You are on page 1of 2

AMENDEMENT VISSER-WIJCHERS

Raadsagenda: 11 juni 2013 Betreffende het raadsvoorstel: Kadernota 2014

Korte samenvatting/doel van het instrument: De onderwerpen Onderhoud buitenruimte en Lokale heffingen voor een bedrag van totaal 325.000 te schrappen en hiervoor andere bezuinigingsposten op te nemen.
Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde

dienen ondergetekenden het volgende wijzigingsvoorstel in: De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 11 juni 2013, - Tekstaanpassing van het onder 3. voorgestelde beslispunt, te weten: vervanging van de voorgestelde tekst door de navolgende: "De onderwerpen Onderhoud buitenruimte en Lokale heffingen voor een bedrag van totaal 325.000 te schrappen en hiervoor in de plaats de volgende bezuinigingsposten op te nemen. Progamma 5: Verlaging bijdrage aan Peuterspeelzaal werk Verlaging voor- en vroeg schoolse educatieve activiteiten Progamma 6: Verlaging bovenwettelijke minimaregelingen Programma 8: Lagere bijdrage muziekschool West-Friesland Laten vervallen van de storting kunstreserve + 50.000 13.000
.

75.000 31.000 56.000

Totaalbedrag aan alternatieve dekking 225.000 Het resterende bedrag van 100.000 zal moeten komen uit de verwachte jaarlijkse opbrengst wegens het invoeren van een parkeervergoeding op de Ossenmarkt en het Dirck Chinaplein. (Voor dit laatste punt zal u een separate Motie bereiken.)

Toelichting: De essentie van dit amendement is voor wat betreft het voorgestelde uitsmeren van groot onderhoud, het leidt tot het verschuiven van de onderhoudslasten naar de toekomst. Door het wijzigen van de onderhoudsvoorziening in de onderhoudsreserve is deze move nu mogelijk. Voor wat betreft de tariefsaanpassing van de lokale heffingen is dit weer een aanslag op het te besteden inkomen van de burgers van Enkhuizen.

Ook door rijksbeleid is het besteedbaar inkomen al verlaagd, wat een negatieve invloed heeft op het herstel van de economie. De indiener:

J. Visser CDA

C.H. Wijchers Nieuw Enkhuizen