You are on page 1of 5

SEKOLAH RENDAH AL-HIDAYAH IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN

KERTAS KERJA KENAIKAN YURAN BULANAN AL-HIDAYAH EDUCARE BAGI TAHUN 2014

TARIKH 30 SEPTEMBER 2013

1.0

KERTAS KERJA KENAIKKAN YURAN BULANAN AL-HIDAYAH EDUCARE BAGI TAHUN 2014 TUJUAN

Kertas cadangan ini disediakan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan dari Pihak Pentadbiran Al-Hidayah Perak untuk menaikkan yuran bulanan AlHidayah Educare bagi tahun 2014. 2.0 PENGENALAN

Penubuhan Al-Hidayah Educare bermula pada anuari 200! dengan seramai "0 orang pela#ar dan 2 orang tenaga penga#ar. $asaran golongan pela#ar adalah dari tahun 1 hinnga 4. %engan permintaan dan sokongan &arga hidayah' ianya telah meningkat kepada !0 orang pela#ar pada anari 200(. $ehingga mencapai )0 orang pada un 2011 dengan seramai * orang tenaga penga#ar. Peningkatan ini memerlukan satu pengurusan yang lebih teliti dan sempurna. +u#uan utama penubuhan ini adalah untuk memberi perkhidmatan dan pen#agaan harian pela#ar selepas &aktu persekolahan' memandangkan kebanyakkan ibu bapa pela#ar beker#aya' maka tercetuslah idea untuk menubuhkan Al-Hidayah Educare. 3.0 OBJEKTIF ".1 ,enyediakan perkhidmatan pen#agaan harian pela#ar selepas tamat sesi persekolahan. ".2 ,engurus masa pela#ar secara teratur dan e-ekti- melalui bimbingan pembela#aran sekolah' bacaan Al-.uran / 01ra2. "." ,engambil alih tugasan ibu bapa secara sementara bagi membina dan melahirkan pela#ar yang berilmu' berdisiplin dan berakhlak mulai.

4.0 RASIONAL

$elaras dengan ob#ekti- Al-Hidayah Educare untuk men#aga keba#ikan muridmurid selepas sesi persekolahan. %engan peningkatan harga barangan runcit semasa telah meningkatkan perbelan#aan Al-Hidayah Educare dari segi makan dan minum murid. $elain itu' Al-Hidayah Educare merancang untuk menambah lagi pelbagai akti3iti seperti ma#lis khatam Al-.uran ' #amuan hari raya' #amuan akhir tahun dan sebagainya. +ambahan pula' sudah hampir 4 tahun tiada kenaikan yuran. Al-Hidayah Educare ingin menaikkan harga yuran kepada 4, 120.00 dari harga yuran semasa 4, 110.00. .0 KUMPULAN SASARAN

umlah ,urid 5 60 orang umlah Peker#a 5 * orang

!.0 PENUTUP

%iharap pihak pentadbiran Al-Hidayah Perak dapat mempertimbangkan dan meluluskan kertas cadangan untuk kenaikkan yuran Al-Hidayah Educare bagi tahun 2014. %i samping itu #uga diharapkan program ini akan mencapai sasaran' matlamat dan ob#ekti-nya iaitu menyediakan suasana yang kondusi- dan islamik untuk melahirkan pela#ar yang beriman' berakhlak mulia' berilmu' berketerampilan serta berdisiplin. $etinggi penghargaan diucapkan kepada pihak pentadbiran Al-Hidayah Perak.

%isediakan oleh

N"# A$%&'( B) A*+,%%(- S('& Pengurus Al-Hidayah Educare' $ekolah 4endah Al-Hidayah 0poh. 7o. +el 8 01*-4"((*6!

%isahkan oleh'

K.#&/&/&(- B) M"-+ D(,+ 9uru :esar' $ekolah 4endah Al-Hidayah 0poh. 7o +el 8 0!-"12*06!

%iluluskan ;leh'