Am Ni Cô

Mã Bảo Sơn

Mã Bảo Sơn

Am Ni Cô
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Am Ni Cô

Mã Bảo Sơn Am Ni Cô

r n n i có tr c tr c à tr c t

i n i có m m à m ni cô. i tu i à s ph ễc ni cô tr m i sáu tu i à học tr ng i

rong m ni cô có h i ni cô ni cô già n m m

thầ tr ngà nào c ng àm bài t ng inh và tiếp nh n đ

một vài hách hành h

ọ s ng

nh ng nà dài d ng d c trong tiếng chuông bu i s m và tiếng tr ng b n chi u. r v c m à một d ng sông b n sông có một mái nhà tr nh tr ột c p v ch ng tr m u n gieo c m ic n Ngà tháng c vui v trôi đi trong tiếng nói tiếng c n i v ng v nến sáng đ ng g nhiễu t m t nh ni cô tr àm bài th c nhà tr nh à một vạt ruộng v thu g t hái tr n th h i v ch ng. i nói vui v b tr n cánh ruộng m nh n

m i v ho ng

ng bị tiếng c

Cô thầm ngh cuộc s ng ch ng cà ruộng v d t c i hạnh ph c th t ! nn c n nh g p đôi v ch ng tr cà c ruộng c vào ch b sông u dần họ đ ột hôm ni cô hế à có một

Ni cô tr th

ng r sông nn

quen nh u ngà m tr ại r b sông

ngà gió nh nông d n tr c n gi p ni cô gánh n c đôi v ch ng tr c ng vừ v n ngh gi i o

cuộc nói chu n th vị

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Am Ni Cô
Anh nông d n h i ng ngà ch ti u àm g trong ch Ni cô đáp - àm bài tu đạo cầu iếp s u Anh nông d n h i ại -Cầu nh n du n mỹ m n ph i hông Ni cô ại tr -Ng i i đi tu th nh t m t h m mu n. i m nhạt

Mã Bảo Sơn

-Cầu qu n to ộc dà ph i hông -C ng ni i ng c m d nh ph t coi trọng i i n i th dài thầm ngh c n cầu àm g n r n b sông cuộc đ i thoại th cầu vinh ho ph qu ch ng n t nh th nh th n

Anh nông d n c c

- h i ch ng ch ti u cầu mong iếp s u ại àm ch ti u rong m t ni cô tr càng m màng m mịt cô nh n m ni cô v ng v d nh tu t m d Ni cô tr c Anh h i -Nếu có iếp s u th t em cầu g Chị đáp -Anh đoán em -Cầu qu n to ộc dầ ch Chị c đầu -Cầu vinh ho ph qu ch Chị vừ Anh c đầu vừ một tiếng nh đ m tr n ngực nh nói nào nh b th t chị h i d n u t he h ng t nh nếu iếp s u c n àm ch ti u v u giọt trong v t tr n h i má gánh n th hôm n cv m

c p v ch ng tr c n tiếp t c ch có đi u t ng m i vị tr u gh o

-Anh hi u r i ch c ch n à em cầu iếp s u àm một ni cô tr th nh t nh Chị gi n m t nào b Anh chộp uôn t Chị đ

r t cuộc em cầu g ng m t đáp hông cầu giàu s ng ch cầu iếp s u nh n du n t t ành ch cầu iếp s u ại Nguồn truyện: vnthuquan.net

- hông cầu qu n to

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Am Ni Cô
àm v nh chị vừ nói vừ ng vào ng nh h i nh chị c ng nô nghịch c c

Mã Bảo Sơn
o n u t vào nh u

tr n b i sông Cuộc đ i thoại tr n b sông và cuộc vui đ u nc cô r c n ch m ch tu đạo Ni cô già nh n th h i m. hông n i n ng tự tạm dừng ch n trong gi đ nh nh nông d n nhà tr nh vách n v ch ng nh nông d n i n gọi cô à i u n . ng đôi v ch ng tr n b i sông đ àm áo động trái tim n àm bài hông i học tr nà đ hết du n ph n v i c h t i nđ ni cô tr t i m c cô c bần thần háo h c hông c n t m t nào ng i

Ni cô tr b v

b n sông Ni cô tr

hông c n à ni cô tr n

C ng v i v ch ng nông d n tr thô c hiến cô tr thành một ng Ng ng m n n

i u n m t tr i mọc r đ ng m t tr i n v ngh C m nhạt trà nh m t mà dần dần mọc tr n đầu

nhà nông hiến i u n càng h e đ p r mái tóc i inh đ p th t sự. con ng con ng i th

i đàn bà đ hoàn t c th có t nh t nh c i th đ ng s dễ dàng tạo r chu n c

ng Ng

i đàn bà có t nh t nh c con ng i th in miễn u gi ng

con t

i th

ng Chu n c

ng phần c ng i

đông c n ná nh nh u C u chu n và chi tiết tầm th óm ại có một hôm ông m t tr i t hót u o vui t i Chị ch nhà đi ch mu mu i v vừ b n một tiếng tiếp theo à tiếng hóc o dài

ng đến m c hông chịu n i

n ng rực r

u ng trái đ t con chim tr n c c vào trong ngôi nhà tr nh đ b c ch n c

iếng hóc c bám riết

đàn bà nh n i c n đi n oạng ch oạng choạng chạ r b sông Chị định nh c sông ại cạn Chị ại o đà o đ o eo n vách n i chị định nh u đó chị đ chạ vào m ni cô d i ch n n i. vách n i hông c o

u ng sông nh ng

từ vách n i u ng song

n i v ng v nến sáng đàn bà đ ng đ ng tr - in h i n th ch Chị đáp u dài chịu

nh Ni cô già s ng nh ng ngà hết s c t nh mịch r t mu n biết ng tạm th i h u dài trong m nh nà th thầy!

i

c m t có h vọng g đ i v i iếp nà và iếp s u

in thầ thu nh n con à học tr

Ni cô già ại h i -Chị vào c h t cầu qu n to ộc dầ ph i hông Chị c đầu Ni cô già ại h i -Cầu vinh ho ph qu ch Chị v n c đầu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

Am Ni Cô
th cầu iếp s u có nh n du n mỹ m n ch ng? i ni cô già ch d t th n cm tđ uđ nc chị đ tuôn trào

Mã Bảo Sơn

r n n i có tr c tr c à tr c t

i n i có m m à m ni cô

rong m có h i ni cô một ni cô

già một ni cô tr m i đến ngà nào họ c ng àm bài t ng inh cầu iếp s u

i cu i Cám n bạn đ theo dõi hết cu n tru n Ngu n http://vnthuquan.net hát hành Ngu ễn im ỹ. Ngu n ctrung net Đ c bạn h nh n đ n vào ngà 9 tháng 5 n m 2009

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful