Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

BUKU KERJA
MODUL HUBUNGAN ETNIK
EDISI KE-2

Ketua Editor
Shamsul Amri Baharudin

Institut Kajian Etnik (KITA)
Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi
2012

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

Cetakan Pertama / First Printing, 2012
Hak cipta / Copyright Penulis / Author
Institut Kajian Etnik (KITA)
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran
atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik,
gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti
Kebangsaan Malaysia terlebih dahulu.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without
permission in writing from the Institute of Ethnic Studies (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by
Institut Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor D.E., Malaysia

Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi,Selangor D.E Malaysia
http:/pkukmweb.ukm.my/~penerbit/
Ilustrasi Grafik oleh Amirul Mukminin Mohamad
Muka Hadapan oleh Ahmad Zul Hakimi Hassim
Perpustakaan Negara Malaysia
Data-Pengkatalogan-dalam Penerbitan
Cataloguing-in-Publication-Data
ISBN: xxxxxxxxxxxxxxx

Terokai Minda BAB 6 : Kepelbagaian Agama Mencari Titik Pertemuan 1 3 5 6 6 8 12 16 16 19 20 21 21 23 29 30 30 32 35 36 1. Terokai Minda 41 43 46 BAB 8 : Pemerkasaan Pendidikan Ke Arah Kesepaduan Sosial 1. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Terjah Minda 2.ii BAB 1 : Malaysia: Kesepaduan Dalam Kepelbagaian 1 1. Eksplorasi dan Uji Minda 3.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Pengenalan i . Terjah Minda 2. Terokai Minda BAB 5 : Permuafakan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik 1. Terokai Minda 36 38 39 BAB 7 : Dari Segregasi Ke Integrasi 41 1. Terjah Minda 2. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Terokai Minda Senarai Editor dan Penulis 47 47 52 53 54 54 56 60 62 . Terokai Minda BAB 4 : Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Etnik 1. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Terjah Minda 2. Terjah Minda 2. Terokai Minda BAB 3 : Limpahan Kemakmuran Merentasi Etnik 1. Terjah Minda 2. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Terjah Minda 2. Terjah Minda 2. Terjah Minda 2. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Terokai Minda BAB 2 : Potret Hubungan Etnik 1. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Eksplorasi dan Uji Minda 3. Terokai Minda BAB 9 : Pengalaman Harian Menjalin Kesepaduan Dan Melahirkan Keharmonian 1.

kandungan Buku Kerja ini berkisar tentang persoalanpersoalan dalam konteks memahami dan mengaplikasi konsep-konsep hubungan etnik yang spesifik dalam kehidupan harian. Justeru itu. Maka. Eksplorasi dan Uji Minda. Setiap aktiviti ini disertakan dengan soalansoalan atau arahan-arahan untuk pelajar jawab atau lakukan secara individu ataupun kumpulan sebelum kelas atau semasa di dalam kelas. aktiviti-aktiviti bagi setiap satu tajuk dalam Buku Kerja Hubungan Etnik ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Terjah Minda. Setiap bahagian ini mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. Justeru itu. Aktiviti-aktiviti di bahagian ini boleh dilakukan dengan menggunakan sama ada pendekatan pembelajaran aktif mahupun pembelajaran koperatif. Buku Kerja ini menggunapakai aktiviti-aktiviti berkaitan hal-hal hubungan etnik yang pelajar dapat kaitkan dengan diri mereka. Buku Kerja ini juga turut berperanan sebagai rangka kontekstual bagi eksplorasi yang terpandu. Adalah juga amat berguna jika tenaga pengajar dapat meminta pelajar menghubungkaitkan apa yang mereka pelajari tentang tajuk-tajuk yang dipersembahkan oleh Modul Hubungan Etnik kepada konteks-konteks lain. Ini memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan proses pemikiran yang lebih lanjut dan menggalakkan mereka meneroka i . Bahagian kedua iaitu Eksplorasi dan Uji Minda mengandungi aktiviti yang agak fleksibel. dan Terokai Minda. Aktiviti-aktiviti di bahagian ini termasuklah tontonan video.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Pengenalan Buku kerja ini bermatlamat menyediakan sumber sokongan pengajaran dan pembelajaran kepada Modul Hubungan Etnik untuk tenaga pengajar menjadikan kuliah mereka lebih interaktif dan dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Bahagian pertama iaitu Terjah Minda mengandungi aktiviti yang membolehkan pelajar menilai kefahaman mereka terhadap tajuk-tajuk dalam Modul Hubungan Etnik. Tenaga pengajar boleh memilih mana-mana aktiviti eksplorasi dan uji minda yang memenuhi matlamat pengajaran dan pembelajaran tajuk-tajuk Modul Hubungan Etnik dan sesuai dengan sumbersumber yang sedia ada di institusi pengajian masing-masing. Aktiviti-aktiviti di bahagian ini termasuklah diskusi yang boleh dilakukan secara individu mahupun dalam kumpulan kecil. Setiap bahagian ini memfokuskan kepada soalan-soalan spesifik dan dengan menjawab soalan-soalan ini pelajar memperolehi kefahaman yang diperlukan tentang hubungan etnik. diskusi terpandu dan lain-lain yang dapat menunjukkan kepentingan tajuk tersebut. mengkaji data sebenar daripada penyelidikan tentang hubungan etnik yang boleh dilakukan secara berpasangan mahupun dalam kumpulan kecil. bacaan teks. Aktiviti-aktiviti di bahagian ini bertujuan membolehkan pelajar belajar sesuatu perkara yang penting dan perlu tentang tajuktajuk dalam Modul Hubungan Etnik ataupun boleh juga menjangkau sehingga ke tahap membincangkan dan mempertimbangkan idea-idea lain yang berkaitan dengan tajuk-tajuk dalam Modul Hubungan Etnik. dan aktiviti di luar kelas seperti memberikan pelajar masalah hubungan etnik untuk difikirkan dan dibincangkan sebagai kerja rumah.

Ini boleh dilakukan dengan meminta pelajar-pelajar mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas tentang soalan-soalan yang diberikan seperti aspek sosial. Buku Kerja ini sekadar berperanan sebagai sumber sokongan kepada Modul Hubungan Etnik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tenaga pengajar dan pelajar kursus Hubungan Etnik. forum dan lain-lain lagi. Tenaga pengajar dan pelajar digalakkan untuk memikirkan secara kreatif dalam membentuk aktiviti-aktiviti yang paling sesuai dengan situasi pelajar mereka termasuk dari segi saiz kelas dan dari segi sumber-sumber yang sedia ada di institusi pengajian masing-masing. adalah amat berguna jika tenaga pengajar dapat meminta pelajar-pelajar memikirkan jawapan-jawapan mereka secara kritikal dan mempertahankannya dengan hujah-hujah yang kukuh melalui aktiviti-aktiviti seperti perbahasan. politik. Bahagian ketiga iaitu Terokai Minda mengandungi aktiviti-aktiviti yang membolehkan pelajar menggunakan apa yang telah mereka pelajari tentang tajuk-tajuk dalam Modul Hubungan Etnik dalam menjawab soalan-soalan tentang tajuk-tajuk tersebut di bahagian ini. Maka. fakta dan data empirikal. mesyuarat.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 bahan-bahan bacaan lain tentang isu yang sama dan seterusnya membolehkan mereka mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran baru mereka dalam konteks yang berbeza. ekonomi. Sidang Editor ii . Buku Kerja ini bukanlah bertujuan menghadkan kreativiti tenaga pengajar mahupun pelajar dalam melakukan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka tentang hubungan etnik.

