You are on page 1of 36

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH 1 Mengapakah kedudukan Pulau Pinang dikatakan STRATEGIK ?

A Laluan angin monsoon B Pusat pemasaran arangan ! Pusat pengumpulan arang " Laluan perdagangan dari India ke !hina Pusat pengumpulan arang Pela uhan persinggahan Pangkalan tentera Pen$ataan di atas mengam arkan kedudukan Pulau Pinang $ang strategik% Apakah KESA& pen$ataan di atas kepada Pulau Pinang ? A Inggeris mengam il Pulau Pinang B Inggeris mema'ukan kepulauan Mela$u ! Inggeris menu uhkan &egeri(negeri Selat " Inggeris mema'ukan Singapura dan Melaka Kedah menghadapi an*aman daripada Siam+ Burma dan Bugis% Apakah tindakan Sultan untuk mengatasin$a ? A Sultan men$erah kalah B Sultan melarikan diri ke Perak ! Sultan meminta antuan Inggeris " Sultan men$erang Siam+ Burma dan Bugis% Sultan A dullah dan -rans*is Light menandatanganai Per'an'ian Inggeris(Kedah pada tahun 1./0% Apakah KESA& Per'an'ian terse ut kepada Kedah ? A Inggeris memonopoli negeri Kedah B Inggeris mula meduduki Pulau Pinang ! Kedah mendapat antuan tentera Inggeris " Kedah er'a$a mengalahkan Siam+ Burma dan Bugis Mengapahkah S2TI memerlukan Se erang Perai ? I Se agai enteng pertahanan II 4ntuk er*u*uk tanam III Se agai pangkalan tentera I3 4ntuk meluaskan tanah 'a'ahann$a A I dan II B II dan III

! III dan I3 " I dan I3

Surat(surat Ke5 ditandatangani antara Inggeris dengan Belanda% Apakah tu'uan Surat(surat Ke5 ditandatangani ? A Mengeratkan hu ungan Inggeris(Belanda B Belanda men$erahkan sementara 'a'ahann$a di Timur kepada British ! Mem olehkan Stam6ord Ra66les memerintah 7a5a " Belanda erhasrat meninggalkan 7a5a

Ra'ah di atas menun'ukkan masalah pe5arisan takhta $ang dihadapi oleh Kera'aan 7ohor% Bagaimanakah Stam6ord Ra66les memperolehi Singapura kesan dari peristi5a terse ut ? I Muslihat

II III I3 A B /

Berperang Ber in*ang Memperda$a I dan II II dan III

! III dan I3 " I dan I3

Mengapakah i u negeri &egeri(&egeri Selat di pindahkan ke Singapura pada tanun 1/)# ? A Kedudukan Singapura le ih strategik B Kedudukan Singapura 'auh ke selatan ! Kedudukan Pulau Pinang $ang makmur " Kedudukan Pulau Pinang $ang le ih ke utara Berdasar peta di atas+ mengapakah &egeri(&egari Selat ditu uhkan pada tahun 1/#0 ? I Men$eragamkan pentad iran II Me5u'udkan empa$ar Inggeris III Men$ekat monopoli empa$ar Belanda I3 Men'imatkan per elan'aan pentad iran A I dan II ! III dan I3 B II dan III " I dan I3

19

"ialog meru'uk kepada per alahan antara British dengan Belanda di Kepulauan Mela$u% Bagaimanakah mereka men$elesaikan per alahan terse ut ? A &egeri(&egeri Selat ditu uhkan B Per'an'ian Pangkor ditandatangani ! Per'an'ian Inggeris(Belanda ditandatangani " &egeri(&egeri Mela$u Bersekutu ditu uhkan

11

Ra'ah di atas menun'ukkan Kedah menghadapi an*aman daripada ketiga(tiga kuasa terse ut pada kurun ke : 1/% Apakah tindakan Kedah sererusn$a ? A Memohon antuan daripada pihak British B Memohon pelindungan dari kera'aan A*heh ! Memohon antuan ketenteraan dari negeri Perak

"

Memohon antuan ketenteraan daripada Belanda Peristiwa Pem ukaan Singapura 1/18 Per'an'ian Inggeris : Belanda 1/#, Penu uhan &egeri(negeri Selat 1/#0

1#

Senarai di atas menun'ukkan peristi5a(peristi5a penting $ang erlaku di Tanah Mela$u% Apakah kesan peristi5a di atas ? A British menguasai negeri(negeri Mela$u B British men'alin hu ungan aik dengan Belanda ! British menguasai perdagangan rempah di Timur " British me5u'udkan pangkalan tentera $ang esar Pada tahun 1..9 Sultan Muhammad 7i5a telah melantik Tunku A dullah se agai Ra'a Muda Kedah% Pelantikan itu tidak dipersetu'ui oleh kera at dira'a Kedah% Pen$ataan di atas menggam arkan perlantikan takhta di Kedah $ang mengaki atkan kedaulatan Kedah teran*am% Apakah kesan daripada peristi5a di atas ? I Ra'a 2a'i dita alkan se agai Sultan Kedah II Sultan Muhammad 7i5a erundur ke Kangar III Tentera Bugis men$erang dan mena5an Kedah I3 -irma 7ourdain+ Sulli;an de Sou<a mem antu Kedah A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Pada kurun ke : 1/ S2TI menguasai Pulau Pinang Apakah kepentingan Pulau Pinang kepada S$arikat 2india Timur Inggeris ? I Pangkalan tentera II Pasaran arangan siap III Pela uhan persinggahan I3 Pusat pengumpulan arang A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Tahun 1/#, Per'an'ian Inggeris ( Belanda Kesan =

1)

1,

11

Ra'ah di atas meru'uk kepada Per'an'ian Inggeris : Belanda tahun 1/#,% Apakah X ? I British mengam il alih pentad iran Melaka II Kedua(dua pihak er'an'i untuk menghapuskan lanun III Belanda mengiktira6 pendudukan British di Singapura I3 Belanda memonopoli perdagangan di Kepulauan Mela$u A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Mengapakah Pulau Pinang dianggap gagal men*apai kema'uan seperti $ang diharapkan oleh S$arikat 2india Timur Inggeris ? A Menghadapi an*aman daripada Siam B Gagal menarik pedagang(pedagang luar

10

! "

Penduduk Pulau Pinang tidak mengalami pertam ahan Pela uhan Pulau Pinang gagal men$aingi pela uhan Beta5i Tahun 1/18 Peristi5a Pendudukan Inggeris di Singapura

1.

7adual di atas menun'ukkan peristi5a pendudukan Inggeris di Singapura% Apakah keistime5aan Singapura sehingga menarik minat Ra66les untuk menduduki pulau terse ut ? I Sesuai di'adikan pangkalan tentera II Mudah menga5al an*aman lanun III Kedudukann$a $ang strategik I3 Mampu men$aingi perdagangan Belanda A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Per'an'ian Inggeris : Belanda 1/#, telah menamatkan persaingan antara British dengan Belanda untuk menguasai Kepulauan Mela$u% Apakah kesimpulan $ang oleh di uat terhadap per'an'ian terse ut ? A Belanda tidak erupa$a mengatasi kekuatan tentera British B Kuasa(kuasa arat han$a mementingkan diri mereka sendiri ! Pere utan takhta di negeri(negeri Mela$u dapat diselesaikan " erkongsian kuasa British dan Belanda di Kepulauan Mela$u Per'an'ian Inggeris : Belanda 1/#, telah menamatkan persaingan antara British dengan Belanda untuk menguasai Singapura% Apakah 6aedah $ang diperoleh oleh British melalui per'an'ian terse ut ? A British memonopoli perdagangan rempah B British menguasai perdagangan i'ih timah ! British er'a$a menguasai perdagangan Siam " British er'a$a meluaskan pengaruh ke Tanah Mela$u Peran*is menakluki Belanda Ra'a Belanda menandatangani Surat(surat Ke5 Senarai di atas menun'ukkan e erapa peristi5a $ang erlaku semasa Perang &apolean di Eropah pada tahun 1..) : 1/1,% Apakah kesan daripada peristi5a di atas ? A Beta5i dan Melaka dita ir oleh British se*ara sementara B British mem antu Peran*is men$erang tanah 'a'ahan Belanda ! Belanda men$erahkan semua tanah 'a'ahann$a kepada Peran*is " Belanda meminta antuan ketenteraan daripada kera'aan British

1/

18

#9

JAWAPAN BAB 1 TINGKATAN 2

BIL 1 # ) , 1 0 . / 8 19

7A>APA& " A ! B A B " A " !

M4KA S4RAT , , 0 / 19 1) 10 #1 #1 #9

BIL 11 1# 1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9

7A>APA& A A B ! B " ! B " !

M4KA S4RAT 1 #1 1 , 1. 1) 11 1. #9 1)

TINGKATAN DUA BAB 2 :KEKAYAAN HASI BUMI MENDORONG !AMPUR TANGAN BRITISH Re;olusi Perindustrian di England telah mendorong Kuasa Barat untuk menguasai keka$aan negeri(negeri Mela$u

Pern$ataan di atas menggam arkan kedatangan Barat ke Tanah Mela$u% Mengapakah erlaku keadaan terse ut ? A Keperluan tanah 'a'ahan B Keperluan ahan mentah ! Keperluan petempatan ketenteraan " Keperluan petempatan rak$at $ang ertam ah

Gam ar di atas menggam arkan Perang Larut di &egeri Perak% Apakah kesan utama Perang Larut ke atas ekonomi Perak ? A Men'e'askan perusahaan mengetin B Men'e'askan perusahaan i'ih timah ! Men$e a kan pem ukaan tanah aru " Men$e a kan orang Mela$u menganggur Serangan ke atas kapal dagang erhampiran Kuala Langat Serangan ke atas rumah api Tan'ung Ri*hardo Apakah kesan daripada peristi5a di atas kepada negeri Selangor ? A Pem inaan ku u B Peperangan saudara ! Penerimaan Residen " Pengam ilan askar upahan 7a5atan 1/.1 1/01 1/1. 1/11 Sultan Sultan Ismail Sultan Ali Sultan 7aa6ar Sultan Muhammad S$ah Ra'a Muda Ra'a A dullah Ra'a A dullah Ra'a Ali Ra'a 7aa6ar Ra'a Bendahara ( Ra'a Ismail Ra'a Ismail Ra'a Ali Ra'a "i 2ilir ( ( Ra'a A dullah Ra'a ?usu6

7adual di atas menun'ukkan kedudukan ra'a(ra'a dalam sistem pe5arisan takhta Perak pada kurun ke 18% Apakah pun*a pere utan takhta erlaku ? A !ampur tangan pelom ong(pelom ong !ina B Rampasan kuasa oleh putera(putera ra'a ! Sistem pe5arisan takhta tidak dipatuhi sepenuhn$a " !ampur tangan Inggeris di &egeri(negeri Mela$u Apakah kesan utama Per'an'ian Pangkor ke atas Perak ? A Ra'a Ismail di akui se agai Ra'a Muda B Ra'a A dullah diiktira6 se agai Sultan Perak ! British mem uka le ih an$ak lom ong i'ih timah " British menguasai pentad iran dan ekonomi di Perak Antara erikut+ $ang manakah men'adi 6aktor *ampur tangan British di &egeri(negeri Mela$u ? I Re;olusi Perindustrian II Perang saudara di Perak III Pem ukaan Terusan Sue< 13 Keka$aan hasil umi A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3

"

II+ III dan I3

Kehilangan kuasa ra'a(ra'a Mela$u Pemusatan kuasa di tangan Residen 7eneral Pengiktira6an ahasa Mela$u se agai ahasa rasmi Senarai di atas menerangkan rasa tidak puas hati ra'a(ra'a Mela$u tentang Persekutuan 1/81% Bagaimanakah sultan(sultan men$uarakan rasa tidak puas hati terse ut ? A Memperkenalkan undang(undang aru B Menan ahkan ilangan pega5ai Mela$u ! Menetapkan idang kuasa Residen 7eneral " Menu uhkan Persidangan Ra'a(ra'a Mela$u Residen 7eneral

Residen Perak /

Residen Selangor

Residen &egeri Sem ilan

Residen Pahang

Struktur pentad iran di atas meru'uk kepada A Struktur Pentad iran Persekutuan 1/80 B Struktur Pentad iran &egeri(negeri Selat ! Struktur Pe tad iran &egeri(negeri Mela$u " Struktur Pentad iran &egeri(negari Mela$u Tidak Bersekutu Peningkatan permintaan ahan mentah Perluasan ka5asan pasaran Maklumat di atas erkaitan dengan Re;olusi Perindustrian di Eropah pada kurun ke : 18% Apakah kesan re;olusi terse ut terhadap Tanah Mela$u ? A Perkem angan industri desa B Terhapusn$a pertanian sara diri ! >u'ud *ampur tangan kuasa luar " Perpe*ahan negeri(negeri Mela$u

19

Apakah nama lain agi Persidangan Ra'a(ra'a Mela$u $ang pertama ? A "ur ar B Residen ! Residen 7eneral " Ga enor 7eneral Perak Pahang Selangor &egeri Sem ilan Senarai di atas meru'uk kepada &egeri(negeri Mela$u Bersekutu $ang mem entuk Persekutuan 1/81 ? Mengapakah ra'a(ra'a Mela$u tidak ersetu'u dengan pem entukan Persekutuan 1/81? I "ikehendaki menurut nasihat Residen 7eneral II Kuasa sultan diam il alih oleh Residen 7eneral III "ikeluarkan daripada men'adi pengurusi "ur ar I3 Residen 7eneral erkuasa dalam urusan ke5angan A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3

11

1#

Mengapakah Sistem Residen dikatakan menggugat kuasa Sultan dan pem esar Mela$u ? I Penghapusan amalan perham aan II Residen men'alankan urusan pentad iran negeri III Residen menasihati Sultan dalam semua perkara I3 Pungutan *ukai dilakukan oleh Pemungut dan Ma'istret A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Apakah kelemahan pelaksanaan Sistem Residen ? I Residen men'adi terlalu erkuasa II Pentad iran negeri $ang tidak seragam III Tiada garis panduan idang tugas $ang 'elas I3 Sultan enggan menerima nasihat Residen A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3

1)

1,

Ra'ah di atas meru'uk kepada peru ahan sistem penta diran British di Tanah Mela$u% Mengapakah British menukar sistem pentad iran terse ut ? I Men$eragamkan pentad iran II Mengam alikan kuasa sultan III Mengurangkan kuasa Residen I3 Mengagihkan sum er keka$aan A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Apa ila Ra'a Ismail dilantik se agai Sultan Perak+ Ra'a A dullah tidak erpuas hati lalu mengutus surat kepada Sir 2arr$ @rd% Berdasarkan maklumat di atas + apakah kandungan surat $ang ditulis kepada Sir 2arr$ @rd ? A Meminta antuan tentera daripada British B Men$erahkan Pulau Pangkor kepada British ! Meminta pihak British men$erang Sultan Ismail " Memohon British mengitira6n$a se agai sultan

11

10

7adual di atas meru'uk kepada peru ahan kera'aan di British di Britain% Apakah aki at peru ahan terse ut ke atas Tanah Mela$u ? A !orak pentad iran tradisional Mela$u dihapuskan

B ! "

Perpaduan kaum Tanah Mela$u diutamakan Pertam ahan ilangan pega5ai British !ampur tangan se*ara langsung British Sultan Ra'a Muda X Ra'a "i 2ilir

1.

Ra'ah di atas menun'ukkan sistem pe5arisan takhta di Perak% X meru'uk kepada ? A Ra'a Tengah B Ra'a "i 2ulu ! Ra'a Mahkota " Ra'a Bedahara Pada tahun 1/.1+ ter'adi pertikaian untuk menguasai takhta kera'aan negeri Perak $ang meli atkan Ra'a ?uso6+ Ra'a A dullah dan Ra'a Ismail selepas kemangkatan Sultan Ali% Mengapakah masalah terse ut erlaku ? A Sultan Ali tidak mempun$ai putera B Tiada kemua6akatan antara pem esar ! Sistem pe5arisan takhta tidak dipatuhi " Terlalu ramai putera $ang menuntut untuk dira'akan% Apakah 6aktor $ang men$e a kan ter*etusn$a pertelingkahan antara "atoA Kelana dengan "atoA Bandar di Sungai 4'ong ? A 2ak untuk memerintah seluruh Sungai 4'ong B 2ak untuk memungut *ukai di Sungai Linggi ! Penguasaan ke atas laluan perahu ke Selat Melaka " Persaingan untuk menguasai takhta &egeri Sem ilan Apakah peristi5a $ang mem a5a kepada *ampur tangan British di Selangor ? A Kemangkatan Ra'a Sulaiman B Pergaduhan antara kongsi gelap !ina ! Ter*etusn$a perang saudara di Klang " Serangan ke atas rumah api di Tan'ung Ri*hardo

1/

18

#9

JAWAPAN BAB 2 TINGKATAN 2 BIL 1 # ) , 1 0 . / 8 19 7A>APA& B B ! ! " ! " A B A M4KA S4RAT )1 )) )8 ), B )1 )0 )1 B )# ,. ,0 #/ ,. BIL 11 1# 1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9 7A>APA& B B A ! " " " ! A " M4KA S4RAT ,. ,, ,1 ,/ )1 )# ), ), ,9 )8

TINGKATAN DUA BAB " : NEGERI#NEGERI ME AYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESE AMATAN BRITISH$

Kuasa British se agai kuasa esar ter*a ar apa ila mun*uln$a Caman Imperialis Baru Apakah $ang dimaksudkan dengan <aman terse ut ? A Caman British men*ari pengaruh B Caman British meluaskan ekonomi ! Caman kuasa esar men$e arkan agama kristian " Caman kuasa esar ersaing mere ut tanah 'a'ahan British im ang dengan minat Peran*is untuk mem ina terusan di Segenting Kra% Apakah kesan$a kepada British 'ika ran*angan itu dilaksanakan? I Perdagangan British tergugat II Pela uhan Singapura teran*am III Mun*ul <aman imperialis aru di Siam I3 Kemun*ulan kuasa esar di Asia Tenggara A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 British telah menandatangani per'an'ian sulit dengan Siam pada tahun 1/8.% Apakah tu'uan per'an'ian terse ut ? A Menghalang negeri(negeri Mela$u men$erang Siam B Menghalang negeri(negeri Mela$u ertapak di Siam ! Menghalang kuasa lain ertapak di negeri(negeri Mela$u " Menghalang kuasa lain ertapak di selatan Siam Siam telah men$erahkan &egeri(negeri Mela$u 4tara kepada British pada tahun 1898 melalui satu per'an'ian% Apakah per'an'ian terse ut ? A Per'an'ian Inggeris Siam B Per'an'ian Bangkok ! Per'an'ian Pangkor " Per'an'ian Sulit Sultan Muhammad I3 Kelantan telah mem antah pen$erahan se uah 5ila$ahn$a kepada Siam% Apakah nama 5ila$ah terse ut ? A Ta al B Golok ! Kota Bharu " Kuala Krai

Kuasa Rusia Peran*is 7erman 0

Tempat 4'ung Salang Segenting Kra Pulau Langka5i

7adual di atas meru'uk kepada kemaraan kuasa(kuasa esar di Asia Tenggara% Apakah tindakan British untuk menghadapi persaingan kuasa(kuasa esar di atas antara tahun 1/8. : 1898 ? A Menguatkan angkatan tenteran$a B Menandatangani per'an'ian dengan Siam ! Mem ahagikan ka5asan pengaruh Barat " Mendapatkan antahan pem esar tempatan

10

&egeri Kedah Perlis Kelantan .

Penasihat British George MaD5ell Kapten Meado5e -rost 7%S% Mason

7adual di atas adalah Penasihat British $ang dilantik di negeri(negeri Mela$u% Apakah peranan mereka di negeri(negeri terse ut ? A Memilih pem esar tempatan B Memperkenalkan pendidikan Barat ! Mempengerusikan mes$uarat negeri " Menasihati sultan dalam pentad iran 7ohor ialah negeri Mela$u $ang terakhir menerima Penasihat British% Apakah 6aktor $ang mengekalkan kedaulatann$a sehingga tahun 181,? A Persaha atan 7ohor(Singapura B Per'an'ian Sulit British( Siam ! Persaha atan 7ohor(British " Per'an'ian Bangkok Melalui Sistem Kang*u orang *ina telah di eri Surat Sungai oleh Temenggung I rahim% Apakah kepentingan surat terse ut kepada orang !ina? A Menetap dan mengusahakan perlom ongan B Menetap dan erker'a di lom ong i'ih ! Menetap dan mengusahakan pertanian " Menetap dan erniaga di andar Beliau ialah Setiausaha Sulit Sultan 7ohor E1//1F dan Setiausaha Kera'aan 7ohor E1/8)( 1898F% Beliau dianugerahkan gelaran "atoA Seri Amar "ira'a dan erperanan dalam hal( eh5al hu ungan luar negeri

19

Siapakah pemimpin terse ut ? A "atoA 7aa6ar in Muhammad B "atoA A dul Rahman in Andak ! "atoA Muhammad I rahim Muns$i " "atoA Muhammad Salleh in Perang

11

Sultan Terengganu telah menerima permohonan Amerika S$arikat untuk mem uka penempatan di Pulau Redang Peristi5a di atas telah men*etuskan ke im angan terhadap British% Apakah per'an'ian $ang ditandatangani untuk mengatasi masalah terse ut ? A Peris$tiharan British Terengganu 1818 B Per'an'ian Sulit dengan Siam 1/8. ! Peris$tiharan British Siam 189# " Per'an'ian Bangkok 1898 Pada tahun 1811+ Sultan A idin III telah menggu al perlem agaan 4ndang(undang Tu uh Kera'aan Terengganu Apakah tu'uan anginga er uat demikian ? A Memastikan aginda men'adi Sultan Terengganu B Memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu ! Memastikan pelantikan 5akil British mengikut per'an'ian " Memelihara kepentingan ekonomi Terengganu

1#

11

1)

Sistem Kang*u telah diperkenalkan oleh Temenggung I rahim pada tahun 1/))% Melalui sistem ini orang !ina di eri surat ke enaran $ang dikenali se agai Surat Sungai Pern$ataan di atas mengam arkan pelaksanaan Sistem Kang*u% Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang !ina ? A Mentad ir daerah B Mengeksport lada hitam ! Men'adi 5akil kepada Sultan 7ohor " Menetap dan mengusahakan pertanian A dullah G 2am a *ukup kagum dengan Temenggung I rahim $ang amat mengam il erat tentang sistem pertanian 7ohor% Ismail G Kita ertuah kerana pemimpin kita erpandangan 'auh

1,

Berdasarkan dialog di atas+ apakah sum angan Temenggung I rahim ? A Memperkenalkan tanaman getah B Memperkenalkan sistem Kang*u ! Mem a5a masuk uruh *ina " Mem ina sistem pengarian Ne%eri Kedah Perlis Kelantan Pe&asi'at Britis' George MaD5ell Kapten Meado5e -rost 7%S% Mason

11

7adual di atas adalah Penasihat British $ang dilantik di negeri(negeri Mela$u% Apakah peranan mereka di negeri(negeri Mela$u ? A Memilih pem esar tempatan B Memperkenalkan pendidikan Barat ! Mempengerusikan mes$uarat negeri " Menasihati sultan dalam pentad iran 1/80 Lem aga Penasihat 7ohor

10

Lem aga terse ut telah ditu uhkan oleh British dan erhu ung terus dengan Pe'a at Tanah 7a'ahan di London% Apakah 6ungsi Lem aga terse ut ? I Mengurus hu ungan luar 7ohor II Menga5al ekonomi luar 7ohor III Menguruskan pem angunan 7ohor I3 Menasihat sultan tentang hal pentad iran 7ohor A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Baginda telah memodenkan penta diran 7ohor dengan mengadakan mahkamah+ perkhidmatan pos dan 7a atan Ker'a Ra$a% Petikan di atas meru'uk kepada pemimpin negeri 7ohor $ang memerintah dari tahun 1/0# hingga 1/81% Siapakah pemimpin terse ut ? A Sultan Ali B Sultan I rahim ! Sultan A u Bakar " Temenggung I rahim Pada tahun 1898+ pihak British telah menandatangani per'an'ian dengan Siam erkenaan negeri( negeri Mela$u 4tara%

1.

1/

12

Apakah tu'uan per'an'ian terse ut ditandatangani ? A Permintaan daripada ra'a Siam B Penguasaan terhadap sum er ekonomi ter'amin ! Men'a$akan impian British menguasai Tanah Mela$u " Menamatkan huru(hara di negeri(negeri Meka$u 4tara 18 Siapakah $ang dilantik se agai Penasihat British di 7ohor pada akhir tahun 181, ? A 7%P% Rodger B P%7% Murrar$ ! 2ugh !li66ord " "ouglas !amp ell Kang*u erasal daripada perkataan *ina $ang ermaksud Tuan Sungai% Apakah dokumen $ang mem olehkan orang !ina melaksanakan Sistem Kang*u ? A Surat Sungai B Surat Ladang ! Surat Kang*u " Surat Perdagangan

#9

JAWAPAN BAB " TINGKATAN 2 BIL 1 # ) , 1 0 . / 8 19 7A>APA& " A ! B A B " ! ! B M4KA S4RAT 11 11 0# 1. 1. 10 18 0) 0, 0. BIL 11 1# 1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9 7A>APA& ! B " B " " ! ! " A M4KA S4RAT 10 01 0, 0, 1/ 08 01 1. 08 0,

TINGKATAN 2: BAB ( KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KE UARGA BROOKE 1 Pangeran Indera Mahkota telah dilantik oleh Sultan Brunei pada tahun 1/)9(an untuk mentad ir Sara5ak% Mengapakah sultan Brunai melantik eliau ? A Mengukuhkan pengaruh B Menguasai hasil antimoni ! Menghapuskan kegiatan lanun " Menghapuskan pem erontakan Siapakah pem esar Sara5ak $ang memimpin orang mela$u menentang Pengeran Indera Mahkota ? A "atu Bandar B "atu Patinggi Ali ! "atu Temenggung " Pengeran Ra'a Muda 2ashim

13

1846

Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf James Brooke se agai !a"a Sara#ak $ang merdeka
Sultan Omar Ali Saifiddin mengiktiraf %er"an"ian antara &angran !a"a 'uda (as)im dengan James Brooke

1842

1841

&angeran !a"a 'uda (as)im melantik James Brooke se agai *a enor dan !a"a Sara#ak+
&engaran !a"a 'uda (as)im meminta antuan James Brooke untuk menamatkan %enentangan di Sara#ak

1840
)

Garis masa di atas menun'ukkan peringkat pengukuhan kuasa 7ames Brooke di Sara5ak% Apakah 6aktor ke'a$aan 7ames Brooke mengukuhkan kuasa di Sara5ak ? A Keka$aan ke5angan B Kekuatan ketenteraan ! Kemahiran erdagang " Kehe atn erdiplomasi

Kaum Mela$u I an !ina ,

Bidang peker'aan Pentad iran Ketenteran Perdagangan

7adual di atas menerangkan dasar pe*ah dan perintah $ang dilaksanakan semasa pentad iran keluarga Brooke di Sara5ak% Apakah kesan pelaksanaan dasar terse ut ? A Meningkatkan tara6 hidup B Men'amin perpaduan rak$at ! Mengukuhkan kedudukan pemerintah " Mempel agaikan kemahiran penduduk

14

1853

&enentangan di Sari as dan Batang ,u%ar+

1861

'asala) keka-auan di se%an"ang Sungai !a"ang+

1883

&em unu)an e era%a orang %eniaga Sara#ak ole) orang 'urut di lem angan Sungai .rusan+
/)arles Brooke mem eli ,a#as dari%ada Sultan (as)im Jalal

1905
1

Garis masa di atas menun'ukkan ka5asan $ang dikuasai oleh keluarga Brooke dari tahun 1/1) hingga tahun 1891% Apakah 6aktor utama $ang mem antu keluarga Brooke meluaskan ka5asan 'a'ahan mereka ? A Sultan Brunei B Peniaga Sara5ak ! Angkatan tentera " Pem erontak tempatan Ketua kaum umiputera dilantik dalam Ma'lis Tertinggi pentad iran keluarga Brooke% Apakah tu'uan perlantikan terse ut ? A Peluang peker'aan kepada pemimpin umiputera B Peluang sama rata dalam pentad iran keluarga Brooke ! Peluang pemimpin umiputera ersuara dalam pentad iran " Peluang le ih ramai pemimpin umiputera dalam pentad iran

Perlem agaan Sara5ak 18,1 Ma'lis &egeri di eri kuasa meluluskan undang(undang dan mengurus ke5angan !hales 3$ner Brooke men$erahkan kuasa mutlak kepada Ma'lis Tertinggi dan Ma'lis &egeri

7adual di atas menun'ukkan perlem agaan ertulis pertama agi negeri Sara5ak% Apakah kepentingan perlem agaan di atas ? A Mem angunkan ekonomi B Mem entuk perpaduan kaum ! Mengurangkan kos pentad iran " Me5u'udkan pemerintahan rak$at Pada #, Septem er 18,1+ !harles 3$ner Brooke telah mengis$tiharkan perlem agaan Sara5ak% Mengapakah perlem agaan Sara5ak tidak sempat dilaksanakan ? A Perang "unia Kedua meletus B Perlem agaan terpaksa ditulis semula ! Pem erontak menghalang pelaksanaan perlem agaan

/%

15

" 8

Peralihan kuasa pemeritah menghalang pelaksanaan perlem agaan

Antimoni ialah logam $ang erharga di Sara5ak% "imanakan ka5asan perlom ongan antimoni utama di Sara5ak ? A Bau dan Ku*hing B Ku*hing dan Si u ! Bau dan Sungai Ra'ang " Sungai Ra'ang dan Ku*hing Mengapakah ilangan sekolah "a$ak tidak ertam ah di Sara5ak ? A Brooke mahu mengekalkan *ara hidup tradisional orang "a$ak B Brooke mengutamakan pem inaan sekolah Mela$u ! @rang "a$ak menghalang pem inaan sekolah " @rang "a$ak enggan datang ke sekolah Ka)* !ina Bumiputera Pete*+ata& Ka5asan Bandar Ka5asan Perdalaman

19

11

Maklumat di atas mengam arkan petempatan kaum semasa pemerintahan Brooke di Sara5ak% Apakah kesan petempatan terse ut kepada mas$arakat Sara5ak ? A Perpaduan rak$at sukar di*apai B Kehidupan rak$at semakin aik ! Kehidupan rak$at semakin sukar " Pentad iran Brooke semakin lemah

Ma,-is Terti&%%i Residen Bahagian Pertama Empat orang "atu Mela$u

Ma,-is Ne%eri Ketua kaum umiputera

Ma,-is Ba'a%ia& Residen Penolong Residen Penolong Pega5ai "aerah Pega5ai Anak &egeri Ketua Kampung

1#

Berdasarkan maklumat di atas+ apakah tu'uan pengli atan pemimpin tempatandalam pentad iran Brooke ? A Mem eri peluang pemimpin tempatan terli at dalam pentad iran B Mem eri peluang pemimpin tempatan mema'ukan ekonomi ! Mem eri peluang pemimpin tempatan mema'ukan pela'aran " Mem eri peluang pemimpin tempatan terli at dalam ketenteraan

Beliau iala) seorang ekas tentera S(.0 $ang %erna) terli at dalam %e%erangan di Burma+
1) Berdasarkan maklumat di atas+ siapakah tokoh $ang dimaksudkan ? A !harles 3$ner Brooke B !harles 7ohnson ! !harles Brooke " 7ames Brooke

16

1,

Siste* Pe&ta./ira& .i Sarawa0 Se elum kurun ke 18 Sara5ak ditad ir oleh pem esar tempatan Selepas kurun ke 18 Sara5ak ditad ir oleh pem esar Brunei

7adual di atas meru'uk peru ahan sistem pentad iran $ang erlaku di Sara5ak se elum pemerintahan 7ames Brooke% Mengapakah dasar terse ut eru ah ? A Bim ang Sara5ak mem e askan diri dari kekuasaan Brunei B Bagi menghadkan kemasukan orang !ina ke Sara5ak ! Takut Sara5ak dikuasai oleh Sultan Sulu " Tu'uan menguasai keka$aan Sara5ak Per'an'ian antara Pangeran Ra'a Muda 2ashim dengan 7ames Brooke pada tahun 1/,1% Antara erikut+ manakah $ang merupakan s$arat per'an'ian di atas ? I Sultan Brunei mengiktira6 7ames Brooke se agai Ra'a Putih Sara5ak II 7ames Brooke akan mem a$ar #199 dolar setiap tahun kepada aginda III 7ames Brooke memerintah Sara5ak dan menguasai segala hasiln$a I3 7ames Brooke harus menghormati dan memelihara undang(undang dan adat istiadat orang Mela$u A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 "atu Patinggi "atu Bandar "atu Temenggung &ama(nama di atas ialah pemimpin tempatan $ang terli at dalam pentad iran Brooke% Mengapakah 7ames Brooke meli atkan pemimpin tempatan dalam pentad irann$a ? A Mendapatkan sokongan orang tempatan B Mengurangkan krisis ke5angan ! Meli*inkan pentad iran " Mema'ukan ekonomi Pemerintahan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pela ur luar se*ara esar( esaran% Mengapa keluarga Brooke ertindak demikian ? A Mengamal dasar tutup pintu B Mengelakkan pem erontakan ! Mengurangkan kenaikan *ukai " Men'aga kepentingan ekonomi mereka Kapur arus+ rotan+ damar+ getah 'elutung+ dan ka$u alak Pada tahun 18,9 Makta Perguruan Kent didirikan di Sara5ak% Apakah tu'uan Makta Perguruan ini di dirikan ? A Melatih guru sekolah Inggeris B Melatih guru sekolah Mela$u ! Melatih guru sekolah Tamil " Melatih guru sekolah !ina Mengapakah sarang urung mendapat permintaan tinggi di pasaran ? I 2arga $ang tinggi II Mudah didapati III 2arga $ang murah I3 Mempun$ai pel agai khasiat A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3

11

10

1.

1/

18

17

#9

Emas Antimoni Arang Batu Senarai di atas merupakan hasil galian di Sara5ak% "imanakah emas di lom ong ? A Bau B Miri ! Si u " Lutong

JAWAPAN BAB ( TINGKATAN 2 BIL 1 # ) , 1 0 . / 8 19 7A>APA& " B B B ! A " A A A M4KA S4RAT .0 .. /9 8# /1 /, /0 /0 81 8, BIL 11 1# 1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9 7A>APA& A A " " ! A " B " A M4KA S4RAT 8# /, ./ .0 .8 /) /. 81 // 89 B 81

TINGKATAN 2 Ba/ 1: KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH 1 Pada tahun 1.9, Sultan Sulu mem antu Sultan Brunei mematahkan pem erontakan di Sa ah% Ka5asan Sa ah $ang manakah telah dikurniakan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu se agai gan'aran? A Pantai arat B Pantai timur dan utara ! Teluk Kimanis dan Sungai Si uku " Sungai Pandasan hingga ke Sungai Si uku !%L% Moses 7%>% Tore$ dan T%B% 2arris = Al6red "ent S$arikat Borneo 4tara British # Ra'ah di atas menun'ukkan tokoh(tokoh $ang terli at dalam penu uhan S$arikat Borneo 4tara British% Siapakah = dalam ra'ah di atas? A >illiam Pr$er B 3on @;er e*k ! >%2% Trea*her

18

"

Sir Ruther6old Al*o*k

Pada ulan &o;em er 1//1 kera'aan British telah menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo 4tara British% Apakah s$arat(s$arat pem erian piagam terse ut? I &asihat kera'aan British mesti dipatuhi II Adat resam penduduk tempatan dipelihara III Larangan men$erahkan 5ila$ah kepada pihak lain I3 British tidak men*ampuri urusan pelantikan pega5ai A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Apakah kesan utama pem erian piagam kepada S$arikat Borneo 4tara British ? A SB4B menguasai keseluruhan ka5asan Brunei B Menghalang perluasan kuasa arat $ang lain ! Sa ah men'adi negeri 'a'ahan British " Ekonomi Sa ah erkem ang Apakah kesan Per'an'ian Perlindungan Borneo 4tara 1/// antara SB4B dengan kera'aan British? A Sa ah men'adi negeri naungan British B SB4B menga5al hal eh5al luar Sa ah ! SB4B e as melantik pentad ir sendiri " Sa ah dilindungi daripada se arang an*aman Ketika men'alankan pentad iran+ Ga enor SB4B di antu oleh Ma'lis Penasihat Ma'lis Penasihat dianggotai oleh I Bendahari II Setiausaha Kera'aan III Ketua Anak &egeri I3 Ketua Pasukan Keselamatan A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Bertanggung'a5a men'aga keamanan Menguruskan pem ahagian tanah dan *ukai Mema'ukan pertanian "alam pentad iran SB4B tugas(tugas di atas dilaksanakan oleh A Residen B Pega5ai "aerah ! Ketua Kampung " Ketua Anak &egeri Mengapakah SB4B meli atkan pem esar(pem esar tempatan dalam pentad iran di Sa ah? I Ada masalah ke5angan II Memahami adat tempatan III "emi mengekalkan keamanan I3 Latih penduduk tempatan se agai pentadir A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3

19

Apakah kesan daripada penu uhan Mahkamah Anak &egeri oleh SB4B di Sa ah?19/ A Memarta atkan kedudukan ketua peri umi B Kepentingan penduduk peri umi ter ela ! Masalah 'ena$ah dapat ditangani " Kedudukan SB4B ter'amin

19

"ialog dalam lukisan di atas erlaku ketika pentad iran SB4B di Sa ah% SB4B memaksa penduduk tempatan menam ahkan hasil keluaran tradisional% Apakah 'enis *ukai $ang dimaksudkan ? I Tanah II Kepala III Perahu I3 Sen'ata A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Men'elang tahun 1/89 terdapat 01 ladang tem akau di Sa ah% 2asil eksport tem akau pada tahun 189# ernilai dua 'uta dolar Mengapakah terdapat egitu an$ak ladang tem akau $ang diusahakan di Sa ah ketika itu? A Sistem pengangkutan $ang aik B Pasaran $ang tinggi di England ! Penge*ualian *ukai eksport " Buruh $ang murah Apakah langkah(langkah $ang diam il oleh SB4B untuk menggalakkan penanaman getah di Sa ah? I Mem eri di;iden II Mem a5a masuk uruh III Penge*ualian *ukai eksport I3 Pem inaan kilang erasaskan getah A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 S$arikat 2o5ie 2ar our !oal S$arikat British Borneo EDploration S$arikat(s$arikat di atas terli at dalam perusahaan A pengangkutan B perlom ongan ! penanaman getah " penanaman tem akau

11

1#

1)

20

Tahun 1/80 1891 1891 1,

Ka5asan >eston ke Beau6ort Beau6ort ke 7esselton Tenom ke Malalap

7adual di atas adalah erkaitan dengan pem inaan 'alan kereta api di Sa ah% Apakah tu'uan pem inaan 'alan kereta api terse ut? A Menghu ungkan ka5asan andar dengan andar B Menghu ungkan ka5asan luar andar dengan andar ! Menghu ungkan ka5asan pedalaman dengan pela uhan " Menghu ungan ka5asan perlom ongan dengan pela uhan Mengapakah SB4B han$a men$ediakan pendidikan peringkat rendah saha'a di Sa ah? A SB4B tidak mahu rak$at Sa ah erpendidikan B SB4B menga aikan idang pendidikan ! SB4B kekurangan sum er ke5angan " SB4B tidak mempun$ai kepakaran Kurikulum Mem a*a+ menulis dan mengira 7a5atan dikhaskan Ren'er+ kerani+ Ketua Anak &egeri

11

10

"alam sistem pendidikan di Sa ah+ pen$ataan di atas adalah mengenai A Sekolah Latihan agi Ketua(Ketua Anak &egeri B Sekolah(sekolah kelolaan mu aligh Kristian ! Sekolah(sekolah milik kera'aan " Sekolah Inggeris "inamakan Elopura "iasaskan oleh >illiam Pr$er Pusat pentad iran SB4B pada tahun 1//, Pen$ataan di atas adalah erkaitan dengan andar A Kudat B Beau6ort ! 7esselton " Sandakan "itu uhkan pada tahun 1899 "itugaskan men'aga keselamatan "ianggotai pega5ai polis tempatan Senarai di atas menun'ukkan SB4B telah menu uhkan pasukan khas untuk men'amin keselamatan di Sa ah% Apakah gelaran $ang di erikan kepada pasukan khas $ang ditu uhkan oleh SB4B terse ut? A 7ungle SHuad B Skuad Ren'er ! Skuad Ter ang " Spe*ial !onsta le

1.

1/

18

Mengapakah andar Kudat gagal erkem ang se agai pusat pentad iran SB4B di Sa ah? A Kekurangan sum er alam B Terletak 'auh ke utara Sa ah ! Ka5asan pertanian $ang kurang su ur " Terdedah kepada tiupan angin monsun

21

#9

"ikenali se agai Singga Mata Pusat pela uhan dan perdagangan Pen$ataan di atas erkaitan dengan andar A Ta5au B 7esselton ! Semporna " Lahad "atu

7A>APA& BAB 1 Tingkatan # &o%soalan 7a5apan MBsurat 1 B 191 # B 19# ) A 19) , B 19, 1 A 19, 0 B 191 . " 190 / A 19. 8 A 19/ 19 A 111 11 ! 11# 1# A 11#

22

1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9

B ! ! A A ! ! B

11) 111 110 110 11/ 11. 118 118

TINGKATAN 2 Ba/ 2 : BRITISH MENGEKSP OITASI EKONOMI !engkih 4 i Ka$u Te u 1 Senarai tanaman di atas erkaitan dengan A panaman aru B pertanian eksport ! panaman pasaran " pertanian dagangan # Mengapakah tanaman uah pala le ih diutamakan di Pulau Pinang? A Kesu uran tanah B Iklim $ang sesuai ! 2arga $ang tinggi " Kemudahan pela uhan Tahun 1/)9(an 1899 Tanaman = meru'uk kepada A te u B gam ir ! *engkih " lada hitam Tanaman = Pusat Pengeluaran Se erang Perai Perak

Mengapakah tanaman tradisional men'adi kurang penting men'elang kurun ke(#9? A Kekurangan tenaga uruh B 2arga $ang tidak sta il ! Tiada permintaan " Serangan pen$akit Apakah langkah $ang diam il oleh British agi menghadapi kemerosotan tanaman tradisional? A Mem uka le ih an$ak tanah B Memperkenalkan tanaman aru ! Men$ediakan kemudahan pengangkutan " Menggalakkan penanaman se*ara ke*il(ke*ilan

23

Teh $ang dihasilkan di Tanah Mela$u ermutu tinggi dan dikenali se agai A Teh !e$lon B Teh Mela$u ! Teh !ameron 2ighlands " Teh 2i'au Pihak $ang manakah le ih diutamakan agi mengusahakan pertanian dagangan? A Pem esar tempatan B @rang tempatan ! Peladang Eropah " @rang Asli Apakah 6aktor(6aktor $ang mem a5a perkem angan perusahaan getah di Tanah Mela$u? I Ke'atuhan harga kopi II Pela uran s$arikat(s$arikat Eropah III Perkem angan industri mem uat motokar I3 Perkem angan industri perkilangan tempatan A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Sistem torehan i edem atau sistem tulang ikan hering Apakah kele ihan sistem torehan di atas? A Melam at pem ekuan susu getah B Mengurangkan guna tenaga uruh ! Meningkatkan pengeluaran susu getah " Menghasilkan susu getah $ang erkualiti

19

Berdasarkan gra6 di atas+ mengapakah harga getah mengalami penurunan? A Kemerosotan mutu pengeluaran B Ke'atuhan pengeluaran kereta ! Kemelesetan ekonomi dunia " Pen*iptaan getah tiruan Pen$ataan $ang manakah enar tentang Ran*angan Sekatan Ste;enson 18##? I Bertu'uan meningkatkan harga getah II "isertai oleh negara naungan British III Mendapat sokongan Indonesia I3 Tamat pada tahun 18#/ A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3

11

24

1#

Pen$ataan $ang manakah enar tentang Per'an'ian Peraturan Getah Antara angsa 18),? I Penetapan kuota agi negara(negara II Mendapat antahan Thailand III Mengurangkan pengeluaran I3 "apat meningkatkan harga A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Guthrie Sime "ar $ 2arrisons I !ross6ield Apakah peranan s$arikat(s$arikat di atas? A Menentukan turun naik harga B Mem uka ladang(ladang getah ! Mengedarkan enih( enih getah " Memperkenalkan torehan i edem Longgokan tanah dimasukkan ke aliran air atau palung Tanah dika*au mengikut aliran air Tanah akan han$ut meninggalkan i'ih timah Pen$ataan di atas meru'uk kepada satu *ara melom ong i'ih timah menggunakan kaedah A melampan B mendulang ! lom ong dedah " lom ong palung Lom ong dedah Pam kelikir Palung Kaedah perlom ongan di atas diperkenalkan oleh A @rang Siam B @rang !ina ! @rang Eropah " @rang Mela$u 1314 1324 1325 13"4 13"6 Pe-7*/7&% !i&a ./ J 0, J 19 J ). J )# J Pe-7*/7&% Er7+a' ## J )0 J 19 J 0) J 0/ J Ra'ah di atas menun'ukkan peratusan pengeluaran i'ih timah oleh pelom ong !ina dan pelom ong Eropah% Mengapakah peratusan pengeluaran i'ih timah oleh pelom ong Eropah semakin ertam ah ? A Pengenalan kapal korek B Pelom ong !ina diganggu kongsi gelap ! Pengga ungan s$arikat(s$arikat Eropah " Pelom ong !ina kekurangan ka5asan perlom ongan Apakah tu'uan utama penu uhan Ma'lis Timah Antara angsa pada tahun 181)? I Mengurangkan pengeluaran II Mensta ilkan harga pasaran III Men$elaraskan pengeluaran I3 Men$ediakan kuota pengeluaran A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3

1)

1,

11

10

1.

25

1/

Antara 6aktor perkem angan perusahaan i'ih timah di Tanah Mela$u ialah I Penggunaan kapal korek II Kema'uan sistem perhu ungan III Perkem angan industri motokar I3 Perkem angan Re;olusi Perindustrian A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 2asil hutan dikeluarkan se*ara tradisional melalui kegiatan A mem orong B men'amu ! meramu " meraih Bola gol6 Alatan edah Pene at ka el dasar laut Bahan( ahan di atas dapat dihasilkan daripada A Rotan B "amar ! Getah per*a " Getah 'elutung British telah men'alankan dasar d5iekonomi di Tanah Mela$u% Apakah kesan d5iekonomi terhadap orang Mela$u? I Ekonomi tradisional tera ai II Me5u'udkan 'urang ekonomi III Keperluan tenaga uruh $ang ramai I3 Pengenalan kepada pertanian moden A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3

18

#9

#1

##

Antara pen$ataan erikut+ $ang manakah merupakan kesan perkem angan ekonomi di Tanah Mela$u? I Penduduk $ang er ilang kaum II Perkem angan pendidikan ;ernakular III Kema'uan pengangkutan dan perhu ungan I3 Permodenan kampung(kampung tradisional A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Sistem Kontrak Sistem Kangani Senarai di atas erkaitan dengan A Sistem "5iekonomi B Sistem ka5alan uruh luar ! !ara kemasukan uruh luar " Pas ke enaran untuk eker'a Pada a5al kurun ke(#9+ tu'uan utama 'alan ra$a di ina untuk menghu ungkan

#)

#,

26

I II III I3 A B ! "

andar esar dengan andar ke*il pela uhan dengan pusat pentad iran ka5asan petempatan dengan andar ka5asan ekonomi dengan pela uhan I dan II II dan III III dan I3 I dan I3

#1

Malaria Beri( eri Apakah langkah $ang diam il oleh British untuk mengatasi penularan pen$akit di atas? A Menu uhkan Lem aga Kesihatan B Memeriksa tara6 kesihatan uruh asing ! Mem ina klinik di ka5asan perlom ongan " Menu uhkan Institut Pen$elidikan Peru atan Sungai Manik Tan'ong Karang Senarai di atas adalah erkaitan dengan A ka5asan ladang getah B pusat pengeluaran kelapa ! ka5asan penanaman padi " pusat pengeluaran i'ih timah

#0

#.

Taiping Kuala Lumpur Apakah 6aktor utama perkem angan andar( andar di atas? A pusat perdagangan utama B ka5asan penanaman getah ! pusat perlom ongan i'ih timah " pusat pengumpulan hasil pertanian Enakmen Penda6taran Sekolah 18#9 Apakah tu'uan British memperkenalkan enakmen di atas? A Meneliti uku sekolah !ina B Menga5al sekolah(sekolah !ina ! Me5a'i kan pendidikan rendah !ina " Menetapkan ahasa pengantar sekolah !ina 4ndang(undang Buruh 181# Apakah kesan daripada pengenalan undang(undang di atas? A Pen$eragaman ahasa pengantar B Sekolah(sekolah Tamil diga ungkan ! Pertam ahan ilangan sekolah Tamil " Sekolah menengah Tamil di5u'udkan Kole' Mela$u Kuala Kangsar Apakah tu'uan penu uhan kole' di atas? A Melatih guru(guru sekolah Mela$u B Melahirkan pega5ai(pega5ai Mela$u ! Men$ediakan pendidikan tinggi Mela$u " Me5u'udkan golongan angsa5an Mela$u

#/

#8

)9

27

TI&GKATA& # BAB 0 &o% 75p 1 " # ! ) A , B 1 B 0 A . ! / A 8 ! 19 ! 11 B 1# ! 1) B 1, A 11 B

MBS 1#0 1#. 1#. 1#/ 1#/ 1#/ 1#8 1)# 1)# 1)) 1)) 1)) 1)1 1)1 1)0

&o% 10 1. 1/ 18 #9 #1 ## #) #, #1 #0 #. #/ #8 )9

75p A B B ! A A A ! " " ! ! B ! B

MBS 1). 1)/ 1)/ 1)8 1,1 1,1 1,# 1,) 1,. 119 111 11# 110 110 11.

BAB 6: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBA IKAN KEDAU ATAN BANGSA Tunku A dullah Tunku Kudin Tunku Muhammad Saad 1 Mengapakah tokoh(tokoh di atas gagal mem e askan Kedah daripada pen'a'ahan Siam dari tahun 1/#1( 1/,1? A Tentera Kedah kurang erpengalaman B Mereka ermusuhan sesama sendiri ! Tentera Siam di antu oleh British " Kekurangan sen'ata # Bagaimanakah Sultan Ahmad Ta'uddin mendapat semula takhta negeri Kedah daripada Siam pada tahun 1/,#? A Melalui perundingan B Men$erang Siam ha is(ha isan ! Memohon antuan daripada British " Mendapat antuan tentera negeri Perak Apakah 6aktor(6aktor penentangan "ol Said terhadap British di &aning? I Menentang a$aran *ukai

28

II III I3 A B ! " ,

Mempertahankan kemerdekaan &aning Mem antah penangkapan pengikut eliau Menentang pelaksanaan undang(undang British I+ II dan III I+ II dan I3 I+ III dan I3 II+ III dan I3

Apakah kesan Perang &aning terhadap British? A Kerugian 199+999 pound sterling B Terpaksa memerdekakan &aning ! Kerosakan peralatan sen'ata $ang serius " Menghadapi ke*aman di Parlimen British &ama asaln$a ermaksud KPenggon*ang "uniaL "igelar Ra'a "arat Pen$ataan di atas meru'uk kepada seorang tokoh pe'uang antipen'a'ahan% Tokoh terse ut ialah A Rentap B Shari6 Masahor ! "atu Patinggi A dul Ghapur " Temenggung 2ashim

Men$erang Mukah Men$erang Kano5it !u aan men$erang Ku*hing Tindakan di atas dilakukan oleh Shari6 Masahor untuk menentang 7ames Brooke% Apakah kesudahann$a per'uangan eliau? A "i uang ke Singapura B "ipen'arakan di Beta5i ! "ihukum gantung sampai mati " "i ersarakan dan di eri pen*en Antara pen$ataan erikut+ $ang manakah merupakan 6aktor penentangan pem esar Perak terhadap British pada tahun 1/.1? I Ketuanan Mela$u di*a ar II Cakat di a$ar kepada Residen III Adat perham aan diharamkan I3 Kehilangan hak mengutip *ukai A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Kehadiran mes$uaratG Ra'a A dullah Ra'a Ismail "atoA Mahara'a Lela Tempat G "urian Se atang Apakah keputusan mes$uarat di atas? A 7%>%>% Bir*h mesti di unuh B British mesti dihalau dari Pasir Salak

29

! "

Meminta British mengem alikan kuasa Sultan Kutipan *ukai dikem alikan kepada pem esar

"atoA Mahara'a Lela dihukum gantung Sultan A dullah di uang ke Pulau Se$*helles Ra'a Ismail di uang ke 7ohor Apakah tu'uan British mengam il tindakan di atas ketika *ampur tangan di Perak? A Mem alas dendam B Menggugat institusi era'a di Perak ! Menghapuskan ke angkitan di Perak " Memantapkan pentad iran negeri Perak Apakah peristi5a $ang men*etuskan permusuhan antara ?amtuan Antah dari Seri Menanti dengan "atoA Kelana Sungai 4'ong? I "atoA Kelana menandatangani per'an'ian dengan British II ?amtuan Antah enggan mengiktira6 "atoA Kelana III Pere utan penguasan ke atas Tera*hi I3 British mengukur ka5asan Tera*hi A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Atas nasihat daripada Sultan A u Bakar dari 7ohor+ ?amtuan Antah mengadakan perundingan dengan Ga enor &egeri(negeri Selat+ >illiam 7er;ois pada tahun 1/.0% Apakah kesan daripada perundingan terse ut? I British meluaskan kuasa ke seluruh &egeri Sem ilan II ?amtuan Antah diiktira6 pemerintah Seri Menanti III Seri Menanti dipisahkan dengan &egeri Sem ilan I3 Pem entukan ga ungan &egeri Sem ilan A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Antara pen$ataan erikut+ $ang manakah merupakan 6aktor penentangan "atoA Bahaman terhadap British di Pahang? I Pem inaan alai polis di Lu uk Terua II British $ang menghina Sultan Pahang III Kehilangan hak memumungut *ukai I3 Perlu*utan gelaran A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Mengapakah MGerakan SultanA dapat mena5an 11 uah ku u "atoA Bahaman di Bentong pada 7anuari 1/8#? A Penentang tidak mahu menderhaka B Pem elotan pengikut "atoA Bahaman ! MGerakan SultanA memiliki an$ak sen'ata " MGerakan SultanA mendapat antuan Singapura Antara pen$ataan erikut+ $ang manakah merupakan 6aktor penentangan Mat Salleh terhadap SB4B di Sa ah sehingga tahun 1/8.? I Pem akaran kampung oleh SB4B II Gagal erunding tentang masalah *ukai III SB4B mengam il alih pentad iran Tam unan I3 Pengenalan peraturan aru $ang mem e ankan

19

11

1#

1)

1,

30

A B ! " 11

I+ II dan III I+ II dan I3 I+ III dan I3 II+ III dan I3

@rang Murut dilarang oleh SB4B daripada mem uka tanah aru% Apakah kesann$a ke atas mas$arakat terse ut? A Kekurangan ahan makanan B Meninggalkan *ara hidup tradisional ! Berhi'rah eramai(ramai ke Kalimantan " Terpaksa eker'a di ladang(ladang tem akau Antara pen$ataan erikut+ $ang manakah merupakan 6aktor penentangan Tok 7anggut terhadap British di Pahang? I Pengenalan pel agai 'enis *ukai II Penangkapan pengikut setia Tok 7anggut III Sistem pem a$aran *ukai $ang men$usahkan I3 Seruan er'ihad oleh kera'aan Turki 4thmaniah A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Rumah esar G N19 Rumah sedang G N1 Rumah ke*ilG N) Senarai di atas adalah mengenai A Ba$aran lesen menduduki rumah di Pasir Puteh B "enda ke atas penduduk Pasir Puteh ! !ukai tanah di Pasir Puteh " !ukai pintu di Pasir Puteh 4ndang(undang inatang uas Peraturan tanah aru Keperluan pas mem uka tanah Apakah kesan daripada pengenalan peraturan di atas di Terengganu? A Penangkapan pemimpin petani B Men*etuskan Ke angkitan Tani ! Men$e a kan perang terhadap British " Pem ersihan tanah kera'aan di Kuala Telemong Pada tahun 18##+ British telah mendak5a ,) orang petani di mahkamah kerana mem uka tanah tanpa ke enaran% 2a'i A dul Rahman Lim ong ertindak se agai peguam mereka% Pen$ataan di atas erkaitan dengan Ke angkitan Tani antara tahun 18##(18#/% Apakah hu'ah $ang digunakan oleh A dul Rahman Lim ong untuk mem e askan mereka? A Tanah adalah hak Allah B Rak$at telah serik ditindas ! British tiada kuasa mentad ir Terengganu " Peraturan British ertentangan s$ariat Islam "ol Said "atoA Bahaman Tok 7anggut Apakah persamaan dalam per'uangan tokoh(tokoh di atas menentang British? A Kehilangan takhta negeri B Perlu*utan 'a5atan ergelar ! "itangkap dan dipen'arakan " Menentang pengenalan pel agai *ukai

10

1.

