ANEXA I REGULAMENT privind organizarea şi desfãşurarea licita iei !

n vederea atri"uirii contractelor de concesiune pentru pasunea orasului Ung#eni CAPITOLUL I $ispozi ii Generale Art. 1 - (1) În conformitate cu dispoziţiile art.10, art. 36, alin. (5), lit. “b” din e!ea nr. "15#"001 a administraţiei publice locale, $epublicat%, a dispoziţiilor art. 13, alin. (1) din e!ea nr. 50 # 1&&1 pri'ind autorizarea e(ecut%rii lucr%rilor de construcţii, $epublicat% ", cu modific%rile )i complet%rile ulterioare, )i dispoziţiilor art. * din e!ea nr. "13 # 1&&+ pri'ind proprietatea public% )i re!imul ,uridic al acesteia, terenurile aparţin-nd domeniului pri'at al ora)ului .n!/eni pot fi concesionate pentru o perioad% determinat% de cel mult *& ani unei persoane fizice sau ,uridice, rom-ne sau str%ine numit% concesionar. (2) În scopul cre%rii cadrului or!anizatoric le!al )i unitar de desf%)urare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, 0onsiliul ocal aprob%, prin /ot%r-re, prezentul re!ulament pri'ind or!anizarea )i desf%)urarea licitaţiilor 1n 'ederea atribuirii contractelor de concesiune pentru pasunea proprietate pri'at% a orasului .n!/eni. Art. 2 - (1) 2rezentul re!ulament re!lementeaz% re!imul ,uridic pentru atribuirea contractelor de concesiune a pasunii aparţin-nd propriet%ţii pri'ate a orasului .n!/eni. (2) 0oncesiunea se face 1n baza unui contract prin care ora)ul .n!/eni, persoan% ,uridic% de drept public, conform art."1 din e!ea nr."15#"001, $epublicat%, 1n calitate de concedent transmite pentru o perioada de 5 ani, unei alte persoane fizice sau ,uridice, rom-n% sau str%in%, care acţioneaz% pe riscul )i r%spunderea sa, denumit% concesionar, pasunea ora)ului .n!/eni 1n sc/imbul unei rede'enţe. Art. 3. 3 2rincipiile care stau la baza select%rii ofertanţilor )i a 1nc/eierii contractelor de concesiune sunt4 a.) transparenţa, respecti' punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii )i a criteriilor de selecţie pentru atribuirea contractului de concesiune5 b.) proporţionalitatea, respecti' condiţia ca orice m%sur% cerut% de c%tre autoritatea public% s% fie necesar% )i corespunz%toare naturii contractului5 c.) libera concurenţ%, nediscriminarea, respecti' tratamentul e!al pentru toţi ofertanţii, inclusi' pentru cei de alt% cet%ţenie, astfel 1nc-t ace)tia s% aib% dreptul de a de'eni concesionari, 1n condiţiile le!ii, ale con'enţiilor )i acordurilor internaţionale la care $om-nia este parte. Art. 4. 3 (1) $ede'enţa obţinut% prin concesionare se face 'enit la bu!etul local. (2) 6odul de calcul )i modul de plat% a rede'enţei se stabilesc de concedent. Art. 5 - 7r!anizatorul procedurii de atribuire este 2rim%ria ora)ului .n!/eni. Art. 6 - (1) 8e stabilesc urm%toarele forme de procedur% pentru atribuirea contractelor de concesiune a pasunii 7rasului .n!/eni4

n!/eni care urmeaz% s% fie concesionat5 cuprinde )i planul de situaţie )i planul de 1ncadrare 1n zon%5 b.62 din egea nr.. 9.2!"#2$$!. 8uprafetele pasunilor care fac subiectul derularii acestei proceduri sunt cele pentru care se deruleaza si in prezent contracte de concesiune <utoritatea contractanta este obli!ata ca .) descrierea )i identificarea bunului proprietate pri'at% a orasului . prin Primar. autoritatea cotractanta nu primeste oferte corespunzatoare cu pre'ederile 0aietului e 8arcini.) licitaţie public% desc/is%5 b) ne!ocierea direct% 1n cazul in care dupa or!anizarea a doua runde de licitatie desc/isa . prin solicitare scris& adresat& Primarului.*+.a.Iniţiatorul procedurii este orasul Ungheni . (1). )rice persoan& interesat& poate propune concedentului atribuirea contractului de concesiune asupra unui bun proprietate pri*at& a orasului Ungheni. trebuie moti'at% aceast% opţiune5 !e) durata estimat% a concesiunii5 "!) termenele pre'izibile pentru realizarea procedurii de concesionare. %epublicat&. 3 (1) 9niţierea concesion%rii se face in baza 7. iniţiatorul *a preciza acti*itatea pe care o *a des'&. la momentul lansarii procedurii de concesionare sa aduca la cunostinta potentialilor ofertanti urmatoarele date4 a. modernizarea sau punerea 1n 'aloare a bunului proprietate pri'at% a orasului . în baza art. costul studiului de oportunitate este suportat de c%tre aceasta.ormelor 6etodolo!ice e aplicare a acesteie. (2) În cazul 1n care concedentul nu deţine capacitatea or!anizatoric% )i te/nic% pentru elaborarea studiului de oportunitate pre'%zut la alin.uridic% interesat% solicit% consultanţ% de la o firm% de consultanţ% independent%. (-. rom(n& sau str&in&.) in'estiţiile necesare pentru prote. (3) În cazul 1n care persoana fizic% sau .ura . (2) icitaţia public% desc/is% este forma prin care ofertanţii depun 1n plic 1nc/is documentele solicitate de concedent 1n locul )i la data stabilit% de concedent 1n anunţul publicitar.: 5*#"006 precum si a .) ni'elul minim al rede'enţei5 . pornind de la cea stabilit% prin /ot%r-rea consiliului local ca fiind preţ de pornire )i celelalte clauze contractuale.area. (4) 2rocedura de atribuire se stabile)te de c%tre concedent.. +n solicitarea scris&. Art' ) . (3) Ne!ocierea direct% este forma prin care concedentul ne!ociaz% cu fiecare ofertant 1n parte rede'enţa. sau orice persoan& 'izic& sau juridic&. judetul Mures. . CAPITOLUL II %rocedura ad&inistrativã de ini iere a concesionãrii Art' ( . Art.) modalitatea de acordare a concesiunii a'ut% 1n 'edere5 dac% se recur!e la procedura licitaţiei publice desc/ise cu preselecţie sau la procedura de ne!ociere direct%. acesta poate apela la ser'iciile unor consultanţi de specialitate.n!/eni 5 c.i *a 'ace do*ada 'aptului ca obiectul sau principal de acti*itate este cresterea animalelor.

rganizarea procedurii de atri"uire Art.(1) <tribuirea contractului de concesiune a a pasunii orasului .ormelor 6etodolo!ice de alcare a acesteia .n!/eni are obli!aţia de a desemna persoanele responsabile pentru e'aluarea ofertelor.n!/eni.) interdicţia subconcesion%rii bunului concesionat sau condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat&. CAPITOLUL III . prin dispoziţie. m%surile pe care trebuie s% le realizeze pentru a nu polua nici un factor de mediu5 !.) riscurile pe care )i le asum% at-t concedentul c-t )i concesionarul5 ".n!/eni desemneaz%. 11. (2) 9nstrucţiunile pentru ofertanţi 'or fi elaborate de concedent. (2) 0aietul de sarcini 'a cuprinde urm%toarele4 a. 8ecretarul comisiei are drept de 'ot.n!/eni se realizeaz% 1n conformitate cu pre'ederile 7.) procedura utilizat% pentru atribuirea contractului de concesiune. +n cazul în care bunul ce 'ace obiectul concesiunii declan. *0.(1) 2entru or!anizarea )i desf%)urarea procedurii de atribuire 2rimarul 7ra)ului . prin /ot%r-re. = (1) 0oncesiunea se aproba de c%tre 0onsiliul ocal . (2) 2rin dispoziţie se 'or nominaliza cel puţin " membri supleanţi pentru membrii . care se constituie 1ntr3o comisie de e'aluare a ofertelor )i atribuire a contractelor de concesiune.(1) 2rimarul ora)ului . În caz de incompatibilitate pre)edintele comisiei 'a propune 1nlocuirea persoanei 1n cauz%. Art. (5) 6embrii comisiei de e'aluare. . stabilit% de concedent5 e. .) obli!ati'itatea asi!ur%rii acti'it%ţii 1n re!im de continuitate )i permanenţ%5 %. */.eaz& procedurile de mediu *a 'i in*itat . a'-nd un num%r impar de componenţi. pre)edintele comisiei de e'aluare )i secretarul acesteia dintre membrii acesteia. stabilit% prin /ot%r-rea consiliului local5 . trebuie s% fie 1n num%r de minimum 5 .i competenţa lor în domeniul concesion&rii sau e/perţi e/terni. imparţialitate )i confidenţialitate pe propria r%spundere.) rede'enţa minim% stabilit% prin /ot%r-rea consiliului local.) orice alte condiţii specifice care 'or fi stabilite de concedent. Art. 12 .oncedentul poate in*ita la licitaţie .i personalit&ţi recunoscute pentru e/perienţa . 