P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ל ' בצ ןילוח חנ ינב תוצמ

א דומע בצ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
ביתכד ונייהו + י הירכז " א + ףסכ םישלש ירכש תא ולקשיו ולדח אל םאו ירכש ובה םכיניעב בוט םא םהילא רמואו . יבר
רמוא הדוהי : םלועה תומוא יקידצ םישלש ולא , םהילע םימייקתמ םלועה תומואש , רמא אלוע : תוצמ םישלש ולא
חנ ינב םהילע ולבקש , או השלש אלא ןימייקמ ןי : תחא םירכזל הבותכ ןיבתוכ ןיאש , תחאו - תמה רשב ןילקוש ןיאש
ןילוקמב , תחאו - הרותה תא ןידבכמש .

שר " א דומע בצ ףד ןילוח תכסמ י
תוצמ םישלש - ושרפתנ אל
ב [
ףילי אקד אוה אכהמו .
םירכזל הבותכ ןיבתוכ ןיאש - עאד " כז םהל ןידחיימו רוכז בכשמל ןידושחש פ שאר תולק ןיגהונ ןיא ןשימשתל ר
הבותכ םהל ובתכיש ךכ לכ וז הוצמב . תמה רשב - םדא לש .
ןילוקמב - המצעמ התמש המהב רשב תמה רשב יתעמש ינאו ךכ לכ איסהרפב ותוא ןילכוא ןיאש זילטיאב .

תוהגה ב״רהמ גרובשנר א דומע בצ ףד ןילוח
ב [
י״שר ד ה״ םישלש תוצמ אל ושרפתנ . ב״נ ׳יע הרשע תורמאמ רמאמ רוקח ד ןי קלח ׳ג א״כפ ףד גק א״ע ד שרפמ
והל והלוכל ישלש ם ׳יעו הפי ת ראו ב ׳פ יו ח י ד ף קת כ ה״ ומע ד ד ׳ ו הפי הארמ פ א״ ד ה״ר ד ף ו״צ א״ע ״פו ב ד ז״ע ףד
צ״ק ״ע ב :

תורמאמ הרשע רפס אכ קרפ ןיד רוקח רמאממ ג קלח ) ר ' ונאפמ הירזע םחנמ (
... זאו האר רתיו לכל םתלוז עבש תוצמ ויללכ ת ןטרפו םישלש אתיאדכ קרפב יג ד שנה ה ולאו ןה :

I ( הנושאר בע דו ת םילילא ו לפטנ ו ת לא הי
1 ( בע דו ת םילילא
2 ( ריבעמ שאב
3 ( ק ו םס
4 ( ןנועמ
5 ( שחנמ
6 ( ו ףשכמ
7 ( ח רבו ח רב
8 ( בוא
9 ( ינועדי
10 ( ד ו שר לא םיתמה
יברכ י ו יס רמאד לכ מאה ו ר תשרפב ףשכמ ןב חנ מ רהזו ילע
ירה רשע תוצמ :
II ( תינש יולג תוירע ולפטנו ת הילא
11 ( יולג תוירע
12 ( ורפ תתא
13 ( וברו םיתש תוצמב השע
14 ( רוסאו ה רוכז ׳יפא חי וד כב ות הב
15 ( ו יאלכ המהב
16 ( סורסהו
17 ( כרהו ב ׳ ןליא
ירה עבש ןייע ב ס ךומ :
III ( ש ל תישי תוכיפש םימד רתוסו ועול לש לארשי הלפט הילא
18 ( תוכיפש םימד הלפט הילא
19 ( ו רתוס ועול לש לארשי
ירה תש י ם :
IV ( תיעיבר תכרב ׳ה דובכו הרותה הלפט הילא
20 ( תכרב ׳ה
21 ( דובכו הרותה הלפט הילא
22 ( ןכו קוסעל הרותב הנתינש םהל ןבש חנ קסועה הב ירה אוה ןהככ ג וד ל
ירה שלש :
V ( תישימח לזג אלשו על וס ק רותב ומ ת השר ונילא הלפט א ל הי
23 ( לזג
24 ( אלשו על וס ק רותב ומ ת השר ונילא הלפט א ל הי
ירה םיתש :
www.swdaf.com 1
סב " ד ל ' בצ ןילוח חנ ינב תוצמ
VI ( תישש ה ד ני ןי בושיל ו לש םלוע אלו תובשי ו הלפט הילא
25 ( ה ד ני ןי בושיל ו לש םלוע
26 ( אלו תובשי ו הלפט הילא
ירה םיתש :
VII ( ו תיעיבש רבא ןמ יחה תולפטנו הילא
27 ( רבא ןמ יחה תולפטנו הילא
28 ( םד ןמ יחה
29 ( הלבנו
30 ( רשבו תמה
ירה א עבר :

