You are on page 1of 16
Αγροτικος Τύπος 16 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα » σελίδα 8 Εξαγωγές Οδηγός

Αγροτικος

Τύπος

16 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Αγροτικος Τύπος 16 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα » σελίδα 8 Εξαγωγές Οδηγός

Καλλιέργειες

Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα

»σελίδα 8

Αγροτικος Τύπος 16 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα » σελίδα 8 Εξαγωγές Οδηγός

Εξαγωγές

Οδηγός για να βρείτε πελάτες στο εξωτερικό

»σελίδα 10

Αγροτικος Τύπος 16 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα » σελίδα 8 Εξαγωγές Οδηγός

Αγροτική σύνταξη

Πώς θα την αυξήσετε με πλασματικά έτη

»σελίδα 4

Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 ΟΣΠΡΙΑ Eρχονται επιδοτήσεις Οι τελευταίες
Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014
h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
#3
ΟΣΠΡΙΑ
Eρχονται επιδοτήσεις
Οι τελευταίες εξελίξεις και οι ενισχύσεις
στις ντόπιες ποικιλίες
»σελίδα 2
ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
22
22

2 Αγροτικός Τύπος

Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

22 2 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Καλλιέργειες ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Καλλιέργειες

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Οσπρια: Επιδοτήσεις έως 30 € το στρέµµα

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

ifentouri@e-typos.com

Ο πως προκύπτει από το σχεδι- ασµό του υπουργείου Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων, αλλά και από τις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τη στήριξη των ντόπιων ποικιλιών µπορούµε να αναµένουµε επιδοτήσεις έως και 30 ευρώ ανά στρέµµα για τα µέχρι σή- µερα «αδικηµένα» όσπρια. Κι αυτό κα- θώς µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014-2020) τα ψυχανθή θα επιδοτη- θούν περίπου µε 2% επιπλέον από τα εθνικά προγράµµατα. Στο υπουργείο εκτιµούν ότι έτσι τα ψυχανθή, συµπε- ριλαµβανοµένων των κτηνοτροφικών ψυχανθών (π.χ. βίκος), µπορούν να αποτελέσουν την ιδανική λύση για τις ξεχασµένες περιοχές. Οι οικονοµικές αποδόσεις από τα όσπρια κυµαίνονται σε χαµηλά επί- πεδα για τον παραγωγό - συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 350 ευρώ το στρέµµα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγα τα πλεονεκτήµατά τους. Κατ’ αρχάς, µπορούν να αξιοποιηθούν ακόµη και οι «δύσκολες» ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις, ενώ είναι από τις καλλιέργειες που δεν αντι- µετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης λόγω της ελλειµµατικής εγχώριας παραγωγής. Επιλέγοντας, µάλιστα, ο γεωργός την οδό της συµβολαια- κής γεωργίας θα είναι ήσυχος πως η παραγωγή του θα απορροφηθεί, ενώ αν ενταχθεί σε κάποια οµάδα παρα- γωγών θα µπορέσει να διαπραγµα- τευτεί καλύτερη τιµή. Οι επιδοτήσεις που έχουν δροµο- λογηθεί αφορούν τόσο τα όσπρια

-ντόπιες ποικιλίες- που είναι κατάλ-

ληλα για ξηρικά χωράφια, όπως η

φακή, το ρεβίθι, το λαθούρι - φάβα και το κουκί, όσο και αυτά που συ- νιστώνται για αρδευόµενα χωράφια, δηλαδή διάφορα είδη φασολιών (κοινό φασόλι, γίγαντες-ελέφαντες, µαυροµάτικα). Οι προωθούµενες ποικιλίες πρέπει να είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµε- νων Φυτικών Ειδών της χώρας ή και στον Κοινοτικό Κατάλογο. Επιπλέ- ον, πρέπει να χαρακτηρίζονται από άριστη προσαρµοστικότητα στις πε- ριοχές καλλιέργειας και να µην εί- ναι γενετικά τροποποιηµένες. Στις περιοχές όπου παράγονται όσπρια Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέ- λευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ) προω- θούνται οι αντίστοιχες ποικιλίες.

Ανάγκη για πιστοποιηµένους σπόρους

Ενα µεγάλο θέµα που έχει δηµιουρ- γηθεί µε τα όσπρια είναι αυτό της ελληνοποίησης, καθώς δεν είναι λί- γοι εκείνοι που τα εισάγουν και τα «βαφτίζουν» ελληνικά. Ιδιαίτερα στα µεγαλόσπερµα ρεβίθια και τα κοινά φασόλια παρατηρείται η καλλιέργεια και εµπορία ξένων ποικιλιών που ει- σάγονται ως όσπρια για κατανάλω- ση. Η άγνοια της φυτοϋγειονοµικής κατάστασης τέτοιων σπόρων και η µεγάλη ευαισθησία τους σε διάφορες ασθένειες γενικότερα δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην ανάπτυ- ξη της καλλιέργειας των ψυχανθών στη χώρα. «Περισσότεροι παραγωγοί µπο- ρούν να στραφούν προς τις ντόπιες

πιστοποιηµένες ποικιλίες οσπρίων αν γίνει κάτι αντίστοιχο µε αυτό που ισχύει για το βαµβάκι, όπου υπάρχει ενίσχυση 80 περίπου ευρώ το στρέµ- µα όταν χρησιµοποιεί κάποιος πιστο- ποιηµένο σπόρο», εκτιµά στέλεχος του ΥπΑΑΤ. Μάλιστα στις προθέσεις του υπουργείου είναι να δοθεί η δυ- νατότητα της παραγωγής πιστοποιη- µένου σπόρου από ελληνικές εταιρίες και ερευνητικά ιδρύµατα. Σηµειώνε- ται ότι για την παραγωγή πιστοποιη- µένου σπόρου απαιτείται άδεια σπο- ροπαραγωγικής επιχείρησης. Η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου µπορεί να εξασφαλίσει τη γενετική καθαρότητα. Στην προσπάθεια αντι- µετώπισης της νοθείας µπορούν να συµβάλουν και δράσεις ανίχνευσης της προέλευσης του προϊόντος (ιχνη- λασιµότητα), που όµως βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Πιστοποιηµένους σπόρους µπο- ρεί να βρει κανείς σε όλα τα κατα- στήµατα αγροεφοδίων, καθώς και σε σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι πάνω στο τσουβάλι είναι ραµµένα τα καρ- τελάκια που γράφουν το είδος του φυτού, το όνοµα της ποικιλίας, τη χρονιά παραγωγής και την κατηγο- ρία σπόρου. «Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια έλλειψη πιστοποιηµένου γενετικού υλικού που έχει παραχθεί µε βιολογικό τρόπο. Ετσι κάθε χρό- νο το ΥπΑΑΤ δίνει άδεια στους βι- οκαλλιεργητές να σπέρνουν σπόρο που έχει παραχθεί µε συµβατικό τρό- πο», τονίζει ο ερευνητής ∆ηµήτριος Βλαχοστέργιος από το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας.

Ενισχύσεις για τα βιολογικά προϊόντα

ΜΕ ΤΗ βιολογική γεωργία να κερδίζει διαρκώς έδαφος τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για όσους αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη βιολο- γική έναντι της συµβατικής καλλιέργειας οσπρίων. Σύµφωνα µε στοιχεία, το ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία ήταν έντονο στην προκήρυξη που βγήκε το 2012 για την επόµενη πενταε- τία. Οι αιτήσεις έφτασαν τις 21.459, µε 3.997 από αυτές να αφορούν στην κτηνοτροφία. Στη νέα προγραµµατική περίοδο η βιολογική γεωργία αναµένεται να µπει και στον πρώτο Πυλώνα, δηλαδή στις άµεσες ενισχύσεις, ενώ µέχρι σήµερα ήταν µόνο στο δεύτερο (πολυετή προγράµµατα). Σε αντίθεση µε τις άµεσες ενισχύσεις που απευθύνονται σε όλους τους γεωργούς, τα προγράµµατα του δεύτερου Πυλώνα χαρακτηρίζονται από µία σει-

ρά υποχρεώσεων, ελέγχων κ.λπ. Οσοι γεωργοί µπορούν να ανταπο- κριθούν µπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά άµεσες ενισχύσεις και

προγράµµατα, καθώς η συµµετοχή στον ένα Πυλώνα δεν αποκλείει τη συµµετοχή στον άλλο. Παρά τα όσα ακούγονται, όσοι µπήκαν στο πενταετές πρόγραµµα (2012-2016) βιολογικής γεωργίας που αφορά σε γεωργοπεριβαλλο- ντικές ενισχύσεις θα λάβουν για την παραγωγή οσπρίων ανθρώ- πινης κατανάλωσης 32 ευρώ το στρέµµα στην περίπτωση που απαιτείται περίοδος προσαρµογής και 24,7 ευρώ εφόσον δεν

απαιτείται (ήδη βιοκαλλιεργητής). Αντίστοιχα για τα κτηνοτροφικά όσπρια η στρεµµατική επιδότηση διαµορφώνεται στα 36 ευρώ µε περίο- δο προσαρµογής και στα 28,8 ευρώ χωρίς περίοδο προσαρµογής.

Πλεονεκτήµατα

ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ καλλιεργούνται στην πλειοψηφία τους σε περιοχές µε θερµό κλίµα. ∆εν χαρακτηρίζονται τυχαία ως «το κρέας των φτωχών», αφού περιέχουν πρωτεΐνες σε µεγα- λύτερες ποσότητες από οποιαδήποτε άλλη καλλιεργήσιµη τροφή. Αλλα πλεονεκτήµατά τους είναι η συµβολή τους στον εµπλουτισµό του εδάφους µε άζωτο που µπορεί να αξιοποιηθεί από την επόµενη καλλι- έργεια, στην ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, στη µείωση της οξίνισης και της δοµής του εδά- φους, στην ενίσχυση της ανθεκτικό- τητας σε ασθένειες, στη µείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, στη µεγαλύ- τερη βιοποικιλότητα κ.λπ. Μάλιστα µε την καλλιέργειά τους µπορούν και αξιοποιούνται ξερικά χωράφια λιγότερο γόνιµα, σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές χάρη στην προσαρµογή τους εντός συστηµάτων αµειψισποράς µε σιτηρά και άλλες καλλιέργειες.

   

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Πάνος Μπαΐλης | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Κτενάς | ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Πάνος Μπαΐλης | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Κτενάς | ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, τηλ.: 210 8113000

Καλλιέργειες

Αγροτικός Τύπος 3

εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου

Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος 3 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου 23 h Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 Προτεινόμενες
23
23

h Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Προτεινόμενες ποικιλίες (ενδεικτικά)

Τα όσπρια μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και σε «δύσκολες» ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις, ενώ είναι από τις καλλιέργειες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης

  • Φασολι

Το κοινο φασόλι ανήκει στην κα- τηγορία των ποτιστικών οσπρίων

και είναι το πιο διαδεδομένο όσπριο στη χώρα μας. Οι καλύτερες θερμο- κρασίες για την ευνοϊκή ανάπτυξη του φυτού είναι μεταξύ 17 και 25° C. Παρόλο που προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφι- κών τύπων, αποδίδει καλύτερα σε χαλαρά, καλής στράγγισης, ουδέτερα και γόνιμα εδάφη.

«Πυργετός»: Μετριό ςΠ ερ Μ η

Βάρος: 380-400 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: Μέσα στον Απρίλιο. Πλεονεκτήματα: Προσαρμόζεται σε πολλούς τύπους εδαφών και διάφορα περιβάλλοντα, είναι σταθερή ως προς την παραγωγικότητα, με ικανο- ποιητική ανοχή στις ιώσεις. Μειονεκτήματα: Είναι ευπαθής στο ψύχος. ςτρεμματική απόδοση: 240-300 κιλά, σε ευ- νοϊκές συνθήκες ξεπερνάει τα 400.

