You are on page 1of 4

Najvažniji propisi i Direktive EU

koji se odnose na vode


 Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive,
2000/60/EC)
 Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda (Urban Waste
Water Directive, 91/271/ EEC)
 Opasne tvari ispuštene u vode (Dangerous Substances to
Water, 76/464/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EEC)
 Direktiva o vodi za piće (Drinking Water Directive, 98/83/EC)
 Mjerenja pitkih voda (Measurement of Drinking Water,
79/869/EEC, 81/855/EEC, 91/692/EEC)
 Površinske vode za piće (Surface Water for Abstraction,
75/440/EEC, 79/869/EEC, 91/692/EEC)
 Podzemne vode (Groundwater, 80/69/EEC, 91/692/EEC)
 Nitratna direktiva (Nitrates Directive, 91/676/EEC)
 Direktiva o vodi za kupanje (Bathing Water Directive, 76/160/
EEC)
Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda
(Urban Waste Water Directive, 91/271/ EEC)
 Cilj Direktive za tretman urbanih otpadnih voda
(91/271/EEC) je zaštita okoliša od negativnih uticaja
izazvanih ispuštanjem otpadnih voda iz urbanih naselja –
aglomeracija.
 Program za primjenu Direktive podrazumjeva
identifikaciju:
– vrste i količine otpadnih voda i
– osjetljivost recipijenta (osjetljive i manje osjetljive zone)
 Program određuje:
– nivo prečišćavanja,
– investicione programe za ispunjavanje zahtjeva direktive
– finansijske implikacije
Oblast primjene Direktive 91/271 EEC za
tretman urbanih otpadnih voda
SANITARNE (sive i crne)
OTPADNE VODE

TRETMAN
SAKUPLJANJE URBANIH
ATMOSFERSKE OTPADNIH VODA OTPADNIH
(oborinske) VODE (kanalizacijski sistem) VODA

CILJEVI
Zaštita finalnog recipijenta (prirodnog prijemnika) sa
težištem na sljedećim razlozima:
INDUSTRIJSKE OTPADNE
VODE (tehnološke ili procesne) - • Zdravstveni - zaštita zdravlja ljudi,
ispuštene u kanalizacijski sistem • Okolišni - zaštita flore i faune,
• Ekonomski – bazni uvjeti za turizam
Direktiva 91/271 EEC
za tretman urbanih otpadnih voda

ES ≤ 2.000 ≤ 10.000 ≤ 15.000 ≤ 150.000 ≥ 150.000

sakupljanje sakupljanje sakupljanje sakupljanje sakupljanje


OSJETLJIVE
ZONE odgovarajuće sekundarno viši stepen viši stepen viši stepen
prečišćavanje prečišćavanje prečišćavanja prečišćavanja prečišćavanja

sakupljanje sakupljanje sakupljanje sakupljanje sakupljanje


NORMALNE
ZONE odgovarajuće sekundarno sekundarno sekundarno sekundarno
prečišćavanje prečišćavanje prečišćavanje prečišćavanje prečišćavanje

MANJE sakupljanje sakupljanje sakupljanje sakupljanje sakupljanje


OSJETLJIVE
ZONE odgovarajuće sekundarno primarno ili primarno ili (izuzetno)
prečišćavanje prečišćavanje sekundarno sekundarno primarno ili
(Prioblane prečišćavanje prečišćavanje sekundarno
vode) prečišćavanje

You might also like