You are on page 1of 39

1

SPIRA VERONIKA

SEGDANYAGOK A KZPSZINT RSBELI RETTSGIHEZ

Digitalizl a !"##

BEVEZET$
Mint kzismert, a %&z'()zi*t+ ,-)./li rettsgi magyar nyelv- s irodalombl %'t -')z.0l ll: egy )z& /g'-t')t felmr feladatsorbl (6 !er"# s egy ma$im%m &-' oldalas )z& /gal%1t)i feladatbl (1( !er"#) *z %tbbi esetben a vizsgz +rom le+etsg kz,l vlaszt+at: '- /l0 esszt -rt, /g2 3+ /l/3z')'t vlaszt.a, vagy &))z/4a)1*l,t5 /l/3z')t ksz-t) *z rettsgire a*2a*2/l .0l tgabb rtelemben termszetesen 1/-1( vig ksz,lnek a dikok, amely 3i*6/* 1%tat)i )zi*t/* *ag2 7ig2/l3/t ') )za%'-t/l3/t %, * minden voda!edagg%stl, tan-ttl s minden szaktanrtl, brmi legyen is a szak.a) 0izonyos, +ogy ennek a m%nknak az elksz-tsben a ta*-%'(z')*/% is 1l**a% a mainl kiter.edtebb 7/la6atai (az voda!edagg%s- s a tan-tk!zs e tekintetben sokkal megala!ozottabb#) Mg a magyar szakosok felksz-tse esetben is azt ta!asztal.%k, +ogy a szvegrts s a szvegalkots didaktik.val nem foglalkoznak a +allgatk sem elmletben, sem a gyakorlatban) 1s akkor mg nem is eml-tett,k a tbbi szaktanr k!zst) 2add szl.ak egy szemlyes ta!asztalatomrl) 3olt szeren"sm tallkozni olyan trtnelemtanrral, aki di"sretes mdon rendszeresen -ratott a dikokkal esszt egy-egy trtnelmi tmrl, de azt mr */3 t86ta /l31*6a*i9 3it '-t /))z'* , s mik az rtkelsnek a szem!ont.ai) 4agy tekintly5, kivl szakt%ds6 vezettanrrl van sz, aki megsrtdtt mr a krdsfelvetsen is, s nem vlaszolt sem a sz,lknek, sem a dikoknak) 7e eml-t+etnk olyan kmia, biolgia, fldra.z dolgozatokat, amelyek +emzsegtek a ki.av-tatlan, gbekilt +elyes-rsi +ibktl) * 1/ vi, minden tanrra kiter.ed, szakmailag megala!ozott m%nkn t6l termszetesen a 3ag2a-ta*- 7/la6ata, +ogy az !!en rvnyben lv rettsgi el-rsokat figyelembe vve "lzottan is felksz-tse a dikokat az -rsbeli rettsgire) *z iskolk tbbsgben az emelt szint5 rettsgit vlaszt dikok k,ln felksz-tst ka!nak a 1/) vfolyamon) 1n most a tbbsgrl szlok, azokrl, akik a %&z'()zi*t+ '-/tt)'git szeretnnek tenni magyarbl) * m%nkm sorn az a gyakorlat vlt be, +ogy a )z& /g'-t')i 7/la6at1%at ') az '- /l')t a *2/l ta*:, az /g2 3+ '-t/l3/z')'t s az &))z/4a)1*l,t5 /l/3z')t !edig az i-16al135-%1* gyakorol.%k) * szvegrts+ez szmos, .l +asznl+at m%nkaf,zet van forgalomban, mi is tbbnyire ezeket +asznlt%k) 8tt+oni felksz,lsre !edig +asznosak a korbbi vek rettsgi -rsbeli feladatai, amelyek mind megtall+atk az interneten a .av-tsi k%l"sokkal egy,tt) *z itt kvetkez )/g'6a*2ag1%, feladatok tbbsgt magam ll-tottam ssze (de nem minden elemt magam talltam ki#, s mind a )z& /gal%1t) gyakorlst szolgl.k) * 7;gg/l'%ben !edig bem%tatok *'4*2 '-/tt)'gi 61lg1zat1t)

S(i-a V/-1*i%a g2a%1-l5i)%1lai /z/t0ta*-

TARTALO<=EGYZK I> Eg2 3+ '-t/l3/z')/ ?@A N1 /lla/l/3z') ?@:BA V/-)/l/3z') ?C:#DA II> - /l0 /))z' ?#DA III> ))z/4a)1*l,t5 /l/3z') ?#BA E;gg/l'%F -/tt)'gi 61lg1zat1% ?!!:GCA #> - /l0 /))z' ?!!A !> - /l0 /))z' ?!DA G> - /l0 /))z' ?!HA @> ))z/4a)1*l,t5 /-)/l/3z') ?G"A D> Eg2 3+ '-t/l3/z')/ : /-) ?GGA I> Eg2 3+ '-t/l3/z')/ J *1 /lla ?GDA H> Eg2 3+ '-t/l3/z')/ J *1 /lla ?GBA

&

SZVEGALKOTS AK Eg2 3+ /l/3z')/9 '-t/l3/z')/ I> NOVELLAELE<ZS


</gL/g2z')/% a *1 /lla/l/3z')-/9 *1 /lla'-t/l3/z')-/ 7/l%')z,t')-0lF *z nll novellaelemzst is, 3i*t 3i*6/* %13(/t/*Mia 7/Ll/)zt')'t9 71%1zat1)a*9 )1% ' /* t %')z,tL;% /l0) 2romves kor%nkig s az 5 16.a* a 3/)'%re figyel,nk) * szvegrtsnek mr itt is szmos kszsge kialak%l, br mg "sak a%dit-ve) *z al)5 tag1zat.a*, &t&6i%:4at16i%.a* !edig alig vlik el a szvegrts gyakorlstl) 2etediktl azonban a szvegrtsen t6l szmos olyan szem!ont is fontos szere!et .tszik, amely mr a m5vszi szveg megformlsra s a mlyebb, tbbrteg5 rtelmezsre irny-t.a a figyelmet) 4zz,k meg !ld%l, +ogy H> 1)ztl2.a* Karinthy Frigyes: Tanr r krem ") m5vbl az Elkstem feldolgozsakor milyen feladatokat ka!+atnak a tan%lk: Ka-i*t42 E-ig2/)F El%')t/3 ?Ta*- N- %'-/3A #>E/la6at: :ondolkodni: ;i beszl< Mikor< =igyeld az igeidket a "-mben s a szvegben> ?z a feladat a maga egyszer5 krdseivel a m5 egyik legfontosabb !otikai sa.tossgra irny-t.a a figyelmet) ;i beszl< Milyen egyszer5 a vlasz: a gyerek beszl, aki elksett) 7e valban -gy van-e< * "-m a maga m6lt ide.vel arra +-v.a fel a figyelmet, +ogy mindez a m6ltban esett meg, m-g az elbeszls szvegben mint+a a m6l id minden !illanata a .elenben trtnne) 0on"olgatva az igeidket, a beszlt, +amarosan megrt.,k, +ogy a felntt ltal megidzett gyermek hangjt halljuk) @elenn, rks s kitrl+etetlen .elenn vltak a m6ltbeli lmnyek, szorongsok, magatartsformk) * fenti egyszer5 feladat elvezet+et te+t a m5 egyik legfontosabb m5vszi eszkz+ez, +atsnak k%l"s+oz) !>E/la6at: 3zlat a# Milyen ri lesznek< b# Melyik rra milyen +zi feladatok voltak feladva< "# Milyen taneszkzket kell vinnie< d# Mi van meg, mi nin"s< e# Aemnyek, vgyak: +ogyan 6sz+atn meg, +ogy ksz,letlen, +ogy elksett< A 3)16i% 7/la6at igazi, szvegrtst !ontos-t, figyelmes olvassra ksztet feladatsor) Mindannyian t%d.%k, +ogy az olvass-szvegrts mint kom!eten"ia egyik legfontosabb eleme a kon"entr"ik!essg folytonos fe.lesztse) ?z a feladatsor arra kszteti a dikokat,

' +ogy sorrl sorra 6.ra vgigbngsszk a szveget, +ogy megtall.k a vlaszokat a feltett krdsekre) ?kzben a megtallt vlaszokat vzlatba is kell foglalni%k, ami a k%tats eredmnyt rgz-ti) * szvegrts fontos eleme a rgz-ts, +iszen -gy lesz tarts, ms sszef,ggsekben is +asznl+at a szellemi erfesz-ts, amivel a figyelmes olvass .r) *z eredmnyei -gy vlnak +asznl+atv, visszakeres+etv, tovbbgondolsra alkalmass) *z olvass, szvegrts gyakorls+oz -gy t%d.%k +ozzka!"solni a szbeli s -rsbeli szvegalkots fe.lesztst is) * szbelit is, +iszen a .egyzetek ala!.n mr szban is rendezettebben, tgondoltabban t%d.k a dikok megfogalmazni k%tatm%nk.%k eredmnyeit) G>E/la6at: :ondolkodni: a# Milyen a tananyag, a feladatok a szzadford%l iskol.ban b# Milyen a tanrok s a dikok viszonya< A 4a-3a6i% 7/la6at amilyen egyszer5nek ltszik, olyan sszetett) ?gyrszt a figyelmes olvass fk%szt irny-t.a kt krdsre (ssze kell gy5.teni a szvegbl, milyen tananyagrszeket tan%lnak az iskolban !l) matematikbl, magyarbl stb)#) ?z mr akaratlan%l is megala!ozza az ssze+asonl-tst a .elennel, megala!oz+at.a a vlemnyformlst a korszak iskol.rl) Msrszt a kzvetett, im!li"it, ki nem mondott tartalmakra irny-t.a a figyelmet) Bl) magyar irodalombl a feladat: C3rsmarty nyelvsz!sgeiD) 4em kell sokig -zlelgetni ezt a nyelvi megfogalmazst, amely ebben a rvid szvegben is tbbszr visszatr, +ogy a keresettsg, a gyermekidegen nyelv+asznlat szembeszk legyen) * msodik krdsre keresve a vlaszt !edig azon kell elgondolkodni, +ogy a tanrok s dikok ki nem fe.tett, de szinte filmszer5en meg.elen-tett viselkedsbl mire kvetkeztet+et,nk) @> E/la6at: * dikok ktsz-n5sge) Msold ki azokat a mondatokat, amelyek 0,"+ner s az elbeszl tanrnak szl ar"kife.ezst -r.a le, s azt, +ogy ekzben mit tesznek> Erd le egy rvid bekezdsben: Fzerinted mi az oka a ktsz-n5sgnek, s azt is, mi a vlemnyed rla, indoklssal> A */g2/6i% 7/la6at folytat.a az elz k%tats irnyt) ;i kell keresni azokat a mondatokat, amelyek viz%lisan .elen-tik meg a szere!lk viselkedst, de nem rtelmezik, ma.d rtelmezni kell ket, st vlemnyt is meg kell fogalmazni indoklssal) * ktsz-n5sg egyrtelm5: 0,"+nernek a tanr fel ford-tott ar"n Ca mennyisgtani t%domnyok irnt rzett mly s kielg-t+etetlen szom.6sg lngolD, mikzben kiss balra +6zott sz.val azt sziszegi: C0e-rtak a +inyzk kzD) * feladat ismt a szvegre irny-t.a a figyelmet: CMsold ki azokat a mondatokatGD * tnyek sszegy5.tse %tn szl-t fel arra, +ogy gondolkozz%nk el azon, va.on mi az oka a ktsz-n5sgnek) ?++ez a 9) feladat mr kell anyagot szolgltat) Ma.d a fent idzett szit%"iban ta!asztal+at ktsz-n5sgrl kell indoklssal vlemnyt formlni) * 9) s a &) feladat kzvetve-kzvetlen,l arra szoktat, azt gyakoroltat.a, +ogy a megala!ozott vlemny+ez elmly,lt szvegismeretre van sz,ksg) 2a ez adott, mindenki szabadon vgiggondol+at.a s kife.t+eti lls!ont.t) ?bben az a!r tan-tsi-tan%lsi szit%"iban is megta!asztal+at.%k, +ogy az oktats s a nevels nem vlaszt+at el egymstl: a kon"entr"i, a sokfle tevkenysg maga is fe.leszti a szemlyisget, az nfegyelmet) ?kzben !edig ta!asztalatot ad arra is, +ogy a szabad vlemnyformls akkor rtk, +a tnyeken, a tnyek rtelmezsn ala!%l)

6 D> E/la6at: ;eresd ki a szvegbl azokat a szavakat, kife.ezseket, mondatokat, amelyek az elbeszl !roblminak felnagy-tst szolgl.k, s amelyek az lmnyeit a +ar"+oz, a +bor6+oz ka!"sol.k< :ondolkod. el azon, +ogy komik%s, tragik%s, szorongst, nevetst vlt-e ki a szveg< Hndokold a vlemnyedet> *z ') feladat tovbbi sa.tossgait seg-t feltrni a szvegnek) Ibbek kztt azt, +ogy a szavak mik!! seg-tik megrteni, milyen szorongsokat, tra%mkat l t a kisdik, s tisztzni, +ogy ezt nevetsgesnek, sa.nlatra mltnak vagy milyennek tart.%k) I> E/la6at: =eleletterv ksz-tse: ;arint+y =rigyes: ?lkstem H> E/la6at: =ogalmazs, elbeszls, sa.t lmny feldolgozsa a# 1n magyarzom ott+on a bizony-tvnyomat b# @a., "sak ma ne felel.ek> "# @elenet egy G rrl d# Fz,netben G * +atodik feladat az sszegezst szolgl.a) * feleltterv elksz-tse arra ind-t, +ogy tvolabbrl szemll.,k, amit eddig vizsglt%nk) Aendezz,k logik%s sorrendbe, mit is t%d%nk a m5rl) Feg-t nem"sak a gondolatokat elrendezni, de megala!ozza a szbeli szvegalkots t%datos fel!-tst, a mondanival elrendezst) * +etedik feladat !edig le+etsget ad arra, +ogy az olvas a szerzett t%dsval visszatr.en nmag+oz, s a tan%ltak ala!.n kreat-v -rs form.ban reagl.on mindarra, amit tan%lt, s amit sa.t maga megta!asztalt) * Creading and res!onseD vagy a +ermene%tikai kr ala!.n a naiv olvasattl el.%t%nk az rt olvasat egy adott szint.re, ma.d ismt visszatr,nk nmag%nk+oz, s akaratlan%l is arra vlaszol%nk, mennyit gazdagodt%nk a szveggel val tallkozs rvn) 4em k-srem most vgig tbb v elksz-t m%nk.t, +anem azonnal a 1/) osztlyra %grom) *mikor 11-1/) osztlyban "lzottan, az rettsgi -rsbelire ksz,lve gyakorol.%k a novellaelemzst, minden alkalommal kiosztok egy CsorvezettD, vagy nevez+et.,k emlkeztetnek is) ;ivlasztotok 6-J novellt, mindegyikbl kb) t !ldnyt msolok, +ogy "sak egymstl nagyon tvol ,l dikok ka!.k %gyanazt a szveget) Mindenki ka! egy *K&es ngyoldalas vonalas !a!-rt, amelyre r van -rva a neve, s a novella "-me, -gy nem "sereberl+et a szveg, la!.ai kztt !edig ott van a fnymsolt novella, valamint az emlkeztet: a novellaelemzs a.nlott szem!ont.ai) * sorvezetre azrt van sz,ksg, +ogy fokozatosan beidegzd.n a gyakorls vei, +na!.ai alatt, mi mindenre kell figyelni elemzs kzben) * sorvezett */3 3/M4a*i%8)a* %/ll 4a)z*l*i, +anem a felsorolt le+etsgek kz,l la)zta*i %/llF 3i -/l/ *) az a61tt )z& /g-/)

