PJM3102 PERGERAKAN ASAS

KATEGORI DAN JENIS-JENIS PERMAINAN KANAK-KANAK

HASIL PEMBELAJARAN Menjelas dan menghuraikan tentang kategori dan jenis-jenis permainan kanakkanak Bunker and Thorpe 1982 dalam bentuk catatan .

KATEGORI PERMAINAN

Kategori Sasaran ( Target ) • • Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapat mata Contoh: bowling, ar !er", gol#

81

%elaskan cara pelaksanaan dan prosedur permainan ciptaan anda. 82 .PJM3102 PERGERAKAN ASAS Latihan apatkan bahan daripada media cetak dan elektronik berkaitan Model Bunker ! Thorpe " 1982 # dari aspek permainan kategori $eka cipta 2 jenis permainan kategori sasaran beserta dengan gambarajah.

ri %et Latihan apatkan bahan daripada media cetak dan elektronik berkaitan Model Bunker ! Thorpe " 1982 # dari aspek permainan kategori 8+ . *asukan *stri%ing+ &ang akan bertindak untuk memperoleh ' mengumpul mata sedangkan pasukan *#iel(ing+ &ang akan bertindak cuba menghalang pasukan la)ann&a memperoleh ' mengumpul mata. so#tball. • Mata &ang diperoleh ' dikumpul melalui larian &ang selamat dan berja&a selepas membuat pukulan dalam masa atau pusingan &ang ditetapkan. • Contoh : baseball.PJM3102 PERGERAKAN ASAS Kategori P$%$lan & Pe'a(ang ( Stri%ing & )iel(ing ) • • • %enis permainan &ang dilaksanakan dalam kumpulan &ang melibatkan dua pasukan ' dua pihak. (atu pasukan disebut sebagai pasukan *stri%ing+ dan pasukan la)ann&a disebut pasukan *#iel(ing+.

s.in(ing ( Net & -all ) • • *ermainan dimainkan antara jaring atau atas dinding Mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak la)an dengan s&arat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam ka)asan gelanggang Contoh: ba('inton.PJM3102 PERGERAKAN ASAS $eka cipta 2 jenis permainan kategori pukulan beserta dengan gambarajah. table tennis • 8.$as!. %elaskan cara pelaksanaan dan prosedur permainan ciptaan anda. . Kategori Jaring & .

%elaskan cara pelaksanaan dan prosedur permainan ciptaan anda. 8- . $eka cipta 2 jenis permainan kategori jaring'dinding beserta dengan gambarajah.PJM3102 PERGERAKAN ASAS Latihan apatkan bahan daripada media cetak dan elektronik berkaitan Model Bunker ! Thorpe " 1982 # dari aspek permainan kategori jaring'dinding. Kategori Serangan&Kawasan ( /n0asion # • *ermainan dilaksanakan dalam secara perseorangan atau berpasukan.

.a)asan sendiri disebut sebagai ka)asan bertahan/ berusaha men&ekat pasukan la)an memasukin&a bertujuan untuk memperoleh mata. bas%etball. Contoh: so er.PJM3102 PERGERAKAN ASAS • • • Berusaha men&erang untuk memasuki ka)asan pihak la)an bertujuan untuk memperoleh mata. !an(ball 80 .

PJM3102 PERGERAKAN ASAS Latihan apatkan bahan daripada media cetak dan elektronik berkaitan Model Bunker ! Thorpe " 1982 # dari aspek permainan kategori serangan'ka)asan. $eka cipta 2 jenis permainan kategori seraangan'ka)asan beserta dengan gambarajah. 81 . %elaskan cara pelaksanaan dan prosedur permainan ciptaan anda.

PJM3102 PERGERAKAN ASAS TUJUAN MENGKATEGORIKAN PERMAINAN • • • (etiap permainan dalam kategori &ang tersebut mempun&ai si2at dan peraturan &ang mirip atau seiras T324 bertujuan untuk menggalakkan palajar-pelajar melibatkan diri dalam pelbagai permainan (etelah mempelajari salah satu permainan dalam satu kategori5 pelajar akan memperoleh pengetahuan asas atas peraturan5 kemahiran dan taktik dalam kategori tersebut 6leh itu5 pelajar akan bermampu untuk men&ertai permainan lain dalam kategori &ang sama Contoh: *elajar &ang telah belajar bola keranjang atau bola sepak dapat main bola baling • • 88 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful