You are on page 1of 27

S.No.

R. NO NAME

Dispatched study material

By

C.No.

7565 P.GIRI SRUJANA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier 812656589

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706728

7584 KANCHAN SHARMA

7627 MALINGARAYA S J

DEL 106706507 812656624 812335724 812656656 812656540 812656571 DEL 106706636 DEL 106706725 DEL 106706463 DEL 106706627 DEL 106706537 812335721 DEL 106706738 812656611 812656595 812656598 812656613 812656603 812335664 812656649 812656660

7638 VINAYAK H PATIL

7639 PRABHAT KUMAR

7652 G.SRILATHA

7653 VIVEK PACHAHARA

7654 CHOZHA RAJAN A

7656 MS.S.BHAVYA KISHORE

10

7657 PARTH B. PANDYA

11

7659 SHWETA VISHWANATHAN

12

7660 PRACHI GUPTA

13

7661 SUNPREET SINGH HUDA

14

7663 YUVRAJ SINGH

15

7667 P BHARATH BHUSHAN REDDY

16

7668 NEHA RANI

17

7669 BASANT KISHOR

18

7671 RIDHIMA SHARMA

19

7672 VINNY SETHIYA

20

7673 VINEETH KRISHNAN V

21

7674 ADITYA DOIPHODE

22

7677 SUMEET MUKHERJEE

23

7678 AKHIL TYAGI

24

7679 SUMANT SHARMA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656584 318465070 812335668 DEL 106706628 812656596 812335665 812656575 812335662 DEL 106706693 DEL 106706602 812335684 318465066 DEL 106706613 DEL 106706614 DEL 106706626 DEL 106706625 318465061 812335685 812335715 812656539 DEL 106706749 812656577 ON Dot Courier 812656538

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656659

25

7681 LOKESH TIWARI

26

7683 MOHIT ARVIND SINGH

27

7756 AJESH K.A

28

7765 PRAKHAR SHARMA

29

7771 ANUSHA R.S

30

7775 ASHIMA SRIVASTAVA

31

7776 ANIL KUMAR VERMA

32

7785 DEEPAK MITTAL

33

7787 ROHIT JAISWAL

34

7788 PRITHVIRAJ SANNINGANNAVAR

35

7789 SUNIL KUMAR

36

7790 ANAND KUMAR

37

7791 SEEP SINGH

38

7793 VISHWANATH MADDALI

39

7794 NAGESH N

40

7795 AMIT DUBEY

41

7796 DEVIKARANI M

42

7798 DIVYANSHI SRIVASTAVA

43

7800 SNEHLATA SRIVASTAVA

44

7802 TANDALE YOGESH SHANKARRAO

45

7846 ROHAN CHAUDHARY

46

7885 SHISHIR SINGH

47

7887 RANJIT KUMAR

48

7888 VINEET KUMAR Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812335718 812335717 DEL 106706531 812335708 DEL 106706530 812335712 812335691 812335714 812335686 812335687 DEL 106706735 812656559 812335679 812335681 812335680 812656562 812335671 318465054 812656560 812656548 318465075 812656545 Professional Courier DEL 106706555

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656578

49

7889 ABHISHEK SINGH

50

7890 PRATHIT MISHRA

51

7891 DIPTIRANJAN ROUT

52

7895 NAGA ARJUN

53

7929 AMOD ANKIT

54

7930 KISHORE KUMAR KAPPALA

55

7931 PANCHAPAGESWARA BALAJI

56

7933 SHRADHA PATIDAR

57

7939 MANISHA H PRAKASH

58

7940 SHRIKANT SHENDAGE

59

7941 THOUTAM THIRUMAL KUMAR

60

7942 AMITH D

61

7943 ANANYA DAS

62

7944 CHITWAN DUGGAL

63

7945 SANCHIT SAXENA

64

7946 KUSHAGRA DIXIT

65

7947 ANKIT AGRAWAL

66

7948 MITHUN SINGH AHIRWAR

67

7949 ADITI NARUKA

68

7950 PUSHPA BHARTI

69

7982 SUMIT NAYAK

70

7984 SHASHANK SINGH

71

7986 GUNJAN JOSHI

72

7987 SUDHIR KUMAR ROY Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812335663 DEL 106706472 812656563 812335707 DEL 106706514 812335719 DEL 106706737 812656564 ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656549 812656550 812656551 812656552 812656567 318465034 812656573 812656574 DEL 106706643 DEL 106706476 812656672 812656525 DEL 106706466 ON Dot Courier 812656553

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656554

73

7990 DIVYASHREE V

74

7992 SHREEKANT SHRINIWAS BIYANI

75

7994 HARINDER SINGH

76

8026 GAURAV KUMAR

77

8032 MALAY SRIVASTAVA

78

8033 SATYENDRA KUMAR

79

8039 AKASH MALHOTRA

80

8040 GOURAV SINGH

81

8056 ARIBA KHAN

82

8060 AKSHAY SHARMA

83

8063 NIKHILA TEJASWI MURRU

84

8064 PHALGUNI MOHANTY

85

8065 S B PARASHAR

86

8067 JADEJA KRUNALSINH ANIRUDDHSINH

87

8068 UTKARSH

88

8093 ANKIT KUMAR

89

8097 DHANASEKARAN.K

90

8101 DEEPIKA CHOUDHARY

91

8110 AMIT MALIK

92

8129 JANANI.R

93

8132 MOHIT GAHLAWAT

94

8133 RAUSHAN KUMAR

95

8134 ANKIT SINGH

96

8135 NOORPREET KAUE Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier
ON Dot Courier

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812335648 812335678 812335683 812335690 DEL 106706528 DEL 106706515 DEL 106706623 DEL 106706538 812335658 Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier DEL 106706535 812335710 812335728 812335682 812335670 DEL 106706493 812656561 812656616 DEL 106706646 812656558 812656547 812656546 DEL 106706517 812335709

ON Dot Courier

812656565

97

8136 ANKITA BILUNG

98

8137 ALOK NARAYAN ANKUR

99

8138 ABHILASHA MANDELIYA

100

8139 ABHINAND S K

101

8140 PARAG SAHU

102

8153 ANEESH UPADHYAYA

103

8154 YALIN .M

104

8155 GAUTHAM.S

105

8156 SAHANA VIJAYA KUMAR

106

8164 SAGAR MADGI

107

8166 MONOJ KUMAR RABHA

108

8167 NAVJOTPAL KAUR

109

8168 NAHUSH PRATAP SINGH CHAUHAN

110

8170 ISHANU RANJIT DAS

111

8171 SHIKHA

112

8172 SHWETA RAMAKANT RINGE

113

8175 SAUDAMINI BURDHAN

114

8182 DEEPIKA RAJ

115

8185 SMRITI SINGH

116

8186 VETREVEL KARTHEKEYAN.S

117

8191 POOJA SAWANT

118

8195 SHIVANSH SINGLA

119

8197 ROOPESH.R

120

8199 PARNIKA BHATIA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier 812656715 DEL 106706499 318465058 318465047 318465076 812656618 DEL 106706462 812656690 DEL 106706720 DEL 106706510 812656691 812656696 DEL 106706748 DEL 106706653 812656706 DEL 106706708 318465057 DEL 106706474 812656708 DEL 106706454 DEL 106706522 812656699 812656700

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656583

121

8202 AKSHANSH ANKIT

122

8203 SANDEEP S

123

8224 HARMEET SINGH

124

8225 G SANDEEP REDDY

125

8226 MRIDUSMITA GOSWAMI

126

8227 PRAVASH PATEL

127

8229 SURESH NAGAPPAN

128

8230 IKSHIT BATRA

129

8232 SUBRAT SHUKLA

130

8233 ANUJ BANSAL

131

8252 NISHANT KUMAR

132

8254 SHREYA GUPTA

133

8256 SUVARNA SAKHARAM AHIRE

134

8257 NANDITHA C S

135

8266 SUMIT (PROBATIONARY OFFICER)

136

8267 AMIT KUMAR NAIN

137

8269 SHREYASH PRATAP SINGH

138

8270 NIYATI SINGHANIA

139

8271 NEHA ARORA

140

8272 RAKSHITH RAJ N

141

8273 KAUSIK TAMULI

142

8274 RAJENDRA KUMAR AGRAWAL

143

8275 ROHAN PRADHAN

144

8276 NINAAD ATHALYE Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656707 812656695 812656694 DEL 106706542 318465036 812656703 DEL 106706621 DEL 106706570 318465042 812656702 DEL 106706456 812656682 DEL 106706492 812656683 812656679 318465043 812656666 812656667 318465049 DEL 106706489 812656665 812656664 Professional Courier DEL 106706504

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706521

145

8277 NARESH TONDRE

146

8278 HARSH NAYAK

147

8279 RAHUL TIWARI

148

8280 NIKUNJ PANDE

149

8281 ONKAR RAVINDRA HANDE

150

8293 AMIT KUMAR

151

8301 ABHISHEK SHARMA

152

8302 ANJANA KUMARI. V

153

8303 JANANI.A

154

8304 BIRBRAT SINGH

155

8305 PRAVEEN MISHRA

156

8419 ARDHANAREESWARAN R

157

8421 ROHIT KAMBLE

158

8422 MAYANK NALIN

159

8423 DILIP KUMAR

160

8424 JYOTI SHARMA

161

8425 KARAN GUPTA

162

8426 ANIRUDH SINGH CHAUHAN

163

8427 DR PALLAVI TALESARA AC (M)

164

8428 PRASHASTI SRIVASTAVA

165

8429 PANKAJ KUMAR

166

8448 DR ANKIT KUMAR

167

8456 YAKSHENDRA VASHISHT

168

8484 CAPT BARKHA CHADHA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656647 812656646 DEL 106706727 DEL 106706559 812656643 DEL 106706502 318465068 812656701 DEL 106706479 DEL 106706651 812656704 DEL 106706460 DEL 106706743 812656644 318465032 DEL 106706732 812656645 812656556 812656557 812656640 DEL 106706516 812656580 Professional Courier DEL 106706558

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656648

169

8488 PANKAJ GUPTA

170

8496 JAITEJ PARI MITTAL

171

8497 ALOK KUMAR

172

8498 GHATKAR NITIN NAGNATH

173

8499 MOHANA DEVI . G

174

8505 SMEET JINDAL

175

8506 MANNEM AAMANI

176

8509 SINGIREDDY DIVIJA

177

8511 SHIVAM SHRIVASTAVA

178

8512 PRATEEK ANSHUL SRIVASTAVA

179

8513 SIDDARTHA KONERU

180

8514 APOORV BHARDWAJ

181

8515 SUDHARANI K H

182

8516 TNVLALITHA

183

8561 PANKAJ MOTWANI

184

8562 GANREIPOU

185

8563 RAJAT JAIN

186

8574 AAKRITI BHOLA

187

8575 JATINDER SOHAL

188

8576 NAVJOT SIDHU

189

8578 ABHAY KARAN KHANNA

190

8579 TEJASWINI A

191

8580 NANDINI GUPTA

192

8582 ASMITA BHELONDE Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706475 DEL 106706669 DEL 106706729 DEL 106706649 DEL 106706526 DEL 106706495 812656555 812656523 812335722 812656569 DEL 106706497 DEL 106706464 318465031 DEL 106706667 812335650 DEL 106706484 DEL 106706644 812656503 812656570 812656568 DEL 106706719 812656505 DEL 106706616

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706650

193

8583 P M RAHUL

194

8587 NIMEESHA SRIVASTAVA

195

8588 S B PREETHAM

196

8590 ROHIT CHAKRABORTY

197

8593 DAKSHA GOURI PATOLIA

198

8594 M PIYUSH

199

8607 ADITI RAI

200

8609 DR. NARENDER SINGH

201

8626 SOMNATH SAFI

202

8627 BUSHRA SURINDER PAL SINGH

203

8628 DIWAKAR RALPH

204

8630 ASHISH KANT PANDEY

205

8631 ANKUR MATHUR

206

8656 AKSHAY SHAKKARWAR

207

8658 NUPOOR SINHA

208

8659 SACHIN BALKUNDE

209

8662 JITENDRA YADAV

210

8663 ANURAG GUPTA

211

8679 SHIVANGI GANGWAR

212

8680 MOHD WAQUAR

213

8682 GAJANAN JANBA NARGADE

214

8686 ALOK SINGH

215

8687 VALA ASHISHKUMAR GAUTAMBHAI

216

8702 B K DEEPTHI Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706467 DEL 106706553 DEL 106706524 DEL 106706556 812656698 812335655 812335656 DEL 106706662 812656529 DEL 106706633 DEL 106706670 DEL 106706742 812656697 812335647 DEL 106706722 DEL 106706734 812335644 DEL 1063706557 812335643 DEL 106706741 812335645 DEL 106706508 DEL 106706687

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706723

217

8703 NISHANT

218

8710 KIRAN CHAND . V

219

8712 AMARPREET KOUR RANDHAWA

220

8713 AKHIL JANDIAL

221

8751 JODHVIR SINGH GHUMAN

222

8755 ANIL KUMAR MALLESHAM MANCHIKATLA

223

8757 AMAR KUMAR

224

8758 TAUSIF AHMED KHAN

225

8759 CHANDAN PRAKASH PANDEY

226

8761 KOSURI VENKATA MAHESH

227

8762 G NAGESH

228

8764 UDAYRAJ

229

8765 ASHWINI KUMAR SINGH

230

8784 RAVI SHANKAR SHUKLA

231

8785 HIMANI KUMARI

232

8786 ABHISHEK BHOITE

233

8793 SIDHARTH GOYAL

234

8798 SWAPNA PATIL

235

8804 KRITIKA TIWARY

236

8805 AMISH CHANDRA

237

8808 A.S.BHADRA

238

8809 SANDHYA.B

239

8810 ABHIJEET AVINASH THAKARE

240

8827 JYOTI CHAUHAN Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier 812335646, 54 DEL 106706638 DEL 106706483 812335653 DEL 106706724 812656673 812335652 812656671 318465035 812656680 812335705 812335672 318465072 318465038 DEL 106706622 DEL 106706634 812335649 DEL 106706713 812656530 812656681 812335723 DEL 106706739 812656510

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812335651

241

8850 DR NIDHI VERMA

242

8851 EDDU SUNDEEP

243

8853 SHRIDHAR ILAGER

244

8854 AKSHAY HARIHARAN

245

8855 YASHWANT SUKUMAR PATIL

246

8856 RASHMI BENIWAL

247

8857 HITESH TIWARI

248

8858 SAKAIT BANSAL

249

8859 AAYUSH SINGH

250

8860 ROHIT SINGH

251

8862 C.VIGNESH KUMAR

252

8863 INDIRAH INDIBARA

253

8869 KIRTI JINDAL

254

8899 PRIYADARSHINI SINGH MAHARA

255

8900 JAGANMOHAN GATLA

256

8901 GOKUL BRINDHABAN G R

257

8902 SHRUTI GUPTA

258

8903 GODWIN G

259

8904 SHANU SWARAJ

260

8906 UDIT VASHISHT

261

8907 MALWINDER SINGH TIWANA

262

8908 S RAUNAQ

263

8927 PALMY RAVNEET

264

8929 PRACHI BHADAURIA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier
Professional Courier

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812335706 DEL 106706552 DEL 106706565 318465050 812656669 DEL 106706658 DEL 106706746 DEL 106706714 318465037 DEL 106706673 812656675 812656501 DEL 106706513 DEL 106706648 812335677 DEL 106706660 DEL 106706711 DEL 106706712 ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier 812656670 812656678 812656502 812656507 DEL 106706468

ON Dot Courier

812335720

265

8930 SABINA FIRDAUSE

266

8931 DARSHANA SHAILESH PAGHADAR

267

8932 ENKATRAY GANAPATI NAYAK

268

8935 ABHISHEK SAXENA

269

8937 PRAKASH PATIL GB

270

8938 SHILPA N E

271

8939 NAVEEN KUMAR R

272

8940 SIJI THOMAS

273

8941 NEETU MOHIT GOEL

274

8942 DR SPARSHA C CHINNAPPAGOUDAR

275

8944 S.PRAVEEN KUMAR

276

8945 KAVYA GANGADHARA

277

8946 MRINALINI MALVIYA

278

8947 NAVEEN SHARMA

279

8948 MRS SHRUTI AGRAWAL

280

8972 TENEPALLI PRATHYUSHA

281

8973 GOPALAKRISHNA D S

282

8974 RAJESH KUMAR

283

8975 SAURABH MEHTA

284

8976 KANDULA ANJANEYA VENKAT SRITEJ

285

8992 AMRITA SINGH

286

8993 KARISHMA SAHAI

287

8994 DEVENDRA KUMAR

288

8995 SIDHARTHA DANI Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706721 DEL 106706610 DEL 106706631 DEL 106706601 812335704 812335661 DEL 106706494 812656506 318465030 812656504 DEL 106706665 812656527 812656524 812656674 DEL 106706566 812656676 DEL 106706568 DEL 106706550 812656668 DEL 106706699 812656677 DEL 106706640 812656727

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812335703

289

8998 A ABIRAMI

290

9003 ASHOK KUMAR

291

9005 SURYADAYALVARI M

292

9006 ANNAPOORNA NAKKINA

293

9007 AMANDEEP KAUR

294

9008 PALASH KIRAR

295

9009 VISHNU

296

9010 ISHAN SHARMA

297

9011 VISHAKHA RAGHUVANSHI

298

9031 DEEPALI SONI

299

9038 NARASIMHA REDDY PALA V V

300

9040 RIBHU VASHISHTHA

301

9041 SHIVARAJ KUMAR R

302

9042 MANISH BORAH

303

9043 DORILAL PRAJAPATI

304

9044 NEERJA SINHA

305

9045 LENIN ANBARASU M

306

9046 ANANT VIKRAM SINGH

307

9047 HARSH VARDHAN CHATURVEDI

308

9056 HARDIK J.MAKWANA

309

9062 AGNI DASH

310

9067 ANAND KUMAR

311

9068 APARNA APPAIAH

312

9069 SANIDHYA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier 812335692 DEL 106706726 DEL 106706564 DEL 106706518 812656728 812335697 812656509 DEL 106706471 DEL 106706519 812656508 812335699 812656536 318465041 812656619 DEL 106706652 812656511 DEL 106706458 DEL 106706554 812656579 DEL 106706487 DEL 106706457 812335657 812656543

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

318465059

313

9070 ATULIT SHANDILYA

314

9072 SAI SREETEJA

315

9073 Y SNEHA REDDY

316

9074 DANAVATH ARUNA

317

9083 AQUIB ALAM

318

9084 LAKKARAJU SAI ANURAG

319

9085 KUMAR GAURAV

320

9086 ADAPAKA SURESH KUMAR

321

9087 NILESH B SHIPALKAR

322

9088 PRIYENDU MISHRA

323

9089 DEVANKSHI SINGH

324

9100 CHANDNI

325

9102 MRINAL SHEKHAR

326

9103 HARISH KUMAR.M

327

9107 YALLA RAJESHWAR REDDY

328

9108 SUBODH PRADHAN

329

9109 AVIRAL VERMA

330

9115 VIKRANT SINGH

331

9119 KANISHKA

332

9125 GOURISHA SANGOLI

333

9128 BHAVANI ENUGULA

334

9129 NARAYAN SAI SHARMA

335

9130 DAKSHA JAIN

336

9131 NISHANT GAHOI Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier 812656537 DEL 106706453 DEL 106706533 812656572 812656541 812656544 812656614 812656592 DEL 106706715 812656591 812656582 812656590 DEL 106706678 812335660 812335666 812335667 812656576 DEL 106706733 DEL 106706536 DEL 106706740 812656542 DEL 106706686 Professional Courier DEL 106706647

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

318465040

337

9133 AKHIL.M.S

338

9134 MONALI PHADTARE

339

9145 KANIMOZHI.P

340

9148 AVINASH G.V.

341

9149 SHAILLEY RAJ

342

9150 MS VANDANA PARMAR

343

9151 GIRISH SHARMA

344

9160 VIKAS GAUTAM

345

9161 MORRIS.G

346

9162 POOJA ARUN BOLAJ

347

9164 SHISHIR AKHOURI

348

9165 VISHAL CAPOOR

349

9171 RUPAL AGRAWAL

350

9173 CHINTAM RANI

351

9174 RANJANA

352

9175 SANT BUX SINGH D UTH DUTTT

353

9178 VIKHAYAT SIYAG

354

9179 SHIVAM SRIVASTAVA

355

9225 KANISHKA SAHNI

356

9226 S R SUBRAMANIAN

357

9228 SHAIK KAMARUDDIN

358

9229 SATYA PRAKASH

359

9751 PRIYA PUPNDLIK

360

9782 CHOUTA FRANCIS Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706682 DEL 106706459 812656625 DEL 106706690 812656607 812656626 812656623 318465053 812656531 812656588 812335693 812656586 812656722 812656612 812335733 DEL 106706461 812335729 DEL 106706567 812656585 812656599 DEL 106706683 812656512 812656615

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706685

361

9784 ANLIN SHIBU R

362

9785 ANOOP JOHN. L

363

9788 T M SHUBHAM

364

9789 NEERAJ CHANDRASEKHAR

365

9790 ARDAHUN PINKY PASSAH

366

9791 JAYANT SHENDE

367

9792 SANJAY SINGH

368

9793 TANUSHI PANDEY

369

9794 FARHEEN AZIZ

370

9822 TANUSHRI ANAND

371

9846 MANIDEEP AGGARWAL

372

9875 SAURABH BOSE

373

9877 EEPSHIKHA MITTAL

374

9878 NIHAR RANJAN

375

9879 TRUPTI PATIL

376

9880 NISHANTH H D

377

9882 SOMENDRA PRATAP SINGH

378

9883 CHETENDRAKUMAR B VADHEL

379

9884 SANDEEP

380

9885 NITHYA. K.P

381

9886 PRADEEP SHENDE

382

9887 PALLAVI SINGH

383

9889 SAURAV SUNIL

384

9897 D.PRAKASH Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional 812656617 DEL 106706603 DEL 106706695 DEL 106706680 DEL 106706716 318465074 812656587 812656655 812335659 DEL 106706696 DEL 106706697 812656526 812656566 812656593 DEL 106706747 812656629 DEL 106706694 812656594 Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier 812656628 DEL 106706657 DEL 106706717 DEL 106706674

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706465

385

9919 r

386

9922 R SUNIL KUMAR

387

9923 ROHIT CHANDRMORE

388

9938 M.JAGADESH KUMAR

389

9978 ARPITHA.P

390

9979 SHRIKANT BALIRAM REKHATE

391

9980 SANKETH.M

392

9981 SUNDARAVALLI KANNAN

393

9982 A.SENTHIL KUMAR

394

9983 ANIL KUMAR MANKALA

395

9984 PRATIBHA SINGH

396

9985 RISHABH SINGH

397

9986 SUDHANSHU

398

9988 SAGAR MADHUKAR BURADE

399

10001 NITHIN PRASAD R S

400

10002 SURENDRA WALIKAR

401

10003 AKANKSHA BHASKAR

402

10006 NANDAN KUMAR

403

10008 SHAILESH SINGH

404

10010 GAYATHRI DEVI KUMARESAN

405

10011 JARMAN JEET SINGH

406

10013 ARUNPRAKASH T

407

10016 ZUBAIR GANAIE

408

10024 APARAJITA MRIDHA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812335734 812656654 812335730 DEL 106706718 812656609 812656608 DEL 106706500 812656520 812656519 812656518 DEL 106706675 318465055 812656522 DEL 106706676 812656604 812656605 812656606 DEL 106706698 DEL 106706689 DEL 106706655 DEL 106706488 DEL 106706455 ON Dot Courier 812656534

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706632

409

14890 SANJAY SINGH

410

14891 ADITYA SANJAY RUKMANGAD

411

14892 RUDRA VEER SINGH

412

14893 SHWETA CHAURASIA

413

14895 HEMANT MOHAN SHARMA

414

14896 SHIVRAJ KARAN SINGH

415

14897 NITISH KUMAR

416

14898 DHANASEKARAN.P.

417

14901 AISHWARYA KUMAR

418

14906 DR. RISHIRAJ SINGH

419

14907 NISHANT SATIJA

420

14908 AMIT PRATAP SINGH

421

14909 ARPANA KULLU

422

14910 ANKUR SRIVASTAVA

423

14911 ABHISHEK.M

424

14912 ACHIN RAIZADA

425

14913 SHIKHARJIT MITRA

426

14914 PULKIT VERMA

427

14915 KARTHIK VELUMANI

428

14918 AMIT VIJAY

429

14919 KR KRISHNA

430

14920 B MAHENDRA

431

14921 S VIJAY

432

14922 VAIBHAV KUMAR SINGH Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656688 812656705 812656689 812656711 DEL 106706691 812656627 812656653 DEL 106706671 812656650 812656652 DEL 106706541 DEL 106706704 DEL 106706544 318465064 812656651 DEL 106706637 812656535 812335700 DEL 106706534 318465048 812656725 DEL 106706532 ON Dot Courier 812656692

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656693

433

14923 ANKIT DUBEY

434

14924 AYUSH SANCHETI

435

14925 POOJA PARIHAR

436

14926 AVINASH KUMAR SAROJ

437

14929 AVIJEET SINGH

438

14930 K C KOUSHIK NAYAK

439

14932 HIMANSHU VARSHNEY

440

14933 MANJIT SINGH

441

14934 SWATHI BV

442

14935 SANTOSH CHOUHAN

443

14936 RAJIV RANJAN SINGH

444

14939 GUNJIT KANDPAL

445

14940 C PAVAN SAMEER KUMAR

446

14941 SIDDARAMESHWAR

447

14942 NIPUN AGARWAL

448

14943 VIKRAM SINGH GAUR

449

14944 SANDEEP SAGAR CHINTA

450

14945 ER DEEPAK RATHEE

451

14947 KRUPA BHANDARI

452

14995 R.MUKESH SHARMA

453

15016 PREETI PAHUJA

454

15058 ANANYA SHUKLA

455

15065 RAJARAM MUTALIKDESAI

456

15069 BALAMURUGAN Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier 318465046 DEL 106706470 318465039 DEL 106706656 DEL 106706672 812656517 812656516 DEL 106706679 DEL 106706612 812335694 DEL 106706641 DEL 106706511 DEL 106706549 812656657 DEL 106706473 DEL 106706608 812335702 DEL 106706480 DEL 106706506 812335696 812335695 812335698 ON Dot Courier 812656719

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706540

457

15070 PRANJAL SARASWAT

458

15071 AMAN SINGHAL

459

15074 KARAN RAMESH BENDEKAR

460

15075 SHIVANGI SINGH

461

15076 SANTANU SAHA

462

15077 ANILKUMAR

463

15078 SANDEEP SUNARYA

464

15079 RAJNEESH SRIVASTAVA

465

15123 RITWIK P

466

15124 NIJAGUNA MURTHY G C

467

15125 BHARAT BHUSHAN

468

15126 V NAGA MAHALAKSHMI

469

15128 B.RADHIKA

470

15130 SAIRAM PAV

471

15190 PRIYANKA SINGH

472

15208 VINAY SURESH KALKUTAGI

473

15210 G.RASHMI

474

15213 SHUBHAM SHARMA

475

15214 DR.SHASHANK.DARI

476

15215 CHALLA SINDHU

477

15216 ROHIT SHARMA

478

15217 VISHAL SHARMA

479

15218 MAMTA HARDIK HIRPARA

480

15219 AJAY C B Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706490 DEL 106706491 DEL 106706496 DEL 106706642 Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656716 812656723 812656718 DEL 106706609 812656717 DEL 106706478 812335673 812335674 812656730 DEL 106706744 812335675 DEL 106706745 812656724 812335676 318465044 812656533 DEL 106706645 ON Dot Courier 812656610