J 3/ a )1- /z/t0F
I> A NOVELLARTEL<EZS A=NLOTT SZE<PONT=AI *z rettsgi -rsbelin 9-' elemzsi szem!ont szere!el a feladatban) ?lssorban azokat kell figyelembe venni> ?z azonban nem .elenti azt, +ogy msra nem le+et vagy nem kell kitrni> 1)0?3?L?I1F Hsmereteink f,ggvnyben: az -r +elye a korszak magyar irodalmban, novella mint m5fa. az letm5ben, !rz.nak, azon bel,l a novellinak formai, tematikai .ellemzi) (Ha a**a% %i/3/lt /l/3z')i )z/3(1*t1%9 az1%at 3i*6 'gig 7ig2/l/3./ %/ll /**iO # /)?M?MLN-1AI?MM?LN A1FL O a novella tm.a, "selekmnye 9-& mondatban O a "-m s a szveg viszonya O a m5 f !roblematik.a (!l): letk!, a valsg egy szeletnek bem%tatsa, .ellemra.z P egy k,lns embert-!%s s sors meg.elen-tse, erkl"si, filozfiai megkzel-ts, !ldzat P !arabola, !arado$ let+elyzetek, k,lns letrzs, +ang%lat megragadsa< ?setleg tbbfle egyszerre<# O *z elbeszl, az elbeszls md.a (ob.ekt-v, sz%b.ekt-v, mindent t%d, el+allgat, ki+agysok, im!li"its, szabad f,ggbeszd, refle$i +inya<#) O 2angnem (ironik%s, tragik%s, ob.ekt-v, elgik%s, nosztalgik%s stb) <# O Fzerkezet (tr-id: lineris, az id felbontsa s-kokra, a s-kok vltogatsa, ki+agys, ismtls, vissza!illants, ksleltets, "sattan< #, tematik%s szerkezet (a "selekmny milyen egysgekben bomlik ki, mi trtnik az egyes rszekben# O Fzere!lk, a f+s alak.nak rtelmezse, ms szere!lk O Ft-l%s P ?AANM *L ?MNLN B84I8;0*4 HF M?:Q?4 FLR) Bl): az elbeszl, a +angnem, a szerkezet stb) Ft-l%sirnyzatok (!l): realizm%s, llektani realizm%s, klasszi"izl realizm%s, a modernsg, az avantgrd +atsa P a 1S)szzadi novella .ellemzi, a "se+ovi sz5kszav6, ki+agysos szerkeszts, stb)# Ftilisztikai sa.tossgok P dik"i, mondatszerkeszts (t6lter+elt vagy szikr mondatok stb)#, alakzatok vannak-e, .ellemzek-e az (ismtls, ellentt, ki+agys, red%ndan"ia stb)#, klti k!ek, .ellemzek-e (metafora, +asonlat, meton-mia stb)#, .elzk, .ellegzetes szavak) Ftilizlt nyelv, emelkedett vagy kzel ll a beszlt nyelv+ez< *rg szavak< O @elentsrtegek P egy .elentsrteg: valsgbrzolsT tbb .elentsrteg: ltfilozfiai, trtnelemfilozfiai, erkl"si krdsek, modell, !ldzat, !arabola stb) 9)UFFL?:?L1F: * novella fbb sa.tossgai, rtkei .elentsbeli s formai szem!ontbl) ( Ha 1lta% )(/Mili) /l/3z')i )z/3(1*t1%9 az1%-a itt i) i))za %/ll t'-*iOA ?setleg az -r .elentsge, +atsa)

*z itt kvetkez novellk rszben a szveggy5.temnyben tall+atk, -')z./* )z/-/(/lt/% 3- ,-)./li '-/tt)'gi t'3L8l az elz vtizedben) 4em is az a fontos, +ogy minden !illanatban eredetit alkoss%nk mint felksz-t tanrok, +anem az, +ogy kvess,k az rettsgi -rsbeli feladatok szemllett, kvetelmnyeit, +iszen a g2a%1-l) itt 3- M'lz1tta* a iz)g-a %')z,t 7/l)

E/la6at1%
#>E/la6at: 1rtelmezze, elemezze ;osztolnyi 7ezs Aurelius ") novell.t abbl a szem!ontbl, +ogy a m5 !arabola (!ldzat#, amely a trtnelmi d-szletek kztt trtnelemfilozfiai, !olitika-filozfiai gondolatokat (!arado$onokat# vet fel, amelyeket az elbeszls md.bl kvetkezen nyitva +agy az olvasi rtelmezs szmra) !>E/la6at: 1rtelmezze, elemezze ;osztolnyi 7ezs Caligula ") novell.t mint !arabolt (!ldzatot#, amely a trtnelem d-szletei kztt filozfiai krdseket (!arado$onokat# vet fel az emberi termszet s a korltlan +atalom viszonyrl) 3ilg-tsa meg az elbeszl szere!t abban, +ogy a novella rtelmezse nyitva marad, teret adva az olvas rtelmez gondolatai szmra> G>E/la6atF 1rtelmezze ;osztolnyi 7ezs Paulina ") novell.t mint !arabolt (!ldzatot#, amely trtnelmi d-szletek kztt filozfiai krdseket (!arado$onokat# vet fel az igazsg miben ltrl, az emberi "selekedetek rtelmrl vagy +ibavalsgrl) Ir.en ki arra is, +ogy az elbeszls md.nak, a nz!ontoknak milyen szere!e van abban, +ogy az elbeszls rtelmezse nyitott marad az olvasi refle$ik szmra> @>E/la6atF M%tassa be a ede Anna tart!zsa ") elbeszlst elemezve, +ogy Mikszt+ ;lmn a @ !al"ok ") novellsktetben a n!kltszet, a n!balladk formai eszkzeit, az anekdota +agyomnyt is fel+asznlta sa.t !rzanyelvnek, elbeszli eszkzeinek megformlsakor> D>E/la6atF * "lyi #n!s l!$ai ") elbeszls elemzse, rtelmezse sorn m%tassa be, +ogy Mikszt+ ;lmn a @ !al"ok ") novellsktetben a n!kltszet, a n!balladk formai eszkzei milyen szere!et .tszottak sa.t !rzanyelvnek, elbeszli eszkzeinek megformlsban> I>E/la6atF CG so+a mr n .vend letemben nem ka"agok annyit, mint gyermeksgem e !r esztende.benD, mond.a az elbeszl) 1rtelmezze, elemezze Mri"z Lsigmond %t kraj&r ") elbeszlst abbl a szem!ontbl, +ogy az egyes szm els szemly5 felntt elbeszl s a megidzett gyermek nz!ont.a s valsgrtelmezse kztt milyen k,lnbsg van) *z esemnyeket kinek a nz!ont.bl lt.%k< *z olvas milyen nz!ontot alak-t ki magnak< H>E/la6atF ?lemezze, rtelmezze Mri"z Lsigmond A k!nds leg'iszk!sa(( inge ") novell.t abbl a szem!ontbl, +ogy az elbeszl nem reflektl, nem rtelmezi a trtnetet, +anem az olvasnak teret enged annak eldntsben, ki felel a gyermek +allrt) * m5 rtelmezsekor figyel.en az %tols mondatra s a dt%mra (s emlkezzen a 0arbrokra#: CG a gyereke"ske bizony szegny kis +%lla volt, ott fek,dt az 6ri !rnn kiny6.tzva, mint egy szomor6 emlk a k%lt6rk kereszt6t.nD (1S91)# </gL/g2z')F 2asonl feladatok sokasga ll-t+at ssze az %tols ktszz v magyar novellisztik.bl Csth "zt)l r)dy *nd!r!n+ Krdy "yuln t Tamsi ,r!nig+ -ndy .$nig+ %ajn)&zy Pterig+ *'ir) "y/rgyig s msokig) *z itt olvas+at feladatok !%sztn !ldk arra, +ogy sokflek!!en sz5k-t+et.,k a vizsgzk szmra a m5rtelmezs fk%szt 6gy, +ogy !rza!otikai s tartalmi elemek egyarnt +angs6lyt ka!.anak)

II> VERSELE<ZS
</gL/g2z')/% a /-)/l/3z')-/9 /-)'-t/l3/z')-/ 7/l%')z,t')-0lF 2asonlan a novellaelemzs+ez, a verselemzs mdozatainak megtan%lsa is +ossz6 elzmnyre tekint vissza, mieltt az rettsgi -rsbelire kezdennk "lzottan felksz,lni) Htt is vissza%tal+at%nk a korai vekre, az els +rom vre, az 5 16ai */ /l')re, amely mind a%dit-ve ksz-t fel a kltszet megrtsre) ?zt kveti az al)5 tag1zat, mr olvass+oz is ktve a kltszet irnti rzkenysget) t&6i%./*9 4at16i%.a* ma is a legtbb +elyen a #n!s $itz s a T!ldi a leggyakoribb tere!e a klti nyelv tan%lmnyozsnak, br ezt szmos ms szvegta!asztalat is kiegsz-ti) 2add +ozzak ismt !ldt a 7/l)0 tag1zat 3)16i% 7/l'bl arra, +ogyan is !-t+et.,k t%datosan a klti szveg rtst szmos kszsg, k!essg, kom!eten"ia, az egsz szemlyisg fe.lesztsre) ?gy nagyon rvid verset vlasztottam, +ogy .l ttekint+et legyen, miknt !-t+et,nk fel egy szvegrtsi feladatot, egy klti szveg megrtst vltozatos, a gyerekek szmra kvet+et mdszerekkel) * vers: E161- %1)F Ka3a)z

0in&stelen tk!zl)
*mint lt.%k, a vers a "-mmel egy,tt sszesen +rom sz) * gyerekek reak"i.a: Ez $ers1 -itl $ers ez1 .lyet n is tud!k 2rni akrmik!r3 4s akrhnyat3 * s!ontn reak"ik mindig nagyon +asznosak, +a szintk) (Lr.elben .egyzem meg, +ogy semmi sem volt termkenyebb meglla!-ts egy 11)-es osztllyal val beszlgetsben annl, +ogy: 5Cseh!$ rm unalmas67 Bersze az elads sem volt ., mert +a . lett volna, sokat kellett volna nevetn,nk s feszengen,nk) Bersze ez -gy mg .obb volt, mert nem "sak Vse+ov dramat%rgi.t, de a sz-n+zi ada!t"i.t is ala!osan fel t%dt%k dolgozni)# #>E/la6atF ?gy bekezdsben foglald ssze, +ogy szerinted mit .elent ez a vers> ?zt a feladatot a kzs elemzs eltt s %tn is rdemes megirtani, ma.d a gyerekekkel ssze+asonl-ttatni a kt megolds kztti k,lnbsget)

!>E/la6atF
<i *i*M) %i31*6 a a /-)./*P (K&z&) t.lzat%')z,t')A aA a 7/l*0tt4&z i)z1*2,t) a 7/l*0tt*/% a* m%nka +z, laks sa.t "sald dntsi .og ta!asztalat

a 7/l*0tt*/% *i*M) szabad id bizalom energia nyitott .v

a 7/l*0tt t'%1z1l ::::::: ("lt%datos, sikeres sz,lk esetn#

;zbekiabls: CIanrn, akkor n is -rtam egy verset: A felntt: gazdag ku'!rgat)7 (egy dik vlemnye szintn o$,moronban# .A a %a3a)z a %a3a)z*a% *i*M) m%nk.a sa.t laksa sa.t "sald.a sa.t keresete ta!asztalata a %a3a)z*a% a* szabad ide.e bizalma energi.a lmai, vgyai nyitott .v.e a %a3a)z t'%1z1l !o"skol.a az idt az energi.t a bizalmat az rzelmeket a zseb!nzt stb)

K& /t%/zt/t'): *z o$,moron, a !arado$on te+t megfe.t+et) *z emberi let !arado$ona: amikor semmink sin"s ltszlag, emberileg gazdagok vagy%nk) *mikor sokat elrt,nk, taln sokat is vesztett,nk, !l): a nyitott .vt) Eg2 NLa.. 3/g7ig2/l'): *z -rs.el +inya nyitva +agy.a a mondatot) Iovbbgondol+atv teszi) (Bl): ?z elker,l+etetlen< Ie+et,nk-e ellene< ;!esek lesz,nk r< =elnv,nk egyltaln, vagy megreked,nk a kamaszkorban< stb)# * m5fa.: 4ai%8 * .a!n m5fa. 9 soros, a kezd s zr sora ' sztagos, a kz!s J sztagos, termszeti k!et .elen-t meg) =odor Wkos verse a +aik% szabad, mai vltozata)

G>E/la6atF -L 1tt41* )aLt 4ai%8tO Eg2 3/g1l6) ?/g2 6i% 7;z/t'.0lAF -ily sz' az este A $2zen h!ld sugara *z'en t8nd/k/l Minl inkbb kzeled,nk az rettsgi+ez, annl tbb szem!ontot vesz,nk figyelembe a ma.dani kvetelmnyekbl) * kvetkez !lda C> 1)ztl2bl val) 3illon legtbbszr nagyon rdekli a gyerekeket, sz-vesen olvasnak tle olyan szvegeket is, amelyek nem frnek bele a tananyagba) 0r ritkn adok verselemzs,l m5ford-tst, 3illonnal nem egyszer kivtelt tettem)

11 3/ a 7/la6atF

Eg2 Vill1*:.alla6a &*ll5 /l/3z')/


Vla)zt4at5 %&lt/3'*2/%F AA M)1(1-tF allada t9nt idk assz!nyair)l K/zm!nds!k allada+ mely(en mindenkitl (!&snat!t kr BA M)1(1-tF allada t9nt idk l!$agjair)l allada+ melyet desanyja krsre ksz2tett : A'r) k'ek (alladja QA M)1(1-t #) tan2ts (alladja a r!sszlet9eknek ;ill!n neke szeretjhez <r)(allada DA M)1(1-t allada a $astag -arg!t=r)l "yszirat+ melyet maga s trsai szmra szerzett a k/lt+ mialatt felakasztsukat $rtk Ellenttek * feladatok mell mindenki ka!, mint a novellk esetben, egy kis )1- /z/t0t: mirl s milyen sorrendben is kellene szlni) Iermszetesen, mint a "-me is m%tat.a, ez "s%!n .avaslat, nem ktelez kvetni, de +a megakad valaki, vagy bizonytalan benne, +ogy kimaradt-e valami fontos, -/7/-/*Mia%'*t 3i*6ig -/*6/l%/z')-/ ll:
AZ ELE<ZS =AVASOLT SZE<PONT=AI BEVEZETS: 1) 3illon kltszetnek ltalnos .ellemzi (a kz!kori l-rai milyen gai +atottak rT m5fa.ok, tmk, versformk, +angnemek a kltszetben# /) *z adott ballada vagy !anasz stb) +elye az letm5ben (Asze-e a 0agy Testamentumnak, vagy a ;egyes (alladk kz tartozik# KIEE=TSF 1) * ballada (!anasz stb)# tm.a rviden megfogalmazva) Xtals a tma ms megfogalmazsaira) /) * vers+elyzet (ki a beszl, ki+ez szl, kik a szere!lk, van-e meg+atrozott tr s id<# 9) * kltemny tematik%s szerkezete &) * m5 rzelmi, gondolati -ve ') * leg.ellemzbb klti eszkzk (m5fa.i, verselsi szem!ontbl eltr-e a kz!kori ballada-, illetve !anasz- formtl: +angnemek, nyelvi rtegek, metaforik%s beszd, alakzatok K!l) ismtls, fokozs stb), m5fa., versforma# 6) * kltemny sszegez rtelmezse (.elentsrtegek: konkrt s ltalnos, letk!ek, filozofik%s gondolatok# LEZRS: * kltemny mennyiben m%tat.a 3illon kltszetnek sa.tossgait, kz!kori .ellegt, lzad stb) attit5d.t<

1/

* gyakorls ksbbi szakaszaiban 6.abb s 6.abb feladatok s sillab%szok ksz,lnek) 4zz,nk most egy !ldt a 11) osztlybl:

A-a*2: /-)/% '-t/l3/z')/9 /l/3z')/ AA M)1(1-t


Vla)zt4at5 /-)/%F A ra( g)lya A lejtn >reg 'in&r

BA M)1(1-t
Vla)zt4at5 /-)/%F A $ilg ;isszatekints Tetemre h2$s

QA M)1(1-t
Vla)zt4at5 /-)/%F A $2gasztal) >r/k zsid) Tam(urs /reg r

DA M)1(1-t
Vla)zt4at5 /-)/%F 0aturam fur&a e?'ellas : -ind$gig E'il)gus
=AVASOLT SZE<PONTOK

1) 0evezets -- *z adott vers +elye *rany fbb korszakai, m5fa.ai, tmi kztt Avid kife.tssel /) *z elemzs -- * vers m5fa.a (!l): l-rai kltemny, Kelgia, gondolati vers stb)K, kise!ika KballadaK# 2a l-rai kltemny: kzvetlen l-rai valloms-e vagy ob.ekt-v l-ra (te+t egy emberi, llati sors, letk! +ordozza-e a l-rai mondanivalt#) 2a kzvetlen valloms, akkor ?K1) szemly5, vagy nmegszl-t (?K/) szemly5# -- a vers tm.a (%talsszer5 !r+%zam *rany ms, +asonl tm.6 m5veivel# -- a "-m s a szveg viszonya -- tematik%s egysgek a versben - az egyes egysgek tartalmi, formai .ellemzi Y +a ballada: ki+agysok, %talsok rendszere idzettel, !ldkkal Y k!ek, k!alkots md.ai (metafork szere!e# Y a mondatszerkeszts .ellemzi,

19 Y alakzatok, +angszimbolika, Y versels, r-mek, ritm%s -- a vers ala!+ang%lata, +angneme, +angnem-vltsok, rzelmi -ve - indoklssal) (* szavak megvlasztsa, szavak +ang%lata stb)- idzetekkel# -- a vers .elentsrtegei P k,lnsen, +a ob.ekt-v l-ra: az elsdleges .elents (le-rs, letk!, .ellemra.z stb)#, a msodlagos (nmagra vonatkoz, re.tett nar"k!, nsorsk!, illetve ltalnos emberi, filozofik%s .elents# 9) Usszegezs Mik a szveg fbb .ellemzi (m5fa., tma, dominns klti eszkzk stb)# 2elye az letm5ben) ?setleg kritika: van-e olyan tkletesen kidolgozott, mint a leg.ellemzbb, ltalad ismert versek, esetleg .obb) Mt.%k, +ogy a sillab%sz lek!ezi a kzvetlen s a tvlati "lokat is) * kzvetlen (tmazr dolgozat#: annak a felmrse, +ogy mennyire megala!ozott a dikok i-16al13t&-t'*/ti t%dsa, az 6. anyagbl, *rany kltszetbl mennyi ismeretet sa.t-tottak el) ?z elssorban a )z5./li '-/tt)'gi %& /t/l3'*2/it /)zi 7ig2/l/3./, +iszen *rany a +at ktelez letm5bl a msodik ttel) * sillab%sz nagyobb rsze azonban a )z& /g'-t')-/9 3+'-t')-/9 3+/l/3z')i %')z)'g/% 7/l3'-')-/ ') 7/Ll/)zt')'-/ )z1lgl, -gy az ,-)./li %& /t/l3'*2/% gyakorlst .elenti) =ontos szere!et ka! a m5fa.i, !otikai, stilisztikai, retorikai, verstani ismeretek gyakorlsa, alkalmazsa, a szveg elsdleges s msodlagos .elentsnek megrtse stb) #!> 1)ztl2.a* szmos dolgozat szolgl.a elssorban az -rsbelire ksz,lst, br itt sem el+anyagol+at szem!ont a szbeli rettsgi sem) L))8% a #!:./* 4a)z*lt )illa.8)zt9 ') a 41zz %a(M)1l565 7/la6at1%atF
A VERSELE<ZS9 VERSRTEL<EZS =AVASOLT SZE<PONT=AI *z rettsgi -rsbelin 9-' szem!ont szere!el a kit5ztt feladatban) *zokat figyelembe kell venni, ki kell emelni> ?z azonban nem .elenti azt, +ogy msra nem le+et vagy nem kell kitrni> #> 0?3?L?I1F -- * klt +elye a magyar irodalomban, !otik.a, fbb tmi, m5fa.ai, a .ellemz st-l%sok -- *z adott vers +elye e tmk, m5fa.ok, st-l%sirnyzatok kztt) Avid indoklssal

/) *L ?M?ML1F (IWA:Q*MWF#
--* vers tm.a, !r+%zam, sszevets a +asonl tm.6 verseivel -- a "-m s a szveg viszonya -- m5fa. (indoklssal, esetleg %talsszer5en sszevetve +asonl,mr tan%lt versekkel# -- a vers ala!+ang%lata - indoklssal) (mibl rzed< * szavak megvlasztsa, szavak +ang%lata stb) idzetekkel# -- az %ralkod st-l%s(ok# a versben - indoklssal -- tematik%s egysgek a versben - az egyes egysgekben a l-rai n +elyzete, viszonya a tm+oz, esetleg %tals ms kltkre, versekre, megidzs (all6zi# - az egyes egysgek tartalmi, formai .ellemzi Y a dominns st-l%sirnyzat indoklssal, Y k!ek, k!alkots md.ai (sszetett k!ek# Y a mondatszerkeszts .ellemzi,

1&
Y alakzatok, +angszimbolika, Y nominlis vagy verblis st-l%s, le-rs vagy ltoms, kzvetlen valloms vagy trgyias kltszet) 2a le-rs, mi a logik.a, szerkezete Y versels, r-mek, ritm%s * vers rzelmi -ve

A 3/g7ig2/l')/% igaz1l)a -& i6/.. i6'z/t/%%/l t&-t'*i% 9) * 3?AF UFFL?:?LN 1AI?MM?L1F? Mi a tma, tmk, mik a fbb eszmk, rzelmek, .elentsszintek, ezek milyen dominns st-l%sban, milyen klti eszkzkkel fe.ezdnek ki) 2elye az letm5ben) ?setleg kritika: van-e olyan tkletesen kidolgozott, mint a leg.ellemzbb, eddig megismert versek, esetleg .obb) ( Ha 1lta% )(/Mili) /l/3z')i )z/3(1*t1%9 az1%-a itt i) i))za %/ll t'-*iOA

* sillab%sz+oz ka!"sold feladatok megfogalmazsa mr mintegy imitl.a az rettsgi -rsbeli +angnemt (magzs#, s a feladatok fk%szlst a m5 n+ny tartalmi s formai elemre: E/la6at1% #> E/la6atF 1rtelmezze ;osztolnyi 7ezs %al!tti (eszd ") verst> Ir.en ki a kltemny ka!"solatra az els magyar sszef,gg nyelvemlkre, ;osztolnyi letfilozfi.ra s emberfelfogsra, valamint a dominns klti eszkzkre> !>E/la6atF 1rtelmezze 0abits Mi+ly alzs!ls ") kltemnyt> Ir.en ki a vers keletkezsnek kr,lmnyeire> 1rtelmezze a felntt s gyermek nz!ont.nak +asonlsgt s k,lnbsgt, valamint a dominns klti eszkzket> G>E/la6atF 1rtelmezze ;osztolnyi 7ezs *ze'tem(eri h2tat ") kltemnyt> Ir.en ki a kltemny tm.ra, a keletkezs letra.zi +tterre, +angnemre, szerkezetre s a dominns klti eszkzkre> 1rtelmezze az lettl val b6"s6 szomor6sgt s az letszeretet szenvedlyessgnek ellenttt> @>E/la6atF 1rtelmezze Aadnti Mikls Els e&l!ga ") kltemnyt mint ars !oeti"t s mint emberi, erkl"si +itvallst> Ir.en ki a m5fa.ra, a m5fa. trtnetre is> D>E/la6atF 1rtelmezze Betfi Fndor eszl a fkkal a (s szi szl ") kltemnyt> Fzl.on a m5 keletkezsnek +elyrl s kr,lmnyeirl, elemezze a m5 szerkezett, sszetett +angnemt, a vers+elyzet s a gondolatok, ltomsok ellenttt> A g2a%1-l)9 tL'%1z56) L5 t/-/(/ a 6i%1% )z3-a /../* /z /)/t./* i) az i*t/-*/t9 a41l 3/gtall4at5% a 3/g/l0z0 ' /% 7/la6atai9 a La ,t5%8lM)1%>

1'

BK Az '- /l0 /))z'


B/ /z/t')F *+ogy eml-tettem, az rvel esszvel a nyelvtanrn foglalkoz%nk) ?z nem elvi krds, inkbb az el+atrozson, az idbeosztson m6lik) 1n azrt dntttem -gy, mert az rvelsrl az anyanyelvi tan%lmnyok krben tan%lt%nk rszletesebben (retorika#) 3alamint azrt, mert az -rsbelin a kit5ztt feladatok zme nem sz!irodalmi tematik.6, +anem ms, kzrdekldsre szmot tart egyb tma szokott lenni) A g2a%1-l) az i)3/-/t/% 7/li6'z')' /l %/z606i%F E3l'%/zt/t0F
#> H1g2a* '(;l 7/l az '- PF T't/l (ez a meggyzdsem# (!l): az edzt le kell vltani# Biz1*2,t'% (megindokolom, mirt ez a meggyzdsem# (sok me""set vesztett,nk# Az 0%/t &))z/%&t0 /l/3 (megm%tatom a meggyzdsem s az indokls kztti ka!"solatot# (az edz dolga, +ogy gyzelemre vigye a "sa!atot)# A )1--/*6 7/lM)/-'l4/t0 !>Az '- /% 7aLti: (1# meg+atrozson, (/# ok-okozati sszef,ggsen, (9# kr,lmnyeken, (&# ssze+asonl-tson, ('# ellentten, (6# bizony-tkon (tnyeken, adatokon stb)#, (J# valsz-n5sgen, ((# az ltalnos s az egyes ka!"solatn ala!%l rvek > G2a%-a*9 4a i-16al3i 3+ /%-/ 4i at%1z8*%9 az1%at /l/3/zz;%F 4i at%1z)9 i6'z/t9 3+ /% -')zl/t/i*/%9 4/l2z/t/%*/%9 )z/-/(l0% i)/l%/6')'*/% a 7/li6'z')/9 i)3/-t/t')/9 '-t/l3/z')/ G>Az '- /l') 356)z/-/i: ind%k"i (kvetkeztets#, ded%k"i (magyarzat#, a kett egy,tt: !iramidlis @>Az '- /% /l-/*6/z')/: fokozs, le.ts I)3'tl')9 g2a%1-l5 7/la6at1% az '- 3i./*l't'-0l 28:Q*4 1BZM =?M *L 1A3< *z rv 9 elembl ll: *# ttel bizony-tk sszekt elem 0# ttel bizony-tk sszekt elem ez a meggyzdsem ez az indokom a kett kztti ka!"solat *z edznek le kell mondania *z %tbbi idben sok me""set vesz-tett,nk *z edzt azrt alkalmazt%k, +ogy gyzni seg-tse a "sa!atot * k%kori"a kiszradt Untzberendezst kell venni Magyarorszgon mostanban kevs a "sa!adk

ez a ta!asztalatom ebbl ez a kvetkeztetsem a kett kztt ez a ka!"solat

V# 2a t6l kzenfekv, a 9) elem (sszekt elem# el+agy+at 7# 3agy bvebben kife.t+et (!l) !r+%zamok: az orvos, az edz)))#

16
Feladat 1)?lemezd a kvetkez !ldkat> a# ?gyre tbb a +irdets telev-ziban) * telev-zi a szrakozst s a m5veldst kell, +ogy szolgl.a) Vskkenteni kell a szm%kat) b# L-t kell kinevezni osztlyvezetnek) Agta dolgozik az osztlyon) * legta!asztaltabb ltalban a leg.obb is) "# * szemlyi .vedelemadt "skkenteni kell) * szabadsg t%la.don nlk,l !%szta szlam) * t6l magas adelvons korltozza az adzk dntsi szabadsgt) bizony-tk sszekt elem ttel

;sz-ts rveket a fenti mdon> Imk: * "enz6ra, * do+nyzs, * telev-zi, * sz,li !ofon, * bart, * "sald, *z szintesg

Az i)3'tl')t ') a g2a%1-l)t az '- /l0 /))z' 7/l'(,t')'*/% La a)1lt 356L*a% 3/g./)z'l')/ %& /tiF *z rvel szveg szerkezete: 0evezets: !roblmafelvets, tmameg.ells Irgyals: a vlemny megfogalmazsa a fontosabb fogalmak rtelmezse a vlemny bizony-tsa !ldval, !ldkkal, tbbfle rvvel a sa.t vlemny megers-tse az ellenvlemny "folata 0efe.ezs: sszegezs, a tma tovbbgondolsa, esetleg rzelmi zrs (idzet, krds, fel+-vs, +%mor stb)# * . rvels felttele a vilgossg, a meggyz er, a gondolatmenet tagoltsga, ko+eren"i.a, a +angvtel egyenletessge) ? feladatt-!%s le+etv teszi, +ogy az irodalmi trgy6 !roblmafelvets mellett ltalnos k%lt%rlis, "iviliz"is krdsek egyarnt meg.elen.enek trgyaland, vitatand !roblmaknt) @Asd a 'ldkat6B *z elmleti ismeretek ismtlse, megbeszlse %tn tbbfle tmbl -rat+at%nk rvel esszt a "so!ort%nkkal (osztly%nkkal#) A t'3%at 3ag8*% i) %itall4atL8%9 ag2 4a)z*l4atL8% az / M'l-a %')z;lt %ia6 *21% 7/la6atait:

1J
H> - /l') Az i-16al3i 3+ /% 71l2tat)1%.a* al5 %&zl')/ */3 NL %/l/t+ L/l/*)'g a %8ltN-t&-t'*/t./*> A t/l/ ,zi5z) /lt/-L/6')/ 5ta a )1-1zat1% /g2-/ *ag21.. t/-/t *2/-*/%9 ') a l/g*'z/tt/.. i60(1*t1%.a* a6L% 0%/t> <il2/* 1%1%%al 3ag2a-z4at5 a 71l2tat)1) %&zl')9 a )1-1zat1% )i%/-/P V'l/3'*2/ 3/g71-3l).a* /g2/ 7ig2/l/3./ az al..i g1*61lat1%at i)O C* folytats igzete) 4em arrl van sz, mint taln kezdetben +itt,k, +ogy te"+nikai okokbl kell felszeletelni a t6l +ossz6 kzlemnyt kiadvnyokban vagy brmifa.ta kzlsi mdban) 1s nem is "sak a vrakoztats, a felf,ggesztett fesz,ltsg kezdetleges, de rk tr,kk.e +at rnk) 3an itt valami ms is a sorozatok llektana kr,l, amit nem knny5 megkzel-teni) Ialn nem is a vrakozs feloldst akar.%k elssorban, a "selekmny erre vagy arra dlst, +anem a vrakozst magt [G\) (4emes 4agy Wgnes: A f!lyt6 k/$6 $arzsa# HH) RVELS * kezdetektl na!.ainkig a ni sorsoknak szmos nagy+ats6 irodalmi !ld.t ismer.,k P *ntigontl, @6litl a romantik%s +snkn t a mai nfig%rkig) Ol a))a /l 7ig2/l3/)/* Ka77%a <a-git 'l/3'*2'tO - /lL/* az ,-5*0 7/l71g)*a% igaz)gta-tal3a 3/ll/tt ag2 /ll/*O - /l')'./* 4i at%1zz1* L/ll/3;%./*9 'l/t)1-)8%.a* %;l&*.&z0 i-16al3i *0ala%1%-aO P'l6%at a 3ag2a- ') a ilgi-16al13.5l /g2a-*t 3/-,t4/t> - /l0 /))z'L'*/% a6L1* M,3/tO C?gsz k,ln m-toszvilga, mondakre s irodalma van az ]ember^ trtnetn bel,l az asszonyi sors k,lnar"6 tragik%mnak, amit e n+ny szomor6 szba le+etne sszefoglalni: te+etetlensg s e!eds, lektttsg, vrs, fls, t5rsT P sz-vs s gytr erfesz-tsek a !asszivitsbl kitrsre [)))\ P a msik oldalon n+ny elb5vlen gynyr5 letremekls P [)))\ * leg6.abb id P 6gyszlva a szem,nk lttra nagy s +irtelen, vlsgos vltozsokat +ozott az asszonyi llekbenT kife.ldtt a ne_-_oman [az 6. nidel\, az 6. asszony ktsgtelen,l rtkes s egyre ter.ed t-!%sa)D (;affka Margit: Az assz!ny 8gye) 1S19)# HHH) RVELS Nag2 4at)N i-16al3i 3+ /% g2a%-a* )z1lgl*a% ala(L8l 31zg5%'(/) al%1t)1%*a%> Az al..i 3/glla(,t) 7ig2/l/3./ 't/l' /l 7/Lt)/ %i 'l/3'*2'tF l/4/t)'g/):/ )i%/-/) ') /g2/*-a*gN (-./)z'6 a %;l&*.&z0 3+ ')z/ti ga% %&z&ttO - /l0 /))z'L'./* 4i at%1zz1* i-16al3i al%1t) a6a(tMi5L* ala(8l5 7il3/) 'l3'*2'-/O Ki7/Lt')'./* l/gal.. %'t ('l6-a 8talL1*O -)3+ '*/% a6L1* M,3/tO C[G\ minden remekm5 megfilmes-t+etetlen) [G\ * filmtrtnet tan6sga szerint kanonizlt1 irodalmi szvegbl egszen ritka esetben formldott "sak . film P az eredetivel egyenrtk5 !edig, akr a fe+r +oll)D ( r!n "y/rgy filmkritikus# H3) - /l') C7e if.6 kedvem forr vgya ms: @vmbe vetni egy tekintetet) 2add lssam, mrt k,zdk, mit szenvedek)D (Mad"+ Hmre: Az em(er tragdija) 2armadik sz-n# A L& 0 %8tat)a9 a L& 0 3/gi)3/-')'*/% g2a 'l4/t0/* /g2i60) az /3./-i)'gg/l9 a %;l&*7'l/ L& 0%'(/% ./38tat)a 3+al%1t)1%*a% i) g2a%1-i t-g2a> <8ta))a ./ %'t 3+ ?(l> -/g'*29 6-3a9 7il39 l,-ai al%1t)A L& 0-0l al%1t1tt /l%'(z/l')/itO Sz/-/t*'9 4a /z/% ./t/lL/)/6*'*/%P <i'-t ig/*9 3i'-t */3P

1(
3) RVELS Az * 3/g,t'l')/ )z/-i*t 'gl/g/)/* %i)z1-,t4atL%:/ az /l/%t-1*i%8) a6at41-61z5% a 4ag213*21) %&*2 /%/tP Vag2 a %'t7'l/ 3'6i83 %&lM)&*&)/* 7/l i) /-0),t4/ti az 1l a)5iK7/l4a)z*l5i '-6/%l06')tP <il2/* /l0*2/i ') 4t-*2ai a**a% a )z& /g/% / %'t7'l/ 3/gL/l/*t/t')'*/%P Az al..i g1*61lat1%at i) 7ig2/l/3./ ' /9 '- /%%/l alt3a)zt a 7/Lt)/ %i 'l/3'*2'tO C* ta!asztalatok szerint a mdiavlts nem azt .elenti, +ogy az 6.abb mdi%m a%tomatik%san eltrli a rgit) Hgen gyakran fell!nek vratlan kl"sn+atsok, s olyan szinergik%s` ka!"solatok .nnek ltre, amelyek elszr vilg-tanak r a ltszlag t6l+aladott mdi%mban re.l bizonyos le+etsgekre s rtkekre) Bld%l a !osta nem kevesebb +asznt ltta a telefonnak, mint a film a telev-zinak vagy a knyv az 6.sgnak (s megford-tva#) [G\ 0rmelyik V7-A8M P a maga im!onl trolka!a"itsval P nem"sak a knyvek tel.es-tk!essgnek +atrait demonstrl.a, +anem egy6ttal azt is, +ogy a knyvet mint olyat miben nem t%d.a fel,lm6lni egyetlen ms 6. mdi%m sem)D (-itl (eteg a k/ny$f!rgalmazs1#

3g,l: a dikok figyelmt fel+-v+at.%k arra, +ogy tovbbi gyakorls%l +asznl.k a z /l0z0 ' i '-/tt)'gi ,-)./li% 7/la6atait ') 3/g1l65 %8lM)t9 amelyek megtall+atk az interneten)

QK Az &))z/4a)1*l,t5 /-)/l/3z')
</gL/g2z')F *z ssze+asonl-t verselemzs gyakorlsra az irodalomrkat szoktam ignybe venni) Mivel sz!irodalmi m5vekrl van sz, .l ka!"sol+at a tananyag+oz is) ?ls l!sknt a szerkeszts elveit s sa.tossgait beszl.,k meg, kitr,nk a leggyakoribb b%ktatkra, ne+zsgekre, ma.d ezeket vzlat form.ban is rgz-t.,k: Az &))z/4a)1*l,t5 /-)/l/3z')9 /-)'-t/l3/z') La a)1lt )z/-%/z/t/ 1)?gy-egy meglla!-ts a kt kltrl (mikor ltek, milyen tmk, st-l%s .ellemzi kltszet,ket# /) * ttel megfogalmazsa rviden: mik a kt vers legfontosabb +asonlsgai s k,lnbsgei 9);ife.ts *# *z egyik vers (idben korbbi# rszletesebb elemzse, kiemelve a feladatban meg.ellt szem!ontokat) ?lre %talsok a msik versre P nem sok, legfel.ebb /-9 esetben 0# * msodik vers elemzse, vltogatva (nem t6l gyakran# a f,ggetlen elemzst a vissza%tlsokkal &) Usszegezs) 3isszatrni a feladatban meg.ellt szem!ontokra s egyb, fontosnak tartott k,lnbsgre s +asonlsgra * .avasolt szerkezet megbeszlse %tn kvetkeznek a feladatok) * fokozatossg elve azt k-vn.a, +ogy elszr vlassz%nk ki egy feladatot, amelyet M)1(1-t38*%.a*, b vzlat form.ban ksz-tenek el a dikok) =ontos fel+-vni a figyelmet a megadott feladat, a %it+z&tt )z/3(1*t1% 75%8)z.a* ta-t)ra> *z elksz,lt vzlatokat a fenti & (val.ban '# !ont szerint tagolva megbeszl.,k) ;i milyen meglla!-tsokat tenne a dolgozat egy-egy szerkezeti egysgben< * .avaslatok ala!os

1S mrlegelse s vit.a %tn t5zz,k ki 4zi 7/la6at*a%, +ogy mindenki ksz-tse el a szerinte o!timlis vari"it) ?zekbl a kvetkez alkalommal +rmat, ngyet ala!osan megbeszl,nk, tovbbi tletekkel egsz-tve ki ket) ;,lns gondot kell ford-tan%nk a szerkesztsre, a gondolatmenet kvet+etsgre) *rra, miknt r+et.,k el, +ogy az 1l a)5 )z3-a 3i*6/* (1*t1* ilg1) l/g2/*9 41g2 az a61tt 31*6at.a* 3/l2i% /-)-0l a* )z5 ) * makro- s a mikroszerkezet mindig a szem,nk eltt legyen, s a k-v,lll szmra is mindvgig transz!arens marad.on) *z elksz,letek e szakaszai %tn kvetkezik a g2a%1-l)) * feladatokat rszben vagy egszben ktni t%d.%k a 1/-es tananyag+oz, -gy tbb "l6v t%d.%k tenni a m%nkt) * feladatok forrs%l 4a)z*l4atL8% a %1-..i ' /% ,-)./li 7/la6atait9 %ia6 *21% La a)1lt t'3it, amelyeket talak-t+at%nk s 6.abbakkal is %i/g')z,t4/tL;%9 a )aLt &tl/t/i*% ala(L* 3/ a 7/la6at1%F

#> E/la6at
* le-r versek .l ismert vlfa.a a na!szakot meg.elen-t kltemny) @%+sz :y%la s It+ Wr!d albbi m5vei e++ez a +agyomny+oz "satlakoznak) 1rtelmezsben m%tasson r a kt szveg tartalmi s megformlsbeli +asonlsgaira, !r+%zamaira, s tr.en ki a meg+atroz eltrsekre, k,lnbsgekre is> =84)z G28laF Hajnal @CDEFB T5t4 -(6F Krti hajnal @CDGHB

!>E/la6at
2asonl-tsa ssze @%+sz :y%la s @zsef *ttila kltemnyt> Milyen .elentstartalmak ka!"soldnak a kt alkotsban a nyr to!osz+oz< 1rtelmez sszevetsben tr.en ki a kt kltemny k!alkotsnak sa.tossgaira, a beszdmd k,lnbzsgeire is> =84)z G28laF Magyar nyr 1918 @CDCIB =5z)/7 AttilaF Nyr@CDHJB

G>E/la6at
* magyar irodalom kt nagy magny-verst olvas+at.a az albbiakban) Miknt idzi meg 3a.da @nos s @%+sz :y%la alkotsa a fele.ts s emlkezs kettssgt< Miben kzs s miben tr el az emlkezs meg.elen-tse a kt m5ben< Ussze+asonl-t elemzsben m%tassa be a +angnem, a szerkezet s a k!alkots .ellemzit> VaL6a =*1)F Hsz v mlva @CIKLB =84)z G28laF Anna rk (1926

@>E/la6at
* szerelem klti megvallsnak kt !ld.t olvas+at.a az albbiakban) 2asonl-tsa ssze Betfi Fndor s Aadnti Mikls kltemnyt> M%tassa be a vers+elyzetet, vesse ssze a kt m5 szerkezetnek s k!alkotsnak kzs s eltr vonsait> 1rtelmezsben tr.en ki a m5fa.i sa.tossgokra is> P/t07iF Min!k n!v!zz!l!k"(18#8 Ra6*5ti$ %t&va '(a (19#)

D>E/la6at
2asonl-tsa ssze *rany @nos Aetszem a lant!t s -ind$gig "-m5 alkotst> Miben k,lnbzik e kt m5 ala!.n *rany nzete a kltszet szere!rl lete k,lnbz korszakaiban< Ussze+asonl-t elemzsben tr.en ki a kzs s eltr mot-v%mokra, a versszerkezet s a +angnem k,lnbsgeire>

/ A-a*2 =*1)F *!tsz!m a lant&t (18+, A-a*2 =*1)F Min(vgig (18--

I>E/la6at
* +%szadik szzad egyik ala!vet letrzse az egyn fenyegetettsge, kiszolgltatottsga) 2asonl-tsa ssze a kt idzett kltemnyt> Miknt .elentkezik ez az rzs ;osztolnyi 7ezs s @zsef *ttila alkotsban< 1rtelmezsben figyel.en a +asonl s az eltr mot-v%mokra> Ir.en ki a beszdmd sa.tossgaira, a meg.elen-ts klti-m5vszi eszkzeire> K1)zt1l*2i D/z)0F .!/rtak !ng!m min(!n0l! Knyv1! (1921 =5z)/7 AttilaF *!v!g2t3 (19)+

H>E/la6at
2asonl-tsa ssze *dy ?ndre A Tisza='art!n @CDEFB s @%+sz :y%la Tiszai &s/nd @CDCEB "-m5 kltemnyt) =e.tse ki a l-rai nnek a meg.elen-tett termszeti elemek+ez, a krnyezet+ez f5zd viszonyt, a kzs mot-v%m szere!t> ?lemzsben vegye figyelembe a k!ek +ang%latteremt ere.t, a st-l%seszkzk +atst> A62 E*6-/ A %isza45art&n (19,+ =84)z G28la %iszai 6sn( (191,

B>E/la6at
;sz-tse el az albbi alkotsok ssze+asonl-t elemzst a szerkesztsmd s a meg.elen-tsi eszkzk figyelembe vtelvel> Ir.en ki a vers+elyzet bem%tatsra, a konkrt ltvnyelem rzelmi s gondolati +atsokat kivlt szere!re> A-a*2 =*1)F 7sr1an (18-Sza.5 L0-i*MF 8znssz!kr (192)

C>E/la6at
2asonl-tsa ssze Betfi Fndor A Tisza s @%+sz :y%la -agyar tj magyar e&settel ") kltemnyt> Ir.en ki a kt korszak st-l%sirnyzatai kztti k,lnbsgekre, a szerkezet eltrseire, a le-rs, az e!ik%s s a ltomsos elemek szere!re is> P/t07iF A %isza =84)z G28laF Magyar tj9 magyar !6s!tt!l #"> E/la6at 2asonl-tsa ssze ;osztolnyi 7ezs Aitnia s Aadnti Mikls T/redk ") verst a kor brzolsa, az egyn s a kor viszonya, a klti magatarts s a meg+atroz klti eszkzk szem!ont.bl> K1)zt1l*2i D/z)0F Lit*ia Ra6*5ti <i%l5)F T&-/6'%

##>E/la6at
3izsgl.a meg a sz,lfld+z val viszony ellentmondsossgt s egyrtelm5sgt *dy ?ndre s Aadnti kltemnyben> Ir.en ki a klti nyelv +asznlatnak k,lnbsgeire is> A62F F/l=f/ld!(!tt k Ra6*5tiF 0em tudhat!m

/1

#!>E/la6at
=e.tse ki az albbi kt kltemny ala!.n a le-rs s ltoms meg.elensnek eltr s +asonl mdozatait a 1S) szzad kze!i s a / ) szzad ele.i klti nyelvben> P/t07iF A 'uszta tlen A62F A magyar ugar!n #G> E/la6at 2asonl-tsa ssze @zsef *ttila: A Munnl s Betri :yrgy: A Munnl ") kltemnyt a m6lt, a .elen s a .v ids-k.nak meg.elen-tse s rtelmezse szem!ont.bl> Ir.en ki arra, miknt reflektl Betri :yrgy tartalmi, nyelvi, formai szem!ontbl @zsef *ttila kltemnyre> =e.tse ki a kt kltemny szkin"se s nyelv+asznlata kztti k,lnbsget, valamint ennek +atst a kt szveg +angnemre s .elentsre> =5z)/7 AttilaF A D8**l P/t-i G2&-g2F A D8**l Mint lt.%k, a tmk tbbsge .l %a(M)1l56i% a #!:/) i-16al13 ta*a*2ag41z) Msrszt szolgl.a az a "lt is, +ogy az rettsgi szbelire ksz,lve 6.ra s 6.ra 7/l7-i)),t);% a #C> )zza6 %&lt')z/t'-0l ta*8lta%at, s 6. sszef,ggsekbe +elyezve gondol.%k t a rl%k tan%ltakat) * 19) feladat !edig minta le+et arra, +ogy a tanrkon %/ '))' t-g2alt 'l/t3+ /%9 al%1t)1%9 /l/3z')i )z/3(1*t1% i) t/-,t'%-/ %/-;lL/*/%) * feladatok sort !ersze tetszs szerint l/4/t*/ .0 ,t/*i) 1rdekes feladat szokott lenni a %ymnus s a ;anitatum $anitas ssze+asonl-tsa, +iszen ;l"sey %gyanabban az vben -rta ezt a kt, st-l%sban s vilgltsban is oly eltr kltemnyt) 7e +ls tma a ;anitatum $anitasnak s az 4j m!n!l)gjnak, vagy Az Em(erek ") kltemnynek az sszevetse is) 7e tallnnk . tmkat 0erzsenyi s Vsokonai versei kztt is, nem is szlva a kortrs magyar kltszetrl) 7e most lss%k a 7;gg/l'%/t> * sok-sok m%nka, gyakorls va.on milyen eredmnyre vezetett az rettsgi -rsbelin< 2t dolgozatot mellkelek kt k,lnbz vfolyam m%nkibl) Mind a +rom m5fa.bl akad legalbb egy vltozat)

//

ERGGELK Di%1% '-/tt)'gi 61lg1zatai #)

E> G2> K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata - /l')


E/la6atF Az al..i )z& /g/t S3./-t1 EM5t5l i6'zz;%9 A -5z)a */ / M,3+ *ag2)i%/-+ -/g'*2'4/z ,-1tt )z'lL/g2z/t'.0l> Ol a))a /l 7ig2/l3/)/* a )z& /g/tO E/Lt)/ %i 'l/3'*2't EM1 g1*61latai-5lO - /l0 /))z'L'./* i-16al131l a)5%'*t 71gal3azza 3/g9 3i./* '-t /g2/t ') 3i./* M71lLa a -/g'*2/% M,3a6)-5l ,-1tta%atO Ki7/Lt')'./* '-t/l3/zz/* l/gal.. 4-13:*'g2 3ag2a')K ag2 ilgi-16al3i ('l6t a 3+ M,3/ ') az 1l a)5 -a%1z)a )z/3(1*tL.5lO -)*a% a6L1* M,3/tO TA )z/-z0 */3 '-t/l3/z4/ti a )aLt 3+ 't9 4i)z/* '((/* az'-t ,-t -/g'*2t9 41g2 az 3aga g/-L/))z/ az '-t/l3/z')/%/t> Q)a%41g2 / */3/) )z*6'% 3/g al5),t)*a% 3- az i) 3i*6L-t NtLt llLa9 41g2 a -/g'*24/z M,3/t %/ll la)zta*i> A M,3 )aL*1) 3-i) az '-t/l3/z')4/z a6 %8lM)1t> N/4'z /ll/*ll*i az 1l2a* M,3/% )8gallat*a%9 3i*t a 7rs s 0!k!t! ag2 a H1&r s 1k!> L/gi*%.. a :&55!r0i!l( ;vi( ag2 a <&1ins&n :r=s&!:)z/-+ M,3/% a**a% t/%i*t/tt/l az 1l a)5-a9 6/ az'-t a M,3)z/-/(l0-/ al5 8tal) i) L/l/*t4/t ill/t'%t/l/* )z/-z0i ./a at%1z)t> A >&ri&t a5' az 1l a)5 7ig2/l3't az &-/ga(5-a t/-/li9 41l1tt a -/g'*2 Ra)tig*aM ag2 Va8t-i* #B:#C> )zza6i /(1)za i)> Tal* ) D83a):7'l/ ti)zt/))'g/) ti)zt/))'gt/l/*)'g a l/gL1..9 4i)z/* *2il * al59 41g2 A hr&m t!st2r al5L.a* a */g2/6i% t&-t'*/t't ./)z'li /l>U Xmberto ?"o a !osztmodern !rza vilgszerte ismert s elismert -r.a) *z olasz -r * rzsa neve "-m5 knyvvel tett szert ilyen nagy +-rnvre) * regny a kz!kori Htlia egyik kolostorban .tszdik, a+ol n+ny na! leforgsa alatt re.tlyes +allesetek trtnnek) * trtnet elbeszl.e Melki *dso, aki lete vgn le-r.a a mg fiatal korban tlt kalandokat) *z egsz elbeszls egy latin verssorral zr%l: C* arzsaa nv "s%!n, s mi !%sztn neveket markol%nk)D (nyers ford-ts#) * m5 els szinten detekt-vregny, s a "-mben meg.ellt arzsaa sz el sem ford%l a zr sorig (a kolostor kert.ben lv rzsabokrokat leszm-tva)#) ?nnek t,krben rt+etk ?"o szl.egyzetei) *z -r a "-mads ne+zsgt e"seteli ezekben a sorokban) * !osztmodernre .ellemz szemllet fogalmazdik meg ?"o soraiban) bgy gondol.a a szerz, +ogy a szvegnek kell mindenkiben az rtelmezst elind-tania, s az -r ezt nem befolysol+at.a semmilyen formban, -gy a "-madssal sem) ?"o !ldkkal meg is

/9 magyarzza, +ogy +ogyan is rti ezt) * rvid kis szvegben felsorolt m5vek +rom "so!ortban oszt+atk) *z els "so!ortban olyan m5veket eml-t, amelyek "-me egyrtelm5en seg-tik az olvast az rtelmezsben) Ftend+al 3rs s feket.e .l rt+et !lda erre) *z els szinten romantik%s szlon f%t a "selekmny) * f+s kt nagy szerelmt m%tat.a be a regny) * szerz azonban a "-madssal nem erre +elyezi a +angs6lyt, +anem a korban le+etsges kt %tat m%tat.a be, amely a trsadalomban val felemelkeds+ez vezet) ?rre %tal a kt sz-n a "-mben) * katonai s a !a!i egyenr%+k sz-nei ezek, amelyek a cHc) szzadi =ran"iaorszgban a kt le+etsges md.t .elentettk egy szegny !arasztgyereknek a trsadalmi .lt elrs+ez) Ftend+al ezzel a "-madssal eltereli a romantik%s szlrl a figyelmet) ?"o itt eml-ti a 2bor6 s bkt, de eml-t+ette volna a 05n s b5n+dst is) *zonban nem"sak a realista -rkra .ellemz az olyan "-mads, amivel seg-tsget ny6.tanak az rtelmezs+ez) ?ster+zy Bter, a magyar !osztmodern !rza egyik legkivlbb alkot.a is -gy vlasztott "-met egyik nemrg meg.elent regnynek) * 2armonia Vaelestist a!.a +alla %tn fe.ezte be, s ezzel a m5vvel k-vnt a!.nak mlt emlket ll-tani) * "-m flrert+etetlen %tals a "saldi m6ltra, az ?ster+zy Bl ltal -rt, szintn 2armonia Vaelestis "-met visel kantta-gy5.temnyre) * szerz ezzel a "-madssal a!.a s "sald.a eltt tiszteleg, s a m5 rtelmezsben is ezt a vonalat emeli ki) * msodik "so!ortban olyan m5veket eml-t ?"o, amelyek semlegesek, az olvas rtelmezst nem vezetik semmilyen irnyban) ?zek+ez a m5vek+ez leginkbb olyan regnyek tartoznak, amelyek megnevezik a f+st, +iszen ez 6gyis kider,l ltalban mr a m5 ele.n, s -gy nem terelik az olvas figyelmt a szerz gondolatainak irnyba) Bldaknt a Aobinson Vr%soe-t eml-ti) * "-mben nin"s %tals %t!ik%s trsadalmakra, ember s termszet +armni.ra, a "-m egyszer5en a f+s neve, se tbb, se kevesebb) * +armadik "so!ortba azok a m5vek ker,ltek, amelyek flreterelik az olvas figyelmt a regny olvassnak kezdetn (vagy esetleg az rtelmezsnl is#) 0alza" a a:oriot a!a "-madssal a m5 ele.n eltereli az olvas figyelmt Aastigna"rl) * knyvet vgigolvasva azonban nem tekint.,k f+snek a szeren"stlen reget, aki minden !nzt sz-vtelen lnyaira fe"srli) * m5 vgn az olvas mr egszben lt.a a regny szvegt, s t%d.a, +ogy ez is, mint Ftend+al 3rs s feket.e a kor trsadalmi viszonyait, a felemelkeds, a karrier le+etsgeit brzol.a, de a CkorrektD "-mads nem tereli erre a figyelmet) Mt.%k az egyn vlasztsi le+etsgeit (mandarin-mot-v%m#, s az embertelensget a trsadalom minden szint.n) Ma.d minden sz!irodalmi m5 a +rom "so!ort valamelyikbe besorol+at) Wm ?"o "-mvlasztsa egy negyedik kategriba tartozik) ?bbe azok a m5vek tartoznak, amelyek esetben szndkos megtveszts vezrli az -rt a "-mvlasztsban) ?"o le-r.a a szl.egyzetekben, +ogy az eml-tett latin versre, s -gy a regny "-mre vletlen,l akadt r, a rzsa-mot-v%m tbb mint tszz oldalon kereszt,l egyltaln nem .elenik meg) ?z a felfogs azonban nem mond+at ltalnosan .ellemznek a !osztmodern szerzkre) ?ml-tett,k ?ster+zy Bter m5vt, a 2armonia Vaelestist) 7e azt sem mond+at.%k, +ogy ez a szemllet tel.esen 6. lenne, +iszen maga ?"o eml-ti a :oriot a!t) Fzerintem ?"nak igaza van abban, +ogy a szerznek nem feladata a m5vt rtelmezni) *zonban az a szerz sem -tl+et el, aki 6gy vlaszt "-met, +ogy azzal az olvasnak seg-tsget ny6.t, a szveg rsznek tekinti a "-met, amellyel kiemel, nyomatkos-t)

/& =ontos meg.egyezni, +ogy a "-mnek nagy .elentsge van abban is, +ogy egy knyvet leemel,nk-e a knyvesboltban a !ol"rl) =ontos a ., fra!!ns, +angzatos "-m, ami els rnzsre megtetszik a vsrlnak) Bersze attl, +ogy egy knyvet megvesz,nk s vgigolvas%nk, mg nem biztos, +ogy akr egy sort is megrtett,nk belle, illetve +a megrtett,k, nem biztos, +ogy rdemes volt elolvasni) * mai vilgban rengeteg olyan knyv van a !ia"on, aminek az rtke (irodalmi, erkl"si, k%lt%rlis stb)# "sekly, mgis el le+et adni a +angzatos, rdekfesz-t "-me miatt) Fzerintem ?"o * rzsa neve "-m5 regnyben remek,l megtallta a vlaszt erre a !roblmra) Aegnye egyik leglvezetesebb olvasmnyom volt) Fzenz"is st-l%ssal egyes-ti a detekt-vregny izgalmas "selekmnyt a trtnelmi, k%lt6rtrtneti regny rtkeivel ) 1s a vlasztottnl +angzatosabb "-met el se le+et k!zelni) 1s most elrkeztem a legizgalmasabb krds+ez: Mi legyen a dolgozatom "-me< ?setleg: C* "-mvlaszts, "-mads ne+zsgeiD< ?z egy ki"sit t6l sablonos, s t6l sokat elmond a dolgozat tartalmrl) 3agy: C* "-m +elye a m5 rtelmezsbenD< ?z ms fra!!nsabb, de mg mindig t6l sokat se.tet) Zresen nem +agy+atom a "-m +elyt, mert akkor kevesebb !ontot ka!ok) Ialn leg.obb lesz, +a a vlemnyemet ntm bele a "-madsrlG

/'

!) B> A>

K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata

- /l')
E/la6atF
A !"> )zza6 /l/Li 3+ ')z/%9 g1*61l%165% /g27/l0l ;6 &z&lt'% a g'(/% 3/gL/l/*')'t a 3i*6/**a(1%.a*9 3)7/l0l 3- 7'lt/tt'% az /3./-i)'g/t a t/M4*i%a 8-al3t5l> Na(Lai*%.a* az a %'-6')9 3il2/* a-*2.a* *2/-;*% ag2 /)z,t;*% azltal9 41g2 /g2-/ %/ /)/.. t/ '%/*2)'g/t 'gz;*% )z/3'l2/)/*9 /g2-/ t&.. a %')z/* %a(1tt t/M4*i%ai ') %8lt8-li) /l/3 a 4't%&z*a(Lai*%.a*> * )z/-i*t *2/-;*% ag2 /)z,t;*% /zz/lP P'l6%at i) ta-tal3az5 '- /l')'./* 4i at%1zz1* az al..i )z& /g-/O *rra krem a .vt P br elkstem mr ezzel is P, +ogy knyr,l.n legalbb az a.tknak s az ablakoknakT +agy.a meg ket kzzel nyit+atnak) Mert milyen vilg is az, a+ol nem le+et az ablakot mo+n kitrni s 6gy nyitni a.tt, +ogy annak lend,lse P s nyikorgsa P +elyett,nk kimond.a: alig gyztelek vrni) (*n"sel 1va >sszes (ekezdse, 1SSS# 4Q?AZ4; 3*:Q 3?FLEIZ4; * :1B?; ?MI?A@?71F13?M< * krds, +ogy a te"+nika fe.ldsvel milyen arnyban nyer,nk vagy vesz-t,nk, nagyon sszetett s ne+ezen megvlaszol+at) * te"+nika fe.ldsnek !roblematik.a nem"sak a / ) szzadi m5vszeket foglalkoztatta) * g!ek irnti ellenszenv mr szzadokkal ezeltt meg.elent) *z els i!ari forradalom ide.n *ngliban g!rombol mozgalom .tt ltre, amelynek "l.a a g!ek el!%szt-tsa volt) ?nnek az agressz-v megnyilvn%lsnak kzzelfog+at oka az volt, +ogy a g!ek elter.edse miatt egyre tbb ember m%nk.a vlt flslegess, s emiatt sokan elvesztettk megl+etsi forrs%kat) *z i!ari forradalomtl kezdve azonban a g!ek s te"+nikai eszkzk fe.ldse megll-t+atatlan volt) 4em megle! te+t, +ogy a mestersgesen teremtett ember az irodalomban is +amar meg.elent =rankenstein szrnynek k!ben) * flelem, +ogy a g!ek az ember flbe kerekednek, szmos m5alkotsban meg.elenik) Bld%l szmos film veti fel ezt a !roblmt (a Mtri$ trilgia vagy Ftanley ;%bri"k / 1) drod,sszei.a#) *z %tbbi vszzadban a g!ek az let minden ter,letre befrkztek) :!ek seg-tsgvel vgezz,k a +zim%nkt, g!ekkel kzleked,nk, g!ekkel !-t,nk +zat, mg a m5vszeknek is sokszor g!ekre van sz,ksg,k nkife.ezs,k+z) :ondol.%nk a fnyk!szek digitlis g!eire, az -rk la!to!.ra vagy a zenszek elektromos gitr.ra) * /1) szzadi let elk!zel+etetlen lenne g!ek nlk,l) ;rds, +ogy meddig le+et (vagy kell# nvelni a g!ek szere!t let,nkben) 4agyon sok rv szl a te"+nikai fe.lds, a g!ek gyakori +asznlata mellett) * g!ek ala!vet "l.a, +ogy megknny-tsk, knyelmesebb tegyk az emberek lett) ?gy mai fiatal mr el sem t%d.a k!zelni az lett g!ek nlk,l, termszetesnek tart.a ket) nekem is ne+ezemre esik elk!zelni egy na!omat anlk,l, +ogy brmilyen g! szere!elne benne)

/6 Aeggel biztosan nem t%dnk felkelni a telefonom bresztse nlk,l, s elksnk az iskolbl) ?++ez !ersze az is +ozz.r%lna, +ogy a laksom s az iskola kztti t-z kilomteres %tat gyalog kellene megtennem) *z iskolban is sokat bosszankodnk a f5ts s a vilg-ts +inya miatt, s a kt !er"ig tart fnymsolst az rkig tart krmls vltan fel) Ielev-zi, rdi s szm-tg! +inyban nem t%dnk t.kozdni a +-rekrl, levelezni a k,lfldi bartaimmal, s a kedven" ra.zfilmemet sem t%dnm megtekinteni) Ielefon +-.n !edig nem t%dnk beszlgetni a bartaimmal estnknt) Ie+t az let mindenk!!en bonyol%ltabb vlna, +a semmifle g!et nem +asznlnnk) * g!ek a t%domny ter,letn is nagy szolglatot te+etnek az embereknek) *z egyre nagyobb !r-mszmokat ma g!ekkel keresik, a t%dsok mikroszk!ot +asznlnak a v-r%sok tan%lmnyozsra) *z orvoslsban is elenged+etetlenn vlt, +ogy l.,nk a g!ek ny6.totta le+etsgekkel) belegondolni is szrny5, +nyan +altak volna meg llegeztetg! vagy defibrilltor +inyban) bgy gondolom, +ogy a g!ek let,nk fontos s bizonyos szem!ontbl !tol+atatlan rszeiv vltak, de figyeln,nk kell arra, +ogy ne +atrozzk meg let,nk minden egyes rszt) Aengeteg veszlyt is re.t magban, +ogy egyre kevesebb tevkenysget vgz,nk szemlyesen) * g!ek C%ralmtD olyan formban nem tartom elk!zel+etnek, a+ogy az ltalam eml-tett filmek) * valdi veszly szerintem nem az, +ogy a g!ek nt%datra brednek, s -gy veszik t az irny-tst az emberek felett) 3alsz-n5bb, +ogy olyan ltfontossg6 eszkzkk vlnak, +ogy sok ember lett mr "sak a g!ek fog.k befolysolni) 4a!.ainkban is egyre gyakoribb vlik a g!ektl val f,ggsg) Fzmtalan olyan ember van, aki az internettl, a szm-tg!es .tkoktl vagy a .tkg!ektl f,gg) * legtbb ember letben, mg +a nem alak%l is beteges f,ggss, fontos szere!et .tszanak a g!ek Fokszor az emberi ka!"solataink alak%lst is g!ek befolysol.k) Aengetegen vannak, akik !roblmikat mr nem szemlyesen, +anem telefonon, szm-tg!en kereszt,l beszlik meg) 1n is gyakran erre knyszer,lk, !edig fontosnak tartom, +ogy egy beszlgets sorn lssam a !artnerem mozd%latait, ar".tkt) * g!ek miatt a ka!"solatok ,resebb, felsz-nesebb vl+atnak) *z *n"sel 1vtl idzett szveg is arrl r%lkodik, +ogy -r.a fl, +ogy az ember ltal elvgzett a!r, mindenna!i dolgok lassan a g!ek feladataiv vlnak, elvesztik .elentsg,ket s varzs%kat) *z a.t- s ablaknyits mellett . !lda mg erre a kzzel -rt levl s az e-mail kztti k,lnbsg) 2a valaki levelet -r nek,nk, megtisztelnek rezz,k, kellemesen izg%l%nk a felnyits eltt) ?gy e-mail megnyitsakor semmifle szertartst nem kell vgig"sinln%nk, s a levl elveszti szemlyes mivoltt) * g!ek a m5vszetet is k!esek rossz irnyba befolysolni, az ,res, rzelmeket kife.ezni k!telen te"+no zene . !lda erre) Usszefoglalva te+t, sokat nyer+et,nk, de vesz-t+et,nk is a g!ek elter.edsvel) bgy gondolom, +ogy a legfontosabb, +ogy mindenki megtall.a a +elyes egyens6lyt) 1l+et,nk a g!ek ny6.totta elnykkel, lvez+et.,k az ltal%k ny6.tott knyelmet, de nem feledkez+et,nk meg arrl, +ogy ennl sokkal fontosabb dolgok is vannak az let,nkben) 2asznos lenne mindenkinek vente egy-kt +tre meg!rblni g!ek nlk,l lni) 1n ezt meg is teszem minden nyron egy tborban) Hlyen alkalmakkor dbben+et,nk r, +ogy a leglnyegesebb elemei az letnek a g!ektl s a te"+niktl f,ggetlenek)

/J

G> L> L)

K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata

- /l')
E/la6atF
A !"> )zza6 /l/Li 3+ ')z/%9 g1*61l%165% /g27/l0l ;6 &z&lt'% a g'(/% 3/gL/l/*')'t a 3i*6/**a(1%.a*9 3)7/l0l 3- 7'lt/tt'% az /3./-i)'g/t a t/M4*i%a 8-al3t5l> Na(Lai*%.a* az a %'-6')9 3il2/* a-*2.a* *2/-;*% ag2 /)z,t;*% azltal9 41g2 /g2-/ %/ /)/.. t/ '%/*2)'g/t 'gz;*% )z/3'l2/)/*9 /g2-/ t&.. a %')z/* %a(1tt t/M4*i%ai ') %8lt8-li) /l/3 a 4't%&z*a(Lai*%.a*> * )z/-i*t *2/-;*% ag2 /)z,t;*% /zz/lP P'l6%at i) ta-tal3az5 '- /l')'./* 4i at%1zz1* az al..i )z& /g-/O *rra krem a .vt P br elkstem mr ezzel is P, +ogy knyr,l.n legalbb az a.tknak s az ablakoknakT +agy.a meg ket kzzel nyit+atnak) Mert milyen vilg is az, a+ol nem le+et az ablakot mo+n kitrni s 6gy nyitni a.tt, +ogy annak lend,lse P s nyikorgsa P +elyett,nk kimond.a: alig gyztelek vrni) (*n"sel 1va >sszes (ekezdse, 1SSS# *L ?M0?A 1F * :1B Mana!sg termszetesnek vessz,k a g!ek ltt s a te"+nika ro+amos fe.ldst) ?z nem mindig volt -gy, mindssze / vvel eltt,nk nagyon lassan fe.ldtt a te"+nika, ritkn .elentek meg 6. g!ek) Mindssze ;r)e) ' kr,l .elent meg az els egyszer5 g!, a kerk Mezo!otmiban) Hnnentl kezdve "sak ritkn t5ntek fel 6. g!ek, s ezek ltalban mezgazdasgi vagy +ar"szati innov"ik voltak (!l): eke, ballisztika#) Hgazi nagy ttrst az els s msodik i!ari forradalom +ozott) Meg.elentek olyan, a mindenna!okat megknny-t tallmnyok, mint a gzg!, a gz+a. vagy a kisebbek kz,l a telefon s a villanykrte) Fok tallmny meg.elenst egyesek nem nztk . szemmel) Egy !ld%l a szvg! sok ember m%nk.t elvette) :!rombol mozgalmak ind%ltak 6t.%kra, amik +trltattk a fe.ldst) ?zek nem voltak t6l sikeresek, -gy ma mr az informatikai forradalom korban l,nk, a+ol szinte felfog+atatlan%l bonyol%lt g!eket +asznl%nk mg bonyol%ltabb g!ek tervezsre s !-tsre) ?gyre tbb mindenna!.ainkban a kszen ka!ott te"+nikai s k%lt%rlis elem) 2ogy ezzel nyer,nk vagy vesz-t,nk, ne+z krds, de n o!timista vagyok, s +iszem, +ogy az emberisg t%d mit kezdeni a +atalommal, amit a te"+nika ad) Bldkon kereszt,l m%tatnm be gondolataimat) *z egyik fontos !roblmakr, ami a g!ek meg.elensvel egyids, az, +ogy br seg-tsg,kkel kevesebb emberi erre s idre van sz,ksg, ezzel egy,tt m%nkanlk,lisget idznek el) Bozit-v%maibl kvetkezik, +ogy kevesebbet kell dolgozni, az embereknek tbb szabadide.,k van, ami addig nem volt .ellemz) Meg.elent a szrakozs, a nyarals, a +obbi fogalma, amik addig .formn nem lteztek, "sak a sz5k kivltsgos rteg krben) ?zek mindenk!!en . dolgok, s br nem .elent+et.,k ki, de taln boldogabbak a "ivilizlt vilgban l emberek, mint t-+atszz vvel ezeltt) Msrszt az elvrsok is nagyobbak, mert

/( m-g rgen egy .obbgynak elg volt, +a a fld.e m5velsvel el t%dta ltni a "sald.t a legsz,ksgesebb lelemmel s r%+zattal, egy mai m%nks tvre, a%tra, sa.t +zra vgyik) Ibb id .%t viszont a "saldra, s a gyerekeknek sem kell dolgozni%k, tan%l+atnak, m5veld+etnek) Fa.nos negat-v%mok is .rnak a g!ek meg.elensvel) M%nkanlk,lisget ger.esztenek, mert kevs s szakk!zett m%nkaerre van sz,ksg) *z is gyakran megesik, +ogy az ember olyan g!eket !-t, amelyek t6l merszek, amelyekkel nem t%d mit kezdeni) Hlyen volt a Iitani" is, amely vg,l katasztrf+oz vezetett) 7e +ossz6 tvon ilyenn vl+at a fosszilis energia+ordozk elgetse is) :yakoriak az olyan g!ek is, amiket br kszen ka!%nk, de mi dnt+et.,k el, +ogy mire +asznl.%k ket, mi tlt.,k meg tartalommal a birtokls%kat) Hlyen eszkz !ld%l a szm-tg!, aminek nagyon sok fel+asznlsa van) 1let,nk szinte elk!zel+etetlen nlk,le, !edig "sak egy !r vtizede .elent meg) Fzm-tg!!el -r%nk levelet, keres,nk inform"it, tervez,nk, ra.zol%nk, .tsz%nk, filmet nz,nk, zent +allgat%nk, s mg millinyi ms dolgot 5z,nk) *z internet meg.elense !edig vgtelenre bv-tette ezt a sklt) Megismerked+et,nk, beszlget+et,nk a vilg brmely !ont.n l emberekkel, fnysebessggel t%d%nk meg +-reket, inform"ikat) Xgyanakkor ez a nagy szabadsg veszlyeket is +ordoz magban)) Fokan attl flnek, +ogy az emberek elidegenednek egymstl, megsz5nnek a valdi emberi ka!"solatok, s virt%lis ka!"solatok l!nek a +ely,kbe) ?rrl, szerintem, nem le+et egyrtelm5en kimondani, +ogy . vagy rossz, mert egyrszt rdemes s +asznos minl tbbfa.ta embert megismerni, msrszt nagyon fontosak a valsgos trben, fizikai valsg%kban ltre.v emberi ka!"solatok) *z energiaf,ggsg az, ami minden g! +trnya) * szm-tg!re ez tbbszrsen igaz) Mivel a tbbi ltfontossg6 g!et is ezek irny-t.k, lells%k esetn az egsz "ivilizlt vilg megbn%lna) 4agyon fontos krds a fenntart+at fe.lds, mert am-g nem meg6.%l forrsokbl ll-t.%k el az energit, mindig lesz egy +atrid, ami %tn mr nem le+et tbb energia+ordozt kitermelni) 2a !edig nin"s energia, a g!ek lellnak, s mi visszas,llyed,nk %gyanabba a kz!kori +elyzetbe, a+onnan felk,zdtt,k mag%nkat) 0r le+et, +ogy elbb maga a termszet vg vissza knyelmes s !azarl letmd%nk miatt) 3g,l a mindenna!i g!ekrl szlnk, amiket mr sokszor szre sem vesz,nk, "sak +iny%kat rezz,k, +a elromlik vagy +inyzik egy) :ondol.%nk a nagy g!ektl kezdve, mint az a%t, a +5t, az egszen .elentktelennek ltsz g!ekig, mint a kvfz, a mikro) Hgazbl nem is rtem *n"sel 1va krst, +ogy az a.tk s ablakok marad.anak kzzel nyit+atak, "s%k+atak) ?nnyi ervel az a%tk mellzsre is kr+etett volna, mert milyen vilg az, a+ol nem le+et lra !attanni, s btran ellovagolni a messzesgbe))) ?zek a mindenna!os g!ek megknny-tik az let,nket, s br biztosan lenne nmi nevel +atsa annak, +ogy a gyerekek minden na! gyalog men.ek iskolba, de le+et tallni ennl +asznosabb s nem kevsb nevel +ats6 idtltst is) Bld%l foglalkozni le+et a s!e"ifik%s g!ek felt5nsvel ltre.tt 6. m5vszeti gakkal) Hde tartoznak olyan elismert m5vszetek, mint a film vagy a fotm5vszet, vagy akr a g!ek eszttikai meg.elensvel foglalkoz formatervezs) Msrszt sok mindenna!i tevkenysget knny-teni "lz g! tnylegesen flsleges) *z mr az egyn bl"sessgn m6lik, +ogy meglssa, melyek ezek) ) Bld%l nin"sen felttlen,l sz,ksg elektromos ksre vagy +mozg!re) Me+et, +ogy az ilyen g!ek +asznlatval az emberek ell%st%lnak, de kzben kitallnak mag%knak 6.abb elfoglaltsgokat, !ld%l rendszeresen s!ortol+atnak, ami korbban nem volt .ellemz "sak a kivltsgos rtegekre) *zt is a mai emberek szemre szoktk vetni, +ogy nem is t%d.k, +ogy m5kdik az, amit +asznlnak, ami igaz, de mana!sg annyi ismeret van, +ogy nin"s ember, aki mindnek a birtokban lenne) 3als !roblma viszont a g!ek s termkeik +atsa a krnyezetre) 2atalmas mennyisg5 szemetet +almoz%nk fel, amelynek nagy rsze "somagols, nem is maga a termk)

/S ?gszsg,nknek sem tesznek .t a tarts-tszerekkel teli, elre elksz-tett telek) Hgaz msrszt, +ogy ennek ellenre tovbb l,nk a szintn sokat fe.ldtt orvost%domnynak s a nagy mennyisgben gyrt+at gygyszereknek kszn+eten) Usszegezve elmond+at.%k te+t, +ogy a g!ek meg.elensvel sok, az emberisget rgta k-nz !roblma elt5nt, viszont a +ely,kben 6.ak .elentek meg) Fok +agyomnyos rtket elvesz-tett,nk, de sok 6.at nyert,nk) Me+et !esszimistn tekinteni ezekre a vltozsokra, st n+a kell is valamifle visszatart er) *zonban n inkbb a !ozit-v oldalait nznm e vltozsoknak, s remnykedem benne, +ogy az talak%ls, amelynek kze!ette l,nk, . irnyba +alad) bgy tekintek az emberisgre, mint aki eddig gyermek volt, s "sak most kezd igazn felnni)

@> E> N> K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata ))z/4a)1*l,t5 /l/3z')


3a.da @nos: 26sz v m6lva s @%+sz :y%la: *nna rk E/la6atF A 3ag2a- i-16al13 %'t *ag2 3ag*2: /-)'t 1l a)4atLa az al..ia%.a*> <i%'*t i6'zi 3/g VaL6a =*1) ') =84)z G28la al%1t)a a 7/l/Lt') ') /3l'%/z') %/tt0))'g'tP <i./* %&z&) ') 3i./* t'- /l az /3l'%/z') 3/gL/l/*,t')/ a %'t 3+./*P ))z/4a)1*l,t5 /l/3z')'./* 38ta))a ./ a 4a*g*/39 a )z/-%/z/t ') a %'(al%1t) L/ll/3z0itO 3a.da @nos s @%+sz :y%la a magyar irodalom kiemelked alak.ai) 3a.da a cHc) szzadban alkotott, !otik.t fknt az sszetett klti k!ek, szimbl%mok .ellemzik) @%+sz :y%la m%nkssga a cc) szzad ele.re te+et, a 4y%gat m%nkatrsaknt a klasszik%s modernsg egyik legmeg+atrozbb szemlyisge) ;ltszetre a szimbolizm%s, a sze"esszi s az im!resszionizm%s egyarnt .ellemz) 3a.da @nos 26sz v m6lva s @%+sz :y%la *nna rk "-m5 verse tm.t tekintve azonos) * kt klt felidzi if.6sgt, fiatalkori szerelmt) * visszaemlkezs azonban k,lnbz mdon .elenik meg a kt kltemnyben) 3a.da versben a szerelem a klt magnyos !illanatban idzdik fel: C7e n+a "sndes .szaknK ?llmodozva, egyed,l - K M6lt if.%sg t,ndr tavn K 2atty6i k!ed flmer,l)D Agi szerelmt egyes szm msodik szemlyben szl-t.a meg, nmagt !edig a CMontblan" "s6"snD elter,l .gtakarval azonos-t.a) Bontosabban a sz-v szimbl%ma a .g) ?zt fe.ezi ki a vers els sorban ind%l +asonlat: Mint a Montblan" "s6"sn a .g, (G# Vsndes sz-vem tbb nem gT 4em bnt.a 6.abb szenvedly)D * szerelem emlkre sz-ve 6.raled, elt5nik a .g: 1s ekkor mg sz-vem kigy6l, Mint +ossz6 tli ..elen Montblan" rk +ava, +a t6l * flkel na! meg.elenG ?zek a sorok arra is %talnak, +ogy a klt szmra a m6lt felidzse rmteli, de a .elenben boldogtalan, sz-ve CfagyosD, magnyos s el+agyatott) ?rre %tal maga a Mont 0lan" is, +iszen ez a legmagasabb "s6"s az *l!okban) Mindez kivlasztottsgot s magnyt is .elent, mint !ld%l *z ,stks "-m5 versben a szg%ld gitest nszimbl%ma)

