You are on page 1of 2

TRGOVINA MALOPRODAJA MALOPRODAJA JE POSLEDNJA FAZA U KANALIMA DISTRIBUCIJE IZMEU PROIZVOAA I FINALNIH POTROAA.

. ONA USPOSTAVLJA DIREKTAN KONTAKT SA POTROAIMA. NAJEDE SE MALOPRODAJA DEFINIE KAO SKUP AKTIVNOSTI KOJE SE UKLJUUJU U PROCES PRODAJE ROBE I USLUGA FINALNIM POTROAIMA NAMENJENIH ZA NEPOSREDNU POTRONJU. MALOPRODAJA I OKRUENJE TO SE TIE OKRUENJA, NA RAZVOJ MALOPRODAJE NAJVIE UTIU: TRANJA, TEHNOLOGIJA, INSTITUCIONALNI USLOVI. USLOVI ZA OBAVLJANJE MALOPRODAJE MALOPRODAJOM MOGU DA SE BAVE SUBJEKTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE, S TIM DA PRODAJNI OBJEKTI MORAJU IMATI ODREENI SPOLJNI IZGLED, UNUTRANJOST PROSTORIJA, ADEKVATNE POVRINE, PODOVE, OSVETLJENJE, GREJANJE, VENTILACIJU, INVENTAR, MAGACINSKI PROSTOR, STRUNU SPREMU ZAPOSLENIH, HIGIJENSKO-TEHNIKE USLOVE, UREAJE I OPREMU, ZDRAVSTVENO STANJE RADNIKA KOJI DOLAZE U KONTAKT SA POTROAIMA I SL. OSNOVNI ORGANIZACIONI OBLICI MALOPRODAJE MALOPRODAJA IMA SLOENU I RAZNOVRSNU STRUKTURU. OSNOVNI OBLICI MALOPRODAJE SU: MALI I NEZAVISNI TRGOVCI, POTROAKE ZADRUGE, UGOVORNI LANCI (FRANIZING I LIZING), UJEDINJENI TRGOVINSKI LANCI I KORPORACIJE, DRAVNI TRGOVINSKI SISTEMI. U SAD POSTOJI 2,1 MILION NEZAVISNIH TRGOVACA, SA UEDEM U UKUPNOM PROMETU MALOPRODAJE 40%. GLAVNA IM JE MANA MALA SNAGA, PA IH ZAOBILAZE I PROIZVOAI I VELIKI TRGOVCI. KARAKTERISTINE FAZE I ZAKONITOSTI U RAZVOJU MALOPRODAJE POSTOJE TRI KARAKTERISTINE FAZE U RAZVOJU I EVOLUCIJI MALOPRODAJE: PRVA SE JAVLJA U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM PRIVREDAMA,GDE U STRUKTURIMALOPRODAJE DOMINIRAJU MANJI I NEZAVISNI PRODAJNI OBJEKTI SA KLASINIM SISTEMOM PRODAJE. DRUGA FAZA U KOJOJ DOLAZI DO INDUSTRIJALIZACIJE MALOPRODAJE, ONA SE ZASNIVA NA INTENZIVNOJ PENETRACIJI SAMOIZBORA I SAMOUSLUIVANJ A ,TE RAPIDNOM PORASTU EKONOMIJE OBIMA. TREDU FAZU KARAKTERIE PRIMENA SAVREMENE ELEKTRONIKE I POJAVA VIEFILIJALNIH TRGOVINSKIH SISTEMA, ELEKTRONSKE PRODAJE I RAZVOJA TRGOVINSKIH CENTARA.

MALOPRODAJNA MREA MALOPRODAJNA MREA OBUHVATA: 1) FIKSNE OBJEKTE I 2) OBJEKTE BEZ VRSTE LOKACIJ 1. U FIKSNE OBJEKTE SPADAJU: 2. PRODAVNICE, 3. ROBNE KUDE, 4. SAMOUSLUGE, 5. FABRIKE PRODAVNICE, 6. PRODAJNA SKLADITA, 7. AUTOMATI(ZA PRODAJU PIDA I CIGARETA). OSTALI OBLICI PRODAJE U OSTALE OBLIKE MALOPRODAJE BEZ FIKSNE LOKACIJE SPADAJU: PRODAJA U PREVOZNIM SREDSTVIMA, NA TEZGAMA, KOLICIMA, KOLPORTERI, TRGOVINSKI PUTNICI I SLINO. Milorad Unkovi, Ranko Renovica, Trgovina, Univerzitet Singidunum 2010 godine.