«η ρώ»: Μετριό ςΠ ερ Μ η

Βάρος: 340-380 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: Μέσα στον Απρίλιο ςτρεμματική απόδοση: 250-300 κιλά, σε ευ - νοϊκές συνθήκες μπορεί να αποδώσει έως και 400 κιλά. Πλεονεκτήματα: Ιδιαίτερα παραγωγική, με άριστη ικανότητα εγκατάστασης, γενική προσαρ- μοστικότητα και σταθερή παραγωγικότητα, πα- ρουσιάζει ανοχή στις ιώσεις.

  • ελεΦανΤεσ

γιγανΤεσ

&

Τα μεγαλοσπερμα φασόλια γίγα- ντες και ελέφαντες καλλιεργούνται παραδοσιακά ως «ξερά φασόλια» σε

διάφορες περιοχές της χώρας μας, αλλά κυρίως στη Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Φλώρινα, Πρέσπες). Διαφέρουν από το κοινό φασόλι μορφολογικά και σε κλιματικές απαιτήσεις.

«ό ρε ς τ ι δα»: γι γαντες Βάρος: 1.450-1.850 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: Από τα μέσα Απριλίου. ανθιση: Τέλος Ιουνίου - αρχές Ιουλίου. αλωνισμός: Οκτώβριο. ςτρεμματική απόδοση: 400-450 κιλά.

«Κ ε λετρό»: ε λ ε φαντες Βάρος: 2.000-2.500 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: Απρίλιος. ανθιση: Αρχές Ιουλίου. ςυγκομιδή: Μέσα στον Οκτώβριο. ςτρεμματική απόδοση: 400-450 κιλά.

Φακη
Φακη

Ξηρικη καλλιεργεια που προτι- μάται ιδιαίτερα στη βιολογική γεωρ-

γία, η φακή προσαρμόζεται εύκολα στα ελληνικά εδά- φη και τα διάφορα συστήματα αμειψισποράς. Οι Ελληνες παραγωγοί καλλιεργούν ποικιλίες που προέρχονται από δύο βασικές κατηγορίες, τις λε- πτόσπερμες (ψιλές φακές) που έχουν βάρος (ανά 1.000 σπόρους) μικρότερο από 50 γραμ- μάρια και τις πλατύσπερμες (χο - ντρές ή μεγάλες φακές) με βάρος

μεγαλύτερο από 60 γραμμάρια. Μερικά παραδείγματα ελληνικών ποικιλιών είναι η «Δήμητρα», η «Σάμος», η «Αθηνά», η «Θεσσα - λία» και η «Ικαρία». Αυτές προτείνονται ιδιαίτερα για τη βιολογική γεωργία και δεν είναι γενετικά τροποποιημένες.

«δηΜ ητρα»: λ ε Π τό ςΠ ερ Μ η Βάρος: 34-40 γράμμ./1.000 σπόρους. Πυκνότητα: 170.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 7-7,5 κιλά ανά στρέμμα. Κατάλληλο κλίμα: Μεσογειακό, ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 ο C). ςτρεμματική απόδοση: 150-200 κιλά σε ξη- ρικά χωράφια.

«ςαΜό ς»: λ ε Π τό ςΠ ερ Μ η Βάρος: 40-45 γράμμ./1.000 σπόρους. Πυκνότητα: 165.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 9-10 κιλά ανά στρέμμα. ςτρεμματική απόδοση: 180-220 κιλά σε ξη- ρικά χωράφια. Πλεονεκτήματα: Δεν πλαγιάζει, οπότε διευκο- λύνει τη μηχανική συγκομιδή ακόμα και σε χωρά- φια που έχουν πέτρες και είναι ανθεκτική στους παγετούς του χειμώνα (έως -10 ο C).

«α θην α»: λ ε Π τό ςΠ ερ Μ η Βάρος: 34-40 γράμμ./1.000 σπόρους. Πυκνότητα: 170.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 7-8 κιλά ανά στρέμμα. ςτρεμματική απόδοση: 180-200 κιλά σε ξη- ρικά χωράφια. Πλεονεκτήματα: Είναι αρκετά πιο πρώιμη (έως και 10 ημέρες) σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ποικιλίες.

«θ ε ςς αλ ι α»: Πλατ υςΠ ερ Μ η Βάρος: 60-65 γράμμ./1.000 σπόρους. Πυκνότητα: 155.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 10-11 κιλά ανά στρέμμα. ςτρεμματική απόδοση: 150-180 κιλά σε ξη- ρικά εδάφη. Πλεονεκτήματα: Ανθεκτικότητα στους παγε- τούς του χειμώνα.

«ιΚ αρ ι α»: Πλατ υςΠ ερ Μ η Βάρος: 75-85 γράμμ./1.000 σπόρους. Πυκνότητα: 150.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 11-12 κιλά ανά στρέμμα. Κατάλληλο κλίμα: μεσογειακό. ςτρεμματική απόδοση: 140-180 κιλά. Πλεονεκτήματα: Ανθεκτική στο ψύχος (έως -10 ο C) και στον περονόσπορο.

ρεβιθι
ρεβιθι

Παραδοσιακή καλλιέργεια με καλές προοπτικές, το ρεβίθι είναι το πιο ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συν-

θήκες ανάμεσα στα καλλιεργούμε- να όσπρια στη χώρα μας. Ωστόσο παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάπτυξη όταν καλλιεργείται σε εδάφη που δεν στραγγί- ζουν. Από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήματα των ψυχαν- θών και γι’ αυτό αξιοποιείται κατάλληλα στην αμειψισπορά και τη βιολογική γεωργία.

«θηΒ α»: Μεγαλό ςΠ ερ Μ η

Βάρος: 470-510 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: 20 Φεβρουαρίου-10 Μαρ- τίου. Πυκνότητα: 45.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 18-20 κιλά ανά στρέμμα. Πλεονεκτήματα: Προσαρμόζεται άριστα ακό- μα και σε πολύ φτωχά εδάφη, είναι ανθεκτική στην ξηρασία. Μειονεκτήματα: Είναι μέτρια ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -3 ο C), παρουσιάζει ευαισθησία στην ασκόχυτα. ςτρεμματική απόδοση: 150-200 κιλά σε ξη- ρικά χωράφια, ξεπερνάει τα 300 κιλά στα αρ - δευόμενα.

«γαυδ ό ς»: Μεγαλό ςΠ ερ Μ η

Βάρος: 470-530 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: 20 Φεβρουαρίου-10 Μαρ- τίου. Πυκνότητα: 45.000 φυτά ανά στρέμμα. ςπόρος: 18-20 κιλά ανά στρέμμα. Πλεονεκτήματα: Προσαρμόζεται άριστα ακό- μα και σε πολύ φτωχά εδάφη, είναι ανθεκτική στην ξηρασία. Μειονεκτήματα: Είναι μέτρια ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -5 ο C) και ευαίσθητη έως ανεκτική στην ασκόχυτα. ςτρεμματική απόδοση: 150-200 κιλά σε ξη- ρικά χωράφια, ξεπερνάει τα 300 κιλά στα αρ - δευόμενα.

«αΜό ργός»: Μετριό ςΠ ερ Μ η Βάρος: 320-360 γράμμ./1.000 σπόρους. Περίοδος σποράς: Αρχές Νοεμβρίου (φθινο- πωρινή σπορά) και τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου (ανοιξιάτικη σπορά). ςπόρος: 17 κιλά το στρέμμα. Πλεονεκτήματα: Παραγωγική, παρουσιάζει ανθεκτικότητα στην ασκοχύτωση. ςτρεμματική απόδοση: 170–200 κιλά (ξηρι- κή), 350 κιλά (ποτιστική).

Πηγή: Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βο- σκών Λάρισας.

24
24

4 Αγροτικός Τύπος

24 4 Αγροτικός Τύπος Συνταξιοδοτικά Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΙΕΣ

Συνταξιοδοτικά

Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύνταξη

Αυξήστε τη µε

πλασµατικά έτη

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Τ ρεις ευνοϊκές διατάξεις για να

συµπληρώσουν χρόνο ασφά-

λισης για σύνταξη, προσαυ-

ξάνοντας µάλιστα και την τελική τους σύνταξη από 9,74 ευρώ έως και 21,32 ευρώ το µήνα, µπορούν να αξιοποιή- σουν οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ. Οι άνδρες µπορούν να αναγνωρί- σουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας πληρώνοντας µάλιστα χαµη- λότερο ποσό εξαγοράς σε σύγκριση µε τους ασφαλισµένους άλλων Tαµείων. Ανδρες και γυναίκες µπορούν να ανα- γνωρίσουν τα χρόνια του κλάδου πρό- σθετης ασφάλισης µε 97 ευρώ κάθε µήνα, ενώ οι γυναίκες µπορούν επιπλέ- ον να πάρουν απαλλαγή από την πλη- ρωµή των εισφορών τους στον ΟΓΑ για ένα χρόνο µε τη γέννηση του δεύ- τερου και κάθε επόµενου παιδιού. Με τις ρυθµίσεις αυτές διευκολύ- νονται όσοι είναι κοντά στη σύνταξη, αφενός για να συµπληρώσουν τον ελά- χιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για να βγουν στη σύνταξη (15 έτη) και αφετέρου για να έχουν και προσαύξη- ση του τελικού ποσού από τον ΟΓΑ.

1 Αναγνώριση χρόνου πρόσθετης ασφάλισης

Οι οφειλέτες του καταργηθέντος Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης που λειτούργησε για 10 χρόνια (από το

1988 µέχρι το 1997) αν δεν έχουν ακόµη συνταξιοδοτηθεί , µπο- ρούν να αναγνωρίσουν το χρό-

νο που οφείλουν, µε εξαγορά των εισφορών, εφόσον βεβαίως είχαν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ κατά το χρόνο αυτό. Οι ενδιαφερόµενοι κα- ταβάλλουν για κάθε µήνα αναγνώρι- σης το άθροισµα της ατοµικής ασφα- λιστικής εισφοράς για σύνταξη και της κρατικής εισφοράς, υπολογιζόµενες επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας, όπως ισχύει κάθε φορά. Η διάταξη είναι πάγια. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα πριν από τη συ- νταξιοδότησή τους, όποτε το επιθυµούν, να ζητήσουν αναγνώριση µέρους ή του συνόλου του οφειλόµενου χρόνου και να λάβουν έτσι µεγαλύτερη σύνταξη από τον ΟΓΑ ή ακόµη και να θεµελιώ- σουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα.

Προσοχή: Η αίτηση υποβάλλε-

ται µία και µόνο φορά. Συµπληρω-

µατική αίτηση, για αναγνώριση και υπόλοιπου οφειλόµενου χρόνου, δεν γίνεται δεκτή. Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται εφάπαξ µε έκπτωση 5%. Για το 2014, το ποσό της εξαγοράς για κάθε έτος αναγνώρισης ανέρχεται στα €1.226,64 (µε την έκπτωση 5% ανέρχεται σε €1.165,31 ο χρόνος ή 97 ευρώ κάθε µήνα) ενώ η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης στα €9,74 το µήνα (€116,88 ετησίως). Πρακτικά, µε

  • 97 ευρώ το µήνα για ένα έτος, κερ-

δίζουν µόνιµη αύξηση σύνταξης κατά

  • 10 ευρώ.

2 Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

Οι ασφαλισµένοι καθώς και οι ήδη συ-

νταξιούχοι του Κλάδου Κύριας Ασφά- λισης µπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική θητεία τους, για προσαύ- ξηση του ποσού της σύνταξής τους, έναντι καταβολής ασφαλιστικής ει- σφοράς.

Κατ’ εξαίρεση, ο χρόνος στρατιωτι- κής υπηρεσίας υπολογίζεται και για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος, λόγω ανα- πηρίας ή λόγω θανάτου του ασφαλι- σµένου, µε τις ισχύουσες κάθε φορά προϋποθέσεις για κάθε περίπτωση (π.χ. για σύνταξη γήρατος απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης, για σύνταξη λόγω ανα- πηρίας ποσοστό άνω του 67% κ.ο.κ). Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν για κάθε µήνα αναγνώρισης εισφορά ίση µε το άθροισµα της µηνιαίας εισφο- ράς ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόµενο επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κα- τηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλ- λεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκ- πτωση 15%. Η εφάπαξ καταβολή πραγµατοποιείται µέσα σε τρεις µή- νες από την κοινοποίηση της από- φασης αναγνώρισης.

Για τους συνταξιούχους του Κλά- δου υπάρχει η δυνατότητα κατα- βολής του ποσού της εξαγοράς µε παρακράτηση, κάθε µήνα, από τη σύ- νταξη του Κλάδου, ποσού ίσου µε το 1/3 αυτής. Για το 2014 το ποσό για κάθε µήνα αναγνώρισης ανέρχεται σε 149,21 €. Αν εποµένως κάποιος επιθυµεί να ανα-

3 Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής εισφοράς για τις αγρότισσες µητέρες Οι αγρότισσες µητέρες που είναι ασφαλισµένες στον
3 Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής
εισφοράς για τις αγρότισσες µητέρες
Οι αγρότισσες µητέρες που είναι ασφαλισµένες στον
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής εισφορών για ένα έτος µε τη
γέννηση του δεύτερου και κάθε επόµενου παιδιού.
Η απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επόµενου
µήνα της γέννησης του παιδιού.
Για την απαλλαγή υποβάλλεται αίτηση στον αρ-
µόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ.
Για παράδειγµα, ασφαλισµένη στην τρίτη κατηγο-
ρία που αποκτά δεύτερο παιδί τον Φεβρουάριο του
2014, θα τύχει απαλλαγής και για ένα έτος δεν θα
καταβάλλει την εισφορά της τρίτης κατηγορίας που
είναι συνολικά 953 ευρώ.
Ασφαλισµένη στην πέµπτη κατηγορία που απο-
κτά δεύτερο ή τρίτο παιδί, θα έχει απαλλαγή 1.250
ευρώ. ■

γνωρίσει π.χ. 12 µήνες στρατιωτικής υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 1.790,52 € (µε την έκπτωση 15% ανέρχεται σε 1.521,94 €). Στην περίπτωση αυτή η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης που θα χορηγη- θεί ανέρχεται σε 21,32 € µηνιαίως. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Ενας ασφαλισµέ- νος µε σύνταξη 430 ευρώ πριν από την αναγνώριση της στρατιωτικής του θητείας, θα παίρνει 451,32 ευρώ αν εξαγοράσει ένα έτος πληρώνοντας (µετά την έκπτωση κατά 15%) συνο- λικό ποσό 1.521,94 ευρώ. Αν ζητήσει να παρακρατηθεί το κόστος της εξα- γοράς από τη σύνταξη, τότε από τα 451,32 ευρώ που θα είναι η σύντα- ξη που θα του βγάλει ο ΟΓΑ, θα του γίνει κράτηση 150 ευρώ για 10 µή- νες. Για το διάστηµα αυτό θα παίρνει 301 ευρώ και µετά τη λήξη των 10 µηνών, που θα έχει εξοφληθεί η ανα-

γνώριση ενός έτους από στρατιωτική θητεία, η σύνταξή του θα επανέλθει στα 451 ευρώ. Το κόστος εξαγοράς της στρατιωτι- κής θητείας στον ΟΓΑ είναι το φθηνό- τερο σε σύγκριση µε άλλα Ταµεία, όπου η αναγνώριση γίνεται µε ποσοστό 20% επί του µισθού που έχει ο εργαζόµε- νος κατά την υποβολή αίτησης, αλλά το ελάχιστο ποσό δεν µπορεί να είναι µι- κρότερο από το 20% επί του 25πλάσιου του βασικού ηµεροµισθίου όπως ίσχυε πριν από τη µείωσή του κατά 22%. Στην πράξη το κόστος αναγνώρισης ξεκινά από 167 ευρώ το µήνα, ενώ στον ΟΓΑ δεν ξεπερνά τα 149 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την αναγνώριση του χρόνου στρα- τιωτικής υπηρεσίας απαιτείται η υπο- βολή αίτησης, συµπληρωµένη σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ. Η αίτηση υποβάλλεται

στον αρµόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υπο- βάλλονται:

α) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύ- που Α΄ (πρωτότυπο) το οποίο αναζη- τείται αυτεπάγγελτα από το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αιτούντος, µε την οποία θα δηλώνει ότι δεν αναγνώρισε και ούτε θα αναγνωρίσει τη στρατιωτι- κή υπηρεσία σε άλλον οργανισµό κύ- ριας ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο και ότι ασφαλίστηκε µόνο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή ότι ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ αλλά ασφαλίστηκε επίσης και σε άλλο οργανισµό κύριας ασφά- λισης, όµως επιλέγει τον ΟΓΑ για την αναγνώριση του χρόνου. γ) ∆ελτίο Αναγνώρισης Στρατιωτι- κής Υπηρεσίας συµπληρωµένο από τον αρµόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ∆Α ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΟΗΘΑΜΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ∆Α ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ∆Α ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΟΗΘΑΜΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ∆Α ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΟΗΘΑΜΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ∆Α ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΟΗΘΑΜΕ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

WWW.OKAA.GR ΚΕΝΕΝΤΙ 1, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ, 182 33 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:210-4821111, FAX: 210-4814042

26
26

6 Αγροτικός Τύπος

26 6 Αγροτικός Τύπος Οικονομικά Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Δεν

Οικονομικά

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου

Δεν τΗροΥντΑι βιβλιΑ, ΑΠΑλλΑΓΗ τελοΥς εΠιτΗΔεΥΜΑτος ΓιΑ 5 χρονιΑ

Οι νέες αλλαγές

στη φορολογία αγροτών

ΓιώρΓος Παλαιτςακης

gpalaitsakis@e-typos.com

Ε υνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για 170.000 αγρότες (γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, με-

λισσοκόμους κ.λπ.), που ήταν υποχρεωμένοι να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγ- γελματιών και να τηρούν βιβλία, αποφάσισε,

τελικά, να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Με τις αλλαγές που αποφασίστηκαν, όλοι οι αγρότες, ανεξαιρέτως του ύψους του ετήσιου τζίρου τους ή των ενισχύσεων που λαμβάνουν, θα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση τή-

ρησης βιβλίων. Από κει και πέρα, όσοι είχαν το 2013 ετήσιο τζίρο άνω των 15.000 ευρώ (αντί 10.000 ευρώ που προέβλεπε η αρχική νομοθετική ρύθμιση) ή έλαβαν το 2013 άμε- σες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ:

Υποχρεούνται από φέτος να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.) για τις πωλήσεις των προϊόντων τους. Υποχρεούνται να λαμβάνουν και να δι- αφυλάσσουν τα φορολογικά στοιχεία των δαπανών τους. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής περιοδικών δηλώ- σεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο ή ανά μήνα. Θα πρέ- πει, απλώς, στο τέλος κάθε χρόνου να υπο-

βάλλουν μία ετήσια δήλωση ΦΠΑ, βάσει της

οποίας είτε θα αποδίδουν επιπλέον φόρο είτε

θα εισπράττουν επιστροφή. Θα πληρώσουν το 2015 μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2014. Η προκαταβολή θα υπο- λογιστεί με συντελεστή 27,5% επί του κύριου φόρου εισοδήματος αντί 55% που προβλέπε- ται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Καταστάσεις

πελατών-προμηθευτών

Κατά τα λοιπά, όλοι οι αγρότες -και αυτοί που παραμένουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και όσοι θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς- θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συγκε- ντρωτικές καταστάσεις πελατών για όποιον μήνα ή μήνες έχουν πραγματοποιήσει πω- λήσεις προϊόντων, καθώς και συγκεντρωτι- κές καταστάσεις προμηθευτών (καταστάσεις τιμολογίων και αποδείξεων για τις δαπάνες τους) ανά έτος. Για τους αγρότες οι οποίοι εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκ- δοσης φορολογικών στοιχείων παραμένει ως έχει το ειδικό καθεστώς, βάσει του οποίου κάθε χρόνο εισπράττουν επιστροφές ΦΠΑ υπολογιζόμενες με συντελεστή 6% επί των εισπράξεων που προκύπτουν από τα τιμολό- για αγοράς τα οποία τους έχουν εκδώσει οι έμποροι-αγοραστές των προϊόντων τους.

Αυξάνεται από τις 10.000 στις 15.000 ευρώ το όριο ακαθαρίστων εσόδων πάνω από το οποίο προβλέπεται
Αυξάνεται από τις 10.000 στις 15.000 ευρώ
το όριο ακαθαρίστων εσόδων πάνω από
το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση
έκδοσης φορολογικών στοιχείων

Οι ρυθμίσεις διεξοδικά

ΑνΑλυτικΑ, το νέο φορολογικό κα- θεστώς που αποφάσισε να εφαρμόσει η κυβέρνηση προβλέπει τις εξής ρυθ- μίσεις:

1) οι αγρότες που πραγματοποίη- σαν εισπράξεις (ακαθάριστα έσοδα) άνω των 15.000 ευρώ ή εισέπραξαν ποσά άνω των 5.000 ευρώ από άμε- σες ενισχύσεις, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, θα υπαχθούν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου υποχρεούνται μεν να εκ- δίδουν φορολογικά στοιχεία (τιμολό- για, αποδείξεις κ.λπ.) για τις εισπράξεις που πραγματοποιούν από τις πωλήσεις των προϊόντων τους, όχι όμως και να τηρούν βιβλία. οι αλλαγές που επέρ- χονται σε σχέση με τη νομοθετική ρύθ- μιση την οποία επιχείρησε αρχικά να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση είναι, ουσιαστικά, δύο:

α) αποσύρεται η διάταξη που προέ-

βλεπε την υποχρέωση τήρησης βιβλί- ων και β) αυξάνεται από τις 10.000 στις 15.000 ευρώ το όριο ακαθαρίστων εσόδων πάνω από το οποίο προβλέ- πεται η υποχρέωση έκδοσης φορολο- γικών στοιχείων. Πάντως, από την υποχρέωση τή- ρησης βιβλίων δεν εξαιρούνται όσοι αγρότες έχουν κι άλλες δραστηριότη- τες, για τις οποίες ήδη τηρούν βιβλία. 2) Για τα 5 πρώτα χρόνια υπαγω- γής τους στο νέο σύστημα, οι αγρότες απαλλάσσονται από το τέλος επιτη- δεύματος. επίσης, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος και οι αγρότες που βρίσκονται 3 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση. 3) ολοι οι αγρότες -και όσοι υπά- γονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και όσοι θα υπαχθούν στο νέο ιδιότυπο καθεστώς- θα έχουν την υποχρέωση

υποβολής μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, στο τέλος του έτους. οι υπαγόμενοι στο ειδικό καθεστώς θα πρέπει να ανα- γράφουν στη δήλωση αυτή μόνο τον ετήσιο τζίρο τους προκειμένου να υπο- λογίζεται επ’ αυτού η επιστροφή ΦΠΑ που δικαιούνται. οσοι θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς θα πρέπει να καταχωρί- ζουν, στην ετήσια δήλωση ΦΠΑ, τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδά τους. εάν η διαφορά μεταξύ ετήσιων εσόδων και ετήσιων δαπανών είναι θετική, η δή- λωση ΦΠΑ θα είναι χρεωστική, οπότε θα υποχρεούνται να αποδώσουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη διαφορά αυτή. εάν η διαφορά εσόδων-δαπανών είναι αρνητική, η δήλωση θα είναι πιστωτική, οπότε θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν επιστροφή του ΦΠΑ που αναλογεί στη διαφορά αυτή. 4) ολοι οι αγρότες θα πρέπει να υπο- βάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις

πελατών και προμηθευτών. τις κατα- στάσεις προμηθευτών, δηλαδή τις κα- ταστάσεις με τα φορολογικά στοιχεία των δαπανών, θα μπορούν όμως να τις υποβάλλουν ανά έτος, αντί ανά τρίμηνο ή μήνα που προβλέπεται για τις επιχει- ρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελ- ματίες. τις συγκεντρωτικές καταστά- σεις πελατών θα πρέπει πάντως να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά κάθε μήνα, εφόσον τον αμέσως προηγούμενο μήνα έχουν πραγματοποιήσει εισπράξεις από τις πωλήσεις των προϊόντων τους. ςε κάθε περίπτωση, εάν δεν έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία στη δι- άρκεια ενός ή περισσότερων μηνών, δεν θα έχουν υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελα- τών για το συγκεκριμένο μήνα ή τους συγκεκριμένους μήνες. Κι αυτό διότι η νομοθεσία προβλέπει την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελα-

τών μόνο όταν πρόκειται να δηλωθούν συναλλαγές για τις οποίες έχουν εκδο- θεί φορολογικά στοιχεία. Δεν προβλέ- πεται δηλαδή η υποβολή μηδενικών καταστάσεων. 5) Απαλλάσσονται από την υπο- χρέωση καταβολής ΦΠΑ ως φυσικά πρόσωπα όσοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (ομάδων, συνεταιρισμών και εμπόρων). 6) οι ομάδες και οι συνεταιρισμοί που εκκαθαρίζουν τις πωλήσεις των αγροτών πραγματοποιούν την εκκα- θάριση μία φορά το χρόνο. 7) οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο καθεστώς από φέτος θα πληρώ- σουν προκαταβολή φόρου εισοδήμα- τος (με τη δήλωση που θα υποβληθεί το 2015) μειωμένη στο 27,5% από 55% που ισχύει για τους επιχειρημα- τίες και τους ελεύθερους επαγγελμα- τίες.

28
28
28 8 Αγροτικός Τύπος Καλλιέργειες Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου ΤΙ

8 Αγροτικός Τύπος Καλλιέργειες

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Βιολογικός ελαιώνας

Βήμα βήμα για τη δημιουργία του

Ιωσήφ ΚόΚΚΙνόσ

ikokkinos@e-typos.com

Χ ρόνο με το χρόνο αυξάνο- νται οι ελαιώνες οι οποίοι αλλάζουν «ταυτότητα» και

μετατρέπονται σε βιολογικοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για παραγωγούς αλλά και για ολόκληρες περιοχές. Και ίσως είναι και η μοναδική καλλιέργεια όπου οι βιολογικές διαδικασίες παρα- γωγής ενδιαφέρουν όλο και περισ- σότερους αγρότες. Δεν είναι, όμως, τόσο εύκολο να περάσει κάποιος από τη συμβατική στην οικολογική καλλι- έργεια. Οι κανόνες είναι αυστηροί και θα πρέπει ο παραγωγός να «έχει και

μεράκι» για να πετύχει. Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε μεθόδους αναζωογόνη- σης του εδάφους του ελαιώνα, στην ανακύκλωση των υποπροϊόντων και άλλων διαθέσιμων οργανικών υλικών και στην αναπαραγωγή και την προ- στασία του περιβάλλοντος. Συνολικά είναι η μέθοδος η οποία στοχεύει:

στην παραγωγή μιας άριστης ποι- ότητας ελαιολάδου, απαλλαγμένου από υπολείμματα χημικών. στον περιορισμό της μόλυνσης με αγροχημικά του εδάφους, του νερού και του αέρα. στη διατήρηση της ποικιλότητας πο- λύτιμων φυτών, ζώων και γενικότερα γενετικού υλικού.

Η ανάγκη μελέτης

Πριν, όμως, ο ενδιαφερόμενος επιχει-

ρήσει να ασχοληθεί με τη δημιουργία

βιολογικού ελαιώνα, θα πρέπει να με-

λετήσει και να συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες:

Οι εδαφοκλιματολογικές συν- θήκες μιας περιοχής θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

να αποφεύγει τις τοποθεσίες με περιορισμένη ηλιοφάνεια, μακρές πε- ριόδους σκίασης και παγετόπληκτες περιοχές. επίσης να αποφεύγει παραθαλάσ- σιες περιοχές στις οποίες επικρατούν δροσερός καιρός και ψηλή σχετική υγρασία κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς κυρίως μήνες, καθώς εκεί ευνοούνται υψηλές προσβολές από το δάκο. Εκτός των κλιματολογικών συν- θηκών ο παραγωγός θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις γύρω καλλιέργειες καθώς ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί η βιολογική καλλι-

έργεια δεν πρέπει να επηρεάζεται από συμβατικούς ελαιώνες.

Ακόμη, ο καλλιεργητής θα πρέ- πει να υπολογίσει και τις εδαφο- λογικές συνθήκες:

  • 1 Σε επικλινή τοποθεσία πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για

τυχόν μεταφορά νερών βροχής από συμβατικούς ελαιώνες ή άλλες συμ- βατικές καλλιέργειες. Επίσης, αν είναι δυνατό, η φυτεία να είναι απομονωμέ- νη με ψηλό φυσικό ανεμοθραύστη, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από ψεκασμούς που θα διενεργούνται σε συμβατικές καλλιέργειες.

  • 2 Βασικό μέλημα κάθε βιοκαλλι- εργητή είναι από την αρχή της

μετατροπής ή της εγκατάστασης του ελαιώνα βιολογικής παραγωγής να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να βελτιώσει σημαντικά τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους για κανονική θρέψη και ανάπτυξη των δέντρων. Εδάφη με περιορισμένη συγκέντρω- ση οργανικής ουσίας δεν βοηθούν τα ελαιόδεντρα να αναπτυχθούν και να αποδώσουν ικανοποιητικά. «Βαρετά» και συνεκτικά εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία προκαλούν σηψιριζίες στα ελαιόδεντρα και περιορίζουν ή πα- ρεμποδίζουν την πρόληψη διάφορων θρεπτικών στοιχείων. Εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία διορθώνονται, είτε με την προσθήκη οργανικής ουσίας ή ζωικής κοπριάς ή με την εφαρμογή χλωρής λίπανσης, που γίνεται με την ενσωμάτωση στο έδαφος μίγματος ψυχανθών (βίκος, κουκιά, μπιζέλι κ.λπ.) με αγρωστώ- δη φυτά, με στόχο την αύξηση της οργανικής ουσίας και του αζώτου. Η

χλωρή λίπανση είναι η πλέον φθηνή μέθοδος λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχει τόσο στο οικολογικό σύ- στημα όσο και από πλευράς καλλι- εργητικής (ανταγωνισμός με κάποια ζιζάνια κ.λπ). Επίσης, η προσθήκη ορ- γανικής ουσίας στο έδαφος βελτιώνει τη δομή του, κάνει πιο εύκολη την καλλιέργεια του εδάφους από τα γε- ωργικά μηχανήματα και επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση και συγκρά- τηση της υγρασίας.

Αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών

ΣηµαντικέΣ ποΣοτητέΣ από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία αζώτου, φωσφόρου και καλίου απομακρύνο- νται κάθε χρόνο από τον ελαιώνα λόγω των αναγκών του φυτού για βλαστική ανάπτυξη και παραγωγή. Εί- ναι φυσικό όταν οι απομακρυνόμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες να σημειωθεί μείωση στην παραγωγή, εκτός αν αυτά τα στοιχεία συμπλη- ρωθούν. Η ποσότητα των στοιχείων που πρέπει να προστεθούν στο έδαφος κάθε ελαιώνα εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, τα διαθέσιμα αποθέματα, την ακολουθούμενη πρακτική καλλιέργειας (κλάδεμα, άρδευση κ.λπ.) και την παραγωγή του έτους. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να καταλήξει κανένας σε κάποια ιδανική στρατηγική λίπανσης που να ισχύει σε όλες τις συνθήκες, μπορεί

όμως να ξεχωρίσει κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Πιο σημαντική παράμετρος είναι πάντοτε οι θρεπτι- κές απαιτήσεις της καλλιέργειας, στην προκειμένη πε- ρίπτωση της ελιάς. Πρώτο μέλημα είναι η αναπλήρωση τουλάχιστον των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύν- θηκαν με τη συγκομιδή και το κλάδεμα.

Εχει βρεθεί ότι κατά μέσο όρο 100 κιλά ελαιό-

καρπου απομακρύνουν από το έδαφος: 0,9 κιλά αζώτου (Ν), 0,2 κιλά φωσφόρου (Ρ), 1,0 κιλό κα- λίου (Κ) και 0,4 κιλά ασβεστίου (Ca).

Πρέπει να συνεκτιμηθεί και μια ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που δεσμεύεται στο έδαφος, σε μη αφομοι- ώσιμη μορφή (κυρίως σε φωσφόρο και κάλιο), ή ακόμη χάνεται με έκπλυση προς τα κατώτερα στρώματα του εδάφους κυρίως σε άζωτο.

Καλλιέργειες

Αγροτικός Τύπος 9

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος 9 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 37 h Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 Αντιµετώπιση
37
37

h Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Αντιµετώπιση των εχθρών

Η ΣΩΣΤΗ διαµόρφωση των ελαιόδεντρων µε το κλάδεµα, η εδαφοκάλυψη, η λίπανση και η άρδευση, καθώς και η διατήρηση φυσικής ισορ- ροπίας συντελούν στην αποφυγή προσβολών από εχθρούς της ελιάς. Ο σοβαρότερος εντοµολογικός εχθρός είναι ο δάκος της ελιάς. Η αντιµετώπισή του στηρίζε- ται στα µέσα µαζικής παγίδευσης µε τη χρή-

ση διάφορων τύπων παγίδων. Με τη µέθοδο αυτή επιδιώκεται η σύλληψη όσο το δυνατό µε- γαλύτερου αριθµού τέλειων εντόµων του δάκου ώστε να µειωθεί ο πληθυσµός του σε επίπεδα που δεν προκαλούν οικονοµική ζηµιά. Οι παγίδες που χρησιµοποιούνται µπορεί να εί- ναι αυτοσχέδιες, που βασίζονται σε διάλυµα πρω- τεΐνης για προσέλκυση του δάκου ή σε έτοιµες παγίδες που υπάρχουν στην αγορά. Οι τελευταί- ες είναι χάρτινες εµποτισµένες µε εντοµοκτόνο και ελκύουν το δάκο µε φεροµόνη και αµµωνία. Οταν τοποθετούνται έγκαιρα και ο πληθυσµός του δάκου είναι σχετικά χαµηλός, η προσβολή στον καρπό είναι περιορισµένη και σε ανεκτό επίπεδο. Αντίθετα, σε υψηλό πληθυσµό το αποτέλεσµα συνήθως δεν είναι ικανοποιητικό. Τα Λεπιδόπτερα έντοµα, όπως ο Ρυγχίτης, ο Πυ- ρηνοτρήτης, η Μαργαρόνια και η Ζευζέρα, πρέπει να παρακολουθούνται στενά από το γεωπόνο, µε

τη βοήθεια σύγχρονων µεθόδων, όπως οι παγίδες φεροµόνης. Η Ζευζέρα δηµιουργεί προβλήµατα στα ελαιόδεντρα και δύσκολα αντιµετωπίζεται. Από τα Ηµίπτερα, τα Κοκκοειδή Saissetia olea (Λε- κάνιο) και η Parlatoria oleae, καθώς και η Ψύλλα Euphyllura olivina είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές. Αντιµετωπίζονται µε καλό κλάδεµα και αερισµό των δέντρων, καθώς και µε τη συµβολή των ωφέλιµων εντόµων. Ο Φλοιοτρίβης αποτελεί συνήθως πρόβληµα σε αδύνατα δέντρα. Αντιµετωπίζεται µε καλλιερ- γητικά µέτρα, όπως καταστροφή µε κάψιµο των κλαδιών που κόβονται µε το κλάδεµα και κατάλ- ληλη άρδευση και λίπανση. Συνεχής θα πρέπει να είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσί- ας και αύξησης του πληθυσµού των ωφέλιµων εντόµων και ζώων στην περιοχή για απαλλαγή από την ανάγκη κάποιων επεµβάσεων, κάτι που µειώνει το κόστος παραγωγής αλλά ωφελεί και το περιβάλλον.

Αν υπάρξει πρόβληµα, ο έλεγχος των «επι- βλαβών» εντόµων γίνεται είτε µε παγίδες είτε µε επιλεγµένα φυσικά εντοµοκτόνα, µη τοξικά για τον άνθρωπο, στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας (θειάφι, βάκιλος Θουριγγίας, ροτενόνη, πύρεθρο, ειδικά λά- δια κ.λπ).

Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος 9 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 37 h Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 Αντιµετώπιση

Οι απαιτήσεις της ελιάς σε νερό κυµαίνονται από 400 έως 450 κυβικά µέτρα/στρέµµα/έτος για τις επιτραπέζιες ποικιλίες και 200 κυβικά µέτρα/ στρέµµα/έτος για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες

Η φύτευση

Τα ελαιόδεντρα του βιολογικού ελαι- ώνα πρέπει να είναι φυτεµένα σε κα- νονικές αποστάσεις. Η πυκνή φύτευ- ση δεν βοηθά τον κανονικό αερισµό τους. Στην αραιή δεν γίνεται οικο- νοµική εκµετάλλευση ολόκληρης της έκτασης. Τα ελαιόδεντρα είναι προ- τιµότερο να έχουν κορµό µε κανονι- κό ύψος ώστε να διευκολύνονται οι αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες και ο κανονικός αερισµός. Οι καταλληλότερες ποικιλίες για βι- οκαλλιέργεια θεωρούνται εκείνες που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στους εχθρούς και τις ασθένειες και είναι προσαρµοσµένες στις εδαφοκλιµα- τικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Ποικιλίες εµβολιασµένες στην αγρι- οελιά παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες εδάφους και αναπτύσ- σουν µεγάλο ριζικό σύστηµα. Οι ποι- κιλίες «Κορωνέικη», «Ντόπια λαδοε- λιά» και δευτερευόντως η «Πικουάλ» παρουσιάζουν αρκετή ανθεκτικότητα στους εχθρούς και ασθένειες. Για την παραγωγή βρώσιµων ελιών, καλές θεωρούνται η «Ντόπια λαδοελιά», η «Καλαµών» και η «Μαντζανίλο».

Αρδευση

Η ελιά θεωρείται από τα πιο ανθεκτι- κά φυτά στην ξηρασία. Παρά τις ξη- ροφυτικές της ιδιότητες, για να ανα- πτυχθεί και να αποδώσει οικονοµικά ως δενδρώδης καλλιέργεια απαιτεί την επάρκεια εδαφικής υγρασίας. Η άρδευσή της δεν επιδρά θετικά µόνο σε βλάστηση, ανθοφορία, καρποφο- ρία και κατ’ επέκταση στην αύξηση των αποδόσεων αλλά και στον πε- ριορισµό της παρενιαυτοφορίας των δέντρων. Η ελιά έχει ιδιαίτερα µεγάλες

απαιτήσεις σε νερό τους µήνες Ια- νουάριο και Φεβρουάριο όπου δι- αφοροποιούνται οι ανθοφόροι οφθαλµοί, τον Απρίλιο-Μάιο, που έχουµε την άνθηση και καρπό- δεση και τον Ιούνιο όταν είναι η περίοδος σκλήρυνσης του πυρήνα. Επίσης, η άρδευση της ελιάς κατά τους θερµούς µήνες περιορίζει τη συρρίκνωση του καρπού. Η ποσότητα του νερού και η συ- χνότητα άρδευσης εξαρτώνται από την ανάπτυξη του δέντρου, το βλα- στικό στάδιο, την εποχή, το έδαφος, το σύστηµα άρδευσης και τις κλιµα- τικές συνθήκες της περιοχής. Ενδει- κτικά, οι απαιτήσεις της ελιάς σε νερό κυµαίνονται από 400 έως 450 κυβικά µέτρα/στρέµµα/έτος για τις επιτραπέ- ζιες ποικιλίες και 200 κυβικά µέτρα/ στρέµµα/έτος για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες. Τέλος, για την ορθολογιστική χρήση του νερού συστήνεται η χρήση βελτι- ωµένων συστηµάτων άρδευσης (στα- γόνες, µικροεκτοξευτήρες), καθώς και η εφαρµογή ωραρίων άρδευσης.

Κλάδεµα

Στα ελαιόδεντρα βιολογικής παρα- γωγής γίνονται δύο τύποι κλαδέµα- τος: Το διαµόρφωσης και το κλάδεµα ανάπτυξης και καρποφορίας. Κλάδεµα διαµόρφωσης γίνεται συνήθως στα νεαρά δέντρα, µε στό- χο τη δηµιουργία ενός ανθεκτικού σκελετού και ενός σχήµατος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της µηχανικής ελαιοσυλλογής. Κλάδεµα καρποφορίας γίνεται στα παραγωγικά δέντρα, για εξασφά- λιση αερισµού και φωτισµού, σταθε- ρής καρποφορίας και καλής ποιότη- τας καρπού.

Μέθοδοι λίπανσης

Η ΛΙΠΑΝΣΗ της ελιάς θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πρόγραµµα διατήρησης και αναζωογόνησης του εδάφους των ελαιώνων. Το πρό- γραµµα αυτό στηρίζεται κυρίως στην εφαρµογή της µεθόδου της χλω- ρής λίπανσης µε ψυχανθή, αγρωστώδη ή και µίγµατα, στην προσθήκη κοµπόστας από οργανικά υλικά, καθώς και ζωικής κοπριάς, η οποία απαραίτητα προέρχεται από ζώα πρώτιστα βιολογικής ή ακόµα εκτα- τικής εκτροφής. Οικονοµικός και πρακτικός τρόπος λίπανσης είναι η παρασκευή κοµπό- στας χρησιµοποιώντας τα φυτικά υπολείµµατα του ίδιου του ελαιώνα µε κοπριά. Ενας τρόπος παρασκευής είναι η χρησιµοποίηση των φύλλων ελιάς από τα ελαιοτριβεία µαζί µε ένα ποσοστό 10-20% περίπου κοπριά αιγοπροβάτων. Η κατασκευή αυτής της κοµπόστας στοιχίζει, γι’ αυτό χρησιµοποιείται συνήθως τα πρώτα 3-4 χρόνια µε- τατροπής του ελαιώνα σε βιολογικό. Τα επόµενα χρόνια µπορούν να χρησιµοποιηθούν φύλλα ελιάς και άλλα φυτικά υπολείµµατα µαζί µε 20-40% ελαιολύµατα από τα ελαιουργεία που έχουν καλή περιεκτικό- τητα σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία και σε µικροοργανισµούς. Η καλύτερη περίοδος τοποθέτησης είναι αµέσως µετά τη συγκοµι- δή. Για κάθε δέκα στρέµµατα συστήνονται κατά µέσο όρο δύο κυβικά µέτρα.

Η λίπανση συµπληρώνεται µε την ενσωµάτωση της βλάστησης του ελαιώνα, των φύλλων και κλαδιών πάχους µέχρι 5 εκ. που θρυµµατίζο- νται µε τη χρήση ειδικών µηχανικών εργαλείων, καθώς και µε τη χρήση των απόνερων των ελαιοτριβείων. Η καταστροφή της φυσικής βλάστη- σης (αγριόχορτων) γίνεται µε µηχανική καλλιέργεια ή, στα µέρη που δεν µπορεί να εργαστεί το τρακτέρ, µε χορτοκοπτική µηχανή πλάτης. Η καλλιέργεια του εδάφους γίνεται αµέσως µετά το κλάδεµα και την τοποθέτηση της κοµπόστας, ώστε να γίνεται και ενσωµάτωση στο

έδαφος. Οι πιο πάνω ποσότητες έχουν στόχο τη γενική κάλυψη των αναγκών και το «χτίσιµο» της γονιµότητας του εδάφους. Οι χηµικές αναλύσεις εδάφους δείχνουν την εικόνα των θρεπτικών στοιχείων, ενώ η φυλλο- διαγνωστική το επίπεδο των στοιχείων που προσέλαβε το φυτό. Χρόνος και τρόπος εφαρµογής: Πιο κατάλληλη εποχή για την προσθήκη θρεπτικών στοιχείων είναι το φθινόπωρο, από την άποψη ότι θα πρέπει το οργανικό λίπασµα να µπορέσει να αξιοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται τις χειµερινές βροχοπτώσεις για να διαλυθεί και να προσληφθεί από τα ελαιόδεντρα. Συστήνεται επιφανειακός διασκορ- πισµός των θρεπτικών στοιχείων και µετά ελαφριά ενσωµάτωσή τους µε καλλιεργητή φρέζα κ.λπ.

38
38

10 Αγροτικός Τύπος

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου

38 10 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Εξωστρέφεια ΚρΙΣΙΜΟΣ

Εξωστρέφεια

ΚρΙΣΙΜΟΣ Ο ρΟλΟΣ ΤηΣ ΤυΠΟΠΟΙηΣηΣ

Αγροτικές εξαγωγές

Οδηγός για να ξεκινήσετε

ΓωΓω Κατσέλη

gkatseli@e-typos.com

Π αρά την ξέφρενη πορεία που ακολούθησαν από το 2010 έως το 2012, οι

ελληνικές εξαγωγές πέρυσι εμφα- νίστηκαν μειωμένες τόσο σε συνο- λική αξία (-0,2%) όσο και σε αξία εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-2,2%) διαμορφούμενες στα 27,5 δισ. ευρώ. Αιτία της μείωσης οι ισχυ- ρές πιέσεις που δέχθηκε συνολικά το εξωτερικό εμπόριο της χώρας το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους, εξαιτίας του δυσμενούς μα- κροοικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και οι αρ- νητικές επιδόσεις του κλάδου των πετρελαιοειδών. Χαρακτηριστικό

είναι το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο έτος η εορταστική πε - ρίοδος του Δεκεμβρίου όχι μόνο δεν ευνόησε τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά ενίσχυσε τις πιέσεις στους πε- ρισσότερους κλάδους εξωστρεφούς εμπορικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελ- λήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τον περασμένο Δεκέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 14,2% (στα 2,09 δισ. ευρώ, έναντι 2,44 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2012, όποτε είχε καταγραφεί υποχώ- ρηση 13,4% σε σχέση με τον Δεκέμ- βριο του 2011). Eξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση

της τάξης του 3,7%% (στο 1,32 δισ.

ευρώ, από 1,37 δισ. τον Δεκέμβριο

του 2012). Να σημειωθεί ότι οι πιέσεις αυτές συνέχισαν το αρνητικό σερί του πε- ρασμένου Νοεμβρίου, οπότε η συ- νολική αξία των εξαγωγών μειώθη- κε κατά 21,5% (-6% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Το αποτέλεσμα αυτών των μειώσεων τους δύο τε- λευταίους μήνες του 2013 ήταν να περιοριστούν οι εξαγωγές κατά σχε- δόν 1 δισ. ευρώ (941,6 εκατ. ευρώ), σε σχέση με τις επιδόσεις του τελευ- ταίου διμήνου του 2012.

Τα αγροτικά ενισχύονται

Αντίστροφη βέβαια πορεία φαίνεται ότι ακολουθούν τα αγροτικά προϊ- όντα, οι εξαγωγές των οποίων ενι- σχύονται σταθερά. Αν και ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την κατηγορία αυτή για το σύνολο του 2013, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγι- κών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ),

στο εννεάμηνο του 2013, οι εξα - γωγές αγροτικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 6,4%, φτάνοντας σε 3,6 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ το αντί-

στοιχο διάστημα του 2012.

Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη μι- κρή αύξηση της σημαντικότερης υπο- κατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντα- νά» κατά 1,4%, οι οποίες αντιστοιχούν στο 74,6% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και στο 13,1% των συνο-

λικών ελληνικών εξαγωγών, αλλά και στο διπλασιασμό των εξαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης». Οσον αφορά στα προϊόντα που ξε- χώρισαν στο εννιάμηνο του 2013, πε- ριλαμβάνεται το παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο κατάφερε να αναρριχηθεί στην 3η θέση των κορυφαίων εξα- γώγιμων προϊόντων μας, από τη 14 η που βρισκόταν το 2012. Αντίστοιχα, την πέμπτη θέση διατήρησαν τα ψά- ρια, στην όγδοη θέση φιγούραραν τα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατη- ρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, στην ένατη θέση τα τυριά, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν τα βερίκοκα, τα κεράσια και τα ροδάκινα.

Διέξοδος η εξωστρέφεια

Ο αγροτικός πληθυσμός της χώρα μας, ο οποίος «ματώνει» από τις τιμές που πουλά τα προϊόντα του στους μεσάζοντες και στη συνέχεια τα βλέπει να διατίθενται στους κα- ταναλωτές σε τιμές πολλαπλάσιες, ψάχνει να βρει διεξόδους από την κρίση. Μία από αυτές αποτελούν και οι εξαγωγές. Ωστόσο, δεν ξέρει πού

μπορεί να απευθυνθεί και κατά πόσο οι διαδικασίες είναι εύκολες δεδομέ- νης της ατέρμονης ελληνικής γρα- φειοκρατίας. Ενας από τους πλέον αρμόδιους φορείς που μπορούν να απευθυνθούν οι παραγωγοί είναι ο

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτε -

ρικού Εμπορίου, ο οποίος ενημε- ρώνει για τα βήματα που πρέπει να

ακολουθήσουν ώστε να εξάγουν τα προϊόντα τους. Τα κρίσιμα στοιχεία της επιτυχίας είναι τρία: 1) επώνυμο τυποποιημένο προϊόν, 2) επικοινωνι- ακά εργαλεία και 3) άνθρωποι που θα τρέξουν το πρόγραμμα. Ειδικά ο όρος «επώνυμο τυπο- ποιημένο προϊόν» περιλαμβάνει το marketing, το design της συ- σκευασίας και την πιστοποίηση, στοιχεία απαραίτητα, καθώς οι «χύμα» εξαγωγές συνεπάγονται την απαξίωση του προϊόντος. Αξίζει να αναφερθεί (για μια ακό - μη φορά) το παράδειγμα με το χύμα ελαιόλαδο που εξάγεται στην Ιτα- λία και αγγίζει τους 60.000 τόνους, το οποίο παίρνουν οι εκεί έμποροι, το συσκευάζουν και το πουλάνε ως ιταλικό.

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι από τα προϊόντα που ξεχώρισαν στο εννιάμηνο του 2013, πετυχαίνοντας να αναρριχηθεί στην 3η θέση των κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων μας, από τη 14η που βρισκόταν το 2012

Οι εξαγωγές βήμα προς βήμα και η εύρεση πελατών

1 Το αρχικό βήμα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος Ελληνας

παραγωγός προκειμένου να πουλήσει το προϊόν του στις δι- εθνείς αγορές είναι η κατο- χύρωση ενός εμπορικού σήματος (trade mark)

που θα δεσπόζει στην ετι- κέτα.

2 Το επόμενο βήμα αφορά στο design της συσκευασίας και την πιστοποίηση.

Σκοπός της συσκευασίας είναι να προστατεύσει το προϊόν, να πα- ρακινήσει τον πελάτη να το αγοράσει και παράλληλα να τηρεί τα σχετικά δι-

εθνή πρότυπα. Ως προς τις πιστοποιήσεις των αγροτικών

προϊόντων, επειδή άπτονται της δημόσιας υγεί- ας, αυτός που τα παράγει και τα τυποποιεί θα πρέπει να έχει και τις ανάλογες που εκδίδουν οι αρμόδιες εταιρίες. Ετσι, το εκάστοτε προϊ- όν πρέπει να έχει υποχρεωτικά ISO22000 που προκύπτει από τη συνένωση του ISO9001 (δι- ασφάλιση ποιότητας) και του HACCP (διασφά- λιση συνθηκών υγιεινής).

3 Στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία των επικοινωνιακών εργαλείων του υπο-

ψήφιου εξαγωγέα. Το βασικότερο είναι το site, το οποίο αποτελεί τον «καθρέφτη»

του παραγωγού. η ιστοσελίδα λοιπόν πρέπει να έχει τόσο ενημερωτικό όσο και προωθητικό περιεχόμενο, να αναδεικνύει το προϊόν και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα κ.λπ., ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει και πλούσιο φωτο - γραφικό υλικό από το παραγόμενο είδος, τις εγκαταστάσεις, την περιοχή στην οποία καλ- λιεργείται κ.λπ.

4 Το τελικό βήμα, το οποίο είναι και το δυ- σκολότερο, είναι η εξεύρεση πελατών. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βρει κά - ποιος υποψήφιους πελάτες. Α. Ο πιο δύσκολος, αλλά ο πιο προσιτός οικονομικά είναι από το γραφείο. Χρειάζεται μόνο ένα τηλέφωνο, Internet και μια λίστα με τους εισαγωγείς, τους διανομείς, τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα delicatessen κ.λπ. Τη λίστα αυτή τη βρίσκει είτε από ειδικές εταιρίες που προσφέρουν τις σχετικές βάσεις δεδομέ- νων είτε από διμερή επιμελητήρια είτε από τα γραφεία εμπορικών ακολούθων στο εξωτε- ρικό (ΟΕυ). Β. Ο δεύτερος και με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας τρόπος προσέλκυσης είναι η συμμε- τοχή του παραγωγού σε διεθνείς εκθέσεις ως εκθέτης. Εκεί έχει τη δυνατότητα να συναντή- σει εμπόρους, αγοραστές και να παρουσιάσει απευθείας το προϊόν του. Γ. Ο τρίτος τρόπος είναι οι επιχειρηματι-

κές αποστολές. Πρόκειται για προκαθορι- σμένα επιχειρηματικά ραντεβού, τα οποία «κλείνονται» από οργανωτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε χώρα και έχουν τη λίστα με τις σχετικές επιχει- ρήσεις. Τα ραντεβού γίνονται όλα σε μια ημέρα, συνήθως σε αίθουσες ξενοδοχείων, από τον παραγωγό/υποψήφιο εξαγωγέα, ο οποίος συζητά με τον υποψήφιο πελάτη το προϊόν, τον τρόπο παράδοσης και τον τρό- πο πληρωμής. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη σύναψη μια εμπορικής συμφωνίας, ο υποψήφιος εξαγωγέ- ας μπορεί να «κόψει» στον πελάτη του ένα προ- τιμολόγιο ή προ-φόρμα. Σε αυτήν περιγράφεται αναλυτικά το προϊόν, ώστε να δώσουμε στην άλλη πλευρά την εικόνα που θα αντικρίσει όταν θα φτάσει το φορτίο (για παράδειγμα πρέπει να αναγράφεται ακόμα και πώς είναι τοποθε- τημένα τα κιβώτια μέσα στο φορτηγό και το μέγεθός τους).

Εξωστρέφεια

κές αποστολές. Πρόκειται για προκαθορι- σμένα επιχειρηματικά ραντεβού, τα οποία «κλείνονται» από οργανωτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται

Αγροτικός Τύπος 11

39
39

εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Τρόποι παράδοσης φορτίων

Σχετικ Α με τους τρόπους παράδοσης των φορτίων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στις εξαγωγές, είναι τρεις και αποδίδονται με

τους εξής διεθνείς όρους: α) xfactory, β) fob, γ) cif.

To xfactory, όπως γίνεται εύκολα κατανοη- τό και από την ονομασία, σημαίνει «έξω από το εργοστάσιο», δηλαδή ο πελάτης στέλνει το φορτηγό του έξω από τη μονάδα του παρα- γωγού και όταν φορτώνεται το εμπόρευμα ο οδηγός δίνει στον εξαγωγέα φορτωτικό έγ - γραφο, το CMR. Το fob (free on board) σημαίνει ελεύθερο φορτίο, απαλλαγμένο από έξοδα και διαδικα- σίες. Για παράδειγμα, ο παραγωγός στέλνει το φορτίο του στο λιμάνι του Πειραιά και αν κατευθύνεται σε τρίτη χώρα το εκτελωνίζει. Οταν αποδεσμεύεται το φορτίο, ο εξαγωγέας ενημερώνει τη ναυτιλιακή, την οποία έχει επι- λέξει ο πελάτης και αυτή με τη σειρά της του δίνει έγγραφο για την παραλαβή. Από εκεί και πέρα ο παραγωγός δεν φέρει καμία ευθύνη για το εμπόρευμα.

Το cif μεταφράζεται σε κόστος με ασφάλεια και ναύλο, καθώς όλη η διαδικασία μεταφοράς και παράδοσης του εμπορεύματος είναι ευθύ- νη του εξαγωγέα. Αυτός εκτελωνίζει, διαλέγει ναυτιλιακή κ.λπ. και παραλαμβάνει αντίγραφο της φορτωτικής όταν το φορτίο έχει παραδο- θεί στον πελάτη. Απαράβατος κανόνας των διεθνών μετα - φορών είναι ότι «ό,τι μεταφέρεται, ασφαλίζε- ται». Εξάλλου, όλες οι μεταφορικές εταιρίες συνεργάζονται με ασφαλιστικές και το κόστος ασφάλισης περιλαμβάνεται στην τιμή που δί- νουν στους πελάτες.

Επιπλέον, κάθε εμπόρευμα είναι υπο - χρεωτικό να «συνοδεύεται» από τιμολό - γιο, φορτωτικά έγγραφα, διασαφήσεις τελωνείων και πιστοποιητικό καταγωγής (certificate of origin), το οποίο εκδίδει το Εμπορικό Επιμελητήριο. Πάντως, αν η αξία του φορτίου είναι μεγαλύτερη από 20.000 ευρώ είναι απαραίτητη και η «Κάρτα εγγραφής στα Μητρώα Εξαγωγέων», η οποία αποδεικνύει τη φερεγγυότητα του εξαγωγέα.

κές αποστολές. Πρόκειται για προκαθορι- σμένα επιχειρηματικά ραντεβού, τα οποία «κλείνονται» από οργανωτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται

Οι επιχειρηματικές αποστολές είναι προκαθορισμένα επιχειρηματικά ραντεβού, τα οποία «κλείνονται» από οργανωτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε χώρα και έχουν τη λίστα με τις σχετικές επιχειρήσεις

Μέθοδοι πληρωμής και διεκδίκηση μέσω ΟΑΕΠ

Αν κ Αι πριν από την κρίση στην Ευρώπη ο συνήθης τρόπος πληρωμής ήταν είτε αντι- καταβολή είτε προκαταβολή και εξόφληση με την παράδοση, σήμερα οι πελάτες είναι επιφυλακτικοί. Πλέον, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η πληρωμή μέσω Letter of credit (άνοιγμα πι- στωτικής διευκόλυνσης), η οποία διασφαλίζει την πληρωμή των εμπορευμάτων αλλά βα- ραίνει το συναλλασσόμενο με τραπεζικά έξοδα. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι η πληρωμή μέσω letter of credit irrevocable and confirm (άνοιγμα πιστωτικής διευκόλυνσης ανέλικτο και βεβαιωμένο) και στον οποίο παρεμβάλλονται δύο τράπεζες. Δηλαδή ο πελάτης δίνει εντολή στην τράπεζά του να ανοίξει στο λογαριασμό του προμηθευτή πίστωση ισόποση της αξίας του φορτίου. Η τράπεζα του προμηθευτή βλέπει ότι έχουν μπει τα χρήματα, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του φορτίου από τον πελάτη, ενώ ούτε και ο τελευταίος μπορεί να τα αποσύρει.

Σε περιπτώσεις που ο πελάτης «υπόσχεται» αποπληρωμή, αλλά τελικά δεν πληρώνει τον προμηθευτή του, αυτός μπορεί να απευ- θυνθεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), όπου, έναντι τιμήματος, διεκδικεί τα χρήματα για λο- γαριασμό του.

γυριστε

σελιδα

40
40

12 Αγροτικός Τύπος

40 12 Αγροτικός Τύπος Εξωστρέφεια Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Ελληνικό

Εξωστρέφεια

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου

40 12 Αγροτικός Τύπος Εξωστρέφεια Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Ελληνικό

Ελληνικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων

(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2013) σε εκατ. $

     

%

 

%

Α ξ ί α

 

Μεταβολή

Σύνθεση

Π ρ ο ϊ ό ν

2013

2012

 

13/12

2013

2012

 

Ε ξ α γ ω γ Ε ς

 

Τρόφιμα και ζώα ζωντανά

3.548,3

3.402,3

 

4,3%

13,1%

13,5%

Ποτά & καπνός

560,9

629,3

 

-10,9%

2,1%

2,5%

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης

648,4

317,9

 

104,0%

2,4%

1,3%

ΣυνοΛ ο Αγρο Τ ικων Π ροϊ ο ν Των

4.757,6

4.349,5

 

9,4%

17,6%

17,3%

ΣυνοΛ ο εξ Α γωγων

27.106,4

25.129,6

7,9%

100%

100%

 

Ε ι ς α γ ω γ Ε ς

 

Τρόφιμα και ζώα ζωντανά

4.930,7

4.706,3

4,8%

10,8%

10,2%

Ποτά & καπνός

494,0

491,7

0,5%

1,1%

1,1%

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης

268,9

276,4

-2,7%

0,6%

0,6%

ΣυνοΛ ο Αγρο Τ ικων Π ροϊ ο ν Των

5.693,6

5.474,4

4,0%

12,5%

11,9%

ΣυνοΛ ο ει ΣΑ γωγων

45.610,5

46.174,6

-1,2%

100%

100%

Τα πρώτα 25 σε εξαγωγές αγροτικά προϊόντα μας (εννιάμηνο 2013)

Σειρά

Σειρά

     

κατάταξης

κατάταξης

Αναλυτική περιγραφή

Αξία σε

Ποσότητα

α’ εννιάμηνο

α’ εννιάμηνο

εκάτ. €

σε τόνους

2013

2012

 

3

14

Παρθένο λάδι

388,6

131.810,4

5

5

Αλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από συκώτια, αβγά και σπέρματα)

318,8

69.572,8

8

7

Αλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

247,0

113.155,9

9

8

Αλλα τυριά, εκτός από τα νωπά που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και το πηγμένο γάλα για τυρί

234,7

41.563,9

10

10

Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα

211,7

226.516,7

14

19

Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά

138,6

153.311,7

18

15

Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων

121,6

23.538,3

23

9

Βαμβάκι (άλλο από το χνούδι σπόρων βαμβακιού), μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

107,6

75.586,6

27

31

Πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα

95,9

237.010,1

32

34

Σταφύλια, νωπά

81,0

62.398,8

47

51

Αλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

56,0

36.447,9

48

43

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

55,0

27.260,2

50

59

Αλλα φρούτα, νωπά

51,2

67.977,5

57

73

Πεπόνια [στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια και καρποί παπαίας (papayas)], νωπά

48,2

184.072,6

59

70

Φράουλες, νωπές

45,3

34.968,2

65

65

Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), μούστοι σταφυλιών που η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης

42,9

19.891,6

66

33

Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο

41,5

158.544,7

67

75

Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά, μ.α.κ.

38,6

22.555,3

68

-

Αλλο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του

37,5

14.085,6

72

 

Λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές (άλλα από το ελαιόλαδο

36,0

25.869,3

-

των διακρίσεων 421.41 και 421.42) κ.λπ.

81

74

Σταφύλια, αποξηραμένα (π.χ. σταφίδες)

32,2

14.441,0

83

50

Αλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη, σε στερεή κατάσταση, χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

32,0

43.018,9

85

77

Σπέρματα βαμβακιού

31,7

111.149,9

87

 

Καρποί και φρούτα άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων

31,2

24.804,9

-

γλυκαντικών, εκτός από φράουλες, σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους

100

-

Μίγματα φρούτων ή άλλων μερών φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, μ.α.κ.

27,0

19.125,6

Πηγή: ΕΛ.ςΤαΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ. Tα στοιχεία είναι προσωρινά.

42
42

14 Αγροτικός Τύπος

Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

42 14 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Επικαιρότητα Η

Επικαιρότητα

Η ΕΛΛΑ∆Α ΨΗΦΙΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

Ερχεται µεταλλαγµένο

καλαµπόκι στην Ευρώπη

Μ προστά στον «εφι- άλτη» των µεταλ- λαγµένων βρίσκεται

πλέον η Ε.Ε. µετά την αποτυχία των εκπροσώπων των 28 κρα- τών-µελών να συµφωνήσουν ώστε να µην επιτραπεί η καλλι- έργεια γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού. Η… µη συµφωνία υποχρεώνει στην ουσία την Ευ- ρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει άµεσα τη χρήση µεταλλαγµένων σπόρων. Η ψηφοφορία που έγινε αφο- ρούσε το καλαµπόκι Pioneer 1507, στο οποίο ανέπτυξαν από κοινού οι εταιρίες DuPont και Dow Chemical. Η έγκριση µεταλλαγµένων σπό- ρων από την Ε.Ε. δεν είναι κάτι νέο. Μέχρι τώρα έχει εγκρίνει µόνο δύο γενετικά τροποποιη- µένες ποικιλίες: του καλαµπο- κιού MON810 της Monsanto,

το οποίο καλλιεργείται σε µικρές µόνο εκτάσεις, κυρίως στην Ισπα- νία, και της πατάτας Amflora της BASF, η οποία προορίζεται για βιοµηχανική χρήση. Σε αυτή την πρώτη φάση των ερευνών τα είδη που υπόκεινται σε γενετικές τρο- ποποιήσεις είναι το καλαµπόκι, η σόγια, η ελαιοκράµβη (φυτό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή ραφινέλαιων), το βαµβάκι και η πατάτα.

Η διαφωνία µεταξύ των χωρών

Οι επιστήµονες πάντως είναι δι- χασµένοι αφού ακόµη, παρά τις συνεχείς έρευνες, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα ενδεχόµε- να προβλήµατα στην υγεία του ανθρώπου. Tα µεταλλαγµένα είναι οι ορ- γανισµοί εκείνοι οι οποίοι δη- µιουργήθηκαν τεχνητά µε την

αφαίρεση ή την προσθήκη γονι- δίων που προέρχονται από οργα- νισµούς που µπορεί να ανήκουν ακόµα και σε εντελώς διαφορετι- κά είδη. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι επιστήµονες µπορούν να πάρουν γονίδια από ζώα και να τα µεταφέρουν σε φυτά ή ακόµη γονίδια από µικρόβια και να τα προσθέσουν π.χ. στο καλαµπόκι. ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία είναι οι χώρες οι οποίες έχουν ανοίξει για τα καλά τις πόρτες για τη χρήση µεταλλαγµένων, µε αρκετές από τις χώρες της Ευρώπης -κυρίως στον Νότο- να αντιστέκονται. Η χώρα µας είναι µαζί µε την Ιταλία, τη ∆ανία, την Αυστρία και τη Γαλλία και λιγότερο τη Γερ- µανία από εκείνες που αντιτί- θενται στη χρήση µεταλλαγµέ- νων σπόρων, γι’ αυτό και στην τελευταία ψηφοφορία ψήφισε αρνητικά.

Τα είδη που υπόκεινται σε γενετικές τροποποιήσεις είναι το καλαµπόκι, η σόγια, η ελαιοκράµβη το βαµβάκι και η πατάτα

42 14 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Επικαιρότητα Η

«Συκική»

Ο συνεταιρισµός που πληρώνει αµέσως

Σ ε περίοδο κρίσης η «Συκική»,

ο συνεταιρισµός των συκοπα-

ραγωγών της Πελοποννήσου,

είναι µεταξύ των καλύτερων της Ευ-

ρώπης όσον αφορά στην εξόφληση

των παραγωγών. Εδώ λειτουργεί το αυτονόητο: οι παραγωγοί µε το που πα- ραδίνουν το προϊόν τους κατατίθενται τα χρήµατα που τους αντι- στοιχούν στους τραπεζι- κούς τους λογαριασµούς. Ετσι, όλα κυλούν οµαλά και οι παραγωγοί µπορούν να προγραµµατίσουν την καλλιέργειά τους και βε- βαίως τις υποχρεώσεις «σε µια καθαρή βάση». Αυτή ήταν και είναι

η φιλοσοφία του προέ-

η Γαλλία, η Αγγλία, η Αυστραλία, η Ουγ- γαρία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική κ.λπ. Αυτό σηµαίνει ότι το σύκο ως προϊόν έχει προοπτικές και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί νέοι θέλουν να ασχοληθούν µε τη συγκεκριµένη καλλιέργεια. Μάλιστα, εµείς, σε µια προσπάθεια να πείσουµε τους νέους να ασχοληθούν µε την πα- ραγωγή σύκων, δώσαµε πέρυσι 7.000 πιστοποι- ηµένα φυτά και εφέτος αναµένεται να δώσου- µε άλλα 13.000, ώστε να αυξηθούν οι καλλι- εργήσιµες εκτάσεις και βεβαίως η παραγωγή»,

λέει ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος θέλει να διευ- ρύνει τον κύκλο των πα-

42 14 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Επικαιρότητα Η

Παναγιώτης Παπαγεωργίου Πρόεδρος «Συκικής»

δρου του συνεταιρισµού, του 60χρονου Παναγιώ- τη Παπαγεωργίου, ο οποίος από το 1997 (τότε εξελέγη για πρώτη φορά) προσπαθεί να φέρει την παραγωγή σύ- κου «σε καλά επίπεδα για όλους». Η «Συκική» ως συνεταιρισµός άρχισε να λειτουργεί το 1953 καλύπτοντας το 70% του συνόλου της παραγωγής της Νοτίου Ελλάδος. «Επεξεργαζόµαστε περίπου 3.000 τόνους τους οποίους εξάγουµε σε δεκάδες χώρες, όπως είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστρία, η Ιταλία,

ραγωγών. Η καλλιέργεια έχει πολλά στάδια, και δύσκολα αλλά και εύκολα. Γενικώς, όµως, είναι µια εύκολη καλλιέργεια και η µόνη δύσκολη περίοδος είναι αυτή της συγκοµιδής, η οποία διαρκεί περί- που 40 ηµέρες. Πέραν του κλασικού αποξηραµένου σύκου, ο συνεταιρισµός εξετάζει το εν- δεχόµενο να πουλά το προϊόν νωπό σε κονσέρβα ή και µαρµελάδα.

Το σύκο στην Ελλάδα
Το σύκο στην Ελλάδα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ Ελλάδα η συκιά αποτελούσε δέντρο ιερό. Σύµφωνα µε την ιστορία, ένας από τους πολλούς λόγους που ώθησαν τον Ξέρξη στο να κατακτήσει την Ελλάδα ήταν τα ξακουστά σύκα της χώρας, κυρίως τα Αττικά. Στην περίοδο 1930-1935 έχουµε τα χρόνια της ακµής της καλλιέργειας της συκιάς στο Νοµό Μεσσηνίας, όπου έχουµε εξαγωγή των αποξηραµένων σύκων σε χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Την εποχή εκείνη υπήρχαν εργοστάσια παραγωγής σε 6 κοινότητες του νοµού. Η ελληνική πολιτεία ήδη από το 1929 στήριξε την καλ- λιέργεια δηµιουργώντας το «Γραφείο Προστασίας Ελ- ληνικών Σύκων». Στα χρόνια που ακολουθούν, η καλλιέργεια σιγά σιγά αντικαθίσταται από αυτή της ελιάς. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα άσχηµες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, οδήγησε στη µείωση της παραγωγής.

Το σύκο είναι εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. Για τους αρχαίους πολιτισµούς της Μεσογείου αποτε- λούσε είδος πρώτης ανάγκης και αναπόσπαστο µέ- ρος του διαιτολογίου, ενίοτε αντικαθιστούσε ακόµα και το ψωµί. Υπήρξε πολυαγαπηµένο φρούτο και βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής από τα αρχαία χρόνια, αφού συνιστούσε την κύρια τροφή των αθλητών στους Ολυµπιακούς Αγώνες, αλλά παράλληλα συνδεόταν µε τη λατρεία του ∆ιονύσου, της ∆ήµητρας και των Πυθαγορείων. Σήµερα µε την καλλιέργεια, τη συσκευασία και τη διακίνηση του σύκου ασχολούνται περίπου 4.000 οι- κογένειες στους Νοµούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.

Επικαιρότητα

Επικαιρότητα Αγροτικός Τύπος 15 43 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 Στοπ

Αγροτικός Τύπος 15

43
43

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

h Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Στοπ στις καταπατήσεις µέσω καλλιεργειών

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του Συµβουλίου της Επι- κρατείας έκρινε αντισυνταγµατική τη διά- ταξη που προβλέπει την παραχώρηση της κυριότητας δηµοσίων εκτάσεων που έχουν καταληφθεί αυθαίρετα µε την «πανάρχαια» µέθοδο της καλλιέργειας. Πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι κατά το παρελθόν φύτευαν σε δηµόσιες εκτάσεις δέντρα και στη συνέχεια τις κατοχύρωναν δηµιουργώντας τετελεσµέ- να. Τη µέθοδο αυτή εφάρµοζαν ακόµη και σε πυρόπληκτες περιοχές. Το επίµαχο άρθρο 5 του Νόµου 3147/2003 προέβλεπε ότι αυθαίρετοι κάτοχοι δηµόσιας κοινόχρηστης εποικιστικής έκτασης, η οποία δεν έχει τη µορφή δάσους ή δασικής έκτα- σης ή δεν έχει κηρυχτεί αναδασωτέα, µπο- ρούν να υποβάλουν αίτηση για την εξαγορά της, εφόσον την καλλιεργούν συστηµατικά µε αµπέλια, ελιές ή οπωροφόρα δένδρα, τα οποία πρέπει να έχουν ηλικία δέκα ετών, ή να έχουν οικοδοµήσει κτίσµατα τουλάχιστον µία δεκαετία νωρίτερα. Η εξαγορά γινόταν σύµφωνα µε την αντικειµενική ή την αγοραία αξία της έκτασης, ενώ αν ο «κάτοχος» είχε ανεγείρει και κτίσµα ή κατείχε την επίµαχη έκταση επί 25ετία, τότε το τίµηµα της εξα- γοράς µειωνόταν κατά 20%. Η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η διάταξη είναι αντίθετη στις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πο- λιτών έναντι του νόµου. Σύµφωνα µε τους δικαστές, η επίµαχη ρύθµιση έχει πολλά κενά

Στοπ στις καταπατήσεις µέσω καλλιεργειών Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του Συµβουλίου της Επι- κρατείας έκρινε αντισυνταγµατική τη διά-

και κατά το σκέλος εκείνο που αφορά την πα- ραχώρηση εκτάσεων που έχουν καλλιεργηθεί συστηµατικά επί δεκαετία, αφού µετά την εξαγορά της έκτασης οι ιδιοκτήτες µπορούν απλά να ξεριζώνουν τα δέντρα. Και αυτό γιατί για την παραχώρηση «προβλέπεται απλώς η καταβολή τµή- µατος χωρίς να επιβάλλονται όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα διασφαλί-

σουν την εξυπηρέτηση του σκοπού του δηµοσίου συµφέροντος και ως εκ τούτου θα καθιστούσαν συνταγµατικώς ανεκτή την πρόβλεψη περί παραχωρήσεως των καλλιεργούµενων εκτάσεων αυθαιρέτως κατέχοντες, όπως είναι η επιβολή της υποχρεώσεως να παραµείνουν καλλιερ- γούµενες στο διηνεκές ή τουλάχιστον επί χρονικό διάστηµα επαρκές».

Η Μεσσηνία πρώτη σε λάδι

Επικαιρότητα Αγροτικός Τύπος 15 43 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 Στοπ

ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ σε ελαιοπαραγωγή εφέτος η Μεσσηνία, καθώς υπολογίζεται πως παρήγαγε το 38% περίπου της συνολικής παραγωγής της χώρας, σε µια περίοδο µάλιστα που η µείωση του καρπού δηµιούρ- γησε σηµαντικά προβλήµατα παντού, αφού άγγιξε ακόµη και το 80%. Η Μεσσηνία παρήγαγε 38.000 τόνους περίπου φέτος, ενώ πέρυσι είχαν συγκεντρωθεί 52.000 τόνοι. Σε πανελλαδικό επίπεδο, πέρυσι παρήχθησαν 350.000 τόνοι και φέτος οι υπολογισµοί αναφέρουν παραγωγή της τάξης των 100.000 τόνων. Οσον αφορά στην τιµή του ελαιολάδου, έχει υποχωρήσει για τον παραγωγό στα 2,70 ευρώ το κιλό από τα 2,80 ευρώ που πουλήθηκε το προηγούµενο διάστηµα.

Ενισχύσεις σε αντιχαλαζικά και αντιπαγετικά

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ της επιχορή- γησης αντιχαλαζικών δικτύων και συνδυαστικών εγκαταστά- σεων αντιβροχικής µεµβράνης και αντιχαλαζικού διχτυού για παραγωγούς που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους το 2013 αποφά- σισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, το πρόγραµµα αναφέρεται σε επιχορηγήσεις εγκαταστάσεων αντιχαλαζι- κών δικτύων σε καλλιέργειες αµπελιών, ροδιάς, κερασιάς, δαµασκηνιάς, νεκταρινιού, βερίκοκου, µήλων, ροδάκινων, αχλαδιών και ακτινιδίου. Εγκρί- θηκαν 352 αιτήσεις παραγω- γών σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ το συνολικό ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 6,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ∆.Σ. ενέκρι- νε την επιχορήγηση 11 εγκα- ταστάσεων αντιπαγετικών ανε- µιστήρων για παραγωγούς που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους το 2013, σε καλλιέργειες κυρίως εσπεριδοειδών στις Περιφερει- ακές Ενότητες Αργολίδας και Νήσων (Τροιζήνα).

ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ! Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι επενδύσεις σε µικρά φωτοβολταϊκά ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ το υπουργείο Ανά- πτυξης
ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ!
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου
οι επενδύσεις σε µικρά
φωτοβολταϊκά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας η Υπουργική
Απόφαση καθορισµού των δικαιολογητικών
και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για
την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την
ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων πα-
ραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια
έως και 100 KW των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012.
Το υπουργείο επισηµαίνει ότι στην τροπο-
ποιητική αυτή απόφαση, η οποία θα δηµοσι-
ευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορί-
ζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
αιτήσεων η 28η Φεβρουαρίου 2014.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες είναι επιβεβλη-
µένες λόγω των αλλαγών του νοµικού πλαι-
σίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που
θα τεθούν σε εφαρµογή από το 2ο εξάµηνο
του 2014 και προκειµένου να αποφευχθούν
προβλήµατα στις διαδικασίες αξιολόγησης,
ένταξης και χρηµατοδότησης των επενδυτι-
κών σχεδίων. ■
Σε αγρότες και
κτηνοτρόφους
τα καστανοδάση
OΙ ΑΓΡΟΤΕΣ και οι κτηνοτρόφοι που κατοι-
κούν κοντά σε εκτάσεις µε καστανιές έχουν
πλέον προτεραιότητα για την εκµετάλλευσή
τους. Ο δικαιούχος θα πρέπει να φροντίζει
τα δέντρα (π.χ. εµβολιασµούς), να καθαρίζει
την άγρια βλάστηση και να προχωρεί ακόµη
και σε φυτεύσεις και σε άλλα δασοκοµικά ή
διαχειριστικά µέτρα, ύστερα από µελέτη την
οποία θα συντάξει δασολόγος.
Ηδη το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος έχει τεθεί προς διαβούλευση σε µια περί-
οδο όπου οι καστανιές, όπως έχει αποδειχτεί,
µπορούν να προσφέρουν σηµαντικό -για τα
δεδοµένα της εποχής -εισόδηµα. Σύµφωνα
µε τα τελευταία στοιχεία, το 2013 ήταν µια
πολύ καλή χρονιά για τους καστανοπαραγω-
γούς καθώς, όπως έχει διαπιστωθεί, υπάρχει
αυξηµένο ενδιαφέρον από Ιταλούς εµπόρους.
Εκτός των εξαγωγών και η ελληνική αγορά
έχει ελλείψεις κάνοντας εισαγωγές από πολ-
λές χώρες. ■
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ζεόλιθος 100% φυσικό πέτρωµα πλούσιο σε ιχνοστοιχεία Εφαρµογές Συµβατική και βιολογική
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ζεόλιθος
100% φυσικό πέτρωµα πλούσιο σε ιχνοστοιχεία
Εφαρµογές
Συµβατική και βιολογική καλλιέργεια
Κτηνοτροφία
Ιχθυοκαλλιέργεια
Βιοµηχανία
Καθαρισµός λυµάτων
Φιλτράρισµα νερού
Ενυδρεία
Ιδιότητες στις
καλλιέργειες
Απορροφά και
παγιδεύει τις τοξικές ουσίες
Βοηθά στην εξισορρόπηση του
pH του εδάφους, εξουδετερώνο-
ντας τα όξινα συστατικά
Αφοµοιώνει τα θρεπτικά συστα-
τικά και τα αποδεσµεύει σταδιακά
Μειώνει το φαινόµενο
της αλκαλικότητας
Βελτιώνει τον αερισµό
των φυτών
Βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών
∆ιατηρεί την υγρασία του εδάφους
Προλαµβάνει και προστατεύει από
ασθένειες και εχθρούς
Μπετονίτης
(διάφορες χρήσεις)
Μπετονίτης
(ειδικός για γεωτρήσεις)
Το κόστος
Η µέγιστη απόδοση, η υψηλή ποιότητα
και το χαµηλό κόστος είναι η προσφο-
ρά µας προς τους πελάτες µας
Περλίτης
Αµµος υγιεινής
Χαλαζιακή άµµος

ZEOLITEFARM

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ τη λειτουργία µας το 1985 ως εισαγωγική και εµπορική επιχείρηση µε πρώ- τες ύλες και πρωτογενή υλικά και το 2011 ανανεώσαµε την γκάµα των προϊόντων µας, µε στόχο πάντα την ποιότητα και τη µέγιστη απόδοση χρήσης σε κάθε εφαρµογή.

11o χλµ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, 54500, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 780660-1, Fax: 2310 780663, Κινητό: 693 6635001. E-mail: info@zeolitefarm.gr Web: www.zeolitefarm.gr