You are on page 1of 1

Pregunta de CRIDA PREMIANENCA-POBLE ACTIU (CP-PA) sobre la valoraci de la Festa Major dHivern de 2014. Ats que a !

ocs dies Pre"i# de Mar va viure la Festa Major dHivern o $arnaval. $rida Pre"ianenca%Poble Actiu !regunta& 1. 'uina valoraci daquesta Festa Major en ter"es generals a el regidor de cultura i estes( 2. 'uina )s la valoraci concreta del *all del dissabte a la nit a les!ai lA"istat( 'uants assistents +i +agu)( 'uina )s la co"!arativa res!ecte lan, anterior( 'uina e-!licaci tenen els elevats !reus de la barra( .. 'uin va ser el cost de les banderoles dels anals que anunciaven la esta( 4. 'uin ou el cost total de la esta( /en de"ane" ta"b) el docu"ent en digital a"b el detall dels costos0. 1e"ane" una resposta oral !er !art del sen,or regidor 2loi Maristan,3 al !le ordinari del "es de "ar4 de 20143 atenent%nos a la!artat 4 de larticle 5 del 67M .

Pre"i# de Mar3 11 de "ar4 del 2014

8oan 6ibet i $asade"unt 6egidor !ortaveu de $rida Pre"ianenca 9 Poble Actiu