You are on page 1of 4

yi Bir Yazlmc Olmann Reetesi

dll bir yazlmcdan, yazlmc olmann reetesi


10 Eyll 2008

Onur Kazgan ortaokuldan bu yana kendini yazlma adam bir insan. Onun ustal uluslar aras bir yarmada al birincilik dlyle tescil edilmi durumda. 2002 ylnda !merika"da ya#lan $ocket$% &ir'esinde (a)oo *essenger+ !O, -nstant *essenger+ *./ *essenger 0orce gibi g1l raki#lerini arkasnda brakarak $ocket%2!3 adl -4% client uygulamasyla dl ald. 5ununla ilgili detayl bilgi i1in )tt#677888.ss#ocketc)at.com7about.as#9 adresine bakabilirsiniz. Onur"la :iyi bir yazlmc nasl olunur;< balkl bir r #orta= ya#tk. !adaki metni okurken ger1ek bir baar )ikayesi 'e bu )ikayenin sa)ibinin g rlerini renmi olacaksnz. Onur"un zellikle zerinde durduu ey+ iinizi iyi ya#maya odaklanmanz 'e 1ok 1ok basit de olsa bir yerlerden balayarak iin i1ine girmeniz. :KO>,!(-/+ KO>,!(-/+ KO>,!(-/< .e'gili Onur ayn zamanda bir i'eren. Kendi yazlme'ini kurdu 'e baar gra?iini ykselterek ilerlemeye de'am ediyor. Onur"a bir #ro?esyonel olarak deil de kendi iinin sa)ibi olarak sekt rde yer almak isteyenler i1in de g rlerini sordum. O da tm samimiyetiyle deneyimlerini bizimle #aylat. 3eekkrler Onur+ baarlarnn artarak de'am etmesi dileklerimle. Kadir @amolu kadircamA)otmail.com BBB K: lk yazlmla tanman nasl old ! OK6 1CC2 senesinde byk 1abalarla aldrmay baardm %ommodere DE"mle+ 5asic dilinde dergilerden bulduum kodlar denemeye baladm sralarda tantm. O senelerde yazlm i1in #rogram kelimesini kullanyorduk tabii ki. Flerleyen senelerde ise >O. 5asic 'e Gisual 5asic E.0 ile de'am eden bir sre1te yazlmla amat r olarak ilgilenmeye de'am ettim. Himdi ise eki# arkadalarm ile birincil olarak ./E3 %I ile yolumuza de'am ediyoruz. K: Yazlm bir meslek olarak batan semi miydin! Yoksa bir tesad" son c m yazlme#i sa$ibi old n! OK6 ,ise balarndan beri meslek olarak biliim teknolo=ileri kesinlikle tek 1almak istediim aland. Jni'ersite ncesinde ise tandk ?irmalara basit uygulamalar gelitirerek KG5 E.0L )em kendimi gelitiriyordum )em de meslekten ilk gelirlerimi elde ediyordum. ,ise sonrasnda 1 sene gecikme ile kazandm ni'ersitede ayn b lm okumam da bu sreci #)esiz 1ok )zlandrd. 5 ylece dier alternati? konular eleyerek da)a da odaklandm. (ani )obisini meslek olarak ya#abilme ansna sa)i# olmu kiilerdenim. Hu anda da )ala eskisi kadar keyi? 'e )eyecan duyuyorum. .adece eskisi kadar #lat?ormlarda )zl srm atlamyoruz+ da)a tutucuyuz. Mnce olan sindiri#+ sonuna kadar 1 zm salay#+ yeni #lat?ormun oturmasn bekliyoruz. 5u da yazlme'i sa)ibi olmann 'e bir1ok #ro=enin sorumluluunu tamann sonu1larndan biri tabii ki. (azlm meslek olarak ya#mak istiyenlere ta'siyemN eer ger1ekten bu ii ya#mak istiyorsanz artlar sizi neye zorlarsa zorlasn #eini brakmayn. F)tiyacnz olan sadece bir bilgisayar. .izi destekleyen 1ok ?azla kaynak bulacaksnz. (azlm iini sadece 1ok ?azla #ara olduunu dnd i1in ya#mak isteyenlere ta'siyem iseN ncelikle bu ii se'i# se'mediklerini g zden ge1irsinler. Ge tabii ki algoritma yeteneklerini. 5u ikisinden biri eksik olduu zaman O zellikle de keyi? almakP mutsuz 'e skntl bir i )ayat sizi bekliyor olabilir. Qnutmayn ki )er yazlmcnn kendini g rd son nokta bir ka?e sa)ibi olduudur 6L

