• CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA MODEL conf.modificari ale Codului muncii S.C. __________________ S.R.L.

CUI _____________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului Angajator Persoana juridică/fizică ......……………..............................................., cu sediul/domiciliul în …………...…………………………………………………………….……, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din …………………….., sub numărul……………., cod fiscal………….……….., telefon ………………….., reprezentată legal prin …………………………..…………., în calitate de ..………………..............................., şi salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., autorizație de munca/permis ședere in scop de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

..... Durata contractului: a) nedeterminată.... de ..... Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă... Condiţii de muncă: 1../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post....... F1. Obiectul contractului:……………………………………………………………………… …………… C... Locul de muncă 1....luni... Activitatea se desfăşoară la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment...... În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:………………………………....... D.............. etc......B.... b) determinată....... E.. Clasificării Ocupaţiilor din România..... vătămătoare sau periculoase..... Felul muncii Funcţia/meseria ……....... Activitatea se desfăşoară în condiţii grele. pe perioada cuprinsă între data de ..... conform F.. 2.......... urmând să înceapă activitatea la data de ...………………………... Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului: ……………………………………………………………………………… …………………………………… ....) ………………… …………………………………………din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ……………………........ şi data de ... G... salariatul/salariata ... cu modificările şi completările ulterioare H..………………. 31/1991 2... anexă la contractul individual de muncă.... .. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice......………..... Durata muncii: . potrivit Legii nr...... potrivit Legii nr.... Atribuţiile postului Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului.

.......... b1). ore/săptămână……………………. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………........ fracţiune de normă).......... Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ..... d).…. O fracţiune de normă de …… ore/zi ......... b). c)....... zile lucrătoare........ conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr....1.... .. ore/zi ………. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. De asemenea....................... J..... Salariul de bază lunar brut: . alimentaţie de protecţie . b2).. 2... sporuri .. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu.. echipament individual de lucru . b)..... b). lei..…......………………. 2..(ore zi/ore noapte)................ c).... echipament individual de protecţie .. 53/2003 .......... Prestații suplimentare in bani ………………… ....Codul muncii.... Concediul Durata concediului anual de odihnă este de . ore/săptămână..... 4................. Materiale igienico-sanitare ........ Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă: a)...... Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.......... a)...... a).. K............….. beneficiază de un concediu suplimentar de ……………………… ........ alte adaosuri……………………………..………………….... 3... Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.. în raport cu durata muncii (normă întreagă.............. I.. Salarizare: 1... Modalitatea prestațiilor suplimentare in natura …………………….............. durata timpului de lucru fiind de . c).. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil... Alte elemente constitutive: a)........... O normă întreagă... indemnizaţii …………………………. .......... b).... (ore zi/ore noapte/inegal)..

Angajatorul are.. 3. Salariatului îi revin... conform Legii nr. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă.. 2.. în principal.... M. 53/2003 ..Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă. următoarele drepturi: .. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. f) dreptul la acces la formare profesională. L. 53/2003 . perioada de preaviz în cazul demisiei este de ………………. informaţiile prevăzute la art. e). după caz.. c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. conform Legii nr.. perioada de preaviz în cazul concedierii este de ………………………zile lucrătoare. d)... în principal.e).18 alin.. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. c) dreptul la concediu de odihnă anual...... alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă . Salariatul are..Codul Muncii.... în principal.. d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate.....(1) din Legea nr.…zile lucrătoare. alte clauze.. c)..... d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament.. cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil. Alte clauze: a).Codul muncii sau contractului colectiv de muncă... .. în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate. 53/2003 .. perioada de proba este de ………………………………………zile calendaristice b).. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 1. e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr.a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. câte unul pentru fiecare parte. Angajatorului în revin. in meserie si specialitate. a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă. b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. anterior începerii activitatii. N. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. 53/2003 .. la cerere. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. în principal. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. . potrivit legii. conform dispoziţiilor legale.…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional. ………………. d) să elibereze. durata activitatii. înregistrat sub nr.…… la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului …………………. un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege. cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege. următoarele obligaţii: a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului. 4./……………………. sub rezerva legalităţii lor. respectiv activitatea desfasurata de acesta. salariul. vechimea in munca.

53-2003 . . prezentul contract încetează in temeiul art.32). Conflictele în legătură cu încheierea. modificarea.…………………. Pe data …………………………. Încetarea contractului colectiv de muncă are loc: .la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat. din Legea nr. Executarea. Suspendarea contractului colectiv de muncă are loc pe durata grevei (art. modificarea. Angajator.30 din Legea nr. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial.Codul Muncii.O. …………. . potrivit legii.la împlinirea termenului.…. executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului.130/1996. Reprezentant legal. Angajator. Salariat.31. . cu modificările si completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.… Semnatura……………… Data …………………….. executarea. ……………. Potrivit art. ……………………………. pe parcursul executării unele clauze pot fi modificate prin negociere. suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă Conform art.

. 20 de ani vechime. . penibile – 10%. litigiile în legătură cu executarea.pentru orele lucrate in zilele libere si sărbători legale – 100% din salariul de baza.La decesului salariatului se acorda un ajutor familiei egal cu un sal. . . Încetarea şi suspendarea contractului colectiv de muncă va fi notificată în termen de 5 zile organului la care a fost înregistrat. salariatul beneficiază şi de următoarele drepturi: .premiile acordate din fondul de premiere.pentru executarea unei alte funcţii – până la 50% din salariul funcţiei înlocuite.543/1995.pentru condiţii grele. CCM şi/sau CIM reglementează prin negociere si acordarea drepturilor de delegare în ţară: decontarea cheltuielilor de transport. cazare şi nivelul diurnelor de delegare.pentru lucrul in timpul nopţii – 25%. Sporurile minime stabilite în temeiul contractului colectiv de muncă sunt: . .de acord. Conform art.pentru condiţii nocive de munca – 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate.. .5% pentru 3 ani vechime si max. .13 lei). modificarea sau suspendarea contractului colectiv de muncă sunt litigii de muncă şi se soluţionează de către organele competente de judecată.25% ptr. Nivelul minim al diurnei de delegare este stabilit prin acte normative pentru instituţiile publice (Hotărârea Guvernului nr. Plata salariilor se face periodic la datele stabilite prin CCM sau CIM. . Adaosuri: . periculoase.pentru vechime în muncă–min. În afara de ajutoarele prevăzute de lege.34.prin acordul părţilor.cota parte din profit (10% la SC si 5% la RA). mediu lunar pe unitate. Salariatul care se pensionează pentru limita de vârsta primeşte o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de bază avut în luna pensionării.

. Persoana încadrată cu contract individual de muncă dobândeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaţiile reglementate de legislaţia muncii.1. . prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă.. ce se încheie între angajator/organizaţia patronală şi salariaţi reprezentaţi prin sindicate/reprezentanţi aleşi. denumită salariat şi o persoană fizică sau juridică (instituţie publică. • dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce (contract sinalagmatic). regie autonomă) denumită angajator. • are un caracter personal. . societate comercială. Noţiune Spre deosebire de contractul colectiv de muncă. contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă. în cazul în care nu se execută sau se execută necorespunzător de . • este cu executare succesivă. salarizarea. Contractul individual de muncă 2. obligativitatea încheierii contractului individual de muncă revenindu-i angajatorului. Trăsăturile contractului individual de muncă • este un act juridic determinat de manifestarea de voinţă a părţilor având ca scop stabilirea de drepturi şi obligaţii care alcătuiesc obiectul contractului.Dacă decesul a survenit din cauza unui accident de munca sau boala prof. ajutorul este egal cu 3 salarii medii lunare/unitate.Un salariu de bază la decesul soţului/soţiei sau unei rude de gradul I aflată în întreţinere. 2. 2 salarii acordându-se după stabilirea cauzei decesului. contractul individual de muncă se încheie între o persoană fizică. • are două părţi: salariat şi angajator. • are un caracter oneros şi comutativ întrucât părţile realizează reciproc prestaţia (munca şi plata muncii).Pentru naşterea fiecărui copil se acordă un salariu de baza (dacă soţia nu este încadrată – beneficiază soţul). Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă. 2. precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.2. ceea ce înseamnă că acesta se realizează în timp şi ca urmare.