13 .i un reprezentant al autorit&ţii de mediu.) durata estimat% a concesiunii. stabilit prin /ot%r-rea consiliului local5 c.: 5*#"00 si a . cu precizarea c% aceasta reprezint% preţ de pornire5 '.) ni'elul minim (de pornire) al rede'enţei.) condiţiile de e(ploatare a bunului concesionat )i. 1n baza prezentei doumentatii.) in'estiţiile pe care concesionarul este obli!at s% le realizeze )i termenele 1n care trebuie s% se 1nscrie in'estiţia5 b.) destinaţia bunului concesionat5 $. supleanţii )i in'itaţii trebuie s% respecte re!ulile pri'ind conflictul de interese pre'%zute de le!e.) condiţiile impuse de natura bunului (. 1#.Art. (6) 6embrii comisiei de e'aluare )i in'itaţii 'or da o declaraţie de compatibilitate. (2) 6embrii comisiei de e'aluare.

i a problemelor socialee.) *aloarea in*estiţiilor . modernizare sau punere în *aloare. 2# . 14 . calitatea de membru al comisiei de e'aluare este preluat% de c%tre membrul supleant care 1)i 'a e(ercita atribuţiile aferente p-n% la finalizarea procedurii de atribuire. stabilit% potri'it le!ii. ora )i locul de desc/idere a ofertelor5 e) condiţii de participare5 f) procedura de atribuire a contractului de concesiune. dup% semnarea contractului de concesiune de c%tre ofertantul declarat c-)ti!%tor. . 16. Art. Art.i 'inanciare depuse de c&tre 'iecare o'ertant. 19 . dup& caz. 14.0 scopul concesion&rii. 15.i caietul de sarcini5 b.n!/eni.(1) Ba(a de participare este de "00 lei )i nu se restituie . :arantia de participare 'a fi restituit% ofertanţilor declaraţi nec-)ti!%tori. restaurare. precum . de a3)i 1ndeplini atribuţiile care rezult% din calitatea de membru al comisiei de e'aluare. (3) Înlocuirea un membru al comisiei de e'aluare cu un membru supleant se poate face numai dac% persoana care urmeaz% s% fie 1nlocuit% nu are posibilitatea. si pe site3ul 2rim%riei.n!/eni. din moti'e obiecti'e. destinaţia .orit%ţii membrilor s%i. destinaţia . conser*are. .(1) icitaţia public% 'a fi or!anizat% de 2rim%ria orasului . (2) ?ot%r-rile comisiei de e'aluare se iau numai pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin anunţul de participare. (2) <nunţul de participare 'a trebui s% cuprind% 4 a) denumirea )i sediul concedentului5 b) supra'aţa imobilelor. . Art.0 impactul socio-economicd.(1) 2aranţia de participare este de de 3$$ de lei si poate 'i consituita prin depunere in numerar la casieria institutiei sau prin 4crisoare de garantie bancara. Art. anunţ care se 'a afi)a la sediul concedentului unde are loc licitaţia 5'a fi publicat de asemenea 1n cotidianul .2entru acti'itatea depus% membrii comisiei pentru e'aluarea ofertelor )i atribuirea contractului de concesiune 'or primi o indemnizaţie.i termenele de realizare a lucr&rilor de protejare.comisiei de e'aluare.(1) 0omisia de e'aluare este le!al 1ntrunit% numai 1n prezenţa tuturor membrilor s%i )i adopt% /ot%r-ri prin 'otul ma. .udetean @0u'antul iber”.i *aloarea minim& a rede*enţei 1de pornire0c) data p-n% la care se pot depune ofertele5 d) data. (4) >up% producerea 1nlocuirii.0 modul de rezol*are a obligaţiilor pri*ind protecţia mediului.i modul de e/ploatare a bunului proprietate pri*at& a orasului Unghenic. pre*&zute în studiul de oportunitate . (3) icitaţia public% 'a a'ea loc la A zile calendaristice de la data public%rii anunţului de participare. Art. iar bunurile ce fac obiectul concesiunii 'or fi aduse la cuno)tinţ% public% prin anunţ de participare de c%tre 2rimarul orasului . Art. (2) :aranţia de participare se pierde de ofertanţii care 1)i retra! oferta 1nainte de desemnarea c-)ti!%torului sau dac% ofertantul c-)ti!%tor nu semneaz% contractul 1n termen de 5$ de zile.0 garanţiile pro'esionale .0omisia de e'aluare ale!e oferta 1n baza urm%toarelor criterii cumulate4 a.

uridice)5 d) documentele de 1nfiinţare )i de e(ercitare a acti'it%ţii ofertantului (1n cazul persoanelor .(1) Diecare ofertant nu poate depune dec-t o sin!ur% ofert%. perioada de amortizare a acestora. (5) 7fertele primite )i 1nre!istrate dup% termenul limit% de primire pre'%zut 1n anunţul de participare 'or fi e(cluse de la licitaţie )i 'or fi 1napoiate ofertanţilor f%r% a fi desc/ise. (5) 7fertanţilor nec-)ti!%tori li se restituie !aranţia de participare nu )i ta(a de participare. (3) . 24 . 1n plic 1nc/is )i si!ilat )i care 'a cuprinde 4 a) oferta propriu3zis%. (2) Cedinta de desc/idere a plicurilor este public%. !) plicul cu formularul de ofert%. 22 . se 'a consemna aceast% situaţie 1ntr3un proces3'erbal.0*. comisia poate dispune reofertarea 1n cadrul aceleia)i )edinţe de licitaţie. reluarea ei 'a fi adus% la cuno)tinţ% celor interesaţi prin anunţ public local )i site3ul 2rim%riei. Art. (3) a licitaţie pot participa persoanele care au constituit !aranţia de participare )i au ac/itat ta(ele stabilite de concedent."01" . tele!rafice. (2) În cazul 1n care pentru un lot se depun mai multe oferte. iar dou% sau mai multe sunt la e!alitate.$8. (4) .. (2) 7ferta propriu3zis% 'a conţine in'estiţiile ce urmeaz% a se realiza.2$!2. 1n 3 e(emplare. . CAPITOLUL I) Atri"uirea contractului de concesiune Art.eprezentarea ofertanţilor la data )i ora fi(at% pentru licitaţie conduce la pierderea ta(ei de participare. pre'%zut 1n <ne(a nr.00 la secretariatul institutiei. prin completarea formularului pre'%zut 1n <ne(a nr. iar 1n termen de "0 de zile se 'a or!aniza o nou% licitaţie.(1) 2e plic se 'a menţiona lotul pentru care se oferteaz% )i menţiunea “6 nu se deschide înainte de data de!7. 1n trei e(emplare5 b) certificat fiscal care s% ateste c% ofertantul nu are datorii la bu!etul local )i de stat5 (certificate de atestare fiscala ) c) balanţa contabila a ultimei luni (1n cazul persoanelor . (4) 7fertele 'or fi redactate 1n limba rom-n%. (3) >ac% la procedura de licitaţie desc/is% se depune o sin!ur% ofert% corespunz%toare.(1) În cazul 1n care licitaţia se am-n%. 'or fi depuse 1n num%rul de e(emplare pre'%zut 1n anunţul de participare )i 'or fi semnate de ofertant. (2) În cazul 1n care licitaţia public% desc/is% nu a condus la desemnarea unui c-)ti!%tor.uridice)5 e) copie dup% actele de identitate (1n cazul persoanelor fizice)5 f) c/itanţele pri'ind ta(ele stabilite de concedent. e3mail. 23 . acti'itatea ce urmeaz% a se desf%)ura )i cuantumul rede'enţei.u se admit oferte telefonice.1 la prezentul re!ulament.$$” .(1) 7fertele se depun p-n% la data de 1+.(3) În cazul nesemn%rii contractului de concesiune din 'ina e(clusi'% a ofertantului desemnat c-)ti!%tor concedentul 1nc/eie contractul de concesiune cu ofertantul clasat pe locul urm%tor. 21 . prin fa(. au caracter strict secret.ora 0&. 1n scris. ora !$. Art. atunci comisia este 1ndrept%ţit% s% atribuie contractul ofertantului respecti' numai dac% preţul reprezint% cel puţin preţul de pornire al licitaţiei." la re!ulament. Art.

