You are on page 1of 17

KldikommentrKorintusII.

levl

1,12.Apostolidvzlet. 1. V. . Kor. I. 1,13. Timteus testvr L. Kor. I. 4,17; 16,10. 11. Ezen helynek tansga szerintTimteusmrvisszatrtvoltkorintusikldetsbl,midnSzt.Pleztalevelt rta. A szentek = az Achajban lak keresztnyek; Achaja provincia pedig az kori Hel lszsPeloponnzus,Korintuskrnyke. 311.Hlaadsnagyszorongutasblvalmegszabadulsrt;bizalomazistenioltalomban. 34. Szt. Pl leveleiben az apostoli dvzletet rendszerint hlaads kveti vagyaneki adott isteni adomnyokrt, vagy azokrt a kegyelmekrt, melyeket az r a szban for g egyhznak juttatott. Itt azrt ad hlt, hogy Istent valamely nagy veszlytl sza badtottameg. 5. Krisztus szenvedsei az apostol szenvedsei Krisztusrt, melyek ltal mintegy rszt veszazdvztmegvltmvben,Krisztushallnakgymlcseitazegyeslelkekre alkalmazva. (Kol. 1,24.) Msok szerint Szt. Pl itt a szentek egyessgrl, vagyis az egyes hveknek, mint Krisztus tagjainak szenvedseirl beszl. Az r Jzus az rte el viseltszenvedseketbsgeskegyelmeivelsvigasztalsaivalszoktamegjutalmazni. 6. A Vulgta a grg mondat msodik tagjt ktszer fordtotta le. A ti vigasztalstokrt s dvssgtekrt, t. i. trtnik ez; ugyangy egsztendk ki a mondat kvetkez tagjai is. Szt. Pl szenvedsei az egyhz tagjainak kegyelmeket eszkzlnek ki, s gy hvei nekjavraszolgainak;devigasztalsaiismindenhvnekrmtalkotjk.Ertd,t.i. nektek. 7.Akzsenelviseltszenvedsekkzsdicssgetsjutalmatisszereznek. 8. Szt. Pl itt egy a kzelmltban killt nagy veszedelemrl kezd beszlni. Egyes ma gyarzk a Csel. 19,2340ben lert efezusi zendlsre gondolnak, msok a Kor. I. 16,9 benemltettldzsre,ismtmsokslyosbetegsgrevagyvalamelyelttnkismeret len hallos veszedelemre. Asia provincia Efezust s krnykt foglalta magban. gy hogy mg eleinket is meguntuk, a grg szveg szerint: gy hogy mg letnk fell is ktsgbenvoltunk. 9. A hall vlasza a tagad vlasz arra a krdsre: Vajjon letben maradunke? M sok ezt a verset gy fordtjk : St magunk is hallra szntuk magunkat stb. A halot tak feltmasztsa az isteni mindenhatsgnak legnagyobb fldi tnye. Szt. Pl azt mondja,hogyahallosveszlybl(vagybetegsgbl)valmegszabadulstegyedlaz istenimindenhatsgtlvrhatta. 10.Olynagyveszedelmekbl,agrgszerint:olynagyhallbl(abiztoshallbl). 11. A neknk jutott ajndk a hallos veszlybl val megszabaduls tnye, melyrt nemcsakSzt.Pl,hanemegyhzkzsgeiishltadnakIstennek. 1214.Azapostoldicssge:lelkiismeretnekmegnyugtattanbizonysga. 12. Szt. Pl azrt szmt egyhzainak a 11. versben emltett kzs hlaadsra, mert mindentt nzetlenl, csak Isten dicssgt keresve hirdetteazevangliumot.Szvnk szagrgbenhinyzik.Nemtestiblcsesgben:nemvilgiasblcsesgethirdetve.L. Kor.I.1,182,9.Kivltkpenpedignlatok:Szt.Plakorintusiegyhztlsemmifleanyagi seglytsemfogadottel.(11,9;12,13.) 13. Szt. Pl vdekezik korintusi ellenfeleinek azon vdja ellen, hogy levelei nem feje zikkiszintnlelknekrzelmeit.

14. Aminthogy rszben el is ismerttek. A mondat alanya: a jakarat, Szt. Pllal szem bennemellensgeskorintusihvek.AmiUrunkJzusKrisztusnapjaazutolstletnap ja, midn is a korintusi hveket rm, bszkesg s hla fogja eltlteni, hogy Szt. Pl volt az apostoluk, s is rmmel fogja szemllni hveinek rk dicssgt, abban a tudatban,hogydicssgkjelentkenyfoktnekiksznhetik. 1523.Szt.Plmegokoljaeredetititervnekmegvltoztatst.V..Kor.I.16,59.Azapos tol eredetileg azt tervezte, hogy Efezusbl kzvetlenl Korintusba megy, onnan mace dniai egyhzaiba, Macednibl visszatr Korintusba, s onnan megy Jeruzslembe. (Kor.II.1,15.16.)Deazonhrekutn,melyeketKlhzanpe(Kor.I.1,11.),Sztefans, Fortuna tus s Achaikus (Kor. I. 16,1518.) neki a korintusi egyhz llapotrl hoztak, jnaklttatitervtmegvltoztatni,nmagahelyettegyelreTimteust(Kor.I.16,10.) sutnaTitust(Kor.II.7,6.skk.)kldeniKorintusba,amagarszrlelbbMacednia egyhzait megltogatni s csak ezutn menni Achajba, hogy hveinek ideje legyen a Kor.Ibenkorholthibkkikszblsre,shogyilymdonazapostolnakkorintusil togatsa gy neki, mint hveinek legnagyobb rmre, plsre s lelki hasznra le gyen. Szt. Plnak korintusi ellensgei azonban az apostol ti tervnek gyngdsgbl trtnt megvltoztatst llhatatlansgnak tntettk fel. Ez arra knyszertette Szt. Plt, hogy ti tervnek megvltoztatst megokolja, s az llhatatlansg vdjt vissza utastsa. 15.Ezzelabizalommal:L.13.14.v.Amsodikkegyelem:Szt.Plnakharmadikapostolit jban tervezett msodik tartzkodsa Korintusban, macedniai tja utn, miutn el szr mr Efezusbl is egyenesen hozzjuk akart menni. Ms (kevsbb helyes) magya rzat szerint a msodik kegyelem Szt. Plnak msodik korintusi tartzkodsa (illriai tjautn?)vagypedigKorintusbarkezseKorI.megrsautn.Akegyelemltalban mindenmalasztotslelkirmtjelent,melySzt.Plnakkorintusitartzkodsblh veireradhatott. 17. Test szerint: emberi szeszly szerint. Majd Igen van, majd Nem? vlemnyemet sze szlyesen s llhatatlanul vltoztatome? A grg szveg Igen s Nem szavakat meg kettztetisezzelazlltstmghatsosabbteszi. 18. H az Isten! eskforma, mely szinte megfelel a Bizony Isten! felkiltsnak. A mi beszdnk vagy Szt. Plnak szava ltalban, vagy a tle hirdetett evanglium. Az utbbijelentsta19.versvalsznbbteszi.Nincs:IgensNem,t.i.egyszerre. 19.AzapostoltantsaJzusKrisztusrlnemvltoznatik,mertIstenFia,kitrgyaaz evangliumitantsnak,llandanugyanaz.SzilvnusaCsel.15,40bensazutntbb szr is emltett Szilsnak teljes neve. Timileus: L. Csel. 16,1; Kor. I. 16,10. stb. Mindket tenSzt.Plnaktantvnyaisazevangliumhirdetsbensegttrsai. 20. Az szvetsgben adott messisi gretek s jvendlsek Krisztusban teljesedtek be. men (gy legyen) szt az isteni tisztelet alkalmval a hvek feleltk a papnak Krisztus nevben mondott imdsgra, melyet gy a maguk knyrgsnek ismertek el.(L.Kor.I.14,16.) 21. Krisztusban, a grg szerint: Krisztusra vonatkozlag. A megersts az llhata tossgkegyelme.Veletekegyttazapostolnakkedvesgyngdsgtmutatjahveiirnt. Akifelkentminket,t.i.azapostolitisztsgreaSzentllekltal. 22.Amegpecstelsakeresztsgszentsgiadomnyainakkzlsbenllt,aLlekzloga pedig a megszentel malaszt, mely jogot ad a Szenthromsgnak rk ltsra s br sraamennyeiboldogsgban.

