You are on page 1of 5

KldikommentrTituslevl

1,14.Alevlcmesbekszntje. 1.Alevl kldjeSzt.Pl;rajtakvlmsnemszerepel.mbrszeretetttant vnynak r, minthogy levelt egyszersmind nyilvnos felolvassra is sznja, nneplyesszkkalhangslyozzaapostolikldetstsmltsgt.Ezrtnevezi magt az Isten (ms leveleiben mindentt: Jzus Krisztus) rabszolgjnak is. Apostolsganak az a clja, hogy hirdesse a hitet azoknak, kiket az Isten kivlasz tott, vagyis a keresztnysgre, s azon keresztl az dvssgre meghvott, s m lytse a keresztny igazsg ismerett, melynek jellemzje az eretnekek s tvtantk lltlagos ismereteivel szemben az, hogy jmborsgban, nem erklcs telensgbennyilvnul.(V..Tim.I.6,3;II.3,5.) 2. Apostolsga az rk let remnyn nyugszik; ezt az rk letet az Isten rk idk eltt, vagyis igenigen rgen, dmnak s a prftknak meggrte; mivel pe digazIstennemhazudik, 3.annakidein,mikoreljttazideje,azidkteljessge(v..Gal.4,4.),kiisjelen tette szavt, vagyis az evangliumi tantst, melynek lnyege pen az, hogy Krisztus Urunk megvlti halla kvetkeztben az rk let elnyerhet. Mint hogypedigazIstendvzt,vagyisaztakarja,hogymindenkieljussonazigaz sgismeretre(v..Tim.I.1,1.jegyz.),aztakarta,hogyezisteniige(azevang lium) mindenfel hirdettessk; pen ez volt az oka annak is, hogy gy rendelte, hogyazigehirdets(afeltmadtJzusKrisztusltal)Szt.Plrabizassk. 4. A levl cmzettje csupn Titus. (Lsd azonban 3,15. s jegyz.) letrl a Be vezetsben szlottunk. Az apostol, pgy mint Timoteust szeretett (a grg sze rint:igazi)finaknevezi.(V..Tim.I.1,2.jegyz.) 59.AzapostolkriTitust,ptsekiarravalemberekkelakrtaiegyhziszer vezetet. 5. A levl tulajdonkpeni trgyt pen gy, mint a Timteushoz irt els levl ben, a vllalt ktelessgekre val figyelmeztetssel kezdi az apostol. Titust ugyanis teljes pspki (rseki?) megbzatssal hagyta a Fldkzitenger szz vros nagy szigetn, Krtn (a mai Kandin). Mivel azonban az apostolnak nyilvn hamarosan msfel kellett mennie, az egyhzi szervezet teljes kiptse htramaradt. Ezrt kell Titusnak vrosrlvrosra, hol a keresztnysg magva megfogamzott, preszbitereket (a grg szvegbl nem vilglik ki, hogy vroson knt egyetegyete, vagy pedig preszbitertestletekete) lltania. Preszbitereken az apostol ktsgkvl felszentelt egyhzi elljrkat rt, hogy azonban a mai rtelemben vett ldozpapokate, vagy pspkte, eldnteni nem tudjuk. (V. . e krdsrl Tim. I. 3,1. jegyz.) Igen valszn azonban, hogy a 7. versben em ltett pspkn az apostol ugyanazokat rti, kiket elbb (az 5. sorban) preszbiterekneknevezett.

6. A kvetelmnyek, melyeket a felszentelend preszbiter (pspk) el llt, nagyjblugyanazok,mintTim.I.3,27ben,holazokatrszletesenmegtrgyal tuk.(L.ott.) 8.Jakaratehelyttannyittesz,mintjraksz. 9. Klnsen hangslyozza az apostol a hithsget, a keresztny, tantssal megegyez s pen azrt megbzhat, igaz beszdhez, az evangliumhoz val ra gaszkodst. Csupn ez kpesti ugyanis a preszbitert arra, hogy hveit inteni, tantanisoktatni,akeresztnytantsellenfeleitpedigmegcfolnitudja. 1016.Akrtaihelyzet. 10. Hogy a preszbiterek (a pspkk) az ellenfl megcfolsra alkalmas em berek legyeipk (v. . 10. v.), annl is inkbb fontos, mert a hit tantsaival szemben engedetlen, a jmbor npet mt (v. . Tim. II. 3,13.) ember bven akad Krtn,flegakrlmetltek,azsidsgblmegtrtkeresztnyekkztt. 11. Ezeket le kell inteni (a grg szveg ersebb: be kell fogni, dugni a szju kat), mert egsz hzakat, csaldokat ingatnak meg a keresztny hitben. (V. . Tim.II.3,6.) 12. A dolog annl veszedelmesebb, mert bizony a krtaiak rosszra hajl np sg. Hiszen valaki maguk a krtaiak kzl az egyik kltjk, kitk prftjuk nak tekintenek (Epimenides, Kr. e. VI. szzadbeli klt, De raculis cm mun kjban), mondta ki rluk, hogy rk hazugok a krtaiak hazudozsa szinte kzmondsos volt gonosz bestik, vad, kegyetlen emberek, s rest hasak, lusta, csakahasuknaklemberek.(V..Fil.3,19.) 13.penezrtTitusnakhatrozottsggal,kemnyenkellfellpnie,hogy 14. ne hallgassanak a zsid meskre, a tvtantk tantsra, mely tbbek kzttmegklnbztetvallsilagtisztastiszttalandolgokat(v..Tim.I.4,1 3.sjegyz.)sezenazalaponmindenfleparancsotlltfel. 15. A tiszta elmj s lelkiismeret emberek, az igaz keresztnyek nem ismer nek semmifle ilyen klnbsget a dolgok kztt (v. . Tim. I. 4,45. s jegyz.); akinek azonban elmje a hamis tan, lelkiismerete pedig a bn rvn beszennyezett, azokmindent,legyenbrmgolytiszta,tiszttalannak,szennyesnektekintenek. 16. Persze azzal llanak el, hogy ez mlyebb ismeret: m erklcsi letk mu tatja, hogy ez nem igaz, mert az Isten eltt bneik miatt utlatos, Isten irnt htelen,engedetlenemberek,snemistudnaksemmijlsemcselekedni.

2,115.AzIstenakarataazernyeslet. 1.Atvtantkres,romlottrecsegsvelellenttbenTitusnakazegszsgeske resztny tants alapjn jmborsgot s ernyes letet kell srgetnie. Hogy kitl mitkvnjon,azapostolnhnyszvalvzolja,spedigklnklnazregem berekre (v. . Tim. I. 5,1.), az regasszonyokra (v. . Tim. I. 5,2.), a fiatalasszonyokra (v. . Tim. I. 5,2.), az ifjakra, a fiatalabb frfiakra (v. . Tim. I. 5,1.) s vgl a rab szolgkra(v..Tim.I.6,12.sjegyz.)vonatkozlag.