מ ס רפ ןלכ םישלש

ףא לע יפ ורפש ו ר וב צמ ו ה תחא איה לא וני ב מ ס רפ ג״ירת אל שקי ה מל ה הקלחנ הזב םיתשל יכ ןיא מל ןיד רותמ ת השמ
וניבר תרותל ב ינ נ ח • יא ימנ םלועל ורפ וברו תחא שחת ב םהלוונל תוצמו ניד ןי איה קלתנש ׳יתשל ןהו השע אלו
השעת אתיאדכ ארמגב שריפו י״שר השע טפשמ אלו השעת ע ו ל רקהו ב תונ לכל דה ו תור ינושארה ' ויה ומכ וניאש
הווצמ עו ו הש ךכ רנ הא יל םייקל לכ ירבד םימכח ו לכ לא ה ונשנ ׳פב א ר עב תימ ו ת רב תלתמ והנתיאד קרפב ג ״ ה איתאו
ןיתעמש והלככ נת יא ו והלכ יארומא ד רמ רמא ח ד א רמו מא ר ח ד א אלו יגילפ ינהו תלת ד ןרמאק ונייה רוכז רשבו םדא
דובכו הרות אכיאו ימנ רשב לבנ ה ׳ינתמד ל ה אתקיספב ל ה ׳יד ביתכדמ לכ שמר שא ר ה או ח י קופאל י הלבנ ונייהד התמש
הילאמ אלשו ירבדכ תה ו פס ו ת קרפב עברא תימ תו ורמאש יכבד יאה ׳נווג הרתוה דאל ם ה ןושאר מ ד ביתכ לוכא לכאת אלו
רבא ןמ יחה כד הילו אמלע תהימ אל רתוה ול תימהל המהב ח הי ףנעו לוכאל רשכ • אמלא רתוה תימהל ל פר ו ׳א וא
תונהיל ןרועמ • רדהו רתשא י ןרשבב אהו ד ןנירמא יבג האר רתיו אל ית ד קו הינימ היהיש רתומ ונל איטחהל א ד ם בדב ר
ד אה אינת אל טישוי א ד ם רבא ןמ ה ח י ל ב ן נ ח ו ריפב ו ש הרמא הרות בלכל ןוכילשת ותוא אלא ורתוה םהל עו ת םידי תיל ן
תא ה ןיד ימכ רבעש הנשו והונראב ב פ קר י ד״ יא ימנ ורתוה םהל ׳יפאש ומייק ןתוא א ןי םהל מ ןת רכש אלא ימכ
וניאש הווצמ השועו יכ ןיא דוע נ תומש תוחדנ ןליבשבש ארקיעמ שח ב מ ח ש וב ת אלש ןתוהשל אלכ רות ה ׳יפא עש ה
תחא :

הבר תישארב ) אנליו ( חצ השרפ יחיו תשרפ
א " אבל דיתעל חישמה ךלמ לש ודומלתל ןיכירצ לארשי ןיא ןינח ר , אנש ' ) אי היעשי ( אל ושורדי םיוג וילא לארשי , א " כ
תושעל אב אוה המו אב חישמה ךלמ המל , לארשי לש ןהיתוילג סנכל , תוצמ םישלש םהל ןתילו , הה " ד ) אי הירכז (
וגו םכיניעב בוט םא םהילא רמאו ,' םירובג םישלש ולא רמא בר , תוצמ םישלש ולא רמא ןנחוי יבר , א " אל ןנחוי יברל ל
םלועה תומואב אלא רבדמ וניאש ברל אעימש , לע לבבב ןטעומו לארשי ץראב ןבור ןיכוז לארשיש העשב ברד היתעד .

