You are on page 1of 16

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

R E K L A M A
PIERWSZA beZpatna GaZeta w reGIonIe od 2006 r.
rok IX, nr 5 (157)
12 MARCA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
woDZIsaw LskI FInanse
Mieszkacy zdecyduj na co wyda pienidze
Racibrz (nie?) dla onierzy Wykltych
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
CZYTAJ OBOWIZKOWO
D. Sozaska
na prestiowym
festiwalu
W dniach 4-8 czerwca
2014 roku w Koninie od-
bdzie si 35. Midzyna-
rodowy Dziecicy Festiwal
Piosenki i Taca. O udzia
w festiwalu ubiegao si 284 solistw. W tym tumie mu-
zykalnoci i dojrzaoci wyrnia si wychowanka MDK
w Raciborzu Dominika Sozaska, ktrej udao si zakwali-
fkowa do fnau festiwalu.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
et
Wodzisaw lski przygotowuje si do wprowadzenia Budetu Obywatelskiego.
Starostwo i ratusz nie wywiesiy fag w dniu wita pastwowego.
paulina krupiska
Jednym ze sposobw na
zaangaowanie mieszka-
cw w proces zarzdzania
miastem jest Budet Obywa-
telski. Podjto decyzj, e od
przyszego roku zacznie on
funkcjonowa w Wodzisa-
wiu lskim. Mona powie-
dzie, e Budet Obywatelski
w uomnej formie ju funk-
cjonuje, bo przecie od lat u
nas wpyw na wydatkowa-
nie rodkw maj dzielnice
mwi rzecznik uM, Barba-
ra Chrobok. Namiastk bu-
detu byy take ogoszone w
styczniu konsultacje dotycz-
ce remontw drg miejskich.
Te formy zostan podtrzyma-
ne nadal. Na inwestycje Rady
Dzielnic otrzymuj kadego
roku milion zotych. Tyle sa-
mo bdzie wynosia kwota
Budetu Obywatelskiego.
W jaki sposb bdzie
mona zgosi swj projekt
do budetu? W Biurze Obsu-
gi Klienta lub ze strony inter-
netowej uM mona pobra
odpowiedni formularz, na
ktrym trzeba opisa swj po-
mys. Moe dotyczy on dzie-
dzin, takich jak gospodarka,
drogi, ochrona zdrowia, po-
moc spoeczna, kultura, ziele
gminna czy bezpieczestwo.
Jeden projekt moe pocho-
n maksymalnie 250 tys. z.
Musi by take moliwy do
zrealizowania w jeden rok.
urzd na projekty mieszka-
cw czeka do koca kwietnia.
Niewiele osb zdaje sobie z
tego spraw, gdy dotychczas
w ogle si o tym mwio.
Mimo tego, e Wodzisaw
bdzie pierwsz gmin w po-
wiecie, ktra zdecydowaa
si na wprowadznie Budetu
Obywatelskiego to wszyscy s
peni optymizmu. Daje on
nie tylko moliwo wspde-
cydowania o wydatkowaniu
pienidzy, ale przede wszyst-
kim aktywizuje ludzi do dzia-
ania. Wane jest to, e nie
bdzie czy si z budetem
Rad Dzielnic, gdy nie ka-
dy dziaa w Radach mwi
Izabela Kalinowska. Podob-
nego zdania jest prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim, Krzysztof Dybiec.
S tacy, ktrzy ywo intere-
suj si zmianami w miecie.
Teraz miao mog wdraa
swoje pomysy w ycie - mwi
prezes. Budet Obywatelski to
novum, jednak nikt nie spo-
dziwa si adnych niemiych
niespodzianek. Na t chwil
nie widz adnych zagroe w
uchwale. Mam za to nadziej,
e obudzi ona do ycia spo-
ecznikw dodaje Krzysztof
Dybiec.
RACIBRZ patrIotyZM
Radni miejscy podjli ju uchwa o Budecie Obywatelskim. Nikt nie poinformowa jednak
jeszcze mieszkacw w jaki sposb mog zgasza swoje projekty. Na zdj. radna Izabela
Kalinowska i radny Roman Szamatowicz
1 marca obchodzilimy Na-
rodowy Dzie Pamici onierzy
Wykltych onierzy polskiego
podziemia, ktrzy nie godzili si
na sowietyzacj Polski i z broni
w rku stanli do nierwnej wal-
ki ze subami bezpieczestwa
ZSRS oraz podporzdkowan
Kremlowi krajow bezpiek. To
dla uczczenia ich pamici usta-
nowiono w 2011 roku wito
pastwowe Narodowy Dzie
Pamici onierzy Wykltych.
Zgodnie z polskim prawem w
dniu wita na gmachach urz-
dw, rwnie administracji sa-
morzdowej, powinny zosta
wywieszone fagi pastwowe.
Niestety, zarwno w starostwie
powiatowym jak i urzdzie mia-
sta zapomniano o wicie
fagi nie zostay wywieszone.
Jak wyjaniaj to niedopatrze-
nie w obu urzdach?
Z przykroci zauwaam,
e jest to efekt niedopatrzenia
z naszej strony. Czciowo wy-
niko to z faktu, e Narodowy
Dzie Pamici onierzy Wy-
kltych jest witem pastwo-
wym obchodzonym stosunko-
wo od niedawna i nie jest jeszcze
utrwalony jako takowy w wia-
domoci ogu spoeczestwa.
Jednake zapewniam, e wy-
kaz wit pastwowych zosta
ju zaktualizowany i dooymy
wszelkich stara, by podobna
sytuacja nie wydarzya si w ko-
lejnych latach wyjania Karo-
lina Kunicka, rzecznik prasowy
w Starostwie Powiatowym w
Raciborzu.
W podobnym tonie od-
powiedziaa na nasze pytania
rzecznik prasowy w urzdzie
Miasta Racibrz, ktra podzi-
kowaa redakcji za zwrcenie
uwagi na brak ofagowania bu-
dynku urzdu. uprzejmie in-
formujemy, e od nastpnego
roku kalendarzowego urzd
Miasta Racibrz ten dzie w-
czy do terminarza dni, w kt-
rych wywieszana jest faga pa-
stwowa na budynkach urzdu
mwi Anita Tyszkiewicz-Zi-
maka.
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<<
Pod koniec zeszego ro-
ku radni miasta Wodzisa-
wia lskiego zadeklarowali
Starostwu Powiatowemu po-
moc fnansow w wysokoci
350 tys. z z przeznaczeniem
na remonty drg zarzdza-
nych przez Powiatowy Zarzd
Drg. PZD podzielio przezna-
czone przez miasto pienidze
na cztery inwestycje. Takie
stanowisko zostao zaprezen-
towane radnym powiatowym.
Wydawao si, e miasto i po-
wiat dogaday si. Zaplanowa-
no termin spotkania, podczas
ktrego radni wsplnie mieli
podj decyzj w tym temacie.
Miaa by to jedynie formal-
no. Okazao si, e tu przed
spotkaniem radni miejscy ca-
kowicie zmienili swoje stano-
wisko. Ich zdaniem zapro-
ponowany przez Starostwo
Powiatowe zakres inwestycji
nie uwzgldnia krytycznego
stanu ul. Oraczy oraz zego
stanu ul. Chrobrego.
Temat odbi si echem za-
rwno podczas ostatniej se-
sji Rady Miasta, jak i podczas
sesji Rady Powiatu. Radny
miejski, Adam Krliczek pod-
da wtpliwoci wiarygodno
Starostwa co do remontu ul.
Chrobrego. Wysa kilka pism,
w ktrych prosi wicestarost
Dariusza Prusa o pisemne za-
pewnienie, e droga bdzie
kompleksowo zmodernizo-
wana. Jest to gwna ulica
w dzielnicy. Ostatnio robiono
u nas kanalizacj i cay ruch
w Ralinie II by sparaliowa-
ny. Nie mona rozkopywa co
roku tej drogi. Trzeba to zaa-
twi w sposb kompleksowy
mwi radny Krliczek. Wi-
cestarosta pojawi si na sesji,
aby odpowiedzie na pytania
radnego. Podkreli, e zrobi
to tylko ze wzgldu na dobre
relacje starosty i prezydenta.
Zdaniem wicestarosty remont
tej drogi kosztowaby 15-20
mln z, a powiat na wszyst-
kie inwestycje drogowe moe
przeznaczy 5 mln z. Jeli
myli Pan, e t drog mona
wyremontowa kompleksowo
tylko z pienidzy powiatu to
ma Pan due poczucie humo-
ru mwi Dariusz Prus.
Dzie pniej na sesji po-
wiatowej do spotkania nawi-
za radny Ireneusz Skupie.
Zostalimy jako radni wy-
prowadzeni w pole. Najpierw
co jest uzgadniane, a potem
przychodzimy na spotkanie i
jest wielkie zaskoczenie m-
wi. Radny przytoczy take
fragment rozmowy ze staro-
st, podczas ktrej przewod-
niczcy zarzdu powiatu mia
powiedzie, e "do poniedzia-
ku ustalenia z prezydentem
byy aktualne, a we wtorek
wziy w eb". Nie wiem jak
wyglda wsppraca pomi-
dzy miastem i powiatem, ale
ja czego takiego nie akcep-
tuj, bo ju drugi raz miasto
wyprowadzio nas na manow-
ce - doda Ireneusz Skupie,
ktry u podstaw tych decyzji
RACIBRZ sprawy kontrowersyjne
Miasto i powiat jak pies z kotem?
Sprzeciw Sunexu odrzucony
Porozumienie w sprawie remontw drg powiatowych na terenie miasta wzbudzio wiele emocji.
Radni uznali, e gmina nie naruszya interesu frmy. Sprawa zawdrowaa do Warszawy
woDZIsaw LskI saMorZD
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Sonia Rupniewska: 797 593 747
sonia.rupniewska@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
et
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
paulina krupiska
KOMENTARZ NA GORCO
Tadeusz Skatua
Starosta
Powiatu Wodzisawskiego
Cigle sysz jak to si le
ukada ta wsppraca pomidzy
Bogumisk 4 a Bogumisk
2. Chc powiedzie, e wsp-
praca midzy miastem a po-
wiatem ukada si dobrze. I nie
mona mwi, e wsppraca
ukada si le tylko na podsta-
wie jednego spotkania, w kt-
rym radni uczestniczyli. Bo to,
e zostay uzgodnione z panem
prezydentem te roboty na dro-
gach powiatowych na terenie
miasta, w ktrych swj udzia
zadeklarowao miasto to jest
faktem i kto by na spotkaniu z
radnymi miejskimi, to potwier-
dzi. Faktem jest te to, e przed
tym spotkaniem z miejskimi
radnymi odbyo si posiedzenie
dwch miejskich komisji. Radni
miasta Wodzisawia wpynli na
pana prezydenta, aby zmieni
ustalenia, ktre zostay wcze-
niej podjte z PZD i z panem
wicestarost a zaakceptowane
przeze mnie. W zwizku z tym
pan prezydent powiedzia rw-
nie na tym spotkaniu, e jest
tylko organem wykonawczym i
podpisuje si pod tym, co radni
zadecydowali. W zwizku z tym
nie widz adnych problemw,
aby dostosowa si do ycze
radnych miejskich z uwagi na
to, e to oni zdecydowali, i 350
tysicy przeznaczaj na inwesty-
cje na wskazanych przez siebie
drogach powiatowych. I tu nie
ma adnych nieporozumie. Te
uwagi zostay uwzgldnione i
sprecyzowane. Jednak przeka-
zaem panu przewodniczcemu
rady miasta, e 800 tys. z, kt-
re my przekazujemy na remon-
ty drg powiatowych na terenie
miasta, s naszymi pienidzmi i
to my decydujemy o tym, w ja-
ki sposb maj zosta wykorzy-
stane, zwaszcza, e w wikszo-
ci uwzgldnilimy to, co radni
miejscy zaproponowali.
Niektrzy radni miejscy i powiatowi po ostatnich
wydarzeniach nie wierz w dobr wspprac miasta
i powiatu. Starosta Tadeusz Skatua (na zdj.) zapewnia,
e przebiega ona dobrze.
Firma Sunex cigle opo-
nuje przeciwko opatom za
wywz odpadw naliczanej na
zasadzie, w myl ktrej kady
pracownik "produkuje" 40 li-
trw mieci. Bezskutecznie.
Istot sporu ilustruje uzasad-
nienie uchway rady miasta
w sprawie odmowy usunicia
naruszenia interesu prawnego
Sunex S.A. w Raciborzu.
Faktem jest, e od Wzy-
wajcego odbiera si mniejsz
ilo odpadw komunalnych
ni wynika to z przyjtego
wskanika, jednak w innych
przedsibiorstwach o podob-
nym charakterze na terenie
Gminy Racibrz wytwarza-
nych jest w przeliczeniu na
jednego pracownika znacznie
wiksza ilo tych odpadw.
Miasto Racibrz w celu weryf-
kacji przyjtych w 7 ust. 1 Re-
gulaminu wartoci, zlecio wy-
konanie kompleksowej analizy
iloci powstajcych odpadw
komunalnych w poszczegl-
nych typach nieruchomoci.
Po jej zakoczeniu podj-
te zostan ewentualne czyn-
noci zmierzajce do zmiany
uchway w przedmiotowym
zakresie. Wniosek Sunex S.A.
w Raciborzu o usunicie na-
ruszenia interesu prawne-
go poprzez przyjcie uchway
wymienionej w 1 niniejszej
uchway nie znajduje uzasad-
nienia czytamy we fragmen-
cie uzasadnienia uchway Ra-
dy Miasta Racibrz przyjtej
na ostatniej sesji.
Sprawa jest o tyle ciekawa,
e w midzyczasie pierwotna
uchwaa regulujca stawki za
odbir odpadw na terenie
Raciborza (XXVI/374/2013)
staa si... niewana gmina
przyja w jej miejsce now
(XXX/429/2013, w ktrej po-
prawiono zapisy dot. odbioru
odpadw z cmentarzy, przy
czym zapisy skarone przez
Sunex nie zostay zmienione).
Problem w tym, e to wanie
pierwsza ze wspomnianych
uchwa bya przedmiotem po-
stpowania sdowego, o kt-
re wystpia spka Sunex, a
ktre to postpowanie zako-
czyo si korzystnym dla sp-
ki wyrokiem Wojewdzkiego
Sdu Administracyjnego w
Gliwicach. Gmina Racibrz
odwoaa si od tego wyroku
do Naczelnego Sdu Admini-
stracyjnego w Warszawie, kt-
ry bada t spraw.
Przyjcie przez Rad Mia-
sta Racibrz nowej uchway w
czasie, gdy w sdzie toczyo si
postpowanie, ktrego przed-
miotem byy zapisy wymie-
nione w poprzedniej uchwale,
jeszcze bardziej skompliko-
wao spraw. Wsppracujcy
ze spk Sunex mecenas Ma-
ciej Gadysz poinformowa re-
dakcj, e przyjcie przez rad
Raciborza nowej uchway dot.
odbioru odpadw na terenie
gminy (czerwiec 2013) w miej-
sce poprzedniej (luty 2013)
moe sprawi, e ca proce-
dur dot. sporu spki z gmi-
n trzeba bdzi powtrzy.
Decyzja w tej sprawie bdzie
nalee do zarzdu Sunexu.
Wszystko to nie przeszko-
dzio Radzie Miasta Racibrz
w przyjciu na lutowej se-
sji uchway, w ktrej uznaa,
wci nie majc w rku orze-
czenia NSA w Warszawie, e
wniosek Sunexu o usunicie
naruszenia interesu prawne-
go jest bezzasadny.
Spr zajmujcej si pro-
dukcj kolektorw sonecz-
nych frmy Sunex S.A. z Gmin
Racibrz trwa od marca 2013
roku. Wadze stoj na stanowi-
sku, e wypracowane przepisy
s optymalne pod ktem tech-
nicznym i ekonomicznym.
O dalszym cigu sprawy
bdziemy informowa Czytel-
nikw na bieco.
doszukuje si jakiego kon-
fiktu. Jego zdaniem oba te
organy powinny ze sob do-
brze wsppracowa, tym bar-
dziej, e ich siedziby mieszcz
si na tej samej ulicy.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~enada
Czy nie maj prawnikw?
Nie powinni pisa.... nie ma
uzasadnienia.... skoro sprawa
jeszcze nie rozstrzygnita.
Powinni napisa i do
ostatecznego orzeczenia sdu
podtrzymuje si wysokoc
opat w cenie ...... a nie, e
to niezasadne. Nasi radni to
geniusze od drg, dzialek,
budowy, mieci itd.... nawet
prawo poknli jednym
tchem:)
~@enada
Zgadzam si rzdzca
wikszo powinna ju dawno
odej.
~basta
Tej frmy co smiecie odbiera
nie obowizuje jaka
tajemnica zawodowa? Moe
sobie tak mwi imiennie ile
kto mieci wyrzuca? Czy ju
doszo takiego kumpelstwa
midzy urzdem a frm? Nie
kumam tego?
~urzdnik
A jak maj radni uzna
inaczej? Przecie to wikszo
koalicyjna ktra te przepisy
ustanowia. Jeli miaby kto
decyowa to przecie nie
sami onierze Tadeusza W -
mieszne.
~nieynka
I tak dziki bawanom od
Wojnara podcina si nogi
kolejnej frmie w Raciborzu.
Wykoczy wszystkich.
Nie zdziwi si, e to
bdzie kolejna frma, ktra
wyprowadzi si z Raciborza.
A Lenk dalej bdzie zaklina
rzeczywisto, e tu opaca
si inwestowa, mieszka, y
i pracowa.
~temida
To tragikomedia nie wiadomo
czy si smia czy paka.
Radni poczuli si jak Sd
Najwyszy uznajc , e
gmina nie narusza interesu
Sunexu- kto im da prawo
do orzekania wyrokw? W
tym miecie naprawd kogo
zdrowo porbao albo trac
grunt pod nogami i std tyle
durnowatych posuni.
~geronimo
Wadza ich tak umocowaa e
myl e mog wszystkoAle
wszystko do czasu. Dopty
dzban wod nosi dopki mu
si ucho nie urwie. To tylko
jeden may przyklad.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
117 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
12 marca 2014, nr 5 (157)
REGION
w skrcie
krZanowICe saMorZD
RADNy WyGARN
STAROCIe
wiata na wiskim Rynku?
Sytuacja jest patowa
powIat raCIborskI saMorZD
Komendant zazdroci straakom
nowego wozu
Trwa remont komisariatu w Kuni Raciborskiej.
Komendant ma jeszcze jedno marzenie.
KoleKCjoneRzy
w RKaCh poliCji
Od padziernika na terenie
Pszowa dochodzio do licznych
wama i kradziey. upem zo-
dziei paday przede wszystkim
antyki stare monety, obrazy,
elementy piecw kafowych, ze-
gary, klamki mosine, sztuce.
Zodziei udao si zatrzyma.
Mczyni sprzedawali bowiem
skradzione przedmioty na tar-
gach staroci. W domu jednego
ze sprawcw znaleziono rwnie
bro paln i amunicj.
KwK ndza
zapRzeSTaa
KRadziey
Trzech czonkw grupy prze-
stczej, ktra zajmowaa si
kradzie wgla przewoonego
pocigami, a ktrych dokonywa-
no na stacji w Ndzy poszuki-
wanych jest midzynarodowymi
listami goczymi. W ubiegych
latach policja organizowaa oba-
wy na zodziei, gdy z wagonw
niemal kadego dnia znikao
wiele ton wgla. Obecnie policja
nie odnotowuje ju kradziey.
Nie udao si jednak zatrzyma
zodziei.
dobRy poCzTeK RoKu
Wadze gminy Krzanowice s
zadowolone z tego jak rozpocz
si 2014 rok. Magistrat pozyska
rodki na dokoczenie budowy
hali gminastycznej w Krzano-
wicach. Niedugo rusz rwnie
prace zwizane z modernizacj
placu zabaw przy Zespole Szk
w Krzanowicach. Gmina pozy-
skaa rwnie rodki na remont
cieki rowerowej w Borucinie.
bdzie wymiana
wodoCigu
Wkrtce w Pogrzebieniu oraz
Kornowacu rusz prace zwi-
zane z wymian wodocigu.
Wszystko ma si odby metod
bezwykopow - zarwno wy-
miania sieci, jak i wykonanie
nowych przyczy oraz wymiana
hydrantw. Zgodnie z projektem
wymienione zostanie okoo 450
metrw sieci.
zgoSzenia
na eKo wySTaw
Wiadomo ju, e jedna z naj-
wikszych imprez wystawienni-
czych w regionie odbdzie si 10
i 11 maja. eko Wystawa. Ciepo
Przyjazne rodowisku, ktra
od czternastu lat odbywa si w
Pietrowicach Wielkich to wysta-
wa budownictwa, materiaw
ogrodniczych, materiaw i na-
rzdzi grzewczych. Kadego roku
ciga setki wystawcw i tysice
odwiedzajcych, a towarzyszy jej
bogaty program artystyczny.
alaRm bombowy
w SzKole
500 osb zostao ewkuowanych
z Gimnazjum nr 2 w Wodzi-
sawiu lskim z powodu fa-
szywego alarmu bombowego.
Na miejscu pojawiy si suby,
zamknito drog, a wszystko
za spraw dwch uczniw tej
szkoy, ktrzy bdc na waga-
rach wszczli faszywy alarm. W
obiekcie niczego nie znaleziono.
O losie nastolatkw zadecyduje
Sd Rodzinny.
Problem bezpieczestwa na przejciu na pl. Konstytucji.
RACIBRZ sport
woDZIsaw LskI GospoDarka
woDZIsaw LskI koMUnIkaCja
POPRAWCZAK
NAJLePSZy!
BDZIe CuChN
DO WIOSNy
INWeNTARyZACJA
STReFy PARKOWANIA
RACIBRZ koMUnIkaCja
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Konkurs Domu Ksiki w trwa do 24 marca
Do wygrania zestaw ksiek Wilhelma Andreasa
lub ksika Dziewczyna z muszl.
Konkurs Domu Ksiki w Wodzisawiu lskim!
Kto jest patronem miasta Wodzisaw lski?
Odpowiedzi mona przesya na adres:
konkurs@raciborz.com.pl
Rondo przy Placu Konsty-
tucji 3 Maja to jedno z miejsc,
gdzie w godzinach szczytu two-
rz si korki. Po czci winni s
piesi korzystajcy z przejcia za
rondem. Radni powiatowi kil-
kukrotnie zwracali si do staro-
sty o zamontowanie tam sygna-
lizacji wietlnej wzbudzanej,
jak dotd bezskutecznie. Do
sprawy wrci wic podczas lu-
towej sesji rady powiatu Mar-
celi Klimanek zadajc pytanie,
co zrobiono by zwikszy w
tym miejscu bezpieczestwo.
Wadze miejskie gotowe
s pomc powiatowi wyka-
dajc cz pienidzy potrzeb-
nych do montau sygnalizacji
wietlnej. Problem w tym, e
eksperci starosty stwierdzili,
i wiata w miejscu obecnego
przejcia dla pieszych stan
nie mog, gdy cakowicie za-
blokuj ruch samochodowy na
rondzie. Zaproponowali prze-
sunicie przejcia o 10-15 me-
trw w kierunku na Chaupki.
To rozwizanie nie spodoba-
o si z kolei wadzom miasta,
ktre wycofay swoje wspar-
cie fnansowe. Sytuacja jest
patowa. Prezydent obieca, e
znajdzie projektanta i zrobi to
po swojemu. Mnie nie wydaje
si to moliwe, ale bdziemy
rozmawia zapewni Adam
hajduk.
P
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Kilka miesicy temu roz-
pocz si remont komisariatu
w Kuni Raciborskiej. Pieni-
dze na ten cel udao si pozy-
ska z programu standaryzacji
siedzib policji. Jego koszt to
900 tys. z. Spord 96 zgo-
szonych projektw wybrano
nasz komisariat. To byo dla
nas due zaskoczenie mwi
komendant asp. henryk Li-
nek. Mimo remontu komisa-
riat funkcjonuje jak zawsze.
Obecnie trwa remont na pi-
trze budynku i policjanci do
dyspozycji maj tylko parter.
Pniej przeniesiemy si do
gry, a wykonawca remontu
na d dodaje asp. Linek.
Modernizacja obejmie midzy
innymi termomodernizacj
caego budynku, remont ga-
ray oraz pomieszcze gospo-
darczych. Wszyscy policjanci z
Kuni jednogonie przyznaj,
e remont by niezbdny. Na
samochody, stojce w naszych
garaach kapaa woda z suftu
mwi.
Komendant nowym komi-
sariatem bdzie mg pochwali
si w 2015 roku. Przyznaje jed-
nak, e do peni szczcia komi-
sariatowi potrzebny jest jeszcze
nowy samochd. Ostatnio by-
em u was na powiceniu no-
wego samochodu straackiego.
Szczerze powiem, e troch po-
zazdrociem straakom m-
wi komendant. Zwrci si wic
do radnych z Ndzy o dofnan-
sowanie zakupu nowego sa-
mochodu. Gmina ze swojego
budetu musiaaby dooy 36
tys. z. Po rozliczeniu zeszo-
rocznego budetu okazao si,
e mamy nadwyk. Prawdo-
podobnie wic uda si prze-
znaczy pienidze na ten cel
mwi wjt gminy Ndza, An-
na Iskaa.
Na remont komisariatu komendantowi udao si pozyska
dofnansowanie w kwocie 900 tys. z. Czy wywalczy nowy
samochd?
P
Ekipa Poprawczaka pokonaa w fnale turnieju druyn
Zakadu Karnego.
ps
gminy wykadaj pieni-
dze na drogi powiatowe.
Radni z Krzanowic dysku-
towali o remontach drg po-
wiatowych. Wkrtce do gminy
zawitaj bowiem przedstawi-
ciele PZD i oceni ktre dro-
gi wymagaj remontu. Radni
nie mieli adnego problemu,
by wymieni ich przynajmniej
kilka.
Nie sta nas na remonty
tych drg. Starostwo chce, aby-
my pokrywali poow kosztw
zwizanych z remontem kadej
drogi powiatowej, ktra prze-
biega przez nasz gmin m-
wi przewodniczcy rady, hen-
ryk Tumulka. Zasada dotyczy
wszystkich gmin doda bur-
mistrz. Na t wiadomo obu-
rzy si radny Tadeusz Kule-
sza. Nas nie sta, a starostwo
nie zrobi remontu za wasne
pienidze? Czemu my mamy
dokada im do remontw?
To jest ich zadanie, eby o nie
dba! Czy kto nam dokada
do remontw drg? To bzdura
mwi radny.
Rafa Kosmala poprowa-
dzi zesp do zwycistwa.
8-9 marca rozegrano IV
Turniej Siatkarski Zakadw
Pracy i Sub Mundurowych o
Puchar Prezydenta Miasta Ra-
cibrz. W fnale zmierzyy si
Zakad Poprawczy z Zakadem
Karnym. Ostatecznie doszo do
niezwykle emocjonujcego tie-
breaka, ktry sta si aren po-
jedynku Rafaa Kosmali z Bar-
toszem Winklerem. Gr by
ten pierwszy, zawodnik Zaka-
du Poprawczego i to jego ekipa
ostatecznie triumfowaa.
W meczu o III miejsce Ra-
fako pokonao SGL Carbon. W
dalszej kolejnoci uplasoway
si: eko-Okna 5 miejsce, hen-
kel 6 miejsce, ZWiK 7 miej-
sce i urzd Miasta 8 miejsce.
oczyszczalnia Karkoszka
ii jest bardzo obciona.
W ostatnim okresie zwik-
sza si ilo ciekw dopywaj-
cych do oczyszczalni Karkoszka
II w Wodzisawiu. Swoje bu-
dynki podczyo bowiem do
sieci okoo 1000 wacicieli
nieruchomoci oraz Kopalnia
Marcel.
Oczyszczalnia jest obci-
ona, a mieszkacy narzeka-
j na nieprzyjemne zapachy.
Wczesn wiosn zostanie
uruchomiony reaktor biolo-
giczny i osadnik wtrny. Po-
winno to poprawi prac cz-
ci biologicznej oczyszczalni
informuje Wiesaw Blutko.
Ponadto uzyskalimy zgod
na rozbudow czci osadowej
oczyszczalni dodaje prezes
PWiK. Ta inwestycja ma za-
koczy si w 2015 roku.
P
parkometry wymagaj
kapitalnego remontu.
urzd Miasta Wodzisawia
lskiego wynaj frm, ktra
przeprowadzi analiz i inwenta-
ryzacj strefy patnego parkowa-
nia w miecie. Firma zajmie si
rwnie ocen organizacji ruchu
na terenie strefy, iloci miejsc
parkingowych oraz opracuje
projekt zmian w tym zakresie.
Przypuszcza si, e najwicej
kopotw sprawiaj stare, wysu-
one parkometry. Ten system
by wprowadzony w roku 2007.
Wikszo parkometrw wyma-
ga kapitalnego remontu. Mu-
simy zastanowi si czy wyre-
montujemy stare czy te kupimy
nowe. Moemy take przej na
usugi frmy zewntrznej bd
nadzorowa stref wykorzystu-
jc do tego nasze suby tu-
maczy prezydent. Miasto chce
take, by strefa przynosia wik-
sze zyski.
P
pawe strzelczyk
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Radny Marceli Klimanek po raz kolejny upomina si
o rozwizanie problemu bezpieczestwa przy Pl. Konstytucji.
GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 4 edukacja
Od padziernika 2013 roku
przy Wodzisawskim Centrum
Kultury dziaa grupa "Modzi
dla Kultury". Tworz j ucznio-
wie szk. Pomys na utworzenie
grupy narodzi si po zapozna-
niu si z wynikami bada, prze-
prowadzonych przez WCK, z
ktrych jasno wynikao, e mo-
dzie nie jest zadowolona z ofer-
ty kulturalnej miasta. Podkre-
lano, e organizuje si za mao
imprez z myl o modziey.
S pierwsze efekty ich dzia-
a. 15 marca w sali klubowej
WCK odbdzie si koncert ze-
spow "youth Fall Away" oraz
Lewy profl lepszy". Modzi
maj take w planach organiza-
cj dyskotek tematycznych, wy-
staw fotografcznych, spotka
dyskusyjnych. Ich najwikszym
wyzwaniem bdzie zorganizo-
wanie imprezy plenerowej z
okazji zakoczenia lata. Wszyst-
ko odbywa si bdzie, tak jak
dotychczas pod okiem animato-
rw z WCK.
7 marca w siedzibie Zespo-
u Szk ekonomicznych odby-
wa si fna czwartej ju edy-
cji konkursu. W eliminacjach
kwalifkacje uzyskay druyny
omiu gimnazjw: Gimnazjum
nr 1,2 i 3 z Raciborza, a take
gimnazja z Lubomi, Szonowic,
Grzegorzowic, Kuni Racibor-
skiej oraz Krzanowic.
Konkurs podzielono na
dwie czci. W pierwszej trzy-
osobowe zespoy mierzyy si z
zadaniami zwizanymi z pra-
wami konsumenta na rynku.
Do cisego fnau przeszy trzy
najlepsze zespoy.
W drugiej czci konkursu
zawodnicy musieli zdecydowa
czy wol odpowiada na pyta-
nia za 1 punkt, ktre zawieraj
3 warianty odpowiedzi czy wy-
bieraj zadania rachunkowe za
3 punkty o wyszym poziomie
trudnoci.
W przerwie konkursu na
gimnazjalistw czeka pocz-
stunek oraz prezentacja do-
tyczca form patnoci, ktr
przedstawili pracownicy Ban-
ku Pekao: pani Sylwia Szczer-
ba i pan Krzysztof Kopciuch.
Ostateczne wyniki rywaliza-
cji prezentoway si nastpu-
jco: I miejsce Gimnazjum
z Szonowic (pawe plotek,
dawid wilczek, grzegorz
Fojcik, opiekun marzena
mikina-depta), II miejsce
Gimnazjum nr 1 z Raciborza
(mateusz wiksz, bartosz
Skora, Katarzyna gre-
gorowicz, opiekun ma-
rzena bugiel), III miejsce
Gimnazjum nr 3 w Raciborzu
(zuzanna bednarz, Karo-
lina witaa, magdalena
pociecha, opiekun doro-
ta bluza-waniek). Dalsze
miejsca zajy: Gimnazjum nr
2 w Raciborzu, Gimnazjum w
Krzanowicach, Gimnazjum w
Kuni Raciborskiej, Gimna-
zjum w Lubomi, Gimnazjum
w Grzegorzowicach.
Zwycizcy otrzymali cen-
ne nagrody ufundowane przez
Raciborsk Izb Gospodarcz
i dyrektora ZSe Zenona So-
chackiego (bony ksikowe i
akcesoria komputerowe). Pa-
tronat nad konkursem obj
starosta raciborski oraz Raci-
borska Izba Gospodarcza.
powIat raCIborskI eDUkaCja
Mody konsument kupuje z gow
Fina Powiatowego Konkursu Wiedzy ekonomicznej.
R E K L A M A
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Zwycizcy Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej otrzymali bony ksikowe i akcesoria komputerowe ufundowane przez
dyrektora ZSE w Raciborzu oraz Raciborsk Izb Gospodarcz.
Sukces A. Cioczyka Modzi dla Kultury
Mieszkaniec Gorzyc bdzie reprezentowa lsk. Modzie nie jest zadowolona z oferty kulturalnej.
GorZyCe syLwetkI woDZIsaw LskI kULtUra RACIBRZ InwestyCje
pawe strzelczyk
P P
F
o
t
.
S
t
a
r
o
s
t
w
o
P
o
w
i
a
t
o
w
e
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
Uczestnik Warsztatw Terapii Zajciowej w Gorzycach Adam
Cioczyk zakwalifkowa si na oglnopolski mityng Olimpiad
Specjalnych w Zakopanem w narciarstwie alpejskim i bdzie
reprezentowa lsk na arenie oglnopolskiej.
Modzi dla kultury zapraszaj do wsppracy kreatywne
i gotowe do dziaania osoby. Mona ich znale na Facebooku
www.facebook.com/MlodziDlaKulturyWodzislaw
Racibrz i Krzanowice
dostan pienidze na
place zabaw.
Wojewoda lski zatwierdzi
list wnioskw rekomendowa-
nych do przyznania wsparcia
w ramach VI edycji programu
rzdowego Radosna Szkoa.
W powiecie raciborskim z ofe-
rowanego w programie wspar-
cia skorzystaj SP nr 2 przy ul.
Sudeckiej 2 oraz SP nr 14 przy
ul. Jordana 6 oraz SP w Krza-
nowicach.
Place zabaw w Zespole
Szkolno Przedszkolnym nr
3 w Raciborzu (Szkoa Podsta-
wowa nr 2 im. Noblistw Pol-
skich) oraz w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 1 (Szkoa
Podstawowa nr 14 im. Arki Bo-
ka w Raciborzu) zostan podda-
ne gruntownej modernizacji. W
obu przypadkach koszt cakowi-
ty przedsiwzicia wyniesie 127
700 z, z czego poow stanowi
bdzie wsparcie rzdowe, a po-
ow wkad wasny gminy.
Inaczej rzecz bdzie si mia-
a we wchodzcej w skad Zespo-
u Szk w Krzanowicach Szkole
Podstawowej, gdzie plac zabaw
zostanie wykonany od podstaw.
Koszt cakowity przedsiwzicia
to 231 800 z, z czego wkad wa-
sny gminy wyniesie 116 350 z, a
wsparcie rzdowe 115 450.
Ogem w caym wojewdz-
twie lskim w ramach VI edycji
programu Radosna Szkoa po-
wstanie lub zostanie zmoderni-
zowanych 58 placw zabaw.
NOWe PLACe ZABAW
DLA DZIeCI
Otwarcie nowoczesnego placu zabaw przy ZSP nr 2 w
Raciborzu (Ocice) w padzierniku 2013 roku. W tym roku
podobne place zabaw powstan przy SP nr 2 oraz SP nr 14,
a take w Krzanowicach.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
et
GazetaInformator.pl >>
12 marca 2014, nr 5 (157)
Sylwetki 5
Dobra wiadomo dla fa-
nw rapu. Po kilku latach znw
bd mogli usysze duet Re-
mi (Sosnowiec) i Samer (Raci-
brz). Panowie 7 stycznia rozpo-
czli prac w studio Dj Feel-x'a,
gdzie powsta cay materia na
epk endorfna. W internecie
pojawi si take pierwszy vide-
oklip do piosenki z pyty.
Redakcja: od 2004 roku
nie nagrywalicie wspl-
nie. jak to si stao, e po
takim czasie weszlicie do
studia i niedugo wydaje-
cie pyt?
Remi: Byem w Anglii u dziew-
czyny. Wsplnie wymylilimy,
eby odwiedzi Samera w Li-
verpoolu. Podczas weekendu
zwiedzilimy rne miejsca, du-
o rozmawialimy wspominajc
stare, dobre dzieje i odsuchali-
my nagrania z czasw, kiedy
nie mielimy ze sob kontaktu.
Samer zaproponowa zrobienie
pyty. Zgodziem si bez namy-
su. Miesic pniej przyjecha-
em do niego z holandii, autem
wypchanym sprztem i nagra-
limy pierwsz wersj endor-
fny.
Samer: Pamitam jak dzi kie-
dy wywietli mi si holenderski
numer na telefonie. Czuem, e
to Remi bo pisalimy ze sob na
fejsie ale bez konkretnych usta-
wek. Remi spyta co robi, a ja
odpowiedziaem e czekam na
niego a on na to, e jest w Lon-
dynie wsiada w pocig i bdzie
za kilka godzin.
Redakcja: na tracklicie
widnieje piosenka pt. emi-
gracja". Rozumiem, e do-
wiemy si, jakie jest wasze
spojrzenie na t sytuacj,
gdy obaj mieszkacie poza
granicami kraju. Co was do
tego skonio i jak si wam
yje?
Remi: Nie bd ukrywa, e y-
je si lepiej, ale takie ycie ma
swoje plusy i minusy. Rodzina
to rzadko na emigracji chy-
ba, e zaoysz tu swoj. Chleb
smakuje inaczej, pani w skle-
pie nie mowi dzie dobry. Co
mnie skonio? Nie chodzi tylko
o pienidze ale o standard y-
cia, szacunek do ludzi, pynn
prac urzedw i szpitali, zasa-
dy fair play. emigracja jest
dla wszystkich, ktrzy wyjechali,
myl, e kady emigrant znaj-
dzie tam wers dla siebie.
Redakcja: w piosence bu-
jam si w rapie syszymy,
e nigdy nie mylelicie o
tym, eby za nagrywanie
bra pienidze. wiele osb
marzy o tym, eby y z ra-
pu. Co o tym sdzicie?
Remi: W numerze Pierwsze
16Scie wyjaniam to doskona-
le. 10 lat gram koncerty, 10 piw
wypilem za to. Odkd wcz
si po kraju i poza nim, gram
swj materia, nie przypominam
sobie, ebym wzi za to choby
50 groszy. Czasem zdayy si
zwroty za podr i kiebasa z
grilla, darmowa wejciwka dla
kolegi albo 3 piwa na dwch!
Pienidze dlaczego nie? Pki
co chodz na budow i doka-
dam do rapu spore pienidze.
Samer: Zawsze pisaem teksty
po to eby je nagra, a nagrywa-
em dla przyjemnoci. Kiedy za-
czynaem to robi nie byo chy-
ba nawet internetu. Na pewno
nie byo procesorw pentium
(miech). Nie byo hip-hopu w
mediach. hip-hop by na po-
dwrkach. Nie byo sprztu,
nie liczya si jako. Liczy si
szacunek na podwrku i do-
bre sowo od chopakw! To
bya najlepsza zapata. Na tych
fundamentach powstaa moja
twrczo i zawsze bdzie na
nich staa. Zawsze inwestowa-
em w swoje nagrywki swj czas
i pienidze, i jest tak do teraz.
Redakcja: magiera, dino
maxo to znani producen-
ci, jak udao wam si na-
wiza z nimi wspprac?
Samer, Remi: Jeli chodzi o
Magier to nadal pracujemy nad
zwrotkami pod jego loop'em.
Chcemy to zrobi po prostu do-
brze. Dino powiem, e praca z
nim nad numerami przebiega
najsprawniej za co wielka 5! Nie
zapomnijmy o DNA, ktry ode-
sa nam ju wietne aranacje i
Scherlock'u, ktry niejednokrot-
nie uratowa nam sytuacj. A jak
nawiza z nimi wspprac
hmm... wydaje nam si, e na-
sza muzyka obronia si sama.
Redakcja: na razie poka-
zalicie wiatu jedn pio-
senk z nowej pyty. Kiedy
ukae si cao i gdzie b-
dzie mona dosta pyt?
Samer, Remi: Planowalismy
premier pyty na kwiecie, ale
nie ma na to szans. Mix z ma-
sterem kosztuj odkadamy
na to pienidze, nie ukrywamy,
e przydaby si sponsor. Czeka-
my te w kolejce na skrecze od
Dj Motyla i innych.
Redakcja: Syszelimy, e
pyta bdzie promowa-
na trzema wideoklipami?
jeden ju jest. do jakich
piosenek jeszcze zobaczy-
my obrazy?
Samer, Remi: Jeli chodzi o
klipy to zrobilimy i wpucili-
my do sieci Bujam si w ra-
pie prod. Scherlock. Planu-
jemy kolejne dwa. Pierwszy
z udzialem Distort Media do
mumeru endorfna prod. Di-
no. Akcja wydarzy si w Ra-
ciborzu. Trzeci klip to Bilans
prod. DNA tu obrazem zaj-
mie si Maciej Janiszewski,
ktry na ta chwil pisze sce-
nariusz.
RACIBRZ MUZyka
endorfna, czyli wielki powrt Remi i Samera
Produkcj nowej pyty raciborzanina zajli si midzy innymi Magiera i Dino Maxfo.
R E K L A M A
paulina krupiska
Niedugo ukae si najnowsza pyta Remi i Samera. Data nie jest jeszcze pewna. Warto zatem ledzi stron internetow duetu www.facebook.com/endorfna2014. Z muzykami mona take
kontaktowa si mailowo endorfna2014@gmail.com.
patronat MeDIaLny:
12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 6 Zapowiedzi
13 MarCa Dk strZeCHa raCIbrZ
W czwartek, 13 marca o godz. 18.00 w Dyskusyjnym Klubie
Filmowym Puls dziaajcym w Domu Kultury Strzecha w
Raciborzu obejrze bdzie mona flm jego oczami. W
programie rwnie spotkanie z reyserem. Wstp wolny.
14 MarCa rCk raCIbrZ
W pitek, 14 marca o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum
Kultury bdzie mona obejrze spektakl jezioro ab-
dzie w wykonaniu Royal Russian Ballet. Bilety w cenie 90 i
100 z.
14 MarCa bIbLIoteka raCIbrZ
W pitek, 14 marca o godz. 18.00 przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si recital Kuby michalskiego, ktry
bdzie piewa piosenki Jacka Kaczmarskiego. Koncert odb-
dzie si z okazji 10. rocznicy mierci tego artysty.
15 MarCa rCk raCIbrZ
W sobot, 15 marca w sali kameralnej Raciborskiego Cen-
trum Kultury odbd si eliminacje do 59. oglnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego. eliminacje rozpocz-
n si o godz. 18.00.
15 MarCa MoksIr kUnIa raCIborska
W sobot, 15 marca o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej bdzie mona
usysze wiatowe przeboje operetkowe. Odbdzie si tam
bowiem koncert brunetki, blondynki. Bilety w cenie
30 z.
15 MarCa wCk woDZIsaw
W sobot, 15 marca o godz. 9.00 w sali klubowej Wodzisaw-
skiego Centrum Kultury odbdzie si Turniej bryda o
puchar prezydenta miasta wodzisawia lskiego.
16 MarCa Mok psZw
W niedziel, 16 marca o godz. 17.00 w Miejskim Orodku
Kultury w Pszowie odbdzie si koncert jacka Silskiego
promujcy now pyt Sercem do serc. Artysta wykona
take swoje najwiksze przeboje. Bilety w cenie 35 zotych.
GazetaInformator.pl
PSZW Mok 22 MarCa
KAMIL BeDNAReK
Z ZeSPOeM
RACIBRZ ZaMek 15 MarCa
FORuM KOBIeT WRCZy
SuPeR PANTOFeLKA
raDLIn Mok 21 MarCa
RACIBRZ rCk 14 MarCa
MIDZyNARODOWy
KONKuRS PLASTyCZNy
JeZIORO ABDZIe
kULtUra roZrywka
Repertuar imprez
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
21 MarCa rCk raCIbrZ
W pitek, 21 marca o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum
Kultury bdzie mona obejrze spektakl Cienie samot-
noci w wykonaniu zespou tanecznego Skaza w reyserii
Manueli Krzykaa. Bilety w cenie 10 z.
22 MarCa arena raFako raCIbrZ
W sobot, 22 marca o godz. 14.00 w Arenie Rafako w Raci-
borzu rozpocznie si maraton zumby. Bilety w cenie 25 i
35 z.
23 MarCa rCk raCIbrZ
W niedziel, 23 marca o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum
Kultury bdzie mona obejrze spektakl Kochanie na
kredyt. Na scenie zobaczymy gwiazdy polskiej sceny, flmu
i telewizji Agnieszk Sienkiewicz, Tamar Arciuch, Filipa
Bobka, Bartka Kasprzykowskiego i Piotra Zelta. Bilety w
cenie od 50 do 70 z.
22 MarCa Mok psZw
W sobot, 22 marca o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kul-
tury w Pszowie odbdzie si koncert Kamila bednarka z
zespoem. Bilety w cenie 30 i 35 zotych.
22 MarCa restaUraCja ZaMkowa
RACIBRZ
W sobot, 22 marca o godz. 18.00 w Restauracji Zamkowej,
ktra mieci si w podziemiach Zamku Piastowskiego w
Raciborzu odbdzie si impreza pn. punki na zamku.
Wystpi zespoy Godzina Policyjna, KPP Racibrz, Nihi-
lizzm, AK 47, ON2B. Wstp 5 z.
22 MarCa Mok raDLIn
W sobot, 22 marca o godz. 18.00 w Miejskim Orodku
Kultury w Radlinie obejrze bdzie mona spektakl bon
Ton... pardon. Jest to groteska polityczno-salonowa. Na
scenie zobaczymy aktorw Saloniku Sowa i Muzyki oraz
tancerzy Grupy Taca Towarzyskiego Deja vu.
25 MarCa Mos raCIbrZ
We wtorek, 25 marca o godz. 17.00 w Midzyszkolnym
Orodku Sportowym przy ulicy Klasztornej w Raciborzu od-
bdzie si spotkanie z europosem bogdanem marcin-
kiewiczem. Wstp wolny.
26 MarCa sp 3 woDZIsaw
W sobot, 26 marca o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Szkoy
Podstawowej nr 3 w Wodzisawiu lskim odbdzie si gala
Taneczna mix 2014. Organizatorem gali jest Wodzi-
sawskie Centrum Kultury oraz Klub Taca Towarzyskiego
"SPIN". Wstp wolny.
27 MarCa wCk woDZIsaw
W czwartek, 27 marca o godz. 9.00, 11.00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury w ramach Midzynarodowego Dnia Teatru
dzieci obejrze bd mogy spektakl zielony wdro-
wiec w wykonaniu Teatru Guziczek. Bilety w cenie 16 z.
28 MarCa ZaMek raCIbrZ
W pitek, 28 marca na Zamku Piastowskim w Raciborzu
odbdzie si ii oglnopolski Konkurs piosenki hisz-
paskojzycznej, ktrego organizatorem jest II Liceum
Oglnoksztacce im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.
Pocztek konkursu o godz. 16.00.
29 MarCa wCk woDZIsaw
W sobot, 29 marca o godz. 11.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury odbdzie si kolejna edycja warsztatw arty-
stycznych ale!babki. Tym razem tytu spotkania brzmi
Martwa natura cakiem niemartwa. Warsztaty poprowadzi
Justyna Taszka-Michalska.
29 MarCa ZaMek raCIbrZ
W sobot, 29 marca o godz. 14.30 na Zamku Piastowskim
w Raciborzu odbdzie si spotkanie z posem do parla-
mentu europejskiego, profesorem jerzym buzkiem.
30 MarCa Mok raDLIn
W niedziel, 30 marca o godz. 15.00 w Miejskim Orodku
Kultury w Radlinie odbdzie si koncert laureatw oraz
rozdanie nagrd osobom, ktre wziy udzia w Radli-
skim Turnieju Piosenki Dzieci i Modziey.
30 MarCa wCk woDZIsaw
W niedziel, 30 marca o godz. 15.00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury odbdzie si Rodzinna niedziela. W
programie midzy innymi warsztaty muzyczno-ruchowe z
elementami jzyka angielskiego pt. Bajka o krasnoludkach
oraz spektakl Ksiniczka na ziarnku grochu w wykonaniu
Teatru Misz-Masz.
Kamil Bednarek mimo
modego wieku podbija polsk
scen muzyczn ju od 2008
roku. Wwczas zaoy z przyja-
cimi zesp Star Guard Muf-
fn. Zesp zyska jednak roz-
gos po tym jak jego lider wzi
udzia w programie Mam Ta-
lent. Dotrwa do fnau, jednak
zaj drugie miejsce. Kilka mie-
sicy po zakoczeniu telewizyj-
nego show zesp wyda swoj
pierwsz pyt pt. Szanuj. W
kwietniu 2011 grupa pojechaa
na Jamajk. efektem podr-
y by zarejestrowany w studiu
Tuff Gong w Kingston mini al-
bum Jamaican Trip. W 2012
roku zesp Star Guard Muffn
podj decyzj o zawieszeniu
dziaalnoci. Powodem takiej
decyzji byo odejcie basisty i gi-
tarzysty. Bednarek zdecydowa
si kontynuowa dziaalno
artystyczn z udziaem zespo-
u w skadzie: Piotr Bielawski
(gitara), Radosaw Szyszkow-
ski (instrumenty klawiszowe),
Piotr Stanclik (gitara basowa)
oraz Maciej Pilarz (perkusja).
28 listopada 2012 roku ukaza
si pierwszy album formacji
zatytuowany Jestem.... To
wanie piosenki z tego albu-
mu usyszymy podczas koncer-
tu, ktry odbdzie si 22 mar-
ca o godz. 19.00 w Miejskim
Orodku Kultury w Pszowie.
Jednak nie tylko. Z pewnoci
nie zabraknie najbardziej po-
pularnych utworw Bednarka.
Bilety w cenie 30 i 35 z.
Miejski Orodek Kultury
oraz Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej w Radlinie zaprasza do
udziau w XIX Midzynarodo-
wym Konkursie Plastycznym
DOM. Konkurs kierowany
jest do wychowankw przed-
szkoli, uczniw wszystkich ty-
pw szk (z wyjtkiem licew
plastycznych), szk specjal-
nych, domw kultury, klubw i
wietlic. Szkoy i placwki, mo-
g wysa 10 prac wykonanych
w dowolnej technice. Prace nie
mog by rolowane lub ska-
dane. Powinny by opatrzone
na odwrocie metryczk, zawie-
rajc imi i nazwisko autora,
jego wiek, imi i nazwisko na-
uczyciela lub instruktora, ad-
res placwki wysyajcej, tele-
fon kontaktowy. Temat prac
brzmi Dom peen wzrusze.
Prace naley przesya do 21
marca na adres Ogniska pra-
cy Pozaszkolnej w Radlinie (ul
Rogozina 55). Otwarcie wysta-
wy konkursowej bdzie miao
miejsce 7 kwietnia.
W pitek, 14 marca o godz.
19.00 w Raciborskim Centrum
Kultury bdzie mona obejrze
spektakl Jezioro abdzie w
wykonaniu Royal Russian Bal-
let. Jezioro abdzie to na-
sycona subtelnym liryzmem i
poetyck fantastyk ponadcza-
sowa historia miosna z mu-
zyk o wpadajcej w ucho me-
lodyce, rozlewnej kantylenie,
podkrelajcej baniowy klimat
akcji cieszy si ogromnym i
wci nieprzemijajcym powo-
dzeniem wrd wielu pokole
widzw. Royall Rusian Ballet
prezentuje spektakl na scnach
caego wiata. Sale operowe
wypenione s zawsze po brze-
gi. Bilety w cenie 90 i 100 z.
patronat MeDIaLny:
Kandydatw znamy od
dawna, ale laureata po-
znamy dopiero 15 marca.
uroczysto odbdzie si
o godzinie 17.00 na Zam-
ku Piastowskim. Omiu
dotychczasowych laureatw
nagrody "Pantofelek" dostao
nominacje do "Super Panto-
felka". Wrd nominowanych
znajduj si: Lucyna Rajczy-
kowska (lekarka, wykadowca
medycyny paliatywnej), Alfred
Malcharczyk (cukiernik, anga-
ujcy si w wiele dziaa cha-
rytatywnych), Siostra Antonia
(inicjatorka programu prof-
laktycznego "Ave Maris Stel-
la), Maria Skora (zaoycielka
Fundacji Gniazdo w Modzu-
rowie, zaoycielka wietlic
gminnych), Czesawa Kordy-
aczny (czonek zarzdu TMZR,
zaoycielka grupy Kobiet Ak-
tywnych, dziaaczka uTW),
Teresa Szymaska (czonek
Parafalnego Zespou Caritas,
organizatorka wielu akcji cha-
rytatywnych), Teresa Neblik
(pomysodawczyni reaktywa-
cji Koa Gospody Wiejskich
w Szonowicach, dziaaczka,
radna gminy) i Krysty-
na Lamczyk (przewod-
niczca Koa Gospody
Wiejskich w Tworko-
wie). Laureata wyonio-
no w drodze gosowania
internetowego, ktre odbyo
si na amach portalu raciborz.
com.pl. Pniej zweryfkowa-
o je jury, ktre zdecydowao o
tym, komu przyzna tegorocz-
n, specjaln statuetk. Pod-
czas uroczystej gali obejrze
bdzie mona program arty-
styczny przygotowany przez
wychowankw Modzieowe-
go Domu Kultury. Na scenie
zobaczymy rwnie aktork,
Mari Meyer.
Prezydent Lenk spotka si
z projektantami drogi Racibrz
Pszczyna. Spraw zajmowao
si biuro egis z Katowic (wcze-
niej projektujce m.in. odcinek
midzy Rybnikiem a orami) i,
jak zapewnia Mirosaw Lenk,
zrobio to wyjtkowo sprawnie
i profesjonalnie. efektem pracy
projektantw s 3 rne warian-
ty przebiegu drogi, do tego kon-
kretne rozwizania jeli chodzi o
wzy komunikacyjne.
Teraz wadze musz zasta-
nowi si nad wyborem i dosto-
sowa go do realnych moliwo-
ci urzdu Marszakowskiego,
gdy rozwizania do znacznie
rni si co do kosztw. Dlate-
go w magistracie planuj szero-
kie konsultacje z udziaem rad-
nych i mieszkacw. Nie jest
znany jeszcze termin, ale wstp-
ne zaoenie jest takie, e odbd
si one do koca maja.
Wykonanie dokumentacji
projektowej dla drogi Racibrz
Pszczyna (odcinek od Rudnika
do Rybnika) byo nie lada przed-
siwziciem. W przetargu zwy-
ciya frma egis Poland, kt-
ra podja si zlecenia za kwot
3,3 mln z (brutto). 35% kwoty
zapac samorzdy gmin, przez
ktre bdzie przebiega droga, a
65% wyoy urzd Marszakow-
ski w Katowicach.
Wykonanie dokumentacji
projektowej dla tej niezwykle
wanej dla Raciborza i powia-
tu raciborskiego drogi zwiksza
szanse zdobycia rodkw na re-
alizacj inwestycji (po protestach
samorzdw gmin wojewdztwa
lskiego urzd Marszakowski
zdecydowa si opublikowa list
alfabetyczn projektw, ktre sa-
morzdy chciayby zrealizowa
przy udziale rodkw fnanso-
wych z nowej perspektywy unij-
nej). Wadze wojewdztwa zapo-
wiadaj, e do realizacji zostan
przeznaczone projekty, ktre b-
d najlepiej przygotowane.
W tegorocznym budecie
miasta Wodzisawia lskie-
go zarezerwowano 600 tys. z
na zadanie "Przebudowa drg
miejskich". Nie wskazano za-
kresu prac, gdy mieli o nim
zadecydowa mieszkacy. W
tym celu przeprowadzono ak-
cj ankietow. Swoje propozy-
cj do urzdu Miasta przesa-
o 649 mieszkacw miasta.
Najwiksza ilo osb opowie-
dziaa si za remontem ulicy
bocznej Radliskiej. Remontu
wymagaoby 140 metrw dro-
gi, a koszt tego przedsiewzicia
oszacowano wstpnie na 120
tys. z. Na drugim miejscu zna-
laza si ulica Wiejska. W tym
przypadku miasto musiaoby
wyda 300 tys. z. Zdaniem
mieszkacw pilnego remon-
tu wymagaj take ulica Matki
Teresy z Kalkuty (237 tys. z),
ulica Chemoskiego (700 tys.
z), ulica Tysiclecia (400 tys.
z), ulica Gawdy (50 tys. z),
ulica Daszyskiego (280 tys.
z), ulica Podgrna (26 tys. z)
oraz ulica Szybowa (1,3 mln
z). Te drogi wskazywano naj-
czciej.
Jak wynika z ankiet, naj-
wikszym zainteresowaniem
cieszyby si wic remont ulicy
bocznej Radliskiej oraz uli-
cy Wiejskiej. Jeli chodzi o
ulic Wiejsk to remont byby
moliwy, ale najpierw musimy
sprawdzi zakres prac kanali-
zacyjnych, ktre maj by pro-
wadzone w tamtym rejonie.
Nie moemy dopuci do sytu-
acji, e wyremontujemy drog,
a pniej zostanie ona znisz-
czona tumaczy prezydent
Mieczysaw Kieca. W przypad-
ku wszystkich drg sporzdzo-
na zostanie dodatkowa analiza.
Na wyniki ankiety bdziemy
chcieli naoy ocen stanu
nawierzchni drogi, a przede
wszystkim gotowo realiza-
cyjn, tak aby by sens urucha-
miania rodkw i moliwo
wykonania zadania w caoci.
Dlatego prosz o chwil cierpli-
woci. urzd powici kilka dni
na uszczegowienie wynikw
i ostateczne zostan zaprezen-
towane radnym, bo to do nich
bdzie nalea ostateczny gos
dodaje prezydent.
GazetaInformator.pl 12 marca 2014 nr 5 (157) Dodatek tematyczny 5/2014
PLUSY BIZNeSu DLA
reGIon koMUnIkaCja
Prezydent Lenk pochwali projektantw za profesjonalizm w przygotowaniu dokumentacji.
Trzy warianty drogi Racibrz Pszczyna
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
P
pawe strzelczyk
R E K L A M A
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Na zdj. dyrektor biura projektowego Egis Poland Remigiusz Rolnik oraz prezydent Raciborza Mirosaw Lenk w dniu podpisania
umowy na wykonanie dokumentacji drogi Racibrz Pszczyna (26.06.13).
Prezydent Wodzisawia Mieczysaw Kieca przedstawi
wyniki ankiety, ktra dotyczya oczekiwa mieszkacw
w sprawie remontw drg miejskich podczas ostatniej sesji
rady miasta. Na chwil obecn nie wiadomo jeszcze, ktre
drogi spord wskazanych zostan wyremontowane.
woDZIsaw LskI GospoDarka
Mieszkacy wybrali, miasto
wyremontuje
Zdaniem wikszoci ankietowanych pilnego remontu wymaga
ulica boczna Radliskiej i ulica Wiejska.
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
kosztowao
3,3 mln z.
GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 8
PLUSY BIZNeSu DLA
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
woDZIsaw LskI roZrywka
Atrakcyjne nagrody zacht do udziau
w konkursie.
Zoolandia wspiera
maych artystw
F
o
t
.
z
o
o
l
a
n
d
i
a
.
e
u
artykU sponsorowany
ZooLanDIa
woDZIsaw LskI, UL. tarGowa 5
teL. 32 454 70 80
CZynne: CoDZIennIe 10.00 21.00
www.ZooLanDIa.eU
powIat woDZIsawskI GospoDarka
Projekt bdzie duo droszy
Wynik przetargu na wybr projektanta Drogi Gwnej Poudniowej zosta uniewaniony.
P
Zwycizcy I Powiatowego
Konkursu Plastycznego
Moje Przedszkole bd
mogli zabra swoich
przyjaci do Zoolandii.
urzd Miasta Wodzisawia
lskiego wybra frm, ktra
miaa opracowa projekt Drogi
Gwnej Poudniowej. Przetarg
wygraa frma AeCOM, gdy to
ona zoya najkorzystniejsz
ofert. Cena, jak zaproponowa-
a opiewaa na kwot 2,9 mln z.
Do rozstrzygnicia wpyny
jednak uwagi pozostaych frm,
ktre zoyy oferty. Zgodnie
z opini Krajowej Izby Odwo-
awczej musielimy uniewani
rozstrzygnicie poinformo-
wa urzd Miasta kilka dni po
ujawnieniu wyniku przetargu.
Stwierdzone wady dotyczy-
y szczegowego sprawdzenia
sposobu obliczenia ceny oferto-
wej przez wykonawc. Warun-
kiem byo, aby suma wartoci
projektu budowlanego i wyko-
nawczego stanowia min. 60%
ceny oferty. Wybrana oferta te-
go warunku, jak si okazao nie
spenia.
Pozostae oferty, zoone do
przetargu speniay wszystkie
kryteria. Jednak zaproponowa-
ne przez nie ceny byy znacznie
wysze od kwoty, ktr zabez-
pieczono na ten cel w budecie
miasta. Zaoono bowiem, e
projekt nie powinien kosztowa
wicej ni 3,5 mln z. Trzy po-
zostae frmy za projekt Drogi
Gwnej Poudniowej zaday
od 4,2 do 4,8 mln z. Nastpn
w kolejnoci po AeCOM, kt-
ra uzyskaa najwiksz liczb
punktw, jest oferta frmy Mo-
sty Katowice. Aby mc pod-
pisa z frm umow konieczne
jest zwikszenie rodkw w bu-
decie. Musimy albo uniewa-
ni przetarg albo wprowadzi
zmiany w wieloletniej progno-
zie fnansowej na 2015 rok
tumaczy na ostatniej sesji rady
miasta, prezydent Mieczysaw
Kieca.
uniewanienie przetargu
oznaczaoby kolejne miesice
oczekiwania. Miasto musiaoby
bowiem ogosi nowy przetarg.
Prezydent zoy wic wniosek
o zwikszenie kwoty na to zada-
nie o 800 tys. z. Jestemy li-
derem budowy DGP. Odbyem
rozmowy telefoniczne z wjtami
i burmistrzami pozostaych pi-
ciu gmin, ktre s naszymi part-
nerami. Okazuje si, e wszyscy
mylimy tak samo. Budowa ob-
wodnicy jest dla nas prioryte-
tem. uzyskaem take zapewnie-
nie, e gminy bd partycypowa
w tych kosztach dodatkowych
mwi prezydent Kieca. Pre-
zydent liczy take na wsparcie
Zarzdu Wojewdztwa w tym
zakresie. Radni miasta Wodzi-
saw wobec takich argumen-
tw zgodzili si na zwikszenie
kwoty w WPF. Dziki temu b-
dzie moliwe ponowne rozstrzy-
gnicie tego samego przetargu.
Projekt przygotuje zatem frma
Mosty Katowice. Zabezpieczenie
fnansowe miasta spowodowao,
e projekt powstanie planowo,
czyli za 1,5 roku.
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Projektowany odcinek bdzie mia ok. 23 km dugoci a sama droga ma mie 4 pasy ruchu. W cigu drogi powstanie
8 wiaduktw, 7 wzw drogowych oraz 2 mosty i 4 ronda.
Powiatowy Orodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Wodzi-
sawiu lskim ogosi I Powia-
towy Konkurs Plastyczny Moje
Przedszkole. Poprzez konkurs
organizator chce podj dzia-
ania wzmacniajce przekaz,
e przedszkole jest miejscem ra-
dosnym i przyjaznym dla dzieci.
Zaoono wic nastpujce cele
do realizacji: promowanie po-
zytywnych postaw dzieci su-
cych upowszechnianiu eduka-
cji przedszkolnej, przemylenie
i zaprezentowanie przez dzieci
swoich zdolnoci, propagowa-
nie dziaalnoci twrczej wrd
dzieci w wieku przedszkolnym.
Plac zabaw Zoolandia na-
tychmiast przyczy si do kon-
kursu jako fundator nagrd.
Przedszkola i szkoy chtnie od-
wiedzaj plac zabaw Zoolandia,
aby si na nim dobrze bawi
wic nic nie stao na przeszko-
dzie aby zachci dzieciaki do
udziau w konkursie plastycz-
nym i ufundowa nagrody.
Zdobywca I miejsca bdzie
mg zabra ca swoj grup
przedszkoln na plac zabaw,
zdobywca II miejsca bdzie mg
zabra ze sob w dowolnym ter-
minie 4 przyjaci, zdobywca III
miejsca bdzie mg odwiedzi
Zoolandi w dowolnym termi-
nie z koleg lub koleank.
Kady wyrniony maluch
otrzyma bezpatn wejciw-
k na plac zabaw. Zapraszamy
do udziau w konkursie! Re-
gulamin konkursu jest dostp-
ny na stronie internetowej:
www.podn.wodzislaw.pl
GazetaInformator.pl >>
12 marca 2014, nr 5 (157)
9
PLUSY BIZNeSu DLA
R E K L A M A
RACIBRZ GastronoMIa
W Raciborzu trudno o niepasteryzowane i nieltrowane
piwo... Dosta je mona w Browarze Rynek.
Prawdziwe piwo
to samo zdrowie!
powIat raCIborskI PRACA
Nieznaczny wzrost bezrobocia
w lutym
Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim poniej redniej.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
nAWCZ uCLlS1n?
vlLaMag AC8C
Z
u
8
C
W
L

8
C
S
L
l
n
?
,

Z
u
8
C
W
?

C
Z
L
C
W
l
L
k
,

Z
u
8
C
W
?

1
?
!

W

n
A
1
u
8
Z
L

S
l
L
A
NAw0Z 00Ll3TNY 100 NATuRALNY:
- zW||sza p|oroWar|e
- slyru|uje rozWj sysleru |orzer|oWego
- dz|a|a ja|o slarler uWa|r|ajqc s||adr||| po|arroWe
- popraW|a Wzrosl, W|gor | zdroWolrosc ros||r
- W pe|r| zaspo|aja zapolrzeooWar|e ros||r ra Wapr | ragrez
- zW||sza odporrosc ros||r ra Wyrarzar|e W o|res|e z|roWyr
- przec|Wdz|a|a WyslpoWar|u c|oro l|zjo|og|czryc|
- Wsporaga proces lolosyrlezy
l3TNlEJE KlLKA ZA3A0NlCZYCl 0KRE30w 3T030wANlA:
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu ||sc|
- slosoWar|e W o|res|e |W|lr|er|a
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu | dojrzeWar|a oWocW
NaWz rozra slosoWac jedro|rolr|e |uo W|e|o|rolr|e.
Va|syra|r|e co 10-15 dr|.
0ddz|e|r|e |uo razer z ja||rs srod||er oc|rory ros||r.
0ozoWar|e: 1,5 - 2,0 |g / |a ja|o 0,5 - rozlWr (500 g raWozu ra 100 | Wody).
Za|eca s| slosoWar|e od Wzrosu ||sc| (dWa ||sc|e) do praW|e poczql|u zo|orW.
3losoWac rozra |azdy oprys||Wacz odqcy W |ard|u.
www.vlLamag.pl
bluro[vlLamag.pl
Lel./fax 32 419 19 24
3
l
o
s
o
W
a
r
y

d
o
:

W
a
r
z
y
W
,

s
a
|
a
l
y
,

|
a
l
o
r
o
s
|
|

W
|
r
r
e
j
,

p
o
r
|
d
o
r

W
,

l
r
u
s
|
a
W
e
|
,

p
o
z
|
o
r
e
|
,

d
r
z
e
W

o
W
o
c
o
W
y
c
|
|

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

o
y
|
|
r

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

l
r
a
W
r
|
|
a
,

o
u
r
a
|

W

c
u
|
r
o
W
y
c
|
,

z
o
o
z
a
,

|
u
|
u
r
y
d
z
y
,

r
z
e
p
a
|
u
,

z
|
e
r
r
|
a
|

W
www.facebook.com/vlLamagAgro
Piwo to najstarszy i naj-
czciej spoywany napj al-
koholowy na wiecie. Wbrew
obiegowej i krzywdzcej opi-
nii, ktra piwo kojarzy gw-
nie z nadwag i tzw. brzuchem
piwnym, pite w odpowiednich
ilociach moe niezwykle ko-
rzystnie wpywa na nasz or-
ganizm. Wie si to z wysok
zawartoci witamin i mine-
raw oraz fory bakteryjnej.
Rzecz jasna, najbardziej ko-
rzystne dla naszego zdrowia
s piwa niepasteryzowane i
niefltrowane. Dlaczego jest to
tak wane?
W procesie pasteryza-
cji piwo jest podgrzewane do
temperatury ok. 70 stopni Cel-
sjusza. To sprawia, e wszyst-
kie zawarte w piwie kultury
bakterii zostaj unicestwione.
W ten sposb wydua si jego
okres przydatnoci do spoy-
cia, ale traci si jego cenne wa-
ciwoci mwi Marek Krpe,
piwowar w Browarze Rynek w
Raciborzu. Drugim grzechem
popenianym przy waeniu pi-
wa przez wielkie koncerny jest
jego fltracja, ktra pozbawia
piwo drodowego osadu
kopalni witamin z grupy B.
Problem w tym, e wiksza
cz dostpnego w sklepach i
lokalach gastronomicznych
piwa jest poddawana zarw-
no fltracji, jak i pasteryzacji.
Wyjtkiem jest piwo waone
w minibrowarach niefltro-
wane i niepasteryzowane, two-
rzone z aptekarsk precyzj z
naturalnych skadnikw. Takie
piwo to smaczne, pene aroma-
tu... samo zdrowie. Wanie ta-
kiego prawdziwego piwa mo-
na zakosztowa w jedynym w
okolicy minibrowarze Browar
Rynek na raciborskim rynku.
Polecamy Czytelnikom
lektur kolejnych numerw
GazetaInformator.pl. Ju za
miesic piwowar Marek Krpe
z Browaru Rynek zdradzi se-
kret wyrobu prawdziwego pi-
wa! Tymczasem polecamy
Pastwu odwiedziny Browaru
Rynek.
artykU sponsorowany
browar rynek
raCIbrZ, rynek 14
teL. koM. 606 900 427, teL. 32 415 84 84
pn. sb. 10:00 00:00
nD. 12:00 00:00
PROMOCJA
2 piwa w cenie 1
za 6,50z
pn.-pt. 10-17
Raciborska Izba Gospodarcza podja wspprac
z Powiatowym Urzdem Pracy w Raciborzu celem
zmniejszenia liczby osb bezrobotnych. Na zdj. dyrektor
PUP w Raciborzu Mirosaw
Ruszkiewicz w czasie spotka-
nia z przedsibiorcami
27 lutego 2014 roku.
Wraz ze zbliajc si wio-
sn wzrost bezrobocia nieco
wyhamowa. W porwnaniu
ze styczniem, kiedy to zareje-
strowano 250 nowych bezro-
botnych, w lutym przybyo ich
zaledwie 16. Wedug danych
szacunkowych na koniec lute-
go 2014 roku w Powiatowym
urzdzie Pracy w Raciborzu
zarejestrowane byy 3394 oso-
by, w tym 2001 kobiet.
W omawianym okresie
zgoszono i pozyskano 265
oferty pracy. Najczciej ofer-
ty pracy zgaszane byy na
nastpujce stanowiska: kie-
rowca operator wzkw jez-
dniowych, pracownik ma-
gazynowy, lusarz, spawacz,
robotnik gospodarczy, po-
rednik fnansowy, kelner-
barman, brukarz, sprzedaw-
ca.
Sytuacja moe si zmie-
ni. W 2014 PuP w Raciborzu
otrzyma z europejskiego Fun-
duszu Spoecznego 3,407 mln
z na aktywne formy przeciw-
dziaania bezrobociu. Z tych
rodkw uda si zorganizowa
270 stay, 180 szkole oraz
wesprze dotacj na ropocz-
cie dziaalnoci gospodarczej
42 pocztkujcych przedsi-
biorcw.
ps
Masz do
wielu
rat?
Uoymy je
w jedn.
Poyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placwki.
RACIBRZ
ul. Mickiewicza 11
tel. (32) 415-88-21
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 10
PLUSY BIZNeSu DLA
Czy miasto powinno zajmowa si handlem nieruchomociami?
Radny sprzeciwia si zakupowi przez gmin mao atrakcyjnych dziaek.
et
R E K L A M A
pawe strzelczyk
RACIBRZ nIerUCHoMoCI
RACIBRZ nIerUCHoMoCI
RACIBRZ naGroDy
RACIBRZ GospoDarka
Ceny mieszka w Raciborzu nieznacznie spady
II Midzynarodowa Gala Filar Ziemi Raciborskiej!
Najwicej ogosze na rynku dotyczy obecnie mieszka trzypokojowych.
Mona zgasza kandydatw do przyznawanej przez RIG nagrody.
Niemal kadego miesi-
ca rada miasta przyjmuje
uchway o zbyciu bd zaku-
pie do gminnego zasobu nie-
ruchomoci jakiej dziaki. Z
reguy projekty takich uchwa
nie wywouj wikszej dysku-
sji. Tym razem byo inaczej, a
sprawa dotyczy niezabudowa-
nych dziaek usytuowanych
przy ul. Mariaskiej (nieopo-
dal PWSZ), ssiadujcych z
nieruchomociami bdcych
ju wasnoci gminy. "Naby-
cie od osb fzycznych przyle-
gego terenu wraz z dziaka-
mi gminy utworzy atrakcyjn
nieruchomo, ktra zosta-
nie przeznaczona pod realiza-
cj zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej" czytamy
w uzasadnieniu uchway. Nie
wszyscy podzielaj opini o
zasadnoci zakupu, a tym kt-
ry wnis veto okaza si Artur
Jarosz (PO).
Gmina nie powinna by
graczem na rynku nierucho-
moci. Powinna si ogranicza
do 3 rzeczy. Do kupowania
prywatnych dziaek jeli jest
to niezbdne do realizacji ce-
lu publicznego, do zbywania
dziaek jeli nie su do zaspo-
kojenia tego celu i do zbywania
w trybie przetargowym dziaek
ktre nie su celowi publicz-
nemu wyliczy w trakcie po-
siedzenia ostatniej komisji bu-
detu Jarosz. Zwrci rwnie
uwag na mao atrakcyjne
pooenie i otoczenie dziaek,
cho nie to jak podkreli
jest gwnym powodem sprze-
ciwu, a wanie zaangaowanie
samorzdu w tego typu trans-
akcje. Powinny si tym zajmo-
wa porednicy lub biura ob-
rotu nieruchomociami.
Wojciech Krzyek tuma-
czy, i gwnym powodem
ubiegania si o kupno jest fakt,
e teren jest mocno zaniedba-
ny, a nie ma chtnego na zakup
ssiadujcych dziaek miej-
skich. W zwizku z tym nie ma
szans by bez transakcji upo-
rzdkowa t cz miasta.
Argumentacja Jarosza,
i zakup nie jest dla miasta
wietnym interesem trafa
do innych czonkw komisji.
Postanowili oni nie opinio-
wa projektu uchway i przyj-
rze si najpierw terenowi pod
ktem zasadnoci zakupu.
Jednak po upywie zaledwie
dwch dni radni zmienili zda-
nie i zagosowali za przyjciem
uchway.
Raciborski wtrny rynek
mieszkaniowy jest do za-
sobny w oferty. To dobra wia-
domo dla poszukujcych
lokum. Jak wynika z danych
portalu Oferty.net przecitne
mieszkanie bdzie tu kosztowa-
o 138 500 z. Za metr kwadra-
towy wasnych czterech ktw
trzeba bdzie rednio zapaci
2 200 z.
Najwicej ogosze na ryn-
ku dotyczy obecnie mieszka
trzypokojowych. Tego typu
oferty to a 42% wszystkich
propozycji sprzeday w Raci-
borzu. Najtasze M4 mona
tu kupi ju za nawet 119 000
z przy cakiem niezym stan-
dardzie. Oczywicie sporo z
niedrogich mieszka moe po-
trzebowa co najmniej odwie-
enia. Jeli zaley nam na tym,
by nie dokada pienidzy i szu-
kamy lokum, ktre nie bdzie
wymagao remontu, to powin-
nimy si przygotowa na ce-
ny ofertowe wysokoci co naj-
mniej 133 000 z. Najdrosze
raciborskie mieszkania trzypo-
kojowe kosztuj nawet do 359
000 z. Mieszcz si w kamieni-
cach i prezentuj bardzo wyso-
ki standard. Maj te naprawd
duy metra (do nawet 107 m2)
i dobr lokalizacj.
Jeli za chodzi o miesz-
kania dwupokojowe, to po-
winnimy spodziewa si cen
ofertowych od 65 000 do na-
wet 250 000 z. Na ceny wpy-
wa gwnie lokalizacja, stan i
metra mieszkania. Najtasze
lokale maj zwykle nie wicej
ni 40 m2 powierzchni, naj-
drosze przekraczaj nawet
92 m2. Warto doda, e prze-
citnie za metr kwadratowy lo-
kum tej wielkoci zapacimy w
Raciborzu 2 170 z. Sporo M3
na rynku, to mieszkania wieo
po remoncie. Zarwno wrd
najtaszych, jak i najdroszych
lokali znajdziemy takie o wyso-
kim standardzie.
Poszukujcy kawalerek
musz si przygotowa na koszt
przynajmniej 55 000 z. Wik-
szo tanich mieszka jedno-
pokojowych znajduje si na
czwartym lub trzecim pitrze
niskich blokw. Znw na ceny
spory wpyw ma metra. Jeli
szukamy mieszkania o wielko-
ci powyej 30 m2 to zapacimy
za nie zazwyczaj 69 000 z. Naj-
drosze kawalerki na racibor-
skim wtrnym rynku mieszka-
niowym mog kosztowa nawet
105 000 z. Zdecydowanym
plusem jest tu metra powyej
40 m2, lokalizacja w kamienicy
w cisym centrum oraz moli-
wo zaadaptowania piwnicy.
Na koniec wspomnijmy o
lokalach czteropokojowych.
Przecitne M5 kosztuje w Ra-
ciborzu okoo 2300 z za m2.
Najtasze mieszkania tego ty-
pu dostpne s ju od 119 000
z. Zazwyczaj standard jest do
wysoki. Najdrosze inwestycje
znajduj si tu przy Placu Bo-
haterw Westerplatte. Ich ceny
ofertowe nie przekraczaj jed-
nak 199 000 z.
Metr
kwadratowy
mieszkania
w Raciborzu
kosztuje rednio
2200 z.
W czerwcu odbdzie si II
Midzynarodowa Gala "Filar
Ziemi Raciborskiej". Organi-
zatorami s Raciborska Izba
Gospodarcza wsplnie z Pre-
zydentem Miasta Racibrz i
Starost Raciborskim. Zgo-
szenia frm przyjmowane s
do 15. kwietnia.
To ju szsta edycja kon-
kursu, ktrego inicjatorem jest
Raciborska Izba Gospodarcza.
Gala ma na celu uhonorowa-
nia osigni przedsibiorstw,
instytucji oraz osb fzycznych
zasuonych dla szeroko rozu-
mianego spoecznego i gospo-
darczego rozwoju Raciborza i
Powiatu Raciborskiego.
Zgoszenia do tegorocznej
odsony przedsiwzicia przyj-
mowane s do 15.04.2014 r. w
siedzibie Raciborskiej Izby Go-
spodarczej. Nagroda przyzna-
wana jest w piciu kategoriach:
I. due frmy, II. mae/rednie
frmy, III. mikro frmy, IV. rze-
mioso, V. spoeczna.
Formularz zgoszeniowy
oraz szczegowe informacje na
temat konkursu dostpne s na
stronie www.rig-raciborz.pl.
RAFAKO NAJTASZe
Kryterium ceny nie
decyduje w przetargu.
Za 1,25 mld z zaoferowa-
o si Rafako wybudowa blok
gazowo-parowy w Pomorza-
nach. To najtasza z 4 ofert w
przetargu, jednak kryterium
najniszej ceny nie bdzie de-
cydujce.
Zakadana przez RAFAKO
sprawno bloku przy mocy 234
MW wyniesie 0,8505. Oferty
konkurencji, cho drosze, cha-
rakteryzuje wiksza sprawno,
co nie bdzie bez znaczenia dla
wynikw przetargu.
ps
Nagroda wrczana jest w formie statuetki, ktra
przedstawia flar (sowo pochodzi od aciskiego pilar),
symbolizujcy ostoj i podpor w tym przypadku naszej
raciborskiej gospodarki, ycia spoecznego.
et
GazetaInformator.pl >>
12 marca 2014, nr 5 (157)
Zdrowie 11
RACIBRZ styL yCIa
Pozbd si zbdnych kilogramw
Analiza skadu ciaa to pierwszy krok na drodze do obnienia wagi ciaa.
R E K L A M A
W tym roku prawie nie
byo zimy, wiosn mamy wy-
jtkowo wczenie, ale... Czy
w trakcie kalendarzowej zimy
przybyo nam mniej kilogra-
mw ni w roku ubiegym? Co
zrobi aby pozby si nie tyko
nadmiarw tegorocznych ale i
tych z lat ubiegych?
Przede wszystkim zdiagno-
zuj problem. Skorzystaj z bez-
patnej analizy skadu ciaa,
dziki ktrej dowiesz si jaka
waga dla ciebie jest prawido-
wa, jak zbudowana jest Twoja
masa miniowa, gdzie odka-
da si Twoja tkanka tuszczo-
wa, jakie masz nawilenie i co
najwaniejsze jaki jest Twj
wiek metaboliczny. Ten po-
miar wyjani dlaczego w wie-
ku 50 lat dotykaj Ci choro-
by, na ktre zapadaj osoby po
50-tce.
Rejestracja wizyt pod
numerem telefonu 663
153 968 w godz. 10.00
11.00.
artykU sponsorowany
CentrUM oDCHUDZanIa
teL. 663 153 968
GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 12 Publicystyka
Szcztki witego pozo-
stan w tej parafi na zawsze
mwi 9 marca podczas
uroczystoci wprowadzenia
relikwii w. Maksymiliana
Kolbego do parafi pw. w.
Mateusza i Macieja w Brzeziu
ks. Bogdan Rek, proboszcz
brzeskiej parafi.
Maksymilian Maria Kol-
be, wac. Rajmund Kolbe
(ur. 8 stycznia 1894 w Zdu-
skiej Woli, zm. 14 sierpnia
1941 w KL Auschwitz) to pol-
ski franciszkanin konwentu-
alny, prezbiter, mczennik i
wity Kocioa katolickiego.
28 maja 1941 traf do obozu
koncentracyjnego Auschwitz,
gdzie otrzyma numer 16670.
W obozie dobrowolnie wybra
mier godow w zamian
za skazanego wspwinia
Franciszka Gajowniczka. Oj-
ciec Kolbe zmar 14 sierpnia
1941 dobity zastrzykiem tru-
cizny fenolu. Jego ciao zo-
stao spalone w obozowym
krematorium. Natomiast 25
padziernika 1944 Franci-
szek Gajowniczek zosta prze-
niesiony do obozu koncentra-
cyjnego KL Sachsenhausen,
gdzie doczeka si wyzwolenia
przez wojsko amerykaskie.
Zosta beatyfkowany 17
padziernika 1971 roku jako
wyznawca przez papiea Paw-
a VI, a kanonizowany przez
papiea Jana Pawa II 10 pa-
dziernika 1982 roku jako m-
czennik.
R E K L A M A
RACIBRZ reLIGIa
Relikwie w. Maksymiliana Marii
Kolbego w Brzeziu
W brzeskiej parafi wprowadzono relikwie witego mczennika.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
pawe strzelczyk
Paacowy spleen czyli co nieco o Krowiarkach
PRL powrci
w nasze strony
Otaczajcy paac park w stylu angielskim to jedno z najciekawszych zaoe krajobrazowych tego typu.
MO, fat 126p, pochody pierwszomajowe
wszystko to wrcio! Gdzie?
powIat raCIborskI ZabytkI
woDZIsaw LskI HIstorIa
Zobacz fotorelacj na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
24 czerwca 1983 roku, ty-
dzie po pielgrzymce b. Jana
Pawa II na Gr w. Anny, do
Krowiarek przyby niespodzie-
wanie, zaproszony przez abpa
Alfonsa Nossola, wczesny
Prefekt Kongregacji Doktry-
ny Wiary, Joseph kard. Rat-
zinger. T niezwyk wizyt,
mocno zapisan w pamici lo-
kalnej spoecznoci, utrwalon
na wielu zdjciach i uwiecz-
nion tablic umieszczon w
przedsionku wityni, przyszy
papie Benedykt XVI uhono-
rowa wczesnego proboszcza
parafi Narodzenia Najwit-
szej Marii Panny, ks. Leonar-
da Gajd.
To nadzwyczajne, bo zu-
penie niezaplanowane kard.
Ratzinger po prostu w odruchu
koleeskiej solidarnoci po-
stanowi spontanicznie uda
si ze swym przyjacielem, w-
czesnym ordynariuszem opol-
skim, na proboszczowski ju-
bileusz wydarzenie, mona
odczytywa jako pewnego ro-
dzaju symbol tej podracibor-
skiej wioski. Jej obecna od
roku 1947 roku - nazwa nie
jest co prawda zbyt efektowna,
ale Krawarz Polski (tak nazw
nosia wioska w latach 1945-
1947), w dawniejszych czasach
Polnisch Krawarn (warto za-
akcentowa ten akcent pol-
ski w onomastycznej nazwie),
to miejscowo rzeczywicie z
wielu powodw niezwyczajna
i niebanalna.
Szczegln atrakcj Kro-
wiarek jest monumentalny
dziewitnastowieczny paac
zbudowany w eklektycznym
stylu. historia tego intrygu-
jcego pod wzgldem archi-
tektonicznym i artystycznym
obiektu zarwno ta zwiza-
na z zamieszkiwaniem w nim
grafw z prastarego lskie-
go rodu Gaszynw, jak i rw-
nie dramatyczna po II wojnie
wiatowej jest gotowym ma-
teriaem do scenariusza flmu
przygodowego z dynamicz-
n, pen zwrotw akcj. Nic
dziwnego, e krowiarski paac
sta si miejscem akcji wielu
poda, opowieci wspomnie-
niowych, urban legends, kt-
re powstaway nie tylko w XIX
stuleciu, ale rwnie w czasach
stosunkowo nieodlegych.
Otaczajcy paac park w
stylu angielskim to jedno z naj-
ciekawszych zaoe krajobra-
zowych tego typu. Cay kom-
pleks paacowy wraz z parkiem
wywouje trudn do sprecyzo-
wania atmosfer melancholii,
dziwnoci, baniowoci. Pre-
zentowane zdjcia, wykona-
ne przed laty przez dr Gabrie-
l habrom-Rokosz, czonkw
FOTONu i innych uczestni-
kw pleneru w Krowiarkach,
oddaj dobrze w klimat czasu
zatrzymanego i przetworzone-
go w zadziwiajce i ekscytujce
trwanie.
Zaczerpnito z Eunomii
nr 1(69) / Luty 2014
W zespole parkowo-paacowym w Krowiarkach czas
zosta jakby zatrzymany i przetworzony w zadziwiajce
i ekscytujce trwanie.
F
o
t
.
G
.
H
a
b
r
o
m
-
R
o
k
o
s
z
9 marca 2014 roku do brzeskiej parafi wprowadzono relikwie w. Maksymiliana Marii
Kolbego.
Wsplnie z GRh Powsta-
niec lski planujemy cofn
si w czasie o kilkadziesit lat,
prosto do epoki Gomuki i Gier-
ka. Przed gmachem Muzeum
bdzie mona spotka milicjan-
ta i onierza WOP, oraz zabyt-
kowe samochody midzy inny-
mi Fiata 126 p. Mona zwiedzi
nowo otwart wystaw [Szaro-
czerwona rzeczywisto. Wo-
dzisaw w PRL-u red.] oraz
skosztowa dawnych przysma-
kw oczywicie tylko na kart-
ki zapowiadali organizatorzy
wystawy powiconej PRL-owi
w Wodzisawiu lskim.
Na wystawie prezentowane
s pamitki zwizane z szeroko
rozumianym yciem codzien-
nym w PRL. Znalazy si tu do-
kumenty, zdjcia, sztandary,
dawne plakaty propagandowe
oraz przedmioty codziennego
uytku. Wystawa jest kierowa-
na przede wszystkim do dzieci i
modziey, ktra nie pamita ju
czasw komunizmu w Polsce.
W dniach 8 marca 15
maja w wodzisawskim
muzeum mona obejrze
wystaw "Szaro-czerwo-
na rzeczywisto. Wodzi-
saw w PRL-u".
Zobacz fotorelacj
z wydarzenia na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
F
o
t
.
R
a
d
o
s

a
w
S
z
a
b
l
i

s
k
i
ps
GazetaInformator.pl >>
12 marca 2014, nr 5 (157)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
Motorady
GWARANCJA PRODuCeNTA NA PeRFORACJ NADWOZIA. FAKTy I MITy (CZ I)
wojciech gawliczek
Nie ma co si udzi, e
korozja omija nowe lub pra-
wie nowe samochody. Pyta-
nie tylko jak potraktuje nas
producent samochodu i ja-
kie wpisy umieci w naszej
ksice gwarancyjnej. Gdy
przeczytamy warunki gwa-
rancji antykorozyjnych doty-
czce wikszoci marek, prze-
konamy si, e trzeba czym
prdzej pojecha do dobrego
warsztatu oferujcego zabez-
pieczenia antykorozyjne, a
gwarancj perforacyjn zwy-
czajnie zignorowa. Przyda
si ona moe tylko w nielicz-
nych przypadkach.
Zacznijmy od podstawo-
wego zastrzeenia stosowa-
nego przez wszystkie marki.
Wieloletnia gwarancja anty-
korozyjna obejmuje tylko ko-
rozj perforacyjn dziaajc
od wewntrz na zewntrz za-
rdzewiaego elementu. Jeli
na skutek odprysku farby za-
czn rdzewie drzwi czy po-
krywa silnika, na gwarancyj-
n napraw nie mamy na co
liczy.
Cay szkopu tkwi w so-
wie perforacja. Jak piszemy
powyej, oznacza ono dziur,
ktra powstaa od wewntrz.
Najczciej jednak korozja
atakuje auto w postaci purchli
wychodzcych spod lakieru.
Czy to perforacja? Raczej nie,
ale to oznacza take, e samo-
chd jest zaatakowany koro-
zj, z ktr trzeba walczy za
cikie pienidze.
W bdzie s sprytni wa-
ciciele aut, ktrzy chcieliby
poczeka z wizyt w warszta-
cie, a pojawi si dziury. W
kadej gwarancji znajdziemy
zapis, e usterka ma by zgo-
szona niezwocznie. Co robi?
Zanim pozwolicie usun na
swj koszt ognisko rdzy lub
naprawi lakier, odwiedcie
niezalenego rzeczoznaw-
c lub dobry warsztat nieza-
leny. By moe na powierz-
chown napraw jest ju za
pno i zwyczajnie szkoda na
ni pienidzy...
Polecamy Czytelnikom
kolejny numer GazetaInfor-
mator.pl, w ktrym bdziemy
kontynuowa temat.
Wszystkie MOTOrady
dostpne s w internecie
na portalu
raciborz.com.pl
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
CennIk oGosZe
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
meChaniKa
pojazdowa
szybko, tanio,solidnie
usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
KomiS lombaRd
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
Najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
AUTO-GARA
MeRCeDeS-AuDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
huRTownia odziey
oChRonnej
i RoboCzej
Artykuy BhP, P.PO.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.delfn-raciborz.pl
anTyKwaRiaT
auRum
Skup Sprzeda
ksiek
i pyt winylowych.
Racibrz,
ul.Wileska 21
Telefon: 509 144 288
www.auronantykwariat.pl
uSugi
RemonTowo
-budowlane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwiesza-
ne sufty, cianki dziaowe,
pytkowanie, tynkowanie itp.
fasady, docieplanie.
Czysto i solidnie.
Tel. 530 523 000
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
meChaniKa opony
aluFelgi Felgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839
uSugi
remontowo-budowlane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwieszane
sufty, cianki dziaowe,
pytkowanie, tynkowanie itp.
fasady, docieplanie.
Czysto i solidnie.
Telefon: 530 523 000
SPRZeDAM wasnociowe
mieszkanie 3-pokojowe o
pow. 63,20m
2
przy ul. Kossa-
ka. Tel. 605 982 817
SPRZeDAM 3-pok. mieszka-
nie (55m
2
) przy ul. Opawskiej
w bloku na 4 pitrze. Bardzo
dogodna lokalizacja. Cena 115
tys z Do negocjacji.
Tel. 532 483 333
uSugi
Ciesielsko Dekarskie
Tel. 795 665 976
Remonty mieszka,
kuchnie na wymiar,
gadzie gipsowe, pytkowanie,
Tel. 690 002 112
Malowanie wntrz oraz
elewacji, tapetowanie,
nakadanie gadzi, sta-
wianie pyt gipsowo-kar-
tonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606 505 169
PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy. Wyjazdy z Polski we
wtorki i pitki, powroty z Niemiec w
rody i soboty. Obsugujemy woj. l-
skie, opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529, 667 383 085
GazetaInformator.pl >>
12 marca 2014, nr 5 (157)
Ogoszenia 15
ZDrowIe
pRaCa:
SpRzeda ReKlam
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
Kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
pRanie dywanw,
TapiCeRKi
SamoChodowej
oraz
TapiCeRKi meblowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
gwaRanTowany eFeKT!
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Ko-
go Skarb. Masz zbd-
ne rzeczy Nie wyrzucaj.
Przynie sprawisz Komu
rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 692 979 492
797 638 860
duy wybr srebra
rne
poRadnia oRTopedyCzna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
pRaCownia
pRoTeTyCzna
izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
naprawy protez
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian zwy-
rodnieniowych kolan, nietrzyma-
nie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
FInanse
www.tyija365.pl
Biuro matrymonialne w
Raciborzu. By moe jedno
kliknicie wystarczy, aby
pozna swojego partnera.
Sprbuj!
Tel. 32 414 07 77
Kom. 500 776 920
wypRzeda KRedyTw!
Jeeli potrzebujesz: pewnego,
taniego, dugoterminowego kre-
dytu na dowolny cel przyjd
do nas! Oprocentowanie ju od
8,9%, okres kredytowania do
12 lat, moliwo konsolidacji
wszystkich zobowiza w jedn
nisz rat! Tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
Jeste na KaRCie podaT-
Kowej? Poyczka do 50 tys. z
na 60 m-cy na zasadach uprosz-
aluzje RoleTy
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
KRedyT dla RolniKw
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
czonych. atwiej by nie moe!
Zadzwo! Tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34
poyczki pozabankowe
do 30 tys. z! Moliwo kredyto-
wania z komornikiem do 10 tys
z Tel. 882 19 34 34
lub 882 19 33 33
wEG
$wCQ
G$QWttt
MQ$$ @

GazetaInformator.pl 12 marca 2014, nr 5 (157)
<< 16 Reklama