5 din Decretul nr.1. condiţii de studii şi pregătire). 2. .• către o parte.4. • condiţii generale aplicabile tuturor contractelor. Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă Sub aspectul drepturilor şi obligaţiilor.3. sancţiunea este rezilierea care are ca efect desfacerea pentru viitor a contractului (în cazul rezoluţiunii efectul este retroactiv). 2. Capacitatea juridică a persoanei fizice care urmează să fie încadrată Conform art. • condiţii specifice dreptului muncii (existenţa postului. respectiv situaţiile în care pot înceta contractele individuale de muncă pe durată nedeterminată. Încheierea contractului individual de muncă 2. • condiţii de fond şi formă. Condiţiile încheierii Pentru a fi valabil. contractul individual de muncă trebuie încheiat în anumite condiţii legale: • condiţii comune tuturor contractelor (capacitatea juridică şi consimţământul).2. prin capacitatea juridică a persoanei fizice înţelegem capacitatea de folosinţă adică aptitudinea generală a persoanei de a dobândi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii (se dobândeşte la naştere) cât şi capacitatea de exerciţiu (aptitudinea persoanei de a-şi executa drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile). contractul individual de muncă nu poate fi încheiat sub condiţie suspensivă sau rezolutorie deoarece se precizează data începerii activităţii sau chiar a încetării ei în cazul contractului individual de muncă pe durată determinată.4.4. 2. contractul colectiv de muncă este opozabil tuturor salariaţilor din unitate indiferent de data încadrării sau de afilierea la organizaţiile sindicale in timp ce Contractul individual de muncă este opozabil salariatului şi angajatorului. • condiţii speciale care privesc anumite categorii de posturi sau funcţii.31/1954 privind persoanele fizice şi juridice.

unde capacitatea de exerciţiu deplină se dobândeşte la 18 ani iar în cazul femeii căsătorite şi anterior acestei vârste.4 din Legea nr.(5). sunt posibile anumite limitări sau restrângeri ale capacităţii juridice. Aceste limitări sau restrângeri sunt denumite incompatibilităţi. interdicţia se aplică timp de doi ani după care cel în cauză poate depune cerere pentru anularea acestei măsuri. Nu se poate renunţa la ea însă. În cazul acestora. art. Apărarea avutului public sau privat Art.3.125 alin. lăuzelor sau a celor care alăptează la muncă în timp de noapte. 2. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.(1) din Codul Muncii .Persoana fizică dobândeşte capacitatea de exerciţiu deplină pentru a încheia un contract individual de muncă la 16 ani deosebire de dreptul comun-civil.este interzisă încadrarea tinerilor sub 18 ani în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare. Tinerii sub 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi ceea ce presupune că între 15 şi 16 ani se recunoaşte o capacitate restrânsă de a se angaja în muncă. Măsuri de protecţie a femeilor şi tinerilor Conform art. Incompatibilităţile sunt reglementate expres şi restrictiv în acte normative. autorităţilor sau instituţiilor publice. potrivit legii. . grele sau periculoase ori folosirea lor la munca în schimbul de noapte.22/1969 privind angajarea gestionarilor. ale libertăţii muncii. Incompatibilităţi Capacitatea juridică a persoanelor fizice nu poate fi înstrăinată sau ridicată. în scopul ocrotirii persoanelor sau al apărării unor interese generale.125 alin. contractul individual de muncă va fi semnat alături de tânăr şi de către părinţi sau tutori. Art. nu pot fi încadrate în funcţii de gestionari persoanele condamnate (inclusiv cei aflaţi în cursul urmăririi penale ori judecătoreşti) şi nereabilitate pentru infracţiunile prevăzute de anexa legii.4.13 alin. Este interzisă încadrarea în funcţii de gestionari a persoanelor care nu au împlinit 21 de ani sau în unele situaţii cel puţin 18 ani (depinde de categoria de gestiune). au un caracter imperativ iar încadrarea în muncă cu încălcarea acestora devine nulă. Dacă după condamnare a intervenit amnistia sau celui în cauză i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei.121 şi art.(2) din Codul Muncii se interzice folosirea femeilor gravide.