Mei-Mei. Mail. Kak Ros dan Opah belajar di Tadika Mesra yang turut disertai Jarjit. Ehsan. Mereka yang tinggal bersama kakak mereka. mereka selalu membaca dan bermain bersamasama. Fizi dan rakan-rakan yang lain. Upin & Ipin mengisahkan kehidupan kembar anak yatim piatu iaitu Upin & Ipin di Kampung Durian Runtuh. Sebagai rakan baik.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA A. Bincangkan impak watak Upin dan Ipin dalam memupuk kesepaduan sosial di Malaysia. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 1 .

Ia juga membantu memudahkan proses penyuaraan rasa tidak puas hati etnik-etnik tertentu terhadap etnik yang lain. Apakah kesan fenomena ini terhadap kesepaduan sosial? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 2 . Perkembangan sains dan teknologi telah memudahkan perhubungan pada hari ini.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B.

3. 1. Bil. 2. Tunjukkan contoh rantaian saling melengkapi dan saling bergantungan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 C. 5. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EKSPLORASI DAN UJI MINDA Senaraikan lima kumpulan etnik yang anda ketahui dengan lengkap mengikut item dalam jadual di bawah. Kumpulan etnik Ciri fizikal Makanan tradisi Pakaian tradisi 3 . 4.

7. 2. 9. 8. 3. 1. 6. 4. senaraikan sub-etnik/suku.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Berdasarkan jadual di atas. bahasa dan dialek di Malaysia dan kenal pasti serta terangkan berkenaan kumpulan etnik dan dialek yang anda ketahui dengan contoh serta deskripsi di bawah: Bil. 10. 5. Sub-etnik/Suku Bahasa/Dialek Contoh: Ucap selamat Lain-lain contoh 4 .

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TEROKAI MINDA Gambar 1: Datuk Lee Chong Wei Gambar 2: Datuk Nicol Ann David Bentuk kumpulan perbincangan dan bincangkan peranan ikon sukan dalam memupuk kesepaduan sosial di Malaysia. _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 5 .

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA 6 .

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ B.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Berdasarkan gambar di atas dan kefahaman anda mengenai konsep hubungan etnik. Bincangkan ramuan untuk membentuk bangsa Malaysia yang harmoni. Apakah kekuatan dan cabaran untuk merealisasikan konsep 1 Malaysia? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 7 . sila jawab soalan-soalan berikut: A.

. pakatan membina Negara Bangsa. 8 . Apabila seseorang individu diminta menyerap budaya dominan dan menghapuskan amalan etnik masing-masing. akomodasi. pengiktirafan diplomatik. keadilan sosial di Tanah Melayu. autoriti pemimpin. E. kebebasan bersuara. Sikap ini mempamerkan nilai _________________ dalam masyarakat Malaysia.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA Tandakan jawapan yang betul. C. En. tuntutan hak kerakyatan bagi semua golongan etnik. Londoh dan keluarga masing-masing telah melawat rumah En. asimilasi.. persetujuan kerjasama antara golongan etnik. kejiranan. Sewaktu perayaan Tahun Baru China. B. Chan sangat senang hati dan menghidangkan pelbagai juadah sempena meraikan perayaan tersebut. C. individu yang mengadaptasi keadaan. bangsa 2. D. Rahim. etnosentrik B. Keluarga En. E. segregasi. D. 4. D. perasaan kekitaan. tingkah laku ini dinamakan sebagai …. En. Kontrak Sosial 1957 merujuk kepada . B. A.. C. En. A. ras. integrasi. Chan. Raju.. 1. integrasi D. Secara umumnya akomodasi merujuk kepada__________ A. B. 3. E.. diskriminasi C. A. prejudis E.

7. cabaran dalaman setiap golongan etnik A. kesedaran terhadap kewujudan satu identiti etnik. IV 6.. proses penyesuaian dengan matlamat mengekang konflik antara kelompok. agama. proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik khususnya dari aspek biologi. II. kebudayaan dan kelas sosial disebut sebagai: A. E. kesenian dan pakaian tersendiri yang boleh dilihat dan dirasakan. D. C. pengukuhan budaya setiap golongan etnik II. II. B. I.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 5. kepercayaan bahawa nilai budaya sesuatu kelompok lebih tinggi daripada kelompok lain. IV D.. Konsep layanan yang berbeza terhadap individu atau kelompok atas dasar-dasar tertentu seperti ras. kaum. D. V C. konflik antara golongan etnik V. B. perkauman E. pengekalan identiti etnik masing-masing tetapi berkongsi kebudayaan yang sama. kesedaran terhadap kepentingan bersama dalam kemajuan ekonomi. chauvinist D. C. kesedaran terhadap ciri-ciri kebudayaan seperti bahasa. pengukuhan kuasa elit IV. stereotaip B. ekstrimisme C. Aspek subjektif dalam etnik merujuk kepada …… A. 9 . II. I. gender. Akulturasi merujuk kepada .. V E. pembentukan dasar pendidikan negara III. A. perasaan kekitaan dan kesedaran terhadap kepentingan bersama. E. II B. I. kesedaran terhadap kepentingan negara yang mengamalkan prinsip demokrasi. III. diskriminasi 8. kesedaran terhadap kepentingan individu atau kumpulan dalam memonopoli aspek kebudayaan. proses penyatuan antara kelompok berlainan etnik menjadi satu kelompok dengan identiti yang sama.. Proses pembinaan negara (dalam konteks hubungan etnik) pada awal kemerdekaan Tanah Melayu dipenuhi dengan pelbagai cabaran seperti yang berikut: I.

Menurut _______________________..G. akomodasi.. Summer 10. Taylor C. adat resam. akulturasi.S. D. kepercayaan. Eastmont D. kesusilaan. Keadaan ini disebut sebagai. C. E. W. Milton J. Edward B. 10 . kebudayaan merupakan gabungan ilmu pengetahuan. J. undang-undang. keadaan ini menjelaskan satu proses di mana individu-individu membuat penyesuaian dengan situasi konflik tanpa perlu mengubah sistem ketidaksamaan yang sedia ada. Van den Berghe E. A. B. Furnival B. A.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 9. adaptasi. akauntabiliti. alienasi. kesenian. kemahiran lain dan kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam analisis sosiologi hubungan ras.

Jelaskan bagaimana penjajahan British mencorakkan bentuk masyarakat di Tanah Melayu. Bagaimana boleh munculnya unsur-unsur negatif seperti stereotaip dan prasangka yang merupakan sebahagian daripada cabaran dalam kehidupan masyarakat majmuk di negara ini. 2. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 11 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Cuba Fikirkan Sila jawab soalan-soalan di bawah: 1.

Tokoh-tokoh Negara “Pembentukan bangsa Malaysia merangkumi banyak perkara lain. 27 Mei 1991) Sehubungan dengan kenyataan di atas. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Antaranya ialah menegakkan sistem politik demokratik yang matang yang dapat memelihara hak dan kepentingan individu di samping mengimbanginya dengan hak dan kepentingan masyarakat. Carcosa Seri Negara. TEROKAI MINDA A. ekonomi. Juga dikenali sebagai Tongkat Warrant.” ( Tun Dr. dll) Nama Tokoh Bidang Sumbangan Tokoh Tunku Abdul Rahman Politik Bapa Kemerdekaan Malaysia. sukan. seni dan budaya. 12 . Usman Awang Sastera Seorang Sasterawan Negara. aktivis sosial. (Nota: Tokoh-tokoh meliputi pelbagai bidang seperti politik.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 A. Kuala Lumpur. senaraikan tokoh-tokoh dan sumbangan mereka dalam pembangunan negara dan pemupukan perpaduan. sasterawan. pendidikan. Penulis buku Tulang-tulang Berserakan. ucaptama Majlis Perasmian Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara. Mahathir bin Mohamad. Dato’ Dr.

para pelajar diminta untuk memikirkan pemahaman berkaitan konsep-konsep asas hubungan etnik dan hubungannya dengan keadaan sebenar dalam kehidupan. Aplikasi Konsep: Latihan Kendiri Berpandukan modul Hubungan Etnik dan sumber-sumber rujukan yang berkaitan. budaya.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B. adat resam dan kepercayaan 4 Makanan/Minuman tradisional Makanan dan budaya 5 Perjuangan kemerdekaan Politik 6 Pemodenan dan pembangunan negara Politik dan sosioekonomi Laporan/Catatan ringkas 13 . Rencanakan pemikiran anda berasaskan beberapa contoh isu seperti yang berikut: No Tajuk Bidang 1 Perubatan tradisional Kesihatan 2 Sukan tradisional mengikut kaum Sukan dan rekreasi 3 Upacara kelahiran. perkahwinan dan kematian Agama. Anda boleh bekerja secara individu atau berkumpulan.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 C. 10. 5. Apresiasi seni (seni lakon. Apakah kawalan-kawalan yang diperlukan dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia? 7. Politik serantau dan antarabangsa yang ada hubungan dengan isu keetnikan di Malaysia. 6. dll) dalam masyarakat pelbagai kaum. seni tampak. Apakah objektif kandungan buku-buku teks dalam memupuk hubungan etnik? 3. Permainan tradisional masyarakat Malaysia sebagai warisan dan wadah memupuk persefahaman. seni suara. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 14 . Orientasi Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) yang ada sekarang lebih cenderung ke arah polarisasi kaum atau perpaduan? 9. Lakaran Minda Fikir dan lakarkan catatan ringkas isu-isu berikut: 1. 4. Industri hiburan sebagai mekanisme pemupukan jalinan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai budaya di Malaysia. seni reka. Penggunaan sumber-sumber alam untuk perubatan dan kesihatan dalam kalangan masyarakat pelbagai budaya di Malaysia. Orientasi parti politik yang ada sekarang lebih cenderung ke arah polarisasi kaum atau perpaduan? 8. Apakah sumbangan media (elektronik dan cetak) dalam hubungan etnik? 2.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 15 .

 Rancangan Malaysia ke 10 – Transformasi ke arah Wawasan 2020  Model Ekonomi Baru Malaysia LANGKAH 2 Tuliskan refleksi tentang video yang anda tonton tadi.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA A. AKTIVITI 1 LANGKAH 1 Sila tonton video berkaitan pembangunan ekonomi di Malaysia. i) Huraikan video yang anda tonton mengikut kronologi termasuk:  Masa  Tempat  Individu yang terlibat ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 16 .

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ iii) Kaitkan pengalaman anda dengan perkara yang terkandung dalam video tersebut.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 ii) Nyatakan perasaan positif dan negatif anda:  Gembira. ceria serta memperoleh sesuatu bermanfaat daripada video. sedih dan menerima pengaruh buruk daripada video. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ iv) Apakah yang dapat anda pelajari daripada video tadi? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 17 .  Kecewa.

LANGKAH 3 Pelajar berkongsi video yang dihasilkan dengan rakan sekelas. LANGKAH 2 Pelajar menghasilkan video secara berkumpulan. AKTIVITI 2: MENGHASILKAN VIDEO LANGKAH 1 Bincang dalam kumpulan dan pilih satu tajuk berkaitan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 18 B. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 19 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA Soalan Esei Bagaimanakah kedudukan ekonomi Bumiputera / Kaum Cina / Kaum India / Kaum lain (pilih salah satu) sebelum dan selepas Dasar Ekonomi Baru? Sila pertimbangkan impak jawapan anda ke atas keadaan politik. ekonomi dan sosial semasa.

TEROKAI MINDA Bincangkan salah satu tema atau agenda berikut dalam bentuk forum atau mesyuarat.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 20 .  Kekuatan kepelbagaian etnik di Malaysia (yang tiada pada negara lain) dalam menyumbang kepada kelestarian ekonomi Malaysia.  Globalisasi dan impaknya kepada keadaan ekonomi multi-etnik Malaysia.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA A. Berikan komen anda terhadap gambar-gambar berikut dan kaitkan dengan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Yang Di-Pertuan Agong Agama Etnik Bumiputera Bahasa Kebangsaan ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 21 .

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ B. Main Peranan – Anda dikehendaki membuat lakonan semula babak penentangan rakyat Tanah Melayu terhadap Malayan Union. 22 .

Malah orang yang paling kaya adalah daripada golongan India di Malaysia. Saya fikir disebabkan adanya keterbukaan seperti sekarang ini kita dapati banyak sekali orang menulis memorandum. Tetapi terdapat juga orang miskin kalangan India. Ada pihak menggunakan sepenuhnya kesempatan untuk berbincang dan mengetengahkan apa yang difikirkan mereka sebagai “penindasan”. Misalnya melalui penulisan ilmiah dalam jurnal-jurnal akademik. kekurangan peluang dan sebagainya walaupun secara rasmi kerajaan mengatakan kekurangan peluang itu adalah kaum-kaum bumiputera. masalah perkauman dan sikap-sikap perkauman dan pandangan-pandangan antara kaum sebagai bangsa di Malaysia. MINGGUAN: Adakah sejak dulu ada kecenderungan kalangan akademik untuk membahas isu kaum dan agama? ZAINAL: Memang sejak dulu lagi sudah ada keinginan dalam penulisan akademik supaya orang boleh berbincang mengenai isu-isu mengenai hubungan kaum. diskriminasi. Datuk Dr.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA A. Maknanya ia tidak berlaku sebagai perbincangan awam. Tetapi setelah ada keterbukaan. Maka pemikiran rasmi kita tidak berlaku penindasan di kalangan kaum lain. Tetapi dalam kaum-kaum itu sendiri memang terdapat golongan yang berada dan tidak berada. Ku Seman Ku Hussein yang bertarikh 23 Disember 2007. Zainal Kling dan wartawan Mingguan Malaysia. Dan secara relatifnya kaum Cina dan India mendapat pendapatan purata yang lebih tinggi serta peluang penyertaan dalam politik terbuka untuk semua. MINGGUAN: Kenapa persoalan tentang hubungan kaum sering timbul dan tidak pernah dapat diselesaikan sekalipun sudah setengah abad negara ini merdeka? ZAINAL: Timbulnya persoalan terhadap isu yang berkaitan kedudukan kaum bukan Melayu di Malaysia terutama sekali Cina dan India bagi saya. Ada golongan India yang miskin. MINGGUAN: Adakah keterbukaan kerajaan membenarkan isu ini dibincang secara terbuka telah disalahgunakan atau sengaja diambil kesempatan oleh pihak tertentu? ZAINAL: Iya. serta peranan yang dimainkan dalam hubungan antara kaum di Malaysia. diskriminasi dan sebagainya. Ketidakpuasan hati seperti ini dialihkan sasarannya bukan kepada orang atasan 23 . Tetapi ketika itu kerana tidak digalakkan berbincang secara terbuka maka kebanyakan penulisan itu berlaku secara ilmiah di jurnal. Selama ini perbincangan begini dianggap sebagai sensitif dan perkara-perkara ini tidak harus dibincangkan terbuka apa lagi melalui akhbar dan televisyen dan sebagainya. Jadi sering kali Malaysia dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan dalam kalangan sarjana bahawa Malaysia melakukan penindasan. Maka perbincangan tentang isu kaum dan agama terkurung dalam perbincangan secara ilmiah. golongan India yang kaya. Baca petikan wawancara “Jangan Ada Prasangka” antara Prof. Tujuannya untuk berbincang tentang pelbagai perkara mengenai masyarakat walaupun perkara itu agak sensitif yang menyentuh isu agama dan kaum. sudah berlaku perbincangan dalam akhbar dan media lain dan disertai oleh orang awam termasuk oleh persatuan-persatuan yang bersifat perkauman dalam negara ini. pertamanya kerana kesempatan yang dibuka oleh kerajaan dalam dua tahun terakhir ini. Ini kerana kebanyakan masyarakat yang miskin dan mempunyai paras kehidupan yang rendah adalah kaum bumiputera. Ia merupakan perbincangan kalangan sarjana-sarjana.

Bagi orang Melayu kehadiran kaum-kaum bukan Melayu ditanggap sebagai kehadiran “orang asing” tetapi pada pihak lain yakni golongan bukan Melayu mereka adalah penduduk kerana dilahir dan dibesarkan di sini. Mereka dilandaskan oleh perlembagaan tidak boleh dibuang negeri tanpa sebab dan sebagainya itu. Taraf agama persekutuan lebih tinggi dan agama lain sebagai agama yang dibenarkan diamalkan secara aman. Orang Melayu menanggap bahawa itu adalah ancaman terhadap keutuhan dan kesenangan mereka. 24 . Istilah kontrak sosial itu tidak ada di mana-mana pun. Orang Melayu adalah penduduk yang terbesar. Apabila orang Melayu berasa tidak selamat. Maknanya. Ini merupakan landasan bagi orang Melayu menuntut bahawa ini adalah negeri mereka. masih negeri Melayu. China atau ke mana-mana saja. Ini memberikan mereka keistimewaan kerana berdasarkan sejarah dan juga berdasarkan realiti politik kerajaan yang ada raja. Maka pada pemikiran generasi muda mereka bukan lagi pendatang. Ini adalah masalah kita.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 India tetapi kepada kerajaan. Orang lain mungkin boleh pergi India. Misalnya bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Apa lagi yang tidak adil? ZAINAL: Mengenai kontrak sosial ini ada hal yang kita harus fikirkan secara mendalam. Orang tidak boleh menuntut agama lain sama taraf dengan Islam walaupun dibenarkan diamalkan secara aman tetapi tidak berstatus sebagai agama persekutuan. orang Melayu itu sebagai menggugat keselamatan mereka kerana bagi orang Melayu. Apa pula pandangan Prof. itu adalah gugatan terhadap negara. ini menggugat kestabilan negara. Tidak ada orang yang boleh mempersoalkan bahawa mereka itu bukan warganegara. mengenai hal ini? ZAINAL: Saya sangat setuju tentang itu. Orang Melayu tak ada negeri lain. orang Melayu menganggap itu sebagai gugatan keselamatan Melayu. MINGGUAN: Tetapi bukan Melayu juga ada keistimewaan dalam kontrak ini bukan? ZAINAL: Undang-undang dalam perlembagaan membenarkan generasi muda menjadi warganegara sepenuhnya. Malaysia masih Tanah Melayu. Seolah-olah kerajaan yang menyebabkan berlakunya masalah kemiskinan itu. Tahun 1946 masa berbincang mengenai perlembagaan terhasillah perundangan dimana orang yang lahir di negara ini adalah penduduk. UMNO itu adalah orang Melayu. Raja adalah raja Melayu dan orang tidak boleh menuntut ada raja lain. Agama Islam adalah agama persekutuan. Kerana itu semua warganegara baik yang muda ataupun yang tua mesti memahami sedikit sebanyak perbezaan-perbezaan ini. Apabila mereka rasa tergugat. Istilah kewarganegaraan mereka setaraf dengan Melayu kecuali perbezaan yang ditetapkan oleh perlembagaan. ada birokrasi dan sebagainya. Maka telah berlaku dua persepsi yang berbeza antara golongan muda Melayu dan bukan Melayu. Mereka kena faham itu bukan diskriminasi atau peminggiran berlandaskan susunan sejarah masyarakat dan realiti semasa. Tetapi orang Melayu tidak ada pilihan. MINGGUAN: Kalau kita tengok dalam kontrak sosial pun orang Melayu banyak berkorban misalnya membenarkan pendatang diberi taraf warganegara. Kita harus mendidik golongan muda bukan Melayu bahawa dalam undang-undang perlembagaan kita pengiktirafan yang amat kuat tentang kebumiputeraan Melayu dan bumiputera lain. MINGGUAN: Saya sangat yakin bahawa kestabilan orang Melayu adalah kestabilan negara ini. Ini adalah istilah deskriptif yang memberikan gambaran perhubungan orang Melayu dan bumiputera lainnya dengan orang lain sebagai pendatang pada masa dulu yang sekarang sudah dianggap penduduk kerana kelahiran. Mereka mendapat hak dan kebebasan sepenuhnya. bahasa lain bukan bahasa kebangsaan. orang tidak boleh menuntut bahasa lain misalnya bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa kebangsaan. Kerana itu apabila Hindraf mereka memusuhi UMNO. Di sini saya mendapati ada jurang persepsi yang amat besar. maka apabila ada golongan yang menggugat. ini adalah satu-satunya negeri mereka. Segala gugatan terhadap keselamatan Malaysia.

Maka perkara-perkara yang dibantah oleh Islam seharusnya tidak berlaku dalam Malaysia. Maka itu membuatkan kita terpaksa menghormati dan memikirkan kebajikan bersama sebagai rakyat walaupun satu kontrak yang formal di segi undang-undang tidak ada. Pemikiran bahawa ini sebagai kontrak sosial dan bukan kontrak di segi undang-undang adalah relevan. Kerana kita mempunyai agama-agama lain maka panel atau jawatankuasa boleh dibentuk tetapi bukan sebagai satu jabatan. Mereka akan menggunakan sepenuhnya dan meneliti dalam perlembagaan. Maka tuntutan sedemikian harus diteliti tentang kewajarannya kerana bukan suatu yang wajib. Ia mesti berlaku dalam hubungan dengan orang lain sebab kita saling berhubungan. boleh guna bahasa secara bebas dan boleh diajar secara bebas maka mereka mempunyai kebebasan. itu akan menuntut peruntukan kewangan dan akan menyamaratakan dengan kedudukan agama Islam. Mereka seharusnya menghormati sikap Islam dan tidak membina patung yang besar-besar dan sebagainya di negara yang menjadikan Islam sebagai agama negara.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Biarpun Islam diletakkan sebagai agama persekutuan. Kerana itu orang mentafsirkan apabila mereka dibenarkan mengamalkan agama secara bebas. Memang benar keadaan itu berlaku tetapi kebebasan tidak berlaku secara bebas sendiri-sendiri. Sebenarnya ia tidak perlu kerana bukan kewajipan yang harus diadakan oleh kerajaan negeri. Kerana apabila mengadakan satu jabatan ataupun majlis. Pertamanya mengambil peluang yang terbuka. Datuk melihat cadangan penubuhan Jabatan Hal Ehwal Bukan Islam? ZAINAL: Bagi saya itu bukan satu kewajipan. Orang bercakap tentang kontrak sosial. Kontrak sosial bermakna kesefahaman bahawa kita saling berhubungan antara satu dengan lain dan setiap perkara yang kita lakukan mempunyai hubungan serta natijah kepada orang lain dalam negara kita. adakah tuntutan yang dibangkitkan itu disebabkan tidak faham atau disengajakan untuk mengambil peluang? ZAINAL: Saya fikir kedua-duanya sekali. Misalnya membina patung yang sebesar-besarnya dalam negara ini. MINGGUAN: Bagi Prof. Tetapi segala hal keagamaan bukan Islam tidak menjadi satu kewajipan kerajaan negeri. Maka orang harus menghormati Islam yang membenarkan orang lain mengamalkan agama mereka. Jadi diadakan corak perhubungan sebagai implikasi dan natijah daripada perundangan yang sedia ada itu. orang mempergunakan ini sepenuhnya dan mentafsirkan sesuka hati mereka tentang undang-undang yang amat luas tentang peranan-peranan dalam perlembagaan itu. Dari sudut itu kontrak sosial tetap relevan. Tetapi ada undang-undang yang menetapkan beberapa perkara yang secara deskriptif kita boleh anggap sebagai kontrak antara kaum walaupun tidak ada undang-undang kontrak. Ini adalah kontrak tetapi kebebasan tetap ada. Hal kerajaan persekutuan di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) itu hanya untuk membolehkan kerajaan persekutuan menjadi penasihat mengenai Islam. 25 . Yang kedua. Ini kerana Islam adalah agama persekutuan. Kita boleh mewujudkan satu panel di bawah Jabatan Perpaduan Negara misalnya untuk memikirkan hubungan. Jadi mungkin boleh diadakan jawatankuasa perhubungan di bawah Jabatan Agama Islam. itu tak jadi masalah sebab itu bukan satu kewajipan yang dituntut oleh perundangan. memahami tentang masalah negara di kalangan semua kaum. memang tidak ada kontrak. Itu hanya untuk memudahkan pengurusan saja. MINGGUAN: Bagaimana Prof. Ini tidak berlaku dalam perlembagaan. agama lain boleh diamalkan secara aman tetapi segala upacara-upacara agama secara rasmi mesti berlandaskan Islam. MINGGUAN: Adakah kontrak sosial ini masih relevan selepas 50 tahun merdeka? ZAINAL: Sikap sebagai kontrak itu tetap relevan. Hal ehwal agama adalah hal kerajaan negeri. Membina patung yang tinggi-tinggi dalam negara di mana Islam sebagai agama negara adalah tidak wajar.

Apabila ada kumpulan-kumpulan kecil yang bertindak sesuka hati dan melihat dengan penuh prasangka kepada kaum asing. Kalau nak lebih faham kebudayaan India kita belajar bahasa Tamil. kita belajar bahasa Cina misalnya. Barisan itu mestilah terdiri daripada pelbagai kaum. sepatutnya 50 tahun merdeka. Bila bercakap pasal etnik. Itu adalah suatu masalah yang amat besar dan setiap warganegara terancam. raja dan perlembagaannya serta memahami kedudukan kaum-kaum di dalam negara. Maka kerajaan mesti menegaskan bahasa perpaduan adalah bahasa kebangsaan. Banyak orang pandai bahasa lain tetapi bahasa kebangsaannya buruk. MINGGUAN: Bagaimana pula peranan yang harus dimainkan oleh parti-parti politik kaum? ZAINAL: Kerana parti politik kita disusun di atas nama perkauman mereka terpaksa memperjuangkan kaum. isu bahasa kebangsaan sudah tidak jadi masalah lagi. Apabila sesuatu kaum berasa tidak selamat berada di tengah yang bukan kaumnya. daripada senario yang berlaku sebelum dan ketika ini? ZAINAL: Saya sangat bimbang sekali apabila kita berasa tidak selamat. Di situ kita bercakap tentang nilai bersama. Dulu kita ada tatanegara kemudian kita buang tatanegara. MINGGUAN: Apakah yang membimbangkan Prof. Kita juga harus menganggap bahawa kita semua adalah satu barisan dan memperjuangkan hak yang sama sebagai satu bangsa Malaysia. Ini sebagai satu konsep bahawa seluruh kaum di Malaysia merupakan satu barisan. Jangan dinamakan kursus perhubungan etnik sebab itu akan meruncingkan perhubungan kita. Tetapi itu juga ada baiknya kalau mereka dapat disatukan dalam barisan nasional yang terdiri daripada pelbagai kaum. Maknanya kita bercakap tentang kebersamaan daripada perbezaan-perbezaan yang meruncing. 26 . Kalau ideologi itu boleh ditanam sejak peringkat awal lagi saya fikir kita boleh hidup bersama-sama. Kalau tidak ditegaskan selama-lamanya kita akan berfikir “saya orang asing”. Maknanya kita tidak hanya memperjuangkan kepentingan kaum sendiri tetapi juga memperjuangkan kepentingan kaum-kaum lain supaya tidak terpinggir. Mereka berasa bimbang terhadap orang lain. Kita bina kursus-kursus dari sekolah rendah. Saya fikir kita wajib mengadakan suatu sistem pendidikan yang saya namakan sebagai kursus rukun negara berdasarkan lima prinsip rukun negara.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 MINGGUAN: Apa nasihat Prof. Kita harus bercakap tentang perpaduan di dalam rangka kursus rukun negara. Ini masalah terbesar kerana teras perpaduan itu sudah hilang. pelajaran bersama. Sebenarnya tidak ada lagi bahasa Melayu untuk orang Melayu kerana sudah jadi bahasa kebangsaan untuk negara. itulah kebimbangan saya yang terbesar. MINGGUAN: Tetapi Prof. Isi kandung perlembagaan yang harus difahami oleh anak-anak kita sebagai nilainilai tatasusila kalangan kaum di sekolah menengah dan juga universiti. Kita ajar semua ini dalam mata pelajaran yang dicampuradukkan sehingga anak-anak tidak faham. menengah sampai universiti. Jadi. Kalau kita nak faham kebudayaan Cina. Bahasa lain itu hanya boleh menambah kesefahaman. Cina. mereka akan bercakap dalam bahasa-bahasa yang keras menuntut hak-hak kaum dan sebagainya. Semua orang mesti dididik bukannya sekadar lima prinsip saja tetapi kita tulis buku teks yang tebal menjelaskan apa makna raja. undang-undang bersama. raja bersama dan sejarah bersama. Kenapa perkara begini berlaku? ZAINAL: Sebab kita tidak menegaskan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. bukan bahasa lain. ideologi kesatuan barisan itu yang mesti ditanam kepada generasi baru. Kadazan dan sebagainya seolah-olah kita terasing. itu sekali gus boleh menyebabkan jenayah. supaya generasi selepas merdeka memahami kontrak ini dan tidak lagi mempersoalkan pada masa akan datang? ZAINAL: Saya fikir kita mesti mendidik anak-anak sekolah tentang bentuk masyarakat yang ingin kita capai. Mereka tidak faham tentang peranan mereka sebagai warganegara yang harus faham tentang sejarah. kita belajar tentang etnik India. sejarah kerajaan. Bahasa Melayu hanya untuk orang Melayu.

Bahagikan artikel di atas kepada beberapa kumpulan perbincangan.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Arahan: a. b. Lantik seorang pembentang dan pencatat. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 27 . Perbincangan kumpulan mestilah bertemakan ‘Kontrak Sosial sebagai Tiang Seri Perlembagaan’.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B. Tugasan berkumpulan – Cari keratan akhbar tentang isu-isu Melayu dan agama Islam dalam perlembagaan dan bincangkan keratan akhbar tersebut dengan rakan-rakan anda. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 28 .

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 29 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TEROKAI MINDA AKTIVITI: DEBAT/FORUM Bentuk beberapa kumpulan kecil dan bincangkan tajuk ‘Perlembagaan Persekutuan merupakan Tiang Seri Hubungan Etnik’. Bentangkan hasil perbincangan dalam bentuk debat atau forum.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA 30 .

Apakah peranan yang dimainkan oleh individu-individu tersebut? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ C. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada permuafakatan tersebut.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 A. Apakah yang anda faham tentang gambar-gambar di atas? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ B. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 31 .

_____________________________________________________________________ 32 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA Sila jawab soalan-soalan berikut. Nyatakan ketiga-tiga parti politik tersebut: i. Dato’ Onn Jaafar telah mengasaskan tiga buah parti politik. ____________________ iii. _____________________________________________________________________ iii. Apakah sumbangan tokoh di atas: i. ____________________ Soalan 2 adalah berdasarkan gambar tokoh berikut: 2. 1. _____________________________________________________________________ ii. ____________________ ii.

Nama Parti Nama Pengasas a. Senaraikan kebaikan pemuafakatan politik antara kaum yang menjadi teras kepada pembentukan Kerajaan Persekutuan di negara ini. b. i. c. 4. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 33 . _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ii. Senaraikan tiga nama pengasas parti politik di Sarawak semasa penubuhan Persekutuan Malaysia. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ iii.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 3.

Pakatan murni dan tolak ansur antara kaum telah mempercepatkan lagi proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Cuba Fikirkan i. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ii. Bincangkan. Sejauh manakah pakatan politik di Sabah dan Sarawak dapat membantu mempercepatkan lagi proses pembentukan Persekutuan Malaysia? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 34 .

iii. Usaha yang diambil bagi mengukuhkan kesepaduan sosial melalui politik. Perkembangan parti politik di Malaysia. ii. jenis kebangsaan Cina dan Tamil: i. Cabaran dalam memupuk integrasi dalam konteks politik. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 35 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TEROKAI MINDA AKTIVITI: MENGHASILKAN PELAN PENGAJARAN Sila hasilkan satu pelan pengajaran yang meliputi perkara-perkara berikut bagi keperluan seorang guru di sekolah menengah aliran agama.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 1- TERJAH MINDA A. __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 36 . Cari gambar tentang ritual agama di Malaysia dan buat catatan mengenainya.

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ _________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ _________________________________ 37 . Cari gambar rumah-rumah ibadat di Malaysia dan buat catatan mengenainya.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B.

Setiap agama mempunyai pantang larang tertentu yang mesti dipatuhi oleh setiap penganutnya.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA 1. Masjid. gereja. Sekiranya anda pernah menyertai upacara agama lain. kuil dan gurdwara adalah merupakan pusat perkumpulan sosial yang berbentuk agama yang selalui diraikan oleh penganut agama masing-masing. Sejauh manakah anda sebagai penganut agama sanggup memenuhi ciri yang mulia ini dalam membantu rakan anda yang berlainan agama? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Salah satu daripada ciri sejagat sesuatu agama ialah kemanusiaan. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Senaraikan beberapa pantang larang utama yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. apakah perasaan anda? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 38 .

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TEROKAI MINDA A. Bentuk kumpulan dan bincangkan bagaimana dialog antara agama dapat mewujudkan perpaduan dan toleransi antara agama. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 39 .

Agama sentiasa mengajar penganutnya erti kasih sayang dan perdamaian.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B. mengapa sering kali berlaku konflik agama di seluruh dunia? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 40 . Namun demikian.

Apakah yang anda faham tentang gambar di atas? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 41 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA A.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B. Bagaimanakah Situasi B dapat dicapai? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 42 . Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan gambaran di atas berlaku. __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ C.

II. 43 . Strategi kerajaan Malaysia dalam usaha memupuk hubungan etnik merangkumi beberapa perkara berikut: I. II dan IV. II. I. Agensi yang bertanggungjawab untuk menangani masalah hubungan etnik di Malaysia dikenali sebagai: A. D. II. C. II dan III. III dan IV. III dan IV. D. III. B. III dan IV. Keselamatan. I dan II. I. III dan IV. II. A. B. Jabatan Penyiaran Persekutuan. Media. A. III. Agama. Jurang pendidikan dan ekonomi antara kaum hanya dapat dirapatkan dengan prinsip kesamarataan.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA Bulatkan jawapan yang betul. Pilih pernyataan yang benar. 3. Kesukanan. C. Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dapat mencerminkan identiti bangsa Malaysia. C. D. Kementerian Kerajaan Tempatan. 1. I dan II. 2. I. I. B. IV. Malaysia lebih mengamalkan konsep asimilasi daripada integrasi. I. Integrasi wilayah hanya melibatkan penduduk pelbagai kaum di Semenanjung Malaysia sahaja. IV. Jabatan Pembangunan Luar Bandar.

III dan IV. I. III dan IV. Kerahan tenaga.. D. Unsur integrasi itu dapat dilihat dari sudut . I. I. C. III. C. Mengawal keselamatan di kawasan kediaman. 5.. Khidmat Negara. berdasarkan pernyataan berikut: - Diperkenalkan pada tahun 1975. B. wilayah ekonomi politik pendidikan A. B.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 4. Semua di atas... II. II. Rukun Tetangga.. A.. Program Latihan Khidmat Negara.. Integrasi nasional penting kerana dapat mengikis sentimen perkauman. II dan III. Mereka yang bertugas berumur 18 hingga 55 tahun. IV. 44 . Pernyataan di atas merujuk kepada . Soalan 5. D..

Bincangkan usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mengekalkan perpaduan.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Cuba Fikirkan Malaysia sentiasa berusaha untuk mengekalkan keharmonian dalam negara. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 45 . a. Bincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan usaha tersebut. Walaubagaimanapun terdapat pelbagai cabaran.

Taman Setiakawan sedang menghadapi masalah di mana jiran tetangga kurang berinteraksi antara satu sama lain. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 46 . Kes samun yang berlaku pada minggu sebelumnya memburukkan lagi keadaan. Anda merancang untuk mengadakan satu pertemuan di antara penduduk taman dengan wakil Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). Ada di antara anggota taman itu yang tidak mengenali antara satu sama lain.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 C. TEROKAI MINDA AKTIVITI: APA KATA PAKAR? Kawasan taman perumahan anda. Bincangkan perkara-perkara yang akan anda ajukan dalam pertemuan tersebut. wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan jawatankuasa surau untuk membincangkan masalah yang dihadapi. Anda merupakan ketua penduduk Taman Setiakawan.

Dalam kehangatan persaingan menambat hati pengundi pada pilihan raya yang akan datang. Ini amat jelas jika diamati pendekatan berkaitan pendidikan dalam bahasa Cina. Laungan untuk sekolah menengah persendirian Cina di Kuantan adalah sebahagian daripadanya.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA Baca petikan-petikan akhbar di bawah: A. Sekolah rendah aliran bahasa Cina adalah sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan tetapi kini desakan untuk memperbanyakkan sekolah menengah aliran Cina pula mula diketengahkan. 47 . Parti politik pembangkang mahupun kerajaan masingmasing menjadikan permintaan ini sebagai modal perjuangan. Tatkala ini kita sedang menyaksikan ia berlaku di Malaysia. POLITIK berasaskan pilihan raya dalam masyarakat berbilang bangsa kadang-kala menjejaskan usaha ke arah perpaduan negara. Apabila pendidikan dipolitikkan (24 Jun 2012. pesaing utama untuk berada di tampuk kuasa mula menggembleng seluruh tenaga dan usaha untuk menonjolkan diri mereka sebagai juara yang memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik tertentu. Utusan Online) MASA depan anak-anak kita perlu diberi lebih perhatian daripada hanya menjadi mangsa politik pilihan raya yang menjejaskan pendidikan dan perpaduan negara.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

Jika had ke atas sekolah menengah persendirian Cina yang kini berjumlah 61 buah dihapuskan, adalah
Jika had ke atas sekolah menengah persendirian Cina yang kini berjumlah 61 buah dihapuskan, adalah
dipercayai jumlah itu akan meningkat secara mendadak dalam masa yang singkat. Adakah ia akan
membawa kepada kemunculan sistem Sekolah Menengah Persendirian Cina yang sejajar dengan sistem
Sekolah Menengah Kebangsaan yang berteraskan bahasa Malaysia? Implikasi ini satu kebarangkalian
yang harus difahami dalam konteks pengiktirafan universiti-universiti di China oleh kerajaan baru-baru
ini.
Pendedahan
Jika bangsa Cina di Malaysia melalui keseluruhan sistem pembelajaran dalam bahasa Cina iaitu dari
sekolah rendah hingga ke peringkat universiti, berapa banyakkah kemungkinan pendedahan yang
mereka akan tempuhi dengan pelajar-pelajar Malaysia dan guru-guru daripada masyarakat lain? Adakah
ini akan menjejaskan sikap dan pandangannya terhadap bangsa lain? Apakah agaknya tanggapan mereka
terhadap identiti Malaysia? Ia bukan sekadar pengasingan eksklusif pendidikan Cina yang akan wujud
malah lebih kepada cabaran yang perlu kita hadapi akibat daripadanya. Ramai ibu bapa bangsa Melayu
bandar kini memilih pendidikan agama Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah untuk anakanak mereka.
Dengan percambahan universiti dan kolej Islam di negara ini, mereka boleh memilih untuk meneruskan
pengajian tinggi mereka dalam persekitaran yang sebahagian besarnya mono etnik dan berteraskan
agama. Tidak salah jika dikatakan ia akan memberi kesan negatif kepada hubungan antara kaum dan
agama pada masa akan datang. Terdapat perkembangan semasa lain yang juga akan memberi kesan
kepada sekolah kebangsaan. Kerajaan telah membuatkan ia lebih mudah bagi rakyat Malaysia untuk
mendaftarkan diri di sekolah-sekolah swasta yang pada hakikatnya akan disahut hanya oleh mereka yang
berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Maka ia akan memburukkan lagi pemisahan berdasarkan kelas
yang sudah lama berakar umbi dalam masyarakat kita. Segelintir rakyat Malaysia pula mahukan pihak
berkuasa untuk membenarkan pendidikan aliran Inggeris, tanpa menimbangkan kesannya terhadap
sistem sekolah yang sudah sebegitu terbahagi dalam pelbagai bentuk.
Apakah ini bermakna bahawa tidak ada komitmen yang tinggi terhadap sekolah kebangsaan? Adakah
sekolah kebangsaan telah menjadi ‘anak tiri’ kepada sistem pendidikan kita? Oleh kerana Perlembagaan
Malaysia mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, logiknya sekolah kebangsaan dengan
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya harus menjadi paksi kepada sistem pendidikan kita.
Saluran
Laporan Razak 1956, iaitu satu-satunya laporan pendidikan yang komprehensif dimiliki negara, mengakui
akan perkara tersebut. Ia menekankan tentang peranan sekolah kebangsaan sebagai saluran untuk
menggalakkan perpaduan nasional. Tidak ramai rakyat kita yang menghargai peranan bahasa Melayu
sebagai “lingua franca" iaitu bahasa yang memudahkan komunikasi dalam kalangan masyarakat pelbagai
etnik - merangkumi rantau yang luas yang pada hari ini digambarkan sebagai dunia Melayu. Ia berjaya
mewujudkan semangat perpaduan budaya dan melahirkan identiti-identiti Melayu yang melampaui
jaringan etnik, menjadikan bangsa Melayu sebagai salah satu bangsa yang paling kosmopolitan di muka
bumi.
Pada zaman kontemporari, bahasa Melayu, dalam bentuk bahasa Indonesia, juga telah membantu untuk
membangunkan identiti kebangsaan daripada kepelbagaian etnik di Indonesia. Bahasa Melayu juga
boleh memainkan peranan sedemikian di Malaysia, jika sekolah kebangsaan dijadikan ‘nasional’ dalam
erti kata yang sebenar. Untuk menjadi ‘nasional’, sekolah berbahasa Malaysia perlu muncul sebagai
sekolah pilihan pertama untuk semua rakyat Malaysia. Kualiti perlu ditingkatkan dengan ketara. Bahasa

48

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain perlu diajar dengan baik seperti juga mata pelajaran
teras seperti Matematik, Sains dan Sejarah. Ibu bapa juga akan kagum dengan sekolah jika disiplin
pelajar dikuatkuasakan dengan tegas dalam persekitaran yang penyayang.
Guru-guru yang berwibawa dan berdedikasi akan menjadi prasyarat penting untuk sistem sekolah.
Mereka bukan hanya sekadar mencurah pengetahuan dan kemahiran malah akan cuba membentuk
golongan muda di bawah jagaannya supaya menjadi manusia yang jujur dan amanah. Guru perlu
melayan semua pelajar, tanpa mengira latar belakang mereka, dengan adil dan saksama. Komuniti
tenaga pengajar sekolah kebangsaan seharusnya lebih berbilang kaum dan berbilang agama daripada
apa yang ada sekarang. Lebih ramai bukan Melayu dan bukan Islam perlu dilantik sebagai Pengetua
Sekolah dan Penolong Kanan. Di daerah, peringkat negeri dan nasional, pejabat atau jabatan pendidikan
harus mencerminkan komposisi multietnik negara. Bangsa Dayak dan Kadazan yang berkelayakan harus
diberikan peranan pentadbiran di luar Sarawak dan Sabah.
Apa yang dimaksudkan adalah dalam tiga elemen komponen sistem pendidikan - pentadbir, guru dan
pelajar - kemampuan perlu diiktiraf dan diberi ganjaran. Barulah sistem pendidikan akan dilihat
menggalakkan kebolehan dan kecemerlangan yang memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk
menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan. Pada masa sama, sekolah kebangsaan harus
menghulurkan bantuan kepada pelajar yang kurang bernasib baik, tanpa mengira fahaman agama atau
latar belakang budaya. Secara ringkasnya, transformasi keseluruhan sekolah kebangsaan perlu dilakukan.
Kementerian Pelajaran, saya pasti sedang berusaha ke arah matlamat ini. Ia adalah transformasi yang
akan dijalankan seiring dengan perubahan asas yang lain kepada sistem pendidikan secara keseluruhan.
Sebagai permulaan, marilah kita cuba untuk mengurangkan impak politik pilihan raya ke atas pendidikan
dan perpaduan negara.
Arahan: Bincangkan keratan akhbar di atas dalam konteks mewujudkan perpaduan di Malaysia.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

49

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

50

Hasan Mad berkata. ia juga akan membangkitkan keresahan serta memecah-belahkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Opsyen ini menurut pertubuhan itu. ada kaitan dengan persetujuan kerajaan dalam tahun 1996 yang bersetuju untuk mengekalkan status sekolah-sekolah persendirian Cina sebagai balasan (trade off) kepada penyisihan Seksyen 21(2) Akta Pendidikan 1961. Dr. Jelasnya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas beberapa tuntutan daripada pertubuhan. pelbagai kaum telah sebulat suara menyokong dan menerima kedua-dua penyata itu sekaligus menyelesaikan isu tersebut.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 B.Majlis Perundingan Melayu (MPM) berpendapat bahawa sistem pendidikan negara sudah selesai dirumuskan apabila negara menerima Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib. "Seandainya pihak berkenaan masih bertekad meneruskan desakan mereka itu. Dr. Utusan Online) KUALA LUMPUR 17 Jun . Jangan ganggu sistem pendidikan negara – MPM (18 Jun 2012. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 51 . "Malah. ia bermakna mereka tidak berminat untuk menyumbang kepada usaha mengukuhkan perpaduan yang sedang dinikmati. pertubuhan tersebut menimbulkan opsyen desakan terhadap pemansuhan kontrak sosial yang dipersetujui semasa negara ini memperoleh kemerdekaan bagi membolehkan pembangunan sekolah-sekolah persendirian Cina di Malaysia. Setiausaha Agung MPM. Dong Zong pada 10 Jun lalu. "Kemajuan negara akan sentiasa terganggu sekiranya perkara seperti pendidikan dan kerakyatan sering dibangkitkan serta dipersoalkan. Dalam tuntutan berkenaan." jelasnya. MPM juga menyarankan agar pihak yang berkenaan supaya berhenti membangkitkan perkara-perkara yang sudah selesai. Menurutnya." katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. keharmonian dan perpaduan kaum sekiranya perkara yang sudah selesai lebih 50 tahun lalu dibangkitkan semula. Hasan turut mempersoalkan apa yang akan terjadi kepada kemajuan. Arahan: Bincangkan keratan akhbar di atas dalam konteks mewujudkan perpaduan di Malaysia. "MPM meminta supaya kerajaan tidak melayan tuntutan terbaru kumpulan itu sebaliknya meneruskan usaha membina kemajuan negara menjelang tahun 2020. kedua-dua penyata itu kemudian diberi pengukuhan undang-undang dalam bentuk Akta Pelajaran 1961 dan diluluskan di Parlimen.

Ianya berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. III dan IV Semua di atas 52 . Pemisahan fizikal Sistem pendidikan yang berasingan Polarisasi dalam kalangan pelajar Kontrak sosial A. Pilih yang BENAR mengenai cabaran hubungan etnik dalam aspek sosial. Melahirkan modal insan yang mementingkan nilai kebendaan dan fizikal.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA A. C. Namakan TIGA buah Sekolah Wawasan? 1) ___________________________________________ 2) ___________________________________________ 3) ___________________________________________ B. I. I. B. B. A. D. Menggunakan acuan tempatan sama ada dari segi bahasa. Bincangkan soalan-soalan di bawah: i. III. IV. D. II. berdisiplin dan terlatih. 2. Jawab soalan-soalan objektif di bawah. III dan IV II. Dasar Pendidikan Kebangsaan merupakan salah satu dasar yang mengutamakan perpaduan kaum di negara ini. C. Pilih yang SALAH mengenai Dasar Pendidikan Kebangsaan. II dan III I. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan? ______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ii. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu. sukatan dan kurikulum.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 53 .Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TEROKAI MINDA Bincangkan sumbangan sekolah vernakular terhadap kesepaduan kaum-kaum di Malaysia.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TERJAH MINDA 54 .

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Kedai Mamak dan Kesepaduan Sosial Bagaimanakah anda mengaitkan gambar di atas dengan kesepaduan sosial? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 55 .

C. Dalam majlis tersebut Letchumi tidak mengambil rendang daging untuk dimakan bersama ketupat. tindakan Letchumi adalah berkaitan dengan penyataan berikut: A. Letchumi adalah dari etnik India dan beragama Hindu dan telah mengunjungi rumah terbuka Abdullah sempena Hari Raya Aidilfitri. Makanan itu menjadi alahan bagi Letchumi.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 EKSPLORASI DAN UJI MINDA 1. 2. Jelaskan TIGA contoh kesepaduan sosial yang berlaku hasil dari aktiviti seni: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 56 . D. Makanan itu tidak bersih. Makanan itu tidak digemari oleh Letchumi. B. Dalam situasi di atas. Makanan larangan bagi agama Hindu.

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ___ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ___ 57 . Kenalpasti dan padankan seni mempertahankan diri di dalam gambar-gambar di bawah dengan etnik-etnik yang berkaitan dengannya.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 3.

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 5. 8. 6. Senaraikan LIMA jenis makanan dari etnik lain yang menjadi kegemaran anda. 2. 9. 3. BIL 1. 5. 7. Senaraikan SEPULUH orang rakan anda dan nyatakan hubungan anda dengan mereka serta aktiviti-aktiviti yang dijalankan bersama mereka seperti dalam jadual di bawah. 10. 4.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 4. NAMA HUBUNGAN AKTIVITI 58 .

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 6. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (c) Anda ingin membeli barangan keperluan harian anda. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (b) Anda dijemput menghadiri Majlis Jamuan Tahunan syarikat anda yang ada menyediakan minuman keras dan acara tari-menari. Terdapat dua buah kedai bersebelahan yang menjual barangan tersebut. Bayangkan anda berada di dalam situasi-situasi berikut. Apakah tindakan yang akan anda lakukan? Mengapa? (a) Anda dikehendaki berkongsi bilik asrama dengan rakan yang berbeza agama dan etnik. Kedai pertama dimiliki oleh pekedai dari etnik anda dan harganya agak mahal berbanding kedai kedua yang dimiliki oleh pekedai dari etnik lain. Kedai manakah yang anda pilih? Mengapa? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 59 .

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 60 . Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan kampus sebagai ruang awam untuk menggalakkan kesepaduan sosial di universiti berkenaan. Bayangkan anda adalah pemimpin pelajar di sebuah universiti tempatan.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 TEROKAI MINDA 1.

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 2. Perkongsian budaya boleh menghilangkan identiti etnik. Bahaskan. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 61 .

Madya Dr. Halim Universiti Putra Malaysia Dr. Mansor Mohd. Madya Dr. Shamsul Amri Baharuddin Universiti Kebangsaan Malaysia Editor Prof. Madya Dr. Adlina Ab. Rahman Universiti Teknologi Malaysia Puan Munira Abdul Razak Universiti Malaysia Pahang Puan Hasnah Hussin Universiti Malaysia Pahang Encik Mohd Azmir Mohd Nizah Universiti Malaysia Perlis 62 . Noor Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Sohaimi B. Fazilah Idris Universiti Kebangsaan Malaysia Puan Rozita Ibrahim Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Mohd Riduan Tee Abdullah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Prof. Sarjit Singh Darshan Singh Universiti Putra Malaysia Dr.Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 Ketua Editor Prof. Mashitoh Yaacob Universiti Kebangsaan Malaysia Penulis Prof. Esa Universiti Malaysia Sabah Dr. Linda Al-Farero Lumayag Universiti Malaya Dr. Othman Bojo Universiti Malaysia Sarawak Dr. Ulung Datuk Dr. Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar Universiti Sains Malaysia Dr. Nik Yusri Musa Universiti Malaysia Kelantan Puan Hamidah Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful