You are on page 1of 423

THE HOLY QUR'AN

WITH TRANSLATION &. COMMENTARY


IN INDONESIAN
Volume: III
Published under the auspices of
HADHRAT MIRZA TAHIR AHMAD
Fourth Successor of the Promised Messiah and
Supreme Head of the Ahmadiyya Movement in Islam
2002
Islam International Publications Limited
Third published in Indonesia 2002
2002 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LIMITED
Published in Indonesia by: YAYASAN WISMA DAMA!
: 979-3208-00-7 (No. Jilid Lengkap)
: 979-3208-03-1 (Jilid Ill)
ISBN
Printed in Indonesia at :
The Gunabakti Grafika Press
Boger, West Java, Indonesia
The Holy Qur' an : with translation & commentary in Indonesian /
Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
Jakarta: Wisma Damai, 2002
Published:
Islam International Publications Limited
Islamabad, Sheephatch Lane,
Telford, Surrey GUIO 2AQ
England
THE HOLY QUR'AN
IN INDONESIAN TRANSLATION & COMMENTARY
v
Prakata. viii
Pengalih Ejaan............................................ x
Surah 29 Al-Ankabut (Laba-Iaba) 1385
Surah 30 Ar-Rum (Negeri Roma) 1393
Surah 31 Luqman (Lukman) 1414
Surah 32 As-Sajdah (Sujud) 1427
Surah 33 AI-Ahzab (Lasykar Persekutuan) ]437
Surah 34 As-Saba' (Barang Saba') 1437
Surah 35 Al-Fathir (Maha Pencipta) 1495
Surah 36 Yaasin (Hai, Manusia yang Sempurna) 1512
Surah 37 Ash-Shaffat (Jajaran-jajaran) 1532
Surah 38 Shad (Shad) 1559
Surah 39 Az-Zumar (Rombongan-rombongan) 1581
Surah 40 AI-Mu'min (Orang Mukmin) 1604
Surah 41 Ha Mim As-Sajdah (Ha Mim Sajdah) 1627
Surah 42 Asy-Syura (Permufakatan) , 1644
Surah 43 Az-Zukhruf (Perhiasan)................................................... 1622
Surah 44 Ad-Dukhan (Asap) 1680
Surah 45 Al-Jatsiyah (Yang Bertekuk Lutut).................................. 1690
Surah 46 AI-Ahqaf (Bukit-bukit Pasir) 1700
Surah 47 Muhammad (Muhammad) 1714
Surah 48 A1-Fat-h (Kemenangan) 1728
Surah 49 AI-Hujurat (Kamar-kamar Pribadi) 1746
Surah 50 Qaaf (Yang Mahakuasa) 1755
Surah 51 Adz-Dzariyat (Yang Menyebarkan) 1767
Surah 52 Ath-Thur (Bukit)............................................................. 1778
Surah 53 An-Najm (Bintang) 1790
Surah 54 A1-Qamar (Bulan) 1805
Surah 55 Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) 1817
DAFTAR lSI
Surah 86 Ath-Thaariq (Bintang Fajar) 2066
Surah 87 AI-A'ia (Yang Mahatinggi) 2070
Surah 88 AI-Ghaasyiyah (Malapetaka yang Dahsyat) 2075
Surah 89 AI-Fajr (Fajar) 2079
Surah 90 AI-Balad (Kota) 2085
Surah 91 Asy-Syams (Matahari) 2090
Surah 92 AI-Lail (Malam) 2095
Surah 93 Adh-Dhuhaa (Waktu Duha) 2101
Surah 94 Alamnasyrah (Kelapangan) 2104
Surah 95 At-Tiin (Buah Ara) 2107
Surah 96 AI-'Alaq (Segumpal Darah) 2111
Surah 97 AI-Qadr (Takdir) 2115
Surah 98 AI-Bayyinah (Bukti yang Nyata) 2118
Surah 99 AI-Zilzal (Gempa).......................................................... 2121
Surah 100 Al-'Aadiyat (Kuda Cepat) 2124
Surah 101 AI-Qaari'ah (Bencana Besar) 2128
Surah 102 At-Takatsur (Persaingan Menumpuk Harta) 2131
Surah 103 AI-'Ashr (Masa) 2134
Surah 104 AI-Humazah (Pengumpat)............................................. 2136
Surah 105 AI-Fiil (Gajah) 2139
Surah 106 AI-Quraisy (Kuraisy) 2143
Surah 107 AI-Maa'un (Kebajikan) 2147
Surah 108 AI-Kautsar (Berlimpah-limpah) 2150
Surah 109 AI-Kaafiruun (Orang-orang Kafir) 2153
Surah 110 An-Nashr (Pertolongan) 2156
Surah III AI-Lahab (Nyala Api) 2159
Surah 112 AI-Ikhlas (Tulus) 2162
Surah 113 AI-Falaq (Fajar Subuh) 2166
Surah 114 An-Naas (Manusia) 2170
Indeks 2173
vii
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
Surah
56 AI-Waqi'ah (Peristiwa yang Tak Terelakkan) 1834
57 AI-Hadid (Besi).............................................................. 1848
58 AI-Mujadalah (Wanita yang Menggugat) 1861
59 AI-Hasyr (Pengusiran) 1872
60 AI-Mumtahinah (Wanita yang Diuji) 1883
61 Ash-Shaf (Barisan) 1891
62 AI-Jumu'ah (Hari Jum'ah) 1899
63 AI-Munafiqun (Orang-orang Munafik)............................. 1904
64 At-Taghabun (Kerugian dan Keuntungan)....................... 1909
1915 65 Ath-Thalaq (Perceraian) .
66 At-Tahrim (Pengharaman).............................................. 1922
67 AI-Mulk (Kerajaan)........................................................ 1930
1939 68 AI-Qalam (Pena) .
69 AI-Haqqah (Yang Tak Terelakkan) 1949
70 AI-Ma'arij (Tempat-tempat Naik).................................... 1958
71 Nuh (Nuh) 1965
72 AI-Jin (Jin) 1972
73 AI-Muzzammil (Yang Berbungkus Jubah) 1980
74 AI-Muddatstsir (Yang Berselubung) 1987
75 AI-Qiyamah (Hari Kiamat)............................................. 1995
76 Ad-Dahr (Masa) 2003
77 AI-Mursalat (Yang Diutus) 2011
78 An-Naba' (Berita) 2019
79 An-Naazi'at (Yang Menarik) 2026
80 'Abasa (Mengerut Dahi)................................................. 2033
81 At-Takwir (Yang Digulung)............................................ 2040
82 AI-Infithar (Yang Terbelah) 2046
83 AI-Muthaffifiin (Pencurang-pencurang)........................... 2050
84 AI-Insyiqaq (Yang Terpecah) 2056
85 AI-Buruuj (Gugusan Bintang-bintang) 2061
vi
Kami menyadari sepenuhnya bahwa pekerjaan penerjemahan adalah
tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, karena itu kami
mempersilahkan para pembaea yang budiman untuk menyumbangkan
pikiran dan menyampaikan tegur sapa untuk penerbitan yang akan
datang, supaya lebih mendekati kesempurnaan. Insya Allah.
Mudah-mudahan Allah Taala membalas jasa semua orang yang
terlibat dalam pekerjaan suei ini, baik mereka yang tersebut namanya
maupun yang tidak, dengan pahala yang setimpal. Amin.
Kami mempersembahkan Tafsir ini kepada khalayak pembaea yang
budiman dengan maksud dan harapan dari hati yang setulus-tulusnya,
semoga kiranya para pembaea yang budiman dapat meraih dan menimba
manfaat sebesar-besarnya.
Alquran adalah Kalam Suei Allah Taala; di dalalllnya terkandung
khazanah yang sarat dengan mutiara-Illutiara illllu dan pedolllan hidup
bagi Illanusia untuk meneapai kesejahteraan lahir dan batin. Kami
Illempersembahkan karya ini ke hadapan khalayak bangsa Indonesia
dengan maksud ingin menggugah hati mereka untuk memperkaya dan
lebih menghidupkan keimanan dan ketakwaan l11ereka dan mendorong
mereka untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan mereka dalam
bentuk amal nyata.
Dengan demikian lengkap sudah Team Edisi Baru ini l11enyelesaikan
tugas-tugasnya sehingga Alquran dan Terjemahan serta Tafsir Singkat
Edisi Baru 30 juz dapat terwujud. Alhamdulillah.
Kemang - Bogor, Maret 2002
JEMAAT AHMADlYAH INDONESIA
Amir,
ix

Wj-,"",!,
,... r , ,
"7 ... ,..
PRAKATA
Alhamdulillah, dengan berkat dan karunia Allah Ta'ala, Edisi Baru
Alquran dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat Juz 21 sid Juz 30,
telah berhasil diterbitkan. Edisi Baru ini memuat penyel11purnaan yang
dikhususkan pada terjemahan ayat-ayat Alquran ke dalam bahasa
Indonesia. Sedangkan tafsir singkatnya, tetap bertumpu pada Edisi
sebelul11nya. Arti kata Rahman dalam Bismillahirrahmanirrahim ber-
arti "Tuhan yang menciptakan sega/a sesuatu untuk manusia tanpa
usalza manusia", sedangkan Ralzim berarti "Tuhan yang menciptakan
sesuatu sebagai Izasil dari llsalra mallilsia itu sendiri. "
Edisi Baru ini merupakan buah pengkhidmatan dari tim khusus
yang terdiri dari; H. Mahmud Ahmad Cheema HA, Sy; Sufni Zafar
Ahmad, Sy; Mansoor Ahmad, Sy; Qomaruddin Sy; Muhyiddin Shah, Sy
dan H. Gunawan Jayaprawira (Aim.) serta Bapak-bapak Muballigh lainnya
yang pernah turut serta.
Alquran dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat Edisi Baru
ini merupakan terjemahan dari Tafsir Saghir, karya Hazrat Mirza
Basviruddin Mahmud Ahmad r.a., Khalifatul Masih [I dan dari The
Quran with English Translation and Commentary, suntingan
Malik Ghulam Farid,
Edisi terdahulu yang merupakan dasar penyempurnaan yang dimuat
dalam Edisi Baru ini, merupakan buah pengkhidmatan suatu tim selama
bertahun-tahun, yang pada mulanya terdiri dari Mian Abdul Hayyee
HP, Abdul Wahid H.A: R. Syukri Barmawi dan R. Ahmad Anwar.
Tim iru sendiri menyempurnakan karya terjemahan ayat-ayat suci
Alquran yang telah dikerjakan oleh Malik Aziz Ahmad Khan. Semoga
Allah Taala melimpahkan hujan rahmat dan berkat-Nya yang tak
terhingga kepada para khadim tersebut beserta segenap pihak yang
terkait di dalamnya.
VUl
1385
2256. (.Itill berarti, mengumurnkan; menablighkan; membaca; mengutarakan;
memperdengarkan, mengikuti (Lane).
2256A. Tiga hal telah disebut dalam ayal ini, yaitu, menablighkan dan
membacakan Alquran, mendirikan shalat, dan zikir !lahi. TUJuan kellga hal
itu ialah menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa dan m m ~ n t u
manusia untuk bangkil dan membual kemajuan dalam akhlak dan kerohal11an:
Keimanan yang hidup kepada Dzat Yang Mahaluhur adalah, asas pokok bagl
semua agama yang diwahyukan, sebab keimanan inilah yang dapat memegang
peranan sebagai suatu hambatan yang kuat lagi ampuh terhadap kecenderungan-
kecenderungan dan perbualan-perbualan buruk manusia. Itulah sebabnya
mengapa Alquran berulang kali kembali kepada masalah adanya Tuhan, dan,
membicarakan kekuasaan, keagungan, dan kecmtaan-Nya yang besar, lalu
memberi lekanan keras pada kepenlingan zikir !lahi dalam benluk shalal
secara Islam yang, bila dikerjakan dengan memenuhi segala syaral yang diperlukan,
maka kebersihan pikiran dan perbualan, merupakan hasilnya yang pasli.
Di dalam penulisan kata-kata dan iSlilah-islilah asing, kami lidak
mengadakan perubahan ejaan. Akan tetapi, apabila ada sesuatu kala atau
istilah asing, yang telah masuk ke dalam perbendaharaan (kosa) kata Bahasa
Indonesia dan dianggap sudah menjadi Bahasa Indonesia baku maka pada
umumnya kami tunduk secara konsekuen kepada peraturan dan kaedah yang
telah ditetapkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia
dari Departemen P & K. Maka dalam hal ini kami senantiasa berkonsultasi
kepada Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadanminla yang
telah diolah kernbali oleh lembaga tersebul di alas. Faedahnya yang mungkin
dapal dirasakan ialah. pembaca 'akan mudah melihat Kamus Umum, apabila
pembaca menemukan kala atau iSlilah yang mungkin kurang dapal dilangkap
maknanya,
PENGALIHAN EJAAN
x
Kami tidak mencantumkan tanda bacaan pada huruf yang harus dibunyikan
panjang sebagaimana lazimnya dalam bahasa Arab. Begitu pula huruf hamzah
dan 'ain bagi keduanya kami tidak mengadakan perbedaan tanda bacaan
anlara keduanya, melainkan sarna-sarna diberi landa koma di alas (').
Tercantum di bawah ini daftar huruf-huruf Lalin yang menggantikan
huruf-huruf Arab:
,.
...r
zh
1;
Is
'-' s
j
C-

c.-f sy
If
'-
h ),.or
sh = </ gh
t.
'-
kh =
or
db = if q
...,
L
dz ~
th =
1,
y = '..S
z ..:
f
Surah 29
..... ,0'
. -'-'.
ANKABUT AL
JUZ )(,X!
Juz 21
R. 5 46. aBacakanlah
2256
apa yang
diwahyukan kepada engkau dari
Kitab Alqural' dan dirikanlah
shalat. Sesllngguhnya shalat
'nencegah dari kekejian dan
kemungkaran. Dan sesungguhnya
mengingat Allah adalah pekerjaan
van a lebih besar. Dan Allah
_ b
Illengetahui apa yang kamll
kerjakan.'256A
47. Dan janganlah kamu ber-
bantah dengan Ahlikitab, Illelain-
kan bdengan datil-datil yang paling
baik. kecuali dengan orang-orang
yang aniaya di antara Illere](a. Dan
katakanlah, "Kami beriman kepada
apa yang telah diturunkan kepada
kami dan yang telah diturunkan
kepada kamu, dan Tuhan kami dan
Tllhan kamu itu Esa,"17 dan kami
kepada-Nya berserah diri.
GIS: 28. b16 : 126: 23 : 97: 4:
Surah 29 AL - ANKABUT Juz 21
48. Dan demikianlab Kami
turunkan kepada engkau Kitab yang
sempurna. aMaka orang-orarig yang
telah Kami beri kepada mereka
Kitab, mereka beriman kepadanya,
dan dari antara orang-orang
Ahlikilab sebagian dari mereka
beriman kepadanya. Dan tiada yang
menolak Tanda-tanda Kami keeuali
orang-orang kafir.
49. bDan tidak pernah engkau
membaeakan sebelum A/qumn ini
satu pun Kitab. dan tidak pernah
engkau menulisnya dengan tangall
kanan engkau, sekiranya terjadi
demikian, tentulah menjadi ragu
orang-orang yang mendustakan.
2258
50. Bahkan, A/quran itu adalah
Tanda-tanda yang nyata di dalam
dada orang-orang yang diberi
ilmu.
2259
Dan tiada yang akan me-
nolak Tanda-tanda Kami, melainkan
orang-orang amaya.
2257. Ayat ini rneletakkan asas yang sangat sehat sekali guna rnembimbing
kita ketika menablighkan i'tikad kepada orang lain. Kita bendaknya memulai
bertabligh dengan menekankan pada asas-asas kepercayaan dan
keagamaan yang sarna antara kita dan lawan kita. Sebagai misal, ditetapkan
kepada kita bahwa sementara kita berbieara kepada ahlikitab, kita hendaknya
memulai dengan kedua asas keagamaan yang pokok tentang Keesaan Tuhan
dan wahyu I1ahi.
2258. Kenyataan babwa orang yang tidak dapat membaea maupun menulis,
dan karena dilahirkan di sebuah negeri, serta tinggal di tengah-tengah masyarakat
yang terputus dari segala bubungan dengan masyarakat beradab, dapat dianggap
tidak mempunyai Hmu tentang kitab-kitab wahyu lainnya, mampu menghasilkan
sebuah kitab, yang tidak saja mengandung segala sesuatu yang bernilai abadi
dan terdapat di dalam kitab-kitab suei, tetapi juga merupakan ikhtisar dari semua
ajaran universal, yang dimaksudkan untuk memenuhi hasrat-hasrat dan keperluan-
keperluan akhlak dan keruhanian manusia untuk segala zaman dan masa, merupakan
1386
Surah 29 AL - ANKABUT Juz 21
52. Apakah tidak eukup bagi
mereka, bahwa Kami telah me-
nurunkan kepada engkau Kitab
yang sempurna yang dibaeakan
kepada mereka? Sesungguhnya
dalam yang demikian itu ada rahmat
dan nasihat bagi kaum yang
beriman.
2260
51. Dan mereka berkata,
a"Mengapa tidak diturunkan ke-
padanya Tanda-tanda dari Tuhan-
nya?" Katakanlah, 'Tanda-tanda itu
hanya ada pada Allah. Dan se-
b b'
sungguhnya aku seorang pem en
peringatan yang nyata."
suatu bukti vang tidak dapat dibantah, bahwa Alquran adalah kitab yang diwahyukan
dan s.a.w. adalah Guru Jagat yang diutus oleh Tuhan.
2259. Kalau ayat sebelumnya menunjuk kepada kesaksian lahiriah untuk
menunjang kebenaran Alquran sebagai kalam ayat sekarang Inl
memberikan kesaksian batiniah, ialah, bahwa dan hatl mereka yang telah
dilimpahi ilmu Alquran members it sumber cahaya !lahi.
2260. Ayat ini memberi jawaban yang penuh kemesraan terhadap tuntunan
orang-orang ingkar akan suatu landa azab (Iihat ayat sebelumnya). Ayat
bertanya ini kepada mereka, mengapa mereka menuntut landa azab, bila
Tuhan sudah memberikan kepada mereka tanda kaslh sayang dalam bentuk
Alquran, yang dengan mengamalkannya mereka dapat memperoleh kemuliaan
dan menjadi bangsa terhormat dan disegani di dunia.
Q 6 : 38; l3 : 28. b22 : 50; 26: 116; 51 : 51: 67: 27. c4 : 167; 6 : 20; 13 : -1--1-: 48 : 29.
1387
R. 6 53. Katakanlah, c"Cukuplah
Allah antara aku dan kamu sebagai
saksi. Dia mengetahui apa yang ada
di seluruh langit dan bumi. Dan
orang-orang yang percaya kepada
yang bati! dan ingkar kepada Allah,
mereka itulah orang-orang yang
fugi." .
Surah 29
"'" , ,.
'b<:}.J..J.+I>
AL - ANKABUT
1388
Q
22
: 48: 16 205: 27 T2. 73: 37 177 178. b9 : 49: 13 : 36: 17 : 9. c6 : 9.
56. cPada hari azab itu akan
l11eliputi I11Feka dari atas l11ereka
dan dari bawah kaki l11ereka,"62 dan
Dia akan bertirman, "Rasakanlah
apa yang telah kal11u kerjakan."
57. Hai hamba-hamba-Ku yang
beriman! Sesungguhnya bumi-Ku
sangat luas, maka hanya kepada
Aku saja kal11u menyembah.
2261. Ayat ini mernberikan jawaban langsung kepada tuntutan orang-orang
ingkar akan tanda azab dan mengatakan, bahwa daripada mel11anfaarkan randa
kasih-sayang yang telah diberikan kepada mereka dalam bentuk Alquran, orang-
orang yang malang nasibnya itu, gigih dalam tuntutan mereka akan hukuman. Maka
mereka akan memperoleh randa itu dan hukuman akan menimpa mereka dengan
sekonyong-konyong dan dari segal a penjuru di luar dugaan mereka. Akan retapi
mereka harus menunggu waktu yang ditetapkan dan telah ditentukan untuk itu.
2261 A. Hukul11an yang diisyararkan dalam ayar sebelumnya adalah hukuman
yang dijanjikan kepada orang-orang ingkar di dunia inL Hukuman yang termaktub
dalam ayar ini ialah, hukuman yang dijanjikan kepada mereka di akhirat.
2262. Kerika azab llahi datang, maka datangnya tiba-riba dan cepat, dan
bagaikan air rerjun menimpa dan meliputi orang-orang ingkar dar! segala jurusan.
54. Dan amereka minta kepada
engkau disegerakan azab. Dan
sekiranya tidak ada waktu yang
telah ditentukan, tentulah azab itu
telah darang kepada mereka. Dan
niscaya azab itu akan datang kepada
mereka dengan tiba-tiba,"6! sedang
mereka tidak menyadarinya.
55. Mereka minta kepada
engkau disegerakan azab."6JA Dan
se;ungguhn)'a bJahannam akan
mengepung orang-orang ingkar.
Juz 21
Surah 29 ANKABUT AL
1389
3 186: 21 : 36. b25 76: 34 : 38. c 16 : 43. d11 7. e7 55; 13 : 3: 31 30:
35 14: 39 . 6.
2263. Kepada orang-orang yang beriman dUanjikan di sini dengan kata-kata
yang jelas dan tidak meragukan, bahwa mereka yang meninggalkan kampung
halaman di jalan Allah, dan kemudian retap teguh dalam keimanan mereka, dan
mengerjakan amal-amal shaleh, maka ganjaran yang mereka peroleh jauh melebihi
segala yang lepas dari tangan mereka demi kepentingan Tuhan.
2264. Kalau sekalipun binarang-binatang di tanah dan di udara tidak dibiarkan
hidup ranpa jaminan makanan, maka tidaklah masuk akal, bahwa manusia -sebagai
59. Dan orang-orang yang ber-
iman dan beramal shaler., Kami
pasti bmenempatkan mereka di
surga pada tempat-tempat yang
tinooi 2263 vana di ba\vahnya me-
eo' "e
ngalir mereka akan
kekal di dalamnya. Sebaik-baik
ganjaran bagi orang-orang yang
beramal.
60. COrang-orang yang bersabar.
dan kepada Tuhan mereka, mereka
be11awakkal.
61. Dan alangkah banyaknya
hewan-hewan, yang tidak membawa
perbekalannya! dAllah yang mem-
beri rezeki kepadanya dan kepada
kamu."" Dan Dia Yang Maha
Mendengar, Maha Mengetahui.
62. Dan jika engkau bertanya
kepada mereka, "Siapakah yang relah
menciptakan selumh langit dan
bumi dan 'menundukkan matahari
dan bulan?",,65 Mereka pasti akan
berkara, "Allah." Maka kemanakah
mereka dipalingkan?
58. aTiap-tiap jiwa akan me-
rasakan maut; kemudian kepada
Kami-Iah kamu akan dikembalikan.
Juz 21
agung, dan tanpa pengurbanan-pengurbanan sebagai bakti kepada Tuhan, adalah
"hanya pelengah waktu dan permainan"; suatu keadaan yang tidak berguna dan
tidak bertujuan. Kehidupan yang padat tujuan ialah yang ditempuh demi mencapa!
tujuan agung serta mulia, dan untuk mengadakan persiapan guna kehidupan yang
kekal abadi, yang untuk kehidupan itu Tuhan telah menciptakan manusia.
2267. Ayat ini merupakan kesaksian yang kekal mengenai Ka'bah, sebagai
rumah suci kepunyaan Tuhan Sendiri. Semenjak Islam lahir, ketika dinyatakan oleh
Tuhan, bahwa Ka'bah menjadi kiblat yang kekal bagi urnat manusia, dan bahkan
Surah 29 AL - ANKABUT Juz 21
J3 : 27: 30 : 38: 34 : 37: 39 : 53: 42: 13. b6 : 33: 47 : 37: 57 : 2J.
c10 : 23: 31 : 33.
makhluk Tuhan yang paling mulia dan merupakan puncak segala kejadian
makhluk-harus mati kelaparan.
2265. Tuhan adalah Khalik dan Sumber bagi segala kehidupan. dan untuk
pemeliharaannya Dia telah menetapkan semua kekuatan alam untuk mengkhidmati
manusia.
2266. Hidup tanpa menanggung jerih payah dan kesusahan demi suatu tujuan
1390
63. aAllah melapangkan rezeki
bagi siapa yang Dia kehendaki dari
hamba-hamba-Nya. dan menyem-
pitkan baginya. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui segal a
sesuatu.
64. Dan jika engkau bertanya
kepada mereka. "Siapakah yang
menurunkan air dari awan. lain
dengannya menghidupkan bumi
setelah matinyao,' Mereka tentu
akan berkata. "Allah." Katakanlah.
"Segal a puji bagi Allah" Tetapi
kebanyakan mereka tidak mau
mengerti.
R. 7 65. bDan tidaklah kehidupan di
dunia ini melainkan pengisi waktu
dan permainan. Dan sesungguhnya
rumah di akhirat itulah kehidupan
yang hakiki, andaikata mereka
mengetahui1
2266
66. cMaka apabila mereka me-
naiki bahtera, mereka berdoa kepada
AI!ah. dengan mengikhlaskan
keitaatan kepada-Nya. Tetapi bila
Oia telah menyelamatkan mereka
sampai ke darat tiba-tiba mereka
mulai mempersekutukan-Nya.
Surah 29 AL - ANKABUT
35. b16 73. c6 : 22; to : 18; 39 : 33.
dl8 : 103; 33 : 9; 48 : 14.
al6 56; 30
1391
67. aSupaya mereka meng-
ingkari apa-apa yang telah Kami
berikan kepada mereka, agar
mereka dapat bersenang-senang
sement,;ra waktu. Maka mereka
segera akan mengetahui.
68. Apakah mereka tidak
memperhatikan, bahwa Kami telah
menjadikan tanah suci Mekkah
aman, dan manusia dibawa secara
paksa dari sekeliling mereka di luar
Mekkah?2267 bMaka apakah mereka
akan beriman kepada yang batil dan
akan ingkar kepada karunia Allah?
69. cDan siapakah yang lebih
aniaya daripada orang yang meng-
ada-adakan dusta terhadap Allah,
atau yang mendustakan kebenaran
ketika datang kepadanya? dBukan-
kah dalam Jahannam ada tempat
tinggal bagi orang-orang kafir?
70. Dan orang-orang yang ber-
juang
2268
untuk Kami, sesungguh-
nya Kami akan memberi petunjuk
kepada mereka pada jalan Kami.
Dan sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang berbuat kebaikan.
Juz 21
1393
Surah 30
AR-RUM
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini diturunkan di Mekkah, tetapi, sukar inenetapkan tanggal
diwahyukannya yang tepat. Akan tetapi sumber-sumber yang paling dapat dipereaya
meletakkannya pada tahun keenam atau ketujuh Nabawi, sebab pada tahun itu
gelombang-pasang serbuan kerajaan Persia yang kepadanya Surah ini
mengisyaratkan dengan jelas sedang meneapai puneaknya, lasykar-lasykar kerajaan
Persia sedang mengetuk-ngetuk pintu gerbang kerajaan Konstantina, dan kehinaan
serta kemunduran kerajaan Romawi telah sampai ke jurang sedalam-dalamnya. Pada
bagian akhir Surah sebelumnya dinyatakan, bahwa "kehidupan sekarang ini hanya
berupa hiburan dan permainan," seandainya tidak diisi usaha meneapai tujuan luhur
dan bahwa kehidupan hakiki dan kekal adalah kehidupan yang dijalani oleh seorang
musafir keruhanian dengan berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh keridhaan
Ilahi. Surah sekarang ini mulai dengan kata-kata yang mengandung khabar gaib,
bahwa orang-orang mukmin akan berhasil mengatasi ujian percobaan dan
kemalangan yang harns dilalui mereka, dan sebagai ganjaran atas pengorbanan dan
penderitaan mereka, pintu rahmat dan kasih Tuhan akan terbuka bagi mereka.
Surah 29 AL - ANKABUT Juz 21
di zaman jahiliah ketika orang-orang Arab waktu itu tidak mempunyai rasa hormat
terhadap jiwa manusia, wilayah itu disebut haram (suei) - daerah sekitar Ka'bah
tetap merupakan tempat yang aman sentosa. Kalau di lingkungan luar Ka'bah tidak
ada keamanan, maka kesarnaan dan kedarnaian sempuma bertakhta di dalamnya.
2268. Jihad sebagaimana diperintahkan oleh Islam, tidak berarti harus
membunuh atau menjadi kurban pembunuhan, melainkan harns berjuang keras guna
memperoleh keridhaan I1ahi, sebab kata fiinaa berarti "untuk menjumpai KarnL"
1392
Sebelum Hijrah
61, dengan bismillah
6
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Pokok masalah utarna Surah ini ialah kekalahan kekuatan kekufuran dan
kegelapan, dan kebangkitan serta kemenangan Islam. Surah ini mengatakan dengan
tegas dan dengan keyakinan yang melenyapkan segala keraguan, bahwa tertib lama
nyaris mati, sedang tertib barn yang lebih baik, akan muncul dari reruntuhan tertib
larna itu.
Surah ini mulai pemyataan mengenai suatu khabar gaib tentang kemenangan
kerajaan Romawi atas kerajaan Persia pada akhimya. Khabar gaib dinyatakan pada
saat ketika gelombang-pasang serbuan kerajaan Persia menyapu bersih segala
sesuatu di hadapan gempurannya yang tidak tertahankan itu, dan kemerosotan serta
kerendahan derajat orang-orang Romawi telah tenggelarn sarnpai ke dasamya. Pada
saat itu jauh sekali pengetahuan dan kecerdasan otak manusia untuk meramalkan,
bahwa dalam jangka waktu yang berkisar tiga sampai sembilan tahun, nasib o r n ~
orang Persia akan menjadi terbalik sarna sekali dan mereka yang pemah ditaklukkan
akan muncul menjadi pemenang. Nubuatan itu seeara harfiah telah menjadi
sempuma dengan cara sangat luar-biasa dan dalam keadaan tak terduga.
lS
ta
at
ill
lk
a.
29
Surah 30
AR-RUM
Sempumanya nubuatan menerangkan nubuatan lain yang lebih besar, ialah bahwa
kekuatan kekufuran pada waktu itu terlalu kuat dan perkasa bagi orang-orang
Muslim, yang miskin dan lemah, untuk dapat menahannya, kekuatan itu pun akan
dihancurluluhkan dan Islam akan berderap maju dengan kejayaan dan mencapai
kekuatan yang tems meningkat. Kemudian Surah ini menunjuk kepada kekuatan
mahabesar Tuhan yang terjehna dalam kejadian selumh langit dan bumi, pergantian
siang dan malam, reneana dan tertib sempuma yang terdapat dalam alam semesta,
dan di dalam kelahiran manusia dari asal permulaannya yang sangat tidak berarti.
Kesemuanya itu menjurus kepada kesimpulan pasti serta tidak dapat dielakkan,
bahwa sesungguhnya Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang begitu luas dan tidak
terbatas itu mempunyai kekuasaan juga untuk membuat Islam tumbuh dari sebutir
benih kecil, menjadi pohon perkasa, yang pada suatu saat di bawah naungannya
akan berteduh seluruh umat manusia. Islam pasli berhasil, sebab Islam itu dinul-
fithrah ialah, agama yang sesuai dengan fitrat manusia dan menghimbau kesadaran,
akal, dan pikiran sehat manusia. Kemenangannya akan terwujud melalui suatu
revolusi besar dan menakjubkan yang akan terjadi di tanah Arab. Suatu bangsa
yang ditilik dari segi akhlak tak ubalmya seperti mati, akan dibangkitkan dari tidur
lelapnya yang berlangsung berabad-abad, dan dengan minum sepuas-puasnya dari
sumber air ruhani, yang terus mengalir berkat wujud agung Rasulullah s.a.w. akan
menjadi pembina, pembawa obor cahaya kerohanian dan akan menyampaikan
seruan Islam ke seluruh penjuru dunia. Surah ini berakhir dengan catatan bahwa
perlawanan terhadap Islam tidak dapat menghambat dan memperlambat
kemajuannya. Haq (kebenaran) akhirnya menang dan tumbuh dengan subumya,
sedang kebatilan dikalahkan dan mendapat kehinaan. Gejala ini telah terjadi di
zaman seliap nabi dan akan terjadi lagi di zaman Rasulullah s.a.w. Maka beliau
dianjurkan agar memikul dengan sabar dan tawakkal segala aniaya dan ejekan yang
sedang dilancarkan terhadap beliau, sebab kemenangan akan segera jatuh ke tangan
beliau.
1394
Juz 21
2269. Lihat catatan no. 16.
2269A. Palestina.
s b ;270. Bidh' menyatakan berbagai bilangan seperti lima, tujuh, sepuluh, dan
.e 30 amya,. tetapi umumnya dlmafuumkan untuk menyatakan bilancran-b1 CJ
tlga sampm sernbilan (Lane). b 1311
0
all
b 1227 1. Agar dapat memahami sepenuhnya arti ayat ini dan dua ayat
;aka pedu kita meninjau selayang pandane keadaan politik yana
a ell 1 ua kera!aan besar itu, yang letaknya berbat;san denCTall tanah Arab
Persia dan Romawi- tak lama sebelum R;sulullah "
Kedua kerajaan itu sedang berada dalam kancah peperanoan satu
a a pertama dimenangkan oleh bangsa Persia, yan
serangannya mulal pada tahun 602 Masehi, ketika Kisra II rnulaT
terhadap Romawi dengan maksud dendam atas kematian
dan orang yang berjasa kepadanya, di tangan Phocas. Selarna dua PUluh
(eraJaan digiIas oIeh lasykar-1asykar Persia, suatu peristiwa yano
d .;erjadl sebelumnya. Orang-orang Persia menghancurluluhkan
dan dal.:"" tahun 608 Masehi bergerak ke Chalcedon. Darnsyik
Persia SI bPal a tahun 61.J" "sekeh1lQgnya, yang tiada seorang pun banosa
e e urnnya pemah mengmjakkan k ! . d". . e
dOd" "I" " " annya I SIlU semenJak kerajaan itu
dlhancurleburkan. Dalam bulan Juni 614 Ye111salem juga
" e urn uma Knsten gempar oIeh berita itu bahwa bersama-sama dengan
1. aAku baca dengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bAku, Allah Yang Maha
Mengetahui.
2269
....
3. Telah dikalahkan bangsa

4. Di negeri yang dekat
2269A
dan
mereka sesudah kekalahan mereka
akan memperoleh kemenangan, ,
5. Dalam beberapa tahun."70
CBagi Allah kedaulatan sebelum dan
sesudah-nya. Dan pada hari itu akan
bergembira orang-orang mukmin,2271
1395
Q
l
b c
1. 29: 2. 3 155; 13' 32.
s
a
l.
It
h
k
9
Surah 30
AR-RUM
1394
Sempumanya nubuatan menerangkan nubuatan lain yang lebih besar, ialah bahwa
kekuatan kekufuran pada waktu itu terialu kuat dan perkasa bagi orang-orang
Muslim, yang miskin dan lemah, untuk dapat menahannya, kekuatan itu pun akan
dihaneurluluhkan dan Islam akan berderap maju dengan kejayaan dan meneapai
kekuatan yang terus meningkat. Kemudian Surah ini menunjuk kepada kekuatan
mahabesar Tuhan yang terjehna dalam kejadian seluruh langit dan bumi, pergantian
siang dan malam, reneana dan tertib sempuma yang terdapat dalam alam semesta,
dan di dalam kelahiran manusia dari asal permulaannya yang sangat tidak berarti.
Kesemuanya itu menjurus kepada kesimpulan pasti serta tidak dapat dielakkan,
bahwa sesungguhnya Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang begitu luas dan tidak
terbatas itu mempunyai kekuasaan juga untuk membuat Islam tumbuh dari sebutir
benih keeil, menjadi pohon perkasa, yang pada suatu saat di bawah naungannya
akan berteduh seluruh umat manusia. Islam pasti berhasil, sebab Islam itu dinul-
fithrah, ialah, agama yang sesuai dengan fitrat manusia dan menghimbau kesadaran,
akal, dan pikiran sehat manusia. Kemenangannya akan terwujud melalui suatu
revolusi besar dan menakjubkan yang akan terjadi di tanah Arab. Suatu bangsa
yang ditilik dari segi akhlak tak ubahnya seperti mati, akan dibangkitkan dari tidur
lelapnya yang berlangsung berabad-abad, dan dengan minum sepuas-puasnya dari
sumber air ruhani, yang terus mengalir berkat wujud agung Rasulullah s.a.w. akan
menjadi pembina, pembawa obor eahaya kerohanian dan akan menyampaikan
seruan Islam ke seluruh penjuru dunia. Surah ini berakhir dengan eatatan bahwa
perlawanan terhadap Islam tidak dapat menghambat dan memperiambat
kemajuannya. Haq (kebenaran) akhimya menang dan tumbuh dengan subumya,
sedang kebatilan dikalahkan dan mendapat kehinaan. Gejala ini telah terjadi di
zaman setiap nabi dan akan terjadi lagi di zaman Rasulullah s.a.w. Maka beliau
dianjurkan agar memikul dengan sabar dan tawakkal segala aniaya dan ejekan yang
sedang dilanearkan terhadap beliau, sebab kemenangan akan segera jatuh ke tangan
beliau.
Juz 21
Surah 30

155; 13: 32.
AR-RUM
1395
2269. Lihat eatatan no. 16.
2269A. Palestina.
2270. Bidh' menyatakan berbagai bilangan seperti lima, tujuh, sepuluh. dan
s:bagamya,. tetapl umumnya dimafhumkan untuk menyatakan
tJga sampax sembilan (Lane). -.-
2271. Agar dapat memahami sepenuhnya arti ayat ini dan dua ayat
maka pe,rlu kita selayang pandang keadaan politik yang
dl k:dua ltu, yang letaknya berbatasan dengan tanah Arab
keraJaan-keraJaan PersIa dan Romawi- tak lama sebelum Rasulullah s.a.\v.
dlUtuS. Kedua kerajaan itu sedang berada dalam kancah peperanoan satu sarna lain.
Babak pertama dimenangkan oleh bangsa Persia, byang gelombang
serangannya mulal pada tahun 602 Masehi,. ketika Kisra 11 mulai melanearkan
terhadap Romawi dengan maksud membalas dendam atas kematian Maurice
pelrndung dan orang yang berjasa kepadanya, di tangan Phocas. Selama dua pUluh
tahun, keraJaan digilas oleh lasykar-Iasykar Persia, suatu peristiwa yang
belum pernah. terJadl sebelumnya. Orang-orang Persia menghaneurluluhkan Siria
dan ASia Keell, dan dalam tahun 608 Masehi bergerak ke Chalcedon. Damsyik
dldudukl pada tahnn 613. Daerah sekelilingnya, yang tiada seorang pun bangsa
sebelumnya pemah mengmjaldcan kakinya di situ semenjak kerajaan itu
dldrnkan, sarna sekali dihaneurleburkan. Dalam bulan Juni 614 Yerusalem juga
drrebut. Seluruh dnl1la Knsten gempar oleh berita itu bahwa bersama-sama denoan
o
1. aAku baca dengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bAku, Allah Yang Maha
Mengetahui."69
3. Telah dikalahkan bangsa

4. Oi negeri yang dekat
2269A
dan
mereka sesudah kekalahan mereka.
akan memperoleh kemenangan, .
5. Oalam beberapa tahun."70
CBagi Allah kedaulatan sebelum dan
sesudah-nya. Dan pada hari itn akan
bergembira orang-orang mukmin,2271
1397
Surall 30
AR-RUM
1396
leluhur mereka "Salib Nabi Isa a.s." telaIl dirampas dan dibawa pergi oleh orang-
orang Persia. Agama Kristen telab direndahkan dan dihinakan. Taufan penyerbuan
orang-orang Persia tidak berhenti dengan direbutnya Yerusalem. Mesir kemudian
ditaklukkan, Asia Keeil digilas juga, dan lasykar-Iasykar Persia malahan mengetuk-
ngetuk pintu gerbang Konstantinopel (Istambul). Orang-orang Romawi tidak dapat
memberikan perlawanan banyak, karena mereka terpecab belah akibat perselisih
an
dalam negeri. Penghinaan terhadap Heraclius begitu lengkap, sehingga Kisra ingin
melihat dia dibawa dalam keadaan terbelenggu ke hadapan singgasananya dan tidak
bersedia melepaskannya lagi sebelum ia bersumpah meninggalkan "tuhannya" yang
pemah disalib itu untuk selama-Iamanya dan memeluk agama majusi atau
penyembah matahari. (Historians' History of the World, jilid 7 him. 159, jilid 8
him. 94-95 & Enc. Brit. pada "Chosrus II" dan "Heraclius"). Keadaan ini sangat
menyedihkan orang-orang Muslim, sebab mereka banyak mempunyai persamaan
dengan orang-orang Romawi, yang adalah ahlikitab. Tetapi orang-orang Quraisy
Mekkah, yang sama seperti keadaan orang-orang Persia adalaIl penyemball berhala,
sangat girang, karena melihat dalam kekalaban lasykar-lasykar Kristen itu, suatu
pertanda baik akan keruntuhan dan kehancuran agama Islam.
Tidak lama sesudah kehancuran totallasykar-lasykar Romawi itu, maka dalam
tahun 616 Masehi turun1ab wahyu kepada RasulullaIl s.a.w., yang merupakan pokok
pembahasan .yat yang sedang ditafsirkan dan dua ayat sebe1umnya. Ayat-ayat itu
mempunyai arti berganda. Ayat-ayat tersebut mengabarkan jauh sebelumnya dalam
suasana yang pada waktu itu sukar dapat dibayangkan, bahwa se1uruh keadaan
akan sama sekali terbalik dalam jangka waktu pendek, yang meliputi 'delapan atau
sembilan tahun saja (bidh' artinya tiga sampai sembilan tabun - Lane), dan
lasykar-lasykar Persia yang dahulu menang itu akan menderita kekalaIlan pahit di
tangan orang-orang Romawi, yang tadinya sarna sekali kalall, bertekuk lutut dan
dinistakan. Makna !<habar gaib itu terkandung dalam kenyataan, bahwa dalam
jangka waktu yang sependek itu landasan untuk kemenangan Islam pada akhirnya
dan landasan untuk kekalahan dan patahnya kekuatan-kekuatan kekufuran serta
kegelapan, akan diletakkan juga dengan kokoh kuat. Khabar gaib itu sempuma
dalam suasana yang jauh berada di luar perhitungan dan jangkauan akal manusia.
"Di tengah kemenangan demi kemenangan orang-orang Persia, beliau (Rasulullah
dengan pasti meramalkan bahwa sebelum beberapa tahun berlalu,
aka.'1 kernbali leepada pihak orang-orang Romawi .... Pada saat ramalan
itu diucapkan, tidak ada nubuatan yang lebih jauh dari kemungkinan
penggenapannya; sejak dua belas talmn pertama Heraclius mengabarkan makin
mendekatnya kehancuran kerajaan itu" (Rise, Decline & Fall of the Roman Empire,
karya Gibbon, jilid 5 him. 74). Sesudab beberapa tahun berusaha bangkit kembali,
6. Dengan pertolongan Allah.
Dia menolong siapa yang dikehen-
daki-Nya. Dan Dia Maha Perkasa,
Maha Penyayang,
Juz 21
Surab 30
RUM AR Juz 21
a
3 195; 39: 21.
7. Ingatlah janji Allah
2272
aAllah tidak menyalahi janji-Nya,
akan tetapl kebanyakan manusia
tidak mengetahui.
. 8. mengetahui bagian
zahlr kehldupan
2273
dunia ini, dan
mereka mengenai akhirat mereka
lalai.
akhimya Heraclius mampu tampil ke medan
pada tahun 622, yaitu, tahun ketika Rasulull orang-orang Persia
tahun 624 ia bergerak ke bagian utara s.a.w. ke Medinah. Pada
perapian Gaoudzak (Gazaca) yana besa 't,:1 sana la menghancurkan candi-
kehancuran kota Yerusalem. Peristi:;'a 'tu: an dengan demikian terbalaslab
jangka waktu yang dikhabarkan dalam
l
ay dalam tempo sembilan tabun,
dan semarak arti itu maka peristiwa itu te Ian untuk kepentingan
Quraisy juga menderita kekalaban tabun ketlka kekuasaan kaum
mengingatkan kepada nul:matan dalam Bibl d 1 a am Pe11empuran Badar, yang
Kedar (Yesaya 21 : 16, 17). e, an mengabarkan pudamya kemuliaan
Dalam tahun 627 Heraclius mengalabkan 1 k . '"
bergerak ke arab Ctesiphon. Kisra melarika d' dl Nmeva dan
(dekat Baghdad) dan setelab mende 't nIjlrI arllstana tercmtanya di Dastgerd
oleh anaknya s:ndirl' -S' d
n
a naSI yang sangat memilukan ia dibunub
. . IrUS- pa a tanagal 19 F b . 628
demlklan kerajaan Persia, dari kebesaran b e ruan. M. dan dengan
sebelum itu, akhimya tenggelam ke dal telah dlcapamya beberapa tahun
sarna sekali (Ene. Brit.). Penaaena an ilfl1 e pe:nenntahan yang parah
terduga-duga, sehingga para ltu begltu luar biasa dan tak
mengelakkan kenyataan itu Rod II n yang berpurbasangka, merasa sulit
ungkapan bahasa Arab' ana bahwa tanda baca huruf hidup
sehingga bacaan ayat ilu bbe ml dlblarkan tidak pasti,
atau sayaghlablln artinya "merek: s;;:;a
g
hlzb1l7: artinya "mereka menang"
bahwa adanya dua mafhum itu d'b t d alahkan, bahkan la menambahkan
berpura-pura tidak memab . k I ua engan sengaja. Tuan yang terhormat itu
amI enyataan yang sederhan bab I .
sesuatu ungkapan yan
a
telab d'b . a, wa JUruf ludup
dalam cara lain, sukar" kah dalam shalat tiap-tiap hari dan
lagi. Ia berkata, "Surat-surat kabar h . P l. Tuan Wherry telab m'\ju selangkah
kejadian politik semacam ini "T I deng?" tet?p meramalkan kejadian-
mengelakkan dan mem er er ap us 1a sm-sm dan tuan Wherry yang ingin
yang dinukil di atas l:tentmgnYba nubuatan itu, kiranya perkataan Gibbon
.. . r an jawa an yang mematallkan.
2272. Janjl ltu disinggung dalam 8 : 43.
2273. Ilmu orang-orang kafi t b t d .
lahiriah kejadian-kejadian namu II b
a
aSb Pb
a
.. pengertmn tentang sebab-sebab
, n se a -se a Kekalahan orang-orang Persia dan
Surah 30
1398
AR-RUM Juz 21
kekalahan kaum Quraisy itu Iebili mendalam dan lebili bersifat keruhanian daripada
sifat madiah (kebendaan) atau Iahiriah (jasmani).
2274. Seandainya orang-orang ingkar merenungkan daya-daya dan
kemampuan-kemampuan besar yang telah dianugerahkan kepada manusia, dan juga
seandainya amat terbatasnya jangka waktu mereka di dunia ini, niscaya mereka
akan menginsyafi, bahwasanya kehidupan manusia di muka bumi ini bukanlah
tujuan mutlak dan bukan pula akhir bagi kejadian manusia dan bahwa ada
kehidupan yang Iebili sempuma dan lebill balk di seberang kubur, yakni, sesudah
mati, tempat kemajuan ruhani manusia yang tiada balas dan hingganya, dan mereka
9. QApakah tidak mereka itu
merenungkan tentang diri mereka
sendiri, bahwa Allah tidak men-
ciptakan seluruh langit dan bumi
dan apa-apa di antara keduanya,
melainkan dengan hak,2274 dan
untuk masa yang telah ditentukan?
bDan sesungguhnya kebanyakan
manusia terhadap pertemuan
dengan Tuhan mereka, benar-benar
ingkar.
Q7: 186. biD :.46; 29 : 24; 32 : 11. C12 : 110; 22 : 47; 35 : 45; 47: 11.
d4 : 41; 10 : 45.
10. CApakah mereka itu tidak
berjalan di bumi ini, supaya me-
reka dapat melihat betapa akibatnya
orang-orang sebelum mereka?
Mereka itu lebih unggul dalam
kekuatan daripada mereka, mereka
itu mengolah tanah dan meng-
huninya lebih banyak daripada yang
telah mereka huni. Dan datang
kepada mereka rasul-rasul mereka
dengan Tanda-tanda yang nyata.
dDan Allah tidak akan berbuat
aniaya terhadap mereka, melainkan
mereka sendirilah yang telah berbuat
aniaya terhadap diri mereka sendiri.
Surah 30 AR-RUM Juz 21
II. Kemudian akibat orang-
orang yang berbuat buruk, sangat
buruk karena mereka mendustakan
Tanda-tanda Allah dan mereka
memperoJokkannya.
a''
12. Allah memulai pen-
ciptaan, lalu Dia mengulang-
ulanginya; kemudian kepada-Nya
kamu akan dikembalikan.
J3. Dan pada hari ketika saat
. 'b b k
Itu tI a, a an putus-asa orang-
orang berdosa.
14. Dan tidak ada bagi mereka
dari sekutu-sekutu mereka yang
memberi svafaat dan cmereka meng-
ingkari s;kutu-sekutu mereka. -
1399
Q29 : 20. b6 : 45. c10 : 29. d4 : 176; 13 : 3D; 14 : 24; 22 : 57; 42 : 23: 68 : 35.
15. Dan, pada hari ketika saat
itu tiba, pada hari itu mereka akan
terpisab-pisah.
16. Adapun dorang-orang yang
beriman dan beramal shaleh, maka
mereka di dalam taman
2275
akan
diberi kegembiraan.
2275. Betapa bangsa Arab zaman dahulu dengan perantaraan Islam bancrkit
dati lembah kemunduran yang sedalam-dalamnya ke puncak tertinggi, k j y ~ n
dan keluhUfan keruhanian serta kebendaan itu, termaktub dengan jelas di dalam
lembaran sejarah. -
akan menyadari bahwa kehidupan sekarang ini hanya merupakan persiapan belaka
bagi kehidupan di akhirat.
R.2
Surah 30 AR-RUM Juz 21
19. Dan, bagi-Nya segala puji
di seltiruh langit dan bumi
2276
dan
bertasbihlah pada waktu Isya dan
pada waktu Zuhur.
17. Namun, amengenai orang-
orang yang telah ingkar dan men-
dustakan Tanda-tanda Kami dan
pertemuan di akhirat, mereka akan
dihadapkan kepada azab.
18. bMaka Maha Suci Allah,
bertasbihlah kamu di waktu petang
dan di waktu pagi.
20. cDia mengeluarkan yang
hidup dari yang mati, dan Dia me-
ngeluarkan yang mati dari yang
hidup, dan Dia menghidupkan bumi
setelah matinya. Dan demikian pula
kamu pun akan dibangkitkan.
Q z : 40 : 7 ; 37; 57 : 20: 64 : 11: 78 : 22 - 29. b17 : 79; 20 : 131; 50 : 40. c IO : 32.
1400
21. Dan dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah bahwa Dia men-
eiptakan kamu dari tanah, kemudian
kamu tiba-tiba menjadi manusia
yang bertebaraI\2277 di l11uka bumi.
2276. Bila kita merenungkan tujuan agung peneiptaan manusia dan betapa
suatu bangsa yang tadinya tenggelam dalam kerusakan akhlak kemudian bangkit
kembali dan maju kepada kejayaan keruhanian, sebagaimana terjadi pada bangsa
Arab dahulu karena mengikuti jejak Rasulullah s.a.w., maka kita niseaya dengan
serta-merta akan berseru, "Segala puji kepunyaan Allah, Peneipta agung seluruh
langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya."
2277. Jika dalam ayat sekarang ini kita membaca, "Dia menciptakan kamu
dari tanah (tllrab), maka di tempat lain manusia dikatakan telah dieiptakan dari
thin, yakni tanah Iiat (6:3; 17:62; 23:13; 32:8; 37:12; 38:72). Kejadian
R. 3
Surah 30 AR-RUM Juz 21
a4 : 2; 7: 190: 16: 73; 39: 7. b42 : 30;
22. Dan, dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah, bahwa aDia telah
menciptakan bagimu jodoh-jodoh
dari jenismu sendiri, supaya kamu
memperoleh ketenteraman pada-
nya, dan Dia telah menjadikan
di antara kamu kecintaan dan
kasih-sayang.
2278
Sesungguhnya di
dalam yang demikian itu ada
Tanda-tanda bagi kaum yang
herfikir.
23. bDan dari Tanda-tanda-
Nya ialah penciptaan seluruh langit
dan bumi, dan perbedaan bahasamu
dan warna kulitmu. Sesungguhnya
dalam yang demikian itu ada
Tanda-tanda bagi mereka yang
berilmu.
2279
1401
manusia dari debu atau tanah kering mengisyaratkan kepada tingkat
yang mendahului pembentukannya dari tanah liat, mengisyaratkan kepada
makanan manusia yang berasal daTi tanah dan darinya tubuh manusia
memperoleh jaminan hidupnya. Ayat ini memberikan tiga dalil untuk
membuktikan adanya Tuhan: (a) Tuhan telah menciptakan manusia dari
debu yang nampaknya tidak mempunyai hubungan dengan kehidupan dan
tidak mempunyai sifat untuk memberikan kehidupan; (b) Dia telah meng-
anugerahinya perasaan yang sangat halus dan telah menanarnkan dalam
fitratnya suatu hasrat dan kedambaan untuk mencapai kemajuan dan telah
menganugerahkan kepadanya kecenderungan serta kemampuan-kemampuan
mencapai tujuan yang diinginkannya; (c) Dia telah meletakkan dalam diri
manusia keinginan untuk menyebar dan menguasai dunia dan telah memberikan
kepadanya daya kekuatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar itu.
2278. Keeintaan di antara pria dan wanita menjums kepada pembiakan
dan kelanjutan hidup makhluk manusia pada permukaan bumi. Hal itu
menunjukkan adanya suatu pereneanaan dan suatu tujuan tertentu di balik
perencanaan itu dan adanya Sang Pereneana dan juga adanya kehidupan
yang lebih baik dan lebih sempurna sesudah kehidupan di dunia ini.
2279. Kemajuan manusia sangat erat bubungannya dengan adanya
perbedaan-perbedaan dalam bahasa dan warna kulit. Perbedaan-perbedaan
itu mengisyaratkan kepada adanya suatu perencanaan dan suatu Perencana.
Sang Pereneana itu ialah Sang Pencipta seluruh langit dan bumi. Di balik
Surah 30
13. c40 : 14; 42: 29. d35 .: 42.
AR-RUM
a10 : 68; 27: 87: 28: 74. b13 :
Juz 21
24. aDan dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah tidurmu pada
malam hari dan siang hari dan
usahamu meneari karunia-Nya.
Sesungguhnya dalam yang demi-
kian itu adalah Tanda-tanda bagi
kaum yang mall mendengar.
25. Dan dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah, bDia memper-
lihatkan kepadamu kilat yang me-
nimbulkan ketakutan dan harapan,2280
dan cDia menurunkan air dari awan
dan dengan air itu Dia meng-
hidupkan bumi sesudah matinya.
Sesungguhnya, dalam yang demi-
kian itu ada Tanda-tanda bagi kaum
yang berakal.
26. dDan dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah, bahwa berdirinya
langit dan bumi dengan perintah-
Nya."81 Kemudian, ketika Dia
memanggil kamu dengan satu
panggilan saja untuk keluar dari
bumi, tiba-tiba kamu akan keluar.
1402
perbedaan bahasa dan wama kulit, yang mengakibatkan bercorak-ragamnya peradaban
dan kebudayaan ada kesatuan-kesatuan umat manusia. Kesatuan umat manusia
itu menjurus kepada kesimpulan yang tidak dapat dihindarkan, ialah, Keesaan
Sang Pencipta-nya.
2280. Kecuali menandai hujan akan turun, yang akan membawa kesuburan
dan kemakmuran di belakangnya, kilat membunuh berbagai penyakit dan
membinasakan ulat-ulat yang menghancurkan tanam-tanaman. Dengan demikian,
di samping menyebabkan ketakutan, kilat merupakan sumber yang banyak
sekali kemanfaatan bagi manusia. i p ~ t i p unsur alam memainkan peranannya
masing-masing dalam terlaksananya Rencana Ilahi mengenai segala sesuatu,
dengan demikian mengandung kesaksian akan adanya Dzat I1ahi dan hikmah
kebijaksanaan dan kekuasaan-Nya yang Maha Agung.
2281. Berabad-abad lamanya masa telah lewat sejak tata surya terwujud,
namun tak ada sesuatu menjadi kaeau. DemikianJah karya Tuhan, bintang-bintang
tetap ada pada perputarannya tanpa sesuatu penunjang apa pun yang nampak.
Surall 30 AR-RUM Juz 21
1403
4 29. Dia mengemukakan
bagimu perumpamaan mengenai
dirimu. Adakah dari orang-orang
yang dimiliki tangan kananmu
menjadi milik bersama di daJam
yang Kami rezekikan kepadamu
yang kamu di dalamnya sarna
bagiannya.
2283
kamu takut kepada
mereka seperti ketakutan-mu
kepada diri sendiri? Demikian-lah
Kami jelaskan Tanda-tanda itu bagi
kaum yang berakal.
27. aDan kepunyaan Dia-Iah
siapa pun yang ada di seluruh
langit dan bumi. Semuanya patuh
kepada-Nya.
2282
28. bDan Dia-Iah Yang me-
mulai peneiptaan, kemudian Dia
mengulanginya dan hal itu sangat
mudah bagi-Nya. Dan kepunyaan
Dia-Iah kedudukan yang tertinggi
di seluruh langit dan bumi,
dan Dia Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
a16 : 53: 20: 7; 21: 20; 22: 65. biD: 35: 27: 65: 29: 20.
2282. Dugaan kapan jagat raya ini terwujud, adalah di Iuar jangkauan
pengertian manusia. Dari zaman dahulu yang tak diketahui dan tak tertelusuri
lagi, matahari dengan sernua planit dan benda Iangit lainnya telah beredar
pada orbitnya yang telah ditetapkan dengan teratur dan keseragaman tanpa
kekeliruan dan kesalahan. Terdapat berjuta-juta banyaknya satelit namun
benda,benda langit itu tidak pernah berlanggaran: demikian sempurna dan
lengkapnya hukum dan peraturan yang meliputi alam semesta itu. ltulah
arti kata-kata "semuanya patuh kepada-Nya."
2283. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa apabila seorang majikan
dan seorang hamba sahaya tidak sarna kedudukannya, walaupun mereka
kedua-duanya sarna-sarna rnanusia, dan bila sang majikan tidak akan mengajak
hambanya menikmati kekayaan dan hartanya, betapa Tuhan, satu-satunya
2286. Penyimpangan dari agama sejati menjuruskan umat di zaman
lampau kepada perpecahan dalam bentuk aliran-aliran yang saling memerangi
dan menyebabkan sengketa di antara mereka.
2287. Setelah dalam beberapa ayat sebelumnya diisyaratkan mengenai
Keesaan Tuhan, sebagai asas pokok semua agama, ayat ini dan tiga ayat
berikutnya membahas syirik, yakni penyekutuan tuhan-tuhan palsu terhadap
Allah. Orang-orang musyrik bagaimana juga tidak mempunyai dalil apa
pun untuk mendukung kepercayaan mereka yang palsu. Fitrat, akal, dan
pikiran sehat manusia, semuanya menolak keras kemusyrikan.
Surah 30 AR-RUM Juz 21
30. Bahkan, orang-orang yang
aniaya itu menuruti hawa nafsunya
tanpa ilmu. Kemudian Qsiapakah
yang dapat memberi petunjuk
kepada orang yang dibiarkan sesat
oleh Allah? Dan, bagi mereka tidak
ada penolong-penolong.
3 I. bMaka hadapkanlah
wajahmu kepada agama yang lurus.
Turu/ilah fitrat Allah,"'4 yang
dengannya Dia menciptakan
manusia. Tiada perubahan dalam
penciptaan Allah. Cltulah agama
yang kekal, tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.
32. Tunduklah kamu kepada-
Nya dan bertakwalah kepada-Nya
dan dirikanlah shalat,2285 dan
janganlah kamu termasuk orang-
orang yang ffiusyrik,
Q 7 : 187: 13: 34: 39: 37: 40: 34. blO : 106; 30: 44. c98 : 6.
1404
Pencipta dan Penguasa segala sesuatu, dapat dianggap ikut bersama-sama
menguasai alam semesta dengan wujud lain?
2284. Tuhan Esa dan kemanusiaan satu. lnilah fithrat Aiiah dan dinul-
fithrah - satu agama yang berakar dalam fitrat manusia - dan terhadapnya
manusia menyesuaikan diri dan berlaku secara naluri. Di dalam agama
inilah seorang bayi dilahirkan, akan tetapi lingkungannya, dan
kepercayaan-kepercayaan orang tuanya, serta didikan dan ajaran yang
diperolehnya dari mereka itu, kemudian membuat dia Yahudi, Majusi atau
Kristen (Bukhari).
2285. Hanya semata-mata percaya kepada Kekuasaan mutlak dan Keesaan
Tuhan, yang sesuogguhnya hal itu merupakan asas pokok agama yang hakiki,
adalah tidak cukup. Suatu agama yang benar harus memiliki peraturan-
peraturan dan perintah-perintah tertentu. Dari semua peraturan dan perintah
itu shalatlah yang harus mendapat prioritas utama.
Surah 30 AR-RUM Juz 21
33. aYaitu, yang
memecah-belah agama mereka dan
mereka menjadi go longan-
golongan
2286
Tiap-liap golongan
gembira dengan apa yang ada pada
mereka.
34. bDan apabila suatu ke-
susahan menimpa manusia, mereka
berseru kepada Tuhan mereka,
seraya tunduk kepada-Nya, kemudian
apabila dirasakan kepada mereka
rahmat dari Dia, tiba-tiba se-
golongan dari mereka mem-
persekutukan Tuhan mereka,
35. CAkibatnya mereka meng-
ingkari apa yang telah Kami
berikan kepada mereka. Maka
bersenang-senanglah kamu se-
jenak, lalu segera kamu akan
mengetahui.
36. Apakah Kami menUrun-
kan kepada mereka suatu dalil
syirik, lalu dalil itu membicarakan
tentang apa yang mereka per-
sekutukan dengan-Nya?"87
Q 6 : l60. b\O: 13; 39: 9, 50. c 16 : 56; 29: 67.
1405
Surah 30
1406
AR-RUM
"10 : 22; 41 : 51 52; 42: 49. b29 : 63. c16 : 91; 17: 27.
39. cMaka berikanJah kepada
kaum kerabat haknya
2288
dan orang
miskin, dan orang musafir. Yang
demikian itu paling baik bagi
orang-orang yang menginginkan
keridhaan Allah, dan mereka itulah
orang-orang yang memperoleh
kebahagiaan.
37. "Dan apabila Kami me-
rasakan rahmat kepada manusia,
mereka bergembira karenanya.
Dan jika suatu keburukan menimpa
mereka disebabkan apa yang
diperbuat tangan mereka, tiba-tiba
mereka menjadi putus asa.
Juz 21
38. Apakah mereka tidak
melihat, bahwa bAllah melapang-
kan rezeki bagi siapa yang di-
kehendaki-Nya, dan menyempitkan?
Sesungguhnya dalam yang demi-
kian itu ada Tanda-tanda bagi
kaum yang beriman.
2288. Kata "haknya" mengandung suatu asas yang halus, yakni bahwa
bantuan keuangan yang diberikan orang-orang kaya kepada saudara-saudaranya
yang miskin dalam bentuk zakat, merupakan hak dan milik saudara-saudaranya
yang miskin itu, sebab mereka memberikan sumbangan yang penting kepada
usaha orang-orang kaya dalam memperoleh kekayaannya, berupa jerih payah
kerja mereka (51 :20). Manakala Alquran memerintahkan orang-orang mukmin
untuk memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang fakir dan miskin,
maka Alquran tetap mempergunakan kata aati dan bukan i'thi. Dengan
demikian Alquran berusaha melindungi rasa hargadiri orang-orang miskin
yang menerima sedekah, sebab di mana kata i'thi menyatakan pengertian
memberi, maka kata aati menyatakan pengertian menghadiahkan (Kasysyaf).
Surah 30 AR-RUM Juz 21
"2 : 276 - 277. b2 : 29; 22: 67; 40: 69; 45: 27.
40. "Dan apa yang kamu
berikan untuk memperoleh riba
supaya bertambah banyak pada
harta manusia, padahal harta itu
tidak bertambah banyak di sisi
Allah, tetapi apa-apa yang kamu
berikan sebagai zakat dengan
menginginkan keridhaan Allah, maka
mereka itulah orang-orang yang
akan mendapat berlipat-ganda
2289
41. Allah Yang telah men-
eiptakan kamu, kemudian mem-
beri rezeki kepadamu, kemudian
bDia mematikan kamu, kemudian
Dia menghidupkan kamu
2290
Adakah dari antara tuhan-tuhan
sekutumu itu, yang dapat berbuat
sesuatu dari hal itu? Maha Suei
Dia dan Maha Tinggi daripada
apa yang mereka sekutukan.
1407
2289. Ayat ini mengadakan perbedaan yang tajam antara zakat dan
riba. Sementara dengan jalan zakat itu Islam berusaha mengadakan perbaikan
nasib buruk orang-orang miskin, maka seketika itu melindungi kehormatan
dan rasa harga diri mereka. Pengadaan riba bukan hanya tidak memperbaiki
keadaan ekonomi orang-orang miskin, malahan sebenarnya cenderung membuat
yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bertambah miskin lagi. Perbedaan
yang besar di antara berbagai golongan masyarakat, yang mengakibatkan
sebagian besar merangkak-rangkak dalam kemelaratan dan kekurangan, sedang
sebagian keeil berkeeimpung dalam kekayaan yang berlimpah-Iimpah, tidak
ayal lagi disebabkan berjalannya sistem uang bunga. Ayat ini seeara khusus
melarang penggunaan peraturan mengenakan bunga atas pinjaman uang kepada
bank atau perseroan dan. sebagainya.
2290. Tuhan adalah Al-Khaliq (Maha Peneipta) kita. Dia adalah Ar-
Razak (Maha Pemberi Rezeki) dan Al-Muqaddim (Maha Pemberi Kemajuan)
kepada kita; dan Dia memegang kekuasaan sepenuhnya atas hidup dan
mati - ketiga sifat sangat penting yang harus dan memang dimiIiki oleh
Dzat Yang Maha Tinggi, Yang memerintah dan menuntut bakti kita.
1409
Surah 30
1408
AR-RUM
a16 : 37; 27: 70; 40: 83. b10 : 106: 30: 31.
2291. Masalah pokok dalam ayat-ayat sebelumnya berkisar dalam
menimbulkan dan meresapkan pada manusia, keimanan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa dan Maha Perkasa, Yang menciptakan, mengatuT, dan mem-
bimbing segal a kehidupan. Dalam ayat sekarang ini kita diberi tahu, bahwa
bila kegelapan menyelimuti muka bumi dan manusia melupakan Tuhan dan
menaklukkan diri sendiri kepada penyembahan tuhan-tuhan yang dikhayalkan
dan diciptakan oleh mereka sendiri, maka Tuhan membangkitkan seorang
nabi untuk mengembalikan gembalaan yang tersesat keharibaan Majikan-nya.
Permulaan abad ketujuh adalah masa kekacauan nasional dan sosial,
dan agama sebagai kekuatan akhlak, telah lenyap dan telah jatuh, menjadi
hanya semata-mata tatacara dan upacara adat belaka; dan agama-agama
besar di dunia sudah tidak lagi berpengaruh sehat pada kehidupan para
penganutnya. Api sud yang dinyalakan oleh Zoroaster, Musa, dan Isa a.m.s.
di dalam aliran darah manusia telah padam. Dalam abad kelima dan keenam,
dunia beradab berada di tepi jurang kekacauan. Agaknya peradaban besar
yang telah memerlukan waktu empat ribu tahun lamanya untuk menegakkannya
telah berada di tepi jurang........ Peradaban laksana pohon besar yang daun-
daunnya telah menaungi dunla dan dahan-dahannya telah menghasilkan buah-
42. Kerusakan telah meluas
di daratan dan di lautan, di-
sebabkan perbuatan tangan
manusia,229! supaya dirasakan
kepada mereka akibat sebagian
perbuatan yang mereka lakukan,
supaya mereka kern bali dari
kedurhakaannya.
43. Katakanlah, a"Berjalanlah
di bumi dan lihatlah betapa buruk-
nya akibat bagi orang-orang
sebelum kamu ini. Kebanyakan
mereka itu orang-orang musyrik."
44. bMaka hadapkanlah wajah-
mu kepada agama yang kekaI,
sebelum datang hari yang tidak
dapat dihindarkan dari Allah, pada
hari itu orang-orang mukmin dan
kafir akan terpisah.
Iuz 21
R. 5
Surah 30 AR-RUM Iuz 21
45. Barangsiapa yang ingkar,
maka dia menanggung kekufuran-
nya, dan barangsiapa yang beramal
shaleh maka mereka. menyediakan
faedah bagi diri mereka.
46. aSupaya Dia memberi
pahala kepada orang-orang yang
beriman dan beramal shaleh dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Dia
tidak mencint"i orang-orang yang
kafir.
47. Dan dari Tanda-tanda-Nya,
bahwa Dia mengirimkan angin
sebagai pembawa khabar suka,2292
dan supaya Dia merasakan kepadamu
sebagian rahmat-Nya, dan supaya
bbahtera-bahtera melaju at as
perintah-Nya, dan supaya kamu
mencari karunia-Nya, dan supaya
kamu bersyukur.
a lO : 5' 34: 5. b17 : 67; 31: 32; 45: 13.
buahan emas dalam kesenian, keilmuan, kesusatraan, sudah goyah, batangnya
tidak hidup lagi dengan mengalirkan sari pengabdian dan pembaktian, tetapi
telah busuk hingga terasnya ("Emotion as the Basis of Civilization" dan
"Spirit of [slam").
Demikianlah keadaan urnat manusia pada waktu Rasulullah s.a.w., Guru
umat manusia terbesar, muncul pada pentas dunia, dan tatkala syariat yang
paling sempurna dan terakhir diturunkan dalam bentuk Alquran; sebab,
syariat yang sempurna hanya dapat diturunkan bila semua atau kebanyakan
keburukan, teristimewa yang dikenal sebagai akar keburukan, menampakkan
diri telah menjadi mapan.
Kata-kata "daratan dan !autan" dapat diartikan;. (aJ bangsa-bangsa
yang kebudayaan dan peradabannya hanya semata-mata berdasar pada aka1
serta pengalaman manusia, dan bangsa-bangsa yang kebudayaannya serta
peradabannya didasari oleh wahyu Ilahi; (b) orang-orang yang hidup di
benua-benua dan orang-orang yang hidup di pulau-pulau. Ayat ini berarti,
bahwa semua bangsa di dunia telah menjadi rusak sampai kepada intinya,
baik secara politis, sosial maupun akhlak!.
al6 : 66; 22: 6' 39: 22; 4S: 6. b;6 : 66; 57: 21. c10 : 43; 21: 4<5; 27: 81.
d
to : 44; 27: 82.
Surab 30
"", \ "1

.. ,;,'
1410
AR-RUM
2292. Kata-kata itu menunjuk kepada hukum IIahi yang bekerja dengan
memberikan sebanyak pengaruhnya di dalam alam kebendaan, seperti juga
di dalam alam kerohanian. Seperti halnya angin mendahului dan mengalamatkan
kedatangan hujan, demikian pula sebelum kedatangan seorang Mushlih atau
Pembaharu, timbul keadaan-keadaan yang mustari untuk penyebaran ajaran-
ajarannya dan muncullah orang-orang baik dan muttaqi, yang mempersiapkan
landasan dan "membuat jalan-jalannya lurus bagi dia."
Juz 21
48. Dan sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul-rasul sebe1um-
mu kepada kaum mereka, maka
mereka itu membawa kepada
mereka Tanda-tanda yang nyata,
maka Kami membalas kepada
orang-orang yang berbuat dosa.
aDan telah menjadi kewajiban atas
Kami menolong orang-orang yang
beriman.
alO : 104; 40: ;2; ;8: 22. b28 : 44.
49. bAllah Yang mengirim-
kan angin, supaya mengangkat uap
berupa awan. Kemudian Dia
menyebarkan awan itu di langit
sebagaimana Dia kehendaki, dan
Dia menjadikan awan itu tersebar
bergumpal-gumpal, dan engkau
melihat hujan keluar dari tengah-
tengah awan itu. Lalu, apabila Dia
menurunkan hujan itu kepada
siapa yang Dia kehendaki di antara
hamba-hamba-Nya, tiba-tiba mereka
bersuka-rialah.
50. Walaupun mereka itu
ialah sebelum hujan itu diturun-
kan atas mereka, sebelumnya
mereka itu pasti telah putus asa.
Surah 30 AR-RUM Juz 21
2293. Sesudah perhatian kita ditarik dua ayat sebelumnya kepada gejala
alam, bila setelah mengalami masa kekeringan yang hebat, datanglah hujan
yang dinanti-nantikan, dan bumi yang kering gersang mendapatkan kehidupan
baru, maka dalam ayat sekarang ini kita diberitahu, bahwa rumus seperti
itu bekerja dalam kebangunan ruhani suatu kaum yang akhlaknya sudah
rusak. Suatu kaum, yang pada hakikatnya telah mati, mendapat kehidupan
baru dengan perantaraan seorang nabi Allah.
51. Maka lihatlah kepada
Tanda-tanda rahmat Allah, bagai-
mana aDia menghidupkan bumi
setelah matinya. Sesungguhnya Dia
Yang menghidupkan yang telah
mati,"'] sebab Dia berkuasa atas
segala sesuatu.
52. Dan sekiranya Kami me-
ngirimkan angin dan bmereka
melihatnya ladang-Iadang mei'eka
telah menguning, niscaya selalu
mereka sesudah itu tidak bersyukur.
53. Maka sesungguhnya
engkau tidak dapat membuat
mendengar orang-orang yang telah
mati, dan ctidak dapat membuat
orang-orang tuli mendengar
seruan, apabila mereka mundur
sambil membalikkan punggung
mereka;
54. dDan tidak pula engkau
dapat memberi petunjuk kepada
orang-orang buta supaya keluar
dari kesesatan mereka. Engkau
tidak dapat membuat mereka
mendengar, kecuali mereka yang
beriman kepada Tanda-tanda Kami
dan berserah diri.
2294
1411
1413
Surall 30 AR-RUM Juz 21
R. 6 55. aAllah Yang menciptakan
kamu dalam keadaan lemah,2295
kemudian Dia jadikan setelah
kelemahan, kekuatan, kemudian
setelah kuat Dia menjadikanmu
lemah dan tua. Dia menciptakan
apa yang Dia kehendaki, dan Dia
Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
56. Dan pada hari ketika
datang. saat
2296
yang telah ditetap-
kan, akan bersumpah orang-orang
yang berdosa, bahwa bmereka tidak
tinggal di dunia kecuali sesaat
saja. Demikianlah mereka itu telah
dipalingkan dari jalan lurus.
57. Dan berkata orang-orang
yang diberi ilmu dan iman,
"Sesungguhnya kamu telah tinggal
menurut Kitab Allah sampai Hari
Kebangkitan. Dan inilah Hari
Kebangkitan,2297 akan tetapi kamu
tidak berusaha mengetahuinya,"
1412
2294. Manusia sendiri membuat atau m,enodai nasibnya sendiri. Tiada
nabi atau wahyu !lahi dapat menjuruskan dia kepada Tuhan, seandainya
ia tidak mempunyai keinginan mendengar suara kebenaran. Prakarsa harus
datang mula-mula dari manusia sendiri, kemudian akibatnya akan menyusul
dari Tuhan.
2295. Kata dhu'f (kelemahan) telah disebut tiga kali dalam ayat ini
dan menggambarkan tiga kelemahan insani - keadaan janin (mudigah,
embryo), keadaan kanak-kanak dan keadaan tua usia.
2296. Saat kedatangan Islam.
2297. Ungkapan "Hari Kebangkitan" di sini tidak menunjuk kepada
kebangkitan sesudah mati melainkan kepada kedatangan seorang mujaddid
di waktu manusia dibangkitkan untuk menjalani kehidupan ruhani yang baru.
a4D : 68. biD' 46' 46: 36.
Surah 30
. ., ... .... T\
1:/.0' E"- .
.... 'O, ."

AR-RUM Juz 21
58. Maka apada hari itu tidak
akan bermanfaat bagi orang-orang
yang aniaya alasan mereka, dan
mereka tidak akan dikabulkan
tobat mereka
2298
59. Dan sesungguhnya btelah
Kami jelaskan bagi manusia
dalam Alquran ini segala macam
tamsil;2299 dan apabila engkau
membawa kepada mereka suatu
Tanda, tentulah berkata orang-
orang yang ingkar, "Kamu tidak
lain melainkan penipu belaka."
60. cDemikianlah Allah me-
meterai atas kalbu orang-orang
yang tidak mau memahami.
23OO
61. Maka bersabarlah, se-
sungguhnyajanji Allah itu benar,
dan janganlah engkau dibuat lemah
oleh orang-orang yang tidak
mempunyai keyakinan.
al6 : 85; 41 : 25; 45: 36. b17 : 90; 39: 28. c9 : 93; 16: 109; 47: 17.
2298. Ungkapan bahasa Arab dalam ayat ini berarti: (a) Mereka tidak
akan diperkenankan mendekati ambang pintu I1ahi; (b) Mereka tidak akan
diperkenankan memperbaiki dosa,dosa yang mungkin telah mereka lakukan:
(e) Tidak ada dalih dalam pembelaan diri akan diterima dari mereka; (d)
Mereka tidak akan dibawa ke dalam naungan ridha I1ahi (Lane). Semua
arti ini ada terkandung dalam akar kata 'ataba.
2299. Matsal berarti gambaran; dali!; perbincangan; pelajaran; peribahasa;
tanda; tamsil atau ibarat (Lane).
2300. Hanya hati mereka yang ('dimeterai," yaitu orang-orang yang
menolak makrifat I1ahi yang datang kepada mereka dengan perantaraan
seorang mushlih (reformer, pembaharu). "Pemeteraian" hati orang-orang
kafir adalah akibat yang tidak terelakkan dari penolakan mereka sendiri
untuk menerima makrifat !lahi.
1415
dan tidak boleh membiarkan kesetiaan lainnya - sekalipun kesetiaan terhadap
orangtuanya - bertentangan atau berlanggaran dengan kesetiaannya terhadap
Sang Maha Pencipta-nya. Namun demikian, bagaimana pun sekali-kali tidak
boleh berhenti berbuat baik serta memperlihatkan penuh perhatian dan hormat
terhadap mereka. Kemudian dinyatakan bahwa kewajiban manusia terhadap
. Tuhan mengambil bentuk amal nyata dalam mendirikan shalat dan menunaikan
kewajiban-kewajibannya terhadap sesama manusia dalam rangka berbuat
kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Surah ini mengatakan bahwa bila
seorang orang mukmin sejati rnelaksanakan tugasnya yang mulia tetapi
berat, ialah, menyampaikan kebenaran dan menganjurkan orang-orang supaya
hidup bertakwa, maka kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan aka.n
menghambat langkahnya dan ia' harus sanggup men'erima perlawanan,
penghinaan, dan aniaya. la dianjurkan agar menanggung segala perlawanan
dan aniaya dengan sabar dan tabah. Bila ia tidak menjadi gentar atau
sedih oleh perlawanan dan aniaya yang dihadapkan kepadanya dalam menunaikan
tugasnya yang besar lagi muIia, maka kemenangan akan menyongsongnya,
dan orang akan berbondongbondong menggabungkan diri kepadanya. Pada
saat ketika ia mendapat sambutan hangat dengan sorak gembira dari masyarakat,
ia hendaknya jangan lupa daratan, dan terutama sekali ia harus berjaga.
jaga terhadap sikap pongah dan sombong. Surah ini kemudian menyebutkan
hukum-hukum alam dalam arti bahwa hukumhukum ini bekerja untuk
kepentingan Islam. Surah ini berakhir dengan peringatan kepada orang-
orang kafir, bahwa yaumul hisab (hari perhitungan) bagi mereka - ketika
harta kekayaan, pengaruh, 'kekuasaan, dan kewibawaan mereka akan ternyata
sia-sia belaka - kian mendekati mereka dengan cepatnya. Bahkan anak-
anak mereka akan menerima Islam dan membelanjakan harta kekayaan mereka
untuk memajukan misi Islam.
1414
Sebelum Hijrah
35, dengan bismillah
4
Diturunkan:
Ayatnya
Rukuknya :
Wal<tu Diturunkan, Nama, dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Menurut kesepakatan pendapat para alim-ulama, Surah ini dianggap
telah diturunkan di Mekkah, menjelang pertengahan masa Mekkah, atau
- sebagaimana dikatakan oleh beberapa di antaranya - dalam tahun keenam
atau ketujuh tahun Nabawi. Surah sebeiurnnya, yairu Ar-Rum, berakhir
dengan keterangan, bahwa Alquran menerangkan sepenuhnya semua ajaran
yang berkenaan dengan perkemhangan dan kemajuan ruhani manusia. Akao
tetapi, orang-orang kafir tak punya mata untuk melihat lcebenaran karena
hati mereka telah termeterai. Mereka melihat Tanda demi Tanda, namun
mereka terus juga menyanyikan lagu lama, bahwa Rasulullah S.3.W. itu
seorang pendusta dan pemalsu.
Surah sekarang ini mulai dengan penegasan penting bahwa Rasulullah
S.a.w. bukanlah seorang pemalsu dan pendusta, dan kitab ini, yakni Alquran,
telah diturunkan kepada beliau oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha
Tahu. Kitab ini pen"uh dengan hikmah, dan membimbing setiap pencahari
kebenaran yang tulus-ikhlas ke jalan yang benar. Dikatakan lebih lanjut
dalam Surah sebelumnya, bahwa perjuangan dan cita-cita Islam akan terus
tumbuh dan berjaya, sedang orang-orang kafir akan menemui kekalahan,
kenistaan. dan kehinaan. Dalam Surah ini diterangkan sedikit tentang asas-
asas kesus'ilaan luhur, dengan mengamalkannya bangsa-bangsa dan perseorangan-
perseorangan dapat mencapai keberhasilan dan kesejahteraan, dan dapat
menjangkau kebesaran dan kernuliaan.
Surah 31
LUQMAN
Ikhtisar Surah
Pada perrnulaan Surah ini disebutkan persyaratan mutlak untuk rnencapai
keberhasilan. ialah, iman yang sejati dan amal shaleh; lalu dibahasnya
beberapa asas kesusilaan universal yang lahir dari mulut Luqrnan, seorang
orang kudus yang bukan berbangsa Arab. Asas pokok yang menempati
kedudukan kedua dalam hal kepentingannya sesudah tauhid I1ahi bertalian
dengan kewajiban manusia terhadap manusia, dan yang paling penting di
antaranya ialah kewajiban terhadap orangtua. Di antara kedua perintah pokok
ini, orang Muslim diajarkan membaktikan segala kesetiaannya kepada Tuhan,
Surah 31
LUQMAN Juz 21
Surah 31

2301. Alquran sungguh merupakan sebuah kitab ajaib, karena tidak
ada sebuah pun kebenaran-kebenarannya, asas-asasnya, serta
yang diuraikan dan dikumandangkan, pernah ditentang atau dianggap palsu
oleh ajaran at au ilmu pengetahuan kuno, at au oleh hasil-hasil penyelidikan
dan penemuan-penemuan modem. Alquran telah mempertahankan kedudukannya
yang tinggi itu dan membuktikan dirinya serasi dengan segala tuntutan
zaman di dalam segala abad dan masa.
2302. Kehidupan merupakan sesuatu yang sungguh amat serius. Manusia
Q
1
1. b
30
: 2. c
lO
: 2. d16 : 90; 27 : 3. e2 : 4; 5 : 56; 9 : 71: 27 : 4. /2 : 6.
1416
Juz 21
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bAku Allah Yang Maha
Mengetahui.
3. clnilah ayat-ayat Kitab yang
sempurna, penuh kebijaksanaan
2301
4. dS uatu petunjuk dan rahmat
bagi mereka yang berbuat kebaikan.
5. 'Mereka yang mendirikan
shalat dan membayar zakat dan
kepada kehidupan akhirat mereka
yakin.
6. JMereka itulah yang me-
ngikuti petunjuk dari Tuhan mereka,
dan mereka itulah orang-orang
yang beruntung.
7. Dan di antara manusia ada
orang yang membeli dengan
hartanya cerita-cerita kosong,2302
supaya menyesatkan orang-orang
dari jalan Allah tanpa ilmu, dan
menjadikannya sebagai olok-olok.
Mereka itulah baginya ada azab
yang menghinakan.
Surah 31
LUQMAN Juz 21
8. Dan ketika dibacakan
kepadanya Ayat-ayat Kami ber-
palinglah ia dengan sombong,
seolah-olah ia tidak mendengar-
nya, seakan-akan pada kedua
telinganya ada ketulian. Maka beri-
lah khabar-suka dia tentang azab
yang pedih.
9. Sesungguhnya, mereka yang
benman dan beramal shaleh.
bagi mereka ada
Kenikmatan,
10. Mereka akan menetap di
dalamnya. Janji Allah itu benar.
Dan Dia Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
II. aDia telah menciptakan
seluruh langit tanpa tiang sebagai-
mana kamu melihatnya dan bDia
telah menempatkan
2303
di bumi
gunung-gunung, supaya bumi ini
tidak bergoncang bersamamu,
dan Dia telah menyebarkan di
dalamnya segala macam binatang,
dan Kami menurunkan air dari
awan, maka Kami cmenimbulkan
tumbuhan di dalamnya segala jenis
yarig baik.
1417
al3 : 3. b13 : 4; 15: 20; 16: 16; 77: 28. c27 : 61; 50: 8.
telah untuk memenuhi suatu tujuan yang sangat mulia lagi agung.
Akan tetapl orang-orang yang dangkal pikirannya memboroskan waktu dan
mereka yang berharga dalam pengejaran-pengejaran keinginan yarra
sla-sla dan kesenangan-kesenangan yang tak berarti (23 : 116). 0
. 2303. Di tempat lain (13 :4) Alquran telah mempergunakan kata ja'ala
(Dm telah membuat), guna menyatakan pengertian alga (Dia telah menempatkan)
menunjukkan bahwa gunung-gunung merupakan bagian bumi dan bukanla';
dI1etakkan dl atasnya dari luar.
1419
2306. Ayat ini dan ayat berikutnya merupakan anak-kalimat sisipan
dan mengisyaratkan kepada kewajiban manusia yang kedua dan yang paling
penting sesudah kewajibannya terhadap Tuhan, yaitu, kewajiban-kewajiban
terhadap sesama manusia yang dimulai dengan kewajiban-kewajibannya kepada
orangtua.
2306A. Pertentangan yang nampak ada di antara ayat ini dengan ayat
46: 16 agaknya ialah, bahwa beberapa anak dilahirkan lebih cepat dari yang
lain, dan karena itu berhubung lebih lemah dalam keadaan jisim, mereka
mengambil waktu lebih lama untuk disapih (dihentikan menyusuinya).
2307. Jika kewajiban manusia terhadap orangtua nampaknya berlanggaran
dan bertentangan dengan kewajiban terhadap Tuhan, maka kesetiaannya
Surah 31 LUQMAN Juz 21
R. 2 13. Dan sesungguhnya Kami
telah menganugerahkan kepada
Luqman kebijaksanaan dan ia
berkata, "Bersyukurlah kepada
Allah," dan barangsiapa bersyukur,
maka sesungguhnya dia bersyukur
untuk faedah dirinya. Dan barang-
siapa tidak bersyukur, maka
sesungguhnya Allah itu Maha
Kaya, Maha Terpuji.
14. Dan ingatlah tatkala
berkata Luqman
2304
kepada anak-
nya ketika memberi nasihat ke-
padanya, "Wahai anakku! Jangan-
lah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Allah. Sesungguh-
nya syirik itu pasti keaniayaan
besar.
l2. lnilah makhluk Allah,
maka perlihatkanlah kepadaku apa
yang telah diciptakan oleh yang
lain selain Dia. Tidak, bahkan
sebenarnya orang-orang yang
aniaya itu dalam kesesatan yang
nyata.
1418
2304. Luqman agaknya seorang bukan-Arab dan sangat mungkin seorang
banasa Ethiopia. Konon dikatakan juga, bahwa beliau berasal dari Mesir
Nubia. Oleh beberapa sumber, beliau telah dikenal sebagai orang Yunani
bemama "Aesop." Dilihat dari ajaran-ajaran moralnya yang indah, diberikan
beliau kepada putranya yang terkandung dalam ayat ini dan beberapa ayat
selanjutnya, nampak Luqman itu seorang nabi Allah.
2305. Asas yang pertama dan pokok semua ajaran agama ialah, keyakinan
bahwa Tuhan itu Tunggal. Semua dan asas mulia, bersemi dari
paham itu. Dengan menyembah sesuatu benda atau wujud di samping Allah,
manusia menurunkan derajatnya sendiri serta merintangi, memadamkan, dan
meniadakan nilai kepribadiannya.
Surah 31 LUQMAN Juz 21
15. aDan Kami telah meme-
rintahkan kepada manusia supaya
berbuat baik terhadap ibu-bapak-
nya,2306 ibunya telah mengandung-
nya'dalam kelemahan di atas
kelemahan, dan penyapihan
susunya dalam dua tahun,'306A
supaya bersyukurlah kepada-Ku
dan kepada. kedua orangtua
engkau. Kepada Aku-lah tempat
kembali.
16. Dan apabila keduanya
memaksa engkau supaya engkau
mempersekutukan dengan Aku,
yang mengenai itu engkau tidak
mempunyai pengetahuan, maka
janganlah engkau menaati kedua-
nya, tetapi bergaullah dengan
keduanya dengan baik-baik dalam
urusan dunia;2307 dan ikutilah jaJan
orang yang tunduk kepada-Ku.
Kemudian kepada-Ku tempat
kembalimu, maka Aku akan
memberitahukan kepadamu tentang
apa yang senantiasa kamu kerjakan;
a6 : 152: 29: 9: 46: 16.
Surah 31 LUQMAN Juz 21
ali: 38: 25: 64.
17. Luqman berkata, "Wahai
anakku! Sekali pun ama! itu
sebesar biji sawi, dan sekalipun
ama! itu tersembunyi di dalam
batu karang, atau di dalam seluruh
langit atau di dalam bumi, niseaya
Allah akan mengeluarkannya.
2308
Sesungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui rahasia-rahasia paling
tersembunyi, Maha Waspada.
18. "Wahai anakku! Dirikanlah
shalat dan suruhlah orang me-
ngerjakan kebaikan dan eegahlah
orang berbuat kemungkaran, dan
bersabarlah atas apa yang me-
nimpamu. Sesungguhnya, yang
demikian itu adalah dari perkara-
perkara penting.
19. "Dan janganlah engkau
memalingkan pipimu dari orang-
orang dengan angkuh,2309 dan
ajangan berjalan di bumi dengan
sombong. Sesungguhnya Allah
tidak mencintai orang yang congkak
dan sombong;
1420
yang pertama harus ditujukan kepada Khalik-nya. Akan tetapi, dalam
mengabaikan salah satu dari keinginan-keinginan atau perintah-perintah
orangtuanya yang bertentangan dengan kesetiaannya terhadap Tuhan, hendaknya
ia jangan memperlihatkan sikap sombong atau lancang terhadap mereka;
melainkan harus terus memperlihatkan kesantunan, kecintaan, dan kasih
sayang yang tetap kepada mereka.
2308. Tiada tingkah laku yang baik maupun yang buruk, menjadi hi lang
sirna. Tingkah laku itu rneninggalkan bekas yang kekal. Kebenaran yang
agung ini telah diisyaratkan juga oleh ayat 50 : 19.
2309. Sha 'aara khaddahu berarti, ia memalingkan pipinya dari orang-
orang, disebabkan oleh kesombongan atau kebeneian (Lane).
Surah 31
LUQMAN Juz 21
20. "Dan berjalanlah kamu
dengan sederhana, dan rendahkan-
lah suaramu. Sesungguhnya yang
paling tidak menyenangkan di
antara suara-suara ialah suara
keledai."
aD : 14: 22: 4. 9. bS : 105: 10: 79: 21 : 54.
2310. Kata-kata itu dapat mengandung arti semua keperluan manusia
--:- baik jasmani maupun ruhaninya, yang bersifat kebendaan maupun akal-
plkIran, balk yang diketahui maupun yang tidak diketahui.
2311. Seluruh kesaksian akal dan pikiran sehat manusia, kesaksian
pengamatan dan pengalaman, dan kesaksian wahyu IIahi, semuanya
menunJukkan bahwa kepereayaan terhadap sejumlah banyak tuhan, adalah
suatu kepercayaan yang palsu dan dungu. Inilah kandungan arti dari kata-
kata, tanpa ifrnu dan tanpa petunjuk dan lanpa Kitab yang bersinar.
. 2312. Manusia itu terbentuk demikian rupa sehingga ia tidak mudah
dlbuJuk untuk meninggalkan paham-paham dan kepercayaan-kepercayaannya
1421
R. 3 21. Apakah kamu tidak melihat
bahwa Allah telah menundukkan
bagi kamu apa yang ada di seluruh
langit dan apa yang ada di bumi,
dan Dia telah menyempurnakan
atasmu nikmat-nikmat-Nya, baik
yang nampak ataupun yang tidak
nampak?2JIO Dan di antara manusia
ada orang-orang yang aberbantah
mengenai Allah tanpa ilmu dan
tanpa petunjuk dan tanpa Kitab
yang bersinar. 2311
22. Dan apabila dikatakan
kepada mereka, "Ikutilah apa yang
telah diturunkan Allah," bmereka
berkata, "Tidak, bahkan kami akan
mengikuti apa yang kami dapati
atasnya dari bapak-bapak kamL"2312
Apakah walaupun syaitan mengajak
mereka kepada azab yang me-
nyala-nyala?
1423
Surah 31 LUQMAN Juz 21
"2 : 113. 63 : 177. e29 : 62; 39: 39.
yang lama. Satu-salunya rintangan, yang senantiasa harus dihadapi oleh
para nabi dari orang-orang yang tidak percaya ialah, bahwa orang orang
yang tidak percaya itu tidak mau meninggalkan cara-cara hidup dan kepercayaan-
kepercayaan lama yang mereka anut turun-Iemurun dari bapak-bapak mereka.
Takhayul lama sungguh sukar dilenyapkan.
2313. Tuhan Sendirilah menyebabkan semua perbuatan mendalangkan
segala akibatnya.
2314. Sualu pengkajian dengan aka1 yang Iajam terhadap kejadian alam
1422
23. aDan barangsiapa me-
nyerahkan perhatiannya kepada
Allah dan ia searang yang ber-
buat kebaikan, maka sesungguh-
nya ia telah berpegang pada
lingkaran yang kuat. Dan kepada
Allah-Iah akibat segala perkara. 23 l3
24. Dan, 6barangsiapa yang
ingkar, maka janganlah menyedih-
kan engkau keingkarannya. Kepada
Kami kembali mereka dan Kami
akan memberitahukan kepada
mereka apa yang mereka kerja-
kan. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala isi hati.
25. Kami akan memberikan
sedikit manfaat duniawi kepada
mereka; kemudian Kami akan
memaksakan mereka kepada azab
yang keras.
26. cDan, sekiranya engkau
menanyakan kepada mereka,
"Siapakah yang telah mencipta-
kan seluruh langit dan bumi?"
Pasti mereka akan berkata,
"Allah."2314 Katakanlah, "Segal a
puji kepunyaan Allah." Tetapi
kebanyakan mereka tidak me-
ngetahui.
Surah 31 LUQMAN Juz 21
27. aKepunyaan Allah apa
d d
I hi' d u.... .. J .... ,.- , .......
yang a a 1 se uru anglt an
bumi. Sesungguhnya Dia-Iah Allah
Maha Kaya, Maha Terpuji.
28. bDan andaikata semua
pohon yang ada di bumi ini
menjadi pena dan laut ditambah
sesudahnya tujuh"15 samudera
menjadi tinta,. niscaya tidak akan
habisnya kalimat Allah. Sesungguh-
nya Allah Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
29. Tidaklah penciptaanmu
dan kebangkitanmu hanya seperti
penciptaan suatu jiwa.'3l5A
Sesungguhnya Allah Maha Men-
dengar, Maha Melihat.
30. Apakah engkau tidak
melihat bahwa eAllah memasukkan
malam ke dalam
23l6
siang, dan
memasukkan siang: ke dalam
d -
malam, dan Dia telah menunduk-
kan matahari dan bulan, masing-
masing beredar terus sampai masa
yang telah ditentukan, dan se-
sungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui apa yang kamu kerjakan?
a2 : 285; 10: 56; 24: 65. blS : 110. e22 : 62; 35 14; 57 : 7.
d7 : 55; IJ : 3: 35 : 14; 39 : 6.
semesla dan terhadap rencana dan tata tertib sempurna yang meresapi dan
melingkupinya, membawa kepada kesimpulan yang tidak dapal dihindari,
bahwa haruslah ada Pencipta bagi alam semesta ini. Ungkapan fa )'aqllllful1l1a
mengandung arli, bahwa bagi orang-orang katir tiada pilihan lain melainkan
mengakui, bahwa Allah-lah Yang menciptakan alam-semesta ini.
2315. Bilangan "7" dan "70" digunakan dalam bahasa Arab adalah
menyatakan jumlah besar, dan bukan benar-benar "tujuh" dan "tujuh puluh"
sebagai bilangan lazirn.
2315A. Ayat ini mengandung arti bahwa seluruh umat manusia tunduk
1425
Negeri yang memiliki kekuatan armada laut terbesar, pada umumnya merupakan
negeri terkaya dan paling gagah perkasa di dunia.
2318. Ayat ini mengisyaratkan kepada ciri khas yang sangat umum
tentang seorang musyrik. Ia lemah dalam keimanannya dan sangat percaya
kepada takhayul. Kemalangan keeil sekalipun sudah eukup menakutkan dan
menggelisahkannya; sebab, ~ i m n n n y hanya merupakan paduan kepereayaan-
kepereayaan yang dibuat-buat dan menurut kata orang dan ketakhayulan-
ketakhayulan.
2319. Surah ini berakhir dengan mengulangi lagi pembahasannya yang
pokok -. kemenangan Islam kelak; dan menyebut beberapa kenyataan penting
mengen.. llU: (1) hanya pada Tuhan Sendiri adanya pengetahuan tentang
Surah 31 LUQMAN
b C
13. 10: 23; 17 : 68; 29 : 66. 10: 24, 17 : 68. at? : 67; 30 : 47; 45
Juz 21
kepada hukum-hukum alam yang sarna. Ayat ini menunjuk pula kepada
kenyataan, bahwa kebangkitan atau keruntuhan bangsa dan masyarakat adalah
tunduk kepada hukum-hukum alam yang sarna, seperti halnya kemajuan
atau kemunduran perseoranganwperseorangan.
2316. Hukum alam mengenai pergantian antara siang dan malam, dan
sebaliknya, bekerja dengan kekuatan yang sarna berkenaan dengan nasib
bangsa-bangsa maupun perorangan-perorangan.
2317. Berlayarnya kapal-kapal sungguh merupakan anugerah besar dari
Allah s.w.!. Banyak kesejahteraan umat manusia bergantung pada hal itu.
1424
32. Apakah engkau tidak
melihat bahwa abahtera-bahtera
bedayar di lautan dengan nikmat
Allah,"" supaya Dia memperlihat-
kan kepadamu Tanda-tanda-Nya?
Sesungguhnya dalam hal itu adalah
Tanda-tanda bagi setiap orang
yang sabar dan bersyukur.
33. Dan apabila meliputi
mereka ombak seperti naungan,
bmereka berseru kepada Allah
dengan memurnikan ketaatan
kepada-Nya, tetapi apabila cDia
telah menyelamatkan mereka ke
daratan, kemudian sebagian dari
mereka menempuh jalan per-
tengahan.
2318
Dan tiada yang
menolak Tanda-tanda Kami
melainkan setiap orang yang
khianat lagi tidak bersyukur.
31. Hal demikian itu se-
sungguhnya Allah Dia-Iah Yang
haq dan bahwa apa yang mereka
seru selain Dia adalah batil, dan
bahwa sesungguhnya Allah, Dia-
lah Dzat Yang Maha Tinggi, Maha
Besar.
R. 4
Surah 31 LUQMAN Juz 21
34. Wahai sekalian manusia!
Takutlah kepada Tuhan-mu dan
takutlah akan aHari, apabila
seorang ayah tidak dapat menolong
anaknya dan tidak pula seorang
anak dapat menolong ayahnya
sedikitpun. Sesungguhnya, janji
Allah itu benar. Maka janganlah
sampai kehidupan dunia dapat
memperdayakan kamu, dan jangan
pula si penipu itu dapat menipu
kamu mengenai Allah.
35. Sesungguhnya Allah di
sisi-Nya pengetahuan tentang Hari
Kiamat. bDan, Dia menurunkan
hujan dan Dia mengetahui apa
yang ada di dalam rahim-rahim.
Dan, tiada mengetahui sesuatu
j iwa apa yang akan diusahakannya
esok hari. Dan tiada mengetahui
sesuatu jiwa di bumi mana ia akan
mati. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, Dzat Yang memaklumi
segala khabar.
2319
Gz . 124; 82 : 20. b30 : 25: 42: 29.
1427
Surah 32
AS-SAJDAH
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini diturunkan di Mekkah. Surah sebelumnya telah berakhir dengan
pernyataan bahwa hanya Tuhan Sendiri Yang mengetahui, bila suatu kaum
atau bangsa tertentu akan bangkit atau jatuh dan bahwa hanya Dia Sendiri
Yang menyediakan jaminan bagi keperluan-keperluan jasmani manusia dan
bagi keperluan-keperluan akhlak dan ruhaninya.
Surah ini yang mulai dengan pernyataan bahwa karena Allah itu Tuhan
sekalian alam, maka di tangan-Nya-Iah terletak semua sarana, yang pacta
sarana-sarana itu bergantung kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa
serta perorangan-perorangan, dan Dia Sendiri mengendalikan sebab-sebab
yang membawa kepada kemunduran dan keruntuhan mereka.
Surah 31 LUQMAN
1426
saat keruntuhan terakhir kekafiran dan kemenangan bagi Islam, (2) Hanya
Dia Sendiri Yang mengetahui, bilamana keadaan suatu kaum memerlukan
wahyu I1ahi turun, maka karena itu Dia telah menurunkan Alquran
pada waktunya. (3) Hanya pada Dia saja ada pengetahuan apakah generaS!-
generasi yang masih belum dilahirkan akan menenma Islan: akan
bertahan dalam kekafiran, yaitu, apakah anak eueu para pemlmpm kaum
kafir, yang kini memerangi Islam mati-matian, akan masuk Islam dan akan
seeara sukarela menyerahkan hidup mereka untuk mempenahankan agama
Islam dan melanjutkan perjuangannya. (4) Orang-orang kafir tidak mengetahui
bahwa semua sepak terjang mereka dalam melawan Islam akan men]3dt
sia-sia dan "a"al belab. (5) Para pemimpin kekafiran, yang telah menguslr
Rasulullah dan orang-orang Muslim dari kampung halamannya, mereka
sendirilah van!! akan menemui aia] mereka, di tempat yang jauh dari kampung
- .
halaman mereka.
Juz 21
Sebelum Hijrah
31, dengan bismillah
3
Diturunkan:
Ayatnya
Rukuknya :
Ikhtisar Surah
Tema pokok pada akhir Surah ini ialah kemenangan Islam. Surah ini
mulai dengan suatu sanggahan yang keras terhadap tuduhan orang-orang
kafir bahwa Alguran merupakan karya tiruan, dan Rasulullah s.a.w. itu
seorang pendusta. Surah ini mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bukan
pendusta. sebab pendusta-pendusta tidak pernah berhasil dalam usaha meneapai
tujuan mereka, akan tetapi perjuangan Rasulullah s.a.w. maju dengan cepat
dari hari ke sehari, dan begitu pula Alguran bukanlah hasil karya tiruan,
karena Kitab itu diturunkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan tuntutan
kebenaran dan keadilan, serta memenuhi sega!a kepentingan dan keperluan
akhiak dan keruhanian manusia, dan juga karena seluruh alam semesta
bekerja untuk mendukung dan memajukan Amanat Alquran. Surah ini kemudian
mengadakan sedikit penyimpangan dari pokok dan mengemukakan khabar
gaib, bahwa sesudah kemajuan yang menakjubkan pada awalnya, Islam
akan mengalami kemunduran untuk sementara waktu; pada akhirnya suatu
gerhana nisbi yang meliputi jangka waktu seribu tahun akan diikuti oleh
suatu kebangunan untuk kedua kaIinya, yang sebagai akibatnya Islam akan
memperoleh kembaIi kebesarannya seperti semula, dan akan berderap maju
pada jalan kemenangan seeara terus-menerus. Lebih lanjut Surah ini memberikan
gambaran yang indah sekaIi, betapa Islam dari suatu keadaan yang pada
1429
Surah 32 AS-SAJDAH Juz 21
awalnya tidak berarti samasekali, kekuatannya akan tumbuh, berkembang,
dan meluas, lalu akan menjadi suatu kekuatan yang dahs)'a!.
ini diambil dari kelahiran manusia ),ang tidak berarti, karena berasal dan
tanah liat belaka. Menjelang akhir, Surah ini menyimpulkan pokok-lOtl
teman)'a dan menambahkan bahwa kedatangan Rasulullah s.a.w. bukanlah
sesuatu yang baru. Seperti haln)'a dalam alam kebendaan, biiamana tanah
menjadi kering dan gersang, Tuhan mengirimkan hUJan dan tanah Ilu mulal
bergetar dengan kehidupan baru, demikian pulalah pada alam keruhaman
manusia meraba-raba dan merangkak-rangkak dalam kegelapan
maka seorang rasul Tuhan diturunkanlah sehingga yang
telah mati ruhaninya memperoleh kehidupan baru dengan perantaraan
rasul itu.
1428
"to --

1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bAku Allah Yang Maha
Mengetahui.
3. CDiturunkannya Kitab ini,
tidak ada keraguan di dalamnya
dari Tuhan sekalian alam.
4. Apakah mereka berkata. "la.
Nabi Muhammad, telah mengada-
adakannya?" Tidak, bahkan Kitab
ini kebenaran dari Tuhan engkau,
dsupaya dapatlah engkau mem-
peringatkan kaum yang tidak
pernah didatangi seorang pemberi
peringatan sebelum engkau, agar
mereka mendapat petunjuk
2320
5. 'Allah-Iah Dzat Yang telah
menciptakan se/uruh langit dan
bumi dan apa yang ada di antara
keduanya itu dalam enam masa;""
kemudian Dia bersemayam di atas
Singgasana.
2322
Tiada bagimu
selain Dia searang pen%ng dan
tidak ada pemberi syafaa!. Apakah
kamu tidak memperoleh nasihat"
Juz 21 A S - S A J D A H Surah 32
... :3ii.-=... w........ ... .... f......,..........
G
1
1. 630 : 2. c10 : 5; -\0 : 3: 46 : 3. d28 : 47; 36 ; 7. e7 : 55; II : 8: 25 : 60.
2320. Surah ini merupakan yang terakhir dari kelompok Alif Lam Mim.
Tema inti keempat Surah ini (29 - 32) adalah kebangkitan kembali suatu kaum,
yang telah renggelam di dalam kerendahan akhlak yang sekarang
akan diangkat ke puncak kejayaan ruhani dengan perantaraan Baginda Nabi
Besar Muhammad s.a.w. Kebangunan yang menuju kepada kehidupan baru,
yang dialam! oleh kaum yang telah mati akhIaknya telah dikemukakan sebaga!
dalil untuk mendukung adanya hari kiamat dan akhirat. Dalam Surah in! semua
masalah tersebut telah dikemukakan dengan menyebutkan penciptaan alam semesta.
2321. Lihat catatan no. 894.
Surah 32
t ,,- ;' !"
@
"{"";I\"
.. ... 1.0 ""'"' .,A .:.j'
......,- -1' \,;,l... .,,-
AS -S A J D A H
Juz 21
2322. Lihat catatan no. 54.
2323. Ayat ini menunjuk kepada suatu pancaroba sangat hebat, yang
ditakdirkan akan rnenimpa Islam dalarn perkembangannya yang perruh dengan
perubahan itu. Islam akan melalui suatu masa kemajuan dan kesejahteraan
yang mantap selarna tiga abad pertama kehidupannya. Rasulullah s.a.\\'.
diriwayatkan pernah menyinggung secara jitu mengenai kenyataan itu dalam
sabda beliau, "Abad terbaik ialah abad di kala aku hidup, kemudian abad
berikutnya, kemudian abad sesudah itu" (Tirmidzi & Bukhari, Kitab-usy-
Syahadat). Islam mulai mundur sesudah tiga abad penama mas a keunggulan
dan kemenangan yang tiada henti-hentinya. Peristiwa kemunduran dan
kemerosotannya berlangsung dalam masa seribu tahun berikutnya. Kepada
masa seribu tahun inilah, telah diisyaratkan dengan kata-kata. "Kemudian
peraturan ftu akan naik kepada-Nya dalam satu hari, yang hitungan lamanya
seribu tahull. " Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. diriwayatkan pemah bersabda,
bahwa iman akan terbang ke Bintang Suraya dan seseorang dari keturunan
Parsi akan mengembalikannya ke bumi (Bukhari, Kitab-ut-Tafsir). Dengan
kedatangan Hadhrat Masih Mau'ud a.s. dalam abad ke-14 sesudah Hijrah,
laju kemerosotannya telah terhenti dan kebangkitan Islam kernbali mulai
berlaku.
1430
6. Dia mengatur peraturan dari
langit sampa! bumi, kemudian
peraturan itu akan naik kepada-
Nya dalam satu hari, yang hitungan
lamanya seribu tahun dari apa yang
kamu hitung
2323
7. QDemikianlah Tuhan me-
ngetahui segala yang gaib dan yang
nampak, Maha Perkasa, Maha
Penyayang,
8. Yang telah menjadikan
sempurna segala sesuatu yang telah
diciptakan-Nya, bdan Dia memulai
penciptaan manus!a dari tanah liat:
9. Kemudian Dia menjadikan
keturunannya dari sari ccairan
nutfah yang hina:
a34 : 4: 59: 23 b6 : 3: 27: 37' 12 c77 21.
Surah 32
100, 101:
\1\ t..:.;'
'" .. ,;.:J ... -' .:..l
... ,9

AS-SAJDAH
blS 106; 29: 24; 30: 17. c23
35 : 38; 39: 59.
a15 : 30: 38: 73.
Juz 21
10. aKemudian Dia meleng-
kapinya dengan kemampuan-
kemampuan yang sempurna dan
Dia meniupkan ke dalamnya ruh-
Nya,2324 dan Dia telah menjadikan
bagimu telinga, dan mata, dan hati.
Sedikit sekali kamu bersyukur!
I!. Dan mereka berkata, "Apa-
kah jika kami telah hilang di bumi,
apakah pasti kami akan dibangkit-
kan dalam ciptaan baru?" bBahkan
mereka ingkar dengan pertemuan
Tuhan mereka.
12. Katakan lah, "Akan
mematikan kamu malakalmaut
yang ditugaskan kepada kamu,
kemudian kepada Tuhan-mu, kamu
akan dikembalikan."
1431
2324. Karena ruh berani jiwa manusia dan juga wahyu !lahi (Lane),
maka ayat ini berani, bahwa sesudah perkembangan-jasmani mudigah Uanin)
di dalam rahim ibu menjadi sempurna, mudigah itu mulai bernyawa; atau
berarti juga bahwa sesudah perkembangan ruhani manusia menjadi sempurna,
ia menerima wahyu !lahi.
R. 2 13. Dan sekiranya engkau
melihat, ketika orang-orang yang
berdosa akan menundukkan kepala
mereka di hadapan Tuhan mereka,
dan berkata. "Wahai Tuhan kami,
kami telah melihat dan kami telah
mendengar, maka ckembalikanlah
kami, supaya kami dapat berbuat
amal shaleh; sesungguhnya kami
telah yakin.'
Surah 32 AS-SAJDAH
2325. Penunjukan dalam kata-kata ini ialah kepada 15:43-44; di sana
dinyatakan, "Kecuali yang mengikuti engkau di antara orang-orang. Dan
sesunoouhnya Jahannam adalah tempat yang telah dijanjikan bagi mereka
t:>t:> "k t" k
semua," yang dengan itu berarti, bahwa hanya mere a yang tersesa a an
dilemparkan ke dalam Jahannam.
1432
a 44 38 86 hI7 . 108, 110', 19: 59. c21 : 91. II 120; 15:; :.
Juz 21
14. Dan, sekiranya Kami
menghendaki, tentulah Kami dapat
memberikan kepada setiap jiwa
petunjuknya, akan tetapi perkataan
dari-Ku telah ternyata benar, ialah,
a"Aku pasti memenuhi Jahannam
d
.. d . "2325
engan JIn an manUSla semua.
15. Maka rasakanlah azab
disebabkan kamu telah melupakan
pertemuan dengan harimu ini.
Kami pun telah melupakan kamu.
Maka rasakanlah olehmu azab
yang kekal, disebabkan apa yang
senantiasa kamu perbuat.
16. Sesungguhnya orang-orang
yang beriman kepada ayat-ayat
Kami, adalah orang-orang yang
apabila mereka diperingatkan
dengannya, mereka bmenjatuhkan
diri bersujud dan bertasbih dengan
memuji Tuhan mereka, dan mereka
tidak menyombongkan diri.
17. Terpisah jauh lambung
mereka dari tempat tidur, cmereka
berseru kepada. Tuhan mereka
dengan rasa takut dan harap, dan
mereka membelanjakan dari apa
yang telah Kilmi rezekikan kepada
mereka.
.-
Surah 32 AS-SAJDAH Juz 21
18. Maka tiada sesuatu jiwa
mengetahui, apa yang tersembunyi
bagi mereka dari penyejuk mata
sebagai balasan terhadap apa yang
telah mereka kerjakan.
2326
19. Maka, apakah seorang
yang beriman asama seperti orang
durhaka? Mereka tidak akan
sarna.
20. Adapun borang-orang yang
beriman dan beramal shaleh, maka
bagi mereka ada surga-surga
tempat tinggal,' sebagai jamuan
untuk apa yang telah mereka
kerjakan.
21. Dan mengenai orang-orang
yang durhaka, tempat tinggal
mereka adalah Api. cSetiap kali
mereka berkehendak keluar dari
situ, mereka akan dikembalikan
lagi ke dalamnya, dan akan di-
katakan kepada mereka, "Rasakan-
lah azab Api yang dahulu kamu
mendustakannya. "
a40 : 49. b30 ; 16; 35; 8; 42: 23; 45: 31. c5 : 38; 22: 23.
2326. Waktu Rasulullah S.a.w. menggambarkan bentuk dan sifat nikmat .
dan kesenangan surga, beliau diriwayatkan pernah bersabda, "Tiada mata
pernah melihatnya (nikmat surga itu) dan tiada pula telinga pernah
mendengarnya, tidak pula pikiran manusia dapat membayangkannya" (Bukhari.
Kitab Bad'al-Khalaq). Hadis itu menunjukkan bahwa nikmat kehidupan ukhrawi
tidak akan bersifat kebendaan. Nikmat-nikmat itu akan merupakan penjelmaan-
keruhanian perbuatan dan tingkah-Iaku baik yang telah dikerjakan orang-
orang muttaqi di alam dunia ini. Kata-kata yang dipergunakan untuk
menggambarkan nikmat-nikmat itu, dalam Alquran telah dipabi hanya dalam
arti kiasan. Ayat yang sekarang pun dapat berarti bahwa karunia dan nikmat
!lahi yang akan dilimpahkan kepada orang-orang mukmin yang bertakwa
di alam akhirat bahkan jauh lebih baik dan jauh lebih berlimpah-limpah
dari yang dikhayalkan atau dibayangkan. Nikmat-nikmat itu akan berada
jauh di luar batas jangkauan daya cipta manusia.
1433
dan di akhirat; (2) kekalahan kaum Quraisy pada Pertempuran Badar dan
kejatuhan Mekkah; (3) kemalangan dan malapetaka lebih keeil yang menimpa
orang-orang kafir sebagai peringatan, sebelum mereka pada akhirnya
dibinasakan.
2328. Hari Pertempuran Badar yang juga disebut Hari Pemisahan (8:42).
Surah 32
C21 : 74. d4 : 142; 22: 70; 39: 4.
1434
AS-SAJDAH
b
2 : 88; 17: 3; 23: 50. 52 : 48.
Juz 21
22. Dan, tentu sekali aKami
akan membuat mereka merasakan
azab yang lebih ringan sebeJum
azab yang lebih besar,2327 supaya
mereka kembaJi bertaubat.
2327. '"Azab yang lebih ringan'" dan '"azab yang lebih besar'", masing-
masing dapat diartikan: (l) penderitaan-penderitaan dalam kehidupan sekarang
R. 3 24. bDan, sesungguhnya Kami
teJah memberi Kitab kepada Musa,
maka janganlah engkau ragu
tentang pertemuan dengannya, dan
Kami telah menjadikannya pe-
tunjuk bagi Bani Israii.
25. cDan telah Kami jadikan
dari antara mereka imam-imam
yang memberikan petunjuk atas
perintah Kami, sebab mereka sabar
dan mempunyai keyakinan kuat
kepada ayat-ayat Kami.
26. Sesungguhnya, Tuhan
engkau, Dia-Iah Yang akan dmeng_
adili di antara mereka pada Hari
Kiamat, mengenai apa yang
senantiasa di dalamnya mereka
berselisih.
23. Dan, siapakah yang Jebih
aniaya daripada orang yang di-
peringatkan akan Tanda-tanda
Tuhan-nya, kemudian berpaJing
darinya? Sesungguhnya Kami akan
menghukum orang-orang yang
berdosa.
Surah 32
AS-SAJDAH Juz 21
28. Apakah mereka tidak
melihat, bahwa Kami mengalir-
kan air ke bumi yang tandus
dan Kami mengeluarkan dengan
air itu atum buh-tum buhan,
yang darinya binatang ternak
mereka makan, dan diri mereka
sendirj? Apakah mereka tidak
melihat?
27. Apakah tidak menjadi
petunjuk bagi mereka, betapa
banyak keturunan teJah Kami
binasakan sebelum mereka, sedang
mereka berjaJan-jaJan di tempat
tinggaI mereka itu? Sesungguhnya
dalam yang demikian itu ada
Tanda-tanda. Apakah mereka tidak
mau mendengar?
a lO : 25: 20: 55: 25: 50.
J435
29. Dan mereka itu berkata,
"Bilakah kemenangan itu akan
tiba, jika kamu orang-orang yang
benar?"
30. Katakanlah, "Pada hari
kemenangan itU:
2328
bagi orang-
orang ingkar tidak bermanfaat
iman mereka, dan tidak pula
mereka diberi tangguh."
1437
Surah 33
AL-AHZAB
Ikhtisar Surah
Dengan kekuatan dan gengsi besar dalam politik diraih oleh Islam
dan dengan kemunculannya sebagai negara yang benar-benar sudah dev.'asa,
hukum-hukum syariat mulai diturunkan berturut-turut dengan deras untuk
membimbing kaum muslimin dalam urusan-urusan politik dan sosial. Surah
ini merangkum berbagai hukum semacam itu. Sebagai langkah permulaannya
ia menghapuskan kebiasaan yang sudah berurat-akar di kalangan kaum Arab;
mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri. Kemudian Surah ini
menyebutkan hubungan keruhanian sangat mendalam lagi hakiki yang terjalin
di antara Rasulullah s.a.w. dan kaum Muslimin. Dalam kedudukan sebagai
bapak ruhani, hubungan beliau dengan mereka lebih dekat daripada dengan
bapak mereka sendiri, sedang istri-istr! beliau adalah ibu mereka. Surah
ini lebih lanjut mernherikan gambaran yang agak terperinci mengenai
Pertempuran Khandak (Pertempuran Parit) yang merupakan pertempuran
paling sengit, yang sampai pacta saat itu pernah dihadapi orangorang Muslim.
Surah 32 AS-SAJDAH Juz 21
31. Maka berpalinglah dari
mereka dan tunggulah akihat
mereka, sesungguhnya mereka
pun sedang menunggu.
1436
Sesudah Hijrah
74, dengan bismillah
9
Diturunkan :
Ayatnya
Rukuknya :
Waktu Dituninkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini diturunkan di Medinah. Diturunkan di' antara tahun ke-5
dan ke-7 Hijrah, mungkin sampai tahun ke-8 dan ke-9. Cukup banyak
kesaksian terdapat dalam Surah ini sendiri guna membuktikan kenyataan
ini. Pada beberapa Surah yang terdahulu telah berulang-ulang dan dengan
tegas dikemukakan khabar gaib bahwa Islam akan terus menerus maju
dan menghimpuD kekuatan hingga seluruh Arabia akan rnenerima ajarannya
dan kemusyrikan akan lenyap dari negeri itu dan tidak akan timbul kernbali.
Dalam Surah yang langsung mendahuluinya - As-Sajdah - dinyatakan
bahwa orang-orang Islam akan dikaruniai serbaneka kenikmatan duniawi
dan kesejahteraan kebendaan. Menjelang penutup, orang-orang kafir telah
benanya dengan nada mencemoohl kapan khabar gaib mengenai kernenangan
Islam sertapenyebaran dan pengernbangannya yang meluas itu akan terpenuhi.
Pertanyaan itu telah mendapat jawaban tegas dalam Surah inl. Dinyatakan
di dalamnya bahwa khabar gaib mengenai kebangkitan dan kemajuan Islam
telah sempurna dan Islam sudah menjadi suatu kekuatan raksasa.
1439
dalam kedudukan yang terhormat dan mulia, dan dengan mengajarkan kepada
kaum Muslimin petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah agama mereka.
Kemudian Surah ini menyebutkan pernikahan Sitti Zainab dan Zaid La.
Kegagalan pernikahan itu dan kemudian pernikahan Sitti Zainab dengan
Rasulullah s.a.w. memenuhi tujuan ganda. Dengan menikahkan Zainab _
saudara sepupu Rasulullah s.a. w. sendiri, seorang wanita bangsawan Arab
tulen, yang sangat bangga akan leluhurnya dan akan kedudukan tinggi
dalam masyarakat - kepada seorang bekas budak belian, Rasulullah s.a.w.
telah berikhtiar melenyapkan semua perbedaan dan penggolongan kelas yang
menyakiti hati. dan yang karenanya masyarakat Arab telah menderita itu,
sebab menurut Islam semua orang bebas dan setaraf martabatnya dalam
pandangan Allah s.w.t.
Lebih lanjut Surah ini menyingkirkan kekeliruan paham yang mungkin
timbul dengan berlakunya penghapusan adat kebiasaan adopsi (mengangkat
anak), yakni, bahwa tanpa adanya anak lelaki sejati, Rasulullah s.a.w. akan
wafat tanpa berketurunan, dan jemaat beliau akan layu dan lama-kelamaan
mati disebabkan miskin ahliwaris. Surah ini mengatakan, bahwa memang
merupakan rencana Tuhan Sendiri, Rasulullah s.a.w. harus wafat tanpa
meninggalkan seorang pun anak lelaki; namun, hal demikian itu tidaklah
berarti bahwa beliau menjadi tidak berketurunan, karena beliau adalah bapak
ruhani seluruh umat manusia. Sebagai bukti praktis bagi pendakwaan ini,
beliau akan mewujudkan suatu jemaat yang terdiri dari anak-anak ruhani
yang muttaki dan sangat setia. Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa
oleh karena Rasulullah s.a.w. itu bapak ruhani orang-orang mukmin maka
istri-istri beliau merupakan ibu-ibu ruhani, dan oleh karena itu menikahi
salah seorang dari beliau-beliau bila Rasulullah s.a.w. sudah wafat adalah
dosa besar. Rasulullah s.a,w. sendiri disuruh agar jangan menceraikan seorang
pun dari istri-istri beliau yang masih hidup; begitu pula jangan menambah
lagi istri. Sedang istri-istri beliau dianjurkan agar, sesuai dengan kehormatan
sebagai Umul Mukminin, menaati peraturan-peraturan tertentu berkenaan
dengan pakaian dan sebagainya bila keluar dari rumah. Perintah yang
menganjurkan hidup sederhana dan sopan santun ini berlaku juga bagi
semua wanita Muslim lainnya. Menjelang akhir, Surah ini menyebutkan
tujuan hidup yang sangat tinggi bagi manusia dan tanggungjawabnya yang
berat selaku mahkota seluruh makhluk Tuhan. Ia telah dianugerahi kekuatan-
kekuatan dan kemampuan-kemampuan besar yang tidak diberikan kepada
wujud-wujud lain, dan oleh karena itu hanya dia sendirilah dari antara
semua makhluk dapat meresapkan dan mencerminkan sifat-sifat Tuhan di
dalam dirinya.
1438
Surah 33
AL-AHZAB
Juz 21
Seluruh bangsa Arab telah bersatu-padu melawan Islam, dan suatu lasykar
yang bersenjata lengkap berjumlah 10.000 sampai 20.000 orang telah berderap
maju menuju Medinah. Orang-orang Islam pada waktu itu hanya berjumlah
1.200 belaka, walaupun menurut sementara penulis jumlah mereka seluruhnya
yang dipekerjakan dalam penggalian parit itu, termasuk anak-anak dan kaum
wanita, ada sekitar 3.000 orang. Pertempuran itu sangat tidak seimbang.
Orang-orang Islam pada waktu itu berada dalam kedudukan yang sangat
sulit. Akan tetapi Allah s.w.t. mengirimkan balatentara-Nya, dan musuh
yang gagah perkasa itu dikacaubalaukan dan dicerai-beraikan. Pada beberapa
ayat selanjutnya Surah ini menyatakan bahwa sementara di dalam suatu
jemaat tidak kurang terdapat pengikut-pengikut yang tulus ikhlas lagi setia,
maka terdapat juga di tengah jajarannya orang-orang munafik dan mereka
yang lemah iman. Orang-orang munafik ini dengan suara nyaring mengaku
pengikut-pengikut sejati, akan tetapi ketika di dalam masa Rasulullah s.a.w.
Medinah diserang oleh kekuatan yang hebat, mereka minta agar dibebaskan
dari berperang di pihak orang-orang Islam dengan dalih-dalih lemah. Mereka
telah melanggar sumpah mereka. Kabilah Banu Quraizah, merekalah yang
mula-mula mengkhianati sumpah mereka dan meninggalkan kaum Muslimin
dalam kesulitan, ketika orang-orang Muslim sedang dikepung dari segala
penjuru dan nasib Islam sendiri terombang ambing. Sesudah Persekutuan
itu bubar, Rasulullah s.a.w. bertindak terhadap mereka dan mereka itu
menerima hukuman yang setimpaL
Sebagai akibat Pertempuran Khandak dan kemudian pengasingan kabilah
Banu Quraizah, maka bertimbun-timbunlah ghanimah (harta rampasan perang)
yang jatuh ke tangan kaum Muslimin. Dari keadaan semula suatu golongan
kecil yang teraniaya dan secara ekonomis lemah, mereka telah tumbuh
menjadi suatu negara kaya, kuat, dan makmur sentausa. Harta kekayaan
materi melahirkan kecenderungan kepada keduniaan, suatu kedambaan akan
kesenangan dan kemewahan, serta sikap masabodoh terhadap panggilan
untuk b';;'darma bakti dan berkorban. Terhadap gejala semacam itulah seorang
Pembaharu harus secara istimewa berjaga-jaga. Kecintaan akan kesenangan
dan kemewahan pada umumnya mula-mula menampakkan diri dalam lingkungan
rumah tangga, dan karena para anggota keluarga Rasulullah S.a.w. harus
menjadi teladan dalam perilaku sosial, maka selayaknya mereka diminta
supaya memberikan contoh dalam gaya hidup tidak mementingkan diri sendiri.
Istri-istri Rasulullah s.a.w. diminta memilih antara kehidupan mewah lagi
senang dan kehidupan serba sederhana lagi fakir bersama Rasulullah s.a.w.;
dan beliau-beliau tidak membuang waktu lagi dalam menetapkan pilihan
mereka. Beliau-beliau memilih hidup bersama Rasulullah s.a.w. Istri-istri
Rasulullah s.a.w. secara khusus diperintahkan memberikan contoh dalam
keshalehan dan ketakwaan yang cocok dengan kepribadian istri-istri seorang
nabi Allah yang terbesar, dan dalam memelihara wibawa dan tatakrama
Surah 33 AL-AHZAB Juz 21
Surah 33 AL-AHZAB luz 21
2329. Rasulullah s.a.w. telah dipanggil dengan gelar An-Nabi (Nabi
itu) dalam ayat ini dan pada berbagai tempat lain dalam Alquran. Tiada
nabi lain yang dipanggil demikian, baik dalam Kitab Suei mana pun, maupun
a1 1. blO : 110. c3 : 160; 26: 218.
I. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Wahai Nabi,J329 carilah per-
lindungan kepada Allah, dan
janganlah mengikuti orang-orang
kafir dan orang-orang munafik.
Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana,
3. bDan, turutilah apa yang
diwahyukan kepada engkau dari
Tuhan engkau. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan,
4. cDan bertawakallah kepada
Allah. Dan cukuplah Allah sebagai
Pemelihara.
5. Tidak Allah jadikan bagi
seseorang dua hati dalam dadanya,
dan Dia tidak pula menjadikan
istri-istrimu, yang kamu menjauhi
mereka dengan menyebut mereka
ibu,2330 ibu-ibumu yang hakiki, dan
Dia tidak pula menjadikan anak-
anak angkatmu
23J1
sebagai anak-
anakmu. Yang demikian itu hanya-
lah ucapanmu dengan mulutmu.
Dan Allah mengatakan yang hak,
dan Dia memberi petunjuk kepada
jalan yang lurus.
1440
Surah 33
AL-AHZAB Juz 21
6. Panggillah mereka, allak-
allak allgkal, dengan llama bapak
mereka. Hal itu lebih adil di sisi
Allah. Tetapi, jika kamu tidak
mengetahui bapak mereka, maka
mereka adalah saudara-saudara-
mu dalam agama dan sahabat-
sahabatmu. Dan tiada dosa atasmu
lelllallg kesalahan yang telah kamu
kerjakan dalam urusan ini; tetapi
kamu dimillia perlallggullg-jawab-
an alas apa yang sengaja diingin-
kan hatimu. Dan Allah adalah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
1441
dalam Alquran. Semua nabi lain telah dipanggil dengan nama aslinya.
Keistimewaan julukan ini menunjukkan, bahwa RasululJah s.a.w. adalah
n ~ N a b i yakni nabi yang paripurna. Atau julukan ini dapat juga mengisyaratkan
kepada sebuah nubuatan dalam Bible yang meramalkan kedatangan "nabi
itu" (Yahya 1:24, 25).
2330. Zhihar atau muzhaharah berarti, memisahkan diri sendiri dari
istrinya sendiri dengan' memanggilnya ibu (Lane).
2331. Ad'iya adalah bentuk jamak dari da'iy dan berarti, seorang yang diaku
anak oleh orang lain yang bukan bapaknya sendiri, anak angkat; orang yang asal-
usulnya atau silsilah keturunannya atau orangtuanya diragukan; seseorang yang
mengaitkan silsilah keturunannya kepada orangorang yang bukan bapaknya sendiri
yang sejati (Lane). Ayat ini berikhtiar menghapuskan dua macam adat-kebiasaan
yang mendarah daging dan yang tersebar luas di kalangan bangsa Arab di zaman
Rasulullah s.a.W. Yang paling buruk dari antara kedua maeam adat-kebiasaan itu
ialah zhihar. Seorang suami dalam keadaan naik darah, biasa menyebut ibu kepada
istrinya. Wanita yang rnalang itu dimahrumkan dari hak-haknya sebagai istri, namun
demikian ia tetap terikat kepada suami tanpa mempunyai hak menikah dengan orang
lain untuk jadi suaminya. Adat-kebiasaan yang lain ialah kebiasaan mengangkat
anak orang lain sebagai anak sendiri. Kebiasaan ini kecuali dikhawatirkan
menyebabkan kekalutan dalam hubungan darah, juga merupakan suatu kebiasaan
kekanak-kanakan dan dungu. Alasan bagi penghapusan kedua kebiasaan itu
dirangkum dalam kata-kata, Allah lidak menjadikan bagi seseorang dua buah hali
dalam dadanya. Hati manusia dipahami sebagai tempat bersemayam keharuan-
keharuan dan perasaan-perasaan. Hati hanya dapat melayani satu maeam keharuan
pada suatu saat tertentu. Keharuan-keharuan yang bertentangan tidak mungkin
Surah 33
AL-AHZAB Juz 21
7. Nabi itu lebih dekat kepada
orang-orang mukmin daripada
kepada diri mereka sendiri, dan
istri-istrinya adalah ibu-ibu
2332
mereka. QDan keluarga yang
sedarah adalah lebih dekat satu
sarna lain, menurut Kitab Allah,
daripada orang-orang mukmin dan
orang-orang Muhajir, keeuali jika
kamu berbuat kebaikan terhadap
sahabatmu.
2333
Yang demikian itu
di dalam Kitab Alquran telah tertulis.
dilayani oleh hati secara serentak pada waktu yang bersamaan. Lagi pula,
hubungan-hubungan manusiawi yang berbedaan memancing keharuan yang berlain-
lainan. Hanya semata-mata memanggil istrinya ibu sendiri atau memanggil seorang
asing anaknya tidak dapat memancing keharuan yang serasi di dalam hati. Istri
seseorang tidak mungkin menjadi ibunya dan begitu pula seorang orang asing tidak
mungkin menjadi anak kandungnya. Kata-kata yang keluar dari mulut semata-mata,
tidaklah dapat mengubah keadaan hati si pengucap kata-kata itu, begitu pula kata-
kata itu tidaklah dapat mengubah kenyataan-kenyataan yang tidak dapat
disembunyikan, mengenai hubungan jasmani.
2332. Ayat ini menghindarkan kemungkinan timbulnya dua macam tanggapan
dari penyalahartian perintah yang terkandung dalam ayat ke-6 di atas. Sementara
dalam ayat itu orang-orang mukmin dianjurkan supaya memanggil mereka dengan
nama bapak mereka, maka dalam ayat ini Rasulullah s.a.w. dengan sendirinya telah
disebut bapak orang-orang mukmin. Ayat sebelumnya membicarakan hubungan
darah, tetapi ayat yang sedang dibahas ini, membicarakan hubungan ruhani yang
ada antara Rasulullah s.a.w. dan orang-orang mukmin.
2333. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam yang telah menjelma
melalui kebapakruhanian Rasulullah s.a. w. mungkin telah menjuruskan orang-orang
kepada salah pengertian, bahwa orang-orang Islam dapat saling mewarisi harta
kekayaan masing-masing. Ayat ini berikhtiar menghilangkan salah pengertian itu
dengan menetapkan, bahwa hanya keluarga yang ada hubungan darah sajalah yang
dapat mewarisi satu sama lain dan bahwa dari keluarga sedarah pun hanya yang
/S mukmin saja yang dapat mewarisi satu sarna lain, sedang orang-orang yang ingkar
telah dicegah dari mewarisi harta keluarga mereka yang mukmin. Ayat ini pun
melenyapkan bentuk persaudaraan yang diadakan antara kaum Muhajirin dan kaum
Anshar, waktu kaum Muhajirin sampai di Medinah, yang menurut perjanjian
persaudaraan itu hahkan seorang Muhajir akan mewarisi juga harta yang
1442
Surah 33
."
__ 'dJ J.> >_>
"":"'''''''''' "" ... , .,; ...... ' \'\-:: 1,..
J"'" g: &"
AL-AHZAB
Juz 21
8. Dan /ngatlah aketika Kami
merigambil janji mereka dari para
nabi mereka itu, dan dari engkau,
dan dari Nuh, dan Ibrahim, dan
Musa dan 'Isa ibnu Maryam, dan
Kami pernah mengambil janji yang
kuat dari mereka itu,2334
9. Supaya Allah dapat bertanya
kepada orang-orang yang benar
tentang kebenaran mereka. bDan
Dia telah menyediakan bagi orang-
orang kafir azab pedih.
R. 2 10. Hai, orang-orang yang ber-
iman! Ingatlah nikmat Allah atas
kamu, ketika datang menyerang
kepadamu Iasykar- lasykar,2335 maka
Kami mengirimkan kepada mereka
angin taufan dan lasykar-Iasykar,2336
yang kamu tidak melihatnya. Dan
Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
1443
a3 : 82. bl8 103; 48 14; 76: 5.
ditinggalkan seorang Anshar. Persaudaraan, yang tadinya hanya merupakan
tindakan sementara dan diambil guna memulihkan kernbali keadaan kaum
Muhajirin itu, sekarang ditiadakan dan hanya hubungan darah - dan bukan
hubungan atas dasar keimanan semata - menjadi faklor penentu dalam menetapkan
pembagian warisan dan dalam urusan-urusan kekeluargaan Iainnya. Akan tetapi
Ukhuwah Islam/yah yang lebih luas berlanjm terus, dan orang-orang Muslim
diharapkan memperlakukan satu sarna lain seperti saudara.
2334. Empat orang nabi - Nabi Nuh, 'Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi
Isa - telah disebut-sebut seeara khusus dalam ayat ini, oleh karena beliau-beliau
itu menempati kedudukan lain daripada yang lain dalam silsilah kenabian sebelum
Islam. Nabi Nuh a.s. adalah nabi pertama yang membawa syariat dalam arti kata
sebenamya, sedang dalam diri Nabi Ibrahim a.S. terpusat kedua syariat - syariat
Nabi Musa dan syariat Islam, dan Nabi Musa a.s. adalah sebagai rekan Nabi
Muhammad s.a.w., sedang Nabi Isa a.s. adalah nabi terakhir dalam silsilah kenabian
kaum Bani Israil, dan sebagai perintis bagi kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.
Kata-kata, "janji mereka," berarti janji yang diambil dari mereka atau yang cocok
Surah 33 AL-AHZAB
dengan kehormatan dan kedudukan mulia mereka, dan selaras dengan tugas dan
tanggungjawab mereka.
2335. Dengan ayat ini ceritera dimulai tentang Pertempuran Khandak
(Pertempuran Parit), yang terjadi dalam tahun ke-5 Hijrah dan merupakan
pertarungan paling sengit di antara semua pertarungan yang sampai saat itu dihadapi
kaum Muslimin. Seluruh bangsa Arab bersatu padu melawan Islam. Kabilah
Quraisy di Mekkah, sekutu-sekutu mereka, kabilah-kabilah Ghathfan, Asyja',
Murrah, Fararah, Sulaim, Banu Sa'ad, dan Banu Asad, kabilah-kabilah penghuni
padang pasir Arabia Tengah, dibantu dan dihasut oleh pengkhianat-pengkhianat
- orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik - dari Medinah, bergabung
dalam suatu persekutuan besar melawan Rasulullah s.a.w. Suatu kekuatan raksasa
dengan tenaga berjumlah sekitar sepuluh sampai dua puluh ribu orang dipasang
menghadapi 1.200 orang Muslim (menurut beberapa penulis ada 3.000 orang
muslim, termasuk wanita dan anak-anak dipekerjakan menggali parit), dengan
perlengkapan dan perbekalan serba darurat. Pengepungan kota Medinah itu
berlangsung selama lima belas had sampai empat minggu. Islam muncul dari
kesulitan yang hebat ini jadi lebili kuat dan orang-orang kafIr Quraisy tidak pemah
mampu lagi berderap maju melawan Islam.
2336. Tenaga-tenaga alam - angin, hujan, dan dingin - membuat orang-
orang kafir kepayahan dan melesukan semangat mereka. Kata-kata itu dapat juga
menunjuk kepada lasykar malaikat yang memasukkan rasa takut ke dalam hati
orang-orang kafir dan menguatkan hati serta menambah keberanian orang-orang
Muslim. William Muir berkata, "Ransum diperoleh dengan susah-payah; perbekalan
makin berkurang, dan unta serta kuda setiap hari mati dalam jumlah besar; letih
dan semangat melesu; dalam keadaan demikian malam pun datling, dingin dan
angin berhembus bagai taufan serta hujan menggasak tanpa ampun perkemahan-
perkemahan tak terlindung. Badai berubah menjadi taufan samun. Api-api unggun
padam, tenda-tenda tertiup hingga roboh, alat-alat masak-memasak dan perkakas
lainnya berantakan" ("Life of Mohammad").
2337. Orang-orang kafir menyergap orang-orang Muslim dari setiap penjuru
- dari tempat-tempat ketinggian Medinah dan begitu juga dari datarandataran
rendah. Isyarat dalam kata-kata, "dan kamu berprasangka terhadap Allah dengan
bermacam-macam prasangka," ditujukan kepada kaum munafIkin dan bukan
kepada orang-orang Muslim yang tulus dan sabar.
1444
11. Ketika mereka datang
kepadamu dari atasmu dan dari
bawahmu,2337 dan ketika matamu
melantur dan hati sampai teng-
gorokan, dan kamu berprasangka
terhadapAlIah dengan bermacam-
macam prasangka.
Juz 21 Surah 33 AL-AHZAB Juz 21
as : IS. bS 50.
2337A. lnilah nama kota Medinah sebelum Hijrah.
2338. Kata-kata itu berarti, "Kembalilah kepada kepercayaanmu yang semula."
atau, "Pulanglah ke rumah kalian."
2339. Ayat ini bennaksud mengatakan bahwa andaikata ada musuh masuk
1445
12. Oi situlah orang-orang
mukmin diuji, adan mereka di-
goncangkan dengan suatu goncang-
an yang dahsyat.
13. bOan ingatlah ketika orang-
orang munafik dan mereka yang
di dalam hatinya ada penyakit
berkata, "Tidaklah Allah dan
Rasul-Nya menjanjikan kepada
kami melainkan janji yang dusta,"
14. Dan ketika segolongan dari
mereka berkata, "Hai, orang-orang
Yathrib
2337A
kamu muncrkin tidak
'"
dapat bertahan terhadap musuh.
oleh karena itu kembalilah
kamu. !!1338 Dan segolongan dari
mereka meminta izin kepada Nabi
dengan berkata, "Sesungguhnya
rumah kam i terbuka terhadap
serangan musuh, " Padahal rumah
mereka itu sebenal'lJya tidak
terbuka. Mereka hanya berusaha
melarikan diri.
15. Dan sekiranya musuh me-
masuki kota AIedinah dari daerah-
daerah sekitarnya, dan kemudian
mereka diminta bergabung dalam
kerusuhan terhadap kaum
Muslimin. tentulah mereka akan
melakukan-nya, dan mereka tidak
akan tinggal di Medinah melainkan
sebentar saja.
1339
1447
2341. Syuh berarti kebakhilan dan ketamakan: ungkapan itu berarti; (aJ bahwa
orang-orang munafik sangat bakhiI dalam memberikan bantuan kepada orang-orang
Muslim; (b) bahwa mereka sangat tamak mendapatkan uang, dan memaki-maki
orang-orang Muslim. bila ketamakan mereka tidak terpenuhi.
2342. Dengan ayat ke-13 gambaran tentang alam pikiran orang-orang munafik,
pada khususnya ketika mereka berhadapan dengan bahaya, telah mulai diberikan.
Gambaran itu telah menjadi lengkap dengan ayat iui. Orang-orang munafik itu
pengecut dan mudah PUlliS asa. Mereka pembohong dan tidak mempunyai rasa
hormat terhadap kekhidmatan janji yang diucapkan mereka. Mereka khianat, tak
setia, dan bermuka-dua. Mereka bakhil dan tamak. Pendek kata, mereka benar-
benar bertolak belakang dengan orang-orang mukmin sejati dalam watak mereka.
Surah 33 AL-AHZAB Juz 21
ke Medinah dari arah lain dan orang-orang munafik diajak kerjasama dengan dia
melawan orang-orang Muslim, niscaya mereka dengan senang hati dan dengan
segala suka hati melakukannya.
2340. Kata-kata itu menunjuk kepada perjanjian yang telah diadakan orang-
orang Yahudi di Medinah dengan Rasulullah S.a.w. bahwa mereka akan berkelahi
di pihak beliau melawan musuh mana pun yang menyerang Medinah.
Q 4 : 79; 62: 9. b39 : 39.
1446
16. Padahal sebenarnya
mereka dahulu telah mengikat janji
dengan AlIah
2340
sebelum ini, bahwa
mereka sekali-kali tidak akan
memalingkan punggung mereka.
Dan perjanjian yang telah diadakan
dengan Allah niscaya akan ditanya.
17. Katakanlah, a"Lari sekali-
kali tidak akan berfaedah bagimu
jika kamu Iari dari maut atau
terbunuh; dan meskipun demikian
kamu tidak akan diberi manfaat
kecual i sedikit."
18. Katakanlah, booSiapakah
dapat menyelamatkanmu dari Allah,
jika Dia berkehendak menimpakan
keburulcan kepadamu, atau jika
Dia berkehendak memberi rahmat
kepadamu?" Dan inereka tidak
akan mendapatkan seorang teman
hakiki dan tidak pula seorang
penolong selain Allah.
19. Sesungguhnya Allah me-
ngetahui orang-orang yang meng-
halang-halangi dari antara kamu
dan orang-orang yang berkata
kepada saudara-saudara mereka,
"Datanglah kepada kami," dan
mereka sama sekali tidak datang
untuk berperang,
Surah 33
AL-AHZAB Juz 21
20. Mereka bakhil kepadamu.
Apabila datang ketakutan, engkau
melihat mereka memandang
kepada engkau dengan matanya
berputar-putar seperti orang yang
menjadi pingsan karena dihampiri
maul. Tetapi, apabila ketakutan
berlalu, mereka menyerang engkau
dengan lidah yang tajam, karena
mereka sangat kikir mengenai
kebaikan yang datang kepada
engkau.
2341
Mereka tidak pernah
beriman; maka Allah telah men-
jadikan amal mereka sia-sia. Dan
yang demikian itu sangat mudah
bagi Allah.
21. Mereka masih mengharap-
kan agar lasykar-lasykar persekutuan
itu belum pergi; dan andaikata
lasykar-lasykar persekutuan itu
datang lagi, mereka menghendaki
berada di antara orang-orang Badui
Arab padang pasir, dan menanya-
kan berita tentang kamu. Dan
sekiranya mereka berada di
antaramu, mereka sama sekali tidak
akan ikut berperang.'341
1449
menentukan nasib seiuruh bangsa. Sebagai kanak-kanak beliau penyabar lagi gagah,
dan di ambang pintu usia remaja, beliau tetap merupakan contoh yang sempurna
dalam akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Pada usia setengah-baya beliau mendapat
julukan AI-Amin (si Jujur dan setia kepada amanat) dan selaku seorang niagawan
beliau terbukti paling jujur dan cennat. Beliau menikah dengan wanita-wanita, yang
di antaranya ada yang jauh lebih tua daripada beliau sendiri dan ada juga yang
jauh lebih muda, namun semua bersedia memberi kesaksian dengan mengangkat
sumpah rnengenai kesetiaan. kecintaan, dan kekudusan beliau. Sebagai ayah beliau
penuh dengan kasih sayang, dan sebagai sahabat beIiau sangat setia dan murah
hati. Ketika beliau diamanati tugas yang amat besar dan berat dalam usaha
memperbaiki suam masyarakat yang sudah rusak, beliau menjadi sasaran derita
aniaya dan pembuangan, namun beliau memikul semua penderitaan itu dengan
sikap agung dan budi luhur. Betiau bertempur sebagai prajurit gagah-berani dan
memimpin pasukan-pasukan. Beliau menghadapi kekalahan dan beliau memperoleh
kemenangan-kemenangan. Beliau menghakimi dan mengambil serra menjatuhkan
kepumsan dalam berbagai perkara. Beliau adalah seorang negarawan, seorang
pendidik, dan seorang pemirnpin.
"Kepala negara merangkap Penghuiu Agama, beliau adalah Kaisar dan Paus
sekaligus. Tetapi beliau adalah Paus yang tidak berlaga Paus, dan Kaisar tanpa
pasukan-pasukan yang megah. Tanpa balatentara tetap, tanpa pengawal, tanpa istana
yang megah, tanpa pungutan pajak tetap dan tertenm, sehingga jika ada orang
berhak mengatakan bahwa ia memerintah dengan hak ketuhanan, maka orang itu
hanyalah Muhammad, sebab beliau mempunyai kekuasaan tanpa alat-alat kekuasaan
dan tanpa bantuan kekuasaan. Beliau biasa melakukan pekerjaan rumah tangga
dengan tangan beliau sendiri, biasa tidur di atas sehelai tikar kulit, dan makanan
beliau terdiri dari kurma dan air putih atau roti jawawut, dan setelah melakukan
bermacam-macam tugas sehari penuh, beliau biasa melewatkan malam hari dengan
mendirikan shalat dan doa-doa hingga kedua belah kaki beliau bengkak-bengkak.
Tiada orang yang dalam keadaan dan suasana yang begitu banyak berubah, telah
berubah begitu sedikitnya" (Muhammad and Muhanunadanism" karya Bosworth
Smith).
2344. Isyarat ini ditujukan kepada khabar gaib tentang kekalahan lasykar katir
dan kemenangan Islam (38:12 dan 54:46).
Surah 33 AL-AHZAB Juz 21
1448
2343. Pertempuran Khandak mungkin merupakan percobaan paling pahit di
dalam seluruh jenjang kehidupan Rasulullab s.a.w., dan beliau keluar dari ujian
yang paling berat itu dengan keadaan akhlak dan wibawa. yang lebili tinggi lagi.
Sesungguhnyalah, pada saat yang sangat berbahayalah, yakm, ketlka dl sekltar gelap
gelita, atau dalam waktu mengenyam sukses dan kemenangan, yakm, ketlka musuh
bertekuk lutut di hadapannya, watak dan perangai yang sesungguhnya seseorang
diuji; dan sejarah memberi kesaksian yangjelas kepada kenyataan bahwa Rasulullah
s.a.w. baik dalam keadaan dukacita karena dirundung kesengsaraan dan pada saat
sukacita karena meraih kemenangan - tetap menunjukkan kepribadian agung lagi
mulia. Pertempuran Khandak, Uhud, dan Hunain menjelaskan dengan seterang-
seterangnya satu watak beliau yang indah, dan Fatah Mekkah (Kemenangan atas
Mekkah) memperlihatkan watak beliau lainnya. Mara bahaya tidak mengurangi
semangat beliau atau mengecutkan hati beliau; begitu pula kemenangan dan sukses
tidak merusak watak beliau. Ketika beliau ditinggalkan hampir seorang diri pada
hari Pertempuran Hunain, sedang nasib Islam berada di antara hidup dan mati.
beliau tanpa gentar sedikit pun dan seorang diri belaka maju ke tengah barisan
musuh seraya berseru dengan kata-kata yang patut dikenang selama-Iamanya, "Aku
nabi Allah dan aku tidak berkata dusta. Aku anak Abdul Muthalib. " Dan tatkala
Mekkah jatuh dan seluruh tanah Arab bertekuk lulu! maka kekuasaan yang mutlak
dan tak tersaingi itu tidak kuasa merusak beliau. Beliau menunjukkan keluhuran
budi yang tiada taranya terhadap musuh-musuh beliau.
Kesaksian lebih besar mana lagi yang mungkin ada terhadap keagungan watak
Rasulullah s.a.w. selain kenyataan bahwa pribadi-pribadi yang paling akrab dengan
beliau dan yang paling mengenal beliau, mereka itulah yang paling mencintai beliau
dan merupakan yang pertama-tama percaya akan misi beliau, yakni, iSlri beliau
yang tercinta, Silli Khadijah La.; sahabat beliau sepanjang hayat, Abu Bakar La.;
saudara sepupu yang juga menantu beliau, Ali La., dan bekas budak behau yang
telah dimerdekakaQ, Zaid La. Rasulullah s.a.w. merupakan contoh kemanusiaan
yang paling mulia dan model yang paling sempuma dalam keindahan dan
kebajikan. Dalam segala segi kehidupan dan watak beliau yang beraneka ragam,
tidak ada duanya dan merupakan contoh yang tiada bandingannya bagi umat
manusia untuk ditiru dan diikuti. Seluruh kehidupan beliau nampak dengan jelas
daa nyata dalam cahaya lampu-sorot sejarah. Beliau mengawali kehidupan beliau
sebagai anak yatirn dan mengakhirinya dengan berperan sebagai wasit yang
R. 3 22. Sesungguhnya kamu dapati
dalam diri Rasulullah, asuri teladan
yang sebaik-baiknya
2343
bagi orang
yang mengI1arapkan bertemu
dengan Allah dan Hari Kemudian
dan yang banyak mengingat Allah.
Surah 33
t 0;

@t;\,:J j
......
AL-AHZAB
Juz 21
23. Dan ketika orang-orang
mukmin melihat lasykar-Iasykar
persekutuan, mereka berkata,
"Inilah yang telah dijanjikan Allah
dan Rasul-Nya kepada kami;2J44
dan Allah dan Rasul-Nya telah
mengatakan yang benar."Dan hal
itu tidak menambah kepada mereka
keeuali keimanan dan kepatuhan.
Surah 33 AL-AHZAB
a48 : 6. 7.
1450
2345. Ayat ini merupakan kenang-kenangan besar terhadap kesetiaan.
keikhlasan dan kegigihan dalam irnan para pengikut Rasulullah s.a.w. Tak pernah
para pengikut nabi yang mana jua pun menerirna dari Tuhan surat keterangan bukti
kelakukan baik dan kesetiaan seperti itu. Seperti halnya wujud junjungan mereka
tidak ada tara bandingannya di antara nabi-nabi Allah dalam menunaikan tugas
beliau sebagai nabi, begitu pula para sahabat beliau tiada bandingannya dalam
memenuhi peranan yang diserahkan kepada mereka.
2346. Allah menangkis serangan-serangan lasykar persekutuan orang-orang
Arab.. Mereka terpaksa membatalkan pengepungan dan, dengan hati kesal dan
marah atas kegagalan mutlak dalam usaha mereka yang rendah dan buruk itu,
24. Di antara orang-orang yang
beriman, ada orang-orang yang
benar-benar telah menepati apa
yang dijanjikan mereka kepada
AlIah
23
" Maka sebagian dari
mereka telah menyempurnakan
niatnya, meninggal, dan di antara
mereka ada yang masih menunggu:
dan mereka tidak merubah sedikit
pun.
25. aAgar Allah membalas
orang-orang yang benar ilU atas
kebenaran mereka, dan meng-
hukum orang-orang munafik. jika
Dia menghendaki, atau member;
ampunan kepada mereka. Se-
sungguhnya Allah itu Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
26. Dan Allah telah mengem-
balikan orang-orang ingkar dalam
kemarahan mereka,2346 dan mereka
tidak memperoleh kebaikan apa-
pun. Dan Allah mencukupi orang-
orang mukmin dalam perang itu.
Dan Allah Maha Kuat, Maha
Perkasa.
Juz 21
Surah 33 AL-AHZAB Juz 21
27. Dan Dia lelah menurun-
kan orang-orang dari antara
Ahlikitab yang menolong mereka,
yakni orang-orang musyrik, adari
benteng-benteng mereka dan
memasukkan ketakutan ke dalam
hati mereka. Sebagian dari mereka
kamu bunuh dan sebagian kamu
tawan.
2347
28. Dan. Dia mewariskan
kepadamu tanah mereka dan rumah-
rumah mereka dan harta mereka,
dan suatu daerah yang belum
kamu menginjaknya."" Dan Allah
alas .segafa sesuatu berkuasa.
1451
pulanglah mereka ke rumah mereka, dan tidak pemah mempunyai kemampuan lagi
menyerang Medinah. Semenjak itu inisiatip beralih ke tangan orang-orang Islam.
Pertempuran Khandak menandai titik-balik dalam sejarah Islam. Dari suatu
goloogan yang tadinya sangat kecil !agi lemah, pula terns menerus diganggu dan
dianiaya. Islam telah menjadi suatu kekuatan raksasa di tanah Arab.
2347. Banu Quraizhah yang berwatak buruk telah mengadakan perjanjian
resmi dengan Rasulullah s.a.w. bahwa mereka akan membantu orang-orang Islam
jika musuh menyerang Medinah. Akan tetapi, pada saat terjadi Pertempuran
Khandak mereka itu rerbujuk oleh Huyay, pemimpin kaum Banu Nadhir, untuk
melanggar ikrar janji mereka dan menggabungkan diri dengan persekutuan orang-
orang Arab yang besar itu untuk bersama-sama melawan Islam. Ketika serangan
mereka rnenemui kegagalan mutlak, Rasulullah s.a.w. bergerak menghantam
mereka dan mengepung mereka dalam kubu pertahanan mereka. Pengepungan itu
berlangsung kira-kira 25 hari dan sesudah itu mereka setuju meletakkan senjata
dan lebih menyukai keputusan Sa'd bin Maadz, kepala suku Aus, daripada
keputusan Rasulullah S.a.w. Sa'd memutuskan perkara itu menurut hukum syariat
nabi Musa a.s. (Ulangan 20:10-15).
2348. Yang diisyaratkan di sini mungkin tanah Khaibar atau mungkin juga
kemenangan atas kerajaan Persia dan Romawi dan negerinegeri yang lebih jauh
letaknya, yang sampai saat itu orang-orang Muslim belum menginjakkan kaki
mereka.
Surah 33
,,, (',' , GJ':'"
-, ''-'\'" - .-. 'I'
.J "" -' "'7) OJ) <:.!"
AL-AHZAB
29. Wahai Nabi! Katakanlah
kepada istri-istrimu, "Jika kamu
menghendaki .kehidupan dunia ini
dan perhiasannya, maka marilah,
aku akan memberikannya kepada-
mu dan akan menceraikan kamu
dengan cara yang baik;"'9
30. "Tetapi, jika kamu meng-
hendaki Allah dan Rasul-Nya dan
rumah di akhirat, maka sesung-
guhnya Allah telah menyediakan
bagi mereka diantaramu yang
beramal baik, pahala yang besar."
31. Wahai, istri-istri Nabi'
Barangsiapa di antara kamu berbuat
kekejian yang nyata,2349A akan
dilipatgandakan
2350
azab baginya
dua kali lipat. Dan yang demikian
itu mudah bagi Allah.
2349. Oleh karena istri-istri Rasulullah s.a.w. harus menjadi contoh dalam
perilaku sosial, maka seyogianya beliau-beliau telah diminta supaya mem-
perlihatkan suri teladan dalam sikap melupakan kepentingan diri sendiri. Bukanlah
karena penggunaan uang dan kenikmatan hidup itu sarna sekali terlarang
beliau-beliau, akan tetapi yang pasti beliau-beliau diharapkan memperlihatkan sikap
melupakan diri sendiri bertaraf tinggi sekali. Kepada tafaf pengorbanan yang tinggi
bertalian dengan [aedah kebendaan dan kehidupan mewah serta serba ada inilah
yang dimaksudkan ayat ini dan beberapa ayat berikutnya. Kedudukan menjadi
teman-hidup Rasulullah S.a.w. menghendaki pengorbanan inl, dan kepada istri-istri
beliau dikatakan supaya memilih, apakah mau kehidupan mewah ataukah menjadi
teman-hidup beliau.
2349A. Perilaku yang tidak selaras dengan tafaf keimanan yang tertinggi.
2350. Bila beliau-beliau lebih menyukai kesenangan-kesenangan duniawi -
itulah arti kata fahisyah (Lane) yang dipergunakan dalam ayat ini - niscaya beliau-
beliau akan memperlihatkan contoh yang sangat buruk dan sebagai istri-istri
Rasulullah s.a.w. yang amal-perbuatannya harus ditiru oleh wanita-wanita Iainnya,
niscaya beliau-beliau hams rnemikul tanggung-jawab yang herat dan oleh karena
itu akan pantas menerima hukuman sebanyak dua kali lipat. Kebalikannya, bila
1452
Juz 21
R. 4
Surah 33
20 : (33.
AL-AHZAB
JUZXXII
Juz 22
1453
al9 : 56:
32. Tetapi, barangsiapa
2351
dari
antara kamu taat kepada Allah
dan RasllI-Nya serta beramal >haleh,
Kami akan memberi kepadanya
ganjarannya dua kal i lipat; dan
Kami telah menyediakan baginya
rezeki yang mulia.
33. Wahai, istri-istri Nabi'
Kamll tidak sarna dengan salah
seorang dari wanita-wanita lain
jika kamu bertakwa. Makajangan-
Iah kamu lembut dalam tutur-
kata,2352 orang yang
dalam hatinya ada penyakit, akan
tergiur; dan ucapkanlah perkataan
yang baik.
34. Dan tinggallah
2353
di rumah-
rumahmu dan janganlah memamer-
kan kecantikanmu seperti cara
pamer kecantikan zaman Jahiliah
dahulu. dan "dirikanlah shalat dan
bayarlah zakat, dan taatlah kepada
Allah dan Rasul-Nya. Sesllngguh-
nya Allah menghendaki agar dia
menghilangkan segala kekotoran
dari dirimu, I'ai ahlulbait, dan Dia
mensucikan kamu sesuci-sucinya.
beliau-beliau patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan memperlihatkan contoh yang
mulia dalam sikap melupakah diri sendiri, agar ditiru oleh orang-orang lain, maka
.ganjaran beliau-beliau pun akan sebanyak dua kali lipa!.
2351. Bentuk muzakkar (masculine gender) untuk katakerja yagnll!
dipergunakan, disebabkan oleh subyek (pokok kalimat) man yang selamanya diikuti
oleh katakerja berbentuk muzakkar.
1455
Surah 33
AL-AHZAB
Juz 22
35. Dan, ingatlah akan apa yang
dibacakan dalam rumah-rumahmu
dari Ayat-ayat Allah dan hikmah.
2354
Sesungguhnya Allah Maha Halus,
Maha Memaklumi.
1454
2352. Istri-istri Rasuiullah s.a.w. diperintahkan untuk memelihara manabat
beliau-beliau yang sangat tinggi dan supaya bertingkah laku yang sopan santun
dan tatakrama yang semestinya daJam dengan kaum pria. Semua
wanita Mu, lim pun tercakup dalam perintah ini.
2353. Kata-kata ini menunjukkan bahwa lapangan utama bagi kegiatan wanita
adalah rumahnya, tetapi bukan dalam ani, balma ia tidak baleh meninggalkan
batas-batas tembok halaman rumahnya. Ia boleh keluar rumah sebanyak dianggap
perlu untuk melaksanakan tugas yang sah dan menyempurnakan keperluan yang
sah. Akan tetapi, untuk bergerak kian kemari dalam lingkungan masyarakat yang
berbaur antara laki-laki dan perempuan, dan mengambil bagian dalam segala
peranan dan pekerjaan bahu membahu dengan kaum pria, dan dengan berbuat
demikian akan melalaikan dan merugikan kewajiban khusus rumah tangga selaku
ibu rumah adalah bukan konsep Islam mengenai kewanitaan yang ideal.
Istri-istri RasululJah s.a.\\'. seeara khusus diminta supaya "tinggal di rumah!', sebab
kemuliaan martabat tinggi beIiau-beliau sebagai ummul mukminin menghendaki
demikian, dan juga sebab orang-orang Muslim sering berkunjung kepada beliau-
beliau untuk berziarah dan memohon petunjuk dari beliau-beliau mengenai hal-
hal keagamaan yang penting. Perintah itu berlaku sarna bagi semua wanita Muslim.
Merupakan gaya bahasa Alguran bahwa di mana nampak seruan itu seolah-olah
khusus ditujukan kepada RasululJah s.a.w., seruan itu ditujukan juga kepada semua
orang Muslim; begitu pula perintah yang ditujukan kepada istri-istri RasululJah
5.8.W. itu berlaku juga bagi semua wanita Muslim.
Ungkapan, ahlalbait, pada pokoknya dan terutama dikenakan kepada istri-istri
RasululJah s.a.w. Hal ini jelas sekali dari konteksnya dan dari ayat-ayat I J:74 dan
28:13. Akan tetapi, dalam ani yang luas ungkapan itu meliputijuga semua anggota
keluarga yang membentuk rumah tangga seseorang, bahkan anak-anaknya dan
cucu-cucunya juga. Ungkapan itu dipergunakan juga oleh RasululJah s.a.w. untuk
beberapa sahabat beliau yang terpilih. "Salman adalah anggota keluarga kami.. "
demikian suatu sabda RasululJah s.a.w. yang temasyhur (Shaghir).
2354. Istri-istri RasululJah s.a.w. yang mulia itu tidak hanya diminta berperan
sebagai contoh kebajikan, keshalehan, dan ketakwaan bagi orang-orang mukmin,
melainkan harus mengajar mereka asas-asas dan ajaran-ajaran Islam yang telah
diterima beliau-beliau dari RasululJah s.a.w.
Surah 33
AL-AHZAB Juz 22
Q 9 : 112.
R. 5 36 aSesungguhnya laki-laki
Muslim dan perempuan Muslim dan
mukmin laki-Iaki dan mukmin
perempuan, dan laki-laki yang
patuh dan perempuan-perempuan
yang patuh, dan laki-laki yang jujur
dan perempuan-perempuan yang
jujur, dan laki-Iaki yang sabar dan
perempuan-perempuan yang sabar
dan laki-Iaki yimg merendahkan diri
dan perempuan-perempuan yang
merendahkan diri, dan laki-Iaki
yang bersedekah dan perempuan
yang bersedekah, dan laki-laki yang
berpuasa dan perempuan-perem-
puan yang berpuasa, dan laki-laki
yang memelihara keharmatan dan
kesucian mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara ke-
harmatan dan kesucian mereka, dan
laki-laki yang banyak mengingat
Allah dan perempuan-perempuan
yang banyak mengingat Dia, Allah
telah menyediakan bagi semua
mereka itu ampunan dan ganjaran
yang besar.
2355
2355. Ayat ini mengandung sangkalan yang paling jitu terhadap tuduhan,
bahwa Islam memberi kedudukan yang rendah terhadap kaum wan,ta. Menurut
Alguran, kaum wanita berdiri sejajar dengan kaum pria dan mereka dapat mencap..
ketinggian-ketinggian ruhani yang dapat dicapai kaum pria, dan menikmat, semua
hak politik dan sosial yang dinikmati kaum pria. Hanya. karena lapangan keg,atan
mereka berbeda, maka kewajiban-kewajiban mereka lain. Perbedaan dalam tugas
kedua goIongan jenis kelamin inilah, yang dengan keIiru atau dengan
sengaja, telah disalahanikan oleh pengecam-pengecam yang t,dak bersahabat
terhadap Islam, seolah-olah memberikan kedudukan lebih rendah kepada kaum
wanita.
1457
kehendak Rasulullah s.a.w., beliau setuju menikah dengan Zaid, walau bertentangan
dengan kecenderungan hati beliau pribadi. Rasulullah s.a.w. tidak memaksa Silti
Zainab menerima Zaid sebagai suami. Silti Zainab hanyalah menghormati keinginan
Rasulullah s.a.w.
2357. Zaid ibn.Harits La. seorang pemuda yang dimerdekakan oleh Rasulullah
. s.a.w., yang diambil beliau sebagai anak angkat beliau, sebelum pengangkatan itu
dinyatakan tidak SaIl dalam Islam.
2357A. Telah menceraikan istrinya; wathar berarti, kepentingan; keperluan,
hal yang diperlukan (Lane).
2357B. Silti Zainab itu anak bibi Rasulullah s.a.w.; oleh karena itu beliau
seorang bartgsawati Arab tulen, sangat bangga akan leluhur beliau dan akan
kedudukan mulia dalam masyarakat. Islam menganggap dart telah memberi kepada
dunia - peradaban dan kebudayaan yang di dalamnya tiada pembagian kelas, tiada
kebangsawanan warisan, tiada hak-hak istimewa. Semua manusia bebas dan setara
dalam pandangan lIahi. Rasulullah s.a.w. menghendaki agar pelaksanaan cita-cita
luhur agama Islam ini dimulai oleh keluarga beliau sendiri. Beliau ingin agar Sitti
Zainab menikah dengan Zaid, yang kendatipun telah dimerdekakan oleh Rasulullah
s.a.w., sayang sekali ia masill tetap dianggap budak oleh sebagian orang. Justru
cap perbudakan itulah, pemisah antara "orang merdeka" dan "orang belian", yang
diikhtiarkan oleh Rasulullah s.a.w. menghilangkannya melalui pemikahan Silti
Zainab dengan Zaid. Karena rnenjunjung tinggi keinginan Rasulullah s.a.\\'. maka
Silti Zainab menyetujui usul itu. Maksud Rasulullah s.a.w. telah tercapai.
Pemikahan itu meniadakan perbedaan dan pembagian kelas. Hal itu merupakan
peragaan amaliah akan elta'cita luhur agama Islam. Akan tetapi, malang sekali
pemikahan itu berakhir dengan kegagalan, bukan disebabkan oleh perbedaan
kedudukan sosial antara Silti Zainab dan Zaid, melainkan karena tidak ada
persesuaian dalam pembawaan dan perangai mereka, dan juga oleh sebab perasaan
rendah diri yang diderita Zaid seudiri. Tentu saja kegagalan pemikahan itu membuat
hati Rasulullah s.a.w. sedillo Tetapi kejadian itu pun memenuhi suatu maksud yang
sangat berguna. Sesuai dengan perintah l1ahi, sebagaimana disebutkan pada bagian
akhir ayat ini, Rasulullah s.a.w. sendiri menikahi Silti Zainab, yang dengan
demikian membongkar sampai ke akar-akamya kebiasaan yang telah mendarah-.
daging pada orang-orang Arab zaman jahiliah, bahwa merupakan pantangan bagi
seseorang mengawini bekas istri anak angkatnya. Kebiasaan mengangkat anak
dihapuskan dan dengan itu anggapan keliru itu ditiadakan. Oleh karena itu
pemikahan Silti Zainab dengan Zaid memenuhi suatu tujuan lubur lainnya.
Kata-kata, "bertakwalah kepada Allah," mengandung arti bahwa Zaid ingin
meneeraikan Silti Zainab dan karena perceraian itu, menurut Islam, sangat tidak
diridahi dalam pandangan Tuban, maka Rasulullah s.a. w. menganjurkan kepadanya
agar tidak berbuat demikian. Anak kalimat, "... tahanlah isterimu pada dirimu
sendiri, " dapat dikenakan baik kepada Zaid maupun kepada Rasulullah s.a.w. Kalau
dikenakan kepada Zaid La., maka kalimat itu akan berarti, bahwa Zaid La. tidak
suka kalau akibat pereeraian dengan Silti Zainab La. akan nampak, barangkali
karena sebagaimana temyata dari kata-kata, "bertakwalah kepada Allah," titik berat
2356. Kejadian yang langsung berkaitan dengan turunnya ayat ini mungkin
terjadi karena keraguan Silti Zainab r.a. menuruti keinginan yang sangat diidam-
idamkan oleh Rasulullah sa.w. agar Silti Zainab menikah dengan Zaid, budak beliau
yang telah dimerdekakan. Kita patut memuji Silti Zainab, karena menghormati
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
1456
37. Dan tidak layak bagi laki-
laki mukmin ataupun perempuan
mukmin, aapabila Allah dan Rasul-
Nya telah memutuskan sesuatu
perkara, lalu mereka menentukan
p il ihan sendiri dalam urusan
mengenai diri mereka.
2356
Dan
barangsiapa durhaka terhadap Allah
dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia
telah sesat, kesesatan yang nyata.
38. Dan, ingatlah ketika engkau
berkata kepada orang yang Allah
telah memberi nikmat dan engkau
pun telah memberi nikmat
kepadanya,2357 "Tahanlah istrimu
pada dirimu sendiri dan ber-
takwalah kepada Allah," sedang
engkau menyembunyikan dalam
hatimu apa yang Allah hendak
menampakkannya, dan engkau takut
kepada manusia, padahal Allah
lebih berhak agar engkau takut
kepada-Nya. Maka tatkala Zaid
menyempurnakan keperluannya
terhadap dia,2357A Kami menikahkan
engkau dengan dia, supaya tidak
akan ada keberatan bagi orang-
orang mukmin untuk menikahi
bekas istri anak-anak angkat
mereka, apabila mereka telah
menyempumakan kehendak mereka
mengenai mereka. Dan keputusan
Allah pasti akan terlaksana. 2357B
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
Surah 33 AL-AHZAB
39. Tidak ada suatu keberataI)
atas Nabi tentang apa yang telah
diwajibkan Allah
23
" kepadanya. Ini-
lah sunnah Allah yang Dia tetapkan
terhadap orang-orang yang telah
berlalu sebelumnya. Dan perintah
Allah adalah suatu keputusan yang
telah ditetapkan.
Juz 22
1458
kesalahan terletak lebih banyak pada diri beliau, daripada pada diri Silti Zainab
r.a. Tetapi, kalau dikenakan kepada Rasulullah S.a.w. maka kata-kata itu akan berarti
bahwa sebab pemikahan antara Zaid dan Silti Zainab itu telah diatur atas permintaan
dan kehendak beliau, maka dengan sendirinya beliau tidak suka kalau pemikahan
itu pecah. Anak kalimat itu pun menunjukkan, bahwa Rasulullah s.a.w. khawatir
kalau-kalau putusnya pemikahan yang telah mengakibatkan suatu hal yang
nampaknya merupakan kegagalan dalam rangka percobaan Ukhuwah islamiyah atau
persaudaraan menurut Islam akan menyebabkan tumbuhnya beberapa kecaman dan
kegelisahan dalam pikiran orang-orang yang lemah iman. Inilah kekhawatiran yang
menekan sekali perasaan Rasulullah s.a. w. Kata-kata, "engkau takut kepada
manusia, " agaknya menunjuk kepada kekhawatiran beliau ini.
Beberapa kiritikus lawan Islam dari kalangan Kristen berlagak telah
menemukan suatu dasar dalam pemikahan Rasulullah s.a.w. dengan Silti Zainab
La. untuk melakukan serangan keji terhadap beliau. Telah dinyatakan oleh mereka,
bahwa karena secara kebetulan Rasulullah s.a.w. melihat Silti Zainab r.a., beliau
jatuh cinta karena terpesona oleh kecantikannya, dan karena Zaid La. telah
mengetahui hasrat Rasulullah S.a.w. untuk memperistrikan Zainab r.a., lalu berusaha
menceraikan istrinya. Kenyataan bahwa musuh-musuh pun yang menyaksikan
seluruh kejadian itu dengan mata mereka sendiri, tidak berani mengaitkan dasar
pikiran (motif) rendah seperti kini dikaitkan kepada beliau oleh kritikus-kritikus
yang hidup sesudah lewat beberapa abad itu, sama sekali melenyapkan tuduhan
keji dan sungguh tak berdasar itu, sampai ke akar-akarnya. Silti Zainab adalah
saudara sepupu beliau dan karena demikian dekatnya hubungan kekeluargaan beliau
maka Rasulullah s.a.w. pasti telah melihat beliau acapkali sebelum "pardah"
diperintahkan. Kecuali itu, karena menghormati keinginan Rasulullah s.a.w. yang
terus menerus dikemukakan itulah, maka Silti Zainab telah menyetujui dengan rasa
enccan untttk menikah dengan Zaid. Tersurat di dalam riwayat bahwa Silti Zainab
bb
dan kakaknya telah berhasrat sebelum beliau menikah dengan Zaid, agar beliau
diperistri Rasulullah S.a.w. sendiri. Apakah kiranya yang menghambat Rasulullah
s.a.w. ,.memperistri beliau ketika beliau masih gadis dan beliau sendiri
mengharapkan diperistri oleh Rasulullah s.a.w.? Seluruh peristiwa itu agaknyajelas
merupakan rekaan "yang kaya" dayaeipta para kritikus yang tidak bersahabat
terhadap Rasulullah s.a.w., dan mempereayai hal itu merupakan suatu penghinaan
terhadap akal sehat manusia.
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
40. Orang-orang yang me-
nyampaikan amanat Allah dan atakut
kepada-Nya, dan tiada mereka takut
siapapun selain Allah. Dan eukuplah
Allah sebagai Penghisab.
41. Muhammadbukanlah
bapak salah seorang diantara laki-
lakimu, akan tetapi ia adalah Rasul
Allah dan meterai sekalian nabi,2359
dan Allah Maha Mengetahui segal a
sesuatu.
1459
2358. Yang diisyaratkan dalam kata-kata itu ialah pemikahan Rasulullah s.a.w.
dengan Silti Zainab r.a. Kata-kata itu menunjukkan bahwa pemikahan beliau terjadi
dalam menaati suatu peraturan !lahi yang khusus sifatnya.
2359. Khatam berasal dari kata khatama yang berarti: ia memeterai, meneap,
mensahkan atau mencetakkan pada barang itu. Inilah arti-pokok kata itu. Adapun
arti kedua ialah: ia' mencapai ujung benda itu; atau menutupi benda itu, atau
melindungi apa yang tertera dalam tulisan dengan memberi tanda atau mencapkan
secereah tanah liat di atasnya, atau dengan sebuah meterai jenis apa pun. Khatam
berarti juga sebentuk einein stempel; sebuah segel, atau meterai dan sebuah tanda;
ujung atau bagian terakhir dan hasil atau anak (eabang) suatu benda. Kata itu pun
berarti hiasan atau perhiasan; terbaik atau paling sempuma. Kata-kata khatim, khatm
dan khatam hampir sama artinya (Lane, u f r d ~ Fat-h, dan Zurqani). Maka kata
khatamall Ilabiyyill akan berarti meterai para nabi; yang terbaik dan paling sempuma
dari antara nabi-nabi; hiasan dan perhiasan nabi-nabi. Arti kedua ialah nabi terakhir.
Di Mekkah pada waktu semua putra Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia
semasa masih kanak-Kanak, musuh-musuh beliau mengejek beliau seorang abtar
(yang tidak mempunyai anak laki-Iaki), yang berarti karena ketidakadaan ahliwaris
lelaki itu untuk menggantikan beliau, jemaat beliau eepat atau lambat akan menemui
kesudahan (Muhith). Sebagai jawaban terhadap ejekan orang-orang kafl[, secara
tegas dinyatakan dalam Surah AI-Kautsar, bahwa bukan Rasulullah s.a.w.
melainkan musuh-musuh beliaulah yang tidak aRan berketurunan. Sesudah Surah
AI-Kautsar diturunkan, tentu saja terdapat anggapan di kalangan kaum Muslimin
di zaman permulaan bahwa Rasulullah s.a.w. akan dianugerahi anak-anak lelaki
yang akan hidup sampai dewasa. Ayat yang sedang dibahas ini menghilangkan
salah paham itu, sebab ayat ini menyatakan bahwa Rasulullah s.a. w., baik sekarang
maupun dahulu ataupun di masa yang akan datang bukan atau tidak pemah akan
menjadi bapak seorang orang lelaki dewasa (rijal berarti pemuda).
Surah 33 AL-AHZAB
Dalam pada itu ayat ini nampaknya bertentangan dengan Surah AI-Kautsar,
yang di dalamnya bukan Rasulullah, melainkan musuh-musuh beliau yang diancam
dengan tidak akanberketurunan, tetapi sebenamya berusaha menghilangkan keragu-
raguan dan prasangka-prasangka terhadap timbulnya arti yang kelihatannya
bertentangan itu. Ayat ini mengatakan bahwa Baginda Nabi Besar Muhammad
s.a.w. adalah rasul Allah, yang mengandung arti bahwa beliau adalah bapak ruhani
seluruh umat manusia dan beliau juga Khataman Nabiyyin, yang maksudnya bahwa
beliau adalah bapak ruhani seluruh nabi. Maka bila beliau bapak ruhani semua
orang mukmin dan semua nabi, betapa beliau dapat disebut abtar atau tak
berketurunan. Bila ungkapan ini diambil dalam arti bahwa beliau itu nabi yang
terakhir, dan bahwa tiada nabi akan datang sesudah beliau, maka ayat ini akan
nampak sumbang bunyinya dan tidak mempunyai pertautan dengan konteks ayat,
dan daripada menyanggah ejekan orang-orang kafrr bahwa Rasulullah s.a.w. tidak
berketurunan, malahan mendukung dan menguatkannya. Pendek kata, menurut arti
yang tersimpul dalam kata khatam seperti dikatakan di atas, maka ungkapan
Khataman Nabiyyin dapat mempunyai kemungkinan empat macam arti: (I)
Rasulullah s.a.w. adalah meterai para nabi, yakni, tiada nabi dapat dianggap benar,
kalau kenabiannya tidak bermeteraikan Rasulullah. Kenabian semua nabi yang
sudah lampau harus dikuatkan dan disahkan oleh Rasulullah s.a.w. dan juga tiada
seorang pun yang dapat mencapai tingkat kenabian seiudah beliau, kecuali dengan
menjadi pengikut beliau. (2) Rasulullah s.a.w. adalah yang terbaik, termulia, dan
paling sempuma dari antara semua nabi dan juga beliau adalah sumber hiasan bagi
mereka (Zurqani, Syarah Muwahib al-Laduniyyah). (3) Rasulullah s.a.w. adalah
yang terakhir di antara para nabi pembawa syari'a!. Penafsiran ini telah diterima
oleh para ulama terkemuka, orang-orang sud dan waliullah seperti Ibn 'Arabi, Syah
Waliullah, Imam 'Ali Qari, Mujaddid Alf Tsani, dan lain-lain. Menurut ulama-
ulama besar dan para waliullah itu, tiada nabi dapat datang sesudah Rasulullah
s.a.w. yang dapat memansukhkan (membatalkan) mil/ah beliau atau yang akan
datang dari Iuar umat beliau (Futuhat, Tafhimat, Maktubat, dan Yawaqit wa'l
Jawahir). Silti Aisyah r.a. istri Rasulullah s.a.w. yang amat berbakat, menurut
riwayat pemah mengatakan, "Katakanlah bahwa beliau (Rasulullah s.a.w.) adalah
Khataman Nabiyyin, ietapi janganlah mengatakan tidak akan ada nabi lagi sesudah
beliau" (Mantsur).(4) Rasulullah s.a.w. adalah nabi yang terakhir (Akhirul Anbiya)
hanya dalam arti kata bahwa semua nilai dan sifat kenabian terjelma dengan
sesempuma-sempumanya dan selengkap-lengkapnya dalam diri beliau: khatam
dalam arti sebutan terakhir untuk menggambarkan kebagusan dan kesempumaan,
adalah sudah lazim dipakai. Lebih-lebih Alquran dengan jelas mengatakan tentang
bakal diutusnya nabi-nabi sesudah Rasulullah s.a.w. wafat (7:36). Rasulullah s.a.w.
sendiri jelas mempunyai tanggapan tentang berlanjutnya kenabian sesudah beliau.
Menurut riwayat, beliau pemah bersabda, "Sekiranya Ibrahim (putra beliau) masih
hidup, niscaya ia akan menjadi nabi" (Majah, Kitab al-Jana'iz) dan, "Abu Bakar
adalah sebaik-baik orang sesudahku, kecuali bila ada seorang nabi muncul" (Kanz).
1460
Juz 22
Surah 33
AL-AHZAB
62 : II. b3 : 42' 19: 12. c2 258' 14 . 6' 57 . 10 65
d ' . , ., . ; . 12.
10 : II: 36 : 59. e25 : 57; 35 : 25; 48: 9.
4 : 104; 8: 46;
Juz 22
R. 6 42. Hai orang-orang yang ber-
iman! Ingatlah kepada Allah
sebanyak-banyaknya,
43. bDan bertasbihlah kepada-
Nya pada waktu pagi dan petang.
44. Dia-Iah Yang menganu-
gerahkan rahmat-Nya kepada kamu,
dan malaikat-malaikat-Nya pun
berdoa bagililU,2359A supaya Dia
mengeluarkan kamu dari segal a
kegelapan kepada Ccahaya. Dan Dia
Maha Penyayang terhadap orang-
orang yang beriman.
45. dHadiah mereka, ketika
mereka menemui-Nya ia/ah,
"Salam." Dan Dia menyediakan
bagi mereka ganjaran yang sangat
mulia.
46. Wahai Nabi! Sesungguh-
nya Kami telah mengutus engkau
sebagai saksi dan pembawa khabar
suka dan pemberi peringatan.
47. eDan juga sebagai penyeru
kepada Allah dengan perintah-Nya,
dan sebagai matahari yang me-
mancarkan cahaya.
2360
1461
2359A. Kata Yllshalli berarti, mengirim selawat dan doa.
. 2360. Sebagaimana matahari merupakan titik-pusat alam semesta lahiriah,
pnbadl Rasulullah s.a.w. pun merupakan titik-pusat alam kerohanian.
Behau men:pakan. matnhari dalam jumantara nabi-nabi dan mujaddid-mujaddid,
yang. sekahan banyak bintang dan bulan berkeliling di sekitar beliau dan
memmJam ,cahaya dari beliau. Beliau diriwayatkan pemah bersabda "Sahabat-
sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang yang begitu banyak; siapa di antara
mereka kamu ikut, kamu akan mendapat petunjuk" (Shaghir).
Surah 33 AL-AHZAB
48. Dan berikanlah khabar suka
kepada orang-orang mukmin, bahwa
sesungguhnya bagi mereka ada
karunia yang besar dari Allah.
49. QDan janganlah mengikuti
orang-orang kafir dan orang-orang
munafik, dan janganlah menghirau-
kan gangguan mereka, dan
bertawakkallah kepada Allah. Dan
cukuplah Allah sebagai Pelindung.
50. Wahai orang-orang yang
beriman, apabila kamu menikahi
wanita-wanita mukmin, kemudian
kamu mentalak mereka bsebelum
kamu menyentuh mereka, maka tidak
ada bagimu atas mereka batas waktu
yang kamu hitung. Maka bekalilah
mereka dan suruhlah mereka pergi
dengan cara yang sebaik-baiknya.2J
61
51. Wahai Nabi, sesungguhnya
telah Kami halalkan bagi engkau
istri-istri engkau yang telah engkau
lunasi maskawin mereka, demikian
pula yang dimiliki tangan kanan
engkau dari antara mereka yang
telah diberikan Allah kepada
engkau sebagai tawanan perang, dan
demikian pula anak,anak perempuan
saudara-saudara lelaki bapak
engkau, dan anak-anak perempuan
saudara-saudara perempuan bapak
engkau, dan anak-anak perempuan
saudara-saudara lelaki ibu engkau,
dan anak-anak perempuan saudara-
saudara perempuan ibu engkau yang
telah berhijrah beserta engkau, dan
wanita-wanita mukmin yang lain,
Juz 22
1462
alS : 29; 25: 53. b2 : 237.
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
2361. Kata-kata, "dan suruhlah mereka pergi dengan cara yang sebaik-
baiknya, " mengandung arti: (1) bahwa janganlah ada anggapan terhadap wanita
yang diceraikan itu aib atau hina; (2) bahwa wanita yang diceraikan itu hendaknya
dibayar lebih dari maskawin yang telah ditentukan, dan (3) bahwa sesudah bereerai
kebebasan berbuat sesuka hatinya berkenaan dengan dirinya, tidak boleh diganggu-
gugat.
2362. Ayat ini harns dibaea bersama-sama dengan ayat-ayat 29 dan 30 di
atas yang di dalamnya istri-istri Rasulullah s.a.w. disilakan memilih antara menjadi
ternan hidup Rasulullah s.a.w. dan faedah-faedah serta kesenangan-kesenangan
hidup duniawi; namun beliau-beliau memilih jadi ternan hidup Rasulullah S.a.w.
Ayat ini dengan sendirinya mengisyaratkan kepada jawaban istri-istri Rasulullah
5.3. w. yang tercantum di dalam buku-buku sejarah, akan tetapi dengan sengaja tidak
disebut dalam Alquran. Hingga beliau-beliau memberi jawaban, hubungan jasmani
antara beliau-beliau dengan Rasulullah s.a.w. seakan-akan masih dalam keadaan
terkatung. Sementara istri-istri Rasulullah s.a.w. memilih jadi ternan hidup beliau
daripada hartabenda dan kesenangan duniawi, beliau pun mempunyai tenggang
rasa besar terhadap perasaan istri-istri beliau, dan sungguh pun beliau diberi
kebebasan memilih tetap mempertahankan hanya istri-istri yang disukai beliau (ayat
52), beliau tidak menggunakan hak pilih itu dan mempertahankan istri-istri beliau
semuanya.
Pernikahan Rasulullah s.a.w. didorong oleh pertimbangan-pertimbangan sangat
mulia dan bukan oleh niat-niat seperti dituduhkan kepada beliau oleh para
pengeritik beliau yang bodoh dan keji. Dengan hanya satu pengeeuaiian, yakni
pernikahan beliau dengan Sitti Aisyah La., yang keadaan-keadaan di kemudian hari
membenarkan sepenuhnya pilihan beliau itu, beliau hanya memperistri janda-janda
yang ditinggal wafat atau diceraikan oleh suami. Beliau menikahi Sitti Hafsah La.,
yang suaminya syahid dalam Pertempuran Badar; Sitti Zainab binti Khuzaimah
1463
jika ia menawarkan diri kepada
Nabi, jika Nabi sendiri ingin
menikahinya; perinlah ini hanya
khusus bagi engkau dan bukan bagi
orang-orang mukmin lainnya. Kami
mengetahui apa yang telah Kami
wajibkan atas mereka mengenai
istri-istri mereka dan yang dimiliki
tangan kanan rnereka, supaya tidak
menjadi kesempitan bagi engkau.
Dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.
2362
1465
2363. Sedangkan, di satu pihak, istri-istri Rasulullah s.a.w. diberi kebebasan
memilih antara menjadi teman-hidup beliau dan inenikmati hidup mewah dan
kekayaan duniowi (33:29-30), di pihak lain Rasulullah s.a.w. juga diberi hak
memilih mempertahankan atau berpisah dari istri-istri beliau yang mana pun, Semua
istri beliau tidak membuang waktu untuk menyatakan pilihan beliau-beliau. Beliau-
beliau memilih menyerahkan nasib kepada Rasulullah s.a.w. Di pihak Rasulullah
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
1464
r.a., yang suanlinya syahid dalam Pertempuran Uhud; Sitti Umm Salmah r.a. yang
SUan1mya menmggal pada tahun ke-4 sesudah Hijrah; Sitti Umm Habibah r.a., putri
Abu Sufyan, yang mellJadl Janda pada tahun ke-5 atau ke-6 sesudah Hijrah (dalam
pembuangan di Abesinia). Beliau menikah dengan Sitti Juwairiyah dan Sitti
Shafiyah r.a., keduanya janda, masing-masing tahun ke-5 atau ke-7 sesudah Hijrah,
dalam rangka mengusahakan persatuan dan perdan1aian dengan kabilah-kabilah
kedua istri beliau itu. Baik dieatat di sini, bahwa seratus keluarga Bani Mushthaliq
dlmerdekakan oleh orang-orang Islam, ketika Rasulullah s.a.w. menikah denoan
Juwairiyah. Sitti Maimunah f.a., janda lainnya lagi, konon menawarkan diri
diperistri oleh Rasulullah s.a.w., yang berkenan menerima tawaran itu untuk
kepentingan pengajaran dan pendidikan kaum wanita Islam. Beliau menikah dengan
Slttl Zamab pada rahun ke-5 Hijrah, guna menghabisi suatu kebiasaan dungu yang
meluas dl kalangan orang-orang jahiliah dan juga untuk menenteramkan
perasaannya yang sudah terluka, sebab bangsawati itu telah merasa sanaat
direndahkan akibat dieeraikan oleh Zaid r.a. itu. Beiau menikah dengan Sitti Mariah
r.a. pada tahun ke-7 sesudah Hijrah, dan oleh karena itu menaikkan martabat
seorang. perempuan bekas budak yang telah dimerdekakan kepada martabat
kerohaman yang sangat tinggi sebagai Ummul Mukminin, beliau memberikan
pukulan maut kepada praktek perbudakan.
. Demikianlah niat-niat yang tulus dan shaleh junjungan kita dalam memperistri
Janda-Janda yang dltmggalkan wafat atau diceraikan oleh suami-suami mereka dan
sekali-kali bukan karena tertarik oleh usia muda dan kerupawanan mereka. Denoan
sengaja para pengeritik beliau mengabaikan kenyataan yang terang, bahwa
25 tahun beliau menjalani hidup membujang tanpa meninggalkan bekas noda.
Kemudian di dalam usia remaja beliau menikah denaan seorana wanita vana
;:, eo eo
beberapa tahun lebill tua daripada beliau sendiri dan hidup bersama istri beliau
itu dengan bahagia sampai beliau menjadi orang tua berumur lima puluh tahun,
sedang istri beliau berusia enam puluh lima tahun. Sesudah istri beliau wafat, beliau
menikah dengan Sitti Saudah, wanita lainnya lagi yang berusia lanjut. Beliau
menikahi semua istri beliau lainnya - yang mengenainya telah dicela oleh orang-
yang me,ncari-cari kesalahan orang lain, lagi pula mereka itu jahat
plklrannya - dl masa antara tahun ke-2 dan ke-7 Hijrah, satu jangka waktu tatkala
beliau terus menerus sibuk menghadapi peperangan, dan hidup beliau senantiasa
ada dalam marabahaya dan nasib Islam sendiri terkatung-katung. Dapatkah
seseorang yang waras otaknya, di dalan1 keadaan bahaya dan tidak menentu serupa
itu, memikirkan kawin terus menerus dengan niat-niat buruk seperti apa yang
dltuduhkan kepada Rasulullah s.a.w. oleh para pengeritik beliau yang buruk sangka
itu? Sesudah itu beliau hidup kira-kira tiga tahun sebagai kepala pemerintahan
seluruh tanah Arab, ketika segala kenikmatan dan kesenangan hidup ada di tanoan
beliau, namun beliau tidak pemah menikah lagi. Tidakkah kenyataan itu sendiri
membuktikan kejujuran dan keikhlasan niat-niat Rasulullah s.a.w. dalam
melangsungkan pemikahan beliau?
Surah 33 AL-AHZAB
Kata-kata, "Jika ia menm.... 'arkan diri kepada Nabi" telah dianggap khusus
menunjuk kepada Sitti Mairnunah, yang menurut riwayat telah menawarkan diri
beliau untuk diperistri oleh Rasulullah s.a.w. Akan kalimat, "perintah ini hanya
khusus bagi engkau dan bukan bagi orang-orang mukmin lainnya, " berarti, bahwa
hal itu adalah hak istimewa Rasulullah s.a.w. dan disebabkan oleh sifat tugas beliau
yang khas sebagai nab! Allah. Anak kalimat itu pun menunjuk kepada izin khusus
yang diberikan kepada Rasulullah s.a.w. untuk mempertahankan semua istri beliau
sesudah perintah yang tercantum dalam 4:4 diturunkan, yang membatasi jumlah
empat istri yang diizinkan kepada orang-orang Muslim pada satu waktu. Kata-
kata, "Kami mengetahui pa yang lelah Kami wajibkan alas mereka mengenai islri-
istri mereka, " menunjuk kepada perintah yang terkandung dalam 4:4, yang menurut
finnan itu hanya empat istri paling banyak pada ,atu waktu diizinkan kepada
seorang Muslim. Akan tetapi, mengingat martabat ruhani Rasulullah s.a,w. sendiri
dan mengingat martabat ruhani istri-istri beliau yang sangat tinggi dan adanya
pertimbangan dari segi ruhani serta pertimbangan dari segi akhlak lainnya, maka
diadakanlah pengecualian berkenaan dengan Rasulullah s.a.w. pada pembukaan ayat
tnl.
Juz 22
52. Engkau boleh mengesam-
pingkan siapa yang engkau ke-
hendaki diantara mereka, dan
engkau boleh menggauli siapa yang
engkau kehendaki; dan siapa yang
engkau inginkan kembali dari
perempuan yang telah engkau
eeraikan, maka tiada dosa at as
engkau. Yang demikian itu lebih
dekat untuk kesejukkan mata
mereka, dan mereka tidak akan
bersedih dan mereka semuanya rela
dengan apa yang telah engkau
berikan
2363
kepada mereka. Dan
Allah mengetahui apa yang ada
dalam hatimu. Dan Allah Maha
Mengetahui, Maha Penyantun.
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
1466
54. Wahai orang-orang yang
beriman! Janganlah memasuki
rumah-rumah Nabi, keeuali diizin-
kan kepadamu untuk makan, tanpa
menunggu makanannya masak2364A
Tetapi, apabila kamu diundang
masuklah dan apabila kall1u telah
selesai makan, ll1aka bubarlah, dan
janganlah kamu terus dud uk
mengobrol
2365
Sesungguhnya hal
dell1ikian itu akan menyusahkan
Nabi, dan ia merasa malu kepada
kamu, tetapi Allah tidak merasa
malu dari menyalakan yang benar.
Dan, apabila kall1u meminta sesuatu
dari mereka, istri-istri Nabi, ll1aka
mintalah kepada mereka
2366
dari
belakang tirai. Yang dell1ikian itu
lebih suei bagi hatimu dan juga bagi
hati mereka. Dan, tidaklah layak
bagi kamu untuk menyusahkan
Rasulullah, dan janganlah kamu
ll1engawini istri-istrinya sepening-
galnya untuk selama-lamanya.
Sesungguhnya yang demikian itu
suatu keburukan yang sangat besar
di sisi Allah.
2367
53. Tidak dihalalkan bagi
engkau mengawini perempuan-
perempuan sesudah itu, dan pula
tidak dihalalkan mengganti mereka
dengan istri-istri yang lain, 236'
walaupun engkaumenakjubi ke-
eantikan mereka, keeuali apa yang
telah dimiliki oleh tangan kananmu.
Dan Allah adalah Pengawas atas
segala sesuatu.
s.a.w., beliau pun menenggang perasaan istri-istri beliau. Beliau memberitahukan
kehendak beliau untuk mempertahankan istri-istri beliau semuanya. Keputusan
R.7
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
a3 ; 30; 4; 150.
55. aJika kamu menampakkan
sesuatu ataupun kamu menyem-
bunyikannya, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.
56. Tiada dosa atas mereka
mengenai hal ilu berkenaan dengan
bapak-bapak mereka atau anak-anak
lelaki mereka atau saudara-saudara
lelaki mereka, atau anak-anak lelaki
saudara-saudara perempuan mereka,
atau kaum wanita mereka atau yang
dimiliki tangan kanan mereka. Dan
bertakwalah kepada Allah, hai istri-
islri Nabi. Sesungguhnya Allah
menjadi saksi atas segala sesuatu.
1467
Rasulullah s.a.w. ini sangat menyenangkan hati beliau-beliau. Inilah arti kata-kata,
"mereka semuanya rela dengan apa yang lelah engkau berikan kepada mereka. "
2364. Ayat ini diturunkan pada tahun ke-7 sesudah Hijrah, dan sesudah itu
Rasulullah s.a.w. tidak lagi menikah. Beliau pun tidak diperkenankan memberi talak
kepada salah seorang pun dari istri-istri beliau yang ada, mungkin karena
menghormati kedudukan mulia beliau-beliau sebagai "Ummul-Mukminin" dan
barangkali juga sebab beliau-beliau telah lebib menyukai cara hidup berumah
tangga Rasulullah s.a.w. yang ketat lagi keras daripada k s n n g n ~ k s n n g n
duniawi. Tuhan menghargai pengorbanan beliau-beliau dan melarang Rasulullah
s.a.w. untuk menikah lagi atau menceraikan salah seorang dari istri-istri beliau yang ada.
2364A. Sampai makanan siap.
2365. Kita hendaknya jangan memasuki sebuah rumah tanpa diundang, dan
bila kita diundang, kita harus datang tepat pada waktunya. Sangatlah buruk untuk
tiba sebelum atau terlambat dari waktunya. Sesudah makan kita harus minta diri,
jangan menyia-nyiakan waktu kita dan waktu orang lain dengan obrolan tak
berujung pangkal yang biasa dilakukan orang sehabis makan.
2366. Perintah itu dirnaksudkan untuk mencegah agar jangan terlalu banyak
keakraban di antara kedua jenis kelarnin, kata pengganti hunna (mereka) dengan
sendirinya berarti berlaku untuk semua wanita:
2367. Mengawini janda-janda Rasulullah s.a.w. telah dinyatakan dosa besar
dalarn ayat ini. Selaku "lbu-ibu orang-orang mukmin" (Ummul-Mukminin) tidaklah
serasi dengan kemuliaan ruhani beliau-beliau bahwa salah seorang dari "anak-anak
ruhani" beliau-beliau kawin dengan salah seorang dari beliau-beliau itu.
Surah 33
r,-.., .... . 0\\w..; ... - \'. I,' .. I ';
'J .. ",)
b
4 : 113: 24: 24.
AL-AHZAB
a9 : 61.
Juz 22
2368, Dengan kata-kata, "menyusahkan Allah," dimaksudkan, 'berusaha
meletakkan penghalang-penghalang di jalan kebenaran" dan dengan "menyusahkan
Rasul-Nya" dimaksudkan, "berusaha mengumpat dan memfitnah beliau"
2369. Jalabib (kain selubung) adalah jamak dari jilbab, artinya (a) pakaian-
kemas wanita bagian luar; (b) pakaian yang membungkus seluruh tubuh; (cJ pakaian
1468
R. 8 60. Wahai nabi, katakanlah
kepada istri-istri engkau dan anak-
anak perempuan engkau dan istri-
istri orang mukrnin, bahwa mereka
harus menarik ke bawah kain
selubung mereka dari alas kepala
sampai ke dada.
2369
Yang demikian
itu lebih memungkinkan mereka
dapat dikenal dan tidak diganggu.
Dan, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.
57. Sesungguhnya Allah dan
para malaikat-Nya bershalawat
untuk Nabi. Sai orang-orang
mukmin, ueapkanlah shalawat
untuknya dan mintalah selalu doa
keselamatan baginya.
58. Sesungguhnya, aorang-
orang yang rnenyakiti Allah dan
Rasul-Nya,2368 Allah mengutuk
mereka di dunia dan di akhirat, dan
Dia menyediakan bagi mereka azab
yang menghinakan.
59. bDan, orang-orang yang
menyaki ti orang-orang mukmin
lelaki dan orang-orang rnukmin
perempuan tanpa apa yang mereka
perbuat, maka mereka menanggung
kebohongan dan dosa yang nyata.
,"
Surah 33 AL-AHZAB
63. aDemikianlah sunnah Allah
bertalian dengan orang-orang yang
telah lampau, dan engkau sekali-kali
tidak akan mendapatkan suatu
perubahan dalam sunnah Allah.
64. bOrang-orang bertanya
kepada engkau mengenai Saat itu.
Katakanlah, "Ilmunya hanya ada di
sisi Allah. " Dan, apakah yang dapat
membuat engkau mengetahui bahwa
Saat itu mungkin telah dekat0
1469
yang dipakai seorang wanita yang sarna sekali membungkus tubuhnya sehingga
bahkan tangannya pun tidak dibiarkan tak tertutup (Lane). "Pardah" menurut ajaran
Islam mengandung dua niaksud. Islam menganjurkan hidup terpisah dan
menyarankan sopan-santun dan tingkah laku yang terhonmat. Kaum wanita tidak
diizinkan berjumpa dengan kaum pria sebebas-bebasnya, dan mereka pun
diharapkan menaati peraturan-peraturan tertentu berkenaan dengan pakaian bila
mereka keluar rumah mereka. Untuk pembalJasan lebib terperinei mengenai
"pardah" ini libatlah eatatan no. 2044,
at7 : 78: 35: 44: 48: 24. b7 : 188: 78: 3.
Juz 22
61. Jika tidak berhenti orang-
orang munafik dan
yang dalam hatinya ada penyakit
dan mereka yang menimbulkan
keresahan di dalam kota dengan
menyebarkan desas-desus palsu,
tentulah Kami akan mendorong
engkau terus untuk melawan
mereka;2370 kemudian mereka tidak
akan tinggal bertetangga dengan
engkau di dalam kola itu melainkan
hanya sebentar.
62. Mereka itu terkutuk. Di
mana saja mereka dijumpai mereka
ditangkap dan dibunuh dengan
'37\
sesungguh-sungguhnya.-
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
65. Sesungguhnya, aAllah telah
mengutuk orang-orang kafir, dan
telah menyediakan bagi mereka api
yang menyala-nyala.
66. Mereka akan tinggal lama
di dalamnya. Mereka tidak akan
mendapatkan sahabat dan tidak pula
penolong.
67. Pada hari itu ketika akan
dibolak-balikkan muka mereka di
dalam api dan mereka akan berkata.
b"Alangkah baiknya sekiranya kami
menaati Allah dan menaati Rasul."
68. cDan, mereka akan ber-
kata, "Hai Tuhan kami, kami telah
menaati pemimpin-pemimpin kami
dan pembesar-pembesar kami,
kemudian mereka menyesatkan
kami dari jalan lurus
2372
Q 7 : 45. h25 : 28. c7 : 39; 14: 22: -28 : 64: 34: 32 . 33; 40: 48 . 49.
2370. Orang-orang munafik dan Yahudi dari Medinah berusaha meletakkan
segala macam halangan pada jalan Islam, senjata Ulama dalam persenjataan mereka
melawan Islam, ialah penyebaran kabar palsu. Kemampuan menimbulkan usaha
jahat ini mendapat kemunduran hebat, ketika kekalahan dan keceraiberaian lasykar-
lasykar sekutu menambah kekuatan dan kekuasaan politik serta pamor Islam.
Ungkapan, lanughriyannaka bihim, juga berarti, "Kami pasti akan menyuruh
engkau mengambil tindakan terhadap me""ka," atau "memberikan kepada engkau
kekuasaan atas mereka." .-
2371. Kenistaan dan kehinaan telah membuntuti orang-orang Yahudi yang
malang nasibnya itn sepanjang masa. Kembali mereka ke Palestina dan berdirinya
negara Israil agaknya hanya merupakan suatu fase sementara belaka.
2372. Dalam ayat sebelumnya disinggung tentang para pemimpin kaum kafir,
sebab wujuh berarti juga para pemimpin. Di sini disebutkan pemimpin-pemimpin
tingkat bawah. Merupakan fitrat manusia suka berusaha melemparkan noda
perbuatan-perbuatan buruknya sendiri kepada orang lain.
1470
Surah 33
b4 : 14; 24': 53; 48: 18.
AL-AHZAB
Q19 : 52, 53.
Juz 22
69. "Wahai, Tuhan kami,
datangkanlah kepada mereka azab
dua kali lipat, dan laknatlah mereka
dengan laknat yang besar."
2373. Aadzahu berarti, ia melakukan atau mengatakan <ipa yang tidak
disenanginya atau yang dibencinya, mengganggu atau menjengkelkan atau melukai
perasaan dia.
1471
R. 9 70. Wahai, orang-orang yang
beriman, janganlah kamu seperti
orang-orang yang telah menyusah-
kan
2373
Musa;2373A tetapi Allah
membersihkannya dari apa yang
mereka katakan. aDan ia, Musa, di
sisi Allah adalah orang yang
terhormat.
71. Wahai, orang-orang yang
beriman, bertakwalah kepada Allah
dan ucapkanlah perkataan yang
JUJur.
72. Dia akan memperbaiki
bagimu amal-amalmu dan akan
mengampuni bagimu dosa-dosamu.
bDan barangsiapa taat kepada Allah
dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya
ia akan meraih kemenangan besar.
73. Sesungguhnya telah Kami
tawarkan amanat syariat kepada
sekalian langit dan bumi dan gunung-
gunung, namun semuanya enggan
memikulnya, dan mereka takut ter-
hadapnya, akan tetapi manusia
memikulnya. Sesungguhnya ia
berbuat aniaya dan mengabaikan
dirinya.
2374
1473
mengabaikan kepentingan pribadinya dan hasratnya untuk memperoleh kesenangan
dan kenikmatan hidup.
(2) Jika kata al-amaanat diambil dalam arti sebagai hukum Alquran, dan kata
al-insan sebagai manusia sempuma, yakni, Rasulullah s.a.w., maka ayat ini akan
berarti bahwa dari semua penghuni seluruh langit dan bumi, hanyalah Rasulullah
s.a.w. sendiri saja yang mampu diamanati wahyu yang menga.ndung syariat yang
paling sempuma dan penutup, ialah syariat Alquran; sebab, tidak ada orang atau
wujud lain yang pemah dianugerahi sifat-sifat agung yang mutlak diperlukan untuk
melaksanakan tanggungjawab besar ini sepenuhnya dan sebaik-baiknya.
(3) Kalau kata hamala diambil dalam arti mengkhianati atau tidak jujur
terhadap suatu amanat, maka ayat ini akan berarti bahwa amanat syariat IIahi telah
dibebankan atas manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi maupun
di langit. Mereka itu semua - kecuali manusia - menolak mengkhianati Amanat
ini, yakni, mereka itu sepenuhnya dan dengan setia menjalankan segala hukurn
yang kepada hukum-hukum itu mereka harus tunduk.
Seluruh alam setia kepada hukum-hukumnya dan para malaikat juga
melaksanakan tugas mereka dengan setia dan patuh (16:50-51). Hanya manusia
saja yang disebabkan telah dikaruniai kebebasan bertindak dan berkemauan, mau
juga mengingkari dan melanggar perintah Tuhan; sebab, ia aniaya dan mengabaikan
serta tidak mempedulikan tugas dan kewajibannya. Arti demikian mengenai ayat
ini didukung oleh 41: 12.
1472
Surah 33
, ,,, 'I' 9".
W,
.... .... ., .. ,
AL-AHZAB
Juz 22
74. Supaya Allah akan meng-
hukum orang-orang munafik lelaki
dan orang-orang munaftk perempuan,
dan orang-orang musyrik lelaki dan
orang-orang musyrik perempuan;
adan Allah senantiasa kembali
dengan kasih sayang kepada orang-
orang lelaki yang beriman dan
orang-orang perempuan yang ber-
iman. Dan Allah adalah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
a4 : 28; 9: 104.
2373A. Nabi Musa a.s. telah dijadikan sasaran fitnahan-fitnahan berat, antara
lain: (I) Karun (Korah) menghasut seorang perempuan mengada-adakan tuduhan
terhadap beliau bahwa beliau pemah mengadakan hubungan gelap dengan dirinya.
(2) Karena timbul iri hati melihat semakin meningkatnya pengaruh Nabi Harun
di tengah kaum beliau, Nabi Musa a.S. berusaha membunuh Nabi Harun a.s. (3)
Beliau mengidap penyakit lepra dan rajasinga atau syphilis. (4) Samiri menuduh
beliau berbuat syirik. (5) Adik perempuan beliau sendiri melemparkan tuduhan
palsu terhadap beliau (Bilangan 12:1).
2374. Hamala al-amaanata berarti, ia membebankan atas dirinya atau
menerima amanat; ia mengkhianati amanat iru. Zhalurn adalah bentuk kesangatan
dari zhalim yang adalah fa'i1 atau pelaku dari zhalama. yang berarti, ia meletakkan
benda itu di tempat yang salah; zhalamahll berarti, ia membebani diri sendiri dengan
suatu neban yang melewati batas kekuatan atau kemampuan pikulnya. Jahlll adalah
bentuk kesangatan dari kata jahil, yang berarti, lalai, dungu, dan alpa (Lane).
(1) Manusia dianugerahi kemampuan-kemampuan dan kekuatan fitri besar
sekali untuk meresapkan dan menjehnakan di dalam dirinya sifat-sifat IIahi untuk
menayang citra (bayangan) Khalik-nya (2:3]). Sungguh inilah amanat agung yang
hanya manusia sendiri dari seluruh isi jagat raya ini yang ternyata sanggup
rnelaksanakannya; makhluk-makhluk dan benda-benda lainnya - para malaikat,
seluruh langit (planit-planit), bumi, gunung-gunung sarna sekali tidak dapat
rnenandinginya. seakan-akan menolak mengernban amanat itu. Manusia
menerima tanggungjawab ini, sebab hanya dialah yang dapat melaksanakannya.
la mampu menjadi zhalum (aniaya terhadap dirinya sendiri) danjahul (mengabaikan
diri sendiri) dalam pengertian bahwa ia dapat aniaya terhadap dirinya sendiri dalam
arti bahwa ia dapat menanggung kesulitan apa pun dan menjalani pengorbanan
apa pun demi Khalik-nya, dan ia mampu mengabaikan diri atau alpa dalam arti
bahwa dalarn mengkhidmati amanat-Nya yang agung lagi suci itu, ia dapat
Surah 33 AL-AHZAB Juz 22
1475
kemenangan demi kemenangan besar dengan menaklukkan dan memmdukkan
suku-suku bangsa pembangkang, pula yang di masa pemerintahannya kelnIasaan
serta kejayaan bangsa Bani Israil kian menanjak sampai di punealmya. Akan tetapi,
dalam keangkuhan atas kekuasaan dan kesejahteraarmya, bangsa Bani Israil jatuh
ke dalam lembah kemaksiatan dan mereka mulai menjalani kehidupan yang
bergelimang dengan dosa Singgungan tentang kaum Bani Israil ini diikuti oleh
singgungan mengenai kaum Saba', suatu bangsa yang sangat makmur dan
berkebudayaan tinggi, akan tetapi mereka, seperti kaurn Bani Israil, menentang dan
tidak menaati perintah lIahi, dan karena itu seperti kaum Bani Israil pula, telah
mengobarkan amarah Tuhan dan mereka dihaneurkan oleh banjir yang. amat
dahsyat. Dengan menyebutkan kekuasaan, kejayaan, dan kesejahteraan kaum Bani
Israil di bawah pemerintahan Nabi Daud a.s. dan Nabi Sulaiman a.s., dan
menyebutkan kekuasaan, kejayaan, dan kesejahteraan bangsa Saba', dan
mengisyaratkan kepada kehancuran kedua bangsa itu kemudian hari, Surah ini
memberi peringatan kepada kaum Muslimin bahwa kekayaan, kekuasaan, dan
kesejahteraan akan dilimpahkan juga kepada mereka, tetapi jika di dalam masa
keemasan mereka - seperti halnya kaum Bani Israil dan kaum Saba' - mereka
meneeburkan diri ke dalam kehidupan serba mewah dan senang, mereka pun akan
dihukum seperti halnya bangsa-bangsa itu juga.
Kemudian, Surah ini membahas topik pokok utamanya, yakni, kebangkitan
agama Islam yang progresif, dan nasib menyedihkan yang akan menimpa kaum
musyrikin dan tuhan-tuhan palsu mereka. Orang-orang kafrr ditantang supaya
berseru kepada tuhan-tuhan mereka agar menghambat kemajuan Islam, dan
meneegah kemunduran serta kemerosotan eita-eita dan lembaga-Iembaga palsu
mereka sendiri. Mereka diberi tahu, bahwa tidak ada kekuatan atau kekuasaan di
dunia ini dapat menghentikan hal itu Untuk menginsyafkan mereka bahwa
upaya mereka telah ditakdirkan akan gagal dan Islam akan menyapu bersih segala
sesuatu di hadaparmya, mereka lebih lanjut disuruh mempelajari berlakunya hukum-
hukum alam yang semuanya terus bekerja membantu Islam. Menjawab pertanyaan
or811g-orang kafrr, yaitu kapan nubuatan tentang kebangkitan dan kemajuan islam
itu akan menjadi sempurna, Surah ini melangkah demikian jauh sehingga
menetapkan jangka waktunya yang pasti. Surah ini menyatakan bahwa tanda-
tandanya akan mulai nampak kira-kira setahun sesudah hijrah Rasulullah s.a.w.
dari Mekkah ketika kaum Quraisy, dengan' mengusir beliau dari kota kelahiran
beliau, menjadikan diri mereka sendiri layak menerima hukuman lIahi. Lalu, Surah
ini menyatakan bahwa manakala seorang mushlih rabbani (divine reformer) muneul,
maka orang-orang yang terjamin kepentingannya (vested interest) dan golongan-
golongan yang menikmati hak-hak istimewa itulall yang akan menentang beliau.
Mereka merasa dan mengerti bahwa kebangkitan Gerakan Baru itu akan
melemahkan pengaruh mereka alas orang-orang miskin yang dengan menerima
Amanat baru itu, tidak mau lagi diperas dan ditindas. Maka mereka melawannya
dengan mati-matian dan berusaha membinasakannya di masa tunasnya dan
1474
sebelum Hijrah
55, dengan bismillah
6
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Surah 34
AS - SABA'
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan memanjatkan puji-puji kepada Allah, "Yang kepunyaan
Dia-Iah apa pun yang ada di seluruh langit dan apa pun yang ada di bumi," yang
mengandung maksud bahwa karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Kuasa, maka
suatu kaum yang berusaha menentang kekuasaan-Nya, niscaya akan menemui
kegagalan dan kekeeewaan. Lebih lanjut dikatakan Surah ini bahwa orang-orang
kafir menipu diri sendiri dengan keyakinan, bahwa penolakan mereka terhadap
A:tnanat Islam itu tidak akan dihukum dan bahwa "Saat itu tidak akan pernah datang
kepada mereka." Mereka diperingatkan bahwa kekuatan mereka akan patah dan
kejayaan mereka akan hilang-sirna dan bahwa kenyataan akan menjadi bukti tentang
kebenaran tugas suci Rasulullah s.a.w. Kemudian, Surah ini menyinggung dengan
agak terinei keadaan Nabi Daud a.S. dan Nabi Sulaiman a.s. yang memperoleh
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini diturunkan di Mekkah. Sukarlah menetapkan waktunya yang pasti.
Beberapa eendekiawan menempatkannya pada pertengahan masa Mekkah; beberapa
lainnya, seperti Rodwell dan Noldeke, memberikan kepadanya waktu yang lebih
kemudian. Beberapa Surah sebelumnya mengandung nubuatan-nubuatan tentang
kebangkitan, kemajuan, dan kemenangan-akhir Islam atas agama-agama
sedang dalam Surah yang debt sebelum ini, yakni Surah AI-Ahzab, masalahnya
telah dibahas dengan agak panjang-Iebar; betapa kekuatan-kekuatan jahiliah
terpadu, gagal sama sekali dalam reneanareneana jahat mereka dan belapa Islam
kemudian keluar dari salah satu pereobaan yang paling hebat dengan kemenangan
gilang-gemilang; kekuatan dan parnornya meningkat Jebih besar lagi. Akan tetapi,
di dalarn Surah ini orang-orang Muslim telah diperingatkan supaya bersiap-siaga
terhadap bahaya tergelineir ke dalam lembah kemaksiatan; sebab, bila harta dan
kemewahan terlimpah pada suatu bum, biasanya mereka eenderung lenggelam ke
dalam kehidupan empuk dan mewah. Karena Tuhan tidak mempunyai perhubungan
istimewa dengan sesuatu kaum tertentu sepanjang masa, maka bila kaum Muslimin
pada puneak kejayaan dan kesejahteraan duniawi mereka, menjalani kehidupan
durhaka - sebagaimana ditempuh bangsa Saba' atau bum Bani Israil sesudah
Nabi Sulaiman a.s. - maka mereka pun akan mengalami nasib yang sarna juga.
Surah 34 AS-SABA' Juz 22
1477
Surah 34
AS - S A B A'
Juz 22
1476
tertindas dan terperas itu dipaksa dengan ancaman dan
mtumdasl supaya menerima kepemimpinan mereka dan menentang sang Pembaharu
(Mushlih Rabbani) itu,
. Menjelang penutup, Surah ini menyebut tolok ukur sederhana, yang dengan
ltu mudah dlketahU!, bahwa Rasulullah s.a. w. itu bukan penipu atau orang kurang
waras piklIannya, melainkan seorang nabi Allah yang hakiki. Seorang penipu _
demikIan kata Surah ml - tak pemah dibiarkan sejahtera dan pada akhimya ia
akan menemU! naslb yang menyedihkan, tetapi misi Rasulullah s.a. w. akan terus
maJu, sedangkan orang sakit ingatan tidak mungkin dapat mendatangkan perubahan
Iuar bIasa, dalam kehidupan suatu bangsa secara menyeluruh, sebagaimana telah
dllaksanakan oleh Rasulullah s.a.w.
Surah 34
fFD
AS - S A B A'
ttr:0c:=: ..,.
1, Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang,
2. Segala puji bagi Allah, Yaug
kepunyaan Dia-lah apa yang ada di
seluruh langit dan apa yang ada di
bumi,2375 dan kepunyaan-Nya-Iah
segal a puji di akhirat. Dan Dia Maha
Bijaksana dan Maha Mengetahui.
3. bDia mengetahui apa yang
masuk ke dalam bumi dan apa yang
keluar darinya, dan apa yang turun
dari langit dan apa yang naik
kepadanya.
2376
Dan Dia Maha
Penyayang, Maha Pengampun.
2375. Lima Surah Alquran,. ialah, ke-l, ke-6, ke-18, ke-35, dan Surah ini,
mulai dengan kalimat, "Segala puji bagi Allah." Kesemua Surah itu dengan sengaja
ataupun tidak disengaja membahas masalah Ketuhanan, Kemahakuasaan, dan
Keagungan Allah.
2376. Kata-kata, "Kepunyaan Dia-Iah segala puji di akhirat," menunjuk
kepada saat, ketika Islam akan jaya lagi sesudah kemundurannya yang sementara.
Yang diisyaratkan di dalam ayat ini ialah, pokok masalah yang dibahas dalam 32:6.
Maksudnya ialah, bahwa hanya Tuhan Sendiri Yang mengetahui macam ajaran
apa yang diperlukan untuk abad tertentu. Demikian pula, Dia-lah Yang mengetahui
kapan Dia mesti menarik ke langit ajaran-Nya yang telah diturunkan-Nya dari situ,
sesudah ajaran itu dirusak manusia, sebagaimana Dia menarik kernbali air ke langit
dalam bentuk uap sesudah air itu menjadi rusak dan menurunkannya lagi sesudah
menjadi bersill dalam bentuk hujan. Kata-kata, "apa yang masuk ke dalam bum!
dan apa yang keluar darinya, " dapat juga diartikan bahwa apa pun yang ditanam
orang, itu juga yang akan dipungutnya sebagai hasilnya. Perbuatan-perbuatan yang
baik menghasilkan hasil baik dan perbuatan-perbuatan buruk akan membawa
akibat-akibat buruk. Ayat ini dapa! juga dianggap berarti bahwa Tuhan mengetahui
segala gejala dan setiap kejadian, termasuk timbul-tenggelamnya bangsa-bangsa.
Juz 22
e:
Surah 34
AS - S A B A'
golongan-golongan tertindas dan terperas itu dipaksa dengan aneaman dan
intimidasi supaya menerima kepemimpinan mereka dan menentang sang Pembaharu
(Mushlih Rabbani) itu.
Menjelang penutup, Surah ini menyebut tolok ukur sederhana, yang dengan
itu mudah diketahui, bahwa Rasulullah s.a.w. itu bukan penipu alau orang kurang
waras pikirannya, melainkan seorang nabi Allah yang hakiki. Seorang penipu -
demikian kala Surah ini - tak pemah dibiarkan sejahtera dan pada akhimya ia
akan menemui nasib yang menyedihkan, tetapi misi Rasulullah s.a.w. akan terus
maju, sedangkan orang sakit ingatan tidak mungkin dapat mendatangkan perubahan
luar biasa, dalam kehidupan suatu bangsa seeara menyeluruh, sebagaimana telah
dilaksanakan oleh Rasulullah S.a.w.
1476
Juz 22
Surah 34
fDa
2375. Lima Surah Alquran,ialah, ke-l, ke-6, ke-18, ke-35, dan Surah ini,
mulai dengan kalimat, "Segala puji bagi Allah." Kesemua Surah itu dengan sengaja
ataupun tidak disengaja membahas masalah Ketuhanan, Kemahakuasaan, dan
Keagungan Allah.
2376. Kata-kata, "Kepunyaan Dla-/ah segala puji dl akhirat," menunjuk
kepada saat, ketika Islam akan jaya lagi sesudah kemundurannya yang sementara.
Yang diisyaratkan di dalam ayat ini ialah, pokok masalah yang dibahas dalam 32:6.
Maksudnya ialah, bahwa hanya Tuhan Sendiri Yang mengetahui maearn ajaran
apa yang diperlukan untuk abad tertentu. Demikian pula, Dia-Iah Yang mengetahui
kapan Dia mesti menarik ke langit ajaran-Nya yang telah diturunkan-Nya dari situ,
sesudah ajaran itu dirusak manusia, sebagaimana Dia menarik kembali air ke langit
dalam bentuk uap sesudah air itu menjadi rusak dan menurunkannya lagi sesudah
menjadi bersih dalarn bentuk hujan. Kata-kata, "apa yang masuk ke da/am bumi
dan apa yang ke/uar darinya, " dapat juga diartikan bahwa apa pun yang ditanam
orang, itu juga yang akan dipungutnya sebagai hasilnya. Perbuatan-perbuatan yang
baik menghasilkan hasil baik dan perbuatan-perbuatan buruk akan membawa
akibat-akibat buruk. Ayat ini dapat juga dianggap berarti bahwa Tuhan mengetahui
segala gejala dan setiap kejadian, termasuk timbul-tenggelarnnya bangsa-bangsa.
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Yang
kepunyaan Dia-lah apa yang ada di
seluruh langit dan apa yang ada di
bumi,2375 dan kepunyaan-Nya-lah
segal a puji di akhirat. Dan Dia Maha
Bijaksana dan Maha Mengetahui.
3. bDia mengetahui apa yang
masuk ke dalam bumi dan apa yang
keluar darinya, dan apa yang turun
dari langit dan apa yang naik
kepadanya.
2376
Dan Dia Maha
Penyayang, Maha Pengampun.
1477
Juz 22
JeC
Surah 34
o

AS - S A B A' Juz 22
4. Dan berkata orang-orang
yang ingkar, "Tidak akan datang
kepada kami Saat itu." Katakanlah,
"Mengapa tidak, demi Tuhanku
pasti akan datang kepadamu, Dia
mengetahui segala yang gaib,
atiada terluput dari-Nya seberat
zarrah pun di seluruh langit atau di
bumi, atau sesuatu yang lebih kecil
dari itu dan yang lebih besar,
melainkan tereatat dalam Kitab
yang nyata,2377
5. bSupaya Dia memberi
ganjaran orang-orang yang beriman
dan beramal shaleh. Mereka itulah
yang akan memperoleh ampunan
dan rezeki yang mulia.
6. CDan orang-orang yang
berusaha menggagalkan Tanda-
tanda Kami, mereka itulah, bagi
mereka azab dari siksaan yang
sangat pedih.
7. dOan orang-orang yang
diberi ilmu, melihat bahwa apa yang
diturunkan kepada engkau dari
Tuhan engkau itulah benar, dan
membimbing kepada jalan Yang
Maha Perkasa, Maha Terpuji.
a lO : 62. b10 : 5; 30 : 46. c22 : 52; 34 : 39. d13 : 20; 22 : 55; 35 : 32; 56 : 96.
1478
2377. Pokok pembahasan ayat sebelumnya lebill lanjut dijelaskan dan diolah
.r dalam ayat ini, yakni, bahwa tiada perbuatan baik atau buruk yang tidak berbekas.
Dengan demikian orang-orang kafir diperingatkan bahwa perlawanan mereka
terhadap Islam dan aniaya terhadap kaum Muslimin tidak akan dibiarkan taupa
mendapat hukuman.
Surah 34
,."'''' "" ;(,'" ... r1,.7' ,... ....
(.)';;1

AS - S A B A' Juz 22
8. Dan berkata orang-orang
yang ingkar, "Maukah kami tunjuk-
kan kepadamu seorang laki-Iaki,
yang akan memberitahukan kepada-
mu, bahwa apabila kamu telah
dihaneurkan sehaneur-haneurnya,
sesungguhnya kamu akan di-
bangkitkan kell1bali menjadi
makhluk baru?"
a17 : 11; 27: 5. b6 : 66; 17 : 69; 67 : 1718. c21 : 80; 38: 19.20.
1479
9. Adakah ia mengada-adakan
suatu dusta terhadap Allah ataukah
ia dihinggapi kegilaan? Tidak,
abahkan orang-orang yang tidak
beriman kepada akhirat itulah yang
berada dalam azab dan kesesatan
yang jauh.
10. Tidakkah mereka itu me-
lihat, apayang ada di hadapan
mereka dan apa yang ada di be-
lakang mereka dari langit dan bumi
ini? bJika Kami menghendaki, Kami
dapat menyebabkan bumi tenggelam
bersama mereka atau menyebabkan
peeahan-peeahan awan menimpa
mereka
2J78
Sesungguhnya dalam
yang demikian itu, ada Tanda bagi
setiap hamba yang tunduk.
R. 2 11. Dan, sesungguhnya telah
Kami anugerahkan karunia kepada
Daud dari Kami dan berfirll1an,
c"Hai, gunung-gunung,237BA sanjung-
lah bersamanya,2378B dan juga hai,
burung-burung, orang-orang shaleh. "
Dan, Kami menjadikan besi lunak
baginya.
2379
Surah 34
!?, ,'? ?-: '''' ... .J,4,j'. .......
<\.Ow
... ... ...
,... -: ... ,

AS - S A B A'
Juz 22
12. Dan, Kami berfirman,
"Buatlah baju besi yang eukup
panjang, dan buatlah einein-einein-
nya berukuran tepat. Dan ber-
buatlah amal shaleh. Sesungguhnya
Aku melihat segala apa yang kamu
kerjakan. "
13. aDan, kepada Sulaiman
Kami tundukkan angin; perjalanan
paginya sarna dengan sebulan
perja/anan dan perjalanan petang-
nya sarna dengan sebulan perja/an-
an juga. Dan, Kami mengalirkan
sumber eairan tembaga untuk dia.
Dan, dari jin-jin ada sebagian yang
bekerja di bawah perintahnya
dengan izin Tuhan-nya,'380 Dan
Kami katakan bahwa barangsiapa
dari mereka menyi'mpang dari
perintah Kami, Kami membuat dia
merasakan azab Api yang menyala-
nyala.
a21 : 82; 38: 37.
1480
2378. Kata-kata, "Kami dapat menyebabkan bumi tenggelam bersama
mereka," menunjuk kepada Tanda-tanda dari bumi; dan kata-kata, "atau
menyebabkan pecahan-pecahan awan menimpa mereka, " mengisyaratkan kepada
Tanda-tanda dari langi!.
2378A. Kabilah-kabilah yang hidup di pegunungan. Untuk ungkapan yang
serupa lihat 12: 83.
2378B. Lihat eatatan no. 1907.
2379. Ungkapan, "Dan Kami menjadikan besi lunak baginya, " menunjukkan,
bahwa teknik pembuatan alat-alat perang dari besi sudah sangat dikembangkan oleh
N.a
bi
Daud a.s. dan beliau dengan mudah dapat memfaedahkarmya untuk membuat
oaju-baju besi, sebagaimana ditampakkan oleh ayat berikutnya.
2380. Wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman a.s. terbentang dari Siria Utara
sepanjang pantai Laut Tengah sebelah timur sampai Laut Merah, sepanjang Laut
Arab sampai Teluk Persia. Pada hakikatnya, di zaman Nabi Sulaiman a.s. kerajaan
Surah 34 AS - S A B A' Juz 22
14. Mereka mengerjakan untuk-
nya apa yang dia kehendaki dari
tempat-tempat menyembah dan
patung-patung, kolam-kolam bagai-
kan bendungan
2J8
! dan peri uk-
peri uk besar yang tetap pada
tungkunya. Dan Kami berjirman,
"Hai keluarga Daud, aberamallah
sambil bersyukur." Tetapi sedikit
sekali di antara hamba-hamba-Ku
bersyukur.
15. Dan, ketika Kami me-
nakdirkan kematiannya, kematian
Su/aiman, tiada sesuatu menunjuk-
kan kepada mereka periha/
kematiannya selain rayap bumi
2382
yang memakan tongkatnya. Maka
tatkala tongkat itu jatuh, jin-jin
(orang-orang besm) menyadari
dengan jelas bahwa sekiranya
mereka itu mengetahui apa-apa
yang gaib, tentulah mereka tidak
akan tetap dalam azab yang
menghinakan
2383
Bani Israil telah meneapai puneak kejayaan dalam kekayaan harta, kekuasaan, dan
pengaruh, sebagaimana ditampakkan oleh kata rih, yang di antara lain artinya
kekuasaan dan penaklukan-penaklukan (Lane) seperti digunakan dalam ayat ini.
Ayat ini pun menunjukkan, bahwa Nabi Sulaiman a.s. memiliki suatu armada niaga
yang besar (I. Raja-raja 9:26-28 & Jew. Ene. Jilid XI him. 437) dan bahwa
perindustrian dan kerajinan telah berkembang pesat di bawah pemerintahan beliau
dan bahwa beliau telah menaklukkan serta memanfaatkan tenaga suku-suku bangsa
pegunungan yang liar lagi suka memberontak (II Tawarilch 2:18 & 4:1-2).
2381. Keeuali itu selaku seorang raja yang kaya-raya, sangat berkuasa dan
beradab, Nabi Sulaiman a.S. merupakan tokoh di antara raja-raja bangsa Bani Israil,
yang mendirikan bangunan-bangunan. Beliau mempunyai selera yang istimewa
mengenai seni bangunan yang telah berkembang pesat di masa kekuasaan beliau.
Baituhuukadas di Yerusalem memberi bukti yang nyata tentang selera halus beliau
berkenaan dengan seni bangunan.
1481
Surah 34 AS - S A B A'
1482
2382. Putra yang sia-sia sebagai penerus Nabi Sulaiman a.s., Rehoboam; di
bawah pemerintahannya yang lemah itu kerajaan Nabi Sulaiman a.s. yang tadinya
besar dan berkuasa telah menjadi berantakan (I. Raja-raja, fatsal 12, 13, 14 &
Jew. Ene. di bawah "Rehoboam").
2383. Kehaneuran dan keterpecahbelahan kerajaan Sulaiman a.s. mulai berlaku
pada masa pemerintahan Rehoboam.
2383A. Saba', sebagaimana tersebut dalam 27:23, adalah sebuah kota di negeri
Yaman, terletak kira-kira tiga hari perjalanan dari Shan' a yang disebutjuga Ma'arib.
Kota ini sering disebut-sebut dalam kitab Taurat dan dalam kepustakaan Yunani,
Romawi, dan Arab; lebih-Iebih pula dalam prasasti-prasasti yang terdapat di Arabia
Selatan.. Bangsa Saba' adalah bangsa yang sangat makmur lagi berkebudayaan
tinggi, dan kepadanya Tuhan telah menganugerahkan berIimpah-limpah kehidupan
yang serba senang dan sentausa. Seluruh negeri dijadikan subur sekaIi tanahnya
dengan pembuatan bendungan-bendungan dan bangunan-bangunan irigasi lainnya
serta sarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Dari antara bangunan-bangunan
umum yang didirikan guna membantu pertanian, seperti pengempang-pengempang
dan bendungan-bendungan yang paling tersohor, ialah Bendungan Ma'arib (Ene.
of Islam, Jilid IV, him. 16). Tirmidzi menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Farwah I]in Malik, bahwa tatkala ditanya, adakah Saba' itu sebuah negeri ataukah
seorang wanita, Rasulullah s.a.w. konon bersabda, "Itu bukan nama sebuah negeri
atau pun nama seorang wanita melainkan nama seorang lald-Iaki asal Yaman yang
mempunyai sepuluh orang anak laki-Iaki. Enam di antaranya menetap terus di Yaman,
sedang empat orang selebilmya pergi ke Siria dan bermukim di sana." (Taj).
2384. 'Arim berarti suatu bendungan atau beberapa bendungan yang dibangun
16. Sesungguhnya bagi kllum
Saba'2383A ada satu Tanda besar di
tanah air mereka, dua kebun, di
sebelah kanan dan di kiri. Dan Komi
berfirman, "Makanlah rezeki dari
Tuhan-mu dan berterima kasihlah
kepada-Nya. Suatu negeri yang indah
dan Tuhan Yang Maha Pengampun."
17. Tetapi, mereka itu ber-
paling; maka Kami kirimkan kepada
mereka banjir dahsyat yang
membinasakan,2384 Dan Kami
tukarkan kedua kebun mereka itu
dengan dua kebun yang berisikan
buah-buahan pahit dan pohon
cemara dan sedikit pohon bidara.
Juz 22 Surah 34 AS - S A B A' Juz 22
1483
18. Demikianlah Kami mem-
beri balasan kepada mereka karena
mereka tidak bersyukur. Dan
tidaklah Kami membalas seperti itu
kecuali kepada orang-orang yang
sangat tidak bersyukur.
19. Dan Kami telah jadikan di
antara mereka dan diantara kota-
kota yang telah Kami beri berkat di
dalamnya menjadi kota-kota yang
berdekatan, dan telah Kami tetapkan
perhentian perjalanan
2385
di antara
kota-kota itu dan Komi katakan,
"Berjalanlah di dalamnya malam
dan siang dengan aman"
20. Maka mereka berkata, "Ya,
Tuhan kami, jauhkanlah jarak di
antara perjalanan kami," dan mereka
menganiaya diri sendiri; maka Kami
jadikan mereka buah tutur dan
Kami hancurkan mereka sehancur-
hancurnya.
2386
Sesungguhnya dalam
hal yang demikian itu pasti ada
Tanda-tanda bagi setiap orang yang
bersabar dan bersyukur.
di lembah-Iembah atau di alur-alur sungai berarus deras; atau sebuah sungai deras
yan.g daya desak arus airnya tidak tetahankan; atau hujan lebat (Lane). Suatu banjir
hebat telah menyebabkan Bendungan Ma'arib, yang menjadi andalan bangsa Saba'
untuk kemakmuran mereka roboh dan menggenangi seluruh wilayah sehingga
menyebabkan kehaneuran yang luas jangkauannya. Sebuah negeri penuh dengan
taman-taman asri, sungai-sungai dan bangunan-bangunan anggun yana artistik telah
berubah menjadi belantara yang membentang luas. Bendungan itubkira_kira dua
mil panjangnya dan 120 kaki tingginya. Bendungan itu haneur kira-kira pada abad
pertama atau kedua sebelum Masehi (Palmer).
2385. Kata-kata, "Kota yang telah Kami beri berkat, " menunjuk kepada kota
:,alestma, t p ~ t kedudukan pemerintahan Nabi Sulaiman a.s., yang dengan kota
ltu bangsa Saba melangsungkan hubungan niaga dan mendatangkan kemakmuran.
Kata-kata, "Kami tetapkan perhentian perjalanan di antara kota-kota "
mengandung pengertian kota-kota yang terletak., begitu berdekatan satu .sama I;in
. Surah 34
AS - S A B A'
Juz 22
21. Dan sesungguhnya ibiis
telah membenarkan perkiraannya
tentang mereka,2387 maka amereka
mengikutinya, kecuali segolongan
dari orang-orang mukmin.
22. bOan, tidakiah ia mem-
punyai kekuasaan atas mereka,2388
melainkan supaya Kami dapat
membedakan orang-orang beriman
kepada akhirat dari orang-orang
yang masih dalam keraguan tentang
itu. Dan Tuhan engkau adalah
Pemeiihara atas segala sesuatu.
a l5 : 43; 16 :'100. b34 : 22.
1484
sehingga mudah sekali terlihat, atau kata-kata itu dapat pula berarti, kota-kota
terkemuka, dan menunjukkan bahwajalan dari Yaman ke Palestina dan Siria sangat
ramai dilalui orang, aman, dan berpimduduk eukup banyak. Menurut Muir pada
waktu itu ada 70 tempat perheritian dari Hadramaut ke Ailah pada jalan dari Yaman
ke Siria. Jalan itu ramai dilalui orang lagi aman, diapit di kedua belah tepinya
oleh pohon-pohon rimbun.
2386. Kata-kata yang diletakkan dalam mulut orang-orang Saba' itu
sesungguhnya menggambarkan keadaan mereka yang sebenarnya, ketika mereka
membangkang dan mengingkari perintah-perintah Tuhan, dan sebagai akibatnya
mereka jadi binasa. Jalan yang tadinya makmur dan ramai dilalui orang, kini
menjadi sunyi senyap. Kata-kata, "Jauhkanlah jarak di antara perjalanan kami, "
berarti, bahwa sebab banyak kota di sepanjang jalan yang menjadi puing-puing,
jarak di antara satu perhentian dengan perhentian lainnya menjadi lebih jauh dan
kurang arnan. Orang-orang Saba' menjadi hancur sarna sekali, sehingga tiada tanda
atau bekas yang ditinggalkan mereka. Mereka itu hanya menjadi bahan eeritera
belaka bagi para juru dongeng.
2387. Dengan perbuatan durhaka mereka, orang-orang Saba', membenarkan
prakiraan syaitan bahwa ia akan berhasil menyesatkan mereka. Penyebutan tentang
prakiraan syaitan mengenai orang-orang durhaka dan perbuatan jahat mereka ini
dapat ,ctijumpai di dalam 17;63; di tempat itu syaitan disebut mengatakan bahwa
ia akan menyebabkan keturunan Adam binasa, keeuali beberapa dari antara mereka.
2388. Syaitan tidak mempunyai kekuasaan alas manusia. Adalah karena
kepereayaan yang sesat dan perbuatannya yang buruk saja, manusia mendatangkan
kehaneuran dalam kehidupan ruhaninya.
Surah 34 AS - SA B A' Juz 22
2389. Orang-orang katir ditantang agar berseru kepada tuhan-tuhan palsu
mereka untuk menghentikan atau memperlambat kemajuan serta perkembangan Islam,
dan mereka diberi tabu bahwa mereka tidak akan dapat berbuat demikian; sesungguhnya
tidak ada kekuasaan di dunia dapat menghentikan laju penyebaran kebenaran.
2389A. lalah Rasuiullah s.a.w. Kata-kala itu dapat pula diartikan, "Mengenai
orang yang diizinkan Tuhan memperoleh syafaat."
2390. Orang-orang durhaka yang akan dihukum.
2391. Hati orang-orang yang memberi syafaat.
2392. Orang-orang yang memberi syafaat atau rasul-rasul Allah.
2393. Sebagaimana kami (orang-orang mukmin) yakin berada di pihak
kebenaran, begitu pula kamu (orang-orang kafrr) yakin berada dalam kesesatan.
1485
a2 : 255; 20 : 110; 78: 39. blO : 32; 27: 65; 35: 4.
R. 3 23. Katakanlah, "Serulah
kepada mereka yang kamu anggap
sebagai tuhan selain Allah. Mereka
tidak menguasai sebesar zarrah pun
di seluruh langit dan tidak pula di
bumi, dan mereka tidak mempunyai
bahagian di dalam kedua-duanya,
dan tidak ada baginya di antara
I
2389
mereka seorang peno ong pun..
24. aOan tiada berguna syafaat
di sisi Oia kecuali bagi barangsiapa
yang Oia izinkan baginya.
2389A
Hingga bila telah dihilangkan
ketakutan
2390
dari hati mereka
239
!
mereka berkata, "Apakah yang telah
difirrnankan Tuhan-mu?" Mereka
2392
berkata, "Kebenaran." Dan Oia-Iah
Yang Maha Luhur, Maha Besar.
25. Katakanlah, b"Siapakah
yang memberi rezeki kepadamu dari
seluruh langit dan bumi?" Kata-
kanlah, "Allah, dan sesungguhnya
kami atau kamu pasti berada di atas
petunjuk yang benar atau dalam
kesesatan yang nyata. "2393
Surah 34 AS - S A B A'
a35 : 41; 46: 5. b21 108.
Juz 22
26. Katakanlah, "Kamu tidak
akan ditanyai tentang dosa apa yang
telah kami lakukan dan kami tidak
akan ditanyai tentang apa yang
kamu kerjakan."
27. Katakanlah, "Tuhan kita
akan menghimpun di antara kita,2394
kemudian Dia akan memutuskan di
antara kita dengan kebenaran, dan
Dia-lah Maha Pemheri Keputusan,
Maha Mengetahui."
28. Katakanlah, a"Perlihatkan-
lah kepadaku mereka yang kamu
hubungkan dengan Dia sebagai
sekutu-sekutu-Nya. " Tidak! Sekali-
kali tidak, bahkan Dia adalah Allah,
Yang Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
29. Dan, Kami tidak mengutus
engkau melainkan untuk segenap
manusia sebagai bpembawa khabar
suka dan pemberi peringatan,2395
akan tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.
2394. Ayat ini umumnya dianggap mengisyaratkan kepada jatuhnya kota
Mekkah, ketika keputusan diambil tanpa sekelumit pun keraguan tentang siapa di
antara kedua pihak - orang-orang Muslim atau orang-orang kafrr - berada "pacta
petunjuk yang benar" dim siapa berada "dalanl kesesatan yang nyata." Sesudah
kemenangan besar itulah kemanunggalan hati orang-orang Muslim dengan seteru-
seteru mereka dapat terlaksana.
2395:Rasulullah s.a.w. telah berulang kali dinyatakan dalam Alquran, bahwa
beliau diutus sebagai rasul untuk segenap umat manusia sanlpai akhir zaman. Liliat
juga 21:108 dan 25:2. Adapun Amanat Islam adalah Amanat Universal dan Alquran
adalah Kitab Wahyu Syariat terakhir, yang mendakwakan diri tidak ada lagi
sesudahnya.
1486
Surah 34 AS - S A B A' Juz 22
1487
2396. Hari kejadian Pertempuran Badar atau hari yang seperti disebut dalam
32:6 dinyatakan sarna dengan seribu tahun yang sesudah berlalunya, masa
pengakuan dan penerimaan terhadap lslanl sebagai agama universal akan mulal
berlaku.
2397. Sudah menjadi fitrat manusia bahwa bila seseorang yang berdosa
bertatap muka dengan hukuman bagi dosanya, ia berusaha mencari helah
denaan mencoba memindahkan tanggungjawab kejahatannya itu kepada orang
l n ~ Segi fitrat inilah yang telah diisyaratkan dalam ayat ini dan dua ayat
berikutnya.
30. aDan, mereka akan berkata,
"Kapankah perjanjian ini akan
sempurna, jika kamu orang-orang
yang benar?"
31. Katakanlan, "Bagimu ada
. .. k I . '396 g
JanJI a an suatu lan,- yan
bkamu tidak akan menunda darinya
sesaat pun, dan tidak pula kamu
dapat mempercepat-nya. "
a21 : 39: 36: 49: 67: 26. b7 : 35: 10 : 50. c7 : 39; 14 : 22; 28 : 64:
33 : 68: 40 : 48.
R. 4 32. Dan, berkata orang-orang
yang ingkar, "Kami sekali-kali tidak
akan percaya kepada Alquran ini,
dan tidak pula kepada yang
sebelumnya. Dan, sekiranya engkau
dapat melihat, Cketika mereka yang
aniaya itu akan disuruh berdiri di
hadapan Tuhan mereka, seraya
mereka melemparkan tuduhan
kepada satu sarna lain, berkatalah
orang-orang yang dianggap lemah
kepada orang-orang yang me-
nyombongkan diri, "Sekiranya tidak
karena kamu, tentulah kami telah
menjadi orang-orang yang ber-
iman."2397
Surah 34
e lO : 55. d6 : 124; 17: 17.
AS - S A B A'
b
14 : 22; 40: 48. al4 : 22; 28 : 64; 40 : 48.
Juz 22
1488
33. aBerkatalah orang-orang
yang menyombongkan diri kepada
orang-orang yang dianggap lemah,
"Adakah kami telah menghalangi-
mu dari petunjuk, setelah petunjuk
itu datang kepadamu? Tidak,
bahkan kamu sendirilah yang
berdosa."
34. bDan, berkatalah orang-
orang yang dianggap lemah kepada
orang-orang yang menyombongkan
diri, "Tidak, bahkan itu adalah
rencana-ntu malam dan siang,
ketika kamu menyuruh kami supaya
kami ingkar kepada Allah dan men-
jadikan bagi-Nya sekutu-sekutu."
eDan mereka akan menyembunyi-
kan
2398
penyesalan ketika mereka
menyaksikan azab itu. Dan Kami
akan mengenakan belenggu pada
leher2
398A
orang-orang yang ingkar
itu. Mereka tidak akan dibalas, me-
lainkan untuk apa yang telah
mereka kerjakan.
35. Dan tidak pernah Kami
mengirimkan seorang pemberi
perinffatan ke suatu negeri, melain-
kan orang-orang hartawan negeri
itu berkata, "Sesungguhnya kami
dengan apa-apa yang kamu diutus,
kami mengingkari."2399
2398. Asarra-hu berarti, ia menyembunyikannya; ia menzahirkannya (Lane).
2398A A 'naaq berarti leher, penghulu-penghulu atau orang-orang besar
(Lane).
Surah 34 AS - S A B A' Juz 22
36, Dan mereka berkata, "Kami
mempunyai lebih banyak harta dan
anak; dan tidaklah kami akan
diazab."
R. 5 38. Dan, bukan hartamu dan
bukan pula anak-anakmu yang
akan mendekatkan derajat kamu
kepada Kami, melainkan borang
yang beriman dan beramal
shaleh,2400 maka, mereka itulah
bagi mereka ada ganjaran yang
berlipat ganda disebabkan apa yang
telah mereka kerjakan, edan
mereka aman di rumah-rumah yang
tinggi.
a13 : 27; 29 : 63; 39 : 53; 42 : 13; b3 : 58; 6 : 49; 18 : 89; 19 : 61. e25 : 76.
2399. Nabi-nabi Allah datang untuk mengangkat derajat kaum terhina dan
tertindas ke tempat mereka yang layak dalam masyarakat, dan mengembalikan
kepada mereka hak-hak yang dirampas oleh golongan berkuasa dan serakah. 1tulah
sebabnya, maka di segala zaman, justru si kaya, orang-orang berkuasa, dan
berpengaruh - kaum yang sudah mapan - mereka itulah yang seia sekata
melawan agama baru itu.
2400. Kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan bukanlah sarana untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Malahan sebaliknya, sarana itulah yang dapat
menjauhkan manusia dari Tuhan. Keirnanan sejati serta amal shalehlah yang
merupakan kekayaan manusia yang hakiki dan yang dapat mendatangkan
keselamatan dan ridha !lahi.
1489
37. Katakanlah, "Sesungguh-
nya aTuhan-ku melapangkan rezeki
bagi siapa yang Dia kehendaki dan
menyempitkan, akan tetapi ke-
banyakan manusia tidak me-
ngetahui."
Surah 34 AS - S A B A'
39. aDan, orang-orang yang
berusaha menggagalkan Tanda-
tanda Kami, mereka itulah yang
akan dihadapkan
2401
kepada azab.
40. Katakanlah, "Sesungguh-
nya Tuhan-ku melapangkan rezeki
bagi siapa yang Dia kehendaki dari
antara hamba-hamba-Nya dan
menyempitkan baginya. Dan apa
yang kamu belanjakan dari sesuatu,
tentulah Dia akan menggantikan-
nya; dan Dia adalah sebaik-baik
Pemberi rezeki."
41. Dan, ingatlah hari bapabila
Dia akan menghimpun mereka
semuanya, kemudian Dia akan
berfirman kepada para malaikat,
"Apakah mereka ini dahulu
menyembah kamu?"
42. Mereka berkata, c"Maha
Suei Engkau, Engkau-lah Pelindung
kami terhadap mereka. Tidak,
bahkan mereka menyembah jin;
kebanyakan mereka beriman
kepadanya."
43. Akan dikatakan kepada
mel'eka, "Maka. pada hari ini,
sebagian kamu tidak mempunyai
kekuasaan memberikan manfaat
ataupun mudarat kepada sebagian
kamu." Dan akan Kami katakan
kepada mereka yang aniaya.
d"Rasakanlah olehmu azab Api
yang r dahulu kamu mendusta-
kannya."
1490
Juz 22
abc d
22 : 52. 10: 29; 17 : 98; 19 : 69. 25: 19. 8: 15; 10 : 53; 22 : 23.
Surah 34 AS - S A B A'
44. Dan, apabila dibaeakan
kepada mereka Ayat-ayat Kami
yang nyata, mereka berkata, a"Ini
tak lain melainkan seorang laki-laki
yang hendak berusaha menghalangi
kamu dari apa yang disembah
bapak-bapakmu." Dan mereka
berkata, "Tidaklah Alquran ini
melainkan suatu kedustaan yang
telah diada-adakan." Dan berkata
orang-orang yang ingkar terhadap
kebenaran, ketika datang kepada
mereka, "Ini tidak lain melainkan
sihir yang nyata."
45. Dan tidak pernah Kami
memberikan kepada mereka Kitab-
kitab yang mereka mempelajarinya,
dan tidak pernah pula Kam i
mengirimkan kepada mereka se-
orang Pemberi peringatan sebelum
engkau.
46. Dan orang-orang yang
sebelum mereka mendustakan
rasul-rasul, dan mereka tidak men-
eapai sepersepuluh
2402
kekuatan
yang pernah Kami berikan kepada
mereka, tetapi mereka mendustakan
rasul-rasul-Ku. Maka bagaimana
akibat penolakan terhadap Aku.
Q 17 : 95: 23 : 25.
1491
240 l. Segala daya upaya dan sekongkolan orang-orang kafir untuk
memperlambat dan menghambat kemajuan perjuangan kebenaran dan
menggagalkan rencana Tuhan, terbukti sia-sia dan akhirnya menimpa diri mereka
sendiri.
2402. Mi'syar artinya sepersepuluh; seperseratus; menurut beberapa pendapat
lain seperseribu (Lane).
Juz 22
Surah 34 AS - S A B A' Juz 22
1492
a7 : 18;: 23 : 71. b38 : 87: 42 : 24; ;2 : 41. 68 : 47. c;: 117, d 17 : 82; 21 19.
2403. Ayat ini menyarankan untuk mengadakan pemeriksaan secara obyektif
dan netra! terhadap dakwah Rasulullah s,a.w, Orang-orang kafir dianjurkan supaya
merenungkan dengan tenang tanpa prasangka dan tanpa dipengaruhi oleh cara
berpikir orang banyak, apakah Rasulullah s.a.w. menderita sakit jiwa atau kurang
waras otak atau tidak.
2404, Kata-kata, "Dan tidak pula dapat mengulangi" mengandung suatu
nubuatan yang hebat, bahwa kemusyrikan tidak akan mendapat tempat berpijak
lag! di tanah Arab. Kemusyrikan akan lenyap sima dari neger! itu untuk selama-
lamanya.
50. Katakanlali, d"Kebenaran
telah datang, dan kebatilan tidak
dapat memula!' dan tidak pula dapat
mengulangi."24o,
R. 6 47. Katakanlah, "Sesungguh-
nya aku menasihatimu satu hal;
sllpaya kamu berdiri llntuk Allah,
berdua atau sendiri-sendiri kemudian
berfikirlah. aTiada penyakit gila
sedikit pun pada kawanmu itU.
2
'03
Ja tiada lain melainkan seorang
Pemberi ingat kepadamu sebelum
azab yang dahsyat"
48. Katakanlah, b"Ganjaran
apapun yang aku. minta kepadal1111,
l11aka itu untuk kamll. Tiadalah
ganjaranku l11elainkan pada Allah;
dan Dia menjadi Saksi atas segala
sesuatu."
49, 'Katakanlah, "Sesungguh-
nya Tuhan-ku melempar kedustaan
dengan kebenaran. Dia cYang
Maha Mengetahui segal a yang
gaib."
Surah 34 AS-SABA'
Juz 22
51. Katakanlah, "Sekiranya aku
sesat, maka akibat kesesatanku
hanyalah bagi diriku sendiri; dan
jika aku mendapat petunjuk, maka
hal itu disebabkan apa yang telah
diwahyukan Tuhan-ku kepadaku.
aSesungguhnya Dia-Iah Dzat Yang
Maha Mendengar, Maha Dekat."
52. Dan, sekiranya engkau
dapat melihat ketika mereka di
cekam kecemasan. Maka tidak
dapat mereka meloloskan diri dan
mereka akan ditangkap dari tempat
yang dekat.
53. Dan, mereka berkata,
"Kami beriman kepadanya." Tetapi
bagaimana mungkin mereka men-
capai keimanan dari tempat
jauh?2'05
54. Padahal mereka telah me-
ngingkarinya sebelumnya, mereka
hanya menduga-duga belaka
mengenai yang gaib itu dari tempat
jauh.
55. Dan rintangan diletakkan di
antara mereka dan apa yang
diinginkan mereka, sebagaimana
telah dilakukan terhadap orang-
orang seperti mereka sebeillm
mereka.
2
'06 Sesungguhnya mereka
ada dalam keraguan yang meng-
gelisahkan.
1493
a2 : 187; 11: 62.
2405. Kata-kata itu dapat diartikan "sesudah mati" dan ayat ini dapat dianggap
berarti, bahwa orang-orang kafir niscaya akan menyadari sesudah mereka mati,
1495
Surah 35
AL-FATHIR
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surab ini diturunkan di Mekkah, mungkin pada saat Surah yang sebelumnya
diturunkan. Dalam Surab itu kaum Muslimin diberitahu bahwa seperti halnya kaum
Bani Israil, mereka akan diberi kekayaan, kekuatan, kemakmuran, dan wibawa,
dan jika pada puncak kejayaan dan kebesaran mereka melupakan Tuhan dan
berkecimpung dalam kehidupan yang mewah dan empuk, maka mereka akan
menarik kemurkaan Tuhan terhadap diri mereka sendiri, seperti halnya kaum Bani
Israil sebelum mereka. Dalam Surab in! kepada mereka dijanjikan kehormatan dan
kemuliaan dengan perantaraan Alquran yang perintah-perintahnya tidak boleh gagal
dilaksanakan oleh mereka.
Surah 34
AS-SABA'
Juz 22
1494
bahwa mereka itu berada dalam kesesatan. Orang-orang kafJr membuat dugaan-
dugaan yang bodoh sekali tentang kegagalan tugas Rasulullah s.a.w. disebabkan
jauh dari sumber "yang gaib" atau jauh dari kenyataan, akal, dan kebenaran. Sikap
berpikir demikian sungguh-sungguh bodoh dan sarna sekali tanpa dasar.
2406. Penentang-penentang Islam di sini diberitahu bahwa seperti penolakan-
penolakan terhadap para nabi terdahulu, mereka sarna sekali akan gagal
melaksanakan apa yang diinginkan hati mereka - yakni kegagalan tugas Rasulullah
s.a.w.
Sebelum Hijrah
46, dengan bismillah
5
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Surah ini dibuka dengan pemyataan bahwa segala puji adalab bagi Tuhan
Yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Pemyataan itu mengandung arti
babwa selaku Pencipta alam semesta, Tuhan bukan saja telab menganugerahi
manusia segala keperluan jasmaninya, akan tetapi juga segala keperluan akhlak
dan ruhaninya, dan babwa untuk tujuan itu Dia telah menciptakan malaikat-
malaikat, yang dengan perantaraan mereka Dia mengatur pekerjaan alam semesta
jasmani dan menyampaikan kehendak-Nya kepada manusia. Lebih lanjut Surah ini
menerangkan babwa karena Tuhan menjadikan manusia, Tuhan telah menurunkan
nabi-nabi dan rasul-rasul terus menerus untuk menyampaikan kehendak-Nya, dan
bahwa kini Dia telab menakdirkan melimpahkan rahmat-Nya kepada umat manusia
dalam bentuk Alquran. Sesudab maklumat penganugerahan rahmat-Nya kepada
umat manusia itu, manusia telab diperingatkan agar jangan menolaknya sebab
penolakan itu akan membawa akibat-akibat yang sangat menyedihkan. Surab ini
seterusnya menarik pelajaran akhlak dar! awal kejadian manusia yang tidak berarti
itu, babwa Islam dari permulaan yang tidak berarti akan tumbuh menjadi organisasi
perkasa. Lebih lanjut Surab in! membandingkaunya dengan lautan yang airnya
tawar, dan melepaskan dabaga para musafrr keruhanian. Kemudian, Surab ini
menyatakan babwa Islam itu bukan gejala barn. Masa-masa yang penuh dengan
cahaya keruhanian dan masa kegelapan datang silih berganti ke dunia, seperti sang
hari menyusul sang malam dan sebaliknya. Sesudab lama melampaui suatu masa
1497
Surall 35 AL-FATHIR
1496
kegelapan dan wabyu I1abi berhenti turun, maka terbitlab matahari Islam menerangi
dunia yang gelap gelita, dan Tuhan telah menakdirkan mewujudkan suatu
penjelmaan baru dan suatu tertib baru dengan perantaraan ajarannya. Dengan
perantaraan Alquran, Tuhan akan memberi mata kepada si buta dan telinga kepada
si tuli, dan orang-orang mati sekalipun akan memperoleh kehidnpan baru, akan
tetapi mereka yang dengan sengaja menutup jalan masuk ke hati mereka dan
menolak mendengar seruan I1ahi, mereka itu akan mengalami kematian ruhanL
Surah ini kemudian menarik perhatian kita untuk menelaah gejala alam, yang
mempunyai persamaan yang dekat sekali dengan gejala serupa itu dalam alam
keruhanian. Bila hujan turon di atas tanah yang kering dan gersang, tanah itu
kemudian akan berbunga, mekar, dan bergetar dengan kehidupan baru dan
menghasilkan tanam-tanaman, bunga-bungaan, serta buah-buahan beraneka ragam
warna, rasa, dan bentuk. Air yang turun dalam bentuk hujan itu sama, namun tanam-
tanaman dan buah-buahannya berlain-lainan. Seperti itu pula, air wahyu !labi yang
sarna, menghasilkan di tengah-tengah umat manusia sifat-sifat dan pembawaan-
pembawaan akhlak yang berlainan. Sementara pada satu pihak wahyu itu
mendatangkan orang-orang yang sangat tinggi ketakwaannya, maka pada pihak lain
terjelmalah juga suatu golongan, yang terdiri dari orang-orang durhaka dan jahat,
yang terus menerus melancarkan serangan-serangan kejam terhadap kebenaran.
Pertarungan antara pembela-pembela kebenaran dan kekuatan-kekuatan kegelapan
senantiasa berkesudahan dengan akibat yang pasti - kemenangan kebenaran atas
kebatilan. Menjelang akhir, Surah ini menjelaskan kepada orang-orang musyrik
mengenai kegoyahan kedudukan mereka, dan memperingatkan mereka bahwa bila,
meskipun nyata kepalsuan dan ketanpagunaan kepercayaan dan perbuatan mereka,
mereka masih terus menerus berpegang teguh kepadanya, maka azab Ilahi akan
menimpa mereka, walaupun Tuhan sangat lamban dalam menghukum dan terns
menerus memberi tangguh kepada orang-orang durhaka, hingga akhimya oleh
karena mereka tetap bersikeras dalam sikap kepala batu, mereka menutup uutuk
diri mereka sendiri pintu-pintu rahmat I1ahi.
Juz 22
Q\ : I. b6 : 15; 12 : 102: 14 : 11; 42 : 12. c39 : 39.
1. Aku baca Qdengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Segala puji kepunyaan Allah,
bYang menciptakan seluruh langit
dan bumi, Yang menjadikan
malaikat-malaikat sebagai utusan-
utusan yang bersayap dua dan tiga
dan empat. Dia menambahkan
dalam ciptaan
2407
apa yang Dia
kehendaki. Sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3. Rahmat capa pun yang
dibukakan Allah bagi umat
manusia,2408 tiada yang dapat
menahannya, dan apa pun dar; yang
ditahan-Nya, tiada yang dapat
melepaskannya sesudah itu. Dan
Dia Maha Perkasa, Maila Bijaksana.
2407. Kepada malaikat-malaikat dipercayakan menjaga, mengatur, dan
mengawasi segala urusan yang berlaku di alam jasmani (79:6). lnilah tugas dan
tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka. Tugas mereka yang lain dan yang
lebih berat ialah, melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan kepada rasul-rasul-
Nya. Malaikat-malaikat pembawa wahyu menampakkan serentak dua, liga, atau
empat sifat I1abi, dan ada pula malaikat lain, yang bahkan menjelmakan lebih
banyak lagi dari sifat-sifat itu. Karena ajnihah merupakan lambang kekuatan dan
kemampuan (Lane), ayat ini mengandung arti, bahwa malaikat-malaikal itu
memiliki kekuatan dan sifat yang berbedaan derajatnya sesuai dengan kepentingan
pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Sebagian malaikat
dianugerabi kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat yang lebih besar daripada yang lain.
Malaikat Jibril adalah penghulu semua malaikat dan, oleh karena itu, pekerjaan
mabapenting, yakni, menyampaikan wahyu I1ahi kepada para rasul Allah,
diserabkan kepadanya serta dilaksanakan di bawab asuhan dan pengawasannya.
2408. Sesudah menyebutkan dalam ayat sebelumnya, bahwa Tuhan telab
menciptakan seluruh langit dan bumi, dan telab menyediakan keperluan-keperluan
jasmani dan ruhani manusia dengan selengkap-lengkapnya, ayat yang sedang
Juz 22 A L - FAT H I R Surah 35
s:_....... .. :..... -_.<.. .. ' mH
Surah 35 AL-FATHIR
dibahas mengandung arti, bahwa Tuhan sekarang sudah menakdirkan melirnpahkan
rahmat-Nya atas umat manusia dalarn bentuk wahyu Alquran.
4. Hai manusia, ingatlah akan
nikmat Allah kepadamu. "Adakah
pencipta lain selain Allah, Yang
memberi rezeki kepadamu dari
langit dan bumi? Tiada yang patut
disembah selain Dia. Kemudian
ke mana lagi kamu dipalingkan?
5. bDan, jika mereka men-
dustakan engkau, maka sesungguh-
nya telah didustakan rasul-rasul
Tuhan sebelum engkau; dan kepada
Allah segala urusan dikembalikan,
untuk diputuskall.
6. Hai manusia, sesungguhnya
janj i Allah itu benar, maka jangan-
lah kehidupan dunia ini mem-
perdayakan kamu dan jangan pula
si penipu akan menipu kamu
mengenai Allah.
7. CSesungguhnya, syaitan itu
musuh bagimu; maka perlakukan-
lah dia sebagai musuh. Sesungguh-
nya ia hanya memanggil golongan-
nya agar mereka akan menjadi
penghuni Api yang menyala-nyala.
8. Orang-orang yang ingkar
bagi mereka ada azab yang keras.
Dan orang-orang yang beriman dan
berbuat amal shaleh bagi mereka
ada ampunan dan ganjaran besar.
1498
alO 32; 27 : 65; 34 : 25. b6 35; 22 : 43; 40 : 6; 54 : 10.
c2 : 169: 12 : 6: 18 : 51: 20 : 118.
Juz 22 Surah 35 AL-FATHIR Juz22
1499
10. Dan, Allah Yang mengirim-
kan angin yang membumbungkan
awan; kemudian Kami menggiring
awan itu ke suatu negeri yang
telah mati, bdan menghidupkan
dengannya bumi setelah matinya.
Demikian pulalah akall terjadi
kebangkitan itu.
2410
a16 : 64; 27 25; 29 39. b22 7: 57 18.
R. 2 9. Maka apakah .orang yang
keburukan "perbuatannya dibuat
Ilampak indah baginya, lalu ia
memandangnya baik. Maka,
sesungguhnya Allah membiarkan
sesat siapa yang Dia kehendaki
dan memberi petunjuk siapa yang
Dia kehendaki. Maka janganlah
diri engkau binasa karena
kesedihan
2409
mengenai mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui apa yang mereka perbuat.
2409. Ayat ini merupakan tafsiran yang jelas mengenai kekhawatiran dan
keprihatinan Rasulullah s.a.w. tentang kesejahteraan ruhani kaum beliau, dan
kesedihan beliau yang mendalam atas perlawanan mereka terbadap kebenaran. Lihat
juga 18:7.
2410. Karena kebangkitan kernbali di sini mengandung arti kebangkitan
kembali suatu kaum dari keadaan kemunduran dan kemerosotan ruhani, maka
ayat ini mengandung arti bahwa seperti halnya tanah tandus dan kering,
lalu mekar karena memperoleh hidup baru ketika hujan jatuh di perrnukaannya,
demikian pula suatu bangsa yang secara akhlak dan ruhani sudah mati dan
berge1imang dengan dosa dan kedurjanaan, akan bangkit dengan perantaraan
air suci berupa wahyu !lahi.
1501
Surah 35 AL-FATHIR
1500
2411. Ayat ini mengandung nubuatan bahwa seperti halnya dari setitik
nutfah (air mani) yang tidak berarti, tumbuh wujud manusia yang bentuknya
bagus dan perkembangannya sempurna, begitulah halnya orang-orang Muslim
yang rendah dan miskin keadaannya pada suatu hari akan menjadi jemaat
yang perkasa. Isyarat kepada apa yang dikandung seorang wanita dalam
rahimnya, dan apa yang dilahirkan, dan kepada pemanjangan serta pengurangan
umur manusia, mengandung nubuatan lain, ialah, bahwa keturunan lawan-
lawan Rasulullah S.a.w. akan berkurang dan keturunan orang-orang Muslim
akan bertambah.,juga. Kata-kata dalam teks yang diterjemahkan, "melainkan
di dalam sebuah Kitab," dapat juga berarti "hal itu sesuai dengan hukum
IIahi."
G
27
51. 52; 35 44. b18 38: 22 6; 23 13 - 14; 36 78; 40 68.
11. Barangsiapa menghendaki
kehormatan, maka bagi Allah-lah
kehormatan itu semuanya. Kepada-
Nya naik segala perkataan baik, dan
amal shaleh mengangkatnya, adan
orang-orang yang mereneanakan
keburukan, bagi mereka ada azab
yang sangat keras. Oan reneana
mereka itu akan haneur.
12. bOan, Allah meneiptakan
kamu dari tanah, kemudian dari
setetes nutfah, kemudian Oia
menjadikanmu berjodoh-jodoh.
Oan, tiada wanita hamil, dan tiada
pula ia melahirkan allak, melainkan
dengan sepengetahuan-Nya. Oan,
tidak dipanjangkan umur orang yang
berumur panjang, dan tiada di-
kurangkan umurnya, melainkan di
dalam sebuah Kitab.
2411
Sesungguh-
nya yang demikian itu mudah bagi
Allah.
Juz22 Surah 35 AL-FATHIR
Juz22
2412. Secara kiasan, kedua lautan yang dibicarakan itu ialah agama-
agama yang benar dan yang palsu. Lihatlah catatan no. 2085. Sambil melanjutkan
kiasan itu ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa sungguhpun air asin itu
tidak cocok untuk minum dan mengairi tanah (irigasi), air asin itu mempunyai
kegunaan-kegunaan lain. Dari air asio dikeluarkan ikan segar dan perhiasan,
Begitu pula, walaupun musuh-musuh Islam kini seperti air asin, pahit dan
tidak berharga, namun demikian dari keturunan mereka akan timbul orang-
orang yang akan menjadi pengemban amanat Islam yang bersemangat dan
mukhlis. .
2413. Kata-kata kiasan pada ayat sebelumnya dilanjutkan di sini, an-
nahar (siang) melukiskan kemakmuran dan kekuasaan itu berpadu dengan
kemunduran dan kemerosotan bangsa.
2413A. Qithmir berarti titik putih pada punggung biji korma, selanjutnya
berarti benda yang tak berharga dan hina (Lane).
13. Oan, tidaklah sama dua
lautan;2412 yang satu enak, tawar,
nyaman diminum, dan yang satu
lagi asin dall pahit. aNamun, dari
. laut itu masing-masing kamu
makan daging segar, dan kamu
mengeluarkan perhiasan yang kamu
pakai. Oan kamu lihat di situ kapal-
kapal membelah gelomballg, supaya
kamu dapat meneari karunia-Nya,
dan agar kamu bersyukur.
14. bOia memasukkan malam
ke dalam siang dan Oia memasuk-
kan siang ke dalam malam.
2413
cOan, menundukkan matahari dan
bulan, masing-masing menempuh
jalan tempuhan hingga masa
tertentu. Itulah Allah Tuhan-mu;
kepunyaan Oia-lah kerajaan. dOan
mereka yang kamu seru selain
Oia, mereka tidak memiliki sebesar
alur biji korma2413A
Q 16 15; 45 : 13. b22 62; 31 : 30; 57 : 7. c7 55 13; 3; 31 21.
d l3 15; 40 : 21.
Surah 35
1502
134; 6 ; 134; 14 ; 20. d14 ; 21.
; 8; 53 ; 39. 136 ; 12.
AL-FATHIR
194. b47 ; 39. c4
'6 ; 165; 39
19. 'Dan tiada jiwa berbeban
dapat memikul beban orang lain;
dan j ika jiwa berbeban berat
berseru kepada yang lain untuk
rnernikul bebannya, tidak akan
dipikul sedikit pun darinya, walau-
pun ia kaum kerabat sendiri.
fEngkau hanya dapat memper-
ingatkan orang-orang yang takut
kepada Tuhan mereka dalam ke-
adaan menyendiri dan mendirikan
shalat. Dan barangsiapa mensuci-
kan diri, maka ia hanya mensucikan
untuk dirinya, dan kepada Allah
,-
kernbali segala sesuatu.
15. aJika kamu memanggil
mereka, mereka tidak akan men-
dengar seruanmu; dan sekiranya
mereka mendengar, mereka tidak
akan dapat menjawabmu. Dan pada
Hari Kiamat mereka akan meng-
ingkari kemusyrikanmu. Dan tiada
yang dapat memberi penerangan
kepadamu seperti Dia Yang Maha
Mengetahui segala kabar.
Juz 22
R. 3 16. H ai manusia, bkamulah
yang memerlukan Allah, dan Allah
itu Maha Kaya, Maha Terpuji.
17. cJika Dia menghendaki, Dia
dapat membinasakan kamu dan
mendatangkan makhluk baru.
18. dDan hal itu bagi Allah tidak
sulit.
2414
Surah 35 AL-FATHIR
bll . 13" 13' 8. c2 ; 120; 5 ; 20; 11 ; 3; 25 ; 57; 48 ; 9.
d
lO
' '. 4'8', 13'
; 8; 16 ; 37.
all ; 25; 13; 17; 40; 59.
Juz22
1503
2414. Tuhan telah menakdirkan untuk mendatangkan ciptaan baru, suatu
orde baru, suatu tertib baru dengan perantaraan Rasulullah s.a.w. dan hal
itu sarna sekali tidak sukar bagi Dia untuk berbuat demikian.
2415. Orang-orang mukmin telah disebut orang-orang "yang hidup," sebab
dengan menerima kebenaran, mereka memperoleh suatu kehidupan baru, dan
orang-orang ingkar disebut orang-orang "yang mati," sebab dengan menolak
kebenaran, yang merupakan air kehidupan abadi, mereka mendatangkan kemalian
ruhani atas diri mereka sendiri.
2416. Tidaklah mungkin bagi seorang nabi Allah membuat mereka yang
sengaja menutup hati dan telinga mereka mendengar dan menerima seruan
I1ahi. Orang-orang semacam itu secara ruhani telah mati dan almarhum bagaikan
orang-orang yang terpendam dalam kuburan.
2417. Ayat ini menyingkapkan tabir kebenaran agung, yang tersembunyi
20. Dan, tidak sarna aorang
buta dan orang yang melihat.
2I . Dan, tidak sama kegelapan
dan cahaya.
22. Dan, tidak sarna teduh
dan panas.
23. Dan, tidak sarna yang
hidup dan yang mati.
W5
Sesung-
guhnya, Allah membuat mendengar
siapa yang disukai-Nya; dan
engkau tidak dapat membuat
mendengar
2416
orang yang ada
dalam kubur.
24. bEngkau tidak lain melain-
kan seorang pemberi peringatan.
25. Sesungguhnya Kami me-
ngutus engkau dengan kebenaran
. Csebagai pembawa khabar suka
dan pemberi peringatan. Dan dtiada
sesuatu kaum pun melainkan telah
diutus kepada mereka seorang
pemberi ingat.
2417
Surah 3S AL-FATHIR
dari dunia sebelum Alquran diwahyukan, yaitu, bahwa kepada tiap-tiap kaum
di zaman lampau pernah diutus seorang rasul Allah, yang menyampaikan
kepada mereka seruan kebenaran dan ajakan kepada ketakwaan yang serupa.
Asas yang besar lagi mulia itu membawa kepada kepercayaan, bahwa semua
agama berasal dari Tuhan, dan bahwa pendiri-pendiri agama itu rasul-rasul
Allah. Inilah salah satu dari rukun iman, yang wajib dipegang oleh tiap-
tiap orang Muslim dan karenanya harus menghormati serta memuliakan mereka
itu semuanya. Dengan memberikan kepada dunia kebenaran yang agung itu
maka Islam telah mengusahakan menciptakan iklim persahabatan dan harga-
menghargai di antara berbagai agama, dan menghilangkan serta membasmi
dendam kesumat dan ketegangan, yang 'telah meracuni perhubungan antara
pengikut-pengikut berbagai agama di seluruh dunia.
2418. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa bila hujan turun di atas
tanah yang kering dan gersang, maka air hujan itu menimbulkan aneka ragam
G6 35; 22 43; 40 : 6; 54 10. b16 45. c 14 33; 22 6; 45 6.
1504
26. aDan, jika mereka men-
dustakan engkau, maka orang-
orang sebelum mereka pun telah
mendustakan, telah datang kepada
mereka rasul-rasu! mereka dengan
bTanda-tanda yang jelas, dan
dengan Kitab-kitab suei dan
dengan Kitab yang menerangi.
27. Kemudian Aku tangkap
orang-orang yang ingkar, dan
betapa mengerikannya penolakan
terhadap-Ku!
Juz 22
R. 4 28. CApakah engkau tidak
melihat, bahwa Allah menurunkan
air dari awan, dan Kami me-
ngeluarkan dengan air itu buah-
buahan yang beraneka warnanya.
Dan di gunung-gunung ada garis-
garis putih dan merah, dengan
beraneka maeam warnanya, dan
ada yang sehitam burung gagak?2418
Surah 3S AL-FATHIR
30. Sesungguhnya, orang-orang
yang membaea Kitab Allah dan
mendirikan shalat adan mem-
belanjakan sebagian dari apa yang
telah Kami rezekikan kepada
mereka dengan sembunyi-sembunyi
dan terang-terangan,2420 mereka
mengharapkan perniagaan yang tidak
akan hancur.
a l4 ; 32; 16 76.
1505
tanam-tanaman, bunga-bungaan, dan buah-buahan yang warna warni serta
aneka cita rasa, dan bentuk serta corak yang berlainan. Air hujannya sarna,
tetapi tanam-tanaman, bunga-bungaan, dan buah-buahan yang dihasilkan sangat
berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu mungkin sekali dikarenakan
sifat yang dimiliki tanah dan benih. Demikian pula manakala wahyu !lahi
yang pada beberapa tempat dalam Alquran telah diibaratkan air - turun
kepada suatu kaum, maka wahyu itu menimbulkan berbagai-bagai akibat pada
bermacam-macam manusia menurut keadaan "tanah" Chati) mereka dan cara
mereka menerimanya.
2419. Keragaman yang indah sekali dalam bentuk, warna, dan corak,
yang telah diutarakan dalam ayat sebelumnya, tidak hanya terdapat pada
bunga, buah, dan batu karang, akan tetapi juga pacta manusia, binatang
buas dan ternak. Kata an-nas (manusia), ad-dawab (binatang buas) dan
a/-an 'am (ternak) dapat juga melukiskan manusia dengan bermacam-macam
kesanggupan, pembawaan, dan kecenderungan alami. Ungkapan, "Sesungguhnya
yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama,"
memberikan bobot arti kepada pandangan, bahwa ketiga kata itu menggambarkan
tiga golongan manusia, yang di antara, mereka itu hanya mereka yang
dikaruniai ilmu, takut kepada Tuhan. Akan tetapi, di sini ilmu itu tidak
seharusnya selalu berarti ilmu keruhanian, akan tetapi juga pengetahuan
29. Dan demikian juga di antara
manusia dan hewan berkaki empat
dan binatang ternak, bermaeam-
maeam warnanya. Sesungguhnya
yang takut kepada Allah dan hamba-
hamba-Nya hanyalah para ulama.
2419
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa,
Maha Pengampun.
Juz 22
Surah 35 AL-FATHIR Juz 22
hukum alam. Penyelidikan yang seksama terhadap alam dan hukum-hukumnya
niscaya membawa orang kepada makrifat mengenai kekuasaan Maha Besar
Tuhan dan sebagai akibatnya merasa kagum dan takzim terhadap Tuhan.
2420. Ayat ini memberi gambaran tentang para ulama (mereka yang
dilimpahi ilmu) tersebut dalam ayat sebelumnya.
2421. Seorang mukmin melampaui berbagai tingkat disiplin keruhanian
yang ketat. Pada tingkat pertama ia melancarkan peperangan yang sungguh-
sungguh terhadap keinginan dan nafsu rendahnya serta .mengamalkan pe.madaan
diri secara mutlak. Pada tingkat selanjutnya, kemaJuan ke arah tUJuannya
1506
a3 : ;8; 39: II. b22 ;;; 47 3; ;6: 96.
33. Kemudian Kami telah
mewariskan Kitab itu kepada
orang-orang yang telah Kami pilih
dari antara hamba-hamba Kami,
maka dari antara mereka sangat
aniaya terhadap dirinya, dan dari
antara mereka ada yang mengambiJ
jalan tengah, dan dari antara mereka
ada yang mengungguli daJam
kebajikan
2421
dengan izin Allah. Itu
adalah merupakan karunia yang sangat
besar.
31. aAgar Dia menyempurna-
kan kepada mereka ganjaran
mereka sepenuhnya dan Dia
menambahkan kepada mereka dari
karunia-Nya. S'esungguhnya, Dia
Maha Pengampun, Maha Meng-
hargai.
32. Dan apa yang Kami
wahyukan kepada engkau dari Kitab
ini adalah bkebenaran membenarkan
apa yang sebelumnya. Sesungguh-
nya, Allah terhadap hamba-hambanya
sungguh Maha Waspada dan Maha
Melihat.
Surah 35
AL-FATH[R Juz 22
1507
a9 72; 13 : 24; 16 32; 61 13; 98 9. b IS : 32; 22 24; 76 22.
c I ; 49. d20 : 7;; 87 14.
34. Ganjaran mereka ialah
aKebun-kebun abadi, bmereka akan
memasukinya dan di daJamnya
mereka dihiasi dengan geJang-gelang
emas dan mutiara, dan pakaian
mereka di dalamnya adalah sutera.
35. Dan mereka akan berkata,
"Segala puji kepunyaan Allah, Yang
telah menjauhkan kesedihan dari
kami. Sesungguhnya Tuhan kami
adalah Maha Pengampun, Maha
Menghargai,
36. "Yang menempatkan kami
di rumah abadi dari karunia-Nya,
ctidak menyentuh kami di dalam-
nya kesulitan dan tidak pula
menyentuh kami di daJamnya
kelelahan. "2422
37. Dan, orang-orang yang
ingkar, bali mereka ada Api
Iahannam. Tidak diputuskan atas
mereka agar mereka mati, dan
tidak diringankan bagi mereka dari
azabnya. Demikianlah Kami mem-
balas setiap orang yang tidak
bersyukur.
hanya sebagian saja dan pada tingkat terakhir ia mencapai taraf akhiak
sempurna, dan kemajuan ke arah tujuannya yang agung itu berlangsung
cepat sekali dan merata.
2422. Kebebasan sepenuhnya dari setiap corak perasaan takut dan
cemas serta perasaan damai yang sempurna daJam alam pikiran dan kepuasan
hati berpadu dengan keridhaan Allah s.w.!. merupakan tingkat tertinggi
sorga, yang telah dijanjikan Alquran kepada orang-orang mukmin di dunia
ini dan di akhirat, sebagaimana diperlihatkan oleh ayat ini dan ayat sebelumnya.
Surah 35 AL-FATHIR Juz 22
1508
"7 : 54; 26 103; 32 : "13; 39 : 59. bll 124; 16 : 78; 27:66.
38. Dan, mereka akan
berteriak minta tolong di dalamnya,
"Wahai, Tuhan kami, keluarkanlah
kami, "kami akan beramal shaleh,
lain dengan apa yang biasa kami
kerjakan." Allah be/firman,
"Bukankah telah Kami beri kamu
umur yang cukup panjang, agar
orang yang hendak mengambil
pelajaran akan memperoleh
pelajarail di dalamnya? Dan telah
datang kepadamu seorang Pem-
ber; peringatan. Maka rasakanlah
azab ini, karen a tiada seorang
renolong pun bagi orang- orang
zalim."
R. 5 39. bSesungguhnya, Allah
mengetahui segala yang gaib di
seluruh langit dan bumi. Sesungguhnya
Dia mengetahui benar apa yang di
dalam hati.
40. Dia-Iah Dzat Yang telah
menjadikan kamu khalifah-khalifah
di bumi. Barangsiapa yang ingkar,
maka ia sendiri menanggung akibat
keingkaran-nya. Dan tidak akan
menambah orang-orang ingkar itu
ke-ingkarannya di sisi Tuhan mereka,
melainkan kemurkaan, dan tidak akan
menambah kepada orang-orang
ingkar itu keingkaran mereka,
melainkan kerugian.
Surah 35 AL-FATHIR Juz 22
1509
"34 : 28; 46: 5. b22 : 66. c6 158.
4I. Katakanlah, ""Sudahkah
kamu melihat tuhan-tuhan sekutu-
mu yang kamu seru selain Allah?
Perlihatkanlah kepada-Ku apa yang
telah diciptakan mereka dari bumi,
atau, punyakah mereka bahagian
dalam penciptaan seluruh langit?
Atau, telah Kami berikankah
kepada mereka suatu Kitab,
sehingga mereka mempunyai bukti
darinya?" Tidaklah demikian!
Bahkan orang-orang aniaya itu
tidak menjanjikan satu sarna lain
melainkan tipuan belaka.
42. bSesungguhnya, Allah
menahan seluruh langit dan bumi
supaya keduanya jangan sampai
menyimpang dari posisinya, dan
andaikata keduanya menyimpang,
maka tiada seorang pun dapat
menahan keduanya selain Dia.
2423
Sesungguhnya Dia Maha Pe-
nyantun, Maha Pengampun.
43. CDan mereka bersumpah
dengan nama Allah sekuat-kuat
persumpahan mereka, bahwa se-
kiranya seorang Pemberi ingat
datang kepada mereka, tentu
mereka akan lebih banyak men-
dapat petunjuk dari umat-umat yang
lain, tetapi tatkala telah datang
kepada mereka seorang Pemberi
ingat, tidak menambah bagi mereka
selain kebencian.
1511
Sural} 35 AL-FATHIR Juz22
a27 : 51 _ 52. bl7 78; 33: 63; 48: 24. c12 : 110; 22 : 46, 47;
30 : 10; 40 : 22; 47 : II.
2423. Kedua sistem yang berlaku di langit dan di bumi terus bekerja
dengan keserasian sempurna tanpa sedikit pun menyimpang dari jalan
tempuhan mereka yang telah ditetapkan. Keserasian ini memperlihatkan
adanya Wujud Maha Bijaksana dan Maha Kuasa di belakangnya. Wujud
Yang Maha Agung dan Maha Bijaksana itulah Yang berhak dan menuntut
penyembahan dan pemujaan dari kita.
2424. Telah menjadi takdir IIahi yang tak akan berubah bahwa segala
reneana dan kasak kusuk orang-orang ingkar untuk menghaneurkan Rasulullah
S.a.w. akan berakhir dengan kegagalan dan perjuangan Islam akan memperoleh
kemenangan.
45. CApakah mereka tidak
pernah berjalan di muka bumi dan
melihat betapa buruknya kesudahan
orang-orang sebelum mereka?
Padahal mereka itu lebih hebat
dari mereka dalam kekuatan. Dan,
tidak ada sesuatu pun yang meng-
gagalkan Allah di seluruh langit
dan di bumi.
2424
Sesungguhnya Dia
Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
44. aSebab, mereka bersikap
sombong di bumi dan merencana-
kan tipu dayajahat. Tetapi tipu daya
jahat itu tidak meliputi sesuatu selain
meliputi si pereneananya. Maka,
tidakkah mereka menantikan sesuatu
yang lain selain kebiasaan Allah mem-
perlakukan orang-orang yang
terdahulu? Maka sekali-kali tidak
akan engkau dapatkan sesuatu
bperubahan dalam sunnah Allah; tidak
pula sekali-kali engkau dapatkan
sesuatu pergantian dalam sunnah
Allah.
1510
Surah 35
35; 10 : 50; 16 62.
AL-FATHIR Juz 22
aiD: 12; 18 : 59. b7
46. aDan sekiranya Allah akan
menghukum manusia atas apa yang
diusahakan mereka, tentu Dia tidak
akan meninggalkan satu makhluk
hidup pun di permukaan bumi ini;
akan tetapi Dia memberi tangguh
kepada mereka sampai bsuatu
masa yang tertentu;2425 maka
apabila masa yang ditetapkan bagi
mereka telah tiba, maka se-
sungguhnya Allah Maha Melihat
kepada hamba-hamba-Nya.
2425. Tuhan Yang Maha Pengasih itu lambat sekali dalam menghukum.
Dia berkenan menangguhkan dan memberi kesempatan kepada para penjahat
dan pembangkang agar mereka dapat mengubah kelakukan mereka. Sekiranya
Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang segera dan cepat,
seperti orang-orang yang berdosa layak menerimanya, maka mereka dengan
seketika akan binasa dan dunia akan tamat riwayatnya, dan segala kehidupan
di bumi akan hilang sirna sebab kemudian tidak akan ada gunanya lagi
binatang buas, hewan, margasatwa dan lain-lain lagi untuk tetap hidup
sesudah manusia binasa. Atau ayat ini dapat juga diartikan bahwa Tuhan
tidak akan ragu-ragu menghancurkan cacing-cacing bumi yang menjijikkan
itu, yaitu, orang-orang ingkar.
Sebelum Hijrah
84, dengan bismillah
5
1512
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Surah 36
YAASIN
Waktu Diturunkan dan HUbungan dengan Surah-surah Lainnya
Semua ahli sependapat mengenai masalah ini, bahwa Surah ini diturunkan
di Mekkah. Gaya bahasa dan isinya mendukung pandangan itu. Karena
pentingnya pokok pembahasan Surah ini, Rasulullah s.a.w. menyebutnya
jantung Alquran. Dalam Surah sebelumnya dinyatakan bahwa Tuhan _
selaku Yang Menjadikan seluruh langit dan bumi - telah mengadakan
perbekalan sepenuhnya, bukan saja untuk segala keperluan jasmani manusia,
melainkan pula untuk segala keperluan akhlak dan ruhaninya. Hal itu
dilaksanakan-Nya dengan menampakkan Wujud-Nya kepada abdi-Nya yang
terpilih, yang dibangkitkan-Nya di tengah-tengah setiap kaum. Kepada Rasulullah
5.3. W., yang oleh Surah ini ditetapkan sebagai "Pemimpin yang Sempurna"
atau "Pemimpin yang Paripurna," Tuhan menampakkan Wujud-Nya dalam
penjelmaan yang paling lengkap dan sempurna, dan menganugerahkan kepada
beliau Kitab yang paling sempurna tanpa cacat sedikit pun, dalam bentuk
Alquran.
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan memanggil Rasulullah s.a.w. sebagai "Pemimpin
yang Sempurna," yang berarti bahwa silsilah rasul-rasul Allah, sejak Adam
a.s., contohnya yang sempurna terdapat dalam diri beliau. Kini jalan yang
ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. merupakan satu-satunya jalan yang benar
dan lurus menuju kepada Tuhan. Semua jalan lain yang terdahulu membimbing
manusia kepada Wujud Yang Maha Agung, kini telah ditutup dan akan
tetap tertutup hingga akhir zaman. Sekarang Tuhan akan menampakkan Wujud-
Nya kepada dunia dengan perantaraan para pengikut Rasulullah s.a.w. Sesuai
dengan hikmah-Nya yang tak pernah meleset itu, Dia telah memilih orang-
orang Arab, yang di tengah-tengah mereka berabad-abad lamanya tidak pernah
datang seorang rasul pun, untuk mengajarkan kepada umat manusia Amanat
lIahi yang terakhir. Tanah Arab pada waktu itu merupakan negeri yang
suram dan kering. Air wahyu lIahi turun ke atasnya dan kini tanah itu
mulai mekar menjadi suatu tempat kehidupan ruhani yang baru dan penuh
semangal.
Surah 36 YAASIN Juz22
Surah ini kemudian mengatakan lebih lanjut dalam bahasa kiasan, betapa
Tuhan telah menampakkan Wujud-Nya kepada manusia dengan perantaraan
rasul-rasul-Nya. Diceritakannya tentang Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s.,
dan tentang Rasulullah s.a.w., yang telah dibangkitkan tepat pada waktunya
untuk memanggil umat manusia kembali kepada Tuhan. Kemudian Surah ini
menceriterakan tentang "orang-orang laki-Iaki ter/entu, " yang akan dibangkitkan
Tuhan dari antara para pengikut Rasulullah s.a.w. di negeri yang jauh dari
pusat Islam (36:21) di akhir zaman, ketika agama kelak akan berada dalam
keadaan mundur semundur-mundurnya, dan tanggapan tentang adanya wahyu
lIahi sendiri akan diragukan dan ditolak.
Pembaharu atau mujadid itu akan memanggil umat manusia kepada Islam.
Tetapi, seperti nabi-nabi terdahulu seruannya mula-mula tidak mendapat sainbutan
yang baik. Kekuatan-kekuatan keburukan akan mencengkeram seluruh dunia.
Manusia akan menyembah tuhan-tuhan palsu dan azab lIahi akan turun ke
bumi. Kemudian Surah ini menarik perhatian kepada hukum alam yang telah
lazim dikenal, ialah, bahwa bila bumi sudah menjadi kering-gersang seluruhnya,
maka Tuhan menurunkan hujan, dan tanah yang mati itu mulai menggeletar
dengan kehidupan baru; dan segala nabati dan bunga-bungaan serta berbagai
jenis buah-buahan yang beraneka-warna mulai tumbuh. Demikian pula bila
jiwa manusia menjadi berkarat dan kotor, Tuhan menyebabkan air ruhani
turun dari langit dalam bentuk wahyu lIahi.
Surah ini kemudian memberikan perumpamaan lain untuk menerangkan
masalah yang sarna. Ditunjuknya hukum pergantian siang dan malam. Kemudian
Surah ini menunjuk kepada kebenaran yang terbuka, bahwa Tuhan telah
menjadikan segal a sesuatu berpasang-pasangan, pasangan-pasangan itu bahkan
terdapat pada alam nabati dan dalam benda-benda anorganis. Perumpamaan
itu menegaskan, bahwa segala yang benar itu ialah hasil dari perpaduan
antara wahyu lIahi dan akal manusia. Menjelang penutup, maka Surah ini
menarik perhatian kita kepada hari depan Islam yang agung lagi cemerlang.
Dikatakannya bahwa menurut takdir lIahi, suatu kaum seperti kaum Arab
yang sudah berabad-abad lamanya hidup pada taraf yang serendah-rendahnya
itu, kini akan bangkit menuju puncak ketinggian, kebesaran dan kemuliaan
ruhani maupun duniawi.
1513
Surah 36
W > ~
YAASIN
~ 2 = ~ :---S"" 9
.. , v-:. II,->.Y""
2426. Dalam paduan huruf singkatan yaa siin, huruf siin itu menurut Ibn' Abbas
adalah alih-alih kata aI-insan, yang artinya manusia, atau manusia yang sempuma;
atau alih-alih kata sayyid (kepala atau pemimpin). Jadi llngkapan yaa siin itu akan
berarti, "Hai manusia sempuma!" atau uHai pemimpin sempurna!" Menurut
kesepakatan pendapat para ulama, yang diisyaratkan di sini ialah Rasulullah s.a.w.
Beliau "manusia yang sempuma" itu, sebab pada wujud beliaulah dijumpai contoh
terbaik dan paling sempuma bagi umat manusia, dan beliau itulah "pemimpin yang
sempuma," sebab sesudah beliau diutus maka para mushlih (reformers, pembaharu-
pembaharu) dan guru-guru jagat akan dibangkitkan hanya dari antara para pengikut
beliau, karena pintu wahyu telah ditutup bagi para pengikut semna nabi lainnya.
2427. Dalil yang paling jitu dan meyakinkan untuk membuktikan kebenaran
Rasulullah S.a.w. ialah Alquran sendiri. Tidak ada bukti yang lebih agung tentang
kebenaran beliau selain kenyataan bahwa kendati pun beliau sendiri seorang 1I11l1lli
(buta huruf) beliau memberikan kepada dunia suatu Kitab yang penuh dengan
hikmah dan yang jauh melebihi semua Kitab Suci lainnya dalam keindahan dan
keutamaan dengan banyak sekali lagi tak terhingga ragamnya serta merupakan suatu
tata hukum yang lengkap, dimaksudkan untuk peningkatan dan pembaharuail ruhani
umat manusia untuk segala zaman.
2427A. Jalan Rasulullah s.a.w. kini merupakan satu-satunya jalan benar dan
lurus yang membawa penempuhnya kepada Tuhan. Ayat ini membuat perbedaan
indah antara seorang nabi dengan seorang ahli filsafat. Seorang ahli filsafat
1514
1. Akll baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Hai manusia sempuma,2426
3. Demi Alquran,2427 yang
penuh hikmah,
4. Sesungguhnya engkau dari
antara rasul-rasul,
5. Pada jalan yang lurus,2427A
6. 6Inilah Alqllran yang di-
turunkan oleh Yang Maha Perkasa,
Maha Penyayang,
a1 1. 620 , 5' 32 3; 40: 3; 41 : 3; 45: 3; 46 : 3.
Juz22
me.
Surah 36 YAASIN
1515
memerlukan waktu panjang ulltuk menemukan kebenaran dan seringkali kehilangan
arah dalam penyelidikannya, tetapi seorang nabi Allah menemukannya dengan jalan
dan waktu yang paling singkat. Tidak seperti halnya ahli filsafat, beliau dibirnbing
kepada kebenaran itu secara langsung dengan perantaraan wahyu Ilahi, tanpa
bertualang di tempat-kesesatan gagasan khayali dan sukar dipahami.
2427B. Ayat ini berhubungan dengan Surah Yaasin ayat 31.
2428. Belenggu-belenggu adat-istiadat, kebiasaan, dan prasangka yang
mengikat orang-orang ingkar dan yang menghalangi mereka menerima kebenaran dan
memadamkan segala usaha membenahi diri.
2428A. Sekalipun bila seseorang mencoba memakai kecerdasan otaknya dan
melepaskan diri dari cekikan adat dan sebagainya, ia mendapat tekanan dari berbagai
penjuru, dan ia hampir-hampir tidak dapat melihat dengan lurus lagi.
2429. Disebabkan oleh rintangan kebiasaan, prasangka, dan kesombongan, maka
orang-orang ingkar tidak dapat melihat ke mnka, ke hari depan agung lagi cemerlang
yang terpampang di hadapan mereka, yaitu andaikata mereka menerirna Islam, dan
tidak pula menengok ke belakang untuk mengambil pelajaran dari sejarah kaum-kaum
terdahulu yang menolak kebenaran dan ditirnpa oleh azab Ilahi.
a28 . 47: 32: 4. 613 : 6; 76 5.
8. Sesungguhnya perkataan itu
telah terbukti benar atas kebanyakan
mereka, maka mereka tidak akan
beriman.
2427B
9. 6Sesungguhnya telah Kami
pasangkan belenggu
2428
sekeliling
leher mereka sampai dagll mereka,
maka mereka tertengadah2428A
10. Dan, Kami telah me-
masang penghalang di hadapan
mereka dan penghalang di belakang
mereka, dan telah Kami menutupi
mereka, maka mereka tidak
me1ihat,2429
7. aSupaya engkau memberi
peringatan kepada suatu kaum yang
bapak-bapaknya belum pernah
diberi peringatan. Maka mereka itu
lalai.
Juz 22
Surah 36 YAASIN
2430. Lihat catatan no. 26.
2431. Imam berarti seorang pemimpin suatu kaum atau pasukan; model atau
contoh; Kitab Sud milik setiap kaum; lorong atau jalan, dan sebagainya (Lane).
2432. Qaryah dapat berarti sesuatu kota atau tempat, atau secara kiasan p ~ t
dipakai dalam arti selumh dunia. Jadi ash-hab-al-qaryah dapat berartl umat manusta
umumnya. Atau, kata yang berarti kota tertentu itu dapat mengisyaratkan kepada
kota Mekkah, ialah Pusat dan Benteng Islam. Dalam hal ini kata "rasul-rasul" akan
berlaku untuk Rasulullah s.a.w., yang menampilkan di dalam diri beliau semua rasul
dan nabi Allah.
II. aDan sarna saja bagi
mereka, baik engkau memberi
peringatan kepada mereka atau
tidak memberi peringatan kepada
mereka, mereka tidak akan
beriman.l4!O
12. bEngkau hanya dapat me-
nasihati orang yang mengikuti
Pemberi peringatan dan yang takut
kepada Tuhan Yang Maha
Pemurah dalam keadaan tidak
tampak, maka berilah dia khabar
suka tentang ampunan dan ganjaran
yang mulia.
13. Sesungguhnya, Kami
menghidupkan yang telah mati dan
Kami mencatat apa yang telah
mereka dahulukan dan akibat-akibat
mereka. cDan segala sesuatu itu
Kami menghitungnya dalam Kitab
yang nyata.
2431
1516
a
2
7. b35 19. cl8 50; 72: 29.
Juz 22
R. 2 14. Dan, terangkanlah bagi
mereka itu misal tentang penduduk
suatu negeri;2432 ketika datang
kepada mereka rasul-rasul.
Surah 36 YAASIN
15. Ketika Kami mengirimkan
kepada mereka dua orang rasul,2433
maka mereka mendustakan kedua-
nya; kemudian Kami memperkuat
dengan yang ketiga;2434 lalu mereka
berkata, "Sesungguhnya, kami diutus
kepada kamu."
16. Mereka berkata, a"Kamu
tidak lain hanyalah manusia seperti
kami dan Tuhan Yang Maha
Pemurah tidak menurunkan sesuatu.
Kamu hanya berdusta belaka."
17. Mereka berkata, "Tuhan
kami mengetahui, bahwa sesungguh-
nya kami diutus kepada kamu.
18. b"Dan tugas kami tiada lain
hanya menyampaikan dengan
seterang-terangnya."
1517
al4 11; 26: ISS. bl3 41; 16 36; 24: 55; 29: 19.
2433. Musa a.s. dan Isa a.S. atau Ibrahim a.s. dan Ismail a.s.
2434. Rasulullah s.a.w. "memperkuat" Musa a.s. dan Isa a.s. dengan
tersempumanya dalam wujud beliau nubuatan-nubuatan yang telah dibuat kedua
rasul itu mengenai kedatangan beliau (Ulangan 18:)8 & Matius 21:33-46). Dan beliau
"memperkuat" Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s., karena dalam wujud beliau telah
menjadi sempurna doa mereka yang tercantum dalam 2:129-130.
2435. Rajama-hu berarti, ia merajarnnya; ia melempari dan membunuh dia (Lane).
19. Mereka berkata, "Se-
sungguhnya, kami meramalkan
kemalangan kami karena kamu; jika
kamu tidak berhenti, tentulah kami
akan merajammu,2435 dan pasti akan
menimpamu dari kami siksaan yang
pedih."
Juz 22
Surah 36
1314; 39 39.
2436. Kata-kata, "bagian terjallh kota itll, " dapat diartikan suam tempat yang
jauh letaknya dari markas Islam.
2437. Isyarat yang terkandung dalam kata rajll/lln dapat tertuju kepada Hadhrat
Masih Mau'ud a.s., yang telab disebut demikian dalam suatu hadis yang terkenal
(Bukbari, Kitab at-Tafsir).
1518
YAAS1N
23. "Dan mengapakah aku tidak
menyembah Yang menciptakan
diriku, dan kepada Dia-Iah kamu
sekalian akan dikembalikan.
24. "Apakah aku mengambil
sebagai sembahan-sembahan selain
Dia?2439 bJika Yang Maha Pemurah
menghendaki sesuatu kemudaratan
bagiku, syafaat mereka tidak akan ber-
manfaat bagiku sedikit pun, dan me-
reka tidak dapat menyelamatkanku.
20. Mereka, para raslI!
berkata, "Kemalanganmu itu
bersama diri kamu sendiri.
Apakah jika kamu diingatkan?
Kemudian kamu tetap ingkar.
Bahkan kamu adalah suatu kaum
yang melanggar batas."
2 I. aMaka datang dari bagian
terjauh kota itu
2436
seorang laki-
laki
2437
dengan berlari-Iari;2438 ia
berkata, "Hai kaumku, ikutilah para
rasul itu.
22. "Ikutilah mereka yang tidak
meminta upah dari kamu dan
mereka yang telah mendapat
petunjuk."
JUZXXIII
Surab 36
, I <tit. ? .....
".. .' '. II
>... \.j;,
YAASIN Juz 23
25. "Sesungguhnya jika aku
berbuat demikian, niscaya berada
dalam kesesatan yang nyata.
26. "Sesungguhnya aku ber-
iman kepada Tuhan-mu: maka
dengarlah aku."
27. Dikatakan kepadanya,
"Masuklah ke dalam surga. "2440 Ia
berkata, "Ah, alangkah baiknya, jika
kaumku mengetahui."
29. Dan tidaklah Kami me-
nurunkan atas kaumnya sesudah dia
suatu lasykar dari langit, dan tidak
pernah pula Kami menurunkannya
28. "Betapa Tuhan-ku telah
mengampuniku dan telah men-
jadikan aku dari antara orang-orang
yang dimuliakan."
1519
2438. Kata-kata yang sarna dalam arti dan maksud dengan katayas'a (berlari-
lari) telah dipakai mengenai Hadhrat Masih Mau'ud a.s. oleh Rasulullah S.a.w. dalam
beberapa sabda beliau, yang memberi isyarat kepada sifatnya yang tak mengenal
lelah, cepat bertindak dan tak mengenal jemu dalam usabanya untuk kepentingan
Islam.
2439. Orang-orang akan menyembab pelbagai berhala pada masa Hadhrat Masih
Mau'ud a.s., ialab Mammon, kekuasaan kebendaan, filsafat politik yang palsu, dan
teori ekonomi yang tidak terpraktekkan, dan sebagainya.
2440. Penyebutan surga secara kbusus dalam ayat ini sehubungan dengan rajll/lln
yas 'a im sangat penting artinya. Kalau kepada semua orang yang beriman sejati dalam
Alquran telab dijanjikan surga, maka penyebutan secara kbusus ini nampaknya berlebih-
lebihan dan tidak pada tempamya. Pembuatan suatu kuburan kbusus di Qadian yang
terkenal, Babisyti Maqbarab (Pekuburan Surgawi) oleh Hadhrat Masih Mau'ud a.s. atas
perintah IIabi secara istimewa, dapat merupakan penyempumaan secara fisik bagi
perintah yang terkandung dalam kala-kala, "Inni anza/tll ma'aka a/-jannah, " artinya,
"Aku telab menyebabkan surga turon bersarna engkau" (Tadzkirab). Nubuatan itu pun
agaknya mendukung penjelasan bagi kala-kala, "Masllklah ke cia/am sllrga."
37.
Surah 36
129; 50
YAASIN
12: 43: 8. c17 : 18; 19 99; 20
96; 23 100. 101. e16 66.
50. 41; 36
30. altu tidak lain melainkan suatu
ledakan dahsyat, tiba-tiba
musnahlah
244
! mereka.
31. Ah, sayang bagi hamba-
hamba-Kul bTidak pernah datang
kepada mereka seorang rasul, me-
lainkan mereka senantiasa menee-
moohkannya.
2442
32. CApakah mereka tidak
melihat betapa banyaknya keturunan
yang telah Kami binasakan sebelum
mereka, bahwa dmereka itu tidak
kembali lagi kepada mereka?2443
33. Dan, sesungguhnya mereka
semua, akan dihadapkan kepada
Kami.
244 I. Lukisan ini agaknya bertalian dengan berjatuhannya granat-granat, bom-
born bakar dan born-born atom dengan suara menggelegar. Api yang dilimbulkan
oleh born-born itu membinasakan segala sesuatu yang ditimpanya sehingga menjadi
puing-puing, dan segala kehidupan sejauh bermil-mil di sekilamya menjadi lenyap.
Di ternpal lain Alquran melukiskan azab ini dengan kala-kata, "Dan seslinggllhnya
akan Kami jadikan segala yang ada di atasnya menjadi tanah rata yang
tandlls" (18;9).
2442. Kala-kata dalam ayal ini penuh dengan kerawanan. Tuhan Yang Maha
Kuasa Sendiri agaknya seolah-olah sangal masygul atas penolakan dan ejekan
manusia terhadap para nabi-Nya. Semenlara para nabi menanggung kesedihan dan
derita untuk kaumnya, maka kaumnya itu membalas kesedillan mereka itu dengan
penghinaan dan ejekan.
2443. Isyarat ini agaknya lertuju kepada azab l1ahi yang akan bersifat semesta
(universal).
34. eDan suatu Tanda bagi
mereka adalah bumi yang mati;
Kami menghidupkannya dan Kami
tumbuhkan darinya biji-bijian, maka
mereka makan darinya.
1520
Juz 23
R. 3
Surall 36
13: 40: 62. b13 : 4; 51
97; 5; 6.
YAASIN
;. 16: 68; 23: 20.
d
6
Juz 23
35. aDan Kami jadikan di
dalamnya kebun-kebun kurma dan
anggur, dan Kami panearkan di
dalamnya mata-mata air
2444
36. Supaya mereka dapat makan
buah-buahannya, dan bukanlah
tangan mereka yang menjadikannya
tumbuh. Kemudian, tidakkah mereka
bersyukur?
37. bMaha Suei Dzat Yang
meneiptakan segala sesuatu ber-
jodoh_jodoh
2445
dari apa yang di-
tumbuhkan oleh bumi, maupun dati
diri mereka sendiri, dan juga dari apa
yang mereka tidak mengetahui.
38. cDan suatu Tanda bagi
mereka adalah malam, darinya siang
hari Kami tanggalkan, dan tiba-tiba
mereka berada dalam kegelapan.
39. dDan matahari terus
beredar ke arah tujuan yang telah
ditetapkan baginya. Itulah takdir
Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha
Mengetahui.
1521
2444. Kiasan yang dipakai dalam ayat sebelum ini dileruskan di sini. Ayal
ill! bermaksud mengatakan bahwa dari lanah gersang Arabia akan memanear
sumber-sumber dan mala-mala air ilmu keruhanian, dan pohon-pohon dengan
berbagai maeam buah-buahan ruhani akan tumbnh di mana-mana di seluruh negeri.
2445. IImu pengelahuan telah menemukan kenyalaan bahwa pasangan-
pasangan lerdapal dalam segala sesuatu - dalam alam nabali, dan malallan dalam
zal anorganik. Bahkan yang disebul unsur-unsur pun lidak terwujud dengan
sendirinya. Unsur-unsur itu pun bergantung pada zal-zallain untuk dapal mengambil
wujud. Kebenaran ilmiah ini berlaku juga untuk keeerdasan manusia. Sebelum nur-
nur samawi turun, manusia lidak dapat memperoleh ilmu sejali yang lahir dari
perpaduan wahyu l1ahi dan keeerdasan otak manusia.
Surah 36 YAASIN Juz 23
1522
2445A. Maksudnya ialah bahwa apabila bulan zahir kernbali, maka itu tampak
seperti satu ranting tua pohon yang bengkok. Demikian pula halnya kebenaran yang
mula-mula nampak tidak ada artinya namun tal< lama kemudian memancarkan sinamya
bagaikan bulan purnama.
2446. Isyarat dalam ayat ini tertuju kepada peredaran benda-benda langit dalam
ruang angkasa atau ruang ether. Alquran menentang pendapat yang lama dianut
bahwa seluruh langit itu padat dalam susunannya. Telah menjadi ciri khas Alquran
bahwa Kitab itu memakai ungkapan-ungkapan yang bukan saja menolak pandangan
dan gagasan yang keliru, melainkan juga mendahului penemuan-penemuan baru
dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Ayat ini menunjuk pula kepada rencana
dan tertib sempuma yang meliputi seluruh alam semesta; semua benda langit dan
bumi melaksanakan bagian tugasnya masing-masing dengan teramr, tepat sekali
tanpa kekeliruan, tanpa langgar melanggari ruang gerak masing-masing. Tata surya
itu hanyalah merupakan salah satu dari ratusan juta susunan benda langit, yang
beberapa di antaranya tidak terperikan jauh lebih besar dari tata surya kita. Namun
jutaan matahari dan bintang yang tidak terhitung banyakaya itu tersebar bertaburan
di dalam ruang kosong, yang luasnya tidak terbatas, begitu teratumya dan terbagi
dalam kelompok-kelompok dalam hubungannya satu sama lain untuk menjamin
kelestarian secara keseluruhan dan untuk menimbulkan keserasian dan keindahan
di mana-mana. Tiap-tiap benda langit mempengaruhi orbit (jalan peredaran) lain,
namun masing-masing benda langit itu beredar terus dengan aman pada jalan yang
telah ditakdirkan dan semua benda langit sebagai keseluruhan merupakan suatu
keserasian agung dalam struktur dan gerakan.
a lO : 6. b25 : 63. c2\: 34.
40. aDan bagi bulan telah Kami
tetapkan tingkat-tingkatnya, se-
hingga ia kernbali lagi seperti bentuk
tandan karma yang tua.
2445A
41. Matahari tidak kuasa me-
nyusul bulan, bdan tidak pula malam
mendahului siang. cDan semua itu
terus beredar pada tempat per-
edarannya.
2446
42. Dan, suatu Tanda bagi
mereka ialah, bahwa Kami muatkan
anak-eueu mereka dalam. bahtera-
bahtera yang bermuatan penuh.
Surah 36
, ~ "''''''' 0"'.........
, l.'i'" . ~ \ . ~ / "1:;.; , I'
~ 0 -'.P"CT' T h ~ ~ J'" .. <;),,,
YAASIN
47. bDan, tidak pemah datang
kepada mereka suatu Tanda dari
antara Tanda-tanda Tuhan mereka,
melainkan mereka berpaling darinya.
45. Keeuali dengan rahmat dari
Kami dan sebagai bekal sampai
suatu masa.
a16 : 9; 43 13. b6 5; 21 : 3; 26 6.
1523
46. Dan, apahila dikatakan
kepada mereka, "Lind;mgilah dirimu
dari apa yang ada di hadapanmu
2448
dan terhadap amal yang kamu
tinggalkan di belakangmu,2449
supaya kamu dikasihani."
2447. Alquran meramalkan semenjak dahulu kala bahwa Tuhan akan
mewujudkan sarana-sarana pengangkutan baru. Kapal api dan kapallintas-samudera
raksasa, balon zeppelin, pesawat terbang, dan sebagainya yang begitu banyak
dipergunakan dewasa ini adalah penggenapan nubuatan Alquran secara jelas dan
nyata.
2448. Akibat-akibat jahat perbuatan-perbuatan pada hari-hari kemudian.
2449. Akibat perbuatan-perbuatan durjana yang mungkin telah kamu lakukan
di masa lampau.
43. Dan, Kami menciptakan
bagi mereka semacam itu juga
ayang akan mereka kendarai.
2447
44. Dan, jika Kami meng-
hendaki, tentulah dapat Kami
menenggelamkan mereka; kemudian
tidak akan ada penolong bagi
mereka, dan tidak pula mereka akan
diselamatkan.
Juz 23
Surah 36 YAASIN
b
21
39; 34: 30; 67: 26. c21 : 41; 36 30; 38 16.
dl8 100; 39 69; 50 21; 69 14.
Q 3 182; 5 65.
1524
2450. Azab yang disebut di sini akan laksana halilintar di siang hari bolong.
Datangnya akan begitu cepat dan tiba-tiba sehingga seperti disebut dalam ayat
berikutnya, orang-orang durhaka bahkan tidak sempat membuat wasiat sekalipun.
48. Dan apabila dikatakan kepada
mereka, "Belanjakanlah dari apa yang
telah direzekikan Allah kepadamu,"
berkatalah orang-orang kafir itu
kepada orang-orang yang beriman,
a"Apakah kami memberi makan
kepada orang yang, j ika Allah
menghendaki, tentulah Oia akan
memberinya makan? Tidaklah kamu
melainkan dalam kesesatan yang
nyata"
49. bOan mereka berkata,
"Bilamanakah janji azab ini akan
tel'laksana, jika kamu memang
orang-orang benar?"
50. Tidaklah mereka menunggu
melainkan satu cledakan
2450
yang
akan menyergap mereka sementara
mereka sedang bertengkar.
51. Maka mereka tidak akan
dapat membuat sebuah wasiat pun
dan tidak pula mereka akan kernbali
kepada keluarga mereka.
Juz 23
R. 4 52. dOan sangkakala akan di-
tiup,2451 maka tiba-tiba mereka akan
segera keluar dari kuburan menuju
Tuhan mereka.
Surah 36 YAASIN Juz 23
2451. Kata-kata, "sangkakaia akan ditiup, " di samping yang dimaksud ialah
peniupan terompet pada Hari Pembalasan, dapat pula berarti kedatangan seorang
mushlih rabbani, yang karena seruan terompetnya, mereka yang secara ruhani telah
mati itu bangkit dari kuburan (keadaan kematian ruhanil mereka dan segera
mendengarkan dan menerima panggilan Ilahi.
2452. Bila pada Hari Kiamat orang-orang akan dibangkitkan dan kepada orang-
orang ingkar akan dihadapkan perbuatan-perbuatan jahat mereka, dan azab akan
mengancam mereka, mereka akan dicekam rasa putus-asa dan akan menjerit dalam
kegemparan, "Aduhai, celakaiah kami! Siapakah yang teiah membangkitkan
kami dari tempat tidur kami" Tetapi, untuk melanjutkan kiasan ayat sebelum ini,
ayat ini berpaling kepada orang-orang yang pada saat seorang nabi Allah datang,
tidak mau mendengar seruan nahi dan lebih menyukai tetap tinggal dalam keadaan
mati ruhani itu. Setelah mendengar seruan !lahi itu mereka menyahut, "Mengapakah
orang harns mengganggu jalan hidup kami yang tenang, dan menimbulkan keributan
dan kegelisahan di antara kami dengan mengajak kami mengikuti dia dan menganut
cara hidup barn?"
2453. Berulang-ulang disebutnya kata "ledakan" dalam rangkuman beberapa
ayat menunjukkan bahwa Surah ini meneeriterakan keadaan saat, ketika serangan
born-born atom yang akan membinasakan secara menyeluruh kola-kota keeil maupun
besar dalarn waktu hanya sekejap.
a3 : 26; 40 18: 45 23.
53. Mereka akan berkata ke-
pada satu sama lain," Aduhai,
eelakalah kami! Siapakah yang telah
membangkitkan kami dari tempat
tidur kami?'452 lnilah apa yang telah
dijanjikan Tuhan Yang Maha
Pemurah, dan benadah apa yang
dikatakan oleh rasul-rasul itu."
54. lni tidak lain hanya satu
ledakan
2453
dan tiba-tiba mereka itu
semua akan dihadapkan kepada
Kami.
55'. aMaka, pada hari itu tiada
suatu jiwa pun akan dianiaya barang
sezarah pun; dan kamu tidak akan
dibalas melainkan apa yang telah
kamu kerjakan.
1525
24;
Surah 36
14 II; 53.
143.
b52 23' 55
45. d
6
':
YAASIN
83 : 24.
33
32: 18 48:
a
l5
1526
2454. Kehidupan di alam akhirat yang pada umumnya keliru diartikan itu,
bukanlah kehidupan santai dan bermalas-malas, melainkan suato kehidupan dengan
kesibukan kerja terus-menerus dan kemajuan ruhani yang senantiasa meningkat.
2455. Segala kegembiraan dan kebahagiaan bertambah lipat ganda bila
seseorang menikmatinya bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya.
2456. Dengan satu kata tunggal, salam, yang artinya, "damai," ayat ini
mengikhtisarkan semua nikmat surga yang beraneka ragam itu, ialah ~ ~ m i dengan
Tuhan dan damai dengan diri sendiri," yaitu, ketenteraman alam pikiran dan jiwa.
Inilah taraf tertinggi rahmat surgawi.
59. c"Salam,"2456 sebagai ucapan
selamat dari Tuhan Yang Maha
Penyayang.
60. Dan berpisahlah kamu pada
hari ini, hai orang-orang yang berdosa
dari orang-orang mulanill.
61. "Bukankah telah Aku
perintahkan kepadamu, hai Bani
Adam, bahwa kamu janganlah
menyembah syaitan, sesungguhnya
bagimu ia dmusuh yang nyata.
56. Sesungguhnya, para ahli
surga pada hari ito akan bergembira
dalam kesibukan
24S4
zikir Ilahi.
57. Mereka dan istri-istri me-
reka akan berada di tempat-tempat
teduh, asambi! bersandar di atas
dipan-dipan.
2455
58. bBagi mereka di dalamnya
tersedia buah-buahan, dan mereka
akan diberi apa pun yang mereka
minta.
Juz 23 Surah 36
37: 24 25; 41 21-23.
YAASIN Juz 23
1527
2457. Bila kejahatan-kejahatan orang-orang ingkar telah dibuktikan dan
dinyatakan senyata-nyatanya, mereka akan bungkam - mulutnya seolah-olah
termeterai dan mereka tidak akan mampu menyatakan sesuatu guna membela diri
dan memperkecil dosa mereka, dan tangan serta kaki mereka pun akan memberikan
persaksian terhadap mereka, karena tangan dan kaki merupakan alat utama guna
melaksanakan perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Ucapan dan gerak
gerik seseorang sekarang dapat direproduksi dengan persis oleh alat perekam (tape-
recorder) dan pada layar televisi dari jarak bermiI-mil jauhnya. ltulah sebabnya,
mengapa lidah dan anggota-anggota tubuh manusia bahkan di alam dunia ini pun
telah menjadi saksi bagi atau terhadap dia.
62. "Dan supaya kamu me-
nyembah-Ku. Inilah jalan yang
lurus.
63. "Dan sesungguhnya syaitan
telah menyesatkan sebagian besar
dari antara kamu. Maka apakah
kamu tidak mau berpikir?
64. a"Inilah Jahannam yang telah
dijanjikan kepadamu.
65. "Masukilah ito pada hari ini,
disebabkan kamu dahulu selalu
ingkar."
66. Pada hari ini Kami akan
mencap pada mulut mereka bdan
tangan mereka akan berbicara
kepada Kami, dan kaki mereka akan
bersaksi tentang apa yang dahulu
mereka usahakan.
2457
67. Dan, sekiranya Kami
menghendaki, niscaya Kami dapat
melenyapkan penglihatan mata
mereka,2458 kemudian mereka akan
berlomba-lomba mencari jalan.
Tetapi, bagaimanakah mereka dapat
melihat jalan yang benar?
"52 15: 55 44. bl7
Surah 36
b
15 : 10; 65: 11.
YAASIN Juz 23
1528
2458. Karena manusia telah dianugerahi kebebasan melakukan sesuatu dan
kebebasan mengikuti kemauan sendiri, ia harus bertanggungjawab atas
perbuatannya. Orang-orang ingkar dengan gigih menolak melihat kebenaran, dengan
akibat mereka sama sekali kehilangan kemampuan melihat kebenaran itu. ltulah juga
arti dan maksud kata-kata, "Pada hari ini Kami akan mencap pada mllillt mereka"
dalam ayat sebelum ini.
2458A. Menurut Ibn 'Abbas ungkapan itu berarti, "Tentu Kami akan
membinasakan mereka di rumah mereka;" dan menurut Hasan, ungkapan itu berarti
bahwa segala kemampuan jasmani dan ruhani mereka akan menjadi lumpuh (Jarir).
2459. Segala sesuatu yang hidup pasti mengalami kerusakan dan kemunduran.
Hukum ini berlaku bagi bangsa-bangsa seperti halnya bagi individu-individu. Seperti
halnya individu-individu, bangsa-bangsa pun berkembang, tumbuh dan menemukan
bentuk yang sepenuh-penuhnya dan kemudian menjadi mangsa kerusakan,
kemunduran, serta kematian.
2460. Adalah tidak sesuai dengan kemuliaan seorang nabi, bahwa Rasulullah
s.a.w. menjadi seorang penyair, sebab penyair-penyair pada umumnya suka
berkbayal kosong dan menggantang asap. Nabi-nabi Allah menghadapi eita-cita dan
reneana-reneana lOOur lagi mulia sekali. Tetapi, ayat ini tidaklah berarti, bahwa semua
syair itu buruk, dan bahwa semua penyair itu pengkbayal belaka; melainkan
68. Dan sekiranya Kami
menghendaki, niscaya Kami dapat
mengubah keadaan
2458A
mereka pada
tempat mereka; kemudian mereka
tidak dapat maju ke depan dan tidak
pula mereka kembali.
R. 5 69. aDan barangsiapa Kami
panjangkan umumya, tentulah Kami
melemahkan dalam kejadiannya.
2459
Maka tidakkah mereka mau
mengerti?
70. Dan Kami tidak mengajari-
nya syair dan tidak pula patut
baginya.
2460
bItu hanyalah suatu
nasihat dan Quran yang memberi
penerangan.
,.
Surah 36 YAASIN
Juz 23
71. Supaya memberi peringat-
an kepada yang hidup,2461 dan
supaya menjadi sempurna keputusan
Allah atas orang-orang kafir.
72. Apakah mereka tidak
melihat, bahwa di antara barang-
barang yang telab dibuat oleh tangan
Kami, telah Kami ciptakan binatang
ternak bagi mereka dan mereka
menjadi pemiliknya?2462
73. aDan, Kami telah menun-
dukkannya bagi mereka maka
sebagian dari binatang-binatang
itu menjadi tunggangan mereka dan
dari sebagiannya mereka makan.
74. bDan, bagi mereka di
dalam binatang-binatang itu ter-
dapat banyak manfaat dan minum-
an. Apakah mereka tidak
bersyukur?
75. cDan, mereka telah men-
jadikan tuhan-tuhan selain Allah,
supaya mereka ditolong.
maksudnya ialah, bahwa seorang nabi itu terlalu mulia dan martabat keruhaniannya
terlalu tinggi untuk hanya disebut sekedar menjadi seorang penyair.
2461. Kata-kata, "yang hidllp, " berarti orang-orang yang keruhaniannya tidak
mati, ialah, orang-orang yang mampu memperoleh dan menerima Amanat Ilahi dan
mempunyai kemampuan menyambut dan menjawab panggilan kepada kebenaran.
2462. Jika Tuhan telah memberi jaminan bagi segala keperluan, yang diperlukan
orang guna memenuhi segala kepentingan dan keperluan jasmaninya, maka tidak
masuk akal bahwa Dia akan melalaikan memberikan jaminan bagi segala keperluan
akblak dan ruhaninya. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya menyebutkan beberapa
hal yang paling banyak diperlukan dan dipergunakan orang dalam kehidupan sehari-
hari.
a
6
143: 16 6: 40: 80-81. b16 6. 67. c7 193.
1529
: 12; CI8 : 38; 22 : 6; 23 14; 35
e17 : 52: 46: 34: 75 41.
Surah 36 YAASIN
75; 28 : 70.
38; 45: 25.
/56 72, 73.
1530
6, 16 : 24; 27
dl9 67; 23
alO : 66. bll
40 68.
80. eKatakanlah, "Dia, yang
menghidupkannya, yang meneipta-
kannya pertama kali, dan Dia Maha
Mengetahui keadaan setiap
makhluk;
81. fDia Yang telah menjadi-
kan bagimu api dari pohon hijau
itu;2463 maka lihatlah, darinya kamu
menyalakan api.
77. aMaka janganlah menyedih-
kan engkau ueapan mereka.
Sesungguhnya bKami mengetahui
apa yang mereka sembunyikan dan
apa yang mereka tampakkan.
79. Dan ia membuat per-
umpamaan-perumpamaan mengenai
Kami dan melupakan kejadian
dirinya sendiri. Berkatalah ia,
d"Siapakah yang akan menghidup-
kan tulang itu setelah haneur-Iuluh?"
78. Apakah manusia tidak
melihat, bahwa cKami telah
meneiptakan dia dari setetes air
mani? Lalu tiba-tiba ia menjadi
pembantah yang nyata!
76. Berhala-berhala itu tidak
dapat menolong mereka. Sebalik-
nya mereka, adalah lasykar yang di-
hadirkan untuk menelltang mereka.
Juz 23
Surah 36 YAASIN Juz 23
82. a"Tidakkah Dia Yang telah
meneiptakan seluruh langit dan bumi
itu berkuasa meneiptakan lagi
makhluk seperti mereka itu?" Ya,
Dia berkuasa! Dan Dia sungguh
Maha Peneipta, Maha Tahu.
83. bSesungguhnya perintah-Nya,
apabila Dia menghendaki sesuatu,Dia
hanya berfirman mengenai itu,
"Jadilah," maka jadilah ia.'464
84. Maka, Maha Suei Dia Yang
cdi tangan-Nya ada kedaulatan atas
segala sesuatu. Dan kepada Dia-Iah
kamu semua akan dikembalikan.
1531
al7 : 100; 46: 34; 86: 9. b2 : 118; 3: 48; 40: 69. c23 89.
2463. "Pohon hijau" agaknya sebangsa pohon yang mengandung getah
damar dan dahan-dahannya mudah menyala dan terbakar, bila terjadi pergesekan
antara dahan-dahannya itu oleh hembusan angin; maksud yang tersimpuI di
dalamnya ialah, bahwa seperti halnya api timbul akibat pergesekan antara dahan-
dahan pohon, demikian pula kehidupan ruhani timbul bila kaum yang Iemah
keruhaniannya mengadakan perhubungan dengan seorang nabi Allah atau seorang
mushlih rabbani.
2464. Di mana jua pun dalam Alquran dipergunakan ungkapan, "Apabila Dia
menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman mengenai itu, "Jadilah," maka jadilah
ia," maka yang diisyaratkan itu agaknya senantiasa mengenai terjadinya suatu
peristiwa luar biasa pentingnya, terutama tentang terjadinya revolusi besar di bidang
akhlak dan ruhani dengan perantaraan seorang mushlih rabbani. Dalam ayat yang
sedang dibahas ini pun diisyaratkan tentang perubahan besar yang dilaksanakan
oleh Rasulullah s.a.w.
1533
orang Arab yang telah mati ruhaninya itu bukan saja akan mendapatkan
kehidupan baru, malahan karena mereka sendiri telah menerima kehidupan baru,
dan mereka akan memberikan kehidupan baru itu kepada orang-orang lain juga,
orang-orang kafrr lantas mengejek dan mencemoohkan gagasan itu dan menyebutnya
igauan orang gila atau gejala yang mustahil terjadi semustahil hidupnya kembali orang
)'ang jasadn)'a telah mati. Surah ini menjawab penolakan keras orang-orang ingkar
terhadap gejala itu dengan pernyataan lebih keras lagi, bahwa hal demikian itu pasti
akan terjadi dan mereka akan mengalami kenistaan dan kehinaan.
Kemudian, Surah ini memberikan lukisan singkat mengenai nikmat-nikmat lIahi
yang dianugerahkan kepada abdi-abdi Allah yang bertakwa dan terpilih. Keterangan
mengenai nikmat dan berkat lIahi yang akan dianugerahkan kepada orang-orang
yang heriman, diikuti oleh keterangan mengenai siksaan yang akan ditimpakan
kepada orang-orang yang menolak kebenaran dan berbuat zalim terhadap nabi-nabi
Allah.
Selanjutnya Surah ini memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan nabi-
nabi Allah guna memperlihatkan, bahwa langkah-Iangkah untuk memperjuangkan
kebenaran tidak pernah gagal dan usaha-usaha menolak kebenaran itu tidak pernah
membawa hasil yang baik. Gambaran-gambaran itu telah digali dari kehidupan Nabi
Nuh, Nabi lIyas, Nabi Yunus, dan Nabi Luth a.s.
Surah ini kemudian menolak dan mencela penyembahan berhala, terutama
penyembahan malaikat-malaikat. Para penyembah berhala disesali, bahwa mereka itu
begitu bodoh sehingga tidak mengerti kenyataan sederhana ini, karena penisbahan
kekuasaan-kekuasaan dan sifat-sifat lIahi kepada makhluk manusia yang lemah atau
kepada kekuatan-kekuatan alam atau bahkan kepada para malaikat, yang seperti
mereka sendiri makhluk ciptaan Tuhan belaka, adalah bertentangan sekali dengan
akal, pikiran sehat, dan katahati manusia. Mereka selanjutn)'a diberi tahu, bahwa
para malaikat itu hanya makhluk Tuhan yang mengemban tugas-tugas khusus. Surah
ini berakhir dengan peringatan, bahwa, telah menjadi takdir lIahi yang tak dapat
diubah, bahwa bila kekuatan-kekuatan kegelapan dihadapkan kepada para nabi Allah
dan para abdi Allah yang terpilih, maka para nabi Allah dan para abdi 'Allah itu
mendapat pertolongan Ilahi, sedangkan para pengikut syaitan akan menemui
kekalahan dan kegagalan. Kenyataan ini telah terbukti bernlang kali dalam kehidupan
para rasul dan kenyataan itu membawa kepada satu-satunya kesimpulan bahwa
"segala puji itu kepunyaan Allah, Tuhan sern sekalian alam."
Sebelum Hijrah
183, dengan bismi/lah
5
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
1532
Tempat Diturunkan dan Bubungannya dengan Surah Lain
Baihaqi dan Ibn Mardawaih meriwayatkan bahwa Ibn' Abbas mengatakan Surah
ini diturunkan di Mekkah. Menurnt Qurthubi, para ulama pun sepakat menganggap
bahwa Surah ini telah diwahyukan pada waktu awal sekali di masa nubuwah
Rasulullah s.a.w. di Mekkah. Gaya bahasa dan isi Surahnya pun mendukung
pandangan itu. Dalam Surah sebelumnya Rasulullah S.a.w. disebut "Pemimpin yang
sempurna." Kepadanya telah diberikan Alquran, sebagai pemandu yang tak akan
pernah membuat kesalahan, untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Pada
permulaan Surah ini dinyatakan, bahwa "Pemimpin yang sempurna" ini, dengan
bantuan Alquran dan teladan agung dan mulia yang diperlihatkan oleh beliau sendiri,
akan berhasil mewujudkan suatu jemaat, terdiri dari orang-orang yang bertakwa.
Surah 37
ASH-SHAFFAT
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan suatu pernyataan tegas, babwa di bawah asuhan
Rasulullab s.a.w. - "Pemimpin yang sempurna" - akan labir suatu jemaat yang
terdiri dari orang-orang mulia dan muttaqi, yang bukan saja mereka sendiri akan
memuliakan Tuban dan mendendangkan puji-pujian kepada-Nya - sebingga
belantara padang pasir Arabia akan bergema dengan puji-pujian itu - tetapi dengan
ajaran dan amal perbuatan akan mencegab orang-orang lain dari penyembahan
berhala dan perbuatan-perbuatan jabat, sebingga Keesaan Tuban akan berdiri tegak
dengan kokob kuat di Arabia dan dari sana cahaya Islam akan menyebar ke pelosok-
pelosok dunia.
Kemudian, Surah ini melanjutkan keterangannya dengan mengatakan, bahwa
manakala ada seorang nabi Allah menampakkan diri di dunia, maka kekuatan-
kekuatan kegelapan berusaba mencegah penyebaran amanatnya dengan
menyalabkemukakan dan menyalahtafsirkannya atau dengan menyalahgunakan
sabda-sabda nabi itu dan mengambil sepotong kalimat wabyu beliau, lalu
mencampurkan banyak kepalsuan ke dalamnya. Tetapi mereka itu sarna sekali gagal
dalam rencana jabat mereka dan kebenaran pun terus-menerus mendapat kemajuan.
Surah ini selanjutnya mengatakan bahwa ketika kepada orang-orang ingkar dikatakan
babwa ajaran Alquran akan menimbulkan perubahan besar di Arabia, dan orang-
Surah 37
ASH-SHAFFAT Juz 23
yang
yang
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Demi
2465
mereka
berjajar dalam saf-saf
rapat
2466
1534
l.
3. Dan mereka yang menolak
kejahatan dengan giatnya.
2467
. .2465. Huruf wall berarti, juga; maka; sedangkan; semenlara itu; pada waktu
Itu Juga; bersama-sama; dengan; namun; tetapi. Humf itu mempunyai arti yang
sarna dengan kala rllbba, yaitu seringkali; kadang-kadang; barangkali. Huruf itu pun
merupakan hurufpersumpahan, yang berarti "demi" atau "aku bersumpah" atau "aku
kemukakan sebagai saksi" (Aqrab dan Lane). Walllelah dipakai dalam ayal ini dan
dalam dua ayat berikutnya dalam arti "derni," atau "aIm bersumpah," atau "aku
kemukakan sebagai saksi.
ll
Dalam Alquran Tuhan lelah bersumpah alas nama wujud-wujud alau benda-
benda tertentu alau lelah menyebUl wujud-wujud dan benda-benda itu sebaaai saksi.
Biasanya, bila seseorang mengambil sumpah dan bersumpah dengan n';;;a Allah
maka tujuannya ialah mengisi kelemahan persaksian yang kurang cukup alau
menambah bobol alau meyakinkan pernyalaannya. Dengan berbual demikian ia
memanggil Tuhan sebagai saksi bahwa ia mengucapkan hal yang benar bila liada
orang lain dapal memberikan persaksian atas kebenaran pernyataannya. Telapi lidaklah
demi!<Jan halnya dengan sumpah-sumpah Alquran. Bilamana Alquran mempergunakan
bentuk demikian maka kebenaran pemyalaan yang dibuatnya itu lidak diusahakan
dibuktikan dengan suatu pernyalaan belaka melainkan dengan dalil kual yang
lerkandung dalam sumpah itu sendiri. Kadang-kadang sumpah-sumpah itu menunjuk
kepada hukum alam yang nyala dan dengan sendirinya menarik perhalian kepada apa
yang dapal diambil arti, yaitu, hukum-hukum ruhani, dari apa yang nyala. Tujuan
sumpah Alquran lainnya ialah menyatakan suatu nubualan yang dengan menjadi
sempurnanya membuktikan kebenaran Alquran. Demikianlah halnya di sini.
2466. Orang-orang Muslim bersiap-siaga berdiri di garis depan menghadapi
musuh alau berdiri bersaf-saf di belakang imanmya pada waktu shalat lima waktu
seliap hari.
2467. Berperang mati-malian melawan musuh Islam dan memukul mundur mereka
habis-habisan. Kala-kala itu dapal pula berarti penegak hukum dan pengayom lala
lertlb.
38.
Surah 37
78
,

o ", ........
67; 44: 8:
6.
66: 38
13; 67
ASH-SHAFFAT
23: 22: 35. bl9
cI5 17: 41
16 as : 74:
4. Dan mereka yang mem-
bacakan Pemberi peringatan ini,
ialah Alquran. 2468
5. aSesungguhnya, Tuhan-mu
itu adalah Esa.
2469
6. bTuhan seluruh langit dan
bumi dan segala sesuatu yang ada
di antara keduanya dan Tuhan
tempat-tempat yang darinya cahaya
memancar.
2470
7. Sesunggulmya telah cKami
hiasi langit yang terendah dengan
hiasan bintang-bintang.
2471
Juz 23
1535
2468. Para pembaca Alquran.
2469. Ayal-ayal ini (2-5) mengandung nubualan maupun suatu pemyalaan
lenlang suatu kenyalaan. Sebagai pemyalaan lenlang suatu kenyalaan, ayat ini
berarti bahwa di setiap zaman dan di lengah seliap kaum, selamanya ada suatu jemaal
orang-orang shaleh dan muttaqi, yang dengan ucapan dan perbuatan serta dengan
wejangan dan amal mereka rnemberikan kesaksian akan kebenaran, bahwa Tuhan
itu Maha Esa. Telapi sebagai nubualan, ayal-ayal itu berarti bahwa meskipun
sekarang seluruh Arabia tenggelam dalam kemusyrikan dan keburukan moral, namun
segera akan lahir suatu jernaat yang terdiri dari mukmin. Mereka sendiri
bukan saja akan memuliakan Tuhan dan mendendangkan puji-pujian kepada-Nya
serta menjadikan seluruh negeri bergema dengan zikir Ilahi, tetapi akan berhasil pula
menegakkan Tauhid I1ahi di bumi. Dengan demikian para sahabal Rasulullah s.a.w.,
yang ciri-ciri khususnya disebul dalam ayal-ayal ini, dikemukakan sebagai saksi atas
Keesaan Tuhan. Ayal-ayal itu mungkin masih mempunyai arti lain, ialah, bahwa bila
suatu pertemuan anlara para alim yang mewakili berbagai agama diadakan dalam
suasana damai, dan pada kesempalan itu asas-asas pokok agama-agama dibahas
dan diperdebatkan dalam suasana lenang di bawah pengawasan penegak hukum
dan pemelihara lala lertib, maka hasil musyawarah semacam itu, lidak boleh lidak
akan mengualkan i'tikad, bahwa "Tuhan itu Maha Esa."
2470. Makna yang lerkandung di dalanmya mungkin penyebaran untuk pertama
kali di negeri-negeri di sebelah limur, kemudian dari sana ke bagian-bagian lain di
dunia inL
2471. Ayal ini menunjuk kepada kesejajaran antara alam kebendaan dan alam
keruhanian, bahwa seperti halnya caktawala alam lahir didukung oleh adanya planil-
Surah 37 ASH-SHAFFAT
1536
a lS 18; 41 13: 67: 6. blS : 19. c6 : 3; 23 13; 32 8; 38: 72.
8. aDan, telah memeliharanya
dari segala syaitan durhaka?472
9. Mereka tidak dapat men-
dengar sesuatu daTi Dewan Agung
malaikat dan mereka dilempari daTi
segala jurusan.
10. Terusir dan bagi mereka
ada azab yang kekal,
11. bKecuali barangsiapa me-
nyambar sesuatu dengan curi-curi,
maka ia dikejar oleh nyala api yang
cemerlang hamba-hamba Allah
2473
12. Maka tanyakanlah kepada
mereka, merekakah yang lebih sukar
diciptakan ataukah mereka
2474
yang
lainnya lagi. yang telah Kami
ciptakan? Merekalah yang telah
Kami ciptakan daTi Ctanah liat
lengket.
planit dan bintang-bintang. demikian pula cakrawala alam ruh.ni didukung oleh
adanya planit-planit d.n bintang-bintang. yang terdiri dari n.bi-nabi dan mushlih-
mushlih rabbani. Tiap-tiap wujud mereka itu, berperan sebagai perhiasan bagi
cakrawala alam keruhanian, sebagaimana bintang-bintang dan planit-planit di langit
memperindah dan menghiasi cakr.wala alam Iahir ini.
2472. Syaitan-syaitan itu terdiri daTi dua golongan: (aj musuh-musuh di dalam
selimut jemaat kaum Muslimin sendiri, seperti orang-orang munafIk, dan sebagainya.
Mereka itu disebut "syaitan durhaka." seperti tersebut dalam ayat ini, dan (bj
musuh-musuh dari Iuar atau orang-orang ingkar, yang disebut sebagai
"syaithanirrajim" (syaitan yang terkutuk) (15:18).
2473. Selarna kalarnullah terpelihara di langit, kalarnullah itu arnan dan terpelihara
dari gangguan pencurian dan serobotan, tetapi sesudah diturunkan kepada seorang
nabi, maka "syaitan" atau musuh-musuh nabi-nabi Allah berusaha menyalah-
sampaikan atau menyalahartikannya, dengan mengutip kala-kata nabi itu secara
keliru atau dengan mengambil sebagian wahyunya dan mencampurkan banyak
kepalsuan dengan wahyu itu, atau bahkan merek. mencoba mengemukakan
Juz 23 Surah 37 ASH-SHAFFAT Juz23
16. Dan mereka berkata, a"Ini
tiada lain melainkan sihir yang
nyata.
17. b"Apakah apabila kami
telah mati dan sudah menjadi debu
dan tulang, apakah kami pasti akan
dibangkitkan lagi?
18. "Apakah juga bapak-bapak
kami dahulu?"
a7 : 110. 61 : 7. bl3 6; 27: 68; 50: 4.
13. Bahkan engkau merasa
heran,2475 sedang mereka berolok-
olok
14. Dan apabila mereka di-
peringatkan, mereka tidak me-
ngindahkan.
15. Dan apabila mereka melihat
suatu Tanda, mereka memperolok-
oloknya.
1537
19. Katakanlah, "Ya benar!
Dan kamu akan menjadi terhina."
ajaran nabi itu sebagai ajaran mereka sendiri. Tetapi kepalsuan mereka tersingkap
oleh penjelasan hakiki yang diberikan oleh sang mushlih rabbani mengenai
wahyunya itu.
2474. Dalarn kata man itu terkandung isyarat kepada para sahabat Rasulullah
s.a.w. yang shaleh seperti disinggung dalarn ayat 2-5.lsyarat itu dapatjuga ditujukan
kepada tatanan alam semesta.
2475. Terjadinya suatu jemaat orang-orang yang benar-benar shaleh dan muttaki
dengan perantaraan Rasulullah s.a.w. dan penegakkan Islam di atas landasan yang
kuat di Arabia, sungguh-sungguh merupakan suatu keajaiban yang menakjubkan,
bahkan ditakjubi Rasulullah s.a.w. sendiri.
Surah 37 ASH-SHAFFAT Juz 23
a
79
: 14. b46 : 3;; ;2: 14, 1;. c6 : 23.
2476. Mungkin har! itu ialah hari ketika kota Mekkah jatuh.
2477. Kesadaran akan ditanarnkan pada diri orang-orang berdosa bahwa mereka
sama sekali tidak berdaya tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain.
2478. Orang yang berdosa tidak akan memberikan pembelaan, melainkan hanya
akan saling menyesali, seperti diperlihatkan oleh ayat-ayat berikutnya.
1538
R. 2 23. CDiperintahkan kepada
malaikat, "Kumpulkanlah orang-
orang yang aniaya bersama kawan-
kawan mereka dan apa yang biasa
mereka sembah,
24. Selain Allah; dan giringlah
mereka ke jalan Jahannam.
25. "Dan, hentikanlah mereka,
karena sesungguhnya mereka akan
ditanya."
26. Mereka akan ditanyai,
"Apa yang terjadi padamu, bahwa
kamu tidak tolong menolong?"'477
27. Bahkan mereka pada hari
itu'47. akan menyerah sepenuhnya.
20. Maka saat itu hariya se-
perti asebuah hardikan, dan tiba-tiba
mereka akan bangkit lagi dan
mulai dapat melihat.
21. Dan, mereka akan ber-
kata, "Hai, celakalah kami! Inilah
Hari Pembalasan."'476
22. Allah berfirman, b"Inilah
Hari Keputusan,'476 yang selalu
kamu mendustakannya."
Surah 37
~ _', l ~
~
C14 : 23; 1;: 43. 33.
ASH-SHAFFAT
32.
33. "Dan kami telah menyesat-
kan kamu, karena sesungguhnya
kami orang-orang yang sesat."'479
34. Maka sesungguhnya, me-
reka pada hari itu di dalam azab
bersama-sama.
Juz 23
28. Dan sebagian mereka
menghadap sebagian yang lain,
asaling bertanya.
1539
29. Mereka akan berkata,
"Sesungguhnya, kamu selalu datang
kepada kami dari kanan."2478A
30. Sembahan mereka akan
berkata, b"Bahkan kamu sendiri
bukan orang beriman.
31. c"Dan kami tidak mem-
punyai kekuasaan atas kamu; tetapi
kamu sendirilah kaum yang
melampaui batas.
32. "Maka firman Tuhan kami
telah terbukti benar atas kami,
sesungguhnya kami pasti merasakan
azab itu.
2478A. "Kanan" dapat berarti agama, dan ayat itu dapat diartikan, "Kamu
menyamar dengan berjubahkan agama untuk menipu kamL" Atau, katayamin dapat
berarti kekuasaan dan kekuatan, dan ayat itu dapat diartikan, "Kamu menghadapi
kami dengan kekuasaan dan kekuatan besar." Atau, kata itu dapat berarti, "Kamu
datang kepada kami dengan bersumpah bahwa kamu benar."
2479. Para pemimpin keingkaran akan berkata kepada para pengikut mereka,
"Kamu sendiri memilih mengikuti kami, dan karena kami sendiri telah tersesat, kamu
tak dapat mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari kami." Hal itu sama seperti
orang buta memimpin orang buta pula.
Surah 37 ASH-SHAFFAT
a l5 7; 44 15; 68: 52. b36 : 55; 45 29. "52: 23; 55: 53; 56 21.
2480. Kata-kata, "l'ezeki yang telah ditentukan" berarti, bahwa orang-orang
Muslim mengetahui sebelumnya bahwa mereka bakal menerirna nikmat-nikmat I1ahi
yang tersebut dalam ayat-ayat berikutnya.
2481. Rahmat yang bakal diperoleh orang-orang berirnan akan berupa buah
keirnanan yang benar dan buah amal shaleh mereka.
1540
38. Tidak demikian. bahkan ia
telah datang dengan kebenaran dan
telah membenarkan semua rasul.
35. Sesungguhnya, demikianlah
Kami memperlakukan orang-orang
berdosa.
36. Sesungguhnya dahulu apa-
bila dikatakan kepada mereka,
"Tiada tuhan selain Allah," mereka
menyombongkan diri.
37. Dan mereka berkata, "Apa-
kah sesungguhnya kami harus
meninggalkan tuhan-tuhan kami bagi
seorang apenyair gila?"
Juz 23
39. Sesungguhnya, kamu pasti
akan merasakan azab yang pedih.
40. bDan kamu tidak akan
diberi balasan, kecuali apa yang
kamu. telah kerjakan,
41. Kecuali hamba-hamba
Allah yang terpilih,
42. Merekalah yang akan
memperoleh rezeki yang telah
ditentukan,2480
43. "Buah-buahan;2481 dan
mereka akan dimuliakan,
Surah 37
'J ,. I

..
. .. U
l8........
' -
Y"" -: 'r-::'"
""' ..... "'1\ :, 'w...
s. .. ,
C56 : 18. 19. 32. b56 : 16. 17.
e5S : 57. /55: 59.
35; 78
d56 : 20.
ASH-SHAFFAT
53; 68
44. aDalam kebun-kebun yang
penuh nikmat,
45. bDuduk di atas singgasana,
berhadap-hadapan,
46. CAkan disuguhkan kepada
mereka dengan cawan-cawan dari
mata air yang mengalir.
1541
47. Putih bersih. dan lezat bagi
orang-orang yang minum.
48. dTidak ada di dalamnya
yang memabukkan, dan tidak pula
mereka karenanya kehilangan akaI.
49. 'Dan beserta mereka ada
wanita-wanita yang merundukkan
pandangannya bermata jelita,'48'
50. fBagaikan telur-telur ter-
lindung.
2482. 'lin (wanita-wanita yang mempunyai sepasang mata besar lagi Indahl
adalah jamak dari 'aina', yang berarti seorang wanita yang mempunyai sepasang
mata besar lagi indah. Kata itu berarti pula kata atau ucapan baik atau indah. Al'dhun
'aina'u berarti, bumi hijau atau hitam (Lane). Sejarah menjadi bukti terhadap
kenyataan bahwa orang-orang Muslim mendapat anugerah segala nikmat, yang
disebut dalam ayat-ayat sebelum ini. Mereka mempunyai kebun-kebun rahmat;
mereka duduk di atas singgasana-singgasana dan memiliki kekuasaan dan
kedaulatan; mereka menikmati segala kesenangan hidup yang bersih dari dosa;
mereka mempunyai wanita-wanita cantik dan suel sebagai istri mereka dan di atas
segala-gala ini, "Tuhan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya"
(58:23). Ini merupakan buah terbesar dari jerih payah mereka.
51. Kemudian sebagian mere-
ka akan menghadap sebagian yang
lain, saling bertanya.
Juz23
Surah 37 ASH-SHAFFAT
57. Dia berkata, "Demi Allah!
Hampir-hampir engkau menyebab-
kan kebinasaanku.
58. "Dan seandainya bukan
karena karunia Tuhan-ku, tentulah
aku termasuk orang yang diseret ke
Ileraka.
53. "Ia selalu berkata, 'Apakah
engkau sesungguhnya dari antara
orang-orang yang membenarkan
Hari Berballgkit?
54. a"Apakah bila kami mati
dan telah menjadi debu dan tulang,
apakah sungguh kami memperoleh
pembalasan?"
a t3 6; 50 4; 56: 48.
56. Kemudian dia menengok
maka dia melihatnya ada di tengah-
tengah Jahannam.
1542
2483. Pembieara itu penghuni surga, yang disebut dalam ayat 52. Ia akan
bertanya kepada para penghuni surga lainnya, apakah mereka ingin melihat kawan-
kawan mereka yang dahulu ingkar.
55. Ia berkata, "Apakah kamu
mau menengok mengenai dia? "2483
59. "Maka apakah kami tidak
akan mati lagi?"
52. Berkatalah seorang pem-
bieara dari antara mereka, "Se-
sungguhnya, aku pernah mem-
punyai seorang sahabat,
Juz 23 Surah 37
Q."':_', \\+ I;: r::
GI
.. .. '" ... . ..
"J't ",,' [., ... -.,'J.""r,,, ....
'I IJ-'QI:, . ..... . \
'[:.r"J _
ASH-SHAFFAT
Juz 23
1543
2484. Orang beriman di surga disebut di sini sebagai mengisyaratkan kepada
takdir manusia yang agung - kehidupan kekal. Allah berfirman bahwa manusia tidak
akan mengalami kematian sesudah ia berlalu dari dunia ini. Perjalanan ruhaninya ke
alam baka tidak akan berakhir atau tidak akan mengalami kemunduran.
2485. HasH usaha paling besar yang dieapai manusia dan penyempumaan
suratan takdimya yang paling tinggi adalah terletak pada menikmati kehidupan kekal
dan memperoleh kemajuan ruhani yang lestari lagi abadi.
2486. Zaqqum menujukkan pohon keingkaran. Alquran telah mengibaratkan
keirnanan sejati sebagai sebatang pohon baik yang berbuah sepanjang masa (14:25-
26) dan mengibaratkan keingkaran sebagai pohon jahat, ialah zaqqum (14-27).
Memahaminya dalam arti makanan yang mematikan, ayat itu berarti bahwa memakan
buah pohon keingkaran yang terkutuk itu, akan membawa akibat kematian ruhani.
2487. Pohon keingkaran yang buruk itu senantiasa terbukti merupakan sumber
kejahatan besar bagi manusia.
2488. Makan pohon keingkaran itu menjerumuskan manusia ke dasar neraka.
60. a"Keeuaii kematian kami
yang pertama,2484 dan kami tidak
akan diazab?
61. b"Sesunggulmya, ini adalah
kemenangan yang besar."2485
62. Untuk mellcapai seperti ini,
maka orang-orang beramal hendak-
nya beramal.
63. Apakah ini lebih baik
sebagai jamuan, ataukah cpohon
zaqqum?2486
64. Sesungguhnya, Kami men-
jadikannya suatu eobaan bagi orang-
orang yang aniaya.
24S7
65. Sesungguhnya pohon itu
tumbuh di dasar neraka.
2488
66. Buahnya seakan-akan se-
perti kepala ular.
a
23
: 38; 44: 36. b44 : 58; 61: 13. c44 : 44; 56: 53.
Surah 37
..., '""" ....... \:;. "",,9""
", .. ,
"""
ASH-SHAFFAT Juz 23
1544
. 2489. Manusia pada umumnya menjadi budak kebiasaan-kebiasaan, tradisi-
tradisi dan adat-lembaga kuno. Paham-paham dan purbasangka-purbasangka yang
menahun sukar menjadi sirna. Barangkali halangan terbesar bagi kaum itu menerima
kebenaran, seperti berulang-ulang disebut dalam Alquran, ialah keengganan yang
kuat mereka untuk menerima paham-paham baru.
67. aMaka, sesungguhnya
mereka pasti akan makan dari
pohon itu dan mereka akan mengisi
perut dengan itu.
68. Kemudian, sesungguhnya
bagi mereka selain dari ilu di atasnya
diberikan eampuran air mendidih.
69. Kemudian, sesungguhnya
tempat kembali mereka pasti ke
neraka Jahim.
70. bSesungguhnya mereka
dapati bapak-bapak mereka sesat,
71. cLalu mereka bergegas
'k ... k k't 2489
mengl uti JeJa mere a [ u.
72. Dan sesungguhnya telah
sesat sebelum mereka banyak sekali
kaum terdahulu.
73. Dan Kami telah mengutus
di antara mereka Pemberi-pemberi
ingat.
74. Maka, Iihatlah bagaimana
akibat orang-orang yang telah diberi
peringatan.
75. Keeuali hamba-hamba
Allah yang terpilih.
a56 : 54. b7 : [74. c43 : 24.
R. 3 76. Dan, sesungguhnya Nuh
telah berseru kepada Kami, maka
betapa baiknya Kami selaku
Pengabu! doa.
Surah 37
.""
:. :.',:'q
.:P .J
ASH-SHAFFAT Juz 23
1545
a21 : 77; 26: 120; 54 14. b26 90.
77. aDan, Kami menyelamat-
kannya dan keluarganya dari
beneana yang besar.
78. Dan, Kami menjadikan
r.eturunannya, mereka yang
tinggal. 2490
79. Dan, Kami tinggalkan nama
baik atasnya pada generasi
seterusnya.
80. Sejahteralah atas Nuh di
semesta alam.
81. Sungguh demikianlah Kami
membalas orang-orang yang berbuat
kebaikan.
82. Sesungguhnya, ia termasuk
di antara hamba-hamba Kami yang
beriman.
83. Kemudian Kami me-
nenggelamkan yang lain.
84. Dan sesungguhnya Ibrahim
adalah dari golongannya.
85. bKetika ia datang meng-
hadap Tuhan-nya dengan hati yang
suet.
2490. Nabi Nuh a.s. meletakkan dasar-dasar peradaban manusia; dan telah
menjadi kenyataan sejarah yang kuat bahwa dengan kemajuan sesuatu kaum dalam
peradaban, jumlah mereka eenderung bertambah, dan sebagai ekomya terjadilah
suatu kemunduran dalam jumlah warga masyarakat yang lebih rendah peradabannya
yang tinggal bersama mereka di daerah-daerah sarna atau di sekitamya. Karena
keturunan Nabi Nuh a.s. lebih tinggi peradabannya dan karena lebih banyak memiliki
sumber-sumber daya kebendaan, agaknya mereka telah menyebar ke daerah-daerah
lain dan menundukkan kaum-kaum yang berperadaban lebih rendah dan mereka ini
dalam perjalanan masa melebur diri ke dalam mereka lalu karena itu mereka ini menjadi
punah.
Surah 37
",<I'.,
\.i;
;7'" """.':.Ie,, .' , . .
"-:!J!" .
ASH-SHAFFAT
88. "Maka, bagaimanakah
pendapatmu tentang Tuhan sekalian
alam?"
89. bKemudian ia melayangkan
pandangan ke bintang-bintang.
2492
al9 : 43; 26 71. b6 : 77.
91. Maka mereka berpaling
darinya dengan meninggalkannya.
90. Dan berkata, "Sesung-
guhnya aku merasa sakit."2493
86. aTatkala ia berkata kepada
ayahnya dan kaumnya, "Apakah
yang kamu sembah?
87. "Apakah dengan kebohong-
aLl sembahan-sembahan
2491
selain
Allah kalian kehendaki?
Juz 23
2491. Manusia eenderung menyembah tuhan-tuhan palsu dalam wujud manusia-
manusia yang kepada mereka dibangsakan kekuatan-kekuatan ketuhanan, atau
benda-benda alam seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, ataa benda-benda
tak berjiwa, seperti berhala-berhala pahatan dari kayu dan bata, ataa adat kano
sendiri, kebiasaan-kebiasaan, purbasangka-purbasangka, dan ketakhayulan-
ketakhayulannya sendiri yang sudah lama bercokol, keinginan-keinginannya, nafsu-
nafsunya, dan sebagainya.
2492. Agaknya perbantahan antara Nabi Ibrahim a.s. dan kaumnya mengenai
sifat-sifat !lahi itu berlarut-larut sampai jaah malam, dan setelah melihat bahwa
pereakapan itu tidak ada manfaatnya, maka Nabi Ibrahim a.s. berniat
mempersingkatnya. Oleh karena itu beliau melayangkan pandangan ke bintang-
bintang, yang dengan perbuatan itu memberi isyarat (sugesti) bahwa pembicaraan
telah berlarut-larut sampai jauh malam dan lebih baik diakhiri.
I' 2493. Mengingat akan kesia-siaan percakapan itu, Nabi Ibrahim a.s.
memberitahakan kepada kaumnya bahwa sebaiknya mereka meninggalkan beliaa
seorang diri, karena beliau merasa tidak enak badan. Atau, kata-kata, inni saqim
dapat berarti, "Aka sakit melihatmu menyembah berhala-berhala," atau "Aku benci
akan persembahanmu kepada tuhan-tuhan palsu itu."
1546
Surah 37 ASH-SHAFFAT Juz 23
95. Setelah itu mereka datang
kepadanya dengan tergesa-gesa.
96. la, Ibrahim berkata, booApa-
kah kamu menyembah apa yang
telah kamu pahat?
97. "Padahal Allah menciptakan
kamu dan apa yang kamu per-
buat."249SA
92. Maka ia pergi dengan diam-
diam kepada berhaia-berhaia me-
reka lalu ia berkata, "Apakah kamu
tidak makan?
93. "Gerangan apa yang terjadi
atasmu hingga kamu tidak
bicara?"2494
a21 : 59. b21 : 67, 68. c2\ 69; 29: 25.
94. aLalu secara diam-diam ia
memukul mereka dengan tangan
kanan.
2495
1547
98. Mereka berkata, "Buatlah
untuk dia suatu bangunan, kemu-
dian clemparkanlah dia ke dalam
api. "
2494. Sifat paling menonjol pada Tahan Yang Hidup ialah, Dia bereakap-eakap
dengan abdi-Nya yang terpilih dan mendengar doa-doanya dan mengabalkannya.
Hanya tuhan yang mati dan tidak hidap sajalah yang tidak mempunyai kemampuan
berbleara atau mendengar dan mengabalkan doa-doa para penyembahnya.
.. 2495. Karena tangan kanan !tu perlambang kekuatan dan kekuasaan, maka ayat
mt mengandung artl bahwa Nabl Ibr>;him a.s. memakul berhala-berhala itu dengan
penuh sampat peeah berkepmg-kepmg. Yamiin berarti pula sumpah; maka
ayat ml dapat pula berartl bahwa Nabi Ibrahim a.s. memeeahkan berhala-berhala itu
dalam memenuhi sumpahnya (21 :58).
2495A. Kedua belah tangan dan kakimu, yang dengan itu kama bekerja.
Surah 37
b
19 : 49: 29: 27.
ASH-SHAFFAT
a21 : 71.
2496. Karena musuh-musuh Nabi Ibrahim a.s. digagalkan dalam rencana-rencana
mereka melawan beliau, lalu mereka dihinggapi perasaan hina yang mendalam.
2497. Alquran dan Bible berbeda mengenai siapa dari kedua putranya apakah
Nabi Ismail a.s. ataukah Nabi Ishak a.s. - yang sesuai dengan perintah llahi
dikurbankan oleh Nabi Ibrahim a.s. Menurut Bible, putra itu ialah Nabi Ishak a.s.
(Kejadian 22:2). Pada pihak lain Alquran menyatakan dengan jelas dan gamblang
bahwa putra itu ialah Nabi Ismail a.s. Bible sendiri bertentangan dalam uraian ini.
Menurut Bible, Nabi Ibrahim a.s. diperintah mengurbankan putra tunggalnya, tetapi
99. aMaka mereka me-
rencanakan tipu daya terhadapnya,
lalu Kami jadikan mereka orang-
orang yang paling hina.
2496
100. bDan ia berkata, "Sesung-
guhnya aku hendak pergi kepada
Tuhan-ku, tentulah Dia akan mem-
beriku petunjuk."
101. fa mendoa, "Hai Tuhan-
ku, anugerahkanlah kepadaku anak-
anak yang shaleh."
102. Maka Kami memberikan
khabar suka kepadanya tentang
seorang anak lelaki yang lembut
hatinya.
103. Dan ketika anak itu telah
berusia cukup untuk dapat berlari-
lari bersama dia, berkatalah ia, "Hai
anakku, sesungguhnya aku melihat
dalam mimpi bahwa aku me-
nyembelihmu
2497
sebagai kurban.
Maka pikirkanlah apa pendapatmu? "
Ia berkata, "Hai, bapakku, kerjakan-
lah apa yang telah diperintahkan
kepada engkau; insya Allah engkau
akan mendapatiku, di antara orang-
orang yang sabar."
Juz 23
1548
Surah 37 ASH-SHAFFAT Juz 23
1549
Ishak a.s. bukanlah satu-satunya putra beliau. Nabi Ismail a.s. lebill tua kira-kira
13 tahun daripada Nabi Ishak a.s. dan selama itu beliau adalah putra tunggal Nabi
Ibrahim a.s., dan karena beliau putra pertama, maka lebih-lebih lagi menjadi
kesayangan sang ayah. Gleh karena itu masuk akallah, jika Nabi Ibrahim a.s. telah
diminta oleh Tuhan mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, ialah satu-
satunya ~ t yang bernama Ismail. Sebagian penganjur Kristen telah gagal dan
sia-sia berusaha menunjukkan, bahwa "karena Ismail diperanakkan oleh seorang
sahaya wanita, ia lahir atas perihal manusia secara wajar, sedang Ishak diperanakkan
oleh wanita merdeka, ia lahir oleh sebab perjanjian (Galatia 4:22, 23). Di samping
kenyataan bahwa Siti Hajar, ibunda Ismail a.s., termasuk keluarga raja Mesir dan
bukan seorang sahaya wanita, Ismail a.s. berulang-ulang disebut dalam Bible putra
Nabi Ibrahim a.s., sama benar seperti halnya Ishak a.s. disebut putra pula (Kejadian
16: 16; 17:23,25). Tambahan pula,janji-janji serupa itu diberikan kepada Nabi Ibrahim
a.s. mengenai kebesaran Nabi Ismail a.s. pada kelak kemudian hari seperti juga
mengenai Nabi Ishak a.S. (Kejadian 16: 10, II; 17:20). Kecuali penggantian nama Ismail
menjadi Ishak, yang agaknya disengaja, dan Marwah, sebuah bukit di sekitar
Mekkah, menjadi Moriah, tempat Nabi Ibrahim a.s. telah meninggalkan Ismail a.S.
bersama ibunya, Siti Hajar, ketika Ismail a.s. masih kanak-kanak, tiada satu tempat
pun dalam Bible, yang dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada anggapan,
bahwa Nabi Ibrahim a.s. menyerahkan Ishak a.S. sebagai kurban dan bukan Ismail
a.s. Tetapi, dalam pada itu, tidak ada jejak didapati dalam upacara-upacara keagamaan
orang-orang Yahudi dan Kristen mengenai pengurbanan Ishak a.s. oleh Nabi Ibrahim
a.s. menurut anggapan mereka; sedangkan kaum Muslimin yang merupakan
keturunan ruhani Nabi Ismail a.s. dengan semangat menyala-nyala memperingati
pengurbanan yang diniatkan beliau, dengan menyembelih domba-domba dan
kambing-kambing setiap tahun di seluruh dunia pada hari kesepuluh Dzul Hijjah.
Pengurbanan domba dan kambing oleh kaum Muslimin itu membuktikan tanpa dapat
dibantah atau diragukan, bahwa Nabi Ismail-lah yang dibaktikan Nabi Ibrahim a.s.
sebagai kurban, dan bukan Ishak a.s. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim a.s. tidak disuruh
menyempumakan kasyaf beliau dalam kenyataan yang sungguh-sungguh. Hal itu
hanya merupakan peragaan secara praktis mengenai niat dan kerelaan mengurbankan
putranya, yang dikehendaki dari diri beliau. Kasyaf itu telah menjadi sempuma secara
simbolis pada diri Siti Hajar dan Ismail a.s., yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim
a.s. di Iembah Mekkah, yang pada saat itu merupakan padang belantara tandus dan
kering gersang. Perbuatan berani itu, sesungguhnya melambangkan pengurbanan
Ismail a.S. Perintah llahi kepada Nabi Ibrahim a.s. pertama-tama supaya
mengurbankan putra beliau dan kemudian mencegah melaksanakannya ke dalam amal
nyata, menunjukkan pula bahwa perintah itu dimaksudkan menghapuskan
pengurbanan manusia, suatu kebiasaan sangat tidak manusiawi, yang lazim pada
masa itu di antara kebanyakan bangsa.
Surah 37
,. ....
-..:.,."
... .. """,,",J
1550
ASH-SHAFFAT Juz 23
104. Dan, ketika keduanya telah
rela berserah diri dan ia, Ibrahim,
telah menelungkupkan a/lak-nya
pada dahinya.
lOS. Maka Kami berseru ke-
padanya, "Hai Ibrahim,
106. "Sungguh engkau telah
menyempumakan mimpi itu." Se-
sungguhnya demikianlah Kami
memberi ganjaran orang-orang yang
berbuat kebaikan.
107. Sesungguhnya ini adalah
suatu ujian yang nyata.
108. Dan, Kami telah menebus
dia, Ismail dengan pengurbanan
yang besar."98
109. Dan, Kami meninggalkan
/lama baik baginya, Ibrahim, di
antara umat-umat yang akan
datang.
2499
110. Sejahteralah atas Ibrahim!
III. Demikianlah Kami meng-
ganjar orang-orang yang berbuat
baik.
112. Sesungguhnya ia dari
antara hamba-hamba Kami yang
beriman.
2498. Kesediaan Nabi Ibrahim a.s. mengurbankan Ismail a.s. telah dilembagakan
dalam peraturan Islam tentang "qurban" yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari acara ibadah naik h'\ii. Makna yang tersimpul dalam ayat ini dapat pula tentang
penghapusan kebiasaan kurban manusia, yang agaknya lazim di zaman Nabi Ibrahim
a.s. dan tentang penggantinya dengan pengurbanan binatang.
2499. Adakah bukti yang lebih besar bagi Nabi Ibrahim a.s. yang telah
meninggalkan nama balk, dari kenyataan bahwa pengikut tiga agama besar - Islam,
Kristen, dan Yahudi - merasa bangga mengaitkan garis keturunan mereka kepada
Sang Datuk yang sangat mulia itu?
Surah 37
b57 : 27.
: 66.
ASH-SHAFFAT Juz 23
113. aDan, Kami telah memberi
khabar suka kepadanya tentang
Ishak, seorang nabi dari antara
orang-orang shaleh.
114. Dan, Kami melimpahkan
berkat atasnya,2500 dan juga kepada
Ishak. bDan di antara keturunan
keduanya ada yang berbuat baik dan
ada pula yang nyata-nyata aniaya
terhadap dirinya sendiri.
all: 72; 19: 50; 21: 73; 29: 28.
c20 : 31; 28 35. d20 81 26
R. 4 liS. cDan, sesungguhnya Kami
telah memberikan anugerah kepada
Musa dan Harun.
116. dDan, Kami menyelamat-
kan mereka berdua dan kaumnya
dari bencana yang besar.
117. Dan, Kami menolong
mereka, dan mereka itulah yang
menang.
118. Dan, Kami memberikan
kepada mereka berdua Kitab yang
menjadikan segala sesuatu jelas;
119. Dan, Kami memberi
mereka berdua petunjuk kepada
jalan lurus.
120. Dan Kami meninggalkan
/lama baik bagi mereka berdua di
antara umat-umat yang akan datang.
1551
2500. Kata-kata, "Kami me/impahka/l berkat atas/lya," menunjuk kepada
karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim a.s. dengan
perantaraan Nabi Ismail a.s., karena Nabi Ishak a.S. telah disebut secara terpisah,
dengan menyebut nama beliau.
Surah 37
ASH-SHAFFAT
2501. Nabi llyas a.s. hidup kira-kira 900 tahun sebelum Masehi. Bellau berasal
dari Gilead, tempat. di tepi sebelah timur sungai Yordan. Jubah bellau diambil oleh
Ellsya (Jew. Ene. dan I Raja-raja 17:1).
2502. Ba'a] itu nama sebuah berhala kaum Nabi llyas a.s. Kaum itu penyembah
matahar!' Ba'a] dapat juga dikenakan kepada dewa matahari yang disembah oleh
kaum sebuah kota di Siria yang sekarang disebut Bal Bekh (Lane).
121. Sejahteralah atas Musa
dan Harun!
122. Sesungguhr!ya, demikian-Iah
Kami mengganjar orang-orang yang
berbuat baik.
123. Sesungguhnya, keduanya
dari hamba-hamba Kami yang
beriman.
124: Dan, sesungguhnya,
llyas
2501
adalah seorang dari para
rasuI.
125. Ketika ia berkata kepada
kaumnya, "Mengapa kamu tidak
bertakwa?"
126. "Apakah kamu menyeru
Ba'al,2502 dan kamu tinggalkan
sebaik-baik Pencipta?
127. "Yakni Allah, Tuhan kamu
dan Tuhan bapak-bapak kamu
dahulu?"
128. Maka mereka mendusta-
kannya, karena itu pasti mereka
diseret ke neraka.
129. Kecuali hamba-hamba
Allah yang terpilih.
130. Dan Kami meninggalkan
nama balk baginya di antara umat-
umat yang akan datang.
1552
Juz23 Surah 37
51 36.
e15 : 77.
171; 29 : 33;
d26 173.
ASH-SHAFFAT
161; 29: 29. b26
82; 15 61; 27 58.
a7 ; 81; 26
c7 84; 11
Juz 23
131. Sejahteralah atas Ilyas
dan kaumnya!250J
132. Sesungguhnya, demikian-
lah Kami mengganjar orang-orang
yang berbuat baik.
133. Sesungguhnya, dia dari
antara hamba-hamba Kami yang
beriman.
1553
134. aDan sesungguhnya Luth
adalah seorang dari para rasuI.
135. bKetika Kami menyelamat-
kan dia dan seluruh keluarganya.
136. cKecuali seorang wanita
tua yang berada di antara orang-
orang yang tinggal di belakang.
137. dKemudian Kami binasa-
kan orang-orang yang lain.
138. 'Dan sesungguhnya, kamu
melewati mereka pada pagi hari,
139. Dan pada malam hari.
2504
Apakah kamu tidak menggunakan
akaI?
2503.I/yaasiin mungkin bentuk lain dari Ilyas, seperti Siniin (95:3) bentuk lain
dari Sina' (23:21), atau karena dalam bentukjamak dari I/yas, kala itu dapat berarti
I/yas dan kaumnya.
2504. Sodom dan Gomorrah adalah dua buah kota, tempat Nabi Luth a.s.
menyampaikan Amanat yang dibawanya, terletak pada jalan raya dari Arabia ke Siria,
yang melalui jalan raya itu kafilah-kafilah Arab berlalu lalang siang dan malam hari.
Di tempat lain dalam Alquran kota-kota itu disebut terletak "pada sebuah ja/an yang
masih tetap ada" (15:77).
Surab 37
ASH-SHAFFAT
a2l : 88; 68 49.
2505. Nabi Yunus a.s. adalab Nabi Israili dan hidup pada abad ke-9 dalam masa
pemerintahan Jeroboam 11 atau Jehoahaz. Lihat pula 6:87, 88.
2506. Menurut Bible, Nabi Yunus a.s. diutus oleh Tuhan pergi ke Ninewe dan
"berseru terhadap" kota itu, tetapi daripada berbuat demikian, beliau lari ke Tarsyisy
"dari hadapan hadirat Tuhan" (Yunus 1:3). Alquran menentang pernyataan Bible
demikian, sebab hal itu menyalahi watak seorang nabi Allah. Sesungguhnya,
disebabkan oleh kemarahan terhadap kaumnya yang telah menolak Amanat Jlabi,
maka Nabi Yunus a.s. meninggalkan mereka.
144. Maka jika la bukan di
antara orang-orang yang men-
sucikan Tuhan,
145. Niscaya ia akan tetap
tinggal di dalam perut ikan itu hingga
hari kebangkitan, mati.
146. Kemudian Kami me-
lemparkannya ke tanah kosong,
sedang ia dalam keadaan sakit.
147. Dan Kami tumbuhkan atas
tanah itu sebatang pohon dari pohon
labu.
142. Kemudian ia ikut berundi
dengan orang-orang lain. lalu ia
termasuk orang-orang yang dilempar
ke laut..
143. Maka seekor ikan mene-
lannya ketika ia sedang menyesali
diri.
1554
141. Ketika ia lari
2S06
ke kapal
yang penuh muatan.
Juz 23
R. 5 140. aDan, sesungguhnya,
Yunus
2SOS
adalah seorang dari rasul-
rasu!.
Surab 37
: 17; 52: 40; 53: 22.
d
43 : 17; 53: 22.
ASH-SHAFFAT Juz 23
148. Dan Kami utus dia kepada
seratus ribu orang atau lebih.
149. aMaka mereka beriman'
karena itu Kami memberikal;
kepada mereka kesejahteraan hidup
hingga waktu lama.
150. bSekarang tanyailah me-
reka,2S06A "Apakah Tuhan-mu mem-
punyai anak perempuan, dan untuk
mereka anak laki_laki?"2so7
151. CApakah Kami mencipta-
kan malaikat-malaikat itu perempuan,
dan mereka menyaksikannya?
152. Ketahuilah, bahwa se-
sungguhnya itu dari kebohongan
mereka dan sungguh mereka
berkata,
153. Bahwa "Allah beranak" ,
dan sesungguhnya mereka itu benar-
benar pendusta.
154. dApakah Dia telah me-
milih anak-anak perempuan dari-
pada anak-anak laki-Iaki?
155. Apakah yang terjadi atas
dirimu? Bagaimanakah kamu
mengambil keputusan?
156. Apakah kamu tidak
mengerti?
alQ : 99. b6 : 101: 16: 58; 43
C
17 : 41; 37: lSI; 43: 20.
1555
2506A. Kaum Mekkah yang tidak beriman.
.2507. Orang-orang Arab membangsakan para malaikat mempunyai kekuasaan
Jlabl. dengan mempercayal mereka sebagai putri-putri Tuhan. Bentuk kemusyrikan
demiklan ltulab yang telah dicela di sini.
Surah 37
'-' 'XJ;,.,9., AA' ,'f>:
~ . 1:)1' .. 1.110
.. 11-- ';. ; ~
ASH-SHAFFAT
2508. Tiada satu pun Kitab Suci memberi dukungan sedikit pun kepada pabam
yang tolol lagi menjijikkan itu.
2509. Hanya kaum yang seperti mereka itulah dapat disesatkan oleh ruh-ruh
jahai. Mereka tidak mempunyai kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang samawi.
2510. Isyarat ini mungkin, sebagaimana dikatakan oleh beberapa sumber,
tertuju kepada para malaikat. Menurut pendapat-pendapat lain lagi isyarat itu tertuju
kepada orang-orang beriman.
a52 39. b6 101.
164. Kecuali orang yang masuk
ke neraka Jahim.
165. Dan tiada di antara kami,
kecuali baginya tempat yang di-
tentukan,2510
Juz 23
1556
157. aAtau, apakah padamu
ada suatu bukti yang nyata?
158. Maka kemukakanlah
Kitabmu,"08 jika kamu memang
orang-orang benar.
159. bDan mereka mengada-
ada hubungan keluarga di antara Dia
dan kaum j in, sedangkan kaum j in
itu mengetahui bahwa mereka pasti
akan dihadapkan kepada azab.
160. Maha Suci Allah dari
segala apa yang mereka sifatkan.
161. Kecuali hamba-hamba
Allah yang terpilih.
162. Sesungguhnya, kamu dan
apa yang kamu sembah itu,
163. Tidak dapat kamu me-
nyesatkan seorang2509 menentang
Dia,
Surah 37
b
40 : 52; 58: 22. 39.
ASH-SHAFFAT
Dan amatilah mereka,
mereka segera akan
1557
a2 31; 21 21; 41
176.
karena
melihat
Juz 23
166. "Dan sesungguhnya kami
niscaya berdiri bershaf-shaf di
hadapan Tuhan.
167. ''''Dan sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang ber-
tasbih."
168. Dan sesungguhnya mereka,
orang-orang kafir Mekkah, selalu
berkata,
169. "Sekiranya ada pada kami
Pemberi ingat seperti leiah
datang kepada orang-orang yang
terdahulu,
170. "Tentulah kami menjadi
hamba-hamba Allah yang ter-
pilih."
171. Maka mereka ingkar ke-
pada-Nya, tetapi mereka akan segera
mengetabui.
172. Dan sesungguhnya janji
Kami telah disampaikan kepada
hamba-hamba Kami yang telah
diutus.
173. bSesungguhnya mereka
itulah yang akan diberi pertolongan;
174. Dan sesungguhnya lasykar
Kami itulah yang akan menang.
175. Maka berpalinglah engkau
dari mereka itu untuk sementara
waktu.
Surah 37
. ~
@ ~ J > ; ~ ; j ; ;
ASH-SHAFFAT
mereka cepat-
azab Kami
2511. Isyarat ini mungkin tertuju kepada jatuhnya Mekkah, yang sungguh
merupakan hari naas bagi orang-orang Mekkab, ketika pasukan Muslim. dengan
kekuatan 10.000 prajurit memasuki tapal-tapal batasnya. Maka lengkaplah slksa dan
kehinaan atas diri mereka, sebab segala rencana buruk mereka yang ditujukan
melawan Islam sama sekali telah gagal mutlak dan Islam telah meraih kemenangan
gilang-gemilang atas orang-orang ingkar.
2512. Isyarat ini agaknya tertuju kepada Rasulullah s.a.w. yang menampilkan
dalam wujud beliau semna nabi dan rasul Allah.
177. aApakah
cepat meminta
datang?
178. Tetapi, apabila azab itu
turun ke halaman mereka,2511
maka sangat buruklah pagi itu bagi
orang-orang yang diperingatkan..
179. Maka berpalinglah engkau
dari mereka itu untuk sementara
waktu.
1558
a22 : 48; 27 72; 29: 54. b27 60. c1 2: 6 46.
180. Dan amatilah, karena
mereka akan segera melihat.
181. Maha Suci Tuhan engkau,
Tuhan Yang Memiliki Segala
Kebesaran dari apa yang mereka
lukiskan.
182. bOan sejahteralah atas
para rasu!!2512
183. CDan segala puj i bagi
Allah, Tuhan semesta alam.
Juz 23
Sebelum Hijrab
89, dengan bismillah
6
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Surab ini mulai dengan pemyataan tegas - pada hakikatnya Tuhan bersumpah
dengan Alquran - bahwa dengan mengamalkan ajarannya dan dengan
menjadikannya peraturan hidup mereka, orang-orang mukmin akan mencapai
kejayaan dan kemuliaan dan akan menduduki tempat sangat mulia di tengab
masyarakat bangsa-bangsa yang gagab-perkasa. Selanjumya Surah ini mengatakan
babwa orang-orang ingkar Mekkab, bagaikan seekor beo, mengulangi teriakan-
teriakan bahwa mereka tidak akan berhenti menyembah berhala-berhala mereka atas
perintab seseorang, yang hanyalah salab seorang dari antara mereka sendiri. Sebagai
jawaban kepada alasan yang dungu itu, dikatakan kepada mereka, "Sejak kapan telah
mereka mulai membanggakan diri memiliki khazanab kemuraban dan kasih sayang
Tuhan? Adalab hak mutlak Tuhan Sendiri, Dia memilih siapa pun yang dianggap-
Nya layak menyampaikan kehendak Tuhan kepada makhluk-Nya; dan babwa
sekarang Dia telab memilih Nabi Muhammad s.a.w. untuk tujuan mulia itu."
Sesudab membuat ramalan tegas, bahwa kekuatan-kekuatan keburukan akan
menderita kekalahan dan kehinaan, dan para pendukung Tauhid nabi akan diberi
kekuasaan, kekayaan, dan kehonnatan, Surab ini bagai pengantar, memberikan
pelukisan agak terinci mengenai kejayaan dan kemakmuran besar yang telah
diperoleh kaum Bani Israil di masa pemerintahan dua raja yang juga nabi mereka,
ialab Nabi Daud a.s. dan Nabi Sulaiman a.s.
1559
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surab-surah Lain.
Surah ini diturunkan pada tabun-tabun pennulaan masa hidup Rasulullah s.a.w.
di Mekkah. Ibnu 'Abbas, seperti diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Mardawaih,
mendukung pandangan itu, dan para alim ulama lainnya pun sepakat dengan beliau.
Dalam isi dan pokok pembahasannya, Surah ini mempunyai persamaan yang sangat
erat dengan Asb-Shaffat, yang berakhir dengan pemyataan nahi, bemadakan
tantangan: pasukan-pasukan Tuhan akan menang dan hari itu akan merupakan hari
naas bagi orang-orang ingkar, bila azab nabi menimpa mereka. Surab ini mulai dengan
pemyataan sama tegasnya - hal itu merupakan takdir nabi yang tak dapat diubah,
bahwa orang-orang beriman akan memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan,
sedang orang-orang ingkar akan menjumpai kehinaan dan kebinasaan.
Surah 38
SHAD
Surah 38 S HAD Juz 23
1560
Surah ini mengisyaratkan pula kepada komplotan-komplotan yang terjadi di
zaman keemasan pemerintahan Nabi Daud a.s. untuk melemahkan kekuasaan dan
pengaruhnya, dan mengisyaratkan kepada benih-benih kehaneuran dan perpeeahan
yang telah tersebar di masa Nabi Sulaiman a.S. ketika orang-orang kaum Bani Israil
berkeeimpung dalam kekayaan dan berada di puneak kemakmuran duniawi. Kepada
Rasulullah s.a.w. dengan sendirinya diberitahukan bahwa musuh-musuh beliau pun
- terbakar rasa irihati oleh kekuasaan beliau yang kian tumbuh - akan membuat
komplotan-komplotan untuk merenggut nyawa beliau dan berusaha mematahkan
pohon Islam yang masih lemah di masa tunasnya itu; tetapi, mereka akan gagal dalam
reneana-reneana jahat mereka dan Islam akan terus meraill kekuasaan dan kekuatan.
Tetapi, bila kaum Muslimin tidak berjaga-jaga dengan sebaik-baiknya, mereka
akan menjumpai kenyataan yang akibatnya harus dipikul mereka, ialah pada masa
memuneaknya kemegahan mereka sendiri, kekuatan-kekuatan kegelapan akan
berusaha menggerogoti kesetiakawanan dan kemantapan Islam.
Sesudah itu dengan ringkas disebutnya keadaan Nabi Ayyub a.s. yang terpaksa
harus menderita cobaan-eobaan berat, tetapi masa kemalangan beliau yang bersifat
sementara itu segera berlalu dan keadaan beliau menjadi pulih kembali, dan kerugian
beliau pun mendapat ganti dua kali lipa!. Singgungan tentang Nabi Ayyub a.s. itu
'diikuti oleh isyarat sepintas lalu tenlfing Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'kub,
Nabi Ismail, Al-Yasa', dan DzuI' Kifli a.m.s., dan ditambahkan, bahwa orang-orang
baik yang meniru eontoh--<oontoh mereka dan mengikuti jejak mereka, mereka itu
menerima karunia Tuhan yang tidak akan berkurang atau susu!.
Surah ini berakbir dengan keterangan bahwa bila orang tersesat dari jalan lurus,
dan mulai menyembah tuhan-tuhan palsu, maka seorang utusan Tuhan dibangkitkan
di antara mereka untuk membawa mereka kembali menyembah satu-satunya Tuhan
Yang Hakiki. Anak-anak kegelapan berusaha meletakkan pelbagai halangan dan
rintangan di jalan rasul itu dan menipu serta membohongi orang-orang supaya
mereka itu jauh dari Tuhan. Tetapi, kebenaran mengatasi segala rintangan dan
akhimya mencapai kemenangan serta keunggulan.
2513. Huruf shad dapat berarti, "Tuhan Yang Maha Benar berpegang pada
kebenaran," atau "Aku Allah, Yang Maha Benar berpegang pada kebenaran."
2514. Tuhan Yang Maha Benar berpegang pada kebenaran, bersumpah dengan
Alquran bahwa dengan mengamalkan ajaran Alquran dan menjadikannya peraturan
hidup mereka, para pengikut Rasulullah s.a.w. akan meneapai kemuliaan dan akan
dapat menduduki tempat terhormat di antara masyarakat bangsa-bangsa besar,
karena dzikir berarti pula kemuliaan (Lane).
2515. Sebab utama segala dosa dan keingkaran ialah kebanggaan yang semu,
keeongkakan, dan keangkuhan. Dosa pertama yang telah dilakukan oleh syaitan
ialah, bahwa ia telah menolak tunduk kepada Adam a.s. atas anggapan palsu memiliki
derajat lebih mulia daripada Adam a.s. "Aku lebih baik daripada dia" (7;13) telah
senantiasa menjadi kebanggaan orang-orang ingkar dan telah meneegah mereka
menerima kebenaran di masa setiap nabi.
2516. Menurut beberapa ulama, kata laata itu asalnya dari laisa; dan sebagian
lainnya beranggapan, bahwa bentuk muannats (perempuan) ditambahkan kepada
bentuk sangkalan laa membuat sangkalan itu lebih keras. Menurut aliran ketiga, kata
itu berdiri sendiri, tidak berasal dari laisa dan tidak pula dari laa. Tetapi aliran yang
keempat berpendapat, bahwa kata itu adalah sebuah kata dan pula sebagian dari
sebuah kata, ialah kata sangkalan laa dan la, yang menjadi awalan bagi kata hiina.
1561
I. aAku baca dengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Allah Maha Benar yang
lIlenurunkan Alquran,2513 demi
bAlquran yang penuh nasihat,2514
3. Tetapi, orang-orang yang
ingkar berada dalam kesombongan
dan permusuhan.
2515
4. 93erapa banyaknya kaum se-
belum mereka telah Kami binasa-
kan! Lalu mereka berseru lIlelllinta
pertolongan, tetapi tidak ada waktu
lagi
2516
untuk melepaskan diri.
a l : I. b43 : 45. c6 : 7; 19: 75; 36: 32; 50: 37.
Juz 23 S HAD Surah 38
EC........... WD
Surah 38 S HAD
6. "Apakah ia telah menjadikan
luhan-tuhan ilu satu Tuhan? Ini
sungguh suatu hal yang sangat
ajaib."
Kala itu pada umumnya disertai kata hiina atau sesuatu kata lain yang semakna
dengan itu.
2517. "Agama terdahulu" dapal ditujukan kepada agama Kristen atau
kepercayaan kaum musyrik Mekkah, alaU dapat mengisyaralkan kepada semua agama
sebelum Islam, sebab tiada agama sebelum Islam mempunyai kepercayaan tentang
keesaan Tuhan yang tetap mumi dan utuh.
1562
7. Dan berjalan para pemimpin
dari mereka sambi! berkata,
"Pergilah dan bberpegang teguhlah
kepada tuhan-tuhanmu. Sesungguh-
nya ini adalah sesuatu yang di-
kehendaki;
a7 : 64. b7!: 24. c23 : 25. d54 26.
8. c"Kami tidak pernah men-
dengar hal ini dalam agama
lerdahulu.
2517
Ini tidak lain melain-
kan penipuan belaka;
9. d"Apakah lelah diturunkan
kepadanya Alquran di antara kila?"
Tidak, bahkan mereka ada dalam
keraguan lentang Alquran-Ku.
Bahkan mereka belum merasakan
azab-Ku.
5. aDan, mereka merasa takjub
bahwa datang kepada mereka
seorang pemberi ingat daTi anlara
mereka; dan berkata orang-orang
kafir, "Ini seorang ahli sihir dan
seorang pendusta besar.
Juz 23
1
I
I
,
Surah 38
13.
S HAD
b54 : 46. c9 : 70; 40: 32; 50
79; 26: 177; 50: 15.
a17 : lOl; 52: 38.
d
l5
10. aApakah mereka itu me-
miliki khazanah-khazanah rahmat
Tuhan engkau Yang Maha Perkasa,
Maha Pemberi karunia?
13. Telah mendustakan cse_
belum mereka kaum Nuh dan suku
'Ad dan Fir'aun, yang mempunyai
kekuatan besar,2520
Juz 23
2518. Biarkanlah orang-orang ingkar mengumpulkan segala sarana dan sumber
daya mereka menenlang Rasulullah s.a.w. dan mereka melipatgandakannya sedapat
mungkin, lalu menggunakannya melawan beliau.
2519. Ayal ini sekaligus mengandung nubuatan dan lanlangan. Tantangan itu
ditujukan kepada kekuatan-kekuatan kejahatan supaya mengerahkan segala sumber
daya mereka dan membentuk diri mereka menjadi suatu persekutuan yang kuat untuk
menghentikan derap maju Islam. Dan nubuatan itu ialah, bahwa seluruh kekuatan
keingkaran itu akan dihancurluluhkan, bila mereka berani menentang Islam. Nubuatan
agung ini telah menjadi sempuma kala demi kala dalam Pertempuran Khandak.
2520. Autad-al-ardh berarti, gunung-gunung; dan autad-al-bilad maksudnya,
para pemuka kola-kota itu; dzul-autad berarti, empunya lasykar-Iasykar atau
empunya pasukan-pasukan besar (Aqrab).
14. Dan suku Tsamud dan
kaum Luth dan dpenghuni hUlan.
Mereka itu golongan perserikalan.
1563
II. Atau, apakah kepunyaan
mereka kerajaan seluruh langit dan
bumi dan apa yang ada di antara
keduanya itu? Maka biarlah mereka
naik dengan sarana-sarana yang
ada pada mereka.
2518
12. bMereka itu suatu lasykar
golongan-golongan perserikatan
yang akan dikalahkan di sinL"!9
Surah 38
C21 80; 34 11.
S HAD
Juz 23
Q t5 ; 80; 26 190; 50 15.
2521. Fawaaq berarti, waktu antara dua pemerahan; waktu antara dua
penyusuan; kembalinya lagi air SliSU ke dalam kantong SliSU unta t m ~ sesudah
diperah; waktu antara seseorang membuka tangan dan memegang kembah kantong
SliSU unta betina; atau bila tukang perah SliSU memegang kantong SliSU dan
kemudian terus memerah (Lane).
2522. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayyub a.m.s. mempunyai kekuasaan,
pengaruh, dan kekayaan besar, dan itulah barangkali sebabnya mengapa behau:
beIiau im senantiasa disebut bersama-sama daIam AIquran (4.164, 6.85, dan 21.80
84).
1564
R. 2 16. Dan tidaklah mereka me-
nunggu, keeuali azab yang datang
tiba-tiba, dan tidak akan ada
penangguhannya.
2521
17. Dan mereka berkata, "Hai
Tuhan kami, bsegerakanlah bagi
kami bagian kami sebelum Hari
Perhitungan."
18. Bersabarlah atas apa yang
mereka katakan, dan ingatlah akan
hamba Kami, Daud yang mem-
punyai kekuatan besar;2522 se-
sungguhnya ia senantiasa kembali
kepada Tuhan.
19. CSesungguhnya, Kami me-
nundukkan orang-orang gunung
kepadanya. Mereka menyanjung-
kan puji-pujian kepada Tuhan
bersamanya pada waktu petang dan
pagl hari.
15. Semua mereka itu tidak
lain kecuali mendustakan rasul-
rasul, amaka pasti azab-Ku
lIlenilllpa lIlereka.
Surah 38
S HAD Juz 23
252.
20. Dan, Kallli lIlenundukkan
kepadanya burung-burung, orang-
orang tinggi keruhaniannya, yang
berhimpun bersama-sama; semua-
nya patuh kepada Tuhan.
21. Dan, Kami meneguhkan
kerajaannya, adan Kami memberi-
kan kepadanya kebijaksanaan dan
memutuskan perkara.
22. Dan, sudahkah datang ke-
padamu khabar tentang orang-orang
yang bermusuhan, tatkala mereka itu
memanjat dinding kamar pribadi-
nya?
23. Ketika mereka masuk
mendatangi Daud, maka ia takut dari
mereka itu. Mereka berkata,
"Janganlah takut. Kallli dua orang
sedang bersengketa; kami berlaku
aniaya terhadap satu sarna lain;
maka hakimilah di antara kami
dengan keadilan, dan janganlah
menganiaya kami dan tunjukilah
kami ke jalan lurus.,,2523
1565
2523. Nampak dad sejarah bahwa meskipun kekuasaan Bani Israil telab meneapai
puneaknya seIama Nabi Daud dan Nabi SuIaiman a.m.s. memegang kekuasaan.
namun para pengaeau giat menimbulkan huru-hara dan perpeeahan; tuduhan-
tuduhan paIsu ke alamat beliau-beliau dengan genear dilanearkan dan disebarkan
bahkan beberapa orang jahat pikiran berusaha membunuh Nabi Daud a.s. Kepada
pereobaan membunuh Nabi Daud serupa itulah yang diisyaratkan dalam ayat ini.
Dua' orang musuh beliau memanjat dinding kamar pribadi beliau dengan niat
menyergap beliau, tetapi ketika mereka melihat beliau berada daIam keadaan siap-
siaga dan menyadari bahwa reneana mereka telah gagaI, mereka berusaha
menenangkan beliau dan berpura-pura hanya dua orang bersengketa dan telah
datang meminta keputusan beliau dalam sengketa itu. Tetapi Nabi Daud a.s. mengel'li
benar akan niat jahat mereka, dan oleh karena itu wajarlah kalau beliau merasa takut
terhadap mereka.
Surah 38
S HAD
2524. Ayat ini menunjuk kepada kisah dua orang yang berniat membunuh Nabi
Daud a.s.; tatkala mereka melihat beliau eukup bersiap-siaga, agaknya mereka. t:lah
mendapat akal seketika itu juga, dalam upaya mengelabui membelokkan plkJran
beliau dari persangkaan buruk yang mungkin tirnbul pada behau tentang mereka dan
meredakan kekhawatiran beliau.
2525. Nabi Daud a.s. tak terkelabui oleh kedua perusuh berkedok sebagai orang-
orang biasa yang sedang bersengketa; beliau memahami benar sandi:vara itu.
Meskipun beliau tidak kehilangan akal dan memberikan keputusan sepertl seorang
hakim yang sehat dan tenang pikirannya, tetapi beliau menyadan bahwa kewlbawaan
beliau atas kaum beliau telah melemah dan bahwa, meskIpun tmdakan pencegahan
telah diambil beliau sama sekali tidak aman terhadap rencana dan komplotan-
komplotan j:hat musuh beliau. Beliau merasa bahwa peristiwa itu
peringatan dari Tuhan. Maka beliau menempuh satu-satunya, sepertl dllakukan
orang-orang muttaqi dalam keadaan demikIan. Behau mendoa kepada Tuhan dan
1566
24. "Sesungguhnya saudaraku
101 mempunyai sembilan puluh
sembilan domba betina, dan aku
mempu.nyai seekor domba betina.
Namun ia berkata, 'Serahkanlah itu
kepadaku,' dan ia telah mengungguli
d
"k d I b' aan "252' m u a am pem lear .
25. la, Daud, berkata, "Se-
sungguhnya ia telah berlaku aniaya
terhadapmu dengan meminta dOl11ba
betinamu untuk menambahkannya
kepada domba-domba betinanya.
Dan, sesungguhnya banyak di antara
orang-orang yang bersekutu berlaku
aniaya, sebagian terhadap sebagian
lain, keeuali orang-orang yang
beriman dan beral11al shaleh; tetapi
l11ereka itu hanyalah sedikit." Dan,
Daud pun menyangka bahwa Kami
telah l11enguji dia; l11aka ia memohon
ampun kepada Tuhan-nya, dan ia
merebahkan diri menyatakan ke-
k d
o '''5''5
patuhan dan menghadap an In--
kepada-Nya.
Juz 23

