You are on page 1of 67

Beini komunikacioni sistemi Predavanje 3

GSM/GPRS/EDGE/3G/HSPA/LTE/IMS

Dr. Dejan Drajic

Pregled postojeih javnih mobilnih sistema


UVOD 2G GSM sistem 2.5G GPRS 2.75G EDGE 3G i HSPA sistemi LTE sistem IMS sistemi

Arhitektura GSMa

GSM mrea se sastoji od tri osnovna podsistema:


Radio podsistem (Radio SubSystem - RSS) Mreni Komutacioni podsistem (Network and Switching Subsystem - NSS) Operacioni podsistem upravljanja (Operation Management Subsystem - OMS)

Arhitektura GSM mree

BTS Base Transceiver Station


BSC Base Station Controller MSC Mobile Switching Center VLR Visiting Location Register HLR Home Location Register SMSC SMS Center OSS Operation & maintenance SubSystem
4

Mobilna Stanica

Mobilna stanica (MS) je poetna taka mobilne mree, i u GSM mrei predstavlja mobilni terminal (MT), tj. GSM mobilni telefon i SIM karticu (Subscriber Identity Module). MS moe da obuhvati i terminalnu opremu (TE), PC ili personalni digitalni asistent (PDA), ili da bude implementiran kao dva interkonektovana fizika ureaja (MT i TE) sa taka-taka interfejsom, ili kao jedan ureaj sa integrisanim funkcijama.
5

SIM

Jedna od glavnih karakteristika GSM standarda je SIM kartica SIM kartica sadri podatke o pretplatniku i mora biti ubaena u mobilni ureaj da bi bila mogua komunikacija sa mreom (izuzetak su hitni pozivi 112 Evropa, 911 Amerika, 999 Engleska) SIM kartica na sebi uva sledee tipove podataka

Fiksne podatke o korisniku, tj. IMSI, klju za autentifikaciju, i algoritme sigurnosti Privremene podatke mree, kao to je npr privremena lokacija korisnika i zabranjene PLMN mree Servisne podatke, kao to je npr. preferirani jezik komunikacije
6

Podsistem baznih stanica (BSS)

BSS obavlja sve neophodne funkcije vezane za monitoring radio veze sa MS-om, kodovanje / dekodovanje govora, adaptaciju brzine od i ka beinoj mrei. Podsistem baznih stanica (BSS), se sastoji od baznih stanica (BTS) koje kontrolie odgovarajui kontroler baznih stanica (BSC). Svaka bazna stanica se sastoji od predajnika, prijemnika (primopredajnik BTS) i upravljake jedinice. Sa aspekta servisa jednu eliju opsluuje jedna bazna stanica.

Bazna stanica

BTS ukljuuje svu radio opremu potrebnu za radio prenos unutar elije antene ureaje za obradu signala, Pojaavae BTS vri sledea procesiranja signala ifrovanje Kanalno kodovanje i interliving Modulacija, demodulacija Adaptivna ekvalizacija BTS moe da se sastoji od jednog ili vie primopredajnika.
8

Kontroler baznih stanica

Obavlja sve funkcije vezano za upravljanje radio resursima (dodele signalizacionih i saobraajnih kanala) Obavlja sve funkcije vezane za odravanje kvaliteta veze (algoritmi kontrole snage, hendoveri) Prikuplja statistike podatke o raznim vrstama dogaaja u mrei

Broj pokuaja uspostave poziva (Call attempt) Kontrola zaguenja u mrei Broj handovera Broj prekinutih razgovora (Drop Calls)

Kontroler baznih stanica


Obavlja razne vrste merenja koje su neophodne za optimizaciju radio mree Prilikom uspostave poziva obavlja

Pejdzing MS Uspostavljanje signalizacije sa MS Dodeljivanje kanala za saobraaj Kontrolu snage MS i BTSa Handover Frekvencijsko skakanje
10

Za vreme trajanja poziva obavlja


Mreni Komutacioni podsistem (NSS)

Mreni komutacioni podsistem (NSS) predstavlja jezgro (core) GSM sistema. NSS povezuje GSM mreu sa standardnim fiksnim i drugim mreama. NSS je odgovoran za ostvarivanje poziva izmeu razliitih BSS, i za servise kao to su naplata i roaming. Elementi mree komutacionog podsistema su:

Mobilni komutacioni centar (MSC) Matini registar lokacija (Home Location Register - HLR) Registar lokacija posetilaca (Visitor Location Register VLR) Centar za autentifikaciju (Authentication Center - AuC) Registar identiteta opreme (Equipemnt Identity Register EIR)
11

Mobilni komutacioni centar (MSC)

Komutacija i rutiranje poziva. MSC kontrolie uspostavljanje veze, odrava vezu i komunicira sa drugim nodovima u cilju uspenog uspostavljanja veze. Mobilni komutacioni centar (MSC) je digitalni komutator MSC moe da komutira pozive kako ka drugim mobilnim mreama tako i ka PSTN. MSC sadri informacije o:

usmeravanju saobraaja, upravljanju osnovnim i dodatnim servisima, opsluvanju SMSova, administriranju elija i odgovarajuih lokacija.
12

Registar lokacija posetilaca (VLR)

Registar lokacija posetilaca (VLR) je baza podataka koja privremeno uva informacije o mobilnim stanicama aktivnim u geografskoj oblasti za koju je VLR/MSC zaduen. U sluaju roaminga, VLR iz HLR kopira podatke o novom pretplatniku u svoju lokalnu bazu podataka. Na ovaj nain se izbegava esto osveavanje informacija u HLR bazi podataka, smanjuje se broj signalizacionih poruka za udaljene korisnike, a samim tim i ubrzava pristup informacijama o korisniku.
13

Gateway MSC

Gateway funkcionalnost omoguava MSCu da komunicira sa HLRom u cilju rutiranja dolazeeg poziva U sluaju kada PSTN korisnik zove mobilnog, tada PSTN centrala komunicira mobilnu preko GMSCa GMSC onda zahteva od HLR informacije o rutiranju, tj. ka kom MSCu da se izvri rutiranje poziva Ista procedura se obavlja i u sluaju kada MS zove MS

14

Registar lokacija (HLR)

Matini registar lokacija (HLR) je centralna baza podataka za sve korisnike ragistrovane u GSM mrei u kojoj se uvaju podaci svih pretplatnika jednog mobilnog operatera. HLR uva statike informacije o pretplatnicima kao to su:

meunarodni identitet mobilnog pretplatnika (International Mobile Subscriber Identity - IMSI), pretplatnike servise, kao i kljueve za autentifikaciju pretplatnika.

HLR uva i dinamike informacije o pretplatniku (npr. trenutnu lokaciju mobilnog pretplatnika).
15

Osnovne funkcije (HLR)

Upravljanje bazom pretplatnika. Kao baza HLR mora da bude u stanju da brzo procesira podatke kao odgovor na zahteve za iitavanje podataka i osveavanje baze (update) Komunikacija sa MSCom (prilikom uspostave poziva HLR kontaktira MSC koji opsluuje MS da bi dobio podatke o rutiranju) Komunikacija sa GMSCom Komunikacija sa VLRom (kada MS ode u zonu pokrivanja drugog MSCa, VLR zahteva podatke o tom korisniku). HLR alje kopiju podataka o korisnku VLRu, osveava lokaciju MS, i daje komandu za brisanje starih podataka u starom VLRu
16

HLR-VLR komunikacija

17

GSM Interfejsi

U cilju osiguravanja zajednikog standarda, mogunosti hendovera i meunarodnog rominga, kao i u cilju obezbeivanja mogunosti korienja ureaja, odnosno delova mree od razliitih proizvoaa bilo gde u mobilnoj GSM mrei, izvrena je meunarodna standardizacija interfejsa i komunikacionih protokola izmeu svih funkcionalnih blokova GSM mree. Najznaajniji interfejsi u GSM mrei su:

Um interfejs: interfejs izmeu MS i BTS, Abis interfejs: interfejs izmeu BTS i BSC, A interfejs: interfejs izmeu BSC i MSC.

18

GSM Protokol Stekovi

19

Um Interfejs

20

Um Interfejs

Fiziki sloj skup fizikih kanala LAPD funkcije: Multipleksiranje Detekcija i ispravljanje greaka, kontrola protoka, segementacija Sloj Radio Resursa: Upravljanje radio vezom Uspostavljanje poziva Kontrola, raskidanje, hendover Sloj Upravljanja Mobilnou: Auriranje lokacije Autentifikacija ifrovanje Sloj Upravljanja Vezom: Uspostavljanje i upravljanje vezom Upravljanje dodatnim uslugama
21

Fiziki i logiki kanali


Svaki vremenski slot se zove fiziki kanal Po jednom frekvencijskom opsegu imamo 8 fizikih kanala Fiziki kanali mogu prenositi govor, podatke ili signalizaciju Fiziki kanal moe nositi razliite poruke u zavisnosti od toga koje se informacije prenose Te poruke se nazivaju logiki kanali
22

Logiki kanali u GSM-u

Postoje dva osnovna tipa GSM logikih kanala:

Saobraajni kanali (DTCH - Digital Traffic Channel ili TCH - Traffic Channel): prenose digitalno kodovane korisnike podatke i govor Kontrolni (signalizaioni) kanali (DCCH - Digital Control Channel): prenose signalizacione i sinhronizacione poruke izmeu BTS i MS.

23

Saobraajni kanali

TCH/F (Full-rate TCH). Saobraajni kanal kojim se vri prenos punim protokom i koji zauzima jedan fiziki kanal. TCH/H (Half-rate TCH). Saobraajni kanal kojim se vri prenos polovinom punog protoka; dva TCH kanala zauzimaju jedan fiziki kanal i na taj nain poveavaju kapacitet elije.

24

Kontrolni kanali

Brodkast kanali (Broadcast Channels BCH). Prenos preko ovih kanala je jednosmeran, u smeru od BTS ka MS (downlink). Koristi ih BTS da bi omoguila MS da se sinhronizuje sa mreom: Brodkast kontrolni kanal (Broadcast Control Channel BCCH); Preko ovog kanala BTS emituje informacije o parametrima koji su potrebni mobilnoj stanici da se identifikuje i pristupi mrei (informacija o identitetu bazne stanice, alokacija frekvencije i sekvence sa frekvencijskim skokom - frequency hopping); Sinhronizacioni kanal (Synchronization Channel - SCH); Bazna stanica alje informaciju o strukturi rama u eliji i identifikacioni kod bazne stanice. Mobilna stanica se sinhronizuje sa strukturom rama Kanal za korekciju frekvencije (Frequency Correction Channel FCCH); Ovim kanalom BTS alje noseu frekvenciju kako bi se MS uspeno sinhronizovala;
25

Kontrolni kanali

Zajedniki kontrolni kanali (Common Control Channels - CCCH) se koriste pri uspostavljanu poziva, od strane mree ili od strane MS i to:

Kanal sluajnog pristupa (Random Access Channel RACH); Ovim kanalom se alje zahtev mobilne stanice za pristup mrei. Koristi se iskljuivo u povratnom linku; Kanal dodeljen za pristup (Access Grant Channel - AGCH); Preko ovog kanala BTS obavetava MS o kanalu koji treba da koristi. Koristi se iskljuivo u direktnom linku; Pejding kanal (Paging Channel - PCH); Ovaj kanal se koristi da BTS signalizira mobilnoj stanici dolazei poziv. Koristi se iskljuivo u direktnom linku.

26

Kontrolni kanali

Rezervisani kontrolni kanali (Dedicated Control Channels - DCCH) obuhvataju:

Samostalni dodeljeni kontrolni kanal (Standalone Dedicated Control Channel - SDCCH); Koristi se za razmenu signalizacije u povratnom i direktnom linku, najee pri uspostavljanju poziva; koristi se i za SMS. Spori pridrueni kontrolni kanal (Slow Associated Control Channel - SACCH); Brzi pridrueni kontrolni kanal (Fast Associated Control Channel - FACCH); SACCH i FACCH su kontrolni kanali pridrueni saobraajnom kanalu tokom poziva.

27

Saobraajni kanali

28

Primer TDMA kanala

29

Mapiranje logikih u fizike kanale

Logiki kanali se prenose fizikim kanalima, a sam process uklapanja logikih u fizike kanale se naziva mapiranje (mapping). Postoji 12-13 razliitih sistema mapiranja. Logiki kanali mogu zauzimati jedan, a ponekad i mnogo vie vremenskih slotova pa se deava da se informacije jednog fizikog kanala prenose u dva uzastopna TDMA rama. Obino nekoliko logikih kanala dele jedan fiziki kanal.
30

Kodovi GSM mree

Kodovi GSM mree su brojevi koje GSM mrea koristi u procesu lociranja i praenja mobilnog korisnika kako bi sa njim mogla da se uspostavi veza S obzirom na injenicu da se rad mree zasniva na ovim kodovima, veoma je vano da svaki od kodova bude na jedinstven nain definisan u celokupnoj GSM mrei.

31

ISDN broj mobilnog pretplatnika (MSISDN - Mobile Subscriber ISDN number)

MSISDN jedinstveno identifikuje mobilnog korisnika u PSTN brojnom planu.Ovim brojem se bira korisnik.Ovo je jedini identitet koga je korisnik svestan.

CC Country Code pozivni broj drave 381 NDC - National Destination Code pozivni broj mobilne mree 060/1/2/3/4/5/6 SN Subcriber Number Pretplatniki broj (do 7 cifara)

32

Meunarodni identitet mobilnog pretplatnika (IMSI International Mobile Subscriber Identify)

IMSI je jedinstveni broj dodeljen svakom korisniku koji omoguava identifikaciju korisnika u radio delu i mrei. IMSI se uva u SIMu, HLRu i VLRu

MCC Mobilni kod drzave 220 MNC Broj mobilne mreze 03 MSIN Identifikacioni broj mobilne stanice max 10 cifara

33

Privremeni identitet mobilnog pretplatnika (TMSI Temporary Mobile Subscriber Identify)


TMSI je privremeni IMSI broj koji se kreira prilkom registracije mobilne stanice Koristi se za zatitu identiteta pretplatnika na radio interfejsu TMSI je od lokalnog znaaja, u okiviru MSC/VLR zone, i menja se prilikom odreenih dogaaja kao to je npr. Update (osveavanje) lokacije Svaki operater moe po elji izabrati TMSI format, ali ne sme sadrati vie od 8 cifara
34

Meunarodni identitet mobilnog aparata


(IMEI International Mobile Equipment Identity )

Jedinstveno identifikuje Mobilni terminal u mrei. Koristi se za procedure sigurnosti, kao to je otkrivanje ukradenog telefona

35

Softverska verzija IMEIa (IMEISV) International Mobile Equipment Identity and Software Version number

(IMEISV) prua jedinstveni identitet MSe i takoe odnosi se na verziju softvera koji je instaliran na MS. Verzija softvera moe da utie na servise ponuene MS, ili ukazivati na mogunosti kodovanja govora. Na primer mrea mora da zna mogunosti kodovanja govora MS prilikom uspostave poziva (half/full rate)

SVN- Softvare Version Number- omoguava proizvoaima mobilne opreme da identifikuju razliite verzije softvera
36

Roaming broj mobilne stanice (MSRN Mobile Station Roaming Number)

MSRN je privremeni mreni identitet koji se dodeljuje za vreme uspostavljanja poziva ka korisniku koji je u roamingu. SN Servicing Node, je adresa opsluujueg MSC/VLR

37

Identitet loakcije (LAI Location Area Identity)

LAI je privremeni mreni identitet koji je neophodan i za rutiranje. Dva osnovna cilja LAIa su sledea: Pejdzing, koji se koristi da informie MSC o LA u kojoj se MS trenutno nalazi Update (osveavanje) lokacije mobilnog korisnika

LAC Location Area Code ima maksimalnu duinu 16 bita, to omoguava 65536 razliitih lokacija da bude definisano u okviru jedne PLMN
38

Globalni identitet elije (CGI Cell Global Identity)


CGI se koristi da identifikuje individualnu eliju u okviru LA. To se postie dodavanjem CI (Cell Identuty) polja u LAI. CI ima maksimalnu duinu od 16 bita Znai maskimalni broj elija koje jedan operator moe da definie je 65536*65536=42.3 miliona

39

Poverljivost identiteta pretplatnika

Poverljivost identiteta pretplatnika podrazumeva da IMSI nije poznat neautorizovanim osobama, entitetima mree i procesima Ova funkcionalnost titi identitet pretplatnika kada koristi PLMN resurse Svaki put kada mobilna stanica zahteva sistemske procedure (kao to je npr. Osveavanje lokacije, pravljenje poziva, aktivacija servisa), MSC/VLR moe alocirati novi TMSI za pretplatnikov IMSI MSC/VLR alje TMSI ka MS koja ga uva na SIM kartici, i signalizacija izmeu MSC/VLR i MS koristi samo TMSI. Dakle, pravi IMSI identitet korisnika se ne prenosi preko radio kanala IMSI se koristi pri prenosu samo u sluajevima neuspelog osveavanja lokacije ili kada MS nema alocirani TMSI
40

Zone GSM mree

Struktura mobilne mree moe se posmatrati kroz sledee aspekte


elija, Zona lokacije, Servisna zona MSC/VLR Podruje javne zemaljske mobilne mree Zona GSM servisa

41

Zone GSM mree

42

elija, Zona lokacije

elija je osnovna jedinica elijskog sistema i definie se kao zona pokrivanja jedne bazne stanice. Razliite elije u mrei se identifikuju pomou Globalnog identifikacionog broja elije (Cell Global Identity - CGI). Zona lokacije (Location Area - LA) je definisana grupom elija. Sistem koristi zonu lokacije kako bi pronaao pretplatnike u aktivnom stanju.

Zona lokacije je deo mree u kojem se pretplatnik moe slobodno kretati bez potrebe da mrei prijavljuje svoj poloaj. Razliite zone lokacije se u mrei identifikuju korienjem broja identiteta oblasti lokacije (Location Area Identity - LAI).

43

Servisna zona MSC/VLR

Po prijavljivanju mobilne stanice na mreu, njeni podaci se uvaju u VLR bazi podataka. MSC i VLR se mogu, ali i ne moraju, nalaziti u istom voru (u praksi ei je sluaj da su locirani zajedno). Vie zona lokacija je obuhvaeno jednom servisnom zonom MSC/VLR (MSC/VLR Service Area). Ova zona predstavlja geografsko podruje koje opsluuje jedan MSC.

44

Podruje javne zemaljske mobilne mree i zona GSM servisa

Podruje javne zemaljske mobilne mree (Public Land Mobile Network Service Area - PLMN Service Area) pokriva geografsku zonu koju opsluuje jedan mreni operator. Zona PLMN se definie kao zona koju operator pokriva radio signalom i u kojoj je mogue pristupiti mrei Zona GSM servisa obuhvata kompletno geografsko podruje u kome mobilni pretplatnik moe pristupiti mrei. Ova zona prelazi granice PLMN podruja pod uslovom da su razliiti operatori sklopili ugovor o saradnji (roaming agreements). to je dogovora izmeu operatora vie, to je i zona GSM servisa vea.
45

Fizika struktura PLMN mree

46

GSM saobraajni sluajevi

47

GSM saobraajni sluajevi mogua stanja mobilne stanice

Mobilna stanica (MS) je DETACHED MS je iskljuena, ne postoje nikakve procedure Mobilna stanica (MS) je ATTACHED

IDLE (dokon, lenj) neaktivan mod rada. MS je ukljuena ali nije u toku poziv ACTIVE aktivan mod rada. MS je ukljuena i u toku je uspostavljanje poziva

48

MS u IDLE - neaktivnom modu rada


IMSI attach Osveavanje lokacije (Location Update) pri IMSI attach Promena elije u okviru LA Osveavanje lokacije isti MSC/VLR Osveavanje lokacije novi MSC/VLR Osveavanje lokacije kao periodina registracija IMSI Detach Implicit Detach

49

IMSI attach

Mobilna stanica se ukljuuje i IMSI attach procedura se izvrava: 1) MS alje IMSI attach poruku mrei indicirajui da je promenila status od OFF na IDLE 2) VLR proverava da li u njemu postoji zapis o datom pretplatniku. Ukoliko ne postoji onda kontaktira HLR da dobije kopiju pretplatnikovih podataka 3) VLR osveava status MS na IDLE 4) alje se potvrda ka MS da je procedura uraena
50

IMSI attach, osveavanje lokacije

Ukoliko je MS promenila LA dokle je bila iskljuena, prilikom izvravanja IMSI attach procedure doe e i do osveavanja lokacije pretplatnika Za vreme IMSI attach procedure, VLR odreuje da li je trenutna vrednost LAIa od MS ista ili razliita od one vrednosti koja je sauvana kada je MS bila aktivna poslednji put i ako je razliita onda VLR osveava vrednost LAI za MS
51

Promena elije u okviru LA


MS je u stalnom pokretu po mobilnoj mrei Informacija o lokaciji koja se uva o MS u VLRu je LA Ukoliko MS promeni eliju u okviru LA, taj podatak se ne osveava na mrei MS zna da nova elija u koju prelazi pripada istoj LA oslukujui BCCH kanal u novoj eliji BCCH broadkastuje LAI od date elije MS poredi poslednji primljeni LAI sa novim LAIem Ako su isti, to znai da MS nije promenila LA i da nema potrebe da obavetava mreu
52

Osveavanje lokacije isti MSC/VLR

Ukoliko MS otkrije promenu LAI u BCCH kanalu, onda informie mreu o tome. Kada MS poalje poruku za osveavanje lokacije onda MSC/VLR odreuje da li je to MS koja je ve registrovana u njemu ili je MS iz drugog MSC/VLRa

53

Osveavanje lokacije isti MSC/VLR


1) 2) 3) 4) MS oslukuje BCCH u novoj eliji da bi odredio LAI. Porede se stari i novi LAI i ukoliko se razlikuju, neophodno je osveavanje lokacije MS uspostavlja konekciju sa mreom preko SDCCH kanala. Izvrava se autentifikacija Ako je autentifikacija uspela, MS alje zahtev za osveavanje lokacije ka sistemu Sistem potvruje osveavanje lokacije i alje zahtev ka MS i staroj opsluujuoj baznoj stanici da oslobode signalni kanal

54

Osveavanje lokacije novi MSC/VLR


1) Nakon izvrene autentifikacije, VLR proverava u svojoj bazi da li ima datu MS 2) Kada ne nae zapis o tom MS, kontaktira HLR i trai kopiju zapisa o toj MS 3) HLR prosleuje informaciju VLRu i osveava svoj zapis o lokaciji tog korisnika. HLR daje instrukciju starom opsluujuem VLRu da obrie svoj zapis o toj MS 4) VLR uva pretplatnke informacije za tu MS ukljuujui poslednju lokaciju i status (IDLE). VLR alje potvrdu da je sve u redu ka MS

55

Osveavanje lokacije kao periodina registracija


Mobilna stanica alje periodinu registraciju ka mrei u predefinisanim vremenskom intervalu Ukoliko MS ne poalje ovu registraciju, mrea e ga tretirati kao iskljuenog (DETACHED). To se moe desiti kada je MS u zoni bez pokrivanja, i na ovaj nain spreie se bespotrebno pejdzovanje MS MS se informie od strane mree o potrebi i intervalu periodine registracije preko BCCH kanala Prilikom periodine registracije alje se poruka o potvrdi registracije MS e probati da se registruje dokle god ne dobije tu potvrdu o registraciji
56

IMSI Detach

Preko IMSI Detach procedure MS obavetava mreu da je ugaen Pri gaenje on alje IMSI Detach poruku mrei Pri prijemu te poruke VLR obeava odgovarajui IMSI kao detached HLR se ne informie o ovome Nikakva potvrda se ne alje MS
57

Implicit Detach

U sluaju da MS alje IMSI detach poruku kada je lo kvalitet radio veze, sistem moda nee moi da dekoduje ovu poruku S obzirom da se nikakva povtrda sistema ne alje ka MS, ona nee ponovo slati ovu poruku i za sistem e MS ostati u aktivnom stanju Ukoliko se koristi periodina registracija sistem e shvatiti da je MS iskljuen Onda e VLR odraditi implicit detach, i obeleie telefon kao iskljuen
58

MS u ACTIVE -aktivnom modu rada


Poziv od MS Poziv ka MS Handover

59

Iniciranje poziva od strane MS ka PSTN korisniku - 1

1. MS preko RACH (Random Access Channel) trai dodelu signalnog kanala 2. BSC/TRC mu dodeljuje signalni kanal koristei AGCH (Access Grant Channel) 3. MS alje zahtev za uspostavljanje veze preko SDCCH kanala prema MSC/VLR
60

Iniciranje poziva od strane MS ka PSTN korisniku - 2

3. Preko SDCCH se odvija cela signalizacija pre uspostavljanja poziva: - Obeleavanje mobilne stanice u VLR kao aktivne - Autentifikacione procedure - ifrovanje - Identifikaciju opreme (mobilnog aparata) - Slanje B pretplatnikog broja mrei. - Proveru da li je pretplatniku aktiviran servis Zabrana odlaznih poziva.
61

Iniciranje poziva od strane MS ka PSTN korisniku - 3

4. MSC/VLR upuuje zahtev BSC/TRC za dodelu slobodnog (IDLE) saobraajnog kanala (TCH). Radio Bazna Stanica i MS podeavaju saobraajni kanal TCH 5. MSC/VLR prosleuje B-broj PSTN centrali koja uspostavlja vezu sa B korisnikom. 6. Ako B-pretplatnik odgovori konekcija je uspostavljena.
62

Iniciranje poziva PSTN/MS prema MS- 1


MSISDN se analizira u PSTN-u, koji identifikuje da je poziv upuen korisniku mobilne mree. Veza se uspostavlja sa domaim GMSC-om MS-e 2. GMSC analizira MSISDN kako bi pronaao kom HLR-u MS pripada i alje upit HLR registru vezan za informacije o tome kako da prosledi poziv do opsluujueg MSC/VLR-a 3. HLR registar prevodi MSISDN broj u IMSI i odreuje koji MSC/VLR trenutno opsluuje MS. HLR takoe proverava C number (Call Forwarding) servis koji govori o prosleivanju poziva. Ako je on aktivan poziv se preusmerava od strane GMSC-a na taj broj. 4. HLR trai MSRN od MSC-VLR-a 5. MSC/VLR vraa MSRN preko HLR-a GMSC-u
63

1. PSTN pretplatnik bira MSISDN od MS.

Iniciranje poziva PSTN/MS prema MS- 2


do MSC/VLR-a 7. MSC/VLR zna u kom lokacijskom podruju (Location Area - LA) se mobilna stanica trenutno nalazi. Pejding poruka se alje BSC-u koji kontrolie tu LA. 8. BSC distribuira pejding poruke do BTS-ova u eljenoj LA. BTS alje poruku kroz koristeci kanal za pejdzing PCH. Da bi pronala mobilnu stanicu mrea koristi IMSI ili privremeni korisniki identifikator (TMSI) koji su validni samo u okviru trenutnog MSC/VLR podruja. 9. Kada MS detektuje pejding poruku ona alje zahtev preko RACH kanala za dobijanje SDCCH-a 10. BSC obezbeuje SDCCH koristei AGCH kanala
6. GMSC analizira MSRN i prosleuje poziv

64

Iniciranje poziva PSTN/MS prema MS- 3


uspostavljanja poziva. Preko njega se odvijaju sve signalne procedure pre uspostave poziva: - Obeleavanje mobilne stanice, u VLR kako aktivne - Procedure autentifikacije - Startovanje ifrovanja - Identifikaciju opreme 12. MSC/VLR upuuje BSC/TRC zahtev za dodelu IDLE TCH kanala. Bazna Stanica i Mobina Stanica podeavaju saobraajni kanal THC. Mobilni telefon zvoni. Ako se korisnik javi, veza je uspostavljena.
11. SDCCH se koristi za procedure

65

Iniciranje poziva MS/MS

Glavna razlika izmedju sluajeva kada MS zove i kada je pozvana, je da se u sluaju kada je pozvana, njegova tana lokacija ne zna unapred i neophodno je uraditi pejdzing proceduru pre uspostave veze Poziv od MS ka MS, se uspostavlja po istoj proceduri kao i PSTN-MS, jedina razlika je da se u ovom sluaju GMSC kontaktira od strane drugog MSC/VLR-a umesto PSTN vora mreze
66

Seminarski rad

Odbrana 12.5.2011. u terminu 19:00 19:30 h Teme


Tema 9: A interfejs Tema 10: HLR, VLR, BSC komunikaicja Tema 11: Mapiranje logikih u fizike kanale u GSMu Tema 12: Principi rutiranja u PSTNu

67