You are on page 1of 3

AKTUELNA LEGISLATIVA U ZEMLJAMA REGIJE ZAPADNOG BALKANA IZ

OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA SA TEŽIŠTEM NA OTPADNIM VODAMA

* ZBORNIK ZAKONA, PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA *

EVROPSKA UNIJA

1. Najvažniji propisi i Direktive Evropske Unije za oblast - vode

BOSNA I HERCEGOVINA

Aktuelna legislativa iz oblasti ekologije i građenja u Bosni i Hercegovini

 Okolinski i sigornosni propisi kod građenja i Direktive Evropske Unije koje se


odnose na ovu oblast

 Lista zakona - propisa relevantnih za ekologiju u Bosni i Hercegovini

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

 ZAKONI

1) Zakon o vodama

2) Zakon o zaštiti okoliša

3) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša

 PRAVILNICI

1) Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne


vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi
prijemnik

2) Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se


nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik
3) Pravilnik o kategorijama otpada sa listama

4) Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima


5) Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na
okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo
ako imaju okolinsku dozvolu

6) Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za


pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o
zaštiti okoliša

7) Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za


pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o
zaštiti okoliša

 ODLUKE

1) Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji federacije


bosne i hercegovine

2) odluka o visini posebnih vodnih naknada

 UREDBE

1. Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama

 PROTOKOLI – FORMULARI - UPUTSTVA

1) FO1 - protokol audita okoliša/životne sredine – upitnik

2) FO2 - formulari za generalni audit

3) godišnji izvještaj o postrojenjima – zagađivačima

4) skraćeno uputstvo načina i procedura za sticanje okolinske dozvole

REPUBLIKA SRPSKA

 ZAKONI

1) Zakon o vodama

2) Zakon o zaštiti životne sredine (prečišćeni tekst)

 PRAVILNICI

1) Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode

2) Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju

3) Pravilnik o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda


kao osnovice za utvrđivanje vodoprivredne naknade
4) Pravilnik o mjerama zaštite, načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva
sanitarne zaštite, područja na kojima se nalaze izvorišta, kao i vodnih objekata i
voda namjenjenih ljudskoj upotrebi

 UREDBE

1) Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka

REPUBLIKA HRVATSKA

 ZAKONI

1) Zakon o vodama

 PRAVILNICI

1) Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u


otpadnim vodama

REPUBLIKA SRBIJA

 ZAKONI

1) Zakon o vodama

 PRAVILNICI

1) Pravilnik o opasnim materijama u vodama

REPUBLIKA CRNA GORA

 ZAKONI

1) Zakon o vodama

2) Zakon o životnoj sredini

 PRAVILNICI

1) Pravilnik o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda


u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih
voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu
otpadnih voda

You might also like