STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

URED ZA STRATEGIJU RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

HRVATSKA U 21. STOLJEĆU
MAKROEKONOMIJA

Zagreb, kolovoz 2002.

I

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

koordinator:

dr. sc. Željko o!rin"e!i# $lo!rince!ic%ei$&.'r dr.sc. Željko o!rin"e!i#

(rednik:

!oditelji )ojedini' te*atski' cjelina: *r.sc. A*ina A'ec+,onje - Tran$icija i )otre.e $a )ro*jena*a/ dr.sc. Ante 0a.i# -Konce)cija i strate1ki cilje!i ra$!itka2 Makroekono*ske )olitike + Monetarna )olitika i 3inancijski s(sta!2 te Ekono*ski odnosi s ino$e*st!o*/ dr. sc. Sandra ,!aljek - Makroekono*ske )olitike 4 5iskalna )olitika/ *r.sc. Sanja 6rnko!i#+7o$ai# -Makroekono*ske )olitike+ Za)oslenost i .or.a )roti! siro*a1t!a/ dr.sc. Nenad Starc -7rostorno+ekono*ska )olitika/ dr.sc. Željko o!rin"e!i# -7rojekcije &os)odarsko& rasta $a 8r!atsk( ( ra$do.lj( 9::;. 4 9:;<./ Me=(narodni kon$(ltanti: dr. sc. >(.ra!ko Mi'aljek2 0IS ajos 0okros2 ?orld 0ank

Te'ni"ka o.rada: ektor:

Nik1a Arneri# )ro3. (ca Vasilj

I

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

PREDGOVOR 7rojekt i$rade Strategije razvitka Rep !"ike Hrvat#ke $Hrvat#ka 21. #t%"je& '( )okren(la je 'r!atska Vlada ( tra!nj( 9:::. &odine. S!r'a 7rojekta .ila je )on(diti !i$ij( ra$!itka 'r!atsko& dr(1t!a na )o"etk( 9;. stolje#a. @ rad( na 7rojekt( s(djelo!ao je 1iri ti* str("njaka i$ ra$li"iti' )odr("ja. Ja!nost je2 )(te* interneta -AAA.'r!atska9;.'r/2 i*ala )rilik( )ratiti rad na strate&iji i s!oji* )rijedlo$i*a do)rinijeti nje$in( $a!r1no* (o.li"a!anj(2 1to nije .ila dosada1nja )raksa ( i$radi tak!i' dok(*enta ( Re)(.lici 8r!atskoj. Rad na strate&iji $a)o"eo je ;B. li)nja 9:::. &odine kad je i*eno!an Sredi1nji sa!jet 7rojekta i koordinatori )ot)rojekata $a )ojedina )odr("ja. Re$(ltat tak!o& or&ani$acijsko& konce)ta .ila je i$rada )arcijalni' strate1ki' dok(*enata. Strate&ija ra$!itka Re)(.like 8r!atske sastoji se od ;C )arcijalni' strate&ija. One s!oje is'odi1te i )o!e$nic( nala$e ( dok(*ent( Na"ela ra$!itka Re)(.like 8r!atske. Taj dok(*ent n(di !i$ij( ra$!itka 'r!atsko&a dr(1t!a2 osno!ni konce)t ra$!itka 8r!atske2 na"ela ( ost!ari!anj( te !i$ije2 te s*jernice i )olitike $a reali$acij( oda.rano& konce)ta ra$!itka. DMakroekono*ijaE je jedna od ;C )arcijalni' strate&ija. Ona de3inira konce)cij( ra$!itka *akroekono*sko& ok!ira2 cilje!e i na"ela i$&radnje )oticajno& i ("inko!ito& *akroekono*sko& ok!ira2 te n(di od&o!araj(#e )olitike i *jere $a reali$acij(. @ )ri)re*i DMakroekono*ijeE )ro("ena je dok(*entacija )ojedinaca i instit(cija2 )rik()ljena ( sklo)( Ja!no& natje"aja Vlade $a )rilo&e $a i$rad( strate&ije. 7risti&li *aterijali .ili s( od !elike koristi tijeko* i$rade DMakroekono*ijeE. Valja2 *e=(ti*2 ()o$oriti i na 1arolikost2 a )onekad i di!er&entnost konce)ata2 sta!o!a i konkretni' )rijedlo&a ( (s)ored.i sa sadrFaje* Na"ela ra$!itka Re)(.like 8r!atske. 0rojnost )on(=eni' !i$ija i na"ina ost!arenja strate&ije odra$ je sloFenosti &os)odarski' )ro.le*a ( Re)(.lici 8r!atskoj2 ali i "injenice da je ekono*ija jedno od oni' )odr("ja ( koje* se !eliki .roj lj(di Feli ok(1ati2 jer D(koliko se *i i ne .a!i*o njo*e2 ona se .a!i na1i* s!akodne!ni* Fi!oto*E. Zato nije neo"eki!ano da s( neki )rilo$i n(dili laka2 .r$a i jednosta!na rje1enja. Tak!i' rje1enja2 na Falost s!i' nas2 oso.ito ( tran$icijskoj ekono*iji ne*a. To je D*aratonska (trkaE "iji je kona"ni cilj )odi$anje konk(rentnosti nacionalno& &os)odarst!a2 a ti*e i s!ako&a )ojedino& se&*enta dr(1t!a ( cjelini2 na ra$ini drFa!ne ()ra!e2 )od($e#a2 trFi1ni' instit(cija2 $nanosti i 1kolst!a2 te .rojni' dr(&i' sasta!nica. @ nadola$e#e* ra$do.lj( s!e !aFnije #e )ostajati )ro!ed.e )ojedini' str(kt(rni' i *ikroekono*ski' )olitika2 te ("!r1#i!anje instit(cionalno& i re&(latorno& ok!ira2 dok je odre=eni dio *akroekono*sko& ok!ira2 koji je .io od )ri*arno& $na"enja ( )r!oj 3a$i tran$icije2 !e# de3iniran2 ali se na )ojedini* se&*enti*a *oFe jo1 $na"ajnije )o.olj1ati. @ )rojiciranj( .(d(#i' &os)odarski' kretanja i o.jekti!no ost!ari!e dina*ike )ro*jena2 )ola$ilo se od realno ras)oloFi!i' lj(dski'2 3inancijski'2 instit(cijski'2 i ( 1ire* kontekst(2 (k()ni' socio+k(lt(rni' res(rsa Re)(.like 8r!atske2 a ne od ne(te*eljeno& )o)isa2 ono&a 1to .is*o slo.odno *o&li na$!ati D)(sti* Felja*aE. Ta!i )o)isi nerijetko i*aj( 1iri kontekst2 od "isto str("no ekono*sko&2 a )onekad odaj( i nedo!oljno )o$na!anje &os)odarske st!arnosti. Tijeko* ja!ne ras)ra!e2 ras)ra!a*a ( ok!ir( sredi1nje& Sa!jeta )rojekta2 te oso.ito tijeko* konstr(kti!ni' i )oticajni' ras)ra!a ( Ekono*sko* instit(t(2 Za&re.2 o.a!ljene s( odre=ene do)(ne i )ro*jene )r!e !er$ije DMakroekono*ijeE. O!dje je rije" o $a!r1noj !er$iji dok(*enta. Kon$istentnost s dr(&i* )arcijalni* dijelo!i*a cjelo!ite strate&ije )r(Faj( Na"ela ra$!itka R82 kako ( k!alitati!no*2 tako i ( k!antitati!no* iska$(. @ i$radi o!ak!i' )ro&ra*ski' dok(*enata (!ijek se )oja!lj(je

II

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

)ote1ko#a ( )ronalaFenj( tak!e ra$ine konce)t(alno& i a&re&atno& iska$a koji2 s jedne strane osi&(ra!a ra$!idn( (skla=enost s ostali* )arcijalni* dijelo!i*a2 a s dr(&e2 nije ni )redetaljan niti )reo)#enit ( k!antitati!no* )o&led(. Valja iskreno $a'!aliti s!i* instit(cija*a i )ojedinci*a koji s( na .ilo koji na"in )ridonijeli (s)je1no* $a!r1etk( )ot)rojekta DMakroekono*ijaE. Oso.ite $a'!ale )ri)adaj( dr. sc. Goran( Grani#(2 )ot)redsjednik(2 $a*jenik( )redsjednika Vlade Re)(.like 8r!atske i !oditelj( )rojekta Strate&ija ra$!itka Re)(.like D8r!atska ( 9;. stolje#(E. Nje&o!a stalna )odr1ka i ra$(*ije!anje tijeko* i$rade osno!no& konce)ta i na"ela ra$!itka Re)(.like 8r!atske2 te (strajanje na str("no* i s(sta!no* )rist()( ( ra$radi *akroekono*sko& as)ekta ra$!itka sadrFano& ( DMakroekono*ijiE2 .ili s( od !elike koristi. 7ose.ne $a'!ale )ri)adaj( i *e=(narodni* kon$(ltanti*a: dr. sc. >(.ra!k( Mi'aljek(2 0IS i ajos( 0okros(2 .i!1e* *a=arsko* *inistr( 3inancija i kon$(lant( S!jetske .anke2 koji s( s!oji* kriti"ki* o)ser!acija*a o *e=(narodno* okr(Fj( i s!jetski* &os)odarski* trendo!i*a2 dali k!alitetan do)rinos. @red $a strate&ij( i nje&o! )redstojnik2 dr. sc 8aris 0oko2 )r(Fili s( tijeko* )rocesa i$rade strate&ije

DMakroekono*ijeE n(Fn( lo&isti"k( )odr1k(2 te s!oji* inicijati!a*a i koordiniranje* cjelok()no&
)rojekta2 o*o&(#ili ost!arenje )ot)rojekta. Kao i (!ijek na kraj( tre.a ista#i da s( $a sadrFaj2 te oso.ito )rijedlo&e i )re)or(ke sadrFane ( o!oj $a!r1noj !er$iji )arcijalne st(dije DMakroekono*ijaE2 ( ok!ir( Strate&ije D8r!atska ( 9;. stolje#(E2 od&o!orni !oditelji )ojedini' te*atski' cjelina i (rednik.

@ Za&re.(2 listo)ad 9::;. &odine.

Koordinator dr. sc. Željko o!rin"e!i#

III

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

SADR)AJ
PREDGOVOR ......................................................................................................................................... II SADRŽAJ ............................................................................................................................................... IV UVOD ...................................................................................................................................................... 1 TRANZICIJA I POTREBE ZA PROMJENAMA ...................................................................................... 3 Sociok(lt(rni ok!ir + )rednosti i )re)reke ra$!oj( 'r!atsko& &os)odarst!a .................................... G >eset &odina tran$icije ( 8r!atskoj 4 (s)ored.a s ostali* tran$icijski* $e*lja*a ......................... B O.iljeFja 'r!atsko& &os)odarst!a ..............................................................................................;H KONCEPCIJA I STRATEŠKI CILJEVI RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE .................................. 21 Strate*ki +i"jevi i p%te,+ija"i ............................................................................................... 2MAKROEKONOMSKE POLITIKE ........................................................................................................ 27 .i#ka",a p%"itika.................................................................................................................. -1 Stanje i )ro.le*i ......................................................................................................................H; 6ilje!i2 )rioriteti i na"ela ............................................................................................................H; Na"ini ost!ari!anja cilje!a 3iskalne )olitike .................................................................................H9 7ore$ni s(sta! ..........................................................................................................................HB 5iskalni de3icit i ja!ni d(& ..........................................................................................................HI 5iskalna decentrali$acija............................................................................................................HI /%,etar,a p%"itika ............................................................................................................. -0 Monetarna )olitika i sredi1nja .anka ..........................................................................................HC 5inancijski s(sta! .....................................................................................................................G: 5inancijski instr(*enti i trFi1ta ..................................................................................................G; Ek%,%1#ki %2,%#i # i,%ze1#tv%1 ...................................................................................... 3Re&ionalna orijentacija 8r!atske ................................................................................................GG 4ap%#"e,%#t( p"a&e i tr5i*te ra2a ......................................................................................... 36 Stanje i )ro.le*i ......................................................................................................................GB Karakteristike trFi1ta rada ..........................................................................................................GJ Na"ela i *jere $a )o.olj1anje 3(nkcioniranja trFi1ta rada .............................................................GI Na"ela .....................................................................................................................................GI Mjere na trFi1t( rada ................................................................................................................GC Prev"a2ava,je #%+ija",i7 pr%!"e1a pr%v%8e,j re9%r1i :!%r!a pr%tiv #ir%1a*tva; ...... <2

PROSTORNO-EKONOMSKA POLITIKA ............................................................................................ 55 7rostorni !id ()ra!ljanja ra$!oje* 'r!atsko& &os)odarst!a .........................................................<< @)ra!ljanje )odr("ni* ra$!oje* ...............................................................................................<B Zna"enje decentrali$acije ..........................................................................................................<I

IV

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

In3rastr(kt(rni ra$!ojni (!jeti ....................................................................................................<C Za1tita i (na)re=i!anje okoli1a i odrFi!i ra$!oj ............................................................................B: Uprav"ja,je razv%je1 p%2r =ja %2 p%#e!,%g 2r5av,%g i,tere#a ....................................... 62 Otoci .......................................................................................................................................B9 7odr("ja )ose.ne drFa!ne skr.i ................................................................................................BG PROJEKCIJA GOSPODARSKOG RASTA ZA HRVATSKU U RAZDOBLJU 2001.-2015. ................ 66 @!od .......................................................................................................................................BJ Osno!ne &os)odarske s*jernice ( scenarij( ..............................................................................BI Re$(ltati )rojekcije i $aklj("ak ...................................................................................................J: PRILOG ................................................................................................................................................. 76

V

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

UVOD Strate&ija DMakroekono*ijeE daje osno!ni *akroekono*ski ok!ir ( koje* #e se do&a=ati &os)odarski )rocesi ( Re)(.lici 8r!atskoj ( ra$do.lj( 9::;.+9:;<. Ok!ir sadrFa!a konce)t &os)odarsko& ra$!itka2 na"ela ra$!itka2 osno!ne cilje!e ra$!itka2 te )olitike i *jere &os)odarske )olitike. Ok!ir *akroekono*sko& ra$!itka je i$ra=en ( kontekst( s!jetski' &os)odarski' trendo!a na )o"etk( 9;. stolje#a. Nji' o.iljeFa!aj( )rocesi &lo.ali$acije2 sta!ljanje na&laska na nacionaln( konk(rentnost i )o$iti!no )od($etni"ko o$ra"je2 &os)odarske i )oliti"ke inte&racije ( .liFe* i dalje* okr(Fj(2 (*reFa!anja2 ra$!itak ci!ilno& dr(1t!a2 te nestajanja nekad )re!lada!aj(#e& konce)ta nacionalni' ekono*ija i )ro*i1ljanja koja je taka! konce)t &enerirao. 8r!atska #e ( nadola$e#e* ra$do.lj( &raditi ot!oreno2 3leksi.ilno i dina*i"no &os)odarst!o2 s trans)arentno* i ("inko!ito* )ra!no* drFa!o* i ra$!ijeno* *reFo* socijalne si&(rnosti2 te*eljenoj na ekono*skoj sna$i )ojedinca. Gos)odarst!o 8r!atske tre.a .iti d(.oko inte&rirano ( s!jetske &os)odarske toko!e2 i$!o$no orijentirano2 sa s)oso.no1#( .r$o& (s!ajanja no!i' te'nolo1ki' rje1enja i )roi$!odnjo* !lastiti' ino!acija. Klj("ni "i*.enici $a &os)odarski rast )ostaj( lj(dsko $nanje2 ino!ati!nost2 ()ra!lja"ke i or&ani$acijske s)oso.nosti kako na ra$ini dr(1t!a2 tako i )od($e#a. @ na1e*2 tran$icijsko* okr(Fj(2 do )ose.no& i$raFaja dola$e $a'tje!i $a i$&radnjo* trans)arentne i ("inko!ite )ra!ne drFa!e2 te ra$!ijeno& instit(cionalno& ok!ira )ri*jereno& trFi1no* &os)odarst!(. 0e$ ti' sasta!nica ne*a niti .itniji' )o*aka ( &os)odarst!(2 a ti*e niti )orasta .la&ostanja s!i' 'r!atski' &ra=ana. I)ak2 naj!aFnija od s!e&a je )ro*jena s!jetona$ora jer s!e na1e strate&ije i s!i )rojekti ne#e i*ati ("inka (koliko se on ne *ijenja. Sto&a strate&ija DMakroekono*ijeE ()ra!o i $a)o"inje to* te*atsko* cjelino* DTran$icija i )otre.e $a )ro*jena*aE. 7ro*jena D*ind+setaE2 koja ( naj1ire* kontekst( "ini socio+k(lt(rni ka)ital o!e $e*lje je )ro.le* koji nije *o&(#e )rena&lasiti. Rad se sastoji od (k()no )et te*atski' cjelina. Nakon cjeline DTran$icija i )otre.e $a )ro*jena*aE slijedi te*atska cjelina koje se .a!i konce)to* ra$!itka te2 de3iniranje* osno!ni' strate1ki' cilje!a ra$!itka koji tre.aj( .iti i$ra$ dr(1t!eno& s(&lasja i )otencijala DKonce)cija i strate1ki cilje!i ra$!itka Re)(.like 8r!atskeE. @ tre#oj te*atskoj cjelini DMakroekono*ske )olitikeE 2koja je naj!e#a )o o)se&(2 o.('!a#ene s( klj("ne *akroekono*ske )olitike: 3iskalna2 *onetarna2 )olitika ra$*jene s ino$e*st!o*2 te )olitika $a)o1lja!anja i .or.e )roti! siro*a1t!a. To s( *akroekono*ske )olitike klj("ne $a ost!arenje na$na"eni' cilje!a. S!a sloFenost re&ionalno& as)ekta ra$!itka 8r!atske2 ()ra!ljanje i racionalna ()ora.a 'r!atsko& )rostora2 te )itanje )odr("ja od )ose.ne drFa!ne skr.i2 o.ra=ena je ( "et!rto* )o&la!lj( D7rostorno+ ekono*ska )olitikaE. Na kraj( strate&ije DMakroekono*ijeE2 kao )eta te*atska cjelina2 nala$e se k!anti3icirane )rojekcije &os)odarski' kretanja D7rojekcije &os)odarsko& rasta $a 8r!atsk( ( ra$do.lj( 9::;.+9:;<.E. One (klj("(j( .rojne ekono*ske !arija.le2 a )okri!aj( realni i 3inancijski sektor. @ )rojekcija*a s( )rika$ana kretanja ( tri )odra$d.olja: 9::;.+9::G.2 9::<.+9:;:.2 te 9:;:.+9:;<. 7odra$do.lja nis( odre=ena !ol(ntaristi"ki2 !e# i' deter*iniraj( ra$liko!ni )rocesi i ekono*ske )olitike koji #e .iti karakteristi"ki $a )ojedin( 3a$( &os)odarsko& ra$!itka ( to* ;<+&odi1nje* !re*ensko* ra$*ak(.

;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Za • • •

ra$(*ije!anje strate&ije DMakroekono*ijeE klj("ni s(:

konce)t ra$!itka strate1ka o)redjeljenja na"ela i *jere kod )ojedini' *akroekono*ski' )olitika.

Z.o& d(&o& !re*ensko& ra$do.lja2 )o)ratni k!antitati!ni iska$ dan ( )rojekcija*a i*a tentati!no $na"enje2 a drFi se n(Fni* $.o& (o"a!anja e!ent(alni' o&rani"enja ( &os)odarsko* ra$!itk( -)ri*jerice2 teret !anjsko& i ja!no& d(&a2 te !arijantni na"ini nje&o!a ser!isiranja/. Ra$lo& to*( je "injenica2 1to je2 )ri*jerice2 sto)a rasta 0>7+a re$(ltat )olitika i *jera koje #e .iti )od($ete2 a ne e&$o&ena !arija.la sa*a )o se.i. Tak!i k!antitati!ni iska$i do.ro sl(Fe kao orijentiri ( )ro!o=enj( &os)odarske )olitike2 *o&( )osl(Fiti i $a *oti!acij( s!i' s(dionika ( &os)odarski* )rocesi*a ( 8r!atskoj2 ili kao o.!e$a )oliti"ari*a2 ali s( )onaj)rije i$!edenica .r$ine i d(.ine )rocesa )ro*jena ( &os)odarst!(. Strate&ija DMakroekono*ijeE je nastajala kraje* 9:::. &odine2 )a se ( o!o* tren(tk( !e# *o&( !eri3icirati ( odre=enoj *jeri2 s*jernice i dina*ika n(Fni' )ro*jena koje s( )ol("ene ( )r!oj &odini ost!ari!anja strate&ije -9::;./. @*jesto klasi"no& saFetka na )o"etk( rada2 na!edene s( &la!ne )or(ke na )o"etk( s!ake te*atske cjeline. To o*o&(#a!a "itatelj( da )otraFi saFetak *od(la odre=ene te*atske cjeline koja &a interesira -)ri*jerice2 3iskalna )olitika ili )ak )rojekcije/ .e$ "itanja (k()no& saFetka. @ to* kontekst( sk() s!i' &la!ni' )or(ka na )o"etk( )ojedini' te*atski' cjelina )redsta!lja saFetak ( klasi"no* s*isl(. @ 7rilo&(2 na kraj( rada2 je dan )o)is ta.lica -;+;I/ i slika -;+;:/.

9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

TRA>4?@?JA ? POTREAE 4A PRO/JE>A/A

G"av,e p%r ke
• • • •

Tran$icija + )odra$(*ije!a )rila&od.( no!i* instit(cionalni* i socio+k(lt(rni* )ra!ili*a ot!oreno& trFi1no& &os)odarst!a 8r!atskoj je )otre.na ("inko!ita i )ra!edna drFa!a "ija )ra!ila !rijede jednako $a s!e Nositelji ekono*ske )olitike tre.aj( )ro*icati *jerila trFi1ta ( s!i* )odr("ji*a lj(dske djelatnosti ( koji*a trFi1ta *o&( e3ikasno 3(nkcionirati N(Fno je daljnje s*anji!anje )od($etni"ke i !lasni"ke 3(nkcije drFa!e2 ($ o"(!anje njene socijalne2 nad$orne2 in3rastr(kt(rne (lo&e2 (lo&e "(!ara )ra!ne si&(rnosti2 $a1titnika "asne trFi1ne (tak*ice.

Tran$icijska s( isk(st!a )oka$ala: ekono*ije ( tran$iciji i*aj( neka $ajedni"ka )o"etna o.iljeFja 4 snaFni ekono*ski )ad na )o"etk( tran$icije2 snaFni in3latorni )ritisci2 !isoki 3iskalni de3iciti2 .ankarske kri$e2 )orast ne$a)oslenosti2 )ri!ati$acijski *odeli o)tere#eni .rojni* interesni* kon3likti*a )roces i$&radnje trFi1no& &os)odarst!a kao $ajedni"ki cilj2 .r$ina i slijed *jera $a ost!arenje to& cilja "esto se ra$lik(je )o )ojedini* $e*lja*a $a(sta!ljanje ili $na"ajnije (s)ora!anje re3or*ski' )rocesa ( neko* )odr("j( !rlo .r$o se !ra#a kro$ ne&ati!ne ("inke na cjelok()no nacionalno &os)odarst!o • naj(s)je1nije tran$icijske $e*lje2 te $e*lje E(ro)ske (nije kao krajnji cilj2 8r!atska *oFe ( ra$(*no* rok( dosti#i jedino .r$i* i odl("ni* akcija*a $a do!r1enje tran$icijsko& )rocesa i to:
(.r$a!anje* )rocesa ekono*sko& inte&riranja ( 1ire *e=(narodno okr(Fje i )ro*ocijo* *odela ot!oreno& trFi1no& &os)odarst!a (.r$ani* )ro!o=enje* .rojni' re3or*i -*iro!insko& s(sta!a2 $dra!st!eno& s(sta!a2 s(sta!a socijalne $a1tite i radno& $akonoda!st!a2 s(sta!a o.rane i )olicije2 $nanosti i 1kolst!a/ )o!e#anje* ("inko!itosti )ra!ne drFa!e2 )o!e#anje* )ra!ne si&(rnosti i djelot!ornosti s(dst!a2 te (.r$ani* (skla=i!anje* $akonski' ok!ira sa standardi*a e(ro)ski' $e*alja snaFnijo* 3iskalno* disci)lino* )ro*icanje* i $a1tito* slo.odno& trFi1no& natjecanja s daljnjo* li.erali$acijo* cijena s cilje* oslanjanja na trFi1ne si&nale (.r$a!anje* )rocesa restr(kt(riranja )od($e#a k!alitetni* )ro&ra*i*a o.ra$o!anja i (sa!r1a!anja *enadFera2 odnosno ()ra!lja"ki' str(kt(ra od drFa!e do )od($e#a (.r$anje* 3inancijsko& D)rod(.lji!anjaE ra$!oje* 3inancijsko& trFi1ta i i ne.ankarski' 3inancijski' instit(cija2 ($ )ost()no inte&riranje ( 1ira2 re&ionalna2 3inancijska trFi1ta (.r$anje* i do!r1enje* )rocesa )ri!ati$acije2 )ose.ice !eliki' )od($e#a i t$!. in3rastr(kt(rni' )od($e#a 1to #e .itno )ot)o*o#i )orast( konk(rentnostii cjelok()no& &os)odarst!a @.r$ano (klj("i!anja ( &lo.alne i re&ionalne ekono*ske inte&racije2 )onaj)rije o!isi o s)re*nosti 'r!atski' &ra=ana da )ri'!ate kriterije i *jerila trFi1ne ekono*ije2 te no!a instit(cionalna i socio+ k(lt(rna )ra!ila )ona1anja.

H

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Sociokulturni okvir - prednosti i prepreke razvoju hrvatskog gospodarstva Na )rijela$( ( 9;. stolje#e 8r!atska se nala$i na )rekretnici. >osada1nji je tran$icijski )roces ( $e*lji .io oteFan i (s)oren "et!ero&odi1njo* .or.o* $a )osti$anje teritorijalne cjelo!itosti2 i$&radnjo* drFa!ni' instit(cija2 ali i s(ko.o* ra$ni' s!jetona$ora o )itanji*a .r$ine i slijeda )ro*jena koje 8r!atsk( *o&( i$!esti na )(t *ali'2 (s)je1ni' e(ro)ski' trFi1ni' ekono*ija. 7ri to* ne tre.a )odcjenji!ati2 ali ni )recjenji!ati !lastite sna&e i *o&(#nosti da ( to*e (s)ije*o. Naslije=e i )ostoje#i s(sta! dr(1t!eni' !rijednosti koje kao narod nje&(je*o ( $natnoj *jeri (tje"( na na1e na)ore $a (lasko* ( dr(1t!o e(ro)ski' $e*alja. Tran$icija nije sa*o )rila&od.a no!i* odnosi*a cijena2 no!i* trFi1ti*a2 te'nolo&ija*a i )re3erencija*a rasta. @ jo1 !e#oj *jeri2 tran$icija je i )rila&od.a no!i* instit(cionalni* i socio+ k(lt(rni* )ra!ili*a. Ta se )ra!ila "esto i nei$.jeFno )renose i$ ra$!ijeno&a s!ijeta2 dok s(dionici koji .i se tre.ali )ona1ati )re*a ti* )ra!ili*a dola$e i$ )ostko*(nisti"ko&a s!ijeta. Re$(ltat je tran$icijska na)etost 4 s(ko. d!aj( na"ina )ona1anja2 d!aj( s!jeto!a. Taj s(ko. traje od )o"etka tran$icije i od!ija se2 ja"e ili sla.ije2 na ra$ini )ojedinca2 t!rtke2 socijalne sk()ine2 &rada2 drFa!e2 )a i "ita!e re&ije koj( "ine tran$icijske $e*lje. >e3iniraj(#i socio+k(lt(rn( st!arnost kao sk() do*inantni' dr(1t!eni' !rijednosti2 $ajedni"ki' na!ika2 !aFe#i' nor*i i o)#e)ri'!a#eni' )redodF.i2 de3inirali s*o na1 nacionalni ra$!ojni )otencijal. 0(d(#i da socio+k(lt(rna o.iljeFja dr(1t!a *o&( .iti nje&o!a )rednost i )okreta" ra$!oja2 ali i $natna )re)reka daljnje* na)retk(2 na )o"etk( o!e Strate&ije tre.a identi3icirati sociok(lt(rne )rednosti i )re)reke s)eci3i"ne $a 8r!atsk(. 7la#ati )ore$ (!ijek2 ili sa*o )onekadK 7rija!iti no!o$a)osleno&K ZadrFati de!i$e ( $e*lji ili i' 3inancijski* )re(s*jera!anje* i$nijeti i$ $e*ljeK 7latiti do.a!lja"( iako k()ci ne )la#aj(K Kren(ti ( *iro!insk( re3or*( ili in$istirati na *odel( *e=(&eneracijske solidarnostiK Tran$icija je ot!orila "ita! ni$ indi!id(alni' i kolekti!ni' )itanja koja s( sa*o na )r!i )o&led ekono*ska2 dok ( s!ojoj .iti sadrFa!aj( ni$ socijalni'2 )si'olo1ki' i k(lt(rni' )ot)itanja. 0ilo .i )ot)(no )o&re1no traFiti a)straktne od&o!ore2 )a ( "injenici2 da &ra=ani 8r!atske sa*o )onekad i djelo*i"no )la#aj( )ore$2 )rona#i neki $nak (korijenjene k(lt(re )rije!are. Jer )ro.le* nije jednodi*en$ionalan. MoFda .i &a tre.alo )ojasniti i ra$loFiti ( tri ne)o.itne "injenice: -a/ da s( )ore$i ( 8r!atskoj )re!isoki2 -./ da )ore$ni o.!e$nici nis( $ado!oljni oni*e 1to i* drFa!a )r(Fa2 sto&a ne Fele 3inancirati ona ja!na do.ra koje dijelo* drFe .eskorisni*2 -c/ da )ore$ni o.!e$nici *isle da kriteriji )rik()ljanja )ore$a nis( jednaki $a s!e. S!e te "injenice ()(#(j( na isto2 a to je , 5,%#t 2a 2r5ava p%!%"j*a %!av"ja,je #v%ji7 jav,i7

9 ,k+ija. Rje*e,je ,iza ek%,%1#ki7 i ,e #a1% ek%,%1#ki7 pr%!"e1a prav% je 2izaj,ira,j =i,k%vite i prave2,e 2r5ave( ,a =ije p%teze ,e&e tje+ati "%!iji( k%j%j i,tere#,e #k pi,e ,e&e 2je"%vati 1i1% pr%pi#a,i7 p%#t paka i =ija &e pravi"a #tvar,% vrije2iti je2,ak% za #ve. @ s()rotno*2 ne )ostoji ra$lo& $.o& koje& .i )od($etnici )la#ali drFa!(
koja nije ( stanj( ra$!iti )ra!os(dni s(sta! koji 1titi !jero!nike2 ili ra$!iti katastarski s(sta! i s(sta! re&istara koji 1titi !lasnike2 a isto!re*eno o*o&(#a!a ra$!itak 'i)otekarno& trFi1ta i lak1i )rist() in3or*acija*a $ainteresirani* do*a#i* i strani* in!estitori*a. O"ito je da )ro.le* tran$icije nije sa*o )ro.le* racionalni' od&o!ora na neracionaln( ()ora.( instr(*enata drFa!ne )risile2 ne&o i )ro.le* trans3or*acije socio+k(lt(rno&2 dr(1t!eno& ka)itala. >r(1t!eni ka)ital je sk() s)eci3i"ni'2 )o!ijesno (!jeto!ani' oso.ina $ajednice i indi!id(alni' sociok(lt(rni' )otencijala -ci!ilnost/2 kao na )ri*jer2 )o1ti!anje nor*i2 )oslo!na eti"nost2 sklonost dr(1t!eno* (*reFa!anj(2 koo)erati!nost. 7o!e#anje dr(1t!eno& ka)itala *oFe .itno )o!e#ati 1anse $a (s)je1no do!r1enje instit(cionalni' i ekono*ski' re3or*i tijeko* tran$icije. >r(1t!eni se ka)ital

G

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

)o!e#a!a o.o&a#i!anje* i *oderni$acijo* )redloFaka k(lt(rno& i nacionalno& identiteta2 o.o&a#i!anje* s(sta!a dr(1t!eni' !rijednosti i o)#i' *oralni' nor*i2 ja"anje* )ro3esionalne etike2 ja"anje* st!arala"ke *oti!acije2 $natnijo* )oliti"ko* i k(lt(rno* &ra=ansko* )artici)acijo*2 te ja"anje* str("nosti2 ot!orenosti i neo!isnosti *edija. Sociolo1ka s( istraFi!anja )oka$ala da ( 8r!atskoj )ostoje d!ije osno!ne sk()ine sociok(lt(rni' )re)reka ra$!oj(. 7r!( sk()in( "ine )si'olo1ke i o.i"ajne )re)reke naslije=ene i$ .i!1e&2 socijalisti"ko& s(sta!a. 7re*da je )ro1lo "ita!o desetlje#e od na)(1tanja staro& s(sta!a2 ( 8r!atskoj )ostoji naslije=ena sklonost e&alitari$*( -)otre.a da s!i .(d( jednako .o&ati ili jednako siro*a1ni/2 te sklonost drFa!no* )aternali$*(2 naro"ito kod starije )o)(lacije. Valja o"eki!ati da #e s !re*eno* taj &os)odarski tradicionali$a* osla.iti. @ naslije=ene )re)reke (.raja se i niska ra$ina )artici)acije &ra=ana ( ra$ni* ci!ilni* (dr(&a*a i$!an )oliti"ke s3ere2 )re*da je )osljednji' &odina $a*ije#en )orast .roja )ro3esionalni'2 do.ro!oljni' (dr(Fenja &ra=ana. >r(&( sk()in( )re)reka "ine no!onastale )re)reke (!jeto!ane tran$icijo*2 a odnose se na )erce)cij( no!onastali' )oliti"ki' i &os)odarski' )rocesa2 dr(1t!eni' tro1ko!a tran$icije i rata. IstraFi!anja s( )oka$ala da je ra$ina o)ort(ni$*a ( 8r!atskoj -kao *jere tolerancije )re*a (taji )ore$a i kor()ciji/ !i1a ne&o ( dr(&i* e(ro)ski* tran$icijski* i netran$icijski* $e*lja*a2 te da je !i1a kod *la=e )o)(lacije. >jelo*i"no se to *oFe o.jasniti jasni* (o"a!anje* )ostoje#i' ne)ra!ilnosti i $lo)ora.a do koji' dola$i $.o& ne("inko!ite $akonske kontrole i nee3ikasno& )ra!no& s(sta!a. Sto&a raste ne)o!jerenje &ra=ana ( )ra!ni s(sta! i ( $akonoda!ne instit(cije2 1to je tako=er jedna od no!onastali' sociok(lt(rni' )re)reka2 koja nes(*nji!o !("e s!oje korijene jo1 i$ .i!1e& s(sta!a. No!onastalo* )re)reko* se tako=er s*atra na&la1en doFi!ljaj siro*a1t!a2 1to je s!akako djelo*i"no )osljedica !isoki' tran$icijski' tro1ko!a2 ali i o1trije& rasloja!anja dr(1t!a koje )onekad )olj(lja nad( ( (s)je' ( Fi!ot(. >ra*ati"no doFi!lja!anje siro*a1t!a *oti!ira )ro1irenje socijalne (lo&e drFa!e do ra$ina koje *o&( )ostati neodrFi!i*a na sada1nje* st()nj( &os)odarsko& ra$!itka i o&rani"enje* o"eki!ane dina*ike )ro*jena. Me=( sociok(lt(rni* )rednosti*a 8r!atske s!akako tre.a s)o*en(ti re&ionalne ra$like koje se o"it(j( ( .itno ra$li"iti* )o!ijesni* naslije=i*a i na nji*a st!oreni* k(lt(rni* *atrica*a2 1to o)et 8r!atsk( ne )rije"i da .(de jedinst!ena $e*lja s jedinst!eni* teFnja*a2 interesi*a i akcija*a. 7o&rije1it #e onaj koji .(de "ekao da se 8r!atska )okaFe !i1e .alkansko* ili e(ro)sko*2 !i1e *editeransko* ili kontinentalno*2 sklonijo* 1tednji ili )otro1nji2 )odloFno* a(toritet( ili )ak D'ajd("ko*E. Jer2 na k(lt(rnoj se ra$nolikosti i .o&atst!( *o&( i$&raditi itekako e3ikasna &os)odarst!a. Nara!no da s)re*nost $a trFi1n( .itk( *ora )o.ijediti drFa!ni )aternali$a* i da s)re*nost $a )o1ti!anje )ra!ila *ora )o.ijediti D'ajd("koE .(nto!ni1t!o. No to nije st!ar k(lt(re2 !e# *(dri' drFa!ni' odl(ka o )ro*icanj( s(!re*eniji'2 o)#e)ri'!a#eni' )ra!ila )ona1anja i s(sta!a dr(1t!eni' !rijednosti. @ )osljednji' deset &odina ( *la=oj )o)(laciji i)ak je oja"ala sklonost )ro3esionalnoj a3ir*aciji2 indi!id(ali$*(2 )ri'!a#anj( na"ela trFi1no& &os)odarst!a i de*okratski' na"ela. Rat je dijelo* re$(ltirao st!aranje* dr(1t!ene sk()ine koj( karakteri$ira )o.jedni"ko sa*o)o($danje i rato* ($roko!ane )otre.e $a )reFi!lja!anje* i sa*oor&ani$iranje*. To je !rlo osjetlji!o )itanje i sa*o se *(dri* drFa!ni* odl(ka*a tak!a )o$iti!na ener&ija *oFe ("initi )oticajno*. Sociok(lt(rno* )redno1#( s*atraj( se i ste"ene na!ike2 s!jetona$or2 Fi!otna i )ro3esionalna isk(st!a na1i' lj(di koji Fi!e ( ino$e*st!(2 odnosno d(&o&odi1nja ot!orenost )re*a E(ro)i i s!ijet(. >a je 8r!atska ( )rotekli' deset &odina i*ala idealne $akone2 idealn( !last i idealno okr(Fenje2 te da je de!edesete $a!r1ila s recesijo*2 s )ra!o* .is*o se $a)itali 1to je to ( na*a 1to na* ne da na)rijed. Me=(ti*2 st!arnost je ( )rotekli' deset &odina )re*a o!oj $e*lji .ila do!oljno &r(.a2 da na* to *oFe .iti is)rika $a no!i )ok(1aj. 7rotekli' deset &odina o.iljeFeno je rato*2 D)rijateljsko* )ri!ati$acijo*E2 ne$a(sta!lji!i* .(janje* drFa!ni' 3(nkcija i )otro1nje -;CC<. 4 ;CCC./. 7rijetnja da #e se isti o.ra$ac !ladanja s drFa!o* koja je do!oljna sa*a se.i nasta!iti2 jo1 (!ijek nije otklonjena. >oFi!jeli s*o k(l*inacij( konce)cije drFa!no& )aternali$*a2 1to je s)rje"a!alo ra$!oj ele*enata trFi1ta2 )ose.no ( )roces( )ri!ati$acije2 s jedno* od najsk()lji' drFa!a ( E(ro)i2 s jo1 (!ijek !eliki*

<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

dijelo* ne)ri!ati$irano&a &os)odarst!a2 s ra$&ranati* i o.ilati* *e'ani$*i*a )reras)odjele koji naj"e1#e )rikri!aj( sla.osti. Sto&a #e 8r!atska na)redo!ati sa*o onoliko koliko #e .iti s)oso.na ra$(*jeti korijene s!oji' te&o.a. To ne#e .iti lako2 jer se o de!edeseti*a )o"ela st!arati )ot)(no iskri!ljena slika. O to* se ra$do.lj( &o!ori kao o nekak!o* Dli.eralno*E ra$do.lj(2 a $a)ra!o se radi o ra$do.lj( s i$ra$iti* netrFi1ni* ele*enti*a ( ekono*skoj )olitici. Kao rje1enja $a i$la$ak i$ to&a ra$do.lja olako se n(de i o.e#a!aj( .r$e il($ije -)o)(t de!al!acije/2 ili )ak ja"i drFa!ni inter!encioni$a*2 a )ri to* se )ot)(no $ane*ar(j( s(1tinske sla.osti ( realno* i drFa!no* sektor(2 $ane*ar(je se "injenica da je 8r!atska str(kt(rno D$a&la!ilaE. 7rito* se "esto trFi1t(2 koje (ostalo* jo1 (!ijek nije $aFi!jelo ( *oderno* s*isl( rije"i2 )ri)is(je kri!nja $a one te&o.e koje je st!orio drFa!ni )aternali$a*.

Na kraj( dola$i*o do !rlo jednosta!no& sa$nanja. @koliko Feli*o .iti dio e(ro)sko& trFi1ta2 *ora*o .iti s)re*ni )ri'!atiti *ini*(* e(ro)ski' standarda ( s!i* )odr("ji*a na1e& Fi!ota. I )re*da #e to s!i 'r!atski &ra=ani 3or*alno )odrFati2 ostaje "injenica da kod !eliko& dijela 'r!atske )o)(lacije jo1 (!ijek )re!lada!a stra' od trFi1ta kao *jerila !rijednosti2 )re!lada!a ne)o!jerenje ( trFi1ne re3or*e koje .i nas tre.ale )ri.liFiti E(ro)i.
I$.or je )red na*a2 a cilj je o!e Strate&ije da ra$.ije taj stra' i na*etne jedin( *o&(#( !i$ij( koja 8r!atskoj o.e#a!a na)redak. Taj se stra' *oFe ra$.iti jedino: • ja"anje* $akonske kontrole )oslo!anja2 st!aranje* e3ikasno& )ra!no& s(sta!a koji tre.a )ri.liFiti standardi*a ra$!ijeni' trFi1ni' &os)odarsta!a • )ri'!a#anje* *jerila trFi1ta ( s!i* )odr("ji*a lj(dske djelatnosti &dje trFi1ta *o&( 3(nkcionirati )re*a jasni* )ra!ili*a jednaki* $a s!eL ti*e se ne od.ac(je drFa!na inter!encija2 !e# se ona s!odi na *jer( ( kojoj *oFe .iti e3ikasna i s!r'o!ita • ja"anje* (&leda str(ke i str("ni' sk()ina ( dono1enj( dr(1t!eni' odl(ka • )odi$anje* )oslo!ne i )ro3esionalne etike • ja"anje* s(sta!a o.ra$o!anja • )oticanje* kreati!nosti i )od($etni1t!a • te )oticanje* ot!orenosti2 str("nosti i neo!isnosti *edija. Taka! )rist() ne $na"i $ala&anje $a an&losaksonsk(2 &er*ansk(2 skandina!sk( ili a$ijsk( *atric( trFi1ne ekono*ije. @ )roFi*anj( na1e lokalne k(lt(re i s(!re*ene trFi1ne konce)cije (!ijek se *oFe st!oriti ne1to no!o. @ostalo*2 i*aj(#i na (*( ra$nolikost na1i' re&ija2 ne *oFe*o isklj("iti *o&(#nost da #e )roFi*anje do!esti do krajnje ra$li"iti' o.lika )re)letanja lokalne k(lt(re i &lo.alno&a trFi1ta. O!dje sa*o kaFe*o da je krajnje !rije*e da taj )roces $a)o"ne.

Deset godina tranzicije u Hrvatskoj – usporedba s ostalim tranzicijskim zemljama Kad je )o"etko* de!edeseti' $a)o"injao )roces tran$icije .i!1i' socijalisti"ki' $e*alja E(ro)e2 ekono*ska $nanost nije ras)ola&ala isk(st!i*a koja .i )o*o&la ( o.liko!anj( *o&(#i' )re)or(ka nosioci*a ekono*ske )olitike. Kako je !rije*e od*icalo2 a isk(st!o $e*alja ( tran$iciji .i!alo s!e !e#e2 str("njaci s( se ()(1tali ( )r!e anali$e ekono*ski' $.i!anja ( ti* $e*lja*a. >osada1nje isk(st!o )oka$(je da s!aka $e*lja koja je )ri'!atila trFi1n( orijentacij( kao krajnji cilj )roFi!lja!a s)eci3i"ni tran$icijski )roces. 7r!e str("ne anali$e tran$icijski' isk(sta!a da!ale s( )rili"no )esi*isti"n( slik( stanja ( ti* ekono*ija*a. Realni .r(to do*a#i )roi$!od s*anji!ao se od sa*o& )o"etka )ri*jene Dtran$icijski'E *jera2 a snaFne in3latorne )rocese dodatno s( )oticali !isoki 3iskalni de3iciti. >o s*iri!anja in3lacije dola$i tek (!o=enje* sta.ili$acijski' )ro&ra*a ($ )o*o# o1tri' *jera nad$ora drFa!ni' ras'oda. @ ti*

B

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

(!jeti*a tran$icijski lideri doFi!lja!aj( osjetan ekono*ski o)ora!ak2 koji re$(ltira )o!e#anje* 0>7+a jedn( do d!ije &odine nakon )od($i*anja sta.ili$acijski' koraka. 7re&led )o"etni' ekono*ski' (!jeta ( )ojedini* tran$icijski* ekono*ija*a n(di ta.lica ;.: Ta.lica ;. ?,i+ija",i vjeti i p%=etak pri1je,e #ta!i"iza+ij#ki7 pr%gra1a tra,zi+ij#ki1 ze1"ja1a
Ze*lja 7o"etak sta.ili$acijski' )ro&ra*a S(sta! de!i$ni' te"aje!aMM Godina naj!i1e sto)e in3lacije ;CC;. ;CCH. ;CC;. ;CC9. ;CC:. ;CC9. ;CC9. ;CIC. ;CCH. ;CC9. ;CC;. ;CC;. ;CCH. Maksi*alna &odi1nja in3lacija Godina )ada in3lacije is)od <:N + ;CCG. ;CC9. ;CCH. + ;CCH. ;CCG. ;CC9. + + ;CC9. ;CCH. + Godina najniFe ra$ine 0>7+a

0(&arska !elja"a ;CC;M 3leksi.ilni HHI.I 8r!atska listo)ad ;CCH 3iksni ;;GC.J Oe1ka sije"anj ;CC; 3iksni <9.; Estonija li)anj ;CC9 3iksni CGB.J Ma=arska oF(jak ;CC: 3iksni HG.B at!ija li)anj ;CC9 3iksniMMM C<I.9 it!a li)anj ;CC9 3iksniMMM ;;B9.B 7oljska sije"anj ;CC: 3iksni BHC.B R(*(njska listo)ad ;CCHM 3leksi.ilni 9C<.< R(sija tra!anj ;CC<M 3leksi.ilni 9<;:.G Slo!a"ka sije"anj ;CC; 3iksni <I.H Slo!enija !elja"a ;CC9 3leksi.ilni 9GB.J @krajina st(deni ;CCG 3leksi.ilni ;:;<<.: M$e*lje koje s( i*ale !i1e sta.ili$acijski' )ok(1aja MM radi se o s(sta!i*a de!i$ni' te"aje!a do ;CCG. &odine MMM it!a i at!ija (!ele s( s(sta! 3iksni' de!i$ni' te"aje!a tek ( )r!oj )olo!ici ;CCG. I$!or: 5is'er2 Sa'aP i Ve&' -;CCB/

;CCH. ;CCH. ;CCH. ;CCH. ;CCH. ;CCH. ;CCH. ;CC;. ;CC9. ;CCG. ;CCH. ;CC9. ;CCG.

Z.o& s)eci3i"nosti i .r$ine )ro*jena tijeko* tran$icijsko& )rocesa2 ekono*ske )olitike $e*alja ( tran$iciji )ose.no *oraj( !oditi ra"(na o .r$ini i slijed( )ojedini' re3or*ski' koraka2 jer je )raksa )oka$ala da "esto tre.a $a)o"eti s no!i* )aketo* *jera i )rije ne&o 1to )ostan( !idlji!i re$(ltati !e# ("injeni' ekono*ski' )ote$a. Tran$icijske *jere ekono*ske )olitike ( o!i* $e*lja*a odnosile s( se )rije s!e&a na: • li.erali$acij( cijena i tr&o!ine • 3inancijsk( sta.ili$acij( • (s)osta!( !al(tne kon!erti.ilnosti • restr(kt(riranje )od($e#a • )ri!ati$acij( )od($e#a • st!aranje *reFe socijalne si&(rnosti2 te • ra$!oj instit(cionalno& i )ra!no& ok!ira trFi1no orijentirane ekono*ije. @ !e#ini tran$icijski' $e*alja sa* )o"etak )relaska na trFi1ne osno!e &os)odarenja nije .io ni*alo .e$.olan2 jer je tran$icija )roi$!ela ni$ ne(&odni' ("inaka. Na&o*ilani 3iskalni )ro.le*i2 naslije=eni i$ )ro1lo& s(sta!a i s nji*a )o!e$ani *onetarni )ro.le*i2 )otakli s( snaFne in3latorne )rocese. Naj!i1( in3lacij( na!edene $e*lje doFi!lja!aj( )o"etko* trans3or*acije &os)odarst!a2 kada $a)o"inje li.erali$acija ( )odr("j( cijena i tr&o!ine. Ve# kraje* ;CCG. &odine !e#ina $e*alja (s)ije!a *jera*a 3inancijske sta.ili$acije s*anjiti &odi1nj( sto)( in3lacije is)od <:N. Nei$.jeFna je )osljedica tran$icije .ilo i snaFno s*anjenje realne ekono*ske akti!nosti2 kako (k()no2 tako i )o )ojedini* sektori*a. Ekono*ski )ad naj!e#i* je dijelo* $a'!atio nee3ikasni ind(strijski sektor2 naslije=en i$ )rija1nje& socijalisti"ko& s(sta!a. Taj se )ad ( )o"etk( o.ja1nja!ao kao *akroekono*ski slo* ind(ciran )otraFnjo*2 koji s( dodatno )oticale o1trije *jere 3iskalne i *onetarne )olitike. Oak se jedno !rije*e )redla&alo *onetarno )o)(1tanje i 3iskalna eks)an$ija kako .i se $a(sta!io taj )ad2 .e$ o.$ira na o)asnosti koje nosi in3latorni )roces ( ko*.inaciji s 3iskalni*

J

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

de3icito*. Me=(ti*2 s !re*eno* )ostaje o"i&ledno da s!e tran$icijske ekono*ije doFi!lja!aj( na&li )ad realne akti!nosti ( )r!i* &odina*a tran$icije -;CIC.+;CCH./2 a ($roci to& ekono*sko& slo*a )reteFno s( str(kt(rne )rirode. >o naj!e#e& )ada akti!nosti dola$i ( $e*lja*a $a'!a#eni* rato* ili tr&o!inski* e*.ar&o*. Na)rednije tran$icijske $e*lje; doFi!jele s( ( to* ra$do.lj( k(*(lati!ni )ad )roi$!odnje od H9.BN ( )rosjek( -5isc'er2 Sa'aP i Ve&'2 ;CCB/. Kad se nji*a )riklj("e $e*lje .i!1e& So!jetsko& Sa!e$a2 )rosje"no k(*(lati!no s*anjenje )roi$!odnje i$nosi .li$( G;N. Naj*anji )ad akti!nosti )o"etko* tran$icije doFi!lja!aj( tran$icijski )red!odnici: Ma=arska ;I.HN2 7oljska ;J.IN2 Slo!enija ;B.IN2 Oe1ka 9;.GN. 7rocijenjeni )ad ekono*ske akti!nosti ( 8r!atskoj od HJN *oFe se o.jasniti tran$icijsko* recesijo*2 ali s!akako i &(.itko* !eliko& dijela trFi1ta nakon ras)ada .i!1e J(&osla!ije2 te ne)osredni* ratni* do&a=anji*a. 7rijelo*no* to"ko* *oFe se s*atrati ;CCH. &odina2 kada !e#ina o!i' $e*alja doFi!lja!a s!oj( najniF( ra$in( realne )roi$!odnje i na&li $aokret )re*a &ore2 nakon "e&a ost!ar(j( s!oje )r!e skro*nije )o$iti!ne sto)e ekono*sko& rasta. Tran$icija je tijeko* ;: &odina i*ala s!oje )red!odnike: Oe1k(2 7oljsk(2 )a na konc( Ma=arsk(2 a isk(st!o )oka$(je da s( se tran$icijske $e*lje s*jenji!ale ( !odst!( o!isno o to*e jes( li .ile ( odre=eno* tren(tk( jo1 ja"e (.r$ati s!oje re3or*ske )rocese ili ne. >oj("era1nje (s)je1ne tran$icijske $e*lje $.o& $a(sta!ljanja re3or*i na nako* od se&*enata -3iskalna konsolidacija2 trFi1te rada2 (s)ora!anje )ri!ati$acije i re3or*e ja!no& sektora2 (s)ora!anje li.erali$acije ili sli"no/ !rlo s( .r$o $a)adale ( )ote1ko#e koje .i $a'!atile cjelok()no nacionalno &os)odarst!o. Sto&a nas isk(st!o ("i da se od&a=anje ili kri!o (s*jera!anje re3or*ski' )rocesa ( neko* se&*ent( ekono*sko& Fi!ota !rlo .r$o !ra#a kao .(*eran& )re*a cjelok()no* &os)odarst!(. @djeli drFa!ni' ras'oda ( do'otk( tran$icijski' $e*alja nis( doFi!jeli .itnije s*anjenje nakon $a)o"eti' str(kt(rni' )ro*jena. @s)rkos )ok(1aji*a da se s*anje s(.!encije i dotada1nje olak1ice2 s !re*eno* i)ak raste ras)on socijalni' da!anja2 )ose.no ( ok!ir( *iro!insko& s(sta!a. Ni (!o=enje* kontrole nad kretanje* drFa!ni' i$dataka nije *no&o )osti&n(to. @ s!jetski* ra$*jeri*a2 te $e*lje i dalje i*aj( i$ra$ito !isok (dio (k()ni' ja!ni' i$dataka ( 0>7+( -<:N i !i1e/2 1to je *no&o !i1e od ostali' $e*alja sli"ne ra$ine 0>7+a )o stano!nik(. Vrlo niske (djele od 9:+H:N ost!ar(j( )ri*jerice Oile2 Male$ija2 Tajland2 8on& Kon& i Sin&a)(r. Manje ra$!ijene $e*lje E(ro)ske (nije: Gr"ka2 Irska2 7ort(&al i ,)anjolska ost!ar(j( (dio ja!ni' i$dataka ( 0>7+( od oko GIN. Visoki ja!ni i$daci ( )ra!il( )odra$(*ije!aj( i !isoke sto)e o)ore$i!anja2 1to ( !e#ini tran$icijski' $e*alja re$(ltira !isoki* D)ore$ni* klino*E i$*e=( tro1ka rada $a )osloda!ca i realni' )ri*anja $a)osleni'9. O!ak!a )ore$na )raksa )osk()lj(je rad i dodatno )oti"e rad ( Dsi!ojE ekono*iji2 1to i*a $a )osljedic( )o!e#anje sto)e ne$a)oslenosti2 a !isoki socijalni i$daci do!ode do )ada (k()ne nacionalne 1tednje. @nato" !isoki* (k()ni* drFa!ni* i$daci*a2 (dio in!esticija ( ti* i$daci*a i dalje je )rili"no ni$ak kod !e#ine tran$icijski' $e*aljaH. Oinjenica da je $natan dio i$dataka $a in!esticije ( ti* $e*lja*a i$!an .(dFeta2 tj. na ra"(ni*a !eliki' ja!ni' )od($e#a2 oteFa!a (s)ored.( s dr(&i* $e*lja*a. Me=( instit(cionalni* re3or*a*a )otre.ni* $a ra$!oj $dra!i' trFi1ni' osno!a tre.a dati )rioritet )ri!ati$aciji )od($e#a2 (klj("(j(#i i !elike in3rastr(kt(rne s(sta!e. No2 o!a je di*en$ija tran$icije od )o"etka o)tere#ena .rojni* )ro.le*i*a2 )o"e!1i od kon3liktni' cilje!a i$*e=( ra$li"iti' interesni' &r()a2 ne)ro!jereni' te'nika i *odela njeno& )ro!o=enja2 o)asnosti od kor()cije2 s!e do ad*inistrati!ne sloFenosti i .rojni' trFi1ni' i $akonski' Dr()aE. Me=(ti*2 "ak i ($ o!e )ro.le*e2 .rojne
;

Ze*lje Srednje i Isto"ne E(ro)e i .alti"ke $e*lje -5isc'er2 Sa'aP i Ve&'2 ;CCB/.

Godine ;CC<. (k()ni )ore$ni klin ( SA> i$nosio je HBN2 ( Ja)an( HGN2 E(ro)skoj (niji <HN2 8r!atskoj B:N -Nesti#2;CCI/2 a ( Ma=arskoj "ak J:N -Sac's i ?arner2 ;CCB/. H @dio ka)italni' i$dataka ( (k()ni* drFa!ni* i$daci*a ;CC<. &odine i$nose -Sac's i ?arner2 ;CCB/: Male$ija ;B.<N2 Sin&a)(r B.HN2 Tajland C.IN2 Ma=arska ;.<N2 7oljska 9.;N Oe1ka G.HN.

9

I

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

s( tran$icijske $e*lje (s)je1no )ri!ele kraj( )ri!ati$acij( *anji' )od($e#a2 te do.rano od*akle ( restr(kt(riranj( i )ri!ati$aciji ja!ni' )od($e#aG. >osada1nje s( ekono*ske anali$e !e# )ot!rdile )ostojanje !isoko si&ni3ikantne i )o$iti!ne !e$e i$*e=( t$!. indeksa re3or*i i )rosje"no& &odi1nje& rasta 0>7+a. To $na"i: 1to je indeks re3or*i !e#i i )ro!ed.a trFi1ni' re3or*i (s)je1nija i )ra!o!re*ena2 to je sto)a ekono*sko& rasta !e#a -Sac's2 ;CCB/. Indekse trFi1ni' re3or*i )o $e*lja*a2 kao )oka$atelje (s)je1nosti tran$icijske )rila&od.e redo!ito o.ja!lj(je E(ro)ska .anka $a o.no!( i ra$!oj -E0R>/. Indeksi re3or*sko& tijeka ( 9B $e*alja Isto"ne i Srednje E(ro)e i .i!1e& So!jetsko& Sa!e$a nastaj( jednosta!ni* $.roje* ocjena )re*a o!i* di*en$ija*a ocjenji!anja: • )ri!ati$acija )od($e#a -!eliki'2 srednji' i *ali'/ • restr(kt(riranje )od($e#a • li.erali$acija cijena2 tr&o!ine i s(sta!a te"aje!a • )ro!ed.a )olitike konk(rentnosti • re3or*a .ankarsko& s(sta!a • ra$!oj trFi1ta !rijednosni' )a)ira i • (s)osta!a ("inko!ito& )ra!no& ok!ira. Na te*elj( i$!je1#a E0R>+a $a ;CCJ. i ;CCC. &odin( *o&(#e je !rlo jednosta!no ocijeniti dosada1nji tran$icijski na)redak )ojedini' $e*alja. @ sljede#oj ta.lici daje*o )re&led E0R>+o!i' ocjena (s)je1nosti tran$icijsko& )rocesa ( ;CCJ. i ;CCC. &odini. -ta.lica 9/.

Ta.lica 9. U#pje*,%#t tra,zi+ij#k%g pr%+e#a :100B. i 1000. g%2i,a;
Ze*lja @dio )ri!atno& sektora ( 0>7 -N/M ;CCJ ;CCC <: B: << B: J< I: J: J< J< I: B: B< J: J: B< B< B: B: J: J: J< J< <: << <: <<

ze1"ja1a

tra,zi+iji

0(&arska 8r!atska Oe1ka Estonia Ma=arska at!ija it!a 7oljska R(*(njska R(sija Slo!a"ka Slo!enija @krajina

7ri!ati$acija !eliki' )od($e#a ;CCJ ;CCC H H H H G G G G G H H H H H HQ HQ H+ H+ HQ HQ G G HQ HQ 9Q 9Q

7ri!ati$acija *ali' )od($e#a ;CCJ ;CCC H HQ GQ GQ GQ GQ GQ GQ GQ GQ G G G GQ GQ GQ H G+ G G GQ GQ GQ GQ HQ HQ

@)ra!ljanje i restr(kt(riranje ;CCJ ;CCC 9Q 9Q H+ H+ H H H H H HQ H+ H+ H+ H+ H H 9 9 9 9+ H+ H H+ H+ 9 9

E0R> je ;CC<. )rocijenio da se ( !ode#i* tran$icijski* $e*lja*a &oto!o B:N 0>7+a ost!ar(je ( )ri!atno* sektor(2 a ;CCC. &odine "ak i$nad J:N.

G

C

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica 9. :,a#tavak;
Ze*lja i.erali$acija cijena Tr&o!inski i de!i$ni s(sta! ;CCJ G G GQ G GQ G G GQ G G G GQ H ;CCC GQ G GQ G GQ GQ G GQ G 9Q GQ GQ H Slo.oda trFi1no& natjecanja ;CCJ 9 9 H H+ H H+ 9Q H 9 9Q H 9 9 ;CCC 9 9 H H+ H H+ 9Q H 9 9Q H 9 9 0ankarske re3or*e i li.erali$acija ka*. sto)a ;CCJ ;CCC H+ H+ H+ H H HQ HQ G+ G G H H H H H HQ H+ H+ 9Q 9+ H+ H+ H HQ 9 9 TrFi1te !rijednosnica i ra$!oj ostali' 3inanc. instit(cija ;CCJ 9 9Q H H HQ 9Q 9Q HQ 9 H 9Q H 9 ;CCC 9 9Q H H HQ 9Q H+ HQ 9 9+ 9Q H 9

;CCJ ;CCC 0(&arska H H 8r!atska H H Oe1ka H H Estonia H H Ma=arska HQ HQ at!ija H H it!a H H 7oljska H HQ R(*(njska H H R(sija H H+ Slo!a"ka H H Slo!enija H H @krajina H H I$!or: E0R> -;CCJ.2 ;CCC./ Mok!irna )rocjena E0R>+a

Naj*anja ocjena -;/ o$na"a!a *ini*alan na)redak ( i$&radnji trFi1ni' (!jeta2 a naj!e#a ocjena -GQ/ s(&erira da je dosti&n(t standard ra$!ijeni' e(ro)ski' $e*alja. No!e se liste tran$icijski' lidera $a ;CCJ. i ;CCC. &odin( .itno ne ra$lik(j( od liste i$ ;CC<. &odine2 osi* 1to se *ijenjao )oredak $e*alja. Ma=arska i 7oljska i$.ile s( ;CCJ &odine na )r!a d!a *jesta2 dok i' slijede Estonija2 Oe1ka2 Slo!a"ka i Slo!enija. Ma=arska je i ( ;CCC. &odini !ode#a tran$icijska $e*lja )re*a )osti&n(to* na)retk( ( )ro!ed.i trFi1ni' re3or*i. Gornje ocjene i)ak ()(#(j( na "injenic( da kraje* C:+i' dola$i do odre=eno&2 o"eki!ano& (s)ora!anja i $astoja tran$icijsko& )rocesa ( !e#ini na!edeni' ekono*ija. To )ot!r=(je i sl("aj 8r!atske2 koja je ( ;CCC. ( odnos( na ;CCJ. &odin( do.ila ne1to !e#( ocjen( sa*o $a re3or*( ( .ankarsko* sektor(2 "i*e je E0R> )o$iti!ni* ocijenio stroFi nad$or .anaka nakon dono1enja no!o& Zakona o .anka*a. 7o!e#an je i (dio )ri!atno& sektora ( st!aranj( .r(to do*a#e& )roi$!oda s <<N ( ;CCJ. na B:N ( ;CCC. &odini. @ ostali* )odr("ji*a koja se )rate i ocjenj(j( i$ostao je .ilo kaka! )o$iti!an )o*ak ( odnos( na ;CCJ. &odin(. NajniF( ocjen( 8r!atska je i*ala (

)odr("j( $a1tite slo.ode trFi1no& natjecanja. 7ro*icanje )olitike konk(rentnosti s*atra se )resla.i*2 a naj!e#o* sla.o1#( s*atra se jo1 (!ijek $natna )re!last *ono)ola na 'r!atsko* trFi1t(. o1i* se ocjenj(je i st()anj ra$!ijenosti 3inancijsko& trFi1ta i s(sta!a ne.ankarski' 3inancijski' instit(cija.
I$*e=( 9B tran$icijski' $e*alja koje E0R> ocjenj(je 8r!atska je ;CCJ. i ;CCC. &odine $a($i*ala de!eto *jesto )re*a ost!areni* tran$icijski* re$(ltati*a. Jo1 (!ijek se is)red nas nala$e Ma=arska2 7oljska2 Oe1ka2 Estonija2 Slo!a"ka2 Slo!enija2 te it!a i at!ija. Od )o"etaka )ro!ed.e sta.ili$acijski' )ro&ra*a )a s!e do ;CCB. &odine2 )roces tran$icije (.r$ano se od!ijao ( s!i' d!adeset i 1est tran$icijski' $e*alja. Ve# ;CCJ. &odine $a)o"ela je sta&nacija i (s)ora!anje klj("ni' re3or*i2 koje traje s!e do danas. To doka$(je slika ;.

;:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Slika ;. Pr%#je=,a %+je,a 1000.
2,80 2,75 2,70 2,65 2,60 2,55 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 1994
I$!or: E0R> -;CCC/

#pje7a tra,zi+ij#k%g pr%+e#a ,a

z%rk

%2 26 ze1a"ja( 1003.C

1995

1996

1997

1998

1999

Ve#ina je )ro*atrani' $e*alja od ;CCG. do ;CCC. &odine ost!arila .itan na)redak ( sljede#i* )odr("ji*a: • )ri!ati$acije *ali' i srednji' )od($e#a -)rosjek ocjena $a s!e $e*lje H2B ( ;CCC. &odini2 8r!atska GQ/ • li.erali$acije tr&o!ine i )olitike de!i$ni' te"aje!a -)rosjek $e*alja H2G2 8r!atska G/ • li.erali$acije cijena -)rosje"na ocjena 92I $a s!e $e*lje koja je na toj ra$ini !e# "etiri &odine2 8r!atska H/ • )ri!ati$acije !eliki' ja!ni' )od($e#a -)rosjek $a s!e $e*lje 92I2 8r!atska 9/ i • re3or*e .ankarsko& s(sta!a -)rosjek $a s!e $e*lje 92<2 8r!atska H/. I dalje se !rlo nisko ocjenj(j( na)ori ( )roces( 3inancijsko& D)rod(.lji!anjaE odnosno ra$!oja trFi1ta 3inancijski' instr(*enata i ne.ankarski' 3inancijski' instit(cija. @ to* )odr("j( ( !e#ini $e*alja ne*a .itno& )o*aka ( odnos( na ;CCG &odin(2 sto&a je )osljednja )rosje"na ocjena i$ ;CCC. &odine i dalje na ra$ini 9 $a s!e $e*lje -8r!atska 9Q/. Relati!no (s)je1na )ro!ed.a )ri!ati$acije ( $e*lja*a2 )o)(t Oe1ke2 7oljske2 Estonije i Ma=arske2 (tjecala je $natno i na ra$!oj trFi1ta !rijednosnica ( ti* $e*lja*a2 te 3inancijsko& s(sta!a o)#enito. Na)(1tanje s(sta!a *e=(&eneracijske solidarnosti i )okretanje *iro!inske re3or*e ( Ma=arskoj i 7oljskoj2 s!akako #e )o&odo!ati nji'o!o* daljnje* 3inancijsko* )rod(.lji!anj( i st!aranj( $dra!i' te*elja $a ra$!oj 3inancijsko& s(sta!a.

Ve&i,a je tra,zi+ij#ki7 ze1a"ja 1006. g%2i,e *"a ,%v% tra,zi+ij#k% raz2%!"je k%je1 2%ta2a*,ji g"av,i +i"jevi C "i!era"iza+ija i #ta!i"iza+ija C #t paj 1je#t% ra2ika",iji1 1jera1a re#tr kt rira,ja ka% i ,ap%ri1a za %#tvare,je vi*i7 #t%pa ra#ta. K"j =,e p%#taj p%"itike #tr kt r,i7 pri"ag%2!i i raz"i=ite 1ikr%ek%,%1#ke p%"itike( 2%k je 1akr%ek%,%1#ki # #tav %2re8e,%j 1jeri za%kr 5e, i p%tre!,e # j%* #a1% 1a,je 2%ra2e. K"j =,a rije= p%#tajeD k%,k re,t,%#t. Tran$icijski s( )red!odnici !e# tada )o"eli
)od($i*ati konkretne korake $a (na)re=i!anje )olitike konk(rentnosti2 te (.r$ali )roces )ri!ati$acije !eliki' )od($e#a -ja!no* )on(do* i direktno* )rodajo* )reostali' drFa!ni' (djela ( ti* )od($e#i*a2 a(kcija*a2 i sl./2 o"ek(j(#i da #e no!a 3a$a )ri!ati$acije Dde)oliti$iratiE )od($e#a i )ri!(#i .rojne do*a#e i strane in!estitore. Ma=arska je )ri*jer $e*lje koja je ( ti* )ok(1aji*a daleko is)red ostali' tran$icijski' $e*alja. O!aka! sta! )o"inje ( 8r!atskoj ($i*ati *a'a tek konce* ;CCC. &odine.

;;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

8r!atska je ( )osljednji' deset &odina tran$icije dijelila s(d.in( s!i' ostali' tran$icijski' $e*alja2 a "injenica da s*o jedni od rijetki' koji s( isto!re*eno .ili )o&o=eni rato*2 dodatno je oteFala (!jete $a .rF( trFi1n( trans3or*acij(. No2 to ne *oFe .iti is)rika $a nedjelo!anje2 )asi!nost i i&noriranje trFi1ni' re3or*i. Zdra!i se te*elji $a rast ( ekono*ija*a )o)(t na1e ne &rade i$*i1ljanje* no!i' ne)ro!jereni' *odela2 licitiranje* sto)a*a rasta 0>7+a .e$ (te*eljenja ili )ak da!anje* socijalni' )ra!a koja nije *o&(#e 3inancirati. Zato je !rlo !aFno identi3icirati s!e one di*en$ije tran$icije ( koji*a 8r!atska do sada nije (s)jela ost!ariti &oto!o nikaka! ili !rlo sla. na)redak: • o1i* i$.oro* *odela )ri!ati$acije jedni* s( dijelo* st!orene t!rtke 4 kon&lo*erati2 s neod!ojeni* !lasni1t!o* od ()ra!ljanjaL kod nji' s( netrans)arentnost2 laka )ore$na e!a$ija (n(tar &r()e2 nedostatak )ritiska $a )ro*jeno*2 )oliti"ki (tjecaj2 *ono)olski ili k!a$i+*ono)olski )oloFaj2 ()ra!lja"ko ne$nanje2 a )onekad *oFda i "isti kri*inal2 do!eli do sta&nacije i .ankrota. 8r!atska kasni $a na)redni* tran$icijski* $e*lja*a ( )ro!ed.i jedne od klj("ni' tran$icijski' re3or*i2 re3or*e *iro!insko& s(sta!a. S!ako od(&o!la"enje i od&a=anje o!i' $na"ajni' )red(!jeta $a k!alitetniji ekono*ski rast )redsta!lja !eliki dr(1t!eni tro1ak. >r(&i klj("ni re3or*ski $a'!ati ( .rojni* se&*enti*a -$dra!st!o2 1kolst!o2 socijalna skr. i sli"no/2 tek s( ( $a"etk(. 8r!atski 3inancijski s(sta! i dalje je nedo!oljno D)ro)(stanE2 tj. ne )ostoji s(!re*eno trFi1te 3inancijski' instr(*enata i ne.ankarski' 3inancijski' instit(cija (skla=eno sa standardi*a ra$!ijeni' trFi1ni' ekono*ija2 "e*( .i *o&la )ridonijeti )ro!ed.a *iro!inske re3or*e. O!o )itanje je (sko )o!e$ano s koordinacijo* ( i$da!anj( !rijednosni' )a)ira 8N0+a i Ministarst!a 3inancija &lede ro"nosti. Za daljnji ra$!itak 3inancijsko& s(sta!a je n(Fna i (s)osta!a trans)arenti' i aF(rni' re&istara )okretne i ne)okretne i*o!ine. @ 8r!atskoj se do!oljno ne )ro*i"e i ne 1titi )olitika konk(rentnosti2 tj. )ostoje#i instit(cionalni ok!ir2 odnosno A&encija $a $a1tit( trFi1no& natjecanja )oliti"ki je i 3inancijski D)resla.aE ( odnos( na .rojne interesne sk()ine i lo.ije2 te $.o& to&a nedo!oljno ("inko!ita ( )ro*icanj( i $a1titi slo.odno& trFi1no& )rist()a. 7roces restr(kt(riranja )od($e#a je s(!i1e s)or. Taj )roces nije (!jeto!an $akonitosti*a trFi1ta2 a nee3ikasan i nedo!oljno o.ra$o!an *ana&e*ent dodatno oteFa!a (s)je1nost )rocesa restr(kt(riranja. 7roces )ri!ati$acije !eliki' )od($e#a !e# kasni $a ostali* tran$icijski* $e*lja*a2 )ose.ice kod in3rastr(kt(rni' )od($e#a2 i od!ija se .e$ jasno& konce)ta2 a ( !elikoj je *jeri (!jeto!an )ostoje#o* 3iskalno* nera!noteFo*. 7ra!ni s(sta! ( 8r!atskoj i dalje je ne("inko!it i ti*e ($ro"nik )ra!ne nesi&(rnosti ( $e*lji2 1to o.es'ra.r(je ( !elikoj *jeri in!estitore kako do*a#e tako i ino$e*ne.

• • •

• • •

Nosioci ekono*ske )olitike tre.ali .i )ostati s!jesni "injenice da se *oderno trFi1no &os)odarst!o &radi sa*o $reli* i odl("ni* akcija*a koji*a .i krajnji cilj tre.alo .iti )o!e#anje (k()no& .la&ostanja dr(1t!a. Kako 8r!atska !e# )o)rili"no kasni $a naj(s)je1niji*a ( )ro!ed.i tran$icije2 )rioritetni*

$adatko* ekono*ske )olitike tre.alo .i .iti 1to .rFe )okretanje i (s)je1no do!r1enje s!i' na!edeni' klj("ni' trFi1ni' re3or*i.

;9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Obilježja hrvatskog gospodarstva Osno!ni )oka$atelji *akroekono*sko& ok!ira Re)(.like 8r!atske ( ra$do.lj( ;CC;.+9::;. )rika$ani s( ( ta.lici H. Ta.lica H. O#,%v,i p%kazate"ji #ta,ja g%#p%2ar#tva Rep !"ike Hrvat#ke
Godina 0>72 tek(#e cijene2 *lrd kn Oso.na )otro1nja2 tek(#e cijene2*lrd kn In!esticije2 tek(#e cijene2 *lrd kn >rFa!na )otro1nja2 tek(#e cijene2 *lrd kn I$!o$ 2 tek(#e cijene2 *lrd kn @!o$2 tek(#e cijene2 *lrd kn 0>72 stalne cijene ;CC:2 *ilij(ni kn Indeks cijena na *alo2 lan"ani Indeks cijena na *alo2 ;CC<R;:: Te"aj 8RKS@S>-sredino* ra$do.lja/ Te"aj 8RKS>EM-sredino* ra$do.lja/ 0roj $a)osleni'2 ( :::2 &odi1nji )rosjek 7rosje"ne *jese"ne neto )la#e -tek(#e cijene2 kraje* ra$do.lja2 ( kn/ 7ri*arni no!ac2 *lrd kn No!"ana *asa2 M;2 *lrd kn @k()na lik!idna sredst!a2 MG2 *lrd kn 7rosje"na dne!na ka*ata na trFi1t( no!ca Za&re.2 ( N 7rosje"na ka*ata na $aj*o!e .e$ de!i$ne kla($(le2 ( N 7rosje"na ka*ata na de)o$ite .e$ de!i$ne kla($(le2 ( N Me=(narodne )ri"(!e 8N0+a2 ( *il. @S> Saldo tek(#e& ra"(na .ilance )la#anja2 ( *ilij(ni*a kn @k()ni !anjski d(&2 ( *il. @S> Tek(#i )ri'odi sredi1nje drFa!e2 *lrd kn Tek(#i ras'odi sredi1nje drFa!e2 *lrd kn @k()ni !i1akS*anjak sredi1nje drFa!e2 ( *ilij(ni*a kn @k()ni !i1akS*anjak (k()ne drFa!e2 ( *ilij(ni*a kn @n(tarnji d(& sredi1nje drFa!e2 *lrd kn Ino$e*ni d(& sredi1nje drFa!e2 *lrd kn I$!or: 8r!atska narodna .anka2 >rFa!ni $a!od $a statistik( :2<< :2<9 +J2< 9;I92H 9HH92C GHG2< ;BB2I :2I 99;2G ;C<2< J2C :29BG :2;J; ;JC2C CC2G H2<JJ 92;GC ;:HJ29 ;9<:2< ;CC;. :2GG; ;CC9. 92J; ;CCH. HC2:: ;CCG. IJ2GG GB2<J ;<2;C 9<2JG G:2:C G:2;< ;C:2H CJ2: CB2G <2CCB H2BC9 ;CC<. B:2GI ;J2H; H:2GB G:2B; <:2GJ 9:H2H ;:H2J ;::2: <29H: H2BGC ;CCB. BH2H: 9H2J< H:2B9 G<2:9 <<2GH 9;<2< ;:H2< ;:H2< <2GHG H2B;G ;CCJ. JJ2:H HG2C; H;2CJ <:29I J:2HH 9H:2H ;:G2: ;:J2B B2;<J H2<<B ;CCI. I92<G H92:< HB29B <<2G: BJ2IB 9H<2H ;:<2B ;;H2J B2HB9 H2B;C ;CCC. I92H: HH2H9 HI2<H <I2HG BI2CI 9HG2B ;:92J ;;J2G J2;;9 H2IJ< 9:::. C:2:: HH2:C G;2J: J:2IC JC2J< 9::;. CI2H: HJ2:: G:2BI JI2C< IC2;B

CI2HI ;:J2CI

;9H2I; ;HI2HC ;GH2<: ;<J2<; ;BI2CJ

9GH2; 9<G29I ;:I2H ;:92H: ;9J2; ;H:2:9 I29J< H2C:G I2HHC H2I;C

;GH92: ;9B;2: ;9HI2: ;9;;2: ;;CB2: ;;C<2: JG2G ;:JH29 ;BGB2: ;IIH2: 99;J2: 929< H2;H ;:2:B IB2C <C2: 9J2G G2J; B2BG ;J2BI ;J2I ;92G <2: B2JG I29G 9G2B9 9J29 992H B2; I2JJ ;;2HJ HB2J: ;:2G ;I2< G29

;;IJ2: ;:J;2G ;:<I2G ;:<H2H ;:<J2: 9<GG2: 9CH<2: H9B92: HGCC2: H<I92: ;:2H< ;H2JH <:2JG C2G ;G2; G2G C2C< ;H2<H <J2HG ;<2I ;B2; G2; ;:2H; ;H2IB <B2J: ;92J ;H2< G2H ;;2J; ;I2:H G2< ;:2< H2G ;J2I: 9H2J: 92J C2< 92I

JH2H9 ;:B2:J

B;B29 ;G:<2: ;IC<29 9H;G2:

9<HC2: 9I;<2B H:9<2: H<9G2I GJ:G29

G9CI2G <GB92B +JIJH2C +BH992I +;<;IG2C +C9HC29 +CC:B2H +HBB;2C +<B<C2: 9BHI I2HJ J2JG BJ2B H:9: 992JC 9:2HB <GH2C ;G;H 992IJ :2IH ;I2BJ :2J< HI:C 9J29C 9<2<: +J;<2G +IIH ;J2JG ;29I <H:I H:29G 9<2CH JG<9 HH2HC 9C2<I C<II G92:9 HG2II CIJ9 G:2:< HI2GI ;;::9 G;2<G GG29G ;;;IC GI2C; <92I9

+;HG2: +;;B:29 ;9<B2J +9<9H2H +B;:J2C +GH:C2; +GJJ ;J29I ;H2GI +;<IJ ;<2<G ;I29J II9 ;<2:< 9;2:< +9I:9 ;B2JB 9C2CI +JBCJ 9;2H< HI2BB +G:GG 9<2:: G;2G;

;H

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Slika 9. ADP Rep !"ike Hrvat#ke 100E.C2EE1.

#ta",i1 +ije,a1a 100E.

BDP Republike Hrvatske 1990-2001 u stalnim cijenama 1990
300 u milijunima kuna 280 260 240 220 200 180 160 199019911992199319941995199619971998199920002001 BDP u stalnim cijenama 1990*
I$!or: >rFa!ni $a!od $a statistik(

Slika 9. )oka$(je da 'r!atski 0>7 slijedi )(tanj( ti)i"n( $a tran$icijske ekono*ije2 od )o"etno& ekono*sko& slo*a ( )r!i* &odina*a tran$icije do o)ora!ka )roi$!odnje nakon (!o=enja sta.ili$acijsko& )ro&ra*a. Kao 1to je !e# ( )ret'odno* )o&la!lj( o.ja1njeno2 tak!o je kretanje )osljedica )ro)adanja nee3ikasne )roi$!odnje ( drFa!no* sektor(2 koja &(.i trFi1n( (trk( s k!alitetniji* strani* )roi$!odi*a2 te )okretanja no!e )roi$!odnje ( )ri!atno* sektor(2 koja nastoji )osti#i s!jetsk( ra$in( k!alitete. 7ad )roi$!odnje ( drFa!no* sektor( ($roko!ao je t$!. tran$icijsk( recesij( i )orast ne$a)oslenosti2 dok ja"anje )roi$!odnje )ri!atno& sektora )ridonosi )r!i* )o$iti!ni* sto)a*a rasta -0lanc'ard2 ;CCJ/.

7oljo)ri!reda i ri.arst!o s)eci3i"ne s( djelatnosti ( koji*a jo1 (!ijek )re!lada!a !isok (dio )roi$!odnje
$a !lastite )otre.e i indi!id(aln( )rodaj( na do*a#e* trFi1t(2 )a s( sto&a *anje i$loFene trFi1ni* 1oko!i*a. Sto&a je ra$(*lji!o da je ( )r!i* &odina*a tran$icije -do ;CCH./ )ad )oljo)ri!redne )roi$!odnje *anji ne&o ( ostali* djelatnosti*a. To je re$(ltiralo rasto* relati!no& (djela )oljo)ri!rede ( 0>7+(2 da .i se ( &odina*a inten$i!nije& rasta (k()ne ekono*ske akti!nosti taj (dio s!e !i1e s*anji!ao.

Ind(strijska )roi$!odnja i &ra=e!inarst!o do ;CCH. &odine kre#( se )rili"no (skla=eno s kretanje*
)rosjeka (k()no& &os)odarst!a2 $adrFa!aj(#i )ri.liFno isti (dio ( 0>7+( kao i ;CC:. &odine. S o.$iro* na snaFn( ekono*sk( kontrakcij( od ;CC:.+;CCH.2 to $na"i da je do1lo i do .itnije& s*anjenja o.(j*a )roi$!odnje ( ind(striji i &ra=e!inarst!(. Ra$lo$i tak!o* kretanj( ind(strijske )roi$!odnje i &ra=e!inske djelatnosti s( )o$nati: &(.itak dotad $na"ajni' trFi1ta s )odr("ja .i!1e J(&osla!ije2 )ostojanje stalne ratne o)asnosti2 )o"etak )rocesa li.erali$acije cijena2 $ao1tra!anje konk(rencije2 te (s)oren )roces restr(kt(riranja )od($e#a ( drFa!no* !lasni1t!(. 7o"etak )ro&ra*a o.no!e2 )o"etak $natnije& rasta oso.ne )otro1nje i (k()ne do*a#e )otraFnje donijelo je o)ora!ak djelatnosti &ra=e!inarst!a i ind(strijskoj )roi$!odnji2 oso.ito nakon !ojno+redarst!eni' akcija D0ljesakE i DOl(jaE ;CC<. &odine.

;G

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica G. Str kt ra ADPCa p% 2je"at,%#ti1a( tek &e +ije,e
Godina 7oljo)ri!reda2 lo! i 1(*arst!o Ri.arst!o R(darst!o i !a=enje 7rera=i!a"ka ind(strija Gra=e!inarst!o Tr&o!ina na !eliko i *alo 8oteli i restorani 7rije!o$2 skladi1tenje i !e$e 7oslo!ne (sl(&e2 )oslo!anje nekretnina*a Ja!na ()ra!a i o.rana2 o.!e$no socijalno osi&(ranje O.ra$o!anje Zdra!st!ena $a1tita i socijalna skr. Ostale djelatnosti 0>7 -trFi1ne cijene/ I$!or: >rFa!ni $a!od $a statistik( ;CC<. I2H :29 :29 ;C2< G2J C2J 929 J2C I2B J29 92C 92J 9<2C ;:: ;CCB. I29 :29 :29 ;I29 <2< ;:2H 92G J2G I2J J2B H29 H2H 9G2I ;:: ;CCJ. J2B :29 :2< ;I2G B2: ;:2< 92B J2H I2B J2J H2; H2B 9H2C ;:: ;CCI. J2I :2; :2G 9:2B <2B ;:2: 92B J2J I2I I2B H2< H2C 9:2G ;:: ;CCC. J2C :2; :2G 9;29 <2B ;:2: 92G J2G C2: C2: H2B G2; ;C2J ;:: 9:::. J2C :2; :2< 9;2I G2C ;:2G 92J I2: I2J C2: H2B G2: ;I2G ;:: 9::;. J2I :2; :2J 9;2I G2I ;;2G 92C I2C I2C I2: H2H H2B ;J2I ;::

>o ;CCH. &odine )ro*et i tr&o!ina2 a )ose.no (&ostiteljst!o i t(ri$a* doFi!lja!aj( relati!no !e#i )ad od )rosjeka &os)odarst!a $.o& ratni' okolnosti. Od ;CCG. nadalje o!e (sl(Fne djelatnosti2 a )ose.no sektor tr&o!ine2 )o"inj( ost!ari!ati !rlo !isoke sto)e rasta. Makroekono*ska sta.ili$acija i kori1tenje te"aja kao sidra2 de3iniralo je (!jete )oslo!anja $a (!o$nike. >odaj(#i to*e )restanak ne)osredne ratne o)asnosti i )orast realni' )la#a ( &os)odarst!(2 ($ o.ilnij( )on(d( )otro1a"ki' kredita2 dola$i do o)ora!ka i daljnje& )o!e#anja do*a#e )otraFnje.

Ja!ne (sl(&e2 koje o.('!a#aj( djelatnosti o.ra$o!anja2 $dra!st!a i ja!ne ()ra!e s*anj(j( s!oj (dio do ;CCH. &odine2 1to je .io )reteFno re$(ltat s*anji!anja realni' neto )la#a koje "ine naj!e#i dio dodane !rijednosti ( to* sektor(. Me=(ti*2 o!a sta!ka sadrFi ra$li"ite djelatnosti s ra$li"iti* )red$nako* kretanja. Neke akti!nosti2 )ri*jerice o.rana2 ( )ro*atrano* ra$do.lj( $natno s( )o!e#ale s!oj (dio2 dok je !e#ina ostali' ja!ni' (sl(&a realno )adala )o *anji* sto)a*a od )ada (k()no& realno& 0>7+ a. Nakon ;CCH. &odine s!e do danas sektor ja!ne ()ra!e raste2 a ra$lo$i tak!e eks)an$ije s( d!ojaki: )o!e#anje (k()ne ra$ine (sl(&a koje se o&leda ( )o!e#anj( .roja $a)osleni'2 no ( daleko !e#oj *jeri ra$lo& je $na"ajno )o!e#anje realni' )ri*anja $a)osleni' ( to* sektor(. 7re*da je cilj )orasta )la#a ( ja!no* sektor( ( )o"etk( .io dosti#i )la#e ( ostali* dijelo!i*a &os)odarst!a2 (.r$o se )oka$alo da s( )rosje"ne )la#e ( drFa!no* sektor( narasle i$nad )rosjeka &os)odarst!a.
Od ;CCG. &odine raste akti!nost i ( ostali* (sl(Fni* djelatnosti*a2 )ose.no oni*a koje se .a!e ra$ni* )oslo!ni* (sl(&a*a. Rije" je dijel( &os)odarst!a ( koje* s( naj.rFe st!arana *ala )ri!atna )od($e#a. Taj dio &os)odarst!a je djelo*i"no a)sor.irao !i1ak radne sna&e i$ ostali' djelatnosti i to )rije s!e&a radne sna&e s !i1o* str("no* s)re*o*. To je isto!re*eno $na"ilo da se k!ali3ikacijska str(kt(ra ne$a)osleni' )rija!ljeni' kod 8r!atsko& $a!oda $a $a)o1lja!anje kontin(irano )o&or1a!ala2 )otenciraj(#i tako )ro.le* d(&otrajne ne$a)oslenosti. I$ Ta.lice H. !idlji!o je da rast 0>7+a ( ra$do.lj( ;CCG.+;CCC. )roi$la$i )rije s!e&a i$ oFi!lja!anja do*a#e )otraFnje -rekonstr(kcija i o.no!a s jedne2 te kreditna eks)an$ija i rast oso.ne )otro1nje s dr(&e strane/2 te !e#e& st()nja iskori1tenja )ostoje#i' ka)aciteta. Z.o& lako#e (s)ored.e s kretanji*a ( dr(&i* tran$icijski* $e*lja*a i E@ $e*lja*a2 te dono1enja od&o!araj(#i' $aklj("aka2 )rika$ane s( ( ta.lici <. &la!ne ko*)onente a&re&atne )otraFnje ti' $e*alja. O k!aliteti i str(kt(ri sa*e oso.ne )otro1nje ( 8r!atskoj s!jedo"e )odaci ( ta.lici B koji s( i$ra"(nati )o )aritet( k()o!ne *o#i -777/ $.o& o.jekti!nije (s)ored.e.