23.Amondatelsrszehinyos(hebraizl)eskforma,melygyegsztendki:ha nem mondok igazat. Irntatok val kmletbl: Szt. Pl nem akarta, hogy az els level benkorholthibktszigorfellpsreknyszertsk,hanemelbbilevelesszemlyes megrkezse kztt korintusi hveinek idt akart adni a visszalsek megszntetsre. Nem uralkodunk szavakkal a grg szvegben a 24. vers kezddik. Szt. Pl nem akar zsarnoki mdon uralkodni hvei felett. A hitben ersen lltak: jabb gyngdsge Szt. Plnak,melyazonbanaztismagbanfoglalja,hogymstekintetbenvannakkifogsai. A2.fejezetmgaz1.fejezetgondolatkrheztartoziksannakfolytatsa. 2,14. Az apostol nem akarta hveit eljvetele alkalmval megszomortani, hanem nekik s n magnakklcsnsrmtsvigasztlastakartszerezni. 1. Magamban szval Szt. Pl szp ellenttes prhuzamot llt fel ezen vers s 1,23. k ztt. Szomorsggal: szomor llekkel, s feddseimmel nektek is szomorsgot okoz va. 2. Szt. Pl maga is rmt akarja tallni korintusi hvei kztt; de ha maga (br knyszersgbl) megszomortan ket. hogyan vrhatn azt, hogy megszomortott hveinekirmtszerezzenek? 3. Azt a dolgot: elbbilevelbenavrfertzrevonatkozrszt.(Kor.I.5.)V..fejeze tnknek 511. verseit. Szt. Pl mg Korintusba rkezse eltt, rsbeli ton akarta ezt a nehz s knyes gyet elintzni, hogy szemlyes jelenlte alkalmval ne okozzon ma gnakshveinekklcsnsfjdalmat. A4.versigenmlybepillantstengedSzt.Plnakhveitmlysgesenszeretapostoli lelkbe. Nem azrt, hogy szomorsgot okozzak nektek: szomorsgtok csak szksges fel ttelevoltanagyobblelkijnak. 511.(Kitrs.)Szt.Plazegyhzblkizrtnyilvnosbnstvisszafogadjaazegyhzba. 5. Valaki: a Kor. I. 5ben emltett vrfertz. Nem engem: nemcsak engem. Rszben: bi zonyos tekintetben. Hogy terhetekre ne legyek: hogy netlozzak.Ezekaszavakrszben szhoz kapcsoldnak; ugyanis, mint a 6. versbl ltszik, nem az egsz korintusi egy hzkzsg, hanem csak annak tbbsgezrtakiSzt.Plparancsraanyilvnosbnst nmagbl,atbbieknemlttkbeteljesenbnnekslyosvoltt.(V..Kor.II.12,21.) 78. Az egyhzbl kizrt bns a kikzsts hatsa alatt mlyen megbnta vtkt, gy hogy most mr maga Szt. Pl kri hveit, fogadjkt szeretettel vissza az egyhz ba. 9.rtam:elbbilevelemben. 10. Amint Szt. Pl apostoli hatalmval s Jzus Krisztus nevben kizrta a nyilvnos bnstazegyhzbl(Kor.I.5,4.5.),gymostugyancsakazrJzusnevben(=szem lyben)visszafogadjatazegyhzba. 11. Hogy be ne hlzzon minket a stn, hogy tlsgos szigorsgunkkal taln hitha gysranevigykaszbanforg,megtrnikszbnst. 1217. Szt. Pl trosi s macedniai tjban nagy lelki gytrelmei kzlt is mindenfel Krisz tusjillattterjesztette. 12.Trosbarkeztem:Efezusblvaltvozsomutn.Anyitottajtazrbanazevang liumhirdetsneklehetsge.(V..Kor.I.16,9.) 13.Nekik:atrosikeresztnyeknek.Szt.PllelkigytrelmnekokanemannyiraTitus tvolltevolt,hanemazaggodalomakorintusiegyhzllapotafltt,melyrevonatko zlagTitustlvrtjobbhreket.Macednibamenk:V..Csel.20,1. 14.Szt.PlazrtadhltIstenneksazrtbeszldiadalrl,mertMacednibantallko zott.Titussal.stleakorintusiegyhzllapottilletlegtbbkevsbbjhrekethal

ott.(7,5.skk.)Azismeretnekillataszkp,melyazrJzusszemlyneksevangli umnak ismerett s a benne val hitet jelenti, mint Isten eltt igen kedves dolgot. (V. .azszvetsgijillatldozatot.Mz.III.1,9.) 15. Az elbbi vers szkpnek folytatsa: maga az evanglium hirdetje is mintegy jillat ldozat Isten eltt. Krisztus jillata vagyunk: mert tlti el apostolainak lelkt. Akikelvesznek:akikasajthibjukblnemhiszneksgyelkrhoznak.Aversutolsr sze szpen fejezi ki azt a nagy igazsgot, hogy Isten a munkt jutalmazza, nem pedig azeredmnyt,melynemamunklkodtlfgg. 16. A hall illata, az let illata, a grg szerint: hallos illat, ltet illat. Jzus Krisz tusismereteletvagyhallforrsaaszerint,amintaztalzatosszvvelelfogadjuk,vagy nmagunktl eltasztjuk. V. . Luk. 2,34. 35; Jn. 9,3941. Erre: Krisztus jillatnak (az evanglium ismeretnek) terjesztsre. Oly sz a grgben nem olvashat. A krdsre Szt.Plnemfelelkzvetlenl,dea17.versbenmegvanakzvetettvlasz:csakazal kalmas az evanglium hirdetsre, aki ezt nzetlenl, egyedl Jzus Krisztusrt teszi. Mi; Szt. Pl s az evangliumot hirdet trsai. Igen sokan: a sajt hasznukat vagy dics sgket keres lapostolok. Meghamistjk az Isten igjt: a sajt egyni vlemnyeikkel s blcsesgkkel. V. . Kor. I. 3,11. skk. A grg kifejezs azt is jelentheti, hogy az l apostolok a sajt anyagi rdekket keresik az Isten igjnek hirdetsvel. A ketts ha nem az llts fokozsra szolgl. szintn: tiszta, nzetlen lelklettel. Mintegy az Isten bl:istenisugallatra.Krisztusban:Krisztussalvalbenslelkiegyeslsben.(12,19;Gal. 2,20.stb.) 3,13. Szt. Plnak, az apostolnak nincs szksge senkitl sem ajnl levlre; az ajnl levele azltalaalaptitkorintusiegyhz. 1. jra: gy ltszik, hogy Kor. I. egyes helyeit Szt. Pl ellensgei az apostol najnl snak mondtk. Nmelyek: az egyes, egyhzkzsgektagjai(segyestanti)ajnlira tokatszoktakkrniegyhzielljriktl(pspkeiktl),haidegenbementek.V..Kor. I.16,3.IttvalsznlegJeruzslembljttzsidkeresztnyekrlvansz. 2. A mi szvnkbe rva: az apostol mlysges szeretete hvei irnt. Ismeri s olvassa min denember:akorintusiakhiteskeresztnyletemindenemberelttismerete. 3. A hasonlat folytatsa. Melyet mi szolgltattunk: V. . Kor. I. 9,2. Az l Isten lelke a Szentllek malasztja. Nem rzketlen ktblkra, mint az szvetsgi trvny (v. . Mz. II. 31,18; V. 9,10.), hanem a szvnek hstblira: Szt. Pl szvbe, mely annyira sze retihveit.V..Jer.31,33.(Ez.11,19;36,26.) 411. Az apostol az jszvetsgnek szolgja, melynek dicssge sokkal nagyobb az szvetsg mlanddicssgnl. 4. Ilyen bizodalmunk: amilyen az 13. versben mondottakbl kvetkezhetik. Krisztus l lal az Isten irnt: Szt. Pl apostolt munkinak minden sikert Isten malasztjnak s Krisztuskzvettsnekkszni.Eztagondolatotbvebbenkifejtiaz5.vers.Elegendk, elgsges voltunk, a grg szerint: alkalmasok. alkalmas voltunk. Mintnmagunkbl: amagunkerejbl.V..Kor.I.3,49.Jn.15,5. 6. Az j szvetsg az dvssgnek Krisztus ltal hozott j rendje, az evanglium, mely egyszersmind a Lleknek (a Szentlleknek, v. . Rm. 2,29: 7,6; Zsid. 10,29.) szolglata. A bet szolglata a ktblkra vsett szvetsgi trvny. A bet l: az szvetsg csak felbresztette az emberekben a bntudatot, st nehz parancsaival nem egyszer a bn nek okaisvolt(Gal.3,19.),debensmegigazulstnmagtlnemadhatott.V..Rm. 7,5. skk.; 8,10. skk.; Kor. I. 15,56. A Llek letet ad: igazi, bens megigazulst. V. . Rm. 8,2.stb.

711. Hrmas sszehasonlts az s az jszvetsgi trvny kztt, mely feltnteti azutbbinakkivlsgtazelbbifltt. 7. Az szvetsgi trvny a hallnak szolglata: L. az elbbi vers magyarzatt. A k vek az szvetsgi trvnytblk. (Mz. II. 31,18;V.9,10.).Mzespgykzvettjeaz szvetsgi trvnynek, mint az apostolok az jszvetsginek. Mzes arcnak mland dicssge annak ml ragyogsa volt Istennel val trsalgsai utn (Mz. II. 34,2935.); deezamlandragyogstallelkpeazegszszvetsgmlandjellegnek. 8.Akisebbdologrlanagyobbravalkvetkeztets. 9. Az szvetsg a krhoztats szolglata, mert bizonyos tekintetben oka a bnnek (L. 6. v.), s gy kihvja Istennek krhoztat tlett a bns ellen. (V. . Mz. V. 27,26.) Az jszvetsgazigazsgossgszolglata,mertbensmegigazulstszerez. 10.Amiabbanarszbenmegdicslt:azszvetsg,melynekdicssgeelenyszikazj szvetsgnektlraddicssgemellett. 11. Amimland(L.a7.v.jegyzett):azszvetsgitrvnyhozsnakelksztjelle gevoltazevangliumitrvnyre(Gal3,24.),sennekeljvetelvelbetltttehivatst. (Zsid.8,13.) 1218.Szt.Plapostolinyltsggalhirdetiazevangliumot. 12. Ilyen remnysgnk: az apostoli mltsgnak tudata, s a mennyei dicssgnek re mnye. Nagy nyltsggal: apostoli btorsggal; L. a 13. versben Szt. Plnak sajt magya rzatt.A13.v.hinyosmondat:nemtesznkgy,mintMzesstb.Arcnazt,amim land:arcaragyogsnakelmlst;agrgszerint;amulandnak(=arcaragyogs naksegyszersmindamulandszvetsgitrvnynek)vgt. A 1417. v. kitrs: a zsidsg szvt lepel bortja, mely elfdi elttk a Szentrsnak valdirtelmt. 14. A lepelben, mellyel Mzes eltakarta arcnak ragyogst, midn a nphez beszlt, Szt. Pl annak elkpt ltja, hogy az elfogultsg, mint a szentrs fltt elterl lepel, megakadlyozza a zsid npet az evangliumi igazsg felismersben; nem rtik meg, hogyamzesitrvnyKrisztuseljvetelvelhatlytvesztette. 15.MikorMzestolvassk:azsinaggaistenitiszteletn. 16.Megtrazrhoz,t.i.Izraelnpe,vagymsokszerint:azszvk.V..Rm.11,25 27. 17. Az r a Llek. Szt. Pl egyltaln nem tantja Krisztusnak s a Szentlleknek sze mlyi azonossgt, hanem mint a kvetkez kifejezs (az r Lelke) mutatja, ugyanazt mondja, amit Jn. 14,18. 26; 15,26; 16,13. 14ben is olvassunk: a Szentllek a Finak lel ke. A vers msodik rsze azt fejezi ki, hogy az jszvetsgi trvny a szabadsg trv nye.(V..Gal.4.fejezet;5,13.) 18.Szt.Plkpletesbeszdnekalapja:Mzesragyogarca(13.v.).Mimindnyjan:az apostolok. Fedetlen arccal szemllvn az r dicssgt: az evanglumi tantsban, s egy kor majd tkletesen a mennyei boldogsgban. Ugyanazon kpmss fogunk tvltozni: a Szentllek bens mkdse lelknket egyre jobban talaktja az r Jzus hasonlatoss gra,gyhogyegyrenagyobbmennyeidicssgrenyernkjogot. 4,16. Az evanglium, melyet Szt. Pl nzetlenl hirdetett, ragyog vilgossg minden jaka ratemberszmra.Ezekaversekmgazelbbifejezetutolsgondolatkrtfolytatjk. 1. Ily szolglatunk: az evanglium hirdetsnek apostoli tisztsge. Aminthogy irgalmas sgot nyertnk: Szt. Pl a neki jutott apostoli mltsgot sohasem tulajdontja a sajt r demeinek, hanem egyedl Isten vgtelen irgalmnak. V. . Kor. I. 15,10; Gal. 1,15. 16.

stb. Nem csggednk el: mindig bzhatunk az r segtsgben, mert vlasztott ki min ketazapostolitisztsgre. 2. Lemondunk agyalzatosalattomossgrl;egyltalnnemltnksnemlnkezzel.A gyalzatos alattomossg a korintusi tvtantk lnoksga volt, mellyel meghamistottk z Isten igjt, hogy azt (nmagukkal egytt) a korintusiak eltt tetszetsebb tegyk. Ve lk ellenttben Szt. Pl csak az evangliumi igazsg egyszer hirdetsvel ajnlja magt a jakaratembereknek.Isteneltt:csakIstentetszstkeresve. 34.Kzbevetettmondat.Elvantakarva:a3,13banmegkezdettkpnekfolytatsa.Szt. Pl azt mondja, hogy az ltala hirdetett tiszta s egyszer evangliumi igazsgot csak azok nem ismerik meg, akik azt a sajt hibjukbl nem akarjk megismerni. E vilg is teneagonoszllek,kiavilgotabnhatalmbantartja.(V..Jn.8,44;12,31;14,30;Ef. 2,2; 6,12.) A hitetlen rtelmet: a hitetlenek rtelmt, hogy ne ismerjk meg azt a flsges kpet,melyetIstenazemberisgnekazevangliumbanmutatottKrisztusdicssgrl. Szmukraszagrgbenhinyzik. 5. Szt. Pl a tantsban nem nmagt s a sajt blcsesgt hirdeti, mint a korintusi tvtantk,hanemegyedlJzusKrisztust.Aversvghezv..Kor.I.4,1;9,19.skk. 6.Hogyasttsgblvilgossgragyogjon,agrgbenfmondat:Asttsgblragyog jon vilgossg! (Mz. I. 1,3.) Ugyanaz az Isten, aki a teremts alkalmval a vilgoss got ltrehozta, Krisztus ltal felragyogtatta apostolainak szvben az evanglium vil gossgt az egsz emberisg lelki megvilgtsra. (V. . Jn. 1,4. 5; Ef.3,9.)JzusKrisz tus arcn, a grg szveg szerint: Jzus Krisztus szemlyben, ki kzvettje, de egy ttaltrgyaskzppontjaazevangliumitantsnak. 718.Azapostolokfldiletellandvrtanusg,derjukafeltmadsdicssgevr. 7. Ez a kincsnk; az apostoli mltsg. A trkeny cserpedny a gynge emberi test. (Taln clzs Szt. Pl gynge testalkatra, v. . 10,10.) Ilymdon mindenki eltt nyil vnval lehet, hogy a Szt. Pl ltal elrt nagyszer eredmnyek voltakpen Istennek mvei,melyeknekcsakeszkze. 812. Szt. Pl gynyr ellenttes prhuzamokban vzolja a sajt ldozatos apostoli lett. 10. Jzus hallt hordozzuk testnkn: az rte elviselt szenvedsekben. (V. . 1,5.) Jzus lete nyilvnval lett Szt. Pl testn, mert az apostolnak lete s mkdse fnyes tan bizonysgaafeltmadsautnrkklJzusKrisztuserejnek.Msmagyarzkaz apostoljvendfeltmadsragondolnak. 11. A 10. versnek hiteles magyarzata. Akik lnk: akik Krisztusban lelki letet lnk. (Msok szerint: amg csak lnk, vagy: akik a sok hallveszedelem kzt mgis let benmaradunk.) 12. A hall munklkodik Szt. Plban azt r sok szenveds ltal. Bennetek pedig az let: clzsakorintusihveknyugalmasletre. 13.Ahitakvetkezversektansgaszerintittaremnytsbizalmatjelenti.Ahitnek ugyanaz a lelke: a remnysget bennnk munkl Szentllek, aki az idzett zsoltrt (115,1.) is sugalmazta, melyben a szent szerz nagy veszedelembl val szabadulsrt adhltIstennek. 14. A keresztsg szentsge minket Jzus Krisztus titokzatos testnek tagjaiv tett, s gy jogot ad a dicssges feltmadsra Krisztus hasonlatossga szerint. Elje llt, t. i. Krisztus tlszke el, az rk jutalom elnyersre. Veletek egytt az apostol mly al zatossgnakshveiirntrzettszeretetnekszpkifejezse.

15. Minden rtetek van: Szt. Plnak minden szenvedse hveinek javra szolgl. (V. . 1,6.) A vers msodik rsze a grgben gy hangzik: hogy a kegyelem, tbbek ltal megnvekedve, a hlaadst bsgess tegye Isten dicssgre. gy a Vulgtnak, mintagrgszvegnekrtelmeaz,hogyakorintusiaknakjutottsokkegyelemketIs ten irnt val mlysges hlra indtja, a buzg hlaads pedig a kegyelmeknek jabb bsgteszkzljekiszmukra. 16.Aklsemberalthattest,melyetasokszenvedsegyrekzelebbviszahallhoz. A bels ember a Krisztus ltal a termszetfltti letre hvott ember, ki a kegyelem l lapotbannaprlnapranagyobbtkletessgrejut. 17.Arvidfldiletszenvedseinekelviselse,melyetakegyelemolyannyiramegis knnyt,mrhetetlenrkdicssgetbiztostszmunkra.(Rm.8,18.) 18. A keresztny ember vilgfelfogst a termszetfltti szempontoknak kell irny taniuk.Althatdolgokafldiek,althatatlanokamennyeijavak. 5,110.Szt.Plnakforrvgyaazgihaza,mintmegrdemeltjutalomutn.Ezaszakaszaz elbbifejezetutolsgondolatkrtfolytatja. 1.Amifldistorhzunkahalandtest,melyetSzt.Plpenmlandsgamiattkny nyen flszedhet storhoz hasonlt. Az Istentl, nem emberi kzzel alkotott rk hzunk a feltmadsban megdicslt test. Szt. Pl oly biztosan remli a feltmads dicssgt, hogyarrlmintmrjelendologrlbeszl:vanpletnk. 2. Shajtsunk ebben: fldi letnkben epedve vrjuk a mennyei dicssget. gi hajl kunkat arra fellteni hajtjuk: az emberi termszet borzad a hall megsemmislstl, s hall nlkl hajtan a test megdicslst, mint majd azoknl fog trtnni, akiket J zusKrisztusmsodikeljveteleletbenfogtallni.(L.Kor.I.15,51.agrgszvegsze rint.) 3. Azt felltvn: a feltmads utn a romolhatatlan testet ltvn fel. A meztelensg a j cselekedetekhinytjelenti.(V..Mt22,11.12.)Figyelmeztetsarra,hogynagygond dalmunkljukrkdvssgnket. 4.Ebbenastorban:halandtestnkben.Ateherafldiletgytrelmei,sflegahall tl val flelem. Nem akarjuk, hogy levetkztessnk: nem szvesen hagyjuk el testnket a hallpillanatban,hanemhallnlklhajtanokazrkdicssgetfellteni. 5.MagaazIstenntttelelknkbeazrkletvgyt,sennekzlogulaSzentlelket kzltevelnk. A 6. vers befejezetlen mondat, melyet Szt. Pl a 8. versben jra megkezd. Bizakodva: a keresztny ember Isten szent akaratn megnyugodva fogadja a hallt, mert ez az tja annak,hogyIstenneksznrlsznreltsbajussunk. 7.FldiletnkbencsakahitltalismerhetjkmegIstentsazrkigazsgokat. 8. A buzg keresztny ember rmmel vrja a hallt, mely lelkt rkre egyesti Is tennel.Ezaversnemllellenttbena2.verssel. 9.Akrtvolvagyunkazrtl:fldiletnkben;akrjelenvagyunk:amennyben. 10. A feltmadsnak biztos volta, mely egyszersmind az rk jutalomnak vagy rk bntetsnekvgsmegpecstelse. 1115.Szt.PltmindentettbenKrisztusszeretete,nempedigahisgsaznzsvezeti. 11. Teht szval az apostol a 10. vershez kapcsolja gondolatt. Az r flelme vagy a szorosan vett istenflelem, vagy (valsznbben) az rnak flelmes tlete. Embereket meg kell gyznnk: embereket (az apostolnak korintusi ellenfeleit) iparkodunk meg gyzni, t. i. szndkunk tisztasgrl, mely Isten eltt nyilvnval. A ti lelkiismerete

tek: a ti meggyzdstek; az apostol remli, hogy: szndknak tisztasgt korintusi hveiiselismerik. 12. Szt. Pl azt akarja, hogy hvei bszkk legyenek re mint apostolukra, annl is in kbb, mert ellenfelei csak klssgekre (kls jmborsg, kesszls stb.) hivatkozhat nak,nempedigszvblfakad,igazernyekre. 13. Ha esztelenek vagyunk: ha nmagunkrl dicsretes dolgokat mondunk. (V. . 11,1. 17. 21; 12,11.) Ha eszesek vagyunk: ha higgadtan beszlnk. Szt. Pl mindenben csak Is tendicssgtshveinekjavtkereste, 14. az r Jzus legtisztbb szeretetbl. Ha szcska a jobb grg kziratokban nem olvashat. A vers msodik rsznek rtelme: az r Jzus, az egsz emberisgnek feje, vgtelen szeretetbl mindnyjunkrt meghalt; vele egytt sbenne a keresztsg ltal mi is mindnyjan meghaltunk, s most mr rajtunk ll, hogy a kegyelem j letben hallnak s feltmadsnak gymlcseit magunkra alkalmazzuk. V. .; 17. v.: Rm. 6,35. 15. V. . Rm. 14,79. Akik lnek, t. i. Krisztusban j, lelki letet. Ezek mr nem lhet nek tbb nz mdon nmaguknak, hanem Krisztus rdekeinek kell magukat szentelnik. 1621. Isten Krisztus ltal kiengeszteldtt a vilggal; az apostolok ezen kiengeszteldsnek hrnkei. 16.Mi:Szt.Plstrsai,ellenttbenkorintusiellensgeivel.Mostantlfogva:mitaSzt. Pl az r Jzus hve s apostola lett. Senkit sem ismernk test szerint: senkit sem rtke lnk a pusztn termszetes s fldi szempontok szerint. Krisztusnak test szerint val is merete arra vonatkozik, hogy megtrse eltt Szt. Pl is a zsidk felfogst osztotta Krisztusrl,stpusztaembernektartotta. 17. Szt. Pl tantsnak egyik alapvet ttele: aki a keresztsg ltalKrisztustitokzatos testnek tagja lett, j teremtmnny lett, mert Krisztusban az rk letre jjszletett. (V. . Rm. 6,6; Ef. 2,10. 15; Kol. 3,9.10.) A rgiek elmltak, me minden jj lett: clzs az szvetsg egyes jvendlseire a vilg ltalnos megjhodsrl a messisi korban, (Iz.65,17;66,22.) 1819. Az r Jzus megvlt halla eleget tett a vilg bneirt, s minden embernek megadtaabelsmegigazulslehetsgt.MindezpedigazIstentlvan:Istenavgsoka s szerzje minden kegyelemnek. Irntunk: az egsz emberisg irnt. Neknk: az apos toloknak;ugyancsakazapostolokravonatkozikarenkszis.Akiengeszteldsszolgla ta (igje) az r Jzus megvlt hallrl szl tants. Krisztusban: Krisztus ltal. Nem tudvn be nekik bneiket: Isten csak azt a bnt nem tudja be, amely tkletesen ki van engesztelve,elvantrlve,sgynemlteziktbb. 20. Az apostolok Krisztus mvnek tisztfolytati s hrnkei.Aversutolsszavaiban komolyfelhvsvanbnbnatrasmegtrsre. 21. Isten Krisztust rtnk bnrt val ldozatt tette: mintegy az szent szemlyre he lyezte az egsz emberisg bneit, hogy azokrt Istennek mlt elgttelt adjon s ne knk a teljes megigazulst megszerezze. A grg s a latin szveg sz szerint gy hangzik: rtnk bnn tette, ahol a bn sz a hber chatttnak (mely egyarnt jelentbntsbnrtvalldozatot)betszerintvalfordtsa. 6,12.Intelemakomolymegtrsre. Az elbbi fejezet utols gondolatnak folytatsa. Mint munkatrsak: t. i. mint Jzus Krisztustisztnekfolytatisgyazmunkatrsai.Istenmalasztjaittabnbnatraval felhvs (5,20.), nem ltalban a felvett keresztnysg. mondja: az Isten. Az idzet Iz.