הבר תישארב ראות הפי יחיו תשרפ חצ השרפ די ןמיס ) ר ' יזנכשא קחצי ןב הפי לאומש (
תתל םהל ׳ל תוצמ שריפ אל " ה רמאדכו דהב י א שב " ט זמ מ רו כ " א ןיא ךלמ חישמה אב אלא ןתיל אל " ה ו ' תוצמ ןוגכ
הכוס ו לול ב ןיליפתו א ב ל לארשי ןידמל רות ה ןמ בה " ה ו מ " ש ו ' ט " ס צו " ל ל ' רמאדכ אכה • ןכו ב י ור ש ' שירד ןיא םידימעמ
ולקשיו תא ירכש ל ' ףסכ ולא ל ' תוצמ םידיתעש ב ינ חנ קל ב ל םהילע •
ןיאו קהל ' מ ד א מ ר ב פ " ק ד הליגמ הלא ה מ תוצ ןיאש איבנ יאשר חל ד ש בד ר התעמ ד יה וני שיב ר ד יב רש יימ ר י ארק •
דועו ד ןיא צמ תו ולא וחמ ד תוש ירמגל אלא וחמ ד תוש אל " ה ןתואמ ויהש לארשיל • ו פב ' יג ד השנה א מ ר אלוע ולקשיו
תא ירכש ל ' ףסכ ולא ל ' תוצמ ולבקש םהילע ב נ י נ ח ןיאו מייקמ ןי אלא ג ' ןיאש םיבתוכ כ ות ב ה ל ז כ ר םי • ו א ' ןיאש ןילקוש
רשב תמה לוקמב ןי או ' מש כ ב ד םי הרותה • פלו " ז אחינ ט יפ אש ןי ןאכ םוש שודח ארקיעמד ווה והל נ מ י אלא אלש
םומייק חישמו אב ןמייקל יב ןד • ךא צ " ע יפל הז יאמ בע ד והית ךנהל ל ' תוצמ יא תוצממ לארשי א " א אש מ ןי ירת " ג
תוצמ אלש בותכל בותכ ה זל רכ םי ב אלשו ש תמה ר ןילוקמב ד וליפא אענצב יריסא • יאו ל ' תוצמ חוימ ד ו ת אל " ה אה
לכב םוקמ אל ןנירמא לא א ז ' תוצמ ב ינ חנ • דועו יאמ ןיאש תוכ ב ןי הבותכ םירכזל ד וליפא ב צ נ ע א םירוסא ד ע יר תו ללכמ
מ תוצ ב נ י חנ והנינ • אמשו י " ל ש מ ע מצ ן ק ב ול ע יל ה ן םייקל ל ' וצמ ת וניהד ףיסוהל לע ז ' מ צ ו ד ת והדי דוע ע ד ולשת ם
ל ' היהו םהל רכש ןהב כ מ י וניאש מ ווצ ה ו ע השו בושו ןיא ןימייקמ ןהמ ללכ קר גב ' ולא חו ד א והינימ תוירע ימייקמש '
תצקמ יהו נ ו ןיאש ע ו ןיש איסהרפב מו " מ המ ןה לכ לה ' תוצמ שרפ " י םש אלש ושרפתנ המו כ ' ה ו א ד ףיליק • ו ע " פ
םירבדה א ל ו אל השקי ע וניל אמ מ ר ז ב ה תנעט א " ה מואה ' ב דח שו תדה כ תכאד ׳ו ל ק מ ן ס " ג פ י " ג יס " ג ע " ש :

פ הנשה שאר תכסמ ימלשורי דומלת א רוט זנ ףד א קר / ה " ג
יול יבר רמא םירשימב םימואל ןידי קדצב לבת טופשי אוהו ןיקוסע ןהש העשב םויב לארשי תא ןד אוה ךורב שודקה
תוריבעה ןמ ןיליטב ןהש העשב הלילב תומואה תאו תוצמב תומואה תא ןד אוה לארשי תא ןד אוהש ימ רמא לאומש
םירשימב םימואל ןידי לאומש םייקמ המ ד םהל ריכזמ ןהבש םירישככ ןנ ורתי השעמ הנוזה בחר השעמ ןהל ריכזמ


www.swdaf.com 2
סב " ד ל ' בצ ןילוח חנ ינב תוצמ
םינש ישאר העברא קרפ א קרפ הנשה שאר תכסמ הארמ הפי רפס ) ר ' יזנכשא קחצי ןב הפי לאומש (


