co p t trebuie întâi să aşezăm tava deasupra foii de co p t şi să trasăm dim ensiunea acest^^ .. C restăm colturile foii.. dăpă întoarceţi boluUhu cfirge..... 1 încingeţi cuptorul la 150° C.... Folosind o linguriţă a şs 2M unei nuci pe o tavă unsă cu ulei şi tapetată cii Jlârţie ^ ' ^ Introduceţi tava la cuptor şi coaceţi bezelele timp de 15-20 de mi^u..O linguriţă ulei de floacea soarelui f * Sşele de manmea ccfpcii M cxd <de......-pentru sfo p u je a ţ4 a ..... .....^apoi bateţi-le spumă....... având în vedere şi m arginile tăvii...... cu excepţii^oleiufut 4fneft?când uşor' peQtru a nu se înmuia. cu un praf de sare.....spiima.... V ' ■ - 1 /2 cană miez*de n u ^ pisat .........Coajă rasă de la V2 de lămâie .Un zahăr vanilat ......C 2M flU d J D ificultate C o st % % Sfat .......-pţntru 30 de mijiute.............................................. 2 Adăugaţi restul de ingrediente............. care............. Hîţipduc'gţi‘aîbujurile*ia Frigider.Un vârf de cuţit de sare .. y r m ă tg tu l pas este ^ă tlngeni^tavR o p l ^ ^ l ă cu ulei..

dm 'foi 'Pt'Q^jde.
D ificultate C o st % % % Sfat - prăjitura poate fi tăiată în pătrate; rom buri, dreptunghiuri sau triunghiuri. Trebuie doar să vă fialosiţi im aginaţia şi cu siguranţă vă va ieşi.

ele. z/yjez^tă.

- 110 g faină - 140 g griş - V 2 borcan de gem de zmeură - un ou - 500 g frişca bătuta - Un pahar de miere - 2 linguri cu vârf de unt - O lingură de cacao - 2 linguri zahăr tos

- 2 linguri de lapte - 3 linguri de rom - Un praf de copt - ’/2 de linguriţă de scorţişoară praf - 2 cuişoare pisate - 3 linguri de miez de nucă pisat - Coajă de la V ^ de lămâie - Un pahar cu fructe da zmeură

M o d de. p t-e p a ta te .1 înm uiaţi untul, apoi frecaţi-1 într-un bol cu mixerul, adăugând zahărul şi oul, până obţineţi o cremă cu aspect de spumă. Adăugaţi pe rând
amestecând, mierea, f^na în ploaie, nuca măcinată, praful de copt, cacaua, aromele, romul, laptele şi grişul. La acesta din urmă este posibil să nu fie ^ necesară toată cantitatea. AJuatul trebuie să fie uşor fluid.

2 încingeţi cuptorul la 160° C. Tapetaţi o tavă cu o foaie de copt unsă cu unt şi turnaţi aluatul în ea. Coaceţi în cuj?XQ<-«HtTp^e 2 5 -3 0
până când creşte aluatul şi se rumeneşte. foaie şi ungeţi-o şi pe aceasta cu restul de gem. înveliţi prăjitura cu şi ornaţi cu fructele de zmeură

de minute,

^ Scoateţi aluatul din tavă şi lăsaţi-1 să se răcească. Tăiaţi-1 în două, pe grosirnCjagjyjjiBgeţtl^aîa de jos cu 2/3 de gem. Aşezaţi deasupra cea de-a două

/f. Lăsaţi prăjitura la rece, să se însiropeze, timp de 5-6 ore, apoi tăiaţi-o bucăţi.

d e f e r e 7>e

i

1>u l c iu ^ x

d U
D ificultate

/ y t i& t G ,

C jd lS e ,

Sfat — pentru a cu răţa caisele de coajă, după ce scoateţi sâmburii plonjaţi-le tim p de 3 0 de secunde în tr-un vas cu apă clocotită. Scoateţi-le în tr-u n vas cu apă rece şi cu răţaţi-le repede.

Aluat - 400 g faină - Un pahar zahăr - V 4 pachet unt - 3 linguri lapte - 2 linguri miere

- O linguriţă bicarbonat de sodiu alimentar
- O lingură ulei de floarea soarelui Crema - O cană lapte - O cană zahăr pudră - Un pachet unt

- 2 linguri griş - Un zahăr vanilat - 500 g caise curăţate de sâmburi Glazură - 2 linguri cacao - 6 linguri zahăr tos - 8 linguri apă

M o d de.
r-o crâticioară fierbeţi, amestecând încontinuu, ingredientele pentru aluat, cu excepţia fainii. Când compoziţia începe să facă o spumă la suprafaţă, opriţi focul şi turnaţi amestecul peste faină. Amestecaţi şi, după ce s-a răcit puţin, frământaţi un aluat potrivit de tare. Lăsaţi-1 să se odihnească timp de 30 minute, apoi împărţiţi-1 în 4. întinderi foi subţiri, de forma tăvii în care le veţi coace. 2 încingeţi cuptorul la 175° C. Tapetaţi o tavă cu margini foarte joase, cu foi de copt unse cu ulei şi coaceri foile, pe rând, câte 6 -7 minute. Lăsaţi foile să se răcească. ^ între timp fierbeţi laptele cu grişul, până se îngroaşă puţin, apoi lăsaţi să se răcească. într-un bol, frecaţi untul cu zahărul pudră şi cu zahărul vanilat, apoi adăugaţi compoziţia uşor răcită, de lapte şi griş. Lăsaţi la rece pentru 15 minute. Tocaţi caisele curăţate. ^ întinderi o foaie şi nivelaţi peste ea V 2 din cantitatea de cremă, după care aşezaţi deasupra cea de-a două foaie şi puneţi caisele tocate, apoi aşezaţi a treia foaie şi restul de cremă. La urmă aşezaţi cea de-a patra foaie. Presaţi-le uşor. S Fierbeţi într-o crăticioară toate ingredientele pentru glazură şi turnaţi-o fierbinte peste ultima foaie. Puneţi prăjitura la rece peste noapte. O Serviţi prăjitura tăiată în pătrate sau în romburi.

D ificultate

C o st D n

Sfat - cantitatea de griş diferă în funcţie de cât de îm bibată de zer este brânza de vaci

- 600 g aluat de plăcintă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 400 g brânză de vaci grasă - O cutie de cremă de brânză natur - 5 ouă - O lingură unt - 3-4 linguri griş - Vi de pahar stafide albe - O esenţă de rom - O esenţă de vanilie - Coajă de la o lămâie

M o d de.
1 înmuiaţi stafidele într-o cană cu apă călduţă şi esenţă de rom. Scurgeţi bine de zer brânza de vaci. întinderi două foi de plăcintă. Cea care va fi întinsă
dedesubt trebuie să fie mai mare decât cealaltă, pentru a putea înveli şi marginile tăvii. încingeţi cuptorul la 175° C şi ungeţi o tavă cu unt.

2 Scurgeţi stafidele de apă, apoi amestecaţi-le cu celalalte ingrediente. Aşezaţi foaia cea mare pe fijndul unei tăvi unse cu unt, după care înţepaţi foaia
cu o furculiţă, pentru a o lăsa să “respire” şi presăraţi grişul. Turnaţi compoziţia în tavă, apoi acoperiţi cu cea de-a două foaie, înţepaţi-o şi pe aceasta, după care ungeţi plăcinta cu puţin ou bătut. Coaceţi plăcinta timp de 45 de minute. ^ Scoateţi plăcinta din cuptor, lăsaţi-o să se răcească şi pudraţi-o cu zahăr pudră. Tăiaţi-o pătrate şi serviţi-o cu îngheţată de ciocolată.

t^ c r e r e 2>e

2>i<LCZU^X

d Dificultate

e . p

a

S

ă

t e

C o st % %

Sfat

- a poşa înseam nă, în term eni culinari, a fierbe diferite legum e

sau produse anim ale, puţin tim p, în apă fierbinte cu sare. Acest procedeu se aplică fileurilor de peşte, care au o textură delicată şi nu necesită preparare term ică îndelungată, etc puteţi poşa bulgării de albuş în apă uşor sărată. Astfel, aceştia

vor arăta mai bine, dar vor avea mai puţină arom ă.

- 2 pahare zahăr
- 4 ouă - Un baton de vanilie - 4oo ml lapte - O lingură faină - Coajă de la o portocală

M o d de. p te p a ta te .1 Separaţi albuşurile de gălbenuşuri. Bateţi albuşurile spumă, apoi încorporaţi 2-3 linguri cu zahăr, bătând în continuare până când compoziţia nu
cade de pe tel când îl ridicăm. Intr-un alt bol bateţi gălbenuşurile cu restul de zahăr şi faină, până se formează o cremă albicioasă. în timp ce bateţi ouăle, într-o oală mică puneţi laptele la fiert, cu batonul de vanilie despicat, pentru a-i elibera aroma.

2 în momentul în care laptele fierbe, reduceţi focul şi, cu o lingură, luaţi bulgări de albuş şi poşaţi-i în laptele fierbinte, întorcându-i pe cealaltă parte
după câte 2 minute. După ce s-au întărit uşor, scoateţi-i într-o strecurătoare.

2 După ce aţi poşat toţi bulgăraşii, strecuraţi laptele şi amestecaţi-1 bine cu cremă de gălbenuşuri, apoi repuneţi oala pe foc foarte mic şi amestecaţi
uşor, până se îngroaşă. Lăsaţi laptele de pasăre să se răcească şi serviţi în boluri, cu bulgăraşii de albuş deasupra, presărând coajă de portocală.

C j- & jy jă . d s . z o / l â t
D ificultate C ost ^ %

O tS

Sfat - puteţi arom atiza laptele cu o linguriţă de nes,

în locul ba^j(iulu

Caramel - Un pahar zahăr - O ling

Crema’ - 4 5 0 ml - 2 ouă - 4 gălbenuşuri - Un pahar cu vârf de zahăr - Un baton de vanilie

M c x l d& p ts p a ta t-«ţj
1 într-o crăticioară de aramă sau de inox, cu fundul gros, încingeţi Ia foc domol zahărul cu mierea, amestecând uşor până caramelizează,. Când începe
să prindă o culoare uşor maronie, luaţi de pe foc şi turnaţi compoziţia pe fundul a 6 ceşcuţe de cafea (atât de mari cât să încapă crema de lapte şi ouă, umplându-le M).

2 Fierberi laptele cu batonul de vanilie despicat, pentru a elibera aroma. Amestecaţi intr-un bol ouăle cu gălbenuşurile şi zahărul iar când laptele a
fiert, turnaţi-1 în fir subţire, peste compoziţia de lapte şi ouă. încingeţi cuptorul la 150° C. Turnaţi compoziţia de lapte şi ouă în ceşcuţele cu zahăr caramelizat şi apoi aşezaţi-le într-o tavă. Turnaţi apă fierbinte în tavă, în aşa fel încât să ajungă la jumătatea ceşcuţelor. Introduceţi tava în cuptor şi coaceţi timp de 35-45 de minute până când compoziţia din ceşti are textura piftiei. ^ Scoateţi ceşcuţele cu cremă de zahăr ars, daţi-le la rece, iar în m om entul servirii răsturnaţi-le cu grijă în farfurioare. în aşa fel vor avea un aspect plăcut.

d te /y io . d e ,

C L i^

Sfat

- puteţi înlocui căpşunele cu vişine sau fragi - de asemenea, puteţi înlocui m ierea cu zahăr brun

X riy '& d î& r fte . • - O cană cu vârf căpşune spălate şi curăţate +
4-6 bucăţi pentru ornat - 2 0 0 g brânză de vaci grasă - 100 g cremă de brânză natur - 1 pahar şi Vi de iaurt - 3-4 linguri miere

M od < d&p t^ a tc o - e .1 Tăiaţi bucăţi căpşunele, apoi mixaţi-le, împreună cu brânza şi mierea
într-un blender, adăugând treptat iaurtul, până se formează o cremă fină.

2 Serviţi
căpşune.

crema de căpşune în pahare cu picior şi ornaţi cu fehi de

It e fe r e

3>£

p ^ xm AVA^,

2 > aL cx a^ x

3.
a.. Scjcdă. d& Ic t e de c t c p
L

/> .

U p ^ a u e i'

a. O u ă u/ytp/ute. 2>t'o^ ds. /ytî&J fh a ju a t ci. Sa/aj(:ă. d& VAt-de^ctr-î d& pt'S/yjăs/ată d . M'i&J /a c u i^ o r <s. ( Z o ft c r fî n o î C M /y iă s /in &

C,. Sa/ată. de pă p ă d ie d . B o ^o C . d& t-Cl3ţ.ă C U CJXStl'O/eS^i O C ri e . C a r t o f i zd t-0 /^>iţiy c u Cosr^i-^ă <şi u s t u t o i /'. C te /fiă de ^h â jiZ ă C U C ă p ^U fie

■şi C j& a^ă. V&td& s t a fid e .

■ f. P c3S C Â d M ^ tâ /^ z ă

a.. f^Căj^ej de paSă^-e. fin vir> a /^
3 ,

/>. ^ a /c d ă de C a / to fif t-ld ic Jli de / u t ^ ^ i c^eapă Vef-de C . CJat-A ă Vet-de C U /yiC^oneZă d . C e ^ u /y ip /u iă e . CJăjâite C U du/ceai(.ă
P&nlr-u ac.& st />^e./iici

a . OA/s:^! /? h (^lţl A . C Jjî-^ & Ju ^ A d in / o ^ î <:u/ s o s S cjotd o/& a c.. S a /a tă v&tde. CM /y^ăs/!/• >& u /vp fu its. d . S c-tU /yi^iA de. /yjco pe. ^ ă â a t i Setvi'tă. C U /yjC^dei de u s t u t o î e . ^atciCx>a/e de /yjS/yiă/Î^O. •f't'tp'te ■f. C Jă jtîte C U Uf-dă. /yiărctt

vo. r'&do/y7(:<r>ciay>^

B la/id \/if7ui C a/al& tu/a't
T e m p e r a tu r a d e serv ire:

ll-12°C
A ire re c o m a n d ă ri cu lin a re :

120

M £fJlU ^X 2>£ P^XMA'/A^A

fr u c te d e m a re , m e n iu ri c h in e z e ş ti, pasăre

satisface aşteptările celor mai exigenţi consumatori.produs al grupului HERBA. vitamine şi carbohidraţi. Orezul PANZANI express poate fi servit ca şi garnitură pentru diferite feluri de friptură de porc sau vită. liderul mondial în prelucrarea orezului este un orez de calitate superioară. . cu aromă şi atributele tipice fiecărui sortiment. bogat în fibre. Noul PANZANI exp ress reprezintă un concept inovator. precum şi în nenumărate variante de salate. orezul de calitate superioară Panzani fiind acum ambalat în săculeţi uşor de folosit pentru o dozare extrem de simplă şi o preparare într-un timp mult mai scurt. peşte sau legume. alături de preparate din came de pui.express yourself Orezul PANZANI Premiuin . special selecţionat. Uşor de digerat.

din acest motiv recomand. Lăsaţi raioanele de „congelate” în seama restaurantelor de categoria a doua şi umpleţi-vă de sănătate şi C'a şi primăvara.sau al Sfintei Mării. de 40 de ani îşi aminte.sc de gustul nemaipomenit al roşiei culese din grădina bunicii şi mâncată imediat ce am şters-o cu colţul bluzei. folosirea legumelor proaspete şi nu a celor congelate.să revin la ce doream să spun: vara toate produ. copiii au vacanţă. dar comparativ cu cel al învierii Domnului acestea sunt mult mai uşor de urmat. Hai . Cei mai mulţi dintre cititorii trecuţi. cum ar fi cel al Sfinţilor Petru şi Pavel . somn. Acum nu mai recomand acest procedeu. vara are perioade de post. Am scăpat de hainele de ploaie. roşii. atunci spălaţi-o cu apă rece înainte de a muşca din ea. crap.soţite de mâncăruri din păsări de curte cu legume sau din ouă şi brânză.Vara este anotimpul drag tuturor. . le sunt mai la îndemână salatele de legume.sele vegetale şi animale sunt în plină maturitate. In orice caz. din vinete. ori preparatele din peşte. care ne binecuvântează viaţa de zi cu zi. iar toată această voie bună se datorează multitudinii de Fructe şi legume de tot telul. în. în capitolul ce urmează vă propun o varietate de preparate bazate pe legumele verii: mâncăruri din ardei gras. poate pentru că nu mai am eu bunică ori poate că atmosfera este prea încărcată de reziduuri toxice. dacă doriţi să mâncaţi o roşie proaspătă. gulii. nu ştiu de ce. în acest capitol le veţi găsi pe toate. chiar şi preparate din peşti ce se pescuiesc cu precădere vara. supe şi ciorbe de legume sau cărnuri uşoare. Specifice verii sunt.schimb. pentru zona rurală. cu tărie. datorită largii varietăţi de legume şi dezlegărilor la peşte. în . ciorbele de legume. ziua este mai lungă. Toate sunt bune şi frumoase. apoi salate de tot felul. Orăşenilor. şalău. ca şi mine de altminteri.

.

5 kg vinete medii. p t& p a t'o r e } 1 Curăţaţi codiţele şi coaja vinetelor. Folosind i pisaţi usturoiul împreună cu sarea. Scoateţi-le pe o h â r ţ ^ ^ într-o tăviţă cu margini înalte aşezaţi... apoi serviţi cu grătar şi pâine proaspătă.O cană mare iaurt gras . spălate . . vinetele şi sosut d&kmrt-.O lingură mărar tocat ...Zeamă de la Vi de lămâie . . apoi amestecaţi-1 cu verdeaţa tocată şi cu iaurtul gras. ^ Lăsaţi preparatul la frigider timp de 2-3 ore.1. până se rumenesc frumos.d u D ificultate ia u r ^ C o st ^ % Sfat ..puteţi înlocui vinetele cu dovlecei. în straturi. /^crcre: J>e .Un pahar ulei de floarea soarelui . Tăiaţi vinetele felii de aproximativ 1 cm grosime.Opţional puteţi folosi piper negru măcinat M o d d e . apoi stropiţi-le cu puţină zeamă de lămâie...5-6 căţei de usturoi curăţaţi . 2 încingeţi o tigaie cu ulei şi prăjiţi feliile de vinete pe atnbele părţi.O linguriţă mentă proaspătă tocată .O linguriţă sare .

apoi repetaţi de 2 ori operaţia.Vilinguriţă sare M o d d& p h e p a ta te -1 Tăiaţi vinetele în felii de aproximativ 1 cm grosime. începând din partea opusă codiţei şi până la 2 cm de codiţă.S /a n to } d& D ificultate ‘ Cos t ^ % Sfat . tăiat felii subţiri .200 g costiţă. apoi legaţi vinetele cu aţă de bucătărie.2 0 0 g caşcaval tăiat felii subţiri . presăraţi cu sare.2 căţei de usturoi curăţaţi . } [& n ăe.2 roşii mari spălate şi curăţate . 4 Aşezaţi vinetele pe o tavă stropită cu ulei şi coaceţi-le timp de 3 0 -35 de minute.vinetele se leagă în felul u rm ător: faceţi o buclă cu un nod strâns în partea opusă codiţei.5 kg .2 cepe medii curăţate . 5 După ce s-au răcorit puţin.Unţ)ahar iaurt . din 2 în 2 centim etrii. încingeţi cuptorul la 175° C. aproximativ-1.' 4-6 vinete\mici spălate. . 2 Tăiaţi fâşiuţe usturoiul şi împănaţi feliile de vinete din loc în loc. scoateţi aţa vinetelor şi serviţi-le cu iaurt. reasamblându-le.O lingură ulei de măsline cu aromă de ardei iute . Tăiaţi în felii subţiri roşiile şi ceapa. ^ Aşezaţi feliile de legume. de caşcaval şi costiţă între feliile de vinete. fară a fi desprinse de cotor.

Sttatuhi /a ta/ă X *ry '& ci> eJ^ & • . apoi puneţi-i.Vi linguriţă piper negru măcinat . apoi roşii. Acestea trebuie să pornească de la 1. 2 Aşezaţi vinetele pe o tavă şi coaceţi-le în cuptor timp de 45 de minute. până se rumeneşte frumos. Curăţaţi ardeii de coajă. după care curăţaţi-le de coaja arsă şi cotor. Presăraţi şi vinetele cu puţină sare şi chimion. apoi aşezaţi un rând de ardei copţi.O lingură mărar tocat . de asemenea tebuie să străpungă vinetele. încingeţi cuptorul la temperatura maximă. lângă fripturică de pui sau coaste de porc la cuptor. Stropiţi totul cu restul de ulei şi coaceţi în cuptor timp de 3 0-35 de minute.5 cm de la codiţă şi să se termine la 1 cm de bază. /R e fe re 2 >e VA^A . 5 Serviţi “Straturi de legume la tavă” cald sau rece. apoi lăsaţi-le să se scurgă într-o strecurătoare. cu condiţia ca ultimul strat să fie de roşii. Tăiaţi roşiile felii şi usturoiul feliuţe subţiri.10-12 ardei graşi mari . Strângeţi punga la gură şi lăsaţi-i să se înăbuşe. Aşezaţi într-o tavă stropită. apoi un rând de verdeaţă tocată.Un pahar ulei de măsline extravirgin .O lingură sare . cu coaja în jos. Repetaţi operaţiile până nu mai rămân ingrediente. puţină sare şi apoi un rând de vinete coapte. 4 încingeţi cuptorul din nou. Tocaţi-le pe tocător.Vi linguriţă chimion praf M o d d& 1 Operaţi câte două incizii longitudinale vinetelor. ^ în timp ce coaceţi vinetele. un rând de felii de roşii.O lingură pătrunjel tocat . cu puţin ulei. într-o tavă şi coaceţi-i în cuptor până coaja li s-a înnegrit. de data aceasta la 175° C. Acum scoateţi ardeii afară şi puneţi-i cu puţină sare într-o pungă. ca pentru salata de vinete. timp de 10 minute. presăraţi-i cu feliuţe de usturoi. spălate .6 vinete lungi spălate .2 căpăţâni mici de usturoi curăţate .10-12 roşii mari coapte. tăiaţi ardeii în sferturi şi curăţaţi-i de sâmburi.

usturoiul feliuţe.O ceapă medie curăţată . 2 încingeţi o cratiţă cu ulei şi sotaţi ceapa şi ardeii. Tocaţi mărunt ceapa. apoi opăriţi-i în 3 1 de apă clocotită. spălat şi curăţat . .Vi de pahar ulei de floarea soarelui .dacă nu găsiţi gălbiori. în acest moment adăugaţi verdeaţa şi smântână. condimentaţi şi continuaţi până zeama lăsată de ciuperci s-a împuţinat. folosiţi ciuperci PIcurotus .1 kg gălbiori spălaţi şi curăţaţi . apoi scoateţi-le pe o farfurie la cald. Adăugaţi soteul de ceapă. luaţi cratiţa de pe foc şi amestecaţi să nu se brânzească.Vi linguriţă piper negru măcinat 1 Tăiaţi gălbiorii în bucăţele. Adăugaţi ciupercile şi sotaţi-le până s-au înmuiat puţin şi lasă apă.Un căţel de usturoi curăţat .C J u p G tC j d u <Şi S / y i â / i t â r i ă Sfat . 2 Serviţi ciupercile cu ouă jumări sau omletă tăiată fâşiuţe.O linguriţă sare .O cană smântână .O linguriţă pătrunjel tocat . tăiaţi feliuţe usturoiul şi tăiaţi fâşiuţe ardeiul gras.Un ardei gras roşu.

O lingură ulei de floarea soarelui . Sfarâmaţi caşul. Umpleţi căciuliţele ciupercilor cu acest amestec. cu puţin ulei şi 2 linguri de apă. apoi inmuiaţi-le puţin într-o crăticioară sau tigaie. Aşezaţi ciupercile umplute într-o tavă stropită cu ulei şi coaceţi-le timp de 10-12 minute.Vr linguriţă sare M o d < J & p t ^ a t a t e .O ceapă medie curăţată . apoi presăraţi deasupra caşul sfarâmat. aproximativ 1.16-20 de ciuperci Champignon mari.puteţi înlocui ciupercile C h am pignon cu m ânătărci sau bureţi.un căţel de usturoi curăţat .O linguriţă mărar tocat -/ '2 linguriţă piper negru măcinat . cu cond iţia să le achiziţionaţi din locuri sigure. . spălate şi curăţate . c e r e r e 2>e VA^A . mărarul şi codiţele ciupercilor. adăugând piper şi sare dacă este necesar.C jU p G td J u / y jp / u t & ^ D ificultate C o st ^ Sfat .câteva felii de costiţă. usturoiul şi costiţa. Tocaţi mărunt codiţele ciupercilor.' I Tocaţi mărunt ceapa. Amestecaţi intr-un bol costiţa. ceapa.5 kg. 2 încingeţi cuptorul la 175° C.2-1. ^ Serviţi ciupercile umplute cu rotiţe de mămăligă friptă. usturoiul. aproximativ 75 g .200 g caş de oaie sau telemea de oi foarte puţin sărată .

lăsând loc pentru un ou proaspăt pe care îl veţi sparge şi adăuga ulterior. apoi scobiţi-le. (JO .2-3 linguri ulei de floarea soarelui .alegeţi brânza de b u rd u f care nu este “iute” la gust .O linguriţă sare . 2 T o c a ţi mărunt ceapa şi opăriţi-o în puţină apă clocotită.O lingură mărar tocat .2 linguri unt . atunci înlocuiţi brânza de b u rd u f cu o brânză tip B lu e cheese. .O ceapă mică curăţată .D ificultate O ' * ' C o st • • Sfat . apoi umpleţi cu amestecul de brânză. ca să se scurgă. Aşezaţi câte puţin unt în scobitura fiecărei roşii.dacă doriţi un preparat sofisticat.8-12 roşii medii coapte. folosind o strecurătoare mică pentru a nu se împrăştia. Aşezaţi roşiile într-o tavă în care aţi turnat un sos format din ulei amestecat cu miezul roşiilor mărunţit.8-12 ouă . spălate . 4 Serviţi roşiile ca atare cu puţin sos din tavă.150 g brânza de burduf .Vi linguriţă piper negru măcinat M od ^t'spC 0'O }'& ' jT ă ia ţ i capacele roşiilor. ^ încingeţi cuptorul la 190° C. în partea superioară. Amestecaţi brânza de burduf cu ceapa opărită şi cu mărarul. Coaceţi roşiile umplute până albuşul ouălelor s-a coagulat şi s-a rumenit uşor. presăraţi sare în scobitură şi puneţi-le cu gura în jos într-o tavă.

în apă cu sare timp de 2 5 -3 0 de minute.O linguriţă sare . conservate . până se înmoaie şi pot fi ^ g bite. curăţate de coajă . cu e3fcepţl^mărarul|ii.această umplutură 2 Serviţi guliile ca atare împreună cu pâine prăjită pe grătar şi smântână.O lingură pătrunjel tocat . După ce s-au înmiifet.O linguriţă mărar tocat .D ificultate C o st .% cană maioneză de casă . tocaţi ciupercile m ă r u n ^ amestecaţi-ie cu celelalte ingrediente.3 linguri smântână .250 g şuncă de Praga tăiată cubuleţe . Şl presaraţi cu marar tocat y ^ 2 Tăiaţi ţelina cubuleţe.4 -6 gulii albe mari.O cutie ciuperci lamele. aproximativ 4 0 0 g/bucată.2 tije de ţelină (Apio) spălate . scobiţi-le cu grijă pentru a nu le rupe. Umpleţi guliile cu .Vi linguriţă piper negru m ăciiw 1 Fierbeţi guliile ia foc domol. .

’ 1 Crestaţi vinetele longitudinal. curăţată . 4 Mixaţi cu blenderul vinetele împreună cu dovlecelul. ^Tocaţi mărunt ceapa. începând de la 1. apoi aşezaţi vinetele pe grătarul cuptorului şi coaceţi-le 2 5 -3 0 de minute. La sfârşit amestecaţi ceapa opărită. bătând cu un tel de mână sau folosind telul mixerului. dar acesta este uşor am ar şi nu se potriveşte a a talM a de vinete . până acesta s-a înmuiat. r?7 i i H U H (S ustA ^x . adăugând condimentele.A td e j Dificultate _J C o st ţ % d U V ifie it e . aşezaţi-o într-o strecurătoare mică şi opăriţi-o timp de ' /2 minut în apă clocotită cu sare.4-6 ardei graşi spălaţi . în timp ce coaceţi vinetele. După ce acestea s-au omogenizat adăugaţi uleiul în fir subţire.puteţi folosi ulei de m ăsline în locul celui de floarea soarelui. iar apoi curăţaţi-i de sâmburi. până când pulpa acestora se desprinde de coajă. 2 Curăţaţi vinetele uşor răcite şi aşezaţi-le într-o strecurătoare ca să se scurgă de lichidul amar.Un dovlecel mic. fîerbeţi dovlecelul curăţat de coajă. în puţină apă cu sare.5 cnî de cotor până la 1. Puteţi orna cu sferturi de roşii cherry. în cruce. Sfat .Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M o d d& p t e p a j.*/ 2 pahar ulei de floarea soarelui .a t e . spălat şi curăţat de capete .O ceapă mică. Tăiaţi ardeii graşi în două.O linguriţă sare .5 cm de vârf.4 vinete mari . 5 Umpleţi jumătăţile de ardei gras cu salata de vinete. longitudinal. încingeţi cuptorul la putere maximă.

iar după ce acesta s-a răcit. mărarul şi boiaua. aşezaţi dovleceii şi coaceţi-i timp de 10-12 minute. tăiaţi-1 bucăţi şi treceţi-1 prin maşina de tocat împreună cu usturoiul şi soteul de ceapă şi slăninuţă. După ce aţi fiert dovleceii. stoarceţi-J bine şi amestecaţi-1 cu faina. turnaţi supa fierbinte peste ei şi fierbeţi-i timp de 4-5 minute.Un căţel de usturoi curăţat . După ce s-au fiert scoateţi-le într-un vas cu apă rece şi eliminaţi mijlocul. lăsaţi-i să se răcească puţin.O ceapă mică curăţată . 2 După ce fierbeţi dovleceii. Cele verzi le veţi folosi la un alt preparat.Vi linguriţă piper negru măcinat M od d e.4-6 dovlecei de dimensiune medie. Dificultate ^ ‘J - Sfat — cu cât este mai gustoasă brânza.ţ4 linguriţă coriandru măcinat . formând tubuleţe din restul foilor.100 g slăninuţă uşor afiamată . Intr-un vas mic fierbeţi timp de 12-15 minute ficatul cu puţină sare. . prazul în bucăţi de 6-7 cm. ca să nu se spargă.4 -6 fire de praz de dimensiune medie . 2 încingeţi o cratiţă cu ulei şi sotaţi câteva minute ceapa şi slăninuţă. atât doar cât să se înmoaie puţin. Sfat . . apoi umpleţi-i cu amestecul de brânză. scoateţi-i din supă. Presăraţi caşcavalul ras deasupra ^ încingeţi cuptorul la 190° C.4 0 0 -5 0 0 g ficat de porc spălat . deoarece este prea aţos . apoi spălaţi-le şi fierbeţi în apă cu sare doar bucăţile albe. Amestecaţi apoi compoziţia cu condimentele şi smântână. apoi tăiaţi-i în două longitudinal şi scobiţi miezul. brânzeturile farâmirate.O linguriţă mărar tocat . fată a le forţa. Ungeţi o tavă cu unt. ^ Serviţi dovleceii cu iaurt.3 1 de supă de legume preparată cu concentrat tip cub Va linguriţă ienibahar măcinat .nu folosiţi praz de dim ensiune m are.P ta z u /y t /? /u t d u p a s t ă /t d o t 2 >o / / g jc 1 j& j C ost C LU ^ t â /iZ O .O lingură smântână fermentată .O linguriţă sare .50 g caşcaval ras .2 linguri ulei de floarea soarelui - spălaţi şi cu capetele înlăturate . ^ Folosind un poş cu dui subţire sau un şpriţ umpleţi tuburile de praz. radeţi miezul acestora pe răzătoarea cu ochiuri mari. 1 Curăţaţi coaja dovleceilor. cu atât este mai gustos preparatul.100 g telemea de vacă . până se rumenesc.O lingură faina -/ '2 linguriţă boia dulce .100 g telemea de oi . deoarece sunt tari. Aşezaţi dovleceii într-o cratiţă.

.

pentru prăjit clătitele . ţelina. adăugând o lingură de apă. curăţare . 4. Tăiaţi feliuţe usturoiul. 1 Preparaţi 8 -12 clătite.încingeţi restul de ulei de măsline în cealaltă tigaie. .Vi linguriţă piper negru măcinat A/oc/ de. Daţi 2 clocote şi luaţi de pe foc. morcovul. 6 Serviţi clătitele la cuptor cu salată verde. brânza de vaci şi Vi din parmezan.2 căni aluat de clătite (aproximativ 500 ml) .3 linguri ulei de măsline extravirgin .Un pahar vin alb sec .2 -3 frunze busuioc tocate .O lingură ulei de floarea soarelui.Vx de ardei gras curăţat şi spălat . 2 Tocaţi separat ceapa mică şi ceapa medie. Asezonaţi umplutura şi adăugaţi ierburile.O linguriţă sare . Amestecaţi soteul de legume cu cubuleţele de ardei. Tăiaţi cubuleţe toate celelalte legume.2 linguri parmezan ras . 5 încingeţi cuptorul la 180° C. Tăiaţi ardeiul cubuleţe. Sotaţi-le la foc domol.O ceapă medie şi una mică. apoi asezonaţi şi adăugaţi smântână. apoi tăiaţi-le marginile formând pătrate.Un dovlecel mic curăţat .Un morcov mic curăţat . Presăraţi cu restul de parmezan şi coaceţi timp de 30 de minute în cuptor.CJăt»t& <zu Dificultate Cost % ^ /a Sfat — preparaţi clătitele în tr-o tigaie cu diam etrul de 2 1 .O cană brânză de vaci grasă . dovleceii şi usturoiul.500 ml smântână dulce . ^ încingeţi o cratiţă cu o lingură de ulei de măsline şi sotaţi câteva minute ceapa mică şi un căţel de usturoi.O linguriţă pătrunjel tocat .3 căţei de usturoi curăţaţi . Turnaţi vinul peste sote şi fierbeţi până s-a redus aproape de tot. Umpleţi clătitele cu această umplutură. apoi aşezaţi-le într-o tavă şi turnaţi sosul deasupra.O ţelină mică curăţată .y %linguriţă oregano măcinat .2 2 cm . cu marginile înalte şi adăugaţi pe rând ceapa medie.

ca şca v a l p a n e i m ■ | I ly-is^c M â n c ă r u r i p o triv ice : vân ac. 1 Spălaţi fileurile de şaJău. I i T e rra R o m a n a Terra Romana C a b ern et Sativig fto n T e m p e r a tu r a d c serv ire: mediu timp de aproximativ 3 minute. pe care o ad ău gaţi la u rm ă.Un pahar pesmet de casă .4 0 0 g file şalău. bateţi ouăle într-un bol. A w r 1 Sauvignon Blanc T e m p e r a tu r a d e se rv ire : M â n c ă r u r i p o tr iv k e : p e şte . de.O cană ulei de floarea soarelui . 1 T o c a ţi m ă r u n t c e a p a .2 ouă . folosin d o lin gu ră de lem n sau plastic to a te ingredientele. Tăiaţi fileurile in formă de beţişoare de dimensiunea unui deget arătător.O lin g u ră u n t m o a le .3 tâ /7 Z ă .o s tr e c u r ă to a r e m ic ă şi o p ă r i ţi-o tim p d e Vi m in u t în a p ă c lo c o t ită c u sare. aveţi grijă să se acopere peste tot. pana se rumenesc rrumos. a p e ritiv . 2 Frigeţi gujoanele în uleiul încins. c u e x cep ţia cepei.'/ z pahar faina .2 c ă n i b râ n z a d e b u r d u f . ^ u r'd u 'p d u c J ii/ y t & n D ificultate Sfat Dificultate ■j ■j C ost ţ d& <şoJău C o st % ^ % . iar pesmetul aşezaţi-1 într-o tavă 2 încingeţi o tigaie cu marginile înalte cu ulei.2 lin g u ri c h im e n b o a b e ' O c e a p ă m e d ie c u r ă ţa tă .puteţi substitui şalăul cu cod sau alt peşte alb fară oase. deci puteţi renunţa la ea.Vi d e p a h a r s m â n tâ n ă f e rm e n ta tă . Fructe d e m a re . apoi tamponaţi-le cu o cârpă curată sau cu hârtie absorbantă. la foc . . Tăvăliţi gujoanele de peşte întâi prin &ină. ^ Serviţi pasta de b rân ză c u p â in e prăjită pe gră ta r sau u m p leţi ardei graşi.ceapa este un ingredient opţional. apoi înmuiaţi-le în ouăle bătute. pentru a avea o form ă cât mai apetisantă. b râ n z e tu ri | . gujoanele trebuie puse la % prăjit întinse drept (form a degeţelelor). după care tăvăliţi-le prin pesmet. Aşezaţi faina amestecată cu condimentele într-o farfurie. fară piele . 2 în tr -u n bol d e sticlă sau in o x am e ste ca ţi bine. Sfat .O linguriţă sare . Când le tăvăliţi prin pesmet. 4 Serviţi-le cu sos Tartar şi sferturi de lămâie. scuturându-le de excestil adunat.'/ z linguriţă piper negru M e x i d& M o d de. a ş e z a ţi-o in t r .

deoarece şunca are destulă sare. .O cană cu vârf de urdă . Amestecaţi toate ingredientele cu excepţia şuncăi de Praga.omoafume în loc de şuncă de Praga.puteţi folosi s. e e r e r e : 2>c . ^ Puneţi rulourile la rece pentru o oră. Tăiaţi ceapa verde în rondele.8 -12 felii lungi şi subţiri de şuncă de Praga .^ u /o u t! d& u h d ă < iu /y iă to t fh d& P t 'a ^ a Sfat . dar atunci renunţaţi la seminţe şi spanac .O linguriţă sare M od < J& p te p a ta r -A ' 1 Tăiaţi spanacul fâşiuţe. 2 Aşezaţi umplutura de urdă pe feliile de şuncă.4 fire de ceapă verde spălata şi curăţată .atenţie la sare! S-ar putea să nu fie necesară. 4 Serviţi rulourile de urdă cu pâine proaspătă. spălate şi codiţele înlăturate .O lingură mărar tocat .O cană frunze mici de spanac. apoi întindeţi-o cu un cuţit şi rulaţi. apoi tăiaţi-le felii.O lingură seminţe de floarea soarelui prăjite .

.

2 foi de dafin . Radeţi morcovii pe răzătoarea cu ochiuri marK Z încingeţi o cratiţă cu ulei şi sotaţi timp de o oră.O ţelină mică curăţată . legumele tocate.3 gogoşari curăţaţi şi spălaţi .2 vinete medii . pentru a nu se prinde de fundul oalei.3 căţei de usturoi curăţaţi .Un pahar ulei de floarea soarelui .7 '8 boabe de piper negru M o d de. sau până se ridică uleiul ^ Lăsaţi zacusca să se răcească şi presăraţi-o cu pătrunjel tocat. .4 ciuperci spălate .O linguriţă cu vârf de sare . on'i Tăiaci ceapa şi ardeii bucăţi şi daţi-le prin maşina de tocat ^ ^V ^ p g împreună cu ciupercile şi vinetele.Un morcov curăţat .am estecaţi uşor în tim pul fierberii. .O ceapă mare curăţată .Z a c L u s c iă d& v a tă D ificultate * C o st ^ ^ Sfat . i -jCoaced vinetele şi curăţaţi-le ca pentru “Ardei umpluţi cu vinete” (vezi pagina nr. Turnau căţeii de usturoi întregi şi sarea. Serviţi-o cu ceapă roşie şi pâine rip âu s-rA ^ x .Un pahar vin alb sec . la foc domol.O linguriţă pătrunjel tocat . Fierberi tot la foc domol încă o oră.

Radeţi sau fărâmiţaţi telemeaua şi amestecaţi-o uşor în soteul de legume.Un pahar vin alb sec . adăugaţi cimbrul.400 g brânză telemea de oaie puţin sărată .6-7 ardei sau gogoşari curăţaţi şi spălaţi .Vi de linguriţă cimbru verde.varianta de “chip erch i” pe care o ştiu eu este fără ou şi fâră iaurt sau sm ântână.O cutie cu roşii cuburi în sos tomat . Fierbeţi la foc domol până preparatul are consistenţa densă.'1 Tăiaţi ardeii fâşiuţe. la foc domol.2 cepe mari curăţate .Vi de linguriţă piper negru măcinat M a c / eî& pt'S fX atC D 'S . legumele tăiate. tocat . ^ Puteţi servi preparatul cald.O linguriţă cu vârf de sare .O lingură frunze de ţelină tocate .4 căţei de usturoi curăţaţi . dar şi rece. Turnaţi roşiile şi vinul peste sote. ţelina şi piperul. 2 încingeţi o cratiţă cu ulei şi setaţi timp de o oră. radeţi morcovul.Un pahar ulei de floarea soarelui . tăiaţi ceapa solzi.2 linguri mărar tocat . /Refere l>e . dar cu mai m ulte legu .Sfat . tăiaţi usturoiul feliuţe şi deschideţi cutia de roşii tocate.Un morcov curăţat .Un ardei iute. Adăugaţi sare dacă este necesar şi mărarul tocat. curăţat de sâmburi şi spălat .

Amestecaţi varza tocată cu faina. .2 linguriţe mărar tocat . apoi strecuraţi-o bine şi tocaţi-o în maşina de tocat. până se rumenesc pe ambele părţi. ^ Serviţi chifteluţele cu parmezan ras deasupra şi cu sos de roşii.5 kg .O lingură faină . 1 Curăţaţi varza de cotor şi de frunzele de deasupra.O cană de sos de roşii (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) Olina M o d de.O lingură cu vârf de sare .O linguriţă pătrunjel tocat . verdeaţa şi condimentele. Formaţi chifteluţe rotunde pe care le prăjiţi la foc mediu.O lingură parmezan ras .Un pahar ulei de palmier Olina . / a. 2 încingeţi o cratiţă cu ulei. Opăriţi varza în 5 1 de apă cu sare. apoi tăiaţi-o bucăţele.O varză albă de 2 -2.d& V O tZ ă d u / C A X^î^/'ea//ey?zfe.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat .1-2 ouă bătute .' /2 linguriţă boia iute . ouăle bătute.

4 Serviţi salata.Sa/ată.4 linguri ulei de măsline cu aromă de lămâie . 2 încingeţi o tigaie cu 2 linguri de ulei. sosul la foc domol timp de 5-6 minute.O varză albă de aproximativ 1 kg . Fierbeţi ^ într-o cratiţă cu 2 1 de apă. nouă. reduceţi focul şi adăugaţi pe rând înăuntru ouăle sparte.scoateţi ochiurile din apa fierbinte după ce albuşul s-a coagulat com plet / 7e / '^ e . pt'e/^at'C O 'C . d& votzâ.Un pahar vin alb sec . amestecând înăuntru gălbenuşul moale.80 g hlue cheese .Vi linguriţă piper negru M o d de. < 2 M. Tocaţi mărunt ceapa. Când apa a început să fiarbă.O salată verde spălată şi scursă de apă .O linguriţă sare .O ceapă mică curăţată . scoateţi-le cu o spumieră într-un vas cu apă rece. Căliţi ceapa 2 minute. Scurgeţi-le de apă şi aşezaţi-le peste salată. . După 3-5 minute. apoi presăraţi cu blue cheese. Sfat . Tocaţi nucile şi fărâmiţaţi i//ue cheese. adăugaţi restul de oţet şi fierbeţi lichidul. apoi adăugaţi nucile. Turnaţi apoi şi restul de ulei.4 -6 ouă . peste alte 2 minute adăugaţi vinul şi 4 linguri de oţet. Tocaţi tot la fel de fin salata ^i amestecaţi-o cu varza într-un bol.5 linguri oţet de vin alb . apoi adăugaţi sare şi piper şi turnaţi peste amestecul de varză şi salată.' I Tocaţi foarte fin varza.Vi de cană nuci .

în cruce. puneţi ardeii copţi într-o pungă şi prgsăHfţi-i cu sare. apoi aşezaţi vinetele pe grătarul cuptorului şi coaceţi-le 2 5 -3 0 de minute. apoi curăţaţi-i uşOTTfc-eoaj. adăugând apoi maioneza şi condimentele 5 Serviţi salata de vinete îmj>reună cu ardeii copţi. încingeţi cuptorul la putere maximă. până pulpa acestora se desprinde de coajă. 2 în timp ce vinetele se coc în cufitor. Lăsaţi-i la rece timp de 1 oră.4 vinete mari . întorcându-i până când pieliţa de deasupra s-a înnegrit şi s-a umflat.5 cm de vârf.10-12 ardei Capia spălaţi . încingeţi un grătar pe maşina de gătit şi coaceţi ardeii Capia.S a /a iâ .3 căţei de usturoi .5 cm de c o ^ ^ â n ă la 1.4 linguri oţet de vin roşu . ^ Curăţaţi vinetele uşor răcite şi aşezaţi-le într-o strectuătoare ca să se scurgă de lichidul amar. lor oţetul . începând de la 1. D ificultate V in e it e L d U /y iO jo n & Z â.' /2 de cană maioneză de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .puteri subtitui ardeii C apia cu ardei graşi . a t d e j c L g /:^ * Sfat . Lăsaţi să se înmoaie timp de 5-6 minute. 4 Mărunţiţi căţeii de usturoi într-o presă şi amestecaţi cu maioneză.ăJPupă ce aţi curăţat ardeii aşezaţi-i într-o tăviţă şi uleiul. Totodată.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M od 1 Crestaţi vinetele longitudinal.O linguriţă sare . Mixaţi cu blenderul vinetele.’/2 de pahar de ulei de măsline extravirgin .

restul de zeamă de lămâie şi amândouă felurile de ulei.’ 1 Tocaţi fin ceapa verde. foarte arom at.3 gulii medii curăţate . pe răzătoarea cu ochiuri mari.O cană smântână fermentată . pentru a creea apetit.O linguriţă ulei de nucă .2 cepe verzi curăţate şi spălate . de aceea trebuie folosit în cantităţi m ici.3 morcovi curăţaţi . apoi adăugaţi ceapa verde şi Vz din pătrunjelul tocat.S olată de.4 mere verzi curăţate şi stropite cu zeamă de lămâie .uleiul de nucă este un ulei de calitate superioară. .2 linguri pătrunjel verde tocat . pi'epat'C O 'e. t^cfere 2>e . 2 Amestecaţi într-un alt bol smântână.V2 linguriţă piper negru măcinat M o d de. Radeţi într-un bol legumele.O linguriţă chimen boabe .O linguriţă sare . ^ Serviţi salata înainte de masă.2 linguri ulei de măsline . A cest ulei se găseşte în hyperm arket. /yiotCUy/t Sfat .Zeamă de la Vi lămâie . Turnaţi sosul peste salată şi presăraţi restul de pătrunjel tocat.

<d& /y io t C lc i^ ' t ^ /y i& t& V & tZ j /y ii& t ' e . in tr-un tifon. de grădină.V ^ de pahar iaurt gras . cu excepţia mentei.S a / c i t a .' /2 de pahar ulei de măsline cu aromă de busuioc . apoi tăiaţi roşiile în două.3 0 de m inute. ca să se Sfat . Eu recom an d roşiile lunguieţe. recom and doar m orcovii noi.1 Radeţi pe răzătoarea cu ochiuri mari atât merele cât şi morcovii.2 căţei de usturoi curăţaţi . apoi daţi-o la rece pentru 1-2 ore. M orcovii conţin cantităţi m ari de betacaroten care stim ulează activitatea cardiacă. ^ Serviţi salata ca aperitiv. Tăiaţi-le apoi. tipul “prunişoare “. deasupra unui vas. X n y ' ^ îe J it e . Lăsaţi-1 aşa 2 0 .1. ^ Serviţi salata cu pâine proaspătă friptă pe grătar sau dacă doriţi.Vi de linguriţă sare . turnaţi uleiul şi presăraţi cu sare şi pătrunjel. S a /a tă / 'o ^ / V d u A tâ /iz d t< z J& /y t& a > ş i u s t u h c ^ D ificultate C o st ^ ^ Sfat . în felii de 1 cm grosime şi puneţi-le în bol.2 linguri miere de salcâm .2 linguri mentă tocată . dându-i o culoare tinerească. ph&pQtCV'e. sau sticlă destul de mare ca să încapă salata. 2 Amestecaţi într-un alt bol restul de ingrediente. Radeţi brânza peste roşii.2 linguri de maioneză de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . atunci aşezaţi iaurtul.150 g telemea de vacă puţin sărată . • .3 morcovi curăţaţi . d u /C je .O lingură zeamă de lămâie .O linguriţă sare M o d de.2 kg roşii prunişoare . scurgă.2 mere verzi curăţate şi stropite cu zeamă de lămâie .O lingură busuioc proaspăt tocat . te fe re 3>e vA^.O lingură pătrunjel tocat . de-a lungul. cu lipie crocantă.daca nu găsiţi iaurt gras (4 % grăsim e). când roşiile sun t coapte. S A U -rc . 2 Eliminaţi cotorul.aceasta salată este bună doar vara. iT ă ia ţi căţeii de usturoi în două şi frecaţi cu aceştia un bol din ceramică M ex i eJ& p t e p a t C it e . previne canceru l şi “A ten ţie doam nelor! “întreţine tenul.O linguriţă oţet de mere . Amestecaţi bine salata. Aceştia sunt fragezi şi au gust dulce. Turnaţi sosul peste salată şi presăraţi cu mentă tocată.

p te p a tO te .Un pahar de sos vinegretă pentru salate (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .O varză albă de aproximativ 1.O linguriţă cu sare M e x i de. Lăsaţi să se odihnească 30 de minute.O lingură cu vârf de mărar tocat . ^ Serviţi salata lângă pârjoale moldoveneşti sau pui fript. . iar apoi turnaţi-1 peste salată. apoi tăiaţi-o în patru şi radeţi-o pe răzătoarea fină de varză.5 kg . apoi stoarceţi-o de zeamă şi puneţi-o într-un bol.' J Curăţaţi varza de cotor şi frunzele de deasupra. 2 într-un alt bol amestecaţi sosul vinegretă cu mărarul.ScJaia d& vatză fioua Dificultate Cost ^ JjT ^ '& d ier^ & • . Presăraţi varza cu sare şi frecaţi-o bine cu mâinile.

Sa/ată. Tăiaţi boabele de struguri în două. . adăugând 2 linguri de m iere şi un miez de portocală. .Un pahar de boabe de strugure alb . de. apoi turnaţi peste salată.3 mere mari de vară curăţate şi stropite cu zeamă de portocală . pe răzătoarea cu ochiuri mari.pen tru cei ce ţin o dictă J p ocalorică. le recom an d să folosească iaurt 0 % grăsime şi să renunţe Ia zahăr.salata poate fi servită Hesert.2 linguri de miez de nucă măcinat . coaja acesteia. nucile.4-5 frunze de andive spălate . <14^ /yj&te d& Vată D ificultate Sfat .Coajă rasă de la ' /2 portocală Zeamă de la o portocală .O cană de iaurt . .2 ţeline medii curăţate şi stropite cu zeamă de portocală .O linguriţă de sare M c x i de. zahărul şi sarea. 1 Radeţi într-un bol mare mărul şi ţelina. A tu nci renunţaţi la sare. ^ Serviţi salata ca aperitiv. Amestecaţi toate ingredientele de mai sus. '^sJmă. 2 Amestecaţi într-un alt bol iaurtul.O linguriţă de zahăr pudră . restul de zeamă de portocală. Tăiaţi andivele fâşiuţe subţiri.

‘/2 de pahar oţet de vin alb . apoi aşezaţi-i intr-un bol şi presăraţi-i cu sare. dar în can titate m ai m ică. apoi scurgeţi-i de zeama lăsată. puteţi folosi din cele conservate. Bateţi bine compoziţia până se formează o emulsie şi adăugaţi mărarul. spălaţi . tăiaţi-i felii de Vz cm. ^ Serviţi salata lângă fripturi la grătar sau chiftele. 2 Eliminaţi cotorul şi seminţele ardeiului iute.Un ardei roşu iute. uleiul şi maghiranul.4 linguri oţet de vin alb . i^ c rc re ix : SALATC .2 căţei de usturoi curăţaţi . Puneţi toate legumele intr-un bol de sticlă sau ceramică şi turnaţi amestecul de oţet peste ele.2 linguri cu vârf de mărar tocat . peste noapte. 2 A doua zi amestecaţi uşor salata şi presăraţi cu boia dulce şi mărar tocat. Lăsaţi să se macereze în frigider. Mixaţi tottJ bine. Amestecaţi într-un bol mic oţetul cu zahărul şi apoi uleiul. spălat . Eliminaţi cotorul ciupercilor şi tăiaţi-le felii subţiri.Sa/ată d& cHupercj S a /a ia d& da$'^ra/s:(l CLU /yiătat D ificultate A C o st % % Sfat .O ceapă roşie de vară.O linguriţă sare M o d de. 1 Pisaţi căţeii de usturoi împreună cu sarea intr-un mojar.5 kg castraveţi medii. apoi adăugaţi oţetul.4 linguri ulei de măsline extravirgin .’/2 de linguriţă boia dulce .4 dovlecei mici. 2 Curăţaţi cotorul şi vârful dovleceilor. Turnaţi acum sosul peste castraveţi şi presăraţi ardeiul iute tocat. spălaţi .O linguriţă sare . Tăiaţi ceapa solzi.1. M o d de. fată a-i curăţa de coajă.200 g ciuperci Champignon foarte proaspete. (care nu au sâmburi). spălate şi curăţate . Lăsaţi să stea 15 minute. apoi. ^ h e p a ta t-e 1 Curăţaţi castraveţii de coajă şi tăiaţi-i felii subţirele. . apoi tăiaţi-1 feliuţe subţiri.Vi linguriţă zahăr tos . curăţată .O lingură mărar tocat -/ '2 de linguriţă măghiran uscat .în loc de ciuperci proaspete. 4 Serviţi salata cu cârnăciori picanţi.’/2 de pahar ulei de măsline extravirgin .

So/ată. apoi felii.O lingură frunze de ţelină tocate . într-un strat. . Curăţaţi cotorul roşiilor şi tăiaţi-le în două. spălaţi . Aşezaţi deasupra lor ardeii graşi tăiaţi fâşiuţe. salata se transform ă în tt-u n . ad ăugând verdeaţa tocată.' /2 de pahar ulei de măsline extravirgin .O ceapă roşie de vară. varâ. sfat .O linguriţă sare I Pisaţi căţeii de usturoi împreună cu sarea într-un mojar. spălate . luând un strat de 1 cm de coajă. apoi adăugaţi oţetul şi uleiul.5 roşii mari coapte.2 ardei graşi spălaţi şi curăţaţi . iar la urmă ceapa tăiată solzişori. 2 . d& D ificultate : i ds.aceasta este salata “ţăranului rom ân “Ed en “g astron om ic.4 castraveţi medii. apoi lăsând un 1 cm de coajă şi aşa mai departe. s n iA T e .O lingură pătrunjel tocat . Mixaţi totul bine.2 linguri de oţet de vin alb . Amestecaţi salata răcită şi serviţi-o lângă omletă sau şunculiţă prăjită sau pur şi simplu cu pâine proaspătă. curăţată . dacă este îm bu nătăţită cu ulei de măsline extravitgin.2 căţei de usturoi curăţaţi . apoi castraveţii curăţaţi alternativ de coajă. ^ Turnaţi sosul peste salată şi lăsaţi-o la rece timp de o oră.castraveţii "cu răţaţi alternativ” se curăţă. Plină de vitam ine şi m inerale. Aşezaţi-le înrr-un bol.

5 căţei de usturoi curăţaţi .1/2 linguriţă piper negru măcinat M o d de. num ită “grasă” are păstăile aţoase. apoi tăiaţi pulpa acestora în păţrăple.1 kg fasole verde. CLU U S^U toi D ificultate C o st % || Sfat ~ pentru acest preparat este recom an dată fasolea verde.’/2 de pahar ulei de măsline cu aromă de oregano . între timp eliminaţi cotorul roşiilor şi sâmburii.1 Fierbeţi ceapa în 3 1 de apă cu sare.O linguriţă sare . V&tde.So/ată. adăugaţi fasolea şi fierbeţi-o timp de 8 -10 minute 2 Strecuraţi fasolea fiartă şi lăsaţi să se răcească. spălată. d& •POiSole. pt'& pat'O J'e. uleiul de m ă^ n e şi pătrunjelul tocat ^Turnaţi sosul peste fasolea răcită. C ea albă. amestecând şi adăugând cubuleţele de roşii şi prSăjMTipipenJ“m ă d n 9 fr5 e n ^ ^ cu rotocoale de mămăligă friptă. /^crcre i>€ .3 roşii spălate . iar când clocoteşte.O lingură pătrunjel tocat . curăţată de capete şi tăiată bucăţi .O ceapă medie . . iar boabele de fasole din acestea p o t răm âne tari după fierbere.puteţi înlocui roşiile rom âneşti cu soiul cherry . Pisaţi căţeii de usturoi într-un mojar apoi amestecaţi cu oţet.2 linguri oţet de vin alb .

gustând de sare.’/2 kg fasole verde. cerere: VA^4 .*/ 2 de ţelină medie curăţată . 2 în dmp ce fierbe puiul.O rădăcină de pătrunjel curăţată . iar reţeta am în văţat-o de la bunica mea X n y ^ t& n â e . aproximativ 4 0 0 g . fasolea verde. amestecând să nu se brânzească. adăugaţi-1 şi pe acesta.Un morcov curăţat . frunzele de ţelină. lăsaţi 3-4 minute să se răcească.aceasta este o ciorbă delicioasă.S g / g.C jG h^ Q .2 linguri de pătrunjel tocat . timp de 4 0 de minute. a td ^ G J i^ S C lă ofe p U t CLU ’ P q.O linguriţă de sare M o d de. După 10 minute adăugaţi sarea.Un sfert de pui. Fierbeţi-1 la foc domol. ■ . curăţată şi tăiată bucăţi . acoperind cu un capac în aşa fel încât să lăsaţi un mic spaţiu ca să iasă aburul. roşiile în sos tomat. spumând din când în când. apoi puneţi-1 la fiert în 2 1 de apă.O lingură de frunze de ţelină tocate . apoi dregeţi cu smântână. Presăraţi cu pătrunjel tocat şi serviţi cu pâine proaspătă. tăiaţi zarzavatul cubuleţe.O ceapă curăţată . D ificultate C o st ^ % Sfat . spălaţi-1 bine. 2 Opriţi focul. pf'epcV 'O t'e.1 Tăiaţi puiul bucăţi. continuând încă 20 -2 5 de minute. iar când carnea nu mai elimină spumă. Continuaţi fierberea.Un pahar de roşii cuburi în sos tomat . spălată.Un pahar de smântână fermentată .

7-8 boabe de piper negru . ^ După ce ciorba s-a răcorit puţin adăugaţi oţetul şi dregeţi cu smântână. X r)^ & d ien t& . Fierbeţi ciorba încă 5 minute.este preferabil să fierbeţi toată gâscă. defere i>e VA^A sup£.O rădăcină de pătrunjel curăţată . czo^se. adăugaţi sarea şi boabele de piper. continuând fierberea. Fierbeţi carnea la foc domol spumând din când în când. tăiaţi ardeiul cubuJeţe.2 linguri de oţet de vin alb -/ '2 de salată verde spălată şi scursă de apă . După ce carnea nu mai ridică spumă. continuând fierberea.Un pahar de roşii cuburi în sos tomat .O lingură de leuştean tocat . apoi puneţi-o la fiert în 2 1 de apă. După o oră de fierbere adăugaţi zarzavatul. iar din carnea pe care nu o folosiţi la ciorbă.C jG t^ â . apoi opriţi focul şi acoperiţi-o cu un capac.4 0 0 -5 0 0 g de carne de gâscă . 2 în timp ce fierbe carnea.O linguriţă de sare M e x l de. să preparaţi un pilaf sau chiar un rasol.ciorba de gâscă este şi mai gustoasă dacă o preparaţi d intr-u n bo b oc de gâscă dc 2 kg. 1 Tăiaţi carnea de gâscă bucăţi.*4 de varză curăţată. Presăraţi verdeaţă tocată şi serviţi ciorba cu pâine proaspătă. tocaţi ceapa mărunt. D ificultate Sfat .Un pahar de smântână fermentată .O lingură de pătrunjel tocat .Un morcov curăţat . aproximativ 2 5 0 g . . După alte 10 minute adăugaţi salata tăiată pătrate.Un ardei gras curăţat . iar după 10 minute adăugaţi roşiile cuburi. tăiaţi morcovul şi rădăcina de pătrunjel rondele subţiri.O ceapă curăţată . iar varza şi salată tăiaţi-le pătratele. .

Scoateţi săculeţul cu mirodenii. dar o puteţi prepara şi din iepure sălbatic.2 linguri de pătrunjel tocat . în timp ce carnea fierbe la foc domol. apoi scoateţi-o pe o farfurie.2 gălbenuşuri de ou . Legaţi dafinul.Un pahar de smântână fermentată .2-3 fire de tarhon . piperul. 4 După ce ciorba s-a răcorit puţin dregeţi-o cu amestecul de smântână şi ou. Tocaţi ceapa mărunt.C jo t^ â .O linguriţă de frunze de ţelină tocate .ţ/ 2 de celină medie curăţată . ? D u p ă ce carnea nu mai ridică spumă. după aproximativ 90 de minute.O linguriţă de sare M o d d e . Presăraţi pătrunjel şi serviţi-o cu pâine proaspătă. apoi spăiaţi-o şi puneţi-o ia fiert cu sarea. tarhonul şi boabele de ienupăr într-o bucată de tifon şi aruncaţi-le în ciorbă. 2 Tăiaţi costiţa în formă de coroană. spumaţi ciorba dacă este nevoie.O foaie de dafin . iar restul de legume.O rădăcină de pătrunjel curăţată . Bateţi într-un bol gălbenuşurile cu smântână. continuând fierberea încă 15 minute. doar că trebuie m arin at 2 4 h.5-6 boabe de ienupăr . aproximativ 6 00 | . cuburi de 1 cm.8-10 boabe de piper negru . . în locul ei adăugaţi legumele.O ceapă curăţată . . într-o tigaie rumeniţi bine costiţa. înmuindu-le frumos.Un morcov curăţat . adăugaţi oţetul şi opriţi focul. D ificultate C ost % % % Sfat . p t-ep C D -a tA 1 Tăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o în 2 1 de apă clocotită. în 2 1 de apă rece.aceasta ciorbă se prepară din iepure de casă.Un sfert de iepure.50 g de costiţă . adăugaţi legumele şi costiţa.2 linguri de oţet de vin roşu .

d& D ificultate C ost 4 d U % % c J u p ^ c J s fa t . luaţi-i spuma şi opriţi focul.aceasta este o ciorbă delicioasă. .O ceapă curăţată . iar după 5 minute şi ciupercile împreună cu orezul.' /2 de ţelină medie curăţată .500 g ciuperci Champignon medii.600 g piept de viţel .2 căni borş . Fierbeţi-o la foc domol timp de o oră şi jumătate. iar reţeta am învăţat-o de la bunica m ea . Presăraţi cu leuştean tocat şi serviţi cu ardei iute şi pâine proaspătă. Intre timp tocaţi mărunt zarzavatul. apoi puneţi-o la fiert cu sarea şi boabele de piper într-o oală cu 2 I de apă.Un morcov curătat . tăiaţi codiţele ciupercilor în două. Separat fierbeţî borşul. spumând-o din când în când.După ce nu se mai ridică spuma. mai daţi două clocote şi opriţi focul. iar pălărioarele în patru.O linguriţă sare .O lingură orez cu bob rotund . .2 linguri leuştean tocat . Acoperiţi şi fierbeţi încă 20 minute.7 -8 boabe de piper negru M c x d d < i p t -e p a t C O ^ - iT ă ia ţi carnea bucăţi. Adăugaţi borşul în ciorbă. spălate şi curăţate . adăugaţi zarzavatul. iar când clocoteşte.

J*/ .

.peştele se ţine 3 0 m in u te presărat cu sare pentru a avea gust m ai bun. apoi dregeţi ciorba.Vi de pahar orez cu bob rotund . Clătiţi-1 cu apă rece. cxo^se.' /2 de ţelină medie curăţată . Adăugaţi orezul opărit şi peştele.Un gălbenuş de ou .O linguriţă sare I Tăiaţi peştele bucăţi.2 ardei graşi spălaţi şi curăţaţi . ştergeţi-1 cu o cârpă şi stropiţi-1 cu oţet. 1.800 g peşte spălat şi eviscerat . apoi strecuraţi-1 şi păstraţi-1 într-o farfurioară. 2 încingeţi o oală cu ulei şi căhţi legumele.Un pahar smântână fermentată .5 1 de apă şi fierberi timp de 15 minute. . Lăsaţi-1 să stea aşa timp de 10 minute. dar cea m ai gustoasă este cu peşte m arin gras.C jG t^ a d& d t& a s ă c u Sfat .Zeamă de la o lămâie . apoi săraţi-1 şi lăsaţi-1 într-o tavă timp de 3 0 de minute. 2 Bateţi oul cu faina şi smântână într-un bol. Tocaţi mărunt legumele. apoi acriţi cu zeamă de lămâie şi opriţi focul.această ciorbă de peşte se poate prepara cu orice fel de peşte. .O lingură oţet de vin alb . apoi adăugaţi ^ Presăraţi cu leuştean şi serviţi cu lipie şi ardei iute.2 linguri leuştean tocat .O ceapă mare curăţată . Opăriţi orezul în 2 căni de apă clocotită. Cerere 2>e VA^A i sape. continuând fierberea încă 12-15 minute.2 linguri ulei floarea soarelui .O lingură faina . apoi se spală şi stropeşte cu oţet pen tru a nu se fărâm iţă la fiert.

