You are on page 1of 5

Programc olabilmek ?

ok uzun ok. Anlatlacak ok ey var, hangisinden balayaym, bilemiyorum.


20 Mart 2010

ok uzun ok. Anlatlacak ok ey var, hangisinden balayay , bile iyoru . !irazck "ok de#il$ %rogra la a ile ilgilendi#i buluru . 'erik de aa# yukar ayn olur he%. iin &oru lara gireri her girdi#i de benzer bir balk

!irileri dilden girer, (b)rleri algorit adan kar. !irileri *eb dillerini (ver bir di#er ++, "-esneye y(nelik %rogra la a$ der. !eni gibi . &anatikleri de tutturur . de . diye. /er neyse 0 !u se&er bir de#iiklik ya%ay baka bir yerde yaz ad# ekilde yazay .

1onda s(yleyece#i i bata s(yleyi 2ir i yldr u#rayoru ben programc oldum diyemedim. -asl olunur sorusuna cevap yok bu nedenle. 2alnz size unu s(yleyi . Akade ik olarak iler nasl y)r)r anlatsak iin tersi sadece %rogra la ada yaanr. 2ani bili sel al ay ya%arsnz ardndan akale yaynlarsnz sekt(rde bunu alr )r)ne evirir. !unun tek istisnas bilgisayar sekt(r)d)r. 1iz daha bir eyin bili sel akla asn getir eden birileri yeni bir )r)n getirir. 3sacas akade i her za an bilgisayar sekt(r)n)n gerisinde kal% )rettiklerini belkele ek ve kantla akla u#ra ak zorunda kalacaktr. "4arihe not d)t) .$ !u nedenle bili sel akale oku akla, kita% oku akla unla bunla kursla asla iyi bir %rogra c olun az. A a ilk ad at aya yard c olur. 1oruyu soran arkadaa aksad bil iyoru . ,ara kazan aksa0 !en o ite yoku gibi ben sadece yir i yl verebildi bunu anlata a . ve (#renecek ok

A a yeni iyi bireyler ya% aksa0 dedi#i eyi oldu#unu g(rd) .

5illerle u#rarsan ki g(rd)#) as% &alan *eb %rogra cs olur karsn. 6eb say&as tasarlar %ara kazanrsn. 2ada arkadalarn dedi#i dillerden birini yada bir kan (#renirsen uhasebe %rogra yazar durursun. 5il sei i ayr konu buna de#in eyece#i . 'in &else&esi kark hereyde tek esa7a s# ayacak. 8ncelikle elinin biraz havyaya de# esi laz . 2ani devre teorilerini oku akla o devreleri kur ak &arkl eylerdir. 9lin biraz kirlenecek biraz havya du an yutacaksn. + devre ela anlarn kurcalarken g(receksin ki bellek balayacaksn. od)lleriyle ,:. lerle ve ,;. lerle u#ra aya

1onra d)nya bak an de#iecek, iinde belle#i bulunan ,;. ve ,:. entegreleri ve burada saya ad# baka t) leik devre ele anlar bulunan hereyin bir ekilde %rogra lanabildi#ini kavrayacaksn. 2ani artk d)nya senin iin, ,. den ibaret de#il her t)rl) %rogra lanabilir elektronik aletin nasl %rogra lanabildi#ini (z) le ek iin bir g(zle sahas haline gelecek. <aten devreleri tandka ne de ek istedi#i i anlayacaksn. 1onra arkadalarn ucundan kysndan bahsettikleri, diller devreye girecek. + kadar kar ak kodlar ve tekrarlar yaz aya balayacaksn ki bunlar daha basit dillerle (z) le eye balayacaksn bu dillere )st d)zey diller deniyor. !u diller sadece ileri kolaylatryor &akat bazan bunlardan vaz gei% baa d(neceksin )nk) )st d)zey diller kstlan dillerdir. !u duru da tekrar eline data sheetleri anualleri alacaksn...

=st d)zey diller konusu diller konusunun bir ks . 5illeri y)zlerce ekilde sn&layabilirsin. 2a%sal diller -esneye 2(nelik 5iller 2oru lanan 5iller 5erlenen 5iller 6eb dilleri, scri%ler, vs vs kategorile e y(nte ine g(re de#iir. 5il konusuna takl a, bir iki dili (#renince he%sindeki ant# anlayabilecek hale gelirsin. 5il konusunda bir abi nasihati> 5il (#ren ek baka eydir edebiyat baka eydir. /er dil bilen kita% yaza az... !u a ada arkadalar algorit adan bahset iler bu iin edebiyat algorit adr. !ir ii ya% ann yol haritas ve basa aklardr da diyebiliriz. 2(nte lerin ne kadar (zg)n ve sade ise o kadar saygde#er (z) ler )retirsin. Algorit a kita%larn inceler (#renirsin. !ulank antk ya%ay zeka gibi %o%)ler konularda kula#na alnacak... Algorit a konusunda abi nasihat > 1adelik zera&ettir. !itti i aalese&> bu balangt, ilerleyen yllarda (#rendi ki iyi edebiyat iin iyi ate atik laz . +laslk teorileri, ikili say siste leri, di&eransiyel denkle ler, atrisler, sonlu ele an y(nte leri, n) erik analiz, la%lace al lar ve saya ad# bir ok konuda bilgi edin en gerekecek. )nk)0 ,rogra la a ate atiktir... 1onra bir yol ayr na geleceksin0 ,. %rogra la a yada oto asyon ve g( )l) siste ler. 4ah ini ,. seeksin0 bu nedenle oto asyon ve g( )l) siste lerden bahset eyece#i . ,. )zerinde de yol ayr lar ok. 6indo*s u u olacaksn ;inu? u u yada her ikisi de i@

6indo*s cu isen bir k(t) haberi daha var0 A,: "A%licatin ,rogra ing :nter&ace$ denilen y)zbinlerce a%i &onksiyonu ile bo#u aya balyacaksn. 1anr ( r)nden bu a%iler bir ka yl g(t)r)r. 1onu u uhasebe %rogra yaz ak isteyeceksin ve g(receksin ki uhsebe de bil en gerekecek, )hendislik %rogra lar iin )hendislik, oyun %rogra lar iin gra&ik vs vs. Ae yine anlayacaksn ki bu oyun tek kiilik bir oyun de#il eki% ii uz anlar ve tak al as gerektirecek... 6eb konusu ise 4.,B:, ve di#er %rotokolleri (#ren ek, +1: nin ne de ek oldu#unu (#ren ek, a# to%olo7ilerini (#ren ek gibi bir tak ek k)l&etler sonunda sizi ya .C yada A1, gibi Microso&t )r)nlerine k(le ya%acak yada ucuz *eb sitesi %azarla acs haline getirir. Air)s yaz a hayalleri ve hackerlk oyna ak ise ba baka bir konu burada anlat a . -eyse ok uzat ay . 2azsa yine kita% olacak bir konu. 1onu bir ata s(z)> !ilgisayarn bildi#i tek bir dil var 10011011... 1ayglar la. Alntdr. ,rogra la a =zerine 4avsiye 3aynak> ***.yaztasarla.co 1k 3ullanlanlara 9kle Arkadanla ,ayla DacebookEta F(nder 4*itterEa F(nder

4o%la #yla$

!!" kez okundu.

%n &''k %n ('ksek (#)*+,A) 4o%la


123Sonraki

! yoru

-./P #nline 0iyaretisi yazm$ Gsen kendi iine sayg duy adktan sonra sana ki kaybediyorsunH sayg duyar ki, neden yaknyorsun, batan

i tek bana duru u kurtar az, eletirinin oda# esle#in ciddiye aln ad# orta dr dikkatli okursan. yoksa, bana ya da ii e saygszlk ya% aya kalkana rastla ad daha. (yle birey olursa bile bu beni iin dear7 kayna# olur. sizin iyi niyetiniz bir ie yara yor alese&... kuzey kbrs 4... de bile bilgisayar )hendislerinin bir odas varken, bu koca )lkede bilgisayar uz anlarnn res i bir eslek (rg)t) yokI oto ka%ortacs veya bir eek se eri )reticisinin bile esna& odas var oysa. ciddiyetsizli#i &arkedecek kadar ciddi ilere kalk adnz belki de... belki de bu esle#i en ciddi ekilde ya%an sayl insanlardan birinin eletirilerini alaya al aya kalk anz da bu ciddiyetsizli#in bir uzants.
Bugn 06:18

-./P #nline 0iyaretisi yazm$ Gsizi ve d))ncelerinizi t) %rogra c arkadalar adna knyoru .H

adn kulland#n arkadalarn ki ler@ kod yaz ad# &ikrini nasl edindin bile iyoru . ben 20 yldan &azla . ve as kodu yazd , ta ir etti#i bilgisayarlarn saysn hatrlaya yoru . J0 yla yakndr da elektronik ve bili le ilgileniyoru . knasan ne olacak, senin beni kna an duru u d)zeltecek i@ elinde anta gezen &or atlar to%lu a kazandracak@ *indo*s kurabildi#i iin d)kkan aanlar utandracak@ kendi dalnda i bula ad# iin esle#i i ya%anlar karacak@ isiz, zor duru daki eslektalar a u&uk aacak @ sen hi hastabakcyla baheki i bir tutan hasta g(rd)n )@ a a bilgisayarcy diyen herkes ayn torbaya atyor halk. %iyasadaki ak a bilgisayarclarn, )ka#t satclarn yaratt# kaosun bedelini ki t)t)n eks%erleri i@ (d)yor sence@

belki de senin tuzun kurudur, ilerin tkrndadr. ((yle bi 10K1L iyeri de#itirecek kadar al %iyasada, de#iik ehirleri gez, &arkl %ro7elere gir, y(net... ananzn babanzn evinde oyuru% babanzn alverdi#i bilgisayarla kahra an kesil eyin. baka bir ehre gidi% bilgisayarclkla ada ol ay deneyin, geliriniz giderinizi zor karlasn, bakal kod yazacak hevesiniz, itahnz kalyor u. a ay oyna az a a a insan kod yazabilir diyorsanz, bunu

tart adan uygula ayla is%atlayn. ya da ali abinizi knay% gein. >$$
Bugn 05:57

-./P #nline 0iyaretisi yazm$ G !ir g)n gelin, sizi .1 ".o %uter 1cience M !ilgisayar !ili i$ sn&larndan birine sokay H o dedi#in okullarda &i tarihte ben de okudu diye hatrlyoru . idealist ol an g)zel, u ar bunu uzun za an koruyabilirsin. beni kzdran, uzun yllarn tecr)besiyle sabit tes%it, gen beyinlerin heba edil esi. ilgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz, yetkililer soru suz, soru lular yetkisiz. hal b(yle olunca, herkes ilgili, herkes yetkili. bilgisayarclk varlkl kiiler iin etiket eslek olarak ya%labilse de varlkl ol ayan kabiliyetliler iin cazibesini kaybetti. ve yazl ileri sradan insanlara di%lo a da#tarak ya%trlabilecek bir i de#ildir. en u&ak sarsntda yklan inaatlar z )hendisler ya%yor ol asna ra# en bu haldeysek, %rogra c ola ayacak insanlarn )retti#i %ro7eler ki in )st)ne (ker sen hesa%la. beni g(rd)#) ey okulu bitirene kadar hevesi ve ener7isi kaybolan eslektalar dr. okulu bitirince bireyler )ret e abas yerine sa#la bir iyerine ka%ak at a, biryerlerde koltuk ka% a derdine d) eleri. bunu iste eseniz bile aile ve evre basks ve gelecek endiesi a#r basacaktr. ticari orta , bili sellikten" etodolo7i$ ve idealiz den hayli uzaktr, binary de#il %ara tabanl alr, (#reni li a a e#iti sizdir. okuldaki (#rendiklerin %iyasada, %iyasada (#rendiklerin de okulda ie yara az. %iyasada %i eden, )niversiteyi bitiren not avcs insanlar hoca ya%% (#renci yetitir elerini beklersen b(yle olur. ola ayan bir e#iti ve ie yara ayan bir (#reti siste i oluur. yine de al% yanllar d)zeltebiliriz, a ac oral boz ak de#il, g(rd)#) yanllar %ayla ak, Atann ocuklar yl az, )cadele eder. herkese kolay gelsin...
Bugn 05:30

+usta1a Akn yazm$ Nsosyal ve ekono ik adaletsizliklere ra# en ben kod yazar key&i e bakar baka eyler beni ilgilendir ez diyorsanz, zaten sizde %rogra clk %otansiyeli yoktur, kendini kaybedi vardr.N !u olay sosyal ve ekono ik adaletsizlikle alakal de#il, bir eyi sev ek, bireyler yaratabil e duygusunu yaad# iin utlu olabil ektir. !en, etra& daki herkes isiz kalrsn de esine ra# en O tercihi i de bilgisayar )hendisli#i yazd ve u an !ilkentEte okuyoru . !ir g)n gelin, sizi .1 ".o %uter 1cience M !ilgisayar !ili i$ sn&larndan birine sokay . +rada hukuku, d)zeni ve okula gidi% git e enin gerek olu% ol ad#n g(r)rs)n)z.
Bugn 00:52

+usta1a Akn yazm$ ;inu? ve ak kaynak hakknda ta bilgisi ol ayan ceva% yaz asn bence. 8zg)r yazl %rogra clar %ara kazan yor u zannediyorsunuz@ /er ey koduKyazKsatK%arayKkr de#ildir. Nksacas, a#r tecr)beleri le s(yl)yoru aklK antkKyaratclkK&edakarlk isteyen iler enayiliktir. ne sevgi ne sayg ne de getiri sa#lar. alese&.N diyen 1L>0P, sen kendi iine sayg duy adktan sonra sana ki sayg duyar ki, neden yaknyorsun, batan kaybediyorsun. ben de a#r i ya%acaklar arasnda aday ve bug)ne kadar ya a g(re ya%t# a#r ilerden de he% zevk ald . senin (nerin gibi edebiyatKsosyolo7i tarz eylerden de he% ne&ret etti .

Nbilgisayarclk yetki ve soru luluk hukuku ol ayan ciddiyetsiz bir hayat kadnlar bile yetki belgesiyle alabiliyorken, bilgisayarc ol ak iin s(zl) beyan ve veya bir d)kkan yeter.N

eslektir.

siz de hayat kadn olun o za an. sizin gibi d))nenler y)z)nden bu duru dayz zaten, sizin bu s(z)n)ze acyoru . N)nk) ciddiyetsiz bir eslek.N siz hi bilii hukuku denen birey duy adnz sanr . sizin bu siteye bu yoru u yazabil eniz, eve giderken etronun gel esi vs. g(r)% g(rebilece#iniz herey bilgisayar sayesinde ol utur. Nyani %rogra clk, d)nyann en kolay en serbest esle#idir.N ha ha, siz ne i ya%yorsunuz acaba@ %rogra cl#n ekrana /ello 6ord yaz aktan ibaret oldu#unu u d))n)yorsunuz@ bu udur@ !ug)n ;inu?Eun ekirde#i ka egabyte tr biliyor usunuz@ Q0 k)s)r. ve bunlar sadece . kodlar dr. sadece kod, d)z yaz. bir karakterin de 1 bayt oldu#unu d))n)ce siz d))n)n bakal ciddiyetsiz ve kolay esle#in ne oldu#unu. sizi ve d))ncelerinizi t)
Bugn 00:43

%rogra c arkadalar

adna knyoru .