You are on page 1of 15

KldikommentrZsidkhozrtlevl

1. Aszentszerzegymssalszembelltjaazsazjszvetsgi kinyilatkoztatst;
amaz tkletlen,mertkihirdetiazangyalok. Istennekszolgi,emez tkletes,meriki
hirdetjeJzusKrisztus,azIstenFia.

1. Sok rendben, a grg szerint: sok rszben. Az szvetsg prfti kln


kln nem ismertk a Messisra vonatkoz teljes kinyilatkoztatst, hanem en
nekcsakegyvagytbbmozzanatt.Sokflemdon:ltoms,szzat,istenivagy
angyali jelens stb. ltal. Az atyk a zsid np satyi az szvetsg egsz fo
lyamn keresztl. Prftknak nevezi a szerz mindazokat, akik brmi mdon
Istenkinyilatkoztatsnakeszkzeivoltakazszvetsgben.

2. Ezekben a napokban: a messisi korban. (Kor. I. 10,11.) A kt mellkmondat


Zsolt.2,8.9recloz.V..Jan.1,3.JzusKrisztusmintIstenegyenlhatalmaz
Atyval,demintemberisazegszteremtettvilgUra.

3.V..Blcs.7,26;Fil.2,6.Hatalmnakigjvel:hatalmasszavval;hebraizmus.
AFiistenegylnyegazAtyval,smegvltimvnekbevgzseutnszent
embersgeszerintiselfoglaltaaztmegilletrkdicssget.V.,Zsolt.109,1.
Istennemcsakmegteremtetteavilgot,hanemminden,pillanatbanfennistartja.

4. A Fiistennek az angyaloknl klnb neveit a kvetkez versek soroljk fel,


szvetsgiidzetek,tbbnyirezsoltridzetekalakjban.

5.Mondotta:t.i.azIsten.V..Zsolt.2,7;Kir.II.7,14.Azutbbihelyelkpes
rtelm,mertelssorbanSalamonra,Dvidkirlyfiravonatkozik,kielkpe
voltKrisztusnak.

6.Ismtbevezeti:t.i.Istenavgtletalkalmval.L.Zsolt.96,7.

7.Zsolt.103,4.(Szabadonidzve.)Aszlagyorsasgnak,atzlngazellenll
hatatlan ernek jelkpe. Isten szabadon rendelkezik angyalaival. A zsoltrvers
hber szvege gy hangzik: Ki kveteiv teszi a szeleket, szolgiv a tznek
lngjt(=avillmokat).

89.Zsolt.44,7.8.Trsaid:afldkirlyaivagyaprftk.Ezazsoltrhelyvil
gosantantjaaMessisnakistensgt.

1012.Zsolt.101,2628.Istenmindenhatteremthatalmasvltozhatatlans
ga,ellenttbenmindenteremtettdologmulandsgval.

13.Zsolt.109,1.(V..Mt22,44;Mrk12,35;Luk.20,42.)

14.AzangyalokIstennekszolgi,kiknekmintrangyaloknakegyikfeladata,
hogyamennyorszgrahivatottembereketoltalmazzk.

2.Az1.fejezetbentrgyaltigazsgnakgyakorlatikvetkezmnyei.

14. Ha mr az szvetsgi trvny megszegire is slyos bntets vrt, mennyivel


szigorbbbntetsremltaz,akiazrJzusllalhozott,azapostolokltalhirdetetts
olysokcsodvaligazoltdvssgetvetimeg!

1.Elnesodortassunk,mintacljttvesztetthajatengeren.AVulgatakifeje
zse a kiml s szertefoly vzre vonatkozik. Az angyalok llal hirdetett ige az
szvetsgi trvny. (Mz. IV. 15,25; Csel. 7,53; Gal. 3,19.) Az szvetsgi tr
vny a slyosabb bnket halllal bntette, a kevsbb slyosakat pedig bn
svtekldozatokkalengesztelteki.

3. A nagy dvssg az evanglium s ltalban az r Jzus megvlti mve.


Azok, akik hallottk volt: az r Jzus apostolai. Szmunkra: a szerz az
anakoinosis stilisztikai alakzatval l. Megjegyzend, hogy Szt. Pl sohasem
hirdette az evangliumot a Zsidkhoz rt levl els olvasinak, a Jeruzslem)
(palesztinai)zsidkeresztnyeknek.

4.ASzentllekkzlseiazskeresztnyegyhzbangyakoriklnleges,.n.in
gyenadottkegyelmek.(Kor.I.12,4.skk.)

59. Az jszvetsg feje s kirlyaJzus Krisztus; neki van alvetve minden teremt
mny,mertkereszthallaltalmindenbennehvembernekmegszerezteazdvssget.

5.Istenszagrgszvegbenhinyzik.Azszvetsgintzi(Istenrendelse
szerint)rszbenazangyalokvoltak(Dn.10,13.20.21;12,1;Tb.12,15.);azj
szvetsg(=ajvendvilg)kormnyzjaKrisztus.Amelyrlbeszlnk:1.3.v.

68. A szent szerz a Zsolt. 8,58ban olvashat gondolatot az r Jzusra al


kalmazza.

7. A kevss szt, mely az idzett zsoltrversben az ember nagy mltsgra


vonatkozik,levelnkszerzjeazrJzusfldiletnektartamravonatkoztat
ja.Azutolsverstagegyesgrgkziratokbannemolvashat.

8.Afldnmgdlaharcajsagonoszkztt,de

9.Jzusszentembersgnekmegdicslseakereszthallutnbiztoszlogaa
jvglegesdiadalnak.Aversutolsgondolataugyanazonverselsgondola
thoz(akikevsskisebblettazangyaloknl)kapcsoldik.Mindenkirt:min
denemberrt.

1018.MivelKrisztusnemazangyalokat,hanemazembereketakartamegvltani,em
beritermszetetkellettflvennie.

10.AverslogikaialanyaIsten;azegszteremtettvilgnakvgscljasal
kotja. Ill volt: az els emberpr kevlysggel s engedetlensggel vetkezett,
Krisztuspedigalzatosengedelmessgblvllaltszenvedsvelvltottamega
vilgot.

11.Egytl:azemberisgnekkzsstl,dmtl.

12. Zsolt. 21,23. Testvreim eltt: Krisztus halla minket Istennek fogadott
gyermekeivtett.V..Rm.8,29.

13.V..Zsolt.17,4.sszmtalanhelyen;Iz.8,18.(Alkalmazottrtelemben.)

14.IstennekFiaflvetteateljesemberitermszetet,hogyhallvalmegvltsa
az emberisget. Az rdgnek annyiban volt uralma a hall fltt, hogy a hall a
bnnekgymlcsesbntetse.

15.Amgmegnemvltottemberisgflegazrtvoltahallflelmnekrabja,
mertnemismerteaztaboldogtigazsgot,hogyahallazrkboldogsgnak
tjtnyitjameg.

16.brahmivadktaszentszerzittazegszemberisghelyettemlti.Isten
Fia nem az angyalokat, hanem az embereket akarta megvltani; ezrt emberi
termszetetkellettflvennie,melyben

1718. meg akarta ismerni az emberi termszetnek minden gyngesgt, a


bntkivve.V..Mt4,1.skk.;Luk.4,1.skk.;22,28.Hogykiengeszteljeanpb
neit:afpapnakegyikktelessgevoltazengesztelsnapildozatbemutatsa.

3,16. Az r Jzus dicssge vgtelenl nagyobb Mzesnl, aki az szvetsgi tr


vnynekCsupnhsgeskzvettjevolt.

1.Ezrtis:mertJzusolyvgtelenlirgalmassIstenelttvgtelenlkedves
fpapunk.(2,17.18.)Amennyeihivatsazistenimeghvsakeresztnysgre,s
ezzelazrkboldogsgra.

2.Ahhoz:amennyeiAtyhoz.JzusegszfldiletbencsakmennyeiAtyj
nakakarattteljestette.V..Jn.4,34;17,4.stb.Annak(=azIstennek)egszh
zban:azszvetsgidvssgirendben.

3.Jzusnak,IstenFinakannyivalnagyobbadicssgeMzesnl,amennyi
vel magasabban ll az szvetsgi dvssgi rend Alkotja magnl az ltala
ltestettszvetsgidvssgirendnl.

4.Mindeneket:tehtazszvetsgidvssgirendetis.

56.Mzesaszolga,KrisztusaFi;Mzesmintszolgaahzbanvansahhoz
tartozik, Krisztus pedig a sajt hza (az jszvetsgi dvssgi rend) fltt ll.
Melyhzmivagyunk,egyesgrgkziratokszerint:kinekhzamivagyunk.
AszerzazegyhzatIstenhznaknevezi.

79. Komoly figyelmeztets a hitben val llhatatossgra. A szent szerz (a 711.


versben)Zsolt.94,811blindulki,melyversekviszontazsidnpnekapusz
tai vndorls alatt tanstott sok hltlansgra, fleg a Mz. IV. 14ben elbe
szltesemnyrecloznak.

A7.versbenolvashatannakokrtsznakfolytatsaa12.versbenvan.

13.Maafldilettartama.

14.AKrisztusltalmegkezdettalapakeresztnyhit.Msokversnkutolsr
szt gy fordtjk: ha ugyan a benne val bizalom kezdett mindvgig szilr
danmegtartjuk.

17.L.MzesIV.14.Aszentszerzersenhangslyozza,hogyazsidkhitet
lensgeIstennelszembenvoltazokaannak,hogylegnagyobbrszknemme
hetettbeazgretfldre.

4.Azelbbifejezetbenmegkezdettintelemfolytatsa.

1.Aszentszerzgondolatmeneteakvetkez.IstenmeggrteazEgyiptom
blkivonultzsidnpnekaz(Isten)nyugalmba(aSzentfldbirtokba)val
bemenetelt,dehitetlensgkmiattsokannemjuthattakbeoda.mdeezazg
retelkpesrtelmvolt(Zsolt.94,11.);aSzentfldnyugodtbirtoklsaelkpe

az rk mennyei nyugalomnak, ahov mindnyjan hivatalosak vagyunk. Aki


JzusKrisztushittlelszakad,azksnjttnekfogtalltatniaztletalkalmval
snemjuthatbeazrkmennyeinyugalomba.V..Mt25,113.

2.Az:azisteninyugalombavalbemenetelgrete.Azokranzve,amikethallot
tak,agrgszvegszerint:azokban,akikazthallottk

3.AmennyorszgbavalbelpsnekalapfeltteleaJzusKrisztusbanvall
hit;nemelgazistenigreteknekpusztahallsa.Aversvgesa

4.v.Mz:I.2,2.3racloz.

5.Zsolt.94,11.

610. A szent szerz a vlasztott np pusztai vndorlst s a 94. zsoltrnak


fentemltett verst elkpesen magyarzza. Mivel az Egyiptombl kivonult zsidk
nemmehettekbeIstennyugalmba(1.2.v.),IstennekZsolt.94,8banolvashat
intelmeneknk,keresztnyeknekszl,hogytrekedjnkazlhitltalbejutni
Istennektkletesnyugalmba,amennyorszgba.

6.Htravan:Istengretemgllandinrvnybenvan.

8.ClzsaSzentfldelfoglalsraJsueidejben.

9.Aszombatinyugalomittamennyeiboldogsg.

10.Azmveitl:ajelenletkzdelmeitlsnyomorsgaitl.

1113.Komolyerklcsiintelem.

11.Aversvgeagrgbengyszl:hogyvalakiahitetlensgnekugyanolyan
pldjakntelneessk(=tnkrenemenjen).

12.Istenszavaeleven,vagyisrkrvny,sellenllhatatlanerej.

13.Istenmindentudsa.Akielttfelelnifogunk:aztletalkalmval.

A14.versbenaszentszerztzetesenkezdbeszlniJzusKrisztusrkfpapi
mltsgrl, melyre 2,17. s 3,1ben mr rviden clzott. thatolt az egeken:
mennybemenetelealkalmval.

15.L.2,17.18.

5,14.Afpap(smindenpap)kzvettIstensazemberekkztt;Istennekldoza
totmutatbe,melyalegtkletesebbhdolatnakkifejezse,azembereknekpe
digkiosztjaazIstentladottkegyelmeket.Apapnaktehtegyrsztazemberek
kzlvalnakkelllennie,hogynyomorsgaikattrezze,msrsztazokfltt
iskellllnia.ApapihivatstsmltsgotezrtcsakIstenadhatjameg.

3.Clzsazengesztelsinapldozatra(Mz.III.16,fleg6.11.14.v.),vala
mint Mz. III. 4,312; 9,7re, ahol a papok s ron bneinek kiengesztelsrl
vansz.

4.Mintron:L.Mz.II.28,1;29,4.skk;III.89;IV.3,10;17.18.fej.

5. Lsd Zsolt. 2,7. Ma az r Jzus megdicslsvel kezddtt a feltmads


ban.

6. Zsolt. 109,4. Erre a zsoltrhelyre pti fel levelnk szerzje a 7. fejezetnek


egszgondolatmenett.

7.Testneknapjaiban:egszfldiletben,klnsenknszenvedsben.Nagy
kiltssalsknnyhullatssal:aGetszemnikertben.(Mt26,3646;Mrk.14,32
42; Luk. 22,4046.) Meghallgattatott: azltal, hogy az Atya angyalt kldtt a
szenveddvztmegerstsre.(Msokszerint:meghallgattatottdicssges
feltmadsban.)

8.Engedelmessgettanult:gyakoroltaazengedelmessget.

9.AbefejezsJzusfeltmadsa.Kiknekiengedelmeskednek:abennehvstr
vnyeitmegtartkeresztnyek.

1114.FeddsaMibenvalellanyhulsrt.

12.Ezidszerint:arravaltekintettel,hogymrrgenflvetttekakeresztny
sget.Istenbeszdeinekelselemeiakeresztnyhitnekalapigazsgai;ezeketjelen
tiatej,mgaszilrdeledelamagasabbvallsiismeretekjelkpe.V..Kor.I.3,2.

14.V..Kor.I.2,6.Akeresztnyvallsszellemtcsakazrthetimeg,akiazt
letbenisiparkodikmegvalstani.

6.Azelbbifejezelgondolatainakfolytatsa.

1. A szent szerz nem akarja olvasi eltt jra kifejteni a keresztny hitnek
alaptantsait.Aholtcselekedetekabnk.

2.Akeresztsgek:atbbesszmkifejezstalnazsidtisztulsiszertartsok
lkpesrtelmrecloz,melybeteljesedettakeresztsgszentsgben.Akzfl
ttelabrmlsszentsge.

3.Ezt:amlyebbigazsgoktantst.

48.Ahithagysnakrettentveszedelme.

4.Amegvilgosttatsakeresztsgfelvteltjelenti,amennyeiajndkmegzlelse
azOltriszentsgvtelt,aSzentllekbenvalrszesedsabrmlsszentsgt.

5.Istennekjigjeazevangliumitants;ajvendvilgeriamessisiorszg
(=azegyhz)kegyelmilete.

6. Elestek: visszatrtek a zsidsgba. A 46. versbl a montanizmus s a


novatianizmuseretneksge(aIII.szzadban)aztkvetkeztette,hogyegyesb
nkre, nevezetesen a hittagadsra, nincs tbb bnbocsnat. A szent szerz
azonbanahithagysblvalmegtrstazrtmondjalehetetlennek,azazigenne
hznek,sterklcsileglehetetlennek,mertanyertkegyelmekkelvalvisszals
alelketknnyenamegtalkodottsgllapotbajuttatja.(V..10,26.)

Eztagondolatotmagyarzzamega7.s8.vershasonlatais.Azestbeivsb
gymlcsttermfldjelkpeannakalleknek,melyIstenkegyelmvelhsge
sen kzremkdik s Isten ldsra mlt; a esik tvist s bojtorjnt term fld
pedig elrettent jelkpe annak a lleknek, mely hiba veszi Isten kegyelmeit,
azokkalnemlvagypenvisszal,sgymagtazrkkrhozatratesziml
tv.

9.Aszentszerzmostbizalmatakarkelteniolvasiban.Jobbakatremlnk:bzunk
abban,Hogynemlesztekhitehagyottak.

10.SzentPlmeghatottangondolvisszaolvasinakhajdaniernyeire,flegaz
irgalmassg cselekedeteire, melyeknek rk jutalmt Isten biztosan meg fogja
adni.Aznevben:Istenrt.Aszentekakeresztnyek.

11.Mgaremnymajdteljesedsbemegyn:azrkboldogsgban.Aszerzolva
sinakavgsllhatatossgnagykegyelmtkvnja.

12. Az gretek az brahmnak adott gretek az eljvend dvztrl s a


Szentfldbirtokrl,melyelkpeamennyeiboldogsgnak.(Lsd18.v.s3,7
4,11.)

1314.Mz.I.22,16.skk.AszentszerzazrtemltiIsteneskjt,hogyezzelis
rmutassonIstennekflttlenigazmondsrasgreteibenvalhsgre.

15.brahmmegnyerteazgretet,melynekvgseredmnyeamegvltsvolt.

1617. Az emberek maguknl nagyobbra szoktak eskdni, s ezzel dntik el


peresgyeiketvgrvnyesen;Istenazonbancsaknmagraeskdhetett.

18. Aktvltozatlandolog:Istengretes eskje.Azelnktrtremnyazrk


boldogsg.

19. A remny ernye a lleknek biztos horgonya a fldi let viharai kztt. A
krpitbelsejtemltve,aszentszerzkpesbeszdbenvisszatrlevelnekftr
gyra,melyrlmr4,14benkezdetttzetesrtszlni:azrJzusrkfpap
sgra.Akrpitazsidkfrigystorban(stemplomban)aszentlytaszentek
szentjtlelvlasztfggny(Mz.II.26,33.);aszentekszentjepedigamenny
orszgnakelkpe.

20.Mirettnk:hogykzbenjrnklehessen.

7.A7.fejezetbenaszentszerzaZsidkhozirtlevlftrgytfejtiki,melyet2,17;
3,1;5,6.s6,19.20banmrrvidenjelzett.Szt.Plgondolatmeneteakvetke
z. Melkizedek, a Mz. I. 14,1824ben hirtelenl, csaldfa s nemzetsgtbla
emltse nlkl fellp jeruzslemi papkirly, mint az igazsgossg s a bke
kirlya, elkpe az r Jzusnak. Melkizedek felette llt brahmnak, mert ez,
brIstentavlasztottnpneksazszvetsgipapsgnaksatyjvrendelte,
tizedetadottMelkizedekneksldstelfogadta,gyazonbanbrahmszem
lyben azszvetsgipapirend istizedetadott smeghdolt Melkizedeknek,
elismerve, hogy annak papi mltsga magasabb rend. Szt. Pl okoskodsa
Mz. I. emltett helyn s Zsolt. 109,4en pl fl s egszen zsid olvasinak
felfogshozalkalmazkodik.

1.LsdMz.I.14,1824.MelkizedekazigazIstentimdknanipapkirly
volt.

2. Melkizedek neve hberl az igazsgossg kirlyt jelenti. Salem taln a


ksbbiJeruzslem;aszgyknekjelentse:bkessg.

3. A Szentrs nem emlti Melkizedek csaldfjt s letkort, sem letnek


msmozzanatt, hanemtegyedlmintaflsgesIstenpapjtmutatjabe,s
ennyibenhasonlvtesziIstenFihoz,mertKrisztusnakistenitermszeteszerint

nincsanyja,emberitermszeteszerintpedignincsatyja,smintIstenrkkva
l.

4.Atizedadsamagasabbpapimltsgnakshatalomnakelismerstjelen
tette.

5.Atrvnyamzesitrvny.(Mz.IV.18,2032.)gyatizedetszedk,minta
tizedetadkavlasztottnptagjaivoltak.

6.Melkizedekpapimltsgatehtmagasabbbrahmutdainl.

8.ASzentrsnemszlMelkizedekhallrl(brtermszetes,hogyismeg
halt).V..egyszersmindZsolt.109,4.

9. Ha Melkizedek mint pap magasabb rend brahmnl, magasabb rend


egyszersmindLvinl,brahmutdjnlis.Kitizedetvett,agrgszerint:ki
tizedetvesz.

11. A tkletessg: a bels megigazuls. A trvny itt az egsz szvetsgi d


vssgirendetjelenti.

12.Azdvssgirendapapsggalalegszorosabbsszefggsbenvan.

13.Akirl:JzusKrisztusrl.Ezek:Zsolt.109,4.

14. Az szvetsgi papi rend kizrlag Lvi trzshez volt ktve; ez a 16.
versbenemltetttestiparancsolat(=testszerintvalszlets)trvnye.

15.AmspapazrJzus(ellenttbenazszvetsgipapsggal),kinekpap
sgarkktart.(17.v.)Tmad:Istenrendelsbl.

16.AzrkletnekerejeaZsolt.109,4benolvashatisteniesk.

18.Azszvetsgitrvnynekcsakideiglenes,elksztjellegevolt,

19. mert nem tudott bels megigazulst adni. (V. . 10,1; Gal. 3,24.) Semmit:
senkit.Ajobbremnyazjszvetsgidvssgirend.A20.versnekfolytatsaa
22benolvashat.Msok:aLvitrzsblszrmazszvetsgipapok.

21.Ez:azrJzus.(V..Zsolt.109,4.)

22.Kezese:kzvettje.

24.Krisztusnakapapsgbannincsenekutdai,csaktisztnekfolytati.

2528.MivelJzusKrisztusvgtelenlszentstkletes,svgtelenlkedvesameny
nyeiAtyaeltt,rkrekzbenjrislehetazemberisgrt.

25.rkre,agrgszerint:tkletesen.

26.V..Mz.III.21,6.17;32,9.Flsgesebbazegeknl:lsd4,14,

27. Miknt a papok, a grg szerint: miknt a fpapok. A szent szerz az


szvetsg (f)papjaira gondol. A szentmise nem Krisztusnak j, a kereszt
ldozattl fggetlen flldozsa, hanem ugyanannak titokzatos mdon val
megjelentse.

28.Atrvnyamzesitrvny;azeskZsolt.109,4.szava.

8,15.JzusKrisztusnemfldiszentlynek,hanemamennyeiszentlynekfpapja.

Az1.v. Zsolt.109,1recloz.AFlsgazIsten.Az 1.v.rtelme:AzrJzus


fpapsgban a fdolog az, hogy olyan fpapunk van, aki most is llandan
kzbenjrrtnkamennyeiAtyatrnjaeltt.

2.Aszentlyszolgjaszvetsgikifejezs;jelentse:pap.Aszentlysazigazs
toramennyorszg.

3. HaKrisztusfpap,szksgevanldozatras ldozati helyre. Krisztusnak


ldozatiajndkaazsajtteste.

4.Lsd7,13.14.KrisztusnemLvi,hanemJdatrzsblszrmazott,tehtaz
szvetsgitrvnyszerintnemislehetnepap.

5. Az egsz szvetsgi dvssgi rend s isteni tisztelet csupn rnyka s


kpmsavoltazjszvetsgnek.AversvgeMz.II.25,40;26,30blvettidzet.

613.AtkletlenszvetsgidvssgirendetIstenterveiszerintflkellettvltania
egyj,tkletesdvssgirendnek.

6.Szpellentta4.verssel.AkivlbbszolglatJzusnakrkfpapsga.Aki
vlbb gretek az rk boldogsg meggrse, ellenttben az brahmnak a
Szentfldbrsraadottistenigrettel.

7. Az szvetsgi dvssgi rendfleg azrt nem voltkifogstalan,mertnem


adhatottbelsmegigazulst,csakabntudatottartottabren.

812.Jeremis31,3134blvalidzet,melyaztbizonytja,hogyazszvets
gi dvssgi rend magnak az szvetsg prftjnak tanusga szerint
nemvoltrkrvny,hanemhelyetkellettadniaegytkletesebbszvetsg
nek,akegyelemtrvnynek.

10.AzszvetsgtrvnytIstenktktblrarta;azjszvetsgakegyelem
trvnye lesz, melynek egyik jellemz vonsa a benssg, az embernek egsz
szvtlelkttalaktereje.(V..Ezek.11,19;36,26.27;Rm.5,5;Kor.II.3,39.)

11.V..Jn.I.2,20.27.

A13.v.Szt.Plegszapostolitantsnakegyikleglnyegesebbtteltfejezi
ki.

9,114.Azszvetsgiszentlysannakelkpesrtelme.

1.Azelbbinek:azelbbiszvetsgnek.Vilgiszentlye:afldnlevszentlye.
25.LsdMzesII.2526.30.37.fejezeteit.Astoraszvetsgstra,melynekel
s rsze a szently; az asztal s a kenyerek kittele a kitett kenyerek asztala. A
jillat ldozat oltrt (a tmjnoltrt) a szent szerz nem emlti, mert nem
akarjaazszvetsgiszentlynekkimertlerstnyjtani(4.v.).

3.Azastor:astornakazarsze.

4.Azaranytmjnezegyesmagyarzkszerintajillatldozatoltra,mely
ugyanaszentlybenllt,deazazonbemutatottldozataszentekszentjben,a
kerubok fltt trnol Urat dicstette meg; valsznbb azonban, hogy az
aranyfstltjelenti,mellyelazengesztelsnapjnafpapaszentekszentjbe
lpett.(Mz.III.16,12.)Aszvetsgszekrnyeafrigyszekrny.Mz.II.16,3234;
IV. 17,10. szerint a mannt tartalmaz ednyt s ron kivirgzott vesszejt a
szentstorbanriztk.SalamonkorbanafrigyszekrnybencsakMzesktb
livoltak(Kir.III.8,9.),ababilonifogsgutnZorobbelalattplttemplombl
pedigafrigyszekrnyishinyzott,shelytkkockafoglaltael.

5. A dicssg kerubjai a frigyszekrny fltt trdel arany kerubok. A fedl a


frigyszekrnyteteje.

6.Agrgszvegbenazigkajelenidbenllnak,mutatva,hogyaszentszer
zkorbanazsidtemplommgfennllt.

7.Aszentekszentjbecsakafpaplphetettbe,s(rendeskrlmnyekkzt)
iscsakazengesztelsnapjn.EnnekszertartsaitMz.III.16.rjale.Avraz
ldozati llatok vre. Tvedseirt: nem tudatosan s nem szndkosan elkve
tetttrvnyszegseirt.

8. Mg nem ll nyitva a szentig tja: a mennyorszg az emberisg ell el volt


zrva,mgazrJzusamegvltsmvtbenemfejezte.Eztjelkpezteameg
kzelthetetlenszentekszentje:azszvetsgbenmgafpapiscsakvenkint
egynaponlphetettazrelaszentekszentjbe,mrpedigatkletesszvet
sgnekazaclja,hogymindenembertIstenhezsamennyorszgbavezessen.
Azelsstorazszvetsgfldiszentlye.

910. A jelen idk itt az szvetsg ideje, ellenttben a messisi korral. (V. .
Kor. I. 10,11.) Az szvetsg szertartsai csak kls, . n. levitikus tisztasgot
eszkzlhettek.V..8,7.Atkletestsidejeazjszvetsgitrvnykora.

1114.JzusKrisztusnakrkrvnyldozataakereszthallltalmindnyjunknak
igazi,belsmegigazulstszerzett.

11. Ajvendjavakamessisikornak(az jszvetsgnek)kegyelemkincsei.A


nagyobbstkletesebbstoramennyorszg;ugyaneztjelentia

12.versbenemltettszentlyis.Azrkvltsgatkletes,belsmegigazulsa
bntl.

1314.AzrJzuskeresztldozatavgtelenltkletesebbvoltazszvetsg
sszesldozatainl.

13.Azsznekelhintetthamvaavrstehnldozata.LsdMz.IV.19.Atest
megtisztulsaakls,szertartsostisztasg.

14.AzrJzushallatkletesenkiengeszteltmindenbnt(=holtcselekedetet),
smegnyitottaamennyorszgot.

1528.Krisztusldozatarkrvnyszvetsgildozat.

15. Ezrt: lsd 8,13. A rgiek minden szvetsgktst ldozattal pecsteltek


meg.

16.Agrgdiathkszegyarntjelenthetszvetsgetsvgrendeletet.A
vgrendeletcsakakkorleszrvnyes,haavgrendelkezmeghalt;azjszvet
sgKrisztusvgrendelete,ennekrvnyessgetehtfeltteleziKrisztushallt.

1820.TrtnelmivisszapillantsaMz.II.24benelbeszltesemnyre.

20.LsdMz.II.40;III.8.

22. Vronts nlkl nincs bnbocsnat: ezek a szavak kifejezik a zsid ldozati
szertartsnakegszalapgondolatt.(Mz.III.17,11.)

23.Azgidolgokkpmsaiazszvetsgiistentiszteletnekeszkzei;magukazgi
dolgok pedig az jszvetsg intzmnyei. A nemesebb ldozatok az r Jzus ke
resztldozata;atbbesszmmalaszentszerzkifejezsrejuttatjaazszvets
gildozatokkalvalellenttesprhuzamot.

24.Most:mennybemeneteletallandan.
25. Szt. Pl Krisztusnak egyszer trtnt kereszthallt szembelltja az sz
vetsg engesztelsi napjnak vrlvre ismtld ldozataival. Idegen vrrel:
ldozatillatokvrvel.

26.Azidkteljessgeamessisikorszak.Megjelent:ittafldn.

28. A sokaknak: az egsz emberisgnek; de Krisztus ldozata csak azoknak


hasznl, akik az l hit s szeretet ltal kzremunklkodnak az isteni kegyel
mekkel. Msodszor: az utols tlet alkalmval. Bn nlkl: bnrt val ldozat
nlklsanlkl,hogymagravllalnavilgbneit.Azt(Krisztust)vrka
jmborok.

10.A9.fejezetgondolatmenetnekfolytatsa.

1. A vers Tmondatnak alanya az szvetsgi trvny, mely nem adhatott


belsmegigazulst,csakllandanbrentartottaabntudatot.(3.v.)Azsz
vetsgi szertartsok mint az rnyk elre jeleztk az eljvend Messist s a
megvltsmvt.Valsgosformjaadolgoknak:azjszvetsgikegyelmirend
nekegszlnyege.

23. Ha az szvetsgi ldozatok valdi, bels megigazulst adhattak volna,


elglettvolnaazokategyszerbemutatni.

4.Pusztaklsldozatnemszerezhetbelsmegigazulst.

57.Szt.PlZsolt.39,79.verseitaHetvenesfordtsszvegeszerintaszlet
sekor a vilgba jv dvztre alkalmazza. Testet alkottl nekem, s hber sze
rint: tfrtad flemet, azaz rks szolgdd tettl. A knyvtekercs a mzesi
trvny,melyszmosmessisijvendlsttartalmaz.

89.Istenneknemtetszettekazhtatnlklbemutatott,pusztnklsldoza
tok; ezrt is az szvetsgi ldozatok helybe szent Finak tkletes engedel
messggelvghezvittldozattlltotta..Azels(9.v.)azszvetsgildozatok
trvnye,akvetkezazjszvetsg.

10.Ezzelazakarattal:ezzelazistenihatrozattal.

11.Lsd4.v.

12.Ez:azrJzus.

13.LsdZsolt.109,1.Vrvnimmr:lsdKor.I.15,2528.Azutolstletutn
megsznikKrisztusnakmegvltiuralma,sbellIstennektkletesorszga.

14. Az r Jzusnak egyetlen, vgtelenl tkletes rtk keresztldozata


egyszersmindenkorra tlrad elgttelt adott a megbntott isteni igazsgos
sgnak.Kikmegakarnakszenteldni:azrkletrehivatottak.

1517.jabbhivatkozsJer.31,33.34re,annakigazolsul,hogyazjszvet
sgldozatatkletesbnbocsnatotszerzett.

18.Haabnmrtkletesenmegvanbocstva,nincstbbszksgengeszte
lldozatra.
Ezzelaversselvgzdiklevelnknekhittani(dogmatikus)rsze;ezutnerklcsi
intelmekkvetkeznek,melyekflegahitbenvalllhatatossgravonatkoznak.

19.Aszentlyamennyorszg.
20. Az j s l t az gbe vezet t. A krpit jelkpes megemltse clzs az
szvetsgi szentek szentjt a szentlytl elzr fggnyre. Lsd 9,25. v. ma
gyarzatt.

21.Nagypapunk:felsges,dicssgespapunk.Istenhzaazegyhz.

22.JruljunkIstenellhittelsteljesentisztallekkel.Meghintveszvnket,t.
i.Krisztusvrvel.ClzsMz.II.29,21;III.8,30ra.)

23.RemnysgnkhitvallsaaKeresztnyhit,melyneknkazrkboldogsg
remnytadja.

24.Figyeljnkegymsra:figyelmeztesskegymsttestvriszeretettel.

25.Gylekezeteink:akeresztnyeksszejveteleiazistentiszteletre.Anapazis
tenitletnapja,akzelghallideje.

2627.Ismteltfigyelmeztetsahithagysnakrettentveszedelmre.Asznt
szndkosvteli,flegahithagys,magbanhordjaabnbenvalmegtalko
ds veszedelmt, s a megtrst (erklcsi rtelemben) lehetetlenn teszi. Lsd
6,46.

27.Ahithagysnakbntetseazrkkrhozat.Atzheverapokoltze.

2829Kvetkeztetsakisebbdologblanagyobbra.Amzesitrvnymegve
tjre megkvezs vrt (Mz, V. 17,27.); a hithagys azonban Jzus Krisztus
megtagadsa, s gy a legslyosabb bn Isten Fia ellen. Tiszttalannak tartja a
szvetsg vrt, mert hithagysnak tnyvel Jzust igazsgosan, eltlt gonosz
tevnekmondja.AkegyelemLelkeaSzentllek.V..Mt12,31.32.

30.LsdMz.V.32,35.(Rm.12,19.)s32,36.Istenmegfogjabntetniahitha
gyt.

3239.Buzdtsazllhatatossgra.

32.Ahajdaninapokajeruzslemikeresztnyeketrgebbenrtldzsekideje.
(Szt. Istvn, az idsebb s az ifjabb Jakab apostol vrtanusga, Csel. 6,8 8,3.;
12,1.skk.)Megvilgoststokutn:keresztsgtekutn.

33.Ltvnyul:gnysnyilvnosgyalzattrgyul.Trsai:rsztvevvigaszta
li.

34.Ajobbsmaradandjavakazgijavak.

35.Anagyjutalomamennyorszg.

37.Mgegykevss:azemberiletegyszempillantsazrkkvalsghozk
nest.LsdJel.1,3.sszmtalanhelyen.Az,akieljvend:azrJzus,avilgB
rja.

38.SzabadidzseHab.2,4nekaHetvenesfordtsszvegeszerint.(V..Jn.
3,36;Rm.1,17;Gal.3,11.)lnifog:rkletet.Avisszahzds(a39.versbenis)
azelprtolsakeresztnyhittl.

11,13.Ahitmeghatrozsasszerepeateremtsmegrtshen.

1.Ahitbenmrbennefoglaltatikaz,amitremlnk,nevezetesenazrkbol
dogsg.

2.Szptmenetllfejezetftrgyra,azszvetsgszentjeirebeltlaMak
kabeusokig(=azsk),kikazeljvendMessisbanvalhiternynekslta
lbanahiternyneknagyszerhseivoltak.

3.Rvidvisszapillantsateremtstnyre,melyetszintncsakahitltalr
tnkmegteljesen:hogyIstenavilgotvgtelenhatalmvalasemmiblalkotta.

440.Ahithseiazszvetsgben.

4.Mz.I.4.fejezete,fleg4.,5.s10.v.Melyltlsezltal:melyhiteltal.

5.Mz.I.5,24.s22.

6.Ahitnekkettsalapttele:Istenltezsesazigazsgossga.Aztkeresk
nekkifejezsmutatja,hogyahitnekremnysggelsszeretettelkellegyeslnie.

7. Mz. I. 6,89,17. A mg nem lthat dolgok: a csak ksbb bekvetkez vz


zn.Melyltal:abrka(ptse)ltal.AvilgazIstentlelfordultbnsvilg.

819.Szt.Plklnsdicsrettelemlkezikmegazszvetsgneklegnagyobb
hsrlahitben,brahmrl.

8.Mz.I.12,14.

9.Mz.I.1225.Tartzkodott:vndorolt.

10.A(szilrd)alapokkalbrvrosamennyorszg.

11.Mz.I.18,14.Amedaoszagrgszvegbenhinyzik.Idejntl:regko
rban.

12.Elhalttl:regtl,akiatermszettrvnyeszerint mrnemlehetettvolna
atyv.V..Mz.I.22,17.

13.Mindezek:aptrirkksSra.Azgretek:Knanbirtoklsasazeljven
dMessisgrete.AversvgeMz.I.47,9recloz.

14.Ahazaazgihon.

16.Mz.II.3,6.(V..Mt22,32;Mrk12,26;Luk.20,37.)

1719.Mz.I.22.Felldozta:kszvoltfelldozni.Elkpl:Krisztusfeltmad
snakelkplszlogul.

20.Mz.I.27.

21.Mz.I.48.Botjnakfejre:talnJzsefnekkormnyplcjafel(msoksze
rint: botjra tmaszkodva); Mz. I. 47,31. hber szvege szerint helyesebben:
gyafejre.

22.Mz.I.49.s47,29.30.EzzelarendelkezsvelJzsefisbizonysgtadta
annak,hogyhiszaKnanravonatkozistenigreteknek.

2329.AhitnekegyeshsitnyeiMzesletben.

23.Mz.M.2,13.

2426.Mz,II.2,11.Azsidnpetrtsanyargatsokazapostolszavaszerint
KrisztusszenvedseinekelkpeiVoltak.(V..13,13.)AzideigrigtarlbnIs
tennekelhagysalettvolnaavlasztottnptlvalelprtolsltal.Ajutalom:a
messistjavak,melyeknekelkpeKnanbirtoklsavolt.

2728.Mz.II.12.MintegyltvaaLthatatlant:azgcsipkebokorban.(Mz.II.
3.)

29.Mz.II.14.

30.Js.6.

31.Js.2.s6,17.23.25.
32. Gedeonrl, Brkrl, Smsonrl s Jeftrl a Brk knyve beszl, Dvid
rl,SmuelrlsszmosprftrlaKirlyoksaKrnikkknyvei.

33.Oroszlnokszjttmtkbe:Dniel(Dn.6,17.skk.;14,30.skk.),Smson(Br.
14,6.)sDvid(Kir.I.17,34.skk.).

34. Tz erejt oltottk el: Dniel hrom trsa az g kemencben. (Dn. 3,24.
skk.) A tovbbiakban Dvidrl, Ezekisrl (Kir. IV. 1820; Krn. II. 32; Iz. 36
38.),

35. Illsrl (Kir. III. 17,1724.) s Elizeusrl (Kir. IV. 4,2037.) van sz. A vers
msodikfelbenaszentszerzElezrrlsahtMakkabeustestvrrl(Makk.
II.6,7.)beszl,kikhitkrtvrtanusgotszenvedtek.

3638.Jeremis(kithonfitrsaiEgyiptombanmegkveztek),Izais(kitazsid
hagyomny szerint Manasszes kirly sztfrszeltetett). s az szvetsgnek
szmos ms igaza s prftja. A juh s a kecskebr a szegnyeknek s fleg a
prftknakruhzatavolt.Sivatagokbanbolyongvn:Ills(Kir.III.19.).

39.Nemnyertkelazgretet:nemlttkamessisigretekteljesedst.

40.Valamijobbat:aMessisnakmrmegtrtnteljvetelt.Azszvetsgiga
zai is csak Krisztus megvlt halla s mennybemenetele utn juthattak a
mennyorszgba.

12,13.Azszvetsgszentjeinek,flegpedigazrJzusnakpldjaakeresztnyeket
isserkentsetrelemresllhatatossgraaszenvedsben.

1.Felhje:nagyszma;L.azelbbifejezetet.Aszentszerzaversenyfutkrl
veszipldjt,kikmindentehertlsakadlytlszabadulniigyekeznek.(Szent
Plnakkedvenchasonlata;v..Kor.I.9,24;Fil.3,14;Tim.I.6,12;II.4,7.)Ake
resztnyek lete is versenyfuts a mennyei vgcl fel; teher mindaz, ami ket
hbengtolhatn,elssorbanabn,melyetSzt.Plittatestnketszorosank
rlvevruhhozhasonlt(=aminketkrnyezbm).

2.Szerzjre,agrgszvegszerint:vezrre.TekintsnkazrJzusra,s
az pldjbl mertsnk bizalmat. Az eltte lev rm helyett: a mennyei bol
dogsghelyett,melybenmegmaradhatottvolna.Krisztusszenvedseltalszent
embersgeszmraiskirdemelteamennyeidicssget.

3.Nelankadjatokel:az1.versbenemltettversenyfutsbanazgfel.

46.MindenszenvedsneveleszkzazIstenkezben.(V..Pld.3,11.12.a
Hetvenesgrgszvegszerint;Jel.3,19.)

78.Afldiletszenvedseimegtiszttjkalelketabntl.Abnbeessutna
kereszttjalettalegbiztosabbtamennyorszgfel.

9.AlelkekAtyja(ellenttbentestiatyinkkal)azIsten.Hogyljnk,t.i.rkle
tet.

11.Azigazsgossgavaldi,belsmegszentelds;ennekmegnyugtatgyml
cseazigazilelkibke.

12.V..Iz.35,3.

13. Senki se tvelyegjen: senki se trjen el az igaz hittl. Gygyuljon meg, t. i.


csggetegsgbl,akiebbenszenved.A13.verselsrszeagrgszvegsze
rinttkleteshexameter.

1429.Egyberklcsiintelmek,inkbbegymsmellhelyezve,mintszoroslogi
kaikapcsolatban.
A14.v.utolsgondolataMt5,8raemlkeztet.

15. Isten kegyelme a szvegsszefggs szerint elssorban a keresztny hit. A


kesersggykereaharagsagyllkds.

16.Intelematisztasgernynekgyakorlsra.AzidzettpldaMz.I.25,29
34benolvashat.

17.L.Mz.I.27,3040.Amegbnsnakt.i.Izskrszrl.

1824. A keresztnyt sokkal nagyobb tkletessgre ktelezi az jszvetsgi


trvny,mintazsidtkteleztkazszvetsgparancsai.

1821, L. Mzes II. 19,1620,21. Az rinthet hegy a Sinaihegy, az szvetsgi


dvssgirendelkpe;

22.Sinhegyepedigazegyhznaktpusa.AmennyeiJeruzslemisazegyhz
(Jel.21,10.).

23.Azelsszlttekegyhzaazsszeshvek,kikmintegyIstennekamennyeise
regbebesorozottkatoni.Atkletesigazakamrdvzltek.

24.AmeghintsvreJzusszentsgesvre,melynembosszrtkiltIstenhez,
mintbelvre(Mz.I.4,10.),hanemirgalomrtsbocsnatrt.

25.AbeszlazIsten.Nemmenekllekmeg,L.Mz.IV.14,2038.Afldnszlaz
Isten, aki a Snai hegyen beszlt; ugyancsak Isten az, aki most Krisztus ltal a
mennyblszlhozznk.

26.Megrendtetteafldet;aSinaihegyitrvnyhozsalkalmval.Aversmso
dikrszesa27.v.Agg.2,7.s22.verstidziszabadon.

28. A rendthetetlen orszg a keresztny egyhz, mely megvltoztatta az sz


vetsgidvssgirendet.Maradjunktehtllhatatosakahitben.

29.AmiIstennkemszttz(v..Mz.V.4,24.),smegbntetiahithagyst.

13,17.Erklcsiintelmek.

1.V..Jn.15,12.

2.V..Rm.12,13;Tim.I.3,2;Pt.I.4,9.ASzt.Plltalidzettpldabra
hmsLtesete.(Mz.I.18,1.skk.;19,1.skk.)

5.V..Mt.6,34.:azIsten.AzidzetJs.1,5blval.

6.Zsolt.117,6.

7.Ellritok:ittazapostolokrlvansz;ezekkzlgyazidsebb,mintaz
ifjabbJakab(valamintmgelttkSzt.Istvnszerpap)levelnkmegiratsako
rbanmrelnyertkavrtanusgkoronjt.

817.Akeresztnyoltr;Jzuskereszthalla;jabberklcsiintelmek.

9.Asokflesidegentantsazsidktvedsei;aztelekazsidkldozatilako
mi,ellenttben.

10. az Oltriszentsggel. (Ezt jelenti a 9. versben emltett kegyelem is.) A 10.


vers nagyszer bizonytka az Oltriszentsg ldozati jellegnek s a szentmi
snek.Akikastornakszolglnak:azsidk.

1112.Azengesztelsnapiszertartsnak(Mz.III.16,27.)elkpesmagyarza
ta.

13. A szentszerzneksznokibuzdtsa: hagyjuk ottvglega zsidsgot,s


tartsunkkihvenJzussalagyalzatbansldztetsben.

14. Az szvetsgi dvssgirendnek kzppontjaa fldiJeruzslem volt;a


keresztnynek nincs maradand vrosa a fldn, hanem egsz lelkvel az gi
otthonban(=ajvendvrosban)kelllnie.

15.ltala:Krisztusltal.AjkunknakgymlcseazIstentdicsrimdsg.

17.Elljritok:ajeruzslemiegyhzpspkespapjai.

1825.Alevlbefejezse,egszenSzt.Plmodorban.

18.V..Kor.II.1,12.

A19.versvalsznvteszi,hogySzt.Pleztaleveletelsrmaifogsgnak
vgefelrta.(L.24.v.)

20.Ajuhokakeresztnyhvek.(V..Jn.21,1517.)

23.gyltszik,hogyTimteusvitteellevelnketJeruzslembe,kinekvissza
trstvrtaSzt.Pl,hogyazutnegyttmenjenekPalesztinba.

24.Aszentekakeresztnyhvek.

25.Akegyelemazisteniadomnyokteljessge.