ג רוט מ ףד ב קרפ הרז הדובע תכסמ ימלשורי דומלת / ה " א
ישלש ילקש תא ולקשיו בר םשב אנוה בר רמד ' ףסכ ש וליא ןהילע לבקל חנ ינב ןידיתעש תוצמ םישל וליא ירמא ןנברו
וניבאכ םיקידצ םישלשמ תוחפ תויהל לוכי םלועה ןיא אנמ יבר םשב ןמחנ יבר רמד ןהמ רסח םלועה ןיאש םיקידצ םישלש
יהי היהי היה םהרבאו םעט המו םהרבא " ראב ןבורש םימעפ לארשי ץראב ןטועימו לבבב ןבורש םימעפ םישלש ןיינימ ה ץ
ץראב ןבורש העשב םלועל הפי ןמיס לבבב ןטועימו לארשי ןידיתע תוצמה לכ היעשוה יבר םשב יניילול רב הייח יבר
םהילע לבקל חנ ינב הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ םעט המו ןהב רוזחל ןידיתע ןה ףוסבו תא הקתננ םעט המו
ומיתובע ונממ הכילשנו ומיתורסומ תוצמ וז ןיליפת תוצמ וז תיציצ

ןידימעמ ןיא קרפ ב קרפ הרז הדובע תכסמ הארמ הפי רפס ) ר ' יזנכשא קחצי ןב הפי לאומש (
א דיתעש ןי ינב חנ קל ב ל ןהילע ךלממ ה מ חיש כ ד יא ׳ ב ר״ב ח״צפ ו ב ש ו רח בוט זמ ׳ כ ״ א או ןי אישוק מ ש״מ ב ק״פ
ד גמ י ל ה הלא ה מ תוצ אש י ן איבנ יאשר שדחל רבד התעמ ןיאד וצמ ת ולא תושדוחמ ירמגל אלא שדוחמ םי על ״ א
ןתואמ ויהש לארשיל ו ב ׳פ דיג השנה א מ ר אלוע ו ולקשי תא ירכש ׳ל ףסכ ולא ל ׳ מ תוצ ש ק ב ל ו םהילע ינב חנ או ןי
מ ייק ןימ אלא ג ׳ אש כ ןי תו ב ןי הבותכ םירכזל דחאו ןיאש ילקוש ׳ ב רש תמה ב מ ק ו ןיל דחאו ש ןידבכמ הרותה יפלו הז ינ ח א
יפט ןיאד כ א ן וש ם ח וד ש ארקיעמד ווה והל מנ י אלא אלש םומייק חישמו אב ןמייקל ןדיב א ך צ ״ ע יפל הז יאמ
ע ב י ד והית הד ךנ ל ׳ תוצמ יא צממ ו ת לארשי א״א אש ןי ג״ירתמ תוצמ ש אל בותכל הבותכ זל כ יר ׳ ו ש ל א לוקשל רשב
תמה קמב ו ל ןי ׳יפאד אעניצב יריסא יאו תוצמל תודחוימ על ׳׳ א ירה ב כ ׳׳ מ אל ורמא אלא ז ׳ מ תוצ ב ינ חנ ועו ד מ יא
אש י ן בתוכ ןי הבותכ םירכזל ׳יפאד אענצב ןירוסא ירעד ו ת ללכמ תוצמ ינב חנ והנינ ו אמש שי רמול ש מ ןמצע ק ב ול
םהילע םייקל ׳ל מ צ ו ת ונייהד הל ו ףיס לע ז ׳ והדיד תוצמ דוע דע םולשת ל ׳ היהו םהל רכש ב ןה ימכ וניאש צמ ו ו ׳
השועו ושו ב ןיא קמ יי מ ו ן מ ןה קר גב ׳ ולא אדחו מ והיני ע ר וי ׳ ש מ ייק ןימ תצקמ ונייהו ןיאש ןישוע איסהרפב ו מ״מ המ ןה לכ
ל ׳ וצמה ׳ י״שרפ םש אלש ושרפתנ ו מ ה כ א ה ו ףיליקד :

www.swdaf.com 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->