Surah 38

,

"
S HAD
1567
Juz 23
memohon perlindungan-Nya terhadap rencana-rencana dan komplotan-komplotan
buruk musuh beliau. Sindiran yang terkandung di balik ceritera orang-orang yang
bersengketa itu ialah, bahwa Nabi Daud a.s. itu seorang raja lalim yang memperluas
kekuasaannya atas suku-suku bangsa tetangga yang kecH dan lemah.
2526. Ungkapan ghafarnaa lahu dapat berarti, "Kami memberikan kepadanya
perlindungan Kami," atau "Kami bereskan urusan-urusannya" (Lane). Kata-kata, "fa
lIlempunyai kedudukan akrab di sisi Kami dan sebaik-baik telllpat kelllbali."
menunjukkan bahwa Nabi Daud a.s. tidak menderita kerusakan akhlak atau kelemahan
ruhani, dan dengan jitu sekali melenyapkan dan membinasakan tuduhan keji seakan-
akan Nabi Daud a.s. telah melakukan zina seperti dituduhkan Bible terhadap beliau
(II Semuil 11:4, 5).
a 2l 17; 44; 39. b14 3; 19 38; 51 61.
26. Maka Kami mengampuni
baginya kelemahan itu; dan se-
sungguhnya ia mempunyai keduduk-
an akrab di sisi Kami dan sebaik-
baik tempat kembali.
2526
27. "Hai Daud, sesungguhnya
Kami telah menjadikan engkau
khalifah di bumi ini; maka hakimilah
di antara manusia dengan adil, dan
janganlah mengikuti hawa nafsu,
jangan-jangan ia menyesatkan eng-
kau dari jalan Allah." Sesungguhnya,
orang-orang yang tersesat dari jalan
Allah bagi mereka ada azab yang
sangat keras, disebabkan mereka
telah lupa Hari Perhitungan.
R. 3 28. aDan tidaklah Kami men-
jadikan langit dan bumi ini dan apa
yang ada di antara keduanya dengan
sia-sia. Hal demikian itu adalah
anggapan orang-orang yang ingkar.
bMaka eelakalah bagi orang-orang
yang ingkar dari Api.
Surah 38
C27 : 17.
S HAD
b
6 : 93; 21: 51. a68 : 36.
1568
2527. Alquran mengandung asas-asas pokok dan universal yang dimiliki semua
agama dengan ajaran-ajarannya yang kekal dan lestari beserta banyak lagi unsur
yang mutlak perlu untuk kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan yang terus
bertambah bag! manusia. ltulah arti kata mllbarak.
2528. Shaafinaat (kuda-kuda yang terbaik) ialah jamak dari shafinah bentuk
muannats dari shafin, yang berarti, seekor kuda yang berdiri atas tiga kaki dan pada
ujung kuku kaki keempatnya. Serdiri dengan sikap demikian dianggap eiri khas kuda
Arab yang dipandang sebagai keturunan kuda terbaik. Jiyaad (kuda-kuda yang
larinya kencang) itu jamak dari jawaad, dan ungkapan faraslln ]awaadlln berartl,
seekor kuda yang larinya kencang (Lane).
30. Inilah Kitab yang telah
Kami turunkan kepada engkau,
bpenuh . dengan keberkatan,2521
supaya mereka dapat merenungkan
ayat-ayatnya, dan supaya dapat
nasihat orang-orang yang berakal.
31. cDan kepada Daud, Kami
anugerahkan Sulaiman, seorang
hamba yang sangat baik. Se-
sungguhnya ia selalu kembali
kepada Kallll.
32. Ketika dihadapkan kepada-
nya pada waktu petang hari kuda-
kuda yang terbaik.
2528
29.' aApakah Kami memper-
lakukan orang-orang beriman dan
beramal shaleh itu sarna seperti para
pengacau di bumi? Ataukah Kami
memperlakukan orang-orang muttaqi
itu sarna seperti orang-orang
berdosa?
Juz 23
Surah 38 S HAD
1569
2529. 'An menyatakan peralihan; pengganti kerugian (2:49), keunggulan (47:39).
Kata itu menyatakan pula suatu sebab, seperti dalam ayat ini, dan mempunyai arti
yang sama seperti Ii (53:4).
2530. Tuhan telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman a.s. kekuasaan dan
kekayaan. Beliau memerintah kerajaan yang luas, dan oleh karena itu beliau terpaksa
harus mempunyai angkatan perang yang kual. Tentu saja beliau mempunyai
kesukaan yang sangat akan kuda keturunan yang baik, sebab pasukan berkuda
merupakan satu sayap yang kuat bagi angkatan perang beliau. Kegemaran Nabi
Sulaiman a.s. akan kuda, bukan seperti kesukaan seorang peneandu berpacu kuda
atau seorang petemak kuda profesional. Kegemaran itu timbul hanya karena
keeintaan beliau kepada Kbalik-nya. Sebab, kuda-kuda dipakai untuk berperang di
jalan Allah.
2531. Agaknya Nabi Sulaiman a.s. sedang menyaksikan suatu pawai berkuda
dan guna memperlihatkan kekaguman akan kuda-kuda beliau, maka beliau mengusap-
usap leher dan kaki kuda-kuda itu.
2532. Dalam 34: 15 ungkapan yang dipakai ialah, "rayap bZ/mi, " yang dapat
mengisyaratkan kepada putta dan ahli waris Nabi Sulaiman a.s., ialah Rehoboam,
seorang-orang yang tak berharga, atau kepada Jeroboam, oknum yang mengibarkan
panji pemberontakan terhadap bangsa Nabi Daud a.s. (I Raja-raja 12:28). Nabi
Sulaiman a.S. telah menyadari, bahwa sesudah beliau wafat, kerajaan beliau tak akan
dapat mempertahankan keutuhannya di bawah para penerus beliau yang tak eakap
lagi taupa berkemampuan itu. Oleh karena itu beliau menghadap dan mendoa ke
hadirat Allah S.W.1. Doa itu dieantumkan dalarn ayat berikutnya.
33. Maka ia berkata, "Sesung-
guhnya aku mencintai barang-barang
indah, sebab
2529
ingat kepada Tuhan-
kU."2530 Sehingga kuda-kuda itu
tersembunyi di belakang tabir.
Juz 23
34. Berkatalah la, "Bawalah
kembali kuda-kuda itu kepadaku,"
Kemudian ia mulai mengusap-usap
kaki dan leher kuda-kuda itu.
25J'
35. Dan sesungguhnya, Kami
menguji Sulaiman dan Kami men-
dudukkan di atas singgasananya
jasad belaka.
2532
Kemudian ia
kernbali kepada Tuhan-nya.
Surah 38 S H A 0
1570
G21 82; 34: 13. b21 : 83: 34: 13 - 14. cl4 ;0.
2533. Seperti nampak dari ayat sebelum ini Nabi Sulaiman a.s. telah mempunyai
firasafbahwa kerajaan duniawi beliau akan menjadi terpecah-belah sesudah beliau
wafat, disebabkan oleh kelemahan mental putra beliau yang tolol dan tidak berharga
itu; maka beliau mendoa supaya kerajaan ruhani yang telah dianugerahkan Tuhan
kepada keturunannya dapat berjalan terus. Bila kata-kata, "suaIU kerajaan yang
tidak layak diwarisi oleh seseorang sesudahku, " diartikan secara harfiah, maka doa
Nabi Sulaiman a.s. akan dipahami sudah terkabul dalam artian bahwa sesudah wafat
beliau tidak akan ada raja di antara kaum Bani Israil yang memiliki kekuasaan dan
pamor seperti beliau sendiri.
2534. Nabi Sulaiman a.s., seperti dinyatakan dalam 21:83 dan 34:13, 14 di bawah
kekuasaannya telah menaklukkan dan menundukkan suku-suku bangsa pegunungan
yang biadab dan pembangkang. Beliau memerintahkan mereka berkhidmat kepada
beliau dan memerintahkan mereka melaksanakan berbagai pekerjaan untuk beliau.
Syayaathin dalam ayat sebelum ini danjin dalam 34:13 adalah kaum itu juga, dan
pekerjaan yang mereka laksanakan atas perintah Nabi Sulaiman a.s., sifatnya sama
juga (II Tawarikh 2: I, 2).
36. Ia berkata, "Hai Tuhan-ku,
ampunilah aku dan anugerahkanlah
kepadaku suatu kerajaan yang tidak
layak diwarisi oleh seseorang
sesudahku,2533 Sesungguhnya,
Engkau adalah Maha Pemberi
anugerah."
37. Maka GKami tundukkan
kepadanya angin, yang berhembus
dengan .baik sesuai perintahnya
kemana saja yang dikehendakinya,
38. bDan syaitan-syaitan,
semua ahli bangunan dan penyelam-
penyelam,
39. cDan orang-orang lainnya
juga, terikat dalam belenggu-
belenggu.
2534
40. "Inilah anugerah Kami,
maka berikanlah sebebasnya atau
tahanlah tanpa perhitungan."
Juz 23
Surah 38
S H A 0 Juz 23
41. Dan, sesungguhnya ia
mempunyai kedudukan akrab di sisi
Kami dan sebaik-baik tempat
kembali.
G21 : 84.
1571
2535. Nushb berarti, keletihan, kerja berat; malapetaka, kesengsaraan, penyakit;
k ~ m l n n (Lane). Oalam .ayat ini dan tiga ayat berikutnya bahasa yang
dlpergunakan adalah bahasa hasan yang kena seperti bahasa kiasan yang dipakai
dalam beberapa ayat yang mendahuluinya. Agaknya Nabi Ayyub a.s. tinggal di
suatu negeri yang rajanya - seperti nampak dari kata syaithan (pemimpin kejahatan)
- adalah penyembah berhala yang kejam lagi lalim; ia menentang ajaran Tauhid
yang dibawa Nabi Ayyub a.s. dan sangat aniaya terhadap beliau. Nabi Ayyub a.s.
terpaksa meninggalkan tanah aimya dan harus meneari perlindungan ke negeri lain
serta sebagai akibat hijrahnya itu beliau terpisahkan dari sanak-saudara dan para
pengikut beliau.
Bila kata syaithan, seperti dianggap oleh beberapa sumber, harus diartikan
syaithan-al-falat (syaitan padang pasir), ialah, sang haus, maka ayat ini akan berarti
bahwa Nabi Ayyub a.s. dalam perjalanannya yang jauh dan meletihkan itu telah
menderita dahaga dan letih yang amat hebat. Menurut beberapa sumber lain kata-
kata, "syaitan telah menyusahkanku dengan kesusahan dan azab," itu
mengisyaratkan kepada penyakit kulit yang konon untuk sementara waktu diderita
Nabi Ayyub a.S. dan menyebabkan beliau sangat letih.
2536. Nabi Ayyub a.s. diperintahkan meneambuk dan memaeu binatang
tunggangannya agar lekas sampai ke tempat aman. Oan karena dalam perjalanan
yang jauh dan melelahkan itu beliau menjadi sangat menderita haus dan letih, beliau
terhibur oleh keterangan bahwa nun di hadapan beliau ada mata air dengan airnya
tawar lagi sejuk, di sana beliau dapat melepaskan dahaga dan membasuh diri. Atau,
artinya ialah, karena ditinggalkan seorang diri di suatu tempat yang tidak terdapat
R. 4 42. Dan, ingatlah kepada ham-ba
Kami GAyyub, ketika ia menyeru
kepada Tuhan-nya, "Sesungguhnya
syaitan telah menyusahkanku
dengan kesusahan dan azab.
2535
43. Pukullah dengan kakimu
tungganganmu, di sini ada tempat
mandi yang sejuk dan air
minum."2536
Surah 38 S HAD
45. Dan Kami memerintahkan
kepada Ayyub, "Ambillah dengan
tanganmu ranting kering, kemudian
pukullah dengan itu
2538
dan jangan
cenderung kepada kepalsuan. "2539
Sungguh, Kami dapati dia berhati
sabar. Seorang hamba yang sangat
baik. Sesungguhnya ia senantiasa
kembali kepada Tuhan.
85.
44. GDan Kami menganu-
gerahkan kepadanya keluarganya,
dan banyak lagi lainnya beserta
mereka
2537
sebagai rahmat dari
Kami, dan sebagai nasihat bagi
orang-orang yang berakaI.
Juz 23
1572
2539. Kata-kata laa tahnats berarti, jangan cenderung kepada kepalsuan, yaitu,
jangan berkompromi dengan penyembahan berhala atau i'tikad kemusyrikan dan
harus tetap gigib dalam i'tikadmu mengenai Keesaan Tuhan. Bila ungkapan itu
berarti, jangan melanggar sumpahmu, maka ayat itu akan berarti bahwa karena Nabi
air, beliau disuruh Tuhan supaya memacu terus binatang tunggangannya, sebab
di muka sana ada mata air yang aimya sejuk lagi tawar, di tempat itu beliau dapat
beristirahat, melepaskan dahaga, dan mandi. Atau, ayat ini dapat berarti bahwa
disebabkan Nabi Ayyub a.s. menderita sakit kulit, beliau diperintahkan Tuhan
supaya mandi di suatu sumber air tertentu yang airoya mengandung mineral dan
dapat menyembuhkan penyakit kulit beliau. Agaknya daerah yang dilalui oleh Nabi
Ayyub a.s. banyak sekali terdapat sumber-sumber dan mata-mata air.
2537. Ketika, sesuai dengan perintah Tuhan, Nabi Ayyub a.s. meneruskan
perjalanan beliau, bukan saja menemukan air sejuk dan menyegarkan, yang dengan
itu beliau membasuh diri dan melepaskan dahaga, ballkan beliau pun berjumpa
kembali dengan sanak-saudaranya dan kaumnya, yang dahulu beliau telah terpisah
dari mereka. Mungkin bahwa, disebabkan oleh sesuatu penyakit kulit yang beliau
derita, kaum Nabi Ayyub a.s. telah meninggalkan beliau.
2538. Sementara dalam ayat 43 Nabi Ayyub a.s. diperintahkan supaya memacu
binatang tunggangannya dengan kaki beliau, maka dalam ayat ini beliau
diperintahkan memecut binatang itu dengan seikat ranting kayu uotuk membuatnya
lari cepat sehingga beliau dapat keluar dari bahaya dan segera mencapai tempat
;' aIIlaIl.
Surah 38
86 - 87.
S HAD Juz 23
46. Dan, ingatlah kepada
hamba-hamba Kami, Ibrahim dan
Ishak dan Ya'kub, orang-orang
yang mempunyai kekuatan
2540
dan
berpandangan jauh.
47. Kami memilih mereka untuk
tujuan khusus, guna memperingat-
kan orang-orang tentang tempat
tinggal di akhirat.
48. Dan, sesungguhnya mereka
itu di sisi Kami adalah dari orang-
orang terpilih, terbaik.
49. GDan ingatlah kepada Ismail
dan AI_Yasa'2541 dan Dzu'I_Kifli
2542
,
dan mereka itu semuanya dari orang:
orang yang terbaik.
50. Inilah suatu peringatan.
Dan, sesungguhnya bagi orang-orang
muttaki pasti disediakan sebaik-baik
tempat-kembali.
G6 : 87; 21
1573
Ayyub a.S. telah terpisah dari kaumnya disebabkan kelalaian mereka, beliau telah
bersumpah akan menghukum orang-orang bersalah atas kelalaian mereka, setelah
beliau bersatu kernbali dengan mereka. Tetapi, ketika beliau telah bersatu kernbali
dengan mereka, beliau diperintahkan oleh Tuhan (sebagaimana dijelaskan'di dalam
ayat ini) supaya jangan memperlakukan mereka dengan kekerasan pada suasana
gembira dan bersyukur, dan supaya memenuhi sumpah beliau dengan menempuh
cara yang sedikit pun jangan menyebabkan mereka berdukacita.
2540. Yadberarti, (1) keuntungan; (2) pengaruh; (3) kekuasaan; (4) balatentara;
(5) kekayaan; (6) janji; (7) serah diri (Aqrab).
2541. AI-Yasa' ialah seorang pengikut dan penerus Ilyas a.s. Beliau hidup dari
. tahun 938 S.M. sampai 828 S.M. Libat pula catatan no. 870.
2542. Nabi yang terkenal dengan nama ini agaknya Nabi Yehezkiel a.s., yang
disebut Dzu'l Kifli oleh orang-orang Arab. Libat juga catatan no. 1912.
Surah 38 S HAD
2543. Hari Perhitungan, ketika seluruh kaum layak menerima ganjaran atau
azab sesuai dengan amal perbuatan mereka. Hari Perhitungan akan datang kepada
setiap orang, masyarakat, dan bangsa dalam kehidupan ini juga.
2544. Penghuni neraka akan disuruh minum air yang sangat panas atau sangat
1574
a18 : 32; 36: 57; 83 24. b55 : 57. c78 : 22 - 23. d78 : 26.
Juz 23
51. Kebun-kebun yang kekal,
yang selalu terbuka untuk mereka
pintu-pintunya.
52. Mereka itu duduk di dalam-
nya asambil bersandar pada bantal-
bantal; mereka di dalamnya
meminta berbagai buah-buahan yang
banyak dan minuman.
53. Dan di sisi mereka akan ada
bwanita-wanita dengan pandangan
mereka tertunduk, yang sebaya
umurnya.
54. Inilah apa yang telah di-
janjikan kepadamu untuk diberikan
pada Hari Perhitungan.
2543
55. Sesungguhnya, inilah rezeki
Kami yang tiada habis-habisnya.
56. Inilah un/uk orang-orang
beriman. COan, sesungguhnya untuk
orang-orang durhaka ada sebuah
tempat-kembali yang sangat buruk,
57. Jahannam, yang mereka
akan masuk ke dalamnya. Maka,
alangkah buruknya tempat tinggal
itu!
58. Inilah yang mereka akan
peroleh. Maka, biarlah mereka
merasakannya, dcairan mendidih,
dan minuman sangat dingin yang
berbau busuk
2544
Surah 38 S HAD Juz 23
a52 : 14.
59. Dan akan ada serupa
dengan itu golongan lain yang sama
amalnya.
2545
60. Inilah suatu pasukan yang
amasuk berdesakan
2546
besertamu.
Tiada sambutan selamat datang bagi
mereka. Sesungguhnya mereka
masuk ke dalam Api.
61. Berkata mereka, "Tidak!
Bahkan kamulah yang demikian.
Tiada sambutan selamat datang
bagimu juga. Kamulah yang telah
menyiapkannya bagi kami dengan
membawa kami sesat. "2547 Maka,
alangkah buruknya tempat tinggal
itu!
1575
dingin. Karena mereka tidak memfaedahkan dengan sebaik-baiknya kemampuan
mereka yang dianugerahkan Tuhan dan menggunakannya sampai batas-batas
maksimum serta tidak mengambil jalan-tengah yang sehat, maka mereka akan disuruh
minum air yang sanga! panas atau air yang sanga! dingin.
2545. Di samping arti yang diberikan dalam terjemahan ayat, ayat ini dapal
juga berarti, "Dan seperti mereka akan ada rombongan-rombongan lain dengan corak
. yang sarna."
2546. Ketika para pemimpin kekafITan melihat serombongan pengikut mereka
datang ke neraka, mereka akan diberitahu, bahwa serombongan pengikut mereka pun
akan masuk ke dalam api bersama-sama mereka. Karena pengikut-pengikut mereka
buru memburu mengikuti mereka dengan membabi-buta dan tanpa panjang pikir
lagi, menolak kebenaran, maka mereka akan memasuki neraka berdesak-desakan.
2547. Para pengikut pemimpin-pemimpin keingkaran akan mengutuk para
pemimpin mereka dengan kata-kata itu. Para pemimpin dan orang-orang yang
dipimpin akan kutuk-mengutuk. Telah menjadi fitrat manusia bahwa bila manusia
dihadapkan kepada akibat-akibat buruk perbuatannya, ia berusaha melemparkan
tuduhan kepada orang lain. Tepat seperti itulah umumnya diperbuat orang-orang
bersalah, ketika mereka berhadapan dengan akibat-akibat perbuatan buruk mereka
yang mengerikan itu.
Surah 38 S HAD
yang
yaitll
Juz 23
Q7 39. b34 32; 40 48.
62. Mereka berkata, "Hai
Tuhan kami, barangsiapa yang telah
menyediakan ini bagi kami, maka
tambahkanlah kepadanya azab yang
aberlipat-ganda dalam Api."254'
63. Dan ahli neraka berkata,
"Gerangan apa yang terjadi dengan
kami sehingga kami tidak melihat
orang-orang
2549
yang biasa kami kira
dari ora'lg-orang buruk?
64. "Apakah karena kami
menganggap mereka hina, ataukah
mata kami bengkok tidak dapat
melihat
2550
mereka?"
65. Sesungguhnya,
demikian itu pasti terjadi,
bpertengkaran ahli neraka.
2548. Para pengikut pemimpin-pemimpin kekafiran akan berseru supaya kutukan
Tuhan menimpa para pemimpin mereka dahulu.
2549. Yang diisyaratkan dengan "orang-orang" ialah orang-orang ingkar.
2550. Para penghuni neraka akan saling bertanya, "Apakah gerangan yang
terjadi atas diri kita ini sehingga kita tidak melihat di sini orang-orang yang kita
anggap tidak berarti dan kita cemoohkan itu dalam kehidupan di dunia. Tidak
layakkah mereka kita ejek, ataukah mereka sungguh-sungguh orang-orang baik dan
kudus, ataukah mereka itu ada di neraka, tetapi kita tidak melihat mereka?"
1576
R. 5 66. Katakanlah, "Aku hanyalall
seorang pemberi peringatan; dan
tiada tuhan selain Allah Yang Maha
Esa, Yang Maha Unggul.
67. "Tuhan seluruh langit dan
bumi, dan segala yang ada di antara
keduanya, Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Pengampun."
Surah 38 S HAD Juz 23
a15 29 - 33; 17; 62. blS 30; 32 10.
68. Katakanlah, "Itu adalah
berita besar,2151
69. "Yang darinya kamu
berpaling;
70. "Aku tidak mempunyai
pengetahuan apa pun tentang
Dewan Malaikat Agung
25
" ketika
mereka sedang berbahas.
71. "'i 'idak diwahyukan kepada-
ku, melainkan bahwa sesungguhnya
aku adalah seorang pemberi ingat
yang nyata."
72. alngatlah ketika Tuhan-mu
berkata kepada malaikat, "Se-
sungguhnya Aku Pencipta manusia
dari tanah liat;
73. b"Dan tatkala Aku me-
nyempurnakannya dan telah Aku
tiupkan ke dalamnya wahyu-Ku,
maka hendaklah kamu bersungkur
kepadanya dengan bersujud."2553
1577
2551. Naba' berarti, suatu pemberitahuan; suatu pengumuman yang sangat
penting; amanat; atau khabar yang memenuhi hati seseorang dengan ketakutan
(Lane). Kata-kata, "herita hesar" mungkin menunjuk kepada peristiwa agung waktu
Alquran turun atau kepada kedatangan Rasulullah s.a.w.
2552. Dari 2:31 dan dari hadis nampak bahwa bila Tuhan menakdirkan untuk
membangkitkan seorang nabi di bumi, Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada para
malaikat yang terdekat kepada-Nya. Mereka memperbincangkan hal yang penting
itu di kalangan mereka. Para malaikat itu diisyaratkan sebagai Dewan Agung.
Rasulullah s.a.w. digambarkan mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa yang sedang
diperbincangkan dan diperdebatkan di langit, tentang hal beliau akan diserahi tugas
besar dari Allah s.w.!.
2553. Bila seorang nabi dibangkitkan di dunia, para malaikat diperintahkan
membantu beliau dalam melicinkan perjuangan beliau dan menjadikan segala rencana
jahat dan sekongkolan musuh-musuh beliau gagal dan sia-sia.
Surall 38 S HAD Juz 23
74. Maka para malaikat2
554
pUll
taat, mereka taat semuanya,
75. Keeuali iblis. Ia sombong, dan
ia termasuk orang-orang kafir.
76. aDia, Allah, berfirman, "Hai
iblis, apakah yang telah melarang
engkau taat kepada apa yang telah
Kueiptakan dengan kedua tangan-
Ku?2555 Apakah engkau sombong
atau engkau termasuk orang-orang
yang lebih tinggi untuk mellaati
perintah-Ku? "
77. Ia berkata, "Aku lebih
baik
2556
daripadanya. bEngkau telah
meneiptakan aku dari api dan dia
telah Engkau eiptakan dari tanah
liat."
78. cDia, Allah, berfirman,
"Maka, keluarlah engkau dari
sini,2557 karena sesungguhnya
engkau ternsir;
1578
2554. Para malaikat atau orang-orang yang bersifat malaikat.
2555. Kata-kata, "dellgan kedua tallgall-Ku, " berarti, "Aku telah menjadikan
dia supaya menampakkan di dalam dirinya segala sifat-Ku."
2556. Para penentang seorang nabi senantiasa menganggap diri mereka lebih
jaya daripada beliau dalarn kekuasaan, kedudukan, dan pamor. Dirasakan oleh mereka
seperti melukai rasa keangkuhannya untuk bai'at di tangan orang yang dianggap
mereka, sarna dengan atau bahkan lebih rendah dari mereka sendiri.
2557. Kata pengganti haa dalam ungkapan min-haa tidak mengisyaratkan
kepada surga sesudah mati, sebab surga itu tempat yang syaitan tidak mungkin
dapat masuk ke sana dan tiada seorang pun yang sudah masuk ke sana dikeluarkan
lagi (15:49). Kata pengganti itu menunjuk kepada keadaan sebelum kedatangan
seorang nabi, ketika orang-orang pada lahirnya narnpak hidup sejahtera dan keadaan
itu dalam Alquran dilukiskan sebagai jannah (surga).
Q 7 13; 15 33. b7 13; 15: 28; 55 16. c7 14; IS 35.
Surah 38 S HAD Juz 23
79. aDan, sesungguhnya,
laknat-Ku menimpa atas engkau
sampai Hari Pembalasan."
80. Ia berkata, "Tuhan-ku, bjika
demikian berilah aku tangguh,
hingga hari mereka dibangkit-
kan."2558
81. Dia, Allah, berfirman,
C"Pastilah engkau termasuk orang-
orang yang diberi tangguh,
82. d"Hingga hari yang waktu-
nya telah ditentukan."2559
83. Ia berkata, "Maka demi
kemuliaan Engkau, niseaya aku akan
sesatkan semuanya,
84. "Keeuali hamba-hamba
Engkau yang terpilih di antara
mereka."
85. Dia, Allah, berfirman,
"Maka hakikatnya kebenaranlah
yang AIm frrmankan.
86. "Bahwa tentulah Aku akan
memenuhi Jahannam dengan engkau
dan dengan semua mereka yang
mengikuti engkau. "2560
2558. Kelahiran ruhani manusia kedua kali - ketika telah meneapai tingkatan
"naft muthmaillllah" (jiwa yang berada dalam ketenteraman) - ia menjadi kebal
terhadap kemerosotan ruhani. Lihat pula eatatan no. 1498.
2559. Saat ketika akhimya kebenaran menang atas kepalsuan dan para pembela
kepalsuan dihaneurkan sarna sekali.
2560. Pereakapan antara Tuhan dan syaitan tidak mengisyaratkan kepada suatu
pereakapan yang sungguh-sungguh telah terjadi, melainkan pereakapan itu
1579
alS : 36. b7 15; 15: 37; 17 63. c7 16: 15: 38. diS 39.
1581
Surah 38
15 : 40.
S HAD
a7 : 17 - 18;
menampilkan dalam babasa kiasan, keadaan segala sesuatu seperti adanya pada saat,
ketika seorang nabi Allah dibangkitkan. "Manusia" yang disebut dalam ayat 72 itu
khususnya yang dimaksudkan ialah seorang nabi pada zaman itu, dan iblis
menampakkan sifat orang-orang durjana dan berpikiran buruk yang menentang beliau
dan berusaha merintangi serta memperlambat kemajuan tugas yang dilaksanakan
beliau.
2561. Rasulullah S.a.w. dilukiskan di sini sedang bersabda kepada orang-orang
ingkar babwa mereka tidak lama lagi akan mengenal kebenaran risalat beliau.
1580
89. "Dan sesungguhnya kamu
pasti akan mengetahui beritanya
sesudah suatu masa."2561
87. Katakanlah, "Aku tidak
meminta kepadamu upah apa pun
atas da'wah itu, dan bukanlah aku
termasuk orang-orang yang berpura-
pura.
88. "Tidaklah aAlquran itu
melainkan snatu peringatan nntuk
semesta alamo
Juz 23
Sebelum Hijrab
76, dengan bismillah
8
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan masalah turunnya Alquran dan lebih lanjut membabas
keperluan, maksud serta tujuan agung semua Kitab wahyu dan nabi-nabi Allah ialah
menegakkan Tauhid nahi di bumi ini. Rintangan terbesar, yang menghalangi jalan
pencapaian tujuan yang besar lagi mulia itu, terletak pada kenyataan bahwa manusia
cenderung menyembah tuhan-tuhan palsu - berhala-berhala ciptaanuya sendiri. Dari
semua bentuk syirik, mungkin yang paling menjijikkan dan paling meluas serta paling
merugikan perkembangan ruhani seluruh masyarakat ialah kepercayaan bahwa
Yesus itu anak Allah. Surah ini membentangkan rencana dan tertib yang paling
indah dan sempurna dalam alam semesta sebagai dalil yang mendukung kepercayaan
bahwa hanya ada satu Maha Perencana di belakang segala penciptaan. Ketiga
tingkatan yang dilalui oleh mudigab Ganin) sebelum tumbuh menjadi manusia dewasa,
telah dikemukakan sebagai dalil tambahan.
Surah 39
AZ-ZUMAR
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain
Surah ini mempunyai gaya babasa dan pokok pembahasan yang sarna dengan
lima Surah yang mendabuluinya dan diturunkan pada masa permulaan risalat
Rasulullab s.a.w. Beberapa penulis, seperti Rodwell dan Muir, menempatkannya pada
akhir masa Mekkah. Tetapi, bagian terbesar daTi para cendekiawan cenderung
berpendapat bahwa Surah ini diturunkan pada permulaan masa hidup Rasulullab
s.a.w. di Mekkah. Pokok pembahasan utama dalam keenam Surah, yang diawali oleh
As-Saba', ialah, wahyu nabi dengan penyebutan secara khusus turunnya Alquran
dan i'tikad Tauhid nahi. Kenyataan babwa ada satu Perancang, satu Pengatur, dan
satu Pencipta alam semesta, tak ayallagi dapat membawa kepada kesimpulan bahwa
ada tertib, kesesuaian, keserasian, dan koordinasi meliputi alam semesta, dan yang
terhadap kenyataan itu semua, ilmu pengetahuan memberi kesaksian yang tidak
dapat ditolak. Keberhasilan rasul-rasul Tuhan dengan sumber-sumber daya yang
serba terbatas sekali dalam perlawanan terhadap musuh yang jauh lebih besar dan
lebih kuat merupakan dalil lain lagi, guna membuktikan adanya Tuhan serta
Keesaan-Nya.
Q j 1. b32 : 3: 36: 6; 40: 3; 41 : 3; 46: 3. cs : 49: 6: 107.
d
4 : 142; 22: 70; 32: 26.
Surah 39 AZ-ZUMAR
1582
Sesudah membahas dengan cara singkat keperluan dan maksud wahyu Ilahi,
Surah ini memberikan dua buah dalil yang sangat kuat dan sehat dalam
mendukungnya, ialah (1) mereka yang mengada-adakan dusta terhadap Tuhan, dan
mereka yang menolak kebenaran, tidak pemah berhasil seumur hidupnya. Kegagalan
dan kenistaan menguntit setiap langkah mereka; (2) nabi-nabi Allah dan orang-orang
yang menerima serta mengikuti bimbingan mereka senantiasa .berhasil
perjuangan mereka menang. Kedua dalil itu merupakan ukuran ya.ng tldak mungkm
meleset uotuk menguji kebenaran seseorang, yang menda'wakan dm telah menenma
wahyu Ilahi. Diuji dengan ukuran itu, kebenaran da'wa Rasulullah S.a.w. sebagai
rasul Allah dan kebenaran Alquran sebagai wahyu samawi, sungguh tiada
bandinaannya dan terbukti tidak meragukan. Kemudian Surah ini menyampaikan
sekelu;it pesan harapan dan hiburan kepada orang-orang berdosa. Smah ini
menaatakan kepada mereka bahwa Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun.
Rahr';;aniat-Nya meliputi segala sesuatu. Dia hanya menghendaki perubahan hati
pada pihak orang berdosa. Manusia harus membentuk takdimya sendiri, dan
pengurbanan siapa pun tidak akan menyelamatkannya. Tetapi, ia diberi amanat
banyak kesempatan bertaubat dan memperbaiki diri; akan tetapi, jika ia terus menerus
dengan sengaja menempuh jalan yang jahat, ia akan keras.
Menjelang akhir, Surah ini mempergunakan beberapa ayat bag! pembenan gambaran
tentang Hari Kebangkitan.
Juz 23
Surah 39
EPa
AZ-ZUMAR
we -V ... 9../ "9
.. >-"'"
1583
J. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bKitab ini diturunkan dari
Allah Yang Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
3. CSesungguhnya, Kami Yang
telah menurunkan kepada engkau
Kitab ini dengan kebenaran; maka
sembahlah Allah dengan seikhlas-
ikhas ketaatan kepada-Nya.
4. Ingatlah, hanya untuk Allah
ketaatan yang murni. Dan mereka
yang mengambil selain Dia pelindung-
pelindung mengatakan, "Tidaklah
kami menyembah mereka ito, melain-
kan supaya mereka akan mendekat-
kan kami kepada Allah sedekat-
dekatnya."2;62 Sesungguhnya, dAllah
akan menghakimi di antara mereka
tentang apa yang di dalamnya
mereka berselisih. Sesungguhnya
Allah tidak memberi petunjuk
kepada siapa yang berdusta, tidak
bersyukur.
2562. Manusia cenderung menyembah tuhan-tuhan palsu, berhala-berhala
ciptaan sendiri) seperti waH-waH dan orang-orang suci; kekayaan) kekuasaan dan
hawa nafsu; kepercayaan dan adat kebiasaan turun-temurun, dan sebagainya,
senantiasa mengkhayalkan bahwa kesemuanya itu dapa! menolongnya memahami
dan mengerti hakikat Dzat Bahi.
Juz 23
u:
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz 23
a2 117; 10 69; 17: 112; 19 89 - 93. b6 '/4, 14 . 20, 16 4; 29 45.
c7 55; 13 : 3; 29 62; 31 : 30; 35 14. 4' 2; 7 190; 16 73.
5. aSekiranya Allah ber-
kehendak mengambil seorang putra,
tentulah Dia memilih dari apa yang
diciptakan-Nya sesuai apa yang
dikehendaki-Nya. Maha Suci Dia,
Dia-lah Allah Yang Maha Esa, Maha
Unggul.
6. bDia telah menciptakan se-
luruh langit dan bumi sesuai dengan
hak. Dia menutupkan malam ke atas
siang dan Dia menutupkan siang ke
atas malam; cdan Dia menundukkan
matahari dan bulan. Masing-masing
menempuh jalan peredaran hingga
suatu masa yang tertentu. Ketahui-
lah, Dia Yang Maha Perkasa, Maha
Pengampun.
7. dDia telah menciptakan kamu
dari satu jiwa; kemudian Dia
menjadikan darinya jodohnya; dan
Dia telah menurunkan
2563
bagimu
dari binatang ternak delapan
jodoh.
2564
Dia menciptakan kamu
dalam perut ibu-ibumu, kejadian
sesudah kejadian, melalui tiga
kegelapan
2565
Demikianlah Allah,
Tuhan-mu, kepunyaan-Nya-lah ke-
rajaan. Tiada Tuhan selain Dia, maka
kemanakah kamu dipalingkan?
1584
2563. Kata, anzala, bila dipakai bertaHan dengan kalamullah, berarti allha,
artinya, "Dia mewahyukan;" dan bila dipakai mengenai barang-barang yang biasa
dipergunakan sehari-hari, artinya, a'tha, yakni, ia memberi atau menganugerahkan.
Kata itu dipakai dalam arti terakhir dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat 7:27 dan 57:26.
2564. Dengan kala-kala, "binatang ternak delapan jodoh, " khusus diisyaratkan
jodoh-jodoh kambing, domba, unla, dan sapi yang disebut dalam 6:144-145, mungkin
karena semua binatang itu binatang-binatang yang digunakan orang sehari-hari.
,
cv,JI,!J\
,
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz 23
8. Jika kamu tidak bersyukur,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
tidak tergantung pada kamu. Dan Dia
tidak menyukai pada hamba-hamba-
Nya yang tidak bersyukur. Tetapi,jika
kamu bersyukur,2566 Dia menyukai
kamu. aDan tiada pemikul beban akan
memikul beban orang lain. Kemudian
kepada Tuhan-mu tempat kembalimu;
dan Dia akan memberitahukan
kepadamu tentang apa yang telah kamu
kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha
Mengetahui segala yang ter-
sembunyi dalam dada.
9. bDan, apabila menimpa
manusia kemudaratan, ia berseru
kepada Tuhan-nya seraya kembali
kepada-Nya, kemudian, apabila
Dia memberikan kepadanya
kenikmatan dari hadirat-Nya, ia
lupa akan apa yang dimohonkan
kepada-Nya sebelum itu, dan ia
mengada-adakan bagi Allah
sekutu-sekutu, supaya ia menyesat-
kan manusia dari jalan-Nya.
Katakanlah, "Ambillah sedikit
faedah dengan kekufuran engkau;
sesungguhnya engkau termasuk
penghuni Api."
a6 165; 35 19; 53 39. bl7 68; 30 34; 39 50.
1585
2565. Ungkapan, "tiga kegelapan," dapat mengisyaratkan kepada tiga
perkembangan janin - nlltfah (air mani), 'alaqah (segumpal darah), dan Jnlldigah
(segumpal daging); atau kepada ketiga bentuk yang disebut dalam 86:7-8; 3:7,
dan 16:79 atau kepada ketiga masa yang rawan waktu wanita mengandung: (a)
dari bulan kedua sampai bulan ketiga masa mengandung; (b) dari bulan ketiga
sampai bulan kelima, dan (e) permulaan bulan kedelapan. Selama mengandung
terdapat bahaya keguguran pada ketiga tingkat itu.
Surah 39
37. II : 112: 16: 97. dl3
AZ-ZUMAR Juz 23
2566. Karena syukr menunjukkan penggunaan rahmat I1ahi secara tepat menurut
kehendak Tuhan (14:8), malea kufr adalah penyalahgunaan karunia-karunia itu.
2567. Ayat ini memperingatkan orang-orang beriman, bahwa mereka akan
terpaksa melalui cobaan-cobaan dan kemalangan-kemalangan, dan akan terpaksa
harus juga meninggalkan kampung halaman mereka karena Allah. Baru setelah
mereka berhasil mengatasi musibah itu, mereka akan mendapatkan bumi Tuhan ini
luas dan lapang bagi mereka dan akan menerima ganjaran mereka sepenuhnya dari
Tuhan dengan berlimpah-Iimpah.
12. dKatakanlah, "Sesungguhnya
aku diperintahkan supaya beribadah
kepada Allah dengan mengikhlaskan
ketaatan hanya kepada-Nya.
1586
10. Apakah orang yang berdoa
dengan khusuk pada waktu-waktu
malam dengan bersujud dan berdiri,
takut kepada akhirat dan meng-
harapkan rahmat Tuhan-nya. Kata-
kanlah, a"Apakah sarna orang-orang
yang mengetahui dan orang-orang
yang tidak mengetahui?" Sesungguh-
nya, yang mengambil nasihat hanya
orang-orang berakal.
R. 2 11. Katakanlah, "Hai, hamba-
hamba-Ku yang beriman, ber-
takwalah kepada Tuhan-mu. Bagi
orang-orang yang mengerjakan
kebaikan di dunia ini bmereka
mendapal ganjaran yang baik.
Dan bumi Allah itu luas.
Sesungguhnya, akan dicukupkan
ganjaran Corang-orang yang sabar
tanpa perhitungan."2567
Surah 39 AZ-ZUMAR
1587
2568. Dalam serangkai ayat singkat, meliputi empat ayat saja (ayat 3, 4, 12,
dan IS), Rasulullah s.a.w. telah diperintahkan supaya beribadah kepada Allah dengan
seikhlas-ikhlas ketaatan. Agaknya ayat-ayat itu menyiapkan kaum Muslimin untuk
menghadapi cobaan-cobaan heba! yang telah menunggu mereka di Medinah. Surah
ini diturunkan pada masa Mekkah bagian akhir, ketika orang-orang Muslim sedang
bertolak ke Medinah secara perseorangan dan dalam rombongan-rombongan kecil.
a6 16; 10 16. b40 : 66: 98 6. c7 42; i8 30.
14. aKatakanlah, "Sesungguh-
nya aku takut jika aku durhaka
terhadap Tuhan-ku, pada azab Hari
yang besar."
15. bKatakanlah, "Allah-Iah
yang kusembah dengan meng-
ikhlaskan ketaatanku hanya kepada-
Nya.
2563
16. "Maka sembahlah apa pun
yang kamu kehendaki selain dari
Dia." Katakanlah, "Sesungguhnya
orang-orang yang rugi ialah mereka
yang telah merugikan diri mereka
sendiri dan keluarga mereka pada
Hari Kiamat." Ketahuilah, yang
demikian itu adalah kerugian yang
nyata.
17. CBagi mereka itu ada
bayangan api di atas mereka dan di
bawah mereka pun ada bayangan.
Itulah yang terhadapnya Allah mem-
pertakut hamba-hamba-Nya. Hai
hamba-hamba-Ku, maka bertakwa-
lah kepada- Ku.
13. "Dan, aku diperintahkan
supaya aku menjadi orang pertama
dari orang-orang yang berserah
d
' ."
ITl.
Juz 23
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz 23
1588
a7 : 205. b25 76; 29: 59; 34 38.
20. Maka, apakah orang yang
telah sempurna ketentuan azab atas-
nya dapat diselamatkan? Apakah
engkau dapat menyelamatkan orang
yang ada dalam Api?
21. Tetapi, orang-orang yang
bertakwa kepada Tuhan mereka,
bagi mereka bada rumah-rumah
bertingkat
2570
dan di atasnya ada
pula dibangun kamar-kamar yang
kukuh, yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai. Inilah satu janji teguh
Allah; dan Allah tidak pernah
menyalahi janj i.
19. aOrang-orang yang men-
dengarkan firman Kami, kemudian
mengikuti yang terbaik darinya.
2569
Mereka itulah yang Allah telah mem-
bimbing mereka, dan mereka itulah
orang-orang yang mempunyai aka!.
18. Dan, orang-orang yang
menjauhi tuhan-tuhan palsu dari
menyembahnya dan kernbali kepada
Allah, bagi mereka ada khabar suka.
Maka berilah khabar suka kepada
hamba-hamba_Ku,
2569. Bila ada dua jalan yang sarna halalnya terbuka bagi seorang yang beriman,
ia mengambi! jalan yang dapat membawa hasil yang paling balk.
2570. Perhedaan dalam martabat orang-orang mukmin di '$urga menunjukkan
bahwa akan ada perbedaan menurut usaha dan ama! mereka masing-masing, yang
beraI'li, bahwa kehidupan di akhirat itu bukan suatu kehidupan tanpa kegiatan dan
bertopang dagu, melainkan kehidupan yang diisi dengan kerja yang tiada henti-
hentinya dan kemajuan yang berkesinambungan.
"
Surah 39
C6 126. d15 88. e17 98.
AZ-ZUMAR Juz 23
22. Apakah engkau tidak melihat
bahwa aAllah menurunkan air dari
langi!, kemudian Dia mengalirkannya
lewat sumber-sumber di dalam bumi;
kemudian Dia tumbuhkan dengannya
btumbuh-tumbuhan yang bermacam-
macam warnanya? Kemudian
tanaman itu menjadi kering, lalu
engkau melihatnya menjadi kuning;
kemudian Dia menjadikannya jerami
terpotong-potong. Sesungguhnya
dalam hal demikian itu adalah nasihat
bagi orang-orang yang beraka!.
a35 : 28. b13 : 5; 16 14.
R. 3 23. CApakah orang yang Allah
telah membukakan dadanya untuk
menerima Islam, maka ia mendapat
cahaya
2571
dari Tuhan-nya sama
dengan orang-orang yang keras
hatinya? Maka celakalah orang-
orang yang hatinya keras dari
mengingat Allah. Mereka itulah
berada dalam kesesatan yang nyata.
24. Allah telah menurunkan
sebaik-baik firman, sebuah Kitab
dyang ayat-ayatnya saling me-
nguatkan dan diulang-ulangi.
2572
Dengan itu membangkitkan bulu
roma orang-orang yang takut kepada
Tuhan mereka, kemudian kulit dan
kalbu mereka menjadi lembut karena
berzikir kepada Allah. Demikianlah
petunjuk Allah; dengannya Dia
memberi petunjuk kepada siapa yang
Dia kehendaki. eDan barangsiapa
disesatkan Allah maka baginya tiada
seorang pemberi petunjuk.
1589
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz 23
2571. Ajaran Islam itu begitll mendalam dan luasnya sehingga menjadikan
hati orang-orang beriman mengembang dan penuh dengan makrifat serta
kecintaan Ilahi. Tentu saja ajaran Islam itu membukakan pandangan-
pandangan alam pikiran, ilmu, dan kebenaran yang baru dan tiada
berhingga.
2573. Kata-kata itu berarti kehebatan siksaan, yang akan diterima orang-
orang kafir pada Hari Pembalasan. Mereka akan begitu bingung dan kacau-balau
pikirannya oleh siksaan yang dahsyat itu sehingga daripada melindungi muka
mereka, yang adalah bagian tubuh yang paling peka, malahan mereka
mendongakkan muka mereka ke muka.
1590
2572. Wahyu Ilahi telah diungkapkan dengan selengkap-lengkapnya dan
sesempurna-sempurnanya dalam Alquran. Dalam ayat yang sedang dibahas ini
Alquran telah disebut kitaaban mutasyaabihan, yang berarti, bahwa Alquran
itu sebuah kitab, yang mudah diberi bermacam-macam penafsiran, yang
semuanya saling menyelarasi dan saling menguatkan. Di tempat mana pun
dalam Alquran tidak terdapat pertentangan atau ketidakserasian. Hal itu
merupakan salah satu dari keutamaan-keutamaannya yang tidak ada tara
bandingannya. Keutamaan Alquran yang lainnya lagi terletak pada kenyataan
bahwa Alquran telah menggunakan kiasao, perlambang, dan perumpamaan atau
tamsi1an. Hal itu menambah keindahan dan keluwesan gaya bahasanya, dan
menjamin keluasan arti dalam jumlah perkataan yang seminimal-minimalnya.
Pula, Alquran disebut Matsaani, yang maksudnya bahwa Alquran menjelaskan
kepercayaan-kepercayaan yang asas-asas pokoknya berulang-ulang dan
dengan cara dan bentuk yang berbeda untuk menegaskan kepentingan,
keperluan, dan tujuannya. Kata itu berarti pula bahwa sebagian ajaran Alquran
menyerupai ajaran-ajaran Bibel dan Kitab-kitab suci lainnya dan sebagian lagi
ada yang menerangkan topik baru dan tidak terjangkau dan tidak tertandingi
dalam keutamaan-keutamaan dan keindahan-keindahannya.
25. Maka, apakah orang yang
menjadikan mukanya sendiri
2S73
sebagai perisai untuk melindungi diri
dari keburukan azab pada Hari
Kiamat, sama dengan orang-orang
yang selamal? Dan akan dikatakan
kepada orang-orang yang aniaya,
"Rasakanlah olehmu apa yang
dahulu biasa kamu usahakan."
0"
Surah 39
59. 90; 30
C
l7
4.
68 34.
8; 43
35;
42
AZ-ZUMAR
59 27;
Juz 23
26. Orang-orang yang sebelum
mereka pun telah mendustakan
rasul-rasul Kami; maka datanglah
atas mereka aazab dari arah yang
tidak mereka sadari.
27. Maka, Allah telah mem-
buat mereka merasakan kehinaan
dalam kehidupan dunia ini dan bazab
di akhirat pasti akan lebih besar lagi,
sekiranya mereka mengetahui.
28. cDan, sesungguhnya Kami
telah memberi penjelasan kepada
manusia di dalam Alquran ini dengan
berbagai tamsil, supaya mereka
dapat nasihat.'5?4
29. dKami lelah mewahyukan
Alquran ini dalam bahasa Arab,
yang di dalamnya tidak ada ke-
bengkokan, supaya mereka bertakwa.
30. Allah menampilkan suatu
misal seorang laki-laki yang dimiliki
oleh beberapa majikan yang di
dalamnya berselisih antara satu
sarna lain dan seorang laki-laki yang
sepenuhnya dimiliki oleh seorang
saja. Apakah sarna kedua orang itu
keadaannya?2S75 Segal a puji ke-
punyaan Allah, tetapi, kebanyakan
mereka tidak mengetahui.
2574. Ayat ini memperluas keterangan yang diberikan pada ayat ke-24, ialah,
bahwa Alquran berisikan amanat paling sempuma bagi seluruh umat manusia, karena
ternyata Alquran telah membahas secara luas semua asas dan ajaran, yang
mempunyai makna mendalam bagi perkembangan ruhani dan akhlak manusia, dan
pula bagi segala perkara yang dapat membuat hidupnya berguna dan menyenangkan.
Alquran telah memberikan penyuluhan dalam hal keimanan dan perilaku.
1591
Surah 39
32; 50: 36. 22" 10: 18; 29: 69.
e16 : 98; 29 8.
AZ-ZUMAR
16.
Juz 24
2575. Seorang musyrik itu keadaannya seperti seseorang yang harns melayani
beberapa majikan yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling bertentangan
dan berperangai buruk lagi petengkar pula. Sungguh menyedihkan nasib orang
demikian itu! Dapatkah ia disamakan dengan orang mukmin sejati yang harus
mengkhidmati dan memuaskan hati seorang majikan saja, ialah, Allah?
1592
"
R. 4 JUZ XXIV
33.
c
Maka, siapakah lebih
aniaya daripada orang yang
mengadakan dusta terhadap Allah
dan mendustakan kebenaran apabila
datang kepadanya? Tidak adakah di
Jahannam itu tempat tinggal bagi
orang-orang kafir?
34. Dan, orang yang telah
membawa kebenaran serta mem-
benarkannya, mereka itulah orang-
orang muttaki.
35. dBagi mereka apa yang
mereka inginkan di sisi Tuhan
mereka. Itulah ganjaran mereka
yang berbuat kebaikan.
36. eSupaya Allah akan
menutupi dari mereka seburuk-buruk
yang telah mereka amalkan, dan
akan menganugerahi mereka
ganjaran mereka dengan sebaik-baik
yang mereka amalkan.
2516
31. aSesungguhnya, engkau
akftn mati, dan sesungguhnya
mereka pun akan mati.
32. bKemudian sesunggulmya,
kamu pada Hari Kiamat akan
berbantah satu sarna lain di hadapan
Tuhan-mu.
Surah 39
C 62 'I 26 d9 . 129. 29 ;, .
AZ-ZUMAR
a39 : 24. b18 : 18.
2576. Tuhan mengganjar amal shaleh orang-orang mukrnin, betapa pun tingkat
dan nilainya, seperti halnya Dia pasti mengganjar amal terbaik mereka.
2577. Meskipun penyembah-penyembah berhala, karena ketakhayulan atau
keterikatan kepada adat, menyembah tuhan-tuhan palsu, namun bila mereka diberi
keterangan, mereka pun akan terpaksa mengakui dan selamanya mengakui bahwa
Tuhan itu Pencipta seluruh langit dan bumi dan hanya pada Dia-Iah adanya semua
kekuasaan yang sebenar-benamya.
1593
37. Apakah Allah tidak cukup
bagi hamba-Nya? Dan mereka, me-
nakut-nakuti engkau dengan orang-
orang yang selain Dia. aDan
barangsiapa disesatkan Allah, maka
baginya tiada seorang pun pemberi
petunjuk.
38. bDan, barangsiapa yang
Allah memberi petunjuk, tiada
seorang pun dapat menyesatkannya.
Bukankah Allah itu Maha Perkasa,
Empunya Pembalasan?
39. CDan jika engkau me-
nanyakan kepada mereka, "Siapa-
kah yang menciptakan seluruh langit
dan bumi?" Pasti mereka akan
berkata, "Allah."2577 Katakanlah,
"Apakah kamu mengetahui apa
yang kamu seru selain Allah, jika
Allah menghendaki kepada ke-
mudaratan; apakah mereka, ber-
hala-berhala dapat menjauhkan
kemudaratannya? Atau, jika Dia
berkehendak memberi rahmat,
dapatkah mereka mencegah rahmat-
Nya itu?" dKatakanlah, "Allah sudah
cukup bagiku. Kepada-Nya ber-
tawakal orang-orang yang tawakal."
Juz24
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz 24
40. Katakanlah, "Hai, kaumku,
aberamallah kamu di tempatmu
masing-masing, sesungguhnya aku
pun beramal; maka kamu pasti akan
mengetahui,2578
41. b"Siapakah yang datang
kepadanya azab yang menghina-
kannya dan yang kepadanya turun
azab yang kekal?"
42. Sesungguhnya, Kami telah
menurunkan Kitab ini kepadamu
dengan kebenaran untuk manfaat
manusia. Cbarangsiapa mendapat
petunjuk, maka untuk dirinya sendiri;
dan barangsiapa sesat, maka ke-
sesatannya untuk dirinya sendiri,m9
dan engkau bukanlah penjaga atas
mereka.
R. 5 43. dAllah mengambil ruh ma-
nusia ketika matinya, dan yang tidak
mati di waktu tidumya. Maka Dia
menahan ruh yang Dia menetapkan
atasnya mati dan mengirimkan yang
lain hingga masa yang telah ditetap-
kan.
2580
Sesungguhnya dalam yang
demikian itu ada Tanda-tanda bagi
kaum yang merenungkan.
a6 136: 11 122. bll 40. c lO 109; 17 16: 27: 93. d6 61.
2578. Ayat ini mengajukan tantangan terbuka pada orang-orang kafir untuk
berbuat seburuk-buruknya dan menggunakan segala kekuasaan, semua sumber daya
dan pengaruh mereka untuk membinasakan Islam, namun mereka tidak akan peruah
berhasil dalam rencana buruk mereka. Islam adalah tumpuan harapan terakhir seluruh
umat manusia, dan oleh karena itu misinya harus unggul dan menang.
2579. Manusia sendirilah yang merupakan arsitek bagi nasibnya sendiri - yang
baik atau pun buruk.
2580. Dengan kematiannya, ruh manusia tidak mati atau hancur, melainkan dicabut
dari jasad kasarnya dan disirnpan di alam lain untuk mempertanggungjawabkan semua
amal perbuatannya pada waktunya.
1594
1
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz24
44. aApakah mereka telah
mengambil pemberi-peml:-eri syafaat
selain Allah? Katakanlah, ., p ~ k h
walaupun mereka tidak memiliki
kekuasaan sedikit pun dan mereka
tidak berakal?""'!
a17 57. bl7 47; 22 : 73; 40: 13. c6 15; 12 102;
14 : 11; 35: 2.
46. bDan, apabila hanya Allah
yang disebut, mulai kesallah hati
orang-orang yang tidak beriman
kepada akhirat; tetapi apabila
disebut orang-orang lain selain Dia,
tiba-tiba mereka bergirang hati.
47. CKatakanlah, "Ya, Allah!
Pencipta seluruh langit dan bumi;
Maha Mengetahui yang gaib dan
yang nyata; dan Engkau-lah yang
akan menghakimi di antara
hamba-hamba Engkau mengenai
apa yang mereka berselisih di
dalamnya."
45. Katakanlah, "Milik Allah-
lah syafaat itu semuanya.
2582
Bagi
Dia kerajaan seluruh langit dan
bumi. Kemudian kepada-Nya-lah
kamu akan dikembalikan."
1595
2581. Karena ruh manusia itu tidak akan mengalami kematian, manusia
diperingatkan terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkin menodai ruhnya.
Yang paling keji dari semua perbuatan jahat ialah mempersekutukan sesuatu
dengan Tuhan.
2582. Lihat catatan no. 85.
Surah 39
17 : 68; [0, 11;
b
21 : 42; 45: 34.
30 : 34; 39: 9.
AZ-ZUMAR
[3 : 19. 10 : 55; as : 37;
Juz 24
1596
48. aDan, sekiranya orang-
orang aniaya itu memiliki segala
yang ada di bumi ini, dan sebanyak
itu pula sebagai tambahan padanya,
tentu mereka akan berusaha
menebus diri dengan semuanya
itu untuk menyelamatkan diri dari
azab yang ganas pada Hari Kiamat.
Tetapi, akan nyata kepada mereka
dari Allah apa yang tidak pernah
mereka sangka.
49. bDan akan nyata kepada
mereka keburukan-keburukan apa
yang telah diusahakan mereka;
dan akan mengepung mereka apa
yang dengannya mereka perolok-
olokkan.
50. cMaka apabila kemudarat-
an menimpa manusia, ia berseru
kepada Kami, tetapi apabila Kami
menganugerahkan kepadanya suatu
kenikmatan dari Kami, ia berkata,
"Itu telah diberikan kepadaku
karena ilmu. "2583 Tidak, bahkan hal
itu suatu ujian, akan tetapi ke-
banyakan mereka tidak mengetahui.
51. Orang-orang sebelum
mereka pun telah mengatakan
serupa itu, tetapi segala yang telah
mereka usahakan itu tidak berguna
bagi mereka.
2583. Sudah menjadi fitrat manusia bahwa bila seseorang terlibat dalam
kesusahan, ia mendoa kepada Tuhan; tetapi, bila ia berada dalam keadaan
sejahtera, ia melupakan Tuhan dan membanggakan segala keberhasilan hidupnya
kepada kemampuan dan ilmu pengetahuannya sendiri.
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz24
52. Maka telah menimpa
mereka keburukan-keburukan apa
yang telah mereka kerjakan. Dan
orang-orang yang aniaya di antara
mereka ini, pasti akan menimpa
mereka keburukan-keburukan yang
mereka kerjakan dan mereka tidak
akan dapat mencegah Allah dari
kehendak-Nya.
53. Apakah mereka tidak me-
ngetahui, sesungguhnya aAllah
melapangkan rezeki bagi siapa
yang Dia kehendaki dan me-
nyempitkan? Sesungguhnya, dalam
yang demikian itu ada Tanda-tanda
bagi kaum yang beriman.
R. 6 54. bKatakanlah, "Hai hamba-
hamba-Ku yang telah melampaui
batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu berputus asa"84
dari rahmat Allah. Sesungguhnya
Allah mengampuni segala dosa. Se-
sungguhnya Dia Maha Pengampun,
Maha Penyayang.
55. "Dan, kembalilah kepada
Tuhan-mu dan berserah-dirilah"85
kepada-Nya sebelum azab datang
kepadamu; kemudian kamu tidak
akan ditolong.
a13 : 27; 29: 63; 30: 38; 34: 37; 42 13. b12 88' 15 57.
2584. Ayat ini memberi amanat harapan dan khabar suka kepada orang-
orang berdosa. Ayat ini membesarkan hati dan melenyapkan rasa putus-asa dan
kecemasan. Ayat ini menolak dan mengutuk rasa putus-asa, sebab putus-asa
itu terletak pada akar kebanyakan dosa dan kegagalan-kegagalan dalam kehidupan.
Berulang-ulang Alquran menjanjikan rahmat dan arnpunan Tuhan (6:55; 7:157;
12:88; 15:57; 18:59), tiada amanat hiburan dan penenteramkan hati yang lebih
bagi mereka yang sedang berhati lara dan masygul, lebih besar daripada itu.
1597
Surah 39
1598
AZ-ZUMAR Juz 24
2585. Sementara ayat sebelumnya memberikan kepada orang-orang berdosa
amanat harapan dan khabar suka, ayat ini memperingatkan mereka, bahwa mereka
akan harus membentuk nasib sendiri dengan menaati hukum-hukum !lahi.
2586. Sanyak kesempatan diberikan kepada manusia yang berkecimpung
dalam kancah dosa untuk bertaubat dan mengadakan perubahan dalam dirinya.
Sila penolakan kebenaran dilakukan dengan sengaja dan dengan berulang-
ulang, dan bila ia melampaui batas yang sah dalam berbuat dosa dan pelanggaran,
dan bila hari perhitungan atas dia telah berlaku, maka pada hari itu keluh
kesah dan penyesalannya tidak ada gunanya lagi bagi dia.
a6 32; 23 100; 26: 103; 35: 38.
56. "Dan, ikutilah ajaran
terbaik yang telah diturunkan
kepadamu dari Tuhan-mu, se-
belum datang kepadamu azab
dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak
menyadari."
57. Supayajangan ada orang
yang mengatakan, a"Ah, sungguh
suatu penyesalan atas kelalaian-
ku terhadap Allah, sedangkan aku
termasuk orang-orang yang meng-
hinakan wahYll llahi."
58. Atau, ia berkata, "Sekira-
nya Allah memberi petunjuk
kepadaku, niscaya aku berada di
antara orang-orang yang muttaki."
59. Atau, ia berkata ketika
ia melihat azab, "Sekiranya bagiku
ada kesempatan kernbali ke dllnia,
niscaya aku akan berada di antara
orang-orang yang berbuat ke-
baikan. "
60. Mengapa tidak, sesungguh-
nya telah datang kepada engkau
Tanda-tanda-Ku, tetapi engkau
telah mendustakannya dan berlaku
sombong dan engkau termasuk di
antara orang-orang kafir. "2586
r ,
Surah 39
17.
~
,
"",'" ~ \' "jj' ",r{,-\. \'
01:1. -' v ~ 4ll ~
"", " . ,.
73; 21 : 102. c6 : 103; 13
e6 15. /6 89.
1599
AZ-ZUMAR
a3 : 107; 10 28. bl9
d42 13.
61. Dan, pada Hari Kiamat
engkau akan melihat orang-orang
yang telah berdusta terhadap Allah
amuka mereka menjadi hitam.
Bukankah dalam Jahannam itu ada
tempat tinggal bagi orang-orang
yang sombong?
62. bDan, Allah akan menye-
lamatkan orang-orang bertakwa
karena keberhasilan mereka; mereka
tidak akan disentuh kesusahan dan
mereka tidak akan bersedih.
63. CAllah Pencipta segala se-
suatu, dan Dia-Iah Pemelihara
segal a sesuatu.
64. dDia-lah Yang mempunyai
kunci-kunci seluruh langit dan
bumi. Dan orang-orang yang ingkar
kepada Tanda-tanda Allah, mereka
itulah orang-orang yang rugi.
Juz 24
R. 7 65. eKatakanlah, "Apakah selain
Allah kamu menyuruhku supaya
aku menyembah, hai orang-orang
bodoh?"
66. Dan, sesungguhnya telah
diwahyukan kepada engkau dan
kepada mereka sebelum engkau,
f'Jika engkau mempersekutukan
Allah, niscaya akan hapuslah amal
engkau, dan pastilah engkau
termasuk orang-orang yang rugi."
67. Bahkan beribadahlah kepada
Allah dan jadilah engkau di antara
orang-orang yang bersyukur.
Surah 39
C18 . 100' 23: 102; 36 52;
d '
14. 18: 50.
AZ-ZUMAR Juz 24
68. aDan mereka tidak me-
muliakan Allah sebenar-benar
kemuliaan-Nya. bpadahal bumi
seluruhnya akan berada di bawah
kekuasaan-Nya pada Hari Kiamat,
dan seluruh langit akan tergulung
di tangan kanan-Nya.
2587
Maha
Suci Dia dan Maha Tinggi di atas
apa yang mereka persekutukan.
69. CDan nafiri akan ditiup,
lalu akan fatuh pingsan semua
yang ada di seluruh langit dan
semua yang ada di bumi, kecuali
siapa yang dikehendaki Allah.
Kemudian nafiri itu akan ditiup
kedua kalinya, maka tiba-tiba
mereka berdiri menantikan
2588
keputusan.
70. Dan, bumi akan bersinar
dengan nur Tuhan-nya, ddan Kitab
itu akan diletakkan terbuka di
hadapan mereka, dan akan
didatangkan nabi-nabi dan saksi-
saksi,2589 dan diputuskan di antara
mereka dengan adil, dan mereka
tidak akan di aniaya.
"6 : 92; 22: 75. b21 : 105.
50 : 21: 69
1600
2587. Yamiin berarti, kekuasaan dan kekuatan, maka ayal ini mengisyaralkan
kepada Kemabakuasaan serta Kemahabesaran Tuhan dan bermaksud mengalakan,
bahwa liada yang lebih menghinakan sifal-sifal Kemahaan-Nya daripada
kenyataan bahwa berhala-berhala kayu dan balu alau makhluk manusia yang
leniah dijadikan persembahan.
2588. Ayat ini agaknya kena kepada kebangkilan kembali di alam ukhrawi.
Telapi, ayat ini dapal juga dilerapkan kepada keadaan ruhani orang-orang
sebelum kedalangan seorang Guru Suci ke dunia yang kedatangannya di
sini diumpamakan sebagai liupan nafiri atau lerompe!. Mengingat akan
Surab 39 AZ-ZUMAR Juz 24
71. aDan, setiap jiwa akan
diberikan sempurna apa yang ia
kerjakan. Dan Dia mengetahui apa
yang mereka kerjakan.
R. 8 72. bDan orang-orang ingkar
akan digiring ke Jahannam ber-
bondong-bondong. Hingga apabila
mereka sampai kepadanya, pintu-
pintunya akan dibukakan, Cd an
penjaga-penjaganya akan berkata
kepada mereka, "Bukankah telah
datang kepadamu rasul-rasul dari
antara kamu sendiri membacakali
kepadamu Ayat-ayat Tuhan-mu,
dan memberi peringatan kepadamu
tentang pertemuan pada harimu
ini?" Mereka akan berkata, "Memang
benar, tetapi sudah pasti sempurna
ketetapan azab terhadap orang-
orang kafir."
1601
a2 : 282; 3: 26. bl9 87. c40 51: 67 9-10.
perumpamaan ini, kala-kata "akan jatuh pingsan ", dapat berarli kemalasan
atau kebekuan orang-orang pada saat sebelum seorang Pembaharu Suci datang
ke dunia dan kata-kata "tiba-tiba mereka herdiri menantikan" dapat berarti
keadaan ' mereka selelah melihal dan mengikuli jalan lurus sesudah Sang
Pembaharu yang keramal ilu menampakkan diri.
2589. Bila dikenakan kepada kehidupan ukhrawi, kala-kata, "Dan bumi
akan bersinar dengan nur Tuhan-Nya, " akan berarti, babwa lirai yang menyelubungi
rahasia-rahasia kehidupan ini akan diangkal; dan akibal-akibal perbualan baik
maupun buruk yang lelab dilakukan dalam kehidupan ini dan yang lelap lersembunyi
di sini akan menjadi nampak dengan nyala. Telapi, dengan mengisyaralkan
kepada kedalangan seorang Guru Suci ke dunia, khususnya kepada kedalangan
Rasulullah s.a.w., kala-kala ini dapal berarti bahwa dengan kedatangan Rasulullah
s.a.w. seluruh dunia akan bersinar dengan nur Ilahi, dan kegelapan ruhani
akan lenyap sirna. Kala-kala, '.'akan didatangkan nabi-nabi dan saksi-saksi, "
dapal berarti kedalangan Rasulullah s.a. W., menampilkan dalam diri beliau pribadi
semua nabi dan guru-guru suci; dan "saksi-saksi" menunjuk kepada para
pengikul beliau yang sejati serta menikmali hak iSlimewa yang dibanggakan
karena lelah ditunjuk sebagai saksi-saksi atas semua orang (2:144).
1603
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz 24
76. Dan, engkau akan melihat
malaikat-malaikat berkeliling di
sekitar 'Arasy, seraya bertasbih
dengan menyanjungkan puj i-puj ian
kepada Tuhan mereka.
2191
Dan
akan diputuskan di antara mereka
dengan adll, dan akan dikatakan,
~ g a l a puj i bagi Allah, Tuhan
sekalian alam."
a16 : 30; 40 77. b13 : 25. cI : 2; 7 : 44; 37 183; 40 8.
74. Dan digiring orang-orang
bertakwa kepada Tuhan mereka
ke dalam surga dalam rombongan-
rombongan. Hingga apabila mereka
sampai padanya dan dibukakan
pintu-pintunya, dan berkata kepada
mereka penjaga-penjaganya, b"Se_
lamat sejahtera atas kamu! Dan
kamu sampai dalam keadaan
baik
2590
maka kamu masukiah ke
dalamnya untuk selama-lamanya."
75. Dan, mereka akan berkata,
C"Segala puji bagi Allah, Yang
telah membenarkan kepada kami
janji-Nya dan telah mewariskan
kepada kami bumi, kami akan
bertempat tinggal di surga di mana
pun kami menghendaki." Maka
alangkah baiknya ganjaran orang-
orang yang beramal.
73. Akan dikatakan, a"Kalian
masukilah pintu-pintu Jahannam,
kalian akan tinggal lama di dalam-
nya. Maka sangat buruklah tempat
tinggal orang-orang sombong."
1602
Surah 39 AZ-ZUMAR Juz24
2590. Thibtum dapat pula berarti, "karena kamu menjalani kehidupan
yang baik dan suci-murni."
2591. Sifat-sifat Tuhan akan menampakkan penjelmaan yang paling sempuma
pada Hari Pembalasan dan para malaikat yang bertugas akan menyanyikan
puji-pujian dan sanjungan kepada Dzat Yang Maha Suci. Atau, ayat ini
dapat pula berarti bahwa Keesaan Tuhan akan berdiri mapan di Arabia,
dan abdi-abdi Allah yang benar di dunia bersama-sama dengan para malaikat
di seluruh langit, akan menyanjung puji-pujian kepada Tuhan seru sekalian
alamo
1605
Sebelum Hijrah
86, dengan bismillah
9
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Surah 40
AL-MU'MIN
Ikhtisar Surah
Seperti disebutkan di atas, Surah ini diawali dengan pernyataan tegas bahwa
saatoya telah tiba, ketika kebenaran akan unggul di atas kepalsuan, ketakwaan
mengatasi kejahatan; gema pujian dan sanjungan kepada Tuhan akan bergaung di
seluruh negeri, di tempat yang tadinya kemusyrikan pernah bersimaharajalela.
Penyempurnaan agung itu akan terjelma dengan perantaraan Alquran. Musuh-musuh
kebenaran akan berusaha dengan mati-matian dan mempergunakan segala
kemampuan dan sumber-sumber daya mereka yang dahsyat guna mematabkan
batang pohon Islam yang masih lemah dan masih bagaikan tunas itu. Tetapi, mereka
akan gagal dalam rencana-rencana dan usaha-usaha jahat mereka. Rasulullah s.a.w.
dinasihati agar jangan tertipu dan terpesona oleh kehebatan kekuatan dan berlirnpah-
limpahnya sumber-sumber kebendaan orang-orang kafu, sebab mereka telah
ditakdirkan akan sampai kepada kesudahan yang menyedihkan. Beliau kemudian
diberitahu bahwa penentang-penentang beliau bokan kaum yang satu-satunya dan
1604
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain
Dengan Surah ini mulailah satu kelompok Surah yang semuanya mempunyai
huruf-huruf smgkatan haa miim tertera pada pernlUlaan Surah-surah itu dan yang
diawali dengan masalah turunnya Alquran, dan tergolong dalam masa ;ang sarna.
Menurut Ibn' Abbas dan' Ikrimah, Surah-surah itu semuanya diturunkan di Mekkah
pada saat ketika perlawanan terhadap Islam telah semakin gencar, terorganisasi lagi
hebat (ayat-ayat 56 dan 78) dan musuh-musuh Rasulullah s.a.w. bahkan berusaha
hendak membunuh beliau (ayat 29). Menjelang habis Surah terakhir dari kelompok
Surah-surah ini, Rasulullah s.a.w. dihibur dengan kata-kata yang meyakinkan bahwa
keputusan Hahi akan cepat sekali dijatuhkan di antara beliau dan musuh-musuh
beliau. Kekuatan-kekuatan kegelapan akan dibinasakan; penyembahan terhadap
berhala akan lenyap sirna dari tanah Arabia, dan seluruh negeri akan berkumandang
dengan suara puji-pujian kepada Tuhan. Surah ini diawali dengan pernyataan yano
sangat menggembirakan, bahwa Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Kuasa telah
menurunkan Alquran dengan tujuan agar kemuliaan dan kesucian Tuhan, akan
berdiri tegak di atas dunia dan kekafuan lenyap dari muka bumi.
Surah 40 AL-MU'MIN
yang pertama-tama menentang kebenaran. Pernah ada kaum sebelumnya yang juga
berusaha membunuh nabi-nabi mereka dan menggagalkan misi-misi mereka. Tetapi,
azab Hahi merenggut mereka. Demikian pulalah azab akan menyergap penentang-
penentang beliau. Kemudian Surah ini menunjuk kepada hal ihwal Nabi Musa a.s.
sebagai lukisan tentang nasib yang :nenyedihkan dan pasti akan menimpa
penentang-penentang Rasulullah s.a.w. Sementara Fir'aun menolak seruan Nabi
Musa a.s., yang mengajak kepada kebenaran, seorang "orang yang beriman" dari
rumah tangganya sendiri berpidato penuh dengan perasaan tetapi meyakinkan,
menganjurkan agar kaumnya tidak mencoba membunuh seseorang (Nabi Musa a.s.)
yang kesalahannya hanya semata-mata mengatakan, bahwa Allah adalah Tuhan-nya,
dengan mempunyai bukti-bukti yang sehat dan kuat guna mendukung dan membela
perkaranya. Selanjuulya ia memperingatkan mereka, agar mereka tidak tertipu oleh
kekayaan, kekuasaan, dan sumber-sumber kebendaan, sebab semuanya itu hanyalah
merupakan benda-benda fana belaka. Tetapi, daripada mengambil faedah dari
nasihatoya yang tulus ikhlas itu, malah Fir' aun mengejeknya. Kemudian, Surah ini
memberikan isyarat yang tegas kepada hukum Tuhan, yang tak pernah berubah,
ialah, bahwa bantuan dan pertolongan Hahi senantiasa menyertai para rasul-Nya dan
para pengikut mereka, dan bahwa kegagalan dan kekecewaan akan terus menerus
membayang-bayangi orang-orang kafir hingga akhir zaman. Hukum Hahi itu bekerja
di zaman setiap nabi dan perwujudannya akan nampak sepenuhnya di zaman
Rasulullah s.a.w. Orang-orang kafir kemudian diberitahu bahwa mereka itu tak
mempunyai alasan untuk menolak Rasulullah s.a.w. Kedatangan beliau bukan suatu
gejala baru. Sebagaimana siang hari mengikuti malam hari di alam jasmani, demikian
pulalah kebangunan ruhani mengikUli masa kemunduran moral dalam alam ruhani.
Karena dunia keruhanian telah mati, Tuhan membangkitkan Rasulullah s.a.w. untuk
memberi kepada dunia, kehidupan barn. Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa
bila Tuhan telah memberikan persediaan bekal dan jaminan secukupnya bagi
keperluan-keperluan jasmani manusia, maka mustahil Tuhan tidak berkenan memberi
jaminan yang serupa bagi keperluan-keperluan ruhaninya. Dia mengirimkan ke dunia
rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang mengajak manusia ke hadirat Tuhan dan Khalik-
nya. Tetapi, karena tidak tahu berterima kasih dan atas kebodohan, anak-anak
kegelapan menolak Amanat Hahi, di setiap zaman, dan mereka akhimya memperoleh
kemurkaan Tuhan.
Juz24
44 2; 45 2; 46 2.
d22 : 4; 42 36. '3 197.
a
l l.
b
41 : 2; 42 : 2; 43 : 2:
c
20 5; 32 : 3; 41 3; 45 : 3: 46 3.
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bMaha Terpuji, Maha
Mulia.
2592
3. CDiturunkan Kitab ini dari
Allah, Yang Maha Perkasa, Maha
Mengetahui,
4. Pengampun dosa dan
Penerima taubat, keras menghukum,
Yang mempunyai kelimpahan
karunia.
2593
Tiada Tuhan selain Dia.
Kepada-Nya-lah tempat kembali.
5. dTiada yang bertengkar
tentang Tanda-tanda Allah, kecua1i
orang-orang yang ingkar. 'Maka, hendak-
nya jangan memperdayakan engkau
lalu-lalang mereka
2594
di kota-kota.
1606
2592. Huruf-huruf singkatan haa miim adalah alib-alib sifat-sifat Tuhan, Hamid
dan Majid (Maha Terpuji dan Maha Mulia) atau Hayyi dan Qayyum (Maha Hidup
dan Berdiri Sendiri serta Pemelihara segala sesuam). Kedua kelompok sifat !lahi itu
mempunyai sangkut paut yang erat sekali dengan kandungan Surah ini. Surah ini
berulang-ulang mengisyaratkan kepada keagungan, kedaulatan, dan kekuasaan
Tuhan. Seperti ditampakkan oleh kata 'arasy, yang mengandung arti sifat-sifat itu
dan yang dua kali telah disebut dalam beberapa ayat permulaan. Pokok pembahasan
kedua ialah, kebangkitan kaum yang secara ruhani telah mati, mendapatkan
kehidupan baru. Kedua sifat, Hayyi (Maha Hidup) dan Qayyum (Berdiri Sendiri dan
Pemelihara segala sesuatu) mempunyai suatu perhubungan yang nyata dengan
masalah ini. Kenyataan itu menjelaskan tentang mengapa huruf-huruf singkatan haa
miim telah 'ditempatkan pada permulaannya. Hal itu perlu mendapat perhatian
istimewa, bahwa Surah ini dan keenam Surah berikutnya merupakan kelompok
tersendiri, masing-masing diawali dengan huruf-huruf singkatan yang sama. Hal
demikian menunjukkan bahwa ada perhubungan yang mendalam antara pokok
pembahasan semuanya itu.
Juz 24 A L - M U ' MIN Surah 40

Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
6. aTelah mendustakan sebelum
mereka, kaum Nuh dan golongan-
golongan sesudah mereka, dan telah
berusaha setiap umat kepada rasul
mereka supaya mereka menangkap-
nya dan mereka berbantah dengan
daW-daW batil agar dengan itu
mereka dapat menolak kebenaran,
kemudian Aku tangkap mereka, dan
betapa hebatnya hukuman-Ku!
7. bDan, demikianlah telah
sempuma keputusan Tuhan engkau
terhadap orang-orang yang ingkar,
bahwa sesungguhnya mereka itu
penghuni Api.
8. COrang-orang yang memikul
'Arasy2595 dan yang di sekitamya,
mereka mensucikan dengan pujian
Tuhan mereka, dan mereka beriman
kepada-Nya dan mereka memohon
ampunan bagi orang-orang yang
beriman, "Hai Tuhan kami, Engkau
meliputi segala sesuatu dengan
rahmat dan ilmu. Maka ampunilah
bagi orang-orang yang bertaubat dan
mengikuti jalan Engkau, dan
lindungilah mereka dari azab
Jahannam.
a6 : 35; 22 43; 35: 26; 54: 10. biO 34. 97. c39 : 76; 69 18.
1607
2593. Thaul berarti, kebajikan; karunia; keutamaan; berlimpah-limpah;
kekuasaan; kekayaan; keluasan lingkungan; superioritas; pengaruh yang lebih besar
(Lane).
2594. Orang-orang beriman diberi tahu agar jangan tertipu oleh kecemerlangan
kekuasaan materi orang-orang kafrr, karena kekuasaan materi itu bakal hancur pada
akhimya.
2595. Karena 'Arasy berarti sifat-sifat !lahi (lib.t catatan no. 986 dan 1233), maka
kata-kata "para pemikul 'Arasy" akan berarti makhluk-makhluk atau orang-orang
Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
a13 24; 52 22. b6 17.
9. "Hai Tuhan kami dan
masukkan lah mereka ke dalam
surga-surga abadi yang telah
Engkau janjikan kepada mereka, dan
begitu pun aorang-orang yang
berbuat baik dari bapak-bapak
mereka dan istri-istri mereka
2596
dan keturunan-keturunan mereka.
Sesungguhnya, Engkau adalah Yang
Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
10. "Dan lindungilah rnereka
dari segala keburukan. bDan barang-
siapa Engkau pelihara dari keburuk-
an-keburukan pada hari itu,
sesungguhnya Engkau telah rne-
ngasihinya. Dan yang dernikian itu
suatu kernenangan yang besar."
yang dengan perantaraan mereka sifat-sifat itu diwujudkan. Karena hukurn alam
bekerja dengan perantaraan malail<at-rnalaikat, dan para nabi merupakan wabana yang
dengan perantaraan mereka, Kalamullah disampaikan kepada umat manusia, maka
kata-kata "para pemikul 'Arasy" dapat berarti pula para malaikat dan para utusan
Tuhan, dan kata-kata "mereka yang ada di sekitarnya" dapat berarti para malaikat
yang dibawahi dan membantu para malaikat yang utama dalam menyelenggarakan
urusan-urusan dunia atau para pengikUl sejati rasul-rasul yang menyarnpaikan dan
rnenyebarkan ajaran nabi-nabi itu. Lihat pula eatatan no. 986.
2596. Ayat ini meletakkan suatu asas yang agung. Tiada pekerjaan dilaksanakan
dan tiada kernenangan dapat dieapai oleh seseorang di dunia ini tanpa bantuan orang
lain. Orang-orang lain masing-masing dengan sadar atau tidak sadar telah
rnemberikan sumbangan kepada pekerjaan itu. Sekutu-sekutu dan pembantu-
pernbantu yang sadar atau tidak sadar itu terutarna ayab bunda, istri, dan anak-
1608
R. 2 II. Sesungguhnya orang-orang
yang ingkar itu akan dipanggil, "Pasti
kemurkaan Allah lebih besar dari
kemurkaan kamu terhadap dirimu
tatkala karnu diseru kepada iman, lalu
kamu ingkar. "2597
,.
Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
12. Mereka berkato, "Hai Tuhan
kami, aEngkau telah mematikan
kami dua kali,2598 dan Engkau telah
menghidupkan kami dua kali; maka
kini kami mengakui dosa-dosa kami.
Kemudiall apakah ada jalan keluar
dari musibah ini?"
1609
anaknya. Maka anggota keluarga yang terdekat itu pun akan diizinkan ikut serta
menikmati karunia-karunia yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang
beriman, atas amal-amal shalehnya.
2597. Telah menjadi fitrat manusia, babwa bila seseorang dihadapkan kepada
akibat-akibat buruk amal-amaloya yang tidak bail<, ia mulai mengutuk dirin)'a sendiri.
Orang-orang kafrr diberi tabu, babwa bila mereka berhadapan dengan siksaan, rnereka
merasa sangat keeewa tentang diri mereka sendiri. Telapi Tuhan Yang Maba Pemurab
dan Maba Penyayang lebih keeewa lagi terhadap mereka, bila mereka menolak
Amanat-Nya dan menentang serta berbuat aniaya terhadap para rasul-Nya.
2598. Keadaan sebelum labir itu semaeam kematian dan akhir kehidupan ini
adalah kematian yang kedua. Kelabiran dan kebangkitan kembali adalab kedua maeam
kehidupan itu.
2599. Segala jaminan, bail< ruhani maupun jasmani, turun dari langit. Air, yang
padanya segala kehidupan bergantung (21 :31), turun dari langit dan demikian pula
haloya wabyu yang menjadi syarat mutlak bagi kehidupan ruhani manusia.
13. Yang demikian itu di-
sebabkan bapabila hanya Allah yang
diseru kamu mengingkari, dan jika
Dia dipersekutukan dengan sesuatu
kamu mengimani. Maka keputusan
hanya pada Allah, Yang Maha
Tinggi, Yang Maha Besar.
14. cDia-lah Yang memper-
lihatkan kepadamu Tanda-tanda-
Nya, dan menurunkan bagi kamu
dari langit rezeki.
2599
Dan tidak ada
yang memperoleh nasihat keeuali
orang yang tunduk kepada-Nya.
Surah 40
dl8 : 45: 5. c3 6: 14: 39.
23; 74: 39. /19: 40.
3; 97
52; 45
AL-MU'MIN
66; 31 33: 98 6.
48 : 15; 82 20.
Juz 24
1610
2600. Ungkapan dzlll 'arsy (Yang Empunya 'Arasy) itu seperti dzlll rahmah
(Empu Kemurahan), menotak pengertian umum yang salah, bahwa 'Arasy itu sesuatu
yang bersifat benda.
15. Maka serulah Allah,
adengan mengikhlaskan ketaatan
kepada-Nya, walaupun orang-orang
katir tidak menyukainya.
16. Dia Yang Maha Tinggi
derajat-Nya, Yang Empunya
'Arasy.26oo bDia menurunkan kalam
dengan perintah-Nya kepada siapa
yang dikehendaki di antara hamba-
hamba-Nya supaya Dia mem-
peringatkan tentang Hari Pertemuan.
17. Pada hari ketika mereka
akan hadir di hadapan Allah, ctiada
tersembunyi di hadapan Allah dari
mereka sesuatu pun. d"Kepunyaan
siapakah Kerajaan pada hari itu?"
Kepunyaan Allah, Yang Maha Esa
dan Yang Mal il Unggul.
18. 'Pada hari itu setiap jiwa
akan ctiganjar dengan apa yang telah
diusahakannya. Tidak ada keaniaya-
an pada hari itu! Sesungguhnya,
Allah sangat cepat dalam menghisab.
19. IDan, peringatkanlah me-
reka tentang hari yang kian men-
dekat dengan cepatnya, ketika setiap
hati akan sampai ke tenggorokan
dengan penuh kedukaan. Bagi
orang-orang aniaya tidak ada
sahabat setia dan tidak ada pemberi
syafaat yang akan diterima.
,.
Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
20. Dia mengetahui peng-
khianatan mata
2600A
dan apa yang
disembunyikan oleh adada.
2I. Dall, Allah memutuskan
dengan benar. Dan orang-orang
yang menyeru selain Dia, mereka
tidak memutuskan sesuatu. Se-
sungguhnya Allah itu Dia Yang
Maha Mendengar, Maha Melihat.
R. 3 22. bApakah mereka tidak
bepergian di bumi supaya dapat
melihat bagaimana kesudahan orang-
orang sebelum mereka? Mereka itu
lebih hebat kekuatannya daripada
mereka dan peninggalan-peninggalan
mereka di bumi, maka Allah
membinasakan mereka disebabkan
dosa-dosa mereka. Dan tidak ada
penyelamat bagi mereka dari azab
Allah.
23. Yang demikian itu di-
sebabkan crasul-rasul mereka telah
datang kepada mereka dengan
Tanda-tanda nyata, tetapi mereka
ingkar; maka Allah membinasakan
mereka. Sesungguhnya, Dia Maha
Kuat, keras dalam mengazab.
24. dDan, sesungguhnya telah
Kami kirimkan Musa dengan Tanda-
tanda Kami dan dalil yang nyata,
25. Kepada Fir'aun dan Haman
dan Karun,260\ tetapi mereka
berkata, "Ia tukang sihir dan
pendusta besar!"
2600A. Pandangan murka, menghina atau nafsu birahi.
a27 : 75: 28: 70. b12 : lID; 22: 47; 35: 45; 47: II. c23 : 45; 41: 15. d23 : 46.
1611
Surall 40 AL-MU'M1N Juz 24
28. Dan, Musa berkata, d"Aku
berlindung
2602
kepada Tuhan-ku dan
Tuhan-mu dari setiap orang-orang
yang sombong, yang tidak beriman
kepada Hari Perhitungan."
a29 : 40. b7 128. c20 64; 26 36. d44 21.
26. aDan, ketika ia datang
kepada mereka dengan kebenaran
dari sisi Kami, mereka berkata,
b"Bunuhlah semua anak laki-Iaki
mereka yang telah beriman beserta-
nya. dan biarkanlah hidup perem-
puan-perempuan mereka." Dan
tidaklah tipu-daya orang-orang kafir
itu keeuali sia-sia.
27. Dan berkata Fir'aun, "Biar-
kanlah aku membunuh Musa dan
supaya dia menyeru Tuhan-nya,
Csesungguhnya aku khawatir jangan-
jangan ia mengubah agamamu atau
menimbulkan kekaeauan di muka
bumi."
1612
260I. Kererangan mengenai Karun dan Haman lihatlah catatan no. 2198 dan
2231. Tiap-tiap nabi Allah mempunyai Fir'aun, Haman dan Karunnya sendiri. Nama-
nama itu masing-masing dapat melambangkan sifat kekuasaan, pejabat keagamaan,
dan kekayaan harta, seperti halnya Haman itu kepala pejabat keagamaan, dan Karun
itu seorang yang kaya raya di antara kaum bangsawan Fir'aun. Kekuasaan politik
tanpa batas, golongan pejabat keagamaan yang berwatak suka menjilat, dan nafsu
kapilalisme yang tak terkendalikan merupakan tiga keburukan yang senantiasa
menghambat dan menghentikan pertumbuhan politik, ekonomi, akhlak, dan ruhani
suatu bangsa, dan tentunya terhadap musuh-musuh manusia itulah para Pembaharu
"Suci telah melanearkan perang sengit di sepanjang zaman.
2602. Tuhan itu tempat berlindung terakhir bagi para nabi dan para pilihan
Tuhan. Mereka menutup pintu-Nya, bila mereka melihat kegelapan di sekitar mereka
dan bila kekuatan-kekuatan kejahatan bertekad melenyapkan kebenaran yang
dianjurkan dan disebarkan mereka.
1
Surah 40
1 &JJt
...... \.... ...
" ...., ""
@';;');> 14Yo
AL-MU'MIN Juz 24
R, 4 29. Dan, berkata seorang laki-
loki yang beriman dari kaum Fir'aun
yang menyembunyikan imannya,2603
"Apakah kamu akan membunuh
seorang laki-laki karena ia mengata-
kan, 'Tuhan-ku ialah Allah,' padahal
ia telah datang kepadamu dengan
Tanda-tanda nyata dari Tuhan-mu?
aDan, sekiranya ia seorang pendusta,
maka atas dialah kedustaannya, dan
j ika ia benar, maka akan menimpa
kamu sebagian dari apa yang di-
janjikan kepadamu. Sesungguhnya,
Allah tidak memberi petunjuk
kepada siapa yang melampaui batas
dan pembohong besar."
30. "Hai, kaumku! Bagi kamu
ada kerajaan hari ini sebagai
penguasa di bumi, tetapi siapakah
yang akan menolong kami dari azab
Allah, jika menimpa kami?" Fir'aun
berkata, "Aku hanya menunjukkan
kepada kamu apa yang telah aku
lihat, dan aku tidak memberi
petunjuk kepada kamu, keeuali
kepada jalan yang benar."
31. Dan, berkata orang yang
beriman, kaumku, sesungguh-
nya aku takut atas kamu seperti
terjadi hari kebinasaan bangsa-
bangsa,
a69 : 45, 47.
1613
2603. Orang yang beriman telah menyembunyikan imannya untuk
menampakkannya pada kesempatan yang cocok, cara yang tegas dan berani dalam
menyatakan imannya dan berbieara kepada kaum Fir'iun menunjukkan bahwa
penyembunyian itu tidaklah disebabkan oleh perasaan takut.
Surah 40
AL-MU'MIN Juz 24
1614
32. a"Seperti apa yang terjadi
kepada kaum Nuh dan 'Ad dan
Tsamud dan orang-orang yang
sesudab mereka. Dan Allah tidak
menghendaki keaniayaan terhadap
bamba-hamba-Nya;
33. "Dan, bai kaumku, se-
sungguhnya aku takutkan bagimu
bari ketika orang-orang saling me-
manggil ll7eminta pel'tolongan, 2604
34. "Hari itu ketika kamu akan
berbalik ke belakang melarikan diri;
tiada bagi kamu seorang pun
penyelamat dari Allab. Dan, siapa
yang Allah nyatakan sesat, maka
tidak ada baginya pemberi petunjuk."
35. Dan, sesungguhnya telah
datang kepadamu Yusuf sebelum ini
dengan bukti-bukti yang nyata, tetapi
kamu selalu dalam keraguan dari
apa yang dibawanya kepada kamu.
Sehingga tatkala ia telah mati, kamu
berkata, "Allah sekali-kali tidak akan
mengutus sesudah dia"05 seDrang
rasul." Demikianlah Allah menetap-
kan sesat barangsiapa yang me-
lampaui batas, yang ragu-ragu.
a9 : 70: 14 10: 50 13-15.
2604. Hari ketika orang-orang akan ketakutan dan terpencar ke berbagai jurusan;
atau bila mereka akan saling membenci dan tentang menentang dan akan menjadi
terpisah, atau bila mereka seru menyeru meminta pertolongan (Aqrab).
. 2605. !,abi:nabi telah senantiasa datang ke dunia semenjak waktu yang jauh
sllam, tetapl begltu busuknya pikiran orang-orang - setiap kali datang seorang nabi
barn, mereka menol.ak dan menentangnya; dan ketika ia wafat, orang-orang yang
benman kepada nabl ltu berkata, tiada nabi akan datang lagi dan pintu wahyu telah
tertutup untuk selama-lamanya.
"
Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
2606. Fir'aun berkata dengan nada mencemooh bahwa ia ingin naik ke langi!
supaya dapat mengintip Tuhan Musa, namun Tuhan membuatnya melihat
penampakan kekuasaan-Nya di dasar laut
2607. Pidato "orang yang beriman" itu menunjukkan, bahwa orang-orang
mukmin sejati yakin sepenuhnya akan kebenaran maksud mereka. Keimanan yang
a28 39. b28 : 39. c3 : 15. 198. 199: 9 38: 16: 118; 28 61.
1615
36. Mereka yang bertengkar
tentang Tanda-tanda Allab tanpa
dalil yang datang kepada mereka.
Besar kemurkaan di sisi Allab dan
di sisi orang-orang yang beriman.
DemikianJab Allab mencap setiap
bati orang sombong yang angkuh.
37. Dan Fir'aun berkata, a"Hai
Haman, dirikanlab bagiku suatu
bangunan tinggi supaya aku dapat
mencapai sarana un/uk naik,
38. "Sarana untuk mencapai
langit supaya baku dapat memandang
Tuha11 Musa,2606 dan sesungguhnya
aku menganggapnya sebagai
seorang pendusta!" Dan demikian-
lab ditampakkan indab bagi Fir' aun
keburukan amalnya, dan ia dibalangi
dari jalan yang benar. Dan rencana
Fir'aun pasti berakbir dalam ke-
bancuran.
R. 5 39. Dan orang yang beriman itu
berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku.
Aku akan menunjukkan kamu jalan
yang benar.
40. "Hai kaumku, sesungguh-
nya ckehidupan dunia ini hanya
kesenangan sementara; dan se-
sungguhnya kehidupan akhirat itu
tempat tinggal yang kekal.
2067
Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
a10.. 28; 4 124. b4 125.
41: a"Barangsiapa berbuat
keburukan tidak akan dibalas kecuali
dengan semisalnya; bnamun barang-
siapa beramal shaleh, dari laki-laki
ataupun perempuan, sedang ia orang
yang beriman, maka mereka akan
masuk surga, mereka akan diberi
rezeki di dalamnya tanpa per-
hitungan.
2608
42. "Dan, hai kaumku, betapa
anehnya keadaanku, aku mengajak-
mu kepada keselamatan, dan kamu
mengajak aku kepada Api.
43. "Kamu menyeru aku su-
paya aku ingkar kepada Allah dan
menyekutukan-Nya yang tidak ada
padaku ilmu mengenai itu, sedang
aku mengajak kamu kepada
Ozat Yang Maha Perkasa, Maha
Pengampun.
44. "Tidak ragu lagi bahwa apa
yang kamu mengajakku kepadanya
tidak mempunyai seruan'608A yang
berpengaruh di dunia dan tidak
pula di akhirat; dan bahwa tempat
kernbali kami kepada Allah; dan
bahwa orang-orang yang melampaui
batas akan menjadi penghuni Api.
1616
kokoh laksana batu karang itulah yang memungkinkan mereka sanggup menderita
segala macam kesukaran dan kekurangan dengan senang hati.
2608. Sementara pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan jahat orang-orang
kafir itu akan setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka, ganjaran bagi amal
shaleh orang-orang yang beriman akan tanpa batas atau ukuran. ltulab tanggapan
Islam berkenaan dengan surga dan neraka.
2608A. Tidak pantas diseru; tidak semestinya diseru; tidak mempunyai hak atau
tuntutan untuk diseru.
Surah 40 AL-MU'MIN
45. "Maka kamu segera akan
ingat apa yang aku katakan kepada
kamu. Dan, aku menyerahkan
urusanku kepada Allah. Sesungguh-
nya Allah Maha Melihat hamba-
hamba-Nya. "
46. Maka Allah memeliharanya
dari keburukan apa yang telah me-
reka rencanakan dan kaum Fir'aun
dikepung oleh azab yang buruk.
47. Yakni Api. Mereka di-
hadapkan kepadanya pagi dan
petang,2609 dan pada hari ketika
waktu yang ditentukan itu datang,
akan dikatakan kepada para
malaikat, "Masukkanlah kaum
Fir'aun itu ke dalam azab yang
amat keras."
48. aDan, ketika mereka akan
berbantah satu sarna lain dalam Api,
orang-orang yang lemah akan ber-
kata kepada orang-orang yang
menyombongkan diri, "Sesungguhnya
kami pengikut kamu; bmaka dapat-
kah kamu melepaskar dari kami
scbagian siksaan dari A p i ~
49. Corang-orang yang me-
nyombongkan diri berkata, "Sekarang,
kita semua berada di dalamnya, se-
sungguhnya Allah telah menghakimi
di antara hamba-hamba-Nya."
Juz 24
a7 : 39; 14: 22; 34: 32. b14 : 22. c7 : 40; 34 33.
2609.. Isyarat yang terkandung dalam kata-kata, "Mereka dihadapkan
kepadanya pagi dan petang, " boleh jadi mengisyaratkan siksaan bagi orang-orang
kafrr yang akan diderita mereka di alam barzakh, yang merupakan tahap pertengaban
dan tempat penyungguhan derita atau babagia jadi lengkap. Perwujudan lengkap
lagi sempuma bagi surga dan neraka, akan terjadi pada Bari Pembalasan.
1617
Surah 40
15. CIO ; 104; 30 ; 48; 58 ; 22. dl3 26.
AL-MU'MIN
b
106; 39 ; 72; 67 ; 9 - 10. l3
Juz 24
53. Pada hari itu tidak akan
bermanfaat bagi orang-orang aniaya
alasan mereka, dan dbagi mereka
ada laknat dan ada tempat tingga1
yang buruk.
1618
50. Dan berkata orang-orang
yang ada dalam Api kepada para pen-
jaga Jahannam, "Mohonkanlah kepada
Tuh.m-mu, supaya Dia berkenan
meringankan azab bagi kami barang
sehari."
2610. Usaha keras dan doa orang-orang kafir menentang nabi-nabi Allah terbukti
gagal, bukan bahwa semua doa mereka tidak diterima. Tuhan memang mengabulkan
doa-doa orang yang sedang sengsara dan sedih, bila ia meminta pertolongan kepada-
Nya, baik ia orang yang beriman atau orang kafir (27:63).
2611. Ayat ini mengajukan sebuah janji tegas kepada rasul-rasul Allah dan para
pengikut mereka bahwa perto[ongan dan sokongan Tuhan senantiasa beserta mereka
dan bahwa, biarpun mereka berusaha sekuat tenaga mereka, reneana-reneana jahat
orang-orang kafrr terhaclap mereka, pasti akan menemui kegagalan.
51. Mereka para penjaga itu,
berkata, a"Bukankah telah datang
kepadamu rasul-rasulmu dengan
Tanda-tanda nyata?" Mereka ber-
kata, "Ya, benar." Para penjaga
itu berkata, "Maka berdoalah
kamu." bTetapi, doa orang-orang
kafir itu sia-sia belaka
26
!O
R. 6 52. CSesungguhnya, tentu Kami
akan menolong para rasul Kami dan
orang-orang yang beriman,2611 di
dalam kehidupan dunia dan pada
hari ketika saksi-saksi akan berdiri.
Surah 40 AL-MU'MIN Juz24
54. aDan sungguh, Kami telah
memberi kepada Musa petunjuk, dan
Kami telah mewariskan kepada
Bani Israil Kitab Taurat.
55. Suatu petunjuk dan nasihat
bagi orang-orang yang berakai.
56. bMaka bersabarlah, se-
sungguhnya, janji Allah itu benar,
dan mintalah ampunan
26
!2 bagi
mereka atas dosa yang diperbual
mereka terhadap engkau
26
!2A dan
sanjunglah dengan pujian Tuhan
engkau pada waktu petang dan pagi.
57. Sesungguhnya, Corang-
orang yang berbantah tentang
Tanda-tanda Allah tanpa suatu dalil
yang telah datang kepada mereka,
tiada sesuatu dalam dada mereka
keeuali angan-angan besar
26
!3
yang mereka tidak akan pernah
meneapainya. Maka mohonlah per-
lindungan kepada Allah. Sesungguh-
nya, Dia Maha Mendengar, Maha
Meliha!.
a2 ; 88; 17 3; 23; 50; 32; 24. b30 ; 61. c40 ; 36.
2612. Ghafar ai-Mala'a berarti, ia meletakkan barang-barang itu dalam kantong,
lalu menutupi dan melindungi barang-barang itu. Ghafran dan maglifirah kedua-
duanya isim masdar (infmitive nouns) dari ghafara dan berarti perlindungan serta
pemeliharaan. Mighfar berarti topi baja, karena topi baja melindungi kepala. Dzanb
berarti kekurangan atau kelemahan yang membawa akibat merugikan. Dzanba-hu
berarti, ia mengikuti jejaknya, tidak beranjak dari jejaknya (Lane & Mufradat).
ISlighfar bukan saja diperlukan oleh orang-orang mukmin awarn, melainkan juga oleh
wujud-wujud suei, bahkan oleh nabi-nabi Allah. Sementara golongan pertarna
membawa istighfar untuk meneari perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan
datang dan pula terhadap akibat-akibat buruk kesalahan dan kekeliruan yang
diperbuat di masa lalu, maka golongan kedua mohon perlindungan terhadap kealpaan
dan kelemahan manusiawi yang dapat merintangi kemajuan misi mereka. Nabi-nabi
pun, makhluk manusia dan walau mereka terpelihara dari dosa, narnun mereka pun
1619
Surah 40
16. b15 86; 20
78; 27 63.
1620
AL-MU'MIN
17: 35: 20: 39 10.
c2 187: 6 4?' 25
a
l3
Juz 24
diwarisi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan insani, maka mereka
memerlukan istighfar guna memohon pertolongan dan perlindungan Tuban. Libat
pula catatan no. 2765.
2612A. Dzanbaka berarti, dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau; dosa-dosa
yang dltuduhkan musuh-musuh engkau seakan-akan engkau!ah melakukan dosa-dosa
ltu; kealpaan dan kelemahan dikau sebagai manusia. Libat eatatan no. 2765.
2613. Kibr berarti keangkuhan; keinginan atau hasrat menjadi besar; reneana-
reneana besar (Lane).
2614. Menumt alim ulama dan mufasirin, seperti Baghwi, Ibnu Hajar dan lain-
lain kata an-nas dalam ayat ini berarti Dajjal. Penafsiran itu mendapat dukungan
hadis terkenal, ialah, "Sejak Adam dieiptakan hingga Hari Kiamat tak pernah ada
58. Pastilah, penciptaan se-
luruh langit dan bumi itu lebih be-
sar daripada penciptaan manusia;2614
tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.
59. aDan tidak sarna orang buta
dan orang melihat; dan tidak pula
orang-orang yang beriman dan
beramal shaleh sama dengan orang-
orang yang berbuat keburukan.
Sedikit pun kamu tidak mendapat
nasihat.
60. bSesungguhnya saat ke-
hancuran itu pasti akan datang;
tidak ada keraguan di dalamnya,
akan tetapi kebanyakan manusia
tidak beriman.
6I. cDan Tuhan-mu berfirman,
"Berdoalah kepada-Ku; Aku akan
mengabulkan bagi kamu. Akan
tetapi orang-orang yang me-
nyombongkan diri untuk beribadah
kepada-Ku, mereka niscaya akan
masuk ke dalam Jahannam dalam
keadaan terhina."
"
I
Surah 40
15; 64: 4. C7 : 12; 23 103.
AL-MU'MIN
Q l7 : 13; 41: 38.
Juz24
makhluk lebih besar dari Dajja! (Bukhari). Hadis illl mengisyaratkan kepada
keperkasaan Dajjal, dan karena ia seorang penipu dan pendusta besar, maka orang-
orang mukmin diperingatkan agar senantiasa berjaga-jaga terhadap bahaya tertipu
atau terpesona oleh semarak dan kebesaran duniawinya. Mengingat akan hadis ini
kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini agaknya bahwa kekuatan-kekuatan
kegelapan, yang di antaranya Dajal adalah wakilnya terbesar, betapa pun perkasa
dan berkuasanya, mereka tidak akan mampu menahan kemajuan Islam, dan bahwa
kekuatan-kekuatan itu pada akhimya akan ditaklukkan oleh Islam. Ayat ini dapat
berarti pula bahwa meskipun sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan jagat
raya yang diciptakan oleh Tuhan, manusia dalam kesombongan dan kecongkakannya
menolak menyambut seman Ilahi.
R. 7 62. aAllah yang menjadikan
bagi kamu malam, supaya kamu
beristirahat di dalamnya, dan siang
untuk melihat. Sesungguhnya Allah
mempunyai karunia atas manusia,
tetapi kebanyakan manusia tidak
bersyukur.
63. bDemikianlah Allah, Tuhan-
mu, Pencipta segala sesuatu, tiada
Tuhan selain Dia, maka kemanakah
kamu dipalingkan?
64. Demikian pulalah telah
dipalingkan orang-orang yang
mengingkari Tanda-tanda Allah.
65. Allah adalah Dia, Yang
telah menjadikan bagimu bumi
sebagai tempat tinggaI, dan langit
sebagai bangunan un/uk per-
lindungan, Cdan telah memberi
kamu bentuk dan menjadikan
bentukmu sempurna, dan memberi
kamu rezeki dengan barang-barang
baik. Demikianlah Allah, Tuhan-mu.
Maha Berbarkat-lah Allah Tuhan
semesta alam.
1621
13 - 15; 35 12.
41; 36: 83.
Surah 40
"'" I;\ /\ _\ '9\ ,_
\;)1
.. ", ;..;.0: ...
C22 : 6; 23:
118; 3: 48; 16
AL-MU'MIN
a39 : 12; 98 6. b6 : 57; . 39 65.
d2 : 29; 22: 67; 30 41. e 2
Juz 24
1622
2615. Liliat catatan no. 1932.
2616. Telah menjadi kehendak dan takdir Habi, Yang memberi hidup dan
menyebabkan mati, babwa suatu bangsa - bangsa Arab - yang secara akhlak
dan ruhani dapat dikatakan telab mati, kin! akan bangkit kembali menerirna hidup
66. Dia-Iah Yang Hidup, tiada
Tuhan selain Dia. aMaka berdoalah
kepada-Nya dengan mengikhlaskan
ketaatan kepada-Nya. Segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alamo
67. bKatakanlah, "Sesungguh-
nya aku telah dilarang menyembah
mereka yang kamu sem selain
Allah, sejak telah datang kepadaku
Tanda-tanda yang nyata dari Tuhan-
ku dan aku telah diperintahkan
menyerahkan diri hanya kepada
Tuhan semesta alam."
68. Dia-Iah cYang telah men-
ciptakan kamu dari tanah,2615 ke-
mudian dari air mani, kemudian dari
segumpal darah, kemudian Dia
mengeluarkan kamu sebagai
seorang anak, kemudian supaya
kamu mencapai kedewasaanmu,
kemudian kamu menjadi tua, dan
sebagian dari antaramu ada yang
diwafatkan sebelum itu, dan supaya
kamu sampai kepada batas waktu
yang telah ditetapkan dan supaya
kamu menggunakan aka!.
69. dDia-lah Yang meng-
hidupkan dan Yang mematikan, edan
apabila Dia memutuskan suatu hal,
maka Dia berfirman tentang hal itu,
"Jadilah!" Maka jadilah itU."16
,.
Surab 40 AL-MU'MIN Juz24
R. 8 70. aTidakkah engkau melihat
orang-orang yang bertengkar tentang
Tanda-tanda Allah? Kemanakah
mereka dipalingkan!
71. Mereka yang mendustakan
Kitab dan apa-apa yang Kami kirim
bersama rasul-rasuI Kami, maka
seaera mereka akan mengetahui
e
akibatnya,
72. bTatkala beJenggu me-
lingkari leher mereka, dan begitu
pula rantai-rantai. Mereka akan
diseret,
73. cKe dalam air mendidih,
kemudian di dalam Api mereka akan
dibakar.
74. Kemudian akan dikatakan
kepada mereka, "Di manakah
tuhan-tuhan yang dahulu kamu
persekutukan?
75. "Selain Allah?" Mereka
berkata, d"Mereka itu telah lenyap
dari kami. Bahkan bukan itu saja,
tidak pernah sebeJum itu kami
memohon kepada sesuatu selain
Allah." Demikianlah Allah akan
menyesatkan orang-orang kafir.
76. Hal demikian adalah di-
sebabkan kamu dahulu bersuka-ria
di bumi tanpa hak, dan oleh karena
kamu berlaku sombong.
baru dengan perantaraan Rasulullah s.a.w.; dan tiada seorang pun dapat
mengha1angi dan menggagalkan takdir Habi itu.
1623
a 13 : 14; 22: 9; 31 21. b36 : 9; 76: 5. c55 : 45; 78: 26. d41 49.
Surah 40 AL-MU'MIN Juz 24
1624
77. GMasuklah pintu-pintu
Jahannam untuk tinggal lama di
dalamnya, maka sangat buruklah
tempat tinggal orang-orang
sombong.
78. Maka bersabarlah engkau.
Sesungguhnya, janji Allah pasti
sempurna, bmaka jika Kami
memperlihatkan kepada engkau se-
bagian yang Kami janjikan kepada
mereka atau Kami mewafatkan
engkau, maka kepada Kami mereka
akan dikembalikan
2617
79. Dan sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul-rasul sebelum
engkau, cdari antara mereka ada
sebagian yang Kami ceriterakan
kepada engkau, dan dari antara
mereka ada sebagian yang tidak
Kami ceritakan kepada engkau. Dan
dtidak mungkin bagi seorang rasul
membawa suatu Tanda, kecuali se-
izin Allah,2618 tetapi, apabila perintah
Allah datang, diputuskannyalah
dengan benar, dan merugilah ketika
itu orang-orang yang berpegang
kepada kebatilan.
G16 : 30; 39 73. blO ' 47' 13 41; 43 43. c4 : 165. d 13 39' 14 12
2617. Ayat ini mengandung dua asas agamawi: (l) Kebenaran pada akhirnya
harus menang, tetapi sebelum keberhasilan datang kepada orang-orang pilihan
Tuhan, mereka harus melalui aneka macam cobaan dan penderitaan hebat, dan
keimanan mereka diuji hingga terbukti Iulus dalam ujian itu. (2) Nubuatan-nubuatan
" berisikan peringatan tentang azab bagi orang-orang kafrr itu bersyarat dan dapat
ditunda, dicabut kembali atau malahan dibatalkan. Kata ba'd berarti, bahwa tidak
semua nubuatan yang mengandung ancaman itu menjadi sempuma sepenuhnya.
Nubuatan itu berubah menurut perubahan sikap orang-orang kafrr.
2618. Meskipun nubuatan-nubuatan yang berisikan peringatan-peringatan dan
73-74.
Surah 40
22-23; 36 6-8; 23
: 43.
AL-MU'MIN
16 : 6; 23: 22; 36: 72-74. b16
c16 : 37; 27 70; 30
a6 : 143;
Juz24
R. 9 80. GAllah Yang telah men-
jadikan bagimu binatang berkaki
empat, supaya kamu menunggangi
sebagian darinya dan sebagiannya
kamu makan.
81. bDan bagi kamu di
dalamnya ada manfaat-manfaat, dan
supaya dengan perantaraannya
kamu dapat memenuhi hasrat'619
yang ada di dalam dadamu. Dan di
atasnya dan di atas bahtera-bahtera
kamu diangkut.
82. Dan Dia memperlihatkan
kepadamu Tanda-tanda-Nya, ke-
mudian, manakah Tanda-tanda Allah
akan kamu ingkari?
83. Apakah mereka ctidak
bepergian di bumi supaya mereka
dapat melihat bagaimana ke-
sudahan orang-orang sebelum
mereka? Mereka itu lebih banyak
daripada mereka, dan lebih hebat
kekuatannya dan lebih hebat
peninggalan-peninggalan mereka di
bumi, maka tidak berguna kepada
mereka apa-apa yang telah mereka
usahakan.
1625
ancaman-ancaman yang dirnaksudkan bagi orang-orang kafir itu dapat ditangguhkan,
dibatalkan atau dihapuskan, namun bila mereka menutup pintu taubat untuk diri
mereka sendiri, lalu mereka menjadikan diri mereka pantas menerima azab Ilahi, maka
mereka akan diazab juga. Tetapi tidak menjadi wewenang nabi untuk menetapkan,
bila dan bagaimana mereka akan diazab.
2619. Haajah berarti hajat; keperluan, hasrat; benda yang dibutuhkan atau
diperlukan (Lane).
1627
Surah 40 AL-MU'MIN
1626
"10 52, 91. blO 92.
2620. Bila kejahatan orang-orang kafir sudah melampaui batas, dan takdir Ilahi
-yang memutuskan bahwa mereka itu harus diazab - mulai berlaku, maka
pengakuan iman mereka tidak akan berguna lagi, dan taubat pun pada saat ltu
terlambatlah sudah.
84. Maka ketika datang kepada
mereka rasul-rasul mereka dengan
Tanda-tanda yang nyata, mereka
bersuka ria dengan apa yang ada
pada mereka dari ilmu, dan me-
ngepung mereka dengan apa yang
dahulu mereka l'erolok-olokkan.
85. QKemudian ketika mereka
menyaksikan azab Kami, mereka
berkata, "Kami beriman kepada
Allah Yang Esa dan kami meng-
ingkari apa yang pernah kami
persekutukan dengan Dia."
86. bMaka tidak bermanfaat
bagi mereka iman mereka apabila
mereka melihat azab Kami
2620
Itulah sunnah Allah yang telah
berlalu terhadap hamba-hamba-Nya,
dan rugilah di sana orang-orang
kafir.
Juz24
,.
Sebelum Hijrah
55, dengan bismillah
6
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain
Surah 41
HA MIM AS-SAJDAH
Surah ini berJudul Haa Miim As-Sajdah dan dikenal juga dengan judul
Fushshilat.
Sebagai Surah kedua dari kelompok tujuh Surah Haa Miim, Surah ini mempunyai
persamaan yang sangat dekat dengan Surah sebelumnya dan Surah-surah berikutnya
di dalam gaya bahasa dan pokok pembahasan, dan seperti Surah-surah lainnya Surah
ini pun diturunkan di Mekkah ketika perlawanan terhadap Islam kian bertambah
sengit, nekad, lagi gencar. Jika menjelang akhir Surah terdahulu orang-orang kafir
diperingatkan, bahwa bila azab !lahi menimpa mereka, pernyataan iman dan taubat
mereka tiada gunanya lagi, maka Surah ini mulai dengan pemyataan, bahwa orang-
orang yang menutup jalan hati mereka dan dengan gigih menolak mendengarkan
Alquran, itulah yang menyebabkan mereka mustahak menerima azab. Selanjutnya
dinyatakan, bahwa Alquran mengandung segala yang diperlukan untuk
pengembangan akhlak manusia, dan menjelaskan selanjutnya lagi selengkapnya
segala akidah, ajaran, dan asas pokoknya dalam bahasa yang terang, tegas, dan
mudah dipahami. Dikutipnya pula sebagai dalil, peristiwa penciptaan alam semesta
dalam jangka enam masa atau tahap, untuk membuktikan kebenaran Tauhid !lahi
(Keesaan Tuhan); dan lebih lanjut dikatakannya, bahwa semua nabi membawa
Amanat yang sarna, yakni Tauhid !lahi. Malahan para nabi dari masa dahulu, seperti
Nabi Hud a.s. dan Nabi Saleh a.s., sama-sama mengajarkan paham itu juga. Kemudian
dinyatakannya bahwa bila seorang nabi-baru datang ke dunia, para pemimpin
kekafiran berusaha membungkam suara kebenaran dan mengumandangkan berbagai-
bagai teriakan keras melawannya dan berusaha mengacaukan alam pikiran orang-
orang dengan menggunakan segala macam tipuan dan dalih, tetapi kepalsuan tidak
pemah berhasil meredam suara kebenaran. Dengan cara yang sama, segala daya
upaya para penentang Rasulullah s.a.w. akan menjumpai kegagalan. Para malaikat
Allah akan turun kepada orang-orang yang beriman kepada beliau dan terus
mendampingi beliau dalam segala kesukaran, seraya menghibur dan menenangkan
hati mereka, merahmati upaya-upaya mereka, dan mengabarkan kepada mereka,
bahwa mereka akan mewarisi ralunat !lahi di bumi ini dan akan menjadi tetamu !lahi
di akhirat. Surah ini selanjutnya mengatakan, bahwa malam kedosaan dan kejahatan
Surah 41 HA MIM AS-SAJDAH
akan berialu dan matahari ketakwaan dan Tauhid Ilahi akan menyinari lanah Arabia;
dan sualU kaum yang berabad-abad lamanya merangkak-rangkak dalam kegelapan-
kejahilan, akan memperoleh hidup bam; dan Islam, setelah membenamkan akar
dengan dalamnya di tanah Arabia, akan menyebar dan meluas ke pelosok-pelosok
terjauh bumi ini. Pembahan hebat dan gemilang ilU akan menjadi kenyataan, berkat
ajaran luhur Kitab yang menakjubkan ini - Alquran. Hanya Tuhan Sendiri-Iah Yang
mengetahui betapa dan kapan benih kebenaran yang telah disemaikan oleh
Rasulullah s.a.w. di tanah Arabia akan berkembang dan lUmbuh menjadi sebatang
pohon raksasa, namun perlUmbuhan ilU mempakan sualU kehamsan, dan di bawah
naungannya yang sejuk lagi nyaman ilU, bangsa-bangsa besar akan berteduh.
1628
Juz24
"
a
l I.
b
40 : 2: 42 : 2: 43 : 2: 44 : 2; 4; 2; 46 2.
c.,
3: 40 3: 4; : 3: 46 : 3. ,-
d
ll 2.
e.
20; 2; ;7; 3; 25;
1
6 :
,
: 48 9. 26; 17 47; 18 ;8.
1629
2620A. Libat catatan no. 2592.
2621. Ayat ini melukiskan orang-orang ingkar mengatakan secara menyindir
kepada Rasulullah s.a.w., "Ajaran anda terlalu baik unlUk diterima kami, orang-orang
berdosa; dan cita-cita anda terialu mulia unlUk dimengerti dan dilaksanakan oleh
kami." EHa kata-kata ilU dianggap telah diucapkan dengan kesungguhan hati, maka
kata-kala ilU berarti. "Kami telah bertekad bulat tidak menerima ajaran anda. Kami
telah menulUp semua jalan hati, mata, dan telinga kami terhadap ajaran llU."
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bMaha Terpuj i, Maha
Mulia.2620A
3. CAlquran diturunkan dari
Tuhan, Maha Pemurah. Maha
Penyayang.
4. dSebuah Kitab yang telah
dijelaskan Ayat-ayatnya, yang dibaca
berulang-ulang, berbahasa Arab bagi
kaum yang mengetahui,
5. epemberi khabar suka dan
pemberi peringatan. Tetapi ke-
banyakan mereka berpaling dan
mereka tidak mendengar.
6. IDan mereka berkata, "Hati
kami dalam tutupan terhadap apa
yang kamu panggil kami kepadanya,
dan dalam telinga kami ada sumbat-
an,2621 dan di antara kami dan
engkau ada pembatas. Maka ber-
buatlah engkau, sesungguhnya kami
pun berbuat."
Surah 41
7. 26: 95 bll : 12: 84
20: 77 : 28.
HA MIM AS-SAJDAH Juz 24
2622. Tak mungkin memperkirakan panjangnya "dua har]" itu. Jangkauannya
" mungkin sampai ribuan tahun. Malahan dalam Alquran, yawn (hari) telah disebut
sama dengan seribu tahun (22:48) atau malahan sama dengan lima puluh ribu tahun
(70:5). Menjadikan bumi dalam dua hari dapat berarti dua tahap yang harus dilalui
oleh bumi, dari zat tak berbentuk berangsur-angsur berkembang menjadi bentuk
tertentu sesudah mendingin dan memadat.
1630
R. 2 10. Katakanlah, "Apakah kamu
sungguh ingkar kepada Dzat Yang
menciptakan bumi dalam dua
hari?2622 Dan, kamu menjadikan
bagi-Nya sekutu-sekutu?" Itulah
Tuhan seluruh alamo
II. cDan Dia menjadikan di
dalamnya gunung-gunung di atasnya,
dan memberkati di dalamnya, dan
Dia menentukan di dalamnya kadar
makanan-makanannya dalam empat
hari.'623 Sama rata bagi semua
peminta.'624
7. QKatakanlah,"Aku hanya-
lah seorang manusia seperti kamu,
diwahyukan kepadaku, bahwa
Tuhan kamu adalah Tuhan Yang
Maha Esa; maka tetaplah di jalan
yang lurus kepada-Nya dan
mintalah ampun kepada-Nya." Dan
"elakalah bagi orang-orang musyrik,
8. Orang-orang yang tidak
membayar zakat dan mereka itulah
orang yang ingkar kepada akhirat.
9. bSesungguhnya orang-orang
yang beriman dan beramal shaleh,
bagi mereka ganjaran yang tidak
putus-putusnya.
12: 18 : Ill: 21 : 109.
cl3 4: 15 :
Surah 41 HA MIM AS-SAJDAH Juz24
12. Kemudian Dia mengarah-
kan perhatian ke langit, ketika itu
masih merupakan asap, lalu Dia
berfirman kepa(janya dan kepada
bUnli, "Datanglah kamu berdua
dengan rela ataupun terpaksa.
2625
Keduanya menjawab, "Kami berdua
datang dengan rela."2626
1631
2623. "Dua hari" atau tahap-tahap yang disebut dalam ayat sebelum ini, yang
harus dilalui oleh bumi sebelum bumi memperoleh bentuk seperti sekarang, termasuk
di dalam "empat hari" yang disebut dalam ayat ini; sedang "duG hari" tambahannya
itu dimaksudkan dua tahap penempatan gunung-gunung, sungai-sungai, dan
sebagainya dan pertumbuhan kehidupan nabati dan hewani di atasnya. Lihat pula
ayat 13. Kata-kata, "Dia menentukan di dalamnya kadar makanan-makanannya, "
berarti, bahwa bumi itu sepenuhnya mampu dan selamanya akan tetap mampu
menjamin makanan untuk semua makhluk yang hidup di atasnya.
2624. Ungkapan "sarna rata bagi semua peminta" dapa! mengandung arti,
bahwa makanan yang disediakan oleh Tuhan di bumi ini dapat diperoleh tiap-tiap
pencahari yang berusaha mendapatnya sesuai dengan hukum alamo Ungkapan itu
dapa! pula berarti bahwa segala kepentingan jasmani dan keperluan manusia lainnya
telah dijamin dengan kecukupan dalam makanan yang tumbuh dari bumi. Maka
kekhawatiran bahwa bumi pada suatu ketika tidak dapat lagi menumbuhkan cukup
makanan bagi penduduk bumi yang cepat bertambah itu, sungguh tidak beralasan.
"Bumi ini dapa! rnenjamin makanan, sera! dan segala hasil pertanian lain, yang
diperlukan bagi 28 biliun jiwa, sepuluh kali lipat jumlah penduduk bumi dewasa ini
(Prof. Colin Clark, direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi Pertanian dari Universitas
Oxford). Baru-baru ini FAO (United Nations Food and Agricultural Organization)
yaitu organisasi urusan makanan dan pertanian PBB menjelaskan dalam laporannya,
"Keadaan Makanan dan Pertanian 1959," bahwa persediaan makanan dunia
berkembang dua kali secepat pertambahan penduduknya.
2625. Kurhan atau karhan dalam kedua bentuknya, ialah katabenda (ism)
masdar dari kata kariha (ia tidak menyukai); yang pertama (kurhan) berarti, apa
yang kamu sendiri tidak menyukai, dan yang kedua (kurhan) berarti, apa yang kamu
terpaksa mengerjakannya, bertentangan dengan kemauanmu sendiri atas kehendak
orang lain. Fa'alahu karhan berarti, ia melakukannya karena terpaksa (Lane).
2626. Ayat ini berarti bahwa segala sesuatu di dalam alam semesta ini tunduk
kepada dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum tertentu. Segala sesuatu tidak
mempunyai kebebasan berbuat. Hanya manusialah yang dianugerahi kehendak atau
pikiran menuruti ataupun menentang hukum IIahi, dan bukan tidak jarang ia
mempergunakan pikirannya yang membawa kerugian kepada dirinya sendiri. ltu
pulalah arti dan maksud ayat 33:73.
Surah 41
6, b40 : 31-32.
1632
HA MIM AS-SAJDAH
15. Ketika datang kepada
mereka rasul-rasul dari depan me-
reka dan dari belakang mereka,2627A
"langanlah kamu menyembah selain
Allah." Mereka berkata, "Sekira-
nya Tuhan kami menghendaki,
tentulah Dia telah menurtlnkan
malaikat-malaikat. Maka sesungguh-
nya kami ingkar dengan apa yang
kamu diutus."
13, Maka Dia menciptakannya
tujuh langit dalam dua hari,2627 dan
Dia mewahyukan kepada tiap-tiap
langit tugasnya. aDan, Kami
menghiasi langit bawah dengan
lampu-Iampu, dan memeliharanya.
Ini adalah takdir dari Yang Maha
Perkasa. Maha Mengetahlli.
14. Tetapi sekiranya mereka itu
berpaling, maka katakanlah, b"Akli
memperingatkall kamu tentang suatu
azab yang membinasakan seperti
azab kaum 'Ad dan Tsamlld."
Juz 24
a 15 17: 37 7: 67
2627. Dalam ayat 10 dan II dinyatakan bahwa pembuatan bumi ini memerlukan
waktu dua hari, dan penempatan gunung-gunung, sungai-sungai, dan sebagainya
di atasnya serta penempatan kehidupan nabati dan hewani dalam dua hari lain lagi.
Tetapi, dalam ayat ini disebutkan bahwa seperti halnya bumi, tata surya beserta
planit-planit serta satelit-satelitnya juga memerlukan waktu dua hari menjadi
sempurna. Jadi, seluruh alam semesta terjadi dalam waktu enam hari, yang sesuai
benar dengan penuturan ayat 7:55 dan 50:39. Dengan mengambil kata yaum dalam
artl "tahap", maka ketiga-tiga ayat, ialah ayat-ayat 10, 11, dan 13, bersama-sama akan
berarti bahwa seluruh alam semesta kebendaan menjadi genap dalam enam tahap.
Sesudah alam semesta ini tereipta. makhluk manusia terwujud dan kejadiannya pun
menjadi sempurna da1am enam tahap (23:13-15).
2627A. Para rasul Allah terus-menerus muneul sepanjang masa kehidupan
bangsanya.
,.
Surah 41
25; 36 66,

,tJ' ,,-:',

HA MIM AS-SAJDAH Juz 24
16. Adapun tentang kaum 'Ad,
mereka berlaku sombong di bumi
tanpa hak, dan mereka berkata,
"Siapakah lebih hebat dari kami
dalam kekuatan?" Apakah mereka,
tidak melihat bahwa Allah, Yang men-
ciptakan mereka, Dia lebih hebat
dari mereka dalam kekuatan? Tetapi
mereka menolak Tanda-tanda Kami.
17. Maka Kami mengirimkan
kepada mereka angin sangat ken-
cang dalam beberapa hari yang naas
itu, supaya Kami membuat mereka
merasakan azab kehinaan dalam
kehidupan di dunia. Dan tentulah
azab alam akllirat itu lebih hina, dan
mereka tidak akan ditolong.
18. Adapun tentang kaum
Tsamud, telah Kami beri m'ereka
petunjuk, tetapi mereka lebih me-
nyukai kebutaan daripada petunjuk;
maka menimpa mereka malapetaka
azab yang hina, disebabkan apa
yang telah mereka usahakan.
19. Dan Kami selamatkan
orang-orang yang beriman dan yang
bertakwa.
1633
R. 3 20. Dan ingatlah hari ketika
dihimpun amusuh-musuh Allah ke-
pada Api, dan mereka akan dibagi
dalam kelompok-kelompok.
21. Hingga, apabila mereka
sampai kepadanya, menjadi saksi atas
mereka btelinga mereka dan mata
mereka dan kulit mereka mengenai
apa yang telah mereka kerjakan.
2628
Surah 41 HA MIM AS-SAJDAH
2828. Mata dan telinga orang-orang berdosa akan menjadi saksi terhadap orang-
orang ingkar dengan tiga jalan; (I) Akibat-akibat buruk perbuatan mereka akan meng-
arnbil bentuk fisiko (2) Anggota-anggota badan mereka sendiri rusak akibat penyalah-
gunaan, keadaan demikian menjadi saksi terhadap mereka, dan (3) Segala gerak-gerik
anggota-anggota badan mereka, yang diabadikan, akan diperlihatkan pada Hari Kiarnat.
2629. Kulit memainkan peranan paling penting dalarn perbuatan-perbuatan
manusia. Kulit bukan saja mencakup indera peraba, melainkan juga semua indera
lainnya. Jikalau dosa mata dan telinga terbatas pada penglihatan dan pendengaran
saja, maka dosa-dosa "kulit" meluas ke segala anggota atau bagian badan.
2630. Sesunggubnya segala dosa merupakan akibat kekurangan irnan yang
hidup kepada Tuhan.
22. Dan mereka berkata
kepada kulit mereka,2629 "Mengapa
kamu telah memberikan kesaksian
terhadap kami?" Kulit mereka akan
menjawab, "Allah-lah Yang telah
membuat kami berbicara seperti Dia
telah membuat berbicara segala
sesuatu, dan Dia-Iah Yang pertama
kali telah menciptakan kamu dan
kepada Dia-lah kamu dikembalikan.
23. "Dan, kamu tidak dapat
menutupi aib bahwa, telingamu dan
matamu dan kulitmu menjadi saksi
melawan kamu, tetapi kamu
menyangka, bahwa Allah tidak
mengetahui kebanyakan dari apa
yang kamu kerjakan.
24. "Dan itulah sangkaanmu
yang kamu sangkakan kepada
Tuhan_mu
2630
yang telah mem-
binasakanmu, maka kamu telah
menjadi di antara orang-orang yang
rugi. "
1634
Juz 24 Surah 41
138; 7 39; 13 31: 46 19.
HA MIM AS-SAJDAH Juz24
25. aJika mereka bersabar,
maka Api tempat-tinggal bagi
mereka; dan jika mereka mengemUka-
kan alasan maka mereka tidak
, b
termasuk orang-orang yang
d
1 I 2631
Itenma a asan-a asannya.
26. Dan Kami menetapkan
bagi mereka ternan-ternan yang me-
nampakkan indah
2632
bagi mereka
apa yang ada di hadapan mereka
dan apa yang di belakang mereka
dan sempurnalah atas mereka
firman Allah di antara umat-umat
Cyang telah berlalu sebelum mereka
dari j in dan manusia, sesungguhnya
mereka itu orang-orang rugi.
1635
2631. Keburukan orang-orang ingkar itu begitu busuk dan jijiknya sehingga
mereka tidak akan dianugerahi atau dikembalikan ke dalam haribaan karunia IIahi;
atau artinya ialah, orang-orang ingkar malahan tidak akan diizinkan mendekati
'atabah (ambang pintu) 'Arasy IIahi untuk memohon kasih-Nya.
2632. Kawan-kawan buruk orang-orang ingkar mengagumi dan memuji
perbuatan-perbuatan buruk mereka, dengan demikian membuat perbuatan-perbuatan
itu bagi mereka nampak terpuji. Sekutu-sekutu yang buruk itu kelak akan memperoleh
porsi hukuman, bersama orang-orang yang terpedaya dan tertipu oleh mereka. Kata-
kata, "apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka," dapat
berarti, perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka meniru perbuatan-perbuatan
buruk bapak-bapak mereka.
2633. Pemuja-pemuja kegelapan senantiasa berusaha membungkam suara
Kebenaran dengan menimbulkan hiruk-pikuk terhadapnya dan telah berusaha
mengacaukan a1am pikiran orang-orang dengan menggunakan segala macam tipu
muslihat dan dalih.
R. 4 27. Dan berkata orang-orang
yang ingkar, "Janganlah kamu men-
dengarkan Alquran ini, melainkan
berbuat gaduhlah pada waktu pem-
bacaan-nya
2633
supaya kamu
menang.'"
Sural141
ell 104; 46: 14.
HA MIM AS-SAJDAH
Juz 24
2635. Dalarn kehidupan di sinilah malaikat-malaikat turon kepada orang yang
beriman untuk memberi mereka kata-kata penghibur dan pelipur lara, bila mereka
menarnpakkan keteguhan dan ketaballan di tengah-tengah cobaan dan kemalangan
yang bera!.
1636
2634. Dua kelompok atau golongan manusia, satu di antara jin dan lainnya di
antara manusia.
a
27
9 b
I; 32: 22. 33: 69; 38: 62.
28..aMaka, pasti Kami akan
merasakan kepada orang-orang
yang ingkar azab yang keras, dan
niscaya Kami akan membalas
mereka seburuk-buruk yang mereka
telah kerjakan.
29. Demikianlah balasan bagi
musuh-musuh Allah, yakni Api, bagi
mereka di dalamnya ada tempat-
tinggal yang lama. Sebagai balasan
karena mereka menolak Tanda-
tanda Kami.
30. Dan berkata orang-orang
yang ingkar, "Hai, Tuhan kami, per-
lihatkanlah kepada kami borang_
orang yang telah menyesatkan kami
dari antara jin dan manusia,'634
supaya kami menjadikan keduanya
di bawah kaki kami supaya mereka
menjadi orang terhina,"
31. CSesungguhnya orang-orang
yang berkata, "Tuhan kami Allah,"
kemudian mereka istiqamah, turun
kepada mereka malaikat-malaikat,
"Janganlah kamu takut, dan jangan
pula bersedih; dan berilah khabar
suka tentang surga yang telah di-
janjikan kepadamu
2635
Surah 41

__
1> "" "."
@-=.l)'-w
HA MIM AS-SAJDAH Juz 24
1637
32. "Kami adalah teman-
temanmu di dalam kehidupan dunia
dan di akhirat. Dan bagi akamu di
dalamnya apa yang diinginkan diri
kamu dan bagi kamu di dalamnya
apa yang kamu minta.
33. "Sebagai hidangan dari
Tuhan Yang Maha Pengampun,
Maha Penyayang."
R. 5 34. Dan, siapakah yang lebih
baik pembicaraannya dari orang yang
mengajak manusia kepada Allah
dan beramal shaleh serta berkata,
"Sesungguhnya aku termasuk orang-
orang yang berserah diri."
35. Dan tidaklah sarna kebaik-
an dan keburukan. bTolaklah ke-
burukan itu dengan cara yang
sebaik-baiknya,'636 maka tiba-tiba ia,
yang di antara engkau dan dirinya
ada permusuhan, akan menjadi
seperti seorang sahabat yang setia.
36. Dan, tiada yang dianugerahi
taufik itu selain orang-orang yang
sabar, dan tiada yang dianugerahi
taufik itu selain orang yang
mempunyai bagian besar dalam
kebaikan.
37. cDan, jika suatu godaan
dari syaitan menggoda engkau,
maka mohonlah perlindungan
kepada Allah. Sesungguhnya Dia
adalah Yang Maha Mendengar,
Maha Mengetahui.
a25 17. bl3 23; 28 55. c l2 : lOt.
Surah 41 HA MIM AS-SAJDAH Juz 24
" a l7 : 13; 40: 62. b22 6' 30: 51; 35: 28. c38 : 29.
38. aDan, dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah malam dan siang,
dan matahari, dan bulan. Janganlah
kamu bersujud kepada matahari dan
janganlah pula kepada bulan, dan
bersujudlah kepada Allah, Yang
telah menciptakan mereka,jika kamu
hanya kepada-Nya menyembah.
39. Tetapi, jika mereka ber-
laku sombong, sedang orang-orang
yang berada di sisi Tuhan engkau
bertasbih kepada-Nya pada malam
dan siang, dan mereka tidak pemah
merasa lelah.
40. Dan, dari antara Tanda-
tanda-Nya ialah engkau melihat bumi
menjadi gersang, btetapi apabila
Karoi menurunkan air ke atasnya, ber-
gerak dan berkembanglah ia. Sesung-
guhnya Dia, Yang telah menghidup-
kannya, pasti dapat menghidupkan
juga yang mati. Sesungguhnya Dia
berkuasa atas segala sesuatu.
41. Sesungguhnya, orang-orang
yang memutar-balikkan di antara
Ayat-ayat Kami, mereka tidak ter-
sembunyi dari Kami. Apakah Corang
yang dilemparkan ke dalam Api itu
lebih baik, atau orang yang datang
kepada Kami dengan aman pada
Hari Kiamat? Berbuatlah apa yang
kamu kehendaki, sesungguhnya apa
yang kamu lakukan, Dia Maha Melillat.
1638
2636. Karena anjuran kepada kebenaran sudah pasti diikuti oleh kesulitan-
kesulitan bagi penganjurnya, ayat ini menasihatkan kepada si penganjur supaya
bersabar dan bertabah hati menanggung segala kesulitan, dan malahan supaya
membalas keburukan, yang diterima dari penganiaya-penganiaya, dengan kebaikan.
Surah 41
C16 104; 26 : 196; 46 13.
HA MIM AS-SAJDAH
b
13 :- 7; 53: 33.
Juz24
42. Sesungguhnya orang-orang
yang ingkar kepada Zikir,2637
Alquran, ketika itu datang kepada
mereka, dan sesungguhnya itu
adalah Kitab yang mulia.
43. aKebatilan tidak dapat
mendekatinya, baik dari depannya
maupun dari belakangnya.
2638
Diturunkan dari Tuhan Yang Maha
Bijaksana, Maha Terpuji.
44. Tiada sesuatu yang dikata-
kan terhadap engkau melainkan apa
yang telah dikatakan terhadap rasul-
rasul sebelum engkau. Sesungguh-
nya bTuhan engkau Yang Empunya
pengampunan dan juga Yang Empu-
nya azab yang pedih.
45. Dan, sekiranya Kami men-
jadikannya CAlquran dalam bahasa
asing, niscaya mereka akan berkata,
"Mengapa tidak dijelaskan Ayat-
ayatnya? Apakah patul Alquran
dalam bahasa asing sedang rasul
orang Arab?" Katakanlah, "Itu bagi
orang-orang yang beriman sebagai
petunjuk dan penyembuh." Dan
orang-orang yang tidak beriman,
dalam telinga mereka ada sumbat-
an,2638A dan Alquran itu kabur bagi
mereka. Mereka akan dipanggil dari
suatu tempat yang amat jauh.
2639
2637. Alquran disebut dzikr, karena: (a) Alquran mengemukakan dan mengulang-
ulangi asas-asas dan ajaran-ajarannya dalam berbagai bentuk, dengan demikian
membuat manusia terus mengingat asas-asas serta ajaran-ajarannya: (b) Alquran
mengingatkan manusia akan ajaran-ajaran mulia yang pernah diturunkan di dalam
Kitab-kitab Suci terdahulu; dan (c) dengan beramal atas ajaran-ajarannya manusia
dapat menaiki puncak-puncak keluhuran ruhani (dzikr berarti pula kehormatan).
1639
Surah 41 HA MIM AS-SAJDAH
2638. Alquran adalah Kitab yang begitu menakjubkan, temyata tidak ada satu
pun di antara kebenaran-kebenaran, asas-asas, dan cita-cita agung yang diuraikan
oleh Alquran pernah disangkal atau ditentang oleh ajaran-ajaran zaman dahulu
ataupun oleh ilmu pengetahuan modern.
2638A. Arti yang terkandung di dalam Alquran itu samar-samar bagi mereka
serta keindahan dan kemanfaatan ajarannya tersembunyi dari mereka.
2639. Ungkapan, Mereka akan dipanggil dari suatu tempat yang amat jauh,
berarti bahwa pada Har! Pembalasan orang-orang ingkar tidak akan diizinkan
mendekati 'Arasy (singgasana) Tuhan Yang Mahakuasa, melainkan mereka akan
dipanggil dar! tempat yang sangat jauh untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan-
perbuatan buruk mereka. Ungkapan itu dapat juga berarti, bahwa orang-orang ingkar
telah menutup telinga mereka dar! mendengarkan Alquran serta menolak
memperhatikan dan merenungkannya sehingga Alquran itu tidak dapat dimengerti
oleh mereka, tidak ubahnya seperti suara kacau-balau yang didengar seseorang dari
tempat yang amat jauh.
2939A. isyarat ini tertuju kepada firman Tuban, "Rahmat-Ku meliputi segala
sesuatu." (7;157).
a lO 20; II : III; 20 130; 42 : 15. b3 183; 8 52; 17 : 8; 22 : 111.
1640
Juz 24
"
R. 6 46. Dan, sesungguhnya kami
telah memberikan kepada Musa
Kitab, maka timbullah perselisihan di
dalamnya. aDan sekiranya karena
tiada firman
2639A
yang terdahulu dari
Tuhan engkau, tentulah perkara itu
telah diputuskan di antara mereka.
Dan sesungguhnya mereka pasti
dalam keraguan yang menggelisah-
kan mengenainya.
47. bBarangsiapa beramal
shaleh, maka itu untuk manfaat diri-
nya sendiri; dan barangsiapa berbuat
keburukan, maka azabnya akan
menimpa atas dirinya. Dan, Tuhan
engkau sekali-kali tidak aniaya
terhadap hamba-hamba-Nya.
Surah 41
10-11; 17 : 84.

fJ I' t; ..,,,,,
01;JV'H
HA MIM AS-SAJDAH
JUZ XXV
al3 9; 35: 12. bl8 53; 28: 65. c40 75. d I I
e lO : 22; II : 11.
Juz 25
48. Kepada Dia-lah dikembali-
kan ilmu Kiamat itu. Dan tidak ada
buah-buahan yang keluar dari
kelopaknya dan atidak ada pula
perempuan mengandung dan tidak
pula melahirkan, melainkan dengan
sepengetahuan-Nya
2640
Dan pada
hari ketika Dia akan berseru kepada
mereka seraya belfirman, "Di
manakah sekutu-sekutu-Ku?" Me-
reka berkata, "Kami memberitahu-
kan kepada Engkau, tiada seorang
pun di antara kami menjadi saksi
alas itu."
1641
49. COan, lenyaplah dari mereka
apa yang mereka seru dahulu dan
mereka akan mengetahui dengan
yakin bahwa bagi mereka tidak ada
tempat melepaskan diri.
50. dManusia tidak jemu-jemu
mendoa untuk kebaikan; tetapi jika
keburukan menyentuhnya, ia ber-
putus asa dan melepaskan segala
harapan.
51. eDan, jika Kami membuat
dia merasakan rahmat dari Kami
sesudah suatu kemalangan me-
nimpanya, tentulah ia akan berkata,
"Ini memang hak bagiku
2641
dan aku
2640. Hanya Tuhan Sendiri mengetahui betapa benih yang telah disemaikan
oleh Rasulullah sendiri di tanah Arabia akan tumbuh, dan buah macam apa yang
akan dihasilkannya. Bila buah-buahannya busuk, tentu binasa, tetapi apabila buah-
buahannya sehat dan lezat, maka buah-buah itu akan dipelillara baik-baik.
Surah 41 HA MIM AS-SAJDAH Juz 25
2641. Sudah menjadi fittat manusia bahwa bila manusia berada dalam kesusahan,
ia putus asa dan cernas; tetapi, bila ia berada dalam keadaan makmur sentosa, ia
menjadi congkak dan angkuh dan bertingkah seakan-akan tak pemah malapetaka
menyentuhnya, dan dalam kesombongannya ia mulai menisbahkan segala
keberhasilannya kepada usaha dan kemampuannya sendiri.
2642. Ayat ini dengan kata-kala yang seterang-terangnya dan setegas-tegasnya
b
10; 17 : 84. 51: 21-22.
1642
tidak mengira Saat ini akan jadi
datang. Dan sekiranya aku di-
kembalikan juga kepada Tuhan-ku,
niscaya bagiku di sisi-Nya ada yang
sebaik-baiknya." Kemudian tentu
Kami akan memberitahukan kepada
orang-orang ingkar tentang apa yang
mereka telah kerjakan, dan niscaya
Kami akan membuat mereka
merasakan azab yang keras.
52. aDan, apabila Kami mem-
berikan nikmat kepada manusia, ia
berpaling dan menjauhkan diri; tetapi
apabila malapetaka menimpanya, tiba-
tiba ia mulai berdoa panjang-panjang.
53. Katakanlah, "Bagaimana
pendapatmu, jika Alquran ini
memang dari Allah, kemudian kamu
mengingkarinya; siapakah yang lebih
sesat dari orang yang telah melantur
jauh dari kebenaran?"
54. bSegera akan Kami per-
lihalkan kepada mereka Tanda-tanda
Kami di wilayah-wilayah
2642
dunia
ini dan di dalam diri mereka sendiri,
sehingga akan nyata kepada
mereka, bahwa Alquran itu benar.
Tidak cukupkah Tuhan engkau
bahwa Dia sebagai Saksi atas
segala sesuatu?
/'
Surah 41 HAMIMAS-SAJDAH Juz 25
55. Camkanlah, sesungguhnya
mereka itu ada dalam keragu-raguan
tentang pertemuan dengan Tuhan
mereka. Sadarilah, sesungguhnya
Dia meliputi segala sesuatu.
1643
menubuatkan, bahwa Islam akan tersebar bukan saja ke daerah berdekatan dengan
tanah tumpah darah bangsa Arab, melainkan juga ke bagian-bagian terjauh di dunia
ini, sebab afaq berarti wilayah-wilayah yang jauh (Lane).
1645
Rasulullah s.a.w. diperintahkan supaya mengundang seluruh umat manusia
kepada Ajaran lIahi yang paling sempuma dan paling akhir ini, dan tidak membiarkan
keaniayaan ataupun bujukan merintangi dan menghalang-halangi usaha beliau.
Menaati perintah-perintah Alquran atau menentangnya, demikian Surah ini
meneruskan, merupakan amal shaleh atau amal buruk. Perbuatan merekalah yang
menentukan nasib bangsa-bangsa serta perseorangan-perseorangan dan
menegakkan atau merusakkan hari depan mereka sendiri. Dalam kehidupan mereka
datang suatu hari, ketika perbuatan mereka akan ditimbang di atas neraca. Bila amal
shaleh mereka lebih berat dari amal buruk mereka, maka kenikmatan dan kebahagiaan
menunggu mereka. Bila, sebaliknya, amal buruk mereka melebihi amal shaleh mereka
mereka akan mendapati kehidupan penuh dengan sesalan dan keluhan. Kemudian:
Surah ini mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. telah bekerja sangat keras dan
menderita banyak demi kebenaran, dan hal itu semua tidaklah terdorong oleh tujuan-
tujuan pribadi. Karena penuh dengan nilai-nilai kebajikan dan peri kemanusiaan maka
perhatian dan keinginan beliau hanyalah semata-mata supaya manusia mengadakan
perhubungan hakiki lagi nyata dengan Tuhan. Adakah mungkin seorang yang
mengharapkan kebaikan bagi seluruh umat manusia dengan ikhlas dan jujur serupa
itu mempunyai kesanggupan mengada-adakan dusta terhadap Tuhan? Namun, kaum
beliau menuduh beliau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang paling keji di
antara segala dosa itu. Mengapakah mereka tidak dapat mengerti kenyataan
sederhana bahwa mengada-adakan dusta terhadap Tuhan itu racun yang mematikan
dan membawa kebinasaan total bagi si pendusta? Tetapi daripada menjadi binasa,
usaha keras lagi mulia Rasulullah s.a.w. itu menimbulkan hasil yang gilang gemilang,
dan perjuangan beliau mencapai kemajuan merata lagi pesat. Surah ini kemudian
menarik perbatian kita kepada gejala alam bahwa bilamana tanah kering kerontang
membutuhkan air, Tuhan menurunkan hujan dari awan. Demikian pula, bila tanah
ruhani telah menjadi gersang, maka Tuhan menurunkan hujan samawi dalam bentuk
Alquran. Kemudian, sesudah dengan singkat menyebutkan asas pokok bahwa
urusan-urusan negara Islam dan perkara-perkara lain yang menyangkut kepentingan
nasional harus diselenggarakan dengan jalan musyawarah bersama, Surah ini
meletakkan dasar hukum pidana Islam. Menurut hukum itu tujuan sebenatnya yang
mendasari hukuman ialah perbaikan akhlak orang-orang bersalah. Tidak tempat dalam
Islam untuk ajaran kebiaraan Kristen yang "menyerahkan pipi sebelah lainnya untuk
ditampar" dalam segala keadaan; tiada pula tempat bagi ajaran Yahudi, "mata dibayar
dengan mata dan gigi dibayar dengan gigi." Menjelang akhir, Surah ini mengatakan
kepada orang-orang kufur bahwa Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan tugas beliau.
Beliau hanyalah seorang Pemberi peringatan dan telah menyampaikan peringatan
itu kepada mereka. Beliau tidak dijadikan penjaga atas mereka. Beliau adalah
Kehidupan dan Nur; jalan beliau merupakan jalan yang menjuruskan kepada
penyempumaan tujuan hidup manusia. Pada akhirnya, Surah ini menyebutkan tiga
ragam wahyu IIahi.
1644
Sebelum Hijrah
54, dengan bismillah
5
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini, seperti halnya Surah yang mendahuluinya, juga diturunkan di
Mekkah, kira-kira pada waktu yang sarna; tapi, menurut Noldeke agak kemudian.
Dan Ibn Abbas, seperti diriwayatkan oleh Mardawaih dan Ibn Zubair, berpendapat
bahwa Surah ini diturunkan di Mekkah, ketika perlawanan terhadap Islam sedang
menjadi-jadi dan kaum Muslimin berada dalam keadaan sangat terjepi!. Surah yang
sebelumnya berakhir dengan keterangan bahwa tiap orang yang menentang dan
menolak ajaran IIahi sebenamya hanya.merugikan ruhnya sendiri, dan ia sendiri akan
menderita akibat penolakannya itu. Surah ini mulai dengan pemyataan bahwa
Alquran telah diturunkan oleh Tuhan Yang Mahaagung, Mahabijaksana, dan
Mahaperkasa; bila kaum seorang nabi menolak amanat-Nya, maka dengan berbuat
demikian mereka akan merugikan diri mereka sendiri.
ASY-SYURA
Surah 42
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan masalah penting mengenai turunnya Alquran dan
selanjutnya mengatakan bahwa dosa-dosa manusia banyak dan besar, namun
ampunan Tuhan jauh lebih besar dan rahmat-Nya tidak berhingga. Rahmat-Nya
berkehendak bahwa Alquran harus diturunkan guna melepaskan manus!a dari
belenggu dosa, tetapi olah dan tingkah manusia adalah demikian rupa keadaannya,
dari mencari faedah dari rahmat Tuhan itu ia malah menyembah tuhan-tuhan
buatannya sendiri. Maka Rasulullah s.a.w. diberi nasihat supaya tidak bersedih hati
atas apa yang diperbuat orang-orang kufur, karena beliau tidak ditugaskan bertindak
sebagai penjaga mereka. Kewajiban beliau hanyalah menyampaikan Amanat IIahi,
dan selebihnya adalah urusan Tuhan Sendiri. Kemudian, Surah ini menunjuk kepada
sunah IIahi yang beriaku untuk selamanya bahwa manakala perselisihan-perselisihan
timbul di antara para pengikut berbagai agama mengenai asas-asas pokok
,keagamaan, Tuhan membangkitkan seorang nabi untuk melenyapkan perbedaan-
perbedaan faham itu dan guna memirnpin mereka ke jalan yang lurus. Teapi, karena
asas-asas pokok segala agama itu sama, maka semua rasul mengiknti agama yang
sama -menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. "Agama" ini mendapatkan
penjelasan paling baik dan paling lengkap di dalam wahyu Alquran Suci dan oleh
karenanya agama itu mendapat nama khas- AI-Islam.
Surah 42
ASY-SYURA Juz 25
Surah 42
SI
---


ASY-SYURA
Q
I
: I. b
41
: 2; 43 : 2; 45 : 2; 46 : 2. c16 : 53; 22 : 65; 31 27. dB: 14
2643. Ha Mim dapat merupakan alih-alih kata hajiz-lIl-kitab (Penjaga dan
Pemelihara Alkitab) dan munazzil-ul-kitab (Yang menurunkan Alkitab), sebab semua
Surah yang dimulai dengan dua huruf singkatan ini terutama membahas saal wahyu
Alquran dan perlindungan serta penjagaannya.
2643A. Huruf 'ain adalah alih-alih kata AI-'Aliyy (Mahalubur); AI-'Alim (Maha
Mengetahui)p; AI-'Azhim (Mahabesar); AI-'Aziz (Mahagagah-perkasa). r:uruf sin
menampilkan As-Sami' (Maha Mendengar), dan huruf qat dapat menampJlkan AI-
Qadir (Maha Kuasa).
2643B. Dasa manusia itu besar, namun lebill besar lagi adalah rahmat Tuhan, yang
lebih cemerlan" dari semua sifat Bahi lainnya. Ralunat Tuhan dan pennahanan ampunan
para malaikat ::Otuk manusia, bergabung bersama-sama menjadi satu,
manusia dari hukuman Ilahi, dan manusia diberi tangguh agar dapat memperbaiki dm.
1. Akll baca Qdengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bMaha Terpuji, Maha
Mulia
2643
3. Maha Mengetahui, Maha
Mendengar, Maha Kuasa2643A
4. Demikianlah Dia mewahyu-
kan kepada engkau dan kepada orang-
orang sebelum engkau, Allah Yang
Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
5. CKepnnyaan Dia apa yang
ada di seluruh langit dan apa yang
ada di bumi. Dan Dia-lah Yang
Mahaluhur, Mahabesar.
6. Hampir saja seluruh langit
pecah dari atas mereka; ddan para
malaikat bertasbih dengan pujian
Tuhan mereka dan memohonkan
. k d' b ' 2643B
ampunan bagl mere alum!.
Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu
Dzat Yang Maha Pengampun,
Maha Penyayang.
1646
Juz 25
"
Surah 42
13. 114; 39 29; 43 : 4; 46
dl1 119
ASY-SYURA
23. b20
c6 : 93.
108; 88
Juz 25
7. Dan orang-orang yang
mengambil pelindung-pelindung
selain Dia, Al1ah Pengawas
2644
atas
mereka, adan engkau bukanlah
penjaga atas mereka.
8. Dan, demikianlah bKami
telah mewahyukan kepada engkau
Alquran dalam bahasa Arab,
Csupaya engkau dapat memberi
peringatan kepada penduduk
Ibukota,2645 dan orang-orang se-
kitamya, dan engkau memberi
peringatan tentang Hari Berkumpul,
yang mengenainya tidak ada
keraguan. Segolongan akan berada
di snrga, dan segolongan lagl dalam
Api yang menyala-nyala.
9. dDan, sekiranya Allah
menghendaki, tentulah Dia membuat
mereka satu umat; tetapi Dia
memasukkan siapa yang Dia
kehendaki ke dalam rahmat-Nya.
Dan orang-orang yang zalim tidak
ada bagi mereka pelindung dan
penolong.
1647
2644. Tuhan mengawasi kepercayaan-kepercayaan manusia yang menghinakan
martabat Tuhan, dan akan meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan akan
menyiksa mereka bila mereka tidak bertabat.
2645. Yang diisyaratkan itu mungkin Mekkah, sebab Mekkah pada ketika
Alquran diturunkan bukan saja merupakan ibukata tanah Arab, sebagai pusat
perdagangan dan palitik, melainkan telah ditakdirkan menjadi pusat keruhanian
seluruh dunia untuk segala zaman, dan dari haribaannya seluruh umat manusia
meneguk susu kehidupan ruhani. Secara geagrafis, Mekkah terletak di jantung hati
dunia. Alquran telah disebut pula Ummul-kitab (Induk segala Kitab), dan bahasa
Arab, yang dalarn bahasa itu Alquran diturunkan, disebut Ummul-alsinah (Ibu segala
bahasa), dan Mekkah disebut Ummul-qura (Induk segala kata atau !bukata).
63:
Surah 42
64. dl3 . 27' 29 2. c39
: 53.
ASY-SYURA
b6 : 15: 14 : II; 35
34 : 37; 39
17: 39 : 44.
13. CKepunyaan-Nya kunci-
kunci seluruh langit dan bumi, dDia
melapangkan rezeki bagi siapa yang
Dia kehendaki dan Dia menyempit-
kan. Sesungguhnya, tentang segala
sesuatu Dia Maha Mengetahui.
Juz 25
2646. Tuhan mengembangbiakkan umat manusia dengan jalan menjalin
perhubungan di antara suami-istri.
2647. Kata-kata, "Tidak ada semisal-Nya sesuatu pun," melenyapkan
kesalahfahaman yang mungkin timbul disebabkan kalirnat, "Tuhan telab membuat
segala sesuatu berpasangan," ialah, bahwa Tuhan juga memerlukan istri untuk
1648
10. aApakah mereka telah
mengambil pelindung-pelindung
selain-Nya? Tetapi Allah, Dia-Iah
Pelindung, dan Dia menghidupkan
yang mati, dan Dia berkuasa atas
segala sesuatu.
R. 2 11. Dan apa pun yang kamu
perselisihkan di dalamnya tentang
sesuatu, maka keputusannya ada pada
Allah. Katakaniah, "Inilah Allah
Tuhan-ku; kepada-Nya aku bertawakkal,
dan kepada-Nya aku kembali."
12. Dia bpencipta seluruh langit
dan bumi. Dia menjadikan bagi
kamu dari jenismu jodoh-jodoh; dan
dari binatang ternak pun pasangan-
pasangan, Dia mengembangbiak-
kan
2646
kamu di dalamnya. Tidak ada
semisal-Nya"47 sesuatu pun dan
Dia-Iah Yang Maha Mendengar,
Maha Melihat.
Surah 42
20; 20 130; 41 46.
ASY-SYURA Juz 25
15. aDan, mereka tidak ber-
cerai-berai, melainkan setelah datang
kepada mereka ilmu, Alquran,
karena iri hati di antara mereka.
bDan, sekiranya tidak karena suatu
ketetapan yang terdahulu dari Tuhan
engkau untuk masa tertentu, hal itu
niscaya telah diputuskan di antara
mereka. Dan, sesungguhnya orang-
orang yang telah diwariskan Kitab
sesudah mereka, pasti dalam
keraguan yang menggelisahkan
mengenainya.
a45 : 18; 98 : 5. blO
14. Dia telah menetapkan
kepadamu agama yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan
yang telah Kami wahyukan kepada
engkau, dan apa yang telah Kami
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa,
dan 'Isa, lalah, "Tegakkanlah
agama, dan janganlah kamu ber-
cerai-berai di dalamnya. Sungguh
berat bag! orang-orang musyrik yang
engkau seru mereka kepadanya.
Allah memilih bagi Dia Sendiri siapa
yang Dia kehendaki dan memberi
petunjuk kepadanya siapa yang selalu
tunduk. "
1649
dijadikan pasangan. Kala-kata itu perarti, tidaklah mungkin mengkhayalkan sesuatu
sebagai Tuhan. Tuhan jauh di atas pengamatan dan pengertian manusia. Maka,
sungguh bodohlah mencoba menemukan kesamaan antara sifat-sifat !labi dencran
sifat-sifat manusia, meskipun kedua-duanya mungkin mempunyai suatu p r s m ~ n
yang jauh dan tidak sempurna.
Surah 42 ASY-SYURA
1650
all: 1l3. bS : 50. c2 : 140; 10 : 42. d55 : 8; 57 : 26
2648. Rasulullah s.a.w. diperintahkan di sini supaya mengatakan kepada para
pengikut nabi-nabi terdahulu bahwa beliau beriman kepada semua Kitab Suc!, yang
telah diturunkan sebelum beliau. Oleh karena itu sama sekali tidak alO5an bagi mereka
berselisih dengan beliau.
2649. Kebenaran Islam telah ditegakkan dan orang-orang mulai masuk ke dalam
pangkuan Islam dengan berbondong-bondong; maka tidak ada gunanya bagi pihak
orang-orang kufur terus menerus mempertengkarkan dan meragukan asal agama
Islam dari Tuhan.
Juz 25
16. Maka oleh karena itu
serulah manusia kepada agama
ini. aDan bersiteguhlah engkau
seperti apa yang telah diperintahkan
kepada engkau, bdan janganlah
engkau mengikuti hawa nafsu mereka,
dan katakanlah, "Aku beriman
kepada apa yang diturunkan Allah
dari Kitab, dan aku diperintahkan
untuk adil di antara kamu. Allah adalah
Tuhan kami dan Tuhan kamu. CBagi
kami amal kami dan bagi kamu amal
kamu. Tidak ada perselisihan
2468
di
antara kami dan kamu. Allah akan
menghimpunkan kita dan kepada
Dia-Iah tempat kembali."
17. Dan orang-orang yang
berbantah mengenai Allah setelah
orang banyak menerima seruan-
Nya, bantahan mereka ditolak'649 di
sisi Tuhan mereka; dan atas mereka
kemurkaan dan bagi mereka azab
yang keras.
18. Allah-lah dYang
kan Kitab ini dengan benar dan
timbangan
2650
Dan, apakah yang
akan memberitahukan kepada
engkau, bahwa Saat itu telah dekat?
Surah 42
ASY-SYURA Juz 25
19. alngin cepat didatangkan
Saa! itu oleh mereka yang tidak
beriman kepadanya, dan orang-
orang yang beriman takut2
651
darinya, dan mereka mengetahui
bahwa sesungguhnya itu benar.
lngatlah sesungguhnya orang-orang
yang meragukan tentang Saat itu
pasti ada dalam kesesatan yang
jauh.
20. bAllah Maha Lembut
terhadap hamba-hamba-Nya. Dia
memberi rezeki kepada siapa yang
Dia kehendaki, dan Dia adalah Yang
Mahakuat, Mahaperkasa.
al3 .' 7. b6 104 22 C
; 64. 3: 146; 17 20; 3 146; 17 19
1651
2650. Tuhan telah menurunkan dua hal penting guna petunjuk dan faedah baoi
manUSIa; (a) "Alkitab," artinya hukum syariat, dan (b) "neraca," yaitu
patokan yang dengan patokan-patokan itu perbuatan manusia dinilai diadili diukur
dan ditimbang. Alau, "timbangan" itu dapat pula berarti sebab
Alquran merupakan timbangan (mizan) yang tak pemah keliru dalam meninlbang,
mana yang be.nar dan mana yang salah. Di tempat lain dalam Alquran (57:26)
ungkapan, "DIa telah menurunkan" telah dipakai juga mengenai "besi" yang
mengklO5kan kekuatan dan memperkokoh hukum-hukum Ilahi dan manusia.
. 2651. Karena orang-orang kufur tidak percaya kepada Hari Pembalasan, mereka
tldak. takut akan hari itu, maka mereka menuntut agar hari itu cepat-cepat datang,
letapI orang-orang beriman tahu bahwa pada hari yang mengerikan itu mereka harns
memberikan pertanggungjawaban mengenai perbuatan mereka dan oleh karena itu,
sementara mengadakan segala persiapan menyongsong hari itu mereka takut pula
menghadapi kedatangannya. '
R. 3 21. CBarangsiapa menghendaki
Iadang akhirat, Kami meningkatkan
baginya hasil ladangnya; dan
barangsiapa menghendaki ladang
dunia, Kami memberikan kepada-
nya bagiannya, tetapi di akhirat ia
tidak akan mempunyai bagian
2652
Surah 42 ASY - SYURA
2652. Mereka yang seluruh upayanya ditujukan guna memperoleh hal-hal
yang sia-sia dan tidak berharga dalam kehidupan ini, akan terluput dari rahmat
dan berkat kehidupan kekal di akhirat; tetapi, mereka yang mengadakan
persiapan guna menyongsong kehidupan yang akan datang, akan mendapat
karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada mereka tanpa ukuran dan tidak
kunjung berkurang.
2653. Dalam ayat 19 orang-orang kufur dinyatakan telah menolak, dengan
cara menghina, faham adanya kehidupan sesudah mati, dan meminta dengan nada
menantang supaya kehidupan sesudah mati itu datang segera, namun orang-
orang yang beriman - karena mereka sadar atas tanggungjawab mereka yang
besar itu - telah disebut takut menghadapi kehidupan sesudah mati itu. Dalam
ayat ini dinyatakan bahwa pada Hari Pembalasan keadaan orang-orang .kufur
akan terbalik. Mereka akan takut dihadapkan kepada akibat perbuatan buruk
mereka, sedangkan mereka yang beriman akan berbahagia di kebun-kehun
rahmat, dan berjemur di dalam sinar matahari cinta lIahi.
1652
Q 2 83: 13 30; 22 57: 68 35.
22. Apakah bagi mereka ada
sekutu-sekutu yang menetapkan
bagi mereka dari agama yang tidak
diizinkan Allah? Dan sekiranya tidak
ada keputusan akhir dari Allah,
tentll telah diputuskan di antara
mereka. Dan, sesungguhnya, orang-
orang aniaya bagi mereka ada azab
yang pedih.
2:'>. Engkau akan melihat orang-
orang aniaya merasa takut karena
apa yang telah mereka llsahakan,
dan azab itu tentu akan menimpa
mereka. aTetapi orang-orang yang
beriman dan berbuat amal shaleh,
mereka berada di kebun-kebun
surga.
2653
Mereka memperoleh apa
juga yang mereka inginkan di sisi
Tuhan mereka. Itu adalah karunia
besar.
Juz 25
1
Surah 42 SYURA ASY
2654. Kata-kata itu dapat juga berarti: (1) Aku tidak meminta kepadamu upah
karena mengajak kamu ke jalan Allah, kecuali oleh karena aku dan kamu terikat oleh
tali kekeluargaan, kekhawatiran akan kesejahteraan ruhanimu mendorongku berbuat
demikian. (2) Aku tidak meminta kepadamu upah atas usaha besar yang kulakukan
untuk faedah ruhanimu, melainkan supaya kamu belajar hidup dan berperilaku
bagaikan anggota keluarga sedarah-daging. (3) Aku tidak meminta upah atau imbalan
atas kekhawatiran dan cintaku kepadamu, kecuali dalam mengadakan perlawanan
terhadapku hendaklah kamu memperhatikan juga sedikit tali kekeluargaan yang ada
di antara aku dan kamu. (4) Aku tidak menghajatkan upah dari kamu kecuali kamu
hendaknya belajar menumbuhkan keinginan mencapai kedekatan kepada Tuhan (kata
qurba al1inya qurbah, yaitu, kedekatan). Arti terakllir ini sesuai dengan 25:58; di
tempat itu Rasulullah s.a. w. dilukiskan mengatakan, "Aku tidak meminta kepadamu
ba/asan untuk int, kecuali supaya barangsiapa menyukainya sendiri, baik/aii fa
menempuh jalan yang menuju kepada Tuhan-nya. /I
25. Apakah mereka itu ber-
kata, "la, lvluhammad, telah
mengada-adakan dusta terhadap
Allah?" Maka, sekiranya Allah
menghendaki, niscayalah Oia akan
mencap hati engkau.
2655
bOan Allah
menghapus kebatilan dan menegak-
kan kebenaran dengan tanda-tanda-
Nya. Sesungguhnya, Oia Maha
Mengetahui segal a isi hati.
G25 58: 38 87 hl3 40.
Juz 25
1653
24. Itulah yang mengenainya
Allah memberi kabar suka kepada
hamba-hamba-Nya yang beriman
dan beramal shaleh. aKatakanlah,
"Aku tidak meminta kepadamu
atasnya upah, melainkan kecintaan
di antara kaum kerabat. "2654 Oan
barangsiapa berbuat kebaikan, Kami
menambahkan kebaikan baginya di
dalamnya. Sesungguhnya, Allah itu
Maha Pengampun, Maha Meng-
hargai.
Surah 42 ASY-SYURA
Q9 104; 33 : 74. b2 187. cI5 22. d31 35.
26. QDan, Dia-Iah Yang
menerima taubat dari hamba-
hamba-Nya, dan memaafkan
kesalahan-kesalahan, dan Dia
mengetahui apa yang kamu
kerjakan,
27. bDan Dia mengabulkan
doa-doa orang-orang yang beriman
dan beramal shaleh, dan Dia
menambahkan kepada mereka
sebagian i<arunia-Nya. Dan orang-
orang kafir bagi mereka ada azab
yang keras.
28. Dan, sekiranya Allah
melapangkan rezeki bagi hamba-
hamba-Nya, tentulah mereka akan
memberontak di bumi; cakan tetapi,
Dia menurunkan menurut ukuran
yang Dia kehendaki. Sesungguhnya
mengenai hamba-hamba-Nya Dia
Maha Mengetahui, Maha Melihat.
29. dDan, Dia-Iah Yang me-
nurunkan hujan sesudah mereka
berputus-asa dan menyebarkan
rahmat-Nya. Dan Dia-Iah Maha
Pelindung, Maha Terpuji.
Juz 25
1654
2655. Kata-kata ilU dapat berarti, "Bila Tuhan menghendaki agar musuh-
musuhmu disiksa atas tuduhan terhadapmu sebagai pendusta dan penipu, Dia tentu
telah memeterai hatimu, yakni, Dia tentu membuat hatimu sunyi dari segala kasih
sayang dan keprihatinan mengenai mereka sehingga dari prihatin akan keselamatan
ruhani mereka, engkau terrtu akan rneminta kutukan Tuhan menimpa diri mereka,
,. tetapi Dia telah memilih tidak berbuat demikian." Atau, artinya ialah, sekiranya
Rasulullah s.a.w. mengada-adakan dusta terhadap Allah, kelakuan beliau sesudah
ilU akan seperti kelakuan orang yang berontak terhadap Allah. Tetapi Rasulullah
s.a.w. maju terus mencapai martabat-martabat kebajikan dan ketakwaan lebih tinggi,
hal demikian menunjukkan beliau berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah
S.W.l. dan dijaga supaya kebal terhadap kekeliruan.
Surah 42
ASY-SYURA Juz 25
30. QDan, dari antara Tanda-
tanda-Nya adalah penciptaan
seluruh langit dan bumi, dan apa
yang telah disebarkan di dalam
keduanya dari hewan-hewan. Dan,
Dia berkuasa menghimpunkan
mereka apabila Dia meng-
hendaki.
2656
Q30 .' 23. b
4
c
6 ; 80. 135; II : 34; 29 : 23.
2656. Ayat. ini mengandung suatu kesaksian yang unik tentang kenyataan
bahwa Alquran ltu berasal dari Tuhan. Tidaklah mungkin bagi seorang manusia
blar slapa pun, apalagi bagi seorang putra padang pasir yang buta huruf,
mengatakan 1400 tahun yang lalu ketika ilmu perbintangan masih dalam taraf
permulaan, bahwa selain di bumi kita ada kehidupan dalam salU atau lain bentuk
di badan-badan lain juga. Kepada Alquran diserahkan upaya menyingkapkan
tablr kebenaran Ilmlah yang agung dan ajaib itu seperti ditampakkan oleh kata-
kata ayat ini penciplaan seluruh langit dan bumi dan apa yang Ielah disebarkan
dl dalam Isyarat dalam kata-kata, Dia berkuasa menghimpunkan
merekadapat drtuJukan kepada kemungkinan bahwa makhluk-makhluk yang hidup
dr buml dan makhluk-makhluk yang hidup di badan-badan langit akan menjadi
bersatu kemudlan han. Penyelidikan kepurbakalaan mutakhir telah mengungkapkan
bahwa "Dropas" atau pengunjung-pengunjung dari angkasa Iuar pernah turun ke
bumI 12.000 tahun yang lalu (The Pakistan Times, tanggal 13-8-1967).
2657. Orang-orang kufur diperingatkan bahwa Tuhan telah menakdirkan Islam
akan unggul dan mereka tidak akan marnpu menggagalkan takdir Hahi dan tidak
nntangan atau halangan akan dibiarkan mengganggu derap majunya.
1655
R. 4 31. bDan apa saja yang
menimpa kamu dari musibah, maka
itu disebabkan usaha tanganmu. Dan
Dia memaafkan banyak dosa.
32. cDan kamu tidak dapat
menggagalkan reneana Allah di
bumi; 2657 dan tidak ada bagi kamu
selain Allah seorang pelindung dan
penolong.
Surah 42
32; 53
ASY-SYURA
34. Sekiranya Oia berkehendak,
Dia menghentikan angin, sehingga
mereka diam tidak bergerak di atas
permukaannya. Sesungguhnya,
dalam hal demikian itu terdapat
Tanda-tanda bagi tiap orang yang
sabar, banyak bersyukur,
35. Atau, Oia dapat mem-
binasakan mereka disebabkan oleh
apa yang telah mereka usahakan.
Oan Oia memaafkan banyak dosa
36. bDan Oia mengetahui
orang-orang yang berbantah tentang
Ayat-ayat Kami. Tidak ada bagi
mereka tempat pelarian.
37. cOan apa saja yang telah
diberikan kepadamu dari sesuatll
hanyalah perbekalan sementara
kehidllpan dunia, tetapi apa yang ada
di sisi Allah adalah lebih baik dan
lebih kekal bagi mereka yang
beriman dan bertawakkal kepada
TlIhan mereka.
38. dOan orang-orang yang
menjauhi dosa-dosa besar dan ke-
kejian-kekejian, dan apabila mereka
marah,2659 mereka memaafkan.
1656
2658. Ayat ini dan beberapa ayat lain dalam Alqllran menunjuk kepada peranan
penting kapal-kapal yang akan mengambil bagian dalam perhubungan internasionaI.
Kebenaran yang diturunkan kepada putra padang pasir seribu empat ratus tahun
yang lalu itu banyak sekali menerangkan bahwa Alquran berasal dari Tuhan.
32 -- 2- b22 . 4', 40 ; )); ;"
33. aOan dari antara Tanda-
tanda-Nya adalah kapal-kapal ber-
layar di lautan, bagaikan gunung-
gunung.
2658
Juz 25
,.
Surah 42 ASY-SYURA
2659. Kata-kata itu meliputi segala macam dosa dan kealapaan dalam akhlak,
tetapi secara khusus telah diberikan keterangan mengenai kemarahan, karena banyak
dosa bersumber pada kemarahan bila kemarahan itu melewati batas.
2660.. Ayat ini meletakkan syura (musyawarah) sebagai asas pokok yang harus
membrmbmg kaum Mushmm dalam penyelenggaraan urusan-urusan nasiona!. Kata
sederhana ini mengandung inti bentuk pemerintahan demokrasi yang dibangga-
banggakan oleh bangsa Barat. Khalifah atau kepala negara Islam diharuskan
mengadakan musyawarah dengan wakil-wakil masyarakat, bila ia akan mengambil
suatu keputusan mengenai kepentingan nasional yang penting. Lihat pula catatan
no. 621 dan 622.
. 2661. Ayat ini merupakan d",:ar hukum-pidana Islam. Menurut ajaran Islam, tujuan
hakikr yang menJadr dasar pembenan hukuman terhadap orang bersalah ialah perbaikan
akhlaknya. Bila pengampunan diperkirakan akan memberikan perbaikan akhlak
kepadanya, maka haruslab ia diberi maaf. Tetapi ia harus dihukum bila hukumanlah
yang mungkin akan membawa dia kepada perbaikan; tetapi, hukuman sama sekali tidak
boleh dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Islam tidak setuju
dengan aJaran Kristen yang menyuruh agar pipi sebelab lainnya diberikan untuk
ditampar juga; tidak pula dengan doktrin Yabudi, "mata dibayar dengan mata dan gigi
dlbayar dengan gigi. t1 Dalam segala keadaan, Islam mengambil jalan tengah.
Juz 25
a3 : 160. b2 ; 195; 16 : 127.
39. Dan orang-orang yang
seruan Tuhan mereka,
dan mendirikan shalat, adan setiap
urusan mereka, mereka ber-
musyawarah
2660
di antara mereka,
dan dari apa yang telah Kami
rezekikan kepada mereka, mereka
belanjakan.
40. Dan orang-orang yang apa-
bila menimpa mereka keaniayaan,
mereka membela diri.
b
41. Dan pembalasan terhadap
suatu keburukan adalah keburukan
semisalnya, tetapi barangsiapa
memaafkan dan memperbaiki, maka
ganjarannya ada pada Allah.
2661
Sesungguhnya, Dia tidak menyukai
orang-orang aniaya.
1657
Surah 42 ASY-SYURA Juz 25
a16 127 b4 : 144; 17 98; 18 18.
42. Dan barang siapa membela
diri sesudah dianiaya,2662 maka
mereka itulah tidak ada keberatan
atas mereka.
43. Sesungguhnya hanya ada
keberatan pada orang-orang yang
berbuat aniaya terhadap manusia
dan berontak di bumi tanpa hak.
Itulah orang-orang yang bagi
mereka ada azab pedih
44. aDan, barangsiapa ber-
sabar dan memaatkan, sesungguh-
nya perkara-perkara itu lIlelllerlukan
tekad yang kuat.
1658
R. 5 45. bDan, barangsiapa di-
nyatakan sesat oleh Allah, maka
baginya tidak ada seorang pe-
lindung selain-Nya. Dan, engkau
akan melihat orang-orang aniaya,
ketika mereka melihat azab, mereka
akan berkata, "Apakah ada jalan
untuk kernbali?"
46. Dan, engkau akan melihat
mereka dihadapkan kepadanya,
dengan menundukkan kepala
mereka karena hina, sambil melihat
. . 2663
dengan pandangan mencurJ-curJ.
Dan, mereka yang beriman akan
berkata, "Sesungguhnya, orang-orang
yang merugi adalah orang-orang
yang merugikan diri sendiri dan
keluarga mereka pada Hari Kiamat."
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya
orang-orang aniaya berada dalam
azab yang tetap.
Surah 42
ASY-SYURA Juz 25
47. Dan, mereka tidak mem-
punyai pelindung-pelindung yang
akan menolong mereka selain Allah.
Dan barangsiapa yang dinyatakan
sesat oleh Allah, maka tidak ada
baginya jalan.
48. Jawablah seruan Tuhan-mu
sebelum datang suatu hari yang tidak
dapat menghindarinya menentang
Allah. Tidak ada bagimu tempat per-
Iindungan pada hari itu, dan tidak ada
bagimu keselllpatan menyangkai.
49. Tetapi, sekiranya mereka
berpaling, maka Kami tidak me-
ngutus engkau atas mereka sebagai
penjaga. Tidaklah kewajiban engkau
melainkan menyampaikan. aDan
sesungguhnya apabila Kami
merasakan kepada manusia rahmat
dari Kami, maka ia bergembira
dengan itu. Dan, jika menimpa
mereka suatu keburukan disebabkan
perbuatan tangan mereka sendiri;
maka sesungguhnya manusia tidak
tahu berterima kasih.
1659
2662. Prinsip Islam mengenai hukuman bagi seorang pelanggar mungkin tidak
menarik hati para pengkbayal dan para idealis yang tidak praktis; tetapi sebagai
agama yang praktis, Islam telah menetapkan pemecahan yang paling sehat lagi
praktis bagi masalah-masalah hukum, ekonomi, dan akblak. Islam memandang
pembelaan diri sebagai kewajiban moral bagi orang Islam. Rasulullah s.a.w.
diriwayatkan pemah bersabda, "Barangsiapa terbunuh dalam membela harta
bendanya dan kehormatannya, adalah seorang syahid" (Bukbari, Kitab al-Mazhalim
wal Ghashah).
2663. Pandangan mencuri-curi itu pandangan mata orang yang berdosa, yang
karena dosa-dosanya ia diseret ke pengadilan dan menunggu putusan yang akan
dijatuhkan kepadanya.
Surah 42
45; 57 3.
ASY-SYURA Juz 25
50. aKepunyaan Allah kerajaan
seluruh langit dan bumi. Dia men-
ciptakan apa yang Dia kehendaki.
Dia menganugerahkan anak-anak
pemmpuan kepada siapa yang Dia
kehendaki, dan menganugerahkan
anak-anak lelaki kepada siapa yang
Dia kehendaki.
51. Atau, Dia membaurkan
mereka, laki-Iaki dan perempuan; dan
Dia menjadikan siapa yang Dia ke-
hendaki mandul. 2664 Sesungguhnya
Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.
52. Dan tidak ada bagi manusia
bahwa Allah berbicara kepadanya,
kecuali dengan wahyu atau dari
belakang tabir atau dengan me-
ngirimkan seorang utusan guna
mewahyukan dengan seizin_Nya
2665
apa yang Dia kehendaki. Se-
sungguhnya, Dia Mahaluhur, Maha-
bijaksana.
1660
2664. Dalam ayat ini dan ayat yang mendahuluinya, orang-orang kufur
diperingatkan bahwa Tuhan telah menakdirkan, bahwa para pengikut Islam akan
bertambah dan berlipat ganda dalam jumlah mereka, orang-orang kufur sendiri akan
berkurang dan menjadi mandul, anak-anak mereka berangsur-angsur akan masuk ke
dalam pangkuan dan barisan Islam.
2665. Ayat ini menyebut tiga cara Tuhan berbicara kepada harnba-Nya dan
menampakkan Wujud-Nya kepada mereka; (a) Dia berfmnan secara langsung kepada
mereka taupa perantara. (b) Dia membuat mereka menyaksikan kasyaf (penglillatan
gaib), yang dapat ditakwilkan atau tidak, alau kadang-kadang membuat mereka
mendengar kala-kala dalam keadaan jaga dan sadar, di waktu itu mereka tidak melihat
wujud orang yang berbicara kepada mereka. Inilah arti kala-kala "dari belakang tabir,"
(c) Tuhan menurunkan seorang rasul alau seorang malaikat, yang menyarnpaikan
Amanat l1ahi.
"
Surah 42

"".....;;,;... ,. v " ". '" ...
t.,?y," ,., ... 1 ,;' "'"',u c
tc

ASY-SYURA Juz 25
53. Dan, demikianlah Kami
telah mewahyukan kepada engkau
Firman ini
2666
dengan perintah Kami.
Engkau tidak mengetahui apa Kitab
itu, dan tidak pula apa iman itu.
Akan tetapi, Kami telah menjadikan
wahyu itu nur, yang dengan itu
Kami memberi petunjuk kepada
siapa yang Kami kehendaki dari
antara hamba-hamba Kami. Dan,
sesungguhnya, engkau pasti mem-
beri petunjuk ke jalan lurus,
54. Jalan
2667
Allah, Yang ke-
punyaan-Nya apa yang ada di
seluruh langit dan apa yang ada di
bumi. Ketahuilah, kepada Allah
segala perkara kembali.
2668
1661
2666. Alquran disebut di sini ruh (nafas hidup, Lane), sebab dengan
perantaraannya, bangsa yang telah mati keadaan akhlak dan keruhaniannya,
mendapat kehidupan baru.
2667. Islam adalah kehidupan, nur, dan jalan yang membawa manusia kepada
Tuhan dan menyadarkan manusia akan tujuan agung dan luhur kejadiannya.
2668. Permulaan dan akhir segala sesuatu terletak di tangan Tuhan.
1663
itu, dan mengatakan bahwa Tuhan telah meneiptakan seluruh langit dan bumi untuk
berbakti kepada manusia, dan telah melengkapi persediaan untuk keperluan
jasmaninya, Bilamana Tuhan begitu telaten melengkapi keperluan kebendaan dan
kesenangan jasmaninya, maka tidak masuk akallah Tuhan mengabaikan atau
meremehkan jaminan serupa untuk keperluan akhlak dan ruhaninya, Guna memenuhi
kebutuhan akhlak itulah maka Tuhan menurunkan wahyu barn, Tetapi, dari kejahilan
dan kebodohan mereka, orang-orang kufur mempersekutukan Tuhan dalam berbaoai
"
macam dan benluk; dan malahan begilu jauh sehingga mereka memindahkan
pertanggungjawaban atas perbuatan-perbualan syirik mereka kepada Tuhan dan
mengalakan dengan sombong dan lanpa malu, bahwa bila Tuhan menghendaki,
mereka pasti tidak akan menyembah berhala, Dalih demikian adalah bertenlangan
dengan kecerdasan dan pikiran sehat manusia, dan tidak Kitab Suci y;ng
mendukungnya, Penyebab hakiki kekufuran orang-orang yang lidak beriman in;
lerlelak pada kecongkakan dan keangkuhan mereka; sebab, Alquran, demikian
?ikatakan mereka, tidak pemah diturunkan kepada orang-orang besar. Sebagai
Jawaban kepada kesombongan orang-orang kufur, yang menganggap diri mereka
paling unggul, mereka mendapat teguran keras bahwa apa yang mereka katakan
kebesaran itu tidak ada artinya pada pandangan IIahi, Sekiranya bukan karena
pertimbangan bahwa dengan lenyapnya kesenjangan (kelidakseimbangan) dalam
kekayaan, pangkat, dan kedudukan, tertib masyarakat mustahil bisa lerjamin dan
pasli akan menimbulkan kekacauan, niscaya Tuhan memberikan kepada orang-orang
kufur berton-ton emas dan perak, begitu banyaknya sehingga bahkan tangga rumah
mereka pun akan terbuat dari emas, sebab benda itu bukan apa-apa dalam pandanoan
Ilahi, Seperti dinyatakan di atas, maka pembahasan ulama Surah ini ialah p e n e l ~ n
keras terhadap kemusyrikan, Tetapi, semenlara Alquran mengutuk kemusyrikan,
Alquran menghormati Nabi Isa a.s. - yang menurut orang-orang Kristen adalah
yang menjadi tujuan ibadah - sebagai seorang rasuI Tuhan yang agung dan mulia,
dan menambahkan bahwa beliau berseru kepada kaum beliau untuk beribadah kepada
Tuhan Yang Tunggal, tetapi mereka melalaikan ajaran beliau dan malahan
mempertuhankan beliau sendiri. Maka kesalahan itu terletak pada mereka bukan
terlelak pada beliau, Surah ini berakhir dengan pembahasan singkat tetapi jelas lagi
meyakmkan tentang Keesaan Tuhan,
1662
Sebelum Hijrah
90, dengan bismillah
7
Diturunkan
Ayalnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Surah ini, seperti ketika Surah sebelumnya, mulai dengan pemyataan bahwa
Alquran dilurunkan oleh Tuhan, Pemilik segala kemuliaan dan pujian; dan
selanjulnya membahas masalah Keesaan Tuhan -pembahasan dasamya- dengan
cara dan bentuk yang berlainan dari pembahasan dalam Surah-surah lainnya dari
kelompok Ha Mim ini. Surah ini mengatakan, untuk menegakkan Keesaan-Nya,
Tuhan mengirimkan terus menerus sejak zaman yang jauh silam rasul-rasul dan nabi-
nabi-Nya, Mereka menganjurkan dan mengajarkan, bahwa Tuhan itu Esa, Mereka
ditolak dan ditentang serta dianiaya, Tetapi, hal itu tidak menyebabkan Tuhan
berhenti mengirimkan nabi-nabi baru dan wahyu-wahyu barn, Nabi-nabi terus-
menerus dalang pada saat yang mustari; dan yang terbesar dari anlara mereka itu
dalang dalam wujud Rasulullah, Muhammad s,a,w, Surah ini mengemukakan dalil
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain
Menurut Qurthubi, ada kesepakalan pendapat yang menyeluruh di antara para
ulama, bahwa Surah ini diturunkan di Mekkah, Ibn 'Abbas juga memberi dukungan
kuat kepada pandangan inL Tetapi, sukar juga mendapat kepastian mengenai waktu
turunnya yang tepat. Pendapat para ulama pada umumnya cenderung
menempatkannya menjelang akhir tahun keempat atau pennulaan talmn kelima
Nubuwah. Surah sebelumnya berakhir dengan keterangan bahwa wahyu yang turun
kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, alas perintah !lahi, mempunyai unsur gaib,
Selanjulnya dinyatakan bahwa sebelum wahyu itu sungguh-sungguh turun kepada
Rasulullah s,a,w, beliau tidak faham tentang sifal dan artinya, Surah ini mulai dengan
penegasan bahwa oleh karena Alquran lelah diturunkan dalam bahasa yang lerang
dan fasih sekali dan pula oleh karena Alquran membahas semua kebenaran yang
bersifal pokok, dan ajarannya mudah difahami, maka meskipun ada unsur kegaiban
dalam penurunannya, tiada dasar apa pun yang masuk akal bagi siapa pun untuk
menolaknya. Selanjutnya, Surah ini mengalakan bahwa Tuhan tidak akan berhenli
mengirimkan wahyu baru bila saja sungguh-sungguh ada keperluan untuk itu, seperti
halnya nabi-nabi Allah lidak henti-henlinya dalang, meskipun mereka diejek dan
dicemoohkan, Gejala diutusnya pembaharu-pembaharu suei akan lerus berlaku
kendati apa pun yang akan dikatakan atau diperbuat oleh orang-orang kufur.
Surah 43
AZ-ZUKHRUF
"
Surah 43 AZ-ZUKHRUF Juz 25
Surah 43
p t ~
... \ ~ '
"'.<><>_'",,"':-11 ,'II aLI ' \
\.Y..... .. ",".y ~ J .. ~ ~
1664
2668A. Lihat catatan no. 2592 dan 2643.
2669. Ummul-kitab berarti sumber perintah-perintab (Lane), ungkapan itu berarti
bahwa Alquran ada dalam ilmu Tuhan -Sumber Asli- sebagai dasar syariat, atau
dapat pula berarti telab ditakdirkan babwa Alquran akan merupakan dasar Hukum
IIahi yang terakhir.
2670. Dharaba'anhu berarti, ia melepaskan, dan berpaling darinya. Shafaha
'anhu berarti pula, ia berpaling darinya dan melepaskannya.
2671. Para pemberi peringatan samawi dalam bentuk Tanda-tanda IIabi tidak
akan pemah berhenti datang. Bila penolakan Tanda-tanda samawi telab seyogianya
menjadi dasar agar nabi-nabi harus berhenti muncul, maka tidak nabi akan datang
sesudah nabi yang pertama. Tetapi, menurut kenyataannya mereka terus menerus
muncul.
at 1. b44 : 2; 45: 2. c39 29; 42 : 8; 46 13.
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bMaha Terpuji
2668A
Maha
Mulia.
3. Demi Kitab yang menerang-
kan dengan jelas.
4. CSesungguhnya Kami telah
menjadikannya Kitab ini sebagai
Alquran dalam bahasa Arab, supaya
kamu memahami.
5. Dan, sesungguhnya, Alquran
ini dalam Induk Kitab,2669 benar-
benar di sisi Kami sangat luhur,
sangat bijaksana.
6. Maka apakah kami
melepaskan
2670
dari kamu untuk
menerangkan Zikir, Alquran,
karena kamu kaum yang melampaui
batas?2671
Juz 25
s:
Surah 43
10. Dan, jika engkau menanya-
kan kepada mereka, "Siapakah yang
menciptakan seluruh langit dan
bumi?" Tentulah mereka akan ber-
kata, "Dia menciptakan mereka,
Yang Maha Perkasa, Maha
Mengetahui. "
GI5 11. h15 12; 36 : 31. c20 : 54.
1665
7. aDan, berapa banyak nabi
telah Kami utus kepada kaum
terdahulu!
. 8. bDan, tidak pernah datang
kepada mereka seorang nabi,
melainkan mereka selalu mem-
perolok-olokkannya.
9. Maka Kami membinasakan
yang terkuat dari mereka, dan telah
berlalu pula contoh orang-orang
terdahulu.
12. Dan Yang menurunkan air
dari awan dengan kadar tertentu,
dan dengan itu Kami menghidupkan
negeri yang mati, seperti itulah kamu
akan dikeluarkan.
2672
Juz25 AZ-ZUKHRUF
2672. Kata-kata ini berarti, seperti halnya tanah yang kering dan gersang pun
mula! h!dup kembah dengan segar, bila hujan jatuh di atas tanab itu, demikian pula
kaum yang secara akhlak dan ruhani telah mati, memperoleh hidup baru dengan
perantaraan wabyu IIabi.
11. CDia, Yang telah menjadi-
kan bumi bagimu hamparan, dan
telah membuat bagimu di dalamnya
jalan-jalan, supaya kamu mendapat
petunjuk.
Surah 43
- t:::\'" j,\.i:;jr'.....11\f'\,
(;) 1:Oi,) U \:.J -'
'" ;. '" ill
40; 53 22. b16 59.
AZ - ZUKHRUF
a6 ; 101; 16 56; 58
Juz 25
1666
16. Dan, mereka menjadikan
bagi Dia sebagian perempuan dari
hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya,
manusia itu benar-benar pengingkar
yang nyata.
15. "Dan, sesungguhnya kami
kepada Tuhan kami pasti akan
kembali."
R. 2 17. aApakah Dia mengambil
dari apa yang Dia eiptakan anak-
anak perempuan, dan Dia telah
mengkhususkan kamu dengan anak-
anak lelaki?
18. bDan apabila disampaikan
khabar suka kepada salah seorang
dari mereka tentang apa yang
dijadikannya tamsil bagi Tuhan
Yang Maha Pemurah, berubahlah
wajahnya menjadi hitam dan ia
penuh dengan kemarahan.
13. Dan, Yang telah meneipta-
kan segala sesuatu berpasang-
pasangan, dan menjadikan bagimu
kapal-kapal dan binatang-binatang
temak yang kamu tunggangi
14. Supaya kamu dapat duduk
dengan teguh di atas punggungnya,
kemudian kamu mengingat nikmat
Tuhan-mu apabila kamu telah duduk
di atasnya dan kamu berkata, "Maha
Suei Yang telah menundukkan ini
kepada kami, dan kami tidak mampu
menguasainya,
Surah 43
149; 16 : 36. c37 157-158; 68 : 38.
AZ-ZUKHRUF
a17 : 41; 37 151; 52 40. b6
Juz 25
19. Apakah orang yang
dibesarkan di dalam perhiasan-
perhiasan,2673 dan dia tidak mampu
memberikan penjelasan dalam per-
tengkaran, masuk bag/an Tuhan:'
20. aDan, mereka menjadikan
malaikat-malaikat yang adalah
hamba-hamba Allah Yang Maha
Pemurah sebagai perempuan-
perempuan. Apakah mereka me-
nyaksikan kejadian mereka?
Kemudian kesaksian mereka akan
dieatat dan mereka akan ditanyai.
21. Dan mereka berkata, b"Jika
Tuhan Yang Maha Pemurah
menghendaki demikian, tentulah
kami tidak akan menyembah
mereka." Mereka tidak mempunyai
ilmu sedikit pun mengenai hal itu,
mereka tidak berbuat sesuatu
keeuali menerka-nerka belaka.
22. CApakah pernah Kami
memberi mereka suatu Kitab se-
belumnya sehingga mereka ber-
pegang teguh
2674
kepadanya?
1667
2673. [syarat ini boleh jadi tertuju kepada berhala-berhala yang didandani dan
dihias! permata. Ayat ini menyesali orang-orang musyrik dengan halus, bahwa
mereka menyembah berhala yang tidak dapat bereakap-eakap dan pula tidak dapat
menjawab doa-doa mereka atau tidak pula dapat membela diri mereka sendiri terhadap
serangan-serangan yang dilanearkan terhadap mereka.
2674. Para penyembah berhala bukan saja tidak punya alasan atau dali! apa
pun untuk mempertahankan itikad mereka yang tidak masuk akal itu, bahkan mereka
tidak dapat mengemukakan satu pun persaksian Kitab Suei yang mendukung mereka.
,
Ei:.
.,
Surah 43 AZ-ZUKHRUF Iuz 25
1668
a2 : 171; 7 : 29. b21 54; 26 : 75. c7 : 137; 43 56. d6 : 79; 9 : 114; 60 5.
23. Tidak, bahkan mereka
berkata, a"Sesungguhnya kami
mendapatkan bapak-bapak kami
mengikuti cara tertentu, dan
sesungguhnya kami berjalan di atas
jejak mereka."
24. Dan demikianlah Kami tidak
pemah mengirimkan sebelum eng-
kau ke sesuatu negeri seorang
pemberi ingat, melainkan berkata
orang-orang kaya mereka, b"Se_
sungguhnya kami mendapatkan
bapak-bapak kami mengikuti cara
tertentu, dan sesungguhnya kami
berjalan di atas jejak mereka."
25. Rasul berkata, "Apakah
walaupun aku mendatangkan
kepadamu suatu petunjuk yang lebih
baik dari apa yang telah kamu dapati
atasnya bapak-bapakmu?" Mereka
berkata, "Sesungguhnya kami ingkar
kepada apa yang dengannya kamu
diutus.'l
26. cMaka Kami menuntut ganti
rugi dari mereka, maka lihatlah
bagaimana akibat orang-orang yang
mendustakan.
R 3 27. Dan, ingatlah, ketika
berkata Ibrahim kepada bapaknya
dan kaumnya, d"Sesungguhnya aku
berlepas diri dari apa yang kamu
sembah,
28. "Selain Dia Yang mencipta-
,. kan aku, maka sesungguhnya Dia
akan memberi petunjuk kepadaku."
Surah 4314.
AZ-ZUKHRUF
1669
Iuz 25
2675. Nabi Ibrahim a.S. adalah seorang yang begitu beriman teguh kepada
Tauhid Hahi dan beliau menyebarkan ketauhidan itu dengan begitu tulus dan
gigilmya, sehingga kepercayaan itu tetap bermukim di tengah-tengah mereka dalam
waktu yang panjang.
2676. Kedua kota besar itu pada umumnya difahami kota-kota Mekkah dan
Tha'if. Pada zaman Rasulullah s.a.w. kota itu merupakan dua buah pusat kehidupan
sosia1 dan politik bangsa Arab.
29. Dan, Dia menjadikannya
ajaran Tauhid itu tetap di antara
keturunannya,2675 supaya mereka
kernbali kepada Tuhan.
30. Tidak, bahkan aku mem
berikan perbekalan kepada orang-
orang ini dan bapak-bapak mereka
hingga datang kepada mereka
kebenaran dan seorang rasul yang
memberikan penjelasan.
31. Tetapi, ketika datang
kepada mereka kebenaran, mereka
berkata, a"Ini adalah sihir, dan se-
sungguhnya kami mengingkarinya."
32. Dan mereka berkata,
"Mengapakah Alquran ini tidak
diturunkan kepada seseorang besar
dari kedua kota besar itu"2676
33. Apakah mereka mem-
bagikan
2677
rahmat Tuhan engkau?
Kami Yang membagikan di antara
mereka bekal hidup mereka dalam
kehidupan dunia dan Kami meng-
angkat sebagian mereka di atas
sebagian lain dalam derajat, supaya
sebagian dari mereka membuat yang
lainnya perolokkan. Dan rahmat
Tuhan engkau adalah lebih baik dari
apa yang mereka kumpulkan.
Surah 43
AZ-ZUKHRUF
2677. Ayat ini menyatakan penyesalan keras terhadap orang-orang kufur
dengan mengatakan kepada mereka, bahwa sejak kapankah mereka telah
menyombongkan diri mengambil peranan menjadi pembagi rahmat dan kasih-sayang
Tuhan, atau mempunyai hak istimewa memutuskan siapa yang berhak dan siapa yang
tidak berhak menerima rahmat dan kasih-sayang Tuhan?
2678. Sekiranya dengan menghapuskan kesenjangan (ketidakseimbangan)
sarana, kekayaan, dan martabat, segenap umat manusia tidak akan berhenti, niscaya
Tuhan akan mencukupi orang-orang kufur dengan rumah-rumah dari perak yang
berpintu dan bertangga emas, sebab hal itu semua tidak ada nilainya dan tidak
berharga sama sekali dalam pandangan I1ahi.
a20 : 100. 101: 72 18.
1670
36. Dan, bahkan dari emas.
Dan tidak lain kesemuanya itu
hanyalah perbekalan sementara
kehidupan dunia.
2678
Sedangkan
kesenangan akhirat di sisi Tuhan
engkau adalah untuk orang-orang
bertakwa.
34. Dan, sekiranya tidak takut
bahwa manusia akan menjadi berada
dalam satu cara, maka pasti Kami
menjadikan bagi orang yang ingkar
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah
itu atap-atap rumah mereka dari
perak dan tangga-tangga dari
perak, yang di atasnya mereka naik,
35. Dan, Kami menjadikan
pintu-pintu rumah mereka dan dipan-
dipan dari perak yang padanya
mereka bersandar,
Juz 25
R. 4 37. aDan, barangsiapa berpaling
dari berzikir kepada Tuhan Yang
Maha Pemurah, Kami menetapkan
baginya satu syaitan, maka dia
baginya menjadi teman.
"
Surah 43 AZ-ZUKHRUF
1671
a
8
35; 16 : 89. b):)1. c)7 34. diO ' 4)' 27 : 81. ell; 41; 40 78.
flO : 47; II : 41; 40 78
2679. Jika seseorang dihadapkan kepada akibat-akibat buruk perbuatan-
perbuatan buruknya, ia berusaha menghindari dan menjauhi sahabat-sahabat
lamanya, ia seolah-olah tidak pemah mengenal mereka.
2680. Eila orang-orang kufur dengan sengaja menutup mata dan telinga mereka
terhadap Amanat Kebenaran, mereka makin jauh tenggelam dalam dosa sehingga
akhirnya mereka sama sekali lenyap di dalamnya.
38. aDan, sesungguhnya
mereka, syaitan-syaitan, itu pasti
menghalangi mereka dari jalan
lurus. dan mereka menyangka
bahwa mereka mendapat petunjuk.
39. Hingga, ketika orang
demikian datang kepada Kami, ia
berkata, b"Alangkah baiknya j ika di
antara aku dan engkau ada j arak
sejauh timur dan barat! "2679 Maka
ia seburuk-buruk teman.
40. cDan, hari itu sekali-kali tidak
bermanfaat bagi kamu, ketika kamu
telah berbuat aniaya, sesungguhnya
kamu bersama-sama dalam azab itu."
41. Maka dapakah engkau
membuat orang tuli mendengar, atau
menuntun orang buta dan orang
yang ada dalam kesesatan yang
nyata?"2680
42. eMakajika Kami membawa
engkau, mewafatkan. niscaya Kami
akan menuntut balas dari mereka;
43. Atau, fKami akan mem-
perlihatkan kepada engkau yang
telah Kami janj ikan kepada mereka,
karena sesungguhnya, Kami ber-
kuasa penuh atas mereka.
Juz 25
Surah 43
C21 ; 26. d11 : 97; 14 : 6; 23 : 46; 40 : 24.
AZ-ZUKHRUF
b
21 : 11; 38 : 2. all : 113.
Juz25
2681. Kata dzik!r berarti, kemuliaan (Lane), dan ayat ini bermaksud mengatakan
bahwa orang perantaraan Alquranlah Rasulullah s.a.w. dan para pengikut beliau akan
mendapat kemuliaan dan kehormatan agung.
44. Maka aberpegang teguhlah
engkau kepada yang telah diwahyu-
kan kepada engkau. Sesunggulmya
engkau berada di atas jalan lurus.
45. Dan sesungguhnya bAlquran
ini adalah kemuliaan
2681
bagi engkau
dan bagi kaum engkau; dan kamu
pasti akan dimintai pertanggung-
jawaban.
46. cDan tanyakanlah kepada
siapa yang Kami utus sebelum eng-
kau dari rasul-rasul Kami, "Pernah-
kah Kami menetapkan tuhan-tuhan
untuk disembah sebagai sembahan
selain Tuhan Yang Maha Pemurah?"
R. 5 47. Dan, sesungguhnya, dKami
telah mengirimkan Musa dengan
Tanda-tanda Kami kepada Firaun
dan para pembesarnya, maka ia
berkata, "Sesungguhnya aku seorang
rasul Tuhan semesta alam."
48. Maka, apabila ia datang
kepada mereka dengan Tanda-tanda
Kami, tiba-tiba mereka menertawa-
kannya.
49. Dan, Kami tidak mem-
perlihatkan kepada mereka sesuatu
Tanda, melainkan itu lebih besar dari
Tanda sejenisnya, dan Kami
menyerang mereka dengan azab,
supaya mereka kembali dar! al/laZ
buruk.
1672
Surah 43
13; 25 8. d43 : 26.
.'1 Jl,icL.o'(. !'/'. ..
1.>, U"':':' \'..>"-I. "cY, (;Jr \S .J
J1I;
" .. ... , v-;;,
.J. ... , J ,1
@ <.:J .J 11'9'.:;
AZ-ZUKHRUF Juz 25
50. Dan mereka berkata, "Hai
ahli sihir, aberdoalah bagi kami
kepada Tuhan engkau, sesuai janji
yang dilakukan dengan engkau,
sesungguhn) a kami pasti akan
mendap-lt petunjuk."
51. Tetapi, "apabila Kami
menjauhkan dari mereka azab, tiba-
tiba mereka melanggar janji mereka.
52. Dan Firaun mengumumkan
kepada kaumnya dengan berkata,
"Hai, kaumku! Bukankah kerajaan
Mesir ini kepunyaanku dan sungai-
sungai ini mengalir di bawahku?
Maka apakah kamu tidak melihat?
53. "Apakah aku lebih baik
daripada orang ini yang hina dan ia
tidak dapat menjelaskan?
54. "Mengapa tidak dianugerah-
kan kepadanya gelang-gelang dari
emas, atau datang bersamanya
cmalaikat-malaikat yang berkumpul
di sekelilingnya?"
55. Demikianlah ia mem-
perbodoh kaumnya, lalu mereka
patuh kepadanya. Sesungguhnya
mereka adalah kaum durhaka.
56. Maka, ketika mereka mem-
buat Kami murka, dKami menuntut
balas dari mereka, dan Kami
menenggelamkan mereka semua,
57. Dan Kami menjadikan
mereka kisah yang lalu dan misal
bagi yang akan datang.
1673
a7 : 135. b7 136. c6 9; 11
----
Surah 43 AZ-ZUKHRUF
2682. Shadda (yashuddu) berarti, ia menghalangi dia dari sesuatu, dan shadda
(yashiddu) berarti, ia mengajukan sanggahan (protes) (Aqrab).
2683. Kedatangan Almasih a.s. adalah tanda bahwa orang-orang Yahudi akan
dihinakan dan dire;dahkan serta akan kehilangan kenabian untuk selama-Iamanya,
Karena matsal berarti, sesuatu yang semacam dengan atau sejenis dengan yang
lain (6:39), ayat ini, di samping arti yang diberikan dalam ayat inL dapat pula berarti
bahwa bila kaum Rasulullah s.a.w, -ialah kaum Muslimin- diberitahu bahwa orang
lain seperti dan merupakan sesama Nabi Isa a.s. akan dibangkitkan di antara mereka
untuk memperbaharui mereka dan mengembalikan kejayaan ruhani mereka yang telah
hilang, maka dari bergembira atas khabar suka itu malah mereka hingar-bingar
mengajukan prates. Jadi, ayat ini dapat dianggap mengisyaratkan kepada kedatangan
Nabi'Isa a.s. untuk kedua kalinya.
2684. Para malakat tidak dapat dijadikan contoh dan model bagi manusia; oleh
karena itu, Allah S.W.t. senantiasa mengutus manusia guna menyampaikan kehendak-
Nya kepada manusia dan untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia.
59. Dan mereka berka1.1,
"Apakah tuhan-tuhan kami lebih
baik, ataukah dia?" Mereka tidak
menyebutkan hal itu kepada engkau
melainkan perbantahan semata,
Bahkan mereka adalah kaum yang
biasa berbantah."8J
61. Dan, sekiranya Kami meng-
hendaki, tentu Kami dapat menjadi-
kan dari antaramu malaikat sebagai
penerus di bumi."84
1674
60. Tidaklah dia, keeuali
seorang hamba, yang Kami telah
anugerahkan karunia kepadanya,
dan Kami menjadikan dia suatu
misal bagi Bani IsraiI.
Juz 25
R. 6 58. Dan, apabila dijelaskan Ibnu
Maryam sebagai misaI, tiba-tiba
kaum engkau meneriakkan suara
protes
2682
terhadapnya;
Surah 43 AZ-ZUKHRUF Juz 25
62. Tetapi, sesungguhnya ia,
A/quyan, memberi ilmu tentang
Saat.
2685
Maka janganlah ragu-ragu
tentang itu, melainkan ikutilah aku.
Inilah jalan lurus.
63. Dan, janganlah syaitan
menghalangi karou, sesungguhnya, ia
bagimu adalab musuh yang nyata.
64. Dan, ketika Isa datang
dengan Tanda-tanda yang nyate. ia
berkata, "Sesungguhnya, aku datang
kepadamu dengan hikmah, dan untuk
menjelaskan beberapa hal kepadamu
yang mengenainya kamu berselisih,
maka bertakwalah kepada Allah dan
taatlah kepadaku.
65. "Sesungguhnya aAllah, Dia-
lah Tuhan-ku dan Tuhan-mu, maka
sembahlah Dia. Inilah jalan yang
lurus.
ll
66. Tetapi, berselisihlah bgolong-
an-golongan di antara mereka, maka
eelakalah bagi orang-orang aniaya
disebabkan azab hari yang pedih.
67. cTidaklah yang mereka
nantikan selain Saat yang akan
datang kepada mereka seeara tiba-
tiba, sedangkan mereka tidak
menyadari.
1675
a3 52; 19 : 37, b19 : 38. c IO 51: 12 : 108; 22 56; 47 19.
2685. "Saat" dapat menyatakan waktu berakhimya syariat Nabi Musa a.s. dan
kata pengganti hu dalam innahu dapat mengisyaratkan kepada Nabi Isa a.s. atau
kepada Alquran dan ayat ini dapat berarti bahwa sesudah Nabi Isa a.s. kaum Bani
Israil akan kehilangan karunia kenabian, atau bahwa syariat lain -ialah syarat
Alquran- akan menggantikan syariat Nabi Musa a.S.
64.
Surah 43
76 : 16. '7: 44; 19
d
16. ;6: 19;
;3; 77 : 43.
AZ-ZUKHRUF
63; 39 : 62. c30
f;; :
a2 : 2%. b10
Juz 25
R. 7 69. Allah be;/irman, "Hai,
hamba-hamba-Ku Iiada ketakutan
atas kamu pada hari ini, dan tidak
pula kamu akan bersedih hati,
70. "Orang-orang yang ber-
iman kepada Ianda-tanda Kami dan
mereka selalu menyerahkan diri,
7I. c"Masuklah ke dalam surga,
kamu dan istri-istrimu, kamu akan
dibuat gembira!"
72. Akan diedarkan kepada
mereka dpiring-piring dari emas dan
piala-piala, dan di dalamnya akan
terdapat segala yang diinginkan oleh
j iwa dan mata akan merasakan
nikmat. Dan kamu di dalamnya akan
tinggal selama-Iamanya.
73. "Dan 'inilah surga itu yang
telah diwariskannya kepadamu
disebabkan apa yang telah kamu
kerjakan.
74. f.'Bagi kamu di dalamnya
banyak buah-buahan yang darinya
kamu makan.
2686. Pada saat derita sengsara, segala persahabatan dilupakan. Kawan-kawan
saling menjauhi, bahkan berubah menjadi musuh. Di tempat lain Alquran memberikan
penjelasan yang terperinei mengenai keadaan orang-orang berdosa, blla mereka
diharapkan kepada akibat-akibat buruk perbuatan buruk mereka (70; 11-15; 80;35-38).
68. Kawan-kawan pada hari itu
sebagian akan bermusuhan dengan
sebagian lain, akeeuali orang-orang
bertakwa.
2686
1676
Surah 43
AZ-ZUKHRUF Juz 25
79. Allah berfirmml, "Sesungguh-
nya Kami membawa kepadamu
kebenaran, akan tetapi kebanyakan
kamu membenei kebenaran itu."
78. Dan, mereka akan berseru,
"Hai Malik,26S7 hendaknya Iuhan
engkau mematikan kami." Ia
berkata, "Sesungguhnya kamu akan
tinggal lama. 1/
2687. Malik, yang berarti majikan, umumnya dianggap malaikat penjaga neraka.
a20 7;. b2 87: 40 ;0-;1. c;o 19; 82 11-12.
75. aSesungguhnya, orang-
orang yang berdosa itu di dalam
azab Jahannam akan tinggal lama.
76. bIidak akan diringankan
azab dari mereka, dan mereka di
dalamnya akan berputus-asa.
77. Dan, Kami tidak berlaku
aniaya terhadap mereka, akan tetapi
mereka sendirilah orang-orang
anaiaya.
80. Apakah mereka telah
memutuskan suatu perkara me-
nyerang nabi? Maka Kami pun
telah memutuskan untuk ke-
hancuran mereka.
1677
81. Apakah mereka menyangka
bahwa Kami tidak mendengar
rahasia-rahasia mereka dan musya-
warah-musyawarah rahasia mereka?
Iidak demikian, cbahkan utusan-
utusan Kami di dekat mereka
meneatatnya.
Surah 43
b
46; 70 : 43. 6: 4.
AZ-ZUKHRUF
a23 : 55; 52
2688. 'Abid adalah isim fa'il dari 'abada, yang berarti, ia menyembah; dan dari
'abida, yang berarti, ia marah; ia menolak; bersedih karena telah berlaku lalai; ia
bersikap menghinakan (Lane). Maka ayat ini berarti: (a) Bila Tuhan Yang Maha
Pemurah beranak, maka akulah orangnya yang pertarna-tama menyembahnya (anak
itu) sebab sebagal abdi Allah yang paling taat dan patuh aku niscaya tidak akan
lalai dalarn kewajibanku terhadap (anak itu). (b) Bila mungkin, Tuhan Yang Maha
Pemurah mempunyai seorang anak, maka akulah yang paling berhak memperoleh
kedudukan itu, sebab akulah yang paling banyak menyembah Tuhan dan yang
" paling banyak pula berbakti kepada-Nya. (c) Tuhan Yang Maha Pemurah pasti tidak
mempunyai seorang anak ("in" berarti, "tidak"), dan akulah yang pertama-tarna
menjadi saksi atas kenyataan ini, sebab kata 'abidin berarti syahidin, yaitu saksi-
saks!. (d) Tuhan Yang Maha Pemurah tidak mempunyai anak, dan akulah yang
pertama-tama menolak dengan benci akan pemyataan, bahwa Dia mempunyai anak.
1678
82. Katakanlah, "Sekiranya
Tuhan Yang Maha Pemurah
mempunyai seorang anak, niscaya
akulah yang pertama di antara para
penyembah."2688
83. Maha Suci Tuhan seluruh
langit dan bumi, Tuhan Arasy, jauh
dari apa yang mereka sifatkan.
84. aMaka biarkanlah mereka
bercakap kotor dan bermain-main
sampai mereka bertemu dengan
Hari mereka yang telah dijanjikan.
85. Dan, bDia-lah Tuhan Yang
di langit dan Tuhan Yang di bumi,
dan Dia-Iah Yang Maha Bijaksana,
Maha Mengetahui.
86. Dan, Maha Beberkatlah
Dzat Yang kepunyaan-Nya kerajaan
seluruh langit dan bumi dan segala
yang ada di antara keduanya, dan
pada Dia semata ada ilmu mengenai
Saat itu, dan kepada-Nya kamu
akan dikembalikan.
Juz 25 Surah 43
26: 39 39. cS4 21.
AZ-ZUKHRUF Juz 25
87. Dan, atidaklah memiliki
syafaat orang-orang yang menyeru
selain Dia, kecuali orang yang
menjadi saksi atas kebenaran 2689
dan mereka mengetahui. '
88. Dan, bjika engkau bertanya
kepada mereka, "Siapakah yang
menciptakan mereka?" Pastilah
mereka akan berkata, "Allah."
Kemudian, kemanakah mereka
dipalingkan?
89. Dan ucapannya. "Hai
Tuhan-ku, Csesungguhnya mereka ini
kaum yang tidak beriman. "2690
aI9 88. b29 62: 31
90. Maka maafkanlah mereka
dan ucapkanlah, "Selamat sejahtera. ,:
Maka mereka segera akan
mengetahui. "2691
1679
2689. Rasulullah s.a.w.
2690. Tidak kesaksian lebih besar mengenai kekhawatiran dan keprihatinan
Rasulullah s.a:w. terhadap kesejahteraan ruhani kaum beliau selain kenyataan. bahwa
Tuhan Sendm dengan kesaksian itu. Kesedihan Rasulullah s.a.w. atas
penolakan kaum behau dan perlawanan terhadap ajaran beliau begitu mendalam dan
hat! behau, sehmgga kesedihan itu hampir-hampir membinasakan diri
behau (18:7).
2691. Rasulullah s.a.w. dihibur dan ditenteramkan bahwa meskipun beliau
sekarang sedang dan namun waktu cepat mendatang ketika
musuh-musuh behau akan tunduk dl bawah kekuasaan beliau. dan Islam akan
terseba: ke seIuruh pelosok Arab, dan keamanan akan meliputi seluruh negeri. Bila
waktu ltu datang behau harus memaatkan musuh-musuh beliau. -
1681
Tuhan mengadakan perubahan dalam kehidupan sesuatu kaum. Selanjutnya Surah
ini mengatakan, bahwa kehidupan manusia mempunyai tujuan yang agung. Untuk
menyempurnakan tujuan agung itulah Tuhan membangkitkan rasul-rasul-Nya di
dunia. Surah ini berakhir dengan keterangan, bahwa asas-asas dan cita-cita Islam
telah diajarkan dengan cara yang sangat jelas dan sangat meyakinkan.
1680
3
Sebelum Hijrah
60, dengan bismiilah
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Surah 44
AD-DUKHAN
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain
Semua sumber, termasuk pula Ibn 'Abbas dan Ibn Zubair, sepakat bahwa Surah
ini termasuk masa Mekkah perlengahan. Noldeke menetapkan turunnya pada tahun
keenam atau ketujuh tahun Nubuwah. Dalam ayat-ayat penutupannya Surah
sebelumnya telah memberikan lukisan yang mengharukan tentang curahan perasaan
pedih hati Rasulullah s.a.w. yang laksana teriris-iris, bahwa meskipun beliau telah
berusaha segiat-giatnya, namun amanat beliau tidak berhasil memancing sambutan
yang memadai dari kaum beliau. Sebagai jawaban kepada jeritan hati beliau yang
merawankan itu, dinasihatkan kepada beliau agar tidak menghiraukan kesalahan-
kesalahan mereka dan hendaknya memohon ampunan bagi mereka, sebab dengan
demikian doa beliau akan menarik ampunan Tuhan dan akan membuat mereka sadar
akan kesalahan mereka dan mau mendengarkan kata beliau. Surah ini mulai dengan
pemyataan bahwa Alquran, yang sepenuhnya menerangkan kebenaran-kebenaran
dan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan itu, diwahyukan dalam masa kegelapan
ruhani, untuk membebaskan lagi umat manusia dari dosa. Surah ini ialah yang kelima
dari kelompok Ha MinI. Seperti Surah yang mendahuluinya Surah ini mulai dengan
masalah turunnya Alquran, meskipun dalam bentuk hubungan yang berbeda. Surah
ini mulai dengan pembahasan bahwa manakala kegelapan menyelubungi muka bumi
dan perikemanusiaan terbenam di dalam paya-paya kebobrokan akhlak, maka Tuhan
membangkitkan seorang rasul dan memberinya amanat baru untuk memanggil
manusia kembali kepada kebenaran dan memperbaharui dunia. Nabi-nabi Allah
senantiasa muncul pada waktu kemunduran serupa itu, dan oleh karena sekarang
keperluan akhlak umat manusi. adalah yang paling besar, dan kegelapan ruhani
sangat pekat dan kelarn, Tuhan telah membangkitkan wujud terbesar dari antara para
rasul-Nya dan memberikan kepada beliau syariat terakhir dan paling sempurna, ialab,
Alquran. Kedatangan Rasulullah s.a.w. bukanlah suatu peristiwa baru. Rasul-rasul
Rabbani. telah berdatangan sebelum beliau pada saatoya yang tepat, sedang yang
terkemuka di antara mereka adalah Nab! Musa a.s. Surah ini kemudian memberikan
lukisan yang mengharukan mengena! nasib buruk yang menimpa Firaun dan
kaumnya. Mereka menemui nasib sial mereka dalarn keaiban dan kehinaan, dan Tuhan
memilih Bani 1srail untuk menerirna karunia-karunia istirnewa dari-Nya. Demikianlah
Surah 44 AD-DUKHAN Juz 25
2691A. Lihat catatan no. 2592 dan 2643.
2692. Di tempat lain dalam Alquran, malam itu disebut "Malam Takdir" (Lailatul
Qadr) (97:2). Menurut hadis-hadis shahih "Lailatul Qadr" pada umumnya jatuh di
dalam sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya Alquran
diwahyukan (2: 186); [ebib tepat lagi pada malam ke-24 Ramadhan (Musnad dan Jarir).
Malam yang beberkat, atau "Malam Takdir" itu ialah kata kiasan yang biasa dipakai
Alquran untuk suatu masa, ketika kegelapan ruhani menyelubungi seluruh
permukaan bumi dan seorang pembaharu rabbani dibangkitkan untuk memperbaiki
dan menghidupkan kembali umat manusia yang sudah rusak. Malam yang
memberikan kepada umat manusia Guru terbesamya dan syariat terakhir lagi paling
sempuma itu sungguh merupakan "Malam Takdir" bagi 5eluruh umat manusia.
Malam itu dapat dianggap meliputi seluruh masa yang di dalamnya Alquran terus-
menerus diturunkan.
2693. "Lailatul Qadr" atau waktu datangnya seorang pembaharu agung
mewartakan mulainya suatu era (zaman) baru, suatu orde (tertib) barn segala sesuatu,
ketika hari depan umat manusia pada hakikatnya diputuskan dan ditetapkan. Saat
ketika Alquran diturunkan merupakan "Lailatul Qadr" paling besar untuk seluruh
umat manusia, sebab pada saat itulah dasar-dasar nasib seluruh umat manusia
diletakkan untuk masa yang akan datang.
a1 I. b40 2. c97 : 2. d97 : 5.
1682
1. aAku baca dengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bTuhan Maha Terpuji, Maha
MlIlia
269u
3. Oemi Kitab yang menjelaskan.
4. Sesungguhnya, cKami
menurunkannya dalam suatu malam
yang diberkati,2691 sesungguhnya,
Kami selalu memberi peringatan.
5. dOi dalamnya diputuskan
semua perkara yang bijaksana.
2693
6. Oengan perintah dari sisi
Kami. Sesungguhnya, Kami selalu
mengutus rasul-rasul.
1uz25 AD-DUKHAN Surah44
B::.l: lhOiil.__........... >,;,;,.- .. ..
Surah 44 AD-DUKHAN
13. Mereka berseru, c"Hai,
Tuhan kami, jauhkanlah azab ini dari
kami; sesungguhnya kami orang-
orang yang beriman."
a19 : 16; 37 : 6; 44 : 8. bID: 57; 57 : 3. c7 : 135; 43 : 51.
Juz25
1683
2694. lsyarat ini dapat tertuju kepada bencana kelaparan hebat yang melanda
Mekkah dan berlaku beberapa tahun, hingga Abu Sufyan, yang pada saat itu
pemimpin besar orang-orang kufur, datang kepada Rasulullah S.a.w. dan memohon
kepada beliau berdoa supaya mereka diselamatkan dari pukulan dahsyat itu. Bencana
kelaparan itu konon begitu hebatnya, sehingga orang-orang Mekkah memakan kulit,
tulang, dan bahkan bangkai (Bukhari, Kitab Bencana kelaparan itu telah
dilukiskan dengan kata dllkhan (asap), sebab menurut riwayat, kelaparan itu begitu
hebatnya, sehingga orang merasakan ada semacam asap mengambang di hadapan
mala mereka. Alau, kata itu mungkin telah dipakai karena tidak ada hujan turun
selarna waktu yang panjang di Mekkah, dan udara seluruhnya menjadi penuh debu,
sebab dllkhan berarti pula debu (Lane). Ayat ini dapat pula diartikan mengisyaratkan
kepada dua Perang Dunia terakhir, ketika kota-kOla kecil maupun besar rebah terbakar
dan hancur berantakan, dan asap yang mengepul dari puing-puingnya memenuhi
udara seluruhnya dengan asap dan debu.
7. Suatu rahmat dari Tuhan
engkau. Sesungguhnya, Oia Maha
Mendengar, Maha Mengetahui.
8. aTuhan seluruh langit dan
bumi dan segala yang ada di antara
keduanya, jika kamu mau yakin.
9. Tiada Tuhan melainkan Oia.
bOia, menghidupkan dan Oia
mematikan. Tuhan-mu dan Tuhan
bapak-bapakmu dahulu.
10. Bahkan mereka dalam
keraguan bermain-main.
11. Maka tunggulah Hari itu,
ketika langit akan membawa asap
yang nyata,2694
12. Yang akan meliputi segenap
manusia. Ini adalah suatu azab yang
pedih.
Suroo 44 AD-DUKHAN
26,95. Menurut riwayat yang dapat dipereaya, RasulullOO s.a.w. mendoa, maka
beneana kelaparan itu lenyaplOO. Tetapi, kaum Quraisy tidak mengarnbil faedOO dari
kejadian itu dan terus melawan beHau.
2696. "Serangan dOOsyat" itu dapat mengisyaratkan kepada kekalOOan orang-
orang Quraisy pada Pertempuran Badar, atau kepada jatuhnya MekkOO.
a37 : 37; 68 : 52. b7 136; 43 51.
Juz25
14. Dari mana mereka akan
memperoleh peringatan itu, padahal
telah datang kepada mereka seorang
rasul yang menerangkan dengan
jelas, yang mereka tidak percayai.
IS. Kemudian, mereka berpaling
darinya dan berkata, "Ia telah adi_
ajari; ia orang gila. II
16. bKami akan menjauhkan
azab itu untuk sementara waktu,
tetapi tentulah kamu akan kernbali
kepada keburukan.
2695
17. Pada hari ketika Kami akan
mencengkerarn dengan cengkeraman
dahsyat,2696 sesungguhnya Kami
berkuasa untuk menuntut balas.
18. Dan, sesungguhnya Kami
telah menguj i sebelum mereka kaum
Firaun, dan telah datang kepada
mereka seorang rasul yang mulia.
19. Yang berkata kepada
mereka, "Serahkanlah kepadaku
hamba-hamba Allah itu. Sesungguh-
nya, aku untukmu seorang rasul yang
jujur."
20. "Dan, janganlah kamu
menyombongkan diri terhadap Allah.
Sesungguhnya aku datang kepada-
mu dengan dalil yang nyata.
1684
Surah 44 AD - DUKHAN
"40 28. blO 91: 20 79; 26 : 61. c26 59.
25. "Dan tinggalkanlah laut itu
ketika tenang
2697
Sesungguhnya
mereka itu lasykar yang akan
ditenggelamkan.
'l
2697. Rahw itu berasal dari raha. Orang berkata, raha baina rijlaihi, artinya,
ia merenggangkan kedua belOO kakinya dan membuat lubang di antara keduanya;
raha al-bahru berarti, laut menjadi diam dan tenang. Rahw berarti tenang; tidak
bergerak; tempat lebih rendah; tempat air berkumpul; suatu bidang tanOO yang tinggi
dan rata (Lane). Ketika Nabi Musa a.s. dan orang-orang Bani Israil liba di ujung
utara Laut Merah, pasang telOO mulai surut. Karena air surut, meninggalkan
gundukan batu karang yang puncaknya lambat laun muneul, dan membiarkan
kerendahan-kerendahan di antaranya digenangi air. Pada saat itulOO orang-orang
Bani Israil menyeberang. Lihat pula 20:78.
1685
27. Dan, ladang-Iadang dan
tempat-tempat mulia,
26. cBerapa banyaknya mereka
tinggalkan dari kebun-kebun dan
sumber-sumber mata air,
23. Kemudian ia, Musa,
berseru kepada Tuhan-nya,
"Sesungguhnya mereka ini kaum
berdosa.
1l
24. Allah berjirman, "Bawalah
hamba-hamba-Ku pada waktu
malam; bsebab kamu tentu akan
dikejar,
21. a"Dan, sesungguhnya aku
berlindung kepada Tuhan-ku dan
Tuhan-mu, jangan-jangan kamu
akan merajamku.
22. "Dan, jika kamu tidak ber-
iman kepadaku, maka tinggalkanlah
aku seorang diri."
Juz 25
Surah 44
'lJ .... ., . .9rj.""'"

'V .. "'" .....!Y l' "
AD - DUKHAN Juz 25
1686
Q 7 138; 26 : 60; 28 7. b2 50; 14 7; 20 81.
2698. Mereka menjumpai n05ib malang mereka dalam keaiban dan kehinaan, tidak
diratapi, tanpa penghormatan dan tanpa sanjungan. Raja bernasib malang yang
dalam kesombongannya menyebut dirinya "tuhan" itu tenggelam ke dalam laut
(10:91) dengan mengueapkan kata-kata yang terkenangkan, "Aku pereaya bahwa
tidak,ada Tuhan selain Dia, Yang kepada-Nya Bani Israil beriman."
2699. Tuhan memilih kaum Bani Israil untuk menerima karunia-Nya; sebab, dalam
reneana I1ahi mereka dianggap paling layak mengemban Amanat Tuhan pada masa
itu. Ungkapan 'a/a'i/min dapat pula berarti, mengingat keadaan khas mereka.
34. Dan, Kami memberikan
kepada mereka Tanda-tanda, yang
di dalamnya ada cobaan yang nyata.
35. Sesungguhnya orang-orang
Mekkah ini tentu berkata,
R. 2 31. bDan sesungguhnya Kami
menyelamatkan Bani lsrail dari azab
yang menghinakan,
32. Dari Firaul1. Sesungguh-
nya, ia adalah orang yang sombong,
dari orang-orang yang melampaui
batas.
33. Dan, sesungguhnya Kami
melebihkan mereka dengan ilmu
2699
atas sekalian bangsa pada zaman-
nya.
28. Dan, nikmat-nikmat yang
dahulu mereka di dalamnya
bersenang-senang,
29. Demikianlah, adan Kami
mewariskannya kepada kaum lain.
30. Dan, tidaklah menangisi
mereka langit dan bumi, dan tidak
pula mereka diberi tangguh.
2698
Surah 44
AD-DUKHAN Juz 25
38. Apakah mereka lebih baik
ataukah kaum Tubba"'oo dan orang-
orang sebelum mereka? Kami telah
membinasakan mereka karena
sesungguhnya mereka orang-orang
yang berdosa.
39. bDan, tidaklah Kami
menciptakan seluruh langit dan bumi
dan segala yang ada di antara
keduanya dengan main-main.'70!
40. Tidaklah Kami menjadikan
keduanya itu melainkan dengan
kebenaran, akan tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui.
41. Sesungguhnya, Hari
Keputusan itu,2702 waktu yang telah
ditetapkan untuk mereka semua,
Q 6 30; 23 38; 37 60:, 45 : 2,-. b21 17 '8 28 ; , .
36. a"Hanya ada satu kematian
bagi kami, dan kami tidak akan
dibangkitkan kembali,
37. "Maka datangkanlah bapak-
bapak kami, jika kamu berkata
benar.
H
1687
2700. Tubba' konon adalah julukan bagi raja-raja Himyar di Yaman. Raja-raja
Yaman d!kenal dengan julukan itu, ketika mereka memegang kekuasaan di atas
Himyar, Hadramaut, dan Saba'. Dari prasasti-prasasti purba nampak bahwa tubba'-
tubba' memerintah daerah-daerah itu dari 270 sampai 525 Masehi. Catatan-cataan
sejarah menyebutkan kejayaan dan merajalela mereka. Mereka agaknya telah
memperluas daerah kekuasaan mereka ke seluruh Arabia, bahkan ke Afrika Timur
(Ene. of Islam). Tubba' tertentu yang disinggung dalam ayat yang sedang dibahas
ini dalam beberapa riwayat disebut nabi Allah. Alquran narnpaknya mendukung
pandangan itu (50:15).
270 I. Kehidupan manusia mempunyai tujuan yang hebat dan tug05 yang agung.
Kemampuan-kemampuan besar dan kekuatan-kekuatan terpendam sebagai
pembawaan manusia merupakan petunjuk yang pasti bahwa kehidupan itu riil dan
sungguh-sungguh. Kepada asas luhur itulah penciptaan seluruh lanait dan bumi
itu dengan tegas menarik perhatian kita. I:>
Surah 44
",,' '.,
It!--"='...>?' J."... <::.l \ 1to
.. ., ",""oJ
- II, ,
'fii\ ",-=:-1, IN Jl . !
,. ",v.:;.
AD-DUKHAN Juz 25
2702. Di samping Hari Keputusan terakhir, ketika segala rahasia mengenai hal-
hal galb akan dlbukakan dan perbuatan manusia akan ditimbang pada neraca dan
akhlrnya dlputuskan, ada hari keputusan di zaman tiap-tiap nabi dalam kehidupan
illl Juga, ketika kebenaran mendapat keunggulan dan kepalsuan menderita kekalahan.
2703. Kata-kata itu telah dipakai sebagai sindiran.
R. 2 44. Sesungguhnya, bpohon
Zaqqum itu,
45. Adalab makanan orana
yang banyak berdosa, '"
46. Seperti cairan tembaga,
cmendidib dalam perut mereka,
47. Seperti mendidihnya air
panas.
48. Kami perintah para
malaikat, "Tangkaplah dia dan
seretlah dia ke dalam Api Jahannam,
49. "Kemudian dtuangkanlah ke
atas kepalanya dari azab air men-
didill."
1688
42. aHari yang tidak ber-
manfaat seorang ternan dari ternan
lainnya sesuatu pun, dan mereka
tidak akan ditolong,
43. Kecuali orang yang di-
kasihani Allah. Sesungguhnya, Dia
Mahaperkasa, Maha Penyayang.
124; 70 : 11; 80 35-37. b37 : 63: 56 53 c22 21 d
22
2
. :. 0; 55 45.
50. "Rasakanlah azab, sesung-
guhnya engkau telah menganggap
diri engkau perkasa, dan mulia;2703
51. "Sesungguhnya, inilah apa
yang kamu ragukan mengenainya."
71-73; 56 : 23.
18.
Surah 44
t -" -,,'I .,'..... .,U '
",,- 'I .
l,!..
"
AD-DUKHAN
35; 78 : 32. c18 : 32; 76 22. d55 :
21. 152 : 28. g37: 61. "19: 98; 54
52 ; 18. b68
e55 : 53; 56
a36 : 16;
Juz 25
52. Sesungguhnya, aorang-
orang muttaqi akan tinggal di
ternpat yang arnan,
53. bDi tengah kebun-kebun
dan mata-mata air,
54. cMereka berpakaian sutera
halus dan brokat tebal, duduk
berhadap-hadapan,
55. Demikianlah akan terjadi.
Dan, dKami memberi mereka
pasangan-pasangan bidadari dengan
mata jeli.
56. Di dalamnya mereka me-
mesan esegala macam buah-buahan,
dengan aman sentosa.
57. Mereka tidak akan me-
ngalami di dalamnya kematian,2704
kecuali kematian pertama, Idan Dia
akan melindungi mereka dari azab
Api yang berkobar-kobar.
58. Suatu karunia
2705
dari Tuhan
engkau. gItulah kemenangan yang
besar.
59. "Dan,sesungguhnya Kami
telah memudahkannya Alquran
dengan bahasa engkau, supaya
mereka mengarnbil nasihat.
60. Maka tunggulah; sesungguh-
nya, mereka pun sedang menunggu.
2704. Tidak salah lagi ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat akan
kekal dan maju terns menerns, dan bukanlah suatu kehidupan tanpa berbuat.
2705. Keselamatan bergantung pada rahmat dan kasih-sayang Tuhan.
1689
Surah 44
53. c22 21. d22 20; 55 45.
AD-DUKHAN
a2 124; 70 II; 80 35-37. b37 : 63: 56
Juz 25
42. aHari yang tidak ber-
manfaat seorang teman dari teman
lainnya sesuatu pun, dan mereka
tidak akan ditolong,
43. Kecuali orang yang di-
kasihani Allah. Sesungguhnya, Dia
Mahaperkasa, Maha Penyayang.
2702. Di samping Hari Keputusan terakhir, ketika segala rahasia mengenai hal-
hal gaib akan dibllkakan dan perbllatan manusia akan ditimbang pada neraca dan
akhimya diputuskan, ada hari keputusan di zaman tiap-tiap nabi dalam kehidupan
ini juga, ketika kebenaran mendapat keunggulan dan kepalsuan menderita kekalahan.
2703. Kata-kata itu telah dipakai sebagai sindiran.
50. "Rasakanlah azab, sesung-
guhnya engkau telah l71enganggap
diri engkau perkasa, dan mulia;2703
51. "Sesungguhnya, inilah apa
yang kal11u ragukan l11engenainya."
R. 2 44. Sesungguhnya, bpohon
Zaqqllm itu,
45. Adalah makanan orang
yang banyak berdosa,
46. Seperti cairan tel11baga,
cl11endidih dalal11 perut l71ereka.
47. Seperti l11endidihnya air
panas.
48. Kal71i perilltah para
malaikat, "Tangkaplah dia dan
seretlah dia ke dalal11 Api Jahannal11,
49. "Kemudian dtuangkanlah ke
atas kepalanya dari azab air l11en-
didill."
1688
Surah 44
71-73; 56 : 23.
: 18.