91

* "-m arra %tal, +ogy a klt egy bizonyos id!ontbl tekint vissza if.6kori szerelmre, azaz +6sz vvel ksbb) ?z nmileg ellentmond a vers tartalmnak, mert abban megfogalmazdik, +ogy a l-rai n tbbszr is gondol r: C7e n+a "sndes .szaknGD * versben kt id .elenik meg: a .elen s a m6lt) * .elen a magny, a m6lt !edig a szerelem szenvedlynek idszaka) * magny 3a.da kltszetre .ellemzen a kivlasztottsgot s az egyedisget +angs6lyozva .elenik meg: ;r,ltem "sillagmirid 3ersenyt ka"rkodik, ragyog, =e.emre szr.a s%gartT *zrt mg fl nem olvadok) ?z a k! arra is %tal, +ogy a l-rai n tbb mr nem k!es szerelembe esni) * kltemny gazdag klti k!ekben) ?rre mind.rt az els versszakban meg.elen +asonlat szolgl !ld%l (CMint Montblan" "s6"sn a .g G Vsndes sz-vem tbb nem gGD# * +asonlat sszetett klti k!! nvekszik, amelyben szmos megszemlyes-ts (C"sndes sz-vemD, C"sillagmirid ka"rkodikD# s ms metafora (Csz-vem tbb nem gD, Csz-vem kigy6lD, C+atty6i k!edD#, elemi allegria (Cnem bnt.a 6.abb szenvedlyD# is tall+at) *z sszetett klti k! szimbl%mot is magban re.t: a +avas, ma.d a felkel na! fnyben kigy6l Montblan" nszimbl%m, m-g szerelmt a szerelem tavn meg.elen +atty6i k! .elk!ezi) * k!sor +asonlattal zr%l: CMint +ossz6 tli ..elen KK Montblan" rk +ava, +a t6l KK* flkel na! meg.elen) @%+sz :y%la versben szintn felidzdik az if.6sg, a rgi szerelem) Htt azonban nem"sak a lny ar"k!e .elenik meg, rszletesebben idzi fel vonsait, melyek az idk sorn elmosdtak emlkezetben: *z vek .ttek, mentek, elmaradtl ?mlkeimbl, lassan, elfak%lt *r"k!ed a sz-vemben, elmosdott * vllaidnak -ve, els%+ant * +angod G Meg.elenik az ar", a +ang, a vll, a tekintet) 2asonlan 3a.da vers+ez, a szerelem emlke felersdik, a l-rai n nyomatkos-t.a, +ogy nem fele.tette el azt a rgi rzst: 4e +idd, sz-vem, +ogy ez +iba volt, 1s +ogy egszen elm6lt, , ne +idd> * vers "-me - *nna rk P egy lland, idtlen lla!otra %tal, melyet a vers tartalma is kife.ez) 4em egy id!ontbl tekint vissza a m6ltra, mint 3a.da) *nna emlke vgigk-sri egsz lete sorn) ?zt m%tat.a a +rom igeid: a .elen, a m6lt s a .v egyarnt meg.elenik a versben) ?zzel szemben 3a.dnl +inyzik a .vre %tals) @%+sz versben a m6lt a feleds folyamatn kereszt,l m%tatkozik meg: C*z vek .ttek, mentek, elmaradtl KK?mlkeimblGD * .elen ellenttben ll a m6lttal, erre %tal a Cma mrD szka!"solat ismtlse: Ma mr ny%godtan e.tem neved ki,

9/ Ma mr nem reszketek tekintetedre, Ma mr t%dom, +ogy egy voltl a sokblG ?bbl kvetkeztet+et,nk, +ogy aakkora, te+t a m6ltban ez mg nem volt igaz) * .elen lla!ott vgigk-sri szerelme emlke: Mert benne lsz te minden flre"s6szott 4yakkendmben s elvtett szavamban 1s minden eltvesztett ksznsben 1s minden sszet!ett levelemben 1s egsz el+ibzott letemben Megfigyel+et.,k, +ogy *nna .elenltt az let elbb a!r, de k-nos botlsai+oz, ma.d egsz lete flresikls+oz kti) Unmagt P 3a.dval ellenttben nem mitizl.a, inkbb lemins-ti, a val letben botladoznak m%tat.a) ? botladozs, flresikls .elk!e *nna, az if.6kori, nem m6l remnytelen szerelem) *z rkkvalsg mot-v%ma a .vre %talsban tel.esedik ki) *z %tols sorban ismt meg.elenik az arkka kife.ezs, "sak6gy, mint a "-mben, s ezzel a klt keretbe foglal.a a verset) * kltemny lezrsa k,lnbzik 3a.da versnek befe.ezstl) 3a.dnl is meg.elenik az arka sz, de nla ez a + llandsgra %tal) @%+sz versben az %tols sor imdsgszer5: C1lsz s %ralkodol rkkn, *men)D 4em"sak a sort lezr C*menD teszi imdsg+oz +asonlv, erre %tal az ar"+aizl sz+asznlat is: C%ralkodolD %ralkodsz +elyett, CrkknD rkk +elyett) @%+sz verse kevsb gazdag klti k!ekben) ?gy-egy metafora .elenik "sak meg (!l): az let erde.e#, sokkal .ellemzbbek az alakzatok, retorikai elemek (felsorols, ismtls, fokozs s k,lnsen az t+a.ls#) *z *nna irnt rzett if.6kori remnytelen szerelem azonban a l-rai n el+ibzott letnek .elk!v n) Mindkt versben nyomon kvet+et.,k a fele.ts s az emlkezs kettssgt) *z emlkek el+alvny%lnak, de a rgi szerelem emlke idnknt 6.ra felelevenedik) Mindketten szomor6, melankolik%s +ang%latban idzik fel if.6kor%k meg+atroz szerelmt s magnyos .elen,ket) Mindkt vers az let egy lland, rk mot-v%mt .elen-ti meg: a szerelmet, valamint annak el+alvny%lst s n+a mgis 6.raled rzst, melyet +ossz6 id tvlatbl is k!es az ember felidzni)

99

D)

Z> N> K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata


Eg2 3+ '-t/l3/z')/ Mrai Fndor: 2alotti beszd E/la6atF -t/l3/zz/ <-ai S*61-*a% az /3ig-*) l't/t 3/gL/l/*,t0 3+ 'tO <i a )z/-/(/ a %&lt/3'*2./* a 3ag2a- *2/l -/ ') %8ltN--a al5 8tal)1%*a%P Ki7/Lt')'./* t'-L/* %i a l,-ai '* ./)z'6356L-a9 a /-) )z/-%/z/t't 3/g4at-1z59 a /-) )z/-%/z/t't 3/g4at-1z5 /ll/*t't/%9 i60)z/3./),t')/% )z/-/('-/O Mrai Fndor 1S -ban sz,letett s 1S(S-ben +alt meg) * msodik vilg+bor6 %tn emigr"iba knyszer,lt, 1S&(-ban +agyta el vgleg az orszgot) 1lt 8laszorszgban s az ?gyes,lt Wllamokban is) Er, klt, esszista) Ialn leg+-resebb m5ve * gyertyk "sonkig gnek) ?gyik legismertebb verse a 2alotti beszd) * vers kt vvel az emigr"iba knyszer,lse %tn Bosilli!ban, 8laszorszgban sz,letett) * "-m s a keret (az els s az %tols kt sor# egyik legkorbbi nyelvemlk,nkre, a 2alotti beszdre %tal) (CMt.tok feleim szematekkel, mik vagy%nk) KK Bor s +am% vagy%nk)D# * keretben a beszd ele.e .elenik meg mai +elyes-rs s kie.ts szerint mintegy ttelmondatknt, amit aztn !ldkkal bizony-t a klt, ma.d a vgn nyomatkos-tsknt 6.ra megismtel) * kltemny az emigr"irl szl, az ott+ontalansgrl s a megfosztottsgrl) Ivol a +az.tl az ember eltvolodik k%lt6r.tl, anyanyelvtl, felveszi a +elyi szoksokat, s lassa"skn beleolvad 6. krnyezetbe) ?lvesznek az emlkei (CUssze t%dod mg rakni a Margit-szigetet< GD#, a magyar nyelv egyedisge s sz!sgei (Cle+%ll nevedrl az kezetD#) Mrai %tal ;osztolnyira is, aki megnevezte a t-z legszebb magyar szt, kzt,k a C!illagtD, CgyngytD s a Csz-vetD) Megidzi *ranyt, 0abitsot, ;r6dyt, *dyt, akik mind a magyar nyelv mesterei s a magyar kltszet nagy.ai voltak (C* gyereknek aIoldia-t olvasod G* tyrr+eni tenger z6gni kezd s +allod 0abits szavt, KK ;r6dy +rf.a zengi t az a%sztrl .szakt)D#) 7e nem"sak kltk, +anem zeneszerzk, festk is meg.elennek a kltemnyben, s szinte mitik%s magassgokba emelkednek a +az.tl tvol l szmra, m-g 6. +onfitrsainak e nevek semmitmondan egyforma idegen nevek (CG;i volt neki *dy< G *rany szava<GAi!!li sz-ne< 0artk vad szelleme<D#) Ibb ezer kilomterre tvol a testvreinknek sem +inyz%nk, mindenki elfeledett, s a magny +irtelen s kegyetlen,l z%+an rnk) Fzembell-tsknt szolgl te+t ez a sok %tals nyelv,nkre s k%lt6rnkra: a +aza s a Cknyszer+azaD ellenttnek kiemelsre) * l-rai n ennek megfelelen kibrnd%lt, irnival, kis "inizm%ssal realista (C a*z nem le+et, +ogy annyi sz-vGa Marad. ny%godt) Me+etGD#) Fok rvid ki.elent mondatot +asznl Mrai, amikor azt "fol.a, amit le+etetlennek k!zelt,nk, s most mgis le+etsgesnek bizony%l) *z %tals a Fzzat nem idzett szavaira vonatkozik (az nem le+et, +ogy +ibaval minden

9& erfesz-ts#) ?gy olyan vilgban l, a+ol "sak egy a sok kz,l, a+ol szinte "sak adminisztrat-v rtke van, a+ol "sak egy adat) * +az.ban !edig ,ldztt, nem le+et szabad, ily mdon tel.esen ott+ontalan (CI5rd, +ogy mr nem vagy ember aotta, "sak osztlyidegen,KK t5rd, +ogy mr nem vagy ember aitta, "sak szm egy k!letenD#) *lkalmazkodnia kell egy 6. +elyzet+ez, 6. orszg+oz, ami sokszor fel,letes s ,res (Ckee! smilingD#) 1les ellenttek vannak a kt k%lt6ra kztt) Ztkzik a klasszik%s s a modern, a magyar s az idegen orszgbeli, amerikai (C* gyereknek aIoldia-t olvasol, s azt feleli: aokaD# vagy me$iki (C* !a! mr s!anyol%l morog.a ko!orsnk felett: a* +all gytrelmei kr,lvettek engemet>aGD#) 4agy+atalmak kztt kis n!, kis orszg a mienk) ?lt5nik, mint az asztkok, akiket szintn elnyelt az olvaszttgely k%lt6r.%kkal, minden,kkel egy,tt) 1s rnk sem fog emlkezni senki) *lig akad, aki eltemessen) @eltelen s-rokba temetik a +ontalanokat (CMinden katorga .eltelen, +alottrt s-rni krD CMr sar.ad a vadkakt%sz is, mely elfedi neved a me$iki fe.fn, +ogy ne is keressenek)D#) * vers +ang%latnak megteremtsben s a .elents ers-tsben fontos szere!,k van a +ang%latfest szavaknak s a +angszimboliknak: C7irib-darabD, CavittD, Cka"atD, Csz%nnyadD, Cny5gsD, Cmg +allod a +rg !anaszt)D *z angol szavak beemelse a szvegbe kiemeli a szembenllst a +azai s az idegen kztt (C4e m%kkan., amikor a boss megszmol.a fogadD#) * vers vgn !edig visszaford%l%nk a legels meglla!-ts+oz, a 2alotti beszd szavai+oz: CBor s +am% vagy%nkD) Br a!r emlken k-v,l mindent elvesz-t,nk, +a knyszer5en szakad%nk el ott+onrl) * szm%nkra fontos dolgok s sokat .elent emberek eltr!,lnek, a nyelv,nket elvesz-t.,k, s lassan mi is +ason%l%nk krnyezet,nk+z) Agg%mi a sz.ban s kee! smiling)

9'

I> T> A)

K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata Eg2 3+ '-t/l3/z')/


E/la6atF P/t/l/i I)t * *1 /llLa a )z/-/(l0%./* l/zaLl5 l/l%i t&-t'*')/%/t L/l/*,ti 3/g> -t/l3/zz/ a %i.1*ta%1z5 l'l/%ta*i 71l2a3at1%at9 ala3i*t 38ta))a ./ az1%at az /lL-)1%at9 a3/l2/% a 7/)z;lt)'g 71%1z)t )z1lglL%O P/t/l/i I)t *F A knyr?l2 assz&ny Betelei Hstvn a cHc) szzad vgnek s a cc) szzad ele.nek egyik .elents -r.a) 1letm5vben a novellk dominlnak) Hsmert novelli kz,l val A k/ny/r8l assz!ny, melyet 1(SJ-ben -rt) * novellban megfigyel+et a llektani folyamatok fokozatos kibontakozsa, illetve .ellemz a fesz,ltsgkelts s a fokozs) A k/ny/r8l assz!ny fszere!l.e a vnkisasszony ;ati, aki meg+-v.a mag+oz nin"stelen, megzvegy,lt bartn.t, Be!it) ;ati a trtnet kezdettl fogva kedves szavakba b%rkolva szid.a s megalzza Be!it, +angs6lyozva, +ogy bartn.a szegny s l+etetlen) Be!i +amar rokonszenvet s egy,ttrzst kelt a fal% lakiban, tbb seg-t.e is akad (!ld%l s!rni, korst vinni#) ;sbb ;ati megbetegszik, s Be!i knytelen a boltot vezetni, mikzben a vnkisasszony az gybl dirigl) *z id m6lsval ;ati egyre betegebb lesz, ma.d lzlmban (akarata ellenre# le+%ll a le!el valdi n.rl) Be!i viszont tovbb szolgl.a a vnlnyt alzattal) * m5 "-me, A k/ny/r8l assz!ny+ ktflek!!en is rtelmez+et) ?ls .elentsben ;ati megknyr,l Be!in, mag+oz fogad.a a szegny, megzvegy,lt asszonyt) ?bben a .elentsben a "-m ironik%s, +iszen a vnlnynak "sak arra kell Be!i, +ogy valakinl fel.ebbvalnak rez+esse magt) Wllandan megszgyen-ti Cbartn.tD, amely ellenttben ll a Cknyr,letDszban re.l seg-tsgny6.tssal) * "-m msodik .elentst a szere!ek fel"serlsvel ka!.%k: t%la.donk!!en Be!i knyr,l meg ;atn, +iszen alzatosan t5ri megalz meg.egyzseit a megkeseredett vnlnynak, !edig knny5szerrel nevetsgess te+etn, +a visszaszlna, vden magt) * m5 vgn !edig +5sgesen !ol.a ;att, annak ellenre, +ogy az lzlmban szintn vall Be!i irnti %tlatrl, srtettsgrl, bossz6vgyrl) * novellnak +rom szere!l.e van) * kt fszere!l kz,l ;ata .elleme a kidolgozottabb) * megkeseredett s gonosz vnkisasszony a bolt.ban vr.a Be!i rkezst a vrosbl, akit megrkezstl kezdve bnt meg.egyzsekkel illet, Cknyes asszonynakD nevezi, +angs6lyozza, +ogy 6ri sorbl "s6szott le) C4em valami sokat +oztlD P .egyzi meg leki"sinylen) *z elbeszl le-rsbl t%d.%k, +ogy mindezt Cfanyar mosollyalD teszi) 0artn.t sznalmasnak szeretn bell-tani msok eltt (Ca !iszkos ;oronka lnyaD, Cmegvn,lt szegnyD#, ennek ellenre a szeretet ltszatt szeretn mindenkiben kelteni (Cmindig szerettelek, kedvesemD, Cn b-zom bennedD#) ?z a kettssg !arado$ +elyzetet teremt, amely +ozz.r%l a fesz,ltsg fokozs+oz) * fokozst szolgl.a a ksleltets is) *z eddigiekbl is se.t+et.,k, +ogy ;ata %tl.a Be!it, de ez nin"s kimondva a novella szvegben, "sak a ktsz-n5sget rzkel.,k ;ata a viselkedsvel, az elbeszl meg.egyzseivel ers-tik