49,8bl val, ahol az Istennek tetsz id s az dvssg napja a Messis eljvetelnek ideje.Szt.Pleztajvendlstakorintusihveknekadottkegyelemidrevonatkoztat ja. 310. Szt. Pl egyre jobban emelked beszdben gynyr jellemzst adja a sajt apostoli m kdsnek. Ez a rszlet Szt. Plt szletett sznoknak tnteti fel, ki a grg nyelvet is mesterimdonkezeli. 3. Senkinek, a grg szerint helyesebben: semmiben. A mi szolglatunk, a grg sze rint: a szolglat. Szt. Pl gondosan kerl mindent, ami az evanglium terjedsnek akadlyalehetne. 4. Szt. Pl kizrlag ldozatos apostoli letvel ajnlja s mutatja magt Isten szolg jnak. A kvetkez felsorols kilenc tagjt a magyarzk hrom csoportra osztjk. A nyomorsg,szksgsszorongatsltalnossgbanjelentikamegprbltatsokat; 5. a vers, a tmlc s a zendls az apostoli munka kls akadlyai (v. . 11,23. skk.; Csel. 13,50; 14,18. 19; 16,19. skk.; 19,2340.). a fradsg, virraszts s bjtls pedig Szt. Plnaknkntvllaltnmegtagadsai.(V..Csel.20,31.) 6.A4.versgondolatnakfolytatsa.Atudsazerklcsiigazsgokismerete.ASzentl lekben:atlenyertadomnyokltal. 7. Jobbrl s balrl a grgben a fegyverzet sznak kt jelzje; a jobbkzben tartott (t mad) fegyver a kard s a lndzsa, a balkzben hordott (vd) fegyver a pajzs. Kple tesenazevangliumigazsgrtvvottharcrlvansz. 810. Szt. Pl gynyr ellenttekben s egyre fokozd hvvel rajzolja ldozatos apostoli lett. Mint hallra vltak: mint llandan hallos veszedelemben forgk. Mint megvertek:akiketIstenmegfenytettsllandanmegfenyt.Sokakatgazdagtk,t.i.lelki kincsekkel.Semmijksincsen:fldijavakban;mindenkmegvan:Istenben. 1113. Az elbbi gondolat befejezse, a korintusiakhoz intzett szeretettel teljes szzat alakj ban. A 11. vers a 310ben mondottakra vonatkozik. A mi szvnk kitrult, t. i. az irntatok valszeretetben. 13.Viszonozzatokhozztokvalatyaiszeretetemethasonlgyermekiszeretettel! 1418.Abnbnatravalfelhvs(1.v.)folytatsa:apognyokkalvalrintkezskerlse. 14.Nehzzatokegyigtahitetlenekkel,agrgszerint:Nefogasstokbemagatokatfe lemsigbaahitetlenekkel,akikkelt.i.nemilletekssze.AgondolatMz.V.22,10 re emlkeztet. A kvetkezkben Szt. Pl t ellenttes prhuzamot von a keresztnysg s a pognysg kztt. Az igazsgossg s a vilgossg a keresztnysg, a gonoszsg sasttsgapognysg. 15. Blil hber sz, melynek jelentse: semmirekell; idvel a gonosz llek megne vezsrekezdettszolglni. 16.Istentemplomaazegyeshvek(Kor.I.6,19.)sazazokblalakultegyhz.Azidzet Mz. III. 26,11bl val, ahol Istennek az szvetsgi frigystorban val laksrl van sz. 17. A pognysgbl val (lelki) kivls. Az idzetet Szt. Pl Izais 52,11bl veszi: Iz raeltvozsaBabilnibl. 18. Tbb szvetsgi szentrsi helynek (Kir II. 7,14; Iz. 43,6; Jer. 31,9; Ez. 20,34.) igen szpsszeolvasztsa. 7. Az 1. vers a 6. fejezet gondolatkrnek befejezse. Ilyen greteink: a 6,1618ban ol vashat isteni gretek, melyek a keresztnysgben teljesedtek be. A test s a llek min denszennyeatiszttalansgsapognysgnaktbbibnei.

216. Szt. Pl szvbl rvend annak, hogy elbbi levele oly dvt hatssal volt hveire s hogy TitusolyjhrekethozottKorintusbl. 2. Fogadjatok be miniket szvetekbe, msok szerint: rtsetek meg minket! A tovbbiak ban Szt. Pl valsznleg korintusi ellensgeinek ragalmait utastja vissza, vagy pedig szavaikiegsztendk:mintatvtantk. 3. Krhoztatstokra, a grg szerint: krhoztatsra. Az apostol elbbi szigor level vel csak hveinek javt akarta elmozdtani. A kvetkez szavakkal Szt. Pl a 6,1113 banmondottakracloz. 4. Nagy az n bizalmam bennetek, nmelyek a grg szveget gy fordtjk: Nagy nylt sggal (= apostoli btorsggal) szlok hozztok. Telve vagyok vigasztalssal, t. i. a Titus ltal hozott j hrek miatt. Minden szorongatsunk: L. 6,410; 11,2329; itt klnsen Szt. Pl nagy aggodalmrl van sz korintusi hveirt. 5. L. 2,12. 13. Testnknek: ne knk, gyarl embereknek; msok szerint az apostol lelki szenvedsei testi egszsg nekisrtottak.Kvlharcokapognyokkal,zsidkkalsellenfeleivel.Flelem:ahveirt rzettnagyaggodalom. 6.Amegalzottakatagrgszvegszerint:aleverteket.(V..Mt5,5;Iz.49,13.)Titus eljveteleltal(2,12.13.):kitSzt.PlelbbilevelnekmegrsautnKorintusbakldtt. 7. A ti vgydstokat: az apostol utn. A ti srstokat: fjdalmukban, hogy Szt. Plnak szomorsgot okoztak. A ti buzglkodstokat: mellyel Szt. Pl intelmeinek megtartst meggrtk. 89. Szt. Pl szvbl rvend annak, hogy elbbi levelnek szigor hangja a korintusiakat szinte bnbnatra s javulsra vezette, br neki magnak is fjt, hogy knytelen volt hveinek szomorsgot okozni. Isten szerint: Istennek tetsz mdon. Semmiben se szenvedjetek krt: nagy lelki hasznotok legyen. Miattunk (gr.) helyesebb, mintaVulgataszerint:amagatokrszrl. 10. llhatatos megtrst,agrgszerint:megnembntmegtrst.Avilgszomors gaavilgszellemblfakadszomorsg,aktsgbeess. 11.Buzgsgot:ellenttbenazelbbilanyhasggal.(Kor.I.5,2.6.)Vdekezst:hogynem voltrszkavrfertzbnben.Mltatlankodst:avrfertzbnefltt.Flelmet:Szt. Pltl.Kvnsgot,vgydst:hogyazapostolminlelbbvisszatrjenKorintusba.Meg torlst:avrfertznekkikzstst. 12. Nem a srt miatt: nem kizrlag miatta, hanem az egsz egyhzkzsg javrt. A srt a legtbb magyarz szerint a vrfertz; a megsrtett annak atyja. (Kor. I. 5,1.) A vers vge a jobb grg kziratokban gy hangzik; hogy megmutasstok buzgsgtokat,melyetirntunkreztekIsteneltt. 1314, A korintusiak beigazoltk Titus eltt, hogy mindigaz,amijtSzt.PlrlukTi tusnakelmondott. 16. Szt. Pl meg van gyzdve, hogy mindenben bizalommal tehet szeretett korintusi hveihez.Ittvgzdiklevelnknekelsrsze. II.rsz:Ajeruzslemiegyhzszmrarendezettgyjts.(8.9.fejezet.) 8,115. Szent Pl a macedniai egyhzak pldjval buzdtja korintusi hveit, hogy bven ada kozzanakajeruzslemiegyhzjavra. 1.AzIstenkegyelmeamacedniaihvekbenfelbresztettjszvsg. 2. A nyomorsgnak sok megprbltatsa a macedniai egyhzakat a zsidk rszrl rt sok ldzs, melyekrl rszletesen beszl Csel. 16,20. skk.; 17,5. skk.: Tessz. I. 1,6; 2,14 16. Bsges lett az rmk, melyetajtkonysggyakorlsaadalleknek.Amacedniai

egyhzkzsgek nemes egyszersggel s bsgesen teljestettk a felebarti szeretet nagyparancst.(V..Mt6,3.) 4.Aszegnymacedniaihvekrszeslniakartakazokbanakegyelmekben,melyeket ajtkonysggyakorlsaalleknekjuttat. 5. nmagukat adtk oda elszr az rnak: a jcselekedet nemes szndkval: azutn ne knk: az irgalmassg cselekedetnek vgrehajtsval. Isten akarata ltal: Isten kegyelme ltal,melyketajtkonysgrasarkallta. 6.Amintmegkezdte:korintusitartzkodsaalkalmval. 7. A macedniai egyhzak j pldjnak feltntetse utn Szt. Pl egyenesen ttr a korintusigyjtsre.V..Kor.I.16,13.Aszakeresztnytantstjelenti,azismeretan nakhelyesmegrtst. 8. A macedniai hvek nagy jtkonysga a korintusiak buzgsgnak prbakve le het.gyltszik,aKor.I.16,13banelrendeltgyjtsnmilegmegakadtvolt. 9. Szt. Pl az r Jzus csodlatos nagylelksgt lltja olvasinak szeme el. V. . Filipp.2,58. 10.Ezhasznotokravan:azirgalmassgcselekedeteiIstennekvgtelenirgalmtbiztost jk az adakoznak. Elkezdtetek: a korintusiak nemcsakagyjtstnylegesmegkezds ben,hanemannakelhatrozsbanismegelztkMacedniaegyhzait.Msmagyar zat szerint Szt. Pl azt mondja, hogy korintusi hvei a gyjts gyt (kezdetben ?) na gyonkomolyanszvkrevettk. 11.Akomolyszndkotkvesseagyjtsneklnylegesvgrehajtsa. 12. Isten nem az adomny nagysgt, hanem a szv kszsgt tekinti. V. . Mrk 12,4144;Luk.21,14. 13. Szt. Pl nem azt kvnja, hogy hvei az adakozssal nmagukat dntsk szegny sgbe, hanem hogy a flsleg egyformn osztassk meg kztk s a szegnyebbek k ztt. 14. Az bsgk: a szegny jeruzslemi hvek ernyei, s Isten eltt val kedvessgk, melyekjteviknekjavrafognakszolglni. 15. Amit a Szentrs a mannnak egyenl mennyisg sszegyjtsrl mond (Mz. II. 16, 18.), azt Szt. Pl a lelki s anyagi javaknak a hvek kzt kvnatos egyenletes megosztsraalkalmazza. 1624.Titusnakskltrsnakajnlsa. 1617. Titus nemcsak Szt. Pl kvnsgra, hanem egyszersmind a sajt szve sugalla traishallgatvamentelKorintusba. 18. A testvr sz itt is, gy mint a 22. versben keresztnyt jelent. Szt. Pl, hogy min den meggyanustsnak elejt vegye, Tituson kvl mg kt ms keresztnyt is megb zott az alamizsna sszegyjtsvel; v. . Kor. I. 16,3. Egyes magyarzk szerint az itt emltett testvr Szt. Lukcs; msok szerint Barnabs vagy Szilvnus. Biztosat nem mondhatunk.Dicsretevagyon...azevangliumrt:azevangliumhirdetsbentanstott buzgsgrt. 19.Versnkaztmutatja,hogySzt.Plazegyhzakltaljelltettekiazokat,akikneka gyjtsgyvelfoglalkozniokkellett, 20.hogymindennmagaellenirnyulgyantlehetetlenntegyen.Kerlvn:kerlni akarvn. 21.Szt.Plfltgonddalrkdikasajtjhrnevefltt.

22.Azittemltetttestvr(keresztny)neveszintnismeretlen.Szt.Plasajtbizalm rl beszl, melyet korintusi hveibe helyez, hogy hozzjuk kldtt kveteit ill mdon fogjkfogadni. 24. Mutasstok magatokat mltknak arra a dicsretre, mellyel titeket ms egyhzak eltt elhalmoztalak. Az egyhzak elssorban valsznleg azok az egyhzkzsgek, amelyekblvalvoltTitusnakktksrje. 9,115.TovbbbuzdtsaKorintusihvekhez,hogyjkedvvelistehetsgkszerintbvenad janakalamizsnt. 1.Aszentekjavravalszolglatajeruzslemiegyhzszmrafolygyjts. 2. Szt. Pl igen finoman kelti fel olvasinak jindulatt. Achaja is flkszli a mlt esz tendta:L.8,10.Igensokakatfllelkestett:Macedniban.Szt.Plaktgrgtartomny egyhzaitklcsnsenbuzdtjaegymsjpldjval. 4.Ebbenadologban:hogytiteketannyiradicsrtnkbkezsgtekrt. 5.Mintlds,nemmintfsvnysg:mintjszvvelsnemsvnyenadottalamizsna. 6.Azistenijutalommrtkeazemberernyeihezigazodik.(Mt7,2.sprh.h.) 7.Kiki,t.i.adakozzk.AversvgePld.22,8blvettidzetaHetvenesgrgfordts szerint. 89. A bsges adomnyt Istennek bsges ldsa fogja megjutalmazni. Bven teljk minden jttemnyre: a megelgedett embernek bven telik arra is, hogy jt tegyen m sokkal.AzidzetZsolt.111,9blval. 1011. V. . Iz. 55,10. Isten, ki a magvetnekmagotseledeltad,akorintusihveknek is meg fogja adni a szksges javakat az alamizsnlkodsra s jtkonysgukat bven meg is fogja jutalmazni; a megsegtett jeruzslemi keresztnyek pedig Istennek mly sgeshltfognakmondani. 12.Tisztsg,agrgszerint:ldozaticselekmny;Szt.Plazalamizsnlkodstmint Istennekigentetszldozatotfogjafel. 13. A jeruzslemi keresztnyek hlt fognak adni Istennek (11. v.) a korintusi hvek lhitrt,melyafelebartiszeretetgyakorlsbanmegnyilvnult, 14.simdkoznifognakjtevikrt. 15. Szt. Pl elre ltja, mennyire kzel fogja hozni ez a szeretetadomny a zsid s a pognykeresztnyekszvtegymshoz,sezrtmrelrehltadazIstennek.A15. versselvgzdikalevlmsodikrsze. III.rsz.Szt.Plnvdelmeellensgeivelszemben.(1013.fejezet.) 10,111. Szt. Pl Istentl nyert hatalmra hivatkozva kri korintusi ellensgeit, ne knyszert sktszigorfellpsre,midnmajdkrkberkezik. 1.Szt.Plbeszdeigenelevensheveslesz.AzapostolKrisztusszeldsgtskegyess gt lltja ellenfeleinek szeme el, hogy ket megfontolsra brja. A vers msodik fele szeldgnyellenfeleivelszemben. 2. Azon bizodalomnl fogva: apostoli mltsgom tudatban. Egyesekkel szemben: korintusi ellensgeimmel szemben. Mintha mi a test szerint jrnnk: mintha Szt. Plt fl di(ssokszornemtelen)indtokokvezetnk. A3.versrtelme:Brgynge,testbenlembervagyok,Istengytnemfldieszk zkkelvdem. 4. Az erssgek, a tervek s az 5. versben emltett magassgok az emberi lblcsesg ta ntsai s ltalban az emberi tvedsek s tervezgetsek, melyek Isten tantsval s terveivel ellenkeznek. (Szt. Pl elssorban a korintusi lapostolok tvedseire gondol.) Szolgasgba hajtunk minden rtelmet: a keresztny hit elfogadsa az rtelemnek alzatos