817/1998. să fie exemple de probitate şi corectitudine: Conform art.128/1997. cumulând pensia cu salariul precum si persoanele pensionate medical cu grad III de invaliditate au dreptul de a lucra cu o jumatate de norma. personalul de execuţie este recrutat din rândul personalului care nu are antecedente penale. Exigenţele specifice cadrelor didactice Potrivit art.14 lit. Potrivit dispoziţiilor Legii nr.50 alin. Executarea ei începe după terminarea pedepsei principale şi este reglementată de Codul penal.3 şi 4 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. Codul penal prevede ca. familie şi societate se dovedesc corespunzătoare pentru instruirea şi educarea tinerilor. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea unei anumite profesii sau meserii.g) şi art. De asemenea. . precum şi de a ocupa o funcţie sau profesie de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea unei infracţiuni. lit.19/2000. Măsura poate fi revocată la cerere după trecerea unui termen mai mare de un an. Incompatibilităţi: condamnare penală. orice persoană poate cumula mai multe funcţii şi are dreptul să primească salariul corespunzător pentru fiecare din funcţiile îndeplinite.4.(1).Exercitarea unor funcţii de către persoanele care trebuie să se bucure de o deosebită autoritate morală.(1) lit. se poate dispune măsura de siguranţă constând în interzicerea de a exercita acea profesie sau meserie. aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.92/1992 privind organizarea judecătorească.35 alin.e) din Legea nr. Este o pedeapsă complementară care poate fi aplicată dacă pedeapsa este închisoarea de cel puţin doi ani. în cazul celui pedepsit care a săvârşit infracţiunea datorată incapacităţii.(1) din Codul Muncii. boli contagioase sau infirmităţi pentru care cei în cauză sunt inapţi pentru activitatea instructiv educativă. Conform art.4. Interdicţia ocupării unor funcţii implicând exerciţiul autorităţii de stat. Cumulul de funcţii Conform prevederilor art. pot ocupa funcţii didactice persoane care prin comportamentul lor în şcoală. pensionarii pentru limita de vârstă pot fi încadraţi.d) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare. nu poate fi numit magistrat (judecător sau procuror) cel care are antecedente penale sau cel care are reputaţia ştirbită.76 alin.

4. denumit în Codul Muncii angajator. Exemplu: potrivit art.Persoanele care cumulează mai multe funcţii sunt obligate să declare fiecărui angajator unitatea unde vor avea funcţia de bază deoarece numai la functia de baza vor beneficia de deducere personala si suplimentara de baza si i se va intocmi Fisa Fiscala 1. Depun declaraţii de venit global contribuabilii care: . La societăţile comerciale pe acţiuni şi cu răspundere limitată cu capital integral de stat.2. 2. persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă. în momentul dobândirii personalităţii juridice iar persoana fizică dobândeşte aceeaşi calitate în momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu. Conducerea regiilor autonome revine consiliului de administraţie numit prin ordin al ministrului de resort sau după caz prin decizia conducătorilor administraţiilor locale. Angajatorul reprezintă atât unităţi ale statului (instituţii publice. actul de înfiinţare sau statut şi îşi exercită drepturile respectiv îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale.14 alin.(2) şi (3) din Codul Muncii.încep sau încetează activitatea pe baza CIM în cursul anului. atribuţiile organelor de conducere sunt îndeplinite de către un consiliu al împuterniciţilor statului (art.realizează venituri din două sau mai multe locuri de muncă. indiferent de forma prestaţiei (CIM). în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată. este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii. regii autonome. care administrează şi utilizează capitalul indiferent de natura acestuia. Aceste prevederi au fost completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/1990).5. regiile autonome sunt persoane juridice care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în ramurile strategice ale economiei. în calitate de angajator. societăţi comerciale) cât şi societăţi comerciale cu capital privat sau alte persoane juridice sau fizice. Regularizarea impozitului anual o efectuează organele fiscale competente.15/1990.212 din Legea nr.49/1999 privind . . 3 din Legea nr. Potrivit art. Capacitatea juridică a angajatorului Patronul. Persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege.

a societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. unul dintre administratori sau directorul executiv).4.170/ 1999). al cărui rezultat revine în întregime angajatorului. organul prin care se încheie contractul individual de muncă este stabilit prin actul constitutiv (contractul sau statutul societăţii.9. prin care s-au abrogat prevederile Legii nr. Administratorii care conduc aceste instituţii încheie cu autorităţile respective contracte de administrare. în schimbul unei remuneraţii. avându-se în vedere prevederile art. consiliul de administraţie. 2. consilier juridic etc. asistent medical etc.16 alin. competenţa încheierii contractelor individuale de muncă revine organelor de conducere unipersonale conform actului lor de organizare internă.administrarea companiilor naţionale. organul competent poate fi preşedintele. Cauza este obiectivul urmărit de fiecare dintre părţi. 2.4. Nivelul şi natura studiilor sunt concepute în raport direct cu specialitate. absolvenţii învăţământului superior de specialitate pot ocupa funcţii de inginer. Consimţământul În practică. Condiţii de studii Pentru încadrarea şi promovarea în orice funcţie este necesară îndeplinirea unor condiţii de studii (pregătire în cazul muncitorilor calificaţi). precum şi a regiilor autonome (Monitorul Oficial nr. tehnicieni. În cazul celorlalte persoane juridice. analist programator ajutor. Cei ai învăţământului liceal şi postliceal funcţii de contabili.31/1990 diferă în funcţie de forma societăţii comerciale.8.66/1993 privind contractul de management. chimist. În actele normative care reglementează salarizarea personalului din sectorul bugetar sunt prevăzute expres pentru fiecare funcţie studiile corespunzătoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. economist. atribuţiile şi răspunderile funcţiilor respective. care potrivit Legii nr. Prin munca salariată înţelegem orice muncă prestată fără mijloace proprii.24/2000). Astfel. Obiectul şi cauza contractului individual de muncă Obiectul contractului individual de muncă îl reprezintă prestaţiile la care se obligă cele două părţi. consimţământul se evidenţiază în mod concret prin semnarea contractului individual de muncă. 2.4. .7. În cazul societăţilor comerciale cu capital privat.(1) din Codul Muncii.

precum şi în contractul individual de muncă. pe durata executării contractului individual de muncă. în regulamentul intern. Prin excepţie.10.2. pe baza unei perioade de probă cuprinsă între 3 şi 6 luni. concurs ori perioadă de probă. modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale şi personale sunt stabilite în CCM aplicabil. nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. în măsura în care legea nu dispune altfel. la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.29-33 din Codul Muncii prevăd că încadrarea se face pe baza verificării prealabile a aptitudinilor profesionale şi personale prin examen. încadrarea salariaţilor se face numai prin concurs sau examen. în raport cu necesităţile fiecărei unităţi. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului. în statutul de personal . Potrivit art. încadrarea se face prin examen.profesional sau disciplinar .32 din Codul Muncii. Pentru persoanele cu handicap încadrarea se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Condiţiile de angajare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului. Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză. la debutul lor în profesie. Pe durata perioadei de probă. perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile lucrătoare. contractul colectiv de muncă aplicabil. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează.29 din Codul Muncii.şi în regulamentul intern. . Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs. La art. Verificarea aptitudinilor profesionale Art.30 din Codul Muncii se stipulează că la instituţiile publice/unităţi bugetare. după caz. Potrivit art.4. În cazul muncitorilor necalificaţi. În cazul în care la concurs nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi. salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii.

128/1997 privind statutul cadrelor didactice.salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie/profesie/la un nou loc de muncă cu condiţii grele. Potrivit Legii nr.11.întocmirea actului adiţional în termen de 15 zile de la data încunoştiinţării în scris a salariatului. Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioada de probă pentru acelaşi post este interzisă. potrivit Legii nr. cu excepţia cazurilor stipulate în lege sau în contractul colectiv de muncă când rezultă posibilitatea şi nu obligaţia acestei măsuri).17 alin. 2. Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă (art.215/2001. funcţiile de demnitari sunt ocupate ca urmare a alegerii sau numirii în funcţie.5 din Legea administraţiei publice locale nr. personalul didactic este numit în învăţământ.600/1999). De asemenea. autorităţi executive ale administraţiei publice. condiţie prealabilă. . Perioada de probă reprezintă o clauză de dezicere/denunţare a contractului individual de muncă. Perioada de probă constituie vechime în muncă. Numirea exprimă investirea acestora cu prerogativele exercitării autorităţii de stat.4. proprie acestor funcţii. această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea în cadrul raportului de serviciu în baza actului de numire în funcţia publică şi nu a contractului individual de muncă.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (Monitorul Oficial nr. Potrivit Constituţiei. vătămătoare sau periculoase.4 din Codul Muncii . Actul de alegere sau de numire în funcţie Pentru încadrarea în anumite funcţii este necesar actul de alegere. sunt aleşi de cetăţeni. Exemplu: potrivit art. de care se poate folosi angajatorul în cazul în care salariatul nu corespunde cerinţelor postului în care a fost încadrat. primarii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful