You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Apple Nama Guru : Leong C !

n Seng Ta un : 4 Apple orang tidak hadir) "!$ang&Tema : Kenali Budaya Malaysia Jang%ama(a : !0 "init arisan (0#$$ % 0&$$)

"!l #ur!$ : 30 orang (

Tar!% : 30 Julai 2011 Ta'u% Pela'aran : Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Budaya Malaysia I(! Pela'aran : !'( )erlakuan Bersopan !*( Beradab Budaya Kita Ha(!l Pem)ela'aran : i(

Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya

ii( Meneri"a dan "enghor"ati a"alan budaya kau" lain *)'e%+!, : )ada akhir pe"bela+aran, "urid dapati( ii( Menyatakan sekurang%kurangnya li"a daripada lapan adab perlakuan bersopan berdasarkan lakonan dengan betul( Men+a.ab sekurang%kurangnya lapan daripada sepuluh soalan adab perlakuan bersopan dengan betul( Penge+a uan Se$!a A$a :
i.

Murid "e"punyai pengala"an "e"buat perlakuan se/ara sopan se"asa berada di

ru"ah Un(ur Pa+r!o+!(me&N!la! #urn! : i( ii( Berbangga dengan budaya "asyarakat Malaysia yang berhe"ah tinggi Menghargai dan "enghayati adab%adab perlakuan sopan yang dia"alkan di Malaysia

"a an "an+u #enga'ar : i( ii( iii( i1( 1( 1i( 0a"bar A 0a"bar B Kad Arahan Kertas Ja.apan 2eks Soalan 3atihan )engukuhan

Lang%a &I(! Pela'aran

Eleman Pro(e$ur Pela%(anaan 1( 0uru "enun+ukkan dua keping ga"bar kepada "urid iaitu Kemahiran Belajar - bersoal +a.ab
% %

Pem)ela'aran "e(+ar!&%on(ep

Ca+a+an

BBM0a"bar A 0a"bar B :ilai %

0a"bar A dan 0a"bar B( 2( Ke"udian guru "engge"ukakan

beberapa soalan kepada "urid Kemahiran Berfikir: tentang ga"bar tersebut( Berikut % "e"buat kaitan "erupakan soalan gurui( In$u%(! Se+ -.// 0 -1-2/ m!n!+3 ii( Apakah A4 Ja.apan "urid - Ber+abat tangan( Apakah perlakukan yang ditun+ukkan dala" ga"bar B4 Ja.apan "urid - 5rang sedang kentut( iii( )ada ga"bar sopan4 Ja.apan "urid - 0a"bar A i1( Adakah a.ak se"ua "enga"alkan sopan4 Ja.apan "urid - 6a 3( Ke"udian bakal dia+ar( guru "engaitkan akti1iti tersebut dengan ta+uk yang pendapat "anakah a.ak, yang perlakuan ditun+ukkan dala" ga"bar Teori Kecergasan Pelbagai: 7erbal%linguistik 8ntrapersonal 7isual 9uang Pembelajaran Kontekstual % "e"buat yang hipotesis 3a"piran 1 Keyakinan

"enun+ukkan

perlakuan

1( 0uru "e"bentuk "urid dala" berku"pulan iaitu satu ku"pulan Lang%a 4 -1-- 0 -1525- m!n!+3 Objektif 1 : terdiri daripada li"a orang( 2( 0uru "e"berikan "urid kit akti1iti Teknik Pengajaraniaitu kad arahan tugasan dan )antoni";3ako kertas +a.apan( 3( Ke"udian guru "e"berikan nan

BBM Kad arahan tugasan Kertas

GAMBAR A

GAMBAR B