., .. of ;' -:" ..
yl'-">",,*,-'
AD-DUKHAN
35; 78 : 32. c18 : 32; 76 . 22. d55 .
21. 152 28. g37: 61. h 19 : 98; 54
52 ; 18. b68
e55 : 53; 56
a36 : 16;
Juz 25
52. Sesungguhnya, aorang-
orang muttaqi akan tinggal di
tempat yang aman,
53. bDi tengah kebun-kebun
dan mata-mata air,
54. cMereka berpakaian sutera
halus dan brokat tebal, duduk
berhadap-hadapan,
55. Demikianlah akan terjadi.
Dan, dKami memberi mereka
pasangan-pasangan bidadari dengan
mata jeli.
56. Di dalamnya mereka me-
mesan esegala macam buah-buahan,
dengan aman sentosa.
57. Mereka tidak akan me-
ngalami di dalamnya kematian,2704
kecuali kematian pertama, Idan Dia
akan melindungi mereka dari azab
Api yang berkobar-kobar.
58. Suatu karunia
2705
dari Tuhan
engkau. gItulah kemenangan yang
besar.
59. hDan,sesungguhnya Kami
telah memudahkannya Alquran
dengan bahasa engkau, supaya
mereka mengambil nasihat.
60. Maka tunggulah; sesungguh-
nya, mereka pun sedang menunggu.
1689
2704. Tidak salah lagi ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat akan
kekal dan maju terus menerus, dan bukanlah suatu kehidupan tanpa berbuat.
2705. Keselanlatan bergantung pada rahmat dan kasih-sayang Tuhan.
1691
seorang pendusta melainkan seorang nabi Allah sejali. Kemudian, Surah ini
memberikan sebuah dalillagi untuk membuktikan kebenaran pengakuan Rasulullah
s.a.w., yaitu, bahwa semua kekuatan alam sedang bekerja mendukung dan
memperlancar perjuangan beliau. Gleh karena itu, perjuangan betiau pasti berhasil.
Lebih lanjut, syariat Nabi Musa a.s. disinggung secara ringkas dan dinyatakan
bahwa Alquran itu diturunkan sebab Kitab Taurat sudah tidak mampu lagi memenuhi
keperluan ruhani manusia. Alquran pun menggenapi nubuatan-nubuatan yang
termaktub dalam kitab Taurat tentang kebangkitan seorang nabi dari antara saudara-
saudara Bani Israil (Ulangan 18:18).
Surah ini lebih lanjut mengatakan kepada orang-orang kufur bahwa Tuhan telah
menciptakan manusia untuk mencapai tujuan agung lagi mulia; oleh karena itu, suatu
kehidupan yang lebih baik dan lebih penuh dan tidak berakhir, menantikannya di
akhirat. Hanya dengan jalan inilah dapa! dibuktikan bahwa kejadian manusia itu
mengandung arti. Surah ini berakhir dengan suatu gambaran singkat tetapi sangat
jitu mengenai Hari Peradilan. Akan telapi, sebelum hari itu tiba, orang-orang kufur
harus memberikan penjelasan di alam ini juga, mengapa mereka mendurhakai dan
menentang nabi-nabi Allah. Mereka diperingatkan bahwa bila mereka tidak bertobat
dan mengubah cara hidup mereka, mereka akan dilaknat dengan disuruh mengalami
kehidupan yang berwarnakan kegagalan dan kekecewaan.
1690
Sebelum Hijrah
38, dengan bismillah
4
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Surah 45
AL-JATSIYAH
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Seperti Surah-surah lainnya dari kelompok Ha Mim, Surah ini diturunkan di
Mekkah. Akan tetapi, tidak dapat ditetapkan secara pasti kapan turunnya, walaupun
Noldeke menempatkannya langsung sesudah Surah ke-41. Surah ini mulai dengan
pemyataan bahwa seperti halnya hujan, yang turun tepat pada waktunya, memberi
kehidupan baru kepada tanah mati, seperti itu pula seorang rasul Allah dibangkitkan
manakala orang-orang telah rusak akhlaknya. Karena akhlak manusia telah rusak
binasa maka Tuhan pada waktu itu membangkitkan Nabi Muhammad s.a.w. untuk
menghidupkan mereka kembali.
Ikhtisar Surah
Seperti halnya kelima Surah sebelumnya, Surah ini pun mulai dengan masalah
wahyu Alquran dan Tauhid lIahi, yang merupakan pembahasan utamanya, dan
mengemukakan kejadian manusia dan semua kehidupan hewani dan nabati (binatang
dan tumbuh-tumbuhan) di atas bumi ini, turunnya hujan pada waktu yang tepat
dari awan menghidupkan tanah yang telah mati itu, penciptaan ajaib alam semesta
dan rencana dan penataan sempuma lagi lengkap yang meliputinya sebagai n d ~
tanda agung untuk membuktikan adanya suatu Wujud Yang tidak pernah keliru dan
Mahakuasa di belakang semuanya itu. Selanjutnya Surah ini menyerukan kepada
orang-orang kufur agar memperhatikan bahwa betapa mungkin Wujud
Mahabijaksana Yang telah menyediakan perlengkapan yang begitu ajaib untuk
kehidupan manusia yang singkat dan bersifat sementara di atas bumi ini tidak dapat
mengadakan perlengkapan serupa itu untuk kehidupannya yang kekal abadi.
Perlengkapan bagi pemeliharaan ruhani manusia ini telah disediakan dalam
wahyu yang turun kepada utusan-utusan Allah guna membirnbing manusia untuk
mencapai tujuan hidupnya yang agung itu. Kemudian, Surah ini mengatakan bahwa
Tuhan tidak akan membiarkan pengaturan yang telah diselenggarakan Tuhan untuk
kehidupan-kembati akhlak dan ruhani manusia terganggu; dan oleh karena itu, Dia
tidak membiarkan seorang pembuat dusta berhasil. Cepat atau lambat penipu itu akan
berdukacita. Akan tetapi, tugas Rasulullah s.a.w. ialah memeratakan kemajuan
manusia. Ini merupakan bukti nyata mengenai kenyataan bahwa beliau bukanlah
Surah 45 AL-JATSIYAH Juz 25
'l."_,

: 30.
Surah 45

AL-JATSIYAH

b41 . 2. c32 : 3; 36 : 6; 40 : 3; 41 3. d2 : 165; 42
e2 : 165; 3 : 191; 10 : 7. f 16 : 66; 30 : 51.
2705A. Lihat catatan no. 2592.
2706. Sebagairnana halnya cahaya tirnbul sesudah gelap, begituIah manakala
kegeIapan ruhani menyebar ke seluruh dunia, Tuhan menciptakan suatu cahaya baru
dalam wujud seorang nabi atau seorang mushlih rabbani Guru perbaikan dari Tuhan),
yang kepadanya Tuhan menampakkan wujud-Nya. Dan seperti halnya angin
membawa tepung sari dari pohon-pahon jantan ke pohon-pohon betina,
terjadi pembuahan, dengan ilu pula gagasan-gagasan, bertujuan mengangkat
martabat keruhanian manusia, yang memancar dari seorang mushlih rabbani, mengisi
alam pikiran orang-orang mukmin dan mendatangkan revalusi keruhanian dalam diri
mereka
1692
1. Aku baca dengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bTuhan Maha Terpuji, Maha
Mulia?'O;A
3. cTurunnya Kitab ini dari
Allal" Yang Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
4. dSesungguhnya, di seluruh
langit dan bumi adalah Tanda-tanda
bagi orang-orang yang beriman.
5. Dan, dalam kejadian kamu
dan apa yang Dia sebarkan dari
hewan-hewan, ada Tanda-tanda
bagi kaum yang yakin,
6. Dan epergantian malam dan
siang, dan apa yang diturunkan Allah
dari awan sebagai rezeki, yang
dengan itu fDia menghidupkan bumi
sesudah matinya, dan dalam
perubahan angin,2706 ada Tanda-
tanda bagi kaum yang berakal.
Juz 25
me
Surah 45 AL-JATSIYAH Juz 25
7. Itulah Tanda-tanda Allah,
yang Kami membacakannya kepada
engkau dengan benar, kemudian ke-
pada perkataan manakah, setelah
2707
menolak firman Allah dan Tanda-
tanda-Nya, mereka akan beriman?
8. Celakalah setiap pendusta
lagi berdosa,
9. Yang mendengar ayat-ayat
Allah ketika dibacakan kepadanya,
dan kemudian ia bersikeras dengan
kesombongan seolah-olah ia tidak
mendengarnya, maka berikanlah
kepadanya khabar tentang azab
pedih.
10. Dan, apabila ia mengetahui
sesuatu tentang Tanda-tanda Kami,
aia menjadikannya perolokan. Bagi
orang-orang demikian ada azab yang
menghinakan.
II. bDi hadapan mereka ada
Jahannam; dan tidak bermanfaat
bagi mereka sedikitpun apa yang
telah diusahakan mereka, dan tidak
bermanfaat apa yang telah mereka
jadikan pelindung-pelindung selain
Allah, dan bagi mereka ada azab
yang besar.
12. Inilah petunjuk yang benar.
cDan, bagi orang-orang yang ingkar
kepada Tanda-tanda Tuhan mereka,
bagi mereka ada azab yang sangat
pedih.
1693
31 7. b14 17-18. c2 : 40; 22 58.
2707. Ba'd berarti, setelah; meskipun; kebalikannya dari atau bertentangan
dengan; di samping (Lane).
Surah 45 AL-JATSIYAH Juz 25
2708. Seluruh alam telah diciptakan untuk mengkhidmati manusia. Hal itu
menunjukkan, bahwa ia mempunyai suatu tugas besar yang harus dilaksanakannya.
2709. Libat catatan no. 1454.
2710. Penyebutan kenabian, terpisah dari kata "Alkitab" (yang berarti hukum
1694
a6 15; 17 67; 35 : 13. 622 : 66. c29 : 7. d6 ; 90. e lO 94.
R. 2 13. Allah aYang menundukkan
laut kepadamu, supaya kapal-kapal
dapat berlayar di dalamnya dengan
perintah-Nya, dan supaya kamu
dapat mencari karunia-Nya, dan
supaya kamu bersyukur.
14. 6Dan, Dia telah menunduk-
kan bagimu apa-apa yang ada di
langit dan di bumi, kesemuanya itu
dari Dia. Sesungguhnya, dalam hal
itu adalah Tanda-tanda bagi kaum
yang mau berpikir.
2708
15. Katakanlah kepada orang-
orang yang beriman, supaya mereka
memaafkan orang-orang yang tidak
takut kepada Hari-hari Allah
2709
supaya Dia akan membalas suatu
kaum menurut apa yang telah
mereka usahakan.
16. CBarangsiapa beramal
shaleh, tentu bagi dirinya sendiri; dan
barangsiapa berbuat buruk, maka
kerugian atas dirinya, kemudian
kepada Tuhan-mu kamu akan
dikembalikan.
17. Dan, sesungguhnya, dKami
telah memberikan kepada Bani Israil
Alkitab dan kekuasaan dan
kenabian;2710 dan eKami merezeki-
kan kepada mereka barang-barang
yang baik, dan Kami lebihkan mereka
di atas sekalian umat di zamannya.
Surah 45
49; 6 : 151.
" ',' 9 " '",1....... ., 'J 9 .,
"","":''10' ",'" .::,,', .'
\ ~ ,""'" , , ~ .....," ~
. b.
;:. :" 15: 98
AL-JATSIYAH Juz 25
1695
18. Dan, Kami memberikan
kepada mereka Tanda-tanda yang
jelas mengenai urusan ini,2711 adan
tidaklah mereka berselisih melainkan
setelah datang kepada mereka ilmu,
disebabkan kedengkian di antara
mereka. Sesungguhnya, Tuhan
engkau akan memutuskan di antara
mereka pada Hari Kiamat tentang
apa yang di dalamnya mereka
berselisih.
19. Kemudian Kami menetap-
kan engkau di atas satu cara syariat,
maka ikutilah itu, 6dan janganlah
mengikuti hawa nafsu orang-orang
yang tidak mengetahui.
2712
20. Sesungguhnya mereka
sekali-kali tidak berguna sedikit pun
bagimu terhadap Allah. Dan
sesungguhnya, orang-orang aniaya
itu sebagian mereka pelindung
sebagian yang lain; tetapi Allah itu
Pelindung bagi orang-orang yang
bertakwa.
atau syariat) menunjukkan hahwa kalau Nabi Musa a.s. diberi syariat, maka para
nabi sesudah beliau tidak akan membawa syariat bam, melainkan mengikuti ramat
-kitah syariat Nabi Musa a.s. (5:45).
2711. "Urusan" maksudnya "urusan Rasulullah s.a.w."; dan ayat ini bermaksnd
mengatakan, bahwa kitab Nabi Musa a.s. mengandung banyak sekali nuhuatan yang
jelas tentang kedatangan Rasulullah s.a.w. dan bahwa kaum Bani Israil mengingkari
beliau bukan oleh adanya kekurangan dalil dan kekurangan tanda atau kekurangan
nubuatan I1ahi yang membuktikan kebenaran da'wa beliau, melainkan disebabkan
oleh "kedengkian di antara mereka, " yakni, mereka sekali-kali tidak menynkai
adanya seorang nabi akan datang dari antara kaum yang bukan Bani Israil.
2712. Jelaslah dari ayat ini bahwa kata-kata "urusan itu, " yang diutarakan pada
ayat sebelum ini, maksudnya menerangkan kedatangan Rasulullah S.a.w. dan wahyn
Alquran.
Surah 45
: 44.
49 ' , '... 9' ...
rA'J,.:i: QI 9YI
;r....... ..
pJb.. ..,..." , - 0..,
-

1696
C d
: 29. 14: 52; 40 : 18. 25
16 : 109. 16 : 30; 23 : 38.
AL-JATSlYAH
a7 : 204. b32 : 19; 38
e2 : 8; 6 : 47;
Juz 25
R. 3 23. Dan, Allah telah men-
eiptakan seluruh langit dan bumi
dengan benar, supaya dibalas csetiap
jiwa sesuai apa yang dia usahakan;
dan mereka tidak akan dianiaya.
24. Apakah pemah engkau me-
renungkan dorang yang menjadikan
hawa nafsunya sehagai tuhannya,
dan Allah menyesatkan, menurut
ilmu-Nya edan dia memeterai atas
telinganya dan hatinya dan Dia telah
meletakkan tutupan di atas mata-
nya? Maka siapakah yang akan
dapat memberi petunjuk kepadanya
sesudah Allah? Apakah kamu tidak
mengambil nasihat?
25. Dan, mereka berkata, fo'Tidak
ada bagi kami selain kehidupan di
dunia ini; kami mati dan kami hidup;
dan tidak ada sesuatu yang mem-
binasakan kami selain waktu."27IJ
,. Tetapi, mereka tidak memiliki ilmu
mengenai hal itu; tidaklah mereka
keeuali hanya mengira-ngira.
21. aAlquran ini adalah dalil-
dalil yang diterima akal bagi umat
manusia dan merupakan petunjuk
dan rahmat bagi kaum yang yakin.
22. bApakah menyangka orang-
orang yang berbuat keburukan, bahwa
Kami akan menjadikan mereka sama
seperti orang-orang yang beriman
dan beramal shaleh, sehingga
kehidupan mereka dan kematian
mereka akan sarna juga? Sungguh
buruklah apa yang mereka putuskan.
Surah 45
AL-JATSIYAH Juz 25
26. Dan, apabila dibaeakan ke-
pada mereka Tanda-tanda Kami yang
jelas, tiada perbantahan
2714
mereka
selain berkata, "Datangkanlah bapak-
bapak kami,jika kamu orang benar."
27. Katakanlah, "Allah Yang
menghidupkan kamu, kemudian Dia
amematikan kamu; kemudian Dia
menghimpunkan kamu hingga Hari
Kiamat, yang tidak ada keraguan di
dalamnya, akan tetapi, kebanyakan
manusia tidak mengetahui.
a2 : 29: 22 67. b17 14.
2713. Dahr berarti: (a) Waktu semenjak permulaan dunia hingga akhirnya;
sesuata jangka wakta atau sesuata bagian kurun zaman; (h) nasib; (e) peristiwa
penting; (d) pergantian zaman; malapetaka; (e) kebiasaan dan sebagainya (Lane).
Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa ketika orang-orang kufur diberitahu bahwa
mereka kelak harns menyerahkan pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka
kepada hadirat I1ahi di akhirat, mereka menolak mempereayai, bahwa ada atau tidak
ada sesuata kehidupan semaeam ita. Kebalikannya, malaban mereka menyangka
bahwa suata kaum mati dan kaum lain menggantikannya, dan peristiwa ita terus
berlaku hingga dengan berlalunya masa segala zat menjadi lebur dan dengan
demikian sama sekali menjadi binasa. Inilah yang menjadi maksud dan tujuan akhir
kejadian manusia dan tidak ada kehidupan di hari kemudian.
2714. Hujjah berarti, dalil; helah; dalih; perbantahan (Lane).
2714A. Kata-kata "tiap-tiap umat akan dipanggil kepada Kitahnya, "
1697
R. 4 28. Dan kepunyaan Allah
kerajaan seluruh langit dan bumi.
Dan pada hari ketika Saat itu datang,
pada hari itu sangat rugi orang-orang
yang mengerjakan kebatilan.
29. Dan, engkau akan melihat
tiap-tiap umat bertekuk lutut, tiap-
tiap umat akan bdipanggil Jepada
Kitabnya
2714A
Pada hari itu kamu
akan dibalas atas apa yang telah
kamu kerjakan.
Surah 45
... "....-:.'9 ""': r'"
"'" I:)Co0' I "",- , 1.0' o _"",,_ ;.IJ--
""" "9\!, b......
';'-:.::j,,1 \ 11>" -, I.:..>.:.l IJ.JI
l....-:::-- \:oJ .. ;.. ...... ...
... '''''''';8'''' t::\ ,., '
v \:l:r--
d
106; 67 9-10. 18: 22; 20 : 16; 22 : 8.
21 : 42; 39 49.
AL-JATSIYAH
23. c23
el6 : 35;
a l7 : 15; 83
mengisyaratkan, bahwa "Saat" yang disinggung dalam ayat sebelumnya berarti saat
perhitungan bagi suatu kaum di dunia ini juga, sebab dalam kehidupan ini pun
bangsa-bangsa diadili menurut amal-perbuatan mereka dan dihukum atau diganjar
sesuai. dengan itu.
2715. Ungkapan "Kitabnya" yang disebut dalam ayat sebelumnya telah
digantikan oleh "Kitab Kami" dalam ayat ini, karena pencatatan amal-perbuatan
bangsa-bangsa dan perorangan-perorangan dipelihara oleh Tuhan, dan mereka itu
diadili dan diberi pembalasan oleh Tuhan sesuai dengan itu.
30. a"Inilah Kitab Kami,2715
yang berbicara menentang kamu
dengan benar. Sesungguhnya, Kami
mencatat apa yang kamu kerjakan.
31. bAdapun orang-orang yang
beriman dan beramal shaleh, maka
Tuhan mereka akan memasukkan
mereka dalam rahmat-Nya. ltulah
kemenangan yang nyata.
32. Dan, orang-orang yang
ingkar, dikatakan kepada mereka,
c"Tidakkah Tanda-tanda-Ku telah
dibacakan kepadamu? Namun,
kamu berlaku sombong dan kamu
adalah kaum yang berdosa."
33. Dan, apabila dikatakan,
"Sesungguhnya janji Allah itu pasti
benar dan dsaat itu tidak ada ke-
raguan di dalamnya." Kamu berkata,
"Kami tidak mengetahui saat itu apa;
tidaklah kami menduga selain khayal-
an belaka dan kami tidak yakin."
34. eDan sudah nampak bagi
mereka keburukan-keburukan yang
mereka lakukan, dan mengepung
mereka apa yang mengenainya
mereka perolok-oldk.
Juz 25
1698
1
!
Surah 45
.... ' ... "

.. ,
AL-JATSIYAH Juz 25
2716. Hari penghukumanmu yang telah dijanjikan ini.
35. Dan, dikatakan kepada
mereka, a"Pada hari ini Kami akan
melupakan kamu, sebagaimana
kamu telah melupakan pertemuan
pada harimu ini,2716 dan tempat
tinggalmu adalah Api, dan tidak ada
bagimu penolong;
36. "Hal itu disebabkan bkamu
telah menjadikan Tanda-tanda Allah
perolokan, dan kamu telah di-
perdayakan oleh kehidupan dunia ini,
maka pada hari itu mereka tidak
akan dikeluarkan darinya, dan tidak
akan diterima alasan mereka."
1699
37. Maka segala puji kepunyaan
Allah, Tuhan seluruh langit dan
Tuhan bumi, Tuhan semesta alamo
38. cDan, kepunyaan-Nya
segala keagungan di seluruh langit
dan bumi dan Dia-lah Yang Maha
Perkasa, Maha Bijaksana.
Lebih lanjut Surah ini mengatakan bahwa da'wa Rasulullah s.a.w. sebagai nabi
bukanlah suatu gejala baru. Dtusan-utusan Allah telah biasa muneul pada setiap
masa dan di tengah-tengah segala bangsa untuk mengajarkan kepada mereka Tauhid
Ilahi dan kewajiban mereka terhadap sesama makhluk. Kemudian, alasan bahwa, "Jika
seandainya ada sesuatu kebaikan dalam wahyu yang dikemukakan kepada kami yang
berpengetahuan lebih luas dan berkedudukan lebih baik dalam hidup ini, niseaya
kami akan menjadi orang-orang yang pertama-tama menerimanya" yang pacta
umumnya dikemnkakan oleh orang-orang kufur sebagai dalih dan alasan untuk
menolak wahyu Ilahi, ditolak oleh Surah ini karena alasan itu bodoh dan tidak
berdasar.
Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa, sernentara orang-orang kufur menolak
Amanat Ilahi karena berbangga atas sumber-sumber kekayaan duniawi mereka yang
berlimpah-limpah, orang-orang lain yang dianugerahi keimanan dan kekayaan ruhani
menerimanya dan gigih berpegang padanya, meskipun mereka dihadapkan kepada
cobaan-cobaan dan kesengsaraan yang sehebat-hebatnya. Kemudian Surah ini
mengisyaratkan kepada nasib kaum 'Ad, suatu bangsa yang dahulu pernah hidup
subur makmur tidak jauh dari orang-orang Mekkah, guna menunjukkan bahwa
keinginan tidak pemah berjaya. Kaum 'Ad telah dihaneurluluhkan demikian rupa
sehingga peradaban mereka yang besar dan megah itu tidak ada bekasnya lagi.
Menjelang akhir, Surah ini meneanangkan peringatan kepada kaum Rasulullah
S.a.w. bahwa jangan hendaknya mereka disesatkan oleh harta kekayaan dan
kemakmuran mereka, begitu pula oleh kell1iskinan dan kelemahan orang-orang
Muslim pada saat itu, dan bahwa apabila mereka tetap bersikeras menolak Amanat
Ilahi, kemakmuran mereka sendiri akan mendatangkan kebinasaan kepada diri mereka.
Surah ini berakhir dengan anjuran kepada Rasulullah s.a. w. serta para pengikut
beliau, sambil menyerukan kepada mereka bahwa selaku pem'>ela kebenaran yang
gagah berani, mereka hams menanggung dengan sabar dan tawakal segala
penderitaan dan penindasan yang sedang ditimpakan atas mereka, sebab saat
sedang mendatang dengan cepat sekali, ketika perjuangan mereka akan berhasil,' dan
orang-orang yang aniaya terhadap mereka akan bertekuk lutut di hadapan mereka
dengan penuh kehinaan dan kerendahan, sambi! merengek minta ampun dan belas
kasihan.
1701
1700
Sebelum Hijrah
36, dengan bismillah
4
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Seperti keenam Surah sebelumnya, Surah ini mulai dengan pokok pembahasan
tentang wahyu Alquran dan Tauhid !lahi yang merupakan pembahasan utama, dan
memberikan daJil-dalil berikut ini untuk menyanggah kemusyrikan: (aj Hanya Wujud
itulah ye.ng dapat memerintahkan dan menuntut kita agar kita meneintai dan
menyembah Dia Yang di samping Maha Pencipta dan Pemelihara kita, adalah'
Mahakuasa lagi Mahaperkasa, dan oleh karena itu Dia dapat memaksakan ketaatan
kepada hukum-hukum dan perintah-perintah-Nya. (hj Kemusyrikan tidak didnkung
oleh Kitab Suci mana pun. (ej Pengetahuan, akal, dan pengalaman manusia
menolaknya dan berontak terhadapnya. (dj Suatu wujud sembahan, yang tidak dapat
menjawab, dan memang tidak menjawab doa-doa kita, tidak ada gunanya, dan apa
yang disebut tuhan-tuhan oleh orang-orang musyrik tidak mampu membalas doa-
doa para penganutnya.
Surah ini Surah terakhir dalam kelompok Ha Mim. Seperti Surah-surah lainnya
dalam kelompok ini, Surah Al-Ahqaf diturunkan di Mekkah menjelang pertengahan
masa Nubuwah Rasulullah sebelum Hijrah. Noldeke menempatkan turunnya segera
sesudah Surah ketujuh. Surah ini agaknya sarna dengan Surah-surah lainnya dari
kelompok Surah-surah Ha Mim dalam nada dan tujuannya. Surah sebelumnya telah
berakhir dengan maklumat khidmat bahwa "Tuhan adalah Wujud Yang Mahaperkasa,
Mahabijaksana. 1I Dalam Surah sekararig ini kebenaran penda1waan yang dinyatakan
dalam kata-kata tersebut telah dibuktikan. Suralt ini menyatakan bahwa Alquran
diturunkan oleh Tuhan Yang Mahabijaksana dan Mahaperkasa. Tuhan itu
Mahabijaksana dalam arti bahwa ajaran-ajaran Alquran itu berlandaskan pada dasar-
dasar yang sehat lagi kuat, dan didukung oleh akal, pikiran sehat, dan pengalaman
manusia yang telah begitu lama itu; dan Dia Maltaperkasa dalam arti bahwa dengan
hidup sesuai dengan cita-cita asas-asas Alquran orang-orang Muslim akan mencapai
martabat yang berpengaruh dan memegang tampuk kekuasaan atas lawan-lawan
mereka.
Surah 46
AL-AHQAF
Waktu Diturunkan dan Huhungan dengan Suralt-surah Lainnya
Surah 46 AL - AHQAF Juz 26
b40 : 2; 41 : 2; 42 : 2; 43 : 2; 44 : 2; 45 :2.
: 6; 40 : 3; 45 : 3. d21 : 17; 38 : 28; 44 : 39.
at : 1.
c20 : 5; 32 3; 36
I d b .tu . ga mempunyai
,. 2717. Alam semesta mempunyai permu aan an egl JU
kesudahan. "Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan bmasa. Dan yang
akan tetap kelal hanyalah Wajah Tuhall engkau, Yang Empunya kegagahall dan
kemuliaall (55:27-28). .
2718. Yang dapat menarik kecintaan dan layak disen:bah WUJud
selaku pereneana dan peneipta alam semesta, mengenda1ikan naslb klta. Akan tetapl,
1702
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bTuhan Maha Terpuj i,
Maha Mulia.
3. CDiturunkannya Kitab ini
dari Allah, Maha Perkasa, Maha
Bijaksana.
4. d"Tidaklah Kami mencipta-
kan seluruh langit dan bumi dan
apa yang ada di antara keduanya,
melainkan dengan benar, dan untuk
masa tertentu. '717 Tetapi orang-
orang yang ingkar dari apa yang
mereka diperingatkan, mereka
.berpaling."
5. Katakanlah, eo'Apakah kamu
mengetahui apa yang kamu seru
selain dari Allah? Tunjukkanlah
kepadaku apa yang telah diciptakan
mereka dari bumi ini, atau mereka
mempunyai bagian dalam pencipta-
an seluruh langit?271S Bawalah
kepadaku sebuah Kitab sebelum ini
I d
"l 2719 "ka
atau peningga an an I mu, JI
kamu benar."
JUZXXVI
Surah 46
7. d 11 : 36. 44: 61
AL - AHQAF
b c
34 6 : 23: 10 : 29. 30.
a
lO
Juz26
6. Dan, siapakah lebih
sesat daripada orang yang meuyeru
selain Allah, yang tidak dapat
mengabulkannya sampai Hari
Kiamat,2720 dan amereka lalai dari
doa mereka?
7. bDan, ketika dibangkitkan
umat manusia, mereka, tuhan-tuhan
palsu, akan menjadi musuh-musuh
bagi mereka dan akan mengingkari
ibadah mereka.
8. cDan, apabila dibacakan
kepada mereka Ayat-ayat Kami
yang jelas, berkatalah orang-orang
yang ingkar kepada kebenaran
ketika datang kepada mereka, "lni
adalah sihir yang nyata."
9. Apakah mereka berkata,"
la telah mengada-adakannya,
Alquran? dKatakanlah, "Sekiranya
aku telah mengada-adakannya, kamu
tidak memiliki sesuatu pun melawan
Allah untuk membela aku.
2721
Dan
Dia lebih mengetahui apa yang
kamu katakan tanpa tujuan di
dalamnya. Cukuplah Dia sebagai
saksi antara aku dan kamu. Dan,
Dia-lah Maha Pemgampun, Maha
Penyayang."
tuhan-tuhan palsu orang-orang musryik bukan hanya tidak menciptakan sesuatu,
bahkan mereka sendiri telah diciptakan (25:4).
2719. Pada hakikatuya, tidak ada sumber lain yang dapat membuat suatu dasar
yang menetapkan apakah suatu kepercayaan tertentu benar atau salah, keeuali
sumber Kitab yang diwahyukan, begitu juga ilmu pengetahuan dan akal manusia.
2720. Islam mengemukakan Tuhan Yang Hidup, Yang menampakkan wujud-Nya
kepada hamba-hamba-Nya dengan mengabulkan doa-doa mereka dan menghibur
1703
Surah 46
28. 7. 18; 61 204. bll
AL - AHQAF
51; 7
1704
mereka dalam waktu susah dengan mengucapkan kepada mereka kata-kata
penenteraman hatl dan hiburan (2: 187).
2721. Ungkapan "min Allah" berarti: (aj Dalam melawan Allah; (bj (Melepaskan
diri) dari azab \lahi.
2722. Saksi dati antara Bani Israil adalah Nabi Musa a.s. Kepada nubuatan beliau
berkenaan dengan kedatangan Rasulullah imlah yang telah diisyaratkan dalam ayat
Juz 26
10. Katakanlah, "Aku bukan
rasul baru di antara rasul-rasul, dan
tidak pula aku mengetahui apa yang
akan diperbuat terhadapku atau pun
terhadapmu. "Aku hanyalah meng-
ikuti apa yang diwahyukan kepada-
ku; dan aku tidak lain melainkan
seorang pemberi peringatan yang
nyata.!l
11. Katakanlah, "Terangkanlah
kepadaku j ika Alquran ini dari Allah
dan kamu tidak percaya kepadanya
dan memberi kesaksian bseorang
saksi dari antara Bani Israil
2722
terhadap kedatangan seseorang se-
misalnya, kemudian ia beriman,
tetapi kamu berlaku sombong?"
Sesungguhnya Allah tidak memberi
petunjuk kepada kaum yang aniaya.
R. 2 12. Dan berkata orang-orang
yang ingkar kepada orang-orang
yang beriman, cnSeandainya
Alquran itu baik, tentulah mereka
tidak dapat mendahului kami un/uk
beril71an kepadanya." Dan karena
mereka tidak mendapat petunjuk
dengan itu, maka mereka akan
berkata, "Ini adalah dusta yang
lama. I!
Surah 46
8; 43 4. c29 70; 41 31.
AL - AHQAF Juz 26
1705
2724. Ketakutan atau kesedihan apakah, sekalipun di bawah himpitan cobaan
sehebat-hebatnya, mungkin dapat mengganggu watak sabar dan sikap tenang
seorang mukmin sejati yang memiliki keimanan tangguh bahwa Allah, Sang Pencipta
dan Rabb sekalian alam, berada di belakangnya?
13. Dan, sebelum ini telah ada
"Kitab Musa, sebagai petunjuk dan
rahmat; dan bini adalah Kitab dalam
bahasa Arab yang membenarkan
nubuatan-nubuatan terdahulu,2723
supaya memberi peringatan kepada
orang-orang yang berlaku aniaya
dan khabar suka untuk orang-orang
yang berbuat baik.
inL Adapun nubuatan itu berbunyi sebagai berikut, "Bahwa Aku akan menjadikan
bagi mereka itu seorang nabi daTi antara segala saudaranya, yang seperti engkau,
dan Aku akan memberikan segala fmnan-Ku dalam mulutnya dan ia pun akan
mengatakan segala yang Kusuruh akan dia. Bahwa sesungguhnya barangsiapa yang
tidak mau dengar akan segala firman-Ku yang akan dikatakan olehnya dengan nama-
Kll niscaya AIm menllnmtnya kelak kepada orang itu (Ulangan 18:18-19).
2723. Ayat II yang didukung oleh Ulangan 18: 18 menunjuk kepada kedatangan
seorang nabi dari antara Bani Ismail. Ayat yang sekarang ini menunjuk ke tanah
Arab sebagai tempat turunnya nabi, yang akan mempunyai persamaan dengan Nabi
Musa a.s. itll dan juga kepada Kitab (Alquran) yang akan menggenapi nubuatan-
nubuatan yang terkandung di dalam Kitab Musa dan juga akan diunggulinya.
Nubuatan yang bersangkutan adalah sebagai berikut: "Bahwa inilah fIrman akan hal
negeri Arab: Di dalam gurun Arab kamu akan bermalam, hai kafIlah orang Dedan.
Datanglah mendapatkan orang yang berdahaga sambil membawa air, hai orang isi
negeri Temal Dan unjuklah rori kepada orang-orang yang lari itu" (Yesaya 21:13-
IS).
14. CSesllnggllhnya orang-
orang yang berkata, "Tuhan kami
adalah Allah," kemlldian mereka
tetap bersiteguh, maka tiada
ketakutan atas mereka, dan tidak
pula mereka bersedih.
2724
al8 44. b20 : 114; 42
Surah 46 AL - AHQAF Juz 26
Q 6 152; 17 24: 29 9. b27 20.
15. Mereka itulah penghuni
surga; mereka akan menetap di
dalamnya, sebagai ganjaran atas apa
yang telah mereka kerjakan.
1706
16. aDan Kami perintahkan
kepada manusia supaya berbuat baik
terhadap orangtuanya. Ibunya me-
ngandungnya dengan susah-payah,
dan melahirkannya dengan susah-
payah. Dan mengandungnya dan
menyapihnya selama tiga puluh
bulan."" Hingga apabila ia men-
ca.pai usia dewasanya
2726
dan men-
capai usia empat puluh tahun, ia
berkata, b"Hai Tuhan-ku, limpahkan-
lah taufik kepadaku supaya aku
dapat bersyukur atas nikmat Engkau
yang telah Engkau anugerahkan
kepadaku dan kepada orangtuaku,
dan supaya aku dapat beramal
shaleh yang Engkau meridhainya, dan
perbaikilah bagiku dalam keturunan-
ku. Sesungguhnya, aku kembali
kepada Engkau; dan sesungguhnya
aku tennasuk orang-orang yang
berserah diri.
2725 Dalam 31:15 dinyatakan bahwa menyusui bayi itu lamanya dua tahun.
Akan tetapi, dalam ayat ini masa hamil dan menyusui digabungkan menjadi tiga
puluh bulan, hal mana memberikan selisih enam bulan sebagai masa pembuahan;
dan agaknya masa itulah yang selama itu si wanita yang hamil merasakan beban
kehamilannya, sedang bulan keempat merupakan waktu ketika ia mempunyai
perasaan seperti itu.
2726. Kata asyudd rupanya telah dipergunakan di sini dalam arti kedewasaan
ruhani, dan pada 12:23 juga, dan arti kematangan pikiran dan jasmani pada 6:153
dan J8:83.
Surah 46
133.
AL - AHQAF
17. Mereka itulah orang-orang
yang Kami terima dari mereka yang
terbaik apa yang mereka amalkan
dan akan Kami ampuni keburukan-
keburukan mereka di antara penghuni
surga. Janji yang benar yang telah
dijanjikan kepada amereka.
18. Dan, orang yang berkata
kepada kedua ibu-bapaknya, "Cislah
untuk kamu berdua; kamu meng-
ancamku bahwa aku akan dibangkit-
kan, padahal keturunan demi
keturunan telah berlalu sebelumku?"
Dan mereka berdua meratap kepada
Allah mohon pertolongan dan ber-
kala kepada anaknya, "Celakalah
engkau, berimanlah! Sesungguhnya
janji Allah itu benar." Tetapi ia ber-
kata, "Ini tidak lain selain dongengan
orang-orang dahulu.
1l
19. Mereka itulah orang-orang
yang telah sempurna atas mereka
khabar ghaib tentang azab dalam
bumat-umat yang telah berlalu
sebelum mereka darijin dan manusia.
Sesungguhnya mereka itulah orang-
orang yang rugl.
20. Dan, bagi setiap orang ada
derajat sesuai apa yang mereka
camalkan dan supaya Dia me-
nyempurnakan kepada mereka
ganjaran amal-amal mereka"" dan
mereka tidak akan dianiaya.
Juz 26
a b 6 c
61 17 109; 19 62; 73 19. 7: 39; 41 :2 .
1707
2727. Semua pekerjaan manusia akan diadili dan ditimbang dengan seksama,
dan semua keadaan yang bersangkut paut dengan perbuatannya akan diperhatikan
Surah 46
AL - AHQAF
Juz 26
a
6
: 94. b7 66: II : 51 c7 71.
1708
sebelum keputusan dijatuhkan. Hukum Ilahi e r k e n ~ n dengan pembalasan berlaku
dengan cara ini, yaitu, kalau ganjaran untuk amal baik berhpat kah leblh besar darl
amal itu sendiri, sedang hukuman untuk ama! burnk akan setimpal dengan perbuatan
itu sendiri.
2728. Pada Hari Pembalasan orang-orang kufur dihadapkan kepada akibat-akibat
perbuatan burnk mereka, mereka akan diberitahu bahwa mereka telah memfaedahkan
21. Dan, pada hari ketika
dihadapkan orang-orang yang ingkar
kepada Api, dikatakan kepada
mereka, "Kamu telah menghabiskan
segala barang yang baik di dalam
kehidupan duniamu, dan kamu telah
menikmatinya, amaka pada hari ini
kamu akan dibalas dengan azab
yang hina, sebab kamu berlaku
sombong di bumi
2728
tanpa hak, dan
karen a kamu telah berbuat
durhaka."
R. 3 22. Dan ingatlah bsaudara 'Ad,
ketika ia memperingatkan kaumnya
di sebelah bukit-bukit pasir, dan
,esungguhnya telah berlalu pemberi-
pemberi ingat sebelum dia dan juga
sesudahnya, mengatakan, "Jangan-
lah kamu menyembah selain Allah.
Sesungguhnya aku takut atasmu
azab hari yang besar."
23. Mereka berkata, "Apakah
engkau datang kepada kami supaya
engkau memalingkan kami dari
tuhan-tuhan kami? MaIm bawalah
kepada kami apa yang engkau
janjikan kepada kami, jika engkau
termasuk Corang-orang yang benar."
Surah 46 AL - AHQAF
26. "la, angin, akan mem-
binasakan segala sesuatu dengan
perintah Tuhan-Nya." Maka pada
waktu subuh tiada sesuatu yang
kelihatan selain rumah-rumah
mereka. Demikianlah Kami mem-
balas kaum yang berdosa.
1709
sepenuhnya dan mereguk habis nikmat dunia, yang telah dilimpahkan Tuhan kepada
mereka, hingga ampasnya dan tidak mempergunakannya untuk tujuan-tujuan baik,
melainkan untuk keberhasilan maksud-maksud kotor mereka, maka mereka sekarang
harns bersiap-siap menanggung kehinaan dan kenistaan sebagai balasan yang
setimpal dengan perbuatan-perbuatan burnk mereka.
2729. Karena hanya Tuhan Yang mengetahui keadaan-keadaan, yang di dalam
keadaan-keadaan itu manusia melakukan perbuatan-perbuatannya, baik ataupun
burnk, maka oleh karena itu hanya Dia-lah Yang mengetahui, apakah ia telah
mengundang azab Tuhan atau tidak; dan pengetahuan tentang waktu, cara, dan
bentuk hukuman pun hanya ada pada hadirat-Nya.
17.
Juz 26
24. la, HZ/d, berkata, "Se-
sungguhnya ilmu
2729
yang benar
hanya di sisi Allah, dan aku
menyampaikan kepadamu dengan
apa yang aku diutus, akan tetapi aku
melihat kamu adalah kaum yang
bodoh."
25. Maka apabila mereka
melihatnya azab berZ/pa awan
menuju ke lembah-lembah mereka,
mereka berkata, "Inilah awan yang
akan memberi hujan kepada kami."
Kami berfirman, "Tidak, bahkan
itulah yang kamu minta supaya
disegerakannya. aAngin yang di
dalamnya ada azab yang pedih,
Surah 46 AL - AHQAF
27. Dan sesungguhnya aKami
telah memperkuat kedudukan me-
reka di dalam hal-hal yang Kami
tidak memperkuat kedudukan kamu
di dalamnya; dan Kami memberikau
kepada mereka pendengaran,
penglihatan, dan hati."30 Tetapi,
tidak bermanfaat sedikit pun bagi
mereka pendengaran mereka dan
penglihatan mereka dan tidak pula
hati mereka, karena mereka meng-
ingkari Tanda-tanda Allah; dan
mengepung mereka bapa yang
mereka selalu perolok-olok.
Juz26
b21 : 42.
1710
2730. 'Af-idah (banyak hati) adalahjamak darifit'ad, yang sama artinya dengan
qalb (hati), kedua-keduanya berarti hati, otak atau kecerdasan (intelek). Dalam Alquran,
kedua perkataan itu telah dipergunakan dengan arti yang sama. Pada 28:11 kedua kata
itu dipergunakan bersama-sama, dan berarti hati. Hubungan kalimatlah yang
menentukan, pada tempat mana kata tersebut dipakai dalam arti "hati" dan pada tempat
mana dalam arti "otak." Akan tetapi, beberapa penulis membedakan antara fi"ad dan
qalb itu; yang kedua dikatakan mempunyai arti lebili khusus dari yang pertama yaitu
yang disebut ghisya' atau wi'a, atau bagian-tengah atau bagian-dalam-qalb. Thara
fil'adu-hu berarti pikirannya, atau kecerdasannya, atau keberaniannya melayang (Lane).
2731. Kaum-kaum 'Ad dan Tubba' menguasai wilayah yang terbentang luas di
Arabia Selatan; dan snku bangsa Tsamud tinggal di sebelah barat daya Arabia, dan
di pantai Laut Mati terletak kota-kota Sodom dan Gomorrah. Kehancuran tempat-
,. tempat itu merupakan pembuka-mata untuk orang-orang Mekkah. Kata-kata "di
sekitarrnu" dapat juga berarti di seluruh dunia.
2732. Alquran berulang kali kembali kepada masalah keirnanan, akhlak, dan
masalah-masalah sebangsanya yang bersifat pokok, dan membahasnya dari berbagai
sudut dan segi pandangan untuk menghilangkan keraguan dan prasangka-prasangka
manusia yang mempunyai bermacam-macam sikap, rancang mental dan pandangan
R. 4 28. Dan sesungguhnya, Kami
membinasakan kota-kota di
sekitarmu;2731 dan Kami telah
menjelaskan Tanda-tanda supaya
mereka kernbali.""
Surah 46 AL - AHQAF
42 : 47. bn : 2. cn : 2-3.
Juz 26
1711
29. aMaka, mengapa tidak
menolong mereka orang-orang yang
mereka jadikan tuhan yang men-
dekatkan mereka, selain Allah?
Tidak, bahkan mereka itu lenyap
dari mata mereka. ltulah kedustaan
mereka dan apa yang mereka ada-
adakan.
30. Dan ingatlah ketika bKami
hadapkan kepada engkau se-
golongan dari jin"33 yang ingin
mendengarkan Alquran, maka ketika
mereka hadir kepadanya mereka
berkata, "Diamlah dan dengarkan-
lah!" Dan tatkala telah selesai,
mereka kern bali kepada kaum
mereka untuk memberi peringatan.
31. Mereka berkata, "Hai kaum
kami, sesungguhnya ckami telah
mendengar suatu Kitab, yang telah
diturunkan sesudah Musa"34 mem-
benarkan apa yang ada sebelumnya,
serta memimpin kepada kebenaran
dan kepada jalan yang lurus.
hidup itu. Orang-orang yang dangkal pikirannya dan berpurbasangka dapat
menyebutnya suatu pengulangan, namun sebenamya hal itu merupakan pendekatan
yang tepat kepada berbagai persoalan hidup manusia.
2733. Golonganjin yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi
dari Nashibin, atau seperti sumber lain mengatakan, adalah orang-orang Yahudi dari
Maushal atau Ninewe, Ira!<. Karena takut akan tentangan dari orang-orang Mekkah,
mereka menjumpai Rasulullah s.a.w. pada waktu malam, dan setelah mendengarkan
pembacaan Alquran dan tutur Rasulullah S.a.w. mereka masuk Islam dan
menyampaikan agama baru itu kepada kaum mereka yang juga dengan suka hati
menerirnanya (Bayan, jilid ke-8). Liliat juga 72:2.
2734. Ayat ini menunjukkan bahwa golongan jin yang disebut dalam ayat
sebelurnnya adalah orang-orang Yahudi, sebab mereka mengatakan tentang Alquran
sebagai "Kitab yang telah diturunkan sesudah Musa."
Surah 46 AL - AHQAF
a I7 100: 36 82; 86 9.
1712
2735. Proses penciptaan langit baru dan bumi baru itu belum berakhir. Hal itu
bukanlah penda'waan kosong dan tidak berdasar. Dengan kedatangan seorang
mushlih rabbani besar, orde lama mati dan orde barn mengambil alih tempatnya. Hal
itu berarti penjelmaan langit barn dan bumi barn.
35. Dan pada hari dihadapkan
orang-orang ingkar kepada Api.
Dikatakan kepada mereka,
"Bukankah ini benar? Mereka
berkata, "Ya, benar, demi Tuhan
kami." Dia berfirman, "Maka
rasakanlah azab itu, disebabkan
kamu selalu ingkar."
34. Apakah mereka tidak me-
Iihat bahwa sesungguhnya Allah,
Yang telah menciptakan seluruh
langit dan bumi dan tidak lelah
karena menciptakan segalanya
itu,"35 aberkuasa pula menghidupkan
yang telah mati? Bahkan sesungguh-
nya, Dia berkuasa atas segala
sesllatu.
32. !lHai, kaum kami, sambut-
lah penyeru Allah, Muhammad, dan
berimanlah kepadanya, Dia akan
mengampuni dosa-dosamu, dan akan
melindungi kamu dari azab yang pedill.
33. "Dan, barangsiapa tidak me-
nyambut penyeru Allah, A1uhammad,
maka ia tidak dapat melemahkannya
di bumi dan tidak ada baginya
pelindung-pelindung selain Dia.
Mereka itu dalam kesesatan yang
nyata.1!
Juz 26 Surah 46 AL - AHQAF
1713
Juz 26
2736. Demikian akan keras, cepat, dan hebatnya azab Ilahi itu bagi orang-orang
kufur, sehingga apabila seluruh kehidupan yang dijalani dalam kesenangan dan
kesejahteraan, dibandingkan dengan azab itu, akan nampak kepada mereka seolah-
olah "hanya sesaat" belaka.
aiD 46; 30 56; 79 47.
36. Maka sabarlah engkau
seperti telah bersabar orang-orang
yang memiliki keteguhan hati dari
antara rasul-rasul; dan janganlah
engkau Ir,inta azab itu dipercepat
bagi mereka. Pada hari ketika
mereka melihat apa yang telah
diancamkan kepada mereka,
keadaan mereka "seolah-olah tidak
pernah tinggal kecuali hanya
sesaat
2736
pada siang hari.
Peringatan ini telah disampaikan,
dan tidak ada yang akan dibinasakan
selain orang-orang durhaka.
1715
Selanjutnya, Sirrah ini menyampaikan beberapa kala penawar dan pembesarkan
hati kepada Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan bahwa walaupun beliau diusir dari
negeri tumpah darah beliau, taupa teman dan nampak tidak berdaya, mencari
perlindungan di tempat jauh di tengah lingkungan orang-orang asing, narnun
perjuangan beliau akan memperoleh kemenangan. Kemudian, Surah ini secara ringkas
menyebutkan maksud-maksud dan tujuan-tujuan peperangan menurut Islam, dan
berakhir dengan anjuran kepada kaum Muslimin untuk bersiap sedia membelanjakan
apa pun yang mereka miliki demi kepentingan perjuangan yang dijunjung tinggi oleh
mereka, sebab dengan tidak membelanjakan harta, ketika perjuangan menghendaki
para pengikutnya berkorban dengan rela, bukan saja akan merugikan perjuangan
bersarna, tetapi merugikan pula diri mereka sendiri.
1714
Sebelum Hijrah
39, dengan bismillah
4
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan pemyataan bemadakan tantangan bahwa semua daya
upaya orang-orang kufur untuk menghalangi dan menghentikan derap kemajuan
Islam akan sia-sia belaka, dan keadaan para pengikut Rasulullab S.a.w. dari hari ke
hari akan kian bertambah baik, dan seterusnya mengatakan, bahwa karena orang-
orang kufur telah menghunus pedang melawan Rasulullah s.a.w., mereka akan binasa
dengan perantaraan pedang pula. Sesudah kepada orang-orang Muslim memberikan
janji yang pasti akan kemenangan terhadap musuh-musuh mereka, secara ringkas
Surah ini menetapkan peraturan-peraturan yang penting tentang peperangan, seperti
misalnya, tawanan-tawanan perang hanya boleh diarnbil sesudah pertempuran
sungguh dan musuh dikalahkan secara mutlak (ayat 5), dan bahwa sesudah
peperangan selesai, mereka harus dibebaskan kembali sebagai tindak belas kasihan,
atau sesudab menerima uang tebusan yang layak. Dengan demikian Surah ini dalarn
ayat yang pendek, dengan jitu sekali telab melenyapkan kebiasaan buruk
perbudakan. Kemudian, dinyatakan bahwa akhimya kepalsuan pasti mengalami
kekalaban. Inilah suatu ajaran yang banyak tercantum dalam lembaran sejarab; dan
nasib naas kaum-kaum terdekat seperti kaum 'Ad dan Tsarnud, Midian, dan kaum
Nabi Lutb a.s., seharusnya membuka mata orang-orang Mekkah.
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini dikenal juga sebagai Qital (perang), sebab Surah ini mempersembahkan
bagian besar ayat-ayatnya untuk membahas masalab perang -penyebab-
penyebabnya, tatakramanya, dan akibat-akibatnya. Baidhawi, Zamakhsyari, Sayuthi
dan lain-lain menganggap, babwa Surah ini diturunkan sesudah bijrah- yang
sebagian besamya telah diturunkan mungkin sebelum Perang Badar, pada masa awal
hidup Rasulullah s.a.w. di Medinah. Menjelang akhir Surah-terakhir dinyatakan
dengan tegas dan tandas bahwa perlawanan terhadap Amanat nahi, betapapun kuat,
terorganisasi, dan gigihnya, tidak akan dapat berhasil dan bahwa pada akhimya
kebenaran pasti menang. Masalah itu mengambil bentuk yang pasti dalam Surah
ini, dan orang-orang kufur diberitahu bahwa perjuangan Islam akan unggul sesudah
mengatasi semua kesulitan dan segala rintangan.
Surah 47
MUHAMMAD
Surah 47 MUHAMMAD Juz26
Surah 47
pH
MUHAMMAD
I
2737. Pekerjaan orang-orang kufur dalam upaya mereka menghentikan kemajuan
Islam akan dijadikan sia-sia dan tidak akan membawa hasil apa pun.
2738. AtskJ"ina fil-ardhi berarti, ia menyebabkan terjadi banyak pembantaian
di dalam negeri.
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. bOrang-orang yang ingkar
dan menghalangi dari jalan Allah, Dia
memusnahkan arnal-arnal mereka."37
3. Tetapi, orang-orang yang
beriman dan beramal shaleh dan
beriman kepada apa yang telah
diturunkan kepada Muhammad,
bahwa itu adalah kebenaran dari
Tuhan mereka, Dia menghapuskan
dari mereka dosa-dosa mereka dan
memperbaiki keadaan mereka.
4. Demikian itu disebabkan
orang-orang yang ingkar mengikuti
yang batiI, sedangkan orang-orang
yang beriman mengikuti kebenaran
dari Tuhan mereka. Demikian-
lah Allah menerangkan kepada
manusia perumparnaan-perumparnaan
mereka.
5 c"Dan apabila kamu ber-
temu dengan orang-orang yang
ingkar, maka pukullah leher-Ieher
IIZereka, hingga apabila kamu telah
mengalahkan mereka,2738 maka
perkuatlah belenggu mereka,
1716
a1 l. b4 168' 16 : 89. c8 : 48, 68.
Juz26
,"
Surah 47 MUHAMMAD
kemudian sesudah itu melepaskan
mereka sebagai suatu kebaikan atau
dengan tebusan hingga perang me-
Ietakkan senjatanya. Demikianlah
berlaku segala peraturan menurut
keadaan. 2739 Dan andaikata Allah
menghendaki, tentu Dia mengambil
balasan dari mereka, tetapi supaya
Dia menguji
2740
sebagian dari kamu
dengan sebagian yang lain. Dan
orang-orang yang terbunuh di jalan
Allah, Dia sekali-kali tidak menyia-
nyiakan amal-amal mereka.
2741
Juz26
1717
2739. Ayat ini secara ringkas menetapkan beberapa hukum penting mengenai
tatakrama peperangan dan aturannya, dan dengan sekaligus memberikan pukulan
maut kepada perbudakan. Ringkasnya, hukum itu ialah: (a) Apabila mereka terlibat
dalam peperangan sungguh demi mempertahankan kepercayaan, agama, kehormatan,
jiwa atau harta mereka, kaum Muslimin diperintahkan supaya bertempur dengan
gagah berani dan pantang mundur (8:13-17), (b) Bila sekali peperangan sudah mulai
dilancarkan, maka perang itu harns dilanjutkan hingga keamanan tegak kembali dan
kebebasan kata hati terjamin (8:40). (c) Tawarian-tawanan perang harns diambil dari
musuh hanya sesudah terjadi peperangan sungguh dan sengit, dan musuh telah
dikalahkan secara mutlak dan pasti. Gleh karena itu peperangan-sungguh dinyatakan
sebagai satu-satunya alasan untuk mengambil tawanan perang; sebab, tidak ada
alasan lain bagi orang merdeka kemerdekaannya dapat dirampas. (d) Apabila
peperangan sudah selesai, para tawanan harns dibebaskan, baik sebagai tindak belas
kasihan atau dengan mengambil uang tebusan dari mereka, atau atas dasar
persetujuan tukar menukar tawanan. Mereka hendaknya jangan ditahan sebagai
tawanan untuk selama-Iamanya atau diperlakukan sebagai budak. Rasulullah s.a.w.
telah memerdekakan kira-kira seratus keluarga dari Banu Mushthaliq dan beberapa
ribu tawanan dari suku Hawazin, setelah dua kabilah itu secara mutlak dikalahkan
dalam peperangan. Sesudah Perang Badar, uang tebusan bagi tawanan perang
diterima dan mereka yang tidak dapat membayar tebusan dalam bentuk uang, akan
tetapi pandai baca-tulis, diminta supaya mengajar orang-orang Muslim membaca dan
menulis. Dengan demikian ayat ini denganjitu telah berhasil menghapus perbudakan
sampai ke akar-akarnya, melenyapkannya sama sekali dan untuk selama-lamanya.
2740. Allah s.w.!. menghendaki agar orang-orang mukmin melibatkan diri dalam
peperangan melawan orang-orang kufur, agar di satu pihak sifat dan watak baik
mereka akan mendapat peluang memainkan peranan dan di pihak lain agar sifat-sifat
buruk orang-orang kufur akan terbuka kedokuya. Barangkali tidak ada di dalam segi
~ . :!.\\; !\.:>:; , , ,h'
o-:y.....-.r .C:::::-:: - - - , . ~
Surah 47 MUHAMMAD
17I8
8. Hai, orang-orang yang
beriman, jika kamu menolong Allah,
Dia akan menolong kamu dan akan
meneguhkan langkah-langkahmu.
9. Dan orang-orang yang
ingkar, celakalah bagi mereka; dan
Dia menyia-nyiakan amal-amal
mereka. :744
kehidupan lain, yang di dalamnya keunggulan akhlak para sahabat Rasulullah s.a.w.
begitu jelas nampak, seperti di dalam perlakuan mereka terhadap musuh-musuh
mereka yang telah dikalahkan.
2741. Pengorbanan kaum Muslimin yang mati syahid di medan bakti tidak akan
sia-sia. Pada hakikatnya, pengorbanan mereka itulah yang justru telah meletakkan
dasar Islam yang kokoh di tanah Arab.
2742. Karena hidayah berarti, mengikuti jalan lurus hingga orang sampai ke
tempat tujuannya dan mencapai maksud yang didambakannya (Lane), ayat ini
bermaksud mengatakan bahwa dengan kematian mereka, orang-orang Islam yang
gugur sebagai syuhada itu telah mencapai tujuan mereka, ialah kemenangan Islam
yang untuk mereka membaktikan hidup mereka.
2743. Orang-orang yang beriman telah lebih dahulu merasai nikmat surgawi di
dunia ini juga, dalam arti bahwa mereka menikmati rahmat dan berkat keruhanian
dalam bentuk lahir yang disebutkan dalam Alquran telah dijanjikan kepada mereka
kelak di akhirat. Atau, ayat ini dapat diartikan bahwa orang-orang mukmin telah
merasakan nikmat surgawi secara ruhani sebab mereka melihat dengan mata kepala
mereka sendirijanji yang telah diberikan kepada mereka dalarn Alquran tentang surga
telah menjadi kenyataan dalam kehidupan di alam dunia ini juga.
2744. Dalarn beberapa ayat sebelumnya tiga kali telah dinyatakan bahwa "Tuhan
telab menjadikan pekerjaan orang-orang kufur sia-sia." Hal itu berarti bahwa orang-
orang kufur telah mengerahkan segala kemampuan otak dan jasmani mereka untuk
G3 196; 9 111.
6. Dia akan memberi mereka
petunjuk
2742
dan akan memperbaiki
keadaan mereka.
7. aDan, Dia akan memasuk-
kan mereka ke surga yang Dia telah
memperkenalkannya
2743
kepada
mereka.
Juz 26
Surall47
41. 8 b3 :151; 45; 40: 22.
77 47.
MUHAMMAD
47; 30 10: 35
c
14
. 31;
a12 : 110; 22
Juz26
10. Demikian itu disebabkan
mereka membenci apa yang telah
diturunkan Allah, maka Dia telah
menghapus amal-amal mereka.
11. aApakah mereka tidak be-
pergian di bumi dan melihat bagai-
mana kesudahan orang-orang yang
sebelum mereka?2745 Allah telah
membinasakan mereka, dan bagi
orang-orang kafir sarna seperti
mereka.
12. Demikian itu karena se-
sungguhnya bAllah Penolong orang-
orang yang beriman, dan sesungguh-
nya orang-orang kafir tidak ada
penolong bagi mereka.
R. 2 13. Sesungguhnya, Allah akan
memasukkan orang-orang yang
beriman dan beramal shaleh ke
dalam kebun-kebun yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai; Csedang
orang-orang yang ingkar akan men-
dapat sedikit manfaat duniawi dan
mereka makan sebagaimana bina-
tang-binatang ternak
2746
makan, dan
Api akan menjadi tempat tinggal
bagi mereka.
1719
memenuhi hasrat mereka yang terhesar - melihat Islam menemui kegagalan dan
lenyap sirna. Akan tetapi, Islam menang. Islam mendapat kemajuan dan kejayaan,
sedang orang-orang kufur gagal melihat cita-cita mereka menjadi kenyataan.
2745. Sebanyak lima belas kali orang-orang yang mengingkari Rasulullah s.a.w.
telall disurub pesiar di muka bumi untuk menyaksikan sendiri betapa kesudahan yang
telah menimpa orang-orang yang mengingkari nabi-nabi terdahulu. Ayat ini mem-
peringatkan mereka: bagaimana mungkin mereka dapat menghindarkan diri dari nasib
serupa itu? Hukuman Ilahi pasti akan menimpa mereka dalarn berbagai bentuk dan
corak.
Surah 47 MUHAMMAD
2746. Kalau orang-orang mukmin makan untuk hidup supaya dapat berbakti
kepada Tuhan dan sesama manusia, orang-orang kufur hi.dup untuk m ~ dan tidak
mempunyai tujuan lebih luhur untuk dikejar. Mereka lldak Iebih tmggl darl taraf
binatang-binatang, sebab seluruh pandangan hidup mereka bercorak kebendaan.
2747. Ayat ini diturunkan tatkala Rasulullah s.a.w. sedang dalam perjalanan dari
Mekkah ke' Medinah, karena dienyahkan dari tempat tumpah darah beliau, dan
disayembarakan dengan janji hadiah akan diberikan kepada barangsiapa yan.g dapat
menangkap beliau hidup atau mati. Setiap soot beliau merasa khawatlr akan
tertangkap, sebab Medinah masih jauh sekali, sedang di Iuar kota berkeliaran
all : 29.
1720
14. Dan, berapa banyak negeri
yang lebih kuat daripada negeri eng-
kau yimg telah mengusir engkau,2747
Kami telah membinasakan mereka,
maka tidak ada penolong bagi mereka.
IS. Maka aapakah orang yang
berpegang teguh pada dalil yang
nyata dari Tuhan-nya, sarna seperti
orang yang ditampakkan indah
baginya amal buruknya dan mereka
mengikuti hawa nafsu mereka?
16. bperumpamaan surga yang
dijanjikan kepada orang-orang yang
bertakwa; di dalamnya terdapat
sungai-sungai yang airnya tidak akan
rusak; dan sungai-sungai susu yang
rasanya tidak berubah; dan sungai-
sungai arak yang sangat lezat rasa-
nya bagi orang-orang yang meminum;
dan sungai-sungai madu yang
dijemihkan."48 Dan bagi mereka di
dalamnya ada segala macam buah-
buahan, dan pengampunan dari
Tuhan mereka. Apakah sarna orang
yang tinggal lama di dalam Api dan
diberi minum air mendidih, sehingga
akan merobek-robek usus mereka?
Juz26
,.
Surah 47 MUHAMMAD
1721
Juz26
a16 : 109; 63: 4.
petualang-petualang, yang berusaha membawa beliau kembali dalam keadaan hidup
ataupun mati, ingin memperoleh hadiah yang sangat diidam-idamkan mereka. Kepada
beliau dijanjian oleh Tuhan perjalanan yang selamat.
2748. Kepada orang-orang yang beriman dijanjikan, di dunia ini dan di akhirat,
sungai-sungai yang airnya mumi, sungai-sungai susu yang rasanya tidak akan
berubah, sungai-sungai arak yang memberikan perasaan gembira dan sungai-sungai
madu yang telah dijemihkan. Kata anhar yang telah dipergunakan empat kali dalam
ayat ini, di samping arli-arti lain, berartijuga cahaya dan berlirnpah-lirnpah; dan kata
'asa! antara lain berarti amal baik atau amal shaleh yang merebut kecintaan dan
penghargaan manusia terhadap si pelakunya. Mengingat akan arti yang terkandung
di dalam kedua kata tadi, ayat ini dapat juga berarti, bahwa empat hal yang
disebutkan itu akan dianugerahkan kepada orang-orang muttaqi dengan berlirnpah-
lirnpah. Air adalah sumber segala kehidupan (21:31); susu memberikan kesehatan
dan kekuatan kepada badan; anggur memberikan rasa senang dan kelupaan akan
segala kesusahan, dan madu menyembuhkan banyak macam penyakit. Jika
difahamkan dalam pengertian jasmani, maka ayat ini akan berarti, bahwa dalam
kehidupan di dunia ini orang-orang mukmin akan memperoleh semua barang itu
dengan berlirnpah-lirnpah sehingga membuat kehidupan jadi senang, nikmat dan
bermanfaat; dan bila diambil secara kiasan dan dalam pengertian ruhani, maka hal
itu akan berarti bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan kehidupan yang
penuh kepuasan - dianugerahi ilmu keruhanian, akan minum anggur kecintaan llahi
dan akan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang akan merebut kecintaan dan
penghargaan manusia terhadap diri mereka.
2749. Karena orang munafik itu bermuka dua, pada umumnya mempergunakan
bahasa dengan mengandung makna ganda. la melakukan demikian untuk melepaskan
dirinya dari situasi serba canggung sehingga apabila seandainya susunan kalimat
ucapannya akan melibatkan dirinya dalam kesusahan, ia akan mampu mengelakkan
17. Dan di antara mereka ada
yang mendengarkan kepada engkau
hingga apabila mereka berlalu dari
sisi engkau, mereka berkata kepada
orang-orang yangtelah diberi ilmu,
"Apa yang telah dikatakannya
tadi?"'74' aMereka itulah orang-
orang yang Allah telah memeterai
hati mereka dan mereka mengikuti
hawa nafsu mereka.
Surah 47
MUHAMMAD
diri dari akibat-akibatnya dengan membuat susunan kalimat yang berIainan
pengucapannya. Ungkapan di atas merupakan contoh yang tepat menge.nai ~ h s
berkandungan dua makna seperti dipergunakan orang-orang munafik dl Madmah.
Jika salah seorang dari antara mereka, sesudah bertemu dengan Rasulullah s.a.w.
kemudian berjumpa dengan seorang Muslim, ia biasa berkata, "Apa pula yang
dikatakan Rasulullah tadi," artinya, betapa indah dan sangat bermanfaatnya hal-hal
yang telah diueapkan oleh Rasulullah S.a.w. itu. Tetapi, bila ia kebetulan bersua dengm;
orang munafIk seperti dirinya sendiri, ia biasa mengatakan kata-kata yang sarna tetapl
mengandung arti, "among kosong belaka apa yang telah diueapkan oleh rasul itu."
2750. Ungkapan Alquran itu dapat berarti: (a) Tuhan membuat mereka orang-
orang muttaqi; (b) Dia membukakan bagi mereka jalan dan eara yang dengan
menempuhnya mereka dapat meneapai martabat takwa; (c) Allah menganugerabkan
kepada orang-orang mukmin rahmat dan berkat yang merupakan hasil kehidupan
bertakwa.
2751. Yang diisyaratkan dalam kata asyrath (Tanda-tanda) agaknya hijrah
Rasulullah s.a.w. dari Mekkah, yang terbukti menjadi pendahuluan bagi penampakan
banyak Tanda-tanda lain.
a8 : 3. b22 : 56; 43: 67.
18 Dan, orang-orang yang
mendapat petunjuk, aDia menambah-
kan petunjuk kepada mereka, dan
Dia memberikan kepada mereka
ketakwaan mereka.""
19. Maka tidaklah mereka me-
nunggu selain Saat yang akan
datang kepada mereka bdengan tiba-
tiba, maka sesungguhnya telah datang
Tanda-tandanya.
2751
Apakah faedah
bagi mereka, apabila telah datang
peringatan itu kepada mereka?
20. Maka ketahuilah, bahwa
tiada tuhan selain Allah, dan mohon
ampunlah untuk kelemahan-
kelemahan engkau
2752
dan untuk
orang-orang mukmin laki-Iaki dan
perempuan. Dan Allah mengetahui
tempat kamu berkeliaran dan tempat
kamu tinggaI.27"
1722
Juz 26
Surah 47 MUHAMMAD Juz26
a2 :264.
2752. Liliat eataan no. 2612 dan 2765.
2753. Kata-kata, mutaqallabakum dan matswakum dapat diartikan, "Bila kamu
berkeliaran melaksanakan urusan-urusanmu dan bila kamu berisirahat" atau kata
yang pertama dapat dikenakan kepada kehidupan di dunia ini; dan 'yang leedua
kepada hari kemudian.
2754. Kaum Muslimin diperkenankan berperang, sebab bila kekuatan orang-
orang kufur belum patah, niseayalah mereka itu akan menimbulkan keonaran di muka
bumi dan akan memutuskan segala hubungan kekerabatan dan menginjak-injak
segala tuntutan yang hak.
R. 3 21. Dan berkata orang-orang
yang beriman, "Mengapa tidak
diturunkan kepadanya suatu
Surah?" Tetapi apabila suatu Surah
yangjelas diturunkan dandisebutkan
di dalamnya perintah berperang,
engkau akan melihat orang-orang
yang di dalam hati mereka ada
penyakit, mereka melihat kepada
engkau dengan pandangan seperti
orang pingsan karena takut mati.
Maka celaka bagi mereka itu!
22. Pekerjaan kami hanya
taat adan ucapan yang baik, maka
apabila urusan itu telah ditetapkan
jika mereka berlaku benar kepada
Allah adalah baik bagi mereka.
23. Maka apakah jika kamu
berkuasa, akan membuat kerusakan
di bumi dan memutuskan hubungan
kekeluargaanmu.
2754
24. Itulah orang-orang yang
dilaknat Allah, maka Dia telah men-
jadikan mereka tuli dan menjadikan
buta penglihatan mereka.
1723
Surah 47 MUHAMMAD Juz 26
a4 : 83. b3 87. c4 : 98: 8 51: 16: 29.
1724
2755. Orang-orang munatik Madinah tidak akan berpihak kepada orang-orang
kufur seeara terbuka dan tanpa segan-segan. Orang munatik terlalu liilai dan tidak
akan sekali-kali mau membakar perahu penyelarnatnya. 1a senantiasa memperhatikan
kedua-dua jalan.
25. aApakah mereka tidak
merenungkan Alquran, ataukah di
hati mereka ada kunei-kuneinya?
26. Sesungguhnya, borang-
orang yang berpaling atas punggung
mereka sesudah jelas bagi mereka
petunjuk, syaitan telah menampak-
kan indah amal bagi mereka. Dan
memberikan harapan-harapan palsu
kepada mereka.
27. Yang demikian itu disebab-
kan l1lereka berkata kepada orang-
orang yang membenci apa yang
telah ditufUnkan Allah, "Kami akan
mentaati kamu dalam beberapa
perkara, "2755 dan Allah mengetahui
rahasia-rahasia mereka.
28. Maka bagaimanakah apa-
bila malaikat-malaikat akan Cmemati-
kan l1lereka dengan memukul muka
mereka dan punggung mereka?
29. Yang demikian itu disebab-
kan mereka mengikuti apa yang
tidak disukai Allah, dan mereka
l1lembenei keridhaan-Nya, maka Dia
menyia-nyiakan amal l1lereka.
R. 4 30. Apakah mengira orang-
orang yang di dalam hati mereka
ada penyakit bahwa Allah tidak akan
menampakkan kedengkian mereka?
Surah 47 MUHAMMAD
3J. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, niseaya Kami dapat mem-
perlihatkan mereka kepada engkau,
sehingga engkau pasti mengenal
mereka dari tanda muka mereka.
Dan, engkau pasti akan mengenal
mereka dari nada ueapan
mereka.
2756
Dan Allah mengetahui
segala amal kamu.
1725
a3 141-143; 29: 4, 12.
Juz 26
2756. Orang munatik tidak pernah bieara lurus. Lidahnya selalu bereabang dua
guna menyampaikan satu pengertian kepada seseorang dan pengertian yang sarna
sekali bedainan kepada orang lain. Terhadap eara bieara bengkok orang-orang
munatik itu pulalah telah diisyaratkan dalam ayat 2:105.
2757. Kata 'arafa sarna artinya dengan 'alima, akan tetapi 'ilm mempunyai arti
lebih luas dan lebih umum dari ma'rifah. Arti akar kata 'ibn ialah satu eiri atau tanda,
yang dengan itu suatu hal diperbedakan dari yang lain (Lane). Pengetahuan atau
'ilm (ilmu) ada dua maeam: (a) Pengetahuan tentang sesuatu hal sebelum hal itu
terjadi; dan (b) Pengetahuan tentang hal itu, sesudah hal itu benar-benar terjadi.
Pengetahuan yang diisyaratkan dalarn ayat yang sedang dibahas termasuk dalam
jenis kedua.
32. Dan niseaya Kami akan
menguji kamu sehingga Kami
mengetahui orang-orang
2757
yang
berjihad dari antara kamu dan
orang-orang yang abersabar, dan
Kami akan menguji keadaan kamu.
33. Sesungguhnya, orang-orang
yang ingkar dan menghalangi dari
jalan Allah dan menentang rasul itu
setelah jelas bagi mereka petunjuk,
mereka sekali-ka.li tidak akan
memudaratkan Allah sedikitpun.
Dan Dia segera akan menghapus-
kan amal mereka.
Surah 47 MUHAMMAD
35. aSesungguhnya, orang-
orang yang ingkar dan menghalangi
dari jalan Allah, kemudian mereka
mati selagi mereka itu kafir, maka
sekali-kali Allah tidak akan meng-
ampuni mereka.
36. bMaka janganlah kamu
lemah sehingga kamu menuntut
damai,2758 padahal kamu lebih
unggul, dan Allah beserta kamu dan
sekali-kali Dia tidak akan me-
ngurangi m l ~ m l m u
37. CSesungguhnya kehidupan
dunia ini hanya permainan dan senda
gurau, dan jika kamu beriman dan
bertakwa, Dia akan memberi
ganjaranmu kepadamu dan Dia tidak
akan meminta kepadamu harta
kamu.
2759
a3 92: 4 19. b3 : 140. c6 : 33; 29: 65; 57 21.
34. Hai, orang-orang yang
berimani Taatlah kepada Allah dan
taatlah kepada Rasul dan janganlah
menyia-nyiakan amal kamu.
Juz 26
1726
2758. Orang-orang Muslim diperintahkan di sini bahwa sekali pertempuran telah
dimulai. mereka sekali-kali tidak boleh menuntut perdamaian, bagaimana jua pun akan
jadiny; corak atau bentuk kesudahan peperangan itu. Mereka harus merebut
kemenangan atau mati syahid. Tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka.
2759. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa karena orang-orang Muslim telah
,. diperintahkan berjuang di jalan Allah, mereka akan diwajibkan memikul segala
perongkosan perang juga, dan untuk maksud itu mereka harus membenkan
pengorbanan uang. Akan tetapi, Allah tidak menghajatkan uang mereka. Bagi [aedah
mereka sendirilah makanya dituntut dari mereka pengorbanan jiwa dan harta sebab
tiada sukses dapat dieapai tanpa pengorbanan demikian. Orang-orang mukmin hakiki
seyogianya mengerti dan menghayati pelajaran agung lagi luhur ini.
Surah 47 . MUHAMMAD Juz 26
38. Sekiranya Dia akan me-
mintanya kepadamu dan mendesak-
mu, kamu akan berlaku bakhil, dan
niscaya Dia akan menampakkan
kedengkianmu."60
39. lngatlah, kamu adalah
orang-orang yang dipanggil supaya
membelanjakan dijalan Allah, tetapi
di antara kamu ada orang yang
bakhil. Dan barangsiapa yang bakhiI,
maka sesungguhnya ia bakhil
terhadap dirinya sendiri."'l Dan,
Allah Yang Maha Kaya; dan kamu-
lah orang-orang fakir, adan jika
kamu berpaling, Dia akan meng-
gantikan dengan suatu kaum selain
kamu, kemudian mereka tidak akan
menjadi seperti kamu.
2762
1727
2760. Ayat ini teristimewa dikenakan kepada orang-orang munafik.
2761. Kebakhilan merupakan penyakit akhlak yang sangat membinasakan dan
menggerogoti unsur-unsur penting kesejahteraan akhlak dan ruhani manusia. Oi
tempat lain Alquran telah mempergunakan bahasa yang sangat keras mengenai
orang-orang seperti itu (9:35).
2762. Ketika kepada Rasulullah s.a.w. pada suatu peristiwa ditanyakan tentang
siapa yang dituju oleh kata-kata, "Dia akan menggantikan dengan suafu kOWl1
selain kamu, /I beliau menurut riwayat telah bersabda, "Jika iman telah terbang ke
Bintang Suraya, seorang keturunan bangsa Parsi akan membawanya kembali ke
bumi" (Ruh-al-Ma'ani).
55.
1729
kasih sayang, agar jangan dikarenakan keterbatasan kemampuan insani, beberapa
kekurangan akan dibiarkan merajalela.
Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa disebabkan kurang menyadari dengan
sesungguhnya akan arti yang sepenuhnya tentang Perjanjian itu, orang-orang
mukmin akan merasa keeewa. Maka Tuhan akan menghibur dan menenterarnkan hati
mereka, dan keimanan mereka akan bertambah sedang kepuasan hati dan
kegembiraan palsu orang-orang kufur akan terbukti tidak lama. Orang-orang mukmin
selanjutnya diberitahu bahwa mereka hendaknya jangan meragukan hikmah dalarn
tindakan Rasulullah s.a.w. menandatangani naskah Perjanjian itu karena beliau adalah
utusan Allah s.w.!. dan segala tindakan beliau dilakukan atas petunjuk dan
bimbingan Allah s.w.!. Sendiri. Kewajiban mereka ialah "beriman kepada beliau,
membantu beliau dan menghormati beliau."
Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa orang-orang mukmin mendapat
keridhaan Allah s.w.!. tatkala mereka itu mengadakan sumpah setia kepada Rasulullah
s.a.w. di bawah sebatang "Pohon" bahwa mereka akan mendampingi beliau dalarn
segala keadaan sekalipun hingga mati. Reneana Tuhan Sendirilah yang menghendaki
pertempuran itu tidak terjadi pada waktu itu sebab ada beberapa orang Muslim sejati
dan mukhlis tinggal di kota Mekkah yang tidak diketahui oleh orang-orang mukmin
dan mungkin tanpa sengaja akan terbunuh andaikata pertempuran sungguh-sungguh
terjadi.
Kemudian, orang-orang munafIk dan orang-orang yang meninggalkan diri di
belakang, menerima kecaman keras dan kemunafIkan mereka akan terbongkar.
Manakala mereka diajak berperang di jalan Allah, demikian Surah ini mengatakan,
mereka mengada-adakan dalih untuk membenarkan mereka tinggal di belakang akan
tetapi, dengan helah-helah bodoh dan dalih-dalih palsu mereka tidak menipu siapa
pun keeuali diri mereka sendiri. Menjelang berakhirnya, Surah ini kernbali kepada
pokok bahwa Perjanjian Hudaibiyah itu tidak hanya akan terbukti menjadi
kemenangan besar melainkan juga kemenangan-kemenangan lain pun kemudian akan
menyusul dan negeri-negeri tetangga akan jatuh ke tangan lasykar Islam yang jaya.
1728
Sesudah Hijrah
30, dengan bismillah
4
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan pemyataan kuat bahwa kemenangan yang dijanjikan
itu benar-benar telah tiba dan bahwa kemengangan itu akan jelas, pastl, dan
menyeluruh.
Kemudian Rasulullah s.a.w. diberi khabar pula bahwa sebagai buahnya nanti
orang-orang akan masuk ke pangkuan Islam dalam jumlah begitu besar sehingga
akan terbukti merupakan tugas yang sangat besar untuk bellau mengajar dan
mendidik orana-orana yang barn masuk itu supaya menghayati hukum-hukum dan
b b 1ah'
dasar-dasar agama Islam. Oleh karena itu beliau harus memohon pertolongan I 1
dalam menunaikan tugas beliau yang sangat bera! itu, dan memohon ampunan dan
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Menurut ijmak (kesepakatan pendapat) para ulama, Surah ini diturunkan
sesudah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah S.a.w. berada
dalam perjalanan ke Madinah pada tahun ke-6 Hijrah dalam bulan Dzul-Qa'dah
(Bukhari). Perjanjian itu merupakan kejadian sangat pentmg; semua kejadlan bertahan
denaan peristiwa itu telah direkam dengan teliti dalam sejarah Islam. Jadl, ada
kes:ragaman pendapat berkenaan dengan waktu dan tempat Surah ini diturunbn.
Surah ini berjudul AI Fat-h (Kemenangan). Judul itu tepat benar, karena kejadmn
yang nampaknya merupakan kekalahan diplomatik itu, pada akhimya terbuktl
merupakan siasat ulung dari pihak Rasulullah s.a.w., yang membawa kepadajatuhnya
kota Mekkah, dan sebagai akibatnya menjurus kepada penaklukan seluruh tanah
Arab. Menjelang akhir Surah sebelumnya, orang-orang mukmin dijanjikan dengan
pasti akan kemenangan atas semua lawan mereka.
Surah sekarano ini menyatakan dengan kata-kata yang jelas dan tanpa ragu-
raau bahwa k m n ~ n g n yang dijanjikan itu bukan sesuatu yang bakal terjadi di
m ~ s depan yang jauh dan tidak menentu melainkan telah sangat dekat. Demikian
dekatnya sehingga dapat dikatakan benar-benar telah tiba; dan begitu menentukan
dan menyeluruhnya sehingga bahkan orang yang paling peragu sekalipuTI akan suht
mengingkarinya.
Surah 48
AL FAT-H
Surah 48 . AL FAT-H Juz 26
a1 : 1.
2763. Yang diisyaratkan oleh kata-kata "kemenangan nyata" agaknya
"Perjanjian Hudaibiyah." Sungguh aneh bahwa walaupun selama masa singkat yaitn
enam tahun permulaan ketika Rasulullah s.a.w. tinggal di kota Medinah, beliau telah
mendapat kemenangan-kemenangan besar atas musuh-musuh beliau sehingga telah
melumpuhkan dan mematahkan daya juang mereka, namun demikian tidak satu pun
dari kemenangan-kemenangan itn disebut "kemenangan nyata" di dalam Alquran.
Sebutan itu dicadangkan untuk Perjanjian Hudaibiyah guna menerima kehormatan
luar biasa ini, kendatipun syarat-syarat (dalam peIjanjian) pada lahirnya nampak
sangat merendahkan derajat dan orang-orang Muslim sangat bingung atas peristiwa
yang nampaknya sebagai suatu penghinaan terhadap kehormatan Islam, demikian
rupa hingga bahkan seorang yang gagah seperti Sayyidina Umar r.a. berseru karena
sedib dan jengkelnya bahwa andaikata syarat-syarat Perjanjian itu telah ditetapkan
oleh orang lain selain Rasulullah s.a.w. niseaya beliau akan meneemoohkan syarat-
syarat itu (Hisyam). Sungguh, Perjanjian itu merupakan kemenangan besar, sebab
telah membuka jalan bagi pengembangan dan penyebaran Islam dan menjurus
kepada jatuhnya kota Mekkah dan akhirnya kepada penundukkan seluruh wilayah
tanah Arab. Peristiwa itu temyata merupakan keunggulan siasat Rasulullah s.a.w.
karena dengan Perjanjian itu Islam mempunyai "kedudukan politik sebagai satu
kekuatan yang semartabat dan merdeka serta berdaulat yang diakni oleh kaum
Quraisy" ("Mohammad at Medinah" oleh Montgomery Watt).
Rasulullah s.a.w. telah melibat sebuah kasyaf bahwa beliau sedang bertawaf
bersama serombongan sahabat beliau. Guna menggenapi kasyaf itu bertolaklah
beliau ke Mekkah dengan sejumlah kira-kira 1500 orang Muslim untuk mengerjakan
umrah dalam bulan suei yang selama bulan itn -menurut adat kebiasaan orang-
orang Arab- peperangan terlarang, dan hal itn malahan berlakn juga sebelum Islam.
Tatkala beliau tiba di 'Usfan, suatu tempat yang terletak beberapa mil dati Mekkah,
beliau diberi khabar oleh regu perintis yang dikirim beliau di bawah pimpinan 'Abbad
bin Bisyr bahwa kaum Quraisy bemiat menghambat beliau masuk ke kota Mekkah.
Untuk menghindati bentrokan senjata, Rasulullah s.a.w. mengubah haluan beliau dan
"sesudah menempuh perjalanan yang melelahkan melalui jalan berkelok-kelok lagi
1730
I. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Sesungguhnya Kami telah
memberi kepada engkau satu
kemenangan nyata.
2763
Surah 48
AL FAT-H Juz 26
sukar ditempuh sampailah beliau ke Hudaibiyah," di sana beliau berkemah
Rasulullah s.a.w. menyatakan bahwa beliau akan menerima segala tu tut .
. . n an orana-
orang QUraIsy demI kehormatan Tanah Suei (Hisyam)' akan tetapl' oran '"
Q
. . " g-orang
uralsy bersiker.as dalam tekad mereka untuk tidak membiarkan beliau memasuki
kota Mekkah, blar apa pun yang dikatakan beliau. Kedua belah pibak I'
"k . "
mengmm an pesan dalam upaya menearl pemeeahan sebagai J' alan kelua d .
k t d
. r arl
emaee an perun mgan ltu. Sesudah dilangsungkan pembiearaan-pembiearaan
panas dan berlarut-larut yang diusahakan Rasulullah s.a.w. dengan segala daya
upaya, bahkan dengan n:empertaruhkan kewlbawaan beliau sendiri agar dapat sampai
kepada ,'uatu kompromI yang pantas dengan kaum Quraisy maka ditandatanganilah
persetuJuan yang syarat-syaratnya antara lain berbunyi: "Peperangan harus
dltangguhkan selama sepuluh tahun. Barangsiapa ingin menggabungkan diri kepada
Rasulullah s.a.w. atau .mengadakan perjanjian dengan beliau, akan mendapat
keleluasaan berbuat demlkIan, dan demikian pula siapa yang mau menggabungkan
dengan kaum Quralsy atau mengadakan perjanjian dengan mereka, ia akan bebas
demiklan. Jlka seorang mukInin dari Mekkah pindah dan menggabungkan
din dengan Rasulullah s.a.w. tanpa izin walinya, ia harus dikembalikan kepada
walmya; akan tetapI,. ka!au ada sese?rang pengikut Rasulullah s.a.w. kembali kepada
kaum quralsy maka Ia tldak boleh Rasulullah s.a.w. harus pulang
kembah tanpa memasukI kota pada tahun 101. Tahun depan beliau dan para sahabat
dapat berkunJung ke Mekkah hanya selama tiga hari untuk mengerjakan umrah, tetapi
mereka tldak boleh membawa senjata keeuali pedang-pedang bersarung" (Bukhari).
Syarat-syarat itu nan:paknya merupakan penghinaan besar. Orang-orang
Muslun sangat bmgung. Tldak ada kata memadai untuk melukiskan keprihatinan
mereka dan rasa terhma serta rasa harga diri mereka yang temoda. Teristimewa syarat
yang ketlgalah dlrasakan pahlt sepahlt empedu. Akan tetapi, Rasulullah s.a.w. tetap
tenang dan berkepala dmgm. Oleh karena yakin akan kekuatan moral Islam beliau
bahwa .nseorang mukmin yang telah sekali mencicipi manisnya ke'imanan
akan leblh suka dIlemparkan ke dalam api daripada kernbali kepada kekufuran"
(BukharI); dan bahwa ia akan membuktikan diri menjadi sumber kekuatan bagi
agamanya di mana pun ia berada.
Perjanjian Hudaibiyah terbukti kemudian menjadi "kemenangan yang nyata."
Para sahabat Rasulullah s.a.w. sewajarnya merasa bangga atas kehadiran mereka
pada penstlwa ltu, dan tepat sekali memandang Perjanjian itu ----<Ian bukan peristiwa
penaklukan Mekkah- sebagai "kemenangan yang diisyaratkan dalam ayat ini"
(Bukhan). Menurut tidak ada kemenangan yang lebill besar dan lebib jauh
Jangkauannya dalam hasII dan pengaruhnya daripada Perjanjian itu (Hisyam). Dan
Rasulullah s.a.w. sendiri menyebutnya kemenangan besar (Baibaqi). Alquran
menY,;butnya "kemenangan nyata" (ayat 2), "keberhasilan besar" (ayat 6), "ganjaran
besar (ayat II) dan penggenapan serta penyempurnaan nikInat Ilahi atas Rasulullah
s.a.w. (ayat 3) sebab peristiwa itu membukakan pintu-air-kemenangan ruhani dan
politik agama Islam.
1731
1733
Surab 48 AL FAT-H
2764. Ayat ini dengan sengaja disalahkemukakan, atau, karena kekurangan
pengetahuan tentang muhawarah (idiom) dan frasa bahasa Arab, disalahartikan oleh
beberapa penulis Kristen seakan mengandung arti, bahwa Rasulullah s.a.w.
mempunyai kesalahan-kesalahan akhlaki.
Telab merupakan salah satu dari Rukun Islam, sebagaimana diperintakan oleh
Alquran, bahwa para nabi dilahirkan maksum (bersih dari dosa) dan tetap maksum
seumur hidup. Mereka tidak mengatakan ataupun melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan perintah IIahi (21:28). Oleh karena mereka diutus oleh Allah
s.w.!. untuk membersihkan manusia dari dosa, maka tidaklah mungkin mereka sendiri
berbuat dosa. Dan dari antara utusan-utusan Allah, Rasulullab s.a.w. itu paling mulia
dan paling suei.
Alquran mengandung banyak sekali ayat-ayat yang menyebut dengan kata-kata
yang ceria tentang kesueian dan kemakmuran hidup beliau (2:130; 3:32 & 165; 6:163;
7:158; 8:25; 33:22; 48:11; 53:3-4; 68:5; dan 81:20-22). Untuk keterangan bagi ungkapan
Ii yaghflra, lihatlah catatan no. 2612.
2765. Seseorang yang mempunyai martabat akhlak begitu seperti Rasulullah
s.a.w., yang telab mengangkat derajat seluruh bangsa -yang telah tenggelam ke
dalam lubuk kejabatan akhlak sampai ke dasar yang paling dalam- ke puncak
kemulaian ruhani tertinggi, tidak mungkin mempunyai kelemahan-kelemaban akhlak
demikian, seperti dengan sia-sia telah dituduhkan oleh orang-orang yang biasa
memperolok-olokkan beliau. Sepatab kata sederhana dan polos, dzanb, telah
dimanfaatkan untuk memfitnab beliau. Kata itu berarti kelemaban-kelemahan yang
melekat pada sifat insani dan pada kesalahan-kesalahan yang diprakirakan akan
menimbulkan akibat-akibat merugikan. Ayat ini mengandung arti babwa Tuhan akan
melindungi Rasulullah s.a.w. terhadap akibat-akibat merugikan, yang akan datang,
kemudian sesudah kemenangan yang dijanjikan, seperti telab diisyaratkan oleh ayat
sebelumnya. Oleh karena itu berbondong-bondong orang akan masuk Islam, maka
dengan sendirinya penggemblengan dan pemeliharaan akhlak dan keruhanian
mereka, tidak akan mencapai tarafyang diharapkan. Itulah sebabnya, maka manakala
dalam Alquran keberhasilan dan kemenangan dijanjikan kepada Rasulullab s.a.w.,
pada waktu itu diperintahkan supaya memohon perlindungan TOOan terhadap dzanb
1732
3. Supaya Allah melindungi
2764
engkau
2765
di masa lalu dari dosa-
dosa yang dibuat terhadap engkau
dan di masa yang akan datang,2766
dan Dia menyempurnakan nikmat-
Nya atas engkau; dan memberi
petunjuk kepada engkau pada jalan
yang lurus;
Juz 26 Surah 48 AL FAT-H' Juz 26
4. Dan Allah akan menolong
engkau dengan pertolongan yang
perkasa.
2767
beliau, yakni kelemahan-kelemahan insani yang kiranya akan menghalangi jalan
pelaksanaan tugas besar beliau. Kenyataannya, bahwa dari keempat katajunah, jurm,
itsm. dan dzanb, yang memiliki arti tambahan yang sarna, tiada sebuah pun dari
ketiga kata yang disebut terlebih dahulu, yang dipergunakan dalam Alquran
mengenai rasul-rasul Allah, menunjukkan, bahwa dzanb tidak mengandung arti buruk
seperti dimiliki ketiga buab kata lainnya. Kecuali itu, menurut muhawarah Alquran
ungkapan dzanbaka, sekiranya kata dzanb itu pun dianggap mengandung arti dosa
atau kejahatan, kata itu berarti "dosa-dosa yang dituduhkan seolah engkau telah
melakukannya; atau dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau." Menurut arti yang
terakhir bagi kata dzanb itu, kata Arab laka dalam ayat ini akan berarti "demi
kepentingan dikau." Di tempat lain dalam Alquran (5 : 30) ungkapan seperti itu, ialah
itsmi (dosaku), berarti, "dosa yang diperbuat terhadapku." Jadi, ayat yang sedang
dibahas ini akan berarti, sebagai akibat kemenangan besar -PeIjanjian Hudaibiyah-
itu, semua tuduhan dosa, kejabatan, dan kesalahan yang dilemparkan musuh-musuh
Rasulullah S.a.w. kepada beliau, yakni, bahwa beliau seorang penipu, pendusta atau
tukang mengada-ada kebohongan terhadap Tuhan dan manusia, dan sebagainya,
akan terbukti palsu semua sebab segala macam orang, yang mempunyai hubungan
dengan para pengikut beliau, akan menjumpai kebenaran mengenai beliau. Atau
artinya ialah, babwa "dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau oleh musuh-musuh
engkau akan diampuni demi engkau". Dan begitulah yang telab terjadi, ketika
Mekkab jatuh dan orang-orang Arab menerima agama Islam, dosa mereka diampuni.
Hubungan kalimatnya pun mendukung arti ini, sebab anugerab kemenangan yang
nyata dan penggenapan nikmat IIabi atas Rasulullah s.a.w. diisyaratkan dalam ayat
ini dan ayat sebelum ini agaknya tidak mempunyai perhubungan apa pun dengan
pengampunan terhadap dosa-dosa, jika dzanb dianggap berarti dosa.
2766. Kata-kata, "di masa lalu dan di masa yang akan datang", maksudnya
tudOOan-tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah s.a.w. di masa lalu oleh orang-
5. Dia-lah Dzat Yang telah
menurunkan ketenteraman
2768
ke
dalam hati orang-orang mukmin;
supaya mereka dapat menambah
lagi iman pada keimanan mereka.
Dan kepunyaan Allah-Iah lasykar-
lasykar seluruh langit dan bumi.
Dan Allah adalah Yang Maha
Mengetahui; Maha Bijaksana.
Surah 48
AL FAT-H
1734
as : 30; 64 10; 66: 9. b33 2;. c9 9S.
orang Quraisy dan tuduhan-tuduhan yang akan dilemparkan terhadap beliau di masa
yang akan datang oleh musuh-musuh beliau pun akan dielakkau dan beliau akan
terbukti sarna sekali suci dari noda itu.
2767. Pertolougan nahi datang dalam beutuk tersebarnya agama Islam secara
eepat di tanah Arab sesudah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah, dan
Rasulullah s.a.w. diakui sebagai kepala negara, satu pemerintah yang merdeka dan
berdaulat.
2768. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kendatipun orang-orang mukmin untuk
sementara waktu, dibuat geger disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai syarat-
syarat Perjanjian Hudaibiyah itu, mereka tidak pernah kehilangan ketentraman hati
sehubungan dengan berperang di jalan Allah, dan mereka yakin sepenuhnya, bahwa
balatentara Tuhan (malaikat-malaikat), ada beserta mereka. Itulah sebabnya, mengapa
ketika khabar angin sampai ke Hudaibiyah bahwa Sayyidina Utsman, duta Rasulullah
6. Supaya Dia akan memasuk-
kan orang-orang mukmin laki-Iaki
dan orang-orang mukmin perempuan
ke dalam surga yang di bawahnya
mengalir sungai-sungai; mereka
a
akan kekal di dalamnya; dan Dia
akan menghapus dari mereka
keburukan-keburukan mereka. Dan
yang demikian itu, di sisi Allah
adalah kemenangan yang besar.
7. Dan bDia akan mengazab
orang-orang munafik laki-laki dan
orang-orang munafik perempuan,
dan orang-orang musyrik laki-Iaki dan
orang-orang musyrik perempuan,
yang berprasangka terhadap Allah
dengan prasangka buruk. CAtas
mereka menimpa malapetaka buruk;
dan Allah murka atas mereka, dan
Dia mengutuk mereka, dan Dia me-
nyediakan bagi mereka Jahannam.
Dan itulah seburuk-buruk tempat
tinggal.
Juz 26
Surah 48
AL FAT-H Juz 26
8. Dan, kepunyaan Allah
lasykar-Iasykar seluruh langit dan
bumi. Dan Allah adalah Maha
Perkasa, Maha Bijaksana.
9. Sesungguhnya Kami meng-
utus engkau sebagai saksi dan
apemberi khabar suka dan pemberi
peringatan,
10. Supaya kamu beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan
menolongnya dan bmemuJiakannya.
Dan supaya kamu mensueikan-Nya
pada pagi dan petang hari.
II. Sesungguhnya orang-orang
yang baiat kepada engkau
1769
se-
benamya mereka baiat kepada
Allah. Tangan Allah ada di atas
tangan mereka, maka barangsiapa
melanggar janjinya, maka ia
memutuskan-nya untuk kerugian
dirinya sendiri; dan barangsiapa me-
nyempurnakan apa yang dia telah
janjikan kepada Allah, maka Dia
segera akan memberinya ganjaran
yang besar.
G25 57; 33: 46; 35 25. bs : 13.
s.a.w. yang diutus kepada orang-orang Mekkah, telah terbunuh, dan Rasulullah
5.a. w. mengajak orang Muslim bersumpah secara khidmat di tangan beliau bahwa
mereka akan menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman itu dan akan bertempur
dl bawah naungan panji beliau sampai titik darah penghabisan, mereka itu semua
bersumpah taupa menarnpakkan keraguan sedikitpun.
2769. Isyarat ltu ditujukan kepada sumpah setia orano-orano mukmin di tanoan
Rasulullah s.a.w. di bawah sebatang pohon di 0
1735
Surah 48
168.
1736
AL FAT-H
Juz 26
a_
,
2770. Kabilah-kabilah Badui di sekitar Medinah yang nampaknya mempunyai
perhubungan persahabatan dengan orang-orang Muslim pun diajak. j.uga .untuk
menggabungkan diri dengan rombongan-rombongan Muslim yang terdm dan 1500
orang, yang pergi ke Mekkah guna mengerjakan umrah. Walaupun Rasulullah s.a.w:
berangkat untuk suatu misi perdamaian, mereka menglra bahwa
kemungkinan akan adanya bentrokan senjata dan karena Mu.shm ttdak
dipersenjatai dengan semestinya akan dikalahkan; dan oleh karena ltu pergl bersama-
sarna denoan Rasulullah s.a.w. sarna saja dengan menyongsong maut
Katsir). Ayat ini dapat pula dikenakan kepada kabilah-kabilah yang tmggal dl
belakang, tidak ikut dalam gerakan pasukan ke Tabuk, sebab kata-kata yang serupa
telah dipergunakan juga dalam Surah At-Taubah mengenal mereka ltu.
277!. Keinginan adalah bapak pikiran. Orang-orang munafik, kapan saja
mereka diajak Rasulullah s.a.W bergabung dengan beliau dalam suatu gerakan
R. 2 12. Akan berkata kepada eng-
kau orang-orang yang tertinggal di
belakang"70 dari orang-orang Arab
crurun "Telah membuat kami sibuk
'" '
harta kami dan keluarga kami, oleh
karena itu mohonkanlah ampunan
bagi kami." aMereka mengucapkan
dengan lidah mereka apa yang tidak
ada dalam hati mereka. Katakanlah,
"Siapakah yang mampu berbuat
barang sedikitpun bagimu menentang
Allah, sekiranya Oia menghendaki
suatu mudarat 'atau suatu manfaat
bagimu? Bahkan Allah itu Maha Me-
ngetahui apa yang kamu kerjakan."
13. "Bahkan kamu menyangka
bahwa sekali-kali tidak akan kembali
Rasul dan orang-orang mukmin
kepada keluarga mereka selama-
nya
277l
dan hal itu dinampakkan
indah dalam hatimu, dan kamu me-
nyangka dengan sangkaan buruk,
dan kamu adalah kaum yang binasa."
Surah 48
AL FAT-H Juz 26
14. Dan, barangsiapa yang tidak
beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, asesungguhnya Kami telah
menyediakan bagi orang-orang kafir
Api yang menyala-nyala.
15. bOan kepunyaan Allah ke-
rajaan seluruh langit dan bumi. cOia
mengampuni bagi siapa yang Oia
kehendaki dan mengazab siapa yang
Oia kehendaki. Dan Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
16. Akan berkata orang-orang
yang tertinggal di belakang, ketika
kamu berangkat untuk mengambil
harta-harta rampasan dengan mem-
bawanya, "Biarkan kami mengikuti
kamu," Mereka bermaksud untuk
mengubah kalam Allah. Katakanlah,
"Kamu tidak boleh ikut kami."2772
Demikianlah Allah telah berfirman
sebelumnya, kemudian mereka ber-
kata, "Bahkan kamu iri hati terhadap
kami." Bahkan mereka tidak
mengerti kecuali sedikit.
a l8 103: 29 69; 33 9; 76 5. b40 17. c3 130; 5 19.
1737
pasukan, menyimpan dugaan bahwa karena keadaan orang-orang Muslim sangat
lemah, mereka itu tidak akan kembuli dengan selamat kepada keluarga mereka. Gleb
sebab itu, dengan satu atau lain dalib, mereka minta supaya dimaatkan dan
dibebaskan dari kewajiban itu. Tetapi angan-angan mereka senantiasa berakhir
dengan kegagalan dan kekecewaan mendalam karena orang-orang Muslim kembali
daTi hampir setiap gerakan pasukan dengan kemenangan.
2772. Yang diisyaratkan ialah rampasan perang yang jatuh ke tangan orang-
orang Muslim pada Pertempuran Khaibar. Surah ini diturunkan ketika Rasulullah
s.a.w. tengah dalam perjaIanan kembali dari Hudaibiyah. Dalam ayat 20 kepada orang-
orang Muslim dijanjikan akan mendapat rampasan perang dalam jumIah besar.
1739
Surah 48
AL FAT-H
Kepada harta-harta rampasan inilah ayat ini mengisyaratkan. Tidak lama sesudah
beliau kembali dari Hudaibiyah, Rasulullah s.a.w. bergerak menggempur orang-orang
Yahudi Khaibar guna menghukum mereka atas
bernlanokali dilakukan mereka. SlIku-sllku Badui, yang telah bernIat tmggal dl
belakan: ketika Rasulullah s.a.w. berangkat ke Mekkah menllnaikan umrah, mendapat
pengetahuan bahwa perjllangan beliau telah berhasil, dan timbul pikiran pada merek:
bahwa mereka akan memperoleh bagian cukup besar dan harta rampasan perano
andaikata mereka ikllt dalam oerakan pasukan ke Kbaibar; lalu mereka minta kepada
Rasulullah agar menyertai pasukan Muslim. Mereka diberi tahu bahwa
mereka tidak boleh ikut karena harta rampasan perang itu hanya dlJ"nJlkan kepada
orang-orang Muslim yang tulus ikhlas dan yang pemah menyertai Rasulullah 5.a. w.
di Hudaibiyah.
2773. Kata-kata "sualu kaum yang gagah perkasa, " dapat ditujukan kepada
pasukan-pasukan perkasa kerajaan Bizantina dan Iran yang jauh lebih dalam
alat-alat perlengkapan dan bilangan prajurit daripada musuh-musuh lamnya yang
pemah dihadapi orang-orang Muslim hingga saat itu. Ayat ini merupakan penngatan
bahwa orang-orang Muslim akan bertarung dengan musuh mereka berlarut-Iarut
hinooa musuh dikalahkan sama sekali dan dipaksa bertekuk lutu!. Orang-orang yang
tin:;al dl belakano itu diberi tahu di sini bahwa walaupun mereka tidak
ber;erak menggempur orang-orang Yahudi dan lkut
memperoleh bagian ghanimah (harta-rampasan-perang), namun dl masa depan yang
dekat mereka akan diperintahkan melawan musuh yang lebih kuat dan bahwa
bila nanti mereka menyambut baik seruan itu, niscaya mereka akan
besar. Ayat ini pun mengandung arti bahwa peperangan dengan keraJaan Blzantma
dan Iran akan berlangsung sengit dan lama.
17. Katakanlah kepada orang-
orang gurun yang tertinggal di
belakang, "Kamu akan diajak
berperang terhadap suatu kaum
yang gagah-perkasa;"7J kamu akan
memerangi mereka atau mereka
masuk Islam, kemudian jika kamll
taat, Allah akan memberimu
ganjaran yang baik; tetapi jika kamll
berpaling sebagaimana kamll pernah
berpaling sebelum itll, Dia akan
mengazab kamu dengan azab yang
pedih."
1738
Juz 26 Surah 48
AL FAT-H Juz 26
18. aTiada keberatan atas orang
buta, dan tiada keberatan atas orang
lumpuh, dan tiada keberatan atas
orang sakit, jika mereka tidak
berangkat untuk berperang.
bDan, barangsiapa mentaati Allah
dan Rasul-Nya, Dia akan memasuk-
kannya ke kebun-kebun, yang di
bawahnya mengalir sungai-sungai;
tetapi barangsiapa berpaling, Dia
akan mengazabnya dengan azab
yang pedih.
19. Sesungguhnya, Allah telah
ridha terhadap orang-orang mukmin
ketika mereka baiat kepada engkau
di bawah pohon itu,2774 dan Dia
mengetahui apa yang ada dalam hati
mereka,2775 maka Dia menurunkan
ketenteraman kepada mereka, dan
Dia mengganjar mereka dengan
kemenangan yang dekat,2776
a9 : 91. b4 : 14; 24 : 53; 33: 72.
2774. Peristiwa baiat itu terjadi di Hudaibiyah di bawah sebuah pohon Akasia,
setelah khabar sampai kepada Rasulullah s.a.w. bahwa karena suatu pelanggaran
atas kebiasaan dan sopan santun diplomatis, duta beliau, Sayyidina Dtsman, telah
dibunuh orang-orang Mekkah. Berita terbunuhnya Hadhrat Dtsman barangkali tidak
kurang mengejutkannya daripada pelanggaran terhadap suatu adat kebiasaan suei
dan antik, sehingga menyebabkan Rasulullah s.a.w. tidak dapat bersabar lagi. Baiat
itu kemudian dikenal sebagai baial-ur-ridwan yang berarti bahwa orano-orano yano
e> b b
berbahagia berkat baiat itu sudah mendapat keridhaan llahi.
2775. Bukti apa lagi yang lebih besar bagi kenyataan "Tuhan telah
menurunkan ketenteraman hati atas orang-orang Muslim" daripada [akta, bahwa
kendatipun jumlah mereka hanya kira-kira 1500 orang dan karena jauh dari kampung
halaman dan kendatipun tidak berkawan, lagi pula di kelilingi oleh suku-suku bangsa
yang tidak bersahabat pula dihadapi oleh musuh yang sangat kuat lagi terlindung
di dalam kubu-kubu, mereka itu lebih bersedia berkelahi daripada menyetujui syarat-
syarat yang digariskan di dalam Perjanjian itu.
Surah 48 AL FAT-H
20. Dan, harta rampasan perang
yang banyak,'777 yang mereka akan
memperolehnya. Dan Allah Maha
Perkasa:, Maha Bijaksana.
21. Allah telah menjanj ikan
kepadamu harta rampasan perang
yang banyak
2778
yang kamu akan
memperolehnya, dan Dia memper-
eepat bagi kamu harta rampasan
ini, dan Dia telah ameneegah tangan
manusia dari kamu, supaya menjadi
Tanda bagi orang-orang yang ber-
iman, dan supaya Dia akan memberi
kamu petunjuk pada jalan lurus;
22. Dan, Dia telah menjanjikan
kepadamu kemenangan
2779
lain
yang kamu belum mampu men-
eapainya, tetapi sesungguhnya Allah
telah meliputinya. Dan Allah ber-
kuasa atas segala sesuatu.
Juz 26
2776. Kata-kata "kemenangan yang dekal" menunjukkan kepada kemenangan
di Khaibar. Waktu kembali dari Hudaibiyah Rasuiullah s.a.w. memimpin suatu
gerakan pasukan melawan orang-orang Yahudi di Khaibar (yang merupakan petl
eraman besar atau markas tipu muslihat dan rencana Jabat orang-orang Yahudl)
bersama orang-orang Muslim yang menyertai beliau di Hudaibiyab.
2777. "Haria rampasan perang yang banyak" dapat tertuju kepada perolehan
besar yang didapat orang-orang Muslim sebagai hasil "kemenangan yang dekal, "
seperti dijanjikan di dalam ayat sebelumnya.
2778. "Haria rampasan perang yang. banyak" disebut dalam ayat dapat
mengisyaratkan kepada harta-rampasan-perang dalam jumlab besar, yang Jatuh ke
tangan orang-orang Muslim dalam gerakan-gerakan penaklukan. sesudah
kemenangan di Khaibar, di kawasan lain di tanah Arab dan negen-negen tetangga,
tetapi kata-kata "Dia mempercepal bagi kamu haria rampasan ini"
kepada ghanimah-ghanimah (harta-harta rampasan) yang dlperoleh dl Khal?ar.
Kata-kata "Ielah mencegah langan manusia dari kamu, " berarti, babwa
Hudaibiyah telab membuka suatu masa perdamaian untuk orang-orang Muslllll.
1740
Surab 48
AL FAT-H Juz 26
a17 78; 33: 63; 35: 44.
23. Dan, seandainya memerangi
kamu orang-orang yang ingkar,
mereka tentu membalikkan pung-
gung mereka; kemudian mereka
tidak akan mendapat seorang pun
pelindung dan tidak pula seorang
penolong.
24. aDemikanlah sunnah Allah
telah berlaku sebelum ini; dan
engkau tidak akan mendapati
sesuatu perubahan pada sunnah
Allah.
25. Dan, Dia-Iah Yang telah
meneegah tangan mereka dari kamu
dan tanganmu dari mereka di
Lembah Mekkah; sesudah Dia
memberikan kemenangan kepadamu
atas mereka.
2780
Dan Allah Melihat
apa yang kamu kerjakan.
1741
2779. Ayat ini mengandung khabar gaib bahwa orang-orang Muslim akan
mencapai kemenangan-:kemenangan yang lebih besar, sesudah kemenangan di
Khaibar.
2780. Mengingat akan keadaan orang-orang Muslim pada waktu itu dan
mengingat akan hasil-hasil (Perjanjian itu) yangjauh jangkauannya, maka Perjanjian
Hudaibiyab itu sungguh merupakan kemenangan besar. Kata-kata itu dapat juga
menunjuk kepada kemenangan-kemenangan, yang telab dilimpahkan Tuhan kepada
orang-orang Muslim, sebelum mereka datang ke Hudaibiyah, yaitu kemenangan di
Badar, orang-orang Muslim dan Rasuiullah s.a.w. kembali dari Uhud ke Medinah
dengan sehat, sesudah mereka ditempatkan pada suatu keadaan yang sangat
berbahaya lagi rentan, dan kegagalan mutIak orang-orang Mekkah dalam rencana-
rencana jahat mereka untuk menghancurkan Islam pada Pertempuran Khandak, ketika
mereka itu dipukul mundur dengan menderita kerugian besar, dan sebagainya. Dalam
suatu pengertian semua itu adalah kemenangan-kemenangan orang-orang mukmin
atas orang-orang kafrr.
Surall 48
26. 35; 22: 26.
AL FAT-H
a
g
2781. Ada suam kelompok orang Muslim tinggal di kota Mekkah dan bila
perang terjadi, lasykar Islam mungkin ak.an membunuh saudara-saudara
mereka im tanpa disengaja, dengan demik!an menyebabkan kerugmn be
7
ar bag!
perjuangan mereka sendiri dan tarnbahan pula mendapatkan fitnah dan
27'iQ. Bertentangan dengan tradisi dan adat-kebiasaan mereka sendm bahwa
26. Mereka itulah orang-orang
yang ingkar dan amenghalangi kamu
dari Masjidil Haram dan juga men-
ceaah hewan-hewan kurban sampai
"
ke tempat penyembelihannya. Dan
sekiranya tidak karena beberapa
orang mukmin laki-Iaki dan orang
mukmin perempuan, yang kamu tidak
mengetahui mereka, bahwa kamu
menginjak-injak mereka, dan dengan
demikian dia menimpakan kepada
kamu suatu aib dari mereka tanpa
ilmu
2781
supaya Allah akan me-
masukkan ke dalam rahmat-Nya
siapa yang Oia kehendaki, sekiranya
mereka terpisah, pastilah Kami akan
mengazab orang-orang yang ingkar
di antara mereka dengan azab yang
pedih.
27. Ketika orang-orang yang
ingkar menyimpan dalam hati
mereka kesombongan, kesombongan
Jahiliah maka bAllah menurunkan
ketenteraman-Nya kepada Rasul-
Nya dan kepada orang-orang
mukmin, dan membuat mereka ber-
pegang teguh kepada asas takwa itu
dan mereka lebih berhak memiliki-
nya.
2782
Dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.
1742
Juz 26
1
!
Surall 48
b4 : 167: 13 44: 29 53.
AL FAT-H Juz 26
28. Sesungguhnya Allah telah
menyempurnakan kepada Rasul-
Nya rukya
2783
dengan benar, kamu
pasti akan masuk Masjidil Haram
jika Allah menghendaki dengan
aman, dengan mencukur habis
rambut kepalamu atau memotong
pendek tanpa merasa takut. Tetapi
Oia mengetahui apa yang kamu
tidak ketahui, Oia sebenarnya telah
menetapkan bagimu selain itu satu
kemenangan yang dekat.
29. aOia-lah Yang telah meng-
utus Rasul-Nya dengan petunjuk dan
agama yang benar, supaya Oia
memenangkannya atas semua
agama.
2784
Dan bcukuplah Allah
sebagai saksi.
orang yang mau menghampiri Ka'bah dan bertawaf tidak boleh dirintangi dalarn
keempat bulan sud - dari adanya rasa harga diri yang palsu dan bangga akan
kebangsaannya, orang-orang musyrik Mekkah, telah membuat hal itu sebagai dasar
bagi kehonnatan mereka untuk tidak memperkenankan orang-orang Muslim memasuki
kota Mekkah dan melaksanakan umrah. Akan tetapi "Allah menurunkan
ketenteraman-Nya" atas orang-orang Muslim, dan kendatipun mereka sangat
bingung atas syarat-syarat Perjanjian yang nampaknya seperti menghinakan itu,
namun karena menghorrnati kehendak dan perintah Junjungan yang dicintai mereka,
mereka memikul segala itu dengan mawas diri secara patut, sabar, dan tidak
meninggalkan sikap jujur dan takwa, walaupun berada di bawah cekaman suasana
yang teramat memancing kemarahan. Hanya sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.
sendirilah yang mampu memperlihatkan contoh semulia itu.
2783. Ayat ini menunjuk kepada rukya yang telah dilihat Rasulullah s.a.w.
yaitu, beliau sedang bertawaf bersama para sahabat (Bukbari). Beliau bertolak ke
Mekkah disertai kurang lebih 1500 sahabat untuk melaksanakan umrah. Beliau tidak
diperkenankan oleh orang-orang Quraisy menghampiri Ka'bah, walaupun Surah ini
menerangkan dengan tegas bahwa kasyaf atau rukya Rasulullah s.a.w. benar dan
bahwa orang-orang Muslim pasti akan memasuki kota Mekkah dan menunaikan
ibadah umrah. Perjalanan Rasulullah s.a.w., di samping memenuhi maksud-maksud
1743
1755
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah 49 AL HUJURAT
1754
165.
18. Mereka mengira telah
memberi hutang budi kepada
engkau, karena mereka telah masuk
Islam. Katakanlah, "Janganlah kamu
merasa memberi hutang budi
kepadaku karena ke-Islamanmu,
bahkan aAllah-lah Yang berbuat
baik terhadap kamu, karena Dia
telah memberi kamu petunjuk
kepada iman, jika kamu orang-orang
yang benar."
19. Sesungguhnya, Allah me-
naetahui yang gaib di seluruh langit
~ bumi. Dan Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan.
Juz 26
Sebelum Hijrah
46, dengan bismillah
3
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
Semua sumber yang berwewenang menetapkan waktu turunnya Surah ini pada
permulaan masa Mekkah. Tujuan dan kandungan Surah ini mendukung pandangan
tersebul. Kedua Surah sebelum ini telah membahas harapan cerah akan masa depan
besar untuk Islam, dan juga membahas masalah-masalah kemasyarakatan dan politik
yang timbu! ketika kekuasaan dan kekayaan tercapai o!eh suatu kaum. Surah yang
berhuruf muqaththa'at gaaj pada permulaannya ini, menunjuk kepada kenyataan
babwa Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai kekuasaan membuat bangsa Arab yang
keadaannya Iemah dan tanpa ketertiban itu, menjadi suatu bangsa yang gagah
perkasa, dan bahwa Dia pasti akan menjadikan hal itu sempurna dengan
mempergunakan Alquran sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.
Ikhtisar Surah
Surah ini merupakan yang pertama dan kelompok yang terdiri dari tujuh Surah,
yang berakhir dengan Surah AI-Waqi'ah. Seperti semua Surah Makkiyah lainnya,
Surah ini secara khusus menekankan dengan bahasa tegas dan berbobotkan khabar
gaib, tentang Alquran sebagai Kalam Allah, tentang Hari Kebangkitan sebagai suatu
kenyataan yang tidak dapat diragukan, dan teristimewa tentang kemenangan
perjuangan Islam pada akhirnya. Surah ini menunjuk kepada gejala alam dan sejarah
para nabi terdahulu selaku penunjukjalan, yang membawa kepada kesimpulan yang
tidak dapat dielakkan in!.
Surah ini mulai dengan membahas Hari Kebangkitan yang sangat penting dan
guna membuktikan kebenaran tentang kenyataan terpenting ini, menggunakan
sebagai dalilnya gejala bahwa suatu kaum yang keruhaniannya sudah berabad-abad
lamanya berada dalam keadaan mati dan padam, akan menerima kehidupan baru dan
bergairah kembali dengan perantaraan Alquran. Lebih lanjut Surah ini mengatakan,
bahwa orang-orang kafrr tidak dapat menerima kenyataan, bahwa seorang Pemberi
peringatan dapat muncul dari antara mereka untuk mengatakan kepada mereka,
bahwa mereka akan dihidupkan kernbali sesudah "mereka mati dan telah menjadi
debu." Mereka disuruh menelaah keajaiban kejadian langit dengan bintang-
bintangnya dan planet-planetnya yang indah menghiasinya dan bekerja dengan
Surah 50
QAAF
Surah 50 QAAF Juz 26
teratur, cennat dan tidak' pernah menyimpang, laiu dianjurkan agar mereka
merenungkan penciptaan hamparan bumi, yang di atasnya tumbuh segala macam
buah-buahan serta makanan bagi penghuninya. Maka mereka akan menyadari, bahwa
Sang Perencana dan Penggubahjagat raya yang hebat lagi pelik ini memiliki kekuatan
dan hikmah untuk memberikan kepada manusia suatu kehidupan barn sesudah jasad
jasmaninya cerai-berai. Surah ini kemudian menunjuk kepada kejadian manusia yang
penuh tujuan itu - makhluk Tuhan yang paling tinggi dan hasil karya-Nya yang
paling mulia - dan menunjuk kepada kebebasan bertindak dan pertanggungjawaban
sepenuhnya atas amal perbuatannya. Surah ini berakhir dengan keterangan, bahwa
penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia sebagai puncaknya, menunjukkan
bahwa Al-Khalik Yang Maha Bijaksana itu niscaya tidak akan mewujudkan alam
semesta yang pelik ini tanpa tujuan besar di balikpenciplaannya itu. Hal itu
membawa kepada kesimpulan bahwa pasti ada dan memang ada kehidupan, di balik
liang kubur ito.
1756
"
1
Maha
yang
nama
Maha
Yang
Alquran
1. Aku baca dengan
Allah, Maha Pemurah,
Penyayang.
2. Tuhan
Kuasa
2799
demi
mulia.
280
{)
3. Bahkan mereka merasa
heran, bahwa teJah datang kepada
mereka seorang pemberi peringatan
dari antara mereka, maka berkata
orang-orang kafir, "Ini adaJah
sesuatu yang sangat ajaib."
4. "Apakah apabila kami telah
mati dan kami telah menjadi tanah,
akan dibangkitkan lagi? bHal
demikian itu cara kernbali yang
sangat jauh dari akal."
5. Sesungguhnya Kami me-
ngetahui apa yang bumi sedang
kurangi dari mereka, dan pada sisi
Kami ada sebuah Kitab yang
memelihara segala sesuatu.
2801
OJ : I. b13 : 6: 23: 37.
1757
Juz 26 QA A F Surah 50
c .._ .... ....
.. '-"
2799. Huruf qaa! dapat mengalihkan sifat qadir Tuhan, yang minya Tuhan
Yang Maha Kuasa, atau menzahirkan pengertian al-qiyaamati haqqun, ialah, Kiamat
merupakan suatu kenyataan yang tidak diragukan.
2800. Alquran dikemukakan sebagai kesaksian, bahwa Kiamat besar (qiyamat
qubra) pasti akan terjadi.
2801. Ayat ini menyangkal keberatan-keberatan orano-orano katir yano
"" "
tersebut dalam ayat sebelumnya, yaitu, mengapa bila mereka mati dan menjadi
belulang patah-patah dan menjadi zarah-zarah debu, mereka akan dibangunkan lagi.
Badan Jasmanilah, kata ayat ini, yang hancur dan binasa. Ruh tidak akan binasa
Surall 50
QAAF
1758
2802. Ayat ini dengan beberapa ayat berikutnya menarik perhatian kita kepada
keajaiban ciptaan Tuhan - pola alam semesta yang hebat, rnang antariksa dengan
planet-planet dan bintang-bintang yang indah gemerlapan dan tidak terhitung
banyaknya itu, bumi yang terhampar luas penuh dengan kehidupan penghuninya,
manusia dan hewan _ lalu menunjuk kepada kesimpulan yang pasti, ballwa Sang
Perencana Agung lagi Bijaksana, Sang Perencana dan Pengatur, Yang dapat
menjadikan alam semesta dengan menakjubkan dan Yang menempatkan manusia di
pusatnya itu, memang memiliki kekuasaan meneiptakan manusia itu kedua kali
sesudah kehancurannya dan memberi kehidupan barn, sesudall kematiannya.
7. Apakah mereka. tidak me-
lihat ke langit di atas mereka, bagai-
mana Kami telah membuatnya dan
amenghiasinya, dan tidak ada pada-
nya lubang-Iubang?2802
8. Dan bumi ini Kami telah
membentangkannya, dan Kami
menempatkan di dalamnya gunung-
gunung; dan Kami menumbuhkan di
dalamnya bsegala macam pasangan
yang indah,
a
37
: 7; 41: 13; 67 7. b31 : ll.
dan akan diberi badan barn di alam akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan
amal perbuatannya di dunia yang dieatat pada "sebuall kitab yang merekam segala
sesuatu." Ayat ini dapat juga diartikan, bahwa bahkan zarah benda-benda yang
dihancurkan oleh tanah disimpan baik-baik dalam ihnu llalli. Ayat ini dapat juga
dipallamkan, bahwa karena pengetahuan lengkap mengenai suatu benda hingga
sekecil-kecilnya membayangkan adanya kekuatan menciptakan benda itu, dan Tuhan
itu Sang Pemilik pengetahuan lengkap tentang bagian-bagian tubuh (anatomi)
manusia dan tentang peristiwa kehancurannya, maka oleh karena itu Oia dapat dan
akan menciptakannya lagi sesudah badan itu binasa.
6. Bahkan mereka mendustakan
kebenaran ketika datang kepada
mereka; maka jadilah mereka
dalam keadaan kacau-balau.
Juz 26
Surah 50
13. C9 70; 14: 10; 38 12.
dan
yang
QAAF
a25 : 49. b25 : 50; 43
9. Sebagai penjelasan
nasihat
2803
bagi setiap hamba
tunduk kepada Kami.
Juz26
10. aDan Kami menurunkan
dari awan air yang berbarkat, dan
dengan air itu Kami menumbuhkan
dan biji-bijian yang
dlketam.
11. Dan pohon-pohon kurma
yang tinggi dengan tandan-
tandannya yang bersusun-susun,
12. Sebagai rezeki bagi hamba-
hamba-Ku; bdan dengan itu Kami
menghidupkan negeri yang mati.
Demikianlah kebangkitan.
2804
13. Telah mendustakan sebelum
mereka ckaum Nuh dan penghuni-
penghuni sumur dan kaum Tsamud,
14. Dan kaum 'Ad, dan Firaun
dan saudara-saudara Luth,
1759
alam adanya suatu di balik
sesuatu, memberikan suatu gambaran yan
a
tertib 1 dan Pe.nclpta segala
rencana, dan tujuannya. Dan d 0
1
mengeom asal-muasal,
adanya suatu kehidupan bahk penciptaan itu berarti
kehancuran tubuh "asmanin a .. '. se a eranggapan bahwa dengan
justru pun kehancuran, adalah
bertent3.ngan pula denganbtujuan Tuhan dan
2804. Sebaaaimana Tuhan m a" k h' .
tanah kering danomati jadi mekar an 0' uJan dan langit dan menyebabkan
suatu kehidupan barn laai beraairah d el bun:,a-bunga, lalu berdenyut-denyutlah
bunga dan buah seperti itu ;ulalah ;n ltu pun menghasIlkan segala macam
kepada manusia'sesudah ia mati. la apat dan akan memberi kehidupan bam
Surah 50
QAAF
Juz 26
1760
2805. Dalam semua ayat ini kata "penciptaan," di samping arti yang biasa,
mengandung pula arti kebangunan dan revolusi keruhanian yang ditimbulkan oleh
seorang nabi di tengah-tengah kaumnya.
2806. Menurut beberapa ahli tafsir, malaikat yang duduk di sebelah kanan
manusia meneatat amal baiknya dan yang ada di sebelah kirinya meneatat amal
buruknya - perkataan "di sebelah kanan" menunjuk kepada amal baikdan "di
sehelah kiri" kepada amal buruknya. Tiap perbuatan dan yang dmeapkan
meninggalkan bekasnya di udara dan dengan demikian tetap terslmpan. Dl
'"lain dalam Alquran (24 : 25 dan 36: 66) dinyatakan bahwa anggota tubuh manUSIa
_ lencran kaki dan lidahnya - akan meniadi saksi terhadap dIa pada Han Peradllan.
Gleh" itu berbagai-bagai tubuh manusia juga akan menjadi "peneatat-
peneatat" seperti disinggung dalam ayat ini sebagai malaikat-malaikat peneatat.
a 6 177 38 14 bo 39 c43 : 81', 82: 11 - 12; 86: 5.
15 : 79; 2: ; :.,:.
R. 2 17. Dan sesungguhnya Kami
telah meneiptkan manusia dan Kami
mengetahui apa yang dibisikkan oleh
jiwanya kepadanya, dan Kami lebih
dekat kepadanya daripada urat
leher-nya.
18. Ketika kedua malaikat
peneatat meneatat duduk di sebelah
kanan dan di sebelah kiri_nya.
2806
19. Ia tidak mengueapkan se-
patah kata pun, melainkan Cdi dekat-
nya sudah siap pengawas.
15. aDan, penghuni-penghuni
hutan, dan kaum Tubba'. Semuanya
mendustakan rasul-rasu1, maka
sempurnalah janji azab-Ku.
16. bApakah Kami menjadi lelah
dengan peneiptaan yang pertama
kali?2805 Bahkan mereka dalam ke-
raguan tentang peneiptaan yang banI.
1
I
Surah 50
102; 36 52; 39 69; 69 14.
QAAF
a6 94; 23 100. b18 100; 23
Juz 26
21. bDan nafiri akan ditiup.
Itulah Hari azab yang dijanjikan.
20. aDan sakratulmaut pasti
akan datang. Itulah apa yang selalu
engkau menghindar darinya.
22. Dan, datanglah setiap jiwa
besertanya ada malaikat penggiring
dan malaikat pemberi kesaksian.
2807
23. Kami berfirman, "Sesung-
gulmya dahulu engkau lalai mengenai
hari ini; ll1aka Kami telah menyingkap-
kan dari engkau tabir engkau, maka
pada hari ini penglihatan engkau
sangat tajam. "2808
24. Dan temannya akan
berkata, "Ini1ah yang tersedia
padaku catatan amalmu."
1761
2807. Sa'iq holeh jadi malaikat yang duduk di sehelah kiri manusia dan
mencatat amal buruknya dan sebagai hukuman atas amal buruk itu, akan menggiring
orang itu ke neraka. Syahid holeh jadi malaikat yang duduk di sebelah kanan dan
meneatat perbuatan baiknya dan akan menjadi saksi baginya. Atau, kedua kata itu
seeara kiasan, masing-masing dapat menyatakan anggota tubuh dan kemampuan
manusia yang disalahgunakan, serta anggota tubuh dan kemampuan manusia yang
digunakan dengan baik dan setepat-tepatnya.
2808. Pada Hari Kemudian tabir akan disingkapkan dari mata manusia dan
pandangan serta penglihatan mentalnya akan menjadi lebih terang dan lebih tajam.
la akan melihat akibat perbuatan-perbuatannya dalam bentuk jasad yang dahulu di
ini tersembunyi dari matanya dan akan menyadari bahwa apa yang biasa
dlanggapnya semata-mata suatu khayalan belaka, hal itu merupakan kenyataan yang
sesungguhnya.
Surah 50
QAAF
26. G"Penghalang bagi kebaikan,
pelanggar batas, peragu;
27. "Yang menjadikan sarna
dengan Allah tuhan lain, maka
campakkanlah dia oleh kamu berdua
ke dalam azab yang sangat keras."
28. bDan berkata teman-teman-
nya, "Rai, Tuhan kami, bukanlah aku
yang menyebabkan dia berontak,
melainkan ia sendirilah, yang
berada dalam kesesatan yang
jauh."2810
29. Allah berfirman, "Janganlah
kamu bertengkar di hadapan-Ku,
dan sesungguhnya Aku telah mem-
beri peringatan lebih dahulu kepada-
mu tentang azab.
30. "Tidak akan dapat diubah
keputusan di sisi-Ku cdan Aku tidak
aniaya terhadap hamba-hamba-Ku."
) k
I' dipergunakan sebab perintah
2809 Bentuk l1lutsana (dua orang ata a q/ya , k b'k
. 'k S ,. d Syahid atau untu mem en an
itu diberikan kepada kedua malal at - agk,q an.. un pula dalam
k ak ud perintah itu Bentuk un" apan illl p I
te anal) m. s k k'" ak dipakai untuk pokok kalimat dalam bentuk tungga .
23 : 100, dl sana ata erJ" Jam ,
Dan ini eoeok benar dengan kaedah logat bahasa Arab.
eru akan suatu tabiat manusia yaitu apabila seorang pelaku dosa
akibat buruk perbuatannya, ia berusaha mengahhkan tanggung-
1762
G
68
: 13. b
14
: 23. c3 : 183; 8: 52; 22: 11; 41: 47,
25. Kami belfirlllan kepada
keduanya, "Campakkanlah oleh
kamu berdua ke dalam Jahannam
setiap yang ingkar musuh ke-
benaran.
2809
Juz 26
1
Surah 50
81 : 14.
QAAF Juz 26
31. Pada hari itu Kami akan
berkata kepada Jahannam, "Apakah
engkau sudah penuh?" Dan
Jahannam itu akan menjawab, 2811
"Apakah masih ada tambahan
lagi?"2812
G26 : 19;
32. GDan, surga akan didekat-
kan
2813
kepada orang-orang ber-
takwa, lllereka lllerasa tidak jauh
lagi.
33. Inilah yang telah dijanjikan
kepada setiap orang yang tunduk
kepada Tuhan dan memelihiua
alllainya.
34. Orang yang takut kepada
Tuhan Yang Maha Pemurah dalam
keadaan menyendiri 'dan datang
kepada-Nya dengan hati tunduk,
jawabnya kepada orang lain. Keadaan pikiran orang-orang kafir itulah yang
dilukiskan dalam ayat inL 1a akan menganggap syaitan bertanggung jawab atas
pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dirinya sendiri.
2811. Pereakapan itu tamsilan. Neraka diibaratkan di sini sebagai manusia dan
perkataan diletakkan pada mulutnya untuk menyatakan keadaannya dan bukan
benar-benar akan berbieara, atau seolah-olah dapat berbieara. Kata qaala
dipergunakan juga dalam pengertian seperti yang tereantum dalam 41 : 12, yaitu
langit dan bumi digambarkan seakan-akan mengatakan bahwa mereka seperti menaati
hukum lIahi dengan tulus ikblas. Inilah salah satu dari keistimewaan dan keindahan
bahasa Arab, yang mempergunakan kata dan ungkapan untuk benda-benda tidak
bernyawa, seperti yang dipergunakan bagi manusia. Liliat pula eatatan no. 57 dan
ayat 18 : 78.
2812. Ungkapan ini pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kemampuan
manusia yang tiada hingganya untuk melakukan dosa dan melampiaskan nafsunya
yang tidak terkendalikan untuk meneari kesenangan-kesenangan duniawi, dan
dengan demikian ia menempuh jalan ke neraka.
2813. Kalau dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa semakin bertambah
banyak manusia akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk menguras dan
1763
Surah 50 QAAF Juz 26
37. cDan, berapa banyak yang
telah Kami binasakan generasi
sebelum mereka, mereka itu lebih
kuat daripada mereka dari segi
kekuasaan, maka mereka membuat
lubang-lubang perlindungan di
negeri-negeri.
28ISA
Tetapi masih
adakah tempat perlindungan?
38. Sesungguhnya, dalam yang
demikian itu ada nasihat bagi siapa
yang mempunyai hati,231' atau yang
memasang telinga untuk mendengar
dan dia adalah saksi.
al4 : 24; 15: 47; 36: 59. blO 27. c19 : 75; 47: 14.
36. Bagi mereka tersedia apa
yang mereka inginkan di dalamnya
dan di sisi Kami bada tambahan
lagi."15
35. a "Masuklah ke dalamnya
dengan damai. Inilah Hari yang
kekal abadi."231'
membersihkan mereka dari penyakit-penyakit ruhani mereka, maka ayat Inl
mengatakan bahwa surgajuga akan dihampirkan kepada orang-orang yang bertakwa.
2814. Betapa pun dahsyat dan mengerikan nampaknya hukuman itu, neraka,
rnenurut Alquran, merupakan rumah tahanan sementara, sedangkan surga
merupakan sebuah tempat kediaman abadi; Rahmat-Nya tidak ada batas dan
hingganya (11 109).
2815. Di surga orang-orang muttaki akan memperoleh dengan sepuas hati apa
saja yang diinginkan mereka, tetapi karena keinginan manusia itu terbatas, mereka
paling-paling diberi, jauh lebih banyak daripada apa yang diinginkan mereka atau
layak diferima mereka, bahkan lebih banyak daripada apa yang diaagankan atau
dikhayalkan mereka
2815A. Kata-kata dalam teks secara harfiah berarti, "Menyembullyikall diri
dalam tanah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, " dan agaknya menunjuk
1764
T
, Surah 50
QAAF Juz 26
39. Dan sesungguhnya, Kami
telah menciptakan seluruh langit dan
bumi dan apa yang ada di antara
keduanya adalam enam masa"" dan
Kami btidak ditimpa keletihan
2818
a7 : 55; 10: 4; II: 8; 25: 60. b50 : 16.
40. Maka bersabarlah atas apa
yang mereka katakan, dan sucikan-
lah dengan memuji Tuhan engkau,
sebelum matahari terbit dan sebelum
terbenam.
41. Dan pada sebagian malam
bertasbihlah engkau kepada-Nya
dan sesudah shalat.
42. Dan dengarkanlah! Pada
hari ketika seorang penyeru
2819
memanggil dari tempat yang
dekat.
2820
kepada parit-parit dan bungker-bungker di bawah tanah dewasa ini, tempat
perlindungan terhadap serangan-serangan udara.
2816. Qalb berati kalbu (hati); jiwa; katahati; alam pikiran; dan mengandung
arti bagian terbaik sesuatu. Orang mengatakan maa lahuu qa/bun, artinya, ia tidak
mempunyai otak atau kecerdasan (Lane).
2817. Lihat catatan no. 984 dan ayat 41 : 10 - 13.
2818. Memang merupakan keistimewaan Alquran, bahwa Alquran tidak hanya
membersihkan para nabi Allah yang mulia dari segala dosa dan kejahatan akhlak
yang dituduhkan kepada mereka dalam Bible, akan tetapi juga menjemihkan Dzat
Ilahi dari Dada dan aib yang bertentangan dengan keagungan serta kesucian-Nya.
Bible melukiskan Tuhan sebagai berikut : "Maka berhentilah 1a pada hari yang
ketujuh itu dari pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya" (Kejadian 2 : 2), akan
tetapi meilUrut Alquran tidak mungkin perasaan lelah dapat menghinggapi Tuhan.
2819. "Penyeru" dapat ditujukan kepada Rasulullah S.a.w. Konteksnya (seluk-
beluk hubungan dengan ayat-ayat lainnya) mendukung hal itu karena beberapa ayat
1765
1767
Surah 51
Surah 50
QAAF
berikutnya agaknya mengisyaratkan kepada kebangkitan ruhani yang diwujudkan
oleh beliau dalam kaum heliau, yang alas seruan beliau, seolah-olah bangkll dan
kuburan mereka.
2820. Kata-kata "dari tempat yang dekat" dapal juga berarti bahwa seruan
Rasulullah s.a.w. tidak akan tinggal sebagai seruan di tengab rimba helanlara, seruan
jauh dan samar-samar namun seruan yang akan didengarkan dan diterima.
2821. "Teriakan" itu dapal pula mengandung arti bahana seruan Rasulullah
s.a.w..
2822. Kehangkitan yang disebut dalam Surah ini ditimbulkan oleh Alquran.
1766
Q39 : 42; 42: 7.
43. Pada hari mereka men-
dengar teriakan azab dengan
benar.
282l
ltulah hari keluar.
44. Sesungguhnya, Kami Yang
menghidupkan dan mematikan, dan
kepada Kami tempat kembali,
45. Pada hari ketika bumi akan
terbelah dari atas mereka dengan
cepat. Yang demikian itu adalah pe-
ngumpulan yang mudah bagi Kami.
46. Kami lebih mengetahui apa
yang mereka katakan; dan bukanlah
aengkau atas mereka seorang
pemaksa, maka nasihatilah dengan
Alquran
2822
siapa yang takut kepada
janji azab Aku.
Juz 26
I'
I
Sebelum Hijrah
61, dengan bismillah
3
Diturunkan
Ayalnya
Rukuknya
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Seperti Surah yang mendahuluinya Surah ini diturunkan di Mekkah pada awal
masa kenabian Rasulullah s.a.w., Noldeke menetapkan waktu turunnya lahun
keempal Nabawi. Surah sebelumnya lelah mengutarakan dua kebangkitan, ialah,
kebangkitan ruhani yang akan ditimbulkan oleh ajaran Alquran dan kebangkitan
terakhir dalam kehidupan sesudah mati. Kebangkitan pertama telah diketengahkan
sebagai daIil untuk mendukung yang kedua. Surah ini mulai dengan nubuatan
penting, bahwa 8uatu jemaat terdiri dari orang-orang muttaki akan muncul melalui
pengaruh ajaran Alquran. Laksana awan bennuatan kelembaban yang kemudian
menurunkan hujan atas daerah luas yang kering gersang dan membuatnya mekar
yang karena telah bangkit dan memasuki kehidupan ruhani bam itu akan
menyampaikan Amanat Alquran ke seluruh penjuru dunia dengan menyapu bersih
semua perlawanan sebelum mereka bangkit. Nubuatannya, yang nampaknya tidak
mungkin menjadi genap setelah merupakan kenyataan yang terang, akan merupakan
dalil yang tidak terpalahkan untuk mendukung fakla tenlang kebangkilan terakhir.
Lebih lanjut Surah ini mengatakan bahwa manakala seorang utusan lIahi
menampakkan diri di dunia untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa ada
kehidupan di seberang kubur, tempat mereka kelak harus mempertanggungjawabkan
perbuatan mereka, maka mereka menertawakan seraya mengejek dan menentangnya
bahkan menganiayanya; lalu diceritakannya hal ihwal kaum Nahi Luth a.s. yang
dihukum karena kedurhakaannya dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak
wajar lagi tidak senonoh.
Surah ini secara ikhtisar mengisyaratkan pula kepada azab yang menimpa kaum
'Ad, Tsamud, dan kaum Nabi Nuh a.s. dan menjelang akhir Surah ini, menarik
perhatian kita kepada tujuan luhur penciptaan manusia ialah, babwa ia harns
mengembangkan dan menampakkan pada dirinya sifal-sifal Tuhan, dan harns
melaksanakan dengan sempuma, segala kewajibannya terhadap Tuhan dan sesama
makhluk.
ADZ-DZARIYAT
Surah 51
!B
ADZ-DZARIY A T
1768
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Demi angin
2823
yang me-
nyebarkan awan_awan.2823A
3. Kemudian memikul beban
yang mengandung hujar.,
4. Kemudian berjalan perlahan-
lahan.
5. Kemudian membagi-bagikan
. ahK . h' 2824
pennt ami, tentang uJan.
2823. Lihat calatan no. 2465.
2823A. Untuk catatan kolektif mengenai ayat ini dan tiga ayat berikutuya, lihat
catatan no. 2824.
2824. Dari gejala di dalam alam jasmani, keempat ayat itu (2-5) menarik
perhatian kita kepada kesejajaran gejala keruhanian. Kesejajaran itu sangat menyolok.
Keempat kata itu - Adz-Dzaariyaat (yang menyebarkan), Al-Haamilaat (yang
mengandung), Aj-Jaariyaat (yang melaju perlaban-laban), dan Al-Muqassimaat
(yang membagi-bagikan) bila mengisyaratkan kepada gejala alam jasmani, dapat
dimaksudkan angin yang menyebar ke segala pihak, uap yang membubung dari
samudera membawa awan bermuatan air hujan, berhembus sepoi-sepoi dan kemudian
menyebabkan hujan jatuh pada tanah kering gersang, lalu mengubahnya menjadi
daerab yang berseri-seri, subur dan berbunga, penuh dengan daun-daun rindang,
bunga-bunga indab, serta buah-buahan yang ranum.
Secara ruhani, yang dimaksud oleh keempat kata itu ialab jemaat orang-orang
muttaki, yang minum dengan sepuas hati dari pancaran sumber air ruhani, yang
dialirkan oleh Rasulullab s.a.w., dan yang sesudab bercampur dan diresapi oleh
,. ajaran Alquran yang indah dan memberi hidup itu, pergi ke segala penjuru negeri
Arab yang jauh-jauh serta terpencil, dan kemudian ke negeri-negeri jauh membawa
beban mereka yang beberkat itu dan menyebarkan Kalam l1abi ke negeri-negeri yang
iklimnya berbau kemusyrikan dan dicemari perbuatan-perbuatan asusila, bukan
dengan pedang melainkan dengan cinta kasih dan jalan damai, bagaikan angin
berhembus sepoi-sepoi dan membawa hujan ke atas tanah-tanab yang kekeringan.
Juz26
Surah 51
ADZ-DZARIYAT Juz 26
7. Dan sesungguhnya pem-
balasan itu pasti akan terjadi.
6. Sesungguhnya, apa yang
telah dijanjikan kepadamu itu
sungguh abenar,
8. Dan demi langit penuh
dengan jalur-jalur,2825
9. Sesungguhnya kamu, ada
dalam perkataan yang berbeda,2826
10. Dipalingkan dari kebenar-
an. Siapa saja yang diputuskan
2827
untuk dipalingkan
II. Terkutuklah orang-orang
yang banyak berdusta.
1769
2825. Jalur-jalur atau jalan-jalan tempuhan langit adalah orbit-orbit (alur
planet-planet, komet-komet, dan bintang-bintang, yang menaburi ruang
antariksa. Badan-hadan langit itu terapung-apung di orbit mereka masing-masing dan
melakukan tugas mereka dengan teratur, cermat, dan tidak pernah keliru, tanpa saling
melanggar ruang gerak masing-rnasing, dan secara serempak membentuk suatu
dan ,gerakan yang amat serasi. Kenyataan bahwa langit sarat dengan jalur-
Jalur serupa Itll, tempat planet-planet dan bintang-bintang beredar, merupakan suatu
penemuan yang ditampilkan Alquran kepada dunia pada saat tatkala orang
mempercayai bahwa formasi langit itu padal.
2826. Kebenaran agung dalam ilmu falak, seperti terungkap dalam ayat
sebelum ini menjurus kepada kesimpulan, bahwa Alquran adalah Kalam Tuhan
Sendiri dan bahwa terdapat kesatuan tujuan dan keserasian dalam karya Tuhan,
namun demikian abli-ahli filsafat duniawi menyusun teori-teori muluk-muluk meraba-
raba, dan mengarungi dugaan dan terkaan yang lemah dasamya tidak percaya
kepada Kalamullah dan Nabi-Nya.
2827. Kata-kata itu dapat juga berarti, "ia yang dirinya sendiri berpaling."
18; 52
Surah 51
146; c I5
17. '3: 18.
72-73: 29
d
32 32.
205: 27
42; 78
ADZ-DZARIYAT
b
26
35; 77
43.
68
79 188;
18. dMereka sedikit sekali tidur
di waktu malam,
19. Dan di waktu subuh mereka
'memohon ampunan.
1770
16. Sesungguhnya, orang-orang
muttaki akan berada di ckebun-
kebun dan mata-mata air,
2828. Ghalllrah berarti, kedalaman kejahilan, kekeliruan,. kedegilan, dan
kebingungan; kelalaian yang melingkupi; keadaan gigih lagi degil dalam sesuatu
yang sia-sia dan palsu (Lane). ..
2829. Seora:g orang muttaki ialah yang menunaikan kewaJIbannya .de?gan
setia dan sepenuhnya kepada Tuhan dan manusia, dan orang lalah
yang berlaku baik kepada orang lain melebihi apa yang dltenma olehnya dan mereka,
17. Mereka mengambil apa
yang akan dianugerahkan kepada
mereka oleh Tuhan mereka. Karena
sebelum itu mereka berbuat
kebaikan;2s29
13. Mereka bertanya, a"Kapan-
kah hari Pembalasan itu?"
14. "Pada hari ket/ka mereka
di atas Api akan diazab."
IS. D/katakan kepada mereka,
';'Rasakanlah azabmu. bInilah apa
yang telah kamu minta disegera-
kan."
12. Ya/tll orang-orang yang ada
dalam jurang kesesatan, mereka
b
2828
melupakan ke enaran,
Juz 26
Surah 51
ADZ-DZARIYAT
Juz26
20. Dan dalam harta benda
mereka ada ahak bagi mereka yang
meminta dan bagi mereka yang tidak
meminta.
2830
a70 : 25-26. b40 . 14 45: 6. Cll : 70-71; 15: 52.
21. Dan di bumi ada Tanda-
tanda bagi orang-orang yang yakin.
22. Dan beg/tll plIla dalam
dirimn sendiri. Apakah kamu tidak
melihat?
23. Dan di langit ada brezeki
kamu, dan apa yang dijanjikan
kepada kamu.
2831
24. Maka demi Tuhan langit dan
bumi, sesungguhnya ini adalah
kebenaran, seperti apa yang se-
sungguhnya kamu ucapkan.
2832
1771
dan bertindak serta ber1aku seakan-akan ia benar-benar melihat Tuhan, atau, paling
kurang ia menyadari babwa Tuhan sedang melihat kepadanya. Dengan demikian
seorang muhsin ialah orang yang berkedudukan dan bertaraf keruhanian lebih tinggi
daripada orang muttaki.
2830. Menurut Islam, baik orang-orang yang dapat menyatakan keperluan
mereka ataupun yang tidak dapat, semuanya mempunyai bagian sebagai hak dalam
harta orang Muslim yang kaya. Dengan demikian harta orang Muslim merupakan
amanat yang orang-orang miskin pun mempunyai hak menikmati manfaatnya. Maka
bila ia memenuhi keperluan saudaranya yang miskin, pada hakikatnya ia tidak berbuat
kebqjikan kepada mereka melainkan hanyalah menunaikan kewajiban membayar
hutang kepada mereka dan mengembalikan lagi apa yang memang telah menjadi hak
mereka.
Kata al-lIlahrUlIlIl, dalam pengertian imbuhannya bukan hanya mencakup orang-
orang miskin, yang karena rasa harga dirinya atau rasa malunya tidak mau meminta
R. 2 2S. Apakah telah sampai kepada
engkau kabar para ctamu terhormat
Ibrahim?
Surah 51
ADZ-DZARIYAT
all: 70. b
ll
70. cll 71: 15: 53. d l : 71-72: 15 54.
29. CDan ia merasa takut
terhadap mereka. dMereka berkata,
"Jangan takut." Dan mereka
memberikan khabar suka kepadanya
tentang kelahiran seorang anak
laki-Iaki yang berilmu.
2834
sedekah (2 : 274), akan tetapi juga binatang-binatang tunawicara (bisu). Kata itu
telah dianggap di sini mempunyai arti, seseorang yang terhalang dari mencari nafkah
oleh kelemahan jasmani (sakit-sakit) atau beberapa sebab lain yang serupa.
2831. Janji-janji kemenangan dan kemakmuran kepada orang-orang mukmin
dan peringatan-peringatan kepada orang-orang kalic.
2832. Kenyataan yang disebut dalam ayat sebelumnya bukanlah khayal
lamunan Rasulullah s.a.w., begitu pula bukan rekaan dayacipta beliau, melainkan
kebenaran yang padat lagi kuat meyakinkan dan benar, sebenar "karnu berbicara."
Atau, ayat ini dapat diartil;:an, bahwa Alquran itu ''fIITIlan Tuhan Sendiri", yang tidak
ada keraguan padanya seperti halnya "kamu ucapkan".
2833. Liliat II : 70-71.
2834. Dalam ayat ini, seperti juga dalarn 15 : 54, "putra yang dijanjikan" itu
digambarkan sebagai "anak laki-Iaki yang akan dianugerahi ilrn1l", sedang dalarn
37 : 102 ia telah disebut "seorang anak lelaki yang sangat lernb1lt hat/nya". Dalam
ayat pertarna (15 : 54) isyarat itu ditujukan kepada Ishak a.s. sedang dalam ayat
kedua (37 : 102) kepada Ismail a.s.
27. Maka ia pergi dengan diam-
diam kepada keluarganya, lalu ia
membawa banak gemuk yang
sudah dimasak,
28. Kemudian ia menyajikannya
di hadapan mereka dan berkata,
"Apakah kamu tidak mau makan?"
1772
26. Ketika mereka datang
kepadanya, maka mereka berkata,
a"Selamat sejahtera!" 1a berkata,
"Selamat sejahtera!" Ia mengira
mereka itu orang-orang asing
2833
Juz26 Surah 51
r.=:-. ' , ,.... ?

.,
84,

ADZ-DZARIYAT Juz 26
30. Kemudian istrinya datang
dengan malu-malu;'83,' maka ia
memukul mukanya sendiri dan
berkata, "Aku hanyalah perempuan
tua mandul."
JUZ XXVII
3L Mereka berkata, "Memang
demikianlah Tuhan engkau ber-
firman. Sesungguhnya, Dia Maha
Bijaksana, Maha Mengetahui."
33. Mereka berkata, "Kami
diutus kepada bsuatu kaum yang
berdosa,
34. Supaya kami menghujani
atas mereka Cbatu-batu dari tanah
liat,
32. Ibrahim berkata, a"Apa_
kah urusanmu, hai orang-orang yang
diutus?"
1773
, 2835, Sharrah berarti jeritan yang amat menyayat hati; kehebatan duka lara,
panas atau cemas; kerutan dan kemurungan wajah disebabkan tidak suka atau benci
atau malu; sawan (Lane).
35, dYang telah ditandai, di sisi
Tuhan engkau, untuk orang-orang
pelampau batas."
36. Dan Kami mengeluarkan
mereka yang ada di dalamnya di kola
itu dari orang-orang mukmin.
37. Dan Kami tidak men-
dapatkan di dalamnya selain sebuah
rumah dari orang-orang yang
menyerahkan diri.
Surah 5]
26. 26 41. c46
ADZ-DZARIYAT
36. blO 91; 28 76; 29
1774
38. Dan Kami meninggalkan
di dalamnya suatu Tanda abagi
orang-orang yang takut akan azab
yang pedih.
39. Dati dalaln kisah Musa
ada Tanda, ketika Kami mengirim
dia kepada Firaun dengan dalil yang
terang.
40. Tetapi ia, Firauli, ber-
paling kepada sumber kekuatan-
nya"36 dan berkata, "Dia tukang
sihiL atau orang gila."
4 J. bMaka Kami menangkap
dia dan lasykar-Iasykamya dan
Kami mencampakkan mereka ke
dalam laut; dan ia adalah orang
tercela.
42. Dan dalam kisah kaum
'Ad, ketika Kami mengirimkan
kepada mereka Cangin taufan yang
membinasakan.
43. dAngin itu tidak membiar-
kan segala sesuatu yang dilandanya,
melainkan dijadikannya seperti
tulang remuk.
44. Dan dalam kisah kaum
Tsamud, ketika dikatakan kepada
mereka, "Bersenang-senanglah
sampai suatu masa.
2836. Rukn berarti, penahan atau penopang; kekuatan, kekuasaan, dan
perlawanan: rumpun warga atau rnarga seseorang; kaum atau golongannya; orang-
orang yang membantu dan memperkuatnya; orang mulia atau tinggi (Lane dan
Mufradat).
Juz 27 Surah 51
ADZ-DZARIYAT Juz 27
45. Tetapi mereka mem-
bangkang terhadap perintah Tuhan
mereka. Maka mereka disambar
petir, asedang mereka melihatnya;
46. Dan mereka tidak mamp"
berdiri untuk menghindar dan tidak
pula mereka mendapat pertolongan.
47. Dan Kami membinasakan
kaum Nuh sebelumnya. Mereka
adalah kaum pembangkang.
all 68. b2 23; 20 54: 78 7. cl3 4; 36 37.
49. bDan bumi telah Kami
hamparkan, maka alangkah sem-
pumanya Kami menghamparkan.
50. Dan segala sesuatu telah
Kami ciptakan cberpasangan,2838
supaya kamu mendapat nasihat.
2837. Yad berarti, (I) karunia; (2) kekuasaan; kemuliaan; (3) perlindungan;
(4) harta kekayaan; (5) lengan; dan sebagainya (Agrab). Dengan demikian ungkapan
dalam teks berarti "Kami telah menciplakan langit dengan kekuatan dan kekuasaan"
atau "Kami telah menciptakan seluruh langit dan bumi sebagai perwujudan kekuatan
dan kekuasaan Kami," yakni, dalam penciptaan seluruh langit dan bumi ada bukti
tentang sejumlah banyak sifat Tuhan, yang terkemuka di antaranya ialah kebesaran,
kekuasaan, dan keagungan Tuhan.
2837A. Muusi'uun berarti juga "Kami terus melebarkan sayap kekuasaan."
2838. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan.
Terdapatnya pasangan-pasangan itu bukan hanya pada kehidupan hewan saja,
tetapi juga pada alam nabati, dan bahkan pada benda yang tidak bemyawa. Terdapat
juga pasangan-pasangan pada benda-benda ruhani. Malahan langit dan bumi
bersama-sama merupakan satu pasangan pula.
1775
R. 3 48. Dan Kami menjadikan
langit dengan beberapa sifat"37 dan
sesungguhnya Kami terus mem-
perluas.2837A
Surah 51 ADZ-DZARIYAT
2839. Begitu menyoloknya persamaan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan
terhadap Rasulullah s.a.w. dan para mushlih rabbani lairmya oleh lawan-Iawan mereka
sepanjang masa, sehingga agaknya orang-orang kafir dari abad tertentu
itu kepada keturunan mereka, supaya terus melancarkan lag!
tuduhan-tuduhan itu. . . d' .
2840. Arti yang utama untuk kata 'ibadah ialah, menundukkan dm sen m
kepada disiplin keruhanian yang ketat lalu bekerja dengan segala kemampuan dan
kekuatan yang ada sampai sepenuh jangkauannya; sepenuhnya seras! dengan dan
1776
51. Maka, lari lah kepada
Allah. Sesungguhnya, aku bagimu
seorang pemberi ingat yang nyata
dari-Nya.
52. Dan janganlah kamu
menjadikan beserta Allah tuhan lain.
Sesungguhnya, aku bagimu seorang
pemberi ingat yang nyata dari-Nya.
53. Demikianlah tidak pemah
datang kepada orang-orang sebelum
mereka seorang rasul, melainkan
mereka berkata, "Dia tukang sihir,
atau orang gila."
54. Adakah mereka saling
mewasiatkan
2839
mengenai itu?
Tidak, bahkan mereka itu semua
kaum pendurhaka.
55. Maka, berpalinglah dari
mereka, dan engkau tidak akan
tercela.
56. Dan, berilah selalu nasihat;
karena sesungguhnya nasihat itu
bermanfaat bagi orang-orang
mukmin.
57. Dan, tidaklah Aku men-
ciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka menyembah-Ku.
2840
Juz 27 Surah 51
II " ",J<> P t-;.. , \
""c'...'"",",\ '
U1l.7crd.l.l1,;)
..,; ". "
3: 19: 38; 8 28.
ADZ-DZARIYAT Juz 27
58. aAku tidak menghendaki
rezeki dari mereka, dan tidak pula
Aku menghendaki supaya mereka
memberi makan kepada-Ku
2841
61. Maka bcelakalah bagi
orang-orang yang ingkar pada hari
mereka yang dijanjikan.
59. Sesungguhnya, Allah Dia-
lah Pemberi rezeki, Yang Mempunyai
Kekuatan dahsyat.
60. Maka sesungguhnya, bagi
orang-orang yang berbuat aniaya
ada balasan
2842
seperti balasan
sahabat-sahabat mereka, maka
janganlah mereka meminta kepada-
Ku menyegerakan azab itu.
a6 ; 15; 20 133. b14
1777
taat kepada perintah-perintah Ilahi agar menerima meterai pengesahan Tuhan dan
dengan mampu mencampurkan dan menjelmakan dalam dirinya sendiri sifat-sifat
Tuhan. Sebagaimana tersebut dalam ayat ini, itulah maksud dan tujuan agung lagi
mulia bagi penciptaan manusia dan memang itulah makna ibadah kepada Tuhan.
Karunia-karunia Iahir dan batin yang terdapat pacta sifat manusia memberikan dengan
jelas pengertian kepada kita, bahwa ada di antara kemampuan manusia yang
membangunkan pacta dirinya dorongan untuk mencari Tuhan dan yang meresapkan
kepadanya keinginan mulia untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
2841. Bila sang musafir (kelana) keruhanian menempuh perjalanan menuju
tujuan hidupnya yang mulia itu dengan sabar dan tawakkal ia tidak berbuat bajik
kepada Tuhan atau kepada siapa pun melainkan dirinya sendirilah yang memperoleh
manfaatnya dan mencapai tujuan perjuangannya.
2842. Dzanllub berarti nasib, suratan takdir, bagian; balasan; suatu hari
buruk yang berlangsung lama (Lane).
THUR
Sebelum Hijrah
50, dengan bismi/lah
2
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
ATH
Surah ini mulai dengan suatu isyarat langsung dan tegas kepada nubuatan-
nubuatan mengenai Alquran dan Rasulullah s.a.w. dalam Bible, dan mengatakan
bahwa Bible, Alquran, dan Ka'bah memberikan kesaksian atas kebenaran Islam dan
Rasulullah s.a.w, dan memperingatkan orang-orang kafir bahwa perlawanan terhadap
kebenaran tidak pemah membawa hasil yang baik. Akan tetapi hamba-hamba Allah
yang muttaki, yang menerima ajaran Tuhan dan menyesuaikan kehidupan mereka
dengan ajaran itu, akan memperoleh karunia Tuhan. Lebih lanjut Surah ini
mengutarakan bahwa Rasulullah s.a.w. bukan tukang sihir ataupun orang gila, begitu
pula bukan ahli syair, melainkan utusan Allah yang benar. Sebab, revolusi di bidang
akhlak dan keruhanian yang ditirnbulkan beliau adalah mustahil hasil pekerjaan orang
gila atau seorang penyair; begitu pula Kitab Ilahi yang agung itu - Alquran - yang
telah diturunkan kepada beliau, tidak mungkin hasil gubahan seorang pendusta.
Kitab silci itu telah diwahyukan oleb Sang Maha Pencipta seluruh langit dan bumi.
Rasululah s.a.w. tidak mengharapkan ganjaran dan begitu pula rencana orang-orang
kafrr terhadap beliau tidak akan berhasil, sebab beliau ada dalam perlindungan
Tuhan. Tetapi hukuman Tuhan yang mendekat dengan cepatnya itu akan menirnpa
mereka, orang-orang kafrr itu.
1778
Surah 52
Surah ini diturunkan di Mekkah pada tahun-tahun pertama Nabawi. Noldeke
menempatkannya sesudah Surah ke-51, sedang menurut Muir, Surah ini diturunkan
agak kemudian. Dalam Surah sebelumnya perhatian kita tertarik kepada revolusi
ruhani besar yang ditimbulkan oleh Alquran. Adalah tepat dan sesuai sekali dengan
hukum alam - demikian dikatakan oleh Surah ini - bahwa, dikarenakan manusia telah
menjadi rusak dan telah lupa akan Tuhan, maka tibalah saat wahyu baru harus turun.
Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa seperti halnya nabi-nabi terdahulu,
Rasulullah S.a.w. akan menghadapi perlawanan sengit, tetapi perjuangan kebenaran
akan menang dan orang-orang kafir akan mendapat hukuman. Surah ini menunjuk
kepada nubuatan-nubuatan Bible mengenai Rasulullah s.a.w. dan memperingatkan
orang-orang kafir bahwa bila mereka bersikeras dalam perlawanan mereka maka azab
I1ahi akan menimpa mereka.
Ikhtisar Surah
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
4. Pada Iembaran kulit ter-
buka;
5. Dan demi Rumah yang
selalu dikunjungi,2845
6. Dan demi Atap yang
ditinggikan,2846
1. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Demi"43 bThur,
3. Dan demi Kitab yang
ditulis
2844
3.
2843. Mengenai filsafat kepentingan, .dan makna sumpah-sumpah lihatlah
catatan no. 2465. '
2844. Alquran atau Kitab Nabi Musa a.s., dari antara keduanya itu
Alquranlah yang leblh dapat diterirna.
. 2845. Malan di Yerusalem atau rumah peribadatan mana 'ua un K
terutama kepada Ka'bah yang digambarkan dalam
tempat zlarah (2: 126); "Baitul Haram" (5: 3); "Masjidil Haram" (17' 2)' "R b I
Kuno " (2? . 30)' d "N . . , uma 1
- . ,an egen yang aman " (95 : 4); dan lain-lain.
2846. Kanisah (tempat ibadah) yang dibina oleb Nabi Musa a.s. di tengah-
tengah padang belantara dalam bentuk kubah yang di bawahnya orang-orana Yahudi
menunalkan Ibadah; atau Kabah; atau langit; kata terakhir ini lebih cocok dan lebih
tepat. Merupakan kelSlImewaan Alquran bahwa, bila Alquran hams membuat
pernyataan yang tegas dan memberikan bobot arti dan kepastian kepada
pemyataannya, maka Alquran bersumpah dengan atau menyebutkan sebagai saksi
wUJud-wuJud atau benda-benda tertentu atau hukum alam atau aejala ,
nyata. Dalam beberapa ayat permulaan, Surah ini bersumpah deng:n benda
yang erat hubungannya dengan Nab' M' '
Rasulullah D' . 1 usa a.s., yang Juga rasul seperti halnya
s.a.w.. 1 gunung Thur ltulah wahyu dianugerahkan kepada Nabi Musa
a.s., yang berISIkan syariat beliau dan berisikan nubuatan-nubuatan yang
1779
Surah 52
ATH - THUR
1780
mengatakan tentang kedatangan seorang nabi-Allah yang besar dari antara segala
saudara Bani Israil (Ulangan 18 : 18 & 33 : 2). Temyata Rasulullahlah nabi yang
disebutkan dalam nubuatan itu.. Kedatangan beliau dipersamakan dengan
kedatangan Nabi Musa a.s. oleh Alquran (73 : 16). Kemudian Surah ini menyebut
"Kitab Tertulis" (Bible atau Alquran, dan dari antara keduanya Alquranlah yang
lebih dapat diterima) yang berlaku sebagai saksi abadi dan tidak dapat dipertikaikan
atas kebenaran segala penda'waan Rasulullah s.aw. Baitul Makmur, rumah yang
kerap dikunjungi - Ka'bah - lebih daripada segala yang lain, menunjukkan bahwa
agama yang diperlakukan sebagai kubu dan pusat, ialah syariat Allah yang terakhir.
Di sini, pada beberapa abad yang silam ada seorang hamba-Allah yang suei, Nabi
Ibrahim a.s., ketika mendirikan dasar Rumah itu dibantu oleh putranya, Nabi Ismail
a.s., berdoa kepada Tuhan agar tempat itu dijadikan tempat keselamatan dan
keamanan, dan semoga merupakan pusat, tempat keesaan dan ketunggalan Tuhan
dapat dikumandangkan serta disebarluaskan. Karena yang diisyaratkan dalarn kata-
kata 'Atap yang ditinggikan" itu langit, maka ayat ini (ayat 6) mengandung arti
bahwa orang-orang kafrr sudah begitu tidak berlaku bijaksana, sehingga mereka tidak
melihat kenyataan yang sederhana bahwa sementara Rasulullah s.a.w. terus menerus
menerima pertolongan Ilahi, dan perjuangan beliau terus menerus maju dan berhasil,
sebaliknya kegagalan demi kegagalan membuntuti langkah mereka dan semua
raneangan dan reneana mereka dalarn menentang beliau, terbukti gagai.
2847. Kata-kata ''Laul yang bel'gelombang" dapat mengisyaratkan kepada
Laut Merah, tempat Firaun dan lasykamya yang gagah perkasa itu tenggelarn ketika
berusaha mengejar kaum Bani Israil; atau mengisyaratkan kepada medan pertempuran
Badar, tempat para pemimpin kaum Quraisy terbunuh semuanya, karena medan
pertempuran itu dikenal AI-Bah/', yakni, laut (Nihayah).
2848. Pada hari itu semua kekuatan samawi akan bekerja membantu
Rasulullah s.a.w. Demikianlah hal itu telah terjadi pada Hari Badar.
a8I 7.
8. Sesungguhnya azab Tuhan
engkau niseaya akan bterjadi;
9. Tidak ada yang dapat
l11engelakkannya,
10. Pada Hari
2848
ketika awan
sangat bergoneang,
7. Dan demi aLaut yang
beroelombancr 2847
o 0'
Juz 27
32-33
Surah 52
CIS: 46; 77 42-43: 78 25. 22: 41
ATH - THUR
4.
Juz 27
aI8 ; 48; 78 : 21; 81
1781
I I. aDan gunung-gunung ber-
gerak dengan eepat. 2849
12. Maka eelakalah pada Hari
itu orang-orang yang men-
dustakan,
13. Orang-orang yang bennain
dalam pereakapan kosong.
14. Hari, ketika mereka akan
didorong ke dalam Api Jahannam
2850
dengan paksa.
15. Dan dikatakan, "Inilah
Api yang kamu pernah men-
dustakannya.
16. Maka apakah ini sihir
ataukah kamu tidak melihat?
17. Masuklah kamu di dalal11-
nya, dan kamu bersabar atau tidak
bersabar, sama saja bbagimu.
Sesungguhnya kal11u dibalas sesuai
dengan apa yang kamu kerjakan."
18. CSesungguhnya, orang-
orang muttaki di dalal11 surga dan
kenikmatan,
.2849.. Pada hari pembalasan itu para pemimpin orang-orang kafir akan
menJumpaI nasIb menyedIhkan. Mereka akan dibuat berantakan seperti sekam ditiup
angIn. Atau, ayat Inl dapat diartikan bahwa kerajaan-kerajaan besar pada masa itu
akan dIpatahkan dan dIporakporandakan. Ayat ini dan ayat sebelumnya memberikan
Isyarat halus kepada kelahiran orde baru atau tertib baru yang menooantikan orde
yang telah menjadi usang dan lapuk, serta akan disapu ini
apat dltuJukan Juga kepada Yaumil Hisab, ialah, Hari Peradilan.
2850 A ..
. yat InI menggambarkan keadaan orang-orang kafir sesudah kejahatan
mereka terbuktl sepenuhnya dan kesempatan bertobat temyata telah berlalu.
Surah 52
b44 55; 56: 23.
ATH - THUR
al8 32; 55 55; 76 14.
1782
21. Mereka Qduduk-duduk
bersandar pada dipan-dipan yang
berderet-deret teratur, 'bdan Kami
akan menjodohkan
2851
mereka
dengan bidadari-bidadari eantik
bermata jeli.
2851A
2851. Zawwaja syai'an bi-syai'in, artinya, ia memperpasangkan atau
menjodohkan sebuah benda dengan sebuah benda lain; ia mempersatukannya
sebagai kawannya atau sesamanya. Huur adalahjamak dari ahwar (bentuk mudzakar,
atau laki-Iaki) dan haura' (muannats, atau perempuan) dan berarti orang yang
matanya ditandai sifat yang disebut hawar, yakni, putih-mata yang sangat putih
dan hitam-mata yang sangat hitam, dengan warna putih sekali) atau keindahan yang
sangat pada diri orang itu. Ahwar berarti juga kecerdasan yang mumi atau jernih.
2851A. 'lin adalah jamak dari a'yan dan aina', yang masing-masing berarti
laki-Iaki dan perempuan bermata hitam dan lebar; kata yang terakhir berarti juga
ueapan atau perkataan bagus atau indah (Lane, Mufradat, dan Taj). Dengan demikian
kata huur dan 'iin mengandung arti keindahan dan kemumian pribadi dan watak.
Kehidupan sesudah mati hanya merupakan citra (bayangan) dan penjelmaan
kehidupan di dunia ini, dan ganjaran serta hukuman di akhirat hanyalah akan berupa
perwujudan-perwujudan dan bayangan-bayangan perbuatan kita selama di dunia ini.
Surga dan neraka bukanlah suatu alam serba-kebendaan baru yang datang dari luar.
Sungguh benar, surga dan neraka akan dapat dUihat dan dirasakan, katakanlah,
kedua-duanya itu kebendaan, jika anda inginkan; akan tetapi surga dan neraka
hanyalah perwujudan kenyataan ruhani kehidupan ini. Segala kesulitan di dunia ini
akan nampak di akhirat kelak sebagai belenggu-belenggu yang melingkari kedua
belah kaki. Begitu juga panas yang membakar hati di dunia ini akan nampak dengan
19. Mereka bersenang-senang
dengan apa yang diberikan kepada
mereka oleh Tuhan mereka; dan
menyelamatkan mereka Tuhan
mereka lhri azab Jahannam.
20. Dan Dia berfirman,
"Makan dan minumlah dengan
senang disebabkan oleh apa yang
kamu kerjakan,"
Juz 27
Surah 52
ATH - THUR Juz 27
22. Dan orang-orang yang
beriman dan ketnrunan mereka pun
mengikuti mereka dalam keimanan,
dengan mereka akan Kami Qper-
temukan keturunan mereka,2852 dan
Kami tidak mengurangi dari amal
mereka sedikit pun. Tiap-tiap orang
terikat
28D
pada apa yang telah
diusahakannya.
1783
jelassebagai nyala api yang berkobar-kobar; dan keeintaan kepada Tuhan dan AI-
Khahk, yang drrasakan oleh orang mukmin akan nampak di alam akhirat dalam wujud
anggur, dan sebagamya. Oleh karena itu akan ada kebun-kebun, sungai-
SUSU, madu, daging a,nggur, buah-buahan, mahligai-mahligai, jodoh-
Jodoh, dan banyak benda lam lagl dl surga, akan tetapi benda-benda itu tidak akan
serupa benda-benda yang ada di dunia ini, melainkan berupa perwujudan kenyataan-
kehldupan di dunia inL Kata-kata zawwajnaa, huur dan 'iin.
sebagam1ana dlterangkan di atas menunjukkan bahwa di suraa hamba Allah
m tt k' k d'b h'd b ""
u. a I a an . I uat I up ersama jodoh-jodoh suei-mumi yang berwajah berseri-
s:rI oleh cemerlang; atau, mereka akan mempunyai ternan
hldup - bldadan-bldadan cantlk, yakni istri-istri mereka sendiri.
Untuk mengerti dan memahami sifat ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman
dalam kehidupan sesudah mati, hendaknya diingat bahwa kehidupan di sana adalah
kelanJutan kehldupan yang telah kita jalani di dunia ini. Segera sesudah ruh manusia
menmggalkan Jasad tanahnya, ia diberi jisim baru; sebab ruh tidak dapat membuat
kemaJuan atau lldak dapat merasai kenikmatan atau sakit, tanpa tubuh. Tubuh baru
ltu halus dan latlfnya seperti ruh di dunia ini sebelum mati. Karena bentuk
dan slfat tubuh baru kita akan lain dari tubuh jasmani kita sekarang ini, lagi pula
perbedaan ltu sukar kIta pahami, sifat ganjaran dan hukuman di alam akhirat nanti
pun berada di luar jangkauan pengertian kita. Itulah sebabnya, menoapa Alquran
mengatakan,. "Dan .tiada seorang pun mengetahui apa yang ters:mbunyi bagi
mereka penyejuk mala sebagai pahala alas apa-apa yang lelah mereka
keJ]akan. (,2: 18). Dan Rasulullah s.a.w. menurut riwayat pemah bersabda "Tiada
mata pernah melihat nikmat-nikmat surga, begitu pun tiada telinaa' pernah
mendengamya, begitu juga tiada pikiran manusia memakluminya" (Bukhari).
Kenyataan, bahwa dl surga nantl tIdak akan ada dosa, kejanggalan atau pembiearaan
hampa, tlada Jasmalll yang kita pahami tentang itu di sini, melainkan
keamanan dan kendhaan Allah s.w.!. belaka meliputi segala sesuatu (56 : 26-27),
muttaki
baiknya
Surah 52 ATH - THUR Juz 27
23. Dan, Kami membantu
mereka dengan Gbuah-buahan dan
daging yang mereka inginkan.
24. Di sana mereka saling
memperebutkan
2854
piala yang di-
dalamnya tidak berisikan sesuatu
yang sia-sia dan tidak pula bdosa.
25. cDan, berkeliling di sekitar
mereka pemuda-pemuda
2855
untuk
mereka, bagaikan mutiara-mutiara
yang tersimpan baik.
26. Dan, sebagian mereka
berhadapan dengan sebagian lain,
dan akan saling bertanya.
1784
a55 12: 56 21. bl9 63: 56 26; 78 36. c56 : 18: 76 20.
menjelaskan keadaan surga, sebagaimana dimengerti oleh orangorang muttaki dan
dijanjikan kepada mereka oleh Alquran. Lihat juga catatan no. 2326.
2852. Kalau dalam ayat terdahulu dinyatakan bahwa orang muttaki akan
dibuat hidup bersama istri-istri mereka yang suci lagi cantik, maka ayat 101
meneranakan bahwa anak-anak mereka pun akan berkumpul bersama mereka, dan
dengan demikian kegembiraan mereka akan menjadi lengkap.
2853. Kenyataan hanya mempunyai perhubungan dengan orang
semata tidak akan menimbulkan kebaikan pada orang mukmin. Amal
sendirilah yang akan menyebabkan dia memperoleh tempatnya di surga.
2854. Tanaaza 'u al-ka'sa berarti, mereka merebut piala yang seorang dari
tangan seorang lainnya (Aqrab).
2855. Ghi/man (pemuda-pemuda) adalah jamak dari ghulam. yang berarti
,. pemuda; pelayan; putta (3 : 41; 15 : 54; 19: 8; 37 : 102; 51 : 29). DI tempat ~
dalam Alquran (76: 20), kata wi/dan (putta-putra) menggantlkan kala ghllman, yano
menunjukkan bahwa pemuda-pemuda yang akan hilir-mudik menyertal orang-orang
muttaki di surga itu, putta-putta mereka sendiri. Ayat ini dapatpula menunJuk kepada
janji lIahi tentang kekayaan dan kekuasaan besar yang akan Jatuh ke tangan orang-
orang Muslim, dan pula kepada pelayan-pelayan yang akan mengkhidmati mereka
Surah 52
ATH - THUR
Juz 27
27. Mereka berkata, "Sesung-
guhnya, dahulu ketika kami di
tengah-tengah keluarga kami, kami
takut pembalasan atas diri
kami.
2856
32. Katakanlah, C"Tunggu_
lah
2858
olehmu, maka sesungguhnya
aku bersama kamu termasuk orang
yang menunggu."
28. "Tetapi, Allah telah berbuat
baik atas kami dan telah memelihara
kami dari azab angin panas.
29. "Kami dahulu biasa men-
doa kepada-Nya. Sesungguhnya,
Dia adalah Pelimpah kebaikan,
Maim Penyayang."
69 43. b21 6: 69 42. cg 5" 32 31.
1785
2856. Di samping arti yang diberikan dalam teks terjemahan ayat, ayat ini
dapat juga berarti, "Oleh karena terkepung oleh musuh-musuh, ancarnan mereka
kadangwkadang mengejutkan dan menggetarkan hati karoL Akan tetapi sekarang kami
menikrnati ketenteraman dan keamanan yang sempuma."
2857. Raib berarti, kebimbangan pikir; keraguan yang dikombinasi dengan
pendapat jahat; malapetaka (Lane); manuun berarti, kematian, takdir atau nasib; saat
(Aqrab).
2858. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa orang-orang kafir menyebut
Rasulullah s.a. w. seorang ahli syair yang gemar menggantang asap - mengkhayalkan
R. 2 30. Maka nasihatilah selalu.
dengan karunia Tuhan engkau,
engkau bukanlah Gseorang tukang
tenung dan bukan pula gila.
31. Ataukah mereka berkata,
"fa bseorang penyair; kami sedang
menunggu untuknya masa ke-
hancuran."2857
Surab 52 ATH - THUR
1786
masa depannya yang gilang-gemilang, seorang tukang tenung yang mempermainkan
sifat kemudah-percayaan orang-orang sederhana pikirannya, orang gila yang suka
mengigau, dan oleh karena itu tentu saja IDei"eka mengharapkan bahwa cepat atau
lambat beliau akan sampai kepada kesudaban yang menyedihkan. Akan tetapi mereka
harus terus menanti-nanti sampai Hari Kiamat untuk melihat penyempumaan
harapan-harapan mereka yang sia-sia itu. Hanya waktu yang akan memutuskan
persoalan antara mereka dan Rasulullah s.a.w.
2859. Aka! pikiran merekakab yang telab menyesatkan diri mereka, ataukah
mereka telah melemparkan jauh-jauh semua kekangan dan kendali, dan dalam
mengingkari Amanat Ilahi t,;lah melanggar semua batas yang sab?
2860. Taqawwala berarti, ia berbohong; ia menisbahkan kepada seseorang
mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan olehnya (Aqrab).
2861. Ayat ini menyangkal tuduhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah
s.a.w., bahwa beliau pemalsu. Sekiranya Rasulullab s.a.w. - seperti agaknya ayat
ini memberikan tantangan kepada mereka - tidak menerima wahyu dari Tuhan dan
Alquran hanya merupakan gubahan beliau sendiri, maka baiklah mereka membuat
suatu kitab seperti itu, tergubah dalam gaya bahasa demikian indahnya dan pilihan
kata-katanya yang indab tiada taranya seperti Alquran, dan seperti Alquran pula
hendaknya membahas dengan teliti dan secara jitu segala persoalan akhlak dan
keruhanian manusia yang rumit lagi pelik, serta memenuhi keperluan dan hasrat
manusia yang banyak dan beraneka ragam, lalu memberikan pengaruh demikian
kuatnya atas kehidupan para penganutnya, dan di atas itu semua, harus menjadi
gudang segala kebenaran yang kekal dan ajaran-ajaran abadi. Lebih lanjut orang-
35. Maka biarlah mereka
mendatangkan suatu firman lain
seperti ini?86] jika mereka orang-
orang benar.
36. Apakah mereka diciptakan
tanpa suatu maksud ataukah mereka
sendiri pencipta-pencipta?
34. Apakah mereka berkata,
"la telah mengada_adakan
286o
hal
itu?" Tidak, bahkan mereka tidak
beriman.
33. Apakah akal mereka
menyuruh mereka hal ini, ataukah
mereka kaum pembangkang?2859
Juz 27
"
1
I
Surah 52 ATH - THUR Juz 27
47.
37. Apakah mereka mencipta-
kan seluruh langit dan bumi? Tidak,
bahkan mereka tidak yakin.
38. Apakah mereka mempunyai
khazanah-khazanah Tuhan engkau,
ataukah mereka penjaga-penjaga?
39. Apakah mereka mem-
punyai tangga yang dengan itu
mereka naik ke langil
2862
men-
dengarkan firman !lahi? Maka
hendaklah membawa bukti yang
nyata dari mereka orang yang
mendengarkan.
40. Apakah Oia mempunyai
anak-anak perempuan
2863
dan kamu
mempunyai anak-anak laki-laki?
41. aApakah engkau memirita
upah
2864
dari mereka, sehingga
mereka dibebani hutang?
1787
orang kafir ditantang supaya membuat sebuah kitab menyerupai Alquran, dengan
mengerjakan segala usaha mereka memanggil "semua manusia dan jin" untuk
mengerahkan serta menyatukan daya-upaya mereka. Dengan tegas Alquran
menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu membuat sebuah kitab semacam itu,
sebab Alquran adalah firmanTuhan Sendiri yang diwahyukan. Lihat juga 2 : 24; 14
: 25; dan 17 : 89.
2862. Jika orang-orang kafir memiliki rahasia seluruh langit maka baiklah
mereka mengemukakan bukti-bukti atas tuduhan mereka babwa Rasulullah s.a.w.
bukan utusan Allah yang ditunjuk itu.
2863. Ayat ini mengatakan bahwa merupakan penghinaan terhadap keesaan
ruhan, kalau Dia harns juga mempunyai anak. Namun demikian, orang-orang kafir
mempunyai keberanian menisbahkan kepada Dia mempunyai anak perempuan yang
kelahirannya dianggap sebagai tanda kerendahan dan kehinaan bagi mereka.
2864. Agaknya ayat ini mengimbau hati nurani orang-orang kafir dan
bermaksud mengatakan kepada mereka, babwa bila dari kekhawatiran yang tulus akan
Surah 52


THUR ATH
42. Apakah mereka mem-
punyai ilmu yang gaib sehingga
merek dapat menuliskan?
43. Apakah mereka meng-
hendaki tipu daya menentang
engkau? Tetapi orang-orang yang
ingkar, mereka sendiri menjadi
karban tipu daya mereka.
44. Apakah mereka mempunyai
tuhan selain Allah? Maha Suci Allah
dari apa yang mereka per-
sekutukan.
45. Dan andaikata mereka
melihat sebagian awan jatuh,
mereka berkata, "ftu hanyalah
awan yang berlapis-Iapis."2865
1788
46. Maka biarkanlah mereka
hingga mereka bertemu dengan hari
mereka yang di dalamnya mereka
akan dipingsankan,
47. Pada hari ketika rencana
mereka tidak bermanfaat bagi
mereka sedikit pun, dan mereka
tidak akan ditolong.
Juz 27
kesejahteraan akhlak dan keruhanian mereka, Rasulullah s.a.w. memanggil mereka
ke jalan ketakwaan dan tidak mengharapkan sesuatu ganjaran apa pun atas jerih
payah beliau, maka mengapakah mereka tidak mau menerima beliau?
2865. Demikianlah kealpaan yang sangat dan rasa aman semu yang
rnenghinggapi orang-orang kafir itu sehingga mereka tidak memanfaatkan demikian
rupa peringatan Tuhan yang datang tepat pada waktunya itu, sehingga sekalipun
" bila nampak kepada mereka sepenggallangit benar-benar jatuh atas mereka, mereka
akan menipu diri mereka sendiri, dengan menganggapnya sebagai sekelumit rahmat
Tuhan dalam bentuk "tumpukan awan."
Surah 52
1789
ATH - THUR
Oi bawah perlindungan Kami (5 :-(8). 2867.
50. QDan selama beberapa
waktu di malam hari juga
bertasbihlah kepada-Nya, dan
demikian pula pada waktu bintang-
bintang terbenam.
2866. Duun berarti, di muka dan di belakang berkenaan dengan tempat atau
waktu; dekat; hadir bersama; lain; selain (Lane).
Juz 27
48. Dan, sesungguhnya, bagi
orang-orang yang aniaya, ada azab
selain itu,2866 akan tetapi ke-
banyakan mereka tidak mengetahui.
49. Dan bersabarlah untuk
keputusan Tuhan engkau, karena
sesungguhnya engkau berada di
hadapan mata Kami,2867 dan hendak-
nya engkau bertasbih dengan pujian
Tuhan engkau, ketika engkall berdiri,
Surah ini berakhir dengan peringatan kepada orang-orang kafir bahwa bilamana
mereka bersikeras menolak Amanat Tuhan, mereka akan menjumpai nasib yang
menyedihkan seperti telah dialami oleh kaum Nabi Nuh a.s., suku-suku bangsa 'Ad
dan Tsamud, dan bahwa kepalsuan pasti akan mendatangkan kebinasaan dan tiada
sesuatu yang dapa! menghindarkannya.
a.s., Nabi Musa a.s., dan nabi-nabi lainnya, yaitu, itikad-itilead dan perbuatan-
perbuatan syirik selamanya telah membawa orang-orang musyrik ke dalam jurang
kehaneuran akhlak dan keruhanian. Lalu, Surah ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang
pasti akan menanggung sendiri akibat perbuatannya serta harus mempertanggung-
jawabkannya kepada Allah s.w.t., Wujud Yang merupakan tujuan terakhir segala
sesuatu.
1791
Sebelum Hijrah
63, dengan bismillah
3
1790
Diturunkan
Ayatnya
Rukuknya
AN -NAJM
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini mulai dengan menyebut kejatuhan an-najm ,(bintang) sebagai
kesaksian dalam mendukung da'wa Rasulullah S.a.w. Gleh karena telah diberitahukan
kepada beliau rahasia-rahasiaIlahi dan beliau telah minum dengan sepuas-puasnya
dari sumber rOOat, ilmu, dan makrifat Ilahi, beliau meneapai puneak kemuliaan ruhani
tertinggi yang mungkin dapat dicapai oleh manusia. Kemudian beliau diisi nilai-nilai
kebajikan dengan sepenuhnya, begitu juga oleh einta dan rasa kasih manusiawi;
dan sesudah beliau dipersiapkan dengan kelengkapan keruhanian demikian, beliau
ditunjuk oleh Tuhan agar mengajarkan Tauhid kepada suatu dunia yang sedang
tenggelam dalam pemujaan tuhan-tuhan palsu, yang terbuat dari kayu dan batu itu.
Surah ini kemudian mengemukakan dalil-dalil yang sangat kokoh kuat dan sehat
berdasarkan akal manusia, sejarah, dan renungan kepada asal mula manusia yang
tidak berarti, guna mendukung paham keesaan Tuhan dan meneela kemusyrikan
dengan kata-kata jitu lagi tegas. Surah ini menyatakan bahwa perbuatan bodoh itu
adalah akibat kekurangan ilmu hakiki dan bersitumpu pada dugaan-dugaan tidak
berdasar sedileit pun bagi kebenaran. Lebih lanjut Surah ini berkata bahwa orang-
orang musyrik pasti telah mengambil pelajaran dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim
Surah 53
Ikhtisar Surah
Menurut kebanyakan ulama, Surah ini diturunkan pada tahun kelima Nabawi,
tidak lama sesudah hijrah pertama ke Abessinia, yang terjadi pada bulan Rajab tahun
itu. Pada Surah sebelumnya diikhtiarkan agar kebenaran wahyu Alquran dan
kebenaran da'wa Rasulullah s.a.w. terbukti dengan menunjuk sekilas lintas kepada
nubuatan-nubuatan dalam Bible dan kepada gejala alamo Dalam Surah ini pokok
masalah itu juga dibahas dengan gaya yang sangat indah lagi kuat. Dinyatakan
bahwa Rasulullah s.a.w. itu seorang nabi Allah yang paripuma, dan tidak ayal lagi
bahwa beliau diutus oleh Tuhan sebagai pembimbing dan pengawas umat manusia
yang terakhir.
I
i Surah 53 AN - NAJM Juz 27
2869. Cita-eita dan asas-asas yang dikemukakan oleh Rasulullah s.a.w. tidak
salah (yaitu beliau tidak berbuat kesalahan), lagi pula beliau sekali-kali tidak
menyimpang dari asas-asas itu (yakni beliau juga tidak tersesat). Dengan demikian,
mengingat cita-cita luhur dan mulia beliau dan mengingat pula cara beliau menjalani
1792
1. Aku baca Qdengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Demi bintang Suraya
2868
tatkala jatuh.
3. Tidaklah sesat sahabatmu
dan tidak pula keliru.
2869
2868. An-najm berarti bintang atau yang tidak berbatang. Tetapi bila
dikenakan sebagai kata pengganti nama, kata itu berarti "Bintang Tujuh " (Bintang
Kartika atau Pleiades). Kata itu dianggap juga oleh beberapa ulama sebagai
mengandung arti penurunan Alquran secara berangsur-angsur, dan oleh beberapa
sumber lainnya dianggap mengisyaratkan kepada Rasulullah 5.a. w. sendiri. Kata
jamaknya, an-nujum berarti juga para kepala kaum atau kepala negara-negara kecil
atau jajahan atau kerajaan-kerajaan keeil (Kasysyaf, Taj & Ghara'ib-AI-Quran).
Mengingat akan arti yang berbeda-beda, maka kata an-najm dalam ayat ini dapat
diterangkan: (I) Menurut sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah s.a.w. pernah
mengatakan, "Manakala kegelapan ruhani meliputi seluruh permukaan bumi dan tiada
yang tinggal dari Islam keeuali namanya, dan tiada dari Alquran keeuali hurufnya
dan iman terbang ke Bintang Suraya, maka seorang laki-Iaki dari keturunan Parsi
akan membawanya kembali ke bumi" (Bukhari). (2) Kata itu dapat berarti, bahwa
Alquran memberi kesaksian aias kebenarannya sendiri. (3) Pohon Islam yang masih
lemah, kini seperti akan tumbang oleh angin perlawanan kuat lagi tidak bersahabat
yang bertiup kencang dan sengit ke arahnya, tidak lama lagi akan bangkit dan
berkembang menjadi pohon megah, dan di bawah naungannya yang sejuk, bangsa-
bangsa besar akan berteduh. (4) Karena orang-orang Arab sudah biasa menetapkan
arah dan tujuan, serta dibimbing dalam perjalanan mereka di padang pasir Arabia
oleh peredaran bintang-bintang (16: 17), demikianlah mereka sekarang akan dibirnbing
ke tujuan ruhani mereka oleh bintang yang paling eemer/ang, ialah Rasulullah s.a.w.
(5) Ayat ini dapat juga mengandung sebuah nubuatan tentang jatuhnya negeri Arab
yang sudah bobrok, suatu nubuatan yang lebih jelas lagi diterangkan dalam 54 :
2.
1.
,.
Surah 53
AN - NAJM Juz 27
24.
4. Dan, ia tidak berkata-kata
menurut kehendak nafsu-nya.
5. Itu tidak lain melainkan
wahyu yang diwahyukan.
2870
6. Telah mengajarnya Tuhan
Yang Maha Perkasa,287\
7. Yang Empunya Kekuat-
an
2872
yang menampak berulang-
ulang. Maka Dia bersemayam"
373
di alas 'Arasy,
8. Dan, Dia mewahyukan
Kalam-Nya ketika ia berada di atas
aufuk tertinggi,2874
1793
hidup sesuai dengan eita-eita im, beliau adalah penunjuk-jalan yang terjamin dan
aman. Keterangan im lebih diperkuat lagi dalam beberapa ayat berikutnya.
2870. Kalau ayat ini membiearakan sumber asal wahyu Rasulullah s.aw. yang
adalah dari Allah Taala, maka dua ayat sebelumnya mengisyaratkan kepada khayalan
kosong orang yang berotak miring dan kepada alam pikiran yang tirnbul dari nafsu
pribadinya dan dorongan-dorongan ruh jahat.
2871. Alquran adalah wahyu yang gagah perkasa, yang di hadapannya,
semua Kilab Suci terdahulu pudar artinya.
2872. Mirrah berarti, kekuatan karya atau keeerdasan, pertimbangan sehat,
keteguhan (Aqrab). Dzuu mirrah dapat juga berarti, orang yang kekuatannya nampak
kentara dengan lestarinya.
2873. Ungkapan islawaa 'alaa asy-syai-i, berarti, bahwa ia memperoleh atau
mempunyai hak penguasaan atau pengaruh penuh alas barang im. Jika diterapkan
kepada Rasulullah s.a.w., ungkapan im akan berarti bahwa kekuatan-kekuatan
jasmani dan intelek beliau telah meneapai kekuatan dan kematangan sepenuh-
penuhnya.
2874. Rasulullah s ~ w telah meneapai batas tertinggi dalam mikraj beliau,
ketika Tuhan menampakkan wujud-Nya kepada beliau dengan kebenaran dan
keagungan yang sempuma. Atau, ayat ini dapat berarti, bahwa eahaya Islam
ditempatkan pada suam tempat yang amat tinggi dan dari tempat itu dapat menyinari
seluruh dunia. Kala pengganti huwa dapat menunjuk kepada Tuhan dan kepada
Rasulullah s.a.w. Lihat juga ayat 10.
Surah 53 AN - NAJM
1794
2875. Dalla al-dalwa berarti ia menurunkan ember ke dalam perigi, ia menarik
ember ke atas atau keluar dari perigi, Tadalla berarti, ia atau sesuatu itu merendah
atau menurun; ia menghampiri atau mendekati atau kian dekat (Lane dan Lisan).
Ayat ini berarti, bahwa Rasulullah s.a.w. mendekati Tuhan dan Tuhan condong
kepada beliau. Ayat itu dapat juga berarti, bahwa Rasulullah mencapai kedekatan
yang sedekat-dekatnya kepada Tuhan, dan setelah minum dengan sepuas-puasnya
di sumber mata air ihnu-keruhanian l1ahi, beliau turun kembali dan memberikan ilmu
kepada segenap umat manusia.
2876. Qaab berarti, (1) bagian busur antara bagian yang dipegang oleh
tangan dan ujungnya yang dilengkungkan; (2) dari satu ujung busur ke ujung busur
yang lain; (3) ukuran atau ruang. Orang Arab berkata, bainahumaa gaaba gausaini,
yakni di antara mereka berdua adalah busur, yang berarti, bahwa
perhubungan di antara mereka sangat akrab.
Peribahasa Arab yang mengatakan, ramaunaa 'an qausin waahidin, yakni,
mereka memanah kami dari satu busur, yakni, bahwa mereka seia-sekata melawan
kami. Oleh karena itu, kata itu menyatakan kesepakatan sepenuhnya (Lane, Lisan,
dan Zamakhsyari). Apa pun kandungan arti kata gaab itu, ungkapan gaaba gal/saini
menyatakan perhubungan yang sangat dekat antara dua orang. Ayat ini bermaksud
bahwa Rasulullah s.a.w. tenls menaiki jenjang-jenjang ketinggian mikraj dan
menghampiri Tuhan sehingga jarak antara keduanya hilang sirna dan Rasulullah
S.aw. seolah-olah menjadi "seutas tali dari dua busur". Peribahasa ini mengingatkan
kita kepada suatu kebiasaan orang-orang Arab kuno. Menurut kebiasaan itu, bila
dua orang mengikat janji persahabatan yang kokoh kuat mereka biasa menyatu-
padukan busur-busur mereka dengan cara demikian, sehingga busur- busur itu
nampak seperti satu dan kemudian mereka melepaskan anak panah dari busur yang
telah dipadukan itu; dengan demikian mereka menyatakan bahwa mereka itu seakan-
akan telah menjadi satu wujud, dan bahwa suatu serangan terhadap yang seorang
akan berarti serangan terhadap yang lainnya juga. Bila kata tadalla dianggap
mengenai Tuhan, maka ayat ini akan berarti, bahwa Rasulullah s.a.w. naik menuju
Tuhan dan Tuhan turun kepada beliau, sehingga kedua-duanya seolah-olah telah
menyatu menjadi satu wujud. Ungkapan ini mengandung pula arti lain yang sangat
indah dan halus, yaitu, bahwa sementara di satu pihak Rasulullah s.a.w. menjadi
sarna sekali terbenam dalam Tuhan serta Pencipta-nya, sehingga beliau seakan-akan
9. Kemudian ia, Rasulullah,
mendekati Allah; lalu Dia, Allah,
kian dekat kepadanya,2&75
10. Maka jadilah ia, seakan-
akan, seutas tali dari dua buah
busur,2876 atau lebih dekat lagi.
Juz 27
"
Surah 53
AN - NAJM Juz 27
II. Kemudian Dia mewahyu-
kan kepada hamba-Nya apa yang
telah Dia wahyukan.
2877
I". Hati Rasulullah tidak
berdusta apa yang dia lihat
2878
13. Maka, apakah kamu mem-
bantahnya tentang apa yang telah
dia lihat?
14. Dan. sesungguhnya. dia
melihat-Nya kedua kali,2879
1795
menjadi bayangan Tuhan Sendiri, maka di pihak lain. beliau turun kernbali kepada
umat manusJa dan menjadi begiru perruh ciota dan dengan rasa kasih serta merasa
prihatin akan mereka, sehingga sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan menjadi
terpadu dalam diri beliau. dan beliau menjadi titik-pusat tali kedua busur ketuhanan
dan kemanusiaan. Kara-kara "atau lebih dekal lagi, " mengandung arti bahwa
perhubungan antara Rasulullah s.a.w. dan Tuhan menjadi kian dekat dan kian mesra
lebih daripada yang dapat dibayangkan pikiran.
Ayat-ayat 8 sampai 18 menggambarkan mikraj Rasulullah S.a.w. ketika beliau
secara ruhani dibawa ke langit dan dianugerahi pemandangan - suatu penjelmaan
- ruhani Tuhan, dan secara ruhani, beliau naik sampai dekat sekali kepada Khalik-
nya. Pada hakikatnya, mikraj merupakan dua pengalaman ruhani: kenaikan ruhani
Rasulullah dan turunnya tajalli (penampakall kebesaran) Tuhan kepada beliau.
Dalam pikiran umum, mikraj telah dicampurbaurkan dengan ism' (perjalanan
Rasulullah S.3.W. pada waktu malam ke Yerusalem), sedangkan masing-masine.
berlainan dan terpisah waktu terjadinya. Isra: terjadi pada tah';m ke-II ke-12
tahun Nabawi (Zurgani), padahal Rasulullah s.a.w. telah lebih dahulu men.alami
mikraj pada tahun ke-5, tidak lama sesudah hijrah pertama ke Abessinia, ena;;' atau
tujuh lahun sebelum terjadi isra'. Penelaahan seksama dan teliti mengenai rineian kedua
peristiwa itu, sebagaimana disebut-sebut di dalam hadis, juga mendukung pendapat
1m. Untuk keterangan agak terinci tentang kedua peristiwa - mikraj dan isra' - itu
merupakan kejadian yang terpisah dan berbeda satu sarna lain, lihat catatan no. 1590.
2877. Maa kadang-kadang dipergunakan untuk menyatakan kehormatan,
keheranan, atau untuk memberikan tekanan artl (Agrab). Ayat ini mengandung arti
bahwa Tuhan menurunkan wahyu kepada hamba-Nya, dan alangkah bagus lagi
hebatnya wahyu itu!
2878. Hakikatnya, ialah, apa yang telah dilihat oleh Rasulullah s.a.w. adalah
pengalaman hakiki; pengalaman itu kebenaran sejati dan bukan tipuan khayal beliau.
2879. Kasyaf Rasulullah s.a.w.-itu suatu pengalaman ruhani berganda.
Surah 53 AN - NAJM
keti o-a2882
"
21. Dan Manat.
yang lain.
2880. Pada waktu mikraj Rasulullah s.a.w. telah meneapai martabat qurb f:ahi
(kedekatan kepada Allah) demikian tinggi, sehingga .sungguh berada dl uar
jangkauan atak manusia umuk memahaminya; atau ayat ill! dapat berartl bahwa pada
martabat itu terbentang di hadapan behau samudera luas tanpa - samudera
makrifat I1ahi dan hakikat-hakikat serta kebenaran-kebenaran abadl; yang
diambil dari akar kata yang sarna, berarti bahwa makrifat I1ahl, yang dlhmpahkan
kepada Rasulullah s.a.w. akan seperti halnya pohon Sidrah, memberikan kesenangan
dan naunaan kepada para musafir ruhani yang merasa kakmya leuh dan payah:
Lebih-Iebiit karena daun pohan Sidrah memiliki khasiat mengawetkan mayat dan
proses pembusukan, ayat ini dapat berarti, bahwa ajaran yang diwahyukan kepada
Rasulullah S.a.w tidak hanya kebal terhadap bahaya kerusakan, melamkan Juga balk
sekali guna menolong dan memelihara umat manusia terhadap kerusakan. Atau, ayat
ioi meno-andung khabar gaib yang mengisyaratkan kepada sebatang pahon,
di bawah poho; itu para s;habat Rasulullah s.a.w. mengikat janji setia kepada belrau
pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah.
2881. Kata-kata ''yang menutupi, " maknanya ialah, penjelmaan I1ahi.
2882. Beberapa ahli kritik yang menaruh prasangka terhadap Rasulullah
s.a.w., telah menggubah kisah khayali mengenai beliau bahwa behau pada suatu
peristiwa menjadi mangsa godaan syaitan. Mereka pada
hari ketika Rasulullah s,a.w, di kota Mekkah membaea Surah 1111 dlhadapan
terdiri dad orang-orang Muslim dan orang-orang kafir, dan ketlka behau sampat
1796
15. Dekat po han Sidrah
tertinggi,2880
16. Yang didekatnya ada
surga, tempat tinggal.
17. Ketika pahon Sidrah ditutupi
. '881
aleh sesuatu yang menutupl,-
18. Penglihatannya tidak me-
nyimpang dan tidak pula melantur.
19. Sesungguhnya, ia melihat
satu Tanda besar dari Tanda-tanda
Tuhan-Nya.
20. Apakah kamu memperhati-
kan keadaan Lata dan 'Uzza;
JUl 27
I
I
Surah 53 AN - NAJM JUl 27
kepada ayat-ayat ml, syaitan berikhtiar meletakkan pada mulut beliau kata-kata,
"Ti/ka al-gharaaniq al- 'ulaa wa inna syafaatuhunna laturtajaa," yakni, "Ini
adalah dewi-dewi agung, dan syafaat mereka didambakan" (Zurgani). Para ahli kritik
menyebutkan hal, itu "kealpaan Muhammad," atau "ia berkampromi dengan
kemusyrikan," dan agaknya eeritera yang sarna sekali tidak berdasar itu bertumpu
pada penuturan Waqidi, si pembahang besar dan tukang reka riwayat-riwayat palsu,
dan juga tertuju kepada Thabari yang pada umumnya dianggap' searang penutur
riwayat yang terpereaya dan tidak berat sebelah. Kedua orang tersebut mempunyai
keberanian menisbahkan ueapan berbau fasik itu kepada Sang Takah agung
pemberantas kemusyrikan, (Rasulullah s.a.w.) yang sepanjang hidup beliau
d'habiskan untuk meneela dan mengutuk kemusyrikan dan melaksanakan tugas suei
beliau dengan semangat membaja serta pengabdian yang tidak mengenal gentar.
menalak segala tawaran kampromi dengan kemusyrikan; dan segala ikhtiar umuk
membujuk, menyuap, merayu atau menakut-nakuti, tidak berhasil menggeserkan
beliau, biar setapak pun, dari tujuan yang telah ditetapkan. Terhadap keteguhan
beliau memerangi kemusyrikan, Tuhan Yang Maha Kuasa Sendiri telah memberikan
kesaksian (18 : 7; 68 : 10). Lebih-Iebih pula, seluruh kanteksnya mendustakan
pemyataan yang tidak berdasar itu. Bukan hanya ayat-ayat berikutnya, bahkan
seluruh Surah mengandung kutukan yang tidak mengenal ampun terhadap
kemusyrikan dan mengandung desakan yang tidak mau ditawar-tawar tentang
Tauhid I1ahi.
1797
Sungguh ,ganjil sekali bahwa kenyataan yang jelas ini, sampai luput dari
perhatian para ahli kritik dan pengarek-ngorek kesalahan Rasulullah s.a.w. Catatan
sejarah juga tidak memberikan dukungan sedikit pun kepada apa yang mereka
namakan "kealpaan" itu. Kisah itu sarna sekali telah ditalak dan tidak dapat dipereaya
aleh semua tokoh ahli tafsir Alquran terkemuka, di antaranya aleh Ibn Katsir dan
Razi.
'Aini, Qadi 'Ayyadh, dan Nawawi, para takah tersahar di dalam paham
keagamaan dan yang ahli dalam ilmu hadis telah menganggap kisah tersebut sebagai
isapan jempal belaka. Tidak akan ditemui jejak kisah itu di dalam "Shihah Sittah"
(Enam buah kitab kumpulan hadis shahih), Imam Bukhari, yang himpunan hadisnya
bemama "Shahih Bukhari, " dianggap aleh para ulama Islam sebagai kitab hadis
yang terpereaya, dan beliau sendiri hidup selaman dengan Waqidi - yang menjadi
dalang pemalsuan, pengada-adaan, dan penuturan kisah ini - tidak menyebut-nyebut
peristiwa itu, Begitu pula ahli tarikh terkemuka, Ibn Ishaq, yang lahir lebih dari 40
tahun sebelum Waqidi, tidak menyebutnya. Baleh jadi, sebagaimana telah dinyatakan
aleh Qastalani dan Zurqani dan ditunjang aleh beberapa ulama lainnya, kejadian
sebenamya demikian, bahwa tatkala Rasulullah tengah membaea Surah ini di
hadapan suatu majelis yang berbaur orang-orang Muslim dan orang-orang kafir,
beberapa orang yang hadir di amara orang-orang kafir, dengan niat jahat, mungkin
meneriakkan dengan suara nyaring, kata-kata tersebut di atas, persis Rasulullah
s.a,w. sampai kepada ayat-ayat ini. Sebab niat orang-orang kafrr justru hendak
Surah 53 AN - NAJM
a6 : 101; 43 17; 52: 40. b7 72' 12 41.
22. "Apakah bagi kamu yang
laki-Iaki dan bagi Dia ayang
perempuan?"
23. Yang demikian itu sungguh
pembagian yang curang.
24. bIni tidak lain melainkan
nama-nama yang telah kamu beri
namanya, kamu dan bapak-bapakmu
yang untuk itu Allah tidak pemah
menurunkan keterangan. Mereka
tidak mengikuti sesuatu selain
dugaan-dugaan
28S3
dan apa yang
diinginkan diri mereka, padahal
sesungguhnya telah datang kepada
mereka petunjuk dari Tuhan
mereka.
25. Dapatkah manusia mem-
peroleh apa yang dia inginkan?
26. Maka bagi Allah-Iah
nikmat-nikmat akhirat dan dunia.
1798
menimbulkan kekalutan, melalui penggunaan siasat rendah serupa itu, bila tilawat
Alquran lagi diperdengarkan (41 : 27). Juga ada tersebut di dalam riwayat, bahwa
di zaman jahiliah, orang-orang Quraisy bila sedang menjalankan umrah, biasa
membaca kalimat itu (Mujam al-Buldan, jilid 5, pada kata 'Uzza).
Lebih lanjut dikatakan bahwa ayat ke-53 dalam Surah AI-Haj diwahyukan
sehubungan dengan kejadian ini. Kenyataan bahwa Surah ini diturunkan pada tahun
ke-5 Nabawi dan Surah AI-Haj pada tahun ke-12 atau ke-13 mengikis habis
keter-angan yang tidak berdasar itu. Liliat juga catatan no. 1962.
2883. Orang Muslim sejati berdiri di atas landasan ilmulyakin yang kokoh
(12 : 109). Kebalikanya orang musyrik tidak mempunyai dalil rasional dan tidak
mempunyai keterangan ilhami guna mensahkan kepercayaan dan itikad palsunya,
ia menjadi korban duga-dugaan dan takhayul, dan menjadi budak nafsu dan.
khayalannya sendiri. Ayat ini, sepertijuga ayat 29, membicarakan kedudukan orang
musyrik yang sarna sekali tidak akan dapat dipertahankan dan bahkan berdiri di atas
lantai papan yang lapuk.
Juz 27
Surah 53
126; 28 57: 68 8.
AN - NAJM Juz 27
R. 2 27. Dan, betapa banyak
malaikat di seluruh 'Iangit, tetapi
syafaat mereka tidak akan ber-
faedah sedikit pun, kecuali sesudah
Allah mengizinkan bagi siapa yang
Dia kehendaki dan Dia ridhai.
2884
28. Sesunggulmya, orang-orang
yang tidak beriman kepada akhirat,
niscaya mereka memberikan nama-
nama perempuan kepada para malaikat.
29. Mereka tidak mempunyai
pengetahuan tentang itu. Mereka
tidak mengikuti sesuatu selain
prasangka belaka; dan sesungguh-
nya aprasangka itu tidak berfaedah
sedikit pun terhadap kebenaran.
30. Maka berpalinglah dari
orang yang berpaling dari peringatan
Kami, dan yang tidak menghendaki
sesuatu selain dari kehidupan dunia.
31. Itulah puncak akhir dari
ilmu mereka. Sesungguhnya, Tuhan
engkau Maha Mengetahui siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia
Maha Mengetahui bsiapa yang
mengikuti petunjuk.
32. Dan kepunyaan Allah apa
yang ada di seluruh langit dan apa
yang ada di bumi, supaya Dia mem-
berikan balasan kepada orang-orang
yang berbuat keburukan sesuai
dengan apa yang telith dikerjakan
mereka dan memberi ganjaran kepada
orang-orang yang berbuat baik dengan
ganjaran yang sebaik-baiknya.
1799
a6 : 117; 10 37. b16
Surah 53 AN - NAJM Juz 27
33. Orang-orang yang amen-
jauhi dosa-dosa besar dan kekejian, ke-
euali kesalahan-kesalahan keeil.
2885
Sesungguhnya, Tuhan engkau Maha
Luas pengampunan-Nya. bDia Jebih
mengetahui tentang dirimu ketika
Dia meneiptakan kamu dari tanah,
dan ketika kamu berupa janin dalam
perut ibumu, maka janganJah kamu
menganggap suei dirimu sendiri. Dia
Maha Mengetahui, siapa yang
bertakwa.
a4 : 32; 42: 38. b 13 8.
1800
2884. Di samping atti yang diberikan dalam teks, ungkapan ini beratti,
"kecuali berkenaan dengan orang yang menyesuaikan diri dengan kehendak Allah
S.W.t. dan yang Dia ridhai."
2885. Lamam beratti, suatu kesempatan untuk eenderung kepada kejahatan;
suatu kealpaan riugan dan bersifat sementara; selintas pikiran jahat yang terbetik
di dalam otak dan tidak meninggalkan bekas apa pun pada dirinya; suatu pandangan
yang kebetulan dan tidak dengan sengaja kepada seorang wanita. Akar katanya,
mempunyai pengertian sepintas lalu, tergesa-gesa dan j r n g ~ j r n g dan pengertian
mengerjakan sesuatu tanpa disengaja (Lane).
2886. Bila dipergunakan mengenai orang, maka akdaa berarti, ia
memberikan dengan bakhil atau dengan bersungut-sungut; ia tidak berhasil
memperoleh apa yang diingininya. Hila dipergunakan tentang tambang maka kata
" itu beratti, tambang itu tidak mau mengeluarkan berlian-berlian dan pertnata-pertnata,
tetapi bila dipergunakan tentang seorang penggali, ialah, pada saat menggali ia
menemukan lapisan tanah atau gumpaJan tanah keras atau berbatu-batu, sehingga
ia tidak dapat menggali lebih jauh (Aqrab).
R. 3 34.. Apakah engkau melihat
orang yang berpaling dari petunjuk,
35. Dan dia memberi sedikit,
dan memberikannya dengan ke-
bakhilan?'886
1
Surah 53
AN - NAJM
usahanya
hasilnya.
Juz 27
41. Dan bahwa
akan segera diketahui
40. Dan tiadalah bagi manusia
melainkan apa yang ia usahakan.
2888
36. Apakah ia memiJiki ilmu
gaib sehingga ia dapat meJihat nasib
sendiri?
37. Tidakkah ia diberitahu
tentang apa yang ada dalam Kitab-
kitab Suci Musa?
38. Dan. tentang Ibrahim yang
memenuhi perintah Allah?
39. aBahwa tiada pemikul
beban akan memikul beban orang
lain.
2SS
-;
a6 165: 17 16; _1:' 19: 39 8.
1801
2887. Tiap-tiap orang harus memikul akibat perbuatannya sendiri dan
menanggung bebannya sendiri.
2888. Sesudah orang berjuang secara tangguh, terus-menerus. dan gjeih
disenai eita-cita mulia setta berpegang pada asas-asas luhur. barulah ia dapat
mencapai tujuan perjuangannya. Ayat ini mengandung juga ani, bahwa orang harus
mencari natkah dengan mencucurkan keringatnya sendiri.
2889. Seluruh tatanan sebab dan akibat berakhir pada Tuhan. Dia adalah
Sebab bagi segal a sebab atau Sebab Pettama. Suatu tettib alam berkenaan dengan
sebab dan akibat meliputi seluruh alam semesta. Tiap-tiap sebab, yang sendiri;'ya
bukan merupakan penyebab pettama, dapa! dilaeak sampai ke suatu sebab lainnva.
dan sebab itu sampai pula kepada sebab lain. dan seterusnya. .
44. Dan ballWa Dia-Iah Yang
membuat orang-orang tertawa dan
membuat mereka menangis;
42. Kemudian ia akan diberi
balasan dengan ganjaran yang paling
sempurna,
43. Dan. bal1\\'a pada Tuhan
engkau /erle/ak keputusan ter-
akhir.
2889
Surah 53 AN - NAJM Juz 27
a:2 29: 30 41: b4 2: 7 [90: 30 22. '56 59-60: 75 38: 86 7.
2889A. Aghna Allahjitlaanan berarti, Allah membuat seseorangjadi kaya
memberikan kepadanya begitu berlimpah-bmpah harta, sehmgga ta merasa pua
dibuat-Nya (Lane).
2890. Orang-orang Arab dahulu menyembah Bintang Syi'raa (Sirius), sebab
menganggap sumber utama bagi nasib baik atau Daslb buruk mereka.
2891. Setelah memberikan keterangan-keterangan
Tauhid I1ahi, dari segi akal manusia, dan keterangan yang bertolak dan asal
manusia yang tidak berarti, Surah ini mulai pada ayat illl, mengemukakan seJarah
guna membuktikan dalil itu.
1802
45. Dan bahwa Dia-lah Yang
amematikan dan menghidupkan,
46. Dan bahwa Dia-Iah Yang
menciptakan berpasang-pasangan
blaki-Iaki dan perempuan,
47. cDari nuftah, apabila
dijatuhkan ke dalam rahim,
48. Dan bahwa bagi Dia-Iah
penciptaan kejadian yang kedua kali,
49. Dan bahwa Dia-Iah Yang
menganugerahkan kekayaan dan
kecukupan, '''9A
50. Dan balnva Dia-Iah Tuhan

')890
Binlang yt raa,-
5!. Dan bahwa Dia-lah Yang
telah membinasakan kaum 'Ad
pe11ama,2891
52. Dan kaum Tsamud, maka
Dia tidak menyisakan seorang pun,
53. Dan, Dia membinasakan
kaum Nuh sebelum mereka.
Sesungguhnya mereka itu paling
aniaya dan paling durhaka.
Surah 53
)l , ... , '" .-
O
' ""<. ,. 'c>.:>J' II' "1 . "-" .

AN - NAJM Juz 27
54. Dan, kota-kota yang telah
dibalikkan, Dia-lah Yang telah
meruntuhkan.
)). Maka telah menutupinya
. ')89'
sesuatu yang menutupl.- -
56. Maka dari antara nikmat-
nikmat Tuhan engkau, yang mana-
kah, akan engkau ragukan?289J
57. Rasul Kal17i ini adalah
Pemberi ingat dari Pemberi-pemberi
ingat yang terdahulu.
58. Saat pembalasan
289
' itu
telah kian mendekat.
59. Tiada baginya selain Allah,
yang dapat mengelakkan.
60. Maka apakah kamu heran
atas pemberitaan ini?
61. Dan kamu tertawa dan
tidak menangis?
62. Dan sedangkan kamu
keheran-heranan?
1803
2892. Huruf maa telah dipergunakan di sini untuk menyatakan rasa hormal
atau yang berarti bahwa suatu hukuman hebat mengepung mereka.
2893. Setelah melihat begitu banyak keterangan dan Tanda-tanda yang
begitu jelas dan tidak tereJakkan, mendukung dan membantu pengakuan Rasulullah
s.a.w., ayat ini mengatakan kepada orang-orang kafir yang degil, dengan kata-kata
yang penuh kesedihan bercampur dengan sindiran, berapa lama lagi mereka akan
terus menoJak kebenaran dan berkelana di rimba kekafiran.?
2894. Azifah berarti Saat Pembalasan; kiamat; kejadian yang dekat; kematian
(Lane). Surah ini diturunkan awal sekali dalam masa risaJat Rasulullah s.a.w. pada
tahun ke-5 Nabawi ketika di tengah ejekan, ancaman dan penganiayaan, nasib Islam
terkatung-katung. Pada saat itulah khabar gaib itu disampaikan tentang
penggulingan kekuasaan Quraisy dalam Surah ini, dengan tekanan-tekanan kata lebib
kuat lagi dalam ayat berikutnya (54 : 46).
1804
2895. Agaknya ketika Rasulullah s.a. w. usai membacakan Surah ini di
hadapan majelis yang terdiri dari orang-orang Muslim dan orang-orang kafir, dan
bersujud bersama-sama dengan para pengikut beliau, orang-orang kafrr juga - karena
terkesan oleh kekhidmatan pembacaan ayat-ayat suci Alquran, begitu pula oleh
kebesaran dan keagungan Tuhan - mungkin telah ikut bersujud pula. Hal ini bukan
hal yang tidak mungkin, karena mereka menganggap Tuhan sebagai Tuhan Yang
Maha Tinggi dan Pencipta, sedangkan e w ~ e w mereka sendiri hanya sebagai
perantara antara mereka dengan Dia belaka (10 : 19). Tetapi, dengan menggabungkan
kejadian yang dapat dipercaya ini dengan hikayat yang tidak berdasar dijalin sekitar
ayat-ayat ke-20 - 22 oleh beberapa orang yang "panjang akal," tukang-tukang fitnah
terhadap Rasulullah s.a.w., telah mengajak diri mereka sendiri menemukan di
dalamnya suatu "kealpaan" beliau.
aJ 206; 22 J8; 41: 38; 96 20.
Surah 53 N AIM AN -
63. Maka bersujudlah kepada
Allah dan aberibadahlah
2895
kepada-
Nya.
Juz 27
1,
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
1805
AL QAMAR
Diturunkan: Sebelum Hijrah
Ayatnya 56, dengan bismillah
Rukuknya : 3
Surah 54
Surah ini diturunkan kira-kira bersamaan masa dengan Surah sebelumnya, ialah
An-Najm, yang diturunkan pada tahun ke-5 Nabawi. Surah An-Najm berakhir dengan
kata-kata peringatan kepada kaum kafir bahwa saat kehancuran mereka telah
mendekat. Sedang Surah yang sekarang ini dibuka dengan pemyataan bahwa saat
yang diancamkan itu harnpir tiba, sudah berada di ambang pintu mereka. Surah ini
merupakan Surah ke-5 di dalam kelompok Tujuh Surah yang mulai Surah Qaaf sampai
dengan Surah AI-Waqi'ah. Semua Surah itu diturunkan di dalam masa awal sekali
risalat Rasulullah s.a.w. dan membahas itikad-itikad dasar agama Islam, adanya wujud
dan tauhid llahi, kebangkitan (kiamat), dan wahyu; serta mengemukakan hukum alamo
akal manusia, pikiran sehat, dan sejarah para nabi terdahulu sebagai dalil untuk
membuktikan kebenaran pendirian-pendirian itu. Pada beberapa di antara Surah-surah
itu, tekanan diberikan secara khusus pacta satu macam dalil dengan mengisyaratkan
secara sepintas kepada dalil-dalil lain dan sebaliknya.
Pada Surah sekarang ini nubuwat Rasulullah S.a.w. dan Hari Kebangkitan telah
dibahas, dengan mengisyaratkan secara khusus kepada sejarah Nabi Nuh a.s., suku-
suku 'Ad dan Tsamud, dan kaum Nabi Luth a.s. Menjelang akhir Surah ini
mengisyaratkan secara tegas kepada penyempurnaan nubuatan tentang kehancuran
dan keruntuhan kekuatan-kekuatan kaum musyrik Arab, yang mengenai itu
peringatan yang sama telah diberikan di dalam Surah sebelum ini (53 : 58).
Surah 54
fJ>8
2 I.
I. Aku baca adengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha
Penyayang.
2. Telah dekat bsaat ke-
hancuran Arab dan bulan
terbelah
2896
Juz 27
me
2896. Peristiwa "bulan terbelah" menjadi dua yang dapat disaksikan oleh
mata telanjang. telah menyalahi hukum alam fisika ataupun tidak. sukar di sangkal.
sedang peristh\'a itu nampakny'a kekurangan bukti-bukti sejarah yang meyakinkan.
Pada pihak lain. tiada seorang pun dapat memberanikan diri mengakui telah
menyelami semua rahasia Tuhan atau sepenuhnya mengerti atau memahami semua
rahasia alam. Adalah mustahil bahwa peristiwa yang meliputi bagian besar wilayah
bumi serupa itu, masih tetap tidak dimaklumi kalangan peneropong-peneropong
bintang (para ahli observatori) di dunia ini, atau sarna sekali tidak tercatat di dalam
buku-buku sejarah. Akan oIeh karena peristiwa itu sungguh tercantum di
dalam kitab-kitab hadis yang sangat terpercaya. seperti Bukhari dan Muslim, dan
sebab dituturkan seeara berkesinambungan dalarn riwayat-riwayat yang sumbemya
dapat diperca,a, pula diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah s.aw. yang cendekia
seperti Ibn Mas'ud r.a., peristiwa itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa gejala
aJam yang luaf biasa pentingnya itu niseaya telah terjadi di masa RasululJah s.a.\\'.
Beberapa ahli tafsir Alquran - di antaranya Razi - telah berusaha menguraikan
masalah pelik itu dengan menyatakan bahwa peristiwa itu adalah gerhana bulan.
Imam Ghazali dan Syah Waliullah juga berpegang pada pendapat babwa pada
hakikatnya bulan tidak terbelah, melainkan Tuhan telah mengatur demikian rupa
sehingga bulan nampak kepada orang-orang yang menyaksikannya sebagai
sungguh-sungguh terbelah. Menurut Ibn 'Abbas dan Syah 'Abdul 'Aziz, peristiwa
itu sernacarn gerhana bulan. Tetapi, bagaimana pun, bila kita mengingat akan kuatnya
bobot bahasa yang dipergunakan Alquran berkenaan dengan peristiwa itu, agaknya
lebih daripada gerhana bulan biasa. Peristiwa itu sungguh-sungguh merupakan
mukjizat besar yang ditampakkan oleh Rasulullah s.a.w. atas desakan orang-orang
kanr (Bukhari dan Muslim). Agaknya peristiwa itu merupakan suatu kasyaf
Rasulullah s.a.w., yang beberapa sahabat dan beberapa orang kafir juga dibuat ikut
serta di dalamny