PELAN OPERASI 2014 SPBT Nama Projek : Objektif : Bilik BOSS i. Menyusun atur bilik BOSS (5S) ii. empo!

: %umpulan Sasaran : &uru erlibat : Proses %erja : Melabelkan setiap rak dan buku iii. Menceriakan bilik BOSS "eb # No$ember Semua murid Semua 'a(atankuasa SPB ) *. aklimat pro+ram , &uru Penyelaras SPB -. Strate+i : %ekan+an : Pemantauan : Penilaian : Penamba!baikan : i. .ijalankan selepas proses penamba!baikan bilik BOSS selesai &uru meminta bantuan murid untuk men+emaskan bilik BOSS dan menyusun atur rak dan buku teks. Murid membantu +uru melabel rak dan fail. Menceriakan bilik sains .ijalankan setiap ta!un

/. %ekerapan akti$iti

&uru terlibat den+an akti$iti lain

ii. %e(an+an &P% 01M Penin+katan keadaan bilik BOSS dari semasa ke semasa .ilakukan dari semasa ke semasa

Nama Projek : Objektif :

%linik BOSS i. Membaik puli! buku teks yan+ rosak di tan+an murid. ii. Memastikan keadaan buku teks sentiasa baik. iii. Menamba! tempo! jan+ka !ayat buku teks. Bulan Mac !in++a September

empo! :

&uru men+adakan ruan+an dan kelen+kapan yan+ diperlukan untuk %linik BOSS. . /. Strate+i : Peneran+an dan penjelasan kepada semua murid tentan+ fun+si %linik BOSS. %ekan+an : i. . *. %ekerapan akti$iti .ilakukan dari semasa ke semasa. &uru Penyelaras SPB -. &uru menyediakan jadual perlaksanaan %linik BOSS (li!at lampiran).%umpulan Sasaran : &uru erlibat : Proses %erja : Semua murid &uru Penyelaras SPB . ii. aklimat pro+ram .ijalankan setiap min++u. "aktor ke(an+an membeli kelen+kapan %linik BOSS. &uru &P% 01M %eadaan fi2ikal buku teks pada pen+!ujun+ ta!un. erdapat buku di tan+an murid yan+ rosak teruk dan Pemantauan : Penilaian : Penamba!baikan : tidak dapat dibaik puli!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful