You are on page 1of 2

Tarikh : __________

Tajuk : Gerak Balas Tumbuhan terhadap ______________


Tujuan :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Bahan / Radas :
______________________________________________________________

Langkah :
1.

2.

3.

4.

Pemerhatian :

Sebelum

Selepas

Soalan :

1. Pemerhatian (

2. Inferens (

3. Kesimpulan (