P. 1
Matt_norw

Matt_norw

|Views: 98|Likes:
Published by tasha_dienhina

More info:

Published by: tasha_dienhina on Oct 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

Sections

с сайта: www.bibelen.

no
Евангелие от Матфея параллельные тексты на норвежском: bokmal и nynorsk

Параллельный текст для мультиязыкового проекта www.franklang.ru подготовил
Сергей Ярославцев

bokmal JESU BARNDOM (Kap. 1–2)

nynorsk JESU BARNDOM (Kap. 1–2)

Jesu ættetavle Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, 3 Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, 4 Aram fikk Amminadab, Amminadab fikk Naksjon, Naksjon fikk Salma, 5 Salma fikk sønnen Boas med Rahab; Boas fikk sønnen Obed med Rut, Obed fikk Isai, 6 og Isai ble far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias hustru, 7 Salomo fikk Rehabeam, Rehabeam fikk Abia, Abia fikk Asa, 8 Asa fikk Josjafat, Josjafat fikk Joram, Joram fikk Ussia, 9 Ussia fikk Jotam, Jotam fikk Akas, Akas fikk Hiskia, 10 Hiskia fikk Manasse, Manasse fikk Amon, Amon fikk Josjia, 11 og Josjia ble far til Jojakin og brødrene hans, på den tiden da folket ble bortført til Babylon. 12 Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Sjealtiel, Sjealtiel fikk Serubabel, 13 Serubabel fikk Abiud, Abiud fikk Eljakim, Eljakim fikk Asor, 14 Asor fikk Sadok, Sadok fikk Akim, Akim fikk Eliud, 15 Eliud fikk Eleasar, Eleasar fikk Mattan, Mattan fikk Jakob, 16 og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. 17 Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus. Jesu fødsel 18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, hennes mann, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: 23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. 24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin hustru. 25 Men han levde ikke sammen med henne

Jesu ættetavle Dette er ættetavla til Jesus Kristus, Davids son og Abrahams son: 2 Abraham fekk sonen Isak, Isak fekk Jakob, Jakob fekk Juda og brørne hans. 3 Juda fekk sønene Peres og Serah med Tamar. Peres fekk sonen Hesron, Hesron fekk Aram, 4 Aram fekk Amminadab, Amminadab fekk Naksjon, Naksjon fekk Salma, 5 Salma fekk sonen Boas med Rahab, Boas fekk sonen Obed med Rut, Obed fekk Isai, 6 og Isai vart far til David, kongen. David fekk sonen Salomo med kona til Uria, 7 Salomo fekk sonen Rehabeam, Rehabeam fekk Abia, Abia fekk Asa, 8 Asa fekk Josjafat, Josjafat fekk Joram, Joram fekk Ussia, 9 Ussia fekk Jotam, Jotam fekk Akas, Akas fekk Hiskia, 10 Hiskia fekk Manasse, Manasse fekk Amon, Amon fekk Josjia, 11 og Josjia vart far til Jojakin og brørne hans; det var på den tid då folket vart bortført til Babylon. 12 Etter at dei vart førte til Babylon, fekk Jojakin sonen Sjealtiel, Sjealtiel fekk Serubabel, 13 Serubabel fekk Abiud, Abiud fekk Eljakim, Eljakim fekk Asor, 14 Asor fekk Sadok, Sadok fekk Akim, Akim fekk Eliud, 15 Eliud fekk Eleasar, Eleasar fekk Mattan, Mattan fekk Jakob, 16 og Jakob vart far til Josef, mannen til Maria. Av henne vart Jesus fødd, han som blir kalla Kristus. 17 Slik er det i alt fjorten ættledd frå Abraham til David, fjorten ættledd frå David til bortføringa til Babylon og fjorten ættledd frå bortføringa til Babylon fram til Kristus. Jesus blir fødd 18 Då Jesus Kristus vart fødd, gjekk det såleis til: Mor hans, Maria, var lova bort til Josef. Men før dei kom saman, synte det seg at ho var med barn ved Den heilage ande. 19 Josef, mannen hennar, var ein rettvis mann og ville ikkje føra skam over henne; han sette seg føre å skilja seg frå henne i det stille. 20 Då han hadde tenkt ut dette, synte ein engel frå Herren seg for han i ein draum og sa: «Josef, Davids son! Ver ikkje redd å ta Maria heim til deg som kona di. For barnet som er avla i henne, er av Den heilage ande. 21 Ho skal føda ein son, og du skal gje han namnet Jesus, for han skal frelsa folket sitt frå syndene deira.» 22 Alt dette hende så det skulle oppfyllast, det Herren har tala gjennom profeten: 23 Sjå, møya skal bli med barn og føda ein son, og dei skal gje han namnet Immanuel – det tyder: Gud med oss. 24 Då Josef vakna frå søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde bode han og tok Maria heim til seg som kona si. 25 Men han levde ikkje saman med henne før ho hadde fødd son sin, og han gav han namnet Jesus.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

1

før hun hadde født sin sønn; og han ga ham navnet Jesus.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

2

Vismennene hyller Jesus Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea,» svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten: 6 Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» 7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet og dets mor, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Flukten til Egypt 13 Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» 14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. Barnemordet i Betlehem 16 Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. 17 Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: 18 I Rama høres rop, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer. Fra Egypt til Nasaret 19 Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt 20 og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er døde.» 21 Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. 22

Vismennene hyllar Jesus Då Jesus var fødd i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dagar, kom det nokre vismenn frå Austerland til Jerusalem 2 og spurde: «Kvar er den jødekongen som no er fødd? Vi såg stjerna hans gå opp, og no er vi komne og vil hylla han.» 3 Då kong Herodes fekk høyra det, vart han svært uroleg, og heile Jerusalem med han. 4 Han kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i folket, og spurde dei ut kvar Messias skulle bli fødd. 5 «I Betlehem i Judea,» svara dei, «for slik står det skrive hos profeten: 6 Du Betlehem i Juda land, blant fyrstane i Juda er du slett ikkje den ringaste. Frå deg skal det koma ein fyrste, ein hyrding for mitt folk Israel.» 7 Då kalla Herodes vismennene til seg i løynd og spurde dei nøye ut om kva tid stjerna hadde synt seg. 8 Så sende han dei til Betlehem og sa: «Gå og forhøyr dykk nøye om barnet. Og når de har funne det, så sei frå til meg, så eg òg kan koma og hylla det.» 9 Då dei hadde høyrt kva kongen hadde å seia, tok dei i veg. Og sjå, stjerna som dei hadde sett koma opp, fór føre dei heilt til ho vart ståande over staden der barnet var. 10 Då dei såg stjerna, vart dei umåteleg glade. 11 Dei gjekk inn i huset og fann barnet hos mora, Maria. Og dei fall på kne og hylla det. Så opna dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull, røykjelse og myrra. 12 Men Gud varsla dei i ein draum at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei tok ein annan veg heim til landet sitt. På flukt til Egypt 13 Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef i ein draum og sa: «Stå opp, ta barnet og mora med deg og røm til Egypt, og bli der til eg seier frå! For Herodes kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.» 14 Han stod opp, tok barnet og mora og drog til Egypt same natta. 15 Der vart han verande til Herodes døydde. Slik skulle det oppfyllast, det Herren har tala gjennom profeten: Frå Egypt kalla eg son min. Barnemordet i Betlehem 16 Då Herodes skjøna at vismennene hadde lurt han, vart han brennande harm. Han sende ut folk og drap alle guteborn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre; dette svara til den tida han hadde fått vita av vismennene. 17 Då vart det oppfylt, det som er tala gjennom profeten Jeremia: 18 Eit rop høyrest i Rama, gråt og høglydt klage: Rakel græt over borna sine og vil ikkje la seg trøysta. For dei er ikkje meir. Frå Egypt til Nasaret 19 Etter at Herodes var død, synte Herrens engel seg i ein draum for Josef i Egypt 20 og sa: «Stå opp, ta barnet og mora og dra til Israelslandet! For no er dei døde, dei som ville ta livet av barnet.» 21 Då stod han opp, tok barnet og mora og fór til Israelslandet. 22 Men då han fekk høyra at Arkelaos hadde vorte konge i Judea etter Herodes, far sin, torde han ikkje fara dit. Han vart varsla

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

3

Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. 23 Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer.

i ein draum og fór til Galilea. 23 Då han kom dit, busette han seg i ein by som heiter Nasaret. Slik skulle det oppfyllast, det som er tala gjennom profetane, at han skulle kallast nasarear.

FORBEREDELSEN TIL JESU VIRKE (3,1–4,11) Døperen Johannes står fram På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: 2 «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» 3 Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken: ' Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!' 4 Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og villhonning. 5 Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. 6 De bekjente sine synder og ble døpt av ham i Jordanelven. 7 Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt, sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den kommende vrede? 8 Bær da frukt som svarer til omvendelsen! 9 Og tro ikke at dere kan si til dere selv: 'Vi har Abraham til far.' For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 10 Øksa ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild. 12 Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.» Jesus blir døpt 13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Jesus blir fristet Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» 5 Da tok djevelen ham med til den hellige by, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg.

FØREBUINGA TIL JESU GJERNING (3,1–4,11) Døyparen Johannes står fram På den tid steig døyparen Johannes fram og forkynte i øydemarka i Judea. 2 Han sa: «Vend om, for himmelriket er kome nær!» 3 Det er om han profeten Jesaja talar når han seier: Ei røyst ropar i øydemarka: ' Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette!' 4 Johannes hadde ei kappe av kamelhår og lêrbelte om livet, og maten hans var grashopper og villhonning. 5 Folket i Jerusalem og heile Judea og landet langsmed Jordan drog ut til han. 6 Og dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 7 Men då han såg at mange av farisearane og saddukearane kom for å bli døypte, sa han til dei: «Ormeyngel! Kven har lært dykk korleis de skal sleppa unna den vreiden som skal koma? 8 Ber då frukt som viser at de er omvende! 9 Og tru ikkje at de kan seia til dykk sjølve: 'Vi har Abraham til far.' For eg seier dykk: Gud kan vekkja opp born for Abraham av desse steinane. 10 Øksa ligg alt innmed rota på trea; kvart tre som ikkje ber god frukt, blir hogge ned og kasta på elden. 11 Eg døyper dykk med vatn til omvending. Men han som kjem etter meg, er sterkare enn eg. Eg er ikkje eingong verdig til å ta av han sandalane. Han skal døypa dykk med Heilag Ande og eld. 12 Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på treskjeplassen. Kveiten skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.» Jesus blir døypt 13 Då kom Jesus frå Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døypt av han. 14 Men Johannes ville hindra han og sa: «Eg treng dåp av deg, og så kjem du til meg?» 15 Jesus svara: «Lat det no skje! Dette må vi gjera for å oppfylla all rettferd.» Då gjorde Johannes som Jesus ville. 16 Med det same Jesus var døypt, steig han opp av vatnet. Og sjå, himmelen opna seg, og han såg Guds Ande koma dalande ned over seg som ei due. 17 Og det lydde ei røyst frå himmelen: «Dette er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede.» Jesus blir freista Sidan førte Anden Jesus ut i øydemarka for at djevelen skulle freista han. 2 Han fasta i førti dagar og førti netter, og til slutt tok svolten han. 3 Då kom freistaren til han og sa: «Er du Guds Son, så sei at desse steinane skal bli til brød!» 4 Jesus svara: «Det står skrive: Mennesket lever ikkje av brød åleine, men av kvart ord som går ut frå Guds munn.» 5 Då tok djevelen han med seg til den heilage byen, sette han ytst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Son, så kast deg utføre! For det står skrive:

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

4

Og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» 7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Han skal gje englane sine påbod om deg. Dei skal bera deg på hendene, så du ikkje støyter foten på nokon stein.» 7 Men Jesus sa til han: «Det står òg skrive: Du skal ikkje setja Herren din Gud på prøve.» 8 Så tok djevelen han med seg opp på eit svært høgt fjell og synte han alle rika i verda og deira herlegdom 9 og sa: «Alt dette vil eg gje deg om du fell ned og tilbed meg.» 10 Men Jesus sa til han: «Vekk med deg, Satan! For det står skrive: Herren din Gud skal du tilbe, han og ingen annan skal du tena.» 11 Då gjekk djevelen frå han, og sjå, englar kom og tente han.

Jesus begynner sin gjerning 12 Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt fengslet, dro han tilbake til Galilea. 13 Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. 14 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: 15 Sebulons land og Naftalis land, ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea, 16 det folk som bor i mørke, har sett et stort lys, og for dem som bor i dødens skyggeland, har lyset strålt fram. 17 Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» De første disiplene 18 En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 19 Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 20 Straks lot de garna ligge og fulgte ham. 21 Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus og bøtte garna. Han kalte dem, 22 og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Jesus forkynner og helbreder 23 Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. 24 Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. 25 Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra landet bortenfor Jordan. BERGPREKENEN (Kap. 5–7) Saligprisningene Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: 3 «Salige er de som er fattige i sin ånd,

Jesus tek til med si gjerning 12 Då Jesus fekk høyra at Johannes var sett i fengsel, drog han tilbake til Galilea. 13 Han flytte frå Nasaret og busette seg i Kapernaum, ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. 14 Slik skulle det oppfyllast, det som er tala gjennom profeten Jesaja: 15 Sebulons og Naftalis land, ved vegen til havet, bortanfor Jordan, heidningars Galilea, 16 det folket som bur i mørker, har sett eit stort lys, og for dei som bur i dødens skuggeland, har lyset stråla fram. 17 Frå den tid tok Jesus til å forkynna: «Vend om, for himmelriket er kome nær!» Dei første disiplane 18 Ein gong han gjekk langsmed Galileasjøen, fekk han sjå to brør: Simon, som blir kalla Peter, og Andreas, bror hans. Dei heldt på å kasta ei not i sjøen, for dei var fiskarar. 19 Han sa til dei: «Kom, følg meg, så skal eg gjera dykk til menneskefiskarar!» 20 Med ein gong gjekk dei ifrå garna sine og følgde han. 21 Då Jesus kom lenger fram, fekk han sjå to andre brør: Jakob, son til Sebedeus, og Johannes, bror hans. Dei sat i båten saman med Sebedeus, far sin, og bøtte garna. Jesus kalla dei, 22 og med ein gong gjekk dei bort frå båten og far sin og følgde han. Jesus forkynner og lækjer 23 Sidan fór Jesus omkring i heile Galilea; han underviste i synagogane deira, forkynte evangeliet om riket og lækte all sjukdom og plage hos folket. 24 Ordet om han spreidde seg over heile Syria, og dei kom til han med alle som hadde vondt og leid av ulike sjukdomar og plager, både dei som hadde vonde ånder, dei månesjuke og dei lamme, og han lækte dei. 25 Ei stor folkemengd følgde han, frå Galilea og Dekapolis, frå Jerusalem og Judea og frå bygdene bortanfor Jordan. BERGPREIKA (Kap. 5–7) Sæle er dei! Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og disiplane samla seg om han. 2 Då tok han til orde og lærde dei: 3 «Sæle dei som er fattige i si ånd,

2

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

5

for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.
4

himmelriket er deira. Sæle dei som sørgjer, dei skal bli trøysta. 5 Sæle dei audmjuke, dei skal arva jorda. 6 Sæle dei som hungrar og tørstar etter rettferda, dei skal bli metta. 7 Sæle dei miskunnsame, dei skal få miskunn. 8 Sæle dei reine i hjartet, dei skal sjå Gud. 9 Sæle dei som skaper fred, dei skal kallast Guds born. 10 Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld, himmelriket er deira. 11 Ja, sæle er de når folk for mi skuld spottar og forfølgjer dykk, lyg og talar vondt om dykk på alle vis. 12 Gled dykk og jubla, for stor er løna dykkar i himmelen! Slik forfølgde dei òg profetane før dykk.
4

Jordens salt og verdens lys 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Lovens oppfyllelse 17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. 20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Drap og sinne 21 Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ' Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.' 22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: 'Din idiot!' skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: 'Din ugudelige narr!' skal være skyldig til helvetes ild. 23 Om du bærer din offergave fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24 så la gaven din ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 25 Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og

Saltet på jorda og lyset i verda 13 De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft, korleis kan ein då gjera det salt att? Det duger ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar det ned. 14 De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Såleis skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!
Lov og oppfylling 17 Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket. Drap og vreide 21 De har høyrt det er sagt til forfedrane: ' Du skal ikkje slå i hel. Den som slår i hel, skal vera skuldig for domstolen.' 22 Men eg seier dykk: Den som blir sint på bror sin, skal vera skuldig for domstolen, og den som seier til ein bror: 'Din tosk!' skal vera skuldig for Det høge rådet, og den som seier: 'Din gudlause narr!' er skuldig til helvetes eld. 23 Når du går fram til altaret med offergåva di, og du der kjem i hug at bror din har noko imot deg, 24 så lat gåva di liggja framfor altaret og gå først og forlik deg med bror din. Så kan du koma og bera fram offeret ditt! 25 Ver snar til å forlika deg med motparten din medan du enno er med han på vegen. Elles stemner han deg for dommaren, og dommaren gjev deg over til vaktmannen, og du blir kasta i fengsel. 26 Sanneleg, eg seier deg: Du slepp ikkje ut att før du har betalt til siste øre.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

6

dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. 26 Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre! Ekteskap og skilsmisse 27 Dere har hørt det er sagt: ' Du skal ikke bryte ekteskapet.' 28 Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. 29 Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. 30 Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. 31 Det er sagt: 'Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev.' 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Ed og ærlighet 33 Dere har også hørt det er sagt til forfedrene: 'Du skal ikke sverge falskt' og 'Du skal holde det du har lovet Herren med ed'. 34 Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, 35 eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. 36 Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. 37 La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.

Ekteskap og skilsmisse 27 De har høyrt det er sagt: ' Du skal ikkje bryta ekteskapet.' 28 Men eg seier dykk: Den som ser på ei kvinne og har lyst på henne, har alt gjort ekteskapsbrot med henne i hjartet sitt. 29 Om høgre auget ditt lokkar deg til fall, så riv det ut og kast det frå deg! Det er betre for deg at du mistar ein kroppsdel, enn at heile kroppen blir kasta i helvete. 30 Og om høgre handa lokkar deg til fall, så hogg henne av og kast henne frå deg! Det er betre for deg at du mistar ein kroppsdel, enn at heile kroppen kjem i helvete. 31 Det er sagt: 'Den som skil seg frå kona si, skal gje henne skilsmissebrev.' 32 Men eg seier dykk: Den som skil seg frå kona si av annan grunn enn hor, han valdar at andre bryt ekteskapet med henne. Og den som gifter seg med ei fråskild kvinne, bryt ekteskapet. Eid og sanning 33 De har òg høyrt det er sagt til forfedrane: 'Du skal ikkje sverja falskt' og 'Du skal gje til Herren det du har lova han med eid'. 34 Men eg seier dykk: De skal ikkje sverja i det heile, verken ved himmelen, for det er Guds kongsstol, 35 eller ved jorda, for det er fotskammelen hans, eller ved Jerusalem, for det er byen til den store kongen. 36 Heller ikkje skal du sverja ved hovudet ditt, for du kan ikkje gjera eit einaste hårstrå kvitt eller svart. 37 Lat eit ja vera ja og eit nei vera nei. Alt som er meir enn det, er av det vonde.

Å gjengjelde ondt med godt 38 Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og tann for tann.' 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Elsk deres fiender! 43 Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,† og be for dem som *krenker dere og† forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. Gaver til de fattige Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i

Å løna vondt med godt 38 De har høyrt det er sagt: ' Auge for auge og tann for tann.' 39 Men eg seier dykk: Set dykk ikkje til motverje mot den som gjer vondt mot dykk. Om nokon slår deg på høgre kinnet, så vend òg det andre til. 40 Vil nokon saksøkja deg og ta skjorta di, så lat han få kappa òg. 41 Tvingar nokon deg til å følgja han éi mil, så gå to med han. 42 Gjev til den som bed deg, og vend ikkje ryggen til den som vil låna av deg. Elsk fiendane dykkar! 43 De har høyrt det er sagt: ' Du skal elska nesten din og hata fienden din.' 44 Men eg seier dykk: Elsk fiendane dykkar, *velsign dei som forbannar dykk, gjer vel mot dei som hatar dykk,† og be for dei som *talar vondt om dykk og† forfølgjer dykk. 45 Slik kan de vera born av Far dykkar i himmelen. For han lèt si sol skina over vonde og gode og lèt det regna over rettferdige og urettferdige. 46 Om de elskar dei som elskar dykk, er det noko å løna dykk for? Gjer ikkje tollarane det same? 47 Og om de helsar venleg på dykkar eigne, kva stort gjer de då? Gjer ikkje heidningane det same? 48 Ver då fullkomne liksom Far dykkar i himmelen er fullkomen.

Gåver til dei fattige Ta dykk i vare så de ikkje gjer dei fromme gjerningane dykkar for auga på folk, for at dei skal leggja merke til det. Då får de inga løn hos Far dykkar i himmelen. 2 Når du gjev ei gåve til dei fattige, så blås

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

7

synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3 Når du gir en slik gave, skal ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Bønn 5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

ikkje i basun for deg sjølv, slik som hyklarane gjer i synagogane og på gatene for at folk skal rosa dei. Sanneleg, eg seier dykk: Dei har alt fått si løn. 3 Men når du gjev ei slik gåve, så lat ikkje venstre handa di vita kva den høgre gjer. 4 Gjev gåva di i løynd. Og Far din, som ser i det løynde, han skal løna deg. Bøn 5 Når de bed, så gjer ikkje som hyklarane. Dei elskar å stå i synagogane og på gatehjørna og be, så folk kan sjå det. Sanneleg, eg seier dykk: Dei har alt fått si løn. 6 Men når du vil be, gå då inn på rommet ditt og lat att døra og be til Far din som er i det løynde. Og Far din, som ser i det løynde, skal løna deg.

Herrens bønn 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9 Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. 10 La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 11 Gi oss i dag vårt daglige brød, 12 og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 13 Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. *For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.† 14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.
Faste 16 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 17 Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18 for at ingen skal se at du faster, bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Herrens bøn 7 Når de bed, skal de ikkje ramsa opp ord som heidningane; for dei trur dei blir bønhøyrde berre dei bruker mange ord. 8 Gjer ikkje som dei! Far dykkar veit kva de treng, før de bed han om det. 9 Slik skal de be: Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. 10 Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. 11 Gjev oss i dag vårt daglege brød, 12 og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. 13 Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. *For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.† 14 For om de tilgjev menneska misgjerningane deira, så skal òg Far dykkar i himmelen tilgje dykk. 15 Men tilgjev de ikkje, skal heller ikkje Far dykkar tilgje misgjerningane dykkar.
Faste 16 Når de fastar, skal de ikkje gå med dyster mine som hyklarane; dei gjer seg til så folk skal sjå at dei fastar. Sanneleg, eg seier dykk: Dei har alt fått si løn. 17 Men når du fastar, skal du salva hovudet og vaska andletet, 18 så ingen ser at du fastar, utan Far din som er i det løynde. Og Far din, som ser i det løynde, han skal løna deg.

Det udelte hjertet 19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. 22 Øyet er kroppens lampe. Dersom øyet ditt er friskt, får hele kroppen lys. 23 Men dersom øyet er sykt, blir det mørkt i hele kroppen. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir ikke da mørket! 24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Eit heilt hjarte 19 Samla dykk ikkje skattar på jorda, der møll og makk øydelegg og tjuvar bryt seg inn og stel. 20 Men samla dykk skattar i himmelen, der verken møll eller makk øydelegg og tjuvar ikkje bryt seg inn og stel. 21 For der skatten din er, vil hjartet ditt òg vera. 22 Auget er kroppens lampe. Er auget ditt friskt, blir heile kroppen lys. 23 Men er auget ditt sjukt, blir heile kroppen mørk. Er no lyset i deg mørker, kor djupt blir ikkje mørkret då! 24 Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud og Mammon. Ver ikkje urolege for morgondagen! 25 Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva de skal eta, og kva de skal drikka, eller for kroppen, kva

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

8

Vær ikke bekymret for morgendagen! 25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31 Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: 'Hva skal vi spise?' eller 'Hva skal vi drikke?' eller 'Hva skal vi kle oss med?' 32 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Døm ikke! Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.
Perler til svin 6 Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker.

de skal kle dykk med. Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda? 26 Sjå på fuglane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje meir enn dei? 27 Kven av dykk kan med all si uro leggja ei einaste alen til livslengda si? 28 Og kvifor er de urolege for kleda? Sjå liljene på marka, korleis dei veks! Dei strevar ikkje og spinn ikkje, 29 men eg seier dykk: Ikkje eingong Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei. 30 Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgon, kor mykje meir skal han ikkje då kle dykk – de lite truande! 31 Difor må de ikkje vera urolege og seia: 'Kva skal vi eta?' eller 'Kva skal vi drikka?' eller 'Kva skal vi kle oss med?' 32 For alt dette er heidningane opptekne av. Men Far dykkar i himmelen veit at de treng alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. 34 Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgondagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med si møde.

Døm ikkje! Døm ikkje, så de ikkje sjølve skal bli dømde! 2 Etter dommen de dømmer med, skal de sjølve dømmast, og i det same målet de sjølve måler med, skal det målast opp til dykk. 3 Kvifor ser du flisa i auget til bror din, men bjelken i ditt eige auge merkar du ikkje? 4 Eller korleis kan du seia til bror din: 'Lat meg ta flisa ut av auget ditt', når det er ein bjelke i ditt eige? 5 Din hyklar! Ta først bjelken ut av ditt eige auge! Då ser du klårt og kan ta flisa ut av auget til bror din.
Perler til svin 6 Gjev ikkje hundane det som er heilagt, og kast ikkje perler til svin. Dei kjem berre til å trakka dei ned og venda seg mot dykk og riva dykk sund.

Be, så skal dere få! 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. 9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Den gylne regel 12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. To veier 13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den porten og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er

Be, så skal de få! 7 Be, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. 8 For kvar den som bed, han får; og den som leitar, han finn, og den som bankar på, skal det latast opp for. 9 Eller kven av dykk gjev son sin ein stein når han bed om brød, 10 eller ein orm når han bed om fisk? 11 Når då de som er vonde, veit å gje borna dykkar gode gåver, kor mykje meir skal ikkje då Far dykkar i himmelen gje gode gåver til dei som bed han! Den gylne regelen 12 Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei. For det er dette lova og profetane seier. Dei to vegane 13 Gå inn gjennom den tronge porten! For vid er den porten og brei er den vegen som fører til fortaping, og mange er dei som går inn gjennom den. 14 Men trong er den porten og smal er den vegen som fører til livet, og få

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

9

de som finner den.

er dei som finn han.

Falske profeter 15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Falske disipler 21 Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' 23 Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!' Huset bygd på fjell 24 Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» 28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29 for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

Dei falske profetane 15 Ta dykk i vare for dei falske profetane! Dei kjem til dykk i saueham, men innvendig er dei grådige ulvar. 16 På fruktene skal de kjenna dei. Kan ein plukka druer av klunger eller fiken av tistlar? 17 Eit godt tre ber god frukt, eit dårleg tre ber dårleg frukt. 18 Eit godt tre kan ikkje bera dårleg frukt, og eit dårleg tre kan ikkje bera god frukt. 19 Kvart tre som ikkje ber god frukt, blir hogge ned og kasta på elden. 20 Difor skal de kjenna dei på fruktene. Falske disiplar 21 Ikkje alle som seier til meg: 'Herre, Herre!' skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22 Mange skal seia til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?' 23 Då skal eg seia det beint ut: 'Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!' Huset bygd på fjell 24 Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26 Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28 Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29 For han lærde dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde. JESUS GJER UNDER (8,1–9,34)

JESUS GJØR UNDER (8,1–9,34) Den spedalske mannen Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. 2 Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 3 Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil,» sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. 4 Men Jesus sa til ham: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offer som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Offiseren i Kapernaum 5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6 «Herre,» sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli frisk. 9 For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: 'Gå!' så går han, og til

Den spedalske mannen Så gjekk Jesus ned frå fjellet, og mykje folk følgde han. 2 No kom det ein mann som var spedalsk, kasta seg ned for han og sa: «Herre, om du vil, kan du gjera meg rein.» 3 Jesus rette ut handa og rørte ved han. «Eg vil,» sa han. «Bli rein!» Og med det same vart han reinsa for sjukdomen sin. 4 Då sa Jesus til han: «Sei ikkje dette til nokon, men gå og vis deg for presten og ber fram det offeret som Moses har gjeve påbod om. Det skal vera eit vitnemål for dei.» Offiseren i Kapernaum 5 Då Jesus gjekk inn i Kapernaum, kom det ein offiser til han og bad om hjelp: 6 «Herre,» sa han, «tenesteguten min ligg lam heime og har svære plager.» 7 Jesus sa: «Eg skal koma og lækja han.» 8 «Herre,» svara offiseren, «eg er ikkje verdig til at du kjem inn under mitt tak. Men sei berre eit ord, så blir tenesteguten min god att. 9 For eg må sjølv lyda dei som er over meg, og eg har soldatar under meg. Seier eg til éin: 'Gå!' så går han, og til ein annan: 'Kom!' så kjem han, og til tenaren min: 'Gjer dette!' så gjer han det.» 10 Då Jesus høyrde det, undra han seg og sa til dei som følgde han:

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

10

en annen: 'Kom!' så kommer han, og til min tjener: 'Gjør dette!' så gjør han det.» 10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11 Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13 Til offiseren sa Jesus: «Gå. Det skal skje, slik du trodde!» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

«Sanneleg, eg seier dykk: Ikkje hos nokon i Israel har eg funne slik ei tru. 11 Og det skal de vita: Mange skal koma frå aust og frå vest og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men arvingane til riket skal kastast ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.» 13 Og Jesus sa til offiseren: «Gå. Det skal skje, slik du trudde.» Og tenesteguten vart frisk i same stunda.

Peters svigermor og andre syke 14 Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15 Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. 16 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som var besatt. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke. 17 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Jesus krever alt 18 Da Jesus så mye folk omkring seg, ga han befaling om å sette over til den andre siden av sjøen. 19 En skriftlærd kom til ham og sa: «Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» 20 Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» 21 En annen, en av disiplene, sa til ham: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» 22 Men Jesus svarte: «Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.» Jesus stiller stormen 23 Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. 24 Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. 25 De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» 26 Han svarte: «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. 27 Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham.» To menn fra gravhulene 28 Da Jesus kom til Gadarener-landet på den andre siden, ble han møtt av to besatte som kom ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien der forbi. 29 De satte i å rope: «Hva vil du oss, du Guds Sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?» 30 Et godt stykke fra dem gikk en stor svineflokk på beite. 31 Og de onde åndene ba ham: «Om du driver oss ut, så send oss inn i svineflokken.» 32 «Far av sted!» sa Jesus, og de fór ut av mennene og inn i grisene. Da satte hele flokken utfor stupet og ned i sjøen og omkom i vannet. 33 Gjeterne tok flukten og løp inn til byen. Der fortalte de alt og sa hva som var skjedd med de besatte. 34 Hele byen dro ut for å møte Jesus, og da de traff ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra området deres. Den lamme mannen Og han gikk i båten, satte over sjøen og kom til sin

Peters svigermor og andre sjuke 14 Då Jesus kom heim til Peter, fekk han sjå at svigermor hans låg og hadde feber. 15 Han rørte ved handa hennar. Då gav feberen seg, og ho stod opp og tente han. 16 Då det vart kveld, kom dei til han med mange som hadde vonde ånder. Han dreiv ut åndene med eit ord og lækte alle som var sjuke. 17 Slik skulle det oppfyllast, det ordet som er tala gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sjukdomar. Jesus krev alt 18 Då Jesus såg alt folket som hadde samla seg omkring han, sa han til disiplane: «Lat oss fara over til andre sida av sjøen.» 19 Ein skriftlærd kom til han og sa: «Meister, eg vil følgja deg kvar du så går.» 20 Jesus svara: «Revane har hi, og fuglane under himmelen har reir, men Menneskesonen har ikkje noko han kan kvila hovudet på.» 21 Ein annan, ein av disiplane, sa til han: «Herre, lat meg først få gå heim og gravleggja far min.» 22 Men Jesus svara: «Følg du meg, og lat dei døde gravleggja sine døde.» Jesus stiller stormen 23 Han gjekk ut i båten, og disiplane følgde han. 24 Og sjå, det bles opp til storm på sjøen, og bølgjene slo over båten. Men Jesus sov. 25 Då gjekk dei bort og vekte han og sa: «Herre, frels oss! Vi går under!» 26 Han svara: «Kvifor er de så redde – de lite truande!» Så reiste han seg og truga vindane og sjøen, og det vart blikande stilt. 27 Mennene undra seg og sa: «Kva er dette for ein? Både vind og sjø lyder han.» To menn frå gravholene 28 Då Jesus kom over på andre sida, til Gadarenarlandet, kom to som hadde vonde ånder, mot han ut frå gravholene. Dei var så ville at ingen kunne koma fram den vegen. 29 Dei sette i å ropa: «Kva vil du oss, du Guds Son? Er du komen hit for å pina oss før tida?» 30 Eit godt stykke derifrå gjekk det ein stor svineflokk og beitte. 31 Og dei vonde åndene bad han: «Om du driv oss ut, så send oss inn i svineflokken.» 32 «Far av stad!» sa Jesus. Og dei fór ut or mennene og inn i grisene. Då sette heile flokken utfor eit stup og ned i sjøen, og der drukna dei. 33 Gjetarane rømde og sprang inn til byen. Der fortalde dei alt og sa korleis det hadde gått med dei som hadde hatt vonde ånder. 34 Heile byen kom ut for å møta Jesus. Og då dei fekk sjå han, bad dei han fara bort frå bygdene deira. Den lamme mannen Så gjekk han ut i båten, sette over sjøen og kom til

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

11

egen by. 2 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt.» 3 Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.» 4 Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? 5 Hva er lettest å si: 'Dine synder er tilgitt', eller 'Stå opp og gå'? 6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 7 Og mannen reiste seg og gikk hjem. 8 Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.

sin eigen by. 2 Der kom dei til han med ein mann som var lam og låg på ei båre. Då Jesus såg trua deira, sa han til den lamme: «Ver ved godt mot, son. Syndene dine er tilgjevne.» 3 Men nokre av dei skriftlærde sa med seg sjølve: «Denne mannen spottar Gud.» 4 Jesus såg kva dei tenkte, og sa: «Kvifor går de med så vonde tankar i hjartet? 5 Kva er lettast å seia: 'Syndene dine er tilgjevne', eller 'Stå opp og gå'? 6 Men for at de skal vita at Menneskesonen har makt på jorda til å tilgje synder» – og no seier han til den lamme: «Stå opp, ta båra di og gå heim!» 7 Då reiste mannen seg og gjekk heim. 8 Men då folket såg det, vart dei gripne av ærefrykt og lova Gud som hadde gjeve menneske slik makt.

Jesus kaller Matteus 9 Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden; han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. 10 Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. 11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» 12 Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13 Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Fest og faste 14 Da kom Johannes' disipler til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte; hvorfor faster ikke dine disipler?» 15 «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. 16 Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre. 17 Heller ikke fyller man ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart.» Jairus' datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe 18 Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Min datter er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.» 19 Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine. 20 Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, 21 for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» 22 Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund. 23 Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han: 24 «Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. 25 Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok

Jesus kallar Matteus 9 Derifrå gjekk Jesus vidare og fekk sjå ein mann som sat på tollbua; han heitte Matteus. Jesus sa til han: «Følg meg!» Då reiste han seg og følgde han. 10 Sidan var Jesus gjest i huset hans. Det kom òg mange tollarar og syndarar og var saman med Jesus og disiplane hans til bords. 11 Farisearane såg det og sa til disiplane: «Kvifor et meisteren dykkar i lag med tollarar og syndarar?» 12 Då Jesus høyrde det, sa han: «Det er ikkje dei friske som treng lege, men dei sjuke. 13 Gå og lær kva som ligg i dette ordet: Det er miskunn eg vil ha og ikkje offer. Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar.» Fest og faste 14 Då kom disiplane åt Johannes til han og sa: «Kvifor fastar ikkje disiplane dine, medan vi og farisearane fastar ofte?» 15 «Kan bryllaupsgjestene sørgja så lenge brudgomen er hos dei?» svara Jesus. «Men det skal koma ei tid då brudgomen blir teken frå dei, og då skal dei fasta! 16 Ingen set ein lapp av ukrympa tøy på eit gammalt klesplagg. For då riv bota med seg noko av plagget, og rifta blir større. 17 Heller ikkje fyller ein ny vin i gamle skinnsekker, for då rivnar sekkene, vinen renn ut, og sekkene blir øydelagde. Nei, ny vin fyller ein i nye skinnsekker, då held dei seg begge.» Dotter til Jairus og kvinna som tok i Jesu kappe 18 Medan han tala til dei om dette, kom ein synagogeforstandar og fall på kne for han og sa: «Dotter mi er nettopp død, men kom og legg handa di på henne, så får ho leva.» 19 Då reiste Jesus seg og gjekk med han, og disiplane følgde. 20 No var det ei kvinne der som hadde lide av blødingar i tolv år. Ho gjekk bort til Jesus bakanfrå og rørte ved dusken på kappefliken hans. 21 For ho tenkte: «Kan eg berre få røra ved kappa hans, så blir eg frisk.» 22 Jesus snudde seg, og då han såg henne, sa han: «Ver ved godt mot, dotter! Trua di har frelst deg.» Og kvinna vart frisk i same stunda. 23 Då Jesus kom heim til forstandaren og fekk sjå fløytespelarane og den ståkande flokken, sa han: 24 «Gå ut! Jenta er ikkje død, ho søv.» Dei berre lo av han. 25 Så snart alle var sende ut, gjekk han inn og tok jenta i handa, og ho reiste seg opp. 26 Ordet om dette spreidde

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

12

jenta i hånden, og hun reiste seg opp. 26 Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der. To blinde og en stum 27 Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde etter ham og ropte: «Forbarm deg over oss, du Davids sønn!» 28 Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre,» svarte de. 29 Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» 30 Og straks ble øynene deres åpnet. Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette.» 31 Men de gikk ut og spredte ryktet om ham i hele landsdelen der. 32 Mens de var på vei ut, kom noen til ham med en mann som var besatt og stum. 33 Da den onde ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. Folk undret seg og sa: «Aldri har slikt vært sett i Israel!» 34 Men fariseerne sa: «Det er ved hjelp av herskeren over de onde ånder at han driver de onde åndene ut.»

seg over heile landsdelen der. To blinde og ein stum 27 Då Jesus gjekk derifrå, følgde to blinde etter han og ropa: «Miskunna deg over oss, du Davids son!» 28 Og då han var komen i hus, gjekk dei blinde inn til han. «Trur de at eg kan gjera dette?» spurde Jesus. «Ja, Herre,» svara dei. 29 Då rørte han ved auga deira og sa: «Det skal bli som de trur.» 30 Og med ein gong vart auga deira opna. Jesus tala strengt til dei og sa: «Sjå til at ingen får vita det.» 31 Men dei gjekk ut og fortalde om han i heile området der. 32 Medan dei var på veg ut, kom det nokre til han med ein mann som var stum og hadde ei vond ånd. 33 Då den vonde ånda var driven ut, kunne den stumme tala. Folket undra seg og sa: «Aldri har slikt vore sett i Israel.» 34 Men farisearane sa: «Det er ved hjelp av herskaren over dei vonde åndene at han driv dei vonde åndene ut.»

APOSTLENE OG DERES OPPDRAG (9,35–10,42) Høsten er stor 35 Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. 36 Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. 37 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» De tolv apostlene Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. 2 Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, 3 Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, 4 Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Apostlene sendes ut 5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene og dra ikke inn i samaritanenes byer! 6 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels folk. 7 Gå og forkynn: 'Himmelriket er kommet nær!' 8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave. 9 Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet, 10 ikke veske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav. For en arbeider er verd sin føde. 11 Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. 12 Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. 13 Og er huset det verd, skal freden deres komme over det, men dersom huset ikke er det verd, skal freden vende tilbake til dere selv. 14 Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den

APOSTLANE OG OPPGÅVA DEIRA (9,35–10,42) Grøda er stor 35 Jesus gjekk no omkring i alle byane og landsbyane. Han underviste i synagogane deira og forkynte evangeliet om riket og lækte all sjukdom og plage. 36 Og då han såg alt folket, fekk han inderleg medkjensle med dei, for dei var forkomne og hjelpelause, som sauer utan gjetar. 37 Då sa han til disiplane: «Grøda er stor, men arbeidsfolka er få. 38 Be då han som er herre over grøda, at han må senda ut arbeidsfolk til å hausta inn grøda si.» Dei tolv apostlane Jesus kalla til seg dei tolv disiplane sine og gav dei makt til å driva ut ureine ånder og til å lækja all sjukdom og plage. 2 Dette er namna på dei tolv apostlane: Først Simon, han som blir kalla Peter, og så Andreas, bror hans, Jakob, son til Sebedeus, og Johannes, bror hans, 3 Filip og Bartolomeus, Tomas og tollaren Matteus, Jakob, son til Alfeus, og Taddeus, 4 Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som sveik han. Jesus sender ut apostlane 5 Desse tolv sende Jesus ut, og han baud dei: «Ta ikkje vegen til heidningane, og gå ikkje inn i nokon av samaritanbyane! 6 Gå heller til dei bortkomne sauene i Israelsfolket. 7 Gå og forkynn: 'Himmelriket er kome nær!' 8 Læk sjuke, vekk opp døde, gjer spedalske reine og driv ut vonde ånder! Gjev som gåve det de fekk som gåve. 9 Skaff dykk ikkje gull eller sølv eller pengar til å ha i beltet, 10 og heller ikkje veske til ferda, ikkje to kjortlar, ikkje skor og ikkje stav. For ein arbeidar er verd maten sin. 11 Når de kjem til ein by eller landsby, så spør dykk føre kven som er verd å ta imot dykk; hos han skal de vera til de fer vidare. 12 Og når de kjem inn i huset, skal de helsa det med fred. 13 Er huset verdt det, skal freden dykkar koma over det; men er huset ikkje verdt det, skal freden venda tilbake til dykk. 14 Er det nokon som ikkje vil ta imot dykk og ikkje vil høyra på bodskapen dykkar, då skal de gå bort frå det huset eller

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

13

byen og riste støvet av føttene. 15 Sannelig, jeg sier dere: Sodoma- og Gomorra-landet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.

den byen og rista støvet av føtene. 15 Sanneleg, eg seier dykk: På dommedag skal Sodoma- og Gomorra-landet sleppa lettare enn den byen.

Forfølgelser vil komme 16 Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer! 17 Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. 18 Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. 19 Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 20 For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere. 21 Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. 22 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 23 Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer. 24 En lærling står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre. 25 Det er nok for en lærling at han får det som sin mester, og for en tjener at han får det som sin herre. Har de kalt husets herre for Beelsebul, kan da hans husfolk vente noe bedre? 26 Vær ikke redde for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingen ting skjult som ikke skal bli kjent. 27 Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. 29 Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30 Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31 Så vær ikke redde! Dere er mer verd enn mange spurver. Bekjennelse og etterfølgelse 32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen. 34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. 35 Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, 36 og en manns husfolk er hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. 39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det!
Lønnen for å ta imot en disippel 40 Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. 41 Den som

Det skal koma forfølgingar 16 Sjå, eg sender dykk ut som sauer mellom ulvar. Ver listige som ormar og uskuldige som duer! 17 Ta dykk i vare for folk! For dei skal gje dykk over til domstolane og piska dykk i synagogane. 18 Og for mi skuld skal de førast fram for landshovdingar og kongar og vitna for dei og for heidningane. 19 Men når dei arresterer dykk, så ver ikkje urolege for korleis de skal ordleggja dykk, eller kva de skal seia. Det de skal seia, skal de få i same stunda. 20 For det er ikkje de som talar; det er Anden til Far dykkar som talar gjennom dykk. 21 Bror skal senda bror i døden, og ein far barnet sitt, og born skal reisa seg mot foreldra sine og senda dei i døden. 22 Og alle skal hata dykk for mitt namn skuld. Men den som held ut til enden, skal bli frelst. 23 Men når dei forfølgjer dykk i ein by, så røm til ein annan! Sanneleg, eg seier dykk: De blir ikkje ferdige med byane i Israel før Menneskesonen kjem. 24 Ein disippel står ikkje over meisteren sin, og ein tenar står ikkje over herren sin. 25 Det er nok for ein disippel at han får det som meisteren, og for ein tenar at han får det som herren. Har dei kalla herren i huset for Beelsebul, kan då husfolket hans venta noko betre? 26 Ver ikkje redde dei! For ingenting er dekt til som ikkje skal bli avdekt, og ingenting er løynt som ikkje skal bli kjent. 27 Det eg seier dykk i mørkret, skal de tala i lyset; det som blir kviskra dykk i øyret, skal de ropa ut frå hustaka. 28 Ver ikkje redde dei som drep kroppen, men ikkje kan drepa sjela. Frykt heller han som kan øydeleggja både sjel og kropp i helvete. 29 Blir ikkje to sporvar selde for ein skilling? Og ikkje ein av dei fell til jorda utan at Far dykkar er der. 30 Ja, kvart hårstrå på hovudet dykkar er talt. 31 Så ver ikkje redde! De er meir verde enn mange sporvar. Vedkjenning og etterfølging 32 Kvar den som kjennest ved meg for menneska, skal eg òg kjennast ved for Far min i himmelen. 33 Men den som fornektar meg for menneska, skal eg òg fornekta for Far min i himmelen. 34 Tru ikkje at eg er komen for å skapa fred på jorda. Eg er ikkje komen med fred, men med sverd. 35 Eg er komen for å setja skilje: Son mot far, dotter mot mor, svigerdotter mot svigermor, 36 og husfolket til mannen skal bli fiendane hans. 37 Den som elskar far eller mor meir enn meg, er ikkje verd meg. Den som elskar son eller dotter meir enn meg, er ikkje verd meg. 38 Og den som ikkje tek krossen sin og følgjer etter meg, er ikkje verd meg. 39 Den som finn livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det!
Løna for å ta imot ein disippel 40 Den som tek imot dykk, tek imot meg, og den som tek imot meg, tek imot han som har sendt meg. 41 Den som

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

14

tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn

tek imot ein profet fordi han er profet, skal få ein profets løn, og den som tek imot ein rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges løn. 42 Og den som gjev ein av desse små om det så berre er eit beger kaldt vatn fordi han er disippel – sanneleg, eg seier dykk: Han skal slett ikkje mista si løn.»

Jesu svar til døperen Johannes Da Jesus var ferdig med det han ville pålegge sine tolv disipler, dro han derfra for å undervise og forkynne omkring i byene. 2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5 Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. 6 Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg.» Jesus vitner om Johannes 7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: Mer enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12 Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. 15 Den som har ører, hør! 16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekt med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: 17 'Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge.' 18 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: 'Han er besatt.' 19 Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: 'Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!' – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter dens gjerninger.» Verop over byer i Galilea 20 Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi de ikke hadde vendt om: 21 «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. 22 Men det sier jeg dere: Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere. 23 Og du, Kapernaum – skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned! Dersom

Jesus svarar døyparen Johannes Då Jesus var ferdig med det han ville påleggja dei tolv disiplane sine, drog han derifrå og tok til å undervisa og forkynna kring i byane. 2 I fengselet fekk Johannes høyra om alt Kristus gjorde. Han sende bod med disiplane sine og spurde: 3 «Er du den som skal koma, eller skal vi venta ein annan?» 4 Jesus svara: «Gå og fortel Johannes kva de høyrer og ser: 5 Blinde ser, og lamme går, spedalske blir reine, og døve høyrer, døde står opp, og den gode bodskapen blir forkynt for fattige. 6 Sæl er den som ikkje vender seg bort frå meg!» Jesus vitnar om Johannes 7 Då dei gjekk bort, tok Jesus til å tala til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 8 Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann med fine klede? Dei som går i fine klede, held til i slotta hos kongane. 9 Kva gjekk de då ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: Meir enn ein profet! 10 Det er om han dette er skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 11 Sanneleg, eg seier dykk: Mellom dei som er fødde av kvinner, har det aldri stått fram nokon større enn døyparen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12 Frå Johannes døyparens dagar og til no trengjer himmelriket seg fram, og dei som trengjer på, riv det til seg. 13 For heilt til Johannes kom, har alle profetane og lova tala om det som skulle henda. 14 Og om de vil ta imot det: Han er den Elia som skulle koma. 15 Den som har øyre, høyr! 16 Men kva skal eg likna denne ætta med? Ho er lik born som sit på torget og ropar til kvarandre: 17 'Vi spela på fløyte for dykk, men de ville ikkje dansa. Vi song klagesongar, men de ville ikkje sørgja.' 18 For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og folk seier: 'Han har ei vond ånd i seg.' 19 Menneskesonen kom; han et og drikk, og dei seier: 'Sjå, for ein storetar og vindrikkar, ven med tollarar og syndarar!' – Men Visdomen har fått rett, det stadfester gjerningane hans.» Verop over byar i Galilea 20 Så tok Jesus til å refsa dei byane der han hadde gjort dei fleste av sine mektige gjerningar, fordi dei ikkje hadde vendt om: 21 «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Hadde dei mektige gjerningane som er gjorde hos dykk, vore gjorde i Tyros og Sidon, hadde dei for lenge sidan vendt om og kledd seg i sekk og oske. 22 Men det seier eg dykk: På dommedag skal Tyros og Sidon sleppa lettare enn de. 23 Og du, Kapernaum – skal du

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

15

de mektige gjerningene som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. 24 Men det sier jeg dere: På dommens dag skal Sodomalandet slippe lettere enn du.»

opphøgjast like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støytast ned! Hadde dei mektige gjerningane som er gjorde hos deg, vore gjorde i Sodoma, hadde byen stått til denne dag. 24 Men det seier eg dykk: På dommedag skal det gå Sodoma-landet likare enn deg.»

Sønnen gir hvile 25 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Far; og ingen kjenner Far, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. 28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.» Jesus og sabbaten På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise. 2 Fariseerne så det og sa til ham: «Se der! Disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!» 3 Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde, da både han og mennene hans ble sultne? 4 Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene.spiste skuebrødene 5 Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet og likevel er uten skyld? 6 Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet. 7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ' Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer', da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.» 9 Jesus dro derfra, og han gikk inn i synagogen deres. 10 Der var det en mann med en hånd som var vissen. Og de spurte Jesus: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» For de ville finne noe å anklage ham for. 11 Men han sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau, og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? 12 Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.» 13 Så sa han til mannen: «Rekk ut hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen som den andre. 14 Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. 15 Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra.
Jesus, Herrens tjener Store folkemengder fulgte med ham, og han helbredet dem alle. 16 Men han påla dem strengt at de ikke måtte gjøre kjent hvem han var. 17 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: 18 Se, min tjener som jeg har utvalgt, den elskede, i ham har jeg min glede. Jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne retten for folkeslagene. t 19 Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene.

Sonen gjev kvile 25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men openberra det for umyndige små. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har Far min overgjeve til meg. Ingen kjenner Sonen, utan Far; og ingen kjenner Far, utan Sonen og den som Sonen vil openberra det for. 28 Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! 29 Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for sjela. 30 For mitt åk er godt, og mi bør er lett.» Jesus og sabbaten På den tid tok Jesus vegen langsmed kornåkrane på sabbaten. Disiplane hans var svoltne og tok til å riva av aks og eta. 2 Då farisearane såg det, sa dei til han: «Sjå, disiplane dine gjer noko som ingen har lov til å gjera på sabbaten!» 3 Men han svara: «Har de ikkje lese kva David gjorde den gongen han svalt, både han og mennene hans? 4 Han gjekk inn i Guds hus, og dei åt skodebrøda, som verken han eller mennene hans hadde lov til å eta, men berre prestane. 5 Eller har de ikkje lese i lova at prestane kvar sabbat bryt sabbaten i tempelet og likevel er utan skuld? 6 Og det seier eg dykk: Her er det som er større enn tempelet. 7 Hadde de skjøna kva som ligg i dette ordet: ' Det er miskunn eg vil ha og ikkje offer', så hadde de ikkje dømt dei som er skuldlause. 8 For Menneskesonen er herre over sabbaten.» 9 Så gjekk han derifrå og kom inn i synagogen deira. 10 Der var det ein mann som hadde ei vissen hand, og dei spurde Jesus: «Er det tillate å lækja på sabbaten?» Dei ville ha noko å klaga han for. 11 Han svara: «Om ein av dykk har ein einaste sau, og sauen dett i ei grøft på sabbaten, vil han ikkje då ta tak i sauen og dra han opp? 12 Kor mykje meir verdt er ikkje eit menneske enn ein sau! Difor er det tillate å gjera godt på sabbaten.» 13 Og han sa til mannen: «Rett ut handa!» Han så gjorde, og handa vart god, like frisk som den andre. 14 Men farisearane gjekk ut og la planar mot han for å ta livet av han. 15 Då Jesus fekk vita det, drog han derifrå.
Jesus, Herrens tenar Store flokkar følgde han, og han lækte dei alle. 16 Men han baud dei strengt at dei ikkje måtte gjera kjent kven han var, 17 så det skulle oppfyllast, det som er tala gjennom profeten Jesaja: 18 Sjå, min tenar som eg har valt ut, han som eg elskar, i han har eg mi glede. Eg vil leggja min Ande på han, han skal kunngjera retten for folkeslaga. 19 Han skal ikkje tretta og ikkje ropa, og ingen skal høyra hans røyst i gatene. 20 Han skal ikkje bryta eit knekt siv og ikkje sløkkja ein rykande veike før han har ført retten fram til siger. 21 Og til hans namn skal folkeslaga setja si von.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

16

Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke før han har ført retten fram til seier. 21 Til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp.
20

Jesu makt over onde ånder 22 Nå ble en mann som var besatt, ført til ham. Han var blind og stum, og Jesus helbredet ham, så han både kunne tale og se. 23 Hele folkemengden var ute av seg av undring og sa: «Kanskje dette er Davidssønnen?» 24 Men da fariseerne hørte det, sa de: «Det kan bare være ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde ånder, at denne mannen driver ut de onde åndene.» 25 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående. 26 Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da hans rike bli stående? 27 Og om det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da er jo Guds rike kommet til dere. 29 Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. 30 Den som ikke er med meg, er mot meg; og den som ikke samler med meg, han sprer. 31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. 32 Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende. Treet og fruktene 33 Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. 34 Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. 35 Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd. 36 Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. 37 For etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig.» En ond slekt krever tegn 38 Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: «Mester, vi vil gjerne se deg gjøre et tegn.» 39 Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 40 For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. 41 Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de vendte om da Jona forkynte sitt budskap – og her er mer enn Jona! 42 Dronningen fra landet i sør skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og dømme den. For hun kom helt fra jordens ytterste grenser for å lytte til Salomos visdom – og her er mer enn Salomo! 43 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker

Jesu makt over vonde ånder 22 Sidan kom dei til han med ein som hadde ei vond ånd og var blind og stum. Jesus gjorde han god att, så han kunne både tala og sjå. 23 Alt folket vart frå seg av undring og sa: «Det skulle vel ikkje vera Davidssonen?» 24 Men då farisearane høyrde det, sa dei: «Han kunne ikkje driva ut dei vonde åndene om det ikkje var ved hjelp av Beelsebul, herskaren deira.» 25 Men Jesus visste kva dei tenkte, og sa til dei: «Kvart rike som ligg i strid med seg sjølv, blir lagt øyde; og ingen by eller heim som kjem i strid med seg sjølv, kan bli ståande. 26 Om no Satan driv ut Satan, så er han komen i strid med seg sjølv. Korleis kan då riket hans bli ståande? 27 Er det ved Beelsebul eg driv ut dei vonde åndene, kven er det då dykkar eigne folk driv ut ånder ved? Difor skal dei dømma dykk. 28 Men er det ved Guds Ande eg driv ut dei vonde åndene, ja, då er Guds rike kome til dykk. 29 Eller korleis kan nokon gå inn i huset til den sterke og røva det han eig, om han ikkje først har bunde den sterke? Då kan han plyndra huset hans. 30 Den som ikkje er med meg, er imot meg. Og den som ikkje samlar med meg, han spreier. 31 Difor seier eg dykk: All synd og spott skal menneska få tilgjeving for, men spott mot Anden skal ikkje tilgjevast. 32 Den som seier eit ord mot Menneskesonen, skal få tilgjeving. Men den som seier mot Den heilage ande, skal ikkje få tilgjeving, korkje i denne verda eller i den som kjem. Treet og fruktene 33 Ta eit tre: Anten er det godt, og då er frukta òg god, eller det er dårleg, og då er frukta òg dårleg. På frukta kjenner vi treet. 34 Ormeyngel! Korleis kan de som er vonde, seia noko godt? For det hjartet er fullt av, det seier munnen. 35 Eit godt menneske ber fram godt av det gode han gøymer på, eit vondt menneske ber fram vondt av det vonde han gøymer på. 36 Det seier eg dykk: Kvart unyttig ord som folk seier, skal dei svara for på dommedag. 37 For etter orda dine blir du frikjend, og etter orda dine blir du felt.» Ei vond ætt krev teikn 38 Nokre skriftlærde og farisearar tok då til orde og sa: «Meister, vi vil sjå deg gjera eit teikn.» 39 Han svara: «Ei vond og utru ætt krev teikn, men ho skal ikkje få noko anna teikn enn Jona-teiknet. 40 For slik profeten Jona var i buken på fisken i tre dagar og tre netter, slik skal Menneskesonen vera tre dagar og tre netter i jorddjupet. 41 Folk frå Ninive skal stå fram i dommen saman med denne ætta og dømma henne. For dei vende om då Jona forkynte bodskapen sin. Og her er meir enn Jona! 42 Dronninga frå landet i sør skal stå fram i dommen saman med denne ætta og dømma henne. For ho kom heilt frå ytste enden av jorda og ville høyra Salomos visdom. Og her er meir enn Salomo. 43 Når ei urein ånd fer ut av eit menneske, flakkar ho over tørre vidder og leitar etter ein kvilestad, men finn ingen. 44 Då seier ho: 'Eg vil fara attende til huset mitt som eg flytte ifrå.' Og når ho kjem att, finn ho det tomt, feia og pynta. 45 Då fer ho av stad og får med seg sju

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

17

den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. 44 Da sier den: 'Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.' Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. 45 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekt.»

andre ånder som er verre enn ho sjølv, og dei flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik kjem det òg til å gå med denne vonde ætta.»

Jesu sanne familie 46 Mens han ennå talte til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De sto utenfor og ville gjerne snakke med ham. 47 *Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne snakke med deg.»† 48 Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» 49 Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken. 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.» LIGNELSER OM HIMMELRIKET (13,1–52) Såmannen Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg nede ved sjøen. 2 Det samlet seg så mye folk omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden sto inne på stranden. 3 Og han talte til dem i mange lignelser og sa: «En såmann gikk ut for å så. 4 Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. 5 Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. 6 Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre, noe seksti, noe tretti ganger det som ble sådd. 9 Den som har ører, hør!» Hvorfor Jesus taler i lignelser 10 Da kom disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» 11 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 12 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser uten å se, de hører uten å høre eller forstå. 14 På dem blir dette profetordet av Jesaja oppfylt: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. 15 For dette folks hjerte er blitt sløvt, tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om så jeg får lege dem. 16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 17 Sannelig, jeg sier dere: Mange profeter og rettferdige ønsket å få se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.

Jesu sanne familie 46 Medan han heldt på og tala til folket, kom mor hans og syskena hans. Dei gav seg til utanfor og ville gjerne snakka med han. 47 *Då var det ein som sa til han: «Mor di og syskena dine står utanfor og vil snakka med deg.»† 48 Jesus svara han: «Kven er mor mi, og kven er syskena mine?» 49 Så rette han ut handa mot disiplane sine og sa: «Sjå, her er mor mi og syskena mine. 50 For den som gjer det Far min i himmelen vil, er bror min, syster mi og mor mi.»

LIKNINGAR OM HIMMELRIKET (13,1–52) Såmannen Same dagen gjekk Jesus ut og sette seg nede ved sjøen. 2 Då samla det seg så mykje folk omkring han at han gjekk ut i ein båt og sat der, medan alt folket stod på stranda. 3 Så tala han til dei i mange likningar og sa: «Ein såmann gjekk ut for å så. 4 Og då han sådde, fall noko attmed vegen, og fuglane kom og åt det opp. 5 Noko fall på steingrunn der det var lite jord, og det skaut straks opp fordi jorda var grunn. 6 Men då sola steig, sveid det av og visna, for det hadde ikkje rot. 7 Noko fall mellom klunger, og klungeren voks opp og kvelte det. 8 Men noko fall i god jord og gav grøde: noko hundre gonger det som var sådd, noko seksti, noko tretti gonger. 9 Den som har øyre, høyr!» Kvifor Jesus talar i likningar 10 Då kom disiplane til han og spurde: «Kvifor talar du til dei i likningar?» 11 Han svara: «Dykk er det gjeve å kjenna løyndomane om himmelriket, men ikkje dei andre. 12 For den som har, skal få og det i overflod; men den som ikkje har, skal mista sjølv det han har. 13 Difor talar eg til dei i likningar, fordi dei ser, men ser ikkje; dei høyrer, men høyrer ikkje og skjønar ikkje. 14 På dei har det vorte oppfylt, dette profetordet av Jesaja: De skal høyra og høyra, men ikkje forstå, sjå og sjå, men ikkje skjøna. 15 For hjartet til dette folket har vorte sløvt; tungt høyrer dei med øyra, og auga har dei late att, så dei ikkje skal sjå med auga eller høyra med øyra eller skjøna med hjartet og venda om, så eg får lækja dei. 16 Men sæle er auga dykkar, for dei ser, og øyra dykkar, for dei høyrer. 17 Sanneleg, eg seier dykk: Mange profetar og rettferdige har lengta etter å sjå det som de ser, men fekk ikkje sjå det, og høyra det som de høyrer, men fekk ikkje høyra det.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

18

Jesus forklarer lignelsen om såmannen 18 Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes: 19 Hver gang noen hører ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien. 20 Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. 21 Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. 22 Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livs bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. 23 Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt: noe hundre, noe seksti, noe tretti ganger det som ble sådd.»
Ugresset i hveten 24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: 'Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?' 28 'Det har en fiende gjort,' svarte han. Tjenerne spurte ham: 'Vil du vi skal gå og luke det bort?' 29 'Nei,' svarte han, 'for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det; men hveten skal dere samle i låven min.'»

Jesus forklarar likninga om såmannen 18 Så høyr no korleis likninga om såmannen skal tydast: 19 Kvar gong nokon høyrer ordet om riket og ikkje skjønar det, kjem den vonde og stel bort det som er sådd i hjartet. Dette er det som vart sådd attmed vegen. 20 Det som vart sådd på steingrunn, er den som høyrer ordet og straks tek imot det med glede. 21 Men han har inga rot og held ut berre ei stund. Når han møter motgang eller forfølging for ordet skuld, fell han straks ifrå. 22 Det som vart sådd mellom klunger, er den som høyrer ordet, men uro for dette livet og den svikefulle rikdomen kveler ordet, så det ikkje gjev grøde. 23 Men det som vart sådd i den gode jorda, er den som høyrer ordet og skjønar det. Han gjev grøde: noko hundre, noko seksti, noko tretti gonger det som er sådd.»
Ugraset i kveiten 24 Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Men medan folket sov, kom fienden hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg. 26 Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til synes. 27 Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: 'Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?' 28 'Det har ein fiende gjort,' svara han. 'Vil du vi skal gå og riva det opp?' spurde dei. 29 'Nei,' svara han, 'for når de riv opp ugraset, kunne de samstundes koma til å riva opp kveiten. 30 Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.'»

Sennepsfrøet 31 En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 32 Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i grenene på det.» Surdeigen 33 Enda en lignelse fortalte han dem: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Jesus taler til folket i lignelser 34 Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe til dem. 35 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten: Jeg vil åpne min munn og tale i lignelser, bære fram det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt.
Jesus forklarer lignelsen om ugresset 36 Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» 37 Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. 38 Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til, ugresset er de som hører den onde til. 39 Fienden som

Sennepsfrøet 31 Ei likning til sette han fram: «Himmelriket er likt eit sennepsfrø som ein mann tok og sådde i åkeren sin. 32 Det er mindre enn alle andre frø, men når det har vakse opp, er det større enn andre hagevokstrar. Det blir til eit tre, og fuglane under himmelen kjem og byggjer reir i greinene på det.» Surdeigen 33 Endå ei likning fortalde han dei: «Himmelriket er likt ein surdeig som ei kvinne tok og la inn i tre mål med mjøl, til alt var gjennomsyra.» Jesus talar til folket i likningar 34 Alt dette sa Jesus til folket i likningar, og han sa ikkje noko til dei utan i likningar. 35 Slik skulle det oppfyllast, det som er tala gjennom profeten: Eg vil opna min munn og tala i likningar, bera fram det som har vore løynt frå verda vart grunnlagd.
Jesus forklarar likninga om ugraset 36 Så tok Jesus farvel med folket og gjekk inn. Då kom disiplane til han og sa: «Forklar oss likninga om ugraset i åkeren!» 37 Han svara: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesonen. 38 Åkeren er verda. Det gode kornet er dei som høyrer riket til, ugraset er dei som høyrer den vonde til. 39 Fienden som sådde ugraset, er djevelen. Innhaustinga er enden på verda, dei som haustar inn, er

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

19

sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. 40 Og som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: 41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. 42 Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. 43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør! Skatten og perlen 44 Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. 45 Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. 46 Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. Fiskenoten 47 Endelig er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. 48 Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. 49 Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige 50 og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. 51 Har dere forstått alt dette?» «Ja,» svarte de. 52 Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som har fått opplæring om himmelriket, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.»

englane. 40 Og slik som ugraset blir sanka saman og brent på elden, slik skal det gå når enden på verda kjem: 41 Menneskesonen skal senda ut englane sine, og dei skal sanka saman og ta ut av riket hans alt som fører til fall, og alle som gjer urett, 42 og kasta dei i den glødande omnen, der dei græt og skjer tenner. 43 Då skal dei rettferdige skina som sola i sin Fars rike. Den som har øyre, høyr! Skatten og perla 44 Himmelriket er likt ein skatt som var gøymd i ein åker. Ein mann fann skatten og gøymde han att. Glad som han var, gjekk han bort og selde alt det han eigde, og kjøpte åkeren. 45 Like eins er himmelriket likt ein kjøpmann som leita etter vakre perler. 46 Då han fann ei svært verdfull perle, gjekk han bort og selde alt det han eigde, og kjøpte henne. Fiskenota 47 Like eins er himmelriket likt ei dragnot som vart sett i sjøen og fanga fisk av alle slag. 48 Då ho var full, drog fiskarane henne opp på stranda. Så sette dei seg ned og samla den gode fisken i kar, men den ubrukelege kasta dei ut. 49 Såleis skal det gå når enden på verda kjem. Englane skal fara ut og skilja dei vonde frå dei rettferdige 50 og kasta dei i den glødande omnen, der dei græt og skjer tenner.» 51 «Har de skjøna alt dette?» «Ja,» svara dei. 52 Då sa han til dei: «Difor er kvar skriftlærd som har fått opplæring om himmelriket, lik ein husherre som hentar fram nytt og gammalt av det han har samla.»

Jesus blir avvist på hjemstedet 53 Da Jesus var ferdig med å fortelle disse lignelsene, brøt han opp derfra 54 og kom til hjemstedet sitt. Der lærte han folket i synagogen deres, så de var slått av undring og spurte: «Hvor kommer denne mannens visdom og mektige gjerninger fra? 55 Er ikke dette tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? 56 Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han så alt dette fra?» 57 Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt eget hus.» 58 Og han gjorde han ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro.

Jesus blir avvist på heimstaden 53 Då Jesus var ferdig med å fortelja desse likningane, drog han derifrå 54 og kom til heimstaden sin. Der underviste han folket i synagogen deira, så dei vart fulle av undring og spurde: «Kvar har han denne visdomen og desse mektige gjerningane frå? 55 Er ikkje dette son til tømmermannen? Heiter ikkje mor hans Maria? Er ikkje brørne hans Jakob og Josef og Simon og Judas? 56 Og systrene hans, bur dei ikkje her alle saman? Kvar har han så alt dette frå?» 57 Dei vart forarga og avviste han. Men Jesus sa til dei: «Ein profet blir ikkje vanvørd andre stader enn på heimstaden sin og i sitt eige hus.» 58 Og han gjorde ikkje mange mektige gjerningar der, fordi dei var så vantruande.

Herodes og døperen Johannes
På den tiden fikk landsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus. 2 Han sa da til tjenerne sine: «Dette er døperen Johannes. Han er blitt reist opp fra de døde; det er derfor slike krefter virker i ham.» 3 Herodes hadde latt Johannes gripe, hadde bundet ham og satt ham i fengsel. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med hans bror Filip. 4 For Johannes hadde sagt til Herodes: «Det er ikke tillatt for deg å ha henne til hustru.» 5 Herodes ville gjerne ha drept ham, men var redd folket, for de mente at Johannes var en profet. 6 Men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset Herodias' datter for gjestene. Herodes ble så betatt 7 at

Herodes og døyparen Johannes
På den tid fekk landsfyrsten Herodes høyra gjetordet om Jesus. 2 Då sa han til tenarane sine: «Det er døyparen Johannes. Han er reist opp frå dei døde; difor er desse kreftene verksame i han.» 3 Herodes hadde gripe Johannes og bunde han og kasta han i fengsel. Dette gjorde han for Herodias' skuld, ho som hadde vore gift med Filip, bror hans. 4 For Johannes hadde sagt til Herodes: «Du har ikkje lov å ha henne til kone.» 5 Herodes ville helst ha drepe han, men han var redd folket; dei heldt Johannes for å vera ein profet. 6 Men då Herodes feira fødselsdagen sin, dansa dotter til Herodias for gjestene. Herodes vart så

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

20

han med ed lovet å gi henne hva hun så ba om. 8 Da fikk moren henne til å si: «Gi meg døperen Johannes' hode på et fat.» 9 Kongen ble ille ved, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, befalte han at hun skulle få det, 10 og han lot Johannes halshogge i fengselet. 11 Hodet hans ble båret inn på et fat og gitt til jenta, og hun bar det til sin mor. 12 Men disiplene hans kom og hentet liket og gravla det. Så gikk de og meldte fra til Jesus.

oppglødd over dette 7 at han med eid lova å gje henne kva ho så bad om. 8 Då fekk mora henne til å seia: «Gjev meg hovudet til døyparen Johannes på eit fat.» 9 Kongen vart ille ved; men fordi han hadde svore, og av omsyn til gjestene, baud han at ho skulle få det, 10 og han sende folk som skulle hogga hovudet av Johannes i fengselet. 11 Så vart hovudet hans bore inn på eit fat og gjeve til jenta, og ho gjekk til mor si med det. 12 Men disiplane hans kom og henta liket og gravla det. Sidan gjekk dei til Jesus og fortalde det som hadde hendt.

Jesus metter fem tusen
Da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å være alene. Men folk fikk greie på det, og fra byene fulgte de etter ham til fots. 14 Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem. 15 Men da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og kjøpe seg mat.» 16 «De trenger ikke gå herfra,» sa Jesus; «dere skal gi dem mat!» 17 «Men vi har bare fem brød og to fisker her,» svarte de. 18 Da sa han: «Bring det hit til meg!» 19 Så ba han folket sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen. Deretter brøt han brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. 20 Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs, tolv kurver fulle. 21 De som hadde spist, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn.
13

Jesus mettar fem tusen
Då Jesus fekk høyra det, gjekk han ut i ein båt og drog derifrå til ein aud stad, så han kunne vera åleine. Men folk fekk vita det, og dei kom etter han til fots frå byane. 14 Då han steig i land, fekk han sjå ei stor folkemengd. Han fekk inderleg medkjensle med dei og lækte dei som var sjuke. 15 Då det leid til kvelds, kom disiplane til han og sa: «Dette er ein aud stad, og dagen lid. Send folket frå deg, så dei kan gå bort i landsbyane og kjøpa seg mat.» 16 «Dei treng ikkje gå herifrå,» sa Jesus, «de skal gje dei mat!» 17 «Vi har ikkje meir enn fem brød og to fiskar,» svara dei. 18 Då sa Jesus: «Kom hit til meg med det!» 19 Så baud han folket setja seg i graset. Og han tok dei fem brøda og dei to fiskane, såg opp mot himmelen og bad takkebøna. Så braut han brøda og gav dei til disiplane, og disiplane gav dei til folket. 20 Og alle åt og vart mette. Etterpå samla dei opp dei stykka som var til overs, tolv fulle korger. 21 Dei som hadde ete, var omkring fem tusen menn forutan kvinner og born.
13

Jesus går på vannet
Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. 23 Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. 24 Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. 25 Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26 Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. 27 Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!» 28 Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» 29 «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. 30 Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: «Herre, berg meg!» 31 Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?» 32 Så steg de opp i båten, og vinden stilnet. 33 Men de som var i båten, tilba ham og sa: «Du er i sannhet Guds Sønn.»
22

Jesus går på vatnet
Straks etter fekk Jesus disiplane til å gå i båten og fara føre over til andre sida, medan han tok farvel med folket. 23 Då han hadde gjort det, gjekk han opp i fjellet for å vera for seg sjølv og be. Då det leid til kvelds, var han der åleine. 24 Båten var alt langt frå land og stridde hardt i bølgjene, for vinden bar imot. 25 Men i den fjerde nattevakta kom han gåande mot dei på sjøen. 26 Og då disiplane såg han gå på vatnet, vart dei gripne av redsle. «Det er eit gjenferd!» sa dei og var så redde at dei skreik. 27 Men i det same tala Jesus til dei: «Ver ved godt mot! Det er eg, ver ikkje redde!» 28 Då sa Peter til han: «Herre, er det du, så sei at eg skal koma til deg på vatnet.» 29 «Kom!» sa Jesus. Peter steig ut av båten og gjekk på vatnet bort til Jesus. 30 Men då han såg kor hardt det bles, vart han redd. Han tok til å søkka, og ropa: «Herre, berg meg!» 31 Med det same rette Jesus ut handa og greip han og sa: «Du lite truande – kvifor tvila du?» 32 Så steig dei opp i båten, og vinden stilna. 33 Men dei som var i båten, tilbad han og sa: «Du er sanneleg Guds Son!»
22

Syke bringes til Jesus
Da de var kommet over, la de til land ved Gennesaret. Folk der på stedet kjente ham igjen og sendte bud rundt i hele området, og de kom til ham med alle som var syke. 36 De ba om at de bare måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som gjorde det, ble friske.
34 35

Sjuke blir borne til Jesus
Då dei kom over sjøen, la dei til lands i Gennesaret. 35 Folket der på staden kjende han att og sende bod rundt i heile området, og dei kom til han med alle som var sjuke. 36 Dei bad om at dei berre måtte få ta i dusken på kappefliken hans. Og alle som gjorde det, vart friske.
34

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

21

Menneskebud og Guds bud
Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: 2 «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skyller ikke hendene før de spiser.» 3 Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering? 4 For Gud sa: ' Hedre far og mor' og ' Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø'. 5 Men dere lærer: 'Den som sier til sin far eller mor: "Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en tempelgave," 6 han trenger ikke å hedre sin far eller mor.' Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering. 7 Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: 8 Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. 9 Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.» 10 Så kalte han folket til seg og sa: «Hør og forstå! 11 Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.» 12 Da gikk disiplene til ham og sa: «Vet du at fariseerne ble forarget da de hørte det du sa?» 13 Han svarte: «Enhver plante som ikke min himmelske Far har plantet, skal rykkes opp med rot. 14 Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta.» 15 Peter tok da til orde og sa: «Forklar denne lignelsen for oss.» 16 «Forstår dere ennå ingen ting, dere heller?» sa Jesus. 17 «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og forsvinner ut dit det skal? 18 Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. 19 For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. 20 Dette er det som gjør mennesket urent. Men å spise uten å skylle hendene, gjør ikke mennesket urent.»

Menneskebod og Guds bod
Då kom det nokre farisearar og skriftlærde til Jesus frå Jerusalem og sa: 2 «Kvifor bryt disiplane dine overleveringa frå dei gamle? Dei skyl ikkje hendene før dei et.» 3 «Og de,» svara Jesus, «kvifor bryt de Guds bod av omsyn til dykkar eiga overlevering? 4 For Gud har sagt: ' Æra far din og mor di' og ' Den som talar vondord mot far sin eller mor si, skal døy'. 5 Men de lærer: 'Den som seier til far sin eller mor si: ''Den hjelpa du skulle hatt frå meg, skal vera ei gåve til tempelet," 6 han treng ikkje heidra far sin eller mor si.' Slik har de sett Guds bod til sides av omsyn til dykkar eiga overlevering. 7 De hyklarar! Jesaja profeterte rett om dykk då han sa: 8 Dette folket ærar meg med leppene, medan hjartet deira er langt borte frå meg. 9 Dei dyrkar meg fåfengt, for det dei lærer, er menneskebod.» 10 Så kalla han folket til seg og sa: «Høyr og forstå! 11 Ikkje det som kjem inn i munnen, gjer mennesket ureint. Men det som går ut av munnen, det gjer mennesket ureint.» 12 Då gjekk disiplane til han og sa: «Veit du at farisearane vart støytte då dei høyrde dette?» 13 Han svara: «Kvar plante som ikkje Far min i himmelen har planta, skal rivast opp med rot. 14 Bry dykk ikkje om dei! Dei er blinde rettleiarar for blinde. Og når ein blind leier ein blind, fell dei begge i grøfta.» 15 Då tok Peter til orde og sa: «Forklar denne likninga for oss!» 16 «Forstår de enno ingen ting, de heller?» svara Jesus. 17 «Skjønar de ikkje at alt det som kjem inn i munnen, går ned i magen og fer ut dit det skal? 18 Men det som går ut av munnen, kjem frå hjartet, og det gjer mennesket ureint. 19 For frå hjartet kjem vonde tankar, mord, ekteskapsbrot, hor, tjuveri, falskt vitnemål, spott. 20 Slikt gjer mennesket ureint. Men å eta utan å skylja hendene gjer ikkje eit menneske ureint.»

Den kanaaneiske kvinnen
Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, forbarm deg over meg! Min datter blir hardt plaget av en ond ånd.» 23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» 24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26 Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 27 «Det er sant, Herre,» sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» 28 Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.
21

Den kanaaneiske kvinna
Så fór Jesus derifrå og tok vegen til landet kring Tyros og Sidon. 22 Då kom det ei kanaaneisk kvinne frå dette området og ropa: «Herre, du Davids son, miskunna deg over meg! Dotter mi er ille plaga av ei vond ånd.» 23 Men han svara henne ikkje eit ord. Då gjekk disiplane fram og bad han: «Bli ferdig med henne; ho går og ropar etter oss.» 24 Men han svara: «Eg er ikkje send til andre enn dei bortkomne sauene i Israels hus.» 25 Då kom ho og fall ned for han og sa: «Herre, hjelp meg!» 26 Han svara: «Det er ikkje rett å ta brødet frå borna og kasta det til hundane.» 27 «Det er sant, Herre,» sa kvinna, «men hundane et då dei smulane som fell frå bordet til eigarane deira.» 28 Då sa Jesus til henne: «Stor er trua di, kvinne. Det skal gå som du vil.» Og dottera vart frisk frå same stunda.
21

Mange blir helbredet 29 Da Jesus dro derfra, tok han veien langs Galileasjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der. 30 Store folkemengder kom til ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for føttene hans, og han helbredet dem. 31 Folk undret

Mange blir lækte 29 Då Jesus drog derifrå, tok han vegen langs Galileasjøen, og han gjekk opp i fjellet og sette seg der. 30 Då kom folk til han i store flokkar. Dei hadde med seg lamme, uføre, blinde og stumme og mange andre, og la dei ned for føtene hans, og han lækte dei. 31 Folket undra seg då dei såg stumme tala, uføre bli friske, lamme gå og

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

22

seg da de så stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se. Og de lovpriste Israels Gud.

blinde sjå. Og dei lova Israels Gud.

Jesus metter fire tusen
Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for de kan bli helt utmattet på veien.» 33 Disiplene sa til ham: «Hvordan skal vi skaffe nok brød her i ødemarken til å mette så mye folk?» 34 Jesus spurte: «Hvor mange brød har dere?» «Sju,» svarte de, «og noen småfisk.» 35 Da ba han folket sette seg ned på bakken. 36 Så tok han de sju brødene og fiskene, ba takkebønnen, brøt dem og ga til disiplene, og disiplene ga til folket. 37 Alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp brødstykkene som var til overs, sju fulle kurver. 38 De som hadde spist, var fire tusen menn, foruten kvinner og barn. 39 Da han hadde latt folket dra av sted, gikk han i båten og kom over til traktene ved Magadan.
32

Jesus mettar fire tusen
Jesus kalla disiplane til seg og sa: «Eg synest inderleg synd på folket. No har dei alt vore hos meg i tre dagar, og dei har ikkje noko å eta. Eg vil ikkje la dei fara svoltne heim, for då kunne dei bli heilt utmatta på vegen.» 33 Disiplane svara: «Kvar kan vi få tak i brød her i øydemarka til å metta så mykje folk?» 34 «Kor mange brød har de?» spurde Jesus. «Sju,» svara dei, «og nokre småfiskar.» 35 Då bad han folket setja seg på marka. 36 Så tok han dei sju brøda og fiskane, bad takkebøna, braut dei og gav til disiplane, og disiplane gav til folket. 37 Alle åt og vart mette. Etterpå samla dei opp dei brødbitane som var til overs, sju store korger. 38 Dei som hadde ete, var fire tusen mann, forutan kvinner og born. 39 Sidan lét Jesus folket fara heim, og han steig i båten og sette over til området ved Magadan.
32

Krav om teikn Krav om tegn
Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. 2 Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: 'Det blir godvær, for himmelen er rød', 3 og om morgenen: 'I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk'. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.† 4 En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort. Farisearane og saddukearane kom til han. Dei ville setja han på prøve og bad han visa dei eit teikn frå himmelen. 2 Men han svara: *«Om kvelden seier de: 'Det blir godt vêr, for himmelen er raud', 3 og om morgonen: 'I dag blir det uvêr, for himmelen er raud og mørk'. Det de ser på himmelen, veit de å tyda, men teikna for tidene kan de ikkje tyda.† 4 Ei vond og utru ætt krev teikn, men ho skal ikkje få anna teikn enn Jonateiknet.» Dermed snudde han seg frå dei og drog bort.

Den farlege surdeigen
5 Då dei fór over til den andre sida, hadde disiplane gløymt å ta med brød. 6 Jesus sa til dei: «Pass dykk og ta dykk i vare for surdeigen til farisearane og saddukearane.» 7 Dei samtala om dette og sa til kvarandre: «Det er fordi vi ikkje har teke brød med oss.» 8 Men Jesus merka det og sa: «Kvifor snakkar de om at de ikkje har brød – de lite truande! 9 Skjønar de enno ingen ting? Hugsar de ikkje dei fem brøda til dei fem tusen, og kor mange korger de då fekk att? 10 Eller dei sju brøda til dei fire tusen, og kor mange korger de då fekk att? 11 Korleis kan de tenkja at det var brød eg tala om? Men ta dykk i vare for surdeigen til farisearane og saddukearane.» 12 Då skjøna dei at det ikkje var surdeig i brød dei skulle akta seg for, men læra til farisearane og saddukearane.

Den farlige surdeigen
5 Da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. 6 Jesus sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» 7 De snakket seg imellom og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» 8 Men Jesus merket det og sa: «Hvorfor snakker dere sammen om at dere ikke har brød – dere lite troende! 9 Begriper dere ennå ingen ting? Husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? 10 Eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? 11 Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» 12 Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære.

Peters bekjennelse
Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være
13

Peters vedkjenning
Då Jesus kom til bygdene ved Cæsarea Filippi, spurde han disiplane sine: «Kven seier folk at Menneskesonen er?» 14 Dei svara: «Somme seier døyparen Johannes, andre Elia, og atter andre Jeremia eller ein annan av profetane.» 15 «Og de,» spurde han, «kven seier de at eg er?» 16 Då svara Simon Peter: «Du er Messias, den levande Guds Son.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Sæl er du, Simon, son av Jona. For dette har ikkje kjøt og blod openberra for deg, men Far min i himmelen. 18 Og det seier eg deg: Du er Peter, og på dette fjellet vil eg byggja mi kyrkje, og dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne. 19 Eg vil gje deg nøklane til himmelriket; det du bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.» 20 Så
13

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

23

bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20 Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.

forbaud han disiplane strengt å seia til nokon at han var Messias.

Jesus taler om sin død og oppstandelse
Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som menneskene vil.»
21

Jesus talar om at han skal døy og stå opp att
Frå den tid tok Jesus Kristus til å gjera det klårt for disiplane at han laut fara til Jerusalem, og at dei eldste, overprestane og dei skriftlærde skulle la han lida mykje. Han skulle bli slegen i hel, og tredje dagen skulle han reisast opp. 22 Då tok Peter han til sides og gav seg til å tala han til rette og sa: «Gud hjelpe deg, Herre! Dette må aldri henda deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føra meg til fall. Du har ikkje tanke for det som Gud vil, berre for det som menneska vil.»
21

Å følge etter Jesus
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. 26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne enhver etter det han har gjort. 28 Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.»
24

Å følgja Jesus
Same gongen sa Jesus til disiplane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25 For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, han skal finna det. 26 Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27 For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort. 28 Sanneleg, eg seier dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei ser Menneskesonen koma med kongsmakt.»
24

Disiplene får se Jesu herlighet
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg har min glede. Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og frykt ikke!» 8 Og da de løftet blikket, så de ingen uten Jesus alene. 9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» 11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12 Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Disiplane får sjå Jesu herlegdom
Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine. 2 Då vart han forvandla for auga deira: Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset. 3 Og sjå, Moses og Elia synte seg for dei og samtala med han. 4 Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal eg byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.» 5 Men før han hadde tala ut, kom det ei lysande sky og la skugge over dei, og frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede. Høyr han!» 6 Då disiplane høyrde det, kasta dei seg ned med andletet mot jorda, gripne av redsle. 7 Men Jesus gjekk bort og rørte ved dei og sa: «Reis dykk opp, og ver ikkje redde!» 8 Og då dei såg opp, såg dei ingen utan Jesus åleine. 9 På vegen ned frå fjellet baud Jesus dei: «Fortel ikkje nokon om dette synet før Menneskesonen har stått opp frå dei døde.» 10 Då spurde disiplane: «Kvifor seier dei skriftlærde at først må Elia koma?» 11 Jesus svara: «Elia skal nok koma og setja alt i rett skikk. 12 Ja, eg seier dykk: Elia er alt komen, men dei ville ikkje vita av han og gjorde med han som dei ville. På same måten kjem dei òg til å la Menneskesonen lida.» 13 Då skjøna disiplane at han tala til dei om døyparen Johannes.

Jesus lækjer ein gut med ei vond ånd
Då dei kom ned til folket, kom det ein mann til Jesus, fall på kne for han 15 og sa: «Herre, miskunna deg over son min. Han er månesjuk og lid mykje vondt; ofte fell han i elden og ofte i vatnet. 16 Eg tok han med til
14

Jesus helbreder en gutt med en ond ånd
Da de kom ned til folkemengden, kom en mann bort til Jesus, falt på kne for ham 15 og sa: «Herre, forbarm
14

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

24

deg over sønnen min. Han er månesyk og lider forferdelig; ofte faller han inn i ilden og ofte i vannet. 16 Jeg tok ham med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» 17 Jesus svarte: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 18 Og Jesus talte myndig til ham, den onde ånden fór ut, og gutten ble frisk fra samme stund. 19 Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 20 «Fordi dere har så lite tro,» svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: 'Flytt deg herfra og dit!' – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. 21 *Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste.»†

disiplane dine, men dei kunne ikkje lækja han.» 17 Jesus svara: «Du vantruande og vrange ætt! Kor lenge skal eg vera hos dykk? Kor lenge skal eg halda ut med dykk? Kom hit med guten!» 18 Og Jesus tala myndig til han, den vonde ånda fór ut, og guten vart god att i same stunda. 19 Då disiplane vart åleine med Jesus, spurde dei han: «Kvifor kunne ikkje vi driva ut den ånda?» 20 «Fordi de har så lite tru,» svara han. «Sanneleg, eg seier dykk: Har de tru som eit sennepsfrø, kan de seia til dette fjellet: 'Flytt deg herifrå og dit!' – då skal det flytta seg, og ingen ting skal vera umogleg for dykk. 21 *Men dette slaget kan berre drivast ut med bøn og faste.†»

Jesus taler på ny om sin død og oppstandelse
Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, 23 og de skal slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet.
22

Jesus talar igjen om at han skal døy og stå opp att
Medan dei enno gjekk omkring saman i Galilea, sa Jesus til dei: «Menneskesonen skal gjevast over i hendene på menneske; 23 dei skal slå han i hel, og tredje dagen skal han reisast opp att.» Då vart dei svært sorgfulle.
22

Tempelskatten 24 De kom til Kapernaum, og de som krevde inn tempelskatten, gikk bort til Peter og spurte: «Betaler ikke mesteren deres skatt til tempelet?» 25 «Jo,» svarte Peter. Da han kom hjem, spurte Jesus før han rakk å si noe: «Simon, hva mener du om dette: Hvem er det jordens konger krever toll eller skatt av? Er det av barna sine eller av de fremmede?» 26 «Av de fremmede,» svarte han. Da sa Jesus: «Så går jo barna fri! 27 Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre! Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en sølvmynt. Den skal du gi til dem for meg og deg.»

Tempelskatten 24 Då dei vel var framme i Kapernaum, kom dei som kravde inn tempelskatten, bort til Peter og spurde: «Betaler ikkje meisteren dykkar skatt til tempelet?» 25 «Jau, det gjer han,» svara Peter. Då han kom heim, spurde Jesus, før Peter hadde sagt noko: «Kva meiner du, Simon? Kven er det kongane på jorda krev toll eller skatt av? Er det av borna sine eller av framande?» 26 «Av framande,» svara Peter. «Så går borna fri då,» sa Jesus. 27 «Men vi vil ikkje støyta dei; difor skal du gå ned til sjøen og kasta ut eit snøre. Ta den første fisken du får, og når du opnar gapet på han, finn du ein sølvmynt. Ta den og gjev han til dei for meg og deg.»

Himmelriket og de små
Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» 2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. 5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.

Himmelriket og dei små
I same stunda kom disiplane til Jesus og spurde: «Kven er den største i himmelriket?» 2 Då kalla han til seg eit lite barn, sette det midt imellom dei 3 og sa: «Sanneleg, eg seier dykk: Utan at de vender om og blir som born, kjem de ikkje inn i himmelriket. 4 Den som gjer seg sjølv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. 5 Og den som tek imot eit slikt lite barn i mitt namn, tek imot meg.

Forførelser og fristelser
Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. 7 Ve denne verden som lokker til fall! Slike forførelser må komme, men ve det mennesket som de kommer fra! 8 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. 9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å
6

Forføringar og freistingar
6 Men den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og bli søkkt i havsens djup. 7 Ve denne verda for hennar forføringar! Forføringane må koma, men ve det mennesket som dei kjem frå! 8 Om handa eller foten lokkar deg til fall, så hogg dei av og kast dei frå deg! Det er betre for deg å gå lemlesta eller halt inn til livet enn å ha to hender og to føter og bli kasta i den evige elden. 9 Og om auget lokkar deg til fall, så riv det ut og kast det frå deg! Det er betre for deg å gå einøygd inn til livet enn å ha to auge og bli kasta i helvetes eld.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

25

ha begge øyne og kastes i helvetes ild.

Sauen som gikk seg vill
Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. 11 *Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.† 12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på villstrå? 13 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 14 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.
10

Sauen som gjekk seg vill
Ta dykk i vare så de ikkje ser med forakt på ein einaste av desse små! For eg seier dykk: Dei har sine englar i himmelen som alltid ser andletet til min himmelske Far. 11 *For Menneskesonen er komen for å frelsa det som var tapt.† 12 Kva meiner de? Om ein mann har hundre sauer og ein av dei går seg vill, lèt han ikkje då dei nittini vera att i fjellet og går av stad og leitar etter den som er komen på avvegar? 13 Sanneleg, eg seier dykk: Skulle han finna sauen, då gler han seg meir over denne eine enn over dei nittini som ikkje gjekk seg vill. 14 Slik vil heller ikkje Far dykkar i himmelen at ein einaste av desse små skal gå tapt.
10

Når en bror synder
Dersom din bror gjør en synd *mot deg†, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. 17 Hvis han heller ikke hører på dem, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være for deg som en hedning eller en toller. 18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. 19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»
15

Når ein bror syndar
Syndar bror din *mot deg†, så gå til han og still han til ansvar på tomannshand! Høyrer han på deg, har du vunne bror din. 16 Men vil han ikkje høyra, så ta med deg ein eller to til, for etter to eller tre manns vitnemål skal kvar sak vera avgjord. 17 Høyrer han ikkje på dei, så sei det til forsamlinga. Men vil han ikkje høyra på forsamlinga heller, skal han vera som ein heidning eller ein tollar for deg. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Alt det de bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og alt det de løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen. 19 Like eins seier eg dykk: Dersom to av dykk her på jorda blir samde om å be om noko, kva det enn er, skal dei få det av Far min i himmelen. 20 For der to eller tre er samla i mitt namn, der er eg midt iblant dei.»
15

Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren 21 Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! 23 Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24 Da han tok fatt på oppgjøret, ble én ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25 Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26 Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: 'Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.' 27 Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. 28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: 'Betal det du skylder!' 29 Men den andre falt ned for ham og ba: 'Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.' 30 Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. 31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32 Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: 'Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. 33 Burde ikke også du ha vist

Likninga om den hardhjarta tenaren 21 Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg – og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22 Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! 23 Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24 Då han tok til med oppgjeret, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25 Han hadde ikkje noko å betala med, og herren baud at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han eigde, så gjelda kunne betalast. 26 Men tenaren fall på kne for han og bad: 'Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg alt saman.' 27 Herren fekk medkjensle med han, sleppte han fri og ettergav han skulda. 28 Då tenaren kom ut, møtte han ein medtenar som skulda han hundre denarar. Han greip medtenaren, tok strupetak på han og sa: 'Betal det du skuldar!' 29 Medtenaren fall ned for han og bad: 'Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg.' 30 Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til han hadde betalt skulda. 31 Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei svært sorgfulle. Dei gjekk til herren sin og fortalde han alt som var hendt. 32 Då kalla herren tenaren til seg att og sa til han: 'Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33 Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

26

barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?' 34 Og herren ble harm og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden. 35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

mot deg?' 34 Og herren vart harm og overgav tenaren til fangevaktarar som skulle mishandla han til han hadde betalt heile skulda. 35 Såleis skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjartet tilgjev bror sin.»

Ekteskap, skilsmisse og enslig stand
Da Jesus hadde fullført denne talen, brøt han opp fra Galilea og kom til Judea-landet bortenfor Jordan. 2 En mengde mennesker fulgte ham, og han helbredet dem der. 3 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?» 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: ' Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.' 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?» 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.» 10 Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kone, er det bedre ikke å gifte seg.» 11 Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. 12 For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gitt avkall på kjønnsliv for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»

Ekteskap, skilsmisse og einsleg stand
Då Jesus hadde fullført denne talen, tok han ut frå Galilea og drog til Judea-landet bortanfor Jordan. 2 Mykje folk følgde han, og han lækte dei der. 3 Nokre farisearar ville setja han på prøve og kom til han og spurde: «Har ein mann lov til å skilja seg frå kona si av kva grunn som helst?» 4 Han svara: «Har de ikkje lese at Skaparen frå opphavet skapte dei til mann og kvinne 5 og sa: ' Difor skal mannen forlata far og mor og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt'? 6 Så er dei ikkje lenger to; deira liv er eitt. Og det som Gud har bunde saman, det skal ikkje menneske skilja.» 7 Dei spurde han: «Kvifor har då Moses gjeve bod om at mannen skal gje kona skilsmissebrev før han kan senda henne frå seg?» 8 Jesus svara: «Fordi hjarta dykkar er så harde, gav Moses dykk lov til å skiljast frå konene dykkar. Men frå opphavet var det ikkje så. 9 Og det seier eg dykk: Den som skil seg frå kona si for noko anna enn hor, og gifter seg med ei anna, han bryt ekteskapet.» 10 Då sa disiplane til han: «Er det slik mellom mannen og kona hans, då er det betre å la vera å gifta seg.» 11 Men Jesus svara: «Dette er noko som ikkje alle kan ta inn over seg, men berre dei som har fått gåve til det. 12 For somme er evnukkar fordi dei er komne slik frå mors liv, andre fordi menneske har gjort dei til evnukkar, men det finst òg dei som avstår frå kjønnsliv for himmelriket skuld. Lat dei ta dette til seg, dei som kan.»

Jesus og barna
De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15 Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra.
13

Jesus og borna
Dei bar småborn til Jesus for at han skulle leggja hendene på dei og be; men disiplane viste dei bort. 14 Då sa Jesus: «Lat småborna vera, og hindra dei ikkje i å koma til meg! For himmelriket høyrer slike til.» 15 Og han la hendene på dei. Så drog han derifrå.
13

Jesus og den rike unge mannen
Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?» 17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det gode? Éin er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: « Du skal ikkje slå i hel, du skal ikkje bryta ekteskapet, du skal ikkje stela, du skal ikkje vitna falskt, 19 du skal æra far din og mor di, og du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige; då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men då den unge mannen høyrde det, gjekk han sorgtung bort, for han eigde mykje. 23 Då sa Jesus til disiplane: «Sanneleg, eg seier dykk: Det er vanskeleg for ein som er rik, å koma inn i himmelriket. 24 Ja, eg seier dykk: Det er lettare for ein kamel å gå gjennom eit nålauge enn for ein rik å koma
16

Jesus og den rike unge mannen
Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» 17 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» 18 «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: « Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, 19 hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» 20 «Alt dette har jeg holdt,» svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» 21 Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. 23 Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i
16

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

27

himmelriket. 24 Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» 25 Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» 26 Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» 27 Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» 28 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når verden blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. 29 Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. 30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Lignelsen om arbeiderne i vingården For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. 2 Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. 3 Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. 4 Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' 5 Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. 6 Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 7 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.' 8 Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.' 9 De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. 10 Da de første kom fram, ventet de å få mer; men også de fikk en denar. 11 De tok imot den, men murret mot jordeieren 12 og sa: 'De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.' 13 Han vendte seg til en av dem og sa: 'Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? 14 Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. 15 Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?' 16 Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.»

inn i Guds rike.» 25 Då disiplane høyrde det, vart dei heilt forstøkte og sa: «Kven kan då bli frelst?» 26 Jesus såg på dei og sa: «For menneske er det umogleg; men for Gud er alt mogleg.» 27 Då tok Peter til orde og sa: «Kva så med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg. Kva skal vi få?» 28 Jesus sa til dei: «Sanneleg, eg seier dykk: Når verda skal fødast på nytt og Menneskesonen sit på kongsstolen sin i herlegdom, då skal de òg, som har følgt meg, sitja på tolv troner og dømma dei tolv Israelsættene. 29 Og alle som har forlate hus eller brør eller systrer eller far eller mor eller born eller åkrar for mitt namn skuld, skal få det att hundre gonger og arva evig liv. 30 Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.

Likninga om arbeidarane i vingarden Himmelriket kan liknast med ein jordeigar som gjekk ut tidleg om morgonen for å leiga arbeidsfolk til vingarden sin. 2 Han vart samd med arbeidarane om ein denar for dagen og sende dei bort i vingarden. 3 Så gjekk han ut omkring den tredje timen og fekk sjå nokre andre som stod ledige på torget. 4 Han sa til dei: 'Gå bort i vingarden, de òg! Så skal eg gje dykk det som rett er.' 5 Og dei gjekk. Sidan gjekk han ut omkring den sjette og den niande timen og gjorde like eins. 6 Då det leid til den ellevte timen, gjekk han ut att og fann endå nokre som stod der. Han seier til dei: 'Kvifor står de her arbeidslause heile dagen?' 7 'Fordi ingen har leigt oss,' svara dei. Då sa han: 'Gå bort i vingarden, de òg.' 8 Då det leid til kvelds, sa vingardseigaren til forvaltaren sin: 'Kall fram arbeidsfolket og lat dei få løna si! Ta til med dei siste og hald fram til dei første.' 9 Så kom dei som var leigde omkring den ellevte timen, og fekk ein denar kvar. 10 Då dei første kom, venta dei å få meir; men dei fekk kvar sin denar, dei òg. 11 Dei tok imot pengane, murra mot jordeigaren 12 og sa: 'Dei som kom sist, har ikkje arbeidd meir enn ein time, og så set du dei likt med oss som har slite og sveitta heile dagen!' 13 Han sa til ein av dei: 'Ven, eg gjer deg ikkje urett. Var vi ikkje samde om ein denar? 14 Ta ditt og gå! Men eg vil gje han som kom sist, like mykje som deg. 15 Har eg ikkje lov å gjera som eg vil med det som er mitt? Eller ser du med vonde auge på at eg er god?' 16 Såleis skal dei siste bli dei første og dei første dei siste.»

Jesus taler for tredje gang om sin død og oppstandelse
Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de tolv disiplene til side og sa til dem: 18 «Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden 19 og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»
17

Jesus talar tredje gongen om at han skal døy og stå opp att
Jesus drog no opp til Jerusalem. På vegen tok han dei tolv disiplane til sides og sa til dei: 18 «Sjå, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesonen skal gjevast over til overprestane og dei skriftlærde. Dei skal dømma han til døden 19 og gje han over til heidningane, så han blir spotta, piska og krossfest. Og tredje dagen skal han reisast opp.»
17

Ikke herske, men tjene
Da kom Sebedeus-sønnenes mor til ham sammen med begge sønnene, kastet seg ned for ham og ville be ham om noe. 21 «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun
20

Ikkje råda, men tena
Då kom mor til Sebedeus-sønene til han med sønene sine og fall på kne for å be han om noko. 21 «Kva er det
20

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

28

svarte: «Si at disse mine to sønner skal få sitte ved din side i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» 22 Men Jesus sa: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi,» svarte de. 23 Han sa: «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min Far har gjort i stand for.» 24 Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. 25 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormennene styrer dem med hard hånd. 26 Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, 27 og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. 28 Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

du vil?» spurde han. Ho svara: «Lov meg at desse to sønene mine skal få sitja ved sida av deg i riket ditt, den eine på høgre og den andre på venstre sida.» 22 «De veit ikkje kva de bed om,» sa Jesus. «Kan de drikka det begeret eg skal drikka?» «Det kan vi,» svara dei. 23 Då sa han: «Mitt beger skal de drikka, men kven som skal sitja på mi høgre og venstre side, er det ikkje mi sak å avgjera. Der skal dei sitja som Far min har gjort i stand for.» 24 Då dei ti andre høyrde dette, vart dei sinte på dei to brørne. 25 Men Jesus kalla dei til seg og sa: «De veit at fyrstane over folka undertrykkjer dei, og at stormennene styrer med hard hand. 26 Men slik skal det ikkje vera blant dykk. Den som vil bli stor mellom dykk, skal vera tenaren dykkar; 27 og den som vil vera den første av dykk, skal vera slaven dykkar. 28 Menneskesonen er heller ikkje komen for å la seg tena, men for sjølv å tena og gje livet sitt til løysepenge for mange.»

Jesus helbreder to blinde
Da de dro ut av Jeriko, fulgte mye folk med ham. 30 Ved veien satt to blinde, og da de fikk høre at Jesus gikk forbi, ropte de: «Forbarm deg over oss, Herre, du Davids sønn!» 31 Folk snakket strengt til dem og ba dem tie stille, men de ropte bare enda høyere: «Forbarm deg over oss, Herre, du Davids sønn!» 32 Da stanset Jesus, ba dem komme og spurte dem: «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» 33 De svarte: «Herre, la øynene våre bli åpnet!» 34 Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres. Straks kunne de se, og de fulgte ham.
29

Jesus lækjer to blinde
Då dei tok ut frå Jeriko, følgde det mykje folk med han. 30 Ved vegen sat det to blinde, og då dei høyrde at Jesus gjekk framom, ropa dei: «Herre, du Davids son, miskunna deg over oss!» 31 Folket tala hardt til dei og bad dei teia, men dei ropa endå høgare: «Herre, du Davids son, miskunna deg over oss!» 32 Då stansa Jesus, kalla på dei og sa: «Kva vil de at eg skal gjera for dykk?» 33 «Lat auga våre bli opna, Herre!» svara dei. 34 Jesus fekk inderleg medkjensle med dei og rørte ved auga deira. Straks kunne dei sjå, og dei følgde han.
29

JESU MØTE MED JERUSALEM (Kap. 21–23)

JESUS KJEM TIL JERUSALEM (Kap. 21–23)

Jesus rir inn i Jerusalem
Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: 'Herren har bruk for dem.' Da skal han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: 5 Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, og på trekkdyrets fole. 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar grener av trærne og strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! 10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

Jesus rid inn i Jerusalem
Då dei nærma seg Jerusalem og var komne til Betfage ved Oljeberget, sende Jesus to disiplar i veg 2 og sa til dei: «Gå inn i den landsbyen som ligg framfor dykk! Der skal de straks finna eit esel som står bunde og har ein fole hos seg. Desse skal de løysa og leia til meg. 3 Og om nokon kjem med spørsmål, då skal de svara: 'Herren har bruk for dei.' Då sender han dei hit med ein gong.» 4 Dette hende for at det skulle oppfyllast, det som er tala gjennom profeten: 5 Sei til Sions dotter: Sjå, kongen din kjem til deg, audmjuk rid han på eit esel, og på folen til eit trekkdyr. 6 Disiplane gjekk av stad og gjorde som Jesus hadde sagt. 7 Dei henta eselet og folen. Så la dei kappene sine på dei, og han sette seg oppå. 8 Mange i folkehopen breidde kappene sine på vegen, andre hogg greiner av trea og strødde på vegen. 9 Og folket som gjekk føre, og dei som følgde etter, ropa: Hosianna, Davids son! Velsigna vere han som kjem i Herrens namn! Hosianna i det høgste! 10 Då han drog inn i Jerusalem, vart det uro i heile byen, og dei spurde: «Kven er dette?» 11 Og folkehopen svara: «Det er profeten Jesus frå Nasaret i Galilea.»

Tempelet skal være et bønnens hus
12

Tempelet skal vera eit bønehus
Så gjekk Jesus inn på tempelplassen og dreiv ut alle som selde og kjøpte der. Han velte borda til
12

Jesus gikk så inn på tempelplassen og jaget ut alle

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

29

dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: ' Mitt hus skal kalles et bønnens hus.' Men dere gjør det til en røverhule.» 14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15 Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja,» svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!» 17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

pengevekslarane og benkene til dei som selde duer 13 og sa til dei: «Det står skrive: ' Mitt hus skal kallast eit bønehus.' Men de gjer det til ei røvarhole.» 14 På tempelplassen kom nokre blinde og lamme til han, og han lækte dei. 15 Men då overprestane og dei skriftlærde såg undera han gjorde, og høyrde borna som ropa i heilagdomen: «Hosianna, Davids son!» vart dei arge 16 og sa til han: «Høyrer du kva dei seier?» «Ja,» svara Jesus. «Har de aldri lese dette ordet: Frå munnen på småborn og spedborn har du late lovsong lyda!» 17 Så gjekk han frå dei og ut av byen, til Betania. Der var han om natta.

Fikentreet uten frukt
Da han tidlig neste morgen var på vei inn til byen, ble han sulten. 19 Han fikk se et fikentre ved veien og gikk bort til det, men fant ikke annet enn blad. Da sa han til treet: «Aldri mer skal du bære frukt.» Med det samme visnet treet. 20 Disiplene undret seg da de så det, og spurte: «Hvordan kunne treet visne så brått?» 21 Jesus svarte dem: «Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Også om dere sier til dette fjellet: 'Løft deg og kast deg i havet!' så skal det skje. 22 Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få, når dere ber med tro.»
18

Fikentreet som ikkje bar frukt
Då Jesus tidleg om morgonen var på veg tilbake til byen, vart han svolten. 19 Han fekk sjå eit fikentre ved sida av vegen og gjekk bort til det, men fann ikkje anna enn lauv. Då sa han til treet: «Aldri meir skal du bera frukt.» Og straks visna fikentreet. 20 Disiplane undra seg då dei såg det, og sa: «Korleis hadde det seg at fikentreet visna så brått?» 21 Jesus svara: «Sanneleg, eg seier dykk: Dersom de har tru og ikkje tvilar, skal de ikkje berre kunna gjera det som eg gjorde med fikentreet. Nei, endå om de seier til dette fjellet: 'Lyft deg opp og kast deg i havet', så skal det skje. 22 Og alt de bed om i bønene dykkar, skal de få, når de bed med tru.»
18

Jesu fullmakt
Så gikk han inn på tempelplassen, og mens han underviste, kom overprestene og folkets eldste til ham og spurte: «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten?» 24 Men Jesus sa til dem: «Jeg har også noe å spørre dere om. Svarer dere meg på det, skal jeg si dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette. 25 Johannes-dåpen, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker?» De drøftet det med hverandre og sa: «Om vi svarer: 'Fra himmelen', vil han si: 'Hvorfor trodde dere ham da ikke?' 26 Men om vi svarer: 'Fra mennesker', er vi redde for hva folkemengden kan gjøre, for alle mener at Johannes var en profet.» 27 Så svarte de: «Vi vet ikke.» Da sa han til dem: «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette!
23

Jesu fullmakt
Så gjekk Jesus inn på tempelplassen. Og medan han underviste folket, kom overprestane og dei eldste i folket til han og spurde: «Kva fullmakt har du til å gjera dette? Og kven har gjeve deg denne fullmakta?» 24 Jesus sa til dei: «Eg har òg eit spørsmål til dykk. Svarar de meg på det, skal eg seia dykk kva fullmakt eg har til å gjera dette. 25 Johannes-dåpen, kvar var den ifrå? Frå himmelen eller frå menneske?» Dei samrådde seg med kvarandre og sa: «Svarar vi: 'Frå himmelen', vil han seia: 'Kvifor trudde de han då ikkje?' 26 Og svarar vi: 'Frå menneske', er vi redde for kva folket vil gjera, for alle held Johannes for ein profet.» 27 Difor svara dei: «Det veit vi ikkje.» Då sa Jesus til dei: «Så seier heller ikkje eg til dykk kva fullmakt eg har til å gjera dette.
23

Lignelsen om de to sønnene 28 Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: 'Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.' 29 'Nei, jeg vil ikke,' svarte han. Men senere angret han og gikk. 30 Faren gikk så til den andre og sa det samme til ham. 'Ja, herre, det skal jeg,' svarte han. Men han gikk ikke. 31 Hvem av disse to gjorde som faren ville?» «Den første,» svarte de. Da sa Jesus til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere. 32 For Johannes kom og viste dere veien til rettferdighet, men dere trodde ham ikke. Tollerne og horene, derimot, de trodde ham. Men dere – selv om dere så dette, angret dere ikke da heller, slik at dere trodde ham.

Likninga om dei to sønene 28 Men kva meiner de om dette: Det var ein mann som hadde to søner. Han gjekk til den eine og sa: 'Gå bort i vingarden og arbeid der i dag, guten min!' 29 'Nei, eg vil ikkje,' svara han. Men sidan angra han og gjekk. 30 Så gjekk faren til den andre og bad han om det same. 'Ja, herre,' svara han; men han gjekk ikkje. 31 Kven av dei to gjorde som faren ville?» «Den første,» svara dei. Då sa Jesus til dei: «Sanneleg, eg seier dykk: Tollarar og horer kjem før inn i Guds rike enn de. 32 For Johannes kom og viste dykk vegen til rettferda, men de trudde han ikkje. Tollarane og horene, derimot, dei trudde han. Men de – endå de såg dette, angra de ikkje då heller, så de trudde han.

Likninga om vinbøndene og arvingen
Høyr ei anna likning: Det var ein jordeigar som planta ei vinmark. Han sette gjerde rundt, hogg ut ei vinpresse
33

Lignelsen om vinbøndene og arvingen

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

30

Hør en annen lignelse: En jordeier plantet en vinmark og satte opp et gjerde rundt den, hogg ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønder og reiste ut av landet. 34 Da det nærmet seg innhøstingstiden, sendte han tjenerne sine til bøndene for å få avlingen sin. 35 Men de grep tjenerne og skamslo en av dem, drepte en annen og steinet en tredje. 36 Siden sendte han andre tjenere, flere enn første gangen, men de gjorde det samme med dem. 37 Til slutt sendte han sønnen sin til dem, for han tenkte: 'Sønnen min vil de vel ha respekt for.' 38 Men da vinbøndene fikk se sønnen, sa de til hverandre: 'Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår.' 39 Dermed grep de ham, kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel. 40 Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vinbøndene?» 41 De svarte: «Disse onde menneskene skal han gi en ond død og forpakte bort vingården til andre, som gir ham frukten til rett tid.» 42 Da sa Jesus til dem: «Har dere aldri lest i skriftene: Steinen som bygningsmennene vraket, den er blitt til hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. 43 Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. 44 Og den som faller mot denne steinen, skal bli knust. Men den som steinen faller på, skal bli smadret.» 45 Da overprestene og fariseerne hørte lignelsene hans, skjønte de at det var dem han siktet til. 46 De ville gjerne ha grepet ham, men de var redde for folkemengden, som holdt ham for å være en profet.
33

der og bygde eit vakttårn. Så leigde han vingarden bort til nokre vinbønder og drog utanlands. 34 Då det nærma seg innhaustingstida, sende han tenarane sine til bøndene for å få avlinga si. 35 Men dei greip tenarane: ein skamslo dei, ein drap dei, og ein steina dei. 36 Sidan sende han andre tenarar, fleire enn første gongen, men dei gjorde det same med dei. 37 Til slutt sende han son sin til dei; for han tenkte: 'Son min har dei nok vørdnad for.' 38 Men då vinbøndene fekk sjå sonen, sa dei til kvarandre: 'Der har vi arvingen. Kom, lat oss slå han i hel, så blir arven vår.' 39 Så tok dei han, kasta han ut av vingarden og slo han i hel. 40 Når no vingardsherren kjem, kva skal han då gjera med desse bøndene?» 41 «Ein vond død skal han gje desse vonde menneska,» svara dei, «og vingarden skal han leiga ut til andre, som gjev han avlinga i rett tid.» 42 Då sa Jesus til dei: «Har de aldri lese i skriftene: Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. Det er Herrens eige verk, og det er underfullt i våre auge. 43 Difor seier eg dykk: Guds rike skal takast ifrå dykk og gjevast til eit folk som ber dei fruktene som høyrer riket til. 44 Den som fell mot denne steinen, skal bli sundslegen. Men den som steinen fell på, skal bli knust.» 45 Då overprestane og farisearane høyrde likningane hans, skjøna dei at det var dei han sikta til. 46 Dei ville gjerne ha gripe han, men torde ikkje for folket, som heldt han for ein profet.

Lignelsen om kongesønnens bryllup
Igjen talte Jesus til dem i lignelser: 2 «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. 3 Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. 4 Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbudte: 'Festmåltidet har jeg gjort i stand, oksene og gjøkalvene er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!' 5 Men de brydde seg ikke om det; en gikk til sin åker og en annen til sin forretning. 6 Resten av dem la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem i hjel. 7 Da ble kongen harm og sendte ut sine tropper, som drepte disse morderne og brente byen deres. 8 Så sa han til tjenerne: Alt er ferdig til bryllupet, men de innbudte var ikke verdige. 9 Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllupet alle dere finner. 10 Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde og gode, og bryllupssalen ble full av gjester. 11 Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. 12 Han spurte ham: 'Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?' Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: 'Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.' 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.»

Likninga om bryllaupet for kongssonen
Så tok Jesus til orde att og tala til dei i likningar: 2 «Himmelriket kan liknast med ein konge som skulle halda bryllaup for son sin. 3 Han sende ut tenarane sine for å kalla dei innbedne til bryllaupet. Men dei ville ikkje koma. 4 Då sende han ut andre tenarar og sa: 'Sei til dei innbedne: Festmåltidet har eg stelt til, oksane mine og gjøkalvane er slakta, og alt er ferdig. Kom til bryllaupet!' 5 Men dei brydde seg ikkje om det; ein gjekk ut på åkeren sin og ein annan til handelen sin. 6 Dei andre greip tenarane hans, mishandla dei og slo dei i hel. 7 Då vart kongen harm. Han sende ut troppane sine og gjorde ende på desse mordarane og brende byen deira. 8 Så sa han til tenarane: 'Alt er ferdig til bryllaupet, men dei bedne var ikkje verdige. 9 Gå difor ut på vegskilja og be til bryllaups alle de finn.' 10 Så gjekk tenarane ut på vegane og bad i hop alle dei fann, både vonde og gode, og bryllaupssalen vart full av gjester. 11 Då kongen kom inn for å sjå til gjestene, fekk han auge på ein som ikkje var bryllaupskledd. 12 Kongen seier til han: 'Ven, korleis er du komen inn her utan bryllaupsklede?' Men han tagde. 13 Då sa kongen til tenarane: 'Bind hendene og føtene hans og kast han ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner!' 14 For mange er kalla, men få er utvalde.»

Er det tillatt å betale skatt til keiseren?
15

Er det rett å svara skatt til keisaren?
Då gjekk farisearane bort og vart samde om at dei ville fanga han i ord. 16 Dei sende disiplane sine til han i
15

Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

31

fange ham i ord. 16 De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du alltid er sann og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. 17 Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» 18 Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? 19 Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, 20 og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» 21 «Keiseren,» svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» 22 De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei.

lag med nokre herodianarar og lét dei seia: «Meister, vi veit at du alltid held deg til sanninga og lærer sant om Guds veg. Du bryr deg ikkje om kva andre meiner, for du gjer ikkje skilnad på folk. 17 Sei oss kva du meiner: Er det rett å svara skatt til keisaren, eller er det ikkje?» 18 Men Jesus merka vondskapen og sa: «De hyklarar, kvifor set de meg på prøve? 19 Vis meg mynten som skatten skal betalast med!» Dei gav han ein denar. 20 «Kven har biletet og namnet sitt her?» spurde han. 21 «Keisaren,» svara dei. Då sa han til dei: «Så gjev då keisaren det som keisarens er, og Gud det som Guds er.» 22 Då dei høyrde det, undra dei seg, og dei lét han vera og gjekk sin veg.

De dødes oppstandelse
Samme dag kom noen saddukeere til ham; det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål: 24 «Mester,» sa de, «Moses har sagt: ' Dersom en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med enken for å holde brorens ætt oppe.' 25 Nå var det sju brødre hos oss. Den eldste giftet seg, men døde barnløs og etterlot sin kone til broren. 26 På samme måte gikk det med den nest eldste, og med den tredje, ja, med alle sju. 27 Sist av dem alle døde kvinnen. 28 Når de så står opp igjen, hvem av de sju skal da ha henne som kone? Alle har jo vært gift med henne.» 29 Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. 30 For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen. 31 Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier: 32 ' Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!' Han er ikke en Gud for døde, men for levende.» 33 Folkemengden som hørte dette, var full av undring over hans lære.
23

Oppstoda frå dei døde
Same dagen kom det nokre saddukearar til Jesus; det er dei som seier at dei døde ikkje skal stå opp. Og dei la fram for han dette spørsmålet: 24 «Meister, Moses har sagt: ' Om ein mann døyr barnlaus, skal bror hans gifta seg med enkja og halda oppe ætta til bror sin.' 25 No var det ein gong sju brør hos oss. Den eine gifte seg, men døydde ei tid etter; han hadde ikkje born og lét etter seg kona si til broren. 26 Det same hende med den andre og den tredje, ja, med alle sju. 27 Sist av alle døydde kvinna. 28 Når dei så står opp att, kven av dei sju skal då ha henne til kone? Alle har då vore gifte med henne.» 29 Jesus svara: «De er på ville vegar fordi de ikkje kjenner skriftene og heller ikkje Guds makt. 30 For etter oppstoda er det ingen som gifter seg eller blir bortgifte; nei, dei er som englane i himmelen. 31 Men om oppstoda frå dei døde, har de ikkje lese kva Gud har tala til dykk når han seier: 32 ' Eg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!' Han er ikkje ein Gud for døde, men for levande.» 33 Då folket høyrde dette, vart dei fulle av undring over læra hans.
23

De to store bud
Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»
34

Dei to store boda
Då farisearane fekk høyra at Jesus hadde fått saddukearane til å teia, kom dei saman. 35 Og ein av dei, ein lovkunnig, ville setja han på prøve og spurde: 36 «Meister, kva bod er det største i lova?» 37 Han svara: «' Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit.' 38 Dette er det største og første bodet. 39 Men det andre er like stort: ' Du skal elska nesten din som deg sjølv.' 40 På desse to boda kviler heile lova og profetane.»
34

Hvem Messias er
Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: 42 «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David,» svarte de. 43 Jesus sa: «Hvordan kan da David i Ånden kalle ham herre? Han sier jo: 44 ' Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.' 45 Når David altså kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» 46 Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer.
41

David og Messias
Medan farisearane var samla, spurde Jesus dei: 42 «Kva meiner de om Messias? Kven er han son til?» «David,» svara dei. 43 Jesus sa: «Korleis kan då David i Anden kalla han herre når han seier: 44 ' Herren sa til min herre: Set deg ved mi høgre hand til eg får lagt dine fiendar under dine føter.' 45 Om no David kallar han herre, korleis kan han då vera Davids son?» 46 Men ingen kunne svara han eit ord. Og frå den dagen våga ikkje nokon å spørja han meir.
41

Jesus åtvarar mot dei skriftlærde og Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru 32

Jesus advarer mot de skriftlærde og fariseerne
Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. 4 De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på folks skuldrer, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. 5 Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør sine bønneremmer brede og minneduskene store. 6 De elsker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, 7 og de ser gjerne at folk hilser dem på torget og kaller dem 'rabbi'. 8 Men dere skal ikke la noen kalle dere 'rabbi', for én er deres mester, og dere er alle søsken. 9 Og dere skal ikke kalle noen her på jorden 'far', for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere 'lærere', for én er deres lærer: Kristus. 11 Den største blant dere skal være deres tjener. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

farisearane
Sidan tala Jesus til folket og til disiplane sine og sa: 2 «På stolen til Moses sit dei skriftlærde og farisearane. 3 Alt det dei seier til dykk, skal de gjera og halda; men etter gjerningane deira skal de ikkje retta dykk. For det dei seier, gjer dei ikkje. 4 Dei bind bører som er for tunge til å bera, og legg på akslene til folk, men sjølve vil dei ikkje røra dei med ein finger. 5 Alle sine gjerningar gjer dei så folk skal sjå det. Dei gjer sine bønereimar breie og sine minneduskar store. 6 Dei likar å ha heidersplassane i gjestebod og sitja fremst i synagogane, 7 og dei vil gjerne at folk skal helsa dei på torget og kalla dei rabbi. 8 Men de skal ikkje la nokon kalla dykk rabbi; for det er éin som er meisteren dykkar, og de er alle sysken. 9 Og kalla ikkje nokon her på jorda far; for de har berre éin Far, han som er i himmelen. 10 Lat heller ikkje nokon kalla dykk lærarar; for de har éin lærar: Kristus. 11 Den største av dykk skal vera tenaren dykkar. 12 Den som set seg sjølv høgt, skal setjast lågt, og den som set seg sjølv lågt, skal setjast høgt.

Verop over dei skriftlærde og farisearane
Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De stengjer himmelriket for folk. Sjølve går de ikkje inn, og dei som vil gå inn, hindrar de. 14 *Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De et enkjer ut av huset og held lange bøner for syns skuld. Difor skal de få så mykje hardare dom.† 15 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De dreg land og strand rundt for å vinna ein einaste proselytt, og når det har lukkast, gjer de han til ein som fortener helvete dobbelt så mykje som de sjølve. 16 Ve dykk, blinde rettleiarar, som seier: 'Sver du ved tempelet, har det ikkje noko å seia; men sver du ved gullet i tempelet, er eiden bindande.' 17 Blinde dårar! Kva er størst, gullet, eller tempelet som gjer gullet heilagt? 18 Og like eins: 'Sver du ved altaret, har det ikkje noko å seia; men sver du ved offergåva som ligg på altaret, er eiden bindande.' 19 Kor blinde de er! Kva er størst, offergåva, eller altaret som gjer gåva heilag? 20 Den som sver ved altaret, sver både ved det og ved alt som ligg på det. 21 Og den som sver ved tempelet, sver både ved det og ved han som bur i det. 22 Og den som sver ved himmelen, sver ved Guds kongsstol og ved han som sit på den. 23 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De gjev tiend av mynte og anis og karve, men bryr dykk ikkje om det som veg meir i lova: rettferd, miskunn og truskap. Det éine skulle gjerast og det andre ikkje vera ugjort. 24 Blinde rettleiarar! De siler av myggen, men svelgjer kamelen. 25 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De gjer skåler og fat reine utanpå, men inni er dei fulle av grisk og grådig lyst. 26 Blinde farisearar! Gjer først skåla rein inni, så blir ho rein utanpå òg! 27 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De liknar kvitkalka graver. Utanpå er dei fine å sjå på, men inni er dei fulle av daudingbein og allslags ureinskap. 28 Slik er det med dykk òg: Utanpå, i andres auge, ser de rettferdige ut, men inni er de fulle av hykleri og urett. 29 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De
13

Verop over de skriftlærde og fariseerne
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn. 14 *Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få desto hardere dom.† 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv. 16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Å sverge ved tempelet betyr ingen ting, men å sverge ved gullet i tempelet, det forplikter. 17 Blinde dårer! Hva er størst: gullet, eller tempelet som gjør gullet hellig? 18 Og videre sier dere: Å sverge ved alteret betyr ingen ting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter. 19 Så blinde dere er! Hva er størst: offergaven, eller alteret som gjør gaven hellig? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, sverger både ved det og ved alt som ligger på det. 21 Og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. 22 Og den som sverger ved himmelen, sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen! 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær. 26 Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren! 27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet. 28 Slik er det også med dere: Utvendig, i
13

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

33

folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett. 29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige, og sier: 30 'Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.' 31 Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. 32 Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? 34 Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35 Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. 36 Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt!

byggjer gravminne over profetane og pryder gravene til dei rettferdige og seier: 30 'Hadde vi vore til då fedrane våre levde, då hadde vi ikkje gjort oss medskuldige i blodet til profetane.' 31 Slik vitnar de sjølve at de er born av dei som slo profetane i hel. 32 Hald fram som fedrane dykkar til målet er fullt. 33 Slangar og ormeyngel! Korleis kan de rømma unna dommen til helvete? 34 Difor sender eg profetar og vismenn og skriftlærde til dykk. Somme av dei kjem de til å drepa og krossfesta, somme kjem de til å piska i synagogane dykkar og forfølgja frå by til by. 35 Slik skal straffa koma over dykk for alt det skuldlause blodet som har runne på jorda, frå den rettferdige Abels blod til blodet frå Sakarja, son av Barakia, han som de slo i hel mellom tempelet og altaret. 36 Sanneleg, eg seier dykk: Over denne ætta skal det koma alt saman.

Klage over Jerusalem
Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetane og steinar dei som er sende til deg! Kor ofte ville eg ikkje samla borna dine som ei høne samlar kyllingane under vengene sine. Men de ville ikkje. 38 Så høyr: Huset dykkar skal bli audt og forlate! 39 For eg seier dykk: De får aldri sjå meg att før de seier: ' Velsigna vere han som kjem i Herrens namn!'»
37

Klage over Jerusalem
Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. 38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ' Velsignet være han som kommer i Herrens navn!'»
37

JESUS TALER OM DE TIDER SOM SKAL KOMME (Kap. 24–25)

JESUS TALAR OM TIDENE SOM SKAL KOMA (Kap. 24–25)

Tempelet skal ødelegges
Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. 2 Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»

Tempelet skal øydeleggjast
Så gjekk Jesus bort frå tempelet. Då han var på veg ut, kom disiplane til han og peika på tempelbygningane. 2 Men han sa: «Ja, ser de alt dette! Sanneleg, eg seier dykk: Her skal ikkje liggja att stein på stein, alt skal rivast ned.»

Trengselstiden begynner
Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» 4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: 'Jeg er Messias!' Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. 9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
3

Trengselstida tek til
3 Då han sat på Oljeberget og disiplane var åleine med han, kom dei til han og spurde: «Sei oss: Når skal dette henda? Og kva er teiknet på di atterkome og enden på verda?» 4 Jesus tok til orde og sa: «Ta dykk i akt så ingen fører dykk vill! 5 For mange skal koma i mitt namn og seia: 'Eg er Messias.' Og dei skal føra mange på villspor. 6 De skal høyra om krig, og det skal gå rykte om krig. Sjå til at de ikkje lèt dykk skremma! For dette må henda; men enno er ikkje enden komen. 7 Folk skal reisa seg mot folk og rike mot rike, og det skal vera hungersnaud og jordskjelv på stad etter stad. 8 Men alt dette er berre byrjinga på fødselsriene. 9 Då skal dei gje dykk over til forfølging og slå dykk i hel. Ja, alle folk skal hata dykk for mitt namn skuld. 10 Mange skal då falla frå, og dei skal svika kvarandre og hata kvarandre. 11 Mange falske profetar skal stiga fram og føra mange vill. 12 Og fordi lovløysa har vorte så stor, skal kjærleiken kolna hos dei fleste. 13 Men den som held ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnast i heile verda til vitnemål for alle folkeslag, og så skal enden koma.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

34

Den store trengsel
Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted – forstå det, den som leser! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært siden verdens begynnelse og fram til i dag, og heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.
15

Den store trengsla
Når de då ser at det motbydelege som øydelegg, som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – forstå det, den som les! 16 – då må dei som er i Judea, rømma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Ve dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men be om at de må sleppa å rømma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det koma ei trengselstid så stor som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri skal bli. 22 Og vart ikkje desse dagane avkorta, kom ikkje noko menneske til å bli frelst. Men for dei utvalde skuld skal desse dagane gjerast kortare.
15

Når Menneskesønnen kommer
Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles. 29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyermed stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.
23

Når Menneskesonen kjem
Om nokon då seier til dykk: 'Sjå her er Messias', eller: 'Der er han', så tru det ikkje! 24 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd. 25 Merk dykk at eg har sagt det på førehand! 26 Seier dei då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje. 27 Som når lynet går ut frå aust og lyser like til vest, slik skal det vera når Menneskesonen kjem. 28 Der åtselet er, vil gribbane samlast. 29 Så snart denne trengselstida er over, skal sola formørkjast og månen mista sitt lys. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrommet bli rokka. 30 Då skal teiknet til Menneskesonen syna seg på himmelen, då skal alle folk på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan basunen ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå dei fire verdshjørna, frå den eine enden av himmelen til den andre.
23

Lær av fikentreet!
Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. 34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Far.
32

Lær av fikentreet!
Lær av ei samanlikning med fikentreet: Når det kjem sevje i greinene og lauvet sprett, då veit de at sommaren er nær. 33 Like eins veit de at han er nær, ja, rett utfor døra, når de ser alt dette. 34 Sanneleg, eg seier dykk: Denne ætta skal ikkje forgå før alt dette hender. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikkje englane i himmelen og heller ikkje Sonen, berre Far.
32

Vær forberedt!
Som det var i Noahs dager, slik skal det være ved Menneskesønnens komme. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal Menneskesønnens komme være. 40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen. 42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 44 Derfor må også dere være
37

Ver førebudde!
Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem. 38 I tida før storflaumen åt og drakk dei, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka, 39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle. Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem. 40 Då skal to menn vera ute på marka; éin blir henta, éin blir att. 41 To kvinner skal mala saman på kverna; éi blir henta, éi blir att. 42 Så vak då! For de veit ikkje kva dag Herren dykkar kjem. 43 Men det skal de vita: Dersom herren i huset visste kva tid på natta tjuven kom, så ville han vaka og ikkje la han bryta seg inn i huset. 44 Difor skal de vera førebudde, de òg! For Menneskesonen kjem i ein time
37

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

35

forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 45 Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rette tid? 46 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 48 Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: 'Det varer lenge før min herre kommer', 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og han skal hogge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner. Lignelsen om brudepikene Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. 6 Men ved midnatt lød et rop: 'Brudgommen kommer! Gå og møt ham!' 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: 'Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.' 9 'Nei,' svarte de kloke, 'det blir ikke nok både til oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!' 10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: 'Herre, herre, lukk opp for oss!' 12 Men han svarte: 'Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.' 13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

de ikkje ventar det. 45 Kven er den trugne og kloke tenaren som herren har sett over tenestefolket sitt for å gje dei mat i rett tid? 46 Lukkeleg er den tenaren som herren finn i arbeid med dette når han kjem tilbake! 47 Sanneleg, eg seier dykk: Herren skal setja han over alt det han eig. 48 Men set at det er ein dårleg tenar som seier til seg sjølv: 'Herren min dryger nok lenge enno', 49 og så tek til å slå dei andre tenarane og eta og drikka i lag med stordrikkarar. 50 Då skal herren hans koma ein dag han ikkje ventar og ein time han ikkje veit av, 51 hogga han ned og la han få dela lagnad med hyklarane. Der skal dei gråta og skjera tenner. Likninga om dei ti brudejentene Då kan himmelriket liknast med ti brudejenter som tok oljelampene sine og gjekk ut for å møta brudgomen. 2 Fem av dei var uforstandige, og fem var kloke. 3 Då dei uforstandige tok lampene sine, tok dei ikkje olje med seg. 4 Men dei kloke tok olje med seg i kanner saman med lampene sine. 5 Då det drygde før brudgomen kom, vart dei alle trøytte og sovna. 6 Men midt på natta høyrdest eit rop: 'Brudgomen kjem! Gå og møt han!' 7 Då vakna alle brudejentene og stelte lampene sine. 8 Og dei uforstandige sa til dei kloke: 'Gjev oss litt olje. Lampene våre sloknar.' 9 'Nei,' svara dei kloke, 'vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve.' 10 Medan dei var borte for å kjøpa, kom brudgomen. Dei som var ferdige, gjekk saman med han inn til bryllaupet, og døra vart stengd. 11 Ei stund etter kom dei andre brudejentene og sa: 'Herre, herre, lat opp for oss!' 12 Men han svara: 'Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje.' 13 Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.

Lignelsen om talentene 14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: 15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. 16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. 19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: 'Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.' 21 Hans herre svarte: 'Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!' 22 Også han med to talenter kom fram og sa: 'Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.' 23 Hans herre svarte: 'Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!' 24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: 'Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd

Likninga om talentane 14 Det er som då ein mann skulle fara utanlands. Han kalla til seg tenarane sine og overlét dei det han eigde. 15 Éin gav han fem talentar, ein annan to og den tredje ein talent – etter som kvar dugde til. Så drog han ut av landet. 16 Han som hadde fått fem talentar, tok straks til å handla med dei og tente fem til. 17 Han med to gjorde det same og tente to til. 18 Men han som hadde fått ein talent, gjekk bort og grov eit hol i jorda og gøymde pengane frå herren sin. 19 Då det hadde gått ei lang tid, kom herren heim att og ville halda rekneskap med tenarane sine. 20 Han som hadde fått fem talentar, kom fram og hadde med seg fem til og sa: 'Herre, du gav meg fem talentar; sjå, eg har tent fem til.' 21 Då sa herren til han: 'Bra, du gode og trugne tenar! Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!' 22 Så kom han med to talentar fram og sa: 'Herre, du gav meg to talentar; sjå, eg har tent to til.' 23 'Bra, du gode og trugne tenar!' svara herren. 'Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!' 24 Han som hadde fått ein talent, kom òg fram og sa: 'Herre, eg visste at du er ein hard mann, som haustar der du ikkje sådde, og sankar der du ikkje strøydde ut. 25

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

36

ut. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.' 26 Men herren svarte ham: 'Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! 29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.' Dommen 31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. 34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.' 37 Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' 40 Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.' 41 Så skal han si til dem på venstre side: 'Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.' 44 Da skal de svare: 'Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?' 45 Da skal han svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.' 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Difor vart eg redd og gjekk bort og gøymde talenten din i jorda. Sjå her har du ditt.' 26 Då sa herren til han: 'Du dårlege og late tenar! Du visste at eg haustar der eg ikkje sådde, og sankar der eg ikkje strøydde ut. 27 Då burde du ha gjeve pengane mine til dei som driv med utlån; så hadde eg fått dei att med renter når eg kom heim. 28 Ta difor talenten frå han og gjev han til den som har ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han har. 30 Kast den duglause tenaren ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.' Dommen 31 Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på trona i sin herlegdom. 32 Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjetar skil sauene frå geitene, 33 og setja sauene på si høgre side og geitene på si venstre. 34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: 'Kom hit, de som er velsigna av Far min, og ta i arv det riket som er gjort i stand til dykk frå verda vart grunnlagd. 35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; 36 eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.' 37 Då skal dei rettferdige svara: 'Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og vitja deg?' 40 Men kongen skal svara dei: 'Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.' 41 Så skal han seia til dei på venstre sida: 'Gå bort frå meg, de som er forbanna, til den evige elden som er gjord i stand for djevelen og englane hans. 42 For eg var svolten, men de gav meg ikkje mat; eg var tørst, men de gav meg ikkje drikke; 43 eg var framand, men de tok ikkje imot meg; eg var naken, men de kledde meg ikkje; eg var sjuk og i fengsel, men de såg ikkje til meg.' 44 Då skal dei svara: 'Herre, når såg vi deg svolten eller tørst eller framand eller naken eller sjuk eller i fengsel utan å hjelpa deg?' 45 Men han skal svara dei: 'Sanneleg, eg seier dykk: Alt de ikkje gjorde mot ein av desse minste, det har de heller ikkje gjort mot meg.' 46 Så skal dei gå bort til evig straff, og dei rettferdige til evig liv.»

JESU LIDING OG DØD (Kap. 26–27) Samansverjing mot Jesus Då Jesus var ferdig med heile denne talen, sa han til disiplane: 2 «De veit at om to dagar er det påske; då skal Menneskesonen overgjevast til krossfesting.» 3 Overprestane og dei eldste i folket kom no saman i bustaden til øvstepresten, som heitte Kaifas, 4 og vart samde om å gripa Jesus med list og slå han i hel. 5 «Men ikkje i høgtida,» sa dei, «for då kunne det bli uro i folket.» Jesus blir salva i Betania 6 Medan Jesus var i Betania, heime hos Simon den

JESU LIDELSE OG DØD (Kap. 26–27) Sammensvergelse mot Jesus Da Jesus hadde fullført hele denne talen, sa han til disiplene: 2 «Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet.» 3 Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas, 4 og de ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept. 5 «Men ikke i høytiden,» sa de, «for da kan det bli uro i folket.» Jesus blir salvet i Betania

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

37

6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7 kom det til ham en kvinne med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9 «Salven kunne jo vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut over min kropp, salvet hun meg til min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

spedalske, 7 kom det ei kvinne bort til han med ei alabastkrukke med dyr salve. Den helte ho ut over hovudet hans medan han låg til bords. 8 Då disiplane såg det, vart dei arge og sa: «Kva skal slik sløsing tena til? 9 Denne salven kunne vore seld for mange pengar som kunne gjevast til dei fattige.» 10 Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11 Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12 Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13 Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Judas lover å forråde Jesus 14 Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene 15 og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. 16 Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham. Det siste måltidet 17 På den første dagen i høytiden med usyret brød kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: 'Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.' 19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. 20 Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. 21 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22 Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» 23 Men han svarte: «Den som har dyppet i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24 Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham; men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» 25 Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det,» svarte Jesus. Nattverden 26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 29 Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» Jesus sier at Peter kommer til å fornekte ham 30 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 31 Da sier Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og saueflokken skal bli spredt. 32 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 33 Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» 34 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I denne

Judas gjer avtale om å svika Jesus 14 Ein av dei tolv, han som heitte Judas Iskariot, gjekk då til overprestane 15 og sa: «Kva vil de gje meg om eg gjev han over til dykk?» Dei talde opp tretti sølvpengar til han. 16 Og frå den stunda leita han etter eit lagleg høve til å svika Jesus. Det siste måltidet 17 Den første dagen i høgtida med usyra brød kom disiplane til Jesus og spurde: «Kvar vil du vi skal stella til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svara: «Gå inn i byen, til den mannen de veit, og sei til han: 'Meisteren seier: Tida mi er nær; hos deg vil eg halda påskemåltid med disiplane mine.'» 19 Disiplane gjorde som Jesus hadde sagt, og gjorde i stand påskemåltidet. 20 Då det vart kveld, gjekk han til bords med dei tolv. 21 Medan dei åt, sa han: «Sanneleg, eg seier dykk: Ein av dykk kjem til å svika meg.» 22 Då vart dei svært sorgfulle, og ein etter ein spurde dei han: «Det er vel ikkje eg, Herre?» 23 Jesus svara: «Den som har dyppa handa i fatet saman med meg, han kjem til å svika meg. 24 For Menneskesonen går bort, slik det står skrive om han, men ve det mennesket som svik Menneskesonen! Det hadde vore betre for det mennesket om det aldri var født.» 25 Då spurde Judas, han som sveik han: «Det er vel ikkje eg, rabbi?» «Du har sagt det,» svara Jesus. Nattverden 26 Medan dei heldt måltid, tok Jesus eit brød, takka og braut det, gav det til disiplane og sa: «Ta imot og et! Dette er min kropp.» 27 Så tok han eit beger, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av det! 28 Dette er mitt blod, paktblodet, som blir aust ut for mange så syndene blir tilgjevne. 29 Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka denne frukta av vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk i riket til Far min.» Jesus seier at Peter kjem til å fornekta han 30 Då dei hadde sunge lovsongen, gjekk dei ut til Oljeberget. 31 Då seier Jesus til dei: «I natt kjem de alle til å venda dykk bort frå meg. For det står skrive: Hyrdingen skal eg slå, og saueflokken skal spreiast. 32 Men når eg har stått opp att, skal eg gå føre dykk til Galilea.» 33 Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort frå deg, skal eg aldri gjera det.» 34 Jesus svara: «Sanneleg, eg seier deg: I natt, før hanen gjel, skal du fornekta meg tre gonger.» 35 Men Peter sa: «Om eg så

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

38

natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» 35 Men Peter sa: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa også alle de andre disiplene.

må døy med deg, skal eg ikkje fornekta deg.» Det same sa alle dei andre disiplane.

I Getsemane 36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» 37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38 Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 42 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Kan ikke dette begeret gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la viljen din skje.» 43 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44 Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 45 Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 46 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.» Jesus blir tatt til fange 47 Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker; de kom fra overprestene og folkets eldste. 48 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» 49 Han gikk straks bort til Jesus og sa: «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. 50 Men Jesus sa til ham: «Venn, nå har du gjort ditt!» Da kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. 51 En av dem som var sammen med ham, grep sverdet sitt, trakk det og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 52 Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. 53 Mener du at jeg ikke kan be min Far, og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler? 54 Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje?» 55 I samme stund sa Jesus til flokken: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! 56 Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles.» Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Jesus for Det høye råd 57 De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til øverstepresten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. 58 Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt til gårdsplassen hos øverstepresten. Der gikk han inn og satte seg sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende.

I Getsemane 36 Så kom Jesus med disiplane til ein stad som heiter Getsemane, og han sa til dei: «Sit her medan eg går dit bort og bed.» 37 Han tok med seg Peter og dei to Sebedeus-sønene, og han vart gripen av sorg og gru. 38 Då sa han til dei: « Mi sjel er sorgtyngd til døden. Ver her og vak med meg!» 39 Så gjekk han eit lite stykke fram, kasta seg ned med andletet mot jorda og bad: «Far, er det råd, så lat dette begeret gå meg forbi! Men ikkje som eg vil, berre som du vil.» 40 Då han kom attende til disiplane, fann han dei sovande, og han sa til Peter: «Så makta de ikkje å vaka med meg ein einaste time? 41 Vak og be at de ikkje må koma i freisting! Ånda er villig, men kjøtet er veikt.» 42 Så gjekk han bort att andre gongen og bad: «Far, kan ikkje dette begeret gå meg forbi, men må eg tømma det, så lat viljen din råda.» 43 Då han kom attende, såg han at dei hadde sovna til att, for auga deira var tunge av søvn. 44 Då lét han dei vera og gjekk bort att og bad tredje gongen med dei same orda. 45 Så kom han attende til disiplane og sa: «Søv de framleis og kviler! Timen er komen då Menneskesonen skal gjevast over i syndarhender. 46 Stå opp, lat oss gå! Svikaren er nær.» Jesus blir teken til fange 47 Før han hadde tala ut, kom Judas, ein av dei tolv, og med han ein stor flokk som var væpna med sverd og stokkar. Dei kom frå overprestane og dei eldste i folket. 48 Svikaren hadde avtala eit teikn med dei: «Den eg kysser, han er det. Han skal de ta.» 49 Og med det same gjekk han bort til Jesus og sa: «Ver helsa, rabbi!» og kyste han. 50 Men Jesus sa til han: «Min ven, no har du gjort ditt!» Då kom dei andre til; dei la hand på Jesus og tok han til fange. 51 Ein av dei som var med han, drog då sverdet, hogg etter tenaren til øvstepresten og sneidde øyret av han. 52 Då sa Jesus til han: «Stikk sverdet ditt i slira! For alle som grip til sverd, skal falla for sverd. 53 Trur du ikkje at eg kunne be Far min, og han ville straks senda meg meir enn tolv legionar englar? 54 Men korleis kunne då skriftene bli oppfylte, dei som seier at dette må henda?» 55 I same stunda sa Jesus til flokken som var komen: «De kjem med sverd og stokkar og vil gripa meg, som om eg var ein røvar. Dag etter dag sat eg på tempelplassen og underviste. Då tok de meg ikkje. 56 Men alt dette har hendt for at profetskriftene skulle oppfyllast.» Då forlét alle disiplane han og rømde. Jesus for Det høge rådet 57 Dei som hadde teke Jesus til fange, førte han til øvstepresten Kaifas; der hadde dei skriftlærde og dei eldste samla seg. 58 Peter følgde etter Jesus, eit langt stykke unna. Og då han kom til huset åt øvstepresten, gjekk han inn på gardsplassen og sette seg mellom vaktmennene for å sjå korleis det kom til å enda. 59 Overprestane og heile Rådet freista å finna falske vitneutsegner mot Jesus så dei kunne få dømt han til døden. 60 Men endå mange falske vitne stod fram, fekk

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

39

59 Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. 60 Men de fikk ikke noe på ham, enda mange sto fram og vitnet falskt. Til sist kom det fram to 61 som sa: «Denne mannen har sagt: 'Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.'» 62 Da reiste øverstepresten seg og sa til ham: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 63 Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da: «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss: Er du Messias, Guds Sønn?» 64 Jesus svarte: «Du har sagt det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» 65 Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Han har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt gudsbespottelsen. 66 Hva mener dere?» De svarte: «Han er skyldig til å dø.» 67 Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet 68 og sa: «Nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?»

dei ikkje noko på han. Til sist kom det to 61 som sa: «Denne mannen har sagt: 'Eg kan riva ned Guds tempel og byggja det opp att på tre dagar.'» 62 Då reiste øvstepresten seg og sa til han: «Har du ikkje noko å seia til vitneutsegnene mot deg?» 63 Men Jesus tagde. Då sa øvstepresten: «Eg tek deg i eid ved den levande Gud. Sei oss: Er du Messias, Guds Son?» 64 Jesus svara: «Du seier det sjølv. Men det seier eg dykk: Frå no av skal de sjå Menneskesonen sitja ved høgre handa til Den mektige og koma på himmelskyene.» 65 Då reiv øvstepresten sund kleda sine og sa: «Han har spotta Gud! Kva skal vi med fleire vitne? No høyrde de gudsspottinga. 66 Kva meiner de?» Dei svara: «Han er skuldig til å døy.» 67 Så spytta dei han i andletet og slo han med knyttnevane. Nokre slo han i andletet 68 og sa: «No kan du vera profet for oss, Messias. Kven var det som slo deg?»

Peter fornekter Jesus 69 Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjenestejente kom bort til ham og sa: «Du var også med denne galileeren Jesus.» 70 Men han nektet i alles påhør og sa: «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» 71 Da han gikk ut i porthvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der: «Han der var med Jesus fra Nasaret.» 72 Peter nektet på ny og sverget på det: «Jeg kjenner ikke den mannen.» 73 Litt etter kom de som sto der, bort til Peter og sa: «Visst er du en av dem, du også! Dialekten røper deg.» 74 Da ga han seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol hanen. 75 Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Rådet overgir Jesus til Pilatus Da det ble morgen, fattet alle overprestene og folkets eldste vedtak om å få Jesus henrettet. 2 De lot ham binde, førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Judas angrer og tar sitt liv 3 Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste 4 og sa: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» 5 Da kastet han pengene inn i tempelet, og forlot stedet. Og han gikk bort og hengte seg. 6 Overprestene tok sølvpengene, men sa: «Det er ikke tillatt å la dem gå i tempelets kasse, for det er blodpenger.» 7 De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede. 8 Derfor blir den åkeren kalt Blodåkeren den dag i dag. 9 Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: De tok tretti sølvstykker, den pris han ble verdsatt til, han som Israels barn lot verdsette; 10 og de ga dem for pottemakerens åker,

Peter fornektar Jesus 69 Medan dette hende, sat Peter ute på gardsplassen. Då kom ei tenestejente bort til han og sa: «Du òg var saman med denne galilearen Jesus.» 70 Men han nekta så alle høyrde det, og sa: «Eg skjønar ikkje kva du snakkar om.» 71 Så gjekk han ut i portrommet. Då fekk ei anna jente sjå han og sa til dei som var der: «Han der var saman med Jesus frå Nasaret.» 72 Peter nekta på nytt og svor på det: «Eg kjenner ikkje den mannen!» 73 Litt etter kom dei som stod der, bort til Peter og sa: «Jo visst er du ein av dei, du òg! Det kan ein høyra på målet ditt.» 74 Då sette han i å banna og sverja: «Eg kjenner ikkje denne mannen.» Straks gol hanen. 75 Då kom Peter i hug det Jesus hadde sagt til han: «Før hanen gjel, skal du fornekta meg tre gonger.» Og han gjekk ut og gret sårt.

Rådet sender Jesus til Pilatus Då det vart morgon, tok dei eldste i folket og alle overprestane avgjerd om å få Jesus drepen. 2 Dei batt han, førte han bort og gav han over til landshovdingen Pilatus. Judas angrar og tek livet sitt 3 Då Judas, svikaren, såg at dei hadde dømt Jesus, angra han og gjekk tilbake til overprestane og dei eldste med dei tretti sølvpengane 4 og sa: «Eg har synda. Eg sveik skuldlaust blod.» Men dei svara: «Kva kjem det oss ved? Det blir di sak.» 5 Då kasta han pengane inn i tempelet og forlét staden. Og han gjekk bort og hengde seg. 6 Men overprestane tok sølvpengane og sa: «Det er ikkje tillate å leggja dei i tempelkista; for det er blodpengar.» 7 Så vart dei samde om å kjøpa Pottemakaråkeren for pengane og bruka han til gravstad for framande. 8 Difor heiter han Blodåkeren den dag i dag. 9 Då vart det oppfylt, det som er tala gjennom profeten Jeremia: Dei tok dei tretti sølvpengane, det som han var verdsett til, han som Israels born lét verdsetja, 10 og gav dei for Pottemakaråkeren, slik Herren baud meg.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

40

slik som Herren påla meg.

Jesus for Pilatus 11 Jesus ble så ført fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det,» svarte Jesus. 12 Men da overprestene og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke et ord. 13 Da sa Pilatus til ham: «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» 14 Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret. 15 Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. 16 På den tiden hadde de en beryktet fange som het *Jesus† Barabbas. 17 Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg: «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, *Jesus† Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?» 18 For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus. 19 Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» 20 Men overprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og Jesus drept. 21 Landshøvdingen tok igjen til orde og sa: «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte: «Barabbas!» 22 «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som én ropte: «Han skal korsfestes!» 23 Han spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Han skal korsfestes!» 24 Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» 25 Og hele forsamlingen svarte: «La hans blod komme over oss og våre barn.» 26 Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsfestet. Soldatene spotter Jesus 27 Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. 28 De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, 29 flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: «Vær hilset, du jødenes konge!» 30 Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. 31 Da de slik hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Jesus blir korsfestet Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. 32 På veien ut møtte de en mann fra Kyréne ved navn Simon; ham tvang de til å bære korset hans. 33 Da de kom til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen – 34 ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke. 35 Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. 36 Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. 37 Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge.» 38 Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. 39 De som gikk forbi,

Jesus for Pilatus 11 Så vart Jesus ført fram for landshovdingen. Og landshovdingen spurde han: «Er du kongen over jødane?» «Du seier det,» svara Jesus. 12 Men då overprestane og dei eldste kom med skuldingane sine mot han, svara han ikkje. 13 Då sa Pilatus til han: «Høyrer du ikkje alle vitnemåla mot deg?» 14 Men Jesus svara han ikkje på noko av dette, så landshovdingen undra seg mykje. 15 Kvar høgtid var landshovdingen van med å gje ein fange fri, den som folket ville ha. 16 Den gongen hadde dei ein velkjend fange som vart kalla *Jesus† Barabbas. 17 Pilatus spurde no folket som hadde samla seg: «Kven vil de at eg skal gje dykk fri, *Jesus† Barabbas eller den Jesus som blir kalla Messias?» 18 For han visste at det var av misunning dei hadde gjeve Jesus over til han. 19 Medan Pilatus sat i dommarsetet, sende kona hans bod til han og sa: «Ha ikkje noko med denne rettferdige mannen å gjera. Eg har drøymt så vondt i natt for hans skuld.» 20 Men overprestane og dei eldste overtalde folket til å krevja Barabbas frigjeven og Jesus drepen. 21 Landshovdingen tok igjen til orde: «Kven av dei to vil de at eg skal gje dykk fri?» Dei svara: «Barabbas.» 22 «Kva skal eg då gjera med Jesus, han som blir kalla Messias?» spurde Pilatus. Då svara dei alle: «Krossfest han!» 23 «Kva vondt har han så gjort?» spurde han. Men dei skreik berre endå høgare: «Krossfest han!» 24 Då Pilatus såg at han ingen ting kunne gjera, men at ståket vart verre, tok han vatn, vaska hendene medan folket såg på, og sa: «Eg har inga skuld i blodet til denne mannen. Dette må de svara for.» 25 Og alt folket svara: «Lat blodet hans koma over oss og borna våre.» 26 Då gav han dei Barabbas fri, men lét Jesus piska og gav han over til krossfesting. Soldatane spottar Jesus 27 Soldatane til landshovdingen tok no Jesus med seg inn i borga og samla heile vaktstyrken omkring han. 28 Dei kledde av han og hengde på han ei skarlaksraud soldatkappe, 29 fletta ei tornekrone og sette på hovudet hans og gav han ein kjepp i høgre handa. Dei fall på kne for han, spotta han og sa: «Ver helsa, du konge over jødane!» 30 Så spytta dei på han og tok kjeppen og slo han i hovudet. 31 Då dei hadde hånt han, tok dei av han kappa og hadde på han hans eigne klede. Jesus blir krossfest Så førte dei Jesus bort for å krossfesta han. 32 På vegen møtte dei ein mann frå Kyréne som heitte Simon, og han vart tvinga til å bera krossen.bera krossen 33 Då dei kom til ein stad som heiter Golgata – det tyder Hovudskallestaden – 34 gav dei Jesus vin blanda med galle. Men då han smaka på det, ville han ikkje drikka. 35 Så krossfeste dei han. Og dei kasta lodd om kleda hans og delte dei mellom seg. 36 Sidan vart dei sitjande der og halda vakt over han. 37 Over hovudet hans hadde dei sett ei innskrift med skuldinga mot han: «Dette er Jesus, kongen over jødane.» 38 Saman med han vart to røvarar krossfeste, ein på høgre og ein på venstre sida. 39 Dei som gjekk forbi, spotta han, riste på hovudet og sa: 40 «Du som riv ned

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

41

ristet på hodet og spottet ham: 40 «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» 41 På samme måte hånte også overprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa: 42 «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 43 Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: 'Jeg er Guds Sønn.'» 44 Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte.

tempelet og byggjer det opp att på tre dagar! Er du Guds Son, så frels deg sjølv og stig ned frå krossen!» 41 Like eins spotta overprestane han saman med dei skriftlærde og dei eldste og sa: 42 «Andre har han frelst, seg sjølv kan han ikkje frelsa. Han er då Israels konge; lat han stiga ned av krossen, så skal vi tru på han! 43 Han har sett si lit til Gud; lat no Gud berga han, om han har han kjær. Han har då sagt: 'Eg er Guds Son.'» 44 Og røvarane som var krossfeste saman med Jesus, spotta han på same måten.

Jesus dør 45 Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 46 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 47 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Han roper på Elia.» 48 Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med eddikvin, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. 49 Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» 50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. 51 Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. 52 Gravene åpnet seg, og mange hellige som var sovnet inn, sto legemlig opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange. 54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!» 55 Det var også mange kvinner der, som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. 56 Blant dem var Maria Magdalena, Maria, mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene. Jesus blir gravlagt 57 Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimatea og var også blitt en disippel av Jesus. 58 Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga da ordre om at den skulle bli utlevert. 59 Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede 60 og la den i en ny grav, som var hogd ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. 61 Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. De satt rett overfor graven.
Vakt ved graven 62 Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus 63 og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde: 'Etter tre dager blir jeg reist opp.' 64 Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» 65 Pilatus svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» 66 Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med vaktmannskap

Jesus døyr 45 Frå den sjette timen vart det mørkt over heile landet, og mørkret låg til den niande timen. 46 Og kring den niande timen ropa Jesus med høg røyst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det tyder: « Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?» 47 Nokre av dei som stod der, høyrde det og sa: «Han ropar på Elia.» 48 Og med det same sprang ein av dei fram, tok ein svamp og fylte med sur vin, sette han på ei stong og ville la han få drikka. 49 Men dei andre sa: «Lat oss sjå om Elia kjem og bergar han.» 50 Men Jesus ropa på nytt med høg røyst og gav opp anden. 51 Då rivna forhenget i tempelet i to, ovanfrå og heilt ned. Jorda skalv, og berga brast. 52 Gravene opna seg, og mange heilage som var avlidne, stod lekamleg opp. 53 Etter Jesu oppstode gjekk dei ut av gravene og kom inn i den heilage byen, og der synte dei seg for mange. 54 Men då offiseren og dei som var med han og heldt vakt over Jesus, såg jordskjelvet og det som hende, vart dei gripne av stor redsle og sa: «Sanneleg, han var Guds Son!» 55 Det var òg mange kvinner der; dei stod langt unna og såg på. Dei hadde følgt Jesus frå Galilea for å tena han. 56 Mellom dei var Maria Magdalena, Maria, mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønene. Jesus blir gravlagd 57 Då det vart kveld, kom det ein rik mann som heitte Josef. Han var frå Arimatea og hadde òg vorte ein Jesu disippel. 58 Han gjekk til Pilatus og bad om å få Jesu kropp, og Pilatus gav ordre om at han skulle få han. 59 Josef tok Jesu kropp, sveipte han i eit reint linklede 60 og la han i den nye grava han hadde hogge ut til seg sjølv i bergveggen. Så rulla han ein stor stein framfor gravopninga og gjekk. 61 Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. Dei sat beint framfor grava.
Vakt ved grava 62 Neste dag, dagen etter førebuingsdagen, gjekk overprestane og farisearane saman til Pilatus 63 og sa: «Herre, vi har kome til å tenkja på det som denne forføraren sa medan han levde: 'Etter tre dagar blir eg reist opp.' 64 Gjev no påbod om å sikra grava til tredje dagen. Elles kunne disiplane hans koma og stela han og seia til folket at han har stått opp frå dei døde. Då blir den siste villfaringa verre enn den første.» 65 Pilatus svara: «Her har de vaktmannskap. Gå bort og sikra grava som de finn det best.» 66 Då gjekk dei og sikra grava, både med vakt og med segl på steinen.

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

42

Jesus står opp Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. 6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: 'Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.' – Nå har jeg sagt dere det.» 8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9 Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»
Et rykte blant jødene 11 Mens kvinnene var underveis, kom noen av vaktmannskapet inn til byen og fortalte overprestene alt som hadde hendt. 12 Overprestene og de eldste kom da sammen og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene en stor sum penger 13 og sa: «Si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. 14 Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge.» 15 De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredte seg blant jødene og har holdt seg til denne dag.

Jesus står opp Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å sjå til grava. 2 Då kom det brått eit kraftig jordskjelv, for ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram til grava, rulla steinen ifrå og sette seg på han. 3 Han var som eit lyn å sjå til, og kleda hans var kvite som snø. 4 Vaktmennene skalv av redsle for han og vart liggjande som døde. 5 Men engelen tala til kvinnene og sa: «Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, han som vart krossfest. 6 Han er ikkje her; han er stått opp, som han sa. Kom og sjå staden der han låg! 7 Skund dykk av stad og sei til disiplane hans: 'Han er stått opp frå dei døde, og no går han føre dykk til Galilea; der skal de få sjå han.' – No har eg sagt det til dykk.» 8 Då skunda dei seg bort frå grava, redde, men jublande glade; og dei sprang av stad for å fortelja det til disiplane. 9 Og sjå, Jesus kom imot dei og sa: «Ver helsa!» Då gjekk dei fram, tok om føtene hans og tilbad han. 10 Og Jesus sa til dei: «Ver ikkje redde! Gå og sei til brørne mine at dei skal fara til Galilea. Der skal dei få sjå meg.»
Eit rykte mellom jødane 11 Medan kvinnene var på vegen, kom nokre av vaktmennene inn til byen og fortalde overprestane alt det som hadde hendt. 12 Overprestane og dei eldste kom då saman og la planar. Så gav dei soldatane mykje pengar 13 og sa til dei: «Sei at disiplane hans kom om natta og stal han medan de sov. 14 Og skulle landshovdingen få høyra om det, skal vi snakka med han, så de kan vera trygge.» 15 Dei tok imot pengane og gjorde slik som det var sagt dei. Slik vart dette ryktet spreidd mellom jødane, og det har halde seg til denne dag.

Misjonsbefalingen 16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Misjonsbodet 16 Men dei elleve disiplane drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møta dei. 17 Og då dei fekk sjå han, fall dei ned og tilbad han; men somme tvila. 18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. 19 Gå difor og gjer alle folkeslag til disiplar! Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande 20 og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»

ooo

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

43

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->