(3) <nunţul de intenţie 'a preciza4 a. alte obli!aţii. Art.ontracteE care cuprinde date )i informaţii referitoare la derularea contractelor de concesiune ( num%rul )i data.Art. modul de e'aluare a ofertelor.n!/eni.(1) 0ontractele de concesiune se 1nc/eie 1n form% scris% 1n termen de 30 de zile de la data la care comisia de e'aluare a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.) date. 3# .andidaturi si o'erteE care 'a cuprinde date )i informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile 1nc/eierii contractului de concesiune5 3 re!istrul E. Art.(1) a finalizarea procedurii de atribuire. (2) 0omisia 'a ne!ocia ni'elul rede'enţei pornind de la cea stabilit% prin /ot%r-rea consiliului local )i clauzele contractuale dup% care 'a 1ntocmi un proces 'erbal de ad. (2) 2rocesul 'erbal de licitaţie trebuie s% conţin% descrierea procedurii de licitaţie. cuantumul rede'enţei. participanţii trebuie s% prezinte4 a.) acte do'editoare a pl%ţii ta(ei de participare.(1) 0oncedentul 1ntocme)te )i p%streaz% re!istrele speciale pri'ind concesiunile4 3 re!istrul E. (4) În cazul procedurii de ne!ociere direct%.) obiectul concesiunii 5 c. modific%ri ulterioare. etc. (3) 0omisia 'a atribui contractul de concesiune celui cu oferta cea mai mare. . A Art.e!ocierea se face cu fiecare ofertant 1n parte la data )i locul stabilite conform pro!ram%rii. 29 . (2) În cazul ofert%rii unui preţ mai mic dec-t cel de pornire stabilit prin /ot%r-rea 0onsiliului ocal . ofertantul este descalificat. (3) 7fertele de concesiune se 1nscriu de c%tre concedent 1ntr3un re!istru special denumit “0andidaturi )i oferte”. 2+ . 1n condiţiile stabilite 1n anunţul de intenţie. durata. CAPITOLUL ) 1ontractul de concesiune Art.) denumirea )i sediul concedentului 5 b. 26 3 (1) . 25 .) modalitatea prin care se or!anizeaz% desf%)urarea ne!ocierilor directe. ) (2) Boate documentele procedurii de atribuire se p%streaz% de c%tre concedent 1n dosare indi'iduale aferente fiecarei concesiuni.(1) În timpul desf%)ur%rii procedurii de atribuire comisia 1ntocme)te un proces3'erbal 1n care se confirm% eli!ibilitatea ofertantului )i preţul oferit. (2) <nunţul de intenţie al concedentului de a proceda la atribuirea concesiunii prin ne!ociere direct% 'a fi publicat% 1ntr3un ziar local )i 'a fi afi)at la sediul concedentului )i la locul unde se afl% bunul ce urmeaz% a fi concesionat. p%rţile contractante.) date. informaţii )i documente de identitate#identificare 5 b.udecare. Art. obiect.(1) 2rocedura de concesiune prin ne!ociere direct% se aplic% numai 1n cazul 1n care 1n urma licitaţiei publice desc/ise nu s3a putut desemna un c-)ti!%tor. termene de realizare a in'estiţiilor. informaţii )i documente referitoare la calit%ţile )i capacit%ţile lor 5 c. (3) 2rocesul 'erbal 'a fi semnat de comisia de e'aluare a ofertelor c-t )i de ofertant. 2* . elementele esenţiale ale ofertelor )i moti'aţia ale!erii. suprafaţ%. comisia de e'aluare 1nc/ide licitaţia )i 1nc/eie procesul3'erbal de licitaţie.

ontestaţiile se pot depune în termen de cel mult " zile de la data comunic&rii rezultatului procedurii de atribuire .2ersoana care se consider% '%t%mat% 1ntr3un drept al s%u ori 1ntr3un interes le!itim printr3un act al concedentului.2entru acti'itatea depus% membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor . Art.urisdicţional%.%n e. cu modific%rile )i complet%rile ulterioare. cu 1nc%lcarea dispoziţiilor le!ale 1n materia concesiunii.În cazul ofertelor respinse de comisie acest lucru se 'a comunica 1n scris 1n termen de cel mult 3 zile lucratoare celor interesaţi.te prin dispoziţie a Primarului orasului Ungheni. *-. 32 . din cadrul speciali. AP3O4 1 P3I5A3 IOAN CO)3I7 INTOC5IT 1 6AN TU6O3 7894O39AN . .tilor proprii din compartimentele de specialitate juridic ..<lte situaţii nepre'%zute 1n actele normati'e 1n materie precum )i 1n prezentul re!ulament.(2) 6odelul contractului de concesiune 'a fi 1ntocmit de concedent. 35 . CAPITOLUL )I $ispozitii finale Art. prin dispoziţie. Art. 31 . . 'ormat& din 5 membri. ap%rute pe parcursul or!aniz%rii procedurii de atribuire.i urbanism.% . alţii dec(t cei din comisia de e*aluare. 34 .-r pr%. are dreptul de a contesta actul respecti' pe cale administrati'. (3) >ispoziţia pri'ind soluţionarea contestaţiilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune bunuri proprietate pri'at% a municipiului 7ne)ti.ontractul de concesiune încheiat cu autoritatea concedent& se *a înscrie de c&tre concesionar în registrul de publicitate imobiliar& în termen de 5$ zile calendaristice de la data încheierii lor. prin /ot%r-re.omisia de soluţionare a contestaţiilor. .i *or 'i soluţionate în termen de cel mult !$ zile de la data depunerii lor. 'or fi soluţionate de catre comisia pentru e'aluarea ofertelor )i atribuirea contractului de concesiune. 1n condiţiile prezentului re!ulament.55*#"00* a contenciosului administrati'. de c&tre Primarul orasului Ungheni. Art' // 2 *+. la propunerea comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Art. (4) a 1ncetarea contractului de concesiune concesionarul 'a restitui bunurile de retur concedentului potri'it clauzelor contractuale. poate fi contestat% 1n condiţiile e!ii nr.n%/a0%e1 stab%(%t2 p-tr%.%t (e"%%. se nume. (/.

....ca astra( 5#491 >up% e(aminarea anunţului publicitar )i ulterior a instrucţiunilor pentru ofertanţi ofer pentru ad................................................... 8F6............................................ lei estimati'.e obli!%m s% realiz%m 1n ma(im ........... situat 1n islazul orasului ......GB...AN9:A N3...................... >76909 9.udetul 6ures .......... 7DF$B<.......... !arant-nd creearea a ... 0unoa)tem )i accept%m c% retra!erea ofertei 1nainte de desc/iderea ei conduce la pierderea ta(ei de participare...............luni o in'estiţie de ..... ......................................ent .............................. .........$< )i CB<629 <...locuri de munc%.... $ede'enţa o 'oi pl%ti 1n lei la termenele pre'%zute 1n contractul de concesiune........O35ULA3 69 O........................... >ata ................. ..........n!/eni .... suma de ....mp.....93T< (a (%c%ta0%a pentru c-nces%-narea (-tu(u% e teren % ent%!%cat cu nr............. 1 (a 3e"u(a............... #8F>9..udecarea terenului 1n suprafaţ% de ............lei#mp#an..........................B.. reprezentand rede'enta .................

.............................................. 2 (a 3e"u(a.............................GB.....................................................................93TA39 (a (%c%ta0%a pentru c-nces%-narea (-tu(u% e teren % ent%!%cat pr%n nr............... >ata reofert%rii...AN9:A N3............................... $ede'enţa reofertat%........ent ..............................O35ULA3 P9NT3U 39O......................................................... lot concesionat 4 1 <dresa4islazul orasului ..... ani..............B.....................................................................r................................................. ........................ cu domiciliul (sediul) 1n .n!/eni 8uprafaţa *+*003 mp..... ... >urata concesiunii... >ata ....... ca astra( 5#491 7DF$B<....... >estinaţia..................................$< )i CB<629 < .............................. lei#mp#an 8F6......