.. într-un litru de apă timp de 4 5 -6 0 de minute. apoi scoateţi-1 pe o farfurie ca să se răcească. Dificultate C o st % icyuht X^j^Z-ec//e/JZ^c • .O lingură mărar tocat .O lingură mentă proaspăt tocată .2 castraveţi spălaţi şi curăţaţi .3-4 castraveţi medii. Sfat . 'He uşor de preparat şi reconfortantă.acest borş este n em aip om enit în zilele călduroase de vară.Un căţel de usturoi pisat . . apoi încorporaţi restul ingredientelor. In . . de. apoi adăugaţi castraveţii scurşi de lichid.heCA de. 2 Tăiaţi castraveţii fâşiuţe subţiri.6 0 0 g piept de pui .3 căni iaurt .O cană borş . Tăiaţi pieptul în cubuleţe. se scursă într-o strecurătoare.O linguriţă sare Sfat . .4 0 0 .4-5 linguri smântână fermentată . Radeţi sfecla pe răzătoarea cu ochiuri mari şi fierbeţi-o în borş până se înmoaie.O linguriţă sare M od 1 Fierbeţi pieptul de pui împreună cu ceapa la foc domol. curăţate . p.4 ouă fierte tari . ^ Prepară în Bulgaria.numită si supa Târâtor. . nucile.2 sfecle roşii mari. aceasta so „ .O cană apă . i.'^ cu lipie caldă.4 căţei de usturoi curăţaţi . apo.2 linguri ulei de măsline extravirgj|!^ . Tocaţi mărunt ouăle fierte. M o d d& ^ r -^ a ta r & ' r Tăiaţi castravetii în cubulete.. dar şi în D obrogea.O lingură mărar tocat . D ificultate C o st ^ % S upa t'ede. ^ Serviţi preparatul rece. E .2 linguri nuci tocate mărunt (nu . uleiul strecurat de usturoi şi menta tocatj 3 După ce borşul s-a răcit. ă i / p e CXO^B£. pisaţi usturoiul şi amestecaţi-1 bine cu ul^j^j 2 într-un bol de sticlă sau ceramiej bateti cu un tel iaurtul cu apa şi restul de sare. . ' l Presăraţi cu mărar tocat şi serviţi. eventual cu rotocoale de mămăligă friptă. fund specifica arom anilot. spălaţi şi . .1 1 de lapte bătut . „ presaraţi-i cu puţma sare şi lasaţi sa . amestecaţi-1 bine cu laptele bătut şi cu smântână.O lingură pătrunjel tocat .O ceapă curăţată . ° timp ce castraveţn se scurg.

B O eS i/lfX . . p t-e p a ra te . O prepara m am a lui. apoi căliţi uşor ceapa.O lingură pătrunjel tocat . iar m ie tare îm i mai plăcea.D ificultate C o st ^ ^ Sfat . i^ c r e r e 2>e S6/P€. fară a tăia şoricul.150 g costiţă tăiată în atâtea felii câte porţii sunt . ^ Fierbeţi ciorba la foc mediu. ^ Serviţi ciorba cu ardei iute şi pâine proaspătă. adăugând iaurtul bătut şi verdeaţa.600 g fasole grasă spălata şi curăţată de codiţă şi vârf .Un morcov curăţat .O lingură mărar tocat . tăiaţi rondele subţiri morcovul şi tăiaţi fasolea grasă în 2-3 bucăţi.2 linguri ulei de floarea soarelui .ciorba aceasta o m âneam în copilăria m ea. în funcţie de lungimea tecilor. CZO^Be. timp de încă 2 5 -3 0 de minute.O lingură faina ' O linguriţă boia dulce .Un pahar iaurt gras . Tocaţi mărunt ceapa.5 1 de apă. încingeţi uleiul într-o tigaie şi rumeniţi feliile de costiţă. în perioada de vară.O ceapă mare curăţată . iar când ciorba a dat în clocot adăugaţi soteul de ceapă.1 Crestaţi în formă de coroană feliile de costiţă. Stingeţi cu un polonic de apă în care fierbe fasolea. 2 Puneţi fasolea cu morcovii la fîert în împreună cu sarea. apoi opriţi focul.O linguriţă sare M o d de. 1. când m ergeam în vizită la prietenul m eu Felician. adăugând faina şi boiaua şi amestecând să nu se prindă.

usturoiul şi sarea. ^ Serviţi ciorba de fasole verde cu rotocoale de mămăligă fripte.O lingură leuştean tocat . -fQ ^ G le. ■ . D ificultate C o st % ţ Sfat . apoi adăugaţi 1. în funcţie de mărime.2 linguri ulei de floarea soarelui .40 0 g fasole verde spălată şi curăţată de codiţă şi vârf . bulion. îndepărtând 2 încingeţi o oală cu ulei şi înăbuşiţi puţin legumele.ciorba de fasole verde nu trebuie acoperită cu capac în tim pul fierbef deoarece fasolea îşi pierde coloritul şi se îngălbeneşte . V & tde. roşiile pasate.O cană roşii în bulion .Un morcov curăţat .5 1 de apă şi fasolea verde.O cană roşii pasate . apoi adăugaţi roşiile în bulion. Fierbeţi ciorba la foc mediu. continuând fierberea încă 15-20 minute.Un ardei gras spălat şi curăţat . Opriţi focul şi presăraţi cu verdeaţă tocată.C J o tA ă d e .O lingură pătrunjel tocat . timp de 15 minute.O ceapă mare curăţată . Tocaţi mărunt toatei cotoarele.O linguriţă sare u M ctd eJ& 1 Rupe ţi sau tăiaţi tecile de fasole în 2 sau 3 bucăţi.4 căţei de usturoi curăţaţi .

. turnaţi-1 peste supă. apoi adăugaţi usturoiul şi continuaţi încă pe atât. d& C o st ^ ^ d l/ U S â u t 'G ! Sfat .5 1 de apă şi sare. ■O ceapă mare curăţată Un morcov curăţat ■V 2 de ţelină curăţată ■O căpăţână de usturoi curăţat ■O lingură ulei de măsline ■2 căni roşii în bulion •O cană roşii pasare •O lingură oţet de vin alb ■O lingură zahăr ■2 linguri pătrunjel tocat ■O linguriţă sare M o d d& J Tăiaţi legumele bucăţi şi puneţi-le la fiert cu subţiri. adăugaţi uleiul de măsline şi presăraţi cu pătrunjel tocat. Tocaţi roşiile în bulion şi îndepărtaţi cotoarele acestora.S u ^ D ificultate ă . ^ în timp ce supa de roşii dă ultimele clocote. puneţi oţetul şi zahărul la fiert într-un ibric mic. iar când amestecul clocoteşte şi nu se mai simte miros de oţet. pasaţi conţinutul şi amestecaţi cu roşiile pasate şi cu cele tocate. apoi opriţi fiacul. 1. Fierbeţi supa timp de 10 minute. 4 Mai daţi 2-3 clocote supei.această supă uşoară se poate consu m a atât caldă. la foc domol. cât şi rece. Tăiaţi usturoiul în feliuţe 2 După 45 de minute de fierbere a supei de legume.

<d& D ificultate Supă de.O rădăcină de pătrunjel curăţată . Tăiaţi morcovul şi pătrunjelul în rondele subţiri.Un pahar smântână fermentată .500 g gulii curăţate . 2 Adăugaţi supei şi găluştele fierte timp de brânzească. T otodată. Tăiaţi varza pătrate şi cartofii cuburi de 2 cm. Guliile nu trebuie să fie foarte moi. .2 ouă . 2 Fierbeţi corcoduşele timp de 45 de minute. 'lU'PC CZO^S£. Valoarea lor nu tritivă este asem ănătoare verzci şi sunt bcneficc în tratarea bolilor respiratorii şi a anem iei. După alte 10 minute adăugaţi roşiile şi sarea. apoi adăugaţi-1 supei. iar ţelina cubuleţe. ^u/t! dU ^U <Şte Dificultate C o st o U C o st || ţ Sfat . continuând fierberea încă 10-15 minute.5 1 supă de legume preparată cu concentrat tip cub . Tocaţi roşiile în bulion şi îndepărtaţi cotorul acestora. acestea se p o t consu m a cru de în salate.2 linguri pătrunjel tocat . amestecând ca aceasta să nu se ^ Presăraţi cu pătrunjel tocat şi serviţi cu ardei iute şi oţet de mere.guliile au o textură asem ănătoare cartofului. deci nu trebuie să fie fierte Sfat .5 1 de apă şi sare. prea m ult.1. .o ceapă mare curăţată .3 cartofi curăţaţi . C.U /e^U/yi& Z d t& JiT ^ iS . apoi turnaţi 1. C e p ot spune.5 1 de apă şi fierbeţi-1 la foc domol.O linguriţă de sare .O linguriţă sare M o d de. M o d de.de.O lingură mare de unt . Adăugaţi zeama de la corcoduşe.O ceapă mare curăţată . iar rădăcina de pătrunjel radeţi-o pe răzătoarea cu ochiuri mari.Vi de ţelină curăţată .O rădăcină de pătrunjel curăţată . Vată. continuând fierberea. 1 Tăiaţi guliile cubuleţe şi puneţi-le la fiert cu 1. 10-12 minute în 2 1 de apă sărată.*4 de varză curăţată de cotor şi de prima frunză . mai daţi câteva clocote şi turnaţi ouăle bătute în fir subţire. decât “ieft-ină şi bună”. ^ Presăraţi cu leuştean tocat şi serviţi cu pâine proaspătă şi ardei iute.O cană de roşii în bulion .2 linguri de leuştean tocat .1 cană şi Vi de corcoduşe verzi . opriţi focul şi turnaţi smântână.2 linguri de ulei de floarea soarelui . p te p a to r e 1 Tocaţi ceapa şi ardeiul gras mărunt. iar de atunci o prepar în fiecare vară şi nu m ă m ai satur de ea. Tocaţi ceapa mărunt. Bateţi într-o farfijrie ouăle cu puţină sare.Un ardei gras curăţat .am m ân cat ciorbiţa aceasta la Roşiori de Vede cu m ulţi ani în urm ă.O cană găluşte din griş (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . ^ înăbuşiţi zarzavatul într-o oală cu ulei.Un morcov mare curăţat . După 10 minute adăugaţi varza şi cartofii. încingeţi untul într-o crăticioară şi înăbuşiţi zarzavatul. în 3 căni de apă. Strecuraţi zeama rezultată şi eliminaţi corcoduşele.

condimentele şi continuaţi fierberea încă 10 minute. E x: puteri adăuga pastă de ardei. D ificultate Sfat . J Tăiaţi legumele bucăţi şi înăbuşiţi-le într-o oală cu unt. 2 Presăraţi cu pătrunjel tocat şi serviţi-o cu crutoane de pâine.Vi de ţelină curăţată .O lingură unt . — supa poate fi şi “de post”. ^ crerT f: 2>£ VA^A S U P € . dacă renunţaţi la un t şi lapte .O ceapă mare curăţată .4 cartofi curăţaţi . etc. Restul p o t fi înlocuite sau li se p o t schim ba cantităţile.5 1 supă de legume preparată cu concentrat tip cub .p en tru supa crem ă de legum e sun t necesare trei ingrediente de bază şi anu m e: cartoful.' /2 linguriţă piper negru măcinat . sos de C hili.S u p ă C J ' e y y fă C o st ^ ^ d e .5 1 de supă de legume. C X O ^B£. apoi adăugaţi laptele caid.Un morcov curăţat . . 1.Un praz mic curăţat şi spălat bine .O linguriţă sare . Fierbeţi supa la foc domol. pasaţi-o cu un blender de mână şi strecuraţi-o prin strecurătoare. timp de 40 de minute.O cană crutoane de pâine (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) ■ W r r M o d de.150 g legume diferite (conopidă/broccoli/fasole verde etc) .O lingură pătrunjel tocat . în funcţie de dorinţa celui care găteşte.aceasta este o supă foarte gustoasă şi cu un con ţin u t bogat de nu trienţi. Se prepară foarte uşor şi poate fi con d im en tată sau arom ată după gust.Un pahar lapte . ceapa şi supa de legum e preparată cu con cen trat. caşcaval.1. . După ce s-au înmuiat puneţi-le la fiert cu 2 După ce s-a fiert supa.

apoi adugaţi laptele cald. Presăraţi soteul cu puţină sare.O cană crutoane de pâine M c x l d& 1 Tăiaţi cartofii şi ceapa în felii şi înăbuşiţi-le într-o oală cu o lingură de unt. apoi sotaţi-o intr-o tigaie mică.Un pahar lapte .ţ/2 de salată verde spălată bine .3 căni mazăre proaspătă. 2 După ce s-a fiert supa. .O linguriţă sare . în locul acesteia pasaţi în blender 2 linguri măsline negre fără sâm buri.2 cartofi curăţaţi . adăugaţi câte puţină salată şi serviţi-o cu crutoane de pâine. Adăugaţi mazărea. SFat . timp de 2-3 minute în restul de unt.S u /? ă D ificultate ( I t e jo ^ C o st ş ţ ă c ie .1 1 supă de legume preparată cu concentrat tip cub . pasaţi-o cu un blender de mână şi strecuraci-o prin strecurătoare. Fierbeţi supa la fpc domol. îm preună cu o lingură de ulei de măsline şi picuraţi sosul rezultat pe supa crem ă. timp de 30 de minute. .2 linguri unt . condimentele şi continuaţi fierberea încă 10 minute. ^ T u rn a ţi supa în boluri. curăţată sau mazăre conservată ori congelată . inmuind-o şi pe aceasta puţin.O ceapă curăţată . apoi puneţi-le la fiert cu supă de legume.Un vârf de cuţit de nucşoară . ^ T ăiaţi salata verde în fâşiuţe.puteţi om ite salata.

I I .

1.puteţi înlocui roşiile coapte cu roşii în bulion. se arde carnea. curăţată şi spălată . acoperit în saramură. . Sfat .4 -6 roşii coapte . Fierbeţi saramura timp de 10 minute. altfel cân d se frige pe grătar. .5 kg de burtă de crap.S a t a /y iu h ă d in d& c r a ^ d u /y jă /y iă /t ^ u ^ ă . tar la ardeiul gras puteţi renunţa. 2 Burta de crap necesită să se frigă pe grătar aproximativ 10 minute pe partea cu solzi şi 4-5 grătar imediat ce s-au înnegrit şi s-au crăpat uşor. în acet fel m ărunţiţi oasele subţiri ale spatelui.O căpăţână de usturoi curăţat .5-6 boabe de piper negru . cu solzii pe grătar. împreună cu roşiile. presăraţi cu pătrunjel şi serviţi cu mămăliguţă.peştele nu trebuie cu ră ţa t de solzi. turnaţi saramura strecurată. fierbinte. apoi aşezaţi-1 pe farfurii. încingeţi grătarul şi puneţi peştele la fript. apoi adăugaţi peştele şi opriţi focul.1. apoi decojiţi ardeii şi roşiile coapte. iT ă ia ţi peştele în bucăţi mari (una/porţie).2 ardei iuţi curăţaţi şi spălaţi . preasăraţi-1 cu cimbru şi sare şi ungeţi-1 cu ulei.O lingură de pătrunjel tocat .3-4 căni de mămăliguţă pripită (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) M o d de.se poate prepara saram ură şi din caras sau biban. deoarece are oasele m ari şi uşor de curăţat. Roşiile şi ardeii se scot de pe ^ Puneţi la fiert 2 căni de apă cu restul de sare şi usturoiul tăiat felii. Puneţi câte o roşie coaptă şi fâşii de ardei copt deasupra peştelui. . dar pe aceştia recom and să îi crestaţi de 2 ori pe fiecare parte. adăugându-le împreună cu piperul în apa 4 Lăsaţi peştele să se înăbuşe. minute pe cealaltă parte. apoi ştergeţi-1 cu o cârpă curată. C jo a p ^ e . paralel cu şira spinării. timp de 5 minute.O lingură de ulei de floarea soarelui .O lingură de sare . ardeiul gras şi cel iute. .bu rta de crap este recom an dată pen tru saram ură. .O crenguţă de cimbru .2 ardei graşi curăţaţi şi spălaţi .

. bibanului de m are sau cbefalului.5 -3 kg. curăţat de solzi şi viscere.O linguriţă sare . .O cană vin alb sec . . aşezaţi deasupra peştele. în timp ce tava este în cuptor tăiaţi roşiile felii şi frecaţi ciortanul cu sare. ^ Scoateri tava cu plachia din cuptor.Un pahar ulei de floarea soarelui . presărând deasupra pătrunjel tocar. tapetaţi-1 cu felii de roşii.Un ciortan de 2. cu corpul rotund.5 kg.O crenguţă de cimbru M o d td& 1 Tăiaţi ceapa solzi şi aşezaţi-o într-o tavă cu ulei. adăugând foile de dafin şi boabele de piper. de genul doradei.D ificultate C o st Ş % % Sfat . cu sos din tavă şi feliile de roşii coapte.pentru placbie recom and ciortan ul (crap tânăr) de 2 .5-6 roşii coapte .2-3 foi de dafin . Reduceţi focul la 160° C şi continuaţi încă 25 de minute. Introduceţi tava în cuptorul încins la 180° C şi rumeniţi uşor ceapa. apoi reintroduceţi tava în cuptor pentru 10 de minute. /ţ Serviţi peştele porţionat. spălat şi şters bine . puteţi înlocui crapul (ciortanul) cu un peşte m arin. iar restul acestora puneţi-le împrejurul peştelui. .2 cepe curăţate . Turnaţi vinul în tavă.d acă doriţi o carne mai fină.2 căţei de usturoi necurăţaţi .7-8 boabe de piper negru . 2 După ce ceapa s-a rumenit. fată oase. Veţi avea un preparat senzaţional.puteţi înlocui vinul alb cu unul roze arom at.2 linguri pătrunjel tocat .

1.O cană smântână fermentată . Tăiaţi untul felii. amestecaţi faina cu sucul de roşii.Un fir de cimbru . restul de usturoi pisat. Amestecaţi sarea cu cimbrul. jumătate din pătrunjelul tocat şi cu smântână. în timp ce peştele este în cuptor.5 kg de file de crap. spălat şi şters bine .C ra p D ificultate - ih S g S C o st « d e .' /2 de pahar suc de roşii . apoi reintroduceţi-o în cuptor pentru ultima dată şi coaceţi preparatul încă 7-8 minute.ţ/2 linguriţă piper negru măcinat M o d de.O lingură pătrunjel tocat .3 căţei de usturoi curăţat .O lingură faină . 2 . piperul şi puţin usturoi pisat. • . Aşezaţi deasupra peştelui restul de felii de unt şi coaceţi în cuptor timp de 10 minute. Scoateţi tava din cuptor şi turnaţi sosul deasupra. Ser\dţi lângă peşte piure de cartofi sau cartofi natur. apoi scoateţi tava şi tapetaţi cu feliile de roşii. S /y iâ /itâ n a « « X jT y & d i& Jits. ^ Aşezaţi fileurile de crap în farfurii şi acoperiţi-le cu sos. Pisaţi usturoiul. presărând deasupra pătrunjel tocat.1. Ungeţi fileurile cu acest amestec apoi aşezaţi-le cu partea interioară în jos într-o tavă unsă cu 2 felii de unt. reintroducând-o în cuptor pentru încă 7-8 minute.Vi de pachet unt .4-5 roşii coapte. pr'epO )'Cit'& ' I încingeţi cuptorul la 175° C. Tăiaţi roşiile felii.O linguriţă sare . spălate . .

Un praz mic curăţat şi spălat bine . îndepărtând ceapa. phepC O 'O te. Puneţi-le la fiert în 2 1 de apă cu sare. curăţat. adăugaţi peştele tăiat în bucăţi nu prea mari.ca rasol.O ceapă curăţată . adăugaţi 2 linguri cu supă. . presărând deasupra pătrunjel tocat. iar ceapa tăiaţi-o în două. tăiaţi în cuburi ardeiul şi în rondele prazul.2-3 bucheţele de conopidă . iar peste 5 minute conopida şi broccoli.1. spălat şi desfăcut în bucheţele . . 1 I68 c e r e r e 2>e .O lingură pătrunjel tocat . ^ Aşezaţi rasolul în farfurii şi acoperiţi-1 cu legumele în sos. Când vinul s-a redus la !4 din cantitate. continuând încă 10-12 minute. adăugaţi legumele din supă. încingeţi o crăticioară cu unt şi înăbuşiţi la foc domol ardeiul şi prazul.1 2>€ BAZ.3 linguri unt . După 2-3 minute adăugaţi vinul şi măriţi focul.Un ardei galben curăţat şi spălat .Un broccoli mic. amestecând uşor.^< X < 5 g / D ificultate ' d& S G /y t^ /G ^ U /y i& y / in o j^ Sfat .' I Tăiaţi morcovul felii de 0. 2 în timp ce peştele fierbe.1.ţ/ 2 linguriţă piper negru măcinat M c x i de.2 morcovi curăţaţi . pentru ca acesta să se evapore rapid. piperul măcinat şi opriţi focul.O linguriţă sare . curăţat şi spălat .5 kg somn. cea mai gustoasă bu cată din som n este spinarea cu cartilagiul şirei. După ce peştele şi legumele s-au fiert scoateţi-le într-o strecurătoare. iar când acestea s-au înmuiat şi rumenit uşor.O cană vin alb sec .5 cm. Când supa clocoteşte.

3 căţei de usturoi curăţaţi .de.O lingură pătrunjel tocat . D ificultate C o st % ^ Sfat .O lingură sare . tocaţi mărunt ceapa şi opăriţi-o într-un ibric cu puţină apă clocotită.Un fîr de cimbru . Tocaţi ardeii în cubuleţe.Vi linguriţă măghiran uscat . apoi strecuraţi-o şi lăsaţi să se răcească. Serviţi cu sos de roşii şi pâine proaspătă. Amestecaţi faina cu toate condimentele şi ierburile aromate.Vi linguriţă boia dulce . amestecând bine. 2 După 15 minute de fiert. Bateţi albuşurile spumă. cu hârtie de copt şi turnaţi compoziţia. dar preparatul este mai gras şi se poate consu m a doar rece.1 kg vinete spălate şi curăţate de coajă .V 2 linguriţă piper negru măcinat M od p r-ep a rC 0 '& ' 1 încingeţi cuptorul la 175° C. în timp ce vinetele fierb.O lingură ulei de floarea soarelui . . scurgeţi vinetele de apă.Un vârf de cuţit de nucşoară . ^ Adăugaţi 3 gălbenuşuri peste compoziţia de vinete. apoi ungeţi cu restul de gălbenuşuri bătute şi continuaţi încă 10-12 minute.puteţi prăji vinetele în loc de a le fierbe. iar la urmă înglobaţi uşor şi albuşurile bătute spumă. adăugând peste acestea smântână.Un ardei galben curăţat şi spălat . 5 Scoateţi drobul din cuptor. 2>£ l 2>£ s A z A . Coaceţi drobul timp de 2 5 -3 0 de minute. adăugând un praf de sare. Separaţi albuşurile de gălbenuşuri.O lingură mărar tocat . apoi verdeaţa. lăsaţi-1 să se răcorească şi apoi tăiaţi-1 felii.2 ardei roşii curăţaţi şi spălaţi .2 cepe mari curăţate . ceapa şi ardeii. Tăiaţi vinetele curăţate în cuburi şi puneţi-le la fiert în 1.Un pahar faina .5 1 de apă cu sare. apoi adăugaţi-le peste vinete.2 linguri smântână fermentată . 4 Tapetaţi o tavă unsă cu ulei.5 ouă .Un ardei verde curăţat şi spăJat .

puteţi înlocui ardeii graşi cu gogoşari. apoi adăugaţi ardeii fâşii. presăraţi-o cu pătrunjel tocat şi serviţi-o cu mămăliguţă şi smântână.Un fir de cimbru .Un morcov curăţat . 170 .Vi de pahar vin alb sec . ^ După ce tocăniţa este gata. după care adăugaţi un pahar de apă călduţă.Un pahar ulei de floarea soarelui ^ . Sfat . :■ ^ încingeţi uleiul într-o cratiţă şi sotaţi la foc mediu ceapa şi morcovul.2 căţei de usturoi curăţaţi . După 5-6 minute curăţaţi-i de coajă şi tăiaţi-i fâşiuţe." T G d a n t ţ io .O cană roşii cuburi în sos tomac .cine nu agrează gustul p ican t poate renim ţa la ardeii iuţi . roşiile şi usturoiul. e le . .3-4 ardei iuţi curăţaţi şi spălaţi . presărând puţină sare pe ei. continuând fierberea la foc domol încă 10-15 minute.O lingură pătrunjel tocat . cimbrul şi condimentele. tăiaţi morcovul şi usturoiul felii. 2 în timp ce ardeii sunt pe grătar. gustul va fi chiar mai bun.O linguriţă sare -/ '2 linguriţă piper negru măcinat M od < d & 1 Tăiaţi ardeii în 4. de-a lungul şi frigeţi-i pe grătarul încins. apoi băgaţi-i într-o pungă. vinul. Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi tocăniţa 10 minute.2 cepe curăţate . iar ceapa solzi.7-8 ardei graşi roşii şi verzi curăţaţi şi spălaţi .

O ceapă curăţată .4 -6 f.Un vârf de cuţit de nucşoară măcinată .O linguriţă sare -U n . Frigănele 1 încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. altfel vor avea aspect de om letă.Un morcov curăţat . încingeţi uleiul într-o cratiţă şi înăbuşiţi uşor apă.M â /I d a t e . 'zavatul.& C LU /y iă t a t ' ft t ^ ă n e J & D ificultate /'■■' i Sfat . tă farfurie adâncă şi înmuiaţi feliile de 2 Serviţi mâncarea de mazăre cu frigănelele alături. ^ 'U de franzelă M oA p t 'e p a t 'a ţm j IT ( ocaţi mărunt ceapa.. p. d & C o st ^ 4 /y t a z â /.'/ 2d ' l'ahar ulei de floarea soarelui . T otodată. M âncare de mazăre .O lingură ulei de floarea soarelui .Un pahar suc de roşii .aveţi grijă să nu lăsaţi feliile de franzelă prea riiult în lapte căci se vor rupe la prăjit.1 kg mazăre proaspătă. Continuaţi fierberea încă 10 minute. Adăugaţi mazărea şi 3 căni de "2 Amestecaţi faina cu zahărul şi sucul de roşii. apoi adăugaţi peste mazăre. câte 2 minute pe fiecare parte. Turnaţi laptele într-Q franzelă. Bateţi oul într-o farfurie adâncă. odată cu sarea şi nucşoara măciriţ^^ Când este gata mâncarea presăraţi cu mărar tocat. scurgeţi-le de ou.O lingură faina .O lingură mărar tocat . apoi înmuiaţi-le în ou şi prăjiţi-le în uleiul încins. apoi acoperiţi şi fîerbeţi mâncarea la foc domol. . curăţată sau mazăre congelată . iar morcovul tăiaţi-1 rondele subţiri. timp de 20 de minute.O linguriţă zahăr tos .

3 cuişoare . ^ Continuaţi fierberea 5 minute.O ceapă curăţată .O lingură mărar tocat . apoi adăugaţi smântână şi mărarul. fie cu un cuţit bine ascuţit. fie o râzătoare specială. înainte de a o introduce în cuptor. apoi adăugaţi un pahar din zeama de la varză. puteţi presăra varza cu brânză telem ea sau caşcaval. amestecând încontinuu. iar când aceasta s-a topit. după care introduceţi cratiţa în cuptor pentru 10-15 minute 2><r s 4 z .cl& vatzâ.O linguriţă sare .O cană smântână fermentată . 1 Tăiaţi varza fideluţă folosind. încingeţi cuptorul la 180° C. Păstraţi zeama în care a fiert pentru mai târziu.varza nouă are frunzele fragede şi arom ate.O varză nouă de aproximativ 1.5 kg. adăugaţi varza şi opăriţi-o timp de 5-6 minute.*/ 2 linguriţă piper negru măcinat M o ei J e .2 linguri faină .*/ 2 de pachet unt .2-1. apoi scoateţi-o într-o strecurătoare. D in acest m otiv este recom an dat ca această m âncare să fie preparată vara.dacă vă place.Un pahar lapte . D ificultate C o st • ^ Sfat CLu . J jiy ' & d ie jlt e . Când apa clocoteşte. Puneţi o oală cu 2 1 de apă cu sare la fiert şi adăugaţi ceapa în care aţi înfipt cuişoarele. curăţată de cotor şi primele frunze . apoi încorporaţi faina. pregătite de vrem ea friguroasă ce va să vină. . amestecând. condimentele şi varza opărită. • . Fierbeţi amestecul timp de 12-13 minute. adăugaţi cuburile de ardei înăbuşindu-le puţin. Adăugaţi treptat laptele călduţ. 2 încingeţi o cratiţă de dimensiune mijlocie cu unt. pe când cea de to am n a are frunzele tari.

apoi scoateţi-o la cald.O linguriţă sare . amestecând din când în când.O ceapă curăţată .2-1. în grăsimea lăsată de costiţă.această m âncare este cu n oscu tă în toată ţara. curăţată de cotor şi primele frunze . continuând până acesta s-a evaporat aproape complet. de aproximativ 1.Un pahar vin alb . în fiecare regiune se folosesc arom e şi con d im en te diferite p en tru a da gust acestui preparat.5 kg. le c rc re 2>e \/A^4 t 3>e b a z a . înăbuşiţi ceapa. acoperiţi cratiţa şi fierbeţi mâncarea la foc domol. 4 Adăugaţi acum uleiul şi mărarul.O varză nouă. încingeţi cuptorul la 180° C. Lăsaţi să stea aşa timp de 30 de minute. 5 Serviţi varza cu costiţă deasupra şi stropită cu iaurt. apoi daţi cratiţa neacoperită la cuptor. piperul măcinat. în acest timp încingeţi o tigaie şi frigeţi costiţa pe ambele părţi.6 0 0 g de costiţă uşor afumată .în O ltenia se foloseşte cim bru şi pastă de roşii . 2 Căliţi varza.2 linguri mărar tocat . mai adăugaţi apă caldă.V ^ a tz ă D ificultate f i o u ă . pentru 15-20 de minute.în Ardeal se foloseşte chim en . amestecând uşor.400.O cană iaurt gras . iar apoi varza scursă de zeamă.V t . timp de 4 5 -5 0 de minute. adăugaţi vinul. 2 Tăiaţi ardeiul gras fâşiuţe. C a exem plu: .în M un ten ia se foloseşte m ărar şi câteod ată vin . Acum adăugaţi supa de pasăre.3 linguri ulei de floarea soarelui . Când nu mai lasă apă şi a început să sfârâie. apoi adăugaţi ardeii.Un ardei gras roşu curăţat şi spălat .O cană supă de pasăre preparată cu concentrat tip cub . apoi presăraţi-o cu sare şi frecaţi-o cu mâinile. Tocaţi ceapa mărunt. linguriţă piper negru măcinat M o d tJ& pt'SpO)'CO'&1 Tăiaţi costiţa câte o felie pentru fiecare mesean şi apoi crestaţi-le. Dacă a scăzut prea tare. Tăiaţi varza fideluţă. C o st ^ s fa t . d â / t 't ă .

3 linguri orez cu bob rotund .O linguriţă sare M c x l de.250 g ciuperci Champignon. iar când umplutura s-a răcit destul. puţină sare şi lăsaţi să se răcească puţin.ţi pe mijlocul foilor de viţă. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă şi înăbuşiţi uşor ceapa. spălate şi curăţate . de culoare verde deschis. adăugaţi şi orezul spălat. adăugaţi un pahar de supă de legume şi înăbuşiţi totul la foc domol. După ce orezul a încorporat tot lichidul opriţi focul./ y i ă J C C o st 4 j u p & t d j f h 'P o t V i'^ â . nu foarte mărunt. adăugaţi '/2 din verdeaţă. • . puneţi Ia fiert 1 1 de apă cu oţet şi sare şi opăriţi foile de viţă.O ceapă curăţată .3 roşii coapte spălate . 1 Tocaţi mărunt ceapa. 4 Tapetaţi fundul unei cratiţe cu felii de roşii.m odul m eu de a îm pături sarm ale este urm ătorul: aşez um plutura în m ijlocul foii.S ă } .30 -4 0 de frunze de viţă (pentru 5 sărmăluţe de persoană) . La 1 1 de apă adăugaţi 3 linguri de o ţet de vin alb şi Vx de linguriţă de sare . sare şi oţet. Când orezul începe să pocnească. rulându-le în formă de sarmale. apoi pliez ju m ătatea de foaie dinspre m ine peste um plutură. Tocaţi ciupercile.O lingură pătrunjel tocat . dim ensiune m edie. .O lingură mărar tocat . i^crcre 2>£ •/A eA retu^x 2>c B/rz .Un morcov mic curăţat . Aşez sarm aua în tavă sau cratiţă cu capătul foii pliate în jos. 5 După ce sarmalele sunt gata. acoperite şi la foc domol. D ificultate Sfat . apoi Ii se înlătură codiţele. după care tăiaţi-le codiţele. apoi se plonjează în apă rece. apoi adăugaţi ciupercile. adăugând 3 linguri de apă şi fierbeţi sarmalele.O cană sos de roşii . ^ în timp ce preparaţi umplutura. X /T y -e jd ie Jite . Tăiaţi roşiile felii. Turnaţi deasupra sosul de roşii. timp de 30 -3 5 de minute.alegeţi d o ar frunze tinere. Se răcesc.foile de viţă spălate se ptind câte 5 -6 de codiţe şi se scufundă 4 -5 secunde în tr-u n am estec de apă fierbinte. iar în cele din urm ă rulez până se form ează sarm aua. iar morcovul tăiaţi-1 rondele subţiri. luaţi câte o lingură din aceasta şi aşeza. iar când acestea încep să lase apă. apoi aşezaţi sărmăluţele în cerc. după care pliez am bele părţi laterale peste ju m ătatea p liată. presăraţi cu restul de verdeaţă şi serviţi-le cu pâine proaspătă.Vi pahar ulei de floarea soarelui .

V \ r ' ’' » t‘ .

A ro m a va fi specifică uleiului de măsline. .Vi pahar ulei de floarea soarelui .Un pahar orez cu bobul rotund . apoi adăugaţi roşiile şi usturoiul. ^ Când orezul este fiert. adăugaţi supa de legume şi Vi de pahar de apă.O lingură pătrunjel tocat . după care introduceţi vasul în cuptor pentru 12-15 minute.Un ardei galben sau verde curăţat şi spălat .5 cm. ^ Când orezul începe să pocnească. morcovul.' /2 linguriţă piper negru măcinat M od < d& 1 Tocaţi ceapa. presăraţi pătrunjel şi lăsaţi să se răcească puţin. iar restul legumelor tăiaţi-le cubuleţe de 0. adăugând pe rând ceapa.O cană roşii cuburi în sos tomat . 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă şi înăbuşiţi legumele. iar la urmă adăugaţi orezul spălat şi scurs. Fierbeţi pilaful la foc domol. amestecând uşor.O rădăcină pătrunjel curăţată .3 pahare supă de legume preparată cu concentrat tip cub . ^ € fc r £ 2> e 2> e b a z A .P i/o /" D ificultate C o st % ^ Sfat . încingeţi cuptorul la 175° C. timp de 15 minute.2 cărei de usturoi curătat .O ceapă curăţată . iar preparatul se va colora vag în gălbui. Serviţi pilaful cu murături de vară.O linguriţă sare . Adăugaţi condimentele şi apoi puneţi capacul. ardeii.puteţi înlocui uleiul de floarea soarelui cu unul de măsline. pătrunjelul rădăcină. tăiaţi usturoiul feliuţe.Un morcov mic curăţat .

O lingură sare . . apoi băgaţi-i într-o pungă.dacă doriţi o m âncare de post. ^ Frigeţi dovleceii şi ciupercile pe grătar. Yi din verdeaţa tocată. După ce s-au fiert strecuraţi-i şi adăugaţi-i dovleceilor şi ciupercilor.3 linguri ulei de măsline extravirgin .3 dovlecei mici. presărând puţină sare pe ei. sare şi piper măcinat.Un pahar smântână fermentată . spălaţi şi curăţaţi de capete .. .300 g căiţei de casă .O cană roşii cuburi în sos tomat . Amestecaţi mâncărica uşor.5 cm grosim e . acoperiţi cratiţa şi fierbeţi sosul timp de 5 minute. de-a lungul şi frigeţi-i pe grătarul încins.dovleceii trebuie tăiaţi în felii de 0 . ciupercile sferturi.M â n d ă j 'i C ^ d & C LO Să Sfat . După 5-6 minute curăţaţi-i de coajă şi tăiaţi-i fâşiuţe. 4 în timp ce legumele sunt pe grătar fierbeţi 1.Vi linguriţă piper negru măcinat M c x l ei& 1 Tăiaţi ardeii în 4. pe care îi veţi fierbe 12-13 minute. după care turnaţi-1 peste tăiţei şi restul legumelor. iar după ce sunt gata stropiţi cu o lingură de ulei de măsline şi presăraţi cu cimbru. adăugaţi tăiţeii. 5 1 de apă cu puţină sare. 6 Serviţi mâncărica în farfurii adânci. renunţaţi la sm ântână.3 ardei roşii curăţaţi şi spălaţi . apoi adăugaţi ardeii fâşii şi 2 linguri de apă. presăraţi verdeaţa rămasă şi gustaţi de sare. Adăugaţi sare. 2 în timp ce ardeii sunt pe grătar.5-6 ciuperci medii spălate şi curăţate .O lingură busuioc proaspăt tocat .4 căţei de usturoi curăţat . 5 încingeţi uleiul într-o cratiţă şi înăbuşiţi la foc mediu usturoiul şi roşiile. tăiaţi usturoiul felii. iar dovleceii rondele.Un fir de cimbru .O lingură pătrunjel tocat . cu câte o lingură de smântână deasupra. iar când clocoteşte.

încingeţi cu p ^ j^ ţia 175° C . turnaţi smântână deasupra şi presăraţi cu pesmet şi caşcaval ras. folosin^ăzătoarea cu ochiuri mari. curăţaţi de capete şi spălaţi .3-4 dovlecei medii.Un pahar smântână .O linguriţă pătrunjel tocat .2 linguri pesmet de casă . în continuare. apoi scoateţi-i la rece. Serviţi cu sos de roşii 1 7 8 k / f e r c r e i> £ VA^. radeţi telemeaua într-un bol. brânza telemea rasă.50 g caşcaval . apoi curăţaţi-i de coajă şi scobiţi-i. apoi curăţaţi răzătoarea şi radeţi în alt bol caşcavalul. Coaceţi dovleceii timp de 15-20 de minute. ^ Puneţi orezul la fiert împreună cu un pahar de apă şi s a re ^ u p ă 20 d ^ i n u t e amestecaţi orezul cu soteul de dovlecei. Umpleţi dovleceii cu această mixtură.O linguriţă sare de linguriţă boia dulce M o d de.O ceapă curăţată ^ .2 0 0 g brânză telemea . cu scobitura în sus intr-o tavă unsă cu ulei şi coaceţi-i timp de 10-12 minute.2 linguri orez cu bobul rotund . aşezaţi dovleceii. 2 în timp ce dovleceii se coc. apoi adăugaţi miezul dovlecefc|^^mestecând uşor până s-a evaporat zeama lăsată de aceştia. < Ş t >/'î _J C o st % % . apoi aşezaţi-i înăpbi în tavă. iT ă ia ţi dovlecii în două de-a lungul. încingeţi restul de ulei într-o crăticioară şi înăbuşiţi ceapa.2 linguri ulei de floarea soarelui .u /yfjp /u^ti D ificultate ' J ' J ^tâ n ză .4 i . boiaua şi verdeaţa.

pentru prăjirea un or chiftele. apoi prăjiţi-le în baia de ulei.-4 Dificultate ^0/7& % So S de. A cesta conţine antioxidanţi. până se rumenesc frumos pe ambele părţi. presăraţi cu verdeaţă şi cu sos de roşii deoparte.O linguriţă sare . Scoateri dovleceii pane pe hârtie absorbantă.interesant este faptul că acest ulei nu îm p ru m u tă gustul şi arom a altor produse ce au fost prăjite.' /2 pahar faina . (V itam ina E ). 2 încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile îftalte. . . 1 Tăiaţi felii de dovlecei groase de 1 cm de-a lungul.O lingură ulei de floarea soarelui .O cană sos de roşii (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .O lingură mărar tocat . Aşezaţi pesmetul intr-o tavă. la prăjirea papanaşilor. Lăsaţi să stea la rece 20 de minute. apoi aşezaţi-le în:r-un bol şi presăraţi sare.ulei de prăjit care rezistă la tem peraturi înalte ( 2 0 0 .8-9 dovlecei medii curăţaţi de capete şi spălaţi . .2 căţei de usturoi curăţat .Zeama de la o lămâie . ^ Serviţi dovleceii pane.2 ouă . toŞii C ost ^ Sfat . ce nu perm it oxidarea acizilor graşi nesaturaţi.O cană ulei pentru prăjit . linştit. iar apoi. până lasă lichid.ţ/ 2 linguriţă piper negru măcinat # M c x l de. zeama de lămâie. 2 Bateţi ouăle într-un bol.O lingură pătrunjel tocat . usturoiul pisat şi ulei de floarea soarelui. Tăvăhţi feliile de dovlecei prin faina-ou bătut-pesmet.Un fir de cimbru . deci poate fi folosit.2 3 0 ° C ). Amestecaţi faina cu restul de sare şi cu piperul măcinat intr-o farfurie adâncă. este uleiul de palmier. după strecurarea acestuia. apoi tamponaţi-le cu o cârpă curată.Un pahar pesmet de casă • .

V-."■'.i ..i ^ .

Dacă iese un lichid limpede.O cană roşii în bulion .2-3 ardei graşi curăţaţi şi spălaţi . /ţ. în aşa fel nu mai sunt oase.O căpăţână de usturoi curăţat . cartofi. apoi preparaţi un baiţ din ulei. curăţaţi roşiile de pieliţe şi cotor. apoi despicând pe mijlocul spatelui.O lingură sare de. Aşezaţi acum. 2 încingeţi grătarul.O lingură pătrunjel tocat . aşezându-l întâi pe partea cu piele. cimbru.Sato/ytUhâ. apoi presăraţi cu verdeaţa tocată şi puneţi capac. Când puiul este gata puneţi-1 într-o cratiţă şi turnaţi saramura clocotită peste el. orez. înţepând la încheietura pulpei cu un cuţit cu vârf subţire. Puteţi să crestaţi puiul în apropierea oaselor pulpei pentru a se pătrunde mai uşor.5-1. cu interiorul în jos şi. incolor. . ^ în timp ce puiul sfârâie pe grătar. 2-3 căţei de usturoi pisaţi şi sare. însemnă că este bine pătruns. etc. nervuri şi spălaţi . mai lăsaţi-1 puţin. tăiaţi ardeii iuţi feliuţe. p h e p a to te . sare şi 2 căni de apă şi fierbeţi saramura atât cât să clocotească 5-6 minute.2 ardei iuţi curăţaţi de sâmburi.8 kg) . în aşa fel încât. dar arom a este uşor diferită . Frigeţi puiul pe grătar.puteţi înlocui puiul cu pulpe dezosate. Tăiaţi fiecare jumătate în două. Amestecaţi toate ingredientele cu cimbru.dacă nu doriţi un preparat pican t.O lingură ulei de floarea soarelui . aplatizaţi puiul. fiecare sfert de pui pe un tocător de lemn. cu care ungeţi fiecare sfert de pui. 5 După 10 minute serviţi saramura cu orice doriţi dumneavoastră: mămăliguţă. d& p u i D ificultate C ost 9 9 Sfat . pâine proaspătă. Verificaţi puiul dacă este făcut. tocaţi ardeii graşi fâşiuţe subţiri şi pisaţi usturoiul. o/'t&nexs^ciâ. folosind latul satârului sau un sucitor greu. renunţaţi la ardeii iuţi .Un pui mare (1.Un fir de cimbru . în caz contrar. despicând coşul pieptului.1 Tăiaţi puiul în două. fiecare sfert să conţină V 2 de piept şi o pulpă sau o aripă.O lingură leuştean tocat .

■ .3 linguri ulei de floarea soarelui .4-6 pulpe întregi de pui sau un pui mic tăiat bucăţi . T otuşi. apoi adăugaţi sarea. conunuând încă 15 4 După ce este gata.O linguriţă zahăr tos . pasta de roşii. la o putere medie.eu recom and pulpele de pui.O linguriţă sare . 2 în timp ce puiul se rumeneşte. având grijă să amestecaţi mereu pentru a nu se prinde. tăiaţi ceapa şi usturoiul felii. reducând imediat focul.2 linguri pastă de roşii .6-8 căţei de usturoi curăţaţi .Un fir de cimbru . iar când puiul este gata. piperul măcinat şi usturoiul. înăbuşiţi legumele timp de 3-4 minute. scoateţi-1 pe o farfurie caldă. paharul de vin. în locul acestuia puneţi ceapa şi morcovul. '1 Tăiaţi pulpele de pui în bucăţi. puteţi folosi puiul întreg sau piept.Un pahar vin alb .Vi linguriţă piper negru măcinat M o c i de.ţ/ z de ceapă curăţată . apoi spălaţi-le şi ştergeţi-le cu o cârpă curată. ^ Fierbeţi ostropelul a c o p e ritN ^ jc domol.Dificultate Cost ^ ^ Sfat . serviţi ostropMn^resărat cu pătrunjel tocat şi mămăliguţă alături.O lingură pătrunjel tocat . apoi readăugaţi bucăţile de pui. ce re re : 3>e 2>e s A z .Un morcov curăţat . timp de 2 0 -2 5 de minute. deoarece sunt gustoase. p h s p a tO te .1 cană şi / '2 suc de roşii . uşor de tăiat şi nu vă pierdeţi tim pul. încingeţi uleiul într-o cratiţă şi rumeniţi bucăţile de pui la foc iute. tăiaţi morcovul rondele subţiri. e jit e . sub«^. cimbrul şi zahărul.

După aceea adăugaţi roşiile. o cană de apă. apoi introduceţi cratiţa în cuptor. vinul şi restul condimentelor. facându-le loc sub ceapă şi ardei. continuând tot cam atât.O lingură pătrunjel D .Un vârf de c u f l^ e piper negru măcinat .4 cepe mari curăţate . Tăiaţi ardeii fâşii. 2 încingeţi uleiul intr-o cratiţă şi rumeniţi la foc iute pulpele de pui sărate şi piperate în prealabil.O cană roşii cuburi în sos t .c iu Dificultate C ost ^ a & a p ă a td ^ Sfat .Un pahar ulei de floarea s^ relu i . usturoiul întreg. pentru 15 minute. ^ în locul pulpelor de pui adăugaţi ceapa şi căliţi-o 2-3 minute.2 foi de dafin . Spălaţi pulpele de pui şi tamponaţi-le cu o cârpă uscată şi curată. apoi adăugaţi ardeiul gras.Un căţel de usturoi curăţat .Vi de pahar vin alb dem i . încingeţi cuptorul la 175° C.puteţi folosi ardei capia sau g o g cla ri în locul ardeilor graşi .5-6 boabe de piR g^egru . După ce s-au rumenit. .O linguriţ .6 ardei graşi roşii şi galbeni c u r a ţ i şi spălaţi . Fierbeţi tocăniţa încă 20 de minute. Tăiaţi ceapa solzişori.8 -12 pulpe de pui dezosate şi fa r ^ ie le . scoateţi-le pe o farfurie caldă. Daţi câteva clocote şi adăugaţi pulpele de pui rumenite. 4 Serviţi tocăniţa presărată cu pătrunjel tocat şi mămăliguţă sau piure de cartofi.

iar piersicile în sferturi. 2 în timp ce puiul se marinează. .3 piersici spălate şi curăţate de sâmburi . ^ Scoateţi bucăţile de pui din frigider şi rumeniţi-le la foc iute.V 2 linguriţă boia dulce . adăugând stafide roşii.5-1 . ardeii bucăţi mari. p u l D ificultate C ost 4 Sfat . tăiaţi roşiile felii.*/ 2 pahar ulei de floarea soarelui .Un fir de cimbru . i T ă ia ţi bucăţi mărişoare puiul.2 linguri cognac sau rachiu bun .8 kg) . Pisaţi usturoiul şi amestecaţi-1 cu condimentele şi ierburile aromate mărunţite.V 2 linguriţă piper negru măcinat M o d ds.2 roşii spălate şi curăţate de cotoare .Un pui mare (1. 2 linguri de ulei şi frecaţi de jur împrejur bucăţile de pui. 4 Serviţi fripturica de pui cu legumele alături şi salată verde. doar că aceştia vor trebui să fie înveliţi cu felii subţiri de bacon când sunt copţi. Aşezaţi ardeii şi piersicile într-o tavă mică. Astfel veţi prepara un pui grecesc. Scoateţi-le apoi. într-o farfurie caldă.2-3 fire de rozmarin proaspăt . apoi spălaţi-le şi tamponaţi-le cu o cârpă curată.4 căţei de usturoi curăţat . apoi lăsaţi-le la rece timp de 4 5 -6 0 de minute.puteţi înlocui cognacul cu zeam ă de lăm âie. /eercTe 2>e .de. Tapetaţi cu felii de roşii. Adăugaţi în condimente cognacul. .în loc de pui puteţi frige prepeliţe sau fazani. într-o tigaie cu ulei încins. încingeţi cuptorul la 180° C. apoi puneţi bucăţile de pui deasupra.2 ardei graşi curăţaţi şi spălaţi .O linguriţă sare . acoperiţi tava cu folie de aluminiu şi introduceţi-o în cuptor pentru 4 0-45 de minute.

altfel se îngălbeneşte şi îşi pierde calităţile nutritive.dacă folosiţi m azăre congelată. adăugaţi-o în m âncare când mai sunt 10 m inute până să fie gata. Acoperiţi cratiţa şi daţi câteva clocote.Un pahar smântână dulce . lăsând să fiarbă la foc domol. In locul lor sotaţi ceapa timp de 3-4 minute. . Decongelaţi mazărea. 4 După ce puiul este pătruns.Un vârf de cuţit de nucşoară .2 kg .P u i d u /ytazăt& D ificultate C o st % % % Sfat . aproximativ 0 .V 2 linguriţă piper negru măcinat M c x l de. Tocaţi mărunt ceapa. ^ Când a început să clocotească sosul. dacă folosiţi congelată. scoateţi-le pe o farfurie caldă. 1 Tăiaţi felii bucăţile de piept de pui.O linguriţă sare . condimenetele şi supa de pui.O cană supă de pui preparată cu concentrat tip cub . la foc mediu. După ce sunt rumene frumos. iar pe cea proaspătă spălaţi-o şi scurgeţi-o de apă. apoi adăugaţi mazărea. apoi spălaţi-i şi tamponaţi-i cu o cârpă uscată şi curată.O ceapă curăţată .4-5 bucăţi de piept de pui.O lingură mărar tocat . Turnaţi smântână dulce peste mazăre. feliile de piept.60 0 g mazăre proaspătă. continuând încă 5 minute. pe ambele părţi.8-1. timp de 15 de minute. presăraţi mărar şi serviţi cu pâine proaspătă.2 linguri unt . 2 încingeţi untul încr-o cratiţă şi rumeniţi. sau mazăre congelată . . reintroduceţi puiul.

timp de 45 de minute. Tăiaţi ceapa felii subţiri. .O lingură ulei de floarea soarelui . apoi crestaţi-le în câteva locuri. scoateţi-le pe o farfurie caldă. bateţi smântână cu mărarul şi turnaţi-1 peste mâncarea uşor răcorită. acoperiţi cratiţa şi daţi câteva clocote. Este un preparat care îm bină arm onios aciditatea roşiilor cu dulceaţa sm ântânei.Sfat . zonă apropiată de V rancea. opriţi focul.3 căni roşii în bulion .O ceapă curăţată . 5 Serviţi preparatul cu pâine proaspătă. la foc mediu. iar roşiilor îndepărţi-le pieliţa şi cotorul.2 linguri mărar tocat .4-6 pulpe de pui întregi .2 linguri unt . lângă Buzău. 2 încingeţi untul şi uleiul într-o cratiţă şi rumeniţi pulpele. apoi adăugaţi roşiile. în locul lor sotaţi ceapa timp de 3-4 minute.acesta este un preparat pe care l-am învăţat de la bunica din partea tatălui m eu. adăugaţi o cană de apă şi condimentele. pe toate părţile. .O cană smântână fermentată . reintroduceţi puiul. spălaţi-le şi tamponaţi-le cu o cârpă curată şi uscată. lăsând să fiarbă la foc domol. După ce puiul este pătruns.O linguriţă sare . ^ Când a început sosul să clocotească. ea fiind născută la Pleşcoi.Vi linguriţă piper negru măcinat M o d <J& 1 Desfaceţi pulpele superioare de cele inferioare. După ce sunt rumene frumos.

foaia de dafin. A cest m od de a tăia carnea ajută la frăgezirea ei. .puteţi folosi şi castraveţi în oţet. p t& p a ta te i1 Tăiaţi pulpa de porc în felii de 2 cm. . curăţaţi castraveţii de coajă. tăiaţi-i fâşii şi stoarceţi-i de zeamă.O lingură mărar tocat .O lingură pastă de ardei gras . dar gustul nu va mai fi acelaşi. feliile. Fierbeţi totul timp de 45 de minute. Fâşiile de carne tăiaţi-le de-a lungul fibrei.M â/iCM ttCjă. După ce s-au rumenit frumos cuburile de carne.2 linguri vin alb sec . adăugând mărarul tocat.O foaie dafin . Tocaţi mărunt ceapa şi rumeniţi-o la foc mediu.5-6 castraveţi medii muraţi . Fierbeţi în continuare încă 15-20 de minute.O lingură faină . în cuburi de 2 cm. într-un bol amestecaţi faina cu sucul de roşii. • .5 0 0 -6 0 0 g pulpă de porc . apoi opriţi focul. D ificultate C o st % % % d a s t t c ^ ^ i /yiUhCG^i CLU p o tC L Sfat — tăiaci feliile de carne perpendicular pe fibra cărnii. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă.’/2 pahar suc de roşii . adăugând apă călduţă dacă este necesar. amestecând uşor. 4 După ce carnea este pătrunsă adăugaţi castraveţii. adăugaţi pasta de ardei. adăugând carnea şi boiaua. supa şi acoperiţi cratiţa.O linguriţă sare . X n y 'ex d iG rste. 5 Serviţi mâncărica cu piure de cartofi sau orez fiert. în continuare.O ceapă curăţată .V 2 linguriţă piper negru măcinat M c x l de. vinul. ^ în timp ce mâncărica fierbe pe maşina de gătit. Spălaţi şi tamponaţi cuburile de carne. în fâşii de 2 cm iar apoi acestea din urmă. ci m ai acru şi acidulat.3 linguri ulei de floarea soarelui . amestecul de faină cu suc de roşii.O cană supă de pui preparată cu concentrat tip cub .

MU 'm .

aşezaţi pulpele. O Serviţi varza în farfurie şi câte o pulpă de raţă deasupra.5-6 boabe de piper negru .O lingură boabe de chimen . aproximativ 30 de minute până varza s-a pătruns.O varză nouă. apoi ungeţi pulpele de raţă şi lăsaţi-le la rece 6 ore. acoperind-o apoi cu folie de aluminiu. boiaua dulce şi chimenul. apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. După ce varza s-a înmuiat. stoarceţi-o bine de zeamă. 4 încingeţi restul de ulei şi căliţi timp de 3 -4 minute ceapa şi ardeiul. cu piperul măcinat. aşezaţi varza călită într-o tavă curată.5 kg . adăugaţi apă călduţă. . cimbrul mărunţit. 5 Când pulpele de raţă sunt fragede.3 fire de cimbru . amestecând până legumele nu mai lasă apă. apoi adăugaţi varza. Dacă mai este nevoie. de aproximativ 1.O cană supă de pui preparată cu concentrat tip cub .O linguriţă boia dulce . turnând deasupra restul marinadei şi adăugaţi vinul în tavă.2 linguri miere polifloră . puţină sare şi o lingură de ulei. încingeţi cuptorul la 180° C şi introduceţi tava pentru o oră.1 Spălaţi pulpele de raţă.Un pahar vin alb demi-sec .Vi linguriţă piper negru măcinat A f o J td e. ^ în timp ce raţa se află în frigider tocaţi mărunt ceapa.4 -6 pulpe de raţă . 2 Stropiţi o tavă cu ulei.O ceapă curăţată . Frecaţi varza cu sare şi lăsaţi-o să se odihnească 30 de minute. tăiaţi ardeiul fâşiuţe şi radeţi varza pe răzătoarea specială. Amestecaţi mierea.4 linguri ulei de floarea soarelui .v a tz a fiG U ă d ă / i t ă Dificultate C o st l i % % % • iţţ ■ite .O linguriţă cu vârf de sare . boabele de piper şi acoperiţi. adăugaţi deasupra pulpele şi rumeniţi totul în cuptor timp de 15 minute. continuând fierberea. Adăugaţi supa. p r^ /? C i}'C ire.

2 kg .60 0 g fasole verde proaspătă.O cană supă de pui preparată cu concentrat tip cub . condimentele. . Tocaţi mărunt ceapa. altfel se înmoaie prea tare şi îşi pierde arom a şi calităţile nutritive.Un pahar roşii cuburi în sos comat . Turnaţi roşiile cuburi peste fasole.-A copierTţrcratiţa şi daţi câteva clocote. continuând încă 10 minute. presăraţi pătrunjel tocat şi serviţi cu pâine proaspătă. cuburile de piept de pui. scoaţ§(^ lrf^ oT arfu rie caldă.O linguriţă sare . După ce sunt rumene frumos. apoi spălaţi-le şi tamponari-le cu o cârpă uscată şi curată. timp de 20 de minute.V ^ linguriţă piper negru măcinat M o d d& J T ă ia ţi cuburi de 2 cm bucăţile de piept de pui.O ceapă curăţată . reintroduceţi puiul. rupeţi-o în 2-3 bucăţi şi spălati-o. Decongelaţi dacă folosiţi congelată.2 fire de cimbru proaspăt . curăţată.Pui dU 'FoSc>/& V&hJe.4-5 bucăţi de piept de pui.8 -1. 4 După ce puiul este pătruns.O lingură pătrunjel tocat .f . la foc mediu. apoi adăugaţi fasolea. 19 0 ^ c rc T E 7> £ / / f . în locul lor sotaţi ceapa timp de 3-4 minute. sau congelată . . aproximativ 0 .puteţi înlocui pieptul de pui cu pulpe dezosate. cimbrul ^i«ipa46f*ii.2 linguri ulei de floarea soarelui . introduceţi-o cu 12 m inute înainte de a fi gata puiul. . 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă şi rumeniţi. lăsând să fiarbă la foc domol. iar dacă este proaspătă. ^ Când a început sosul să clocotească. D ificultate C ost % % % Sfat — dacă folosiţi fasole congelată.

în continuare feliile în fâşii de 2 cm.5 0 0 -6 0 0 g pulpă de vită . Fierbeţi totul timp de o oră.2 fire d a^m bru .o jf t v i% A c iU /y ia z â r & t c x Ş ii Sfat . Spălaţi şi tamponaţi cuburile de carne.3 linguri ulei de floarea soarj . cmm ar fi: nuca sau fticandoul T j’i^ '& d î& n te. Tocaţi mărunt ceapa şi rumeniţi-o la foc mediu. adăugând pătrunjelul tocat. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă. apoi continuaţi fierberea fată capac încă 10-15 minute. Decongelaţi între timp mazărea. adăugând şi piperul măcinat. adăugând carnea şi boiaua.O linguriţă zahăr cos^^ . /^e rcre 2>e i re L u /^ i 2>e b A z 4 .O ceapă curăţată .ii<guriţă sare inguriţă piper negru măcinat A/oc/ de. iar apoi acestea din urmă în cuburi de 2 cm. adăugând apă călduţă dacă este necesar. O Serviţi mâncărica cu pâine proaspătă.folosiţi părţi ale pulpei din spate. zahărul.2 căni supă de v i^ preparată cu concentrat tip'cub . boiaua şi apoi acoperiţi cratiţa.400 g mazăre congelată - ^ 2 căni roşii cuburi în so^ om at . 4 Adăugaţi roşiile şi mazărea. p te :p a tC i}'& jT ă i a ţ i pulpa de vită în felii de 2 cm. opriţi focul.O l. gustaţi de sare.. 5 După ce carnea este pătrunsă. ^ După ce s-au rumenit frumos cuburile de carne. cimbrul.O linguriţă Jsbia dulce . adăugaţi supa.

picurând sosul rezultat după tăierea cărnii.3 0 cm cu secţiunea cilindrică sau ovală. . A ceasta este folosită pentru a întreţine lama cuţitelor şi poate fi des văzută la m ăcelari.3 cartofi roşii spălaţi şl curăţaţi .2 linguri untura de porc . de apoximativ 1.m asatul este o ustensilă de bucătărie cu lungim ea de 2 0 . apoi tăiaţi-1 felii şi serviţi-1 pe feliile de cartofi.Un muşchi micuţ de vită.Un cârnat de porc uşor picant. având grijă ca acesta din urmă să nu se rupă. Separat încingeţi untura într-o tigaie destul de lată cât să cuprindă muşchiul întreg. . lăsaţi să se odihnească câteva minute. altfel se răceşte şi îşi pierde gustul . deoarece aceasta rezistă mai bine la tem peraturi ridicate şi dă un plus de savoare cărnii. de-a lungul acestuia. ^ încingeţi cuptorul la 190° C. ^ Aşezaţi feliile de cartofi pe mijlocul unei tăvi. tăiaţi-i felii de 1 cm. folosiţi ulei de măsline.O linguriţă sare . operaţi o gaură dintr-o parte în alta a muşchiului. 5 Scoateţi muşchiul din tavă.D ificultate Sfat . ' ■ 1 Folosind un cuţit cu vârful foarte subţire sau un masat.O linguriţă piper negru măcinat M o d d e.O linguriţă măghiran . apoi curăţaţi-i de coajă şi după ce s-au răcit puţin. D acă nu găsiţi untură. Coaceţi în cuptor timp de 2 5 -3 0 de minute. apoi aşezaţi-1 deasupra. condimentaţi muşchiul. bine şters.2 kg . apoi rumeniţi muşchiul pe toate părţile la foc iute.m uşchiul um plut trebuie con su m at im ediat ce a fost scos din cup tor.folosiţi untură de po rc la prăjit m uşchiul. p a t a r e . Umpleţi muşchiul cu cârnatul. 2 Fierbeţi cartofii în 2 1 de apă cu puţină sare. Terra Romana M ile n iu r n Roşu Tem peratu ra de serv'ire: 2 1 -2 2 ° C M âncăruri potrivite: 1 0 2 carne roşie sau vânat şi m i brânzeturi ferm entate . de lungime egală cu muşchiul .

r y ‘ '■ .

.

adăugaţi supa.3 linguri ulei de floarea soarelui . Tăiaţi pulpa de viţel. C arn ea de viţel este m ult m ai delicată decât cea de vită adultă.O lingură pătrunjel tocat . Terra R om ana Pinot Noir T em peratu ra de servire: 17'18‘’ C M ân căru ri potrivite: carne roşie. oul şi condimentele.O cană supă de pui preparată cu concentrat tip cub . Lăsaţi să se răcorească 5 minute.bateţi carn ea perpendicular pe fibră. Scoateţi rulourile pe o farfurie caldă. După 10-12 minute opriţi focul şi presăraţi pătrunjel tocat. brânzeturi.4 linguri roşii cuburi în sos tomat . ca la sarmale.3 linguri cu vârf de orez cu bob rotund . apoi rulaţi-le. mezeluri crude. supa de vită şi smântână.^ u /o u t i C ost V iţ ^ e J u / y t p / u ^ & C IU d& p G t d D ificultate Sfat .Un pahar vin alb sec .Un ou . apoi descoperici-1 şi răvăşiţi-1 cu o furculiţă. Adăugaţi orezul. amestecând puţin. aducând puţin marginile spre interior. în felii de 1 cm.O ceapă mică curăţată . apoi acoperiţi crăticioara şi fierbeţi orezul la foc mic timp de 20 de minute. iar în continuare bateţi-o cu ciocanul de şniţele pentru a o întinde. fară să se ridice capacul. apoi înăbuşiţi-o într-o lingură de ulei.500 g pulpe de viţel (nuca) .Un pahar supă de vită preparată cu concentrat tip cub . iar când orezul s-a răcorit puţin. dar cu atenţie să nu se rupă.2 linguri faină . . fierbând preparatul acoperit la foc domol. 4 Serviţi rulourile de viţel cu orez fiert şi câte o lingură de roşii cuburi deasupra. Aşezaţi faina într-o farfurie şi tăvăliţi rulourile prin aceasta. 2 între timp tăiaţi jambonul cubuleţe.*/ 2 linguriţă piper negru măcinat M od pt'sf> atco'& - 1 Tocaţi mărunt ceapa. cu verdeaţa. iar când acesta începe să pocnească. amestecând uşor. spălată şi ştearsă. scurgeţi % din uleiul rămas.2 căni smântână dulce . ^ încingeţi restul de ulei într-o cratiţă. după care frigeţi-le pe toate părţile în uleiul încins. amestecaţi-1 cu acesta. Aşezaţi câte o lingură din compoziţia de orez pe fiecare felie de carne. apoi adăugaţi vinul şi fierbeţi-1 până se reduce la jumătate. Acum adăugaţi rulourile.O linguriţă sare .80 g jam bon tăiat felii . pane de vinete /^ e rc rc I 3>e sază .

O linguriţă sare .Un dovlecel mediu.3 linguri ulei de floarea soarelui .O lingură ketchup .O linguriţă muştar clasic . • .O ceapă mică curăţată .Un ardei capia curăţat şi spălat .D ificultate '^ 'Q ) C ost % ^ % JjT y '& d ie Ji^ e .O linguriţă faina . spălat şi curăţat de capete .Un morcov curăţat .O lingură pătrunjel tocat .O lingură pesmet .V 2 de ţelină mică.5 0 0 -6 0 0 g carne tocată de vită .Vi linguriţă piper negru măcinat C e re re 2>£ re ta ^ z 2>e sA Z A . curăţată şi spălată .

strângând marginile exterioare ale acesteia. apoi aşezaţi pe aceasta amestecul de carne tocată. p t s p O t 'a t& ’ 1 Tocaţi ceapa şi înăbuşiţi-o încr-o lingură cu ulei şi una cu apă. După ce e gata lăsaţi-o să se odihnească 7-8 minute. într-o formă dreptunghiulară cu grosimea de 1.M o d e ie . oul. apoi amestecaţi-o cu carnea tocată. Când s-au înm uiat uşor. având grijă să se închidă perfect legumele în interiorul ruladei. ketchupul. 6 Serviţi preparatul cu cartofi natur sau cu piure de cartofi. pesmetul. Acum rulaţi dreptunghiul pornind dinspre latura apropiată spre cea opusă. 197 . pornind din mijlocul uneia dintre laturile mici ale dreptunghiului până în mijlocul celei opuse. 2 Tăiaţi toate legumele în fâşii subţiri.5 cm. Aşezaţi rulada pe o tavă unsă cu ulei şi coaceţi-o în cuptor timp de 40-45 de minute. apoi eliminaţi folia şi tăiaţi rulada felii de 1. tăiată la 30 cm dimensiune. 5 încingeţi cuptorul la 170° C. Dreptunghiul de carne tocată trebuie să fie aşezat la 3 cm de marginea apropiată a foliei. verdeaţa şi condimentele. într-o lingură de ulei. apoi sotaţi-le într-o tigaie cu maginile înalte. ^ Ungeţi cu ulei o folie de aluminiu. 5-2 cm şi cu laturile de 20 şi 12 cm. 4 Aşezaţi legumele sotate într-un rând. înveliţi rulada în folia de aluminiu. faina. presăraţi cu sare şi lăsaţi-le într-o farfurie caldă. muştarul.

Lăsaţi carnea să se marineze 2 4 h. Scoateţi carnea din marinadă şi strecuraţi zeama.capacul de pulpă este denum irea dată m uşchiului superior al pulpei din spate. i q 8 /R e fe re 2>£ i' f^ L U ^ X D e SAZA .O lingură muştar clasic . apoi. încingeţi cuptorul la 220° C şi introduceţi tava pentru 15 minute. tăiat felii subţiri (escalop-uri). Coaceţi carnea timp de 4 5 -5 0 de minute. A cesta se foloseşte. 2 Tăiaţi ceapa şi morcovul în sferturi. rezultă un lichid albicios sau incolor. folosind un cuţit ascuţit cu lama lungă. apoi reduceţi temperatura la 180° C şi ungeţi carnea cu muştar.O bucată de capac de pulpă de porc. la introducerea în mijlocul cărnii a unei furci cu vârful subţire.O ceapă mare curăţată .O linguriţă piper negru măcinat M c x l d& pt-e/XV'CO'e.- I Aşezaţi capacul de pulpă intr-un bol şi turnaţi marinada peste acesta.P u //^ ă D ificultate c l& C o st % % % /> a o t ! f i c d a I a Sfat . întorcând-o de 2-3 ori in timpul marinării. .1 kg de marinadă de carne. preparată cu vin alb (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . 2 kg .O linguriţă sare . de aproximativ 1.4 linguri ulei de floarea soarelui . Serviţi fripturica cu cartofi la cuptor.Un morcov curăţat . etc. sau până când. fripturi. ^ Lăsaţi friptura să se odihnească timp de 5 minute. pen tru a prepara şniţele. Aşezaţi în mijlocul tăvii legumele proaspete împreună cu cele din marinadă. Condimentaţi carnea şi ungeţi-o cu ulei. iar deasupra acestora. tăiaţi felii subţiri. X n y '& d îe Jite . pulpa întreagă.

apoi scoateţi-le într-o strecurătoare ca să se scurgă de lichid. Pisaţi mărunt usturoiul. dar tu tu ror celorlalţi le urez “Poftă bună” . până se rumenesc pe toate părţile. I Tocaţi ceapa mărunt.O cană sos de roşii . ^ în timp ce rumeniţi coastele.O ceapă roşie mică. Asezonaţi-le cu sare şi piper măcinat.cei care au nivelul colesterolului ridicat ar trebui să renunţe la coastele coapte. înăbuşiţi coastele timp de 45 de minute.5 kg coaste de porc cu os. încingeţi cuptorul la 170° C .Vi linguriţă piper negru măcinat ■ l M oJ < J&p te p a ta te . .Un ardei iute spălat şi curăţat de sâmburi .1. Tăiaţi ardeiul iute în fâşiuţe subţiri. apoi puneţi-1 la fiert într-o crăticioară.O lingură zahăr tos . 2 .O lingură oţet de vin roşu . Daţi câteva clcocote şi opriţi focul.O lingură pătrunjel tocat . oţet.5-6 căţei de usturoi curăţat . ceapă tocată. apoi aşezaţi coastele tăiate în bucăţi într-o tavă. După ce coastele s-au rumenit frumos scoateţi-le pe o tavă şi ungeţi-le cu sosul fierbinte ^ Presăraţi coastele cu pătrunjel tocat şi serviţi-le cu ceapă roşie la grătar şi cartofi prăjiţi.O linguriţă sare . acoperit la foc domol.O cană ulei de floarea soarelui . usturoi şi zahăr. curăţată .D ificultate : Cost • • » % Sfat .2-1. preparaţi un amestec din sosul de roşii. între timp încingeţi uleiul într-un tuci. pentru a nu lăsa aburul să scape. fară slănină . adăugaţi o cană de apă şi acoperiţi tava cu folie de aluminiu cât se poate mai strâns. apoi ştergeţi coastele de excesul de apă şi coaceţi-le.

/a tOt^â v&tde.
-

C u /y i /y io t ifiă /y t
C ost ^ ^

Dificultate

Sfat - o ieşire la iarbă verde poate provoca o gaură destul de m are în bugetul săptăm ânal, dar este atât de bine să ieşi din “nebunia” citadină şi să iei m asa la aer curat, în cât cei mai mulţi îşi asum ă riscul. Eu vin în întâm pinarea celor curajoşi cu o ofertă sim plă şi tentantă. A ceasta constă în sem iprepararea ingredientelor şi renunţarea la tot felul de pungi şi punguţe. C âteva cutii şi tăvi vă sunt suficiente pentru a organiza o m asă copioasă.

X jiy ' & c lie J ite . •
Marinadă pentru fripturi de porc - Un pahar ulei (rapiţă, numit şi Canola; de măsline; de fîoarea soarelui) - O linguriţă măghiran tocat - O linguriţă salvie tocată - O linguriţă oţet de mere - Vi linguriţă piper negru măcinat Marinadă pentru fripturi de vită - Un pahar ulei (rapiţă, numit şi Canola; de măsline; de floarea soarelui) - O linguriţă cimbru tocat - O linguriţă usturoi pisat - >/ 2 linguriţă piper negru măcinat - O linguriţă fulgi de ceapă deshidratată - O linguriţă ketchup Marinadă pentru peşte - Un pahar ulei (rapiţă, numit şi Canola; de măsline; de floarea soarelui) - O linguriţă mărar tocat - ’ /i linguriţă usturoi pisat - Zeamă de la o lămâie - 1/ 2 linguriţă piper negru măcinat - O linguriţă sare de mare Marinadă pentru fripturi de pui - Un pahar ulei (rapiţă, numit şi Canola; de măsline; de floarea soarelui) - O linguriţă cimbru tocat - O linguriţă usturoi pisat Marinadă pentru legume şi brânză tofu - Un pahar ulei (rapiţă, numit şi Canola; de măsline; de floarea soarelui) - O linguriţă pătrunjel tocat - O linguriţă busuioc tocat - O linguriţă cimbru tocat - Zeamă de la o lămâie - Vi linguriţă piper negru măcinat - O linguriţă sare de mare

/2 linguriţă scorţişoară -'
- V i linguriţă boia dulce
- */ 2 linguriţă piper negru măcinat

2 0 0

te fe re 3>e V A^d

heiuffz

s.A z-f

M cx l d e.
Marinadă pentru fripturi de porc Amestecaţi bine toate ingredientele intr-un bol şi adăugaţi fripturile bătute, masându-le bine cu marinadă. Sarea o adăugaţi după ce aţi întors carnea pe grătar. Marinadă pentru fripturi de vită Folosiţi acelaşi procedeu ca şi mai sus. Marinadă pentru fripturi de pui Folosiţi acelaşi procedeu ca şi mai sus. Marinadă pentru peşte Amestecaţi bine toate ingredientele într-un bol şi adăugaţi fileurile de peşte, masându-le bine cu marinadă. Marinadă pentru legume şi brânză tofu Amestecaţi bine toate ingredientele intr-un bol şi adăugaţi legumele tăiate felii sau bucăţi, masându-le bine, cu marinadă. In cazul tuturor tipurilor de grătar trebuie respectate nişte etape şi anume: O, încingeţi bine grătarul

h . Curăţaţi-1, luat de pe flacără, cu o perie de sârmă şi cu câlţi din bumbac
C. Ungeţi-1 cu o bucată de slănină sau câlţi înmuiaţi în untură sau ulei

d , Lăsaţi-1 alte câteva minute să se încingă e . Aşezaţi preparatele pe care doriţi să le frigeţi. Carnea o întoarceţi o singură dată. Numai când a apărut sângele pe partea de deasupra (în cazul cărnii)
sau când a apărut un lichid albicios (în cazul peştelui şi puiului), sau când au apărut broboane de apă deasupra (în cazul legumelor).

_f. Preparatele fripte se aşează într-un vas termorezistent pe marginea grătarului, pentru a rămâne calde în aşteptarea celor ce nu sunt gata.

d
D ificultate

l /

^ tâ n z ă .

d u /c j&

C o st % % %

Sfat - puteţi adăuga stafide sau rahat în um plutură, dar nu în exces, căci vor afecta gustui plăcinţelelor.

Aluat - 250 g faină - Un ou - Coajă de la Vi lămâie - */ 2 pahar lapte - % pahar zahăr tos - 6 linguri ulei - Vi de cub de drojdie de bere - Un vârf de cutit de sare

Umplutură - 2 5 0 g brânză de vaci - 3 linguri zahăr pudră + 3 pentru pudrat - Un plic zahăr vanilat - 2 ouă + un albuş pentru uns - Coajă de la V 2 lămâie

M od
Aluat 1 Amestecaţi într-o cană o linguriţă cu zahăr împreună cu drojdia, 3 linguriţe cu lapte călduţ, apoi presăraţi puţină faină. Lăsaţi maiaua să se umfle. Separaţi albuşul de gălbenuş, apoi ba:eţi-l spumă cu un vârf de cuţit de sare.

2 Cerneţi faina într-un bol, faceţi o gropiţă în mijloc, adăugând pe rând sarea, coaja de lămâie, gălbenuşul bătut, laptele, zahărul, maiaua şi la sfârşit
albuşul bătut spumă. Amestecaţi-le bine până se formează un aluat, apoi frământaţi-1 pe o planşetă timp de 10-12 minute. Aşezaţi aluatul într-un bol călduţ, acoperiţi-1 cu un şervet curat şi lăsaţi-1 să dospească, timp de 4 5 -6 0 de minute. Umplutură 2 în timp ce aluatul dospeşte, bateţi spumă ouăle cu zahărul pudră şi cu cel vanilat, apoi încorporaţi brânza de vaci, scursă de zer şi coaja de lămâie.

4 Dup ă ce aluatul a crescut, întindeţi-1 într-o foaie de 4-5 mm, tăiaţi pătrate de aproximativ 8 cm, apoi aşezaţi, cu o lingură, umplutură pe mijlocul
acestora. împăturiţi pătratele în formă de plic, aducând colţurile în mijlocul pătratului şi lipindu-le prin presare uşoară. Ungeţi plăcinţelele cu albuş de ou bătut, apoi aşezaţi-le pe o tavă unsă cu unt şi coaceţi-le timp de 30 minute, până sunt rumene frumos. .■5 Pudraţi-le cu zahăr şi serviţi-le călduţe.

i^ c r e r e 2>£

i

^ a tc x u ^ z

A /tv a n c ia
D ificultate ' \ 'J t - 'J l

c iu
C o st f

‘ fr u c r te .
^

Sfat

- această prăjitură o prepara o vecină din blocul unde am copilărit. E u am găsit reţeta printre foile cu reţete ale mamei şi am în cercat-o. A cum v-o îm părtăşesc

şi dum neavoastră. - puteţi am esteca, sm ântână ce o puneţi la sfârşit, cu zahăr pudră, iar în acest fel veţi da mai m ultă dulceaţă alivăncii.

IjT y '& d î& n t&
- Un pahar mălai - Un pahar griş - % pahar faina - 450 ml lapte - 175 g brânză de vaci - 2 ouă - 2 linguri unt - Un pahar zahăr cos - Coajă de la o lămâie - Zeamă de la / '2 de lămâie - 4-6 piersici coapte - O cană smântână fermentată

M o d d& ^ te -p a r o ts .I
Opăriţi mălaiul şi grişul cu laptele fiert, apoi amestecaţi şi lăsaţi să se răcească. în timp ce mixtura stă la rece, frecaţi brânza cu o lingură de unt şi

cu gălbenuşurile până obţineţi o pastă omogenă, adăugând coaja de portocală, 1/3 din smântână, faina şi zahărul din care păstraţi o lingură pentru mai târziu.

2 , Compoziţia rezultată se amestecă cu mălaiul şi grişul opărit, în care se introduc albuşurile bătute spumă şi se amestecă totul bine. încingeţi cuptorul
la 170° C, apoi ungeţi o tavă cu puţin unt şi tapetaţi-o cu foaie de copt. ^Turnaţi amestecul în tavă şi coaceţi timp de 30 de minute. în acest timp încingeţi restul de unt cu zeama de lămâie şi lingura de zahăr rămasă, iar când acestea încep să se caramelizeze, adăugaţi piersicile decojite şi tăiate în două. Rumeniţi-le timp de câteva minute, apoi lăsaţi-le să se răcească.

^ Scoateţi alivanca din tavă, lăsaţi să se răcească puţin, apoi tăiaţi-o în pătrate, aşezaţi câte o jumătate de piersică pe fiecare pătrat şi serviţi cu smântână lângă acesta.

e c rc re 2>c

i

i>aLczu>?x

Pt^ituhă ciu 'Pr-uc:te. d& vată
D ificultate C o st % % % Sfat - în loc de piersici puteţi folosi caise, vişine, prun e, în general orice fru ct cărnos cu sâm bure în m ijloc.

X ji^ e A îe Jit & •
Blat - 2 0 0 g faina - Vi cub de drojdie de bere - 2 linguri zahăr - Un pahar lapte călduţ - O lingură unt topit - O lingură ulei de floarea soarelui - Un ou - Un vârf de cuţit de sare Umplutură - 250 g brânză de vaci - Un pahar zahăr - Vi pahar smântână fermentată - 2 ouă - Un plic zahăr vanilat - Coaja rasă de la ’/z de portocală - Sucul de la Vi de portocală - O linguriţă amidon alimentar - 1 kg de piersici spălate şi curăţate de coajă şi sâmburi - 2 linguri zahăr praf

M oJ
Blat 1 Aşezaţi faina cernută într-un castron, faceţi o gropiţă şi zdrobiţi drojdia înăuntru. Adăugaţi o linguriţă de zahăr, 2 linguri lapte şi sare. Amestecaţi puţină faină cu acestea şi formaţi o maia lipicioasă. Acoperiţi bolul cu o cârpă curată şi lăsaţi 30 de minute, apoi adăugaţi gălbenuşul oului şi restul ingredientelor, cu excepţia uleiului. Frământaţi un aluat destul de ferm şi acoperiţi-1 din nou cu o cârpă, lăsându-1 la cald 30 de minute. Umplutură

2 încingeţi cuptorul la 200° C. Amestecaţi brânză de vaci cu 3 linguri smântână, un ou şi albuşul rămas de la blat, M din zahărul tos, amidonul, coaja
şi sucul de portocală. Ungeţi o tavă cu ulei şi tapetaţi-o cu hârtie de copt. ^ Mai frământaţi încă o dată aluatul dospit, apoi intindeţi-1 într-o foaie de dimensiunea tăvii şi aşezaţi-1 în aceasta. Turnaţi compoziţia de brânză deasupra, apoi aşezaţi cât mai estetic piersicile. Bateţi oul rămas cu zahărul vanilat, restul de zahăr şi smântână. întinderi uniform peste prăjitură aceasta glazură şi apoi coaceţi-o în cuptor timp de 3 0 -35 de minute. După ce este gata şi s-a răcit, scoateţi prăjitura din tavă, eliminaţi foaia de copt, aşezând-o apoi pe o tavă. Acum tăiaţi-o în diagonale, formând romburi şi pudraţi-o cu zahăr praf

C e r e r e 2><r

205

P a ^ < ş p < m

C M

s .a ^

Sfat - folosiţi doar fructele bine coapte, dar nu m oi căci se îm prăştie în pandişpan şi îi dau un aspect neplăcut. - când radeţi coaja citricelor aveţi grijă să nu radeţi decât partea galbenă şi nu pe cea albă m oale, care este am ară. - ori de câte ori utilizaţi citrice, spălaţi-le bine înainte cu apă rece.

Blat - 6 ouă - 6 linguri zahăr tos - 6 linguri faina - Un pachet unt - O esenţă de rom - Coajă de la '/ a lămâie - O linguriţă zeamă de lămâie

- Un vârf de cuţit de sare
- Un praf de copt Fructe - 1 kg de caise sau spălate şi curăţate de sâm - 1 pahar şi Vi de zahăr tos - O lingură zahăr praf

M o d de.
1 încingeţi cuptorul la 170° C. Tăiaţi jumătăţile de fructe în două. 2 Ungeţi o tavă cu tot untul, având grijă să nu rămână spaţii neunse, apoi presăraţi cu zahăr şi aşezaţi cuptor pentru 20-2 5 de minute. ^ în timp ce fructele se coc în cuptor, separaţi ouăle. Bateţi gălbenuşurile cu zahăr, până se formează o cremă albă, apoi adăugaţi esenţa de rom şi coaja de lămâie. Separat, bateţi albuşurile spumă cu un praf de sare şi stingeţi praful de copt în zeamă de lămâie. Acum încorporaţi, alternativ, albuşurile şi faina în amestecul de gălbenuşuri. Amestecaţi uşor folosind o lingură de plastic sau inox. 4 Turnaţi compoziţia în tava cu fructe după 3-4 minute de când a fost scoasă din cuptor, apoi reintroduceţi-o în cuptor pentru 30-35 de minute, reducând uşor temperatura dacă este nevoie. 5 După ce pandişpanul este copt şi rumen, scoateţi tava din cuptor, desprindeţi pandişpanul de marginile tăvii, folosind un cuţit cu lama subţire. Aşezaţi un platou cu gura în jos peste tavă şi, printr-o mişcare scurtă întorceţi tava, răsturnând pandişpanul. jos. Introduceţi tava în

6 Lăsaţi pandişpanul să se odihnească 30 de minute, apoi pudraţi cu zahăr praf
i^e rcre : 3>e VA^A / Ţ>ULcza>^x

2 pahare de faina . dar umed. 1 Aşezaţi într-un bol vişinele. întinderi aluatul într-o foaie de 3-4 mm. Presaţi marginile uşor şi ungeţi plăcinţelele cu ou bătut. apoi coaceţi în cuptor timp de 2 0 -2 5 de minute. 2 Cerneţi faina pe o planşetă.Un ou + un ou pentru uns . apoi pudraţi-le cu zahăr praf 20 7 . Amescecaţi-le uşor şi lăsaţi să se odihnească timp de o oră. Scurgeţi vişinele de zeamă. folosind palmele.2 pahare de smântână fermentată . zahărul tos şi zahărul vanilat. Folosind un cuţit cu lama lată. sau până s-au rumenit frumos. Dacă mai este nevoie. apoi. oul bătut uşor şi smântână. Folosind un sucitor.Un vârf de cuţit de sare . trageţi faina dinspre exterior spre interior formând un aluat.Un plic de zahăr vanilat M c x l de. frământaţi un aluat nu prea tare.1 pahar şi Vi de zahăr tos . apoi pliaţi vârfurile înspre interior în formă de plic. apoi tăiaţi-o în pătrate cu latura de 15 cm. ^ încingeţi cuptorul la 180° C . adăugând sarea.O lingură mare pesmet fin de casă . Lăsaţi aluatul să se odihnească timp de 30 de minute. Aşezaţi o lingură din amestecul de vişine în mijlocul fiecărui pătrat. adăugaţi puţină faină pe planşetă în timpul frământării.1 kg de vişine spălate şi curăţate de sâmburi . faceţi o gaură în mijloc. apoi amestecaţi-le cu pesmet. Presăraţi o tavă cu faină şi aşezaţi plăcinţelele înăuntru. 4 Lăsaţi plăcinţelele să se răcească.O lingură zahăr praf . învelindu-1 cu un şervet curat.

6 ouă .50 g ciocolată albă M od p ts. Amestecaţi bine zahărul praf cu frişca bătută. răsturnaţi-1 pe cârpa umedă şi rulaţi-1 sub formă de rulada. ^ în timp ce aluatul se coace. umeziţi bine o cârpă curată de dimensiunea tăvii. apoi presăraţi cât mai estetic fulgii de ciocolată.O lingură apă fierbinte .6 linguri faină . Lăsaţi rulada în frigider timp de o oră.- 1 încingeţi cuptorul la 160° C. • Rulada . Lăsaţi-1 să se răcească.dacă doriţi puteţi înlocui glazura albă cu una de ciocolată. Scoateţi rulada din frigider. ungeţi-o cu frişcă.4 0 0 g gem de gutui Glazură . c e r e r e 2>e / i> u lc x u i? x . dar atunci recom and să înlocuiţi gem ul de gutui cu gem de vişine sau cireşe am are. apoi adăugaţi alternativ faina şi albuşurile bătute spumă cu praful de sare. iar după aceea despăturiţi-1 şi îndepărtaţi cârpa umedă şi ungeţi-1 cu gem. După ce pandişpanul s-a rumenit şi o scobitoare iese uscată după ce l-aţi înţepat. /ţ. 5 Serviţi rulada tăiată felii cu sos de fructe roşii.p a ^'O re.odă o / C U I ^s/yt D ificultate C o st « % ^ Sfat . X jn y 'e e ii& Jite . Ungeţi o tavă cu ulei şi tapetaţi-o cu foaie de copt.250 g frişcă naturală bătută . apoi bateţi gălbenuşurile cu zahărul topit în apă călduţă. rulându-1 înapoi.6 linguri zahăr tos . 2 Separaţi ouăle.O lingură zahăr praf . timp în care veţi rade fâşii de ciocolată albă.Un vârf de cuţit de sare . Turnaţi aluatul în tavă şi coaceţi timp de 2 0 -2 5 de minute. folosind un cuţit econom pentru curăţat cartofii.

în mixer. Cost % % C LU . . încorporaţi spuma în compoziţia de amidon. ^ Umeziţi 4 -6 cupe de sticlă cu apă rece. apoi adăugaţi frişca.125 g zahăr tos M od 1 Dizolvaţi amidonul în lapte şi aşezaţi amestcul într-o crăticioară pe foc domol. amestecând uşor.500 g zmeură spălată .P h ^ C jă . apoi adăugaţi zahărul continuând până s-a format o spumă.Un pahar lapte . 2 Pasaţi. zmeura. .100 g amidon alimentar . 4 Ornaţi cupele cu fructe de zmeură şi serviţi ca atare. dând la rece pentru 2-3 ore. amestecând uşor până compoziţia se îngroaşă.*/ 2 kg de frişca bătută . apoi turnaţi în acestea amestecul de zmeură.d t e y y iă Dificultate d e .

apoi pasaţi-le printr-o strecurătoare fină.Un pahar smântână dulce . '- 1 Mixaţi fructele cu blenderul cu cuţit.\ă. 210 /^ creT E 2>£ 2>U LCZU I?X . introduceţi-o în congelator.1 pahar şi V x zahăr praf . în cupe. ^ Serviţi îngheţata sub formă de mingiuţe. . după ce a fost scoasă din congelator.pentru a form a m ingiuţe de îngheţată. ornată cu frunzuliţe de iît^jT^şi felii de piersici. 2 Turnaţi amestecul în cuva aparatului de îngheţată şi urmaţi instrucţiunile acestuia. aceasta trebuie lăsată 2 m inute *. Amestecaţi apoi cu zahărul.Un albuş de ou bătut spumă M od p t .e p a t a t e .4 pahare zmeură sau căpşune . Când îngheţata este gata. smântână şi albuşul bătut. d a D ificultate C o st f| ^ z /y ie M ta Sfat .

introduceţi-o în congelator. p te p a tC U ^ ' 1 Aşezaţi fructele spălate într-un bol şi presăraţi cu zahăr şi zeamă de lămâie verde. Spuma va trebui să aibă un aspect marmorat. După o oră adăugaţi iaurtul. folosind blenderul cu cuţit. dacă doriţi.căpşunele. ^ r fe r e i>£ V A ^A . deasupra spumă de fructe. 2 Turnaţi amestecul în cuva aparatului de îngheţată şi urmaţi instrucţiunile acesteia.Sf>M /yiă D ificultate /huc:â & CU4.O cană zmeură Sfat .Zeamă de la '/a de lămâie verde M e x l de. apoi telul. < i u t o u t t I .O cană fructe de vară timpurie . într-un bol. lăm âia verde se num eşte de fapt Lim e {L im ette în franceză) şi este II . D ificultate C o st <d& ' P f ' u c v t e . 2 într-un alt bol adăugaţi brânza de vaci scursă de zer. apoi amestecaţi-o foarte uşor cu frişca. M o d de. Mixaţi foarte bine.O lingură smântână dulce .250 g brânză de vaci grasă . ^ Zdrobiţi zmeura cu o furculiţă.Zeamă de la o lămâie .O cană zahăr tos .puteţi folosi orice fructe de vară cu sâm buri sau fară. A ceasta provine din m unţii H im alaya. . mixând cu blenderul. în felul următor: în partea de jos aşezaţi cremă de brânză. cu excepţia câtorva boabe păstrate pentru ornat. zm eura.Coaja unei lămâi . scurs de zer . ^ Serviţi preparatul în pahare de apă cu picior.O cană zahăr praf . d ar în zilele noastre se cultivă şi în A m erica Latină. M exicul fiind una dintre ţările care foloseşte Lime-v\ în m ulte preparate. C o st ^ \ d& vocJ Sfat . coaja de lămâie şi esenţele. caisele şi fructele de pădure sunt cele mai potrivite fructe pentru acest preparat. restul de zahăr. cu excepţia prunelor şi a piersicilor. sau de Martini.O cană iaurt gras.O cană frişcă naturală bătută . ornată cu resturi de fructe şi frişcă. J Aşezaţi zmeura.O esenţă de vanilie esenţă de rom rudă cu lămâia. Lăsaţi la rece timp de 3 0 de minute. iar apoi ornaţi cu fructele rămase. Amestecaţi bine frişca bătută cu alte 2 linguri de zahăr. smântână. Când îngheţata este gata. ^ Serviţi îngheţata în cupe. presărând 2 linguri de zahăr şi zeamă de lămâie.

până ce acesta din urmă s-a dizolvat. iar când zahărul s-a topit adăugaţi fâşiuţele de lime şi sotaţi-le timp de 3-4 minute. /ft'& ffO t'O te. . Opăriţi fâşiuţele de lime în apă clocotită.Zeama şi coaja unei lămâi . încingeţi o linguriţă cu unt şi una cu zahăr tos într-o crăticioară. apoi scoateţi-le pe o foaie de copt. apoi tăiaţi coaja in fâşii foarte subţiri.d e . apoi schimbaţi apa şi repetaţi operaţia de două ori.cea m ai sim plă îngheţată. . coaja şi zeama de lămâie. Când îngheţata este gata introduceţi-o în congelator. răsfirându-le. apoi adăugaţi coaja confiată de lime. Dificultate C o st /o /y jâ t t Sfat . ^ Serviţi îngheţata în cupe.2 căni iaurt gras . amestecând bine. 2 Bateţi intr-un bol iaurtul cu zahărul. poate fi arom atizată cu coajă de lăm âie verde sau p o rtocale confiate. ornată cu ixunzuJiţe de mentă şi sferturi de lime. curăţaţi o lime.1 Folosind cuţitul econom de curăţat cartofi.Coaja confiată de la un lime d e .O cană zahăr tos . ^Turnaţi amestecul în cuva aparatului de îngheţată şi urmaţi instrucţiunile acesteia.

încorporaţi frişca bătută şi piureul de piersici cu zeama de lămâie. I E . T ot denum irea de bain m ărie o poartă şi un procedeu de fierbere a unor ingrediente sensibile la căldură directă. gălbenuşurile cu zahărul. ^Turnaţi crema într-o tăviţă tapetată cu hârtie de copt şi introduceţi-o la congelator pentru 5-6 ore.6 piersici mari. . Pasaţi piersicile într-un blender. 4 După ce s-a congelat scoateţi parfait-ul din cutie. sosurile sau m âncărurile calde tim p de câteva ore. apoi adăugaţi laptele. ornat cu frunzuliţe de mentă şi felii de piersică stropită cu lămâie. folosind un cuţit cu lamă subţirefîar apoi de sâmburi. amestecând în continuare. Aşezaţi mixtura de lapte pe un hain m ărie şi amestecaţi pânfise îngroaşă.2 gălbenuşuri de ou . 2 Bateţi într-un bol.zeamă de la 1/2 de lămâie .P c it ^ o } ' ^ D ificultate d& p i& t S iC J Sfat . 1 Spălaţi fructele. Trebuie ştiut faptul că bolul nu trebuie să atingă apa. apoi tăiaţi-1 în felii de 2 cm şi serviţi-1 pe farfurii. coapte .1/2 pahar zahăr praf M o d de. Luaţi crema de pe bain m ărie.hain m ărie este denum irea dată unui recipient care păstrează supele. eliminând hârtia. deorece tem peratură ridicată poate deteriora preparatul. A cesta este realizat prin aşezarea unui bol m etalic deasupra unui vas cu apă care fierbe uşor. formând un piure fin. iar când aceasta a început să se răcească. până se formează o spumă albicioasă.1/2 pahar de lapte gras . apoi curăţaţi-le de coajă.250 g smântână dulce .

c. ^ u / o u r i d& v i ţ e / U /y }p /c (t e C M o t -e z ~ş! Jo/yt^>o*i d& p o t< L ■f. r&c. Z -a c M S c ă d e v a tă C J ă tit e C M Z e ^ /y /e /a C M p t o r 2 . C. B o r ^ reCje. urdă. ci.. d u J ce.3. A /iv a jic . S a ta /y iU t'ă o / t e n e o s c ă d e p u i e. S a /a t ă d e ’ ţ e /in ă C M /y je re d e Vaj~ă a. P/ăCjrO ^eJe C M Vi^i/ie. a. P a /-/h /t d e p ie t S Îc J P e. ^ € > ţlî U ^ p / c e t e C M / i c ^ e î I. A h d e j u /> ^ p /ia ^ î CM v'/zjfiZ'c CL. a . P /a c Jlîe de C ta p e . P u / p ă d e p o r c . uşoare . d& p c ti d .. ^ iz / o u t i de. M £ f/X i/^ X 2>f brânzeturi proaspete. d& /yiotCjO/i ^ /iî />. C M /yiorat fh ^ u / x lâ d& P t -c ^ /> . carne albă. P a /id i-ş p a /) C M COÎS& 4 . M ă /yiă /i^u i^ă p r ip i t ă d . C J lî-fite /e d e VOtZă. Sa/aiă.ă C M / 'r u c :t e & . /y/atirtcstă) /a C M p t o t P r a z u /y 1 / ? /^ ^ C M p a s t ă d& -T ic a t e ..n tru aC<zSt vo. a.c:>/>i(Xrt<^o/>i ^oZ& 'fet'ra ^ o/yja/ia Tem peratu ra de servire: 13° C Aice recom andări culinare: m ezeluri. S u p ă r&Cje d e c o s t r ^ e ^ i •şi îa u r t C T a t a t o r ) d . V t n ^ e C M ia u r t d .

în traducerea zilelor noastre. este festin: toamna înseamnă must şi pastramă. acest ritual la bunicilor noastre se pierde la oraşe. pe vremea celui al cărui nume nu putem să-l pomenim. toamna mai înseamnă mâncăruri săţioase din ciuperci de pădure sau din păsări de curte ce urmează a fi sacrificate pentru a curaţi curtea.Toam na începe cu luna lui Răpciune. cei de acolo beneficiind de aportul gratuit al ingredientelor necesare (fructe şi legume). Este momentul ca oamenii să-şi facă provizii pentru iarnă. în zona rurală. Cu permisiunea dumneavoastră voi recomanda celor care. Cald. Din 15 noiembrie nu mai avem voie să ne apropiem de carne. încet apar strugurii. Totuşi. până atunci. adică Septembrie. Din păcate. doar o prelungire a verii ce abia s-a terminat. . să cumpere ingredientele necesare de la producători care deţin grădini ce n-au fost îmbogăţite cu îngrăşăminte chimice şi să-şi prepare singuri conserve pentru iarnă. Aciun sărbătorim doar Ziua armatei. cei din generaţia mea nu mai au timpul necesar pentru acest gen de preocupări. dar nu aşa de tare. gutuile şi uite că gata cu toamna. din motive de sănătate sau de alt gen.). Sfârşitul toamnei este marcat de începutul postului Crăciunului. Pentru cei mai mulţi dintre noi. brânză şi ouă. să-şi îndestuleze cămările şi pivniţele cu hucte şi legume conservate în mod natural. totuşi. încă văratice. dar aproape săptămânal putem consuma peşte şi produse din peşte. Legume. dar încet. apoi gogoşarii ( pe 25 octombrie era „Ziua recoltei”. lumează diete ce conţin legume şi fructe. se păstrează obiceiul.

de. ^ o o / y t^ ă .

vinul.Un fir de cimbru . apoi adăugaţi pe rând.*/ 2 pahar vin alb sec . iar ceapa verde în rondele. morcovii. gustând de sare.3 linguri pastă de roşii .O lingură pătrunjel tocat .D ificultate Sfat . în locul lor adăugaţi ceapa sotând-o la foc domol.2 foi de dafin . . lăsând-o să se răcească. pasta de roşii şi condimentele. .4 castraveţi medii spălaţi şi curăţaţi de coajă .O lămâie spălată .2 andive spălate . apoi scoateţi-o. După ce acestea s-au rumenit.2 legături de ceapă verde spălată şi curăţată .1 kg file de somn . ^ Serviţi zacusca rece pe frunze de andive şi tapetată cu felii subţiri de lămâie. castraveţii. apoi adăugaţi peştele şi măslinele.10-12 măsline negre opărite în apă . gras şi fară oase. Radeţi morcovii. ardeii. încingeţi o cratiţă cu uleiul de floare.puteţi înlocui som nul cu orice fel de peşte alb. tăiaţi ardeii şi castraveţii în fâşiuţe. scoateţi-le pe o hârtie absorbantă.1 linguriţă şi Vi de sare 1 Tăiaţi fileul de somn în cubuleţe.Un pahar ulei de floarea soarelui . apoi prăjiţi cuburile de somn. eliminaţi uleiul ce s-a ridicat deasupra şi presăraţi cu pătrunjel tocat.8-10 boabe de piper negru . Fierbeţi zacusca la foc domol timp de 4 5 -6 0 de minute. ^ Introduceţi cratiţa în cuptor pentru 15 minute.3 ardei graşi curăţaţi şi spălaţi . 2 încingeţi cuptorul la 180° C. După ce s-a răcit uşor.

1 linguriţă de sare . '■ I Tăiaţi heringul. înlocuiţi heringul cu batog de m oru n fi rulaţi preparatul în fâşii de castravete tăiate pe lung. încorporând apoi şi restul ingredientelor. iar ceapa verde tăiaţi-o rondele fine. ^ Serviţi băbăiţa cu pâine proaspătă friptă pe grătar. în fâşiuţe.2 heringi săraţi .O legătură de ceapă verde spălată şi curăţată . curăţat de piele şi oase. Amestecaţi bine brânza de vaci cu smântână. r . /^CT'crc 2>e .pentru un preparat mai sofisticat.Un vârf de cuţit de piper alb măcinat M cxJ JtL '.ţ/2 de pahar de smântână fermentată . prinzându-le cu scobitori.4 0 0 g brânză de vaci .Vi pahar de ulei de măsline .q fe / W / V g D ificukate C o st ^ ^ ^ Sfat .

Fierbeţi orezul până a încorporat complet supa. 220 . boia şi piper. 2 Spălaţi orezul în 3 ape. amestecând uşor. Ajmestecaţi restul de supă cu sucul de roşii.2 linguri mărar tocat . până sunt pătrunse şi fragede. apoi turnaţi amestecul peste sarmale şi acoperiţi cratiţa cu un capac. După ce frunzele s-au înmuiat lăsaţi-le să se răcorească. Stint foarte des folosite în bu cătăria italiană şi franceză sub denum irea de “porcin i” sau “cepe”.y^ linguriţă boia dulce .3 linguri ulei de floarea soarelui . adăugaţi % de cană din supa călduţă. timp de 4 5 -6 0 de minute.hribii. apoi opăriţi-o într-un litru de apă. roşu. de aproximativ 1. fiind apoi folosite în salate. scoateţi cotorul. 5 Serviţi sarmalele cu iaurt gras şi pâine proaspătă. 4 Fierbeţi sarmalele la foc domol.hribii se usucă sau se m urează.3 linguri orez . Tăiaţi hribii şi gogoşarul fâşiuţe subţiri.Un litru de borş . sunt unele din cele m ai gustoase ciuperci ce se găsesc pe la noi.O cană suc de roşii . i Tăiaţi frunzele alese pentru sarmale în forme pătrate sau dreptunghiulare şi aşezaţi câte o lingură de umplutură pe fiecare. după care condimentaţi cu puţină sare. Când acesta din urmă a început să pocnească. aceştia mai sunt cun oscu ţi şi sub denum irile: bureţi sau m ânătărci. spălaţi şi curăţaţi .5 kg .1 linguriţă şi '/a sare 1 Tăiat i varza în două. curăţat şi spălat . după care orezul. încingeţi o crăticioară cu ulei şi înăbuşiţi uşor ceapa. Aşezaţi sarmalele în formă concentrică într-o cratiţă. amestecat cu borş şi V 2 linguriţă de sare. apoi desfaceţi-le alegându-le pe cele mari. adăugând şi ' /2 din mărarul tocat.Vi de linguriţă zahăr . restul de mărar tocat şi zahărul.O ceapă curăţată .O cană de supă de legume preparară cu concentrat tip cub . Tocaţi mărunt ceapa. .Un gogoşar mare. sare. .O varză românească cu foi subţiri.D ificultate Cost % % Sfat .500 g hribi proaspeţi. împăturindu-le apoi. apoi adăugaţi hribii.

2 m maţe de oaie spălate bine .O cană supă de oase strecurată.% kg pulpă (spata) de vită . rezultată din fierberea a 2 -3 oase mari de porc .O lingură ulei de floarea soarelui . răsuciţi la fiecare 12 cm.O linguriţă cimbru uscat + Vi linguriţă pentru sos . Folosind un mojar. Frigeţi cârnaţii câte 3-4 minute pe fiecare parte. apoi rulaţi-i în formă de disc cu diametrul de 15 cm şi treceţi un băţ de frigăruie. . 10.2 kg carne grasă (fleică şi de la gâtul porcului) . 2 Amestecaţi carnea cu condimentele. S a i ezaţi rotocoalele de cârnaţi.7 -8 boabe de ienibaJiar .O linguriţă piper boabe . apoi adăugaţi zeama de oase. 2>e -roA M ti .Sfat .chiar dacă nu mai sunt m ulte gospodine sau familii care să prepare mezeluri din p o rc.O lingură rachiu de mere A/oo/ p f'eip C D 'd te. pisaţi toate condimentele împreună. trecând-o prin sită cu ochiuri or. apoi adăugaţi-1 în zeama de oase. Tocaţi carnea în maşina de tocat. prin mijlocul lor. eu vă propun o reţetă pe care o fac în fiecare an. încingeţi grătarul. apoi serviţi-i cu muştar şi pâine proaspătă. ^ Pisaţi 2 căţei de usturoi şi amestecati-i cu cimbrul. ^ Folosind un tun (şpriţ de cârnaţi) trageţi cârnaţii. dintr-o parte în cealaltă.O lingură sare . înţepaţi din loc în loc ca să nu crape pe grătarul încins şi ungeţi-le cu sosul de cimbru. Frământaţi bine carnea. Lăsaţi cârnaţii să se usuce timp de o zi la vânt. strecurată. rachiul şi uleiul.O lingură boabe de coriandru . fară resturile de usturoi.O căpăţână de usturoi curăţat +2 căţei pentru sos . '- 1 Pisaţi bine usturoiul.

2 încingeţi o oală cu 3 1 de apă şi sare. .O linguriţă sare M e x i de. presăraţi şi zahăr în acelaşi tim p cu sm ântână. iar în mijlocul fiecăruia aşezaţi câte o linguriţă din compoziţia de brânză.O cană smântână fermentată . formând în acest fel triunghiuri.2 5 0 g brânză telemea de vacă puţin sărată . Ungeţi marginile cu o pensulă umezită în apă. întinderi aluatul într-o foaie subţire. ca pentru tăiţei. apoi presaţi uşor marginile suprapuse. iar când aceasta clocoteşte. apoi strecuraţi-i bine şi serviţi-i cu smântână deasupra.colţunaşii se p o t prepara şi cu brânză de vaci. în acest caz.Un ou . . adăugaţi colţunaşii.Dificultate C o st % Sfat . Pliaţi unul din colţuri în aşa fel încât să ajungă exact peste colţul opus. Fierbeţi-i timp de 18-20 de minute.350 g aJuat de tălţei . apoi folosind un cuţit. tăiaţi pătrate cu latura de 5-6 cm. 2 2 2 /^ercre: 2>e TOAm^.2 linguri griş . p t^ O tO J '& ' 1 Amestecaţi bine telemeaua sfarâmată cu oul bătut şi cu griş. reducând puţin focul.

p en tru o budincă mai fină. ^ încingeţi cuptorul la 170° C . Fierberi pastele conform indicaţiilor de pe ambalaj (aproximativ 8-10 minute).O lingură de parmezan ras .5 1 de apă cu sare.1 cană şi V 2 de lapte fierbinte . folosiţi 2 pahare de sm ântână dulce. cu smântână alături.D ificultate C ost ^ ^ Sfat . apoi adăugaţi faina.150 g cremă de brânză natur . Adăugaţi în final puţină sare. fierbând sosul la foc foarte mic timp de 20 de minute. Turnaţi toată compoziţia în tavă şi introduceţi-o în cuptor pentru 3 0 -3 5 de minute. ./ '2 pahar smântână fermentată . amestecând până se transformă într-un sos gros. 2 încingeţi o crăticioară cu o lingură de unt. adăugaţi un polonic de lapte fierbinte. însă după 20 de minute scoateţi tava şi presăraţi parmezanul.2 linguri mari de unt . iar când aceasta clocoteşte.1/2 linguriţa de sare M cxJ de. Aspectul sosului alb trebuie să fie ca de smântână groasă. . incorporând-o cu un tel mic. înlocuiţi m acaroanele cu paste scoici. dar fară cocoloaşe. apoi ungeţi o tavă cu restul de unt şi tapetaţi-o cu pesmet. 5 Serviţi budinca porţionată. 1 încingeţi 1.2 linguri de faină . faină şi lapte.300 g telemea de vacă .O lingură de pesmet fin de casă . în acest timp radeţi telemeaua. Gălbenuşurile împreună cu brânza telemea încorporaţi-le în sosul alb răcorit uşor. adăugând încă puţin lapte dacă vi se pare prea gros. mărind focul puţin. iar în locul sosului alb din unt. amestecând încontinuu. amestecând pentru a nu se prinde de fundul vasului. 4 Separaţi ouăle. Când faina s-a încorporat complet în unt şi are aspectul unei mingiuţe. Albuşurile bateţi-le spumă şi adăugaţi-le odată cu macaroanele fierte şi scurse de apă. adăugaţi macaroanele. amestecului de brânză şi sos. Repetaţi operaţia până se termină laptele.250 g de macaroane . în acest moment mai adăugaţi încă un polonic de lapte.2 ouă .

încet albuşul 2 în timp ce aluatul creşte.■6aţ£va căpăta o consisteaţă de smântână. laptele. ceea ce înseamnă că estegataj^Ajnestecaţi acum soteui cu pătrunjelul tocat şi cu smântână.O linguriţă drojdie proaspătă . < 5u s-r4^ x . faina.Vi pahar apă călduţă . sarea şi maiaua. apoi aşezaţi câte o lingură de sote de ciuperci pe fiecare blină şi serviţi-le reci.% cană faină Sote de ciuperci . apoi adăugaţi ciupercile. apoi incorpcSraţi.blinele p o t fi tapetate şi cu icre negre sau fâşiuţe de som on afiim at cu feliuţe subţiri de lămâie. Lăsaţi maiaua astfel pregătită la 3Sî}ină. amestecând uşor.2 linguri ulei de floarea soarelui .S it J T e .3 linguri ulei de floarea soarelui . După 7-8 minute soteul de ciuperci nu va mai lăsa zeamă. 4 Repetaţi operaţia până terminaţi aluatul.*/ .O linguriţă pătrunjel tocat .' /2 linguriţă sare .ţ/2 linguriţă sare . X«y-<sc//<2/îZfeBline . cu zahărul şi drojdia. sarea şi piperul. bătând albuşurile spumă. Separaţi ouăle.2 ouă . 2 încingeţi o tigaie cu puţin ulei (în magazine se găsesc tigăi speciale pentru Blinis) şi.2 linguri smântână fermentată . tocaţi mărunt ceapa şi ciupercile. Scoateţi blinele pe o farfurie.. Lăsaţi aluatul să se odihnească timp de 30 de minute. încingeţi o crăticioară cu utei şi sotaţi ceapa. iar gălbenuşurile amestecaţi-le cu untul topit.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat 2 cană lapte . spălate şi curăţate .O lingură mare unt topit . luând cu o lingură din umplutu'ftv'tumaţi pe aceasta. Bateţi bine aluatul.Vz linguriţă zahăr M -o d d& p t .*/ 2 de ceapă curăţată . frigând blinele 4 0 -5 0 secunde pe o parte şi 2 0 -3 0 secunde pe cealaltă.s p a t a t A ' 1 Amestecaţi intr-un bol micuţ apă călduţă. apoi presăraţi cu puţină faină. C M C jU p Q t< ^ Sfat . etc.300 g ciuperci Champignon proaspete.

.

oţetul şi 1/2 de linguriţă de sare la her?iiWpreuna cu 1. D upă cele 2 0 de m inute jupuiţi uşor pieliţa cu vinişoare ce acoperă creierii. Când ouăle au început să se coaguleze adăugaţi creierul. care sunt de fapt vinişoare de sânge.8-12 ouă . ipă cât să-i acopere şi . După 25 de minute adăugaţi creierul curăţat de firişoarele roşii şi reduceţi focul puţinTResbeji^^ierul timp de 12-15 de minute. trebuie lăsat tim p de 2 0 de m inute în tradăugaţi puţină sare. adăugaţi ouăle. boabele'de^p^ er.O lingură de oţet . 2 Bateţi ouăle cu laptele şi restul de sare. apoi strecuraţi-1 de lichid.2 linguri de unt .4 0 0 g creier de vită .6-7 boabe de piper . ceapa tăiată în două.2 foi de dafin .5 1 de apă. încingeţi untul intr-o tigaie lată. amestecând încontinuu. ecrere De to Am ^/A (SUS-TĂ/^T . lăsându-1 să se răcească. adăugând pătrunjel tocat. foile de dafin. cu marginile înalte.Un morcov mic curăţat . apoi luaţi-1 de pe foc.2 linguri de lapte .D ificultate C ost ^ ^ Sfat — pentru a curăţa creierul de firişoarele roşii. amestecând ferm cu furculiţa.O linguriţă de sare M od de - 1 Puneţi morcovul tăiat bucăţi. Prăjiţi amestecul încă 2 minute. iar când acesta începe să sfârâie.O linguriţă de pătrunjel tocat .O ceapă mica curăţată .

p o m Dificultate . Tăvăliţi creierul. După 25 de minute adăugaţi creierul curăţat de firişoarele roşii şi reduceţi focul puţin.5 1 de apă.O lingură oţet de vin alb . prin faină-ou bătut şi pesmet. ulei de floarea soarelui O c a n ^ e s m e : de casă cură tată . Fierberi creierul timp de 15-20 de minute. ceapa tăiată în două. păstrând organele şi părţile anatom ice speciale ale anim alelor sacrificate. aplatizându-1 uşor între palme. pesmetul într-o tăviţă. lăsându-1 să se răcească. perioada când m ăcelarii tranşau carnea în faţa clientului.2 foi de dafin . apoi strecuraţi-1 de lichid. splină şi rinichi de p orc la grătar.Un morcov curăţat . 60 0 g creier/de vită Un pahar mină 2 ouă Un pah». până se rumenesc uşor. fudulii şi m om ite la grătar. foile de dafin. /^ e r c r e 2><r i 227 .preparatele din creier fac parte din acele bunătăţi ce erau la m od ă în perioada zahanalelor.7 -8 boabe de piper negru -/ '2 linguriţă piper negru măcinat . 2 Aşezaţi faina împreună cu piperul măcinat şi restul de sare într-o farfurie. ^ Serviţi creierul pane cu salată de legume. - Puneţi morcovul tăiat bucăţi.O linguriţă sare ds. încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte şi prăjiţi feliile de creier pe ambele părţi. etc. râturi de porc la grătar. iar ouăle bateţi-le într-un bol. Cost ^ ^ Sfat . oţetul şi 1/2 de linguriţă de sare la fiert împreună cu 1. rotocoale şi b u m b arefle oaie la grătar. tăiat în porţii. boabele de piper. A m intesc câteva preparate ce nu mai sunt la m odă: m ăduvioare în m ălai.

Adăugaţi vinul.O lingură de oţet . o lingură de pesmet şi condimentele. lăsându-1 să se răcească. ■ ' 60 0 g pastramă de oaie fară os .6 linguri mujdei de usturoi (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .6-7 boabe de piper . .O ceapă mică curăţată .2 linguri de faină . încingeţi o tigaie cu marginile în a lte cu ulei şi adăugaţi pastrama. foile de dafin. apoi amestecaţi-1 cu un ou bătut spumă.2 ouă ' Un pahar de pesmet (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . Tăvăliţi crochetele prin faină-ou-pesmet şi prăjiţi-le timp de 3-4 minute în uleiul încins.Vz de linguriţă de piper negru măcinat . M o d d& jT ă i a ţ i pastrama în fâşiuţe (julienne). După 25 de minute adăugaţi creierul curăţat de firişoarele roşii şi reduceţi focul puţin. oţetul şi 1/2 de linguriţă de sare la fîert împreună cu 1.Un morcov mic curăţat .O lingură de pătrunjel tocat .C r o c / i^ % C o st ^ 4 in ^ Dificulcate .2 pahare vin alb demisec . eliminând resturile nedorite de seu.3 -4 boabe de piper negru M o d de. iar oul bateţi-1 într-un bol. 1 Puneţi morcovul tăiat bucăţi. 2 Tocaţi mărunt creierul.' /2 de linguriţă de sare Sfat " pastram a se poate frige şi pe grătarul cu cărbuni. veţi afum a roată casă.2 linguri ulei de floarea soarelui . reducând focul şi acoperind rigaia cu un capac. /^cTere. 2 Fierbeţi pastrama timp de 8 -1 0 minute. linguri cu mujdei şi restul ingredientelor. apoi strecuraţi-1 de lichid.500 g creier de vită . pătrunjelul tocat.2 foi de dafin .O crenguţă de cimbru . în v â rtin d 'O cu o furculiţă pentru a nu se prinde.Un pahar de ulei de floarea soarelui sau palmier . ^Aşezaţi restul de faină într-o farfurie. o lingură de faină. dar dacă în cercaţi pe grătarul din bucătărie.5 cm şi lungimea de 5 cm. 2 ^ Serviţi crochetele fierbinţi cu sos tartar. i>e to am ^Ih cîus-r4/^x ^ Serviţi pastrama cu mămăliguţă şi restul de mujdei.5 1 de apă. Aceasta are un m iros foarte pu ternic. care greu se disipează în atm osferă. boabele de piper. ceapa tăiată în două. D ificultate C o st ^ ^ X r ^ & d î& r s te . pesmetul într-o tăviţă. apoi îndepărtaţi capacul şi reduceri sosul până la jumătate. Formaţi o pastă cu consistenţă. Fierberi creierul timp de 15 minute. iar din aceasta răsuciţi fîtile cu diametrul de 2.

aceasta putând fi apoi servită cu sos de măsline.Un morcov mic curăţat .? C o st • Sfat . restul de sare şi piperul. adăugaţi legumele tăiate bucăţi. tăiaţi-o felii subţiri şi serviţi-o cu sos de smântână cu hrean şi cartofi copţi în coajă şi răciţi. ^ După ce limba s-a răcit.V 2 de ţelină mică .✓1 ~ D ificultate . apoi scoateţi-o într-un vas cu apă rece şi. spumând dacă este nevoie.6-7 boabe de piper . începând din vârful acesteia spre capăt. Fierbeţi încă 30 de minute. etc. sos Tartar. Când supa nu mai ridică spumă. P ractic este una din cele m ai gustoase părţi an atom ice ale cărnii de vită. jupuiţi pieliţa de la suprafaţa limbii. . ' - 1 Opăriţi limba de vită în 1. învelită în aspic (napată) cu adaos de fâşii de legum e. 2 în continuare puneţi limba la fiert în 1.O ceapă mică curăţată .6 0 0 g limbă de vită .lim ba de vită fiartă este un preparat cu un gust deosebit.5 1 de apă rece şi fierbeţi-o la foc domol. apoi lăsaţi limba să se răcească în supă.5 1 de apă cu V 2 linguriţă de sare. folosind un cuţit cu lamă subţire.O linguriţă sare -O cană sos de hrean cu smântână (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) M oJ p t'S p a f'Q te . 2 2 g .

tăiată bucăţi. Continuaţi încă 4 0 -4 5 de minute. în locul acestora adăugaţi ceapa şi înăbuşiţi-o la foc domol. 5 După ce carnea este fragedă. la foc mediu. fiind superioară.ţ/ 2 de pahar ulei de floarea soarelui . usturoiul. zahărul şi lămâia felii. apoi tăiaţi-o bucăţi nu prea mari şi ştergeţi-o cu un şervet uscat sau hârtie absorbantă.O lingură pătrunjel tocat . presărând cu fâşiuţele de ardei şi cu pătrunjelul tocat. scoateţi preparatul pe un platou. In acest fel arom a va rezulta din to ate părţile gâştii.O linguriţă piper negru măcinat .această gustare se prepară cel mai bine din tr-o gâscă întreagă. E u recom and un vin dulce fară un parfum pu tern ic. scoateţi-le pe o farfurie la cald. 2 în timp ce carnea se rumeneşte. Introduceţi vasul la cuptor pentru 3 0 de minute. ^ încingeţi cuptorul la 175° C.14 gâscă (aproximativ 7 5 0 g) . sau până s-a evaporat lichidul. apoi foile de dafin şi o cană de apă.4 cepe roşii curăţate . X n ^ e d î& n t& • .O foaie de dafin .O cană vin alb dulce . /?ercre i>e .Vr de lămâie . sărate şi pipărate. pentru a nu acoperi pe cel al cărnii de gâscă.4 ardei capia curăţaţi şi spălaţi .60 g măsline umplute cu migdale . Adăugaţi vinul împreună cu V ^ de pahar de apă. până devine foarte fragedă.D ificultate C o st ^ ţ Sfat . încingeţi o cratiţă cu ulei şi rumeniţi bucăţile de carne. măslinele. ^ După ce bucăţile de carne de gâscă s-au rumenit frumos. apoi scoateţi tava. Aşezaţi carnea într-o tavă. Aşezaţi deasupra ceapa înăbuşită. într-un singur strat. Taiaţi ardeii în sferturi. tăiaţi ceapa solzi.3 căţei de usturoi curăţaţi . apoi introduceţi-i într-o pungă cu puţină sare. iar după 5 minute curăţaţi-i de pieliţă şi tăiaţi-i fâşiuţe.O linguriţă zahăr tos . încingeţi un grătar şi frigeţi ardeii pe toate părţile.O linguriţă sare / Spălaţi carnea. verificând carnea şi gustând de sare.

Irfe s: .

5 linguri de ulei de floarea soarelui . tăiaţi m ărul în sferturi şi. apoi curăţaţi-le şi tăiaţi-le felii de-a lungul lor.2 linguri de oţet de mere . Serviţi salata ornată cu feliuţe de mere şi felii de ouă fierte.O lingură de muştar .' 1 Radeţi varza fâşiuţe subţiri. Fierbeţi ouăle tari.pentru a curăţa un m ăr de co to r şi sâm buri puteţi folosi o ustensilă specială sub form ă de tub. iar în celălalt capăt cu un m âner.O linguriţă de sare M a c/ de. folosind răzătoarea de varză.Vi linguriţă de ulei de nucă . păstrând câteva feliuţe pentru ornat. apoi încorporaţi varza şi merele.Vi varză roşie (aproximativ 500 g) curăţată . tăiaţi sfertul de coto r al m ărului de la un capăt la celălalt. continuând să amestecaţi. folosind un cu ţit cu lam ă subţire.Vi varză albă (aproximativ 800 g) curăţată . D acă nu aveţi această ustensilă. după care turnaţi uleiul de floare în fir subţire. ^Turnaţi sosul intr-un bol mai adânc. Tăiaţi mărul feliuţe subţiri.2 ouă . apoi adăugaţi oţetul şi uleiul de nucă.Scjaţă din yatza ol^ă D ificultate C ost ^ ţ d u o^a so s d fe /t^ cJ Sfat .100 g nuci tocate mărunt sau râşnite . 2 Amestecaţi cu un tel sarea cu muştarul şi nucile până formaţi o pastă. amestecând. . apoi stropiţi-1 cu câţiva stropi de oţet. i^ c rc re Ţ>e SfiLA -re . p te p a ta te .Un măr Ionatan sau Creţesc spălat şi curăţat de cotor şi sâmburi . zim ţată in tr-u n capăt.

1/2 linguriţă măghiran . oţetul şi uleiul de măsline. apoi tălaţi-i felii. restul de sare. bătând bine cu un tel.*/ 2 linguriţă piper negru măcinat . Când furculiţa intră uşor în ei. Cartofii curăţaţi.2 linguri muştar clasic . scoateţi oala sub jet de apă rece.1 linguriţă mărar tocat .2 ardei capia curăţaţi şi spălaţi . tăiaţi-i felii de 1 cm grosime. iar peste acestea turnaţi sosul de muştar. Castraveţii tăiaţi-i în patru pe lung. încingeţi un grătar şi frigeţi atât costiţa. apoi aşezaţi deasupra cartofii şi costiţa. amestecaţi într-un bol muştarul. .O lingură ulei de floarea soarelui . presărând cu mărar tocat. Stropiţi cartofii cu uleiul de floare şi presăraţi-i cu măghiran.O linguriţă sare M od 1 Fierbeţi cartofii spălaţi în 2 1 de apă cu puţină sare.4 linguri oţet de mere . cât şi cartofii.3-4 castraveţi spălaţi şi curăţaţi . Rupeţi salata în bucăţele mici.Vi pahar ulei de măsline .O salată verde spălată şi zvântată .^ c d c (A a c a ld ă Cost 4 ^ %% Sfat . 2 Tăiaţi costiţa fâşiuţe.folosiţi cartofi roşii.1 kg cartofi spălaţi bine .Ardeiul tăiati-1 pătrate. câte 2-3 minute. 4 în timp ce cartofii sunt pe grătar. care nu se sfărâm ă uşor . apoi curăţaţi-i de coajă.200 g costiţă afumată . 5 Amestecaţi în alt bol salata cu castraveţii şi ardeii.

1 şi Vi linguriţă de sare /ilpe/ de. . salata de ceapă roşie se poate servi atât lângă m âncăru ri gătite din fasole. cât şi lângă fripturi îm păn ate la grătar.5 linguri de oţet de vin roşu (cu aromă de tarhon dacă se poate) . ceafa de porc la grătar.5 linguri de ulei de măsline .sim plă şi arom ată. Lăsaţi bolul cu ceapă la rece timp de 15 minute. . aşezând-o într-un bol de porţelan sau sticlă. apoi turnaţi peste salata de ceapă şi serviţi lângă.O linguriţă de boabe de piper negru . este mai puţin iute la gust şi este suculentă. -5 4 /^ r r e r e 2>£ / sA U -re . Pisaţi coate condimentele într-un mojar de marmură sau bronz. p t'ep Q )'a t& - I Tăiaţi ceapa solzi.1 kg ceapă roşie curăţată .S a ia iă D ificultate 4& C o st ^ CJSiiygă Sfat . Z Bateţi într-un bol mic oţetul cu uleiul.y^ de linguriţă de boabe de chimen .O lingură de boabe de coriandru .eu recom and să folosiţi ceapa de apă din zona Buzăului. cartofi sau linte. apoi acoperiţi-o cu folie alimentară. apoi amestecaţi-le cu sare şi frecaţi ceapa cu acest amestec.

O cană oţet de vin alb .O linguriţă pătrunjel tocat .2 foi de dafin .puteţi am esteca m ai m ulte tipuri de ciuperci.3 căni apă .5 kg ciuperci Champignon. piperul boabe şi sare.1. spălate şi curăţate . Acum. adăugaţi ciupercile scurse de zeamă încorporându-le în maioneză. foi de dafin.O cană maioneză de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . 2 Pisaţi usturoiul într-un m ojar şi amestecaţi-1 bine. ' 1 Preparaţi o marinadă din apă. adăugând şi verdeaţa tocată. După ce s-au înmuiat puţin scoateţi-le într-o strecurătoare. ■ . ^ Serviţi salata de ciuperci cu pâine proaspătă şi beţişoare de ardei gras şi de tije de ţelină. cu cond iţia să fie achiziţionate din surse sigure. cu maioneză. p te p a ta te .3 căţei de usturoi . /ee rrT £ / SA LA Te 1 2 .10 boabe de piper negru .O linguriţă sare de.S a la iă D ificultate afe C o st ^ c ji^ ^ r c j ^ Sfat . introduceţi ciupercile întregi. oţet. J jiy ' & d i& fit e . într-un bol mare din porţelan sau sticlă.O linguriţă mărar tocat . iar când aceasta clocoteşte. Reduceţi puţin focul şi fierbeţi-le timp de 8 -1 0 minute.

adăugaţi conopida. ruptă în bucheţele şi spălată bine . până când cotoru] bucheţelelor este moale dacă îl încercaţi cu unghia. D ificultate 'îi Sfat .Zeama de la V 2 de lămâie .C lo J lC > p id â .1 linguriţă şi ^2 sare . X tiy '& d iG Jite .O conopidă mare. apoi scurgeţi-o de apă. 2 Amestecaţi într-un bol de porţelan sau sticlă. C L U S g S d f^ . ' . sarea şi piperul. zeama de lămâie.Opţional! 1 linguriţă de verdeaţă tocata H o J de.p®f9fi bucheţelele de conopidă răcite şi presăraţi cu verdeaţă. oţetul. să nu fie “ruginită” sau să aibă punctuleţe negre (sem n că are paraziţi^ T oto d ată.O linguriţă oţet balsamic de vin alb . Încm. dacă doriţi (mie îmi place ____ . muştarul. amestecându-le cu un tel. 2J6 c e r e r e . - 1 Puneţi 2 1 de apă cu o linguriţă cu sare la fîert.fiţi atenţi când cum păraţi conopid a.spălaţi bine bucheţelele de con o p id a să nu răm ână m elcişori printre ele. iar când clocoteşte. 2>c ::a la t£ .Un vârf de cuţit de piper alb măcinat . Fierbeţi-o la frc h ite t î m p ^ 12-14 minute. .O lingură Muştar Franţuzesc . fiţi atenţi că vârfurile bucheţelelor să nu fie “tunse” (sem n că sun t vechi).Vi pahar ulei de măsline . Scoateţi conopida sub jet de apă rece.

Un ardei gras mic curăţat .Un morcov cu răţă .2 foi de dafin . . (Rasol de găină) . aducând-o Ia temperatura de fierbere. pe când cea din com erţ nu are ne\'oie de mai mult de 1.5 ore. fierbând în continuare încă 4 5 -5 0 de minute. apoi fierbeţi găluşţele la foc mediu.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat .4 -6 linguri de smântână .2 căni de lapte . Mai daţi 2-3 clocote şi opriţi focul.Dacă aveţi şansa să gătiţi găină de ţară.14 găină spălată. acom paniate de legum ele din supă şi hrean. foile de dafin şi laptele. aproximativ 800g . Verificaţi cartofii dacă s-au fiert.Supă.2 morcovi mici curăţaţi .Vi ţelină medie sau una mică curăţată .O linguriţă cu vârf de sare <d& p t r a t a t e . Fierberi cartofii timp de 10 de minute.O linguriţă de sare X j7 ^ e d ie jit . ^ Serviţi supa cu pătrunjel tocat deasupra. Fierbeţi găina.Vi ardei gras sau gogoşar . lăsând supa să se liniştească puţin. în acet fel sferturile de găină vor fi servite separat. până nu mai ridică spumă. reduceţi focul. Continuaţi fierberea încă 15-18 minute.1 lingură de faină .acest preparat ardelenesc seam ănă foarte tare cu o supă pe care o pregătesc am ericanii şi care se num eşte “Potato chow der Sfat — M ult m ai gustoasă este supa. încercându-i cu furculiţa şi adăugaţi oţetul şi condimentele. adăugaţi cartofii. piperul şi legumele întregi.O rădăcină de pătrunjel sau un păscârnac curăţată . la foc domol.O ceapă curăţată jf / . cxa^i'Sir. reducând focul. M o d de. 1 Puneţi sfertul de găină în 2. / o / d 'e oatrtGrf} ciu d c tP m C o st ^ ^ S u p a d e. .6 -7 boabe de piper negru .e .5 cm. spumând. Repuneri supa pe foc. Când apa a început să clocotească. • . apoi strecuraţi-o păstrând legumele şi pasărea pentru alt preparat. Tocaţi mărunt restul de legume.2 linguri de oţet de vin alb .5 -3 ore de fierbere. trebuie ştiut că aceasta necesită 2 .Compoziţie pentru 8-12 găluşte (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .O lingură de pătrunjel tocat . ^ Serviţi supa cu smântână şi pătrunjel tocat. dacă este preparată d in tr-o găină întreagă.O ceapă curăţată . D ificultate C o st % 41 % < 144 Dificultate ' J ' j Sfat .O linguriţă de pătrunjel tocat . C erere: j> e t o a m /^A t ă a p f . 2 După ce aţi pus cartofii la fiert amestecaţi într-un bol untul cu faina şi boiaua dulce. iar când începe să ridice spumă.600 g cartofi c u ra ţii . apoi puneţi-le la fiert cu 1. până se formează o bilă moale. pe care o adăugaţi ciorbei.5 1 de apă. tăiată în sferturi.’/2 linguriţă de boia dulce . 2 Opriţi focul.‘ /2 lingură de unt . Tăiaţi cartofii în cuburi de 1.5 1 de apă la fiert. apoi adăugaţi sarea.

Adăugaţi supei drese.2 morcovi curăţaţi . . . apoi adăugaţi burta şi continuaţi fierberea încă 2 ore. tăiaţi burta fâşiuţe. re să nu con ţin ă reţeta ciorbei cic burtă.5 1 de apă rece. mujdei de usturoi şi oţet.ţr-l Şl Şl CU acest 'luLAcum 2^8 i>£ . Fierbeţi-le la foc domol timp de 2 ore. ^ în timp ce supa cu legume fierbe.4-5 căţei de usturoi . 4 Radeţi morcovul pe răzătoarea cu ochiuri mici şi sotaţi-1 într-o tigaie cu ulei.O lingură de faină . Bateţi într-un bol adânc faina amestec dregeri ciorba: Luaţi cu un polonic supă fierbinte şi adăugaţi-o peste liezonul de smântână.3 00 g oase de vită (cereţi măcelarului oase "cheie”) . cu excepţia unui morcov.6 00 g burtă de vită spălată şi curăţată în aşa fel încât să fie albă şi fără miros . amestecând cu telul. iar dacă este moale. spumând ori de câte ori este nevoie.O ceapă curăţată . 2 Continuaţi fierberea încă 3 0 de minute. burta tăiată fâşiuţe şi oţetul. scoa într-o strecurătoare şi adăugaţi sarea.O lingură de sare ^ ţelină medie curăţată . apoi strecuraţi supa.V M od ■ 1 Opăriţi o a s ® într-un 1 de apă clocotită. usturoiul şi legumele întregi.2 linguri de oţet de vin alb . pasând uşor legumele prin sită şi înlăturând oasele şi resturile.2 linguri de ulei . apoi spălaţi-le şi puneţi-le la fiert în 2.folosiţi b u rtă prefiartă.2 ouă (numai gălbenuşurile) .nu există carte de bucate i . Acum verificaţi bu/ta dacă este pătrunsă. 5 Serviţi ciorba cu smântână. După ce uleiul a adăugaţi-1 peste ciorbă. înlăturând părţile lipicioase. deci ce puteam să fac? Jat-o!!! mai puţin prepararea ciorbei.Dificultate r Sfat . amestecând încontin turnaţi amestecul înapoi în supă.2 0 0 g smântână .

amestecând până se încorporează toată în mixtura din oală. timp de 45 de minute. piperul şi supa caldă de pasăre. acum adăugaţi ficatul cubuleţe. 2 Serviţi supa cremă cu crutoane. încingeţi untul într-o oală şi înăbuşiţi prazul timp de câteva minute. Spălaţi ficatul. apoi tăiaţi-l cubuleţe.O cană de smântână dulce .D ificu kate C o st Sfat . sa p e.1 1 de supă preparată cu concentrat de pasăre tip cub . După ce aţi pasat-o.3 linguri de faină % .Un vârf de cuţit de nucşoară . . Gustaţi de sare şi pasaţi supa cu un blender cu cuţit.V i k g fiica: .O linguriţă de sare M od p r^ p a t'O t& ' iT ă ia ţi prazul feliuţe subţiri.Un praz curăţat şi spălat K .2 linguri de unt . gustul va fi aproape identic. c e r e r e 2>e TOAMf/.O cană de vin alb sec . nucşoara şi daţi 2-3 clocote.>/ 2 linguriţă de piper negru măcinat . 2 Fierbeţi totul la foc mediu. Adăugaţi vinul şi continuaţi să amestecaţi până se creează un sos gros. . adăugaţi smântână dulce. apoi adăugaţi faina.puteţi substitui fară grijă ficatul de viţel cu ficat de porc.

2 morcovi mici curăţaţi .6 căţei de usturoi curăţaţi . .O lingură de leuştean tocat rcT £ 2>£ -rOAM>J4 ăUP£.3 ouă .Dificultate C o st Sfat .O lingură de pastă de roşii ' 1 1 de supă preparată cu concentrat de pasăre tip cub .2 căni de smântână fermentată .200 g piept de pui .reţeta am învăţat-o de Ia o fostă colega Zeinep. .‘/2 linguriţă de cimbru .2 linguri de ulei de măsline . c x o ^ s e . din Valul lui Traian.O linguriţă cu vârf de sare . Este extraordinar de gustoasă .200 g de faină .puteţi înlocui sm ân tână cu iaurt gras de oaie (aşa este reţeta originală) şi va fi şi mai bună. tu rcoaică.2 cepe curăţate .

Lăsaţi umplutura la rece. adăugaţi pastele şi fierbeţi totul timp de 2 0 -2 2 de minute. ^ Din faina.M o d d& 1 Spălaţi pieptul de pui.3 -0 . apoi. Radeţi cealaltă ceapă împreună cu morcovii. 5 întindeţi aluatul într-o foaie subţire. un praf de sare şi o lingură de apă preparaţi un aluat ca de tăiţei. amestecând uşor. cxo/^Be. timp de 15 minute. tăiaţi pătrate cu latura de 2 cm. Frământaţi-1 bine şi lăsaţi să se odihnească. 7 Serviţi supa preasărată cu leuştean. apoi pliaţi unul din colţuri pe cel opus. Tăiaţi o ceapă felii. de aproximativ 0 .4 cm. După 10-12 minute aşezaţi usturoiul într-o strecurătoare şi aşezaţi-o în supă. apoi amestecaţi-le într-un bol cu un ou uşor bătut. apoi tăiaţi-1 cubuleţe. apoi adăugaţi pasta de roşii şi supa de pasăre. 2 Tocaţi prin maşina de tocat pieptul de pui şi o ceapă. . (Pastele vor semăna cu colţunaşii). 6 Când supa a început să clocotească. Pisaţi usturoiul într-un m ojar de marmură sau bronz. amestecând când şi când. cimbrul. /^cfcre i>c T 0 4 Mf/A i supf:. 4 în acest timp încingeţi uleiul într-o oală şi înăbuşiţi zarzavatul ras. La sfârşit adăugaţi smântână. 2 ouă. amestecând pentru a lăsa gustul înăuntru. folosind un cuţit cu lamă subţire. Lăsaţi să fiarbă la foc domol. Pe fiecare pătrăţel aşezaţi câte ' /2 din umplutura. piperul şi puţină sare. presând marginile şi unind celelalte două colţuri tot prin presare.

.

Rupeţi fasolea verde în 3-4 bucăţi şi mărunţiţi roşiile în bulion sau pe cele proaspete. iar varza tăiaţi-o în pătrate de 2 cm.Un pahar de smântână .O linguriţă cu vârf de sare M o d de. atât cât să străpungeţi pieliţa. tăiaţi morcovul rondele.Un morcov curăţat . D u pă ce s-au răcit. tăiaţi-1 în două pe lung şi apoi feliuţe. Aduceţi 1-2 I de apă în punctul de fierbere şi opăriţi roşiile. roşiile sunt în plin sezon. după aproximativ 1. procedaţi în felul urm ător: folosind un cuţit m ic cu vârful ascuţit.5-2 h.5 -6 boabe de piper negru . adăugaţi condimentele. în partea opusă cotorului.C Jc > tJ> â D ificultate * ’i C ost d e%%% v â c i^ a Sfat — cereţi m ăcelarului să vă porţioneze pieptul.O ceapă curăţată . în locul celor în bulion. iar dacă este gros.O cană de borş . tăiaţi cartoful cuburi de 1. 5 Serviţi ciorba în boluri cu câte o lingură de smântână deasupra şi pâine proaspătă. între lunile iulie şi octo m b rie. 4 Fierbeţi borşul într-un ibric şi adăugaţi-1 în ciorbă.5 cm.4 0 de secunde. Fierbeţi în continuare încă 10 minute. apoi tăiaţi eventualele pieliţe ce le leagă între ele şi puneţi-le la fiert în 2 1 de apă. 1 Spălaţi bucăţile de piept de eventualele resturi de oase.Un cartof curăţat . tim p de 3 0 . Tăiaţi ţelina şi pătrunjelul cubuleţe. apoi adăugaţi restul legumelor şi continuaţi încă 20 de minute. Acesta are ustensile speciale de despicat şi tăiat oasele. îndepărtaţi cotoru l. Fierbeţi carnea la foc domol.2 5 0 g roşii în bulion .100 g (o mână) de fasole verde spălată şi curăţată .1/8 varză curăţată .O lingură de leuştean tocat . . după care le plonjaţi într-un vas cu apă foarte rece. 2 Când carnea nu mai ridică spumă şi este fiartă. . 2 Tocaţi mărunt ceapa. zarzavatul şi măriţi puţin focul. Eu recom an d să folosiţi roşii proaspete. spumând din când în când.4 0 0 -5 0 0 g piept de vită ./ '2 ţelină curăţată . apoi operaţi 2 incizii în form ă de cruce.O rădăcină mică de pătrunjel curăţată . deci sunt ieftine. coapte bine. Pentru a le curăţa de coajă. curăţaţi-le folosindu-vă de degete. dând încă 2-3 clocote. după care opriţi focul şi presăraţi leuşteanul tocat.

2 Tocaţi mărunt ceapa. .O lingură de leuştean tocat . dacă vă place.O ceapă curăţată .5-6 boabe de piper negru . după aproximativ 6 0 -7 0 minute. M ărunţiţi roşiile din bulion sau pe cele proaspete şi spălaţi orezul.2 linguri de orez cu bobul rotund de cană de roşii în bulion sau roşii proaspete curăţate .Un gogoşar sau ardei gras curăţat şi spălat . adăugaţi zarzavatul.O linguriţă de pătrunjel tocat . . dând încă 2-3 clocote. apoi adăugaţi ştevia şi pătrunjelul. după care opriţi focul şi presăraţi leuşteanul tocat.O rădăcină de pătrunjel sau un păstârnac curăţat . 4 Fierbeţi borşul într-un ibric şi adăugaţi-1 ciorbei. 2 Când carnea nu mai ridică spumă şi este fiartă. Fierbeţi carnea la foc domol. Fierbeţi în continuare încă 20 minute. iar ştevia tăiaţi-o fâşii. orezul şi măriţi puţin focul.borşul de cu rcan sau curcă este n em aip om enit de gustos.4 -5 aripi de curcan tăiate în bucăţi şi spălate .2 morcovi mici curăţaţi .O linguriţă cu vârf de sare 1 Spălaţi bucăţile de aripi şi puneţi-le la fiert în 2 1 de apă.O legătură de ştevie de toamnă (150 g) spălată şi curăţată de codiţe . tăiaţi restul legumelor în cuburi de 1. dacă este preparat cu pasăre de ţară.H' d u t d a /2 D ificultate C ost % % % Sfat . dar eu vă recom an d varianta mai sim plă şi m ai ieftină. continuând încă 10 de minute.5 cm. spumând din când în când. 5 Serviţi ciorba cu pâine proaspătă şi ardei iute.

puneţi-o la fiert în 2 1 de apă. 4 Serviţi supa în boluri. Scoateţi costiţa din tavă.1 Spălaţi fasolea şi lăsaţi-o în 3 1 apă.Vi pahar cu smântână dulce . devenind moi. curăţată . iar când aceasta s-a răcit. Sosul se poate picura deasupra supei crem ă.’/2 linguriţă maghiran . 2 linguri de ulei de m ăsline. încingeţi cuptorul la 170° C. peste noapte. Aşezaţi feliile de costiţă într-o tăviţă şi introduceţi-le la cuptor. cu bobul mic . A doua zi. Pasaţi supa folosind un blender cu cuţit. dacă doriţi. iar când clocoteşte. . ^ Când fasolea şi legumele s-au fiert. pentru o prezentare m ai elegantă preparaţi un sos dintr-un căţel de usturoi. fară os .Un vârf de cuţit de nucşoară rasă . odată cu costiţa. tăiaţi-o cubuleţe mici. scurgeţi-o de apă şi repuneţi-o la fiert cu legumele tăiate bucăţi mici. apoi tăiaţi costiţa felii. presărând costiţă crocantă şi puţină grăsime din tavă.800 g fasole albă. un vârf de cu ţit de m aghiran şi puţină sare.O linguriţă cu vârf de sare M o d d& p te p cO 'C î'e . cx o ^ se. adăugaţi toate condimentele şi smântână dulce.Un vârf de cuţit de piper negu măcinat . devenind crocante. continuând fierberea încă 4-5 minute.c ite i/n a Dificultate Cose % % ţ a fe c iu c io s tiţ^ a Sfat . 245 . /^cfe re 2>e TOAMfJfl sa p c .o supă arom ată ce se potriveşte perfect zilelor friguroase de toam n ă târzie.300 g costiţă afumată.Un morcov mic curăţat . lăsându-le să-şi piardă aproape complet grăsimea. înlăturând şoricul. o roşie în bulion.O ceapă mică. 2 în timp ce supa fierbe.

2 într-o tigaie încingeţi uleiul. Lăsaţi peştele la rece timp de 30 de minute.4 linguri ulei de măsline . după care curăţaţi-i frumos. ^ în timp ce peştele este înăbuşit fierbeţi cartofii în coajă. peste acesta aşezaţi bucăţile de peşte. preparatul poate conţine şalău sau chefal în locul ştiucii.400 g cartofi roşii . turnaţi sosul deasupra lor. Continuaţi înăbuşirea peştelui până acesta este pătruns şi zeama a scăzut. apoi turnaţi soteul peste peşte. puteţi sota feliile de cartofi în puţin unt. apoi tăiaţi cartofii felii subţiri. Tocaţi mărunt ceapa şi sotaţi-o împreună cu cimbrul în uleiul încins.^ t iU d a A h ă i/& i2 p ^ C o st % ^ ^ % V i^ D ificultate Sfat .600 g file de ştiucă . după ce au fost spălaţi bine în prealabil. apoi tăiaţi-le în bucăţi de 3 cm şi săraţi-le. adăugând şi restul de condimente. scoateţi-i sub jet de apă rece.2 crenguţe de cimbru . reduceţi focul puţin şi înăbuşiţi-le. oţetul. După ce peştele este pătruns şi sosul s-a îngroşat. /ecrcT£ 2>e to a m /ja / 2>£ b a z A . iar când zeama fierbe. întorcându-le pe toate părţile. iar furculiţa intră uşor în ei. /f.O linguriţă cu vârf de sare M od 1 Spălaţi fileurile de ştiucă.2 cuişoare . După ce s-au fiert.Un beţişor de scorţişoară . apoi turnaţi într-o cratiţă vinul. având consistenţă de sos. D e asem enea.pentru cei ce nu doresc peşte cu oase. zahărul şi boabele de piper. adăugaţi bucăţile de peşte.5-6 boabe de piper negru .O ceapă curăţată .3 linguri zahăr tos .4 linguri oţet de vin alb .O lingură pătrunjel tocat .2 căni vin alb sec . opriţi focul. . pentru a da mai m ultă savoare preparatului. presărând pătrunjelul tocat.

Acum frigeţi cotletele în uleiul încins. 4 Scoateţi codetele rumenite pe o hârtie absorbantă.2 ardei iuţi roşii spălaţi . Aşezaţi mălaiul într-o tăviţă. Lăsaţi peştele la rece timp de 30 de minute. întorcându-le după 3-4 minute.O linguriţă de cimbru .Zeama de la o lămâie . adăugând uleiul în fir subţire. încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat .O cană de mălai .2 ouă (albuşurile) .2 roşii . apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi presăraţi-le cu sare şi zeama de lămâie.1 căpăţână şi Vi de usturoi curăţat . apoi tăvăliţi cotletele prin albuş. timp de aproximativ 6 minute. scoateţi-le afară din vas şi tamponaţi-le cu aceeaşi cârpă. sucul de roşii şi sosul de usturoi peste roşii. . apoi acoperiţi bolul cu o folie alimentară. încingeţi un grătar şi frigeţi roşiile.1-1. Tăiaţi ardeii iuţi în rondele şi adăugaţi-i împreună cu cimbrul.Vi pahar de suc de roşii . iar apoi prin mălai. ^ După ce cotletele şi-au tras destulă sare.O linguriţă cu vârf de sare Mujdeiul dobrogean . Amestecaţi totul cu o furculiţă.O linguriţă de sare I 1 Spălaţi cotletele de şalău. apoi decojiţi-le şi aşezaţi-le într-un bol. apoi serviţi-le cu mujdeiul dobrogean şi mămăliguţă. iar albuşurile bateţi-le cu restul de sare într-un bol. amestecând bine. având grijă să se acopere frumos cu acesta.2 kg cotlete de şalău (peştele curăţat de solzi şi viscere este tăiat transversal în felii de 2 cm ..‘ /2 cană de ulei de floarea soarelui . 2 în acest timp pisaţi usturoiul cu sare.

2-1.5 kg . Terra Romana C uvee A m a u r y T e m p e r a tu r a d e se rv ire : 1I-12°C M â n c ă r u r i p o tr iv ite : p eşte. curăţate .Un pahar ulei de floarea soarelui . cât şi în exterior. înlăturând aţa.c u D ificultate ' V C o st ^ ţ ţ .O linguriţă cu vârf de sare -/ '2 linguriţă sare de mare grunjo. curăţat de solzi şi viscere. nucile şi condimentele.Un pahar icre de crap sau caras curăţate de pieliţe . presărându-1 cu sarea de mare. 5 Serviţi peştele umplut tăiat în felii şi stropit cu sosul de vin şi mărar. atât în interior.O linguriţă cu mărar tocat ^ /2 linguriţă piper negru măcinat . Coaseţi şalăul cu aţă de bucătărie şi aşezaţi-1 în tavă. După ce peştele este pătruns. J Spălaţi bine peştele. adăugând stafidele. contînuTnd sotarea încă 10 minute.Un pahar de stafide . Stropiţi o tavă cu restul de ulei. încorporaţi ouăle bătute uşor şi apoi umpleţi peştele cu această compoziţie. f^ c rc re 2>e ToAM f/4 i i>e s A Z A s p a r a n g h e l. apoi turnaţi vinul peste el şi reintroduceţi-1 în cuptor pentru încă 10 minute. apoi ştergeţi-1 cu o cârpă curată şi uscată. Luaţi tigaia de pe foc. scoateţi-1 pe un platou cald.> .2 ouă ' 1 pahar şi V x de nuci măcinate .2 cepe mici. Coaceţi peştele timp de 25 de minute. Amestecaţi sosul din tavă cu mărarul tocat.Un pahar vin alb sec . apoi amestecaţi bine. âSlugafricrele. Când aceasta devine sticloasă.Un şalău întreg. fo ie g ras . Tocaţi mărunt ceapă. ^ încingeţi cuptorul la 180° C. j- 2 încingeţi 4-5 linguri cu ulei şi înăbuşiţi ceapa tocată. de aproximativ 1.

era colegul m am ei. apoi tăvăliţi peştele prin acest amestec. plonjaţi-i în bolul cu mujdei. cu mujdei. bineînţeles.1 cană şi 1/2 mujdei de usturoi M o d d& 1 Spălaţi bine peştele. Amestecaţi mălaiul cu faină şi condimentele într-o tăviţă.ca. lăsându-i acoperiţi cu acesta timp de 1 minut. din O lteniţa. N e a ţ e tr i c ă . Turnaţi mujdeiul într-un bol adânc. După ce s-au rumenit frumos. apoi ştergeţi-l cu o cârpă curată şi uscată.1 cană fi V 2 ulei de floarea soarelui . atât în interior. până devin aurii. ^ c Ţ c re 2>e ro A M fiA 1 2>£. având grijă să tapetaţi şi interiorul acestuia. /a O /t^ ^ a dificultate C ost ^ ^ Sfat — denum irea de "C aras prăjit ca la O lteniţa” vine de la m odul de preparare învăţat de m am a mea de la un coleg de serviciu de-al dum neaei. bulgar de origine. ^ Scoateţi peştii din mujdei şi serviţi-i cu mămăligă şi. om de treaba şi ajutător. Peştii trebuie să fie acoperiţi de ulei în timpul prăjirii. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă cu margini înalte şi prăjiţi peştii. pe ambele părţi.K A z A IH 9/10 . cât şi în exterior. -Â -6 caraşi de 250 g/bucata TO cană măJai Un pahar de faină / / .

curăţaţi de solzi şi viscere.pentru a verifica dacă peştii su n t pătrunşi.O cană de ulei de măsline extravirgin .Vi pahar oţet de vin roşu . puteţi in trodu ce vârfiil lamei unui cu ţit în spatele capului. cât şi în exterior. câte 5 minute pe fiecare parte. totuşi gustul nu va fi la fel cu cel original. Vinul Cavalerului Feteasca Alba Tem peratu ra de servire: 1 1 -1 2 ° C 250 M âncăru ri potrivite: fru cte dc m are.4 -6 păstrăvi. aproximativ 2 50 g/bucata .Vi pahar roşii cuburi în bulion .3 căţei de usturoi curăţaţi . 2 Folosind un mixer. . apoi ştergeţi-1 cu o cârpă curată şi uscată şi presăraţi-1 cu Vi linguriţă de sare şi câteva picături de ulei.O linguriţă de pastă de ardei iute . devenind fazi.dacă nu găsiţi m igdale felii. sau arahide neprăjite şi nesărate. peşte la grătar .O linguriţă de sare cf . puteţi folosi nuci caju nesărate.P ă ^ tt^ ■Pt'ipt. deoarece aceştia se usucă şi îşi pierd gustul. . Este greşit să frigeţi peştii mai m u lt d ecât este necesar. până la osul şirei spinării. 1 Spălaţi bine peştele. măcinaţi restul ingredientelor până formaţi o pastă omogenă. până s-au pătruns bine în interior.Vi pahar de migdale felii (almande) . ^ încingeţi un grătar şi frigeţi peştii. CM SoS D ificultate r Cost Sfat . atât în interior. D acă nu se vede sânge şi carnea se desface uşor. din d o rinţa de a-i “face bine”. 4 Serviţi păstrăvii fripţi cu sosul picant. atunci peştele este pătruns. Lăsaţi-1 la rece 30 de minute.

.

.

O ceapă mică curăţată . Tocaţi mărunt ceapa. * Sfat .Un pahar de vin alb sec . timp de 3 0 -4 0 de minute.O hngură făină . topiţi zahărul la foc mediu. Aşezaţi într-o cratiţă mai mare un strat de gutui. Turnaţi peste acestea paharul cu vin. amestecând bine. o scoateţi pe o farfurioară. le scoateţi şi pe acestea lângă pulpe.O cană supă de pasăre. într-o crăticioară încingeţi 3-4 linguri cu ulei şi înăbuşiţi ceapa tocata.Un pahar ulei de floarea soarelui . 2 . presărând pătrunjelul tocat. Acoperiţi cratiţa cu capac şi fierbeţi totul la foc domol. iar când acesta a început să prindă culoare gălbuie adăugaţi 2-3 linguri cu ulei şi faină. adăugând ceapa înăbuşită. încingeţi jumătate din ulei şi rumeniţi pulpele de raţă la foc mediu. până pulpele s-au pătruns bine şi sosul s-a îngroşat uşor. aproximativ 20 0 g/bucara . .frunzele de pătrunjel p o t fi rupte de pe crenguţe. Când aceasta devine sticloasă. apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. într-o crăticioară mică. A spectul va fi la fel de plăcut. Daţi 2-3 clocote şi turnaţi amestecul peste pulpe şi gutui.2-3 linguri zahăr tos . nem aifiind nevoie să le tocaţi.O lingură pătrunjel tocat mare . apoi supa de pasăre. .Vi linguriţă piper negru măcinat .O linguriţă sare > ir I Spălaţi pulpele de raţă. presărându-le cu sare şi piper.4 -6 pulpe întregi de raţă.4 gutui mari curăţate de sâmburi şi mijlocul lemnos . deasupra acestora aşezând pulpele. C e re re : j>e i ^33 . Rumeniţi apoi feliile de gutui. preparată cu concentrat tip cub . Tăiaţi gutuile în felii de aproximativ 2 cm grosime. apoi restul de gutui.D ificultate C o st % % ţ . 4 Serviţi pulpele de raţă cu felii de gutui. apoi scoateţi-le pe o farfurie caldă.

pentru o familie num eroasă sau pentru o masă specială.3-4 linguri roşii cuburi în bulion .O frunză de dafin . .*/ 2 pahar vin roşu sec .^ 0 ^ 0 . Şocaţi totul la foc mediu. apoi ciupercile tăiate felii. apoi adăugaţi pe rând ceapa tocată.Un măr verde mic.Vi kg hribi sau ciuperci Champignon. 2 încingeţi uleiul şi untul înrr-o tigaie cu marginile înalte.O lingură ulei de floarea soarelui . morcovul.O raţă mică de aproximativ 1. curăţat . 5 Serviţi raţa umplută aşezată pe varza roşie cu mere şi stafide. ţelina şi mărul rase.1. ^ Coaceţi raţa timp de o oră.O linguriţă piper negru măcinat ' O lingură sare M o d <J& /^ tA p a ta r e .Vi ţelină medie curăţată . apoi adăugaţi roşiile şi continuaţi încă 3-4 minute. Asezonaţi cu sare şi piper şi opriţi focul.'1 Spălaţi raţa. adăugând şi crenguţa de cimbru.5 . după aceea condimenraţi-o cu sare şi piper. T erra R om ana fetea sca N eagra T em peratu ra de servire: 19'20‘’ C M âncăru ri potrivite: carne ro^ic. vânat cu pene . Umpleţi raţa cu soteul de legume. apoi ştergeţi-o bine cu o cârpă curată şi uscată. apoi turnaţi vinul peste aceasta şi reintroduceţi-o în cuptor pentru încă 8-10 minute. spălate şi curăţate . până lichidul lăsat de acestea a început sa se evapore. Dificultate Cost % 4| 4 c ju /? ^ c J Sfat .Un fir de cimbru .Î4 pacher unt + V 4 pachet pentru uns tava .O ceapă curăţată ' Un morcov mic curăţat . ^ încingeţi cuptorul la 180° C.8 i . Ungeţi o tavă cu unt şi aşezaţi raţa umplută înăuntru. raţa poate fî substituită cu o gâscă mare.

iar carnea din interior va fi extrem de fragedă. încingeţi restul de ulei într-o cratiţă medie şi înăbuşiţi solzii de ceapă.4 căni (1 l<g) de mămăliguţă . cu unt şi aşezaţi un strat din 1/3 din mămăligă. apoi acoperiţi cu capac. restul de grăsime rămasă şi acoperiţi cu ultima treime de mămăligă. cu bază plată.1 Spălaţi şi ştergeţi pulpele dezosate şi fleica. îl puteţi adăuga lângă un ghiveci călugăresc. Tăiaţi ceapa în formă de solzi. Tăiaţi fleica în bucăţi pătrate. folosind o cârpă uscată şi curată. 5 Când preparatul este gata. apoi aşezaţi pulpele de pui şi puţină grăsime rămasă în tigaie.4 pulpe superioare de pui dezosate şi fară piele . apoi pulpele de pui.Un pahar ulei de floarea soarelui . 2 încingeţi V 2 pahar de ulei într-o tigaie cu marginile înalte şi rumeniţi uşor.4 cepe curăţate . Ungeţi un tuci. 4 Acoperiţi ermetic tuciul cu folie de aluminiu. Serviţi acest fel de mâncare cald. asezonaţi-i cu restul de sare şi piper. C e r e r e 2 > e -r o A M f/A 7 )£ .4 0 0 -5 0 0 g fleică de porc. iubitorilor de carne. Introduceţi tuciul în cuptor pentru aproximativ 2 Vi h. .O linguriţă cimbru tocat . în continuare aşezaţi încă 1/3 din mămăligă. pachet de unt . N.O lingură sare M o d de. apoi bucăţile de fleică de porc. cu latura de 4-5 cm. amestecându-i apoi cu mămăliga caldă.g 't l D ificultate C o st ^ ^ ^ ■ ' \ ' S " Sfat . întâi fleica de porc. cât mai slabă .eu ador acest fel. A ^ t fel de iH â r^ r e sc p > ^ ^ ' are ■'nOnufln iji>lestcrol. deoarece este im preparat.O linguriţă piper negru măcinat . ar fi ceea ce trebuie să spun despre această reţetă. ^he/^CO-a^e.“excepţia întăreşte regula”. • . mămăliga va avea o crustă uşoară la suprafaţă. acrită cu oţet de vin alb. după care scoateţi-le pe o farfurie caldă.V t . Dacă preparatul s-a răcit. dar vă m ărturisesc că înlocuiesc fleica de porc cu pastram a slabă de oaie. X ^ T y 'ed iejU te. Ungeţi mămăliga de deasupra cu restul de unt. 2 încingeţi cuptorul la 170° C. nivelând frumos suprafaţa acesteia. Asezonaţi bucăţile de carne şi presăraţi-le cu cimbru tocat.d«stul de săţR s. cu salată de roşii sau de varză. N u are acel. pe care o socotesc drept “cea m ai bună legum ă”. iar când aceştia s-au înmuiat şi au devenit dulci.

cu 10 linguri de apă şi un pic de sare. în aşa fel încât să lăsaţi marginile atârnând peste laturile tăvii. încingeţi cuptorul la 175° C. scoateţi-o şi ungeri-o cu oul bătut.O linguriţă pătrunjel tocat .O linguriţă mărar tocat .’/2 linguriţă zahăr . faceţi o gaură în m ijloc şi adăugaţi untul moale. vi'^ej . 5 După ce plăcinta s-a rumenit frumos. . apoi amestecaţi-le într-un bol cu orezul umflat. din care una va fi puţin mai mare decât cealaltă.4 linguri pesmet de casă . lăsaţi-o să se răcească puţin şi tăiaţi-o în pătrate.O linguriţă piper negru măcinat . întindeţi bucăţile de aluat în foi subţiri. pachet de unt + 2 linguri pentru uns tavă . timp de 30 de minute.4 linguri orez cu bob rotund . înlocuiţi-le cu orice alt tip de ciuperci. oul bătut uşor. ci trebuie neapărat preparate term ic. Pliaţi marginile de aluat rămase peste plăcintă şi înţepaţi-o cu o furculiţă din loc în loc.ghebele sunt o specie de ciuperci specifică toam nei. cât şi ghebele. pentru a o lăsa să răsufle. p r^p a t'O i'e . apoi tapetaţi o tavă cu unt şi aşezaţi foaia mai mare. în timp ce orezul este pe foc. tocaţi mărunt ceapa şi înăbuşiţi-o într-o tigaie cu ulei şi o lingură de apă.Un ou + un ou pentru uns . Aluat . apoi frământaţi cu palmele până devine fin la pipăit.Un vârf de cuţit de sare Umplutură . Fierbeţi-i la foc mic până a început să se umfle şi a încorporat toată apa.Un pahar de apă călduţă . fară urme de cocoloaşe.2 cepe mici curăţate . Cu 10 minute înainte de a fi gata. A cestea apar în septem brie pe lângă arbori.250 g ghebe spălate şi curăţate . Amestecaţi ingredienţele cu lama unui cuţit. sarea şi drojdia. Acum presăraţi cu Vi din pesmet şi turnaţi deasupra umplutura. '1 Amestecaţi drojdia cu zahărul şi 4 -5 linguri de apă călduţă. .250 g faină -V t .PJoCJfită C 2 U ^ D ificultate Sfat dOtJie.O linguriţă sare M o d de. până se formează un aluat cu aspect grunjos. ^ După ce aluatul a crescut. apoi lăsaţi drojdia să crească puţin. peste care presăraţi restul de pesmet şi apoi întindeţi cea de-a doua foaie de aluat. N u sun t com estibile crude. 2 Puneţi orezul la fiert într-o crăticioară mică. de.V n linguriţă drojdie proaspătă . să crească într-un loc cald.100 g pulpă de viţel . Serviţi plăcinta cu sos de roşii şi smântână.dacă nu găsiţi ghebe. în pădurile de foioase şi p o t rezista până la începutul iernii. Cerneţi faina într-un bol larg (sau lighean). împărţiţi-1 în două părţi. Lăsaţi aluatul în bol. ceapa.2 linguri ulei de floarea soarelui . 4 Introduceţi plăcinta în cuptor şi coaceţi-o timp de 4 0 -45 de minute. verdeaţa tocată şi condimentele. Tocaţi cu maşina de tocat atât carnea tăiată bucăţi.

câte 1 minut pe fiecare parte. apoi tăiaţi-1 felii subţiri. apoi adăugaţi feliile de ficat şi supă de vită. apoi repuneţi tigaia pe foc şi adăugaţi ciupercile tăiate sferturi. p t.2 linguri de faină . Tăiaţi ciupercile în sferturi.O lingură sare M o d de. măslinele şi câteva felii de lămâie.s p a to te . continuând încă 4-5 minute.Un vârf de cuţit de nucşoară rasă . Aruncaţi uleiul în care au fost prăjite.3 0 0 g ciuperci Champignon. C e r e r e : 2>c TO A M f/4 2><r b a z a . cohtîTrnând'6twes«Jb--p«n#tuîrrtoate prăjite frumos.*/ 2 linguriţă piper negru măcinat . înmuiaţi puţin ciupercile.Un pahar ulei de floarea soarelui . spălate şi curăţate .*/ 2 pahar supă de vită preparată cu concentrat tip cub .800 g ficat de porc . după aceea condimentaţi-o cu sare şi piper. scuturându-lede^jfies'ţr^ăjiţi-Ie la foc mediu. apoi adăugaţi nucşoara. eliminând orice pieliţă nedorită. Acoperiţi tigaia cu un capac şi fîerbeţi totul.puteţi substitui cu încredere ficatul de p o rc cu cel de viţel.p o tC L Dificultate Cost % % % C LU C j U /? ^ C j Sfar . apoită«4iiti feliile de ficat prin faină. Aşezaţi faina într-o farfurie. diferenţele de gust fiind insesizabile . ? D u p ă ce soteul este gata serviţi-1 cu piure de cartofi sau orez fiert.’ 1 Spălaţi şi ştergeţi ficatul de porc. ^Spăiaţî măslinele negre. rezervând doar 2-3 linguri. 2 încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. la foc domol timp de 20 de minute.' /2 de lămâie . Scoateţi feliile de ficat prăjite pe o farfurie caldă.20 0 g măsline negre .

2 5 0 g telemea de vaci . deoarece aceasta va fi supusă căldurii celei mai intense. După ce s-a înmuiat bine. 258 i^cfere : 2>e . apoi încă două.recom an d telem ea de oi de Sibiu şi telem ea de vaci de Bucovina.O lingură sare M o d de. Ungeţi bine ultima foaie. acoperind-o cu o folie de aluminiu.250 g praz . ^ Coaceţi plăcinta în cuptor.A tâ ^ z ă D ificultate C o st ^ ^ Sfat . apoi aşezaţi două foi. 2 încingeţi cuptorul la 180° C. timp de 30 de minute. Tăiaţi prazul rondele. repetând cu celelalte foi în acelaşi fel. apoi înăbuşiţi-1 într-o tigaie cu marginile înalte.O linguriţă piper negru măcinat . stropiţi-o şi pe aceasta cu unt. Ungeţi o tavă cu puţin unt.V ^ pachet de unt topit . Acestea sunt cele mai potrivite. în opinia m ea. apoi mai aşezaţi încă una. Acum turnaţi compoziţia. stropiţi-le cu unt topit. împreună cu uleiul şi 2 linguri de apă. 1 Fărâmaţi brânzeturile. cu smântână separat. dacă s-a rumenit prea tare.150 g telemea de oi . X n y '& d i& n te ' . porţionată. pe care le veţi stropi tot cu unt.6 0 0 g foi de plăcinte .4 linguri ulei .2 ouă . amestecaţi-1 cu brânzeturile şi ouăle bătute. Serviţi plăcinta.O linguriţă mărar tocat .

* * > .

.

Un căţel de ustuoi curătat . lasagna.4 vinete lungi. de porc şi vită .4 linguri ulei de măsline extravirgin . Continuaţi fierberea soteului. dar cu tim pul s-au creat o m ulţim e de preparate sim ilare. ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. apoi reintroduceţi-o în cuptor pentru încă 2 0 -25 de minute. Ungeţi o tavă cu restul de ulei şi tapetaţi-o cu pesmet. apoi turnaţi Vi din sosul de carne. 2 Reduceţi focul cuptorului la 180° C. M usacaua clasică este cea preparată din vinete cu carne de vită şi m iel. X j^ G id î& r s te .4 0 0 g carne tocată în amestec.20 0 g roşii cuburi în bulion de pahar vin alb sec .N t iis a c u i o fe C o st % <1^ 4 Dificultate Sfat . cum ar fi m usaca cu cartofi felii. în 2 linguri de ulei.2 cepe mici curăţate . la foc domol încă 7-8 minute. ■ ■ .2 linguri faină 3 ouă O cană smântână O linguriţă chimion O linguriţă pătrunjel tocat ţ/ z linguriţă piper negru măcinat O linguriţă sare 1 Tăiaţi vinetele pe lung. de aproximativ 1. apoi restul de sos şi din nou vinete. amestecând uşor. apoi aşezaţi-le pe o tavă stropită cu puţin ulei şi coaceţi-le timp de 8 minute. 4 în acest timp bateţi oul rămas cu restul de faină şi smântână. pen tru a o gratina. adăugaţi carnea tocată şi chimionul. . Când au început să pară translucente. Amestecaţi soteul de carne cu 2 ouă şi pătrunjelul tocat. Continuaţi să sotaţi carnea până nu mai are cocoloaşe. apoi sotaţi-le uşor într-o crăticioară. hachis Parm entier etc. în felii de 1 cm grosime. m usaca cu dovlecei. spălate şi curăţate de capete . apoi tăiaţi-o în porţii pătrate şi serviţi-o cu sos de roşii proaspete.2 kg. vinul. . în epoca fanariotă. iar după ce vinetele au lăsat destulă zeamă. apoi presăraţi-le cu sare şi lăsaţi să se scurgă 15 minute. întorcându-le la jumătatea timpului pe partea opusă. 5 După ce musacaua este gata. moment când veţi adăuga întâi o lingură de faină.înainte de sfârşitul tim pului de coacere puteţi presăra caşcaval ras.2 linguri pesmet de casă . în acest timp încingeţi cuptorul la 200° C. lăsaţi să se răcească 15 minute. scoateţi-le pe o farfurie caldă. Introduceţi tava în cuptor pentru 30 de minute. Scoateţi tava din cuptor şi turnaţi deasupra sosul de smântână. Când s-au înmuiat şi rumenit bine. adus în ţara noastră de greci. apoi opriţi focul şi lăsaţi soteul să se răcorească uşor. apoi roşiile. Vi pahar de apă şi condimentele. Peste sos aşezaţi Vi din feliile de vinete coapte. 2 Tocaţi mărunt ceapa şi usturoiul.m usacaua este un preparat originar din Grecia. iar o scobitoare introdusă înăuntrul acesteia iese curată.

cât şi usturoiul. busuiocul.V ^ pahar ulei de măsline cu aromă de busuioc . păstrând zeama şi seminţele. Rupeţi fasolea verde în 3 bucăţi. seara sau dim ineaţa. până când sosul se evaporă aproape complet şi ceapa s-a înmuiat.5 cm.150 g fasole verde spălată şi curăţată . Roşiile tăiaţi-le în cuburi de 1. .2 cepe mici curăţate .5 cm.O crenguţă de cimbru . . cimbrul şi sarea. apoi amestecaţi-le bine.O legătură de pătrunjel tocat . Tăiaţi morcovii şi ţelină în felii de ţ/2 cm grosime. unde se găseşte am balat în caserole sau punguţe.3 dovlecei mici spălaţi şi curăţaţi de capete .2 morcovi mici curăţaţi . apoi introduceţi-o în cuptor pentru 50-60 de minute. Fierbeţi ceapa cu usturoiul şi zeama roşiilor. T ot acesta se găseşte sub form ă de răsad. După ce ghiveciul este gata dezveliţi tava. verificând dacă legumele sunt moi. apoi scoateţi-le pe o tavă.2 vinete mari spălate şi curăţate de capete . ^ Acoperiţi tava cu folie de aluminiu.Vi de ţelină medie curăţată .această reţetă este adaptată de m ine nevoilor celor ce urm ează o dietă lipsită de grăsimi. T ot ce aveţi de făcut este să le udaţi zilnic. iar rezultatul final este senzaţional. în ghivece ce p ot fi păstrate lângă fereastră în apartam entele de bloc.D ificultate C o st ^ ^ Sfat . 2 încingeţi cuptorul la 180" C. Este foarte uşor de preparat.acest fel de ghiveci poate fi con su m at ca atare sau ca garnitură lângă porţii de fiptură de vită.O linguriţă sare M od < d < t 1 Tăiaţi vinetele şi dovleceii în cuburi cu latura de 2. în aşa fel încât să nu permită aburului să iasă. adăugând V 2 din pătrunjel.busuiocul proaspăt se poate achiziţiona din superm arket-uri.4 roşii coapte spălate şi curăţate de pieliţă şi cotor .4 căţei de usturoi curăţaţi . Tocaţi mărunt atât ceapa. . / e c r e r e 7> f -!>£ b AZ . stropiţi-le cu uleiul aromat de măsline şi presăraţi pătrunjel.6-7 frunze de busuioc proaspăt tocate . Aşezaţi soteul de ceapă împreună cu toate legumele într-o tavă.

în acest fel ceapa va deveni dulce ia gusc.secretul tocăniţelor este să sotaţi ceapa la foc dom ol. iar când tocăniţa este gata serviţi-o cu mămăliguţă şi sosul de smântână deasupra. apoi lăsaţi să se răcorească puţin şi serviţi-o cu iaurt gras. mărind uşor focul. tăiată felii de 1 cm .O linguriţă oţer de vin roşu . ■ . sarea şi oţetul. adăugând apă caldă dacă este nevoie.5-6 roşii proaspete. p t r a t a t e . până a dispărut mirosul de oţet. Presăraţi deasupra telemeaua.o linguriţă boia dulce de ardei . sau 60 0 g de roşii în bulion .' 7 Z D C ^ 43i t â . a f e D ificultate C ost ^ ţ < şi Sfat .Vi linguriţă de sare 2 încingeţi o cratiţă cu fundul cât mai gros cu ulei (eventual tuci) şi M e x l de. . tim p cât mai îndelungat. apoi aşezaţi un strat din acestea în tăviţă. până devine translucentă.2 linguri de unt . până este rumenă deasupra. sotaţi ceapa la foc domol.2 căţei de usturoi curăţaţi . ^ Amestecaţi într-un bol smântână cu mărarul. 2 Coaceţi papara în cuptor timp de 4 5 -5 0 de minute. : 1 Fărâmaţi brânza.Un pahar ulei de floarea soarelui .Un pahar smântână fermentată . încingeţi cuptorul la 180° C. Acoperiţi cratiţa şi continuaţi să înăbuşiţi legumele la foc domol.Un morcov curăţat .2 căni de lapte . moment când adăugaţi morcovul şi roşiile.6-8 cepe curăţate . Ungeţi o tăviţă sau vas de Jena cu o lingură de unt. ^ Când ceapa s-a înmuiat şi se topeşte dacă este strânsă între degete adăugaţi boiaua dulce.Un vârf de cuţit de piper alb măcinat M o d de. apoi aşezaţi restul de felii de pâine. ’ iT ă ia ţi ceapa solzi subţiri.O lingură mărar tocat . Tăiaţi roşiile în cuburi. înmuiaţi feliile de franzelă în amestecul de lapte cu ouă. Bateţi ouăle cu laptele şi condimentele.2ouă .Vi de franzela. Tăiaţi atât morcovul. . Inrnuiaţi cea de-a doua lingură cu unt şi stropiţi feliile de franzelă cu acesta. p tep a j-a /'G .20 0 g de telemea de oi . Fierbeţi tocăniţa încă 3-4 minute.O linguriţă sare Z /iy -& d i& rfâ e. cât şi usturoiul feliuţe. D ificultate C ost % ^ . timp de 30 de minute. curăţate de pieliţe şi cotor.

O linguriţă piper negru măcinat M o d de. gustul fiind similar.I Radeţi varza pe răzătoarea specială de varză.Un pahar orez cu bobul rotund .2 căni borş . amestecată cu borş şi o linguriţă de sare. 4 Serviţi preparatul ca garnitură lângă cârnaţi fripţi. Presăraţi cu sare şi piper. la foc domol. apoi opăriţi-o în 2 litri de apă clccotită.2 verze mici. iar la urmă restul de varză. sau ca atare cu adaos de smântână fermentată. 2 T o c a ţi mărunt ceapa şi căliţi-o 2-3 minute într-o cratiţă cu 2 linguri de unt. amestecând uşor.O lingură sare . scoateţi-o într-o strecurătoare.D ificultate C o st • % Sfat .O cană supă de pasăre. presărând şi restul de sare şi piper.O ceapă mică curăţată '2 pachet de unt -/ . apoi ungeţi o tăviţă sau un vas de Jena cu untul rămas şi aşezaţi un strat de varză opărită. ^ încingeţi cuptorul la 170° C .5 kg) curăţate de cotoare şi primele frunze . până s-a umflat şi a absorbit toată apa.O cană smântână fermentată . r r r 2 > s T O A M fiA t reL U ^ z 2><r s A Z A .această m âncare puteţi să o preparaţi şi cu varză m urată în loc de varză op ărită. Turnaţi smântână peste varză şi introduceţi vasul în cuptor pentru 3 0-40 de minute. Fierbeţi orezul. apoi adăugaţi orezul spălat şi continuaţi până acesta începe să pocnească. p> t'epatCii'e. (aproximauv 1. moment în care adăugaţi supa. apoi întindeţi deasupra orezul. preparată cu concentrat tip cub . . După ce s-a înmuiat.

în acest moment adăugaţi o cană de apă călduţă şi fierbeţi varza.Un măr roşu spălat. . curăţat de cotor .O linguriţă piper J Radeţi varza folosind răzătoarea specială de varză. iar mărul tăiaţi-1 felii. (aproximativ 1. Căliţi în continuare amestecul de varză.varza roşie va fi m ult mai gustoasă dacă veţi înlocui uleiul cu o cantitate egală de untură de porc.V 2 linguriţă piper negru măcinat . timp de 15-20 de minute. deasem enea. acoperită şi la foc domol timp de 30 de minute. defere 2>e -roAMfJA / sAZA . iar după 5 minute adăugaţi zahărul.2 verze roşii mici. apoi opriţi focul.O lingură zahăr tos .O lingură stafide roşii . ^ Verificaţi dacă varza s-a înmuiat şi se fărâmă dacă este prinsă între degete. apoi presăraţi-o cu V 2 din sare şi lăsaţi-o deoparte. stafidele şi mărul felii.O ceapă roşie curăţată . să substituiţi oţetul de vin cu unul de mere.v A :. să i se scurgă zeama.O crenguţă cimbru . Tocaţi mărunt ceapa.ţ/2 pahar ulei de floarea soarelui . apoi căliţi uşor ceapa. Când aceasta devine translucentă adăugaţi varza scursă de zeamă.2 linguri oţet de vin roşu . 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă cu fundul gros şi marginile înalte.5 kg). ^ Serviţi varza ca garnitură lângă fripturile de pasăre sau porc sau ca atare. amestecând când şi când. curăţate de cotoare şi frunzele de deasupra . oţetul şi restul condimentelor. Puteţi.> \A ^ ^ ^ o^ / « C o st ^ ^ C IU /> îis t& > ş! s t c ţ ^ c l ^ D ificultate Sfat . Acoperiţi cratiţa cu un capac şi lăsaţi să se înăbuşe timp de 10-12 minute.

• . Când amestecul de faină a căpătat forma unei bile. amestecând ca să se încorporeze în unt. 2 Tocaţi mărunt ceapa. amestecând încontinuu.O ceapă curăţată .1.Un pahar lapte . spălaţi şi curăţaţi . adăugaţi restul de lapte şi încă puţină supă în care au fiert ciupercile.O linguriţă mărar tocat . adăugaţi ceapa sotând-o timp de 3-4 minute. apoi puneţi-le la fiert cu supa de legume şi 3 căni de apă.O cană supă de legume. ^ Când sosul a început să se subţieze. apoi scurgeţi-le de supă. desprinzându-se de marginile cratiţei. amestecând din când în când.Un vârf de cuţit de piper alb măcinat . ~2>£ b a z .5 kg hribi. / ^ e r c r e 3> £ T 0 4 m //. Dacă vi se pare că sosul s-a îngroşat.- 1 Tăiaţi ciupercile în sferturi. timp de 12-15 minute. păstrând-o pe aceasta din urmă.* /2 pahar smântână . piperul şi Vi din lapte. adăugaţi un polonic din supă. adăugând puţină sare. încingeţi untul într-o cratiţă cu fundul gros şi marginile înalte.Cj u / o/*1UX dfe h t i^ i D ificultate C ost ^ ^ Sfat . hribii sunt ciuperci de toam n ă. până devine translucentă. stropind deasupra cu smântână.O lingură cu vârf de faină . Continuaţi fierberea încă 20 de m inute. amestecând energic cu un tel pentru a nu face cocoloaşe. iar când acesta s-a înmuiat. restul de sare. în acest moment adăugaţi faina. adăugaţi ciupercile. iar dacă doriţi să-i înlocuiţi. o puteţi face cu orice alt tip de ciuperci com estibile. preparată cu concentrat tip cub . sau bucăţi de dimensiunea unei nuci.Vi linguriţă pătrunjel tocat . în continuare turnaţi gradual încă 2 polonice de supă. X n y '& d i& n te. ^ Serviţi ciulamaua cu mămăliguţă sau piure de cartofi.după cum am mai spus.O linguriţă sare M cxi /ftsp cU 'O te . Fierbeţi-le acoperit. având consistenţa unei smântâni.2 linguri unt .

/ .

O lingură pătrunjel tocat . apoi serviţi-le cu pâine proaspătă friptă pe grătar şi beţe din legume (morcovi. apoi lăsaţi amestecul să se răcească. puţină sare şi amestecul răcit de picioruşe de ciuperci.5 căţei usturoi . ^ încingeţi o plită lată sau un grătar şi aşezaţi pălăriile ciupercilor cu scobitura în sus. Frigeţi pălăriile ciupercilor până untul s-a topit şi acestea au început să se strângă.% D ificultate C o st 9 • Sfat . Fierbeţi amestecul de usturoi şi picioruşe de ciuperci în vinul alb.O linguriţă sare M o d de. 2 înmuiaţi puţin untul. apoi frecaţi-1 într-un bol. . Presăraţi cu sare şi piper şi aşezaţi câte o linguriţă din amestecul de unt în mijlocul pălăriei.Vi pahar vin alb sec linguriţă piper negru măcinat . Acum adăugaţi pătrunjelul. castraveţi. / c e r e r e 3 > e r o A M f4 . până elimină apa. altfel se ard repede şi îşi pierd valoarea nutritivă. omogenizând bine. cu o lingură de lemn.' 1 Rupeţi picioruşele ciupercilor. ardei gras. etc). apoi tocaţi-le mărunt împreună cu usturoiul.5 kg hribi spălaţi şi curăţaţi .pentru a frige ciuperci aveţi nevoie doar de exem plare cu pălării mari şi cu pulpă groasă. p tep cO 'O re.1. până vinul s-a evaporat complet.Vi pachet unt .

O linguriţă muştar clasic . aproximativ 2 kg.4 căţei de usturoi . muştarul. adăugând.2 conopide medii. ^ încingeţi cuptorul la temperatura maximă şi aşezaţi conopida intr-o tăviţă.V 2 linguriţă piper negru măcinat A/<cv-^ 1 Desfaceţi conopidele în bucăţele. A cest lucru se datorează faptului că este benefică în prevenirea cancerului şi ajută la întărirea sistem ului im unitar. '■J' . sarea şi pătrunjelul tocat. Scoateţi-le apoi intr-un vas cu apă rece şi gheaţă sau sub jet de apă rece. Introduceţi tava în cuptor şi gratinaţi conopida timp de 7-8 minute. pentru a stopa fierberea.O lingură sare .O linguriţă pătrunjel tocat . iar când aceasta clocoteşte.D ificultate C o st ^ % Sfat . Puneţi 3 1 de apă cu V 2 din sare la fiert. până devine brun-aurie la suprafaţă. Veţi forma o pastă de consistenţă medie.4 linguri ulei de măsline . farâmiţaţi intr-un blender feliile de pâine fară coajă şi usturoiul. uleiul. iar deasupra acesteia întindeţi pasta de pâine şi usturoi. ^ Serviţi conopida gratinată cu salată verde şi pâine proaspătă. înlăturând extremităţile picioruşelor prea lungi. 26g . spălate şi curăţate .conopid a gratinată este un fel de m âncare care este foarte apreciat în bucătăriile ţărilor occidentale. 2 în timp ce conopida este în oală.3 felii de franzelă . pe rând. plonjaţi bucheţelele de conopidă şi opăriţi-le timp de 6-7 minute.

Coaja de la Vi de lămâie . opriţi focul. iar când aceasta a început să se înmoaie (aproximativ 25 de minute).O lingură pătrunjel tocat .Un vârf de cuţit de nucşoară rasă . .2 cepe mici curăţate . continuând încă 10-12 minute. ^ După ce ţelina s-a înmuiat.3 ţeline mari. scoateţi-o într-o strecurătoare. Puneţi ţelina la fiert în 1.ţelina con ţin e cantităţi însem nate atât de vitam ina C şi potasiu. Turnaţi vinul şi fîerbeţi totul timp de 3-4 minute. i>c TOAMf/4 i 2>e baza . cât şi de fibre. S o ^ D ificultate C o st ^ ^ d j& a g . înmuiaţi puţin untul.5 1 de apă rece cu sare.2 kg. Sfat . după care adăugaţi ţelina şi condimentele. fapt ce face ca aceasta să fie benefică în com baterea afecţiunilor nervoase şi a hipertensiunii arteriale. curăţate şi stropite cu zeamă de lămâie .Un pahar vin alb sec . presărând cu pătrunjelul tocat.CM . dar îşi păstrează încă forma. aproximativ 1.Zeama de la */ 2 de lămâie . iar în sfârşit tăiaţi beţele în cuburi cu latura de 2 cm.' /2 linguriţă piper negru măcinat .' /2 pachet unt . apoi tăiaţi feliile în beţe cu grosimea tot de 2 cm. 2 T o c a ţi mărunt ceapa şi usturoiul.4 căţei usturoi .O linguriţă sare M o d ei& I Tăiaţi ţelina în felii cu grosimea de 2 cm. Serviţi mâncărica de ţelină lângă peşte prăjit sau la cuptor.ă . apoi înăbuşiţi uşor legumele.

crenguţele de cimbru.ântână. ^ r f e r e 2>f r e tu K X 2>e 3 A Z 4 . N u am auzit pe nici unul să spună că vrea să bea bere sau vin. încă 10 minute. apoi adăugaţi pasta şi sucul de roşii. D upă m asă se odihneau puţin la um bră . După ce i-aţi ras. ori că nu i-a plăcut m âncarea şi că vrea friptură.şi beau şocată făcută de bunica sau apă atât de rece. Asezonaţi şi continuaţi fierberea fară capac. sarea şi amestecaţi bine pentru a împrăştia faina. îşi făceau rugăciunea. Când sosul cu dovlecei a căpătat consistenţă cremoasă.această m âncare de vară-toam n ă o pregătea bunica m ea pentru cei ce lucrau cu ziua la prăşit. până devine translucentă. beau un păhărel de “ghinars”.’/2 linguriţă boia dulce .4-5 dovlecei măricei. între timp tocaţi mărunt ceapa şi crestaţi costiţa în formă de coroană (crestaţi costiţa fară a depăşi şoricul).2 linguri pastă de roşii .1 lingură şi Vi mărar tocat . adăugând restul de mărar tocat şi costiţa prăjtă. dar atunci renunţaţi la sucul şi la Vi din pasta de roşii. cum i se spune ţuicii în zona Sebeşului şi apoi m âncau câte o farfurie sau două din ce li se punea înainte. acoperind cratiţa cu un capac. apoi scobiţi-i de sâmburi şi radeţi-i pe răzătoarea cu ochiuri mari.D ificultate C o st % 4 Sfat .m âncărîca de dovlecei poate să con ţin ă sm. ^ încingeţi o tigaie mică şi frigeţi costiţa pe ambele părţi. Se spălau pe m âini. înăbuşiţi dovleceii la foc domol timp de 20 de minute.2 crenguţe de cimbru . apoi adăugaţi faina. presăraţi-i cu sare şi lăsaţi-i să îşi lase zeama. . . M ulţum eau lui D um nezeu şi bunicii şi se în torceau la lucrul câm pului. boiaua şi Vi din mărarul tocat.O ceapă curăţată . cinstiţi. opriţi focul. N iciod ată nu pot uita acea perioadă a copilăriei m elc: oam enii care m unceau cu ziua erau toţi oam eni la locul lor.8-12 felii de costiţă afumată . amestecând uşor pentru a o încorpora în ulei. spălaţi şi curăţaţi de capete . Adăugaţi dovleceii scurşi de zeama lăsată.Un pahar suc de roşii . în cât îţi îngheţau dinţii.O linguriţă cu vârf de sare M o d de. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă cu marginile înalte şi căliţi uşor ceapa. doar că aveau mai puţin păm ânt.2 linguri faină . iT ă ia ţ i dovleceii în două pe lung.3 linguri ulei de floarea soarelui .

2 între timp. stropindu-i cu ulei. Când lichidul în care aţi fiert ciupercile s-a evaporat aproape complet.D ificultate C o st <| Sfat . tocaţi mărunt ceapa şi fierbeţi-o împreimă cu ciupercile tocate cubuleţe în vinul alb şi 3 lişgBiT^in supă în care s-au înăbuşit cartofii. verificând d a ^ H I lH n ^ t r ă u ş q ^ | ^ | | H ^ i^ n a ^ .5 kg cartofi spălaţi şi curăţaţi . . scobiţi-i cu o linguriţă în partea superioară..i să se răcească.V 2 linguriţă piper negru măcinat .Vi liriguriţă de pătrunjel tocat .Vi pahar vin alb sec . pentru a creea o s u p ra lâ ţă ^ ^ ^ H ţo i aşezaţi-i cu acea parte înjBiTîntr-o tavă. măriţi temperatura cuptorului la 210° C şi stropiţi o altă tavă cu o lingură de ulei. /ţ Serviţi cartofii ca garnitură lângă păsări de curte fripte sau bucăţi mari de carne la cuptor. Totodată.alegeţi cartofi care nu se sfărâmă.O cană supă de legume preparată cu concentrat tip cub . în aşa fel încât să creaţi o gropiţă care să nu atingă marginile laterale. scurgând jjW ^rvân d supa rămasă. apoi rumeniţi-i în cuptor timp de 12-15 minute. apoi eliminaţi folia de aluminiu. în care veţi turna supa de legume. Tăiaţi-le cartofilor o felie subţire J ^ ^ r t ţ a cea mai plată. Aşezaţi acum cartofii în tavă. CoaceţişirtOTi timp de 40-45 de minute.2 linguri ulei de floarea soarelui . 2 După ce cartofii s-au răcorit. Acoperiţi tava c u ^ ^ f c j^ u m i n i u şi introduceţi t a v a î ^ ^ ^ B p i T O ^ z i t la 180° C. de genul celor roşii. c e r e r e 2>e roA n/^ A / 2>£ . adăugaţi condimentele şi umpleţi cartofii folosind o linguriţă.1.Vi linguriţă sare .Vi de ceapă curăţată .Un căţel de usturoi curăţat .250 g ciuperci Champignon spălate şi curăţate .

Voi folosi usturoi. scoateţi tava din cuptor. până aceasta se înmoaie bine.5 cm. tăiaţi costiţa cubuleţe şi tăiaţi ceapa solzi. 1 Puneţi cartofii. cu apă cât să le acopere şi un vârf de cuţit de sare.>/ negru măcinat . la fiert în 2 1 de apă cu o linguriţă de sare. 4 Când cartofii s-au rumenit.e p a t o t e . Tăiaţi cartofii în cuburi cu latura de 3 cm şi aşezaţi-i în tavă.D ificultate C ost % % % D ificultate C ost % % Sfat . apoi încingeţi o tigaie cu ulei şi rumeniţi costiţa.2 crengi de cimbru . d& ^ r . ' 1 Puneţi cartofii. 4 Aşezaţi un strat de cartofi pe fiindul tăvii.2 căţei de usturoi curăţaţi .2 kg cartofi spălaţi şi periaţi bine . spălaţi bine. Fierbeţi-le 8-9 minute. Taiaţi atât cartofii. 5 Lăsaţi preparatul să se răcească puţin şi porţionaţi-1. pentru a nu sfărâma cartofii şi introduceţi tava în cuptor pentru 15-18 minute. în continuare repetaţi până se termină ingredientele. puneţi şi ouăle la fiert. apoi frecaţi cu aceştia marginile interioare ale unui vas de Jena sau ale unei tăviţe.O lingură pătrunjel tocat . scoateţi-i sub jet de apă rece. Turnaţi deasupra smântână dulce şi presăraţi uniform parmezanul.2 linguri parmezan ras 2 linguriţă piper . scoateţi-o într-o farfurie. la fiert în 2 1 de apă cu o linguriţă de sare. spălaţi bine. iar când fiirculiţa întră uşor în aceştia (35.1.40 de minute). ^ încingeţi cuptorul la 180° C. n-am ce-i face! Se potriveşte atât de bine cu sm ântână şi cartofii. . presârând sare şi piper măcinat. apoi aşezaţi un strat de felii de ouă.3 linguri unt . iar în locul ei căliţi ceapa cu cimbrul la foc domol. 2 în timp ce cartofii fierb. presăraţi cartofii cu pătrunjel tocat şi cu uleiul de măsline. apoi scoateţi-le sub jet de apă rece şi curăţaţi-le de coajă. cu ceapa călită şi cu cubuleţele de costiţă.4 ouă . până cartofii sunt rumeniţi fi-umos. în continuare. Când este gata. încingeţi cuptorul la 180° C. scoateţi-i sub jet de apă rece. Introduceţi tava în cuptor pentru 30-35 de minute. ungeţi vasul şi cu 2 linguri de unt. 2 în timp ce cartofii fierb. 2>e to am n ă i 3>e sazA . apoi curăţaţi-i de coajă.sunt mai multe m oduri de a prepara “cartofi fi-anţuzeşti”. Eu am să vă propun cea mai simplă şi mai arom ată variantă.2 kg cartofi spălaţi şi periaţi bine 3 cepe curăţate 2-3 felii de costiţă afumată lingură ulei de florea soarelui 2 linguri ulei de măsline extravirgin . iar când furculiţa intră uşor în aceştia (35.O lingură sare M o d de.O cană smântână dulce slabă (1 5 % grăsime) .40 de minute).O lingură sare . Dacă este nevoie. încât nu rezist tentaţiei. ^Tăiaţi căţeii de usturoi în două. servindu-1 ca atare. adăugaţi 2-3 linguri de apă călduţă. apoi curăţaţi-i de coajă. ultimul strat fiind de cartofi. cât şi ouăle în felii de 0. presărându-i cu sarea rămasă. Amestecaţi totul uşor.

căţelul de usturoi. trebuie ştiut că este bine să le înlăturaţi după ce preparatul este gata.2 pahare orez cu bobul rotund . încingeţi uleiul intr-o cratiţă cu fundul gros şi cu marginile înalte şi rumeniţi uşor cuburile de carne. apoi adăugaţi-1 în mâncarea cu carne. ori de câte ori folosiţi crenguţe de cim bru proaspăt sau uscat. . încingeţi cuptorul la 180° C. dar are o arom ă foarte puternică. serviţi-1 cu salată verde dreasă cu o vinegretă din zeamă de lămâie şi ulei de măsline extravirgin. vinul. 2 înnăbuşiţi orezul în untul moale şi adăugaţi 2 căni de apă şi chimionul. Sub form ă de pilaf este consu m ată în m ai toate ţările m usulm ane.3 linguri unt .Un ardei gras spălat şi curăţat .Un căţel de usturoi curăţat . tocaţi mărunt ceapa şi tăiaţi ardeiul feliuţe.O ceapă mare curăţată .600 g carne de berbec fară os.V 2 linguriţă piper negru măcinat . apoi opăriţi-o în 2 1 de apă clocotită.V 2 linguriţă chimion măcinat . adăugaţi 2 căni de apă caldă. cimbrul. apoi aşezaţi feliile de roşii peste pilaf şi introduceţi cratiţa în cuptor pentru 15 minute. ^ După ce roşiile s-au rumenit şi pilaful a scăzut. acoperind apoi cratiţa cu capac. Tăiaţi roşiile în felii de 1 cm grosime.carnea de berbec are un co n ţin u t scăzut de grăsimi. în timp ce rumeniţi carnea. Scoateţi carnea şi tăiaţi-o cuburi cu latura de 3 cm. Fierbeţi mâncarea la foc domol timp de 45 de minute. apoi asezonati-le şi scoateţi-le pe o farfurie caldă. p te p o ta te . Repuneţi carnea în cratiţă. timp de 12-15 minute. ca arom atizante în m âncăruri. Sfat . Fierbeţi orezul la foc domol.4 linguri ulei de floarea soarelui .O crenguţă de cimbru . A & tA & C . deoarece partea lem noasa a acestora produce discon fort celui ce le găseşte.3 roşii curăţate de cotoare şi pieliţă . restul de sare şi piper.y-i pahar vin alb sec .Pi/a/" D ificultate 0 0 C o st 1 % # de. amestecând pentru a nu se forma cocoloaşe. '1 Spălaţi carnea. apoi adăugaţi-le în locul cărnii de berbec.O lingură sare M o d de. . călindu-le şi pe acestea uşor. (pulpă posterioară sau spara) curăţată bine de grăsime şi seu .

800 g capac de pulpă de porc . Aceştia sunt crocan ţi şi au arom a proaspătă. M otivul pentru care trebuie tăiate şi apoi bătute perpendicular.O lingură sare M o d de. apoi ungeţi uşor feliile de pulpă cu muştar.O lingură ulei de floarea soarelui . . ^ După 25-30 de minute de copt.O linguriţă muştar clasic . într-un bol. folosind un ciocan de şniţele. 5 Serviţi rulourile cu cartofi la cuptor şi sosul de smântână. Tăiaţi castraveţii fâşii. puşi la sfârşitul verii.Un pahar smântână fermentată . tocaţi mărunt ceapa.Dificultate â o u C o st ^ sfat . pătrunjelul şi smântână. Tăiaţi felii subţiri pulpa apoi.O lingură cimbru tocat . 2 în timp ce rulourile sunt în cuptor. apoi amestecaţi-o.* /2 pahar vin alb sec . . 1 Spălaţi şi apoi ştergeţi carnea cu o cârpă curată şl uscată. Veţi observa că fiecare m uşchi este form at din nişte fire paralelele. formând rulouri. nu m ite fibre. bateţi feliile de pulpă pentru a le înrinde şi asezonaţi-le uşor.O ceapă mica curăţată . continuând încă 8 -10 minute. aşezaţi deasupra câteva fâşii de castravete acru şi rulaţi. încingeţi cuptorul la 190° C şi ungeţi o tăviţă cu ulei. turnând apoi amestecul peste acestea. scoateţi rulouri. scoateţi scobitorile şi amestecaţi zeama (jiul) din tavă cu mixtura de smântână.*/ 2 linguriţă piper negru măcinat .Un vârf de cuţit de nucşoară rasă . ^ După ce rulourile s-au pătruns. Prindeţi-le acum cu câte o scobitoare. cu nucşoara.ori de câte ori aveţi nevoie de felii subţiri de carne (escalopuri) trebuie să tăiaţi şi apoi să bateri carnea perpendicular pc fibra m uşchiului.O linguriţă pătrunjel tocat . ^ errc n .v ă recom an d să folosiţi castraveţi m uraţi.4-5 castraveţi acri. Aşezaţi rulourile în tavă şi introduceţi-le în cuptor pentru a se rumeni uşor. adăugaţi vinul şi >/ 2 pahar de apă. curăţaţi de coajă şi spălaţi . este pentru a frăgezi textura aţoasă a cărnii (m uşchiului).

la marinat.O cană Tămâioasă Românească . Continuaţi încă 7-8 minute. după care opriţi focul şi presăraţi pătrunjel. la foc domol.800 g pulpă de porc fară os şi degresată uşor. ¥ ■ . adăugaţi măslinele verzi şi restul de marinadă. continuând până s-a evaporat aproape complet lichidul lăsat de ingrediente. încorporând-o în sote. apoi supa de vită şi Vi din marinada rămasă. Tăiaţi pulpa în cuburi cu latura de 3 cm.puteţi folosi orice tip de vin dulce sau dem idulce. at-dm ^ vjn 4uJc^ Sfat . apoi adăugaţi ardeii. In acest moment adăugaţi faina.O cană supă de vită.2 ardei graşi sau gogoşari.a D ificultate C o st 'O s e te . Amestecaţi în marinată din când în când. amestecând uşor. După 3 -4 minute adăugaţi carnea. . Vi linguriţă de sare şi o lingură de ulei. Tăiaţi ardeii fâşii şi tocaţi mărunt ceapa. 2>e roAMf/zf / & :L a ^ z 3>e b a z . încingeţi o cratiţă cu ulei şi rumeniţi uşor ceapa. Scurgeţi cuburile de carne de marinadă. preparată cu concentrat tip cub . măghiranul.O linguriţă sare Spălaţi şi apoi ştergeţi carnea cu o cârpă curată şi uscată. timp de 3 5 -4 0 de minute ^Verificaţi dacă este fragedă carnea. curăţaţi şi spălaţi .Vi pahar ulei de floarea soarelui ' O lingură faină . 4 Serviţi tocăniţa cu garnitură de găluşte sau paste fainoase mici. Acoperiţi cratiţa şi fîerbeţi tocăniţa. pentru 6 ore împreună cu vinul.O ceapă curăţată .150 g măsline verzi spălate . iar pe aceasta strecuraţi-o.O lingură măghiran tocat .*/ 2 linguriţă piper negru măcinat mare (grunjos) . dacă vi se pare sosul prea gros.O lingură pătrunjel tocat . apoi aşezaţi-o într-un bol.

în locul lor căliţi ceapa şi morcovul. presărându-le cu sare şi lăsând să se scurgă de lichidul amar. rozmarinul şi supa de vită. acoperind şi fierbând tocana timp de 4 0 -4 5 de minute.O lingură sare M -o d l d eSpălaţi carnea.Vi pahar vin alb demisec . apoi tăiaţi feliile în cuburi cu aceeaşi dimensiune.O linguriţă rozmarin tocat . în felii de 2 cm grosime.2 vinete medii.O linguriţă mărar tocat . timp de 10 minute.Un pahar supă de vită preparată cu concentrat tip cub .' /2 cană roşii în bulion sau 2 roşii coapte şi curăţate de cotoare şi pieliţă .800 g pulpă de berbec fâră os. usturoiul şi restul legumelor şi continuaţi fierberea încă 10 minute.O linguriţă pătrunjel tocat . curăţată de grăsime .această tocană este m ai dulce dacă în locul pulpei de berbec folosiţi spata cu piept. */ 2 pahar de apă. Acoperiţi şi înăbuşiţi totul la foc mediu.Un morcov curăţat . Tăiaţi vinetele în lung. apoi scoateţi legumele într-un bol cald.Dificultate C o st % ^ Sfat . . asezonaţi. După ce este gata opriţi focul. adăugând apoi roşiile.Vi pahar ulei de floarea soarelui . ^ încingeţi uleiul într-o cratiţă şi rumeniţi cuburile de carne pe toate părţile. apoi scoateţi-le pe o farfurie caldă. spălate şi curăţate de capete . presărând verdeaţă tocată. asezonând uşor.*/ 2 linguriţă piper negru măcinat . la fel cum veţi face şi cu usturoiul. Serviţi tocăniţa de berbec cu pâine proaspătă.3 căţei de usturoi curăţaţi . în locul legumelor puneţi carnea. apoi tăiaţi-o cuburi cu latura de 3 cm. tăiaţi morcovul feliuţe subţiri. t^ c r e r c Ţ>C TOAMf/. Tocaţi mărunt ceapa.O ceapă curăţată . C. 277 . După ce carnea s-a frăgezit. iar când s-au înmuiat puţin adăugaţi vinetele şi vinul.

Ill .

adăugaţi carnea tocat. forţăm lichidul să se scurgă. pătrunjelul tocat şi 2 linguri de iaurt bătute cu oul.O ceapă mare curăţată . din acest m otiv trebuie să le sărăm după ce au fost tăiate. care vor fi tăiate felii de 0. de formă regulată şi să aibă codiţele intacte. .O linguriţă pătrunjel tocat 2 linguriţă piper negru măcinat . până carnea nu mai face cocoloaşe şi nu mai este lichid.2-3 vinete medii spre mari. încingeţi tot uleiul. amestecând uşor. având grijă să împărţiţi şi codiţa tot în două. de-a lungul. mai puţin o lingură.O lingură sare Folosind un cuţit ascuţit.Tocaţi mărunt restul legumelor.3 roşii mari.O cană iaurt gras . lichidul ce se află în com poziţia vinetelor este am ar la gust. Presăraţi-le cu sare şi lăsaţi-le cu gura în jos pe o tavă. Acestea trebuie să fie drepte. cu excepţia roşiilor.5 cm grosime. i. încingeţi cuptorul la 200° C . După ce soteul s-a răcit puţin.2 căţei de usturoi curăţaţi .D ificultate C o st x%% Sfat . apoi aşezaţi vinetele scurse de zeamă. Scobiţi vinetele cu o lingură. scăpând de gustul neplăcut. în acest fel. cu lamă subţire. coapte . adăugaţi chimionul. tăiaţi vinetele în două. Când acestea s-au înmuiat. / ^ c r e r c i> e 7> £ s A Z ' .*/ . ca să se scurgă. folosind mai m ulte legume. Asezonaţi şi continuaţi. cu scobitură în sus. într-o tavă unsă cu restul de ulei şi coaceţi-le timp de 12-15 minute. .3 0 0 g carne tocată de vită .Vi pahar ulei de floarea soarelui .Un ardei gras curăţat şi spălat .Vi linguriţă chimion pisat .puteţi înlocui carnea cu brânză de vaci în am estesc cu telemea. sau pur şi sim plu renunţaţi la carne şi brânză. tapetaţi-le cu feliile de roşii şi reintroduceţi-le în cuptor pentru 30 de minute. în aşa fel încât să rămână 1 cm de pulpă de jur împrejur.Un ou . Reduceţi temperatura cuptorului la 180° C 4 Umpleţi vinetele cu amestecul de carne tocată. la foc mediu. într-o tigaie cu marginile înalte şi căliţi uşor legumele. Verificaţi dacă vinetele sunt pătrunse şi serviţi-le stropite cu iaurt din belşug.

2 kg piept de viţel tăiat în bucăţi cu latura de curăţate de cotoare şi pieliţă . p te L p a ta te . laina cu untul până se omogenizează bine. sosul de ceapă şi vin.O cană vin alb sec .O linguriţă pătrunjel tocat .O ceapă curăţată .2 linguri unt .O cană roşii în bulion. carnea. Amestecaţi. frăgezimea pieptului de viţel este inegalabilă. 4 Verificaţi dacă este pătrunsă carnea şi adăugaţi ciupercile împreună cu beurre-m anie (amestecul de faină şi unt) şi un pahar de apă caldă. apoi rumeniţi-le pe toate părţile într-o cratiţă cu ulei. opriţi focul. într-un bol. scoateţi-le In timp ce rumeniţi carnea şi ciupercile. puneţi la fiert. opriţi focul presărând mâncarea cu pătrunjel tocat. boabele de piper.O lingură tarhon tocat . într-o oală mică.ţ/ 2 pahar ulei de floarea soarelui . 280 /R efere: TOA m K l . preparată cu concentrat tip cub . Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi mâncarea.C M Dificultate C J U /> < s tC J C o st t % « ţ <Şi v i n o j^ Sfat . amestecând din când în când timp de 15-20 minute. - 1. apoi scoateţi-le şi pe acestea într-o farfurie caldă. dar gustul nu va mai fi la fel. După ce acestea s-au rumenit.puteţi înlocui pieptul de viţel cu pulpă sau vrăbioară.O cană supă de vită. 5 Serviţi viţelul cu sosul de ciuperci şi cartofi natur. Sotaţi-le timp de 3-4 minute. la foc domol. spălate ji curăţate . V 2 din sare şi supa de vită. < Scurgeţi o parte din uleiul în care s-au prăjit bucăţile de carne şi ciupercile şi apoi adăugaţi roşiile tăiate bucăţi. ceapa şi tarhonul. vinul. iar când % din lichid s-a evaporat. timp de 4 5 -5 0 de minute.O lingură sare 3-4 cm (cereţi măcelarului să vi le taie) . adăugând apă dacă vi se pare că trebuie. sau 3 roşii M o d de. După ce carnea s-a frăgezit şi sosul s-a îngroşat.O lingură faină .'I Spălaţi şi ştergeţi cu o cârpă curată şi uscată bucăţile de piept.5-6 boabe de piper negru .800 g ciuperci Champignon. pe o farfurie caldă şi puneţi în locul lor ciupercile tăiate în sferturi.

.

timp de 10 minute. Când acesta s-a înmuiat. în apropierea codiţei. Puneţi orezul cu 1 pahar şi '/z cu apă şi puţină sare la fiere. păstrând capacele.Un pahar suc de roşii . Fierbeţi sosul acoperit.carnea to cată trebuie să conţină şi grăsim e. 2 în timp ce ardeii se scurg. acoperindu-i cu un capac sau folie de aluminiu. cu capacele în sus.O lingură mărar tocat .O ceapă curăţată . la foc mediu. Serviţi ardeii cu smântână alături şi pâine proaspătă. D acă totuşi doriţi să m ân caţi ardei um pluţi. altfel este fadă şi fară arom ă. ^ în timp ce sosul fierbe. Tăiaţi ardeilor câte un capac. adăugând 4 linguri de apă.' 1 Radeţi zarzavatul folosind răzătoarea cu găuri mari.300 g carne tocată de porc -V a pahar de orez cu bobul rotund . oul.Un ou . înlocuiţi carnea de p o rc cu pulpă to cată de vită. apoi presăraţi mărarul tocat. 2S2 >^erere TOAMf/.8-2 ardei graşi.2 linguri ulei de floarea soarelui . într-o cratiţă sau vas de Jena şi turnaţi sosul în jurul lor în aşa fel încât să-i acopere până la 2/3 din înălţime.Un morcov curăţat .*/ 2 pahar vin alb sec . 4 Coaceţi ardeii timp de 4 0 de minute. p te p a ta te .O linguriţă zahăr tos . dar nu vă perm ite dieta să consum aţi grăsim i. Acum aşezaţi ardeii. carnea tocata. până sunt pătrunşi şi sosul a scăzut sub jumătate. daţi câteva clocote.O lingură pastă de tomate . . iar când acesta a început să se umfle încorporând toată apa. adăugaţi vinul. acoperiţi şi luaţi de pe foc. încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte şi înăbuşiţi zarzavatul.O lingură sare M o d de. . Vi din ceapa rasă şi condimente. încingeţi cuptorul la 180“ C.^es4â i D ificultate C o st ^ ^ c M tn iţ Sfat . orezul răcorit.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . Amestecaţi. apoi adăugaţi sucul de roşii şi asezonaţi cu restul de condimente. de mărime mica spre medie.Un pahar smântână fermentată . pasta de roşii. apoi curăţaţi şi spălaţi interiorul lor şi lăsaţi-i la scurs.O rădăcină de pătrunjel curăţată . într-un bol. spălaţi . umpleţi ardeii cu umplutura de carne şi puneţi-le capacele.

tocată . ^CfCTE 1>£ TOAMfJA 2>£ BAZA .chifteluţele se p o t prepara şi cu carne de pui sau curcan tocată în casă. faina şi o lingură de mărar.O cană smântână fermentată . 3 în timp ce chifteluţele sunt în cuptor. apoi stoarceţi-o bine şi tocaţi-o mărunt împreună cu ceapa tăiată bucăţi.800 g carne de vită. ouăle bătute uşor.O ceapă mica curăţată . putând fi consu m ate şi de cei ce urm ează diete hipocalorice sau de copii m ici. încălziţi supa de legume şi smântână. C M /* 3 â t c u - ■ ş l S /* iâ e ^ ^ â t ! Â Sfat .1 linguriţă şi ' /2 de sare M o d de. 2 încingeţi cuptorul la 190° C. asezonând cu testul de sare şi având grijă să nu ajungă la punctul de fierbere.2 felii de franzelă . ^ Serviţi chifteluţele cu cartofi natur şi sos deasupra. apoi formaţi chifţeluţe de mărimea unei nuci. .Un căţel de usturoi curăţat . 1 înmuiaţi pâinea în lapte.y^ pahar supă de legume.la fe D ificultate C o st % % % V iid . apoi ungeţi o tavă mică sau un vas de Jena cu ulei. preparată cu concentrat tip cub .3 ouă . Condimentaţi cu o linguriţă de sare şi piper. Amestecaţi într-un bol carnea tocată. mixtura de ceapă. presăraţi cu restul de mărar şi scuturaţi-le în aşa fel încât acestea să se dezlipească de fundul vasului.O lingură faină .O lingură ulei de florea soarelui .3 linguri lapre . Când chifteluţele sunt pătrunse.2 linguri mărar tocat . într-un blender sau cu maşina de tocat.>/ 2 linguriţă piper negru măcinat . scoateţi-le din cuptor. aşezaţi chifteluţele la 2 cm una de alta şi coaceţi-le timp de aproximativ 10 minute. turnaţi deasupra sosul de smântână.

într-o tigaie cu marginile înalte şi rumeniţi ficăţeii ce au fost porţionaţi câte o bucată pentru o felie de carne. de data această până la capăt. apoi tăiaţi-le cubuleţe. Tăiaţi ciupercile lamele subţiri. Rulaţi acum escalopurile şi asiguraţi-le cu câte o scobitoare ^ încingeţi cuptorul la 180° C. asezonaţi-le şi aşezaţi câte o lingură pe fiecare felie de carne.^ u /o u t ! o fe C ost c i^ p a ^ ^ e . folosind ciocanu l de şniţele fată striuri.250 g ciuperci spălate şi curăţate . de culoare roz deschis.0 cană supă de vită preparată cu concentrat tip cub -O ->/2 -O M c x l d e p t ' ^ a t a t s . . mai puţin o lingură. ^ După ce rulourile s-au firăgezit. apoi bateţi-le pentru a le întinde puţin. Când acestea s-au înmuiat.O ceapă roşie curăţată .Un ardei gras roşu curăţat .pentru a bate escaiopuri. Eliminaţi sâmburii roşiilor. iar ceapa tăiaţi-o solzi.3 cartofi albi curăţaţi .4 ficăţei de pasăre . în acest fel veţi obţine practic. apoi ungeţi o tavă cu restul de ulei.Un pahar vin alb sec . Tăiaţi ardeiul fâşii subţiri. presăraţi cu pătrunjel şi sosul de vin. ci vă opriţi la 0.ţ/2 pahar ulei de floarea soarelui . 2 Taiaţi cartofii în felii de 1 cm grosime. Asezonaţi-le cu sare şi piper. — puteţi folosi ciuperci la cutie în locul celor proaspete sau roşii cuburi în bulion în locul unei roşii.800 g rasol alb de mânzat . . aşezaţi feliile de cartofi. scoateţi-le scobitorile. încingeţi tot uleiul. iar peste acestea rulourile. iar în acest timp.5 cm de partea inferioară. ^ erc r£ 2> e t o a m n a / r e t u / e i 3> e s a z â . apoi folosind un cuţit cu lama ascuţită. Continuaţi în acest fel.rasolul alb este un m uşchi al pulpei de vită. Apoi tăiaţi încă o felie de aceeaşi grosime. A cesta este bun pentru a prepara şniţele.o roşie curăţată de cotor şi pieliţă . acoperiţi cu o folie de aluminiu şi introduceţi tava în cuptor pentru 75 de minute. acoperiţi-o cu folie alim entară şi. dar nu o desprindeţi de bucata de rasol. D ificultate Sfat .5 cm grosime. turnaţi supa şi vinul. apoi tăiaţi-le în două pe diagonală şi serviţi-le cu cartofii din tavă. tăind câte 2 felii la o porţie. Spălaţi şi rasolul alb. bateţi escalopurile pe am bele părţi. aşezaţi câte o felie de carne pe un to căto r gros. o felie de carne dublă.1 Spălaţi ficăţeii şi puneţi-i într-o strecurătoare la scurs. Scoateţi folia şi reintroduceţi tava în cuptor pentru încă 15 minute. căliţi uşor legumele în tigaia unde aţi rumenit ficăţeii. Aşezaţi ficăţeii câte unul pe fiecare felie de carne. rulouri sau orice preparat care necesită felii subţiri de carne (escaiopuri). tăiaţi o felie de 0.

.

Un pahar ulei de floarea soarelui .3 cepe roşii curăţate . pe ambele părţi. după care turnaţi-1 peste antricoate.Un ardei capia curăţat şi spălat . sec . Tăiaţi costiţa fâşiuţe şi rumeniţi-o în uleiul de unde aţi scos antricoatele.2 căni supă de vită. adăugând crenguţele de cimbru. de aproximativ 200 g/bucata . 2 încingeţi cuptorul la 180° C.2 crenguţe de cimbru .Vi linguriţă piper negru măcinat mare (grunjos) . 4 Serviţi antricoatele cu sos şi găluşte sau cartofi.4 -6 porcii de antricot de vită. apoi adăugaţi pasta de roşii. 1 Spălaţi feliile de antricot. vinul şi supa de vită. la foc iure. Asezonaţi sosul şi fierbeţi totul la foc domol. ^ e fr r e TOAM fin 2><r b Az . timp de 15-20 de minute. apoi scoateţi-o peste antricoate. preparată cu concentrat tip cub .Un pahar smântână fermentată . apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată.O linguriţă sare M e x l de. după care scoateţi-le într-o tavă de cuptor.2 linguri pastă de roşii . cu partea striată a ciocanului de şniţele şi presăraţi-le cu piperul grunjos. ^ Acoperiţi tava şi introduceţi-o în cuptor pentru 7 0-75 de minute.o fe V ita c u i a ^ t i ţ ă < ş} . încingeţi uleiul intr-o tigaie lată şi rumeniţi antricoatele.Un pahar cu vin alb. Scurgeţi V 2 din ulei şi înăbuşiţi legumele. fară şorici şi tăiată felii . presărând cu sare. Tăiaţi ardeiul fâşii şi ceapa solzi.2 0 0 g costiţă afumată. după care descoperiţi-o şi amestecaţi smântână. Bateţi-le acum.

.1 cană şi Vi vin roşu demisec .O cană supă de vită.100 g slăninuţă afumată. adăugând ceapa întreagă. spălate şi curăţate . cu partea striată a ciocanului de şniţele şi presăraţi-le cu piperul grunjos. 2 încingeţi cuptorul la 180° C.eu folosesc la acest preparat ori Fetească N eagră ori P in o t N oir.4-6 porţii de antricot de vită. r e u /^ x 7 > f B fi .O linguriţă sare M c x l d e . Pe de altă parte. eliminaţi ceapa şi căţeii de usturoi şi fierbeţî sosul din tavă până se evaporă cam 1/3 din lichid. Tăiaţi ciupercile în sferturi.O lingură unt .q fe D ificultate C o st % ţ % V!tă So5 q fe > Ş !V ţ/x Sfat . apoi scoateţi-le şi pe acestea peste antricoate. după care scoateţi-le într-o tavă de cuptor. Foarte rom âneşti şi nem aipom enit de arom ate.5-6 boabe de ienupăr . Tăiaţi slăninuţă fâşiuţe şi rumeniţi-o împreună cu ciupercile sferturi în uleiul de unde aţi scos antricoatele. preparată cu concentrat tip cub . trebuie ştiut c ă la preparatele ce con ţin vin. Serviţi antricoatele cu sosul deasupra şi legumele fierte în unt. apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată.O ceapă curăţată . la foc iute. pe ambele părţi. acela va fi vinul băut la masă. p t'& p a ta /'e . boabele de ienupăr şi puţină sare. de aproximativ 2 0 0 g/bucata . ce vin folosim în m âncare. după care scoateţi antricoatele pe un platou cald. se adaugă doar vin de calitate.2 căţei de usturoi . presărând cu sare. încingeţi uleiul într-o tigaie lată şi rumeniţi antricoatele. fară şorici şi tăiată felii .ţ/2 linguriţă piper negru măcinat mare (grunjos) . Turnaţi în tavă vinul şi supa. O rice com prom is va strica gustul m âncării. căţeii de usturoi. i^ e r e r e 2>£ TOAMf/. Bateţi-le acum.500 g ciuperci Champignon. ^Acoperiţi tava şi introduceţi-o în cuptor pentru 70-75 de minute.O linguriţă cu vârf de faină .1 Spălaţi feliile de antricot.1/2 pahar ulei de floarea soarelui .

Pisaţi usturoiul şi aşezaţi-1 cu o strecurătoare deasă în supă. ^ T ăiaţi burta în pătrăţele cu latura de 2.Zeama de la V 2 de lămâie . .O ţelină mică curăţată . rberea nu^^K^ ere'î până supa s-a. veţi prepara o m âncare delicioasă. aţi peste acţstea supa în amestec cu zeama de lămâie şi boia dulce.aţi sarea şi legumele tăiat^bucăţii ^ a ^ t t o n t i n u a y j^ ^ 30-45 de minute. Serviţi 2 în timp ce burta se răcoreşte strecuraţi supa şi tuslamaua cu mujdei separat şi pâine proaspătă.1 kg burtă de vită. pe foc.5-3 cm.O linguriţă boia dulce . după care scoateţi-o pe aceasta din urni ită ^ cu rg eţi apa şi p fi| ^ -le trecurătoare ca să se răcorească.O căpăţână de usturoi curăţat . la foc domol. sau până burta tr-o oală mai ^nică. de preferat muchie .2 oase de vită (cheie) . dacă folosiţi partea cea m ai bună a burţii de vită şi anum e m uchia. O a^curată sau în aceeaşi oilă.O ceapă mică curăţată . După 10-12 minute înlăturaţi strecurătoarea cu usturoi şi conţinu. .interesant este că nu num ai balcanicii prepară burtă de vită ci^ jitalien ii din sud. s-a frăgezit. dar spălată de spuma . îngroşat puţin şi este lipicioasă. timp de 3 ore. aşezaţi-le în bolu i^ e rc re i> c to 4 m /J4 2>e S 4Z A . C hiar şi acum .O lingură sare 1 Spălaţi burta şi oasele. apoi opăriţi-le în 3 1 de lăsată.tuslam aua era unul din cele mai îndrăgite preparate pe vrem ea fiParioţilor."T u s / a m D ificultate a ^ u ttă Sfat . Fierberi totul. ungurii sau chiar irlandezii o îndrăgesc.

La fel de im p o rtan t este faptul că ardeii copţi se adăugă cu 10 m inute înainte de sfârşit. 1 Spălaţi pulpa.varianta mai com plicată a acestui fel de m âncare este dată de dublarea cantităţii de ardei. . fără capac încă 10 minute. Continuaţi fierberea. spălate şi curăţate de cotoare şi pieliţă sau 7 0 0 -8 0 0 g de roşii în bulion .4-5 căţei de usturoi . iar ceapa şi usturoiul feliuţe. apoi adăugaţi supa de vită şi acoperiţi cratiţa cu un capac.O linguriţă pătrunjel tocat ./ '2 linguriţă piper negru măcinat .d fe V i t ă D ificultate C o st % 4 4 d u to ţi! u s tu to i Sfat . busuiocul şi continuaţi fierberea. c e r e r e 2>£ to a m n a r£LU!^Z 2>€ BAZA 28g . reduceţi focul şi înăbuşiţi ceapa şi ardeii. de-a lungul fibrei. Tăiaţi-o fâşii. timp de 60 -7 0 de minute.O cană’ supă de vită.5-6 roşii mari coapte.Vi pahar ulei de floarea soarelui . adăugând apă călduţă. ^ Adăugaţi usturoiul. la foc domol. preparată cu concentrat tip cub . restul condimentelor. de 1.O ceapă mică. curăţată . apoi scoateţi carnea pe o farfurie caldă. Adăugaţi roşiile şi carnea. curăţaţi şi spălaţi . dacă vi se pare că trebuie. Tiati ardeii fâşiuţe subţiri.2 ardei Capia.O linguriţă sare M o d de. dar copţi de această dată şi apoi tăiaţi fâşii. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă cu marginile înalte şi rumeniţi carnea la foc iute. apoi ştergeţi-o cu o cârpă curată şi uscacă. amestecând uşor Fierbeţi mâncarea timp de 10 minute.4-5 frunze de busuioc proaspăt tocate sau o linguriţă busuioc tocat .800 g pulpă de vită . apoi presăraţi-le cu piper. _ ^ Serviţi mâncarea presărată cu pătrunjel şi mămăliguţă alături.5 cm grosime şi 5-6 cm lungime. Roşiile tăiaţi-le în două sau în patru.

1 lingură şi */ 2 sare M e d de. pe de altă parte. ^ După ce a expirat timpul. dacă coaceţi o gâscă achiziţionata din co m erţ. apoi ştergeţi-o cu o cârpă curată şi uscată. în concluzie.V t . Cu acest amestec frecaţi gâscă în interior şi exterior. se coace cu 7 3 de m inute mai mult. tăiaţi cartofii în două pe lung şi încingeţi cuptorul la 180° C. Grătarul trebuie să fie la distanţa de minim 5 cm de fundul tăvii. mai trebuie lăsată încă ceva timp. o mai lăsaţi puţin. folosiţi o furcă de bucătărie cu două ţepuşe. pe care o veţi înfige în acelaşi loc ca şi term om etrul. 2. Trebuie acoperită cu folie de la început şi descoperită în ultima jum ătate de oră. Stropiţi pasărea cu rachiul de fructe şi reintroduceţi-o în cuptor pentru încă 40 de minute. /fiT /r r £ 2>e S 4Z . sau până cartofii s-au pătruns şi gâscă este fragedă. s-ar putea să nu fie nevoie de acelaşi tim p de coacere. .2 roşii coapte. 1 Spălaţi bine gâscă. asezonaţi cu sare. 4 Serviţi gâscă tăiată în porţii după placul inimii. cu greutatea de 4 -5 kg tăiată.4 căţei de usturoi curăţaţi . 2 Umpleţi acum gâscă. apoi lăsaţi-o să se odihnească 20 de minute. scoateţi folia de pe gâscă. înseamnă că friptura este gata. dar dacă lichidul este roşu. curăţate de cotoare .O gâscă mică de 2 kg . sarea şi piperul măcinat. D acă tem peratura se ridică la 9 0 -9 2 ° C .3 crenguţe de cimbru . lângă.2 kg cartofi albi curăţaţi .4-5 crenguţe de pătrunjel verde . timp în care tăiaţi roşiile felii. C u m se face acest lucru? Se poate face în două feluri: 1. Pentru păsări se înfige cuiul term om etru lui la încheietura pulpei superioare cu capătul pieptului. Pisaţi usturoiul şi amestecaţi-1 cu uleiul. în tavă. folosiţi un term o m etru pentru con tro lat tem peratu ra din centrul term ic al preparatelor. pahar rachiu de fructe .(ăâ^cia /a cuiptot D ificultate C o st % ^ % Sfat .2 frunze de dafin . cu toate ierburile aromate şi aşezaţi-o pe un grătar aşezat într-o tavă cu un pahar de apă. atât în interior cât şi în exterior. roz sau albicios.1.Un fir de rozmarin proaspăt sau o linguriţă de rozmarin uscat . este bine să verificaţi din când în când cât este de coaptă pasărea. Acoperiţi gâscă cu o folie de aluminiu şi introduceţi-o în cuptor pentru 9 0 -1 2 0 de minute. tapetaţi-o cu feliile de roşii şi aşezaţi cartofii. D acă lichidul rezultat în urma extragerii ţepuşei din carne este limpede şi ţepuşele frîg tare când sunt atinse cu buzele.gâscă bătrâna.4-5 linguri ulei de floarea soarelui . înseam nă că friptura este făcută. dacă nu. cu cartofii copţi în tavă şi aromaţi cu grăsimea cursă de la gâscă.

opăriţi şi fasolea timp de 4-5 minute.O relină medie curăţată .O linguriţă sare M cxJ de. apoi scoateţi-i într-un vas cu apă cu gheaţă. ^ încingeţi untul şi o lingură din apa în care au fiert legumele. opăriţi dovleceii timp de 2 minute. strecuraţi-le de apa în exces. 4 Serviţi legumele. p t-e p a to te .O lingură pătrunjel tocat . iar când acestea sunt fierbinţi adăugaţi legumele şi înăbuşiţi-le la foc domol.200 g fasole verde spălată şi curăţată de capete .3 morcovi curăţaţi . Tăiaţi cartofii în felii de 1 cm grosime.Sfat .acest preparat se pregăteşte în unele restaurante de lux. cu atâta apă cât să-i acopere şi cu restuJ de sare. Fierbeţi-i timp de aproximativ 30 de minute.5 1 de apă cu sare şi când clocoteşte. până s-au pătruns. ţelina şi dovleceii în forme paralelipipedice cu lungimea aproximativ egală cu a fasolei verzi şi latura bazei de 1 cm. încingeţi o oală cu 2. 2 în timp ce opăriţi legumele. timp de 5-6 minute. Tot în aceeaşi apă. . repetând ca la dovlecei. stropite cu sosul de unt şi zeama de lămâie. ţelina şi morcovii şi opăriţi-le timp de 5-6 minute.Un pachet de unt . presărând pătrunjelul tocat.2 cartofi medii curăţaţi . puneţi şi cartofii la fiert.2 dovlecei mici curăţaţi . apoi scoateri-i în apă cu gheaţă în acelaşi fel ca şi pe restul legumelor. după care scoateţi-o în apă rece cu gheaţă. fiind servit lângă peşte sau fi'ipturi de pasăre ori vită.1 Tăiaţi morcovii. C e re re 3>e t o a m a /A i 2>e s A Z . Adăugaţi în aceeaşi apă. După ce legumele s-au răcit.Zeama de la o lămâie .

curăţate de cotoare şi pieliţe sau o cană de roşii în bulion . scoateţi-le pe o foaie de hârtie absorbantă. apoi tăiaţi-1 în bucăţi (2 bucăţi/porţie).O cană supă de pasăre.D ificultate C ost SFat .Un pui mediu (aproximativ 1. După ce s-au rumenit frumos pe ambele părţi. într-un bol larg. Deasupra aşezaţi bucăţile de pui prăjite.Vi pahar ulei de floarea soarelui .2 ardei graşi curăţaţi şi spălaţi .3 roşii coapte. Omogenizaţi bine amestecul folosind un tel. asezonându-1. de la care veţi folosi doar aripile. apoi aşezaţi un strat uniform din legumele tăiate. într-un bol. 2 Amestecaţi.2 -3 căţei de usturoi . i^ E T ere i)£ TOA/^f^A i r e tu ^ z j> e b Az .2 linguri unt . folosind doar piept de pui dezosat. pulpele şi pieptul căruia îi veţi scoate sternul.O linguriţă mărar tocat . o lingură de apă. restul de unt şi supa de pasăre. spălată şi curăţată . . apoi tăvăliţi bucăţile de pui prin acest amestec şi prăjiţi-le într-o tigaie cu ulei. apoi amestecaţi-1. ^ încingeţi cuptorul la 175° C. Introduceţi vasul în cuptor pentru 50-6 0 de minute. preparată cu concentrat tip cub . Vi din sare şi ierburile aromate.’/2 linguriţă rozmarin tocat .O foaie de dafin .5 kg).O linguriţă pătrunjel tocat . ouăle. cu restul legumelor. iar apoi restul legumelor. renunţaţi la puiul întreg.2 legături de ceapă verde. mălaiul şi un praf de sare. 4 Serviţi preparatul cu pâine proaspătă. Tăiaţi legumele în pătrate sau cuburi cu latura de 3 cm.2 linguri mălai .5-6 boabe de piper negru . ştergeţi-1 cu o cârpă curată şi uscată.2 ouă . Ungeţi o tavă rotundă sau un vas de Jena cu marginile înalte cu o lingură de unt.pentru un preparat m ai sim plu. Tăiaţi usturoiul feliuţe.O linguriţă sare M o d o fe 1 Spălaţi puiul. Restul bucăţilor le puteţi fierbe într-o supă de pui .

.

încingeţi uleiul într-o cratiţă cu marginile înalte.O lingură pătrunjel tocat .’/2 linguriţă piper negru măcinat . scoateţi-le pe o hârtie absorbantă. adăugaţi măslinele şi pulpele prăjite. acoperind cratiţa cu un capac şi continuând fierberea. iar în locul lor sotaţi legumele de mai sus şi cârnăciorii. aproximativ 1. tăiaţi cârnăciorii feliuţe. Când pulpele sunt rumene.O linguriţă sare Spălaţi pulpele de pui. 2 în timp ce pulpele se rumenesc.2 leg .* /2 pahar ulei de floarea soarelui . 2 După 6-7 minute adăugaţi roşiile. 294 d e fe re J>e / fîL u ^ z 3>e sAZA .100 g măsline negre. spălate . După încă 10 minute.^ D ificultate - C M C ^ ^ iO C Jo r i v^‘ V . ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. presărând pătrunjel tocat.2 cepe curăţate .4 -6 pulpe de pui întregi. 4 Serviţi pulpele cu legumele din cratiţă. Asezonaţi pulpele cu sare şi piper. la foc domol de această dată. zahărul şi vinul. apoi rumeniţi-le la foc mediu în cratiţă.2 gogoşari spălaţi şi curăţaţi . gustând de sare şi continuând încă 2 0 -2 5 de minute. sau o cană de roşii în bulion . procedând la fel şi cu ardeiul gras.* /2 căpăţână de usturoi curăţat . ceapa şi usturoiul. apoi crestaţi-Ie de câte două ori pe ambele părţi.2 cârnăciori cabanos .3 -4 roşii coapte curăţate de cotoare şi pieliţă.O linguriţă zahăr tos .O cană vin alb sec .

2 Coaceţi vinetele şi curăţaţi-le ca pentru salata de vinete.O ceapă curăţată . p)'epcU'^4re. Fierberi totul.O linguriţă sare ^ M c x l de. apoi adăugaţi vinetele.2 vinete mari . mai puţin '/2 linguriţă de sare şi ungeri bucăţile de carne de găină cu ele. După ce carnea s-a frăgezit. acoperiţi cu o folie de aluminiu şi înăbuşiţi-le timp de 35 -4 0 de minute. încingeţi restul de ulei într-o crăricioară şi căliţi uşor ceapa. tăiată în 8 sau 12 bucăţi . turnaţi compoziţia de vinete peste aceasta şi reintroduceţi vasul. pasta de ardei şi roşiile pasate. 1 Amestecaţi toare condimentele.3-4 linguri pastă de ardei (se găseşte atât în comerţ cât şi în piaţă) . aşezaţi bucăţile de carne de găină cu 2 linguri de apă într-un vas de Jena.'/ 4 găină. apoi stropiţi-le cu o lingură de ulei.3 linguri ulei de floarea soarelui .Dificultate Sfat . apoi adăugaţi usturoiul. Lăsaţi-le să se scurgă şi tocaţi-le.Un vârf de cuţit de nucşoară rasă . în cuptor. _ Serviţi mâncărica presărată cu pătrunjel tocat. la foc domol. continuând încă 12-13 minute.Un vârf de cuţit de scorţişoară măcinată .carnea de găină poate fi în locuită cu pui.ţ/2 linguriţă piper negru măcinat . timp de 7-8 minute. asezonând cu restul de sare. fară folie.Vi linguriţă cimbru .Un pahar roşii pasate .Vi linguriţă rozmarin tocat linguriţă boia dulce . . ^ încingeţi cuptorul la 180° C.4-5 căţei de usturoi curăţaţi . .

'/2 pasăre. când carnea avea gust de carne. C e re re 2>f to a m n a / re ti^ ^ x 7>c s A z . 1 Spălaţi pasărea şi puneţi-o la fiert intr-o oală. se prepara în zilele de sărbătoare. aproximativ 1.2-3 morcovi medii curăţaţi . cu grijă. p r o b a t şi nealterat de chim icalele din sol. D oam n e!.â fe D ificultate C jo C jg S Sfat . iar legumele aveau gustul propriu.pentru păsările de casă.in vremurile bune. ^ Scoateţi pasărea. 2 După 15 minute adăugaţi toate legumele. până când pasărea şi legumele sunt pătrunse şi fragede. în aşa fel încât să încapă fară a trebui tăiată bucăţi. adăugaţi sarea şi boabele de piper.O ceapă mare curăţată . aşezând de jur împrejur legumele. după aproximativ o oră. rasol de clapon (cocoş castrat şi pus la îngrăşat) şi supă cu găluşte. curăţate . pe un platou cald.8-10 boabe de piper negru ' Un pahar sos de hrean cu smântână (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . tim pul de fierbere poate fi mai m are cu 1 oră . Când carnea nu mai ridică spumă. continuând fierberea. ce v rem u ri^ .'^ 4 Serviţi rasolul cu sos de hrean şi smântână.O lingură sare C & - M otd de.O ţelină medie curăţată . iar când supa a început să fiarbă vag. cu excepţia cartofilor.2 cartofi medii curăţaţi -‘ /z foaie de dafin .2 rădăcini mici de pătrunjel. Turnaţi un polonic de supă peste acestea şi presăraţi p ătru n jel. continuând încă 30 de minute.5 Kg . Fierbeţi carnea la foc dombl^spumând din când în când.O linguriţă pătrunjel tocat . mărind uşor temperatura. ad ău^ ţi şi cartofii.1 oră şi Vi % :P 's ă .

O linguriţă pătrunjel tocat . iar legumele aveau gustul propriu. după aproximativ o oră. 2>£ rr.O lingură sare ^ i w â V 'I M cxd de. 2 După 15 minute adăugaţi toate legumele.Un pahar sos de hrean cu smântână (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . Turnaţi un polonic de supă peste acestea şi presăraţi pătrunjel. când carnea avea gust de carne. curăţate .d i^ D ificultate C jO d o S C s c u / C o st % % ^ Sfat . mărind uşor temperatura. se prepara în zilele de sărbătoare. cu excepţia cartofilor. ^ Scoateţi pasărea.2-3 morcovi medii curăţaţi ' 2 rădăcini mici de pătrunjel. • .2 cartofi medii curăţaţi foaie de dafin . aşezând de jur împrejur legumele. ^ Serviţi rasolul cu sos de hrean şi smântână. aproximativ 1. ce vrem uri . '1 Spălaţi pasărea şi puneţi-o la fiert intr-o oală. Când carnea nu mai ridică spumă. până când pasărea şi legumele sunt pătrunse şi fragede. Fierbeţi carnea la foc dom ol^pum ând din când în când. tim pul de fierbere poate fi mai m are cu 1 oră .O ceapă mare curăţată .5 Kg .pentru păsările de casă. rasol de clapon (cocoş castrat şi pus la îngrăşat) şi supă cu găluşte.1 oră şi Vi i X fty '& c lie Jlte .V 2 pasăre.O ţelină medie curăţată . pe un platou cald. adăugaţi sarea şi boabele de piper. în aşa fel încât să încapă fară a trebui tăiată bucăţi. proaipăt şi nealterat de chim icalele din sol. D oam n e!.8-10 boabe de piper negru .in vrem urile bune.L a ^Z 2>£ BAZ . continuând încă 30 de minute. cu grijă. iar când supa a început să fiarbă vag. ad ăti^ţi şi cartofii. continuând fierberea. p te p a to ts .

2 încingeţi uleiul cu untul într-o cratiţă cu marginile înalte. adăugaţi fâşiile de piept. apoi presăraţi cu puţină sare.O lingură ulei de floarea soarelui . fierbeţi papricaşul încă 5-6 minute.800 g piept de pui dezosat şi fară piele .O linguriţă sare M tx l p t-e p a tO tA - 1 Spălaţi pieptul de pui.O lingură boia dulce . . Tăiaţi ardeii în fâşiuţe. ^ Descoperiţi cratiţa şi adăugaţi usturoiul. amestecând uşor să se omogenizeze. boiaua şi găluşţele fiertg Jn prealabil.3 căţei de usturoi curăţaţi .O ceapă mică. ^ e r o î 2>e .:Ş D ific u lta te Cost % ^ i^ f e t .5 cm grosime şi 5 cm lungime. P u te ţi re n u n ţa la găluşte.acestXel de papricaş se deosebeşte de celelalte. da r este m u lt m a i a ro m a t şi m a i fin . iar usturoiul tăijti_i feliuţe. tă ia ţi c u b u le ţe m ic i şi j^dăugaţi odată cu sm ântână. Verificaţi dacă puiul este pătruns. din 2 ouă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . dacă \pa r c o m p lic a te şi le în lo c u iţi c u c a rto fi na tu r.O cană smântână fermentată .P o / ? r ' t d 3 . 4 Serviţi papricaşul presărat cu pătrunjel. Tăiaţi pieptul în fâşii de 1.Un pahar supă de pasăre. curăţată . continuând până soteul nu mai elimină apă. apoi adăugaţi smântână şi luaţi cratiţa de pe foc. apoi căliţi puţin ceapa şi ardeiul. tocaţi mărunt ceapa. apoi ştergeţi-1 cu o cârpă curată şi uscata. acoperiţi cratiţa şi continuaţi 10-12 minute. Când ceapa a început să devină translucentă.2 linguri de unt . preparată cu concentrat tip cub . p r in can titate a m a rt J g sm â n tâ n ă adăugată.3 ardei capia curăţaţi şi spălaţi . în acest moment adăugaţi supa.Găluşte de papricaş.O lingură pătrunjel tocat .

2 linguri zahăr praf M o d de. Când dovleacul s-a înmuiat. în d u lc ito r i s u b s titu e n ţi. apoi presăraţi pesmetul. în aşa fel încât să aibă marginile răsfrânte spre exterior. ’ 1 Radeţi dovleacul pe răzătoarea cu ochiuri mari. opriţi focul. Una de dimensiunea tăvii unde veţi coace plăcinta. . C e i care au d ia b e t sau n u doresc să c o n su m e zahăr. 2 în acest rimp presăraţi o masă cu faină şi întinderi 2 foi de aluat.Un pahar smântână fermentată . p o t fo lo s i.2 linguri pesmet . pe care o veţi înţepa din loc în loc cu o furculiţă şi o veţi unge cu smântână bătută.1 kg dovleac ' 1 pahar şi Vi . la foc mediu. ^ Aşezaţi foaia mai mare în tavă.p /â c J tită < 1 ^ D ific u lta te * C o st ^ ^ S fa t . la p lă c in te a d ă u ga ţi za h ă r d u p ă gust. dacă au fo st în c in s e în a in te .există şi va ria n ta de p lă c in tă . porţionaţi-o după dorinţă şi pudraţi-o cu zahărul praf TOAM^'n 1 'MULCZU^Z . împreună cu % din unt. apoi puneţi răzătura la călit. După ce s-a răcit. încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi o tavă cu restul de unt. fară g rija de a strica g u s tu l. d a r eu re co m a n d acest m o d de a o prepa ra . aproximativ în 30 de minute. p te p o r a te . lăsând umplutura să se răcească uşor. u n d e d o vle a c u l n u este c ă lit în a in te .2 pahare zahăr tos . ^ Introduceţi plăcinta în cuptor şi coaceţi-o timp de 4 0-45 de minute. iar cea de-a doua. pentru a putea cuprinde şi marginile tăvii.* /2 kg aluat de plăcintă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .Vi pachet unt . într-o cratiţă.Un ou . deoarece a ro m e le date de c o n d im e n te se am estecă m a i b in e c u d o vle a c u l.Vi linguriţă ghimbir pisat -Y 4 linguriţă scorţişoară pisată . Turnaţi acum umplutura şi întindeţi deasupra cea de-a doua foaie. Bateţi oul cu smântână într-un bol. puţin mai mare. zahărul tos şi condimentele.

.

zeama de portocală. opriţi focul. acoperiţi-o cu un şervet uscat.foile u m p lu te n u trebuie să fie aşezate în cavă în m ai m u lt de do uă straturi. Una de dimensiunea tăvii unde veţi coace plăcinta.3 linguri unt moale . respectân d d o a r g ra m a ju l. M o d de. iar după 7-8 minute porţionaţi-o după dorinţă. Puneţi răzăaira la călit. 5 Scoateţi plăcinta din cuptor. mărarul şi 3 ouă bătute într-un bol.* /2 pachet unt . în aşa fel încât să aibă marginile răsfrânte spre exterior.P /ă c ^ n tă o/ D ific u lta te Cost Dificultate C ost % t Sfat . Pliaţi jumătatea liberă peste cea cu umplutură şi aşezaţi foaia umplută în tavă. ^ Procedaţi la fel cu toate celelalte foi (trebuie să fie 10 la număr).40 0 g telemea de oi . '1 Eliminaţi cotorul merelor. care îşi păstrează b in e fo rm a şi n u se sfărâm ă la ras. apoi stropiţi cu restul de unt moale şi introduceţi în cuptor pentm 10-12 minute.O linguriţă scorţişoară pisată . la foc mediu. lăsând-o să se răcească uşor 1 Amestecaţi telemeaua sfarâmată.z u ^ x .în c a zu l a m e s te c u lu i de b râ n ză . brânza de vaci. într-o cratiţă. m ere le cu coaja groasă.6 ouă .Un ou .Zeama de la ’/z de portocală . apoi radeţi-le pe răzătoarea cu ochiuri mari.Coajă de la '/z de portocală . până devine rumen-aurie. După ce s-a răcit. .100 g brânză de vaci . aşezând umpluaira pe jumătate din aceasta. ^Aşezaţi foaia mai mare în tavă. 4 Introduceţi plăcinta în cuptor şi coaceţi-o timp de 40-45 de minute.Vi kg aluat de plăcintă . puţin mai mare. zahărul tos şi scorţişoara.1 kg mere .1 pahar şi Vi . porţionaţi-o după dorinţă şi pudraţi-o cu zahărul praf 4 între timp. Reintroduceţi plăcinta în cuptor şi coaceţi-o încă 20-22 de minute. încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi o tavă cu restul de unt.* /2 linguriţă sare (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .’ /z kg de foi de plăcintă din comerţ .O cană smântână fermentată ' 3-4 linguri ulei . pe care o veţi înţepa din loc în loc cu o furculiţă şi o veţi unge cu smântână bătută. M e re le “ B o t de ie p u re ” su n t p a rfu m a te şi se păstrează b in e . d a r nu u ita ţi n ic i s o iu l “ C re ţe s c ” sau “ F ru m o s u l de V o in e ş ti” . iar cea de-a doua.Un pahar smântână fermentată . Ungeţi o tavă de plăcinte cu marginile înalte cu unt şi încingeţi cuptorul la 170° C. cu celaiate ouă şi un praf de sare. 2 în acest timp presăraţi o masă cu faină şi întindeţi 2 foi de aluat. pentru a putea cuprinde şi marginile tăvii. Bateţi oul cu smântână într-un bol. apoi presăraţi pesmeml.O linguriţă mărar tocat . 5 0 0 /^ c r e r e 2><r toam a JA / 2> u lc .2 linguri zahăr praf M o d de. Când umplutura s-a înmuiat.2 pahare zahăr tos . împreimă cu % din unt. ^ t-e p a tO te . aproximativ în 30 de minute. . p u te ţi să fo lo s iri o ric e fel de brân ză. Turnaţi acum umplutura şi întindeţi deasupra cea de-a doua foaie. iar apoi scoateţi plăcinta şi turnaţi deasupra compoziţia de smântână. 2 Ungeţi fiecare foaie de plăcintă cu ulei. S fa t .2 hnguri pesmet .eu re co m a n d p e n tru această p lă c in tă . bateţi într-un bol smântână.

Desăraţi varza murată într-un litru de apă călduţă.3 linguri ulei de floarea soarelui . .O ceapă mică curăţată . Fierbeţi varza până s-a înmuiat şi nu mai are lichid. 2 în timp ce varza fierbe pe foc. După ce varza nu mai lasă apă. apoi adăugaţi varza şi continuaţi. înţepându-le cu o furculiţă pentru a nu se crăpa. cu grosimea de aproximativ 0. apoi eliminaţi cotorul şi frunzele deteriorate. piperul şi acoperiţi.5 cm. cu ajutorul unui sucitor şi al palmelor. . laptele amestecat cu zahărul şi praful de sare. fierbeţi 1 kg de cartofi în coajă. preparaţi aluatul de plăcinte: cerneţi faina într-un bol sau lighean din plastic şi faceţi în m ijloc o gropiţă în care veţi pune drojdia fărâmiţată. în cercaţi să fiirâmiţaţi uşor am estecul înainte de a um ple plăcintciele.Dificultate i. adăugând cartofii. sare şi m ult piper.O varză murată mică.Un ou .2 linguriţe piper negru măcinat . Aşezaţi în mijlocul fiecărei foi câte 2 linguri de umplutură de varză şi trageţi marginile acesteia peste mijloc. tăiaţi-i bucăţi. este plăcinta cu cartofi. dându-i formă rotundă. Presăraţi deasupra puţină faină şi amestecaţi până se formează o maia subţire. dar omogen.Vi pahar lapte călduţ (cât poate suporta mâna) . care se desprinde de marginile vasului. încingeţi uleiul într-o cratiţă şi căliţi uşor ceapa.1/3 cub de drojdie proaspătă .în zona Ardealului acestui tip de plăcinte prăjite li se spune” Plăcinte din pită”. ^ încingeţi ulei într-o tigaie lată şi frigeţi plăcinţelele câte 3 -4 minute pe fiecare parte. datorită aluatului dospit.1/2 pahar ulei de floarea soarelui pentru prăjit plăcinţelele Aluat . 5 Serviţi plăcinţelele calde cu smântână fermentată sau iaurt gras. apoi căliţi 2 cepe în 4 linguri de ulei. aproximativ 700 g . ^ După 40-4 5 de minute ungeţi o planşetă din lemn sau plastic cu puţin ulei şi împărţiţi aluatul în bucăţi de mărimea unui măr mare.250 g faină . pliând plăcinţelele ca pe un plic. Aluat .O linguriţă zahăr . amestecând când şi când. C o st w Sfat .o variantă a acestui tip de plăcintă cu varză. Lăsaţi să crească timp de 12-15 minute.Un vârf de cutit de sare M od d e. adăugaţi o cană de apă călduţă. Tăiaţi varza fideluţă şi stoarceţi-o bine de zeamă. 1 Tocaţi mărunt ceapa. în cazul celei de-a doua. apoi adăugaţi oul şi frământaţi un aluat de consistenţă moale. Acoperiţi-I cu o cârpă uscată şi lăsaţi-1 din nou să crească.Un vârf de cuţit de sare . întindeţi fiecare bucată de aluat.

3 linguri ulei de floarea soarelui .250 g faină . dându-i formă rotundă. Tăiaţi varza fideluţă şi stoarceţi-o bine de zeamă. ^ încingeţi ulei într-o tigaie lată şi frigeţi plăcinţelele câte 3-4 minute pe fiecare parte. dar omogen.2 linguriţe piper negru măcinat . Acoperiţi-1 cu o cârpă uscată şi lăsaţi-1 din nou să crească.1/3 cub de drojdie proaspătă . piperul şi acoperiţi. adăugaţi o cană de apă călduţă. . laptele amestecat cu zahărul şi praful de sare. Aluat . Lăsaţi să crească timp de 12-15 minute. apoi căliţi 2 cepe în 4 linguri de alei.c u D ificultate C o st { v e n ^ %% Sfat . Presăraţi deasupra puţină faină şi amestecaţi până se formează o maia subţire. aproximativ 70 0 i . cu grosimea de aproximativ 0. ptepO )'C (t& Tocaţi mărunt ceapa. cu ajutorul unui sucitor şi al palmelor. apoi adăugaţi oul şi frământaţi un aluat de consistenţă moale.5 cm. care se desprinde de marginile vasului. Fierbeţi varza până s-a înmuiat şi nu mai are lichid.Un vârf de cuţit de sare eds. După ce varza nu mai lasă apă. Z în timp ce varza fierbe pe foc. pliând plăcinţelele ca pe un plic. în cercaţi să fărâm iţaţi u.în zona Ardealului acestui tip de plăcinte prăjite li se spune" Plăcinte din pită”.O ceapă mică curăţată . preparaţi aluatul de plăcinte: cerneţi făina într-un bol sau lighean din plastic şi faceţi în m ijloc o gropiţă în care veţi pune drojdia fărâmiţată.şor am estecul înainte de a um ple plăcinţeleic. tăiaţi-i bucăţi. adăugând cartofii.O linguriţă zahăr . sare şi m ult piper. apoi eliminaţi cotorul şi frunzele deteriorate.Vi pahar ulei de floarea soarelui pentru prăjit plăcinţelele Aluat . este plăcinta cu cartofi.O varză murată mică. 5 Serviţi plăcinţelele calde cu smântână fermentată sau iaurt gras. Desăraţi varza murată într-un litru de apă călduţă.Un ou . datorită aluatului dospit. în cazul celei de-a doua. apoi adăugaţi varza şi continuaţi. încingeţi uleiul într-o cratiţă şi căliţi uşor ceapa. fierbeţi 1 kg de cartofi în coajă. Aşezaţi în mijlocul fiecărei foi câte 2 linguri de umplutură de varză şi trageţi marginile acesteia peste mijloc.Vi pahar lapte călduţ (cât poate suporta mâna) . amestecând când şi când. întindeţi fiecare bucată de aluat. . înţepându-le cu o furculiţă pentru a nu se crăpa. ^ După 40-45 de minute ungeţi o planşetă din lemn sau plastic cu puţin ulei şi împărţiţi aluatul în bucăţi de mărimea unui măr mare.o variantă a acestui tip de plăcintă cu varză.Un vârf de cuţit de sare .

cU ! D ificultate C o st 9 ţ Sfat .. G em ul de gutui poate fi înlocuit cu orice alt tip de gem . apoi porţionaţi-o şi serviţi-o cu apă rece.4 0 0 g gem de gutui. apoi adăugaţi smântână dulce şi amestecaţi cu firimiturile de pâine.10 felii de franzelă fară coajă . prăjitura este aproape gata şi scobitoarea înfiptă în blat iese destul de curată. iar scobitoarea va trebui să iasă curată.răcească. apoi adăugaţi coaja de portocală şi 3 linguri de zahăr. iar pe cele din urmă bateţi-le spumă cu un praf de sare. cu cond iţia să aibă consistenţă. Separaţi gălbenuşurile de albuşuri.2 ouă mari + un albuş .6 linguri zahăr . bătând în continuare până formaţi o spumă de bezea. Bateţi gălbenuşurile ouălor cu 3 linguri de zahăr până se albesc. Când este gata. Lăsaţi prăjitura §ă*se. Turnaţi gemul intr-un strat uniform într-o tavă mica. i spuma de bezea deasupra şi reintroduceţi tava în cuptor pentru încă 15-16 minute. .Coajă de la '/2 portocală . apoi aşezaţi deasupra compoziţia de pâine şi introduceţi tava în cuptor pentru 3 5 -4 0 de minute. încingeţi cuptorul la 160° C . X jT y 'ed i& n te. scoateţi tava afară din cuptor. consistent Fărâmiţaţi bine feliile de pâine. ■ ■ . bezeaua rebui să fie rumenă.acest fel de prăjitură este foarte sim plu.'/ z cană smântână dulce .

din Cigre aveţi.2 linguri smântână fermentată . 4 Introduceţi p lăcin t^ n cuptor şi coaceţi-o timp de 4 0 -4 5 de minute.Vi linguriţă cimbru tocat .O lingură mărar tocat . încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi o tavă cu restul de ulei.O ceapă mică curăţată^ . pe care o veţi în ţe ^ din loc în loc cu o furculiţă şi o veţi unge cu oul bătut. luând cratifc de pe foc. tocaţi ceapa în maşina de tocat. îm1i smântână şi oul.O linguriţă cu vârf de sare I Fierbeţi cartofii în coajă. scoateţi-i sub je t de apă rece şi curăţaţi-i. Bateţi oul rămas într-un boi. a putea cuprinde şi margimle tăvii. chiar şi din conservă. ap şi zdrobiţi-i înăuntru cu o flirculiţă.4 linguri ulei de floarea ^ arelu i . doar că (a acestea din urm ă.6 0 0 g cartofi albi soăiaţi bine .Un ou + unul pentru uns . Sfat . puţin mai mare. ireună cu ciupercile. unde veţi coace plăcinta. reduceţi cantitatea la doar 4 0 0 g. spălate şi curăţate . apoi condimentaţi-o. după ce s-au fiert. în aşa fel încât să aibă marginile răsfrânte spre exterior. încingeţi 3 linguri de ulei într-o cratiţă şi rumeniţi uşor tocătura de ciuperci. Una de dimensiunea tăvii. Amestecaţi umplutura ca să nu se prindă de fundul vasului. 2 Presăraţi o masă cu fain^şi întindeţi 2 foi de aluat. ti [1p de 35 -4 0 de minute. în timp ce aceştia fierb.cel m ai bine se potrivesc ghebele.Vi kg aluat de'ţlăcintă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .6 0 0 g ciuperci. d e fe re 2 >e TOAM^jf .CU4 cicu^tcyft <şl c ju /?G tc j D ificultate C o st ^ ^ . adăugaţi ierburile aromate. iar cea de-a doua. apoi. După ce s-a răcit. ^ Aşezaţi foaia mai mare i n tavă. dar puteţi folosi orice ale fel de ciuperci. pentru . .O linguriţă piper negru măcinat . porţionaţi-o după dorinţă şi serviţi-o cu salată de roşii. Turnaţi acum umplutura şi întindeţi deasupra cea de-a doua foaie.

iar când aceasta fierbe.* /2 linguriţă scorţişoară . 2 în timp ce tăiţeii se zvântă puţin pe planşetă.5 1 de apă cu sare. 1 întindeţi o foaie de aluat de tăiţei. topiţi untul şi amestecaţi-1 . puneţi la fiert 1.du D ificultate C o st ^ ^ 'Şl s^ ah ăt- Sfat . apoi scoateţi-i sub jet de apă rece şi scurgeţi-i la sfârşit. ^ Fierbeţi-i timp de 15-18 minute.Aluat de tăiţei din 4 ouă . presăraţi cu mai mult zahăr şi eventual scorţişoară. 5 Serviţi tăiţeii ca desert. cu zahărul.tăiţeilor le puteţi adăuga coajă rasă de portocală sau lăm âie.Vx linguriţă san M o d de. iar apoi adăugaţi şi tăiţeii.Un pahar de zahăr tos . iar dţCă do® X r^ & clî& n t& ■ . ^ în timp ce tăiţeii se scurg. într-un bol mare. ^ C frre J>€ TOAMfJA . scorţişoara şi nucile măcinate. Tăiaţi tă iţe m î^ ^ H K ^ m p ră ştia ţi-i pe o planşetă presărată cu faină. presăraţi-o cu faină şi rulaţi-o într-un sul strâns. plonjaţi tăiţeii înăuntru.O cană miez de nucă măcinat .'/2 pachet de unt .

amestecând uşor cu o furculiţă.Coajă de la o portocală . un pahar de apă. coaja de citrice şi un praf de sare. ^ Serviţi orezul cu lapte. . brânza de vaci scursă de zer.4 linguri faină . Sfat . Fierbeţi în continuare încă IO -I 5 rninute.4 linguri griş . bicarbonatul.Un vârf de cuţit de bicarbonat A/oa/ de. presărat cu scorţişoară. şi puneţi-i la fiert. dar totuşi moale.Yi linguriţă scorţişoară măcinată . iar când aceasta clocoteşte. grişul.2 linguri zahăr tos . luaţi cu lingura din compoziţia de papanaşi. oul şi praful de sare. încălziţi 1. faina. D ificultate C ost C o st % Sfat . Tăiaţi untul în cubuleţe cu latura de Vi cm.4 5 0 ml lapte . zahărul tos. până formaţi un aluat cu consistenţa fermă.(U D ificultate i /C 3 jg t e .' 1 Spălaţi orezul într-o apă. Deasem enea. care este de inspiraţie libaneză. d ecât în restul ţării.Un vârf de cutit de sare . dacă este preparat corect poate oferi un fel de m âncare extraordinar. apoi puneţi -1 la fiert cu 300 ml de lapte.Un pahar zahăr tos .V a pachet de unt .5 1 de apă cu puţină sare. până când orezul este fîert bine şi desertul s-a îngroşat uşor.papanaşii fierţi. papanaşii pe un platou cald. p te p a t-a te .1 pahar şi Vi smântână . stropiţi-i cu unt aromat şi apoi serviţi-i cu smântână şi sirop de fructe. 2 înmuiaţi untul şi amestecaţi-1 cu zahărul vanilat. 2 Când orezul s-a umflat şi a încorporat aproape tot lichidul. m ult m ai des preparaţi în Ardeal.4 linguri sirop natural de fructe . coaja de lămâie.Coaja unei lămâi . M od - 1 Amestecaţi. Presăraţi deasupra câteva cubuleţe de unt.250 g brânză grasă de vaci . Aspectul orezului în cupe va fi ca al unei supe groase. într-un bol destul de mare. poate fi un dezastru. apoi turnaţi-1 în cupe şi lăsaţi să se răcească.1 pahar orez cu bob lung . dar dacă nu este preparat corespunzător. După 14-15 minute scoateţi. cu o spumieră.acesta este unul din cele m ai simple preparate. sunt varianta dietetică a celor prăjiţi.Un ou . amestecaţi restul de lapte cu zahărul şi turnaţi-1 peste orez. c e r e r e 2> f toam a /A i . Eu vă voi propune varianta m ea.Coajă de la V \ de lămâie .* /2 linguriţă sare .

timp de 5-6 minute pe flecare parte. altfel se ard şi nu cresc cât trebuie. . Eu vă propun cea mai sim plă variantă de papanaşi prăjiţi. faina.Un ou •2 linguri de griş ■O cană ulei de floarea soarelui •2 linguri de zahăr tos •Coajă de la V a de lămâie • 1 pahar şi V i smântână ■4 linguri dulceaţă de vişine •O lingură zahăr pudră ■Un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu ■Un vârf de cuţit de sare 1 Amestecaţi. până formaţi un aluat cu consistenţa fermă. papanaşii sunt un desert destui de com plicat. dar totuşi moale. 2 Scoateţi papanaşii pe o foaie de hârtie absorbantă. întindeţi o foaie groasă şi. pudraţi cu zahăr praf şi cu câte o linguriţă de dulceaţă deasupra. apoi prăjiţi-i în baie de ulei încins. B ucuraţi-vă de ea! . cu ajutorul unui pahar cu gura largă. bicarbonatul şi praful de sare. ferindu-se să prepare acest fel.papanaşii trebuie să fie prăjiţi în baie de ulei încins. oul. într-un bol destul de mare. brânza de vaci scursă de zer. zahărul tos.foarte iubiţi la noi. ^ 06 te fe re A f TOAMtf. m ulte gospodine sau chiar bucătari. tăiaţi papanaşi.sfa t . coaja de lămâie. ■250 g brânză grasă de vaci • 100 g faină . grişul. apoi serviţi-i stropiţi cu smântână. folosindu-vă de deget. Faceţile papanaşilor o gaură în mijloc.

.

Rulaţi aluatul pe o planşetă şi tăiaţi forme cu un pahar cu gura mare.75 g faină . încingeţi într-o tigaie untul şi uleiul. puteţi pune în găluşte bucăţi de pere din co m p o t. Puteţi aşeza gâluştele reci într-un vas de Jena.4-5 linguri cu zahăr tos 2 linguriţă scorţişoară măcinată . apoi adăugaţi zahărul şi opriţi focul. Frământaţi bine aluatul.3 linguri cu pesmet de casă . pentru a fi elastic. faina.în lo c de prune. spălate .5 I de apă cu puţină sare. grişul şi oul. 6 Serviţi găluştele calde cu pesmet prăjit deasupra. Prăjiţi-1 timp de 3-4 minute.Un ou . Aceasta trebuie să fie acoperită în totalitate cu aluat nu prea gros. de dim ensiunea prunelor. timp de 35 -4 0 de minute. desfaceţi prunele în două. fară a le rupe de tot şi înlocuiţi sâmburii cu cuburile de zahăr. apoi strângeţi marginile de ju r împrejur. sfarâmaţi cartofii cu o fijrculiţă şi amestecaţi-i cu un praf de sare.V 2 de linguriţă sare M o d <d& 1 Fierbeţi cartofii în 2.Atâtea bucăţi de zahăr cubic câte găluşte preparăm . 2 Cât sunt încă calzi. Aşezaţi câte o prună în mijlocul fiecărui cerc de aluat. Scoateţi-le cu o spumieră pe o tavă şi tăvăliţi-le prin pesmet rumenit.5 1 de apă cu restul de sare la fiert.O lingură de unt . . turnaţi puţin unt topit deasupra şi rumeniţi-le în cuptărul încins. — găluştele sunt bune şi reci. ll^temperatură medie.Vi kg prune grase. până se ridică la suprafaţă.V .50 g griş .2 linguri de ulei de floarea soarelui . apoi scoateţi-1 sub jet de apă rece şi curăţaţi-i.Vi kg cartofi albi. pentru a înveli pruna.Sfat . adăugând pesmetul. In timp ce cartofii fierb. ^ Puneţi 2. spălaţi bine . 5 Când apa fierbe adăugaţi găluştele şi fierbeţi-le timp de 7-8 minute. 4 Separat. până sunt pătrunşi. !? c r c r e 2>e TQ Â M fîfî 2>U Lrz/^^x .

3 mere.Un zahăr vanilat . iarăşi felii de mere. apoi gemul. apoi un strat de felii subţiri de mere. iese curată. d e fe re 2>f. folosind o râzătoare de varză.O lingură pesmet de casă . 2 Aşezaţi în vas un strat de felii de pâine. J Amestecaţi. apoi stropiţi-le cu zeama de portocală ca să nu se oxideze. apoi încă un strat de felii de pâine. timp de 10-12 minute. într-un bol. smântână dulce cu zahărul tos şi cel vanilat şi cu ouăle bătute.O lingură zahăr praf M o d de. Serviţi budinca rece sau caldă. t . Ungeţi o tavă mică sau un vas de Jena cu unt şi tapetaţi-1 cu pesmet de casă. curăţate de cotoare şi coajă . Turnaţi deasupra compoziţia de smântână şi ouă şi lăsaţi să se înmoaie. 5 între timp încingeţi cuptorul la 170° C şi apoi introduceţi budinca în cuptor pentru 4 5 -5 0 de minute.2 oM . i '« / r -- .2 linguri zahăr tos . d l^ . sau până aceasta este rumenă iar scobitoarea înfiptă în ea. budinca din franzelă este specifică Făgăraşului şi Sibiului.250 g gem de caise .Zeama de la Vi portocală . tăiată în felii de 1 cm grosime . sfârşind cu un strat de felii de pâine.O lingură unt . 4 Lăsaţi budinca să se răcească puţin.s a s e ^ Dificultare C o st % % c L â . Tăiaţi merele felii foarte subţiri.F t a / iZ j^ ă /> 7 ^ e Sfat . apoi presăraţi cu zahăr praf şi porţionaţi-o.foarte sim plă şi în acelaşi tim p gustoasă.1 pahar şi Vi smântână dulce .y-i franzelă.

ungeţi o tavă sau vas de Jena cu unt şi tapetaţi cu pesmet. Spălaţi orezul într-o apă.e p a t o t e . 2 în acest timp preparaţi sosul: puneţi o crăticioară cu 1 1 de apă pe foc. Lăsaţi unul din gălbenuşuri pentru budincă. /f. cu diametrul destul de mare pentru a nu cădea în apă.Un ou .O lingură pesmet de casă .’/2 pahar zahăr tos . punându-i un capac. lăsaţi să se răcorească 4-5 minute şi apoi porţionaţi-o şi serviţi-o cu sos de cacao deasupra. turnaţi orezul în vas şi introduceţi în cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute.O lingură cacao .‘/2 baton de vanilie . amestecând încontinuu. adăugaţi treptat laptele. bateţi spumă albuşurile şi lăsaţi-le deoparte. apoi puneţi-1 la fiert.sosul de cacao poate fi înlocuit cu sos de ciocolată. cu laptele. îndulciţi am estecul după gust. deasupra unui vas cu apă care fierbe (bain-m arie) şi am estecaţi uşor. Când începe să se îngroaşe puţin. După 2 5 -3 0 de minute.Un ou . . de-a lungul. D ificultate C o st ^ ^ Sfat . C e r e r e 2>£ -TOAM fi t i> U L cxu ^ x .1 pahar de orez cu bob lung . iar pe celălalt amestecaţi-1 în bolul metalic cu zahărul pentru sos. apoi.Bid d ifid O . păstrând teaca. miezul batonului de vanilie şi un praf de sare. 2 linguri de apă. Amestecaţi gălbenuşul păstrat cu orezul fiert. până sosul a căpătat consistenţa unei smântâni groase. '- 1 Despicaţi jum ătatea de baton de vanilie. După ce budinca este gata. iar deasupra puneţi un bol metalic. apoi adăugaţi albuşurile spumă. ^ După ce orezul s-a răcit. Lăsaţi orezul să se răcorească timp de 15-20 de minute.O lingură unt . cu batonul scobit de vanilie înăuntru.'/2 pahar zahăr tos .4 pahare lapte . tăiată în cuburi egale cu latura de 1 . de. folosind lama cuţitului. când orezul s-a umflat şi a absorbit aproape tot lichidul. Lăsaţi-1 să se răcorească.5 -2 cm şi o lingură de sm ân tână dulce în tr-u n bol m ic. la foc domol. Separaţi ouăle. încorporându-le uşor. care se prepară în felul urm ător: aşezaţi ciocolata. verficaţi dacă este bine pătruns şi opriţi focul.y^ pahar lapte M cx l p t . încingeţi cuptorul la 160° C.Un vârf de cutit de sare Sos . radeţi miezul negru lipicios.

^ Lăsaţi coliva să se răcorească 4-5 minute.O cană zahăr tos - 250 g miez de nucă măcinat K .V 2 kg arpacaş .D ificultate C o st ^ Sfat . sub nici o form ă nu încercaţi să răcâiţi cu lingura. ornând-o cu arahide sau nuci în ciocolată. iar după 3 -3 . . deoarece se va afum a şi va prinde gust rău. apoi adăugaţi toate aromele.puteţi folosi şi grâu. 2 Amestecaţi în arpacaş din când în când. cât mai estetic. folosind o oală cu fund gros. praf de cacao şi scorţişoară măcinată. dar trebuie lăsat la um flat mai m u lt şi fierbe m ult m ai greu.5 1 de apă şi sare. T otuşi.Coaja unei portocale . apoi puneţi-1 la fiert într-o oală cu 2. . atu nci lichidul se va evapora repede şi mai trebuie adăugat din când în când. deoarece bobul de arpacaş fiert. 4 Aranjaţi coliva pe un platou. adăugând pu ţin ă apă. coliva s-a prins de fundul vasului. Cel mai bine este să o răsturnaţi în tr-o altă oală.dacă. în loc de arpacaş. rer> rr> r D e roA M ^/A / i> 6iL cxu i?’x i .V2 esenţă vanilie - '/2 linguriţă scorţişoară măcinată V2 linguriţă sare 1 Spălaţi arpacaşul în 3 ape. .5 ore verificaţi dacă este fiert. adăugând zahărul. amestecând bine. deoarece acesta are tendinţa de a se prinde. Fierbeţi arpacaşul la focul cel mai mic. din în tâm plare. va fi fraged şi colagenul din el va lega frum os coliva.O esenţă de rom .Coaja unei lămâi . este de preferat să îl fierbeţi la foc foarte m ic.dacă arpacaşul fierbe la foc mai m are. iar apoi con tin u aţi fierberea.

3 ,.

a. B /lr^ tU S e Ş tl CM c Ju p & tc J

I.
a . Z a c ^ S d ă d& a ^ & z a tă . p & - f o i d& o/K diV &

dâ/'rHSa^i de M u s c ^ p e jz-â ta /-

c . Sa/aiă. de c^eapă. t o ş le
d . <ljâ.SCă /a C M p to h
e V a rz ă . ro Ş îe c m /yjef-e

C j-o C lh e its . d în C j's js t'

c ,. Sa/ată. d& c ju p e r< ij /ytatiM ts. d. ^ u J o u t i d& /yiânzojf: CM /îdâj^ej d& p a s ă re
& . P / ă iljr ft ă CM /y t& te.

S ta /)d e

/ ’- P/ă£lJrstă CM da/IeOC-

^ r

a. U/yi^ă. tejCje CM S o 5 de S /y iâ /ftâ ^ -ţ l /jhed/i

a. Cof-^unaşl ^cicoi/'ifi&jv
C M tsJ&/y}&a. d& va cA ^/yrârf^â/Tă.

/>. S a /a tă ca/dă. de c a r t o / l C . S u p ă . de ^ f iă . CM ^ U ^ t e de d e
^ a s o / de ^ ă j/ iă .

Sa/atS. dl/i vco-ză a / ^ <şî CM octă. •SoS de. r>£^cJ

P a p a / io ş i CM S / > iâ n tâ / iă .
Pe.nttU ac.e.st /yt<^na va i-e.C,o/y!anda/>i
P in o i V o />

c . ^"tiucă. At-ă/Zea/iă fh vîrt a/^
d . L e ^ /y je . -fie rte ih u n t CM /ă/yfâje ^1 p â ltr-U f^e / &. 7 4 /‘ţf<s/‘ CM n u c j ~şi z a h ă t

’7e^/-<s

^ o/yiajvx Si

M&r-Iat C cJ^ V inu/ C a /a jsru /a i
Tem peratu ra de ser\’ire: Tem peratura de servire:

17-1S°C
AJce recom andări culinare: carne roşie, brânzeturi, m ezeluri crude, pane de vinete

19-20'’ C
A lte recom andări culinare: vânat, preparate din carne roşie, brânzeturi

Iarna este deja aici! Albă sau nu prea, este în orice caz însoţită de frig şi vânt tăios. Ce altceva putem face decât să mâncăm mai gras, pentru a compensa arderile puternice. Totuşi, nu toţi avem nevoie de lipide. Cei care lucrează în birouri sau instituţii încălzite de exemplu, sau cei care conduc autoturisme ce au o climatizare adecvată, nu au nevoie nici de slăninuţă afumată şi nici de costiţă sau lebăr. In capitolul care urmează, vă propun atât reţete bogate în grăsimi, cât şi reţete mai uşoare, pentru cei mai sus menţionaţi. De-a lungul anilor s-au împământenit diferite tipuri de conservare a cărnii şi a peştelui pentru perioada friguroasă a anului, iar acest fapt se datorează influenţelor de natură climaterică, sociologică sau chiar datorate formelor de relief Voi exemplifica cele spuse prin: influenţa maghiaro-germană în modul de conservare prin afumare a cărnii în zona răcoroasă a Ardealului ( jambon afumat, kaizer, etc.) .sau influenţa rusă şi ucraineană în prelucrarea şi conservarea peştelui în zona Deltei Dunării. Mai putem aminti zona de câmpie a Olteniei şi Munteniei, cu carnea .sărată conservată în putină, datorită reliefului sau Moldova, unde este specifică con.servarea cărnii în untură. Iarna începe cu postul Naşterii Domnului şi se sfârşeşte cu postul Paştelui. în mod tradiţional se consumă cele câteva zarzavaturi pă.strate în lăzi cu nisip, jos în pivniţă, împreună cu cartofi, varză murată şi fasole uscată, dar nu vor lipsi din alimentaţie nici legumele conservate în borcane, peştele şi carnea de porc. în zilele noastre pe de altă parte, putem să cumpărăm din supermarket legume congelate, care pot, pe perioada iernii, să suplinească aportul de vitamine şi minerale atât de necesar organismului nostru în secolul X X I. Fiind ultimul capitol vă voi aminti importanţa celor trei mese pe zi, urmată de rezervarea unei perioade de minim trei ore între ultima masă şi culcare. Poftă bună şi fiţi cu toţii sănătoşi!

de.
ia r - r t ă .

C

h U

c jâ ,
C o st ^

d &
%

a p ă

D ificultate

Sfat - chilca, hamsii sau orice fel de peşte m ic care a fost sărat, este bun pen tru preparatul ce vi-1 propun în continu are.

- Vi kg chilcă sărată - 2 cepe roşii, de apă, curăţate - 2-3 linguri oţet de mere ' ‘ /i pahar ulei de măsline extravirgin - Vi de lămâie ' O linguriţă pătrunjel tocat - O lingură măsline verzi fără sâmburi, tăiate felii

M o d de. phefxatC O 'e.'
1 Curăţaţi chilca de solzişorii fini, apoi evisceraţi peştişorii, rupându-le capul şi trăgându -1 uşor, cu intestine cu tot. 2 Spălaţi bine peştii, apoi aşezaţi-i pe o cârpă curată şi uscată, tamponându-i uşor. Tăiaţi lămâia în felii subţiri. Tăiaţi şi ceapa roşie solzişori. 2 Aşezaţi, pe un platou mic, întâi un strat de ceapă, apoi chilca şi stropiţi-o cu oţet, apoi din nou ceapa, stropiţi cu ulei de măsline şi presăraţi pătrunjel
tocat. Lăsaţi chilca la rece pentru o oră. ^ Serviţi chilca cu măsline verzi, felii de lămâie şi pâine friptă pe grătar

d U
Dificultate C o st n

C

je a p ă

t u /y t &

jn ă

Sfat - fasolea albă cu bobul m ic este cea care fierbe cel mai bine şi face preparatul cel m ai gustos.

- 1 kg fasole albă - 3 cepe curăţate - Un morcov curăţat - 3 căţei de usturoi curăţaţi ' Un pahar ulei de măsline - 3 - 4 linguri ulei de floarea soarelui - O linguriţă piper negru măcinat - O linguriţă cu vârf de sare

1 Puneţi fasolea spălată la înmuiat în 3 1 de apă, cu o seară înainte de a o găti. A doua zi puneţi-o la fiert în apa în care a stat, iar când dă în clocot,
aruncaţi apa, strecurând şi repunând fasolea în oală. Adăugaţi din nou 3 1 de apă şi repetaţi operaţia. A treia oară adăugaţi o ceapă şi un morcov întregi şi sarea. Fierberi fasolea la foc domol până s-a înmuiat şi a crăpat în unele locuri.

2 în timp ce fasolea fierbe, tăiaţi celelalte 2 cepe în solzi, apoi rumeniţi-le bine într-o tigaie, în uleiul de floarea soarelui.
^ Strecuraţi fasolea, aruncând ceapa şi morcovul, dar păstrând zeama în care au fiert. Pisaţi usturoiul, amestecaţi-1 cu un pahar din zeama în care a fiert fasolea şi apoi, folosind un blender, pasaţi fasolea, adăugând piperul măcinat şi zeama cu aromă de usturoi strecurată. 4 Dup ă ce fasolea s-a omogenizat şi a căpătat aspect de pastă, adăugaţi uleiul de măsline în fir subţire amestecând viguros cu un tel. 5 Serviţi fasolea cu pâine proaspătă şi ceapă rumenă deasupra.

Sâ tu tâ .
D ificultate ■ J O C o st ^

d&C3pă hU/yi&na

Sfat - fasolea albă cu bobul m ic este cea care fierbe cel mai bine şi face preparatul cel m ai gustos.

iS/iZ'e - 1 kg fasole albă - 3 cepe curăţate - Un morcov curăţat - 3 căţei de usturoi curăţaţi - Un pahar ulei de măsline - 3 - 4 linguri ulei de floarea soarelui - O linguriţă piper negru măcinat - O linguriţă cu vârf de sare

M e x l de.
1 Puneţi fasolea spălară la înmuiat in 3 1 de apă, cu o seară înainte de a o găti. A doua zi puneţi-o la fiert în apa în care a stat, iar când dă în clocot,
aruncaţi apa, strecurând şi repunând fasolea în oală. Adăugaţi din nou 3 1 de apă şi repetaţi operaţia. A treia oară adăugaţi o ceapă şi un morcov întregi şi sarea. Fierbeţi fasolea la foc domol până s-a înmuiat şi a crăpat în unele locuri.

2 în timp ce fasolea fierbe, tăiaţi celelalte 2 cepe în solzi, apoi rumeniţi-le bine într-o tigaie, în uleiul de floarea soarelui.
^ Strecuraţi fasolea, aruncând ceapa şi morcovul, dar păstrând zeama în care au fiert. Pisaţi usturoiul, amestecaţi-1 cu un pahar din zeama în care a fiert fasolea şi apoi, folosind un blender, pasaţi fasolea, adăugând piperul măcinat şi zeama cu aromă de usturoi strecurată. I

4 După ce fasolea s-a omogenizat şi a căpătat aspect de pastă, adăugaţi uleiul de măsline în fir subţire amestecând viguros cu un tel.
5 Serviţi fasolea cu pâine proaspătă şi ceapă rumenă deasupra.

P a stă de. ^atdine. d U U Jit
D ificultate *j) C o st «i ^

Sfat - sim plu şi gustos, acest aperitiv este un inceput bun pentru orice masă.

- 3 conserve de sardine în ulei
- Un pachet unt - Un cartof - Zeama de la ‘/2 de lămâie - Vi de lămâie, tăiată feliuţe - Un vârf de cuţit de piper alb măcinat - ‘ /2 linguriţă sare - Câteva frunzuliţe de pătrunjel

M c x l de. p t-e p a ta te .1 Ungeţi cartoful cu ulei şi frecaţi-1 cu puţină sare, apoi înveliţi-l în folie de aluminiu şi coaceţi-1 timp de 60 de minute în cuptorul încins la 200° C. După
ce s-a copt, desfaceţi folia, despicaţi-1 şi scobiţi-1 cu o lingură. 2 în timp ce cartoful este în cuptor, deschideţi conservele de peşte şi puneţi-le la scurs într-o strecurătoare mică, deasupra unui bol, pentru a salva uleiul. Lăsaţi untul să se înmoaie uşor, apoi amestecaţi-! cu o lingură de lemn, pentru a scoate apa din el. ^Aşezaţi peştele scurs, cartofial, untul, zeama de lămâie şi piperul într-un mixer şi mixaţi totul la putere mare, până rezultă o pastă. Adăugaţi sare dacă doriţi şi aşezaţi pasta de sardine într-o farfurioară, ornând cu frunzuliţe de pătrunjel. 4 Serviţi pasta de sardine cu pâine prăjită şi felii de lămâie.

c e r e r e 2>£

mtr-un moiar. rv^lă . Cost % 4 este aşa.|fă oală. _ ■f sa se racoreasca. excepţia unuia dintre morcovi. harra cu iegum e in se va răci piftia. boabele de pip^ ’ ^ ^ . ia r urechile şi picioarele de p orc por n în locuite cu carn e m acra de porc. Fierbeţi supa până dă în clocot. apoi împărţiţi carnea punând-o deasupra.O foa'® . ^ . Lăsaţi supa să tragă aroma usturoiul înăuntrul strecurătorii ^ şi apoi eliminaţi . Pisaţi usturoiul şi aşezaţi-l într-o strecurătoare fină. . Peste aproximativ 2 ore de hert. spumând din când în când şi adăugând o linguriţă de sare. venhcaţi carnea.d e .j c 1 .rinrr-n pnntr o 5 Separaţi albuşurile de gălbenuşuri. j r -c • iar daca este harta.4 boab« de ienibahar . scoateţi-o mtr-un vas. după care turnaţi supa strecurată. într-o oală şi de ienibahar şi foaia de dafin. împreună cu dbuşuri. Ţineţi 2 Fierberi piftia la foc foarte mic.3 oua . 1 Opăriţi piciorul.1 lingu''‘îâ Ş‘ de sare M o d ele. . apoi opriţi ^ O Tăiaţi morcovul fiert şi gogoşarul murat în felii subţiri. dar nU . repunând-o apoi într-o altă oală. 1 ■ •I I £ 5 5C L I carnea spălată la rândul ei. capacul pe oală. adaugaţi legumele întregi. .O ureche şi o bucată din falca porcului . Lăsaţi să se răcească Ş' 7 Serviţi piftia cu pâine proaspătă. .O ţelină curăţată . reziduurile cu aceasta. Puneţi oala pe foc domol.6-7 căţei de usturoi curăţaţi . iar apoi adăugata m vasele m care aproape co m p le t degresata. ce părere aveţi? . . Continuaţi să spumaţi. .Şl • repuneţi-o ^ intr-o r. _ : ridică spumă. muştar. . în aşa fel încât să poată să iasă din abur. . sau cremă de hrean şi oţet la alegere.Un picior de porc. ^ .O ceapă curăţată . Aceasta va atrage reziduurile rămase şi va limpezi supa. • t ^ _ .2 morcovi curăţaţi . atunci este momentul să o scoateţi din oala. Aşez^ţ* de sticlă.cu siguranţă veti spune că piftia nu este un preparat uşor digerabil si este com p licat procesul de preparare. . 5 Restul bucăţilor vor mai trebui să fiarbă încă aproximativ 2 ore. apoi spălaţi-le şi puneţj-le la hert împreun cu gura largă şi cu apă de o palmă deasupra bucăţilor de carne de porc. Piftia propusă de m ine este Sfat .5 1 de apă clocotită. iar cand pirtia nu m cu . Bateţi albuşurile cu un praf de sare şi amestecaţi-le cu coaja oudor p compoziţia cu pânză de tifon sau prin etamină. 1>£ âU S T A < ? X strecuraţi o din nou morcov şi gogoşar în 4 -6 boluri introduceţi piftia în frigider. 6-7 boabe de piper negru . . . . în oala cu supă.Vr de gogoşar murat . . c • „rintr-o sita oaia 4 Când carnea s-a înmuiat şi cade de pe oase. bisata ireceţi supa i-. de aproximadv 400 g . D eci.Un păstârnac curăţat . Strecuraţi supa y minute pasaţi uşor curată. Tăiaţi carnea scoasă de pe oase în pătrăţele. fana r . . urechea şi falca de porc în 2.O bucată de came de la gât. p D ificultate o t d . curăţat bine de peri (eventual pârlit) şi spălat .

Fierbeţi supa cu oasele până când dă în clocot.Un morcov curăţat . strecuraţi supa printr-o sită fină şi repuneţi-o într-o oală curată.Un păstârnac curăţat M o d de.O ţelină curăţată . Lăsaţi supa să tragă aroma usturoiului. spumând din când în când şi adăugând sarea împreună cu restul condimentelor. apoi turnaţi-o în supa caldă.Un borcănel cremă de hrean .de preferat este să faceţi piftie d in tr-o gâscă întreagă. iar după 15 minute pasaţi uşor usturoiul înăuntrul strecurătorii şi apoi eliminaţi reziduurile cu aceasta. ^ Când carnea s-a înmuiat şi cade de pe oase.6-7 boabe de piper negru ■4 boabe de ienibahar ■3-4 crenguţe de pătrunjel verde . în aşa fel încât să poată să iasă aburul.O ceapă curăţată .Va de gâscă ■5-6 căţei de usturoi curăţaţi •O foaie de dafin .O linguriţă gelatină . apoi puneţi-le la fiert într-o oală cu gura largă şi cu apă de 3 degete deasupra bucăţilor de pasăre. pf'epat'C U '& ‘ 1 Spălaţi gâscă şi taiaţi-o în bucăţi. Tăiaţi carnea scoasă de pe oase în pătrăţele. 2 Fierbeţi piftia la foc foarte mic. . iar oasele repuneţi-le în oală.D ificultate ' • • • Sfat .O linguriţă sare . apoi opriţi focul şi strecuraţi-o din nou printr-o strecurătoare fină. atunci este momentul să o scoateţi din oală. în oala cu supă. 6 Serviţi piftia cu pâine proaspătă şi cu cremă de hrean. ^ Pisaţi usturoiul şi aşezaţi-l într-o strecurătoare fină. !?erere 7>€ . verificaţi carnea şi adăugaţi legumele întregi. Dizolvaţi gelatina în 3-4 linguri cu apă rece. Ţineţi capacul pe oală. Lăsaţi să se răcească şi apoi introduceţi piftia în frigider. după care turnaţi supa strecurată şi presăraţi frunzuliţe de pătrunjel netocat. 5 împărţiţi carnea în boluri de sticlă. Peste aproximativ 1 oră şi 1/2 de fiert.

Lăsaţi să se răcească şi apoi introduceţi piftia în frigider. "2. apoi opriţi focul şi strecuraţi-o din nou printr-o strecurătoare fină.2 morcovi curăţaţi . aproximativ 1 Kg . în aşa fel încât să poată să iasă aburul.aripile de curcan sunt pline de carne. dar au şi oase cu cartilagii. Ţineţi capacul pe oală. Lăsaţi supa să tragă aroma usturoiului. după care turnaţi supa strecurată şi presăraţi frunzuliţe de pătrunjel netocat. Dizolvaţi gelatina în 3-4 linguri cu apă rece.Un păstârnac curăţat . verificaţi carnea şi adăugaţi legumele întregi. pe care îl veţi fierbe separat într-o cană cu supă de legume. iar oasele repuneţi-le în oală. X n y '& d t& n te. Tăiaţi felii subţiri.O linguriţă sare M o d d& I Spălaţi aripile de curcan şi tăiaţi-le în bucăţi.O foaie de dafin . 5 împărţiţi morcovul feliuţe şi carnea în boluri de sticlă.6-7 boabe de piper negru . care con ţin colagenul necesar închegării piftiei. .O linguriţă gelatină . 4 Pisaţi usturoiul şi aşezaţi-1 într-o strecurătoare fină în oala cu supă.O ţelină curăţată . morcovul fiert separat. Fierbeţi supa cu oasele până dă în clocot. iar după 15 minute pasaţi uşor usturoiul înăuntrul strecurătorii şi apoi eliminaţi reziduurile cu aceasta. ^ Când carnea s-a înmuiat şi cade de pe oase. Peste aproximativ 1 oră şi 1/2 de fiert.' . atunci este momentul să o scoateţi din oală.O ceapă curăţată . Acest preparat este varianta cea mai slabă în calorii dintre toate piftiile.3-4 aripi de curcan. apoi puneţi-le la fiert într-o oală cu gura largă şi cu apa de 3 degete deasupra bucăţilor de aripi. spumând din când în când şi adaugând sarea împreună cu restul condimentelor.5-6 căţei de usturoi curăţaţi . Fierbeţi piftia la foc foarte mic. cu excepţia unuia dintre morcovi.J î/ 1 D ificultate O t» p ! C Z lh d jQ /l C o st % % Sfat . Tăiaţi carnea scoasă de pe oase în pătrăţele. apoi turnaţi-o în supa caldă. strecuraţi supa printr-o sită fină şi repuneţi-o într-o oală curată. S Serviţi piftia cu pâine proaspată şi cu cremă de hrean.

prin apăsarea uşoară a presei şpriţului.O linguriţă boabe de coriandru . apoi umpleţi şpriţul şi începeţi umplerea maţului. d a s ă D ificultate C o st % % sfa t — aproape toţi rom ânii îşi doresc o bucată de cârn at pe m asa de C răciu n. . 5 Pentru a consuma cârnaţii este nevoie să-i frigeţi .de. . dar trebuie ţinut co n t de faptul că carnaţii necesită grăsim e.Un pahar supă de vită preparată cu concentrat tip cub .carnea de porc poate fi am estecată cu carn e de vită. în timp ce cârnaţii ies din pâlnie. 2 Amestecaţi într-un bol adânc carnea tocată cu condimentele pisate şi cu supa de vită. p t-e p a t-a te . amestecându-le în acelaşi timp. ^ După ce aţi tras cârnaţii. apoi introduceţi-i în frigider.O lingură cu vârf de sare M c x l de. să-i prăjiţi sau să-i coaceţi în cuptor.1 Folosind un mojar din marmură sau bronz.2 m maţe de porc. ^Trageţi maţul de porc pe pâlnia unui şpriţ de cârnaţi.Un ardei iute roşu. uscat şi fară codiţă . lăsaţi-i 2-3 ore să se zvânte pe un platou sau pe o tavă. D eci veţi folosi carne de orice fel. înţepaţi-i din loc în loc cu un ac şi răsuciţi-i la distanţa pe care o doriţi. spălate şi curăţate foarte bine .O linguriţă măghiran măcinat . dar în prop orţie de 6 5 .7 0 % faţă de grăsime. E u vă propun o variantă sim plă şi la îndem âna oricui.1 kg carne tocată în amestec . .O linguriţă boia dulce . pisaţi toate condimentele.

puteţi afum a kaizerul în loc să-l coaceţi în cuptor.250 g sare . Veţi con su m a un kaizer m ult mai fraged şi fară conservanţi.este un prepatat com p licat. 2 A doua zi clătiţi kaizerul cu puţină apă rece şi apoi aşezaţi-1 intr-un bol. apoi ungeţi kaizerul pe partea fară şorici. apoi lăsaţi-1 să se zvânte. .2 Kg .2 linguri ulei de floarea soarelui . .2 linguri chimen măcinat . dar m erită efortul. Lăsaţi kaizerul în saramură timp de o săptămâna. acoperiţi cu o folie tava şi coaceţi kaizerul în cuptor timp de 1. Aşezaţi un grătar într-o tavă şi adaugaţi ’/2 de pahar cu apă.2 foi de dafin .2 linguri boia dulce . de formă dreptunghiulară. aproximativ 1. . încingeţi cuptorul la 160° C.dacă aveţi posibilităţi. 4 Lăsaţi kaizerul să se zvânte şi apoi serviţi-1 tăiat felii cu ceapă roşie sau usturoi şi cu pâine proaspătă.O lingură piper negru măcinat . apoi aşezaţi kaizerul pe grătar.3 linguri vin alb 1 Amestecaţi 7 0 g de sare cu zahărul şi frecaţi bine kaizerul pe ambele părţi. ^ O p ă riţi kaizerul scos din saramură în 3 1 de apă clocotită.o bucată de piept de porc cu şorici.5 -2 h. Lăsaţi-1 la rece timp de 24 h.C la s ă Sfat . Preparaţi o pastă din usturoiul curăţat şi pisat şi restul condimentelor.O linguriţă zahăr .2 căţei de usturoi curăţaţi . întorcându -1 din când în când. turnând deasupra o saramură preparată din restul sării şi 1 1 de apă.

O linguriţă sare M o d d& 1 Spălaţi carnea. 2 După ce bucăţile de carne de gâscă s-au rumenit frumos.Vi de pahar ulei de floarea soarelui . Aşezaţi deasupra ce^ apoi foile de dafin şi o cană de apă.O lingură zahăr ros . încingeţi o ^ rumeniţi.J ) C o st • % 4 i& p u te .O cană roşii cuburi în bulion . dar eu o prefer rece. scoateţi-le pe o farfurie la cald. . D ificultate .150 g măsline negre . In adăugaţi ceapa şi căliţi-o la foc domol. ^ încingeţi cuptorul la 175° C. în timp ce carnea se rumeneşte.1 cană şi Vi vin roşu sec . până devine foarte fragedă. apoi tăiaţi-o bucăţi nu prea mari şi ştergeţi-o cu un şervet curat şi uscat.( S is ta te . la foc mediu. presărând pătrunjelul tocat. cu ulei şi acestora în ă b u şită .Vi de lămâie . timp în care înmuiaţi roşiile cuburi cu zahărul.gustarea de iepure se sen'eşte caldă. tocaţi măriii^ . acom p an iată de pâine prăjită. vlrt h o Ş ^ Sfat .5 . gustând de sare. vânai . După 4 0 -4 5 de minute verificaţi carnea. după care ravă. Adăugaţi vinul împreună cu măslinele şi lămâia tăiată felii.2 foi de dafin .5 cepe roşii curăţate . bucăţile de carne condimentate. ^ Lăsaţi friptura 15 minute în cuptor. sau până câr> lichidul. . într-un singur strat.O lingură pătrunjel tocat .Vi de iepure de câmp sau de casă. 2-1. scoateţi-o pe un platou. aproximativ 1. Aşezaţi carnea într-o tavă. V in u l C avalerului Feteasca N eagră Tem peratu ra de se rv ire : 1 9-20® C M â n c ă r u r i potrivite: evaporat ţp carnc roşie. Introduceţi vasul la cuptor pentru 30 de minute. 5 După ce carnea a devinit fragedă. - .O linguriţă piper negru măcinat .

apoi adăugaţi-le împreună cu vinul şi rachiul compoziţiei de carne şi ficat. adăugând rozm arin în locul m ăghiranului . iar cu 10 minute înainte de final.P a t& u J& -flcicd D ificultate ' Cos t ^ ^ ih d o 5 ă Sfat .O crenguţă de cimbru . Introduceţi tava în cuptor pentru aproximativ 75 de minute.Un căţel de usturoi curăţat . aproximativ 100 g . Turnaţi compoziţia de ficat deasupra. /f. ca să se com bine aromele. Lăsaţi pateul să se răcească în vas. Pisaţi. folosind sita cu ochiuri mici. apoi aşezari-o pe fundul acestuia împreună cu crenguţa de cimbru. apoi introduceţi-1 în frigider până când se serveşte.O lingură sare M o el de. fară os .Vz linguriţă boabe de coriandru .2 linguri vin alb sec .30 0 g fleică grasă de porc.3-4 boabe de ienibahar . ^ Aşezaţi vasul de Jena într-o tavă cu marginile înalte.' 1 Spălaţi ficatul şi carnea. turnând apă fierbinte în aceasta. Lăsaţi vasul deoparte 2-3 ore. nivelând-o frumos. 2 încingeţi cuptorul la 160° C . eliminaţi folia de deasupra pentru a se rumeni pateul. f^crcTc 2>e .300 g ficat de porc .O lingură rachiu de vin . apoi tăiaţi-le bucăţi şi tocaţi-le în maşina de tocat. apoi întindeţi feliuţele de slănină peste aceasta şi acoperiţi vasul cu o folie de aluminiu. Frecaţi un vas de Jena cu o feliuţă de slănină.în locul ficatului de p o rc.5-6 felii subţiri de slănină de porc afumată. atât cât să ajungă la 2/3 din înălţimea vasului. puteţi folosi ficăţei de pasăre. p te p a t-a te . usturoiul şi condimentele. într-un mojar.V ^ linguriţă boabe de piper negru .

apoi tocaţi-o împreună cu ceapa călită în maşina de tocat.AJuat de clătite suficient pentru 8 -1 2 bucăţi (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . Câte 2 la o porţie cu sos cald de roşii şi smântână.O ceapă curăţată . încingeţi restul de ulei într-o tigaie cu marginile înalte şi rumeniţi-le uşor pe ambele părţi.O linguriţă pătrunjel tocat .O bucată de friptură rece de porc. apoi împărţiţi în mod egal umplutura pe mijlocul acestora.CJâtite. ^ Serviţi clătitele. (rămasă de la o masă festivă) aproximativ 6 0 0 g . Rezultatul va fi o mixtură cu aspect de pastă.Tăiaţi carnea bucăţele.Un vârf de cuţit de cimbru tocat .* /2 linguriţă sare M o d o fe 1 Tăiaţi ceapa solzi. apoi încingeţi o lingură cu ulei într-o crăticioară şi căliţi-o uşor. cimbrul şi pătrunjelul tocat. Adăugaţi 2-3 linguri cu smântână.O cană sos de roşii . trecând-o prin sita cu ochiuri mici. apoi asezonaţi.ţ/2 linguriţă piper negru măcinat . 2 Prăjiţi clătite din aluatul gata preparat. împăturaţi clătitele în formă de plic. . D ificultate CM S/yfâjitânâ.O cană smântână fermentată . Sfat -p u te ţi folosi şi carne fiartă sau friptură de vită .2 linguri ulei de floarea soarelui .

1 pahar ulei de măsline . preparată cu concentrat tip cub . lăsând pereţii cu grosimea de 1 cm.1. Aceasta ajută la tratarea cancerului şi leucem iei şi este benefică în convalescenţă. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă şi căliţi ceapa uşor. încingeţi cuptorul la 170° C. ? 2 8 /refere 3>e . Adăugaţi supa de legume. Tocaţi mărunt ceapa şi usturoiul.u /y jp /u tâ . când sfecla este fiartă.reţetă de post. Un pahar cu suc de sfeclă băut zilnic ne scapă de oboseală şi tonifică organism ul.5 kg sfeclă roşie. X tiy '& d î& Jlte.V ^ linguriţă piper negru măcinat . scoateţi-o într-un vas şi curăţaţi-o de coajă.O linguriţă sare M o d de.4 cepe curăţate . • .Un căţel de usturoi curăţat . Tăiaţi sfeclele de ju r împrejur.3 5 0 g miez de nucă măcinat . pentru a le da o formă regulată. apoi scobiţi-le în partea superioară. rămasă după umplerea sfeclelor. 1 Fierbeţi sfeclele în apă cu sare. cimbrul şi condimentele. spălată bine . fierbând sosul 5-6 minute. 2 După 6 0 -7 0 de minute. sfecla este apreciată de foarte m u lt tim p ca stim ulent hepatic şi digestiv. ^ Aşezaţi sfeclele într-un vas de Jena. stropită cu zeamă de lămâie. 5 Serviţi sfecla caldă. gustoasă şi hrănitoare în acelaşi timp. turnaţi de jur împrejur sosul de ceapă şi introduceţi vasul în cuptor pentru 20 de minute.Zeama de la o lămâie . apoi adăugaţi restul de nucă.O crenguţă de cimbru . d u f iu c j D ificultate ' j C ost ^ Sfat . Umpleţi acum sfeclele cu miez de nucă măcinat.Un pahar supă de legume.

\ \ .

Lăsaţi^o'Sa se răcorească puţin.5 kg de sfeclă roşie.Zeama de Ia o lămâie . apoi stropiţi-le cu zeamit^e lăfnâie şi serviţi cu pâine proaspătă. apoi curăţaţi-o de coaj^ şî'tăiaţi-o felii subţiri. până când aceasta este moal^şi vârful unui cuţit ascuţit intră uşor în ea. spălată bine . S o S D ificultate C o st ^ .500 g sos Scordolea (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . 2 Aşezaţi straturi alternative din felii de sfeclă şi sos Scordolea. 1 Coaceţi sfecla în cuptorul preîncălzit la 185° C. pe ur^ platou micuţ. .1. CM. timp de 6 0 -7 0 de minute.O linguriţă sare \ V M o d Ae.S -pG cJă.

O lingură sare grunjoasă M o d <de.4-6 felii de costiţă afumată. de aproximativ 1 cm grosime .un preparat sim plu.1 încingeţi cuptorul la 200 “ C. brânză de b u rd u f şi ceapă roşie rum enită. ficăţei de pasăre prăjiţi în ulei de floarea soarelui şi stropiţi cu o ţet de vin roşu. cu untura de porc. Aşezaţi pachetele de cartofi pe o tavă şi introduceţi tava în cuptor pentru 50-60 de minute.C a r d :< D r P i D ificultate C ost % ^ fh d cx ^ d y d u S / y iâ n t â jia > şî c i o s t i ţ . 4 Presăraţi fâşiuţele crocante de costiţă pe deschizăturile cartofilor. apoi prăjiţi-le într-o tigaie. Tăiaţi 4 folii de aluminiu alimentar în pătrate cu latura de 2 2 -2 3 cm. aşezând cartofii pe farfurii. până devin crocante. înţepându-i cu o scobitoare. etc. mari. apoi frecaţi-i bine cu sare şi aşezaţi-i în mijlocul fiecărei folii de aluminiu. în formă de cruce. . puteţi folosi ji alte um pluturi p en tru cartofii copţi (ex. 2 în timp ce cartofii se coc.2 linguri untură de porc sau ulei de floarea soarelui . Omogenizaţi smântână cu un tel sau cu o lingură. 2 Verificaţi cartofii dacă sunt pătrunşi. eliminând şoricul. pentru a servi o cină cu m eniu diversificat.ă Sfat . presărând în sfârşit pătrunjel tocat. p t s p a t a t e . înseamnă ca sunt gata. fară adaos de grăsime. tăiaţi costiţa fâşiuţe. pentru perioadele friguroase de to am n ă târzie. creveţi sotaţi în tigaie şi con d im en taţi cu ardei iute şi sos de roşii.4-6 cartofi roşii.O linguriţă pătrunjel tocat . Desfaceţi folia de aluminiu. spălaţi bine . apoi turnaţi deasupra smântână. Ungeţi cartofii spălaţi. presând uşor lateralele acestora pentru a-i deschide. dar pe bază de cartofi. Dacă intră uşor. 5 Serviţi cartofii fierbinţi. Acum crestaţi cartofii de-a lungul şi de-a latul.Un pahar smântână fermentată .) . împăturind-o frumos.

V 4 pachet unt . 2 încingeţi cuptorul la 220° C. . spălată şi curăţată. încălziţi uşor untul şi ungeţi tava.O conopidă mare. folosind un blender. pe care doriţi să-i im presionaţi cu . nu-1 uitaţi pe acesta. M o d de.25 0 g cartofi albi. 2 Serviţi piureul de conopidă cu friptură rece rămasă din ajun sau cu ouă ochiuri. servit cu ciuperci şi slăninuţă afum ată fripte pe grătar şi un păhărel de ţuică fiartă înainte. După ce s-au omogenizat. stropiţi-le cu restul de unt caid şi introduceţi tava în cuptor. cartofii tăiaţi în felii de 0. fierbeţi timp de 30-35 de minute. sau până s-au înmuiat. Impărţiţi-o acum.5 1 de apă cu puţină sare. pentru 15-16 minute. în 4-6 pătrate. Separat. apoi întindeţi-o pe un tocător. în alt vas. tot Ia foc d om ol. în oala în care a fiert. ^ Serviţi bulzii cu smântână deasupra.2 linguri unt ' Un pahar smântână fermentată. .Un vârf de cuţit de nucşoară .‘/2 pahar smântână fermentată . 2 cm. iar dacă aveţi impresia că se poate întâmpla aşa. cu 2 0 % grăsime A io c / ei& 1 Fierbeţi conopida timp de 20 de minute in 1. tim p de 8 -1 0 m inute.4 00 g brânză de burduf .veţi prepara o m ăm ăligă care va trebui sâ fiarbă tim p de 2 0 de m inute Sfat .O linguriţă sare preparate rom âneşti. D acă totuşi aveţi musafiri. Aveţi grijă ca bulzii să nu se crape. dar care nu se prepară acasă în fiecare zi.5 cm. bulzul este un preparat tradiţional. pentru a le rumeni frumos.6 00 g mămăliguţă. apoi am estecaţi bine în ea şi lasaţi-o să se pătrundă. intr-un strat de 2 După ce ambele feluri de legume s-au fiert. preparată cu un adaos de o lingură cu mălai faţă de cantitatea obişnuită (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . scoateţi-i imediat afară din cuptor. încălziţi piureul fară a -1 aduce la punctul de fierbere. Aşezaţi acum cuburile de bulz. aproximativ 1 kg .Un vârf de cuţit de piper alb măcinat . d o / io p id ă . amestecaţi-le şi pasaţi-le.P iU h A d e . deasupra unui ochi de aragaz şi amestecând uşor. aplatizându-le uşor şi aşezând în mijlocul fiecărui pătrat un cocoloş de brânză. 1 Preparaţi mămăliguţă. turnând amestecul într-o cratiţă. curăţaţi . Este tot ce poate fi mai rom ânesc. Rulaţi mămăliga în jurul cocoloaşelor. adăugaţi smântână şi condim entele. C M S dU ^tâ/iZa d& ^Uf'dU'f / y fâ / it â / iă C ost ^ ţ Dificultate Sfat D ificultate C ost ^ ^ . la foc foarte m ic. formând nişte cuburi sau bile.puteţi renunţa Ia cartofi d acă nu vă plac.

1 Preparaţi mămăliguţă. ^ Serviţi mămăliga porţionată.100 g caşcaval afumat .100 g urdă de oi .M â /y iă jt^ ih d& ^ h â /iZ â .ca şi bulzul.1 0 minute. . Sfat . Ungeţi un vas de Jena cu o lingură cu unt. bun de serv'it când aveţi musafiri. 2 încingeţi cuptorul la 180° C şi introduceţi vasul înăuntru pentru 20 de minute.60 0 g mămăliguţă pripită (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .Un pahar smântână A foc/ de.100 g brânză de burduf . apoi reintroduceţi vasul în cuptor pentru încă 8 . Turnaţi acum deasupra mămăligii in pături. d e fe re 2 >e .aşezaţi brânza de burduf. apoi înrindeţi un strat subţire ( aproximativ 1 cm ) de mămăligă. apoi caş-mămăligă-urdă-mămăligă-caşcaval afumat ras-mămăligă-restul de unt. puţin sărat .2 linguri unt . apoi din nou mămăligă. s m â n tâ n ă omogenizată cu un tel. m ăm ăliga în pături este to t un preparat tradiţional.100 g caş de oi.

deoarece ficatul “cere” cond im ente.O linguriţă piper negru măcinat . lăsând o margine de 2 cm de jur împrejur. după care aşezaţi-1 în tăviţa pe care o veţi introduce în cuptor pentru 2 0 -2 5 de minute. Gustul va fi specific fiecărei vietăţi.* /2 de ţelină medie curăţată . apoi întindeţi umplutura peste foaia de aluat. 2 îladeţi pe răzătoarea cu ochiuri mari zarzavatul.O bucată de ficat de viţel de aproximativ 3 0 0 i .2 linguri unt . formând un sul. acoperiţi şi fierberi totul timp de 20 de minute la foc mediu. în locul celui de viţel. iar după coacere nu se va sim ţi tăria acestuia. sare şi piper. Radeţi caşcavalul într-un bol mititel. adăugaţi supa caldă. după care scoateţi -1 pe o farfurie caldă.50 g caşcaval .Un morcov curăţat .5 cm. apoi adăugaţi orezul. Cu 6 -7 minute înainte de final presăraţi caşcavalul ras peste ruladă.1.O cană sos de roşii (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) M od d e. condimentându. ^ în timp ce orezul fierbe. 1 Spălaţi ficatul. Rulaţi aluatul. apoi tăiaţi-1 bucăţele. tocaţi ficatul prin maşina de tocat.Un pahar orez cu bobul rotund . cu sos cald de roşii alături.O linguriţă sare . încingeţi restul de ulei într-o crăticioară şi înăbuşiţi zarzavatul.^ u / o d ă D ificultate C ost % % Sfat “ puteţi folosi ficăţei de pasăre sau ficat de porc.3 linguri ulei de floarea soarelui . 5 Serviţi rulada de ficat tăiată felii. dar rulada vă va ieşi la fel. încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi o tăviţă cu untul rămas.să nu vă fie frică să utilizaţi m ai m ult piper negru m ăcinat. .4 -0 . pentru a se gratina.3 pahare şi Vi supă de pasăre. iar când acesta din urmă începe să pocnească. ^ întinderi aluatul într-o foaie dreptunghiulară cu grosimea de 0 . preparată cu concentrat tip cub de linguriţă cimbru tocat . Amestecaţi ficatul tocat cu orezul răcit uşor şi cu cimbrul. cu sita mare. < 5 U ăT 4 ^ X . încingeţi o lingură cu unt şi una de ulei într-o tigaie cu fundul gros şi rumeniţi ficatul la foc iute.O ceapă curăţată .4 0 0 g aluat fraged (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . .

.

. tapetând-o cu pesmet. caşcavalul.2 5 0 g caşcaval . apoi adăugaţi faina.2 linguri unt . adăugând şi soteul de ciuperci. bateţi separat gălbenuşurile de albuşuri. verdeaţa. ^ Serviţi checul porţionat cu un pahar de vin roze. Condimentaţi şi lăsaţi să se răcească puţin.2 linguri mărar tocat . 2 în acest timp radeţi caşcavalul pe răzătoare cu ochiuri mari. Omogenizaţi cu grijă. continuând până soteul nu mai lasă apă.4 0 0 g hribi spălaţi şi curăţaţi . apoi adăugaţi ceapa verde şi ciupercile.pentru un chec mai pufos.O legătură de ceapă verde curăţată şi spălată .2 linguri pătrunjel tocat . Tăiaţi ciupercile lamele. .Vr linguriţă piper negru măcinat M o d d& I Tocaţi mărunt ceapa roşie.2 linguri pesmet de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) .1 lingură şi Vi faină .O linguriţă sare . bateţi 3 ouă şi un praf de sare cu mixerul. Tăiaţi ceapa verde rondele subţiri. încingeţi uleiul într-o crăticioară şi căliţi uşor ceapa roşie.4 ouă . până se fac spumă. ^ încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi o tavă de chec cu unt.O ceapă roşie curăţată .C J ie jC L Q p & t i' t iV C jU p & tc J Sfat . pe cele din urm ă în corp orându -le la sfârşit cu o lingură de m etal. Turnaţi compoziţia în tavă şi introduceţi tava în cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute.

2 în timp ce carnea fierbe. împreună cu unul dintre gogoşari.O rădăcină de pătrunjel curăţată . ornând cu fâşii de gogoşar şi fire de pătrunjel. Aceasta nu are nim ic de a face cu salata franţuzească al cărei num e îl poartă.3 0 0 g pulpă de vită . pe un platou.2-3 fire pătrunjel verde M o d de.O lingură sare . Tăiaţi şi cartofii tot în cubuleţe cu latura de 1 cm. p te p a tO tA ' 1 Puneţi pulpa de vită. Când mai sunt 2 5 -3 0 de minute din timpul de fierbere adăugaţi morcovii şi rădăcina de pătrunjel. După 35-40 de minute verificaţi dacă s-au fiert. apoi porţionaţi-o şi serviţi-o cu pâine proaspătă. spumând-o când este nevoie şi adăugând sare şi boabele de piper la jumătatea timpului de fierbere. scoateţi-le pe o farfurie să se răcească. dar este atât de gustoasă şi până la urm ă atât de rom ânească în cât putem să ne-o atribuim ca şi preparat tradiţional. puneţi şi cartofii la fiert cu 1. la fiert în 1.500 g cartofi albi spălaţi bine . toate ingredientele.2 gogoşari roşii muraţi .3 0 0 g maioneză de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . spălată în prealabil.O lingură zeamă de lămâie .2-3 castraveţi muraţi. După ce toate ingredientele s-au fiert. de dimensiune medie .2-3 morcovi curăţaţi .5 1 de apă rece.în ţara noastră aproape că nu există nici o masă de Revelion fară nelipsita salată de boeuf. ^T ăiaţi gogoşarul rămas în fâşiuţe şi rupeţi frunzuliţele firelor de pătrunjel. într-un bol adânc. maioneza păstrată.5 I de apă cu sare. Amestecaţi maioneza cu muştar şi puţină zeamă de lămâie ( după gust). rezervând 4-5 linguri de maioneză pentru ornat. opriţi focul şi lăsaţi cartofii să se răcească apoi curăţaţi-i de coajă. Aşezaţi salata în formă de dom. iar apoi stoarceţi-i de zeama în exces. Fierbeţi-o la foc mediu. D ificultate * C o st % 9 « Sfat .100 g mazăre congelară . de. în strat subţire. . Decongelaţi şi scurgeţi de apă mazărea. apoi întindeţi deasupra. timp de 2 ore.7 cm. Curăţaţi castraveţii de coajă. apoi amestecaţi cu grijă. .So/cdă. Tăiaţi carnea. ^ Lăsaţi salata la frigider minim 24 h. morcovii şi rădăcina de pătrunjel fierte în cubuleţe cu latura de 1 cm.5 -0 . apoi tăiaţi-i în cubuleţe cu latura de 0 .

X n ^ & d î& rîte. gogoşari.6 cm grosime. . 5. amestecată uşor. Stropiţi salata cu ulei de floarea soarelui şi lăsaţi-o la rece măcar V-i de oră înainte de a o servi. ceapă. sau până când sfeclele sunt coapte şi pătrunse. tăiaţi gogoşarii curăţaţi în fâşii şi tăiaţi ouăle felii. 5 Serviţi salata ca atare. tăiaţi ceapa solzi. Poate c e re re 2>e sA L A T e fi acompaniament lângă o bucată de friptură sau se consumă ca atare.Vi linguriţă piper negru măcinat . ouă.2 linguri oţet de mere .100 g măsline negre fată sâmburi .2 linguri ulei de floarea soarelui . S ' f e j d J ă .O linguriţa sare M od 1 Fierbeţi cartofii în 2. con siste n tă . apoi spălat bine .Vi linguriţă mărar tocat M < x i J& p t'e p a t'0 }'& 1 încingeţi cuptorul la 190° C şi aşezaţi sfeclele pe o tavă pe care o veţi introduce în cuptor pentru 5 0 -6 0 de minute.S a /c d ă . ^ Aşezaţi într-un bol straturi succesive de felii de cartofi.O lingură oţet de vin alb . ■ . 2 în timp ce cartofii fierb.0. cu pâine proaspătă sau ca acompaniament lângă fripturi grase. curăţat de sâmburi şi cotor. Omogenizaţi bine.poate cea m a i des pre pa ra tă salată d in tre toate. Stropiţi salata cu sosul de ulei şi oţet.1-2 rădăcini de hrean. dar nu s-au sfărâmat.1 kg cartofi roşii.O linguriţă sare .2 cepe roşii de apă. curăţaţi-i de coajă şi tăiaţi-i felii de 0 .salata de sfeclă poate fi pusă ia borcane. spălaţi bine .3 ouă . măsline şi condimente. radeţi hreanul pe răzătoarea cu ochiuri mici. d s . ^ Aşezaţi într-un bol straturi de felii de sfeclă presărând amestecul de hrean peste acestea. caz în care re n u n ţa ţi la ouă. curăţate .4-5 sfecle de dimensiune medie.Un gogoşar murat. Sa/ată D ific u lta te ^ Cost ^ ^ S fa t . d jG O ^ â . ^ Salata se serveşte după 1-2 ore de stat la rece. uleiul cu oţetul. salata o rie n ta lă este Sfat . spălate . după care amestecaţi-1 cu oţetul. acoperită cu o peliculă de ulei de floarea soarelui şi ţinută 2 -3 săptăm âni în căm ară sau frigider. d a r poate fi c o n su m a tă şi ca p ro d u s de post. până când flirculiţa intră uşor în ei.5 1 de apă cu puţină sare. iar apoi daţi-o la rece. d a to rită c a rto filo r şi o u ă lo r. ^ După ce sfeclele s-au copt şi s-au răcit puţin. . într-un bol. 2 în timp ce sfeclele se coc în cuptor. m ă rin d can titate a de m ă sline negre. Acum scoateţi-i sub jet de apă rece. Ultimul strat va trebui să fie de cartofi. curăţaţi-le de coajă şi tăiaţi-e felii subţiri. sarea şi zahărul.% pahar ulei de măsline extravirgin .O linguriţă zahăr tos . folosind mandolina. timp de 4 0 -4 5 de minute. curăţare de coajă .

persoanelor care doresc să slăbească.O linguriţă sare M cx l J Tăiaţi cartofii felii de 1 cm. . curăţaţi .5 1 de apă. 2 în timp ce cartofii fierb.'/2 kg cartofi albi. curăţate de coajă . Ţ in m inte că bunica îm i dădea ridiche rasă ori de câte ori răceam în zona pieptului.4 ridichi negre de dimensiune medie. S A LA Te .id id h i C o st % D ificultate Sfat . ^ Amestecaţi piureul răcit cu ridichile şi maioneza şi serviţi salata în cupe sau boluri. până sunt pătrunşi. radeţi ridichile pe râzătoare cu ochiuri mari. de asem enea este bună în com baterea cancerului şi a răcelii. presârându-le cu restul de sare. ca pentru un piure. sub form ă de salată. Scurgeţi cartofii fierţi şi pasaţi-i.O cană maioneză de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . apoi fierbeţi-i cu puţină sare în 1.ridichea neagră este recom an dată. la foc mediu. timp de 30 de minute.S o ja t ă t .

în prim ul caz trebuie să-l lăsaţi m ult tim p în apă rece să se înm oaie şi nu va mai fi gustos. fâşii de peşte. in 1 1 de apă clocotită.1 linguriţă sare M o d de. omogenizând bine compoziţia. felii de ouă. 4 Aşezaţi pe un platou rotund cercuri concentrice din rondele de morcovi şi fâşiuţe de ţelină.timp de 20-30 de secunde. saJate.3 cepe roşii curăţate . apoi răciţi-le în jet de apă rece şi curăţaţi-le de coajă. când alegeţi peşte sărat aveţi grijă să nu fie uscat sau să nu fie lipicios.SaJată de.m andolina de ouă este form ată dintr-u n grătar cu o adâncitură sub form ă de ou . I Spălaţi cu apă rece şi apoi curăţaţi fileurile de peşte de oase şi resturile de piele. uşoare .O ţelină medie curăţată . Tăiaţi ouăle fierte felii subţiri. răcind-o la urmă sub jet de apă rece.2 linguri oţet de mere . apoi tăiaţi-le în şuviţe subţiri. Pe de altă parte.100 g măsline negre . fripturi la grătar. Aceasta este străbătută de o reţea de fire subţiri din sârm ă inoxidabilă care. ^ Curăţaţi castraveţii muraţi de coajă. pătru nd printre despărţiturile grătarului. după care serviţi-o cu pâine proaspătă. Vinul Cavalerului T em peratu ra de servire. apoi plonjaţi-o. 2 Tăiaţi ceapa solzi. Fierbeţi ouăle timp de 8 minute în 44 1 de apă cu sare. apoi tăiaţi-i fâşiuţe subţiri. 13" C Mâncăruri potrivite: aperitiv.3 castraveţi muraţi spălaţi bine cu apă rece şi curăţaţi de capete . Stropiţi salata cu sosul de ulei şi oţet şi lăsaţi-o la rece timp de oră. solzişori de ceapă. cu o strecurătoare fină. peşte. brânzeturi proaspete. prins cu balamale de o ramă cu dim ensiunile grătarului. folosind mandolina fină de ouă. tăind oul in felii subţiri. scj-u/yt^ii sau D ificultate C o st ^ ^ Sfat .3-4 fileuri de scrumbii sau heringi săraţi . iar în mijloc măslinele negre. Amestecaţi într-un bol verdeaţa tocată cu oţetul şi uleiul. . peştele nu a fost bine conservat şi s-a stricat. iar ţelina în fâşiuţe subţiri. Opăriţi ţelina şi morcovii întregi în 1 1 de apă clocotită.3-4 morcovi medii curăţaţi .2-3 frunze de mentă tocate . m âncarc chinezească. la închiderea ram ei.2 ouă . în al doilea caz.3 linguri ulei de măsline . timp de 3 minute. morcovii în rondele. apoi răciţi-le şi pe acestea sub jet de apă rece şi tăiaţi.O linguriţă mărar tocat .

oţetul. 5 Marinata va fi gata peste 3 -4 zile. apoi tăiaţi-le bucăţi de 5-6 cm şi ştergeţi-le de excesul de apă. împăturit.O linguriţă sare M o d de. După 10 minute opriţi focul şi lăsaţi să se răcorească puţin.O linguriţă boabe de muştar . p / â ti d ă .preparatul l-am învăţat de la Bebe Savaria. pe fiandul cratiţei.4 cepe medii curăţate . M arc pescar şi am ator de preparate pescăreşti m i-a destăinuit o reţetă simplă dar extrem de gustoasă. Puteţi mişca borcanele din când în când ca să eliminaţi din aerul rămas înăuntru. naşul fiicei mele.1 pahar şi Vi ulei de floarea soarelui .O cană oţet de vin alb . 2 Puneţi la fiert 2 căni de apă. boabele de piper şi de muştar şi fi-unzele de dafin.M a r in a tă d e . curăţate de solzi.2 linguri ulei de măsline . presându-le cu grijă. ^ Puneţi 2 1de apă la fiert într-o cratiţă lată. la foc mediu. iar când apa clocoteşte puneţi ceapa la fiert. apoi spălate frumos . încingeţi uleiul de floarea soarelui intr-o tigaie cu marginile înalte şi frigeţi bucăţile de peşte sărate în prealabil.4-5 foi de dafin .O lingură boabe de piper negru . ştergeţi-le bine cu o cârpă curată şi aşezaţi înăuntru bucăţile de peşte prăjit. /f. După ce borcanele s-au răcit turnaţi câte o lingură cu ulei de măsline deasupra umpluturii din borcane. folosind o cârpă curată şi uscată. Tăiaţi ceapa solzişori subţiri. Important este să le aşezaţi cu gtira în jos. Aşezaţi deasupra şervetului atâtea borcane de sticlă câte credeţi că veţi folosi ( eu recomand 2 a câte 4 0 0 g ). apoi astupaţi-le ermetic şi puneţi-le în cămară sau în fi-igider. aşezaţi un şervet gros. . . După ce borcanele au stat la sterilizat 15 minute. c e re re : D e x A ^ ^ A i sA iA Te : . Turnaţi deasupra lor marinata cu tot cu ceapă şi lăsaţi peştii să se “aşeze”. pt'SpatO }'& 1 Crestaţi plăticile în zig-zag.10 plătici cât palma. Când apa a început să fiarbă uşor. pentru a fi sterilizate. Vă recomand să o consumaţi cu ceapă de apă şi pâine proaspătă. Scoateţi bucăţile de peşte pe hârtie absorbantă. căpăţâni şi viscere. tamponându-le uşor. D ificultate C o st % % Sfat .m arinata poate fi fiartă la b ain -m arie atunci va rezista peste iarnă. câte 2-3 minute pe fiecare parte.

.

^ Serviţi supa cu pâine proaspătă şi. timp de 6-7 minute. <^ost % % % s â r c u t < u i /^ r a z S / y t â n t â js ^ Sfat . Acestea se vor desprinde foarte uşor. După ce s-au copt. 2 înmuiaţi restul de unt într-o oală. apoi adăugaţi laptele şi supa de legume. împăturiţi bine foile de aluminiu. Acoperiţi oala şi înăbuşiţi totul la foc mediu. într-o tavă în cuptor.pen tru a cu răţa şi spăla prazul trebuie înlăturate prim ele frunze. . D u pă ce le-aţi despicat. cu ceapă de apă. apoi opriţi focul. adugaţi sare după gust.Vi pachet unt . continuând încă 3 minute. condimentând şi adăugând pătrunjelul tocat. Acum puneţi câteva bucăţele de unt pe fiecare foaie. hering . Tocaţi mărunt costiţa şi sotaţi-o timp de 2 minute. dar fară a le desprinde de tot. încingeţi cuptorul la 190° C şi aşezaţi pachetele de peşte.S u f? ă Dificulcace d e . apoi adăugaţi praaul tăiat rondele şi cartofii tăiaţi cubuleţe de 2 cm. preparată cu concentrat tip cub . .2 cartofi roşii curăţaţi . Mărunţiţi bucăţile de peşte.O linguriţă sare M o d J& 1 Rupeţi 2 bucăţi de folie de aluminu. spălaţi-le sub jet de apă rece care va curge dinspre rădăcină spre vârf.O lingură pătrunjel tocat . bucăţile de peşte sărat şi sucul rezultat din coacerea peştelui. dinspre v ârf spre rădăcină.O cană lapte . apoi acestea vor fi despicate în patru. Continuaţi încă 5 minute.2 peşti săraţi ( scrumbie. pentru 5-6 minute. te fe re / ăupe. curăţate de partea verde şi primele frunze.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat .100 g costiţă fară os şi şotie . apoi adăugaţi smântână dulce. scoateţi peştii din folie şi curăţaţi-i de piele şi oase.3 căni supă de legume. dându-le formă pătrată cu latura atât de mare încât să cuprindă fiecare peşte. . aşezaţi peştii şi stropiţi cu vin.Un vârf de cuţit de nucşoară rasă . Fierbeţi totul timp de 15 minute.Un pahar smântână dulce . iar apoi spălate .O ceapă curăţată . adăugaţi ceapa.V 2 pahar vin alb sec . în acest fel veţi elim ina firele de p raf ce au rămas acolo după creşterea succesivă a frunzelor.peştele fiind sărat. eventual.4 fire medii de praz.

Adăugaţi supa de legume şi acoperiţi oala.2 căni crutoane de casă .O ceapă curăţată . .Un morcov mare sau 2 morcovi medii.O ceapă mare curăţată . acesta se transformă într-un preparat miraculos ce n-ar trebui să lipsească din dieta săptămânală a nimănui. apoi zarzavatul. (eu prefer mămăliga pâinii). cxo^se. fiind antibacterigen şi util în com baterea gutei. timp de 2 5 -3 0 de minute.O rădăcină de pătrunjel curăţată .3 fire mari de praz curăţat şi spălat . timp de 30-40 de minute. p h O C o st % • Z d O ttc r P i . curăţaţi . dar ajută şi la elim inarea apei din organism .2 linguri boabe de chimen . curăţaţi . dacă doriţi.V x pahar ulei de floarea soarelui . ^ Serviri borşul cu pâine proaspătă şi ceapă de apă sau ardei iute.2 linguri faină . preparată cu concentrat tip cub . la foc mediu. iT o c a ţi mărunt zarzavatul şi usturoiul.O linguriţă boia dulce sau iute (cum vă place ) . Prazul ajută la reducerea hipertensiunii arteriale şi a colesterolului. la foc domol. prazul este o legumă des preparată în utilizat îm preună cu varză m urată. zarzavatul. adăugând pe rând. preparată cu concentrat tip cub . apoi rumeniţi uşor chimenul şi faina. tăiaţi prazul rondele cu grosimea de 1 cm M c x l eie. amestecând viguros. chim enul este om niprezent în preparatele bucătărie cehe.O linguriţă sare M o d d& phG pO tO /'e.această delicatesă este în acelaşi tim p atât de sim plă şi gustoasă în cât . cartofi. Presăraţi cu sare şi boia. oprind focul. încingeţi uleiul într-o oală cu fundul gros şi sotaţi. acesta este din Europa. '1 Tocaţi mărunt zarzavatul. perioada rece.Un morcov mare curăţat . ^ Serviţi supa de chimen cu crutoane şi smântână. pâine şi salate. uşor de păstrat peste iarnă. încingeţi o oaJă cu ftmdul gros. C him en ul este folosit pentru com baterea tusei şi răcelii la copii. prazul şi apoi cartofii.O lingură vârf de leuştean tocat . Fierbeţi acoperit.2 căni borş proaspăt .3 căni supă de legume.prazul este emblema naţională a galezilor şi este consum ată in mare parte n-am rezistat tentaţiei de a o in trodu ce în cartea de bucate.S u p ă D ificultate Sfat d& d h i/ y i& C o st (| Ji D ificultate Sfat d e . BO^ăU^X .3 căni supă de legume.2 linguri ulei de floarea soarelui (puteţi folosi untură.O linguriţă sare . şi tăiaţi cartofii cubuleţe de 2 cm grosime. 2 Strecuraţi supa fiartă. 2 Mai daţi câteva clocote. ?46 -fiT T îrT T 2 >e 1 ăUP£. In com binaţie cu cartofii şi borşul.O rădăcină de pătrunjel sau un păstârnac curăţat . usturoiul şi supa de legume. apoi adăugaţi leuşteanul. dar pentru mine este prea mult) . adăugaţi uleiul.2 căţei de usturoi curăţaţi .2 cartofi roşii. pasând uşor legumele şi repuneţi-o pe foc încă 3-4 minute. acoperiţi oala şi fiierbeţi totul. apoi adăugaţi sarea şi borşul fiert separat într-un ibric.

4 0 0 g linte galbenă.2 linguri oţet de vin alb . Puneţi lintea la fiert în oala în care s-a înmuiat. .O ceapă curăţată . d& d u S d o ttciJciă ctPu/yfoiâ.O linguriţă sare M o d ct& 1 Puneţi lintea la înmuiat. de aproximativ 8 0 0 -9 0 0 g .O lingură cimbru uscat . ^ Tocaţi mărunt ceapa şi usturoiul.Un pahar smântână Fermentată .C jo h iâ .5 1 de apă rece şi fierbeţi-o la foc domol. condimentând supa şi adăugând oţetul şi cimbrul. aleasă şi spălată . iar după 15 minute verificaţi dacă este fiartă. adăugând carnea şi legumele înăbuşite. spumând-o când este necesar.O lingură pătrunjel tocat .O şiră de scăricică afumată. în 2 1 de apă călduţă. După ce aţi dat 2-3 clocote. . opriţi focul. Strecuraţi zeama. 2 A doua zi puneţi la fiert scăricică în 1.y^ linguriţă piper negru măcinat . păstrând o cană din aceasta şi separaţi carnea de oase. de seara până dimineaţa. apoi înăbuşiţi-le în supa păstrată. 4 Serviţi supa în boluri cu smântână şi pătrunjel tocat. Continuaţi fierberea încă 5-6 minute.3-4 căţei de usturoi curăţaţi . până când carnea cade de pe oase.

iar zarzavatul în cubuleţe mici. atât în Rusia cât şi în U craina . varza.5 cm.2 căni borş . jumătate din verdeaţă şi mai daţi câteva clocote. spumând când este nevoie. cartofii în cuburi de 1. sarea şi piperul boabe. adăugaţi borşul cu sfeclă. ^ Când carnea nu mai ridică spumă.O sfeclă roşie curăţată .5 cm.5 1 de apă rece. Ciorba se serveşte cu smântână şi ardei iute. opriţi focul adăugând restul de verdeaţă. ^ Când atât carnea cât şi legumele sunt fierte. curăţată de cotor şi primele frunze . 5 Dup ă ce ciorba este gata.ţ4 varză albă mică.O ţelină mică curăţată .borşul cu sfeclă este de inspiraţie slavă.O rădăcină de pătrunjel sau un păstârnac curăţat . \ Sfat .O cană roşii în bulion sfarâmate . V t'ă ă .B o h Ş d e .4 5 0 g piept de vită cu os ' Un morcov mare curăţat . p te p a to te . tăiaţi varza în pătrate de 2. Fierbeţi carnea laToc'domoI. f^cTcre 2>e / sape.O lingură pătrunjel tocat . continuând fierberea încă 10 minute.4-5 boabe de piper negru . . 2 în timp ce ciorba fierbe încet.' 1 Spălaţi carnea şi tăiaţi-o în cuburi de 2 cm. continuând încă 20 de minute. sfecla în cuburi de 2 cm.Un pahar smântână fermentată .Un cartof mare curăţat .sfecla îi oferă acestui borş o culoare unică între preparatele bucătăriei rom âneşti.O lingură leuştean tocat . d U S fe ^ l/ ă S / y fâ n t â n ă . adăugaţi zarzavatul. Fierbeţi sfecla în borş şi lăsaţi-o în vasul în care a fiert. se prepară şi este la m are căutare. Adăugaţi cartofii şi roşiile.O ceapă mare curăţată .O linguriţă sare M o d de. . apoi puneţi-o la fiert în 2.

de seara până dimineaţa.când schim baţi apa în care fîerbeţi fasolea.2 linguri oţet de vin alb .O rădăcină de pătrunjel curăţată . adăugaţi costiţa cu zarzavatul călite.5 1 de apă. presărată cu pătrunjel tocat şi ceapă de apă separat. Tocaţi mărunt zarzavatul. I^ c rere 6U PC. . aleasă şi spălată .Un căţel de usturoi curăţat . Daţi câteva clocote. 2 A doua zi puneţi fasolea la fiert în apă rece şi schimbaţi apa de 2 ori. ciorba va fi la fel de gustoasă. roşiile în bulion.C jG t^ ă D ificultate 'f b ^ c > / & C o st % ( ţ c J ^ Q . 4 Serviţi ciorba de fasole. ^ în timp ce fasolea fierbe. fără os şi şotie .Un pahar roşii în bulion. Când fasolea s-a înmuiat şi este pătrunsă.O linguriţă pătrunjel tocat .O linguriţă sare M o d de. s o ^ ş a e x .O linguriţă cimbru uscat . în caz con trar boabele de fasole nu vor fierbe la fel. .O linguriţă boia dulce . aceasta trebuie să fie fierbinte. adăugaţi oţetul.3 5 0 g fasole aibă. nu se crapă. tăiaţi costiţa fâşiuţe şi rumeniţi-o într-o tigaie cu fundul gros. C L U d c y S t ^ i '^ ă Sfat . oprind apoi focul. Aceasta fierbe repede şi în m om en tu l când este fiartă.recom an d fasolea albă cu bobul m ăru nt. cimbrul şi boiaua dulce. c x o ^ s £ .O ceapă curăţată . adăugând sarea. sfărâmate . A treia oară puneţi fasolea să fiarbă în atâta apă cât să o acopere de o palmă.150 g costiţă afumată. 1 Puneţi fasolea aleasă la înmuiat în 2. tăiaţi usturoiul feliuţe şi adăugaţi-le peste costiţa rumenită. .puteţi înlocui cim brul cu tarhon.Un morcov mediu curăţat .

2 linguri ulei de floarea soarelui . Spălaţi carnea. D ificultate . Adăugaţi 2 1 de apă caldă. condimentele. Rupeţi din acesta găluşte şi adăugaţi-le ciorbei. după care tăiaţi-o cuburi cu latura de 2. adăugând şi prunele înmuiate cu 5 minute înainte de final. ^ După ce găluştele şi carnea sunt pătrunse şi moi.400 g pulpă de porc .J| j C o st ţ ^ Sfat . 2 în timp ce ciorba fierbe preparaţi din faină. .V i linguriţă piper negru măcinat . adăugaţi oţetul şi opriţi focul. apoi ştergeţi-o cu o cârpă curată şi uscată. pentru 4 -5 ore. 2 încingeţi uleiul într-o crăticioară şi rumeniţi bucăţile de carne. ouăle bătute şi untul călduţ un aluat de consistenţă medie.Va pachet unt . apoi acoperiţi oala şi fierbeţi ciorba la foc mediu timp de 45-5 0 de minute. C e r e r e i> £ c z O i^ B c . apoi amestecaţi înăuntru smântână.Un morcov curăţat .ciorba de p o rc cu prune are un gust rafinat.O lingură pătrunjel tocat . la foc iute.O lingură oţet de vin roşu . în apă călduţă.2 pahare smântână fermentată . Scoateţi carnea rumenită pe o farfurie caldă.2 ouă . Fierbeţi ciorba încă 12-15 minute. . U SC Lote. care poate fi îm bu nătăţit dacă înlocuiţi oţetu l cu zeam ă de lămâie.O linguriţă sare M cx J eJ& - 1 Puneţi prunele la înmuiat. Tocaţi mărunt ceapa şi radeţi rădăcinoasele cu răzătoarea cu ochiuri mari.O cană faină .O ceapă curăţată . iar în locul acesteia căliţi zarzavatul.5 cm.Un păstârnac curăţat ' 2 5 0 g prune uscate . d& p o tC L CLU p t u fie.C jG t^ ă . carnea. Lăsaţi ciorba câteva minute să se răcorească. presărând pătrunjel.

8-12 pipote de pui . pe rând.4-5 boabe de piper negru M e x l de. spumând ori de câte ori este nevoie. Puneţi varza desărată la fiert în 1 1 de apă şi supa de legume şi fierbeţi-o acoperit.2 linguri faină .Cjot^ă d & vatză ocră Jh G O s S ă d u D ific u lta te s / > iâ n ^ â / ) ă ^ D ificultate ' ' f ' • Cost ^ Sfat . . adăugaţi zarzavatul tocat. După 15-20 de minute.O cană roşii cuburi în bulion . J Tocaţi mărunt varza. C Z O /? B £ . apoi desăraţi-o în 2-3 ape.Un pahar smântână fermentată .8 -12 inimi de pui .2 linguri orez cu bob rotund . Daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. 1 Spălaţi măruntaiele de pui şi puneţi-le la fiert.O lingură leuştean tocat . Tocaţi mărunt ceapa şi rădăcina de pătrunjel. . adăugaţi roşiile cuburi şi orezul spălat.8-12 aripi de pui .O linguriţă boabe de chimen . în apă rece.O lingură mărar tocat .2 linguri ulei de floarea soarelui (puteţi folosi untură.2 căni supă de legume. dar pentru mine este prea mult) . chimenul şi faina. în timp ce măruntaiele fierb. la foc domol. în timp ce ciorba fierbe. încălziţi uleiul într-o cratiţă cu fundul gros şi sotaţi uşor zarzavatul.zeam a de varză poate fi înlocuită cu borş sau puteţi adăuga sm ântână. tocaţi mărunt zarzavatul.O rădăcină de pătrunjel sau un păstârnac curăţat .O linguriţă boia dulce .O ţelină mică curăţată . .O lingură pătrunjel tocat . 2 Serviţi ciorba cu ardei iute şi pâine proaspătă. Se m ai prepară şi a doua zi de Anul N o u sau de Sfântul Ion.O ceapă mare curăţată . preparată cu concentrat tip cub . Acum dregeţi ciorba cu smântână. apoi adăugaţi boiaua. Fierbeci totul la foc domol. Adăugaţi o cană de apă caldă şi turnaţi amestecul în ciorbă.ciorba de potroace este nelipsită de la nunţile din anu m ite zone ale ţării. iar după alte 15 minute adăugaţi-o peste ciorbă. 2 După o oră adăugaţi orezul spăJat şi continuaţi fierberea. gustaţi de sare şi opriţi focul. Z Când măruntaiele nu mai ridică spumă. în acest timp fierbeţi zeama de varză. iar la urmă inimile.Un morcov mare curăţat .O linguriţă sare . presărând mărar tocat. r e fe r e 2> £ s a p £ . apoi urmează pipotele.O ceapă mare curăţată . presărând verdeaţa tocată. amestecând să nu se prindă de fiind.O rădăcină de pătrunjel sau un păstârnac curăţat . puţină sare şi boabele de piper continuând fierberea. ^ După ce varza s-a fiert. gustând de sare.O linguriţă sare .O varză mare murată sau două verze mici .2 căni zeamă de varză . M o e i d& întâi veţi pune aripile.

3 morcovi medii curăţaţi .CJotJfâ. adăugaţi borşul şi tăiţeii. 4.2 Kg . apoi adăugaţi treptat laptele.gustul m inu nat al acestei ciorbe este dat de com binaţia interesantă de aflim ătură şi lapte. După 20 de minute de fierbere a ciorbei.Vi linguriţă piper alb măcinat . CLU ^ Sfat . .2 şire de scăricică afumată. amestecând cu o lingură de lemn. Fierbeţi laptele. Dificultate C ost ^ S d â tic jc jă . 2 Puneţi scăricică la fiert în 2 1 de apă cu condimentele.2 căni borş . puneţi şi borşul la fiert într-un ibric.O linguriţă busuioc proaspăt. ^ în timp ce ciorba fierbe în oală. •ar când a început să clocotească opriţi focul. Mai daţi câteva clocote.Serviţi ciorba cu ardei iute. apoi încingeţi untul într-o crăticioară şi înăbuşiţi-i uşor. aproximativ 1. iar când aceasta fierbe. Radeţi morcovii prin răzătoarea cu ochiuri mici. Daţi încă câteva clocote şi opriţi focul. tocat .ţ/2 pachet unt .250-300 g tăiţei de casă . .2 căni lapte . adăugaţi morcovul înmuiat şi busuiocul.O linguriţă sare M o d el& I Tăiaţi scăricică în bucăţi.

^ Umeziţi un şervet curat.2 cepe curăţate . apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată şi tăiaţi-le bucăţi. apoi turnaţi-1 peste rulada caldă. etc.O lingură cu vârf faină . încingeţi restul de ulei într-o crăticioară şi căliţi uşor ceapa tocată.şalăul poate fi substituit cu orice alt peşte. 2 încingeţi 3 linguri cu ulei într-o tigaie cu fundul gros şi căliţi uşor solzii de ceapă. 6 Când rulada este gata (scobitoarea înfiptă în aceasta iese curată). apoi folosindu-vă de marginile şervetului umed. . Fierbeţi sosul timp de 4 -5 minute.2 ouă . ba mai m ult.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat -o: M o d de.^u/adâ. ouăle. mixtura de peşte. folosind sita cu ochiuri mici. */ 2 din vin. cu cond iţia să serviţi sosul cald. .5 kg. curăţat de viscere. ^T receţi bucăţile de peşte împreună cu sardinele şi ceapa călită prin maşina de tocat.pentru a avea peştele cu răţat. cu grosimea de 2 cm. încingeţi cuptorul la 170° C. .rulada este gustoasă şi rece. solzi şi apoi tăiat în fileuri . apoi stoarceţi-i şi întindeţi-1 pe masă. d& ^a/âu D ificultate C o st % % % Sfat la cJi&t/ia/Ta . apoi introduceţi tava în cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute. puţină apă. până când acesta a încorporat toată apa ( nu trebuie să fîe în totalitate fie rt). orezul răcorit. 1 Spălaţi fileurile de peşte. puteţi să com bin aţi diferite tipuri de peşte. Amestecaţi. amestecaţi sosul din tavă cu sosul de roşii. Tăiaţi o lămâie în rondele egale în grosime. scoateţi tava din cuptor. rulaţi cât puteţi de strâns rulada.Un pahar vin alb sec . Fierbeţi orezul cu 2 pahare şi Vi cu apă şi un praf de sare. La jumătatea timpului de coacere. cu m ar fi. iar restul tăiaţi-1 solzi. stropiri rulada cu sosul din tavă.Vi pahar orez cu bobul rotund . 7 Serviţi rulada felii cu lămâile feliate deasupra şi sos de roşii lângă.Un şalău de aproximativ 1. păstrug<ă cu săbioară sau som n cu biban. Aşezaţi compoziţia de ruladă în formă de dreptunghi. puteţi ruga vânzătorul să o facă pentru dum neavoastră . mărarul şi condimentele. 5 în timp ce rulada se coace în cuptor. având în acelaşi timp grijă să nu presaţi prea tare compoziţia. adăugaţi roşiile. apoi lăsaţi-1 să se răcească uşor. Tocaţi mărunt Vz ceapă.Un pahar ulei de floarea soarelui ' 2-3 lămâi frumoase .O linguriţă mărar . Eliminaţi şervetul şi aşezaţi rulada pe o tavă stropită cu ulei. într-un bol.2-3 sardine dintr-o conservă cu ulei . restul de vin şi sare.Un pahar roşii cuburi în bulion . iar cănd aceasta a devenit translucentă. pe şervet.

acoperit. apoi săraţi-1 şi piperaţi-1.ieftină şi la îndem âna tuturor. t e fe r e 2><f j f -£ L u x ^ z 2> e s A z  . iar ardeiul gras tăiaţi-1 fâşiuţe. vinul cu pasta de roşii. gustaţi de sare şi continuaţi fierberea încă 7-8 minute. Amestecaţi într-un bol. dezosat . Adăugaţi peştele.Un ardei gras curăţat şi spălat . Sfat . adăugând şi cimbrul uscat. această to căn iţă poate să reprezinte un fel de m âncare cu aspect deosebit. apoi scoateţi-le pe o farfurie caldă. la foc mediu.O linguriţă sare M o e l <d& 1 Tăiaţi peştele cuburi. timp de 10-12 minute.1 kg de file de peşte alb.în loc de m ăm ăligă cu ouă puteţi sen'i tocăn iţa cu pâine friptă şi frecată cu usturoi .500 g mămăliguţă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . usturoiul feliuţe.4 -6 ouă . . Tăiaţi ceapa solzi.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . apoi adăugaţi sosul de vin şi fierbeţi totul.3 cepe curăţate . păstrând o lingură din acesta pentru ouă. In locul acestora căliţi ceapa şi ardeiul gras. pe care se aşează câte un ou ochi. încingeţi uleiul păstrat şi preparaţi ouăle ochiuri. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă.1 pahar şi '/z vin alb demisec . ^ în timp ce tocăniţa fierbe uşor.’T lD d.ăjii’ ^ ă d& D ificultate C o st ^ ^ cjx /a B u ^ ^ a c. Serviţi tocăniţa cu mămăligă.V ^ linguriţă cimbru uscat .2-3 căţei de usturoi . Rumeniţi bucăţile de peşte la foc mediu.*/ 2 pahar pastă de roşii .Un pahar ulei de floarea soarelui . usturoiul.

apoi adăugaţi prazul. scoateţi feliile de lămâie ( acestea dacă sunt lăsate în mâncare. o amăresc ). gustaţi de sare şi serviţi cu mărar tocat presărat deasupra.2-3 căţei de usturoi curăţaţi . Spălaţi măslinele în două ape. Continuaţi fierberea.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . apoi adăugaţi 2 căni cu apă caldă şi usturoiul.Un pahar ulei de măsline .O ceapă mică curăţată .O lingură faină . la foc mediu.100 g măsline negre . .P ta z c iu /y ia s /in & D ificultate j C o st ^ % Sfat . Daţi câteva clocote.pentru acesr preparat folosiţi măsline negre m ici. adăugaţi puţină apă călduţă.5 cm grosime. încă 10-12 minute la foc domol. ^ După ce măncărica este gata şi prazul este bine pătruns. Tocaţi mărunt ceapa.O lămâie .O lingură mărar tocat . Tăiaţi felii lămâia. roşiile şi vinul. ci au “carnea” fermă. feliile de lămâie şi usturoiul.Vi pahar vin alb sec . cerere 2 >e /^LU T^X 2>£: SAZA .Vi cană roşii cuburi în bulion . iar usturoiul feliuţe subţiri. curăţate de frunzele exterioare şi spălate bine . amestecaţi făina cu 2 linguri cu apă şi adăugaţi-o mâncării împreună cu măslinele. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă cu fundul gros şi căliţi uşor ceapa. ^ După 20 de minute.3-4 fire de praz medii.O linguriţă sare / M e x l de. care nu sunt zbârcite. amestecând din când în când pentru a nu se forma cocoloaşe. Dacă vi se pare că mâncarea nu este destul de lichidă. 1 Tăiaţi prazul rondele de 1.

Ăsta da secret.Un morcov mic curăţat . Tăiaţi ceapa solzi. deci părerea m ea este că ar trebui să-l considerăm ca preparat neaoş. Aceştia trebuie. 2 încingeţi uleiul într-o cratiţă cu fundul gros.O lingură pătrunjel tocat . continuând încă 3-4 minute. JT ă ia ţi cartofii în optimi sau douăsprezecimi.’7l:y2. CjQt’ to p i D ificultate C o st ^ Sfat .5 kg de cartofi. într-o form ă similară. presărând pătrunjelul tocat. opriţi focul.a/v'^ă. tăiaţi de dim ensiuni egale. după care adăugaţi morcovul.O linguriţă sare M cx i d e . iar roşiile trebuiesc zdrobite.3 căţei de usturoi curăţaţi . neapărat. continuând încă 5 minute la foc mediu.O cană roşii în bulion . continuând alte 10-15 minute. roşii. curăţaţi . în nici o altă ţară. în funcţie de mărime.alegeţi cartofi mari. .din câte ştiu eu.Un pahar ulei de floarea soarelui . Adăugaţi acum usturoiul şi roşiile zdrobite. leerere: 2 >€ i / T ia z e x 2>e . Tăiaţi morcovul rondele subţiri şi usturoiul feliuţe. apoi turnaţi 3 căni cu apă caldă. acest fel de m âncare nu se regăseşte.O linguriţă chimen măcinat . Acoperiţi cratiţa şi fierberi tocana timp de 15 de minute. de.3 cepe curăţate . dacă se poate din Ţara Bârsei. pentru a putea fierbe în acelaşi tim p. nu-i aşa? C hic! .1. Adăugaţi cartofii şi condimentele.O linguriţă boia dulce . Serviţi tocăniţa cu murături sau salată de varză. ^ După ce tocana s-a îngroşat şi cartofii sunt pătrunşi. apoi căliţi ceapa timp de 3-4 minute. dar fară a se fi sfărâmat.

amestecand uşor. . ciupercile se consu m ă de acum 2 -3 mii de ani.p i/ o f J| C o st C JU ^ p & tc J D ificultate Sfat .J . p a n a .) spălate şi curăţate . dar daca sunt folosite ca ingredient în c ât mai scu rtă durată. “ . puneţi capac şi lasaţi pilaful sa dea un clocot. 2 încingeţi uleiul într-o . cratită cu fundul eros şi căliţi uşor ceapa verde. - recom ad utilizarea ciupercilor sub form ă cru dă. ^ r . prepararea term ică trebuie să fie de vitam ine şi m inerale de to t felul. repuneri capacul şi introduceţi cratiţa m cuptor pentru 20 de minute. fară a ridica capacul.500 g ciuperci proaspete (Champignon. ^ 2 încineeti cuptorul la 180° C. etc. iar după 3 minute descoperiţi-o şi presăraţi cu pătrunjel 5 Serviţi pilaful cu parmezan ras deasupra sau ca atare. . fiind folosite ca şi m ed icam en t A ' ■ * m âncăruri gătite. bureţi. r y ^ S co a te ţi cratiţa din cuptor. Spălaţi orezul de impurităţi.după unele atestări. în salate. ghebe. nn j ■ '^'upercile lamele şi condimentele. apoi adăurati ore7iil ^ ' . preparată cu concentrat tip cub . .Vi linguriţă piper negru măcinat . Adaugaţi supa de legume. o re z u l în c e p e Să p o c n e a s c ă . Când pilaful a început să clocotească amestecati înăuntru r■int^ ^ r i • ^ . câ n d . pentru a beneficia de arom a deosebită şi de calităţile nutritive ale acestora.3 căni supă de legume.O legătură de ceapă verde spălară şi curăţată .O linguriţă sare M o d d& p ts p O tO te . presat Ia rece sau de măsline extravi irgm .' iT ă ia ţi ciupercile lamele şi tăiaţi ceapa rondele fine.O linguriţă pătrunjel tocat . .300 g orez cu bobul rotund . r . . . .% pahar ulei de floarea soarelui. fiind substiurentul ideal al cărnii şi al produselor de origine anim ală. . n t m u a n d i « .

Opăriţi-1 timp de 1-2 minute.O cană supă de legume. Puneţi 1 1 de apă la fiert într-o crăticioară. Amestecaţi faina cu un pahar de apă şi adăugaţi-o sosului caramel în acelaşi timp cu arpagicul şi feliile de gutui. căci se am ăreşte. Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi mâncarea la foc domol.O linguriţă sare M c x l eJ& 1 Tăiaţi gutuile în patru. caldă şi cu pâine proaspătă. Scoateţi-le apoi pe o farfurie caldă. încă 10-12 minute. Adăugaţi supa de legume.4 linguri zahăr tos ' O lingură faină . după care scoateţi-1 şi pe acesta pe farfurie. apoi eliminaţi cu un cuţit cotoarele.O lingură zeamă de lămâie . După ce s-a răcorit puţin. lăsând să fiarbă 3-4 minute. caramelizându-1 uşor.atenţie la sosul caram el. amestecând din când în când.pentru un preparat de post.O lingură ulei de floarea soarelui . 2 încingeţi uleiul şi untul într-o cratiţă cu fundul gros. înlocuiţi untul cu aceaşi cantitate de ulei de floarea soarelui ' 4-5 gutui frumoase. iar în locul acestora căliţi uşor arpagicul.10-12 bulbi de arpagic . Z ahărul nu trebuie caram elizat prea tare.*/ 2 pachet unt .M â/icL at& D ificultate C o st ^ ^ ^ u tu i Sfat . apoi rumeniţi feliile de gutui pe ambele părţi. preparată cu concentrat tip cub . . ^ Reduceţi focul şi în aceeaşi cratiţă adăugaţi zahărul. ^ Serviţi mâncarea de gutui. 2> £ x A ^ * / A i f ^ e t a x > ? x 2> £ s a z . apoi scoateţi-1 sub je t de apă rece. iar când aceasta clocoteşte adăugaţi arpagicul. apoi tăiaţi-le felii. spălate . stropiţi-le cu zeamă de lămâie. apăsaţi intr-un capăt al fiecărui bulb de arpagic şi frunzuliţele se vor curăţa imediat.

4 B ^ ' .we S 0 .

^ Serviţi preparatul ca gustare caldă sau fel de bază de post.Un pahar ulei de măsline ' O linguriţă cu vârf de piper negru măcinat . aduceţi separat.un alt m ic secret este folosirea generoasă a piperul m ăcinat proaspăt. Căliţi varza la foc domol. 2 în timp ce căliţi varza. într-o oală. adăugaţi tăţeii fierţi. apoi încingeţi uleiul într-o cratiţă largă cu fundul gros şi adăugaţi varza. T 7>€ I 2><f B A Z . adăugând piper din belşug şi sare. ' O varză mare. apoi presăraţi-o cu puţină sare şi frecaţi-o cu palmele.2 linguriţe sare M o d ed& 1 Tocaţi mărunt varza. . amestecându-le împreună. 3 1 de apă cu o linguriţă de sare la temperatura de clocot şi fierbeţi pastele timp de 10-12 minute. Când varza s-a călit frumos. dacă mai este necesar. Lăsaţi varza să se scurgă de lichid timp de 30 de minute.500 g tăiţei de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . curăţată de cotor şi de frunzele exterioare . Secretul era calitatea verzei şi a tăiţeior de casă.alt preparat care m i-a plăcu t în perioada copilăriei.< iu D ificultate v c o -z ă C o st % Sfat . Bunica îl făcea să fie extraordinar de gustos.

preparaţi piuteul de cartofi folosind o presă specială de piure sau Dificultate ■ ■ ■ ' C o st z& d /y îă . ungeţi-o cu amestecul de usturoi. dar doriţi să aveţi pe m asa de C răciu n o bu cată de costiţă ca din porcul crescut în curte. iar dacă aceştia sunt fierţi strecuraţi-i. luaţi capacul şi spumaţi-i. d e . presărând cimbrul. deoarece se dezvoltă glutenul din ei.5 căţei de usturoi curăţaţi . d a t t o P t C L U C U > S tt'(d fh Sfat .4 1 de zeamă de varză limpede (nu folosiţi zeamă tulbure) .5 kg.2 crenguţe de cimbru . c e re re 2>e t r e tu z ^ z i>f. Sfat .piureului i se potrivesc cartofii albi. ^ Din cartofii fierţi şi din supa rezervată preparaţi un piure. Dacă este pătrunsă. curăţate de frunzele exterioare şi spălat bine . M o d de. care fietb uşor. apoi. adăugând sarea şi acoperind vasul. 2 După 3 ore de fiebere la foc domol. Presaţi costiţa cu un tocător. După 2 5 -3 0 de minute verifcaţi cartofii. dar nu folosiţi mixerul sau blenderul cu cuţit. peste care aşezaţi o greutate ( greutăţi de cântar.3 boabe de ienibahar . fară os şi şoric . borcane sau conserve) şi lăsaţi-o aşa 24 de ore. într-un mojar. 4 Serviţi piureul de cartofi cu praz pe farfurii şi costiţa friptă deasupra.'ând un pahar de zeamă. . după ce s-a răcit bine.8-12 felii de costiţă. d e . lăsând-o să se scurgă de zeamă. cu muştar sau cremă de hrean. Adăugaţi apoi soteul de praz. Când cartofii încep să fiarbă.P iU te .O bucată de costiţă de aproximativ 1. re2en. împreună cu piperul. . cu grosimea de 5-6 cm. 2 în timp ce cartofii fierb încingeţi untul într-o tigaie cu fundul gros.O lingură sare grunjoasă M cxl < J& 1 Tăiaţi cartofii în felii de 1 cm grosime.O linguriţă sare . crestate în formă de coroană. scoateţi-o pe o tavă.Un vârf de cuţit de maghiran uscat .7-8 boabe de piper negru .V 2 linguriţă piper negru măcinat .dacă locuiţi la bloc.5-6 boabe de coriandru . Pisaţi usturoiul.I kg cartofi curăţaţi . ienibaharul şi coriandrul.Un fir mare de praz sau 2 fire mici. ^ Serviţi costiţa tăiată felii . aceştia devenind cleioşi şi căpătând un gust şi aspect neplăcut. amestcându-le uşor. dacă mai este necesar. verificaţi costiţa. V Q tZ â zdrobindu-i cu o furculiţă.O lingură boia dulce . apoi puneţi-i la fiert în atâta apă cât să-i acopere cu 2 degete. împreună cu sarea grunjoasă şi boiaua dulce.3 linguri unt . după care puneţi-o la rece. adăugând piperul măcinat. în altă tigaie sau pe un grătar frigeţi feliile de costiţă. atunci uitati rereta. 1 Puneţi costiţa la fiert în zeama de varză. căreia îi veţi da o formă de dreptunghi . măghiranul şi sare. tăiaţi prazul în rondele şi sotaţi-1 în untul fierbinte.

Vi pahar de ulei de floarea soarelui ' O foaie de dafin .pentru iahnie vă recom an d fasolea albă cu bobul m ai m are.6-7 boabe de piper negru . După ce aţi schimbat ultima apă. încingeţi cuptorul la 180° C. ceapa tocată. Acoperiţi oala şi fierbeţi fasolea la foc domol. adăugaţi morcovul şi ceapa întregi. . până când a început să se înmoaie. curăţaţi . A rată m ult m ai bine după ce a fost fiartă. Eu prefer iahnia de fasole fată pastă de roşii. 1 Puneţi fasolea la înmuiat. de seara până dimineaţa. ^ în timp ce fasolea fierbe. ca la ciorba de fasole. apoi schimbaţi apa de 3 ori. presărată cu mărar şi ceapă de apă lângă aceasta. ^ După ce fasolea a scăzut. în 3 1 de apă. deci pe aceasta am să v-o recom an d şi dum neavoastră. curăţat şi spălat . Tocaţi mărunt o ceapă. adăugând pe rând.2 cepe curăţate .O lingură de mărar tocat . 2 Puneţi la fiert fasolea. kg de fasole boabe. Pe de altă parte. într-o cratiţă cu fundul gros sau într-un tuci încingeţi uleiul şi sotaţi. Sfat . . adăugaţi foaia de dafin.V t . cimbrul şi fasolea fiartă şi strecurată. Când acestea s-au înmuiat. împreună cu o linguriţă de sare. pentru 30 de minute.O lingură de sare M o d ds. aleasă şi spălată . rondelele de morcovi şi gogoşarul cubuleţe. Turnaţi deasupra zeama în care a fiert fasolea astfel încât să o acopere. fiecare regiune are specificul ei.cine nu ştie să prepare iahnie de fasole? Eu cred că sunt m ulţi. tăiaţi rondele un morcov şi tăiaţi în cubuleţe mici gogoşarul.2 crenguţe de cimbru . serviţi-o în farfurii. boabele de piper. i^ r r e r e i> £ / f^ t a x s x 2> e b a z .2 morcovi medii.Un gogoşar sau un ardei gras roşu. gustaţi de sare şi introduceţi vasul în cuptor.' fa S D ificultate ' C o st ^ ^ o /e .

Fierbeţi mâncarea la foc domol timp de 30 de minute. Aceştia îşi păstrează mai bine form a la fiert şi nu se siarâmă. iT ă ia ţi cartofii în cuburi de 2-2. .O lingură pătrunjel tocat . adăugând sare.O lingură oţet de mere . presărând pătrunjel tocat.O cană smântână fermentată . După 3-4 minute adăugaţi cartofii şi foile dafin.2 cepe curăţate .1.O lingură pastă dulce de ardei . 2 Serviţi cartofii lângă peşte sau carne albă. apoi încingeţi uleiul într-o cratiţă şi căliţi uşor ceapa.5 cm grosime.G r p l D ificultate < ^ î^ c / s / s / 7 (s ^ ^ f/ C o st ^ % (IU S / y t â / ft â / lă Sfat . 2 Verificaţi cartofii dacă sunt pătrunşi. boiaua dulce şi pasta de ardei. După câteva minute dregeţi mâncarea cu smântână.2 foi de dafin .vă recom an d cartofii roşii.Vi linguriţă boia dulce . Tocaţi mărunt ceapa. apoi “stingeţi” cu 3 căni cu apă caldă şi acoperiţi cratiţa.5 kg cartofi curăţaţi . gustaţi de sare şi opriţi focul. c e r e r e 2> £ sA z .3 -4 linguri ulei de floarea soarelui .r C jO t t . ori ca atare. apoi adăugaţi oţetul.O linguriţă sare M od d e.

spălată în prealabil.Un pahar ulei de floarea soarelui . apoi adăugaţi boiaua şi varza stoarsă bine.O ceapă mare curăţată . apoi tamponaţi-le cu o cârpă curată şi uscată. .5-6 boabe de piper negru . aşezând deasupra crenguţele de cimbru.Vi linguriţă sare M o d de.1 kg varză murată .2 linguri cu vârf de pastă de roşii .V co^ z a D ificultate d U d& p o h C L Sfat .60 0 g carne de porc . apoi ridicaţi capacul. JT ă ia ţi carnea de porc.O linguriţă mărar tocat .Un pahar smântână fermentată . turnaţi restul de ulei deasupra.2 crenguţe de cimbru . Serviţi varza presărată cu mărar tocat şi însoţită de smântână. continuând până mâncarea nu mai Iasă zeamă.O linguriţă boia dulce . deoarece este obligaţia acestuia să vă scrvească. Stropiţi un vas de Jena sau un tuci cu ulei şi aşezaţi în acesta un strat de varză. apoi tăiaţi-o fideluţă şi desăraţi-o în 2 1 de apă călduţă.pentru acest preparat recom an d fleica sau pieptul fară os. dar cei care nu doresc carne grasă p ot folosi capac de pulpă. Curăţaţi varza de cotor. t^ e r c r e 2>c / rcL u x ^ x l> £ s A z A . fără capac. ^ încingeţi cuptorul la 175° C . în locul acestora căliţi uşor ceapa împreună cu pasta de ardei. N u ezitaţi să o faceţi. continuând încă 15-20 de minute. Acoperiţi vasul şi introduceţi-1 în cuptor pentru 30 de minute. Tocaţi mărunt ceapa. boabele de piper. apoi carne şi din nou varză. apoi scoateţi-le pe o farfurie caldă. 2 încingeţi 2-3 linguri de ulei şi rumeniţi cuburile de carne la foc iute. în cuburi de 2 cm.O lingură pastă de ardei . Amestecaţi pasta de roşii cu 2 căni cu apă caldă şi turnaţi peste varză. T ot ce trebuie făcut este să-i cereţi m ăcelarului să vă taie bu cata dorită.

Un pahar ulei de floarea soarelui . Continuaţi până varza nu mai lasă zeamă. apoi adăugaţi gogoşarul.cine doreşte poate stropi varza cu un pahar de vin alb sec înainte de a o in trodu ce în cuptor. renunţaţi la cârnaţi. ■ . 2 încingeţi 3 linguri cu ulei într-o cratiţă largă şi căliţi uşor ceapa. aproximativ 150 g /bucata . apoi puneţi-o la desărat în 2 1 de apă călduţă.7-8 boabe de piper negru .O foaie de dafin . foaia de dafin şi boabele de piper. încingeţi şi restul de ulei într-o tigaie cu fundul gros şi rumeniţi carnaţii la foc iute.O lingură boia dulce . dacă este nevoie. !? £ T er£ . Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi varza timp de 40-45 de minute.1 kg varză murată . iar carnaţii bucăţi de 3-4 cm.O cană roşii cuburi în bulion .V atzâ. ^ în timp ce varza fierbe pe foc încingeţi cuptorul la 180° C. Tocaţi mărunt ceapa. Gustaţi varza de sare şi introduceţi cratiţa în cuptor pentru alte 40 de minute.dacă doriţi un preparat de post. adăugând apă caldă. Va primi un gust mai rafinat.O ceapă mare curăţată . apoi adăugaţi o cană de apă caldă.Un gogoşar sau ardei gras roşu. Tăiaţi gogoşarul în cubuleţe.1 linguriţă sare M cxi 1 Tăiaţi varza fideluţă. X jty '& id ie Jite . . boiaua şi mai apoi varza stoarsă bine de zeamă. c ia /îtă c iu D ificultate C ost % ^ • Sfat . ^ Serviţi varza călită cu ardei iute şi mămăliguţă. curăţat şi spălat .4 -6 cărnaţi de casă. apoi adăugaţi-i peste varză împreună cu roşiile cuburi şi încă o cană de apă caldă.

pe un tocător. ^ Aşezaţi ruladele de porc pe o tavă. Pisaţi usturoiul împreună cu sarea şi piperul măcinat. pe o singură parte. acoperiţi tava cu folie de aluminiu şi apoi introduceţi tava în cuptor.3 linguri untură de porc sau ulei de floarea soarelui .V 2 pahar vin alb demisec . . Tăiaţi-o acum în 4 -6 felii subţiri.pulpa de po rc poate fi înlocuită de gurm anzi cu fleică sau piept de porc fară os.O linguriţă sare M o d a fe 1 Spălaţi carnea. cu garnitură de varză roşie şi cartofi copţi.O lingură boia dulce . apoi presăraţi deasupra boiaua dulce. apoi aşezaţi-le. mai puţin can titatea de lipide. pe rând.^ u /odă din p u /p a de. C LU dât^oas(:i pKian^t Sfat .4 -6 cârnaţl picanţi subţiri .600 g capac de pulpă de porc . legaţi-le cu aţă de bucătărie. aşezând la urmă câte un cârnat. acoperiţi-le cu o o folie alimentară şi bateţi-le cu latul unui satâr sau cu un sucitor până se întind. /^ c fc r e 2>e ba z . T otul va fi ok. 2 încingeţi cuptorul la 180° C. apoi ştergeţi-o cu o cârpă curată şi uscată. unsă la rândul ei tot cu untură.Vi linguriţă piper negru măcinat . După 25 de minute descoperiţi tava. formând din acestea o pastă. adăugaţi un pahar cu apă.înlăturaţi aţa şi serviţi ruladele tăiate în felii. dar fară a se rupe. Ungeţi fiecare felie de pulpă cu pasta de usturoi. /ţ. stropiţi ruladele cu vin şi reintroduceţi-o în cuptor pentru încă 7-8 minute. Rulaţi acum feliile de carne.5-6 căţei de usturoi curăţaţi . pentru a nu se desface şi ungeţi-le cu untură de porc.

strecuraţi lichidul rezultat de la aceasta şi puneţi-1 la fiert. în aşa fel încât să acopere % din carne.O cană smântână dulce .3 căni vin alb demisec . adăugaţi smântână dulce. 2 După ce carnea s-a pătruns bine. dându-i formă de grill. /y iu ^ ta t Sfat . într-o crăticioară. 1 încingeţi uleiul într-o tigaie cu ftmdul gros şi rumeniţi fleica pe toate părţile. continuând fierberea până când lichidul s-a redus din nou la jumătate. introducând-o în cuptor pentru 90 de minute. ^ în timp ce carnea se coace. Crestaţi uşor şoricul. Turnaţi în tavă supa şi vinul. amestecând bine. aşezaţi-o într-o tavă curată. Ridicaţi temperatura cuptorului la 210° C şi reintroduceţi tava înăuntru pentru încă 15 minute.1. 3 7 0 J 2> £ & 4 Z .preparatul acesta are o im agine finală dem nă de otice restaurant sofisticat. căpătând o culoare aurie. apoi adăugaţi sarea şi ierburile aromate. la foc iute. apoi aşezaţi fleica cu şoricul în sus într-o tavă. încingeţi cuptorul la 150° C. ori legume fierte. 4 După ce carnea s-a copt.5 kg fleică de porc cu şoric (bucara de fleică trebuie să a ib i o formă dreptunghiulară şi să nu fie mai groasă de 5-6 cm . După ce sosul a scăzut la jumătate. .3 linguri muştar cu boabe . la foc iute.2 crenguţe de cimbru . cu un cuţit ascuţit. . tot cu şoricul în sus şi puneţi deasupra o altă tavă pentru a presa carnea. cu cond iţia să respectaţi în tocm ai indicaţiile reţetei.3 căni supă de pasăre.p o tcL crociarfty d u S o S de.O linguriţă sare M o d (de. T otuşi este foarte sim plu de realizat.2 crenguţe de salvie proaspătă sau o linguriţă de salvie uscată -V ^ linguriţă piper negru măcinat . preparată cu concentrat tip cub . Acum adăugaţi muştarul. tăiaţi-o felii şi serviţi-o cu sosul de muştar şi garnitură de varză roşie sau albă.

.12-16 gogonele acre .1/4 linguriţă piper negru măcinat . ierburile aromate Şl < locati mărunt costita. 5 Serviţi gogonelele cu piure de cartofi sau cartofi natur. Încingeţi cup>-^ gogonelele în aceasta..O linguriţă rozmarin uscat . CloStiţ^â. aşezaţi condimentele. 2>£ S A Z . II f • ■ „rorul la 180 de grade. 2 Fierberi pe jumătate orezul într-un litru de apă sărată. orezul hert.40 0 g pulpă dezosată de pui . _ r n e a tocata.O lingură mărar tocat .1/2 linguriţă sare M o d d& 1 Spălaţi gogonelele. 4 Coaceţi gogonelele rimp de 30 -3 5 de minute. ouăle. Cu aceata umplutura umpleţi gogonelele. . apoi repuneţi capacelele. d /z dO tfie.< ^ c ^ o /îc /e Dificulrate C o st % « • u /y tp /u te .150 g costiţă afumată . adăugaţi apă până la jumătatea lor. .O ceapă curăţată . radeti legumele pe razatoarea cu ochiuri m an şi amestecati-le cu . apoi introduceţi tava în cuptor.2 linguri ulei de floarea soarelui .Un morcov mic curătat . apoi scoateţi tava şi lăsaţi-le să se răcească. ^ \ . . de.. apoi ungeţi cu ulei o tava. apoi tăiaţi-le un căpăcel şi scobiţi-le miezul.

Fierbeţi sosul pânăjncep£ 4ă r« e lfi^ a ş e puţin.6-7 boabe de piper negru . ^ o i adăugaţi faina.O linguriţă sare M e x l de. ~ ^ Turnaţi sosul peste bucăţile de carne şi serviţi cu pilaf de ciuperci sau piure de cartofi.Un rasol de vită. scoateţi-o pe o farfiirie. adăugaţi vinul. /^ c r c r e z A ^> j 4 / r e iu x ^ x 2> £ b A z . După ce acestea nu mai ridică spumă. pe râzătoare cu ochiuri m icijjie în g e ţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte şi sotaţi ceapa şi jam bonul.O foaie de dafin . apoi tăiaţi-o bucăţi. continuând firberea. Vi de ceapă şi rădăcinoasele.Un morcov curăţat . ' • . apoi adăugaţi câteva linguri de zeamă de carne şi muştarul. După ce faina s-a încorpo«f1n am estecu l de ceapă. aproximativ 2 kg. la foc domol până când carnea începe a se desprinde de pe oase.^ a< 5 c> / a u D ificultate o fu Cose 4 t /y % iâ t u t ă . adăugaţi de piper. Di^ fiert. dând câteva clocote. apoi puneţi-le la fiert în 3. sarea.5 cm şi radeţi restul de ceapă.O linguriţă muştar clasic .2 pahare vin alb sec . amestecând bine.O ceapă mare curăţată .O lingură faină . spumându-le din când în când. tăiaţi jambonul fâşiuţe groase de 0. ele ce carnea a 2 în timp ce carnea fierbe. tăiat în felii cu grosimea de 6-7 cm .O ţelină mică curăţată .2 linguri ulei de floarea soarelui .5 1 de apă.150 g jam bon afumat .Un pahar suc de roşii . Jjiy '& c lî& jite . I Spălaţi feliile de rasol. apoi adăugaţi sucul de roşîhşi-fijgia^d^^fin. amestecând bine.

O lingură sare 1 Spălaţi carnea.dacă vi se pare m âncarea prea săţioasă. 2 Tăiaţi cartofii în cuburi de 2 cm. Când este gata fiartă.0. 4 După 4-5 minute opriţi focul. încingeţi uleiul într-o cratiţă cu marginile înalte şi rumeniţi legumele. După ce carnea nu mai ridică spumă (aproximativ 2 h). morcovul şi ardeiul.5 kg de cartofi roşii. intr-o altă oală cu V 2 linguriţă de sare. un morcov. apoi puneţi-i la fiert în 2 1 de apă rece cu Vi linguriţă de sare. Fierbeţi în continuare. chimenul.O lingură boia dulce .V 2 de ţelină mică curăţat . e c rc T £ 1>£ I f^ L ă Z »? Z B AZ . până carnea este fragedă şi începe să se rupă în fâşii.O lingură pastă de roşii . Daţi 2-3 clocote şi adăugaţi carnea tăiată cuburi.6 -7 boabe de piper negru .Un gogoşar curăţat şi spălat . tăiaţi-o cuburi. tăiaţi ardeiul gras în fâşiuţe.2 morcovi curăţaţi . fierbeţi găluştele şi apoi scoateţi-le sub jet de apă rece. scoateţi-i pe o farfurie.5 g pulpă de vită . o ceapă şi ţelina.0. la cartofi. adăugaţi boabele de piper.3 cepe mici curăţate . cartofii fierţi. boiaua şi. presărând pătrunjel tocat. o linguriţă de sare. ^ Tocaţi mărunt ceapa. .âa/aş d& vită cjx /a Ludu^ş Sfat . renunţaţi. iar când aceasta clocoteşte. După alte 3 minute adăugaţi găluştele fierte şi încă puţină supă de carne. Când acestea au început să se rumenească. pur şi sim plu. Puneţi la fiert 2 1 de apă . După ce cartofii sunt fierţi. curăţaţi .4 linguri ulei de floarea soarelui . apoi puneţi-o la fiert în 2 1 de apă. iar usturoiul feliuţe.3 căţei de usturoi curăţaţi .Găluşte de papricaş din 2 ouă . fierbând-o la foc mediu şi spumând când este nevoie. adăugaţi pasta de roşii şi un polonic din supa în care a fiert carnea. adăugând pe rând: ceapa. tăiaţi morcovul rondele subţiri.O lingură chimen pisat . Serviţi gulaşul cu murături şi pâine proaspătă.

3 crenguţe de cimbru . cu marginile în jos. eliminând cotorul. fiecare sarma. Alegeţi atâtea foi câte sarmale vă vor ieşi ( aproximativ 16 foi m ic i).O linguriţă sare M c x l ed& I Spălaţi carnea.2 5 0 g fleică de porc . Daţi sarmalele la cuptor. într-un bol larg.Un pahar vin alb sec . continuând până s-a format un strat. Trageţi marginile exterioare peste sarma.O linguriţă pastă de roşii . 2 î n timp ce tocătura se odihneşte. putină sare şi mărarul tocat. Aşezaţi deasupra restul de costiţă şi cimbru. pentru 2 ore. Tăiaţi costiţa felii subţiri. 6 Serviţi sarmalele cu mămăliguţă. încingeţi uleiul într-o tigaie şi căliţi uşor ceapa. împreună cu bucăţile de carne şi felia de pâine ce a fost înmuiată în apă şi apoi stoarsă. cât să acopere % din sarmale şi acoperiţi vasul. spălate şi curăţate .S a t /y t c J e . ardei iute şi smântână.O felie mică de pâine. Amestecaţi totul.adevărat preparat de sărbătoare sarm alele din bătrâni vă adu c în case toate arom ele de m ult uitate. Continuaţi încă 30-35 de minute fară capac.O var2 ă murată. . la foc domol. ultimul strat fiind de ciuperci şi varză tocată. /^e fcre 3>e i b4z . după care tăiaţi-o bucăţi.Un pahar roşii în bulion . până se rumenesc frumos. apoi tăiaţi-o în două şi desfaceţi'O foaie cu foaie. 5 Continuaţi cu sarmale. nu va afecta deloc gustul final al preparatului .O ceapă mică curăţată . 4 Aşezaţi 2-3 felii de costiţă pe fundul unei cratiţe cu fijndul gros sau al unui tuci. Desăraţi varza. fară coajă . Tocaţi mărunt ceapa. >/ 2 din ciuperci şi */i din varza tocată rămasă. fară os .5-6 boabe de piper negru . încingeţi cuptorul la 170° C .>/ 2 linguriţă boia dulce .puteţi adăuga încă pu ţin ă varză to ca tă dacă doriţi.100 g ciuperci. Turnaţi apă.O linguriţă mărar tocat . apoi continuaţi împăturirea. cu pasta de roşii. ^Aşezaţi câte puţină umplutură pe marginea fiecărei foi. Tăiaţi ciupercile lamele. apoi împăturiţi-o jumătate de tură. apoi o mână de varză tocată şi un fir de cimbru.100 g pulpă de vită ' 100 g costiţă afumată. restul tocându-1 mărunt. apoi ridicaţi capacul. boabele de piper. apoi ştergeţi-o cu o cârpă curată şi uscată. aproximativ 1 kg . apoi treceţi-o prin maşina de tocat cu sită medie. Aşezaţi apoi. d m C o st % % % D ificultate Sfat . turnaţi vinul şi aşezaţi deasupra acestora roşiile sfărâmate.2 linguri ulei de floarea soarelui .

.

acest preparat poate fi pregătit şi vara. încingeţi 3 linguri de ulei într-o cratiţă şi căliţi uşor ceapa.O cană orez cu bobul rotund . . apoi aşezaţi straturi de varză-carne-orez-varză-carne-orez. apoi tăiaţi-o fideluţă şi desăraţi-o în două ape.O ceapă mare curăţată . apoi introduceţi-1 în cuptor pentru 3 0 -4 0 de minute.O linguriţă piper negru măcinat . Dacă soteul este prea uscat. puneţi şi orezul.Vatzâ CJi /a CJu Sfat . ^ în timp ce varza şi carnea sunt călite. folosind varză nouă în locul celei m urate. .O varză murată .2 linguri unt .750 g carne tocată de porc . până când carnea nu mai face cocoloaşe. adăugaţi puţină apă caldă 2 încingeţi restul uleiului şi căliţi varza scursă de zeamă timp de 2 5 -3 0 de minute.O linguriţă sare M od p )'ep a tC V '& - 1 Curăţaţi varza de cotor şi de frunzele ce nu vă plac. scuturând bine vasul pentru a se aşeza. la fiert. adăugând o cană de apă caldă. continuând.5 linguri ulei de floarea soarelui . spălat în prealabil. cu 15% grăsime . cu puţină sare şi 2 căni de apă caldă.2 căni smântână dulce. Tocaţi mărunt ceapa. Turnaţi deasupra smântână. Când aceasta devine translucentă este momentul să adăugaţi carnea şi piperul. încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi un vas de Jena cu unt. In acest caz.3 crenguţe de cimbru . iar când acesta a încorporat toată apa. /^ e r e r e j> € / s :L ă :^ x 3><r b ^ z. la foc mediu. varza va fi opărită în cantitate dublă de borş şi apa cu sare. 5 Serviţi varza cu ardei iute şi pâine proaspătă. opriţi focul şi lăsaţi-l să se răcească uşor.

începând dinspre vârful acesteia spre capăt.200 g de măsline negre .5 1 de apă rece şi fierbeţi-o la foc domol.ţ/ 2 linguriţă de zahăr tos . / y i0 . Fierbeţi sosul încă 7-8 minute. 5 Serviţi preparatul cu orez fiert şi felii de lămâie deasupra.O lingură de sare M o d <d& pt'& pC O 'O te.2 linguri de ulei de măsline extravirgin . Când supa nu mai ridica spumă.2 cepe mici curăţate .O frunză de dafin . apoi adăugaţi roşiile pasate. Fierbeţi 5-6 minute la foc domol.• .6 0 0 g de limbă de vită . adăugaţi o ceapă şi rădăcinoasele tăiate bucăţi şi încă Vi linguriţă de sare. ^ înainte ca limba să se răcorească.s ln ie ^ Dificultate X n ^ & d i& n te. Fierbeţi încă 30 de minute. împreună cu piperul măcinat şi Vi de lămâie tăiată felii. zahărul. 2 în continuare puneţi limba la fiert în 1.ţ/2 de ţelină mică . apoi scoateţi-o într-un vas cu apă rece şi.Un morcov mic curăţat . spumând dacă este nevoie. tocaţi foarte mărunt ceapa rămasă. foaia de dafin şi sare. apoi lăsaţi limba să se răcorească în supă. apoi scoateţi feliile de lămâie şi opriţi focul.U /y t ^ ă . . 1 Opăriţi limba de vită în 1.O lămâie . încingeţi uleiul într-o cratiţă cu marginile înalte şi sotaţi-o la foc mediu până devine translucentă. timp în care tăiaţi limba în cuburi sau fâşii nu prea lungi şi spălaţi măslinele negre. folosind un cuţit cu lama subţire.*/ 2 linguriţă de piper negru măcinat .Un pahar de roşii pasate . jupuiţi pieliţa de la suprafaţa limbii.5 1 de apă cu Vi linguriţă de sare. ^A dăugaţi limba şi măslinele peste sos.

strălucitoare. Opăriţi rinichii.pen tru a găsi organe proaspete faceţi o vizită m ăcelarului cu o zi înainte de data când doriţi să gătiţi soteul.2 0 0 g ficat de porc . timp de 1 minut. . apoi sotaţi ceapa până devine translucentă. ^ e rre re 2><r i 2>e s 4 Z m . în IL de apă clocotită cu oţet. apoi tăiaţi şi ceapa solzi. care va fi sotată până devine crocantă şi rumen-aurie.100 g momite de porc .2 0 0 g rinichi de porc .O linguriţă sare M cxl 1 Spălaţi toate organele. continuând aşa.100 g splină de porc . până vine rândul guşei. berea şi toate condimentele. continuând până lichidul a scăzut la consistenţa unui sos ^ Serviţi soteul de organe stropit din abundenţă cu mujdei de usturoi şi mămăliguţă caldă alături.atenţie la organe! Acestea trebuie să aibă culoare vie.4-5 boabe de ienibahar .5 -3 cm. apoi scoateţi-i pe o farfurie caldă. apoi scoateţi-i sub jet de apă rece. pe rând organele. la foc iute.2 cepe mari curăţate . iar sângele care se scurge din ele trebuie să fie de un roşu strălucitor.100 g guşă de porc . în felul acesta îi com andaţi acestuia organele şi veţi fi siguri că sunt proaspete. apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată.Un pahar ulei de floarea soarelui .O cană bere brună . întâi rinichii 3-4 minute. nu roşu brun. Tăiaţi toate organele în bucăţi de 2. . Aruncaţi uleiul rezultat şi încingeţi untul într-o cratiţă largă.2 linguri unt .Un pahar mujdei de usturoi (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . UrmeaM splina 5-6 minute. un pahar de apă. 2 încingeţi câte puţin ulei într-o tigaie cu fundul gros şi sotaţi. Adăugaţi organele. potCL Sfat .3 crenguţe de cimbru .SateL / y f â C j s J d i n D ificukare C o st % 4 4 ds.O linguriţă piper negru măcinat .

dUhCia/i i^/yipânate. T erra R om ana Rose Tem peratu ra de servire.O linguriţă sare M od 1 încingeţi cuptorul la 180° C. apoi p re să ra ţi-le^ ^ ^ J şi piper şi ungeţi- 2 Stropiţi o tavă mică sau un vas de Jena ci^^^B l^a ii^p u lp e le în ea. Folosindu-vă de un c^ t cu vârful subţire şi de degete introduceţi feliuţe de usturoi. t e fe r e : 2>£ xA^f/A t r e tu i^ x i> £ &Az uşoare . Pe de altă p an e. dar cu piele ( aproximativ 1. renunţaţi la acesta.3-4 felii de costiţă.Pu//?& de. apoi introduceţi-o în cuptor pentru 3 5 -4 0 (^ B nnu te. Spălaţi pulpele de curcan. 13“ C M âncări IT c ă rn e aJbă.dacă nu vă place rozm arinul.6-8 fire de rozmarin .Vi linguriţă piper negru măcinat . 2 După ce pulpele s-au rumenit frumos şi scm ^t bine pătrunse. CUI CLoStii] D ificultate >şî toZ/yjdtt^ sfat .2 kg ) . puteţi să-l înlocuiţi . apoi le cu o cârpă curată şi uscată. brânzeturi proaspete.2-3 căţei de usturoi .O lingură ulei de floarea soarelui . Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe su iar costiţa în şuviţe subţiri. fara os şi şoric .3-4 pulpe superioare de curcan.2 linguri unt . fire d eJ^ ^ m arin şi şuviţe de i costiţă pe sub pielea pulpelor. dezosate. tăiaţi-le felii şi serviţi-le cu salată verde sau murături.

Când ceapa a început să se înmoaie.O linguriţă salvie uscată . Spălaţi curcanul Setaţi ficăţeiij. până se rumenesc frumos. ^ erc re2 > e b Az A . adăugând peste ea cimbrul.5 kg ficăţei de pasăre . încingeţi cuptorul la 170° C.O linguriţă piper negru măcinat . ungeţi-1 cu untură.2 căni pesmet de casă .îfTtr-o cratiţă cu fundul gros. ridicând temperatura la 180° C şi coaceţi curcanul încă o oră. atunci curcanul este gata copt. ^ ^mEstecaţi organele şi ficăţeii. Presăraţi curcanul cu restul de sare. Verificaţi dacă este pătruns înfigând vârful unui cuţit ascuţit la încheietura copanului cu pieptul. până când frunzele s-au uscat. zdrobiţi uşor. 2 . acoperiţi-o bine cu folie de aluminiu şi introduceţi tava în cuptor pentru 6 0 -7 0 de minute. apoi aşezaţi-1 într-o tavă cu marginile înalte. miezul folosindu-1 pentru garnitură. adăugaţi restul de şi ştergeţi-1 cu o cârgjf'curată şi uscată. adăugaţi pesmetul şi jumătate din sare. luaţi de pe foc şi amestecaţi bine pentru a omogeniza compoziţia. Tocaţi ceapa.4 cepe medii curăţate O varză murată medie Un pahar ulei de floarea soarelui O lingură cu vârf untură de porc sau de gâscă Un pahar coniac de calitate . Reintroduceţi tava în cuptor. cu compoziţia de pesmet. apoi tamponaţi-i cu o hârtie absorbantă. cosând burta acestuia cu aţă de bucătărie.O lingură sare grunjoasă M o d ti& . Dacă ţâşneşte un lichid limpede. ulei şi căliţi ceapa. incolor. apoi desfaceţi-o foaie cu foaie. 4 Scoateţi tava din cuptor. Turnaţi xsupa de pasăre în tavă. împreună cu umplutură şi cu garnitură de varză roşie şi varză albă. în 2 linguri de ulei. 5 Serviţi curcanul tăiat felii subţiri. de jur-împrejur. la foc domol.O linguriţă cimbru uscat . Scoateţi ficăţeii într-o farfurie caldă.s I Curăţaţi varza de c o t a ş i de frunzele ce nu vă plac.Dificultate Cost % % Un curcan g rille ( fâră cap şi picioare. Spălaţi şi ficăţeii. eliminaţi folia de aluminiu şi înveliţi curcanul în foi de varză. apoi umpleţi curcanul cu mixtura rezultată.500 ml supă de pasăre. preparată cu concentrat tip cub . cu organe ) de aproximativ 4 Kg 0. salvia şi piperul măcinat.

2 pahare faină .2 căni supă de vită. apoi adaugaţi chimenul boabe şi continuaţi fierberea încă 10 minute.5 1 de apă cu restul de sare. pasta de roşii. două linguri de apă şi ouăle bătute uşor. apoi formaţi cu o linguriţă găluşte.6 cotlete de porc. iar după ce acestea s-au înmuiat. ? 8 2 . încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. Când găluştele sunt fierte adăugaţi-le peste cotletele scoase din cuptor.D ificultate C o st % % % Sfat .Un pahar vin alb sec . 2 Spălaţi şi tocaţi nu foarte mărunt legumele. 5 în timp ce aluatul se odihneşte. Amestecaţi bine pentru a nu se forma cocoloaşe.2 linguri apă 1 Spălaţi feliile de carne şi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. Dupa ce aţi fiert sosul adaugaţi-1 peste cotletele din tavă.2 linguri ulei de floarea soarelui ■ 1 lingură şi Vi pastă de roşii ■Vi linguriţă chimen boabe •2 linguri faină ■ 1 hngură pătrunjel verde tocat ■O linguriţă sare ■Un vârf de cuţit de piper negru măcinat Găluşte: . Tăvăliţi cotletele prin faină. sotaţi legumele. faceţi o gropiţă în mijloc şi adăugaţi 1/2 linguriţă cu sare. în aceeaşi tigaie în care aţi prăjit cotletele. preparată cu concentrat tip cub . apoi asezonaţi-le cu sare şi piper şi rumeniţi-le la foc iute. pe ambele părţi. fiecare având cam 200 g . • .sfatul pe care vi-1 dau de această dată este: “M ân caţi cât puteţi. puneţi la fiert într-o oală de 2. ^ în timp ce codetele sunt în cuptor preparaţi găluştele: cerneţi faina pe o planşetă sau pe masa curată.O rădăcina de pătrunjel sau un păsrârnac . ^ încingeţi cuptorul la foc mediu (180° C ). căci tare sunt bune!” X n ^ & d ie Jite . apoi presăraţi cu pătrunjel tocat.O lingură sare . Frământaţi un aluat de consistenţă moale. adaugaţi restul de faină. acoperiţi-o şi daţi tava la cuptor pentru 60 de minute.2 cepe medii . cât un deget mic de copil şi fierbeţi-le timp de 12-15 minute. dupa care scoateţi-le într-o tavă.3 ouă . Introduceţi aluatul la frigider pentru 10-15 de minute. vinul şi apoi supa de vită. fierbând sosul cam 5-6 minute.

pe ambele părţi. căci tare sunt bune!” .Sfat . pasta de roşii. apoi asezonaţi-le cu sare şi piper şi rumeniţi-le la foc iute. cât un deget mic de copil şi fierbeţi-le timp de 12-15 minute. în aceeaşi tigaie în care aţi prăjit cotletele. iar după ce acestea s-au înmuiat. 4 în timp ce cotletele sunt în cuptor preparaţi găluştele: cerneţi faina pe o planşetă sau pe masa curată.2 cepe medii .6 cotlete de porc. Tăvăliţi cotletele prin faină. sotaţi legumele. încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte. apoi formaţi cu o linguriţă găluşte. dupa care scoateţi-le într-o tavă.3 ouă . două linguri de apă şi ouăle bătute uşor. preparată cu concentrat tip cub . Amestecaţi bine pentru a nu se forma cocoloaşe. fierbând sosul cam 5-6 minute.sfatul pe care vi-1 dau de această dată este: “M ân caţi cât puteţi. adaugaţi restul de faină.2 linguri ulei de floarea soarelui 1 lingură şi Vi pasră de roşii Vi linguriţă chimen boabe 2 linguri faină 1 lingură pătrunjel verde tocat O linguriţă sare Un vârf de cuţit de piper negru măcinat Găluşte: .O lingură sare . apoi presăraţi cu pătrunjel tocat. vinul şi apoi supa de vită. 1 Spălaţi feliile de carne şi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. Dupa ce aţi fiert sosul adaugaţi-1 peste cotletele din tavă. apoi adaugaţi chimenul boabe şi continuaţi fierberea încă 10 minute. acoperiţi-o şi daţi tava la cuptor pentru 60 de minute.2 pahare faină . Frământaţi un aluat de consistenţă moale.O rădăcina de pătrunjel sau un păstârnac . puneţi la fiert într-o oală de 2. Introduceţi aluatul la frigider pentru 10-15 de minute. fiecare având cam 200 g .2 căni supă de vită. Când găluştele sunt fierte adăugaţi-le peste cotletele scoase din cuptor. 5 în timp ce aluatul se odihneşte.5 1 de apă cu restul de sare.Un pahar vin alb sec .2 linguri apă M o d de. faceţi o gropiţă în mijloc şi adăugaţi 1/2 linguriţă cu sare. ^ e fc T E 3>e I f-iE LU z^z 2>e: bA z . ^ încingeţi cuptorul la foc mediu (180° C ). 2 Spălaţi şi tocaţi nu foarte mărunt legumele.

la foc domol. pGtC.^2 cană smântână fermentată .O linguriţă boia dulce . timp de 15-18 minute.C ot/^e. gustând de sare.2 căni supă de vită. apoi acoperiţi tigaia cu un capac şi continuaţi fîeberea. ^ Când carnea este destul de moale. adăugaţi cotletele în sos. Scoateţi-le apoi. aproximativ 180 g bucata . . adăugaţi faina rămasă în farfurie şi boiaua. amestecând pentru a nu se prinde de fundul tigăii. pe o farfurie caldă. încingeţi uleiul într-o tigaie cu fundul gros şi rumeniţi felile de carne pe ambele părţi. Tocaţi mărunt ceapa. adăugaţi smântână.Vi pahar ulei de floarea soarelui . de.4-6 felii de cotlet de porc fâră os. sfat .O ceapă curăţată . apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată. > Ş i pQpNCM . Când a început să devină aurie.O linguriţă sare M o d d& 1 Spălaţi feliile de carne. apoi tăvăliţi-le prin faină. preparată cu concentrat tip cub . D en um irea provine din m aghiarul “paprika”. care înseam nă ardei. Alezaţi faina într-o farfurie. asezonaţi cotletele.Un vârf de cuţit piper negru măcinat . 2 După 10 minute. <s/7Zfe . continuând fierberea şi amestecaţi din când în când.2 linguri faină . sotând-o uşor. D ificultate C o st % ţ % S/yjânt&)ă. 4 Serviţi cotletele cu piure de cartofi şi sosul din tigaie. iar în locul acestora adăugaţi ceapa tocată.paprica este un regionalism pentru boia de ardei. Adăugaţi acum supa de vită. amestecând bine şi luaţi vasul de pe foc.

apoi turnaţi supa. iar usturoiul feliuţe. Aşezaţi faina într-o farfurie. ^Adăugaţi codetele şi fierberi sosul încă 5 minute.în locul roşiilor proaspete puteţi folosi roşii în bulion. între timp încingeţi cuptorul la 190° C. tăiaţi roşiile în felii şi tapetaţi cotletele cu acestea. aproximativ 180 g/ bucata . presăraţi cu restul de sare şi piper.Un căţel de usturoi curăţat . — ierburile arom ate p o t fi proaspete sau uscate.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . . sotând-o uşor.ţ/ 2 pahar ulei de floarea soarelui .2 crenguţe de salvie . Scoateţi-le apoi. .O lingură faină . iar în locul acestora adăugaţi solzii de ceapă. continuând fierberea încă 5 minute. ^ Serviţi cotletele cu cartofi sau fasole verde. asezonaţi cotletele şi tăvaliţi-le prin faină. Când a început să devină aurie.O linguriţă sare M e x l de. pe o farfurie caldă. 1 Spălaţi feliile de carne.4-6 felii de cotlet de porc fară os.O cană supă de vită. preparată cu concentrat tip cub .O ceapă curăţată .Un pahar vin alb demisec . usturoiul şi vinul. apoi introduceţi vasul în cuptor pentru 10-12 minute. adăugaţi ierburile aromate. Tăiaţi ceapa în solzi. fară a m ai fi nevoiţi să le feliaţi. In acest caz elim inaţi coaja acestora. Când cuptorul este încins turnaţi sosul şi cotletele într-un vas de Jena.2 crenguţe de cimbru .3 roşii mari spălate şi curăţate de cotor .2 crenguţe de măghiran . 2 încingeţi uleiul într-o tigaie cu fundul gros şi rumeniţi felile de carne pe ambele părţi. apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată.D ificultate C o st % ţ % Sfat . daţi câteva clocote.

şi introduceţi tava cu costiţă înăuntru pentru 65-70 de minute. Frământaţi un aluat de consistenţă moale. apoi răzuiţi şoricul cu dosul lamei unui cuţit. 5 Lăsaţi costiţa să se răcească în aluat. apoi ştergeţi-le cu o cârpă curată şi marginile foilor de alua: şi iipiţi-le prin presare uşoară.4 linguri ulei de floarea soarelui (puteţi înlocui cu untură ) .Un rinichi de porc . Dacă interiorul frige. Tăiaţi toată carnea şi organele în cuburi de 3 cm. Pe cea mai mare întindeţi-o pe fundul tăvii. ceafa.denum irea de “to ch itu tă” este un regionalism din M oldova noastră şi se referă la a topi carnea grasă. ^ încingeţi cuptorul la 175° C . Creaţi o gropiţă în mijlocul acesteia şi spargeţi ouăle înăuntru. ^A legeţi o tavă cu dimensiunile puţin mai mari decât ale costiţei.Un pahar mujdei de usturoi (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . presăraţi condim entele. adăugând câteva linguri de apă. apoi caldă şi gustând d e sare. I Curăţaţi costiţa de oase.O linguriţă sare .20 0 g resturi de pulpă de porc . Frigeţi-le până s-au rumenit uşor. în formă de movilă şi adăugaţi sarea. a d ă u g â n d un pahar de apă 2 După 12-15 minure scoateţi carnea pe un platou. pulpa. apoi împărţiţi aluatul în două părţi aproximativ egale.1/2 linguriţă sare M o d de.2 crenguţe de cimbru . .O bucată de ficat de porc de 100 g . apoi aşezaţi costiţa.40 0 g ceafa de porc .Un pahar vin alb sec .^ u n d a ^ c r u s t a d& s s C jo r a Sfat . lăsând marginile să iasă uşor în afară. umeziţi M od 1 Spălaţi feliile de carne şi organele. Serviţi tochitura cu mămăliguţă şi s a la tă de varză murată. turnaţi vinul şi acoperiţi tuciul. absolut rom ânesc acest preparat este gustos do ar dacă este pregătit din carne . apoi eliminaţi costiţa şi tăiaţi-o felii.O linguriţă cimbru uscar .O bucată de costită afumată uşor. Verificaţi costiţa cu un băţ de frigăruie sau cu o ţepuşă de metal. de formă dreptunghiulară 25 x 15 cm . .şi organe foarte proaspete. 2 a ş c zaţi fâina de secară. după care întindeţi încă o foaie deasupra costiţei.700 g faină de secară .O foaie de dafin . turnând deasupra mujdeiul.r r . pe o planşetă. Continuaţi la foc mediu. apoi încingeţi uleiul într-o cratiţă largă sau intr-un tuci şi puneţi-le la prăjit în următoarea ordine. rinichii şi ficatul. splina. înseamnă că preparatul este gata. dar nu fluid. uscată.O bucată de splină de porc delOO g .2 ouă . servind-o cu muştar şi cartofi ţărăneşti.

capacul de pulpă este bucata de carne cea mai indicată pentru şniţele.Un pahar faină . . feliile de pulpă pe un tocător. . 2-3 minute pe o parte. perpendicular pe fibra cărnii.6 0 0 -8 0 0 g pulpă de porc . bateţi-le pentru a le întinde.V 2 linguriţă piper negru măcinat . acoperiţi-le cu o folie alimentară şi. impregnându-le bine.A z4 .O lămâie . Aşezaţi. Spargeţi ouăle într-un bol. C e re re 3>£ / f^ L U z ^ z 2 >£ s . din ulei într-o tigaie cu marginile înalte şi prăjiţi şniţelele la temperatură medie. încingeţi Va pe rând.pesmetul făcut în casă este mai gustos şi nu vă costă nimic. apoi ştergeţi-o cu o cârpă curată şi uscată.O cană ulei de floarea soarelui . ^ Tăvăliţi şniţelele prin faină. scufundaţi-le în ouăle bătute. folosind un cuţit cu lama ascuţită bine. presărând jumătate din condimente.O linguriţă sare M o ei d e . folosind ciocanul de şniţele. Aşezaţi pesmetul intr-o tăviţă. 2 Tăiaţi pulpa felii subţiri.O cană pesmet de casă (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . p o tC L C ost % % % Sfat . adăugaţi restul condimentelor şi 2 linguri de apă. scuturaţi-le de excesul rămas.3 ouă . iar apoi tăvăliţi-le prin pesmet. adăugând uleiul rămas dacă este necesar. apoi bateţi-le spumă. 1 Spălaţi pulpa de porc.J t j i p u D ificultate /^ ă . Puneţi faina într-o farfurie. ^ Continuaţi prăjitul şniţelelor. Serviţi şniţelele crocante cu cartofi pai şi lămâia tăiată în sferturi. Scoateţi şniţelele pe o hârtie absorbantă. Codetul dezosat este fad şi nu se întinde bine când este bătut. apoi 1-2 minute pe cealaltă.

O linguriţă piper negru măcinat grunjos .O bucată de muşchi file de porc. Această aşa zisă “regulă” este valabilă pentru orice fel de vin. Amestecaţi mierea cu piperul grunjos. aproximativ 1 Kg .100 g ceafa de porc afumată . Aplicaţi o incizie de-a lungul muşchiului şi introduceţi inăuntru mixtura de caşcaval. după care amestecaţi-le bine împreună. apoi ştergeţi-1 cu o cârpă curată şi uscată.' . Tăiaţi cubuleţe ceafa.O hnguriţă sare M o d d s. Reintroduceţi tava în cuptor pentru încă 20 de minute. apoi tăiaţi-1 felii şi serviţi-1 cu garnitură la alegere sau cu salată verde. Legaţi muşchiul cu aţă de bucătărie. X ^ y -e jd ie Jite . p tep a tC O -e.M u^C Lhi /7/e de.2 linguri ulei de măsline cu aromă de oregano . iar după 2 5 -3 0 de minute de coacere a muşchiului. D ificultate C ost % % % <1U /yii&t& cJ/yf^hU Sfat - orice fel de vin roşu i se potriveşte preparatului.O linguriţă cimbru uscat .Un pahar vin roşu (eu prefer Merlot) .50 g caşcaval afumat .2 linguri miere polifloră . Beţi după masă acelaşi vin folosit la m âncare.2 cepe mici curăţate . scoateţi-1 şi ungeţi-1 cu acestea. Asezonaţi carnea şi turnaţi vinul în tavă. 2 Tăiaţi ceapa solzi apoi stropiţi o tavă cu uleiul aromat şi aşezaţi înăuntrul ei ceapa. . din 4 în 4 centimetri. încingeţi cuptorul la 190° C şi introduceţi tava înăuntru. ^ Eliminaţi aţa muşchiului.' I Spălaţi muşchiul. radeţi caşcavalul şi mărunţiţi cimbrul. pentru a nu scăpa umplutura. peste care aşezaţi muşchiul umplut.

Folosind un cuţit cu vârful foarte subţire sau o andrea ascuţită operaţi incizii’ fine în interiorul muşchiului. Introduceţi tava în cuptor. puteţi pregăti în acelaşi fel. . întepând-o cu andreaua cu care aţi umplut muşchiul. apoi tăiaţi-1 felii subţiri şi serviţi-1 cu garnitură de legume şi sosul de smântână.Un pahar smântână fermentată / 2 linguriţă piper negru măcinat .Vi linguriţă saivie uscată . fără os şi şoric .sfat . 4 Amestecaţi sosul din tavă cu smântâna’şi ţineţi la cald. m uşchiul îm pănat este ujor de pregătit dacă folosiţi ustensilele ncces.O lingură ulei de floarea soarelui . apoi u m p le ţi-le cu fâşiuţfe de usturoi şi costiţă. înseamnă că este gata. ^V erificaţi carnea dacă este pătrunsă.2 linguri unt . . Tăiaţi u stu ro iu l?T co stiţln fâşn subţiri. Dacă ţâşneşte un lichid limpede.ca o variantă Ia m uşchiul de po rc. salvta cu untul înmuiat şi frecaţi muşchiul cu acestea 2 încingeţi cuptorul la 200» C şi stropiţi o tavă cu ulei.preparat tradiţional. apoi aşezaţi muşchiul umplut.2 căţei de usturoi curăţaţi .O linguriţă sare M od 1 Spălaţi muşchiul.Vi linguriţă boia dulce .* . continuând coacerea încă 2 0 -2 5 de minute.2-3 felii de costiţă afumată.Un muşchi file de porc de aproximativ 1 kg . . Amestecaţi condimentele ş. Lăsaţi muşchiul să se odihnească 4-5 minute. iar după 12-15 minute reduceţi temperatura la 175° C . apoi ştergeti-1 cu o cârpă curată şi uscată. antricot de vită.

O linguriţă sare / M cx J I Spălaţi pieptul. 15 minute înainte de a scoate cuburile de carne de la rece.4-5 linguri ulei de măsline cu aromă de ardei iute j . timp de 3-4 ore. i^ c r rre.8 -12 roşii cherry spălat^ . Amestecaţi totul foarte bine şi lăsaţi bolul la rece.2 căţei de usturoi c u ră iţi . 2>£ / fz:lu x ^ . Introduceţi 8-12 beţe de frigărui într-un vas cu apa fierbinte şi lăsaţi-le să se înmoaie timp de 10 minute.< d in D ificultate ‘ ' ■ p o tC L h o Ş t & . coiidimentele.O linguriţă oţet de vin roşu . Tăiaţi-1 acum in cuburi de 2.ţ/ z de linguriţă cimbrfl uscat .3 cepe roşii medii.5 cm şi aşezaţi-le intr-un bol. iar fiecare sfert în două.V 2 linguriţă piper neftu măcinat . oţetul şi usturoiul pisat. Tăiaţi apoi ardeii graşi în pătrate de 2. apoi ştergeţi-1 cu o cârpă curată şi uscată.5 cm.600 g piept de porc & ă os . adăugând deasupra uleiul.2 ardei graşi verzi curăţiiţi şi spălaţi . ^ încingeţi grătarul şi formaţi frigăruile în felul următor: întâi o bucată de ceapă. să se combine aromele. stropind cu marinada de ulei. 4 După ce frigăruile sunt gata serviţi-le cu salată verde şi cartofi copţi. apoi carne-ardei-carne-ceapă-carne-roşie cherry. După ce aţi format frigăruile aşezaţi-le pe grătarul fierbinte şi frigeţi-le pe toate părţile. curăţate . tăiaţi ceapa în sferturi.

până face băşicuţe. 1 Separaţi ouăle.2 5 0 g jumări de porc .2 5 secunde. Lăsaţi să crească.O linguriţă drojdie proaspătă . întindeţi aluatul într-o foaie de 1.O linguriţă zahăr tos .5-2 cm grosime.O linguriţă zeamă de lămâie . intr-un bol.4 linguri unt . într-un loc călduţ. timp de 15-20 de minute. ^ încingeţi cuptorul la 170° C şi presăraţi masa cu făină.pentru a topi untul în cuptorul cu m icrou nd e. Omogenizaţi bine compoziţia. sarea. X jiy '& d î& n te. rezultat în urm a tăierii pogăcelelor.O lingură boabe de chimen .în Ardeal nu există masă de sărbătoare fără pogacele cu jumări . Frecaţi. C a alternativă m ai simplă. timp de 15 minute. apoi adăugaţi faina “în ploaie”. apoi frământaţi un aluat de consistenţă medie. zeama de lămâie. folosind un păhărel cu diametrul de 3 cm . Amestecaţi bine cu o lingură de metal.Po^ăC jeJ& C IU J u /y fâ ti D ificultate C o st % % Sfat . adăugaţi un pahar de lapte.restul de aluat. drojdia cu zahărul. restul de lapte. jumările. apoi. gălbenuşurile bătute. aşezaţi-1 în tr-un bol de ceram ică sau sticlă şi in trod u ceţi-! în cu p tor p en tru 2 0 . .O cană lapte călduţ . In acest timp tocaţi mărunt jumările şi topiţi untul în cuptorul cu microunde sau pe marginea aragazului. Lăsaţi jumările să crească încă 8 -1 0 minute.O linguriţă sare M c x i de. presărând chimenul păstrat. /f. tăiaţi jumări pe care le veţi pune într-o tavă de cuptor.2 ouă . . apoi presăraţi un pahar de faină.Un vârf de cuţit de piper negru măcinat . 2 Adăugaţi peste maia untul topit. reducând puţin temperatura după 20 de minute de coacere. Acoperiţi aluatul şi lăsaţi-1 să crească.500 g faină . com u tân d pe puterea m edie a acestuia. piperul şi o linguriţă de chimen. 5 Serviţi pogăcelele cu un pahar de vin alb demidulce sau de care o fi! d e fe re 2>e 2 > aLC Xa^X . amestecând uşor. Introduceţi tava în cuptor pentru 4 0 -4 5 de minute. apoi ungeţi-le cu albuşurile de ou. poate fi frăm ântat din nou şi întins. tăind alte pogăcele. uleiul. folosiţi o rondea zim ţată pentru a tăia rom buri sau pătrate de pogăcele.2 linguri ulei de floarea soarelui .

formând o scovergă.Un vârf de cuţit de sare 2 pahar ulei de floarea soarelui . Folosind un cuţit ascuţit.reţeta este a soţiei mele.frigeţi scovergile în etape.atenţie la m anipularea scovergiior! Va trebui să aveţi m ereu mâinile unse cu ulei. Omogenizaţi totul cu o lingură de metal. pudrate cu zahăr pudră. untul moale. .7 -0 . ^ încingeţi uleiul într-un tuci sau cratiţă cu marginile înalte şi prăjiţi scovergile câte 1.8 cm. la 2 cm de unul din vârfuri. apoi scoateţi-le pe o hârtie absorbantă.2 ouă . ^ Serviţi scovergile. uleiul.*/ . cerneţi faina într-un odihnească timp de 15-20 de minute. apoi întinderi aluatul într-o foaie de 0 .Vz linguriţă esenţă de vanilie . Operaţi câte o incizie transversală în lungime de 1 cm.Vi linguriţă esenţă de rom . frământaţi un aluat de consistenţă medie. esenţele. căci se vor lipi între ele. . apoi trageţi vârful îndepărtat prin gaura creată. apoi.Un pahar zahăr pudră .Dificultate C o st ^ Sfat . unde veţi turna ouăle bătute uşor. tăiaţi fâşii late de 5-6 cm.o lingură oţet de mere .5 minute pe fiecare parte. Sub nici o form ă nu um pleţi cratiţa la refuz. apoi faceţi o gropiţă în centru. . d e fe r e T>£ z/f-fV/? 2 > aL cx u ^ x . sarea şi praful de copt. ■ . X Jiy '& d îe j^ e .Un praf de copc M o d ofe J Folosind o sită deasă.2 căni ulei pentru prăjit O lina . bol larg. Este sim plă şi poate fi folosită şi în tim pul postului. altfel se lipesc.*4 pachet de unt moaie . în mijlocul rombului.. în continuare tăiaţi fâşiile în romburi. oţetul.m t .500 g faină . pe care îl veţi lăsa să se 2 Stropiţi masa cu puţin ulei.

Cu mâna unsă cu unt întinderi aluatul în două foi şi împărţiţi umplutura pe acestea.2 ouă .O lingură cu vârf de smântână .1 5 %unt moale . împărţiţi aluatul în două părţi egale. ^ Coaceţi cozonacii în cuptor. Bateţi albuşurile. ^ încingeţi cuptorul la 165-170° C. apoi aşezaţi-le în formele unse cu unt şi tapetate cu puţină faină. Separaţi ouăle pentru umplutură. acoperiţi-I şi lăsaţi-1 să crească.un bol mare. . apoi scoateţi-i şi culcaţi formele pe o parte ca să nu “cadă” cozonacii. Separaţi unul dintre ouă. 1 Frecaţi într-un bol drojdia cu zahărul..Un pahar lapte călduţ . după care ungeţi-le cu gălbenuş.2 0 0 g nucă măcinată . 2 încălziţi o planşetă sau masa şi cerneţi faina în formă de movilă.ştiu că toate gospodinele au câte o reţetă de cozon ac m oştenită de la bunica sau de la m am a. până obţineţi o cremă. adăugând zahărul şi miezul de nucă. apoi faceţi o gaură în mijloc şi aşezaţi untul.O lingură faină . timp de 45-60 de minute. Omogenizaţi totul cu un cuţit cu lama neascuţită. Lăsaţi să crească maiua într-un loc călduţ.2 ouă .O lingură unt . D ificultate C o st ^ ^ Sfat . untura. apoi frământaţi un aluat de consistenţă moaJe-medie.300 g faină . oul. rezervând albuşul pentru umplutură. timp de 40-45 de minute. maiaua. smântână şi sarea.Un vârf de cutit de sare . Acesta va trebui frământat timp de minim 15 minute. gălbenuşul.2 0 0 g zahăr . Aşezaţi aluatul într. Vă voi propune şi eu o reţetă mai sim plă.Un vârf de cutit de sare M o d de. Aluat . apoi adăugaţi laptele şi o lingură de faină.C o Z o n a cL d U n u d ă . pentru 2 cozonaci. împreună cu cel rămas de la aluat.O lingură zahăr pudră .ţ/2 cub de drojdie proaspătă .75 g untură Umplutură . într-un loc călduţ. Rulaţi foile prin răsucire.

Acesta frăgezeşte aluatul. iar în una din acestea încorporaţi cacaua şi jumătate din esenţa de rom. pe rând.2 50 g de faină . întindeţi deasupra gemul de măceşe. Sfat . împărţiţi compoziţia în două vase. M o d d& 1 Bateţi cu mixerul.5 cm grosime. o formă de tartă sufiicient de mare cât să cuprindă 2/3 din aluatul frământat. în părţi egale. se crapă uşor în partea superioară. zahărul şi esenţa de vanilie. Dificultate < IU C ost % (( ci& /yjă C ^ & ţe.150 g untură sau unt cu 82% grăsime 150 g zahăr tos . curăţind marginile ce ies înspre afară. Tapetaţi o formă de chec cu unt şi pesmet. lăsaţi-o să se răcească în formă. ciupind faina şi untura.O lingură zahăr pudră .2 ouă . . împreună cu sarea. Frământaţi un aluar de consitenţă medie.Un borcan ( 4 0 0 g) gem de măceşe . amidon. dar ferm şi lăsaţi-1 să se odihnească.o linguriţă oţet de mere . smântâ.O lingură cu vârf de cacao . apoi inrroduceţi-o în cuptor pentru 35-40 de minute. la rece.Un vârf de curit de sare .Un vârf de cutit de sare X r > y ^ ie jit& • . cu untură.. 2 încingeţi cuptorul la 175° C şi ungeţi.checul se încearcă cu scobitoarea sau băţul de frigăruie. .când checul este copt. După ce amestecul s-a albit. apoi scoateţi-o din aceasta şi pudraţi-o cu zahăr pudră.250 g făină + una pentru “faţa” tartei . Acum adăugaţi praful de copt.4 linguri de smântână dulce 3 5 % grăsime .O esenţă de vanilie . în final aceasta va avea aspect de nisip. pudrând zahăr praf. oţetul. adăugaţi. Amestecaţi restul de aluat cu faina păstrată şi. apoi aşezaţi-o în formă. ^ Introduceţi tava de tartă în cuptor.3 linguriţe de praf de copt . folosind răzătoarea cu ochiuri mari. După ce s-a copt frumos. Turnaţi simultan ambele compoziţii în forma de chec.dh& C L D ific u lra te CjCiCM .puteri folosi orice fel de gem care are gust uşor acrişor. radeţi-1 peste gem.o Cosi ^ % V O /ii/ts.nă şi praful de copt. untul cu sarea.2 linguri de amidon alimentar . apoi ruperi bucăţele din untură şi adăugaţi-le în faină. Folosindu-vă de vărfiil degetelor omogenizaţi compoziţia. 2 încingeţi cuptorul la temperatura de 175“ C.. ^ Serviţi checul tăiat felii. . Sfat . ouăle. E ste sem n că s-a făcut cu m trebuie. sunt de mai bună calitate şi nu ocup ă loc m ult în sertarul de arom e. rulaţi 2/3 din aluat într-o foaie de 0. Serviţi tarta tăiată în felii cu vin roze din fructe. Deci. zahărul şi ouăle. cu nuci caramelizate şi un pahar de vin dulce.O esenţă de rom . ca şi cozonacul sau alte prăjituri.2 linguri de zahăr pudră . timp de 30 de minute.Un plic de praf de copt M o el 1 Aşezaţi faina într-un bol.folosiţi esenţele concen trate. având forma tăvii de tartă. formând o cremă.2 pahare de zahăr .250 g de unt . iar după 30 de minute scoareţi-o.O lingură de pesmet fin . urmate de faină. recom and adăugarea unei linguriţe de oţet de m ere la orice tip de aluat de prăjituri. 193 .

3 ouă . presărând cu nuci tocate.D ificultate C o st Sfat . Acoperiţi napolitana cu un şervet curat. până se formează o cremă albicioasă. Separat bateţi spumă albuşurile cu un praf de zahăr şi apoi încorporaţi-le cremei de cacao. când o veţi tăia în rombuleţe.nu m ăcinaţi nucile foarte m ăru n t. .în locul nucilor puteţi folosi alune de pădure. pentru a presa vag napolitana.4 foi de napolitane .foile de napolitane se mai num esc.4 linguri cacao . Tocaţi mărunt miezul de nucă.2 0 0 g miez de nucă . apoi întindeţi D aţi-o la rece până a doua zi.2 5 0 g zahăr tos . frecaţi bine zahărul cu gălbenuşurile. apoi se adaugă untul înmuiat uşor şi cacaua. ultima foaie rămânând neacoperită. 1/3 din cremă. R epetaţj^ână terminaţi foile. 2 Aşezaţi o foaie de napolitană pe un platou. c e re re 2>e .Un vârf de cuţit de sare M o d <d& 1 Folosind mixerul. folosipd un cuţit. în term eni populari “foi Lica” . appi puneţi deasupra un platou cu o greuiM^lişoară.Un pachet de unt cu 8 2 % grăsime . N apolitana este mai gustoasă dacă acestea se sim t la m estecat .

Ungeţi prăjitura cu oul bătut. împărţiţi aluatul în 3 părţi egale.2 linguri gem de fructe . pudrând cu zahăr pudră. într-un bol larg.Coaja rasă de la V x lămâie . Continuaţi cu a doua foaie-umplutură şi ultima foaie. puneţi laptele la fiert. .Un ou .O lingură unt .Un plic zahăr vanilat . . zahărul tos şi gemul.Un ou . Aşezaţi o foaie în tavă.Vi de pahar zahăr tos . 2 Lăsaţi aluatul să se odihnească timp de 15-20 de minute. apoi introduceţi tava în cuptor pentru 4 5 -5 0 de minute. frământând un aluat omogen. apoi amestecaţi-i. apoi scoateţi-i sub je t de apă rece şi curăţaţi-i de coajă.O linguriţă praf de copt M o e i d& 1 Fierberi cartofii în coajă în 1 1 de apă cu puţină sare. cu restul ingredientelor pentru aluat.Un vârf de cuţit de sare Umplutură . Radeţi cartofii pe răzătoarea cu ochiuri mari. intr-o crăticioară cu marginile înalte.O lingură fâină . ungeţi o tavă cu unt şi tapetaţi-o cu foaie de copt. împretmă cu zahărul vanilat. să to t trebuiască să c u m p ă r a ^ Aluat . unsă şi aceasta la rândul ei. apoi întindeţi-le în foi de dimensiunea tăvii. timp în care pregătiţi umplutura. faină . apoi întindeţi deasupra Vi din umplutură. Este mai sim plu să adaptaţi reţetele la tăvile din casă. Amestecaţi umplutura şi lăsaţi-o să se răcească.P h ^ ttu tă d u /ytacL D ificultate C o st % % I Sfat .O lingură zahăr pudră /2 p a ch a ^ e unt -' .pentru orice prăjitură sau plăcinc^^trebuie aleasă tava care corespunde din p u n ct de vedere al cantităţii. 4 Verificaţi prăjitura dacă este coaptă şi scoateţi-o să se răcească. 5 Serviţi prăjitura tăiată în romburi.nu uitaţi să presăraţi masa cu făină c â n d ^ l a ţ i aluatul. ^ încingeţi cuptorul la 170° C.2 00 g mac măcinat . spălaţi bine .puteţi unge tava şi cu ulei .250 g carto^i^şii.O linguriţă oţet de mere . iar când acesta a început să clocotească adăugaţi macul.Ujvffehar zahăr pudră . cu un pahar de vin alb demisec.Un pahar lapte .

Bateţi gălbenuşurile rămase cu zahărul într-un bol de metal aşezat pe bain-marie.Un pachet de unt 82% grăsime . apoi scoateţi-o afară să se răcească.2 pahare lapte . praful de copt.2 hnguri cacauă . d & Dific ddC JX o d u C o s e a i# Sfat . într-un bol de metal. adăugând treptat laptele. adăugând apoi treptat zahărul.O hnguriţă zeamă de lămâie Cremă . După ce s-a îngroşat.pen tru o prăjitură m ai fină cerneri Oiina printr-o sită fină.O Ungură unt Bezea . zahărul. separaţi restul ouălor şi bateţi albuşurile spumă.2 pahare zahăr pudră .Un plic de praf de copt .1 pa. ungeţi o tavă cu unt şi turnaţi compoziţia în aceasta. apoi întindeţi-o peste bezea şi radeţi ciocolata deasupra. După ce foaia s-a răcit puţin. adăugând untul peste câteva minute. Aluat . în cuptorul încălzit.4 ouă . dar cu focul oprit. oţetul şi faina.P r '^ i 't u h Q . 2 în timp ce foaia este în cuptor. gălbenuşurile câte unul. cacaua.6 ouă . omogenizând compoziţia. W E Te re 2>e . Aceasta se va aera şi scăpaţi de eventualele im purităţi ori cocoloaşe. apoi adăugaţi. preparaţi crema în felul următor: puneţi un vas cu apa pe foc pentru a pregăti un bain-marie. ^ Căt timp bezeaua se întăreşte în cuptor.3 Unguri faină . Lăsaţi crema să se răcească. ^ Serviţi prăjitura cu un pahar de apă rece. pentru 10 minute.1 pahar şi Vi zahăr . împreună cu zeama de lămâie. Coaceţi foaia timp de 30-35 de minute.har şl Vi zahăr tos .ţ/2 de ciocolată cu lapte M o d <d& 1 Sep araţi ouăle pentru blat şi bateţi albuşurile spumă.O linguriţă oţet de mere . încingeţi cuptorul la l6 5 ° C. întindeţi deasupra bezeaua şi introduceţi-o. daţi deoparte. închideţi uşa cuptorului şi opriţi focul.Un pahar faină . pe rând.

2 linguriţe vârf de lăină .100 g cacao .atenţie la blat! C ân d îl scoateţi din cuptor. Când s-a răcorit. ^ Amestecaţi crema de whisky cu o lingură de apă şi stropiţi foile de blat. Frecaţi untul. pe rând gălbenuşurile. Aşezaţi crăticioara pe foc domol s-a îngroşat.d& d jQ C /x o p & n th u A n u / //o u Sfat . într-un bol.6 persoane.Un pahar apă .4 gălbenuşuri . pentru a fi folosite mai târziu. făina. Turnaţi compoziţia de blat în formă şi introduceţi-o în cuptor. . Acum aşezaţi o foaie pe un platou şi întindeţi deasupra Vi din cremă.Un pahar zahăr tos . tăiaţi-1 în două pe orizontală. zahărul şi laptele. nu doar pentru 4 . trebuie să fie încă m oale şi nu sfarâmicios . apoi adăugaţi-1 compoziţiei de cacao. Bateţi cacaua cu zahărul şi apa. amestecaţi într-o crăticioară cu fundul gros cele 4 linguri de compoziţie păstrate cu gălbenuşurile. în acest moment luaţi 4 linguri de compoziţie şi puneţi-le într-un alt bol. folosind un cuţit cu lama lungă şi bine ascuţit (eventual cuţit de pâine). adăugaţi.ornaţi tortul cu cireşe M arasquino şi ciocolată am ăruie. până obţineţi o spumă. 2 încingeţi cuptorul la 160° C şi ungeţi o formă de tort cu unt.pentru că este A nul N ou vă propun un to rt mai mare. amestecând până compoziţia s-a îngroşat.3 linguri cremă de whisky M o d d& 1 Separaţi ouăle şi bateţi albuşurile spumă. ornându-1 cu ciocolată sau frişcă în amestec cu cacao. 397 .Un pachet unt . cu un praf de sare. Pregătiţi un bain-marie.O lingură faină .4 pahare zahăr tos . apoi puneţi deasupra cea de-a doua foaie. Când compoziţia a început să se încălzească. lăsând să se răcească.O lingură unt Cremă . apoi scoateţi-1 din formă să se răcească.8 ouă .Un vârf de cuţir de sare . Lăsaţi tortul la rece peste noapte. în continuare adăugaţi în compoziţie făina şi albuşurile bătute. Coaceri blatul timp de aproximativ 30 de minute. repetând cu crema.Un pahar lapte . aşezând un vas cu apă pe foc. tapetând-o cu hârtie. ^ în timp ce blatul se răcoreşte. rasă cu cuţitul econ o m ( pentru cu răţat cartofi) Blat . apoi aşezaţi-1 pe bain-marie. într-un bol de inox.

Când compoziţia a început să se încălzească. cu un praf de sare. Lăsaţi tortul la rece peste noapte. pe rând gălbenuşurile. Când s-a răcorit. trebuie să fie încă m oale şi nu sfarâmicios . 2 încingeţi cuptorul la 160° C şi ungeţi o formă de tort cu unt.Un pahar lapte . 1 Separaţi ouăle şi bateţi albuşurile spumă. amestecând până compoziţia s-a îngroşat. apoi aşezaţi-1 pe bain-marie. nu doar pentru 4 .3 linguri cremă de whisky . apoi scoateţi-1 din formă să se răcească. ^ în timp ce hiatul se răcoreşte. ornându-1 cu ciocolată sau frişcă în amestec cu cacao. Aşezaţi crăticioara pe foc domol s-a îngroşat. .Dificultate C o st % % % Sfat .atenţie la blat! C ând îl scoateţi din cuptor.Un pahar apă . adăugaţi. folosind un cuţit cu Iama lungă şi bine ascuţit (eventual cuţit de pâine). într-un bol. tapetând-o cu hârtie.Un pahar zahăr tos .4 pahare zahăr tos . Pregătiţi un bain-marie.4 gălbenuşuri .pentru că este Anul N ou vă propun un tort m ai m are. pentru a fi folosite mai târziu.O lingură faină . Bateţi cacaua cu zahărul şi apa.O lingură unt Cremă . înrr-un bol de inox. In acest moment luaţi 4 linguri de compoziţie şi puneţi-le intr-un alt bol. tăiaţi-1 în două pe orizontală. Coaceţi hiatul timp de aproximativ 30 de minute. apoi puneţi deasupra cea de-a doua foaie. Acum aşezaţi o foaie pe un platou şi întindeţi deasupra Vi din cremă.Un pachet unt . . până obţineţi o spumă.100 g cacao . lăsând să se răcească. ^ Amestecaţi crema de whisky cu o lingură de apă şi stropiţi foile de blat. Turnaţi compoziţia de blat în formă şi introduceţi-o în cuptor.ornaţi tortu l cu cireşe M arasquino şi ciocolată am ăruie.6 persoane. amestecaţi într-o crăticioară cu fundul gros cele 4 linguri de compoziţie păstrate cu gălbenuşurile.8 ouă . Frecaţi untul.Un vârf de cuţit de sare . aşezând un vas cu apă pe foc. rasă cu cuţitul econ o m ( pentru cu răţat cartofi) Blat .2 linguriţe vârf de faină M o J (de. repetând cu crema. In continuare adăugaţi în compoziţie faina şi albuşurile bătute. zahărul şi laptele. apoi adăugaţi-1 compoziţiei de cacao. faina.

O cană lapte . prin ouăle bătute. cu grijă să nu se rupă.D ificultate C ost ^ '''^ Sfat — simple şi gustoase. trebuie dublată . Bateţi ouăle într-un bol larg. frigănelele se p ot servi dim ineaţa la m ic dejun sau . timp de 2-3 minute pe fiecare parte.O lingură zahăr pudră .8-12 felii de franzelă. într-o tigaie cu fundul gros.Un pachet unt . în untul încins. încingeţi untul. pudrându-le cu zahăr pudră şi scorţişoară şi servindu-le calde. ^ Scoateţi frigănelele pe o hârtie absorbantă. 2 îmbibaţi feliile de pâine în lapte. fară coajă . I Amestecaţi laptele cu esenţa într-o farfurie adâncă.y-i de esenţă de vanilie . scurgându-le de excesul de ouă. apoi treceţi-le.3 ouă .frigănelele p o t fi prăjite şi în ulei. dar în acest caz.O linguriţă scorţişoară măcinată M o d de. ^ r r e r e l>e . la foc mediu. după care. frigeţi-le.

. aşezaţi-le pe un platou şi presăraţi-le cu restul de miez de nucă măcinat. 4 Serviţi merele umplute calde sau reci. — ustensila de scos căsuţa sâmburilor merelor şi perelor se găseşte în toate magazinele sau raioanele specializate ale magazinelor. înmuiaţi stafidele în rom.1 2 mere Ionatan .Dificulcate C i w c o s t^ Sfat .10 linguri de miez de nucă măcinat .Un pahar de rom Jamaica sau coniac .8 . p te p O f'd t'e .1 Scoateţi căsuţa seminţelor merelor şi o parte din miez.desertul de iarnă al bunicilor de peste tot. Vi din miezul de nucă.1 0 linguriţe de zahăr pudră . Aceasta este asemănătoare unui cilindru cu vârful ascuţit şi cu mâner.4 linguri de unt M c x l de. coaja şi zeama de lămâie şi cu miezul de mere rezultat. Umpleţi merele cu compoziţia de stafide şi nuci. iar apoi amestecaţi-le cu zahărul.Coaja şi zeama de la o lămâie . 2 încingeţi cuptorul la 170° C şi ungeţi un vas de Jena sau o tavă cu unt. folosind o ustensilă specială de bucătărie. merele umplute sunt simplu de pregătit şi aromate.150 g de stafide . ^ După ce merele s-au rumenit frumos. m . aşezaţi-le în tavă şi coaceţi-le timp de aproximativ 30 de minute.

apoi crestaţi-o uşor. până obţineţi o cremă aurie. apoi adăugaţi zahărul pudră şi miezul de nucă. între 1 8 0 şi 1 9 0 ° C . I Curăţaţi de coajă şi căsuţa seminală merele şi apoi tăiaţi-le în felii de 1 cm grosime. bol.100 g miez de nucă măcinat .5 cm.O linguriţă scorţişoară măcinată . 2-3 ore. Frecaţi. la rece. pe care o aşezaţi într-o tavă unsă cu unt ji tapetată cu foaie de copt. împreună cu zeama de lămâie.2 căni aluat de clătite (vezi capitolul Sosuri şi Aluaturi) . întindeţi deasupra compoziţia de albuşuri şi introduceţi tava în cuptor pentru 35-40 de minute.Un pahar lichior de portocale ( eu recomand Grand Marnier ) . în continuare.Un pahar zahăr tos . 2 Scoateţi merele prăjite pe o hârtie absorbantă şi pudraţi-le cu zahăr şi scorţişoară. lăsându-le la macerat timp de 1-2 ore. ^ întindeţi aluatul inrr-o foaie de 1-1.1 cană şi Vi ulei de floarea soarelui . pentru orice tip de prăjeală.ih D ificultate j a ju d C o st D ificultate d U C o st ^ ^ /y r t& t& ^ u c J Sfat -T e m p e r a tu r a uleiului de prăjit trebuie să fie. jsm . coaja de lămâie şi coniacul.O linguriţă zeamă de lămâie . p te p o ta te - 1 Cerneţi faina.O lingură faină . apoi adăugaţi pe rând gălbenuşurile.Un vârf de cuţit de sare M cx i de.100 g miere polifloră .6 mere Golden.3 linguri coniac sau rom Jamaica . bătând energic. faina. 2 încingeţi cuptorul la 165° C. 2 încingeţi uleiul intr-o tigaie cu fundul gros şi amestecaţi aluatul de clătite cu lingura de faină. ^ Verificaţi prăjitura.Coaja unei lămâi . Adăugaţi. înseam nă că uleiul este gara de prăjit. Treceţi feliile de mere macerate prin aluat. mari. într-un M od d e. untul cu zahărul şi mierea. In caz co n trar acesta va fi absorbit de preparat şi va avea gust neplăcut. G ospodinele începătoare pot să-şi cum pere un term o m etru pentru X rt^& d îejiă e. . separaţi ouăle şi înmuiaţi uşor untul. Lăsaţi aluatul să se odihnească.5 ouă bucătărie sau p o t în cerca tem peratura uleiului tăind o felie de pâine în cuburi mici şi aruncând unul din acestea în uleiul încins. Bateţi albuşurile spumă. Puneţi-le intr-un bol şi stropiţi-le cu lichiorul de portocale.250 g faină .Un pachet unt plus o lingură pentru uns tava . • .O linguriţă zahăr pudră . spălate . creând forma feliilor de prăjitură ce vor fî tăiate când se răcesc. omogenizând bine. pentru a-1 îngroşa. D acă se rum eneşte în 5 -6 secunde. scurgeţi-le de excesul rezultat şi prăjiţi-le în uleiul bine încins.O lingură zahăr pudră .

dar nu foarte mărunt.A fu c J D ificultate a j u ^ d& p ă d u h e . Ia foc mediu. C o st ^ % Sfat .O lingură miere . spargeri miejii. acoperiţi-le cu acesta şi. 1 Puneţi zahărul. Turnaţi amestecul auriu pe hărtie. ^ După ce cranţul s-a răcit. adăugaţi la în cep ut puţină m iere şî zeam ă de p o r ta ^ le sau lăn^âie. CjQ tOyyi&IiZate.pentru ca zahărul să nu se "zaharisească” în tim pul caram elizării. 2 Ungeţi o foaie de hârtie cerată cu ulei.200 g alune de pădure .O lingură ulei de floarea soareliTf^ M o d de. iar când zahărul a început să se îngălbenească adăugaţi miejii de alune şi nuci. amestecându-i bine cu zahărul. aşezaţi nucile şi alunele intr-un şervet curat. In timp ce acestea fierb încet. nivelând cu o paletă unsă cu ulei. apoi lăsaţi câteva minute să se răcească. . spargeţi-1 cu dosul unei linguri şi serviţi-1 pe prăjituri sau ca desert.O cană zahăr tos .O linguriţă zeamă de portocale . .2 0 0 g nud . folosind un sucitor. într-o c ră tia o a ^ ^ u n n ^ u ^ r o s . mierea şi zeama de portocale la fiert.

apoi adăugaţi fructele. adăugaţi-o şi pe aceasta.3 linguri cacat) . pe foc foarte mic. Lăsaţi crema să se răcească puţin. aşezând pe foc un vas cu apa. Umeziţi cu apă rece 4-6 holuri de sticlă şi împărţiţi compoziţia în acestea.5 linguri zahăr tos .este im portan t să am estecaţi în cm tin u u crem a pentru a nu se prinde de fundu. Dizolvaţi gelatina în 2 linguri de apă. Pregătiţi un bain-marie. ) . aceasta se şterge în exterior cu o cârpă udată cu apă fierbinte şi stoarsă. 2 Turnaţi compoziţia într-o crăticioară cu fundul gros şi fîerbeţi-o.O linguriţă amidon . J Amestecaţi faina cu cacaua şi zahărul într-un bol larg.3 linguri zahăr pudră . tapetată cu foaie de de hârtie cerată şi introduceţi-o în frigider pentru 3 -4 ore. >Şt D ificultate d e . vişine. amestecând uşor. până s-a îngoşat şi a căpătat aspectul unei creme. apoi se răstoarnă pe o farfurie sau platou rotund şi se ornează cu frişcă. cerere 1> U L C X U ^ I . iar albuşurile bateţi-le spumă cu un praf de sare. aşezaţi deasupra un bol de metal.5 ouă . Când acesta fierbe. piersici. apoi turnaţi Fierbeţi laptele într-un ibric.2 linguri faină . D ificultate ' ^ 0 C o st % ^ % Sfat .4-6 cireşe Marasquino ->Un pahar cu fructe diferite din dulceaţă ( caise. apoi ornaţi cu cireşele Marasquino şi serviţi-o ca atare. laptele şi romul. amestecând cu grijă.V 4 pachet unt .300 g frişcă naturală .4 pahare lapte . zahărul vanilat şi amidonul apoi adăugaţi laptele fierbinte.3 linguri coniac .800 ml lapte .Un vârf de cuţit de sare A /o c f d& M o d d& - 1 Separaţi ouăle.Un pachet zahăr vanilat . ^ D aţi crema la rece pentru 6-7 ore.y'O. coniacul şi albuşurile spumă. etc. S /y iâ n t â /iă d u /< l& Sfat . . Turnaţi compoziţia într-o formă de tort. picurând untul înmuiat deasupra.2 linguri rom Jamaica sau coniac .O lingură gelatină .dteyytă n&a. iar când crema de ouă s-a îngroşat. 2 Lăsaţi crema să se răcească.pentru ca tortul să se desprindă uşor de form a în care s-a răcit. în care veţi omogeniza 4 gălbenuşuri de ou cu zahărul pudră. omogenizând compoziţia cu un tel.

1 Aşezaţi faina într-un bol. . Folosindu-vă de vârful degetelor omogenizaţi compoziţia. /ft e p a t a t e . iar în acest timp curăţaţi şi radeţi merele pe răzătoarea cu ochiuri mari. apoi tăiaţi un pachet de unt în cubuleţe şi adăugaţi-1 în faină. ciupind faina şi untul.1 pachet şi Vi unt .O lingură zahăr pudră ' 1 kg mere de prăjitură. scorţişoara şi cuişoarele măcinate. Introduceţi vasul în cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute. spălate . Puneţi restul de unt la încins într-o cratiţă cu fundul gros şi căliţi merele. în final aceasta va avea aspect de nisip. la foc domol.2 cuişoare măcinate M o d d e .4 0 0 g faină . împreună cu 3 linguri de zahăr. presărând deasupra lor compoziţia de faină. 2 Lăsaţi compoziţia de faină să se odihnească.8 linguri zahăr tos .O linguriţă scorţişoară . ^ încingeţi cuptorul la 180° C şi turnaţi merele călite într-un vas de Jena sau într-o tăviţă. până se rumeneşte frumos 4 Serviţi prăjitura porţionată cu smântână sau frişca. adăugând restul de zahăr.d o S D ificultate C o st • % % u / ^/7 .

c io a c ă &. C u t< iar> u /y ip /u t / l P'iUt-& el& dattorPi CJ^ CLozofTOC^ CM (lo S t lţ ă a. S a Ja tă de ^ o e u -p e. d â ttlO I^ î <d& C JX Să.e V'm >~e>ŞU A .Beauforc. Sajcstă de ^C J'U /yj^ll SCUU /le j-în ^ Sătca^i c i. ht-ea/i C^. si Cuv'&s. ^ u / a d ă d l/ 7 p u / p ă d e p o r . P î-fti& d& p o tC d .r-U (XC. de -piC^lt d . ^u/oflă .f e c J ă ^ 1 S /y iâ /it â /iă a. C-hec. P&n7!. C M c Jl!/> l& n a. B o t^ cm d e v it ă c u S . sardl/te.c c u c â i-r ta ^ 'i p i c a n ţ i /> . S a /a tă d& s-P&ciJă.f i/ e d e p e itC C U /> n lere. Cedar ■f. i< a /Z e r d e c a s ă 2 . PateM d& -pKiat ptspatco^ # > ? ciaSă ■P. Pi-fitîe. unt e . T o t -t de C/3il£Lo p e Jitr-U A n u I a/o U 4 0 4 A lte recom andări culinare: MCf^Za^Z 2>£ carne roşie. d . a . So}'/>ia/e dîn ^ ^ t-â / v ■f. ds. (5 u S tc o ~ e te jC je d in ie p u i. C a t t o / i c o -d e /e J iA ^ ti C U S /> iâ /it â /) ă <i. a p e titiV C U cJu /> e rcj L C . C Jiar/ciit& Ce) ~Te}-ra ^o/yja/xX Tem peratura de servire: Tem peratu ra de servire: 1 9 -2 0 ” C 21 -2 2 “ C A lte recom andări culinare: friptură de raţă. M u ^ c /v .3. miel preparat cu sos. S f e c J ă u /ytp /u tă c u n u c J A . P a s tă de. C Jie C .. ^ â s c ă C U CJ'&jyiă de. ^ 1 c J/y t/ft-u />. brânzeturi fine franţuzeşti .‘ C >/>70y^<da/yi f^&asca. vânat cu pene .&S't /yj&nit^ va f'&C. d e C X iC A o ^ 1 V a /v /le <J. S u p ă . . P t '^ lt u t 'ă c u /^ICKI.fy î^ i e .

cu sm ân tână şi costiţă prăjită 3 3 1 C artofi fra n ţu î^ ti 2 7 3 C artofi noi cu m ărar 9 5 C artofi noi cu m ăsline şi ceapă verde 9 6 C artofi ţărăneşti 2 7 3 C artofi um pluţi cu ciuperci 2 7 2 C artofi zdrobiţi cu usturoi 9 5 C aş prăjit în m ălai 3 3 C egă um plută 6 8 C h ec aperitiv cu ciuperci 3 3 6 C h e c cu cacao şi vanilie 3 9 3 C hiftele de varză dulce 1 4 1 C hiftele din orez cu ouă fierte 1 0 3 C hifteluţe de ciuperci 4 7 .um e cu tăiţei de casă 177 M ân cărică de spanac cu orez 9 8 M arinadă pen tru carne 19 M arinată de plâtică 3 4 2 M ere în aluat 4 0 0 M ere um plute cu nuci 3 9 9 M iel cu spanac 8 0 M iel la cu p to r 7 8 M ucenici m oldoveneşti 1 0 6 M ucen ici m unteneşti 1 0 7 M ujdei de usturoi 2 6 M usaca de vinete 2 6 1 M uşchi de p o rc îm p ăn at 3 8 8 M u şch i de vită u m p lu t cu câ rn a t p ica n t 1 9 2 M u şch i fde de p o rc cu m iere şi cim b ru 3 8 7 N ap olitane de casă 3 9 4 N u ci şi alune de pădure caramelizate 4 0 1 O bleţi prăjiţi 3 4 O m letă ţărăneasca 3 8 O rez cu lapte 3 0 5 O stropel din pulpe de pui 1 8 2 O u ă um plute 3 9 Pandişpan cu caise sau p n m e 2 0 6 Cartofi ardeleneşti cu smântână 365 C artofi cop ţi în coajă.ca-n Ardeal 5 8 C io rb ă de scăricică cu lapte 3 5 3 C io rb ă de varză a c ră dreasă cu sm ân tân ă 3 5 1 C io rb ă m untenească de văcuţă 2 4 3 C iorb ă turceasca de paste um plute 2 4 0 C iorb ă verde cu m aioneză 5 3 C iorb iţă de pui â la grec 6 2 C io rb iţă de vară cu leg u m e şi zdrenţe de ou 1 6 1 C iu lam a de hribi 2 6 6 C iu lam a de pipote de pui 7 7 C iu perci cu ardei şi sm ân tână 1 2 7 C iu perci um plute 1 2 8 C lătite braşovene cu carn e to cată şi ficăţei de pasăre 9 2 C lătite cu du lceaţă 1 1 2 C lătite cu legum e la cu p to r 1 3 5 C lătite cu urdă şi m ărar 1 1 0 C lătite secuieşti cu sm ântână 3 2 7 C oaste de p o rc coapte în tuci 1 9 9 C olivă tradiţională 3 1 1 C olţun aşi bucovineni cu telem ea de vacă şi sm ân tână 2 2 2 C on op id ă gratinată 2 6 9 C orn u leţe cu gem şi nuci 1 0 4 C o stiţă fiartă în zeam ă de varză şi usturoi 3 6 3 C o d e te de p o rc cu roşii şi verdeaţă 3 8 4 C o tle te de p o rc cu sm â n tâ n ă şi p ap rică 3 8 3 C otlete m ureşene cu găluşte 3 8 2 C o zo n ac cu nucă 3 9 2 C rap în sos de sm ântână 1 6 7 C reier pane 2 2 7 C rem ă de brânza cu căpşune 1 1 9 C rem ă de zahăr ars 1 1 8 C rem ă de zm eură cu frişca 2 0 9 C rem ă neagră 4 0 2 C ro ch ete din creier 2 2 8 C ru toan e de pâine cu oregano 18 C u rcan um plut 3 8 1 D egeţele de pui cro can te 7 3 Dovlecei pane cu sos de roşii 1 7 9 D ovlecei um pluţi cu brânză 1 3 3 D ovlecei um pluţi cu brânză şi orez 1 7 8 D rob de legum e 1 6 9 D rob de miel în aluat 4 1 D rob de pasăre în aluat 4 2 Evantai de vinete 1 2 5 Fasole bătută cu ceapă rum enă 3 1 7 Felii de pâine ţărănească cu untură de gâscă şi usturoi 3 7 Ficat de p orc cu ciuperci 2 5 7 Ficat de viţel pane 4 6 Ficăţei de pasăre în vin alb 4 5 Frigănele cu scorţişoară 3 9 8 Frigărui din piept de p o rc şi ceapă roşie 3 8 9 Frigărui uşoare de pui cu legum e 8 6 Frip tură de ied 81 Fripcuricâ de pui 1 8 4 Găluşte cu prune 3 0 8 G ăluşte de orez în foi de ştevie 1 0 0 Găluşte din griş 2 4 Găluşte pentru papricaş 14 G âscă la cu p to r 2 9 0 G hiveci călugăresc 2 6 2 G ogon ele acre u m plute cu carn e de pui şi costiţă 3 7 1 G ogonele um plute cu viţel 6 9 G rătar la iarbă verde .INDEX AJivancâ cu fructe 2 0 4 A luat de plăcintă 2 0 A luat de tăiţei 2 5 A luat de tarta (fraged) 1 6 A lu at pentru clătite 21 A n gh em ach t de viţel 8 7 Antricoate de vită cu costiţă şi ceapă 2 8 6 A n tricoate de vită în sos de ciuperci şi vin 2 8 7 Ardei um pluţi cu carne tocată 2 8 2 Ardei um pluţi cu vinete 1 3 2 B ăbâiţă de hering 2 1 9 Bezele cu nuci 1 1 3 Bline (Blinis) ruseşti cu ciuperci 2 2 4 B o b o c de raţă cu castraveţi acri 7 4 Borş de aripi de curcan 2 4 4 Borş de berbec 5 9 B orş de praz şi cartofi 3 4 6 Borş de spanac 5 7 Borş de ştevie 5 4 Borş de vită cu sfeclă şi sm ân tână 3 4 8 B orş de viţel cu ciuperci 1 5 4 B orş rece de pui 1 5 7 B rânză de b u rd u f cu chim en 1 3 6 B ud incă de m acaroan e 2 2 3 B ud incă de orez 3 1 0 B ud incă dulce de clătite 11 1 Budincă săsească din franzelă şi mere 3 0 9 Bulz cu brânză de b u rd u f şi sm ântână grasă 3 3 2 C aras m arin at în sos de legum e 3 2 C aras prăjit ca la O lten iţa 2 4 9 C ârn aţi de casă 3 2 2 C ârn aţi de M uscel 2 2 1 C h ifte lu ţe de vită cu m ărar şi sm ân tân ă 2 8 3 Chifteluţe din lapţi de crap cu sos Scordolea 3 0 C hifteluţe m arinate 8 8 C hilcă cu ceapă 3 1 6 C hiperch i 1 4 0 C iolan afiim at cu fasole 7 0 C iorb ă ardelenească de pui cu fasole verde 15 1 C io rb ă de agrişe cu costiţă 5 5 C iorb ă de burtă 2 3 8 C iorbă de fasole albă cu costiţă 3 4 9 C io rb ă de fasole grasă 1 5 8 C io rb ă de fasole verde cu roşii 1 5 9 C iorb ă de gâscă 1 5 2 C iorbă de iepure 1 5 3 C io rb ă de linte galbenă cu scâricică afum ată 3 4 7 C io rb ă de lobodă 5 4 Ciorbă de miel cu tarhon şi smântână 6 0 C io rb ă de perişoare cu os de vită 61 C iorb ă de peşte dreasă cu sm ân tână 1 5 6 C iorb ă de porc cu prune uscate 3 5 0 C iorb ă de potroace 3 5 1 C iorb ă de salată verde .C u m m arinăm fripturile 2 0 0 Griş cu lapte 1 1 2 G u joan e de şalău 1 3 6 Gulaş de vită ca la Luduş 3 7 3 Gulii um plute 1 3 1 Gustare rece din gâscă şi ceapă roşie 2 3 0 G ustare rece din iepure şi vin roşu 3 2 4 H ribi pe plită 2 6 8 Iahnie de fasole boabe 3 6 4 îngheţată de fructe cu iaurt 2 1 1 în gh eţată de lăm âie 2 1 2 îngheţată de zm eură sau câpşune 2 1 0 Kaizer de casă 3 2 3 L ap te de pasăre 1 1 7 Lapţi pane 3 1 Legum e fierte în u n t cu zeam ă de lăm âie şi pătrunjel 2 9 1 Lim bă cu m ăsline 3 7 8 L im b ă rece cu sos de sm ân tân ă cu hrean 2 2 9 Liptau er 3 6 M acaroane cu brânză 9 4 M ăm ăligă cu brânză şi sm ân tân ă 3 7 M ăm ăligă în pături de brânză 3 3 3 M ăm ăligă pripită 2 2 M ăm ăligă şi carne în straturi 2 5 5 M â n ca re de d o vlecei cu roşii şi c im b ru 2 7 1 M ân care de găină cu vinete fripte 2 9 5 M âncare de gutui 3 6 0 M ân care de m azăre cu m ărar şi frigănele 1 7 1 M âncare de varză nouă cu sm ântână 1 7 2 M âncare de vită cu m azăre şi roşii 191 M âncare de vită cu roşii şi usturoi 2 8 9 M ân cărică de castraveţi m uraţi cu carn e de p o rc 1 8 7 M âncărică de l^.

usturoi şi rozm arin 3 8 0 Pulpe de pui cu câm ăciori şi măsline 2 9 4 Pulpe de pui cu vin alb 7 2 Pulpe de raţă cu gutui şi sos caram el 2 5 3 Rasol cu afum ătură 3 7 2 Rasol de cocoş (sau găină) 2 9 6 Rasol de som n cu sos uşor de legum e şi vin alb 1 6 8 Rasol de vită 8 5 R aţă pe varză nouă călită 1 8 9 R aţa um plută cu ciuperci 2 5 4 R oşii um plute cu brânză şi o u ă 1 3 0 Roşii um plute cu ficăţei 1 2 9 R oto co ale de m ăm ăligă firipte 9 7 Rulada albă cu gem 2 0 8 R uladă de ficat 3 3 4 R uladă de şalău ca la cherhana 3 5 5 R uladă din carne tocată de vită 1 9 6 R uladă din pulpă de p o rc cu cârnaţi pican ţi 3 6 8 Rulouri de mânzat cu ficăţei de pasăre 2 8 4 Ridouri de urdă cu m ărar în şuncă de Praga 1 3 7 R ulouri de viţel um plute cu orez şi jam b o n de po rc 1 9 5 Rulouri din p iJp â de po rc cu cim bru 2 7 5 Salată â la Rousse 4 9 Salată caldă de cartofi 2 3 3 Salată de boeuf 3 3 7 Salată de cartofi.Papanaşi c u sm ântână şi gem 3 0 6 Papanaşi fierţi 3 0 5 Papară cu telem ea de oi 2 6 3 Papricaş de pui cu sm ântână 2 9 7 Parfait de piersici 2 1 3 Pârjoale m oldoveneşti 9 0 Pasca cu brânză şi stafide 1 0 8 Pastă de sardine cu u n t 3 1 8 Pastram ă de oaie la tigaie 2 2 8 Păstrăv fi'ipt. ridichi de lună şi ceapă verde 5 2 Salată de castraveţi cu m ărar 1 4 8 Salată de ceapă cu chiftele (perişoare) şi m aioneză 51 Salată de ceapă roşie 2 3 4 Salată de ciuperci m arin ate 2 3 5 Salată de conopidă cu sos de m uştar 2 3 6 Salată de dovlecei şi ciuperci 1 4 8 Salată de fasole verde cu usniroi 1 5 0 Salată de icre de crap 3 5 Salată de legum e de vară 1 4 9 Salată de m orcovi şi gulii 1 4 4 Salată de păpădie 4 8 Salată de ridichi negre 3 3 9 Salată de roşii cu brânză telem ea şi usturoi 1 4 5 Salată de scrumbii sau heringi săraţi 3 4 1 Salată de sfeclă coaptă 3 3 8 Salată de ţelină cu m ere de vară 1 4 7 Salată de varză nouă 1 4 6 Salată de varză nouă cu ochiuri fierte şi blue cheese 1 4 2 Salată de verdeţuri de prim ăvară 4 8 Salată de vinete cu m aioneză şi ardei cop ţi 1 4 3 Salată din varză albă şi roşie cu ouă şi sos de nuci 2 3 2 Salată dulce de m orcovi. m ere verzi şi m iere 1 4 5 Salată orientală 3 3 8 Salată verde cu măsline um plute 5 0 Şalău în cru stă de m ălai. cu sos p ican t 2 5 0 Pateu de ficat preparat în casă 3 2 5 Pesm et de casa 1 7 Piep t de p o rc c ro c a n t. cu m ujdei dobrogean 2 4 7 Şalău um plut cu nuci 2 4 8 Saram ură din burtă de crap cu m ăm ăliguţă şi roşii coapte 1 6 5 Saram ură oltenească de pui 181 Sarm ale de hribi în foi de varză 2 2 0 Sarm ale din bătrâni 3 7 4 Sărm ăluţe de ciuperci în foi de viţă 1 7 4 Sărm ăluţe de gâscă în foi de ştevie 7 5 Scovergi 3 9 1 Scrob cu creier 2 2 6 Scrum bie coaptă în foi de viţă 6 7 Scrum bie de m ai pe grătar 6 5 Sfeclă cu sos Scordolea 3 3 0 Sfeclă um plută cu nuci 3 2 8 Şniţele din pulpă de p o rc 3 8 6 Sos de brânză de vaci 15 Sos de castraveţi 2 0 Sos de hrean cu sm ân tână 19 Sos de m aioneză 15 Sos de m ărar 1 6 Sos de roşii 2 4 Sos de usturoi cu sm ân tână 2 6 Sos scordolea 14 Sos T artar 2 1 Sos vinegreta pentru salate 1 7 Sote m ăcelăresc din organe de p o rc 3 7 9 Spum ă de fructe cu brânză de vaci 2 1 1 Ştiucă brăileană în vin alb 2 4 6 Straturi de legum e la tavă 1 2 6 Stufat de miel 81 Şuncă în crustă de secară 3 8 5 Supă crem ă de cartofi cu verdeţuri 6 3 Supă crem ă de fasole boabe cu costiţă cro can tă 2 4 5 Supă crem ă de ficat 2 3 9 Supă crem ă de legum e 1 6 2 Supă crem ă de m azăre 1 6 3 Supă de canofî cu lapte şi foi de dafin 2 3 7 Supă de chim en 3 4 6 Supă de găină cu găluşte de griş 2 3 7 Supă de gulii cu găluşte 161 Supă de peşte sărat cu praz şi sm ân tân ă 3 4 5 Supă de roşii cu usturoi 1 6 0 Supă rece de castraveţi şi iaurt 1 5 7 T ăiţei cu nuci şi zahăr 3 0 4 Tăiţei cu varză 3 6 2 T artă cu gem de m ăceşe 3 9 3 Ţelină cu sos de ceapă 2 7 0 Tocăniţă de berbec cu vinete 2 7 7 T ocăn iţă de cartofi 3 5 8 T ocăn iţă de ceapă cu sm ân tână şi m ăm ăliguţă 6 4 T ocăn iţă de ceapă şi roşii 2 6 3 Tocăniţă de peşte ca la B ugeac 3 5 6 T ocăn iţă de pui cu ceapă şi ardei 1 8 3 Tocăniţă din carne de po rc cu ardei gras şi vin dulce 2 7 6 Tocăniţă p ican tă de ardei 1 7 0 T och itu ră de C răciu n 3 8 5 T o rt cu fructe din dulceaţă şi crem ă de sm ân tână dulce 4 0 2 T o rt de cacao p en tru Anul N o u 3 9 7 Tuslam a de bu rtă 2 8 8 U m p lu tu ră pen tru ouă din m aioneză. cu sos de m u ştar 3 7 0 Piftie de gâscă cu crem ă de hrean 3 2 0 Piftie de p o rc 3 1 9 Piftie din aripi de curcan 3 2 1 P ilaf cu ciuperci 3 5 9 Pilaf cu dovlecei 9 9 Pilaf de gâscă 7 6 P ilaf dobrogean de berbec 2 7 4 Pilaf sârbesc 1 7 6 Piure de cartofi cu praz şi costiţă 3 6 3 Piure de con o p id ă cu friptură rece 3 3 2 Piure de spanac cu ouă ochiuri 9 7 Plachie de crap 1 6 6 Plăcintă cu brânză de vaci 1 1 6 Plăcintă cu cartofi şi ciuperci 3 0 3 Plăcintă cu dovleac 2 9 8 Plăcintă cu ghebe şi carne de viţel 2 5 6 Plăcintă c u m ere 3 0 0 Plăcintă de praz cu brânza 2 5 8 Plăcinta dobrogeană cu brânză de oi 3 0 0 Plăcinte cu vajtză 3 0 1 Plăcintele cu brânză dulce 2 0 3 Plăcinţele cu vişine 2 0 7 Pogăcele cu ju m ări 3 9 0 Prăjitură cu fructe de vară 2 0 5 Prăjitură cu gem de gutui 3 0 2 Prăjitură c u m ac 3 9 5 Prăjitură cu m iere şi caise 1 1 5 Prăjitură cu m iere şi nuci 4 0 0 Prăjitură cu stafide şi scorţişoară 1 0 5 Prăjitură de cacao cu bezea 3 9 6 Prăjitură de m ere cu dosul în sus 4 0 3 Prăjitură din foi fragede şi gem de zm eură 1 1 4 Praz cu m ăsline 3 5 7 Praz um plut cu pastă de ficat 1 3 3 Pui cu fasole verde 1 9 0 Pui cu m azăre 1 8 5 Pui cu tarhon 7 1 Pui prăjit cu legum e 2 9 2 Pui vrâncean cu roşii şi sm ân tână 1 8 6 Pulpă de po rc m arin ată la cu p to r 1 9 8 Pulpă de vită cu sos de sm ân tână şi m uştar 8 4 Pulpa de viţel îm păn ată 8 2 Pulpe de curcan îm păn ate cu costiţă. gălbenuşuri şi m uştar 2 3 U m p lu tu ră p en tru ou ă din pastă de ficăţei 2 2 U m p lu tu ră pentru ou ă din pastă de şuncă 2 3 Varză ca la C luj 3 7 7 Varză călită cu cârnaţi 3 6 7 Varză cu carne de po rc 3 6 6 Varză cu orez şi sm ân tână 2 6 4 Varza nouă călită 1 7 3 Varză roşie cu m ere şi stafide 2 6 5 Varză secuiască 9 1 V inete cu iaurt 1 2 4 V inete um plute 2 7 9 Viţel cu ciuperci şi vin alb 2 8 0 Z acu scă de som n aşezată pe foi de andive 2 1 8 Z acu scă de vară 1 3 9 Z ah ăr vanilat 2 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful