You are on page 1of 10

Janusz Leon Winiewski

Czy mczyni s wiatu potrzebni?

Copyright by Janusz Leon Winiewski Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krakw 200 Wydanie pierwsze !edaktor prowadz"cy Dorota Wierzbicka-Sarabura Konsu#tac$a Dr Zbigniew Liber !edakc$a Pawe Ciemniewski Korekta Ewa Kochanowicz, Krzyszto Lisowski, !nna "u#nicka, $enryka Sa%awa %ro$ekt ok&adki, uk&ad typogra'iczny &arek Pawowski !edakc$a techniczna 'o(ena Korbut Wydawnictwo Literackie (p) z o)o), 200 u#) *&uga +, ,+-+. Krakw bezp&atna #inia te#e'oniczna/ 0 000 .2 +0 .0 ksi1garnia internetowa/ www)wydawnictwo#iterackie)p# e-2ai#/ ksiegarnia3wydawnictwo#iterackie)p# 'a4/ 56.0-+27 .,0 00 89

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pe nej wersji ca ej publikacji! "by przeczyta# ten tytu w pe nej wersji kliknij tutaj! Niniejsza publikacja moe by# kopiowana$ oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wy cznie w formie dostarczonej przez Net%ress &igital 'p! z o!o!$ operatora sklepu na kt(rym mona naby# niniejszy tytu w pe nej wersji! )abronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Net%ress oraz wydawcy niniejszej publikacji! )abrania si jej odsprzeday$ zgodnie z regulaminem serwisu! %e na wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e*booksweb!pl * audiobooki$ e*booki!

+ak podaj mczyni?

Kobieta, aby )*+,- #o *(ka z m.(czyzn/, )otrzebu+e b%isko,ci, zau ania i )oczucia wi.zi0 &.(czyzna 1 )rzewa(nie 1 )otrzebu+e ty%ko mie+sca000 Czy w ty2 depry2u$"cy2 5g&wnie d#a 21:czyzn7 stwierdzeniu kry$e si1 $edynie cyniz2, czy tak:e $aka prawda; < $e#i tak, to $ak gorzka $est ta prawda; *#aczego 21:czy=ni po:"da$" inacze$; > co z tego wynika; ? zwierz"t wszystko $est o wie#e prostsze) %o:"danie s&u:y prokreac$i i $ak na$wi1ksze$ dystrybuc$i genw) @#iska na2 ewo#ucy$nie 2a&pka bonobo bez :adnych skrupu&w $est w stanie przerwaA akt kopu#ac$i, gdy ty#ko na horyzoncie po$awi si1 inny sa2iec, ktry swoi2 wyg#"de2 i zachowanie2 zdradza, :e 2g&by $e$ zagwarantowaA #epszy zestaw genw d#a potenc$a#nego poto2stwa) Ba tak" decyz$1 wyuzdana bonobo potrzebu$e nie wi1ce$ ni: osie2 sekund) Jeszcze 2nie$ czasu potrzebu$e na to sa2ica po#iga2icznego nornika grskiego) Cwierz1ta po:"da$" ty#ko w $edny2 ce#u/ prokreac$i) *o dzisia$ trwa$" dyskus$e naukowcw na te2at tego, czy rea#izu$"c swo$e po:"danie w akcie seksua#ny2, zwierz1ta odczuwa$" przy ty2 $ak" przy$e2noA) Dg#"da$"c 'otogra'ie kopu#u$"cych par gory#i, s&yn"cych notabene z wiernoci, 2a2 co do tego powa:ne w"tp#iwoci) Cynicy twierdz", :e cierpienie na pysku 5twarzy;7 gory#a wynika z tego, i: ci"g#e $est 'otogra'owany z t" sa2" sa2ic") Ludzie s" pierwszy2 i $edyny2 gatunkie2, ktry na drodze ewo#uc$i oddzie#i& prokreac$1 od po:"dania) > $edny2 z trzech gatunkw, ktry po:"da i sp&ku$e bez wzg#1du na por1 roku) %ozosta&e dwa to 2uchy i p#uskwy) ? ca&e$ reszty stworzeE po:"danie po$awia si1 wy&"cznie w krtki2 okresie godowy2 5tzw) rui7) Fy#ko wtedy wyst1pu$e u nich przewaga pop1du p&ciowego 5podobnie $ak u #udzi7 nad uczucia2i g&odu, zi2na, pragnienia i bezpieczeEstwa) *otyczy to w wi1kszy2 stopniu sa2cw ni: sa2ic) W dodatku, ty#ko cz&owiek koniecznie chce powi"zaA po:"danie ze z$awiskie2 ku#turowy2, $aki2 $est 2i&oA) %o2aga$" 2u w ty2 poeci i pisarze, od czterech tysi1cy #at wychwa#a$"cy w #iteraturze G2i&oA ro2antyczn"H 52a2 w ty2 sw$ udzia&7, a tak:e #aboranci, ktrzy zsyntetyzowa#i pigu&k1 antykoncepcy$n", i dziennikarze, ktrzy z 2i&oci ro2antyczne$ zrobi#i ku#towy, zawsze dobrze sprzeda$"cy si1 te2at) Fo oczywiste, :e bez 2i&oci ro2antyczne$ nie by&oby ani Io##ywood, ani ty2 bardzie$ @o##ywood) Fy2czase2 wie#e wskazu$e na to, :e cz&owiek w s'erze seksua#noci pozosta& w du:e$

2ierze zwierz1cie2) Wy2y#a$"c tysi"c#ecia te2u 2i&oA, $edynie zhu2anizowa& po:"danie, seks oraz reprodukc$1, nada$"c ku#turowe znaczenie bio#ogiczny2 'akto2) Ji2o to niewie#e si1 przez wieki z2ieni&o, $ak wykaza&y badania antropo#oga KeorgeLa Jurdocha) W koEcu #at czterdziestych MM wieku przebada& on histori1 2,0 ku#tur cywi#izacy$nych na ca&y2 wiecie) Fy#ko d#a ., z nich 2onoga2ia by&a spo&ecznie pre'erowany2 wzorce2 struktury rodziny) W pozosta&ych panowa& syste2, ktry dzisie$szy wiat zachodni nazwa&by bruta#nie i dosadnie urzeczywistnienie2 'antaz$i 2asturbu$"cego si1 21:czyzny/ $ak na$wi1ce$ r:nych kobiet w $ak na$krtszy2 czasie) Czy to u >ndian w <2eryce %&nocne$, czy u >nkw w <2eryce %o&udniowe$, czy u ku#tur szczepowych w <'ryce #ub <z$i N w wi1kszoci akceptowano 'akt, :e 21:czy=ni wsp&:y$" $ednoczenie z wie#o2a kobieta2i) Czasa2i 2usiano #iczb1 tych partnerek prawnie reg#a2entowaA) *o dzisia$ 2uzu&2anie, zgodnie z Korane2, 2og" posiadaA 2aksy2a#nie cztery :ony 5$e#i s" w stanie $e wszystkie utrzy2aA na ty2 sa2y2 pozio2ie 2ateria#ny27) C ko#ei w&adca <szantw 5obecna Khana7 2usia& zaakceptowaA prawo, wed&ug ktrego $ego hare2 nie 2g& przekraczaA dok&adnie usta#one$, ta$e2nicze$ do dzisia$ #iczby ,,,, kobiet) @io#odzy ewo#ucy$ni widz" w te$ po#igynii ukryty sens) Bawet d#a kobiet) Biewiasta w hare2ie 2ia&a szanse wy2ieszania swoich genw z gena2i na$wa:nie$szego i na$bardzie$ wp&ywowego 21:czyzny w paEstwie) Wed&ug znanego zoo#oga Fi2a @irkheada z uniwersytetu w (he''ie#d w Wie#kie$ @rytanii, 2onoga2ia $est syste2e2 skra$nie nienatura#ny2) W artyku#e opub#ikowany2 w reno2owany2 czasopi2ie naukowy2 GBatureH 5200O7 @irkhead przekonu$e, :e #udzie, podobnie $ak zwierz1ta, z natury d":" do pozbawionych wi1zi uczuciowe$ kontaktw seksua#nych z przypadkowy2i, cz1sto z2ieniany2i partnera2i 5nazywa2y to z$awisko pro2iskuityz2e27, a 2onoga2ia, $ako do2inu$"cy w zachodnich cywi#izac$ach syste2 partnerski, $est sztuczny2 twore2 ku#turowy2, narzucony2 przez re#igi1 d#a ustabi#izowania spo&eczeEstw) *oda$2y/ ci#e patriarcha#nych spo&eczeEstw) Jonoga2i1 narzuci#i wiatu, o dziwo, 21:czy=ni) Chc"c unikn"A kon'#iktw i ca&ego z&a wynika$"cego z wa#ki o dost1p do $ak na$wi1ksze$ #iczby kobiet, wy2y#i#i de2okratyczny syste2, w ktry2 ka:dy 21:czyzna b1dzie 2ia&, przyna$2nie$ teoretycznie, prawo do ty#ko $edne$ kobiety) (a2ych kobiet o zdanie oczywicie nie pytano) Creszt" nawet gdyby zapytano, to odpowied= 5w ta2tych czasach7 2og&a byA ty#ko $edna) Cna$du$"c si1 w ca&kowite$ 2ateria#ne$ za#e:noci od 21:czyzn, przy$1&y po2ys& 2a&:eEstwa z $edny2 partnere2 na ca&e :ycie N uwa:a&y, :e w ten sposb zagwarantu$" sobie i swoi2 dziecio2 2ateria#ne bezpieczeEstwo) %rzez tysi"ce #at kobiety by&y z2uszone hand#owaA z 21:czyzna2i/ 2o$a wiernoA w za2ian za 2o$e i 2oich dzieci bezpieczeEstwo soc$a#ne) <#e dzisia$, na pocz"tku MM> wieku, ten kontrakt 2i1dzy p&cia2i traci powo#i 5i nareszcie7 wa:noA) Kobiety sa2e potra'i" zadbaA o swo$e utrzy2anie) J1:czy=ni i kobiety obesz#i rwnik historii, powraca$"c do punktu wy$cia, czy#i do $askiE) %rzyna$2nie$ $e#i chodzi o seksua#ne partnerstwo i rwnouprawnienie) C bio#ogicznego punktu widzenia hedonistyczni 21:czy=ni wraca$" do $askiE z ogro2n" radoci") Protyka w p#e$stocenie stanowi doskona&y scenariusz d#a ka:dego 'i#2u pornogra'icznego 5chocia: osobicie nie pode$rzewa2, :eby do tego gatunku 'i#2w istnia&y GscenariuszeH7) Dstatnie, #icz"ce ponad 200 #at, zna#ezisko archeo#ogw w nie2ieckie$ (aksonii

zda$e si1 to potwierdzaA) *ziewi1tnastego sierpnia 200, roku czu$ny operator koparki w Prdreich, nieda#eko Lipska, przygotowu$"c teren do za&o:enia przewodw gazowych, natra'i& na 'igurk1 z okresu neo#itu cera2icznego) W artyku#e naukowy2, ktry nied&ugo p=nie$ po$awi& si1 w 'achowy2 czasopi2ie GKer2aniaH, archeo#og Iara#d (tQub#e potwierdzi&, :e 'igurka przedstawia wyuzdany akt seksua#ny naszych $askiniowych przodkw) Fo by&o sensacy$ne odkrycie, poniewa: na$starsze znane dotychczas przedstawienia aktu p&ciowego powsta&y 5$ako 'reski7 w Krec$i dopiero ponad .000 #at p=nie$) *o erotyczne$ 'igurki z (aksonii do&"czy&o wkrtce #icz"ce ponad 9000 #at zna#ezisko archeo#ogw z Ludwigsha'en, wydobyte z wd Jeziora @odeEskiego na granicy Bie2iec i (zwa$carii N tzw) do2 ku#tu) Dkaza& si1 on wi"tyni", z ktre$ cian wysta$" g#iniane, niegdy ob'ite, kobiece piersi) Wed&ug antropo#og Ie#en Risher, autorki wydanych w %o#sce 'ascynu$"cych ksi":ek !natomia mio,ci i D%aczego kochamy, kobiety z e)oki kamienne+ 2cho#ziy w krzaki z coraz to nowy2 partnere2H) W do2ach z betonu nie 2a wo#ne$ 2i&oci, a#e w $askiniach z granitu #ub piaskowca by&a $ak na$bardzie$) Rred R#intstone ty#ko w kreskwce d#a dzieci $est zabawny2 panto'#arze2 i zatwardzia&y2 2onoga2ist") Fen sa2 Rred R#intstone na kana#e Bationa# Keographic #ub w Gr:owe$ seriiH na innych kana&ach, e2itowane$ zwyk#e po p&nocy, by&by ki2 zupe&nie inny2, a#e prawdziwszy2/ bio#ogicznie uwarunkowany2 sa2ce2, z niczy2 nie ha2owany2 5oprcz prawa si#nie$szego w stadzie7 instynkte2) Jak si1 okazu$e, wyuzdany seks $askiniowcw 2a nawet dzisia$ ogro2ne znaczenie d#a #udzkoci) %rzyna$2nie$ d#a te$ $e$ cz1ci, ktra zada$e sobie pytanie, $ak to si1 sta&o, :e pracz&owiekowi uda&o si1 za#udniA ca&" p#anet1) *otychczas obowi"zu$"ca teoria zak&ada, :e wszyscy N $ako gatunek N wywodzi2y si1 od pewne$ pary praprzodkw z <'ryki, ktra roz2no:ywszy si1, opanowa&a ca&y wiat) %ierwsi #udzie z <'ryki przyw1drowa#i na inne kontynenty i w wyniku bruta#nych wo$en podbi#i zastane gatunki #udzkie, doprowadza$"c do ich wy2arcia) Dstatnio $ednak <#an !) Fe2p#eton, 2&ody genetyk z uniwersytetu w Jichigan, w trakcie kongresu <ustra#i$skiego Fowarzystwa Kenetycznego w Je#bourne podwa:y& prawdziwoA te$ teorii) Fwierdzi, :e cz&owiek a'rykaEski wca#e nie wy2ordowa& innych gatunkw #udzkich, a#e $edynie si1 z ni2i wy2iesza&) %odpiera on swo$e tezy szczeg&owy2i ana#iza2i *B< r:nych :y$"cych obecnie na wiecie ras #udzkich) (topieE wy2ieszania genw $est tak du:y, :e wed&ug Fe2p#etona Gnasi przodkowie 2y#e#i $edynie o seksie i robi#i to ka:dy z ka:dy2, przy ka:de$ nadarza$"ce$ si1 okaz$iH) Fy#ko w ten sposb 2og&o do$A do a: takiego wy2ieszania genw) Dkazu$e si1, :e s#ogan G2ake #oSe, not warH to wca#e nie po2ys& hippisowskich ko2un koEca #at szeAdziesi"tych MM wieku) Biekiedy cz&owiek $est nawet bardzie$ Gbio#ogicznyH od zwierz"t, a przy ty2 znacznie bardzie$ od nich 5ewo#ucy$nie7 ob&udny) (a2ce zwierz"t u:ywa$" seksua#nych 'orte#i w ce#u zap&odnienia $ak na$wi1ksze$ #iczby sa2ic) J1:czy=ni 5ze znacznie #epie$ rozwini1ty2 2zgie27, wy2y#a$"c o wie#e bardzie$ sko2p#ikowane 'orte#e, wca#e nie chc" dope&niA natura#nego obowi"zku zap&odnienia kogoko#wiek 5przewa:nie wr1cz przeciwnie, bardzo si1 tego obawia$"7) %ragn" $edynie czerpaA z aktu seksua#nego przy$e2noA, na$#epie$ z obcy2i Gsa2ica2iH, nie zostawia$"c nic w za2ian naturze) W swoi2 upodobaniu do obcych sa2ic s" bardzo podobni do sa2cw gadw, ktrych 2zg zatrzy2a& si1 w rozwo$u na na$bardzie$ podstawowy2 etapie) Ba przyk&ad $aszczurki 2a$" $edynie tzw) gadzi 2zg 5obecny tak:e u

cz&owieka7, sk&ada$"cy si1 wy&"cznie z pnia) Fo ta2 $est =rd&o podstawowych 'iz$o#ogicznych procesw) Jaszczurki nie 2a$" ani kory 2zgowe$ 5odpowiada$"ce$ za 2y#enie7, ani uk&adu #i2bicznego 5steru$"cego e2oc$a2i7) Ji2o to, $ak stwierdzi&a para a2erykaEskich zoo#ogw, Laura (tee#e i Wi##ia2 Cooper Jr, sa2ce gekonw 5&ac) 3ek koni#ae, du:a rodzina 80 rodza$w i 000 gatunkw $aszczurek7 w okresie rui zachowu$" si1 bardzo podobnie $ak po:"da$"cy 21:czy=ni) %#"sa$", 2a$" b&ogi wyraz pyska i porusza$" ogone2 N a#e to popisy nie d#a sa2icy, ktra $est obok i czeka w gotowoci na akt zap&odnienia) Fa $u: ca&a do nich na#e:y) Kekony robi" to d#a sa2ic, ktre czasa2i zupe&nie przypadkowo zna#az&y si1 na oznaczony2 przez nie terenie) (a2ce te nie zwa:a$" na z21czenie, strat1 energii i czasu) W dodatku owe sa2ice wca#e nie 2usz" byA p&odne) %odniecony seksua#nie gekon $est zadziwia$"co podobny do 21:czyzny, a#e w $edny2 bardzo si1 od niego r:ni) Kekon zachowu$e si1, $akby 2y#a& o przysz&oci) Wie#e sa2ic oczarowanych rucha2i ogona gekona pozostanie na $ego terenie tak d&ugo, a: $a$eczka w nich do$rze$") (a2iec gekon tak:e nie opuci tego 2ie$sca, w nadziei, :e 2o:e zostaA po raz ko#e$ny o$ce2) C ko#ei wi1kszoA wsp&czesnych 21:czyzn, po nasyceniu swego po:"dania, $ak na$szybcie$ z2ieni&aby 2ie$sce pobytu))) Czas, $aki 2i$a u #udzi od wst1pnego zainteresowania do zachowaE seksua#nych, $est wprawdzie d&u:szy ni: u szy2pansw, #ecz krtszy ni: na przyk&ad u gory#i) Bo a#e gory#e nigdy nie czyta&y Le2iana) (p1tany warunka2i spo&eczny2i i nakaza2i re#igii 5niektrych7, cz&owiek ograniczy& swo$", do te$ pory nieposkro2ion", seksua#noA za po2oc" ciasnych gorsetw, pi$"cych pod serce2 i pod podniesiony2i do gry z podniecenia piersia2i 5kobiety7, oraz zrobionych z drutu ko#czastego etyki kagaEcw 2ora#noci 521:czy=ni7) J1:czyzno2 w tych kagaEcach $est o wie#e gorze$ ni: kobieto2 w gorsetach) Kobieta w gorsecie, nawet $e#i cierpi, wyg#"da powabnieT 21:czyzna w kagaEcu $est $ak roz$uszony seksua#nie wi#k) Wynika to g&wnie z uwarunkowaE ewo#ucy$nych) J1:czy=ni na ca&y2 wiecie kopu#u$" O0 2i#iardw razy rocznie, co da$e oko&o 2i#iona #itrw nasienia dziennie) J1:czyzna 2a 2i1dzy noga2i dwie 'abryki, ktre bez przerwy, na cztery z2iany, w dzieE i noc, produku$" 2i#iony ich 2a#utkich genetycznych kopii) W ka:de$ sekundzie na ca&y2 wiecie 21:czy=ni produku$" 200 bi#ionw p#e2nikw, co przek&ada si1 na 2izerne pi1A urodzeE na sekund1U Kobieta rodzi nieporwnywa#nie 2a&" #iczb1 dzieci w porwnaniu do #iczby dzieci, ktre 2o:e pocz"A 21:czyzna) Pwo#ucy$nie rzecz u$2u$"c, na wiecie istnie$e ogro2ny przerost poda:y sper2y nad popyte2 na ni") Ju: sa2 ten 'akt bio#ogicznie deter2inu$e wi1ksz" po#iga2icznoA 21:czyzn) Lecz aby byA po#iga2iczny2, trzeba po:"daA) > to bardzo intensywnie) Feoretycznie nawet nieustannie) Batura 5#ub (twrca7 w zwi"zku z ty2 $u: na pozio2ie 2o#eku#arny2 wyposa:y&a 21:czyzn w inn" ni: kobiety che2i1 po:"dania) Caopatrzy&a ich w $"dra produku$"ce testosteron 5$ego che2iczna nazwa to/ 456-$y#ro7y-an#rost-8-en-9-on:, ktrego pozio2 u 21:czyzn $est o wie#e wy:szy ni: u kobiet) Pwo#uc$1 na#e:y ganiA 5a#bo $e$ dzi1kowaA;7 za to, :e 21:czy=ni po:"da$" zazwycza$ 2&odych i atrakcy$nych kobiet) @o i2 2&odsza, ty2 wi1ce$ dzieci 2o:e 2u urodziA) >2 atrakcy$nie$sza, ty2 bardzie$ atrakcy$ne dzieci przy$d" na wiat) Lepie$ wyg#"da$"ce poto2stwo 2a wi1ksze szanse na zna#ezienie atrakcy$nych partnerw) W ten sposb cyk# si1 za2yka) Ba

dodatek atrakcy$noA partnerki przyczynia si1 do zrwnowa:enia poda:y sper2y i popytu na ni") <kty seksua#ne z kobieta2i atrakcy$ny2i 5wed&ug badaE a2erykaEskiego >nstytutu Kinseya7 trwa$" o wie#e krce$ ni: te z 2nie$ atrakcy$ny2i) %rzy wysoki2 pozio2ie testosteronu 21:czy=ni 2a$" $ednoczenie bardzo niski pozio2 5w porwnaniu z kobieta2i7 oksytocyny i wazopresyny, dwch peptydowych hor2onw, ktre od dawna przez neurobio#ogw ko$arzone s" z utrzy2anie2 wi1zi spo&ecznych i za#iczane do grupy tzw) hor2onw wiernoci) (zczeg#nie interesu$"ce $est dzia&anie oksytocyny na po:"danie 21:czyzn) Je$ pozio2 wp&ywa na tzw) czas re'rakc$i, czy#i czas, $aki up&ywa od e$aku#ac$i do 2o:#iwoci nast1pne$ erekc$i) ? 21:czyzn z niski2 pozio2e2 oksytocyny ten czas $est o wie#e krtszy ni: u 21:czyzn z wysoki2 pozio2e2 tego hor2onu) Krtko 2wi"c, 21:czyzna potenc$a#nie 2nie$ wierny G2o:e drugi razH po pi1tnastu 2inutach, podczas gdy ten bardzie$ wierny dopiero po pi1tnastu godzinach) Pwo#uc$a $est tak:e w ty2 wypadku niesprawied#iwa d#a kobiet))) Jak $u: okazywa&o si1 wie#okrotnie, po:"danie 21:czyzn 2o:e byA bardzo niebezpieczne))) po#itycznie) Iistoria pokazu$e, :e d#a po:"danych kobiet 21:czy=ni wywo&ywa#i wo$ny, w ktrych wyniszcza#i ca&e narody #ub z2ienia#i 2apy wiata) Wie#u 21:czyzn na ty2 wiecie :y$e wed&ug nieprawdziwe$ wskazwki w chwyt#iwy2 s#oganie 5wy2y#ony2 notabene przez kobiet17, twierdz"cy2, :e G:ycie to po:"danie, ca&a reszta to ty#ko drobiazgH) %o:"da$"cy 21:czy=ni N zdobywa$"c za wsze#k" cen1 kobiet1 N poszuku$" g&wnie potwierdzenia) (a2opotwierdzenia) Bic ich tak nie u2acnia w przekonaniu o w&asne$ wartoci $ak kobieta, ktra krzyczy) <#e nie ze z&oci) C rozkoszy)

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pe nej wersji ca ej publikacji! "by przeczyta# ten tytu w pe nej wersji kliknij tutaj! Niniejsza publikacja moe by# kopiowana$ oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wy cznie w formie dostarczonej przez Net%ress &igital 'p! z o!o!$ operatora sklepu na kt(rym mona naby# niniejszy tytu w pe nej wersji! )abronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Net%ress oraz wydawcy niniejszej publikacji! )abrania si jej odsprzeday$ zgodnie z regulaminem serwisu! %e na wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e*booksweb!pl * audiobooki$ e*booki!

Related Interests