4. A fiatalasszonyok oktatst (a csald keretn bell) az idsebb asszonyokra bzza, mert azok szmos dologban knnyebben szlhatnak, mint a lelkipsztor. (V..Tim.I.5,2.) 5. Ha a hvek nem lnek szent letet, azt a keresztnysg hitetlen ellenei az Is ten igjnek, a keresztny tantsnak rovsra rjk, s gy kromoljk az Isten ig jt. 7.Termszetesena jmborletben a lelkipsztornak magnak kell aluljrnia j pldval; idetartozik az is, hogy a tantsban (a grg szveg rtelme szerint): romlatlansgot nzetlensget, v. . 1,11.) s komolysgot hivatshoz mlt visel kedsttanstson; 8. szava legyen elgncsolhatatlan: senki se tudjon ellene felhozni semmit, s gy azellenfl,akeresztnysgellensge,kirosszatakarmondaniakeresztnysgrl sflegalelkipsztorrl,megszgyenljn. 9.Arabszolgknakisjmborulkelllnik, 10.hogydszre,nemgyalazatravljanakamindenkit,arabszolgtisdv zteniakardvzt(Atya)Istentantsnak. 11. Mindennek (110.) meg kell lennie: az r Jzus Krisztus megvltsa ltal ugyanis megjelent az (Atya) Istennek (a grg szveg szerint) minden embert dvzteniakarkegyelme, 12. s arra oktat (a grg sz szerint inkbb: nevel), hogy (negatve:) szakt sunk mindazzal, mi tvol tart az Istentl: az istentelensggel, a hitetlensggel s a vilgi vgyakkal, az erklcstelensggel, s (pozitve:) ljnk Istennek tetsz letet: nmagunk irnt jzansggal, felebartaink irnt igazsggal, Isten irnt jmbor sggal, 13. vrva a boldog remnysget, a remlt boldogsgot, melyben az (utols) t let idejn rsznk leszen, amikor elj, megjelenik a nagy Isten s dvztnk Jzus Krisztus dicssge. (Ez utbbi kifejezs gy is fordthat: s eljn Jzus Krisztus nak,aminagyIstennkneksdvztnknekdicssge;gyrtettkalegrgibb szentatyk s benne Krisztus istensgnek egyik vilgos bizonytkt lttk. rt het azonban gy is, hogy az (utols) tletkor elj az Atyaisten dicssge, s az Atyaisten dicssgben az r Jzus Krisztus; e gondolatot fejezi ki Mt 16,27. Termszetesen ez utbbi rtelmezs sem tmaszt legkisebb ktsget sem Jzus Krisztusistensgvelszemben.) 14.JzusKrisztus azrt ami dvztnk, mert szenvedse s halla ltal (nega tve:) megvltott a gonoszsgtl (a grg szerint: a trvnytelensgtl, vagyis a bntl)s(pozitve:)tiszta,jcselekedetekreigyekv(v..1,16.)npptettminket, hogy gy olyan tulajdona legynk, mint amilyen tulajdona volt egykoron az szvetsgtartamaalattazIstennekavlasztottnp,Izraelnpe. 15.Ez az, amitTitusnak hirdetniekell. Kora, fiatalsga miatt (kb. 40 ves lehe tett)senkimegnevesset,demagasviseljegymagt,hogy mindenkibecsl je.

3,111. A hveknek az elljrk irnt engedelmessget, a nemkeresztny emberek irnt isszeldsgetkelltanustaniok,hiszenkiscsakazIstenirgalmblkeresztnyek. 1. Figyelmeztetni (a grg szveg szerint: emlkeztetni) kell a hveket arra is, hogy a keresztnysg nem szabadsglevl az esetleg nemkeresztny elljrk s hatsgokkal szemben (v. . Tim. I. 2,2. s jegyz.): az igaz keresztnynek engedel meskedniekell,shaahatsgjtakar,szolglatkszentmogatnikell. 2. Senkit sem szabad szidalmazni, akr keresztny, akr nem az illet, szerny nek(a grg szerintinkbb:engedkenynek) s szeldnek kell lenni minden ember irnt. 3. Erre annak alzatos elismerse ksztessen, hogy a megtrs nem az ember rdeme, hanem az Isten kegyelmnek kvetkezmnye. Valamikor, megtrsk eltt ugyanis a hvek is p olyanok voltak, mint amilyenek a nemkeresztnyek most(Szt.Plidejben)is:htelenek,azazengedetlenek,tvutakonjrtvelygk, agynyrksavgyakrabszolgi. 4.Hogymindez mskp lett, nem azrdemk. Mikor ugyanis Jzus Krisztus megvlti mkdse ltal a mindenkit dvzteni akar dvzt (Atya) Isten jsgasemberszeretetemegjelent,nyilvnvalvlett, 5. az Isten megmentette ket, de nem az igazsg cselekedeteirt, esetleges igaz jcselekedeteikrt, rdemeikrt, hanem az irgalmassga folytn. Ez a megmen tsaSzentllekeszkzltejjszletssmegjtsfrdje(agrgszvegszerint:az jjszlets frdje s a Szentllek eszkzlte megjts) ltal ment vgbe: a Szentllek akeresztsgfrdjeltal jjszletst adott nekik, s kegyelme (egye sek szerint: a keresztsggel hajdan kapcsolatos brmls szentsge) ltal meg jtotta, lelkileg jjteremtette ket. A Szentlelket az Atyaisten az r Jzus Krisztusltal(Szenthromsg!)bsgesenrasztottarejuk, 7. hogy gy megigazuljanak, s a mennyek orszgnak egyelre remnybeli, an nakidejnmajdvalsgosrkseilegyenek. 8.Ezazigazbeszd,sazrterstsemegeztTitusahvekbenszavasoktatsa ltal,mertezhasznlnekik, 9. nem az oktalan szrszlhasogatsok (v. . Tim. I. 1,4; 6,4 s II. jegyz. 2,23,) a nemzetsgtblkavilgsagonoszeredetrevonatkozlevezetsek(v..Tim.I. 1,4.sjegyz.),azszvetsgitrvnyegyespontjai(atisztasatiszttalankztti klnbsgek)felettvalvitk. 10. Ha mindazonltal valaki megtalkodik s tvedseihez makacsul ragaszko dik, vagyis ereinek, egykt ints utn (v. . Mt 18,15.) kerlni kell, mert vesze delmes ember; az ilyen sajtmaga tli el nmagt, mert rossz lelkiismerettel cse lekszik. 1214.Titusjjjnazapostolhoz,Nikapolisba.ZnssApollgye. 12. Vgl az apostol maghoz rendeli Titust. Mivel azonban Titus Krtt ma gra nem hagyhatja, az apostol majd gondoskodik helyettesrl: elkldi Krtra Artemst vagy Tichikust. Artemsrl nevn kvl semmit sem tudunk; Tichikusrl Tim. II. 4,12. jegyzetben szlottunk. Nikopolis nev vros kett is volt: az egyik Trciban (a Balkn flszigeten), mlyen benn a szrazfldn, a

msikEpirusban,azAdriaitengerdlkeletipartvidkn;gyltszik,azutbbi rlvansz. Mivelaz apostolmr emlegeti a telelst, vagyis a hajzs tli szne telst(v..Tim.II.4,21.),leveltnyilvnanyrvgefelrja. 13.IgenValszn,hogyeleveletTitusnakZnssApollkzbestette;Zns gy ltszik megkeresztelkedse eltt az szvetsgi trvny tantsval s r telmezsvel foglalkozott. Apoll bizonyra ugyanaz, akirl Csel. 18,2428; 19,1. Kor. I. 1,12; 3,4, skk.; 4,6; 16,12. beszl. Alexandribl (Egyiptom egykori fv rosbl) szrmaz, az szvetsgi trvnyben s a grg blcseletben egyarnt jratos zsid volt, ki (Keresztel Szt.) Jnos keresztsgnek felvtele utn, kb. Kr. u. 53ban tnt fel fezusban, hirdetve az r Jzust. Akvila s Priszka (lsd rluk Tim. II. 4,19. jegyz.) kzelebbrl megismertettk a keresztnysggel, s megkeresztelkedse utn ajnl soraikkal Korintusba kldttek, hol buzg te vkenysget fejtett ki. Taln Znssal egytt most is valahonnan Korintus vidkrl(Nikopolsbl?)indult,sKrtnkeresztlszlfldjre,Alexandriba tartott.EhhezazutazshozkriSzt.PlTitustmogatst. 14.DenecsakTitustegyenkimagrt:azapostolelvrja,hogyahvekisseg teni fogjk ket s ezltal bebizonytjk, hogy hitk nem gymlcstelen, hanem bventermiajcselekedeteket. 15a) Az dvzlsek sorn az apostol a maga s a munkatrsai nevben ksznti Titust s azokat a krtai keresztnyeket, kit; igaz hitk folytn szerelik az apostolt smunkatrsait. 15b) A bcsksznts itt is (v. . Tim. I. 6,21. jegyz., II. 4,22.) tbbesszm: Ti tusnaksakrtaihvksszessgnekszl.