You are on page 1of 2

Moci de CRIDA PREMIANENCA-POBLE ACTIU per la creaci dun centre de dia municipal.

Ats que avui dia no podem entendre el collectiu de la gent gran com les persones que tenen un cert grau de dependncia sin com a totes aquelles persones que arriben a una determinada edat, independentment de qualsevol barrera fsica o social. Ats que tot i que no pas la majoria, molta gent que forma part daquest collectiu viu en una situaci fora prec ria degut a les bai!es pensions que reben o als casos de soledat en qu es troben. Ats que en aquests casos ens trobem que necessiten suport i ajuda i que cal atendre les seves necessitats i ajudar"los a mantenir la seva independncia, que no vol dir ni dei!ar"los de banda ni arraconar"los en una residncia. Ats que tamb# cal destacar que no tots es troben en la matei!a situaci$ n%i %a que necessiten m#s ajuda a causa de la seva avanada edat i als problemes de salut que patei!en &coneguda com la 'a edat( i daltres, com els que es troben a la )a edat, que tenen unes necessitats diferents entre les matei!es persones, per* que no dei!en de lluitar pel seu futur. Ats que totes aquestes problem tiques podrien ser tractades a un +entre de ,ia p-blic i municipal, una infraestructura daltra banda reivindicada des de fa temps per diferents collectius de gent gran. .er ai!*, +rida .remianenca".oble Actiu proposa al .le lAjuntament de .remi de Mar ladopci del seg/ent A+01,2 de

3nic. 4niciar el proc#s de creaci dun +entre de ,ia. ,esignar un espai municipal que pugui acollir el +entre de ,ia per tal de poder atendre persones amb un cert grau de dependncia sense que %agin de ser ingressats en un centre geri tric, podent ai! viure en el seu

domicili per* sense dei!ar destar atesos una bona part del dia. 5%a dentendre el +entre de ,ia com un espai complementari a la llar.

.remi de Mar, 66 de mar del 786'

9oan 1ibet i +asademunt 1egidor portaveu de +rida .remianenca : .oble Actiu