;<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica <. G"av,e k%1p%,e,te agregat,e p%tra5,je
Ze*lja A(strija 0el&ija Oe1ka >anska 5inska Ma=arska Irska I$rael Ni$o$e*ska No!i Zeland 7ort(&al Sin&a)(r Slo!enija ,!icarska 7rosjek EM@ 8r!atska Ja!na )otro1nja -N 0>7+a/ ;C ;G ;C 9< 9; ;: ;H H: ;G ;< ;C ;: 9; ;G ;I 9B 0r(to in!esticije -N 0>7+a/ 9< ;I H: 9; ;J H; 9: 9: 9: 9; 9B HG 9< 9: ;C 9H I$!o$ ro.a i (sl(&a -N 0>7+a/ G9 JH B: HB G: <: I: 9J <B 9C H; ;<H <J G: H9 G: @!o$ ro.a i (sl(&a -N 0>7+a/ GH BI B; HH H; <9 B9 9H GC 9I G: ;H< <I H< 9C GC 0r(to 1tednja -N 0>7+a/ 9< 99 9C 9G 9B 9I HJ 99 9J 9; ;J <; 9G 9< 9H ;G

I$!or: ?orld 0ank2 ?orld >e!elo)*ent Indicators 9:::.L )odaci se odnose na ;CCI. &odin(.

;B

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica B. Str kt ra %#%!,e p%tr%*,je
Ze*lja Odje#a2 o.(#a -N )otro1nje 777/ < C J I I ;9 ;; ;H B H I J B C < Gori!o i ener&ija Zdra!st!. $a1. -N )otro1nje -N )otro1nje 777/ 777/ ;; H J ;; 9< ;I ;; ;B ;H C GI < 9G ;G C H; < < ;H ;G < J H H B H I B G 9 O.ra$o!anje Trans)ort i Ostala )otro1nja -N )otro1nje ko*(nikacije -N -N )otro1nje 777/ )otro1nje 777/ 777/ C ;9 9C ; ;9 ;J ;< 9: J B ;H 9 ;C ;G ;B ;I H < B < J I I H I J ;; C ;; I 9 9J GH ;: ;B 9; 9H ;B G9 ;G H9 H ;< HI J

A(strija 0el&ija Oe1ka >anska 5inska Ma=arska Irska I$rael Ni$o$e*ska No!i Zeland 7ort(&al Sin&a)(r Slo!enija ,!icarska 8r!atska

I$!or: ?orld 0ank2 ?orld >e!elo)*ent Indicators 9:::.L )odaci se odnose na ;CCI. &odin(.

Od ;CCG. &odine oso.na )otro1nja raste )o d!o$na*enkasti* sto)a*a2 1to je dose&lo !r'(nac ;CCJ. &odine kad je realno )orasla &oto!o 9:N. Znatno .rFi rast oso.ne )otro1nje od rasta 0>7+a re$(ltirao je )orasto* nje$ina (djela ( 0>7 s <HN i$ ;CCG. &odine na &oto!o B:N ;CCJ. &odine. O!ako snaFan rast oso.ne )otro1nje )roi$la$i i$ $na"ajno& rasta realni' oso.ni' do'odaka2 kao i i$ o.ilne )on(de .ankarski' i )otro1a"ki' kredita -oso.ito ;CCJ. &odine/. Niske ra$ine neto )ri*anja ( ratno* ra$do.lj( (tjecale s( na starenje i s*anji!anje koli"ine trajni' )otro1ni' do.ara kod sektora k(#anst!a. 7restanko* rata )otro1a"ki .oo* se $.o& neod&o!araj(#e str(kt(re do*a#e )on(de do.ri* dijelo* )renio na )o!e#anje )otraFnje $a (!o$no* ro.o* 1to je $natno )rod(.ilo de3icit !anjskotr&o!inske ra$*jene. I$ str(kt(re oso.ne )otro1nje )re*a )aritet( k()o!ne *o#i *oFe se !idjeti kako 8r!atska i*a str(kt(r( relati!no siro*a1niji' $e*alja2 jer se !elik (dio )otro1nje odnosi na te*eljne 3i$iolo1ke )otre.e2 'ran(2 &ori!o i ener&ij( te odje#( i o.(#(.

5inalna )otro1nja sektora drFa!e2 ( (s)ored.i s ostali* e(ro)ski* i tran$icijski* $e*lja*a2 $adrFa!a !isok( ra$in( $a ra$do.lje ;CCG.+;CCC.2 dostiF(#i 9JN 0>7+a. Kad se 3inalnoj )otro1nji drFa!e )ri.roje ostali ras'odi sredi1nje drFa!e te ras'odi i$!an)rora"(nski' 3ondo!a2 (dio ja!no& sektora )enje se na &oto!o <:N 0>7+a. @$ !e# naslije=en( !isok( ra$in( drFa!ne )otro1nje i$ )ro1lo& s(sta!a2 na )orast to& (djela ( 0>7+( (tjecala je i )otre.a $a o.rano* $e*lje. Nakon ;CC<. &odine (dio drFa!ne )otro1nje o)ada2 s i$ni*ko* ;CCI. &odine kada se )o!e#anje )ore$ni' )ri'oda odra$ilo i na )orast drFa!ni' ras'oda. Me=(ti*2 (k()ni i$daci drFa!e2 s( s!e do konca ;CCC. &odine inten$i!no rasli2 a odre=eni $aokret ( 3iskalnoj )olitici ( )o$iti!no* s*jer( $a)o"inje s 9:::. &odino*.
@dio i$!o$a ro.a i (sl(&a ( 0>7+( ( )osljednji' je 1est &odina i$nosio G9N2 dok je istodo.no (dio (!o$a ro.a i (sl(&a $a isto ra$do.lje .io <:N.

;J

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica J. ?zv%z( v%z i %tv%re,%#t :1"r2 k,;
Godina I$!o$ ro.a i (sl(&a -E/ N0>7+a @!o$ ro.a i (sl(&a -@/ N0>7+a Ot!orenost -EQ@/S9 ( N 0>7+a *e*o: 0>7 ;CCG. G:2:C GBN G:2;< GBN GBN IJ2GG ;CC<. G:2B; G;N <:2GJ <;N GBN CI2HI ;CCB. G<2:9 G9N <<2GH <;N GJN ;:J2CI ;CCJ. <:29H G;N J:2HH <JN GCN ;9H2I; ;CCI. <<2G: G:N BJ2IB GCN G<N ;HI2HC ;CCC. <I2HG G;N BI2CI GIN G<N ;GH2<: 9:::. J:2IC G<N JC2J< <;N GIN ;<J2<: 9::;. JI2C< GJN IC2;B <HN <:N ;BI2CJ 7rosjek <G2CG GHN B<29J <;N GJN

I$!or: 8r!atska narodna .anka i >rFa!ni $a!od $a statistik(

7re*a (djel( !anjske tr&o!ine -.r(to toko!a ro.a i (sl(&a/ ( 0>7+( od GJN ( $adnji' osa* &odina2 kao jednoj od *jera ot!orenosti $e*lje2 8r!atska se jo1 (!ijek ne *oFe (.rojiti ( sk()in( ot!oreniji' ekono*ija. Vode#e tran$icijske $e*lje i )ojedine *ale ot!orene $e*lje E(ro)ske (nije i*aj( sljede#e (djele ot!orenosti: Slo!enija <IN2 Oe1ka B:N2 Ma=arska <;N2 Irska J;N2 0el&ija J:N. 7re*a )odaci*a >ZS+a o str(kt(ri i$!o$a i (!o$a ro.a )re*a $e*lji )odrijetla i $e*lji odredi1ta2 $e*lje E(ro)e s(djel(j( s I:+C:N2 od "e&a $e*lje E@ oko J:N2 a naj!aFniji )artneri: Italija2 Nje*a"ka2 A(strija i Slo!enija s (djelo* <:+B:N. Kontin(irano rast(#i (dio (!o$a ( .r(to do*a#e* )roi$!od( i sta&niranje i$!o$a i nje&o!o& (djela ( 0>7+ (2 ra$lo& s( )orasta de3icita na tek(#e* ra"(n( )latne .ilance koji je ;CCJ. &odine dose&ao ra$in( od &oto!o ;9N 0>7+a. Iako de3icit ( ;CCI.2 a naro"ito ( ;CCC. &odini o)ada2 ra$ina de3icita .ilance )la#anja jo1 je (!ijek !rlo !isoka2 te se ( d(Fe* rok(2 ($ $adrFa!anje )ostoje#i' tendencija2 *oFe )oka$ati kao neodrFi!a2 do!ode#i ( )itanje sta.ilnost cijelo& &os)odarsko& s(sta!a. @ (sl(Fno* sektor(2 oso.ito t(ri$*( i trans)ort(2 8r!atska ost!ar(je $natan s(3icit2 1to je redo!ito )o)ra!ljalo (k()n( .ilanc( ro.a i (sl(&a. >o'oci nis( .ili )ose.no .itna sta!ka ( .ilanci )la#anja R82 ali $.o& ot)late d(&a2 )ostaj( s!e !aFniji s ;CCC. &odino*. >(&o&odi1nji !isoki de3icit )latne .ilance (tjecao je na )orast !anjsko&a d(&a2 koji kraje* 9::;. &odine i$nosi ;; *ilijardi @S> ili oko <:N 0>7+a ili )ak &oto!o 9::: @S> )o &la!i stano!nika2 1to jo1 (!ijek nije2 ali .i *o&lo )ostati .itno o&rani"enje daljnje* ekono*sko* rast(. 0r$ina $at!aranja de3icita )latne .ilance i *o&(#nost sta.ili$iranja stanja !anjsko& d(&a o!ise )onaj)rije o *o&(#nosti*a eks)an$ije i$!o$a i )ri!la"enj( direktni' strani' in!esticija. Taka! je odnos i$!o$a i (!o$a str(kt(rne nara!i i )oja!lj(je se $.o& to&a 1to do*a#a 1tednja nije do!oljna $a 3inanciranje in!esticija2 kao i $.o& )re3erencija na1i' )otro1a"a koji s( !e# )o"etko* tran$icije i*ali 3or*iran (k(s $a ro.( sa $a)ada. Rast !anjsko&a de3icita nije $a)o"eo sta.ili$acijo* realno&a te"aja ( listo)ad( ;CCH.2 !e# eks)an$ijo* )otro1nje koja je $a)o"ela ;CC<. Realni je te"aj a)recirao i de)recirao ( )roteklo* ra$do.lj(2 a da se i$!o$ )rito* nije .itno *ijenjao. @!o$ je ( isto !rije*e snaFno !arirao )od (tjecaje* )otraFnje2 nee3ikasnosti ( sektor( tr&o!ine -*ono)oli koji ($rok(j( )re!isoke cijene/ i dr(&i' str(kt(rni' ra$lika i$*e=( do*a#e& i s!jetsko& trFi1ta. 7itanje )recijenjene k(ne ( to* kontekst( nije ne!aFno2 ali $a )rakti"no !o=enje ekono*ske )olitike2 ono je ne)otre.no )itanje. Jer2 te"aj se 3or*ira na trFi1t(2 a to $na"i da se on kre#e )od do*inantni* (tjecaje* 3iskalne )olitike -$ad(Fi!anje drFa!e ( ino$e*st!(/2 ne)red!i=eni' 1oko!a -)ro*jene si&(rnosni' ri$ika koje 3(nda*entalno (tje"( na t(ri$a*/2 in!esticijske akti!nosti -o"eki!anja i ot!orenost te s)re*nost strani' (la&a"a/2 re)atrijacijo* ka)itala i$ ino$e*st!a. Ti s( st!arni (tjecaji toliko jaki2 da i' nijedna jedina drFa!na inter!encija2 )a ni *onetarna )olitika koja ( na1i* (!jeti*a i*a !rlo o&rani"en *ane!arski )rostor2 ne *oFe trajno nad!ladati. Sto&a

sta.ilan *akroekono*ski ok!ir ostaje i dalje jedna od klj("ni' odrednica ( )roces( ja"anja konk(rentske )o$icije &os)odarst!a. Nacionalna 1tednja2 kao ra$lika i$*e=( .r(to ras)oloFi!o& nacionalno& do'otka i 3inalne )otro1nje -oso.ne i drFa!ne/2 nala$i se na niskoj ra$ini od oko ;GN 0>7+a ;CCI. &odine2 odnosno ;BN ( ;CCC. &odini2 dok )rosjek $a $e*lje E@ i$nosi oko 9:N 0>7+a. S o.$iro* na to da #e ( sljede#e* ra$do.lj(

;I

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

s!akako tre.ati )oticati in!esticije i to )rije s!e&a one ( i$!o$no* sektor(2 )o!e#anje sto)e nacionalne 1tednje .it #e neo)'odno radi $at!aranja de3icita )latne .ilance. 7orast 1tednje *o&ao .i )rije s!e&a )ote#i i$ sektora k(#ansta!a2 kao i i$ (1teda ( restr(kt(riranj( sektora )od($e#a2 )ose.ice !eliki' ja!ni' )od($e#a. Tak!a niska do*a#a 1tednja ne o*o&(#(je 3inanciranje in!esticija i$ do*a#i' i$!ora.

0r(to in!esticije ( 3iksni ka)ital ( ra$do.lj( ;CCG.+9:::. ( Re)(.lici 8r!atskoj rast( s oko ;9 na oko H:
*ilijardi k(na -oko 9HN 0>7+a/ da .i ( 9::;. ost!arile !e#i )orast na oko HJ *ilijardi k(na. 7re*da (k()na ra$ina in!esticija i nije ne$ado!olja!aj(#a2 to se ne *oFe re#i i $a nji'o!( str(kt(r(. 7re*a te'ni"koj str(kt(ri in!esticija $natan (dio i*aj( &ra=e!inski rado!i -<B2GN/ $a koje je )o$nato da i*aj( d(& rok )o!rata i ni$ak *(lti)likati!ni ("inak dok nedostaj( in!esticije ( no!( o)re*( i D&reen3ieldE (la&anja. @$ (o.i"ajeni &rani"ni ka)italni koe3icijent -neto in!esticijeS)ro*jena 0>7/2 ta !isina neto in!esticija *oFe &enerirati sa*o *ini*alne sto)e rasta. O!dje tre.a na&lasiti da s( .rojni teorijski i e*)irijski rado!i doka$ali da s( ()ra!o in!esticije jedan od klj("ni' &eneratora .rFe& ekono*sko& rasta i $a)o1lja!anja. Sto&a je te1ko o"eki!ati da #e ( .(d(#nosti na1e &os)odarst!o *o#i osi&(rati .rFi rast ($ $ate"en( ra$in( .r(to in!esticija ( 3iksni ka)ital. Nerealno je2 osi* to&a2 o"eki!ati da .i .(d(#i rast 0>7+a *o&ao )roi$i#i i$ .olje& kori1tenja )ostoje#i' ka)aciteta2 .(d(#i da s( oni ( !elikoj *jeri a*orti$irani i .e$ dodatno& in!estiranja nes)oso.ni da $ado!olje !isoke $a'tje!e s!jetsko& trFi1ta. ,to se )ak direktni' strani' in!esticija -5>I/ ti"e2 do!oljno je sa*o s)o*en(ti da je ( ra$do.lj( ;CIC+9:::. (k()na ra$ina direktni' strani' in!esticija ( 8r!atskoj i$nosila HGC @S> )o &la!i stano!nika2 dok s( ( isto* ra$do.lj( !ode#e tran$icijske $e*lje ost!ari!ale sljede#e i$nose direktni' strani' (la&anja )o &la!i stano!nika: Ma=arska ;B<9 @S>2 Oe1ka CBI @S>2 Estonija CGJ @S>2 at!ija BHG @S>2 Slo!enija <CB @S>2 it!a G99 @S>2 te 7oljska HIC @S>. 7ose.an )ro.le* 'r!atsko&a &os)odarst!a danas )redsta!lja !isoka sto)a ne$a)oslenosti. @$ ekono*ski slo* i realni )ad 0>7+a2 koji je doFi!jela s!aka tran$icijska ekono*ija2 8r!atska je .ila $a'!a#ena rato* )roFi!lja!aj(#i &oto!o )eto&odi1nj( ok()acij( tre#ine s!o& teritorija. @ )o"etk( tran$icije )re!lada!a skri!ena ne$a)oslenost koja je )re*a neki* istraFi!anji*a toliko !isoka da je &oto!o s!aki "et!rti $a)osleni "o!jek ( odnos( na stanje te'nolo&ije i )otre.e $a rado* !i1ak. @ )r!i* &odina*a tran$icije osjetne s( )ro*jene (djela $a)oslenosti )ojedini' &rana ( (k()noj $a)oslenosti -str(kt(rne )ro*jene/2 koje s( od ;CC:. do ;CC<. .ile "ak tri do "etiri )(ta !e#e od )ro*jena koje s( $a.iljeFene do )o"etka C:+i'. Tak!o kretanje re$(ltat je )rije s!e&a tran$icije koja je do ;CCG. i*ala i$ra$ito recesijsko o.iljeFje2 ali i )ostojanja ne)osredne ratne o)asnosti. Sljede#a ta.lica )r(Fa (!id ( kretanje ne$a)oslenosti ( 8r!atskoj od ;CCB. &odine do 9::;. &odine.

Ta.lica I. Kreta,je #t%pe ,ezap%#"e,%#ti
@dio ( akti!no* stano!ni1t!( T Godina Sto)a re&istrirane ne$a)oslenosti2 N Sto)a anketne ne$a)oslenosti2 N I$!or: >ZS R8 ;CCB. ;<.J ;:.:

Hrvat#k%j %2 1006.C2EE1. g%2i,e
;CCJ. ;B.J C.C ;CCI. ;J.B ;;.G ;CCC. ;C.; ;H.B 9:::. 9;.; ;B.; 9::;. 99.9 ;<.H

Vrlo inten$i!an )orast sto)e ne$a)oslenosti ( to* ra$do.lj( re&istriran je na o.a rele!antna na"ina: i re&istracijo* 8r!atsko& $a!oda $a $a)o1lja!anje2 i )re*a anketi o radnoj sna$i )o I O *etodolo&iji. Kolike je ra$*jere )o)ri*ilo stanje ne$a)oslenosti ( 8r!atskoj danas naj.olje s!jedo"i sljede#a slika:

;C

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Slika H. St%pa ,ezap%#"e,%#ti

Hrvat#k%j i ,eki1 tra,zi+ij#ki1 ze1"ja1a( 2EEE. g%2i,e

Stopa nezaposlenosti u 2000. godini, %
Hrvatska Bugarska Slovačka Poljska Litva Slovenija Letonija Mađarska Rumunjska Češka Estonija 0 5 10 15 20 25

I$!or: OE6> Main Econo*ic Indicators and co(ntriesU statistical o33ices2 re&istrirana sto)a ne$a)oslenosti.

Iako se 8r!atska ( )o"eci*a tran$icije *o&la s!rstati *e=( (s)je1nije $e*lje )o .rojni* *jerlji!i* )ara*etri*a2 o!a je s!eo.('!atna anali$a stanja ( &os)odarst!( te ocjena dosada1nje& tran$icijsko& tijeka )oka$ala da se s(o"a!a*o s .rojni* ot!oreni* )ro.le*i*a i ne&ati!ni* tendencija*a i$ )ro1losti. 7or(ke koje )roi$la$e i$ o!o& )o&la!lja sl(Fe kao )(toka$ ( )osta!ljanj( *akroekono*sko& ok!ira ( ra$radi )rijedlo&a ekono*ski' )olitika ( ok!ir( o!e Strate&ije. Valja .iti s!jestan jedne !aFne "injenice. Nai*e2 i$!jesno je da #e 8r!atska jo1 d(Fi ni$ &odina ostati i$!an &ranica E(ro)ske (nije. 7r!i i dr(&i !al inte&racija $asi&(rno #e )ro#i .e$ 8r!atske2 "i*e #e ( 8r!atskoj dodatno osla.iti )ritisci2 a ti*e i )oticaj $a instit(cionalno* i ra$!ojno* kon!er&encijo* )re*a ra$!ijeni* ekono*ija*a. 0e$ to&a )ritiska ostaje*o sa*i sa s!oji* )rednosti*a i *ana*a2 ( "e*( )rijeti o.jekti!na o)asnost da nas one2 )o)(t sidra2 $adrFe na *jest( na koje* se !e# !i1e od )ola stolje#a nala$i*o. @.r$anje tran$icijsko& )rocesa i )ro!ed.a re3or*i jedini s( rece)t $a ra!no)ra!ne )re&o!ore o .(d(#e* )oloFaj( 8r!atske ( e(ro)skoj $ajednici.

9:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

KO>@EP@?JA ? STRATEFK? @?LJEV? RA4V?TKA REPUAL?KE HRVATSKE

G"av,e p%r ke

Konce)cija ra$!oja Re)(.like 8r!atske tre.a se te*eljiti na i$&radnji ot!oreno&2 i$!o$no orijentirano& &os)odarst!a2 s 3leksi.ilni* trFi1te* rada2 ("inko!iti* s(sta!o* socijalne $a1tite2 ($ isto!re*en( i$&radnj( trans)arentno& trFi1no& i instit(cionalno& ok!ira2 te $adrFa!anje sta.ilno& *akroekono*sko& ok!ira i ja"anje s!i' oni' ele*enata koji st!araj( )od($etni"k( kli*(2 a ti*e i konk(rentnost ( *e=(narodni* ra$*jeri*a Ekono*ski ra$!itak je !i1edi*en$ionalan 3eno*en. 7ored &os)odarsko& rasta -k!antitati!ni as)ekt/ ( se.i sadrFa!a i .rojne dr(&e 3eno*ene -k!alitati!ne/2 *e=( koji*a )onaj)rije odrFi!ost -$a1tita okoli1a/ i )odi$anje k!alitete Fi!ota s!i' &ra=ana -si&(rnost2 dost()nost ekono*ski' do.ara2 $a1tit( socijalno (&roFeni'2 socio+k(lt(rni ra$!itak i sli"no/ Ve#e* )rosje"no* rast( )ridonosi !e#i (dio in!esticija ( realno* 0>7+( -.ilo i$ do*a#e ili ino$e*ne 1tednje .ilo )(te* 5>I+a/2 niFi (dio ja!ne )otro1nje ( 0>7+(2 !e#a )o"etna ra$ina .la&ostanja -)aritet k()o!ne *o#i sli"niji najra$!ijeniji* $e*lja*a 4 SA>+(/2 ekono*ska sta.ilnost i konk(rentnost trFi1ta -sta.ilnost cijena i te"aja 4 niFa in3lacija/2 !e#a ot!orenost )ri!rede2 !e#a k!aliteta lj(dsko& ka)itala -*jereno )rosje"ni* &odina*a 1kolo!anja stano!ni1t!a/2 te .olje 3(nkcioniranje D)ra!ne drFa!eE i !e#a )oliti"ka sta.ilnost -!e#e &ra=anske i )oliti"ke slo.ode2 kao i *anji .roj )oliti"ki' )re!iranja/ Odl("nost )oliti"ko& !odst!a i )redanost ekono*ski* re3or*a*a i )ro*icanj( nacionalne konk(rentnosti se )oka$(je kao $na"ajna odrednica (s)je'a )ojedini' $e*alja. 7odi$anje nacionalne konk(rentnosti i rast &os)odarst!a je d(& )roces i traFi odl("nost2 str)ljenje i )redanost d(&i ni$ &odina2 jer ne*a (s)je'a )reko no#i. Kratkoro"ne *ani)(lacije s &os)odarski* s(sta!o* )o)(t de!al!acija2 )o)(listi"ki' *jera ili neracionalni' odl(ka drFa!e o ka)italni* )rojekti*a *o&( sa*o (daljiti 'r!atsko &os)odarst!o od )(tanje d(&oro"no odrFi!o& i )ro)(l$i!no&.

Ekono*ski ra$!itak je !i1edi*en$ionalan 3eno*en. 7ored sa*o& &os)odarsko& rasta -k!antitati!ni as)ekt/ ( se.i sadrFa!a i .rojne dr(&e 3eno*ene k!alitati!ne nara!i. Me=( nji*a s( )onaj)rije odrFi!ost -$a1tita okoli1a/ i )odi$anje k!alitete Fi!ota s!i' &ra=ana -si&(rnost2 dost()nost ekono*ski' do.ara2 $a1tit( socijalno (&roFeni'2 socio+k(lt(rni ra$!itak i sli"no/. @ o!o* dijel( se )ri*arno .a!i*o )ro.le*o* ekono*sko& rasta2 dok s( 3eno*eni $a1tite okoli1a i )odi$anja k!alitete Fi!ota o.ra=eni ( ok!ir( dr(&i' )arcijalni' st(dija. Ekono*ske st(dije o rast( i ra$!oj( do sada s( e*)irijski )ro)iti!ale i *no1t!o "i*.enika koji (tje"( -)o$iti!no ili ne&ati!no/ na rast i ra$!oj. Me=( ti* st(dija*a ra$d!ajaj( se d!ije !elike sk()ine: neoklasi"na koja )ok(1a!a na#i ($roke rasta i ra$!oja ( )orast( in)(ta: rada -koli"ine i k!alitete rada+$nanje/2 ka)itala -koli"ine i k!alitete ka)itala/ te te'ni"ko& na)retka i nje&o!e di3($ije -in3or*acija/ ( &os)odarst!(2 i$ "e&a )roi$la$i da se rast *oFe ekono*ski* )olitika*a )otakn(ti sa*o ako one djel(j( na )o!e#anje koli"ine2 k!alitete i *o.ilnosti rada2 ka)itala2 te i$&radnjo* instit(cionalno& ok!ira koji osi&(ra!a .rF( di3($ij( te'ni"ko& na)retka ( &os)odarst!(L i inter!encionisti"ka koja t!rdi da se odre=eni* *akroekono*ski* )olitika*a -carinska2 te"ajna2 )olitika cijena/ *oFe )otakn(ti rast i ra$!itak2 a odre=eni* *ikroekono*ski* )olitika*a -ind(strijsko* )olitiko* i )oticanje* odre=eni' sektora/ ost!ariti )o!oljn( str(kt(r( )ri!rede. St(dije rasta stotinjak $e*alja ( trideseto&odi1nje* ra$do.lj(2 od ;CB:+i' do kraja ;CI:+i' )oka$(j( stili$irane "injenice rasta $e*alja.

9;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica C. Sti"izira,e =i,je,i+e ra#ta %2 106ECi7 2% kraja 10GECi7 7ri!rede s !isoko* sto)o* rasta H2I< 992HG ;B2CB BI2JH I29B ;G29C <92GI <2IH H2GH H2HC :2;G 7ri!rede s nisko* sto)o* rasta ;2G9 ;<2C9 ;J2J9 <I2C< 9J2H< H;2IC H;2BB G2BG H2CI G2; :299

7rosj. &od. sto)a rasta realno& 0>7)c -N/ @dio in!esticija ( realno* 0>7 -N/ @dio ja!ne )otro1nje ( 0>7 -N/ Indeksi )ariteta k()o!ne *o#i -SA>R;::/ 7re*ija na Ucrno* de!i$no* trFi1t( -N/ 7rosj. Sto)a in3lacije -N/ Ot!orenost $e*lje2 -I$!o$Q@!o$/S0>7 7rosje"ne &odine 1kolo!anja stano!n. Indeks &ra=anski' slo.oda -;Rnaj!i1iLJRnajniFi/ Indeks )oliti"ki' slo.oda -;Rnaj!i1iLJRnajniFi/ 7rosj. .roj )re!rata i drFa!ni' (dara &odi1nje

Ra$do.lje ;CB:.+I<.2 odnosno ;CB:.+II.L Oko ;:: $e*alja2 s !isoko* sto)o* -!i1o* od 92<N/ GI $e*alja2 s nisko* <B $e*alja. I$!or: Gr()a a(tora2 VMakroekono*ska )olitika i &os)odarski rast: teorijski *odeli2 e*)irijska istraFi!anja i )o(ke $a 8r!atsk(V2 ;CCC.

?z ti7 #ti"izira,i7 =i,je,i+a ra#ta vi2"jiv% je 2a ve&e1 pr%#je=,%1 ra#t pri2%,%#i ve&i 2i% i,ve#ti+ija rea",%1 ADPC :!i"% iz 2%1a&e i"i i,%ze1,e *te2,je !i"% p te1 .D?Ca;( ,i5i 2i% jav,e p%tr%*,je ADPC ( ve&a p%=et,a razi,a !"ag%#ta,ja :paritet k p%v,e 1%&i #"i=,iji ,ajrazvije,iji1 ze1"ja1a H SADC ;( ek%,%1#ka #ta!i",%#t i k%,k re,t,%#t tr5i*ta :#ta!i",%#t +ije,a i te=aja H ,i5a i,9"a+ija i 1a,ja raz"ika iz1e8 #" 5!e,%g i +r,%g te=aja;( ve&a %tv%re,%#t privre2e( ve&a kva"iteta "j 2#k%g kapita"a :1jere,% pr%#je=,i1 g%2i,a1a *k%"%va,ja #ta,%v,i*tva;( te !%"je 9 ,k+i%,ira,je $prav,e 2r5ave' i ve&a p%"iti=ka #ta!i",%#t :ve&e gra8a,#ke i p%"iti=ke #"%!%2e( ka% i 1a,ji !r%j p%"iti=ki7 previra,ja;.
7o!e#ana &lo.ali$acija koja se o"it(je ( *o.ilnosti ro.a2 rada2 ideja i ka)itala s!e !i1e (*anj(je *o&(#nosti $a inter!encionisti"ki )rist() jer s( $e*lje s!e ot!orenije i s!e teFe je kontrolirati )ri!red(2 na na"in da se dijelo!i )ri!rede )oti"( ( odre=eno* s*jer(. Isto tako2 s!e !e#a ot!orenost i &lo.ali$acija .ri1e ra$like i$*e=( )roi$!odnje $a do*a#e i )roi$!odnje $a strano trFi1te -i$!o$/2 "i*e se $a do*a#e )roi$!o=a"e na*e#( ino$e*ni standardi k!alitete $a "ita!( )roi$!odnj( kojoj oni *oraj( (do!oljiti kako .i (o)#e o)stali na trFi1t(. Vrlo je *ali .roj (sl(&a2 )o)(t ko*(nalni' i )ojedini' drFa!ni' (sl(&a -ad*inistrati!ne (sl(&e i nacionalna si&(rnost/ koje se ne *o&( *e=(narodno ra$*jenji!ati jer se ne *o&( *e=(narodno kon$(*irati2 dok s!e !e#i .roj (sl(&a )ostaje *e=(narodno ra$*jenji! i (trFi!. S!e slo.odniji )rotok ro.a2 (sl(&a2 ideja2 in3or*acija2 lj(di i ka)itala o*o&(#(je s!akoj $e*lji da nadoknadi s!oje *anjko!e ro.a2 (sl(&a2 ideja2 in3or*acija2 lj(di i ka)itala i ti*e )o!e#a .la&ostanje s!oji' &ra=ana i )ro1iri alokati!n( e3ikasnost osk(dni' ekono*ski' i$!ora &lo.alno. 7o!e#anja .la&ostanja kro$ )otro1nj( )o!e#ano& sk()a do.ara ne s*ije (&ro$iti ( ekono*iji te1ko *jerlji!(2 ali )ris(tn(2 kate&orij( $dra!o& na"ina Fi!ota koji se sastoji od "isto& $raka2 ne$a&a=ene )rirode2 te si&(rnost i $a1tit( !lastiti' &ra=ana. Nadalje2 ( .rojni* st(dija*a kao naj!aFniji "i*.enik $a ekono*ski rast )oka$ala se *akroekono*ska sta.ilnost2 1to je ra$(*lji!o i$ )ers)ekti!e *oderne ekono*ije $asno!ane na racionalni* o"eki!anji*a

99

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

-s*anjenje nesta.ilnosti ($rok(je s*anjenje )o&re1aka ( )red!i=anj( i akcija*a ekono*ski' s(.jekata/. >r(&i !aFan "i*.enik koji )ot!r=eno osi&(ra!a !i1e sto)e rasta i .olji ra$!oj jest !e#a ot!orenost )ri!rede. >akle2 ($ s!e te na!edene (!jete2 )o)rili"no je jasno da se konce)cija ra$!oja Re)(.like 8r!atske tre.a te*eljiti na i$&radnji ot!oreno&2 i$!o$no orijentirano& &os)odarst!a2 s 3leksi.ilni* trFi1te* rada2 ("inko!iti* s(sta!o* socijalne $a1tite2 ($ isto!re*en( i$&radnj( trans)arentno& trFi1no& i instit(cionalno& ok!ira2 te $adrFa!anje sta.ilno& *akroekono*sko& ok!ira i ja"anje s!i' oni' ele*enata koji st!araj( )od($etni"k( kli*(2 a ti*e i konk(rentnost ( *e=(narodni* ra$*jeri*a.

Strate*ki +i"jevi i p%te,+ija"i
S as)ekta *akroekono*ije *oFe*o selektirati nekoliko oso.iti' &os)odarski' )otencijala 8r!atske2 koji *o&( )otakn(ti i (s*jeriti R8 .rFe* rast(. To s( sljede#i p%te,+ija"i: • lj(dski res(rsi2 ($ relati!no do.ro o.ra$o!an( te'ni"k( radn( sna&( • d(&a ind(strijska tradicija • )o!oljan &eo&ra3ski )oloFaj • $e*lji1te i o"(!ana )rirodna .o&atst!a -)ri*arno 1(*sko i !odno .o&atst!o/2 )o&odno $a )roi$!odnj( $dra!e 'rane • relati!no do.ro ra$!ijena te*eljna in3rastr(kt(ra.

Ka% =etiri g"av,a #trate*ka +i"ja 2a"j,jeg razvitka Hrvat#ke 1%g #e ,az,a=itiD
a; O#tvariva,je g%#p%2ar#k%g razvitka i vi#%k%g #t p,ja !"ag%#ta,ja #vi7 gra8a,a Hrvat#ke z rav,%te5e, regi%,a",i razvitak i$ "e&a se ( *akroekono*sko* s*isl( *o&( i$d!ojiti sljede#i )odcilje!i: • &os)odarski rast od )rosje"no <N &odi1nje ( ra$do.lj( 9::;.+9:;<. &odine • rast $a)oslenosti • socijalna si&(rnost &ra=ana • rast standarda stano!ni1t!a • odrFa!anje &os)odarske2 socijalne i )oliti"ke sta.ilnosti • )ro*jene &os)odarske str(kt(re ( sklad( s i$!o$no* orijentacijo* • ra$!oj nacionalni' ko*)arati!ni' i konk(rentski' )rednosti (na)re=i!anje* te'nolo1ke ra$ine )roi$!odnje na )odlo$i no!i' -"isti'/ te'nolo&ija • (ra!noteFen re&ionalni ra$!itak ($ )roces decentrali$acije !; Uk"j =iva,je e r%p#ke g%#p%2ar#ke i,tegra+ije i$ "e&a se ( *akroekono*sko* s*isl( *o&( i$d!ojiti o!i )odcilje!i: • (klj("i!anje ( E@2 6E5TA+( i E5TA+( • re)o$icioniranje na trFi1ti*a j(&oisto"ne E(ro)e +; P%2iza,je kva"itete "j 2#k%g kapita"a i$ "e&a se ( *akroekono*sko* s*isl( *o&( i$d!ojiti o!i )odcilje!i: • )o.olj1anje k!alitete lj(dsko& ka)itala (la&anje* ( o.ra$o!anje i $nanost ($ n(Fne re3or*e ( ti*e s(sta!i*a • rast k!alitete Fi!ota i )rod(Fetak Fi!otno& !ijeka

9H

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

(s)ora!anje i $a(sta!ljanje ne&ati!ni' de*o&ra3ski' trendo!a ( *jeri ( kojoj ras)oloFi!a *aterijalna sredst!a to o*o&(#a!aj(

2; O= va,je ,a+i%,a",e #ig r,%#ti i$ "e&a se ( *akroekono*sko* s*isl( *o&( i$d!ojiti sljede#i )odcilje!i: • te'nolo1ka *oderni$acija i or&ani$acijski )re(stroj !ojske i )olicije • do!o=enje ra$ine i$d!ajanja $a o.ran( i )olicij( na ra$in( ra$!ijeni' $e*alja -NATO+a/ 7re*da s( )ret'odno na!edeni cilje!i ra$ra=eni2 tre.a i' k!anti3icirati kako .i se *o&le 3or*(lirati i k!anti3icirati odre=ene *akroekono*ske )olitike koje *o&( )osl(Fiti )ri.liFa!anj( i )osti$anj( ti' cilje!a. Jedna od naj)ri'!a#eniji' *jera .la&ostanja2 iako ne)ot)(na2 je .r(to do*a#i )roi$!od )o &la!i stano!nika -0>7 )er ca)ita ili 0>7)c/. 0(d(#i da je jedan od cilje!a R8 )ri.liFiti se E@ i jedno& dana )ostati )(no)ra!no* "lanico*2 ra$ina .la&ostanja )rosjeka E@ ili najnera$!ijeniji' $e*alja E@2 odnosno ra$ina .la&ostanja )rosjeka OE6>+a ili najnera$!ijeniji' $e*alja OE6>+a *o&( )osl(Fiti kao jedna re3erentna ra$ina .la&ostanja. Zati*2 kao dr(&a re3erentna ra$ina .la&ostanja .i *o&le )osl(Fiti i $e*lje koje i*aj( sli"an .roj stano!nika ili sli"n( !eli"in(2 )o)(t A(strije2 >anske2 5inske2 Irske2 I$raela2 Ni$o$e*ske2 No!o& Zelanda2 7ort(&ala2 Sin&a)(ra i ,!icarske. @ sljede#oj ta.lici s( dani i$nosi 0>7 )er ca)ita $a na!edene $e*lje i .roj stano!nika. Na)rednije tran$icijske $e*lje Oe1ka2 Ma=arska i Slo!enija tako=er se na!ode radi (s)ored.e. -ta.lica ;:/.

Ta.lica ;:. A>Dp+ OE@DCa Ze*lja A(strija 0el&ija Oe1ka >anska 5inska Ma=arska Irska I$rael Ni$o$e*ska No!i Zeland 7ort(&al Sin&a)(r Slo!enija ,!icarska 7rosjek E@ 7rosjek OE6> 7rosjek EM@ 8r!atska

pariteti1a k p%v,e 1%&i( !r%j #ta,%v,ika i p%vr*i,a ze1a"ja EU i

7o!r1ina ( ::: k!.k* IG HH JC GH HHI CH J: 9; G; 9J; C9 ; 9: G; + + + <J

0N> ( *lrd. @S> 9;J 9<C <H ;J< ;9< GB BC CJ HIC << ;:B CB ;C 9IG + + + 9;

0N> )er ca)ita 0N> ( *lrd. 0N> )er ca)ita @S> 777 @S> 777 @S> 9BIH: ;IJ 9H;G< 9<HI: 9G; 9HB99 <;<: ;9B ;9;CJ HH:G: ;9B 9HI<< 9G9I: ;:B 9:BG; G<;: CC CIH9 ;IJ;: BJ ;JCC; ;B;I: ;:; ;BIB; 9GJI: H<: 99H9< ;GB:: B; ;B:IG ;:BJ: ;G< ;G<BC H:;J: I: 9<9C< CJI: 9C ;GG:: HCCI: ;C; 9BIJB 99;9G + 9:9HH 999;: + 9:G;G 99H<: + 9:GG: GB9: H: BBCI

I$!or: ?orld 0ank2 ?orld >e!elo)*ent Indicators 9:::.L )odaci se odnose na ;CCI. &odin(.

I$ Ta.lice ;:. se *o&( i$l("iti *o&(#i k!antitati!ni cilje!i. 7rosjek .r(to nacionalno& do'otka -0N7+a/ )er ca)ita )re*a )aritet( k()o!ne *o#i $e*alja E(ro)e i OE6>+a je )ri.liFno jednak i i$nosi oko

9G

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

9:2::: @S> )er ca)ita2 a isto toliko s( ( ;CCI. ost!arile i 8r!atskoj )o .roji stano!nika sli"ne $e*lje A(strija2 0el&ija2 >anska2 5inska2 Ni$o$e*ska2 Sin&a)(r i ,!icarska. Siro*a1nije $e*lje E@ i OE6>+a )o 0N>)c ( )aritet( k()o!ne *o#i ( ;CCI.2 Irska I$rael i No!i Zeland ost!arile s( ;B2:::+;I2::: @S> )er ca)ita. Jedna od najnera$!ijeniji' $e*alja E@ 4 7ort(&al i najra$!ijenija od tran$icijski' $e*alja Slo!enija2 ost!arile s( ( ;CCI. &odini oko ;<2::: @S> )er ca)ita )re*a )aritet( k()o!ne *o#i. 8r!atska je ;CCI. &odine ost!arila 0N>)c od B2J:: ili &oto!o J2::: @S> )re*a )aritet( k()o!ne *o#i -1to ne (klj("(je si!( ekono*ij( koj( istraFi!anja )rocjenj(j( na oko 9<N 0>7+a/.< Ako se )ret)osta!i da #e te $e*lje OE6>+a i E@ rasti )o )rosje"noj realnoj sto)i od 9N -)rocjene MM5+a 4 ?orld Econo*ic O(tlook2 $a d(&oro"n( sto)( rasta "ak i nakon na)ada na SA> ;;. r(jna 9::;. &odine/ ili GN -o)ti*isti"niji scenarij/2 te da ( s!i* na!edeni* $e*lja*a )ostoji $ane*ari! )rirast stano!ni1t!a jer se radi o .o&atiji* $e*lja*a2 tada #e i cilje!i i$&ledati dr(&a"ije -ta.lica ;;/. Ta.lica ;;. S+e,arij ra#ta OE@DCa Ze*lja A(strija 0el&ija Oe1ka >anska 5inska Ma=arska Irska I$rael Ni$o$e*ska No!i Zeland 7ort(&al Sin&a)(r Slo!enija ,!icarska 7rosjek E@ 7rosjek OE6> 7rosjek EM@
a + rast 9N2 . + rast GNL )re*a MM5+( i OE6>+(.

ter1i,i1a A>Dp+ pre1a paritet

k p%v,e 1%&i ze1a"ja EU i

0N> )er ca)ita 777 @S> ( 9::<a 9B<IB 9J;HG ;G:;; 9JG:9 9HJ;: ;;9CG 9:BBB ;CHBI 9<BGG ;IGJ< ;BJH< 9C:<B ;B<G; H:IJ9 9H9G; 9HGGC 9HGJC

0N> )er ca)ita 777 @S> ( 9::<. H:G<J H;:I< ;B:<: H;HC9 9J;B9 ;9CHI 9HBJ< 99;II 9CHJI 9;;B< ;C;J9 HH9IB ;ICGC H<HBJ 9BB9< 9BIBH 9BICI

@ to* sl("aj( )rosjek $e*alja E(ro)e2 E(ro)ske *onetarne (nije i OE6>+a ($ 9N+ni rast &odin1nje i$nosi oko 9H2::: @S> )er ca)ita2 a ($ )ret)osta!k( rasta od GN 9J2::: @S> )er ca)ita2 a $e*lje )o .roj( stano!nika sli"ne 8r!atskoj2 )o)(t A(strije2 0el&ije2 >anske2 5inske2 Ni$o$e*ske i ,!icarske2 oko 9J2::: @S>2 odnosno H:2::: @S>. Sla.ije ra$!ijene $e*lje E(ro)e i OE6>+a $e*lje -)o 0>7)c ( ;CCI./2 Irska2 I$rael i 7ort(&al .i ($ 9N+ni rast 9::<. ost!arile 0>7)c od oko ;I2::: @S> )er ca)ita2 a ($ GN+ni rast i 992::: @S>)c. Najra$!ijenija tran$icijska $e*lja2 Slo!enija ost!arila .i ( 9::<. &odini ($ 9N+ni rast ;J2::: @S> )er ca)ita2 a ($ GN+ni rast ;C2::: @S> )er ca)ita. 8r!atski' B2J:: @S> )er ca)ita i$ ;CCI. )re*a )aritet( k()o!ne *o#i ($ 9N rasta ( 9::<. i$nosilo J2<:: @S> )er ca)ita2 a ($ GN+ni rast I2<:: @S> )er ca)ita.

7aritet k()o!ne *o#i se ra"(na )re*a 'o*o&enoj ko1arici do.ara ( o.je $e*lje. 0r(to nacionalni do'odak )er ca)ita je i$ra"(nat ( tek(#i* dolari*a i$ ;CCI. &odine.

<

9<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ra$(*lji!o je da .i 8r!atska *orala rasti )o !i1i* sto)a*a kako .i se )ri.liFila Feljeni* ra$ina*a .la&ostanja. >a .i dosti&n(la najra$!ijenij( tran$icijsk( $e*lj( Slo!enij( do 9::<. &odine2 8r!atska .i *orala rasti )o ;G+;<N &odi1nje. >a .i dosti&n(la sla.ije ra$!ijene $e*lje E@ i OE6>+a2 Irsk(2 I$rael i 7ort(&al2 8r!atska .i *orala rasti )o ;IN &odi1nje. >a .i dosti&n(la )rosjek $e*alja E@2 EM@ i OE6>+ a do 9::<. &odine2 8r!atska .i *orala rasti i$nad 9HN &odi1nje. O!o je il(stracija relati!ni' o*jera i )o$icija )ojedini' $e*alja2 ali i neo.ori!a "injenica da dosti$anje i sla.ije ra$!ijeni' E@ $e*alja ( kratko* rok( nije *o&(#e2 )re*da se "esto near&(*entirano ()ra!o )oteF( tak!e (s)ored.e ili se nji*a !eri3icira -ne/(s)je1nost 'r!atsko& &os)odarst!a. 0(d(#i da e*)irijski )odaci )oka$(j( da ni $e*lje a$ijski' ti&ro!a -Sin&a)(r2 8on& Kon&2 Koreja i Taj!an/ niti $e*alja ( ra$!oj( s naj!i1i* sto)a*a rasta -Kina/ nis( ( d(&oro"nije* ra$do.lj( *o&le )rosje"no &odi1nje rasti i$nad ;:N2 te s o.$iro* na relati!no !isok( )o"etn( .a$( 8r!atske ( odnos( na )o"etne .a$e ti' $e*alja )o"etko* ;CB:+i' -kad s( )o"ele s (.r$ani* rasto*/2 dosti$anje )rosjeka E@2 EM@ i OE6>+a2 ra$!ijeniji' $e*alja E@ i OE6>+a2 )a "ak ni najsla.ije ra$!ijeni' $e*alja OE6>+a i E@ se ne *oFe ost!ariti ( jedno* kra#e* ra$do.lj(2 !e# !alja d(&oro"no (strajati na ideji ja"anja konk(rentnosti &os)odarst!a2 te ne )os(stajati ( re3or*ski* $a'!ati*a. Odl("nost )oliti"ko& !odst!a i )redanost ekono*ski* re3or*a*a i )ro*icanj( nacionalne konk(rentnosti se tako=er ( anali$a*a )oka$(je kao $na"ajna odrednica (s)je'a )ojedini' $e*alja. 7odi$anje nacionalne konk(rentnosti i rast &os)odarst!a je d(& )roces i traFi odl("nost2 str)ljenje i )redanost d(&i ni$ &odina2 jer ne*a (s)je'a )reko no#i. Kratkoro"ne *ani)(lacije s &os)odarski* s(sta!o* )o)(t de!al!acija2 )o)(listi"ki' *jera ili neracionalni' odl(ka drFa!e o ka)italni* )rojekti*a *o&( sa*o (daljiti 'r!atsko &os)odarst!o od )(tanje d(&oro"no odrFi!o& i )ro)(l$i!no&.

9B

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

/AKROEKO>O/SKE POL?T?KE

G"av,e p%r ke .i#ka",a p%"itikaD • 7ore$ni s(sta! tre.a i$&ra=i!ati na na"in da se )o1t(j( na"ela i$&radnje trFi1no&2 3leksi.ilno&2 ekono*i"no&2 atrakti!no&2 )o1teno&2 jednosta!no&2 i$da1no& i )re&ledno& )ore$no& s(sta!a ($ i$.je&a!anje )ostojanja )aralelni' )ore$ni' instit(cija t$!. )ara3iskalni' instit(cija • 7ri )ro!o=enj( 3iskalne )olitike drFati se na"ela racionalnosti ( )otro1nji no!ca )ore$ni' o.!e$nika i na"ela 1to *anje& ()litanja drFa!e ( djelo!anje trFi1ni' *e'ani$a*a • Tre.a s*anjiti relati!ni (djel i$dataka konsolidirane o)#e drFa!e ( 0>7+( • Valja jasno de3inirati &os)odarsk( (lo&( drFa!e ( o.ra$o!anj(2 $nanosti2 )ro!o=enj( $akona2 te ja!noj ()ra!i i lokalnoj sa*o()ra!i2 a i$.je&a!ati (lo&( drFa!e+)od($etnika • Relati!no s*anjiti i$dataka $a o.ran(2 ja!ni red i si&(rnost i do!esti i' na ra$in( $a)adni' $e*alja -oko GN 0>7+a/ • Racionali$acija drFa!ne ()ra!e je n(Fna2 1to (klj("(je i s*anjenje .roja $a)osleni'2 ali i rede3iniranje s(sta!a na&ra=i!anja • @ nadola$e#e* ra$do.lj( tre.a relati!no )o!e#ati i$datke $a o.ra$o!anje i $nanost ($ )ret'odn( re3or*( ( ti* s(sta!i*a • I$&radnja ("inko!ito& s(sta!a socijalne $a1tite i )o.olj1anje tar&etiranja s( n(Fni ( ra$do.lj( inten$i!niji' re3or*ski' $a'!ata • >osljedan )ro!ed.a re3or*e *iro!insko& i $dra!st!eno& osi&(ranja2 te s(sta!a $dra!st!a je klj("na $a d(&oro"n( odrFi!ost )rora"(na • >aljnj( )ri!ati$acij( ja!ni' )od($e#a i )od($e#a ( drFa!no* !lasni1t!(2 )ose.ice kod in3rastr(kt(rni' )od($e#a2 tre.a (.r$ati • 7ore$no rastere#enje #e .iti *o&(#e o!isno o dina*ici s*anjenja (k()ni' i$dataka konsolidirane o)#e drFa!e • Valja (straja!ati na odrFi!o* 3iskalno* de3icit(2 kao i na rast( (djela 3inanciranja i$ tek(#i'2 a ne ka)italni' )ri'oda • Tre.a )ro!esti 3iskaln( decentrali$acij( • @ )ore$n( osno!ic( tre.a (klj("iti s!e o.like do'odaka od rada -(&o!ori o djel(2 a(torski 'onorari i sli"no/2 te na taj na"in )ro1iriti )ore$n( osno!ic( i rije1iti )ro.le* se&*entiranosti na trFi1t( rada • Tre.a na)(stiti )olitik( selekti!no& saniranja )ojedini' &os)odarski' s(sta!a i &rana2 ($ trans)arentn( naja!( !re*ensko& ras)oreda (kidanja nei$ra!ni' s(.!enija -*eko 3inanciranje/2 te ra$!idno )rika$i!anje i$ra!ni' s(.!enija.

/%,etar,a p%"itika i 9i,a,+ij#ki # #tavD
• •

Monetarna )olitika2 ( koordinaciji s 3inancijsko* )olitiko*2 ne *oFe rije1iti str(kt(rne )ro.le*e karakteristi"ne $a 'r!atsko &os)odarst!o2 ali *oFe olak1ati )ro!ed.( str(kt(rni' re3or*i. Sto&a te )olitike *oraj( .iti )ostojane i dosljedne @ nadola$e#e* ra$do.lj( tre.a s(sta!no i dosljedno )ro!oditi na"elo da od&o!ornost $a sol!entnost 3inancijski' instit(cija )re($i*aj( !lasnici i ()ra!a2 a ne drFa!a2 odnosno )ore$ni o.!e$nici

9J

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

• • •

• •

• • •

• •

0ankarski sektor je restr(kt(riran nakon d!ije .ankarske kri$e. O"ek(je se $a!r1etak )rocesa )ri!ati$acije od strane strani' strate1ki' in!estitora2 koji #e )otakn(ti daljnje okr()nja!anje .anaka i )o!e#anje e3ikasnosti .ankarski' (sl(&a @skladiti (!jete i nor*e )oslo!anja .ankarsko& s(sta!a s e(ro)ski* kro$ no!i Zakon o .anka*a -0aselske re&(lati!e/ @ )roces( li.erali$acije 3inancijsko& sektora2 )ored o"eki!ani' $na"ajni' koraka ( li.erali$iranj( de!i$no& )oslo!anja ( 8r!atskoj2 !alja nasta!iti st!arati (!jete $a li.erali$acij( 3inancijski' transakcija $a re$idente -3i$i"ke oso.e/ )o ka)italno* ra"(n(2 kao $adnji korak ( )roces( li.erali$iranja s(sta!a 8N0 tre.a i*ati jak( neo!isnost2 te slo.od( ( i$.or( *odaliteta i instr(*enata $a ost!arenje s!oje $ada#e -sta.ilne cijeneSte"aj/. I$.or *odaliteta o.('!a#a: ciljanje in3lacije2 ciljanje te"aja ili ciljanje *onetarni' a&re&ata Te"ajn( )olitik( tre.a !oditi na na"in da se osi&(ra sta.ilnost i *ini*i$iraj( 3l(kt(acije te"aja ($ dosada1nji s(sta!2 te ($ )ri)re*e $a )rijela$ na "!r1#e )o!e$i!anje k(ne s E(ro* ili )re($i*anje E(ra kao !al(te )la#anja2 ali tek nakon 1to se eli*inira 3iskalna nera!noteFa2 restr(kt(rira !e#ina in3rastr(kt(rni' )od($e#a2 li.erali$ira !e#ina drFa!no+kontrolirani' cijena ili do!ede na ra$in( )okri#a tro1ko!a o!isno o karakter( djelatnosti -(lo&a ra$li"iti' re&(latorni' A&encija/2 te li.erali$iraj( i dere&(liraj( 3inancijske instit(cije Instr(*ente *onetarne )olitike re3or*irati )re*a indirektni* i trFi1ni* *jera*a 0la&ajni"ke $a)ise ( s!o* )ort3elj( 8N0 tre.a $a*jenji!ati tre$orski* $a)isi*a k()ljeni* na )ri*arno* i sek(ndarno* trFi1t(2 te s!e inten$i!nije )rela$iti na )olitik( ot!oreno& trFi1ta Ra$!oj 3inancijski' trFi1ta i instr(*enata tre.a )oticati )ro*icanje* (trFi!osti drFa!ni' !rijednosnica2 )relasko* na o)eracije ot!oreno& trFi1ta 8N02 te )oticanje* ra$!oja 1tedionica2 *iro!inski' i in!esticijski' 3ondo!a2 te dr(&i' 3inancijski' instit(cija2 ($ os*i1lja!anje i )ro!o=enje djelot!orne kontrole i nad$ora nad ti* instit(cija*a Vlasni"ki )ort3elj drFa!e tre.a okr()niti na na"in da se ()ra!ljanje )ort3elje* i$ )ojedini' 3ondo!a -Miro!inski i Zdra!st!eni2 te >A0/2 )renese na 5ond $a )ri!ati$acij(2 i na taj na"in olak1a )roces restr(kt(riranja ( &os)odarst!(2 ali i )o!e#a e3ikasnost ( ()ra!ljanj( )ort3elje* 7o!e#a!anje* .roja 3inancijski' instr(*enata deno*inirani' ( do*a#oj !al(ti i (kidanje* ra$ni' $akonski' o&rani"enja koje )ra!e ra$lik( i$*e=( do*a#e i strane !al(te2 s*anjila .i se !al(tna s()stit(cija2 )rod(.ilo 3inancijsko trFi1te i olak1ala di!er$i3ikacija ri$ika na do*a#e* trFi1t(. Re&(lati!( na trFi1t( ka)itala tre.a (skladiti s *e=(narodni* standardi*a2 iako $.o& !rlo )litko& trFi1ta ka)itala2 kao i $.o& "injenice da se do*a#a !al(ta nije a3ir*irala kao *edij d(&oro"ne 1tednje2 a ti*e i d(&oro"ni' (la&anja2 trFi1te ka)itala #e ( .liFoj .(d(#nosti !jerojatno traFiti rje1enje ( inte&riranj(2 ( )o"etk( s re&ionalni* trFi1ti*a ka)itala2 a )oto* i 1ire.

Ek%,%1#ki %2,%#i # i,%ze1#tv%1D

• • • •

Re)(.lika 8r!atska sa G2< *ilij(na stano!nika -oko :2:IN s!jetske )o)(lacije 9::;./2 s oko 9: *ilijardi tek(#i' a*eri"ki' dolara .r(to do*a#e& )roi$!oda -oko :2:IN s!jetsko& 0>7+a 9::;./ i oko < *ilijardi tek(#i' a*eri"ki' dolara i$!o$a ro.a -oko :2:CN s!jetsko& i$!o$a ro.a 9::;./ (.raja se ( *ale $e*lje2 1to na&la1a!a n(Fnost nje$ine snaFne i$!o$ne orijentacije Gla!no ciljano i$!o$no trFi1te 8r!atske je E@ >r(&o )o $na"enj( i$!o$no trFi1te tre.aj( .iti $e*lje 6E5TA+e Re)o$icioniranje na trFi1ti*a j(&oisto"ne E(ro)e je tre#a )rioritetna $ada#a Rje1enje de3icita !anjske tr&o!ine i tek(#e& ra"(na tre.a traFiti ( rast( i$!o$a .rFe* od rasta (!o$a2 a ne ( o&rani"a!anj( (!o$a

9I

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

• •

• •

• •

7o!e#anje i$!o$a nije *o&(#e ost!ariti )ro*jeno* no*inalno& te"aja -de!al!acijo*/ jer je )ro.le* s)oro rast(#e& i$!o$a str(kt(rne nara!i. Nai*e2 ne*a do!oljno )re)o$natlji!i' i$!o$ni' )roi$!oda2 k!aliteto* i di$ajno* konk(rentni' na trFi1ti*a E@ 7ro.le* rasta i$!o$a nije *o&(#e od!ojiti od )ro!o=enja str(kt(rni' re3or*i koje tre.aj( )o*o#i ( st!aranj( tak!o& )od($etni"ko& okr(Fja koje #e .iti )oticajno $a )o!e#anje i$ra!ni' strani' (la&anja koja s( klj("na $a )ro*jen( str(kt(re i$!o$a i rast (k()ne nacionalne konk(rentnosti Ministarst!o !anjski' )oslo!a *ora )rije#i na *oderan reFi* rada2 a to $na"i i !e#i (dio i akti!nija (lo&a ekono*ske di)lo*acije SnaFn( )ot)or( )roces( restr(kt(riranja i )o!e$i!anja )roi$!o=a"a2 te osi&(ra!anja lak1e& nas()a na trFi1t( tre.aj( osi&(rati &os)odarske ko*ore. Oinjenica je da )ojedini )roi$!odi ( 8r!atskoj ne*aj(2 ne sa*o karakter *e=(narodni'2 !e# ni nacionalni' )roi$!oda jer ostaj( dost()ni sa*o na re&ionalnoj2 ili "ak lokalnoj ra$ini trFi1ta Krediti*a EWIM .anke )ro*icati djelatnosti koje i*aj( k!alitetan i$!o$ni )roi$!od Mjere )oticanja 5>I *oraj( !oditi ra"(na o to*e da se ne )ra!i diskri*inacija i$*e=( do*a#i' i ino$e*ni' in!estitora2 da se &ranice $a ost!ari!anje )oticaja (t!rde na na"in da !ode ra"(na o o"eki!ano* !e#e* .roj( *anji' i srednji' in!esticija2 a ne sa*o !eliki'2 te da se ne nar(1i $na"ajno kon$istentnost )ore$no& s(sta!a. 7rednost )ri to*e *oraj( i*ati in!esticije ( no!e )o&one ili t$!. D&reen3ieldE strane direktne in!esticije.

4ap%#"e,%#t i !%r!a pr%tiv #ir%1a*tvaD
• • •

• • • • • • •

Osno!ni cilj )ro*jena na 'r!atsko* trFi1t( rada tre.a .iti )o!e#anje $a)oslenosti i $a)osli!osti -s)oso.nosti )ojedinaca da )rona=( )osao/ @ )olitici ra$!oja trFi1ta rada )rednost tre.a dati *jera*a koji*a je cilj $a)o1lja!anje )ostoje#e radne sna&e -akti!ne *jere/2 (*jesto *jera*a $a s*anji!anje radne sna&e -)asi!ne *jere/ Akti!ne *jere )oti"( $a)o1lja!anje )(te* akti!nije& traFenja )osla2 )osredo!anje*2 )o!e#anje* $a)osli!ostii dodatni* o.ra$o!anje* i dr(&i* 3inancijski* *jera*a koji*a se sti*(lira ot!aranje no!i' radni' *jesta. S dr(&e strane2 )asi!ne *jere i*aj( $a cilj s*anji!anje )on(de rada i to *jera*a koji*a se )ojedinci sti*(liraj( na )o!la"enje s trFi1ta rada -rano (*iro!ljenje2 o&rani"a!anje .roja sati rada ili i$da1ne naknade $a ne$a)oslenost2 *ini*alne nadnice2 naknade $a .olo!anje i in!alidnost/ @ naj!e#oj *o&(#oj *jeri tre.a i$.je&a!ati )rere&(liranost trFi1ta rada2 iako #e2 $.o& s!oje )rirode2 trFi1te rada (!ijek .iti nor*iranije od ostali' trFi1ta >rFa!a tre.a (s!ojiti )raks( i$rade &odi1nji' s*jernica ( )olitici $a)o1lja!anja2 )o ($or( na $e*lje E@ koje i*aj( o.!e$( i$rade tak!i' s*jernica ( sklo)( .or.e )roti! ne$a)oslenosti >rFa!a tre.a )oticati d(&oro"ni rast $a)oslenosti s*anjenje* )ore$a na )la#e i i$ )la#a2 te s(djelo!anje* ( 3inanciranj( do1kolo!anja i )rek!ali3ikacije radnika Rede3inirati (lo&( Za!oda $a $a)o1lja!anje na na"in da se on .a!i $aista )ro.le*o* $a)o1lja!anja2 a ne socijalno* )olitiko* koja )ri)ada ( nadleFnost dr(&o& *inistarst!a Vo=enje )olitike )la#a tre.a .iti !e$ano ($ rast )roi$!odnosti2 ($ socijalni s)ora$(* na nacionalnoj ra$ini2 tj. i$*e=( sindikata2 )osloda!aca i Vlade Odre=i!anje *ini*alne )la#e *ora i*ati is'odi1te ( d(&oro"no odrFi!o* i socijalno )ra!edno* &os)odarsko* rast( Re3or*o* 1kolst!a2 )oja"a!anje* )ro&ra*a osno!ne i srednje te !isoke nao.ra$.e2 te (!o=enje* kra#i' o.ra$o!ni' )ro&ra*a orijentirani' na )rakti"na $nanja -str(ko!ne i )oslo!ne 1kole/ )oticati )o!e#anje k!alitete lj(dsko& ka)itala

9C

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

• • • • • • • • • •

Rede3inirati )oja* D$a)osleneE oso.e2 odnosno Dne$a)osleneE oso.e2 na na"in da se odredi donji i$nos tek(#e& do'otka i$nad koje& ne .i .ilo *o&(#e i*ati stat(s ne$a)oslene oso.e2 odnosno da se s!i o.lici ost!ari!anja do'otka -)ose.ice (&o!or o djel(2 a(torski 'onorari i sli"no/ sta!e ( isti )oloFaj kao i klasi"ni (&o!or o rad( i na nji' o.ra"(naj( do)rinosi -)ro.le* se&*entiranosti trFi1ta rada/ @skladiti s!e $akone koji se .a!e $a)o1lja!anje* i rado* i (jedna"iti )ra!a ra$ni' sk()ina Trans3or*irati Za!od $a $a)o1lja!anje ( *oderan ser!is $a )ro3esionaln( orijentacij( radnika i ()ra!ljanje lj(dski* ka)italo* s re&ionalni* centri*a koji #e ($i*ati ( o.$ir re&ionalne )otre.e Rede3inirati $akonski ok!ir na na"in da se jasnije identi3iciraj( st!arni traFitelji )osla2 od oni' koji s( sa*o 3or*alno )rija!ljeni $.o& ost!ari!anja neko& dr(&o& socijalno& )ra!a2 te )oo1triti (!jete ( sl("aj( od.ijanja )on(=eno& )osla 7oticati rad )ri!atni' a&encija $a $a)o1lja!anje i ()ra!ljanje lj(dski* ka)italo* SnaFnije s*anji!anje ne$a)oslenosti ( kratko* rok( nerealno je o"eki!ati .(d(#i da s( ($roci sada1nje ne$a)oslenosti do.ri* dijelo* str(kt(rne nara!i @ srednje* rok( $a )o.olj1anje stanja n(Fno je )ret'odno )ro!o=enje str(kt(rni' re3or*i2 snaFan &os)odarski rast2 te )ro!o=enje *jera )olitike $a)o1lja!anja 7re*a nacionalno rele!antno* standard( !i1e od G:: tis(#a 'r!atski' &ra=ana Fi!i ( siro*a1t!( i )ostoje na$nake (korjenji!anje siro*a1t!a Nejednakosti ( distri.(ciji do'odaka ( 8r!atskoj s( ( (s)ored.i s dr(&i* e(ro)ski* $e*lja*a !isoke Tre.a re3or*irati sada1nji s(sta! socijalne $a1tite + )ojednosta!iti &a2 (s)osta!iti s(sta! nad$iranja siro*a1t!a2 te (!esti s(sta! testiranja st!arni' )otre.a -*eans test/ ( ok!ir( socijalne )olitike 1to o*o&(#a!a .olje tar&etiranje siro*a1ni' 0or.a )roti! siro*a1t!a tre.a se )aralelno od!ijati ( tri s*jera: a/ snaFan i )ra!edan &os)odarski rast2 s )ose.no* na&lasko* na )o!e#anje $a)osli!ostiL ./ ja"anje s(sta!a socijalne si&(rnosti i c/ ja"anje dr(1t!eno& (tjecaja siro*a1ni'.

H:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

.i#ka",a p%"itika
Stanje i problemi @ ra$do.lj( od ;CCG. do 9:::. &odine do&odili s( se .itni k!alitati!ni )o*aci ( )odr("j( ()ra!ljanja ja!ni* 3inancija*a. Os(!re*enjen je na"in )ri)re*e drFa!no& )rora"(na2 a in3or*acije o drFa!ni* 3inancija*a )ostajale s( i$ &odine ( &odin( s!e detaljnije i dost()nije ja!nosti. No2 ( "ita!o* )roteklo* deseto&odi1nje* ra$do.lj(2 )a i sada2 drFa!a se s(o"a!a sa sljede#i* )ro.le*i*a2 koje .i 3iskalna )olitika ( naredni* ra$do.lji*a tre.a rje1a!ati: a/ !isok (dio drFa!ne )otro1nje ( 0>7+( ./ !isoka ra$ina )ore$no& o)tere#enja c/ rast(#i (dio i$!an)rora"(nski' 3ondo!a ( str(kt(ri i$dataka konsolidirane o)#e drFa!e d/ i$da1no s(.!encioniranje i i$da!anje &arancija ja!ni* i )ri!atni* )od($e#i*a .e$ ra$!idni' kriterija e/ 3inanciranje ne)od*iri!anje* dos)jeli' o.!e$a2 $.o& "e&a je drFa!a .ila jedan od &eneratora nelik!idnosti 4 ta je )raksa )rekin(ta &odine 9:::.2 i )o$iti!ni (tjecaj na &os)odarst!o je e!identan 3/ oslanjanje drFa!e na 3inanciranje )ri'odi*a od )ri!ati$acije2 te &/ )ritisci da se )ore$ni s(sta! koji *ora .iti ne(tralan2 jednosta!an i )re&ledan *ijenja kako .i se nji*e ost!arili cilje!i )olitike redistri.(cije2 socijalne $a1tite2 )oticanja in!estiranja ili )ojedini' djelatnosti2 re&ionalno& ra$!itka i sli"no.

Ciljevi, prioriteti i načela Na )o"etk( 9;. stolje#a 3iskalna .i )olitika tre.ala .iti jedna od osno!ni' )ol(&a $a ost!ari!anje o)#i' &os)odarski' cilje!a2 a to je korjenito &os)odarsko restr(kt(riranje kao )ret)osta!ka (.r$ano& &os)odarsko& ra$!oja $e*lje. >a .i 3iskalna )olitika .ila (s)je1na ( ost!ari!anj( ti' &lo.alni' &os)odarski' cilje!a2 njoj se na*e#( sljede#i )rioriteti: a/ s*anji!anje relati!no& (djela i$dataka konsolidirane o)#e drFa!e ( 0>7+( ($ )orast (djela 3inanciranja i$ tek(#i'2 a ne )ri!ati$acijski' )ri'oda ./ relati!no s*anjenje i$dataka $a o.ran(2 ja!ni red i si&(rnost c/ racionali$acija drFa!ne ()ra!e d/ relati!no )o!e#anje i$dataka $a o.ra$o!anje i $nanost ($ re3or*e ( ti* s(sta!i*a e/ relati!no )o!e#anje i$dataka $a socijaln( si&(rnost ($ )ret'odn( re3or*( s(sta!a socijalne $a1tite 3/ )ro!ed.a re3or*e *iro!insko& i $dra!st!eno& osi&(ranja2 te s(sta!a $dra!st!a &/ daljnja (.r$ana )ri!ati$acija ja!ni' )od($e#a i )od($e#a ( drFa!no* !lasni1t!(2 )ose.ice in3rastr(kt(rni' )od($e#a '/ )ore$no rastere#enje o*o&(#eno s*anjenje* (k()ni' i$dataka o)#e drFa!e i/ )osti$anje odrFi!o& 3iskalno& de3icita j/ 3iskalna decentrali$acija k/ i$jedna"a!anje s!i' tek(#i' do'odaka ( )ore$no* s*isl( -a(torski (&o!ori i sli"no/ l/ na)(1tanje )olitike selekti!no& saniranja )ojedini' &os)odarski' s(sta!a i &rana2 ($ trans)arentn( naja!( !re*ensko& ras)oreda (kidanja nei$ra!ni' s(.!enija -*eko 3inanciranje/2 te ra$!idno )rika$i!anje i$ra!ni' s(.!enija. 7ri ost!ari!anj( o!i' cilje!a2 drFa!a .i se od sada )a nadalje tre.ala )ridrFa!ati d!aj( osno!ni' na"ela2 a to s( na"elo racionalnosti ( )otro1nji no!ca )ore$ni' o.!e$nika2 i na"elo 1to *anje& ()litanja drFa!e

H;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

( djelo!anje trFi1ni' *e'ani$a*a2 osi* sl("aje!a ( koji*a trFi1te ne *oFe re&(lirati )rocese. To )odra$(*ije!a ( 1ire* kontekst( i jasno de3iniranje &os)odarske (lo&e drFa!e ( s(sta!i*a o.ra$o!anja2 $nanosti2 )ra!ne $a1tite te ja!ne ()ra!e i lokalne sa*o()ra!e. Sli"ni )rocesi se do&a=aj( i ( na1e* okr(Fj( o "e*( s!jedo"e )odaci ( ta.lici ;9. Načini ostvarivanja ciljeva fiskalne politike 7o.olj1anje k!alitete drFa!ni' (sl(&a i racionali$acija drFa!ne )otro1nje

S(sta! drFa!ne ri$nice. Ost!ari!anje )rioritetni' $adataka ( )odr("j( 3iskalne )olitike $a'tije!a ni$
)o.olj1anja ( 3(nkcioniranj( ja!no& sektora. >io )o.olj1anja o"ek(je se od )o.olj1anja 3(nkcioniranja neda!no (!edeno& s(sta!a drFa!ne ri$nice. Ti*e s(sta!o* se o*o&(#a!a o.($da!anje )otro1nje drFa!ni' tijela i$nad odo.reni' i$nosa2 .olje ()ra!ljanje no!"ani* sredst!i*a te )ro!ed.a nad$ora nad tro1enje* i i$!r1enje* drFa!no& )rora"(na. Tako=er2 s(sta! drFa!ne ri$nice daje *o&(#nost $a (na)re=i!anje )ri)re*e drFa!no& )rora"(na. To $na"i da .i (*jesto )lana $a tek(#( &odin(2 )ola$na osno!a $a )ri)re*( )rora"(na $a naredn( &odin( *o&lo )ostati st!arno ili )rocijenjeno i$!r1enje )rora"(na tek(#e &odine 1to s(sta! drFa!ne ri$nice o*o&(#a!a.

Racionali$acija )otro1nje i kontrolin&. Osi* (!o=enje* drFa!ne ri$nice2 3(nkcioniranje ja!no& sektora
tre.alo .i )os)je1iti *aksi*alno* racionali$acijo* tro1enja drFa!ni' sredsta!a. 7otre.no je dosljedno )ri*jenji!ati ja!ne natje"aje )ri na.a!ka*a o)re*e2 a !e#e ja!ne )rojekte odo.ra!ati tek nakon )ro!edene anali$e o)ra!danosti )rojekata. S ti* ( !e$i tre.alo .i ra$raditi jasne kriterije i *etode ocjen( o)ra!danosti )rojekata ( ja!no* sektor( i iste ("initi trans)arentni*.

7o.olj1anje k!alitete ja!ni' (sl(&a i &o!ernance+a. Tako=er .i !aljalo )o.olj1ati k!alitet( drFa!ni' (sl(&a2 1to )odra$(*ije!a !e#( ("inko!itost ( )r(Fanj( (sl(&a te )ojednosta!ljenje i skra#enje trajanja ad*inistrati!ni' )roced(ra. Vra#anje (&leda drFa!noj sl(F.i. >rFa!a .i tre.ala (la&ati ( o.ra$o!anje drFa!ni' sl(F.enika te na taj
na"in !ratiti (&led $ani*anj( drFa!ni sl(F.enik. Tre.alo .i ra$raditi ra$no!rsniji s(sta! )oticaja drFa!ni* sl(F.enici*a2 ($ istodo.no ja"anje nad$ora nad nji'o!i* rado*2 te )ri*jen( s(sta!a ka$ni $a nesa!jesno o.a!ljanje d(Fnosti. Kor()cij( i sklonost rent+seekin&( tre.alo .i o.es'ra.riti )(te* s(sta!a ka$ni i na&rada. >rFa!a sa*a tre.ala .i st!oriti kod )ore$ni' o.!e$nika s!ijest o )otre.i (klj("i!anja ( nad$or nad tro1enje* nji'o!a no!ca. Isto tako2 tre.alo .i (straja!ati na os)oso.lja!anj( Sa.ora $a o.a!ljanje 3(nkcije kriti"ko& )reis)iti!anja i$!r1enja drFa!no& )rora"(na.

@s)osta!a trFi1ni' na"ela. Gdje &od je to *o&(#e2 drFa!a .i tre.ala (strajati na )ri*jeni trFi1ni' kriterija i na"ela ( s!o* rad(. To )odra$(*ije!a da drFa!na tijela odre=(j( s!oje cilje!e2 k!anti3iciraj( Feljene re$(ltate2 .iraj( in)(te2 te i*aj( s(sta! ()ra!ljanja radi ost!ari!anja *aksi*alne ("inko!itosti. @ sklad( s ti*2 dio se drFa!ni' akti!nosti *oFe )ri!ati$irati ako trFi1te *oFe )r(Fati (sl(&e na ("inko!itiji na"in2 dok se kod )reostalo& dijela ja!ni' (sl(&a *o&( )ri*ijeniti (o.i"ajena ko*ercijalna na"ela 4 ras)isi!anje natje"aja $a o)re*(2 )od(&o!aranje dijela (sl(&a2 )ri*jena ko*ercijalni' ra"(no!odst!eni' te'nika2 oda.ir od&o!orno& i o.ra$o!ano& *enadFersko& kadra2 !e$i!anje )la#a *enadFera ($ (s)je' koji )ostiF(. S*anjenje .roja drFa!ni' sl(F.enika i na*je1tenika. O&rani"a!anje rasta *ase )la#a korisnika drFa!no& )rora"(na ($ *o&(#nost )orasta )rosje"ne )la#e i*)licira racionali$acij( .roja drFa!ni' sl(F.enika i na*je1tenika. >rFa!a .i $a one koji i$&(.e )osao ( drFa!noj sl(F.i tre.ala ra$raditi )ro&ra* kreditiranja $a )okretanje !lastiti' )od($etni"ki' )ot'!ata2 )lan (*iro!ljenja2 ot)re*nina i )rek!ali3ikacija.

H9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica ;9. U2i% jav,i7 ra#7%2a

ADPC ( ;CCB.

I ;CCJ. ;CCI. ;CCC. 9:::. 9::;. Ra$lika 9::;+;CC< +92C +H2I +<2I +C2J +92I +<29 +J2G +<2G +B2: +:2G :2; +<2< +C2G +H2C C-(< ;2; +B2C +;2< +:2J +G2H C3(6 C6(3 +B2H

;CC<. EUROPSKA U>?JA A(strija 0el&ija >anska 5inska 5ranc(ska Gr"ka Irska Italija Ni$o$e*ska Nje*a"ka 7ort(&al ,)anjolska ,!edska Velika 0ritanija PROSJEK EU 4E/LJE U TRA>4?@?J? Oe1ka;/ Ma=arska;/ 7oljska;/ Slo!a"ka9/ Slo!enijaH/ Hrvat#ka1; Pr%#jek :,evaga,i; !ez Hrvat#ke 7rosjek -ne!a&ani/ s 8r!atsko*

<92< <:29 <B2B <G2H <;2G GB2J HI2: <;2; GJ2J GB2H G;2: GG2: B;2C G929 3B(0 GH2C <B29 GJ2: <H2B GH2; 3G(0 3G(G GI2I

<92; <:29 <B2H <G2: <;2< GG2H HB2G <;2H G<2B GJ2H G;2H G92I <C2C G:2J 3B(B G92C <H29 GB2; <C2; G92G <E(B 3G(GI2G

GC2C GI2B <G2G <;2H <:2< G92I HG29 GI2< GG2G GB2< HC2J G;29 <I2: HI2C 36(1 G92< <929 G<2B <C2I GH29 30(G 3B(E GJ2;

<:2H GI2: <G2: GI2; GC2C G92J H929 GJ2B GH2G GB2: HC2I G:2B <<2< HJ2J 3<(G;2B <H2; GH2I <I2J GH2I <2(1 36(1 GB2<

GC2C GJ2G <92< GJ2; GC2B GH2H H;2C GB2J GH2H GB29 G:2B HC2B <<2: HJ2; 33(0 GH2I <:2: GH2G <G29 HC2B 30(3<(G<2<

GI2I GB2J <:2B GH2B GI2J GH2H 9C29 GG2I G;2B GH2H G:2H HI2I <929 HJ2H 3-(3 GB2; GJ2< GH2J <929 HI2J 3B(33(1 GG29

GC2B GB2G <:2I GG2B GI2B G;2< H:2B G<2J G;2J G<2C G;2; HI2< <92< HI2H 33(3 G<2: GC2H G<2< <92C HI2I 33(32(3 G92<

I$!or: E(ro)ska ko*isija2 Generalni direktorat $a &os)odarska i 3inancijska )itanja2 E(ro)ean Econo*P2 No. BI2 ;CCC. T; I$!or: Ministarst!a 3inancija )ojedini' $e*alja T9 I$!or: 6entar $a ekono*ske i dr(1t!ene anali$e MESA;: Re)(.like Slo!a"ke TH I$!or: Slo!enian Econo*ic Mirror2 No. J2 sr)anj ;CCC.

7ro*jene ( str(kt(ri ja!ni' i$dataka. @$ relati!no s*anjenje ja!ni' i$dataka2 drFa!a .i tre.ala in$istirati na .itni* )ro*jena*a ( str(kt(ri drFa!ni' i$dataka. I$daci $a o.ran(2 ja!ni red i si&(rnost tre.ali .i se )ost()no sniFa!ati dok nji'o! (dio ( 0>7+( ne dose&ne ra$in( koja je karakteristi"na $a $e*lje E(ro)ske (nije -(k()no oko GN 0>7+a/. Sredst!a oslo.o=ena na taj na"in tre.alo .i (s*jeriti ( i$datke $a d!ije 3(nkcije 4 o.ra$o!anje i socijaln( si&(rnost. Relati!no )o!e#anje i$dataka $a o.ra$o!anje. O.ra$o!anje tre.a s'!atiti kao osno!ni )red(!jet da Re)(.lika 8r!atska ( d(&o* rok( dose&ne st()anj ra$!oja e(ro)ski' $e*alja. Rast i$dataka $a o.ra$o!anje tre.a )o)ratiti re3or*o* s(sta!a o.ra$o!anja i !isoko& o.ra$o!anja. Kod osno!no& o.ra$o!anja osno!ni cilje!i re3or*e tre.ali .i .iti (jedna"a!anje k!alitete o.ra$o!ni' (sl(&a ( s!i* dijelo!i*a $e*lje2 )o.olj1anje (!jeta rada2 os(!re*enja!anje nasta!e no!i* nasta!ni* *etoda*a2 (!o=enja s(sta!a *oti!acije nasta!no& oso.lja. Kod !isoko& o.ra$o!anja tre.alo .i teFiti 'ar*oni$aciji s(sta!a !isoko& o.ra$o!anja sa s(sta!i*a e(ro)ski' $e*alja2 )o.olj1anj( k!alitete nasta!e i (!o=enj(

HH

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

s(sta!a nad$ora nad k!aliteto*2 o*o&(#a!anj( sti)endiranja o.ra$o!anja ( ino$e*st!( te ja"anj( od&o!ornosti nasta!nika i ()ra!e !isoko1kolski' i $nanst!eni' (stano!a. Relati!ni )orast i$dataka $a socijaln( skr.. @.r$ani )orast i$dataka $a socijaln( skr. )oja!it #e se kao nei$.jeFan re$(ltat ( )r!i' nekoliko &odina inten$i!ni' &os)odarski' re3or*i kako .i se (.laFile nji'o!e ne&ati!ne )osljedice. Nai*e2 ( ti* se &odina*a *o&( o"eki!ati dodatni kontin&enti ne$a)osleni' i neakti!ni' oso.a te (*iro!ljenika s !rlo niski* *iro!ina. @ 8r!atski* )rilika*a jednako !elik )ro.le* )redsta!lja i )ra!ilno tar&etiranje socijalni' )ro&ra*a2 jer se tro1i )o)rili"no no!ca2 a ("inko!itost nije na o"eki!anoj ra$ini. To )ret)osta!lja te*eljit( re3or*( s(sta!a socijalne skr.i2 )rije )o!e#anja i$dataka $a socijaln( si&(rnost i ja"anje *reFe socijalne $a1tite. Re3or*a s(sta!a *iro!insko& i $dra!st!eno& osi&(ranja. Tendencije ( kretanj( i$dataka i$!an)rora"(nski' 3ondo!a i trans3era drFa!e ( te 3ondo!e !e# oda!no ()(#(j( na neodrFi!ost dana1nje& s(sta!a *iro!insko& i $dra!st!eno& osi&(ranja te n(Fnost )ro!ed.e re3or*e s(sta!a *iro!insko& i $dra!st!eno& osi&(ranja -slika G/. I$daci i$!an)rora"(nski' 3ondo!a s(stiF( i$datke sredi1nje& drFa!no& )rora"(na2 a 3ondo!i i$ &odine ( &odine s!e *anje s!oji' i$dataka )okri!aj( !lastiti* )ri'odi*a.
Slika G. K%,#%"i2ira,a #re2i*,ja 2r5ava
50000 milijuni kuna 40000 30000 20000 10000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 -2000 -4000 -6000 -8000 -10000 -12000 -14000 -16000 -18000

rashodi državnog proračuna (l.s.) rashodi izvanproračunskih fondova (l.s.) deficit izvanproračunskih fondova (d.s.)
I$!or: Ministarst!o 3inancija R8

Re3or*a s(sta!a *iro!insko& osi&(ranja. Kako drFa!a nije *o&la !i1e )re($i*ati o.!e$( )la#anja
*iro!ina )o na"el( *e=(&eneracijske solidarnosti -de*o&ra3ske tendencija i &os)odarska $.i!anja ( ra$do.lj( od ;CC:. do ;CCC. do!eli s( do )orasta .roja (*iro!ljenika )o )rosje"noj sto)i od G2<N &odi1nje ($ istodo.no s*anjenje .roja akti!ni' osi&(ranika )o )rosje"noj sto)i od H2H.N &odi1nje i radno akti!no& stano!ni1t!a )o )rosje"noj sto)i od :2IN &odi1nje/2 $a)o"et je sije"nja 9::9. )rela$ak na s(sta! ka)italno& )okri#a2 ( koje* #e do)rinosi oni*a koji i' )la#aj( s!e *anje .iti o.!e$na da!anja2 a s!e !i1e )ostati o.lik 1tednje ili osi&(ranja $a starost. Ta #e 1tednja odla$iti na indi!id(alne ra"(ne s!ako& osi&(ranika2 te #e se ja"ati !e$a i$*e=( ()la#eni' do)rinosa i )ri*ljeni' *iro!ina2 a sa*i* ti*e i od&o!ornost )ojedino& osi&(ranika $a !lastit( *iro!in(. Kona"an i$nos *iro!ine dijelit #e s(d.in( (k()no& &os)odarst!a2 .(d(#i da #e se i$nosi ()la#eni' do)rinosa in!estirati na trFi1t( ka)itala. Na taj na"in *iro!inska #e re3or*a )ridonijeti oFi!lja!anj( trFi1ta ka)itala. >rFa!a #e ( .(d(#nosti *o#i )re($eti o.!e$( )la#anja -*ini*alni'/ *iro!ina sa*o $a socijalno (&roFene sk()ine

HG

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

stano!ni1t!a2 )re*a jasno (t!r=eni* kriteriji*a. Te *iro!ine tre.a 3inancirati i$ o.!e$ni' da!anja -)ore$a2 carina2 tro1arina/.

Visok (dio t$!. !e$ani' i$dataka drFa!no& )rora"(na. 7rostor drFa!e $a slo.odan oda.ir i$*e=( ra$ni'
o.lika ja!ni' i$dataka i$ &odine ( &odin( s!e (Fi. @dio D!e$ani'E i$dataka2 odnosno oni' nad koji*a drFa!a i*a !rlo *al( kontrol( -)la#e2 trans3eri i ka*ate/ &odine ;CCG. i$nosio je oko <:N2 a &odine 9::;. oko I:N -slika </.

Slika <. U2i% $veza,i7' iz2ataka 2r5av,%g pr%ra= ,a(
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 kamate
I$!or: Ministarst!o 3inancija R8 Na)o*ena: 9::;7a o$na"a!a )ro&no$(.

I %2 k p,i7 ra#7%2a

1998 transferi

1999 plać e

2000

2001

Re3or*a s(sta!a $dra!st!a i s(sta!a $dra!st!eno& osi&(ranja. O!e s( re3or*e n(Fne $.o& !eliki'
neracionalnosti ( s(sta!( )r(Fanja $dra!st!eni' (sl(&a i de3icita ( s(sta!( $dra!st!eno& osi&(ranja. Kao i kod *iro!insko& osi&(ranja2 re3or*o* .i se tre.ala )o!e#ati od&o!ornost s!ake oso.e2 )ri "e*( se kod $dra!st!a od&o!ornost odnosi i na od&o!ornost $a !lastito $dra!lje i na od&o!ornost $a )od*irenje tro1ka (sl(&e koj( oso.a do.i!a. @ to* kontekst( tre.a 3or*irati t$!. osno!no i do)(nsko $dra!st!eno osi&(ranje. Osno!na ra$ina $dra!st!eni' (sl(&a tre.a .iti dost()na s!i* &ra=ani*a i tre.a je 3inancirati i$ o.!e$ni' da!anja. I sa*e (sl(&e2 naro"ito s)ecijalisti"ke2 i s(sta! osi&(ranja tre.a ( 1to !e#oj *jeri )ri!ati$irati. Na taj #e se na"in (jedno eli*inirati )ro.le* kor(*)iranosti ( $dra!st!(.

H