K: yi bir yazlm m$endisi olarak kendini yetitirmek iin neler ya%tn! &ence b nlardan en etkilisi $an'isiydi! Kendini yetitirmek isteyenlere ta#siyelerin nelerdir! OK6 C0"l yllarda )er ey yeni ekilleniyordu. Mzellikle 3rkiye olarak da sreci e#ey bir geriden taki# ediyorduk. @ou yeni yazlmc bilmez belki+ Fnternet yaygn olmadndan onun yerine 55."leri kullanrdk bilgi #aylam i1in. 3abii ki deiim 'e geliim )z ta)min edilmeyecek ekilde )zl artt sonrasndaki yllarda. O d nemlerde kendimi gelitirmek i1in ya#tm tek ey 'ard tabii kiN gnn 1ounu Obazen tmnP bilgisayar banda ge1irmek. 2er g rdm yazlm indirmek+ denemek+ kullanmak. Fletim sistemlerini kurcalamak+ bozmak+ de?alarca yeniden kurmak. 5u 1almalarn en byk ?aydas ne kadar 1ok sorunla karlarsanz o kadar 1ok 1 zm retebilme yeteneiniz artyor. Mzellikle yazlm gelitirmeye balayan kiilerin bence en byk eksiklikleri bu. Kod yazmak iin en kolay tara?. !ncak karlalan )atalar analiz edebilmek+ sorunlar gidermek+ 1 zm retmek en nemli 'e deerli bilgi bence. (eni 'e eski nesil yazlmclar arasndaki en temel ?ark da bu zaten. Kendini gelitirmek isteyenler i1in genel olarak ta'siyelerim unlarN R $o#ler tm yazlm dillerinin kodlama ya#sn azP1ok bilin+ ancak sadece bir ya da iki tanesine odaklann. K5en bir yazlmcnn bir1ok dilde ayn mkemmele yaknlkta yazlm gelitirebileceine inanmyorum. &aten sekt rn bir sr dili bilene deil+ terci) edilen dili en iyi 'e en etkin ekilde kullananna i)tiya1 'ar. &aten siz bii renirken arkanz d ndnzde yenisi 1kyor. (ani :2oca aslnda temel #rogramlamay bilmek yeterli+ dil ya#sn bildikten sonra+ tm dillerde #ro=e yazarsnS< yaklam bence doru deil. 5u sizin sadece algoritma gelitirme yeteneinizle ilgilidir. 5ir yazlm gelitirme #lat?ormunu etkin kullanmak i1in ona uzun sre odaklanmanz gereklidir. 3abii ki bu sizin yazlm dnyasndaki kalite anlaynzla da doru ortantldr.L R Tenel olarak iletim sistemlerini aratrn+ bilin. (azlm gelitirdiiniz iletim sistemini ise 1ok iyi bilin. Fletim sistemi 1ok iyi bilinmeden kaliteli yazlm gelitirilemez. REitim 'e seminer ?rsatlarn ka1rmayn. 5ir konu )akknda ?ikir sa)ibi olmann en )z yoludur. R 3%$7-$"yi 'e #o#ler iletiim #rotokollerini K03$+ 233$ 'bL iyi bilin+ nasl 1altklarn enin. ! balants kullanmayan yazlm yok artk. R Kesinlikle yeniden kullanlabilir kodlar gelitirin. Kod kt#)anenizi gncelleyin 'e gelitirin. K5ana kod kt#)aneni g ster+ sana nasl bir yazlmc olduunu s yleyeyim 6L L R Olabildii kadar basit Kkarmak olmayanL 1 zmler retin 'e kodlar gelitirin. R Kesinlikle ama kesinlik temiz kod yazn. *ilisaniye mertebesindeki #er?ormans i1in+ kolay okunabilir kodlamadan 'azge1meyin. Q?ak bir ila'e donanm ile kaybettiiniz #er?ormansnz geri kazanrsnz+ ama s#agetti kodlarnz )i1bir ekilde geri 1 zemezsiniz. R Kolay 'e okunabilir kod yazmak i1in ka?anzda ne tr algoritmalar i1in ne tr ya#lar kullanacanz belirleyin 'e bunu alkanlk )aline getirin. (eni 'e da)a basit bir ya# bulduunuzda geri d n# eski kodlarnz mutlaka deitirmeye 1aln. 100 deneme 1 # #ro=eniz olacana+ U #ro?esyonele yakn gelitirilmi temiz uygulamasnz olsun. R Kodlarnza mutlaka yorum yazn. 2er satrna deil+ ama )er blouna. R (azlmlarnzda kesinlikle s?r yama ile #ro=e gelitirmeye zen g sterin. (ama kullanmanz gerektiricek mimarilerden ka1nn. R (azlm gelitiriken+ zellikle ?orm 'e arabirim tasarlarken dier #ro?esyonel uygulamalardan rnek aln. Onlarn nasl ya#tklarna bakn. (eniden ke?etmektense nce zaten ke?edilmi olan g rn. Flk #ro=elerinizde bunu amaya 1almayn. Mnce gnceli yakalayn. Mtesine ge1mek i1in ise biraz deneyim sa)ibi olmay bekleyin. R Fyi bir kullanc olmadan+ iyi bir yazlmc olamazsnz. (azlm gelitirirken kullanc kullanm alkanlklarna dikkat edin. (azlm gelitirirken e'rensel arabirim ksayollarna dikkat edin.

R (azlmc olarak dikkat etmeniz gerekenlerden biri de mteriyi doru 1 zme ikna etmektir. Eer mteri 8indo8s uygulamas ister 'e :kontroller arasnda Enter ile ge1ilsin< der ise+ bu konuda onu doru olana ikna etmelisiniz. 5u tutumu 1 zmn )er yerinde uygulamalsnz. K>eneyimle sabittir ki+ mteri terci)ine braklan )er #ro=e kaliteden uzaklar 'e ileride karmak sorunlar yaanmasna zemin )azrlar.L Kendinizi %ro(e #e rn 'elitirmek kon s nda ilerletmek iin) o Kendi kendinize ya da eki# arkadanzla bir konu ile ilgili bandan sonuna kadar gidecek bir #ro=e ya#n. 5u konu yeni olmak zorunda deil+ )atta olan bireyi yeniden+ ayn ekilde ya#maya da 1alabilirsiniz. !ncak kendinizin de kullanabilecei bir #ro=e se1meye zen g sterin. 2em mteri+ )em de retici olun. o .?rdan analiz edin. .?rdan tasarlayn. 3ertemiz kodlayn. o T rsel tasarmlarn 'e ekran yerleimlerini tamamen kendiniz ya#n. >ier uygulamalardan rnek aln+ ama kesinlikle zen g sterin. o Jrnnz test edin. *kemmel oluncaya 'e i1inize sinene kadar da re'ize edin. o Jrnnz i1in mutlaka sorunsuz 1alan bir kurulum )azrlayn. o Jrnnz tantan bir 8eb sitesi ya da dokman )azrlayn. (ukardaki diyet listesine uyarak gelitirilecek yazlmlarn7#ro=elerin geliime katks olacan dnyorum. 3abii ki bu benim terci) ettiim 'e uyguladm bir diyet 6L K: Bir yazlme#i sa$ibi olarak, kendi yazlme#lerini amak isteyenlere ta#siyelerin nelerdir! OK6 (azlme'i sa)ibi olmak yazlm gelitirmek 'e kod yazmaktan 1ok te bir durum tabii ki. $ro=enin )er tara? ile en #ro?esyonel yaklamnz ile ilgilenmeniz gerekiyor. Eer #ro=e yaam d ngsne )akim deilseniz giriiminiz baarsz olabilir. 5ununla beraber tabii ki iyi bir 1e'reye sa)i# olu# 'e sekt re de ksmen )akim olmanz gerekiyor. (azlme'i iletirken de en ?azla dikkat edilmesi gerekenlerden biri de i1 ya#nz. !r dzenli 'e sistematik 1alan bir kiiliiniz yok ise ksa sre s#agetti yazlme'ine d nebilirsiniz. Qnutmamak gerekir ki )er ya#tnz #ro=e i1in akabindeki yllarda desteini de 'ermenizi gerektirir. 5u artlar salamak i1in i1 ya#nz iyi kurgulamanzda ?ayda 'ar. Mzetle sekt rde #imeden kesinlikle kendi yazlme'lerini a1malarn ta'siye etmiyorum. Mnce yazlmc olarak+ sona da #ro=e y neticisi olarak g re' almallar sekt rde. 2a?i? suyunu braktlar m+ altn ks# yeni oluumlar i1in 1almalarna balayabilirler 6L K: Bir yazlme#i sa$ibi olarak, yazlm %ro"esyoneli olarak alacaklara ta#siyelerin nelerdir! OK6 5enim ta'siyem+ 1almalarnda yukardaki diyet listesini uygulamaya 1alsnlar. 5u onlarn yazlma+ #ro=eye 'e kaliteye olan yaklamlarn gelitirecektir. (azlm gelitirmek keyi? 'ermiyorsa+ meslek terci)lerini g zden ge1irsinler. (azlm ancak moti'asyon 'e )eyecan duygular ile ger1ekten 'erimli )alde gelitirilebilir. (oksa srekli bugn bildiinizin yarn eskidii bir #lat?ormda #ara kazanmak ger1ekten 1ok zor. .k Kullanlanlara Ekle !rkadanla $ayla 0acebookVta T nder 38itterVa T nder

3o#lam **+,- kez okundu. Oyla: .n /k .n Yksek

YOR0123R 3o#lam *4 yorum


1234Sonrak i

5678 Online 9iyaretisi yazm: @ok teekkr ederim yaznz bir nebze da)a )eyecanlandrd beni.
12 ub 2010 22:40

(okercra"t yazm: teekkrler...


06 ub 2010 10:26

5678 Online 9iyaretisi yazm: yazlm zerine mail gru# lara ye olarak gncel #roblemlere katkda bulunabilir destek alabilirsin.
21 Eki 2009 10:06

5678 Online 9iyaretisi yazm: ben 1E yanda k1k bir yazlmcym ileriye y nelik bir istek 'ar i1imde. Fleride ki )ede?imde yazlmlck doal olarak. !sla bkmadan bu yolda ilerlemek ke?etmek renmek 'e yazmak istiyorum. 3ek sorunum ise bir grubumun olmamas. /asl 1are bulabilirim bilmiyorum. Onur Kazgan abi liseye yeni ge1tim eer ni'ersteyi de bitirirsem sizin yannzda 1alma imkan 'e koullar nelerdir beni aydnlatr msn; Himdiden 3eekkrler 0urkan !date#e EP#osta6 dooms.timeA)otmail.com