meghdolstkvnja. 6. Megbntetni minden engedetlensget: vgs fokban az egyhzbl val kikzsts l tal, melyet azonban csak a hvek engedelmessge tehet hatsoss (= mihelyt teljes lesz a tiengedelmessgtek.) 7. Ami a kls: a korintusi lapostolok egsz viselkedse. Ebben a versben szpen nyilvnulmegazapostolnakmlyalzattalprosultnemesnbizalma. 8. Szt. Pl azt mondja, hogy a tovbbiakban knytelen lesz nmagrl dicsretes dol gokatelmondani,sgyapostolimltsgtkellvilgtsbahelyezni,deezzelcsakaz igazsgot fogja szolglni. A ti plslekre s nem romlsiakra: Szt. Pl a sajt. Istentl nyert hatalmt szembelltja a tvtantk bitorolt hatalmval, kik ezzel a korintusiak nakcsakerklcsisanyagikrtokoztak. 911. Alevelekkel:Szt.PlezenlevlelttmrktleveletintzettvoltKorintuskeresz tnyeihez. L. Kor. I. bevezetst s I. 5,9. jegyzett. Szt. Pl ellensgei le akartk tomp tani ezen levelek hatst, azt lltva, hogy csak a levelek hangja oly flelmetes, de Pl nak megjelense s egsz egynisge ignytelen. Ezeket megfenyegeti Szt. Pl, hogy velkszembenteljesapostolitekintlyvelfogfellpni. 1218. Szt. Pl nem dicsekszik idegenek munkjval; nagy apostoli tevkenysge elgg dicsri t. 12. A vers els flben bizonyos gny van: Szt. Pl nem meri magt ellenfeleihez hasonltani, kik mindenron azon vannak, hogy magukat az emberekkel megkedvel tessk s kegyket keresik. A vers msodik felnek a Vulgta szvege szerint az az r telme, hogy az alzatos Szt. Pl tudatban van a sajt emberi gyngesgnek, s nem tartja magt tbbnek, mint ami. A grgben ez a rsz gy hangzik: Hanemk azzal, hogy nmagukkal mrik ssze magukat s nmagukkal hasonltjk ssze magukat, r telmetlenek. A grg szveg szerint Szt. Pl ezekkel a szavakkal ellenfeleinek nzst korholja,kikmindenbencsaknmagukatsasajtrdekeikettartjkszemkeltt. 13. Az Isten llal kijellt mrtk az a terlet, melyet az r Szt. Plnak az, evanglium hirdetsrekijellt,midntapognyokapostolvtette.(Csel.9,15;Gal.2,79.) 14. Ebbe az Isten ltal kijellt misszis terletbe beleesik az egsz pogny vilg, teht Korintusis. 15.Szt.Plnemteszgy,mintellensgei,kikazmunkakrbetolakodtak,miutn a munka legnehezebb rszt mr elvgezte volt; st azt remli, hogy ha korintusi hvei majdjobbanmegrsdnekahitben,egyrejobbanmegisfogjkbecslniaznzetlen mkdst, 16. s Szt. Plnak mdjban lesz mg jabb, eddig egy apostol ltal sem rintett vid kekenhirdetniazevangliumot.(V..Rm.15,24.) 1718. Jer. 9,23, 24bl vett (szabad) idzet. Ami jt ember tesz, csak az Isten kegyel mblteheti;scsakazadicsrethelytll,amelyetazIstenmondazemberrl. 11,16.Szt.Platvtantktlvjahveit,kiketKrisztustisztajegyesvtett. 1. Egy kis balgatagsgnak mondja az apostol azt, hogy hvei rdekben knytelen lesz nmagrl jt mondani. (11,512,18.) A vers msodik rsze a grg szerint gy is for dthat:Dehiszentielisviseltekengem! 23.Szt.PlkpesbeszdbenakorintusihitkzsgetKrisztusszzmenyasszonynak mondja,kitjegyzettelazIstenFinak;demostattlfl,hogyamintakgyaparadi csombanelcsbtottavt,azlapostolokismegfogjkrontaniKrisztusnakeztatiszta menyasszonyt. Isteni fltkenysggel: Isten szeretetbl fakad s hveinek igaz javt hajt fltkenysggel. (Az szvetsg igen gyakran hasonltja a hzassgi szeretethez

Istenszeretettvlasztottnphez.) 4. Fjdalmas gny: az apostol attl fl, hogy a korintusiak szvesen elfogadnnak mindenfle tves tantst, ha azt tetszets formban halljk. V. . Gal. 1,69. Aki j: brmelytvtant. 5.Aflttenagy(gr.)apostolokaszvegsszefggsszerintakorintusitvtantk. 6. Jratlan vagyok a beszdben: Szt. Pl az evangliumot nem az emberi blcsesg sza vaival (Kor. I. 1,17.) hirdette, hanem minden keresett sznoki dsz nlkl. Azonban levelei (s klnsen ez a levl) mutatjk, hogy Szt. Pl igazi istenldotta nagy sznok isvolt.Mindenbenismereteseklettnkelttetek,agrgszerint,mindenbenmegismertet tkveletek(azigazsgot).Msokmskpen. 715. Szt. Pl nemes bszkesggel mondja, hogy korintusi hveitl semmifle adomnyt sem fogadottel. 7.nmagamatmegalztam:nlklzseketszenvedtem. 8. Fosztottam meg, tlz kifejezs e helyett: alamizsnt fogadtam el. A ms egyhzak Macedniaegyhzai,nevezetesenFilippi.Zsoldot:adomnyt. 9.Szt.PlKorintusbanstorksztsselkerestekenyert.(Csel.18,3.)AMacednibl jtt testvrek valsznleg Szilvnus s Timteus (Csel. 18,5.), kik a 8. versben emltett adomnytSzt.Plnakelvittk. 10. Krisztus igazsga van bennem: nneplyes esk. Szt. Pl nyltan s nemes bszke sggelhirdetiegszAchajban,hogysenkineksemvoltterhre. 11.TudjaazIsten!t.i.hogymennyireszeretlek. 12. Szt. Pl nem azrt nem fogadott el adomnyt korintusi hveitl, mert ket nem szereti, hanem azrt, hogy ellensgeit minden meggyansts alkalmtl elsse; mg a ltszatt is kerlni akarja annak, hogy eljrsa hasonl legyen a tvtantk kapzsisg hoz. gy ltszik, ezek azt szerettk volna, ha hozzjuk hasonlan Szt. Pl is adom nyokatkveteltvolnahveitl. 13.Krisztusapostolainaktettetikmagukat,holottastnkldttei. 14.Talnclzsazelsemberprelcsbtsra.(Mz.I.3.) A15.v.utolsrszeazlapostolokravrrkkrhozatrlbeszl. 1633. Szt. Pl a tvtantkkal szemben felsorolja a sajt kivlsgait, nagyszer apostoli m kdstssokszenvedst. 16. V. . az 1. verssel; finom gny. n is dicsekedjem: mint ahogy dicsekszenek az l apostolok. 17. Amit mondok: t. i. a kvetkezkben. Nem Isten szerint mondom: knytelen vagyok magamrljtmondani(12,11.),amiltszlagazalzatossgparancsaellenvan. 18.Sokan:akorintusitvtantk.Atestszerint:testi,klskivlsgaikkal. 19.Margny,melyakvetkezversekbenegyrejobbanfokozdik. 20. Szt.Pltallanjellemziatvtantkbneit.Szolgasgravet:zsarnokimdonural kodikflttetek.Felemszt:javaitoktlmegfoszt.Megfog:hzelgbeszdekkel.Arculver: megvetenszsarnokihalalommalbnikveletek. 21. Szt. Pl gnyosan azt mondja, hogy ilyen bnsmdra csakugyan gyenge volt. Amit valaki mer, azt n is merem: Szt. Pl azt mondja, hogy gy testi, mint lelki tulajdon sgaival,flegpedigapostolimunkivalvanannyi,stsokkaltbb,mintellensgei. 22.Zsidk,izraelitk:avlasztottnpheztartozk.brahmivadkai:amessisigretek birtokosai.(V..Gal.3,6.skk.) 23. Szt. Pl nem ismeri el, hogy a tvtantk csakugyan Krisztus szolgi,k azonban azoknak mondtk magukat. Mint kevsb okos, a grg szerint: mint esztelen. A k

vetkez rszben Szt. Pl beszde gynyr sznoklatt lesz. Szmtalan fradsg ltal, melyekrl Csel. 1328. oly sokat (s arnylag mgis keveset) beszl. Igen sokszor fogsg ltal: egy bebrtnzst (Filippiben) Csel. 16,23. is emlt: de Rmai Szt. Kelemen, Szt. Pl tantvnya, a Korintusiakhoz rt els levelben (5. fej.) Szt. Plnak ht fogsgrl tesz emltst. Versre mind a zsidk, (24.) mind a rmai hatsgok (25.) tltk Szt. Plt.Csel.16,22.23.csakegymegvesszzstemlt,melyreafilippiirmaielljrsg tlteSzt.Plt;atbbimegvesszzsrlazApostolokCselekedeteihallgatnak.Egyhjn negyven tst: Mz. V. 25,3. a bnsre legfljebb negyven tst engedett veretni, de hogy a poroszlk ezen vletlenl se menjenek tl, a gyakorlatban csak harminckilenc tsig mentek el. A rmai megvesszzs ennl kegyetlenebb volt. Egyszer megkvezst: Csel. 14,18. Az itt emltett hajtrsekrl az Apostolok Cselekedetei nem szlnak; a Csel.27benelbeszlthajtrscsakksbbtrtnt.Amlytengeren:t.i.hnyatva. 2627. Minderrl a sok szenvedsrl rszletesebben semmit sem tudunk. A hamis test vrek Szt. Pllal szemben ellensges (zsid) keresztnyek. (V. . Gal. 2,4.) A bjtls nkntvllaltnmegtagadstjelent(ellenttbenazhsggel). 2829. A kls szenvedseken kvl mg hvei irnt val nagy szeretete is llandan ldozatokat kvetelt Szt. Pltl. A naponkinti zaklats okozi azok, akik az apostolhoz tantsrt,tancsrt,vigasztalsrtjrultak. 29.Szt.Plszvvelllekkelegyttrezhveivel. 30. Szt. Pl ertlensgei a 2329. versben felsorolt testi s lelki szenvedsei Krisztusrt. 31.Eskvelvalmegerstseazelmondottaknaksmgelmondandknak. 3233.L.Csel.9,24.25. 12,110.Folytats.Szt.Plelragadtatsaisltomsai.Mlyalzatossga. 2. Szt. Pl a neki jutott sok isteni kinyilatkoztatsbl (Csel. 9,3. skk.; 16,9.; 18,9. sk.; 22,17. skk.; 23,11; 27,23. skk.; Kor. I. 11,23; 15,8. stb.) itt csak egyet emlt, melyrl Csel. nem szlnak. Egy embert: az apostol nmagrl beszl, de alzatossgbl csak gy ne vezi meg magt. Tizenngy vvel ezeltt: 44ben, msodik Jeruzslemi tja (Csel. 11,30; 12,25.)alkalmval.Aharmadikgigs 4. a paradicsomba: a legmagasabb gig, Istennek sznrlsznre val ltsig. A 24. v. egy s ugyanazon elragadtatsrl beszl; a harmadik g s a paradicsom kzt nincs rtel mi klnbsg. Az elragadtats mikntjrl Szt. Plnak nincs bvebb tudomsa; pgy nemmondhatjaelemberinyelvenazokataflsgeskinyilatkoztatsokat,melyeketle tnekezenegyiklegnneplyesebbrjbannyert. 5. Szt. Pl mlysgesen meg van gyzdve, hogy ez az elragadtats csak Isten ke gyelmbl eredt; maga arra teljesen mltatlannak rzi magt, s ha dicsekszik is va lamivel,csakKrisztusrteltrtszenvedseivel(L.11,30.)dicsekszik. 6. Ha dicsekedni akarnk is, kiegsztend: br megtehetnm. Szt. Pl nem akarja, hogytbrkiistbbnektartsa,mintami. 79.Szt.Plmlyalzatossgnakgynyrmegnyilatkozsa.Atestbeadotttvis,me lyetazapostolastnangyalnakisnevez,alegvalsznbbmagyarzatszerintatiszt talantestiksrtseketjelenti;msrtelmezkszerintSzt.Plvalamelyknzbetegsg rlbeszl. 8. Az r = Krisztus. Hogy tvozzk az tlem: a Szt. Plt folyton ksrt (= arcomba t) angyalaastnnak. 9. Azt monda nekem: bels sugallattal.Azerazertlensgbenleszteljess:Istenereje(ke gyelme) a legfnyesebben akkor nyilvnul meg, midn a gynge embert llandan gyzelemrlgyzelemre segti a ksrtsek ellen. Hogy... lakozzk bennem, a grg sze

rint: hogy... leszlljon rem. Ez a mondat (rmest... bennem) a 10. verssel egytt rendkvlszpmegnyilatkozsaazIstenakaratnvaltkletesmegnyugvsnak. 1113.Szt.Plnakapostolimltsgtakorintusiegyhzbancsodkisigazoltk. 11. Oktalann lettem: L. 11,16. Nektek: kik ltalam lettetek keresztnyekk. Oly fltte nagy apostolok: L. 11,5. Br semmi sem vagyok: alzatos nvalloms; v. . Kor. I. 15,810; Ef.3,8. 12. Az elbbi versben mondottak tanbizonysga. Isten csodkkal s a kegyelemnek rendkvli mkdseivel bizonytotta be a vilgnak, hogy Szt. Pl az valdi, vlasz tottapostola. A13.versutolsmondataszeldgny. 1415.Szt.Plnakmindenldozatraksznzetlensge. 14. Harmadszor: a legtbb magyarz szerint Szt. Pl teht a Csel. 20,2. 3ban jelzett korintusi tartzkodsa eltt mr kt zben jrt Korintusban; mindkt otttartzkodsa msodik nagy apostoli tjba esik. (Csel. 18,1. skk. s taln illriai tja utn 18,18; ms magyarzat szerint 18,18. mg az els korintusi tartzkodsra vonatkozik, s msodik ott tartzkodst Csel. hallgatssal mellzik.) Ms rtelmezk mind ezt a helyet, mind 13,1t arra magyarzzk, hogy az apostol harmadszor kszl Korintusba, de msodik tjt a Korintusban uralkod szomor viszonyok mindaddig megakadlyoztk. Nem leszek terhetekre: nem fogok tletek adomnyokat kvetelni. Szt. Pl szp hasonlattal okolja meg nzetlensgt: nem kvnja gyermekeinek anyagi javait, st ellenkezleg akarnekiklelkijavakat(kegyelmeket)juttatni. 15. Szt. Pl nzetlensgnek legmagasabb foka: nemcsak semmit sem kvn hveitl, hanem mg ksz mindent odaadni s nmaga is ldozatt lenni rtk, br tudja, hogyezrtmgviszontszeretetbensemfogrszeslni. 1618.Vdekezsazlnoksgsarosszhiszemsgvdjaellen. 16.Szt.Plidziellensgeinekrgalmtsezzelszembenhangoztatja, 1718.hogysem,semTitusstrsainemhlztkbeakorintusiakat.A18.v.Titus nak2,12.13;7,6banemltettkorintusitjracloz. 1921.Intelematkletesmegtrsre. 19. Szt.Plnemakarja,hogykorintusiellensgeiazszavaitelttkvalmenteget dzsnek vegyk; amit mondott, Krisztus eltt mondta s azrt, hogy hveinek javt elmozdtsa. 20.Olyannaktalltokengem,amilyenneknemakartok:szigorbrnak, 21.Szt.Plasajtmegalztatsnaktekintenakorintusiegyhzkzsgszomorbel sllapotai. 13,110.Szt.Plharmadikkorintusitjaelttkomolylelkiismeretvizsglatraszltjafelellen sgeit,hogynelegyenknytelenvelkszembenmajdszigoranfellpni. 1. L. 12,14. Kt ... dolog: Mz. V. 19,15bl vett idzet. Szt. Pl Korintusban rendszeres tletet akar tartani a bnsk fltt. Ms magyarzat szerint a kt vagy hrom tan ma gnakSzt.PlnaktbbszritartzkodsaKorintusban. 2. A grg szvegnek legvalsznbb fordtsa gy hangzik: Elre megmondtam s elre megmondom, mint msodik jelenltem alkalmval s most tvolltemben... (Msokmskpen.) 3.Szt.PlnmagtabennelakKrisztuseszkznektekinti,kiellensgeivelszemben flelmetesenmegfogjamutatnierejt,melyetezekmostnemakarnakfelismerni. 4.V..Filipp.2,7.8.Ertlensgbl:nkntvllaltertlensgbl.Szt.PleddigKrisztus szeretett s szeldsgt kvette, de ezutn Krisztussal egyeslve az erejt fogja

megmutatniellensgeinek. 5. A komoly lelkiismeretvizsglat ajnlsa. Bennetek van: a kegyelem llapota ltal. V. .Rm.8,9.sk.Aprbakillsranzve(57.)v..10,18. 6. Az apostol remli, hogy a korintusiak majd beltjk, hogy Krisztus erejvel fog kztkmegjelenni.V..3.v. 7. Szt. Pl kri hveit, hogy minden gonoszsgot kerljenek; ebben az esetben nem lesz knytelen prbjt adni a benne lak krisztusi hatalomnak, st gy fog feltnni a dolog, mintha Szt. Pl nem llta volna meg a prbjt annak, amit a 3. versben mon dott. 8. Szt. Pl bntet hatalma semmit sem tehet az igazsg ellen, hiszen pen csak az igazsgot(=azerklcsijt)akarjaelmozdtani. 9.Ugyanennekagondolatnaktovbbifokozsa. 10.Kemnyen,aprgszerint:lesen. 1113.Alevlbefejezse,Szt.Plszoksosstlusban.