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706505

481

15220 SHIVANI CHOPRA

482

15222 SREEJA S

483

15223 SHRUTI SHARMA

484

15234 DIVYA AGRAWAL

485

15239 MOHAMMED AZHARUDDIN

486

15240 RAGHAV MAHESHWARI

487

15242 KOERA VENKATESH

488

15258 ANUSHRUTI AGARWAL

489

15267 SHAIKA NEGI

490

15272 DR PRASHANT VILAS HOWAL

491

15273 CR MAHESH

492

15276 NAGESHWAR SOORYA

493

15278 RAVI KUMAR SINGH

494

15292 HIMANI GOEL

495

15333 SHAIFALI RAWAL

496

15344 NISHA SHARMA

497

15345 SHIVANGI

498

15349 MURTHY S

499

15350 BALAJI D

500

15351 KALYAN KUMAR

501

15352 WARSHA BATTU

502

15353 MS. DHANASHREE YOGESHWAR BHATE

503

15354 GOPALAKRISHNAN K

504

15355 SURYA KANT Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier DEL 106706481 812656658 DEL 106706702 DEL 106706545 812656663 DEL 106706692 812656662 DEL 106706607 812656661 ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier 812656528 812656532 DEL 106706701 DEL 106706659 812656513 812656729 DEL 106706539 DEL 106706736 318465045 812656622 DEL 106706606 DEL 106706485 Professional Courier DEL 106706512

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656720

505

15356 CHINTA NEEHARIKA

506

15359 MAHIPAT SHAHI

507

15360 SAURABH KUMAR TIWARI

508

15361 D SHIRISH KUMAR

509

15363 DEVARAKONDA RAVI TEJA

510

15364 MOHIT MITTAL

511

15366 GURTESH MATHARU

512

15373 SETU DUTT SHARMA

513

15400 SUNIL KUMAR D

514

15401 SOMYA GUPTA

515

15403 CHANDAN PREET KAUR

516

15406 BHAVANA.R.

517

15415 NIVEDITA THIAGARAJAN

518

15422 KARAN SINGH THAKUR

519

15439 BRINDHA T.S.

520

15440 KAMALJEET KAUR

521

15443 RAMASAMY

522

15444 RAM KUMAR

523

15446 SIMPY PALLAV

524

15447 BRIJESH GODSON E

525

15448 SUMIT RANJAN

526

15449 BHAWANA UPADHYAY

527

15450 NEHA GUPTA

528

15460 PRATEEK SHARMA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier 812656721 812335701 318465056 DEL 106706486 DEL 106706543 Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional DEL 106706548 812656638 DEL 106706547 DEL 106706546 812656637 DEL 106706451 DEL 106706477 DEL 106706629 DEL 106706482 DEL 106706527 812656639 812656634 318465067 812656635 DEL 106706529 Professional Courier DEL 106706681

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

318465051

529

15484 PRAVEEN KUMAR MISHRA

530

15485 ABDUL KHADER S

531

15487 DEEPAK KUMAR

532

15488 RAJNISH MISHRA

533

15489 SHRAVAN KUMAR K S

534

15490 KRUTHIKA H A

535

15491 YOGESH MANN

536

15492 PRAVARESHWAR PETLOZU

537

15499 S.N.SHANTHA KUMARA

538

15500 SHIVAKUMAR.S.KAREGAR

539

15501 MANJUNATH RAO MISAL B

540

15502 RAMESH KRISHNAN K

541

15503 CHETAN DATTATRAY PATNE

542

15504 PRATYUSH SINGH

543

15508 ABHISHEK VERMA

544

15515 VASUNDHARA SAHARAN

545

15530 VINAYAK VIJAY KHANNA

546

15532 P S SUZAINA

547

15533 KSHITIJ CHANNA

548

15534 ZOYA TABREZ

549

15535 SHAILY YADAV

550

15536 RAJESH SABNANI

551

15537 ABHISHEK SAXENA

552

15538 SHILPA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier 812656712 DEL 106706509 DEL 106706498 DEL 106706639 318465069 DEL 106706666 DEL 106706620 DEL 106706452 DEL 106706684 812656684 318465062 DEL 106706688 DEL 106706750 318465065 812335732 812335731 812335725 DEL 106706469 812335726 DEL 106706731 DEL 106706563 812656631 Professional Courier DEL 106706677

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656726

553

15539 SHWETA GOUDAR

554

15563 PRATEETI GOYAL

555

15572 RAKESH KUMAR

556

15575 MAKWANA MAHESHKUMAR GOMAJI

557

15576 NAVEEN KUMAR N

558

15577 AMIT KUMAR

559

15578 KUMAR VIJETHA DEVARAKONDA

560

15586 KULBHUSHAN K AYARE

561

15588 SWATHI PARUPATI

562

15589 MUNMUN SINGH

563

15590 ASHISH SRIVASTAVA

564

15591 LATIKA MAHESHWARI

565

15592 D VINEET RAO

566

15593 SHISHIR ANAND

567

15594 PADMAKAR KUMAR JHA

568

15595 NISHEETH KUMAR PANDEY

569

15602 HIMANSHU SHEKHAR

570

15611 OSHIN ANAND

571

15613 YASMINARA BEGUM

572

15614 JAGMOHAN SINGH

573

15615 MANJUNATH R

574

15620 K.AJAY

575

15628 MANSI KAMBOJ

576

15629 DEEPAK SINGH . D Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706624 DEL 106706520 DEL 106706654 812656630 DEL 106706551 812656632 812656633 DEL 106706617 DEL 106706668 DEL 106706618 DEL 106706635 812656686 DEL 106706730 318465060 812656642 DEL 106706561 812656641 812656636 DEL 106706615 DEL 106706523 812656515 812656514 DEL 106706605

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706562

577

15630 LAXDEEP ASHOK DESAI

578

15631 AISHWARYA.C

579

15632 DEEPALI PRADEEP KUMAR

580

15633 MAYANK KASHYAP

581

15634 MALLAPPA HUGGI

582

15635 ARPAN RAY

583

15637 AMIT KUMAR YADAV

584

15642 VARSHA VISHWAS NIKAM

585

15646 KATHYAYANI M K

586

15647 ARUN V

587

15648 SIDDHARTH GAURAHA

588

15653 SACHIDANAND SINGH

589

15657 MOLUGU BHARRATH

590

15662 PRANAY GUPTA

591

15663 BHAWNA HANDA

592

15666 JAYSHREE MITTRA

593

15667 SUMIT JOSHI

594

15668 SACHISH SHANKWAR

595

15669 ASHISH GUPTA

596

15671 VIJAY . L. RATHOD

597

15672 MONA SAKSENA

598

15690 DR.RAVNEET PANNU

599

15691 VISHNUNARAYAN MODANI

600

15694 BHUVESH ARORA Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional Courier ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706703 DEL 106706571 DEL 106706709 DEL 106706710 812656687 DEL 106706705 812656714 318465052 DEL 106706706 DEL 106706707 812656713 DEL 106706663 DEL 106706569 812656709 DEL 106706525 812656710 DEL 106706700 DEL 106706560 812656685 DEL 106706619 318465063 812335689 812335688

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

ON Dot Courier

812656521

601

15695 RISHABH GUPTA

602

15696 MALATHI .K

603

15697 MANISH KUMAR

604

15698 MAHESH KUMAR . K

605

15699 ASHISH SHARMA

606

15701 SOBHANA MALLI

607

15702 ESHA PRASAD

608

15703 RENUKA DARSHYAMKAR

609

15709 ADV.SAYANA K.R.

610

15716 BALAJI.N

611

15718 SWAPNIL TRIPATHI

612

15727 ANSHU JAIN

613

15730 SHYAMA BHARATI

614

15731 PRINCE VAID

615

15732 PRASHANSA MUKIM

616

15733 SHAILENDRA SINGH

617

15735 HEERA

618

15737 TANUSHREE K.S

619

15738 PRASHANT MANOHARAN

620

15739 NAVEEN G

621

15747 ARUNIMA RAWAT

622

15748 SURABHI THAKUR

623

15749 SAJID HUSSAIN

624

15751 RAVAL MAHARSHI Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct) ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier ON Dot Courier Professional 812656581 318465073 812656597 812656600 318465071 812656602 812656601 812335727 812656621 812335713 812656620 ON Dot Courier Professional Courier Professional Courier DEL 106706611 DEL 106706604 812335716

Polity, Art & Culture, C.A.(Sep - Oct)

Professional Courier

DEL 106706630

625

15752 D SURAJ AHAMED

626

15759 MADHUSMITA HEMBRAM

627

15761 SALONI LAKHIA

628

15762 UTTAM KUMAR

629

15764 TANVI SARAN

630

15771 AVISHRANT MISRA

631

15772 SURBHI SHITAL

632

15773 KSHITISH KUMAR MISHRA

633

15774 DOLLY KUMARI

634

15775 ANUJ KUMAR

635

15776 B RAJINI

636

15784 K P S VISHWANATHAN

637

15794 A. D. HIMABINDU T

638

15797 BRUHANTH MOHAN

639

15799 KARTHIGA R