You are on page 1of 12

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE

PROJEKTNI ZADATAK
Primjena mrenog simulatora NCTUns za simulaciju OSP !roto"ola rutiranja

Saraje#o$ %&''( )o*ine

'

Sadraj

U#o*((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+ '( Osno#ni "oraci simulacionog !rocesa((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, '('( '(%( '(+( '(,( '(1( '(2( '(3( '(6( '(8( -e.inicij/ cilj/ simul/cione stu*ije((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, I*enti.i"/cij/ sistem/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, Pri"u!lj/nje !o*/t/"/ o sistemu i nji0o#/ /n/liz/((((((((((((((((((((((((((, Izgr/*nj/ simul/cionog mo*el/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1 Izgr/*nj/ simul/cionog !rogr/m/(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1 Veri.i"/cij/ simul/cionog !rogr/m/(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3 Vre*no#/nje 4#/li*/cij/5 simul/cionog mo*el/((((((((((((((((((((((((((((((6 Pl/nir/nje simul/cioni0 e"s!erimen/t/ i nji0o#o iz#o7enje(((((((((((6 Analiza rezultata e"s!erimenata((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

'('&( Z/"lju9ci i !re!oru"e(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8 Za"lju9a"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('& :iteratura(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((''

Uvod
OSP 4engl( O!en S0ortest Pat0 irst5 u in.ormatici 4mrenim " o m u n i " a c i j a m a 5 $ !re*sta#lja interni$ !roto"ol rutiranja stanja lin"a( OSP je ;ez"lasni !roto"ol rutiranja "oji je u#eo "once!t !o*ele autonomnog sistema na zone zara* #e<e s"ala;ilnosti(R a z # o j O S P ! r o t o " o l a z a ! o 9 e t j e ' 8 6 3 ( g o * i n e " a * a j e o r g a n i z a c i j a I E E E 4 e n g l ( Institute o. Electrical an* Electronics Engineers5 .ormirala ra*nu gru!u "oja #e< '868(* a j e s ! e c i . i " a c i j e ! r # e # e r z i j e O S P # ' o ; j a # l j e n e u * o " u m e n t u R C ' ' + ' ( ' 8 8 ' ( go*ine u #reme "a*a ISO ra*i na s#ojoj #erziji !roto"ola rutiranja stanja lin"a IS=IS$ IEEE o;ja#ljuje te0ni9"i !o;olj>anu #erziju OSP #% *a ;i "asnije na"on niza izmena' 8 8 8 ( i z a > l a i t r e < a # e r z i j a O S P # + z a I P # 2 ! r o t o " o l a u r i r a n a % & & 6 ( g o * i n e u *o"umentu R C 1+,&(?aziran je na -ij"stra algoritmu i "oristi ;ez"lasno rutiranje( Za metri"u "oristi cenu !utanje "oja se !amti u '2= ;itnom ;roju$ >to je cena manja to je ;olja !utanja( Ima ;ru "on#ergenciju nego !roto"oli "oji "oriste *istance #ector a l g o r i t a m ( P o * r a # a autenti.i"aciju "orisni"a$ ;alansiranje sao;ra<aja 4 e n g l ( l o a * ; a l a n c i n g 5 i " o r i s t i nea*resirane inter.ejse za serijs"e lin"o#e(Cjena !utanje je o;rnuto !ro!orcionalna !roto"u na lin"u 4'&6@ !roto"5( Z;og !relas"a n a # e < e !roto"e !oja#io se !ro;lem inicijalne #re*nosti za !rora9un cjene !a s u !roiz#o7a9i rutera omogu<ili *a se !o#e<a inicijalna #re*nost na '&8 ili 9a" i #e<a( Proces razmene ruta ima #i>e .azaA '( R u t e r s # i m a ! o > a l j e " o m ! l e t n u ; a z u ! o * a t a " a o l i n " o # i m a B g e n e r i > e l i n " s t a t e a*#ertisements B :AS .loo*ing %( Na osno#u ti0 !o*ata"a s#a"i ruter$ "oriste<i SP izra9una#anje s#oje ta;ele rutiranja algoritam #r>i

+( Po .ormiranju ta;ele rutiranja s#a"i ruter !o#remeno !o>alje "rat"i Cello !a"et "ojim signalizira *a je i *alje u .un"ciji ,( Te" na s#a"i0 +& minuta ruter generi>e :SA 1( U slu9aju *a *o7e *o !romene u to!ologiji ona se o*ma0 s#ima >alje !oslije 9ega slije*i !rora9un ta;ele rutiranja Ti!o#i !a"eta "oji se razmenjuju u o#om !roto"oluA Cello = Us!osta#lja i o*ra#a a*jacencD sa suse*ima( -ata;ase *escri!tion Pac"et = O!isuje sa*raj lin"=state ;aze na ruteru( :in" state reEuest = Za0tje#a s!eci.i9an *io lin"=state ;aze( :in" state u!*ate = Prenosi :SA *o susje*ni0 rutera( :in" state ac"noFle*gement = Pot#r7uje !rijem susje*o#i0 :SA( S#i !o*!roto"oli "oriste isto zagla#lje !a"eta "oji sa*ri sle*e<e #rije*nostiA Version BVerzija OSP !roto"ola TD!e BTi! !a"etaG ima 1 ti!o#a !a"eta Pac"et :engt0BU"u!na *uina OSP !a"eta u ;ajto#ima Router I- = I- rutera "oji je generisao !a"etG

+%=;itni ;rojArea I- = +%=;itni ;roj "oji i*enti.i"uje o;last 4area5 "ojoj o#aj !a"et !ri!a*aG !a"et"oji i*e "roz #irtuelni lin" u#e" ima ozna"u ;ac";one o;last

1. Osnovni koraci simulacionog procesa


1.1. Definicij cilj simulcione studije
Cilj na>e simulacione stu*ije je !o#ezi#anje u*aljenog ogran"a sa centralom "om!anije( Sa o;zirom na !otencijal "om!anije$ tre;a imati u #i*u sirenje organizacije i .ormiranje *rugi0 u*aljeni0 ograna"a( Cilj stu*ije ta"o7e !re*sta#lja "oristenje OSP !roto"ola rutiranja$ "oji ce omoguciti nesmetano sirenje mreze i cost=e.e"ti#an to" in.ormacija u mrei( Tre;a osigurati "ontinualan to" in.ormacija$ ta"o *a u slucaju !a*a #eze !ostoji *rugi !ut "ojim se in.ormacije mogu razmjenji#ati(

1.2. Identifikcij sistem


Po#ezi#anje *#a *ijela je*ne "om!anije za0tje#a o*re7eni 0ar*#er$ so.t#er i o!eratore( O* 0ar*#era je !otre;no *a centrala i o*#ojeni ograna" !osje*uju racunar sa o*re7enim !rograms"im rije>enjima$ !re"o "oji0 ce se #rsiti "omuni"acija( Centrala tre;a *a ;u*e o!remljena o*re7enim s"la*istem !o*ata"a u "oje ce se u!isi#ati i citati !o*aci( O#a *#a *jela "om!anije cemo !o#ezati o*re7enom mrenom o!remom$ a rutere u mrei <emo !o*esiti *a "oristite OSP !roto"ol rutiranja(

1.3.

rikupljnje podtk o sistemu i nji!ov nli"


Hara"teristi"a sistema je *a centrala >alje u!ute "a ogran"u "roz mreu$ i na"on

o*re7enog #remena !rima iz#jestaje$ centrala ta"o7e #r>i auriranje stanja sistema( Potre;no je !o*esiti !arametre "a*a se #rsi auriranje$ i "a*a se >alju u!ute "roz mreu(

1.#. I"grdnj simulcionog model


Honce!tualni mo*el naseg sistema je !ri"azan na slije*ecoj slici$ !omocu "ojeg cemo *a izra*imo !rogram simulacionog mo*ela(

Sli"a '('

1.$. I"grdnj simulcionog progrm


Za "reiranje simulacije "oristicemo NCTUns=simulator( Nas sistem smo !re*sta#ili sa *#a 0osta "oji nam !re*sta#ljaju centralu i u*aljeni ograna"$ i sa >est strates"i ras!ore7eni0 rutera s!ojeni0 lin"o#ima je*na"i0 !ro!usni0 o!sega 4sl('(%(5 Ta"o7e smo "reirali simulirane !a*o#e #eze izme7u o*re7eni0 rutera u razli9itim #remens"im inter#alima 4sl('(+(5 !rimjer samo za !a* #eze izme*ju rutera% i rutera'(

Sli"a '(%(

Sli"a '(+(

Potre;no je !o*esiti !arametre generisanja sao;racaja o* strane 0osto#a$ 4centrale i ogran"a5$ "ao i !o*esa#anje rutera na OSP =!roto"ol nacin ra*a 4sl('(,( i sl( '(1(5

Sli"a '(,(

Sli"a '(1(

1.%. &erifikcij simulcionog progrm


Po"retanjem izra*jenog simulacionog mo*ela u#jerili smo se *a se !rograms"i "o* iz#o*i ;ez gres"e i *a #jero*ostojno !ri"azuje !onasanje "once!tualnog mo*ela( Program *aje je*na"e rezultate za #eci ;roj nasi0 is!iti#anje !a mozemo za"ljuciti i njego#u "onzistentnost(

1.'. &rednovnje (vlidcij) simulcionog model


Na osno#u rezultata simulacije mozemo reci *a je nas simulacioni mo*el #ali*an u s#a"om !ogle*u$ i *a #jero*ostojno !ri"azuje !rocese i !onasanje "once!tualnog mo*ela$ "ao i *a *aje rezultate u o!segu "oji se smatraju #ali*nim( Hao sto mozemo *a #i*imo na slici 4'(2(5

Sli"a '(2(

1.*.

lnirnje

simulcioni!

eksperiment

nji!ovo

i"vo+enje
Slije*ece sli"e !o"azuju #remena simulirani0 !a*o#a lin"o#a$ "ao i !ri"az to"a !o*ata"a(

Sli"a '(3(

Sli"a '(6(

1.,. -nali"a re"ultata eksperimenata


Naalost nismo mogli ot#oriti nije*an gra.i" "oji !ri"azuje !romjenu !arametara na mrezi$ 4ili je *o mo*elara ili *o simulatora5

1.1.. /aklju0ci i preporuke


Proto"ol OSP je*an je o* 9esto "ori>teni0 !roto"ola u sre*njim i #eli"im mreama$ a !ogoto#o je ;itno >to *oz#olja#a neograni9en rast jer je mogu<e *o*a#anje *o*atni0 !o*ru9ja ;ez oz;iljnijeg naru>a#anja !ostoje<e in.rastru"ture ili !laniranja una!rije*( -ij"straSP algoritam omogu<io je #eli"a !o;olj>anja u #remenu rea"cije na !romjene u mrei$ a OSP ne !ati toli"o o* ;es"ona9ni0 !etlji$ >to je mana -V !roto"ola( OSP *onosi s#e !re*nosti ;es"lasnog 4classles5 ruting !roto"ola( Ne*ostaci OSP =a suA sloenost !roto"ola$ neorganiziranost mree 4;ez !laniranja mreni0 a*resa$ saimanja ruta$ #eli9ine :S ;aze ili !er.ormansi rutera rezultat je !ra#i 0aos5$ !otre;na je #eli"a stru9nost za izgra*nju i o*ra#anje mree$ za0tje# za 0ijerar0ijs"om organizacijom mree(

'&

/aklju0ak
OSP ruting !roto"ol je za*o#oljio s#e za0tje#e u !ogle*u rutiranja u nasem sistemu( Prije s#ega z;og ;rzine rea"cije na !romjene u mrezi$ z;og ;es"ona9ni0 mogu<nosti sirenja mree$ "ao i z;og "#aliteta slanja !o*ata"a i #eoma mali ;roj izgu;ljeni0(

''

1iteratura
=NCTUns 1(& users manul 0tt!A@@sistemac(carnet(0r@no*e@21%

'%