1/

18

#9

31

TI&GKATA& # G 7A>APA& BAB . &o%soalan 7a5apan MBsurat &o%soalan 1 # ) , 1 0 . / 8 19 ! A B A A A ! A ! A 10, 101 100 10/ 108 1.) 1., 1.1 1.0 1.. 11 1# 1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9

7a5apan A ! A B A B B B A "

MBsurat 1./ 1.8 1/9 1/# 1/, 1/. 1/8 189 189 189

TINGKATAN 2 BAB 5: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA Men$eru orang Islam erpegang kepada a'aran Islam se enar Men$eru orang Islam ersatu menentang pen'a'ahan arat Pada akhir kurun ke(18+ erlaku gerakan ke angkitan Islam di Timur Tengah dan telah erkem ang ke Tanah Mela$u% Pern$ataan di atas meru'uk kepada A Kaum Tua B Suara Benar ! Gerakan Islah " Gerakan Pan(Islam Pada tahun 1891+ 7epun er'a$a mene5askan Rusia dalam Perang Rusia( 7epun% Apakan kesan peristi5a terse ut ke atas negara(negara Asia $ang lain? A Ke angkitan semangat menentang pen'a'ahan B Pen$atuan negara Asia menentang arat ! Ter*etusn$a idea pen$atuan 5ila$ah " Berlakun$a perluasan kuasa 7epun 7ose Ri<al ( -ilipina Soekarno ( Indonesia Mahatma Ghandi ( India Apakah kepentingan tokoh(tokoh di atas terhadap gerakan nasionalisme di Tanah Mela$u? A Menggalakkan per'uangan ersen'ata B Men$emarakkan gerakan kemerdekaan ! Mem entuk per'uangan se*ara sederhana " Merangsang penentangan terhadap pen'a'ah

Ma'alah Al(Imam

32

Apakah sum angan ter esar ma'alah di atas terhadap pemikiran orang Mela$u? A Menekankan kepentingan pendidikan dan ekonomi B Mendesak orang Mela$u menerima peru ahan ! Mem angkitkan semangat setia kepada negara " Mementingkan perpaduan antara kaum ....menyedarkan mereka yang lalai dan menjaga mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat.... Pen$ataan di atas meru'uk kepada tu'uan pener itan se uah akh ar pada a5al kurun ke(#9% Ian$a meru'uk kepada akh ar A Saudara B &era*ha ! Al(Imam " Al(Ikh5an Lidah Benar Suara Benar Senarai di atas meru'uk kepada akh ar $ang telah diter itkan oleh Kaum Tua untuk menentang idea $ang di a5a oleh Kaum muda% Apakah tu'uan Kaum Tua mener itkan akh ar di atas? A Men$edarkan kesilapan Kaum Muda B Menentang idea pem aharuan Kaum Muda ! Memper aiki hu ungan dengan Kaum Muda " Mem etulkan pandangan Kaum Muda tentang adat Pada tahun 18)9(an+ golongan intelektual erpendidikan Mela$u telah men$emarakkan kesedaran semangat ke angsaan di Tanah Mela$u% Siapakah $ang dimaksudkan dengan golongan intelektual erpendidikan Mela$u? A Golongan angsa5an erpendidikan Mela$u B Lepasan Makta Perguruan Sultan Idris ! Bekas pela'ar sekolah Mela$u " Pemimpin Gerakan Islah Golongan intelektual Mela$u erpendidikan Inggeris memper'uangkan kesedaran ke angsaan% Bagaimanakah golongan ini melaksanakan per'uangan mereka? I Menu uhkan persatuan II Mem entuk parti(parti politik III Melalui pentad iran dan perundangan I3 Meli atkan diri dalam idang penulisan A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Apakah peranan $ang dimainkan oleh akh ar(akh ar Mela$u dalam mem angkitkan semangat ke angsaan Mela$u? I Men$eru orang Mela$u supa$a ersatu II Mengkritik dasar British $ang merugikan III Men$eru orang Mela$u menuntut kemerdekaan I3 Memper'uangkan ekonomi+ pentad iran dan politik Mela$u A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3

33

19

Ber'uang melalui idang ke5arta5anan "igelar Bapa Ke5arta5anan Mela$u Senarai di atas adalah meru'uk kepada A "atoA @nn 7aa6ar B A dul Rahim Ka'ai ! Mohammad Eunos A dullah " 2a'i A as Muhammad Taha

11

"iter itkan oleh mas$arakat 7a5i Peranakan "i'adikan ahan ru'ukan di sekolah Mela$u &$atakan akh ar $ang dimaksudkan di atas? A Bintang Timor B Sekola Mela$u ! Bintang Pranakan " Kha ar 4*hapan Baru Sin !he5 7it Poh 4laga &esan Senarai di atas menun'ukkkan akh ar $ang telah diter itkan oleh mas$arakat !ina dan India di Tanah Mela$u se elum Perang "unia Kedua% Apakah tumpuan laporan akh ar(akh ar di atas? I Peristi5a $ang erlaku di negara asal II Gerakan ke angsaan di Tanah Mela$u III Keadaan perdagangan di &egeri(negeri Selat I3 Kegiatan sosioekonomi orang !ina dan India A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Tenaga kaumku ukann$a lemah Sama 'uga seperti kaum $ang erhemah Boleh eker'a dan erumah Apa lagi mele ur timah "ipetik daripada 2arun Aminurrashid+18#8G Tenaga Kaumku+ Kuala Lumpur Apakah mese' $ang hendak disampaikan oleh pengarang melalui puisi di atas? A Mere ut peluang ekonomi B Menentang pen'a'ahan arat ! Memper'uangkan maruah angsa " Men$eru pem a*a supa$a eker'a Putera Gunung Tahan Anak Mat Lela Gila Senarai no;el(no;el di atas dihasilkan oleh Ishak 2a'i Muhammad% Apakah mese' $ang hendak disampaikan oleh eliau melalui no;el(no;el terse ut? I Menghapuskan semangat kenegerian II Men$eru pen$atuan politik Mela$u III Mengkritik dasar British I3 Mem ela nasi angsa A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3

1#

1)

1,

34

11

Antara pen$ataan erikut+ $ang manakah merupakan tu'uan penu uhan Persatuan Mela$u Singapura pada tahun 18#0? I Memper'uangkan kema'uan pendidikan orang Mela$u II Me5akili orang Mela$u erurusan dengan British III Memperkem angan peranan politik ahli I3 Mendesak penu uhan askar Mela$u A I+ II dan III B I+ II dan I3 ! I+ III dan I3 " II+ III dan I3 Apakah tu'uan Persatuan Mela$u Singapura dan Persatuan Mela$u Selangor mengan'urkan Kongres Mela$u Se(Tanah Mela$u pada tahun 18)8? A Men$atukan persatuan(persatuan Mela$u B Mendesak British mema'ukan orang Mela$u ! Me5u'udkan perpaduan ke angsaan Mela$u " Men$eragamkan per'uangan menentang pen'a'ahan Mengapakah persidangan pertama Saha at Pena $ang diadakan di Taiping+ Perak dianggap penting dalam gerakan ke angsaan? I Semangat kenegerian dihapuskan II Konsep ke angsaan Mela$u di entuk III Suarakan tentangan ter uka terhadap British I3 Asas per'uangan mendaulatkan ahasa Mela$u A I dan II B II dan III ! III dan I3 " I dan I3 Mengapakah per'uangan Kesatuan Mela$u Muda EKMMF dianggap radikal? A 2endak men$atukan Tanah Mela$u dengan Indonesia B Semangat ke angsaan Mela$u diutamakan ! Enggan eker'asama dengan British " >u'ud pakatan sulit dengan 7epun Tan 7ian Kin Lim Bon Seng Apakah peranan tokoh(tokoh di atas? A Mener itkan akh ar Bintang Pranakan B Pemimpin mas$arakat Ba a dan &$on$a ! Anggota Perundangan &egeri(negeri Selat " Menu uhkan Persatuan @rang !ina Peranakan Pemimpin G A%M% Soosa$ KeahlianG 1# uah persatuan dan , uah de5an perniagaan Pen$ataan di atas adalah mengenai penu uhan A MI! B Ga ungan peniaga India ! S$arikat akh ar 7a5i Peranakan " Persatuan India Pusat Tanah Mela$u 7A>APA& BA& / TI&GKATA& #

10

1.

1/

18

#9

&o%soalan 1

7a5apan !

MBsurat #99

&o%soalan 11

7a5apan B

MBsurat #91

35

# ) , 1 0 . / 8 19

A " A ! B B ! B B

#91 #9# #9) #9) #9, #91 #90 #9. #9/

1# 1) 1, 11 10 1. 1/ 18 #9

" A ! A ! A ! " "

#98 #11 #1# #1) #1, #11 #11 #1. #1/

36