96 meg benyomsainkat: CN (;ata# mindig all volt) *z let nyomta) N kesernys, "s6f volt)D, "s6fsz.6 volt, sovny, nem volt kedves senkivel, s Cnem knyr,lt senkin)D Htt felmer,l az olvasban a .ogos krds: +ogy trtnt mgis, +ogy Be!it befogadta< Iermszetesen ez is a ktsz-n5sg s lsg rsze) ;sbb megoszt.a vel,nk az elbeszl, +ogy ;ata azrt fogadta be az asszonyt, +ogy rez+esse s reztet+esse, +ogy ersebb valakinl) Xtalst tesz tovbb Be!i rgi nagy lakodalmra, az %rra P melybl rez+et.,k a fltkenysget, s amely "sak ersdtt az vek folyamn) Mikor Be!in seg-tenek a fal%beliek s Bintyi, a s%+an" a kors.t "i!eli, ma.d virgot +oz neki, ;ata a rgi levetett r%+it ad.a r, +ogy 6riassgnak mg az emlkt is eltemesse, s mg ktsgbeesettebben szidalmazza) ?z a fokozs a m5 egszre .ellemz) Vs6"s!ont.a !edig ;ata vallomsa, amelyet betegsge ide.n lzlmban mond) ?kkor der,l ki (bevall.a#, +ogy abba a frfibe volt szerelmes, aki Be!it elvette, +ogy a frfi korbban neki %dvarolt) * lakodalom k!e !edig egsz letben k-srtette) Mg lzlmban is tagadni !rbl.a, +ogy irigy s fltkeny, azt szeretn el+itetni, +ogy mindent .sgbl tett) *mikor eszmlete visszatr, ismt lsgos kedvessgbe b%rkolzik, s folytat.a ktsz-n5 viselkedst) Be!i ;ata ellentte) Vsndes, szomor6, alzatos s +ls) *mikor elszr .elenik meg a m5ben Ckis aszott asszonykntD olvas+at%nk rla) * fal% lakosaiban rszvtet kelt, kedvesek vele az emberek, seg-tik, amikor "sak t%d.k) ;eveset t%d%nk a szemlyisgrl, inkbb a m6lt.rl esik sz: megt%d.%k, +ogy szegny lny volt, akit egy 6r vett el) * fr.e +alla %tn viszont egyed,l maradt, szegnyen) ?kkor fogadta be rgi bartn.e) Be!i t5ri ;ata megalzsait, "sak a m5 vgn s-r.a el magt, .nnek a felsz-nre rzsei) ?nnek ellenre t,relmesen !ol.a tovbb ;atit, le+a.tott fe..el, szrevtlen,l +%llanak a knnyei) * novella +armadik P s egyben %tols szere!l.e Bintyi, a s%+an") ? kedves fi6 seg-t Be!inek korst vinni, !,nksdkor !edig virgot visz neki) * motiv"it, +ogy mindezt "sak ;ata bosszantsra tette-e, +omly fedi) Minden esetre a .tev szere!e r is rillik, akr"sak a kt fszere!lre) * m5ben az elbeszl k,ls szemllknt mesli el a trtnetet) 4em mindent%d, legalbbis nem mond el mindent az olvasknak) 4em magyarz, nem reflektl, nem mond.a meg, mirt t5r Be!i alzatosan) *zrt, mert ilyen a termszete, vagy azrt, mert b5nt%datot rez amiatt, +ogy elszerette bartn.e %dvarl.t annakide.n) *z elbeszli szveg nagy rszt ;ata gondolatainak szabad f,gg beszdben val tolm"solsa teszi ki) Be!i gondolatait semmilyen formban nem ismerteti) ?z is a ki+agys, a ksleltets s a fokozs eszkzv vlik) 4yelve +tkzna!i, mint+a a fal% lakosainak egyike lenne is) * novellban a fokozst tbb tnyez alak-t.a) ?zeknek a szere!,k a fesz,ltsgkelts, mely a m5 egszt t+at.a) ?gyfell a folytonos igazsgtalansgok ;ata rszrl, msfell a refle$i +inya, valamint Be!i +allgatsa (mirt nem vlaszol, mirt nem vdi meg magt<# okoz fesz,ltsget az olvasban) * fesz,ltsgkelts eszkze ;ata viselkedsnek ellentmondsai s ezek lele!lezdse) * folyton ismtelgetett CbartnD sz llandan ellenttbe ker,l ;ata viselkedsvel) *z elbeszl elmond.a, +ogy C%tlta a vnkisasszony a gyerekeketD) ?zek %tn ;ata ll-tsa visszatetszst kelt az olvasban: C?rsen szeretem a gyerekeketD) 2asonlan lele!lezdik ;ata ll-tsa Be!irl: Cn mindig szerettelekD, amikor lzlmban ezt kilt.a: CBedig %tllak)))D * fesz,ltsget ;ata sszetett szemlyisge s ktsz-n5 megnyilvn%lsai fokozzk, amely rnyom.a blyegt a m5 +ang%latra) * novella nyelve a +tkzna!i beszd+ez kzeli, knnyen rt+et, s egyben +iteles) *z idszerkezet lineris, annak ellenre, +ogy a fszere!lk .elenbeli viselkedsnek k%l"sa a m6ltban re.lik) * trtnet Be!i rkezsvel kezddik s a kvetkez nyron fe.ezdik be ;ata megbetegedsvel s felttelez+et +allval) * trtnet ala!veten egy +elyen .tszdik, ;ata +zban, a+ol a bolt is tall+at, egy sta kivtelvel, amikor Be!i v-zrt megy a Maros+oz)

9J Betelei novell.a sszessgben te+t egy .l szerkesztett, !arado$onokkal s kivl .ellemra.zokkal .ellemez+et m5) * trtnetben egyszerre van .elen a fesz,ltsg, ind%latok, elfo.tott rzsek, tovbb a kibontakoz llektani folyamatok egyedisge)

9( H> <> B)

K&z'()zi*t+ 3ag2a- '-/tt)'gi 61lg1zata Eg2 3+ '-t/l3/z')/


E/la6atF P/t/l/i I)t * *1 /llLa a )z/-/(l0%./* l/zaLl5 l/l%i t&-t'*')/%/t L/l/*,ti 3/g> -t/l3/zz/ a %i.1*ta%1z5 l'l/%ta*i 71l2a3at1%at9 ala3i*t 38ta))a ./ az1%at az /lL-)1%at9 a3/l2/% a 7/)z;lt)'g 71%1z)t )z1lglL%O P/t/l/i I)t *F A knyr?l2 assz&ny Betelei Hstvn nem tartozik a magyar irodalom legkiemelkedbb alak.ai kz) ;evsb neves novellista, mint !ld%l kortrsa, Mikszt+ ;lmn) Mindketten a klasszik%s modernsg korszakban alkottak) Mikszt+ a kilen"venes vekben (mikor Betelei * knyr,l asszonyt -rta# adta ki a 0eszter"e ostromt, a Fzent Bter eserny.t s a :avallrokat) ?zek a m5vek az anekdotik%s !rza alkotsai kz tartoznak, s a dzsenti tmba tartoznak) Mikszt+nak azonban az 1(( -as vekben kom!onlt kt novellsktete (mr a m5fa.t tekintve is# kzelebb ll Betelei alkots+oz) * . !al"ok s a It atyafiak, mely %tbbi ngy rszbl ll, s a magnyos !sztorok lett +elyezi kz!!ont.ba, st-l%sban, +ang%latban s a szere!lk szrmazst tekintve +asonl vilgot .elen-t meg, mint a knyr,l asszony) ;,lnsen a fesz,ltsgkeltsben s a llektani folyamatok brzolsban mester ez a kt szerz) Betelei novell.a kt idsd nrl s kette.,k ka!"solatrl szl) Be!i %ra +alla %tn visszakltzik abba a fal%ba, a+ol lnykort tlttte) Agi bartn.e, ;ati fogad.a be mag+oz, "serbe seg-tenie kell a bolt kr,l, melyet ;ati vezet) * vnlny !rbl kedvesen bnni a szeren"stlen zvegyasszonnyal, m egyre tbb sz6rs meg.egyzst illeszt mondand.ba) =knt knyessgrt, elkelbb r%+i miatt kritizl.a Be!it) N !edig alig beszl, !rbl lt+atatlann vlni, szerny, "sndes, alzatos) * szomszdok egyre tbb kedvessggel, figyelmessggel raszt.k el a vendget) Hlyenkor azonban ;ati rettenten megorrol) Lavar.a, +ogy Be!i mg elesetten is tbb rokonszenvvel tallkozik, mint egsz letben) Be!i megrkezse %tn fl vvel ;ati Cne+z betegsgbe esikD, de a boltot nem zr.a be) *z zvegynek kell elltnia t is, meg az ,zletet is, de nem !anaszkodik) *z olvas "sak ekkor t%d.a meg ;ati monolg.bl, +ogy Be!i fr.e azrt +agyta el a vnlnyt vtizedekkel ezeltt, +ogy bartn.t, Be!it elve+esse) * beteg n azt ll-t.a, +ogy br nem volt irigy, %tl.a a bartn.t) Mzlmban a lakodalm%k emlke k-nozza) Be!i az gynl ,l s s-r) ;,lns a novella "-me, %gyanis vlemnyem szerint minkt nre rillik) ;ati akkor knyr,l meg Be!in, mikor a nin"stelenn vlt asszonyt befogad.a, Be!i !edig akkor nevez+et knyr,lnek, mikor a rossz bnsmd s a sok bnt sz ellenre !ol.a beteg bartn.t) Mint mr eml-tettem, ;ati nem t%d kedves lenni ll-tlag szeretett bartn.vel) Wlszent vele) Fzv teszi mr az els na!on, a megrkezs !er"eiben, +ogy Be!i semmi vagyont nem +ozott, de aztn +ozz teszi: C4em is vrtam) 1n nem a vagyon miatt +-vtalak +ozzm, t%dtam, +ogy nin"s is semmid)D =olyamatosan sa.t nagylelk5sgt +angoztat.a) *z zvegyet azzal alzza meg, +ogy !er"enknt emlkezteti arra, +ogy vge az %rizlsnak, ami+ez fr.es asszonyknt +ozzszok+atott +ivatalnok %ra mellett) Htt nin"s sz,ksg 6rias r%+kra, itt nin"s szobalny, aki bek-sr.e a +zba, nin"s els szoba, "sak egy szoba van s a bolt) * vnlny

9S irigysge, knyrtelensge, az +ogy nem knyr,lt so+a senkin, valsz-n5leg abbl fakadt, +ogy nem volt "sald.a, szerettei, neki magnak kellett megkeresnie a kenyert) Fe.t+et, +ogy emiatt %tl.a a gyerekeket is) Egy +t C%tlatos ny.assggal simogattaD Be!it, Ck.elgett a !rtfogsban)D @l rezte magt a t%dattl, +ogy valakinl ersebb) * .vevny alzatos teremts) *z egsz trtnet folyamn egyszer szlal meg, akkor is "sak egy mondat ere.ig) ;ati +amar elr%l.a az olvasnak, +ogy Be!i fr.e meg+alt, ezrt lett nin"stelen az asszony) Agen 6ri sorban ltek, +iszen a frfi . fizetst ka!ott, m mivel az zvegyasszony l+etetlen, ;ati seg-tsgre szor%l) =olyamatosan rezni le+et a fesz,ltsget olvass kzben, a+ogy a vnlny egyre bntbb, az zvegy egyre szernyebb s alzatosabb) Fe.teni le+et, +ogy valami titok, egy m6ltbeli, ki nem mondott trtns irny-t.a a kt nt, de egszen az %tols sorokig nem der,l fny semmire) ;ati 6gy tesz, mint+a nem is ismerte volna Be!i fr.t) *ztn a beteggyn lzlomban mr nem t%d.a magban tartani azt, ami ennyi ven t bntotta, nyomasztotta) *z olvas szmra is fny der,l r, +ogy a +alott frfi vekkel ezeltt Be!i miatt +agyta el ;att) *z eddig kevsb szim!atik%s szere!lt az olvas +irtelen ms megvilg-tsban kezdi szemllni) ?z a srelem volt tetteinek, szavainak mozgatr%g.a) ?gy elkeseredett, ennyi ven t fele.teni nem t%d n keservesen !rbl egy kis gonoszsggal f.dalmat okozni volt vetlytrsnak, amely "sak tredke annak a f.dalomnak, amit lt t, s amely most is k-nozza mg) *z zvegy "sak meg+%nyszkodssal, "sndessggel, fe.t le+a.tva reagl a bntsokra, +iszen !ontosan t%d.a, +ogy a szeren"stlen vnlnynak van igazsga) ?zrt fakad s-rva, amikor a beteg gynak fe.nl ,l, s +allgat.a ;ata szavait) * nagybeteg fl, +ogy lzlmban esetleg olyat mondott, amit nem kellett volna, ezrt kri Be!it, ne +allgasson r ilyenkor) Me+et, +ogy mr a +alln van, de nem akar.a lele!lezni titkt) * leginkbb fesz,ltsgkelt eszkz a m5ben az, +ogy "sak a novella vgn ismer.,k meg a kt asszony viselkedsnek okt) ?kkor der,l fny a m6ltra) =ontos az is, +ogy Be!i alig szlal meg a m5 folyamn) ;ati megbetegedsekor mr t,relmetlen,l vr.a az olvas, +ogy megt%d.a vgre, amit "sak az elbeszl s a szere!lk t%dnak, de nem mondanak ki) * ksleltets s a fesz,ltsgkelts eszkze az is, +ogy az elbeszl szabad f,gg beszd form.ban "sak ;ati szavait s gondolatait kzli, de azt is "sak a titok felfedse nlk,l) *z elbeszl nem magyarz, nem reflektl, alig Cavatkozik beleD a trtnet menetbe) * novella tr- s idszerkezete lineris) *z esemnyek egy fal%ban, ;ata +zban s bolt.ban za.lanak Be!i rkezstl a kvetkez nyrig, n+ny vissza%talssal a m6ltra) (* "s6"s!ont is m6ltbeli esemny: amikor fny der,l a kett.,k kztti fesz,ltsg okra#) 4ekem nagyon tetszik ez a novella, mert Betelei rzkletesen brzol.a a kt knyr,l asszony viselkedst, magatartst, lelki v-vdst, s +atsosan +asznl.a a fesz,ltsgkelts eszkzeit is) ?z a m5 nem marad el Mikszt+ n+ny novell.tl, nagy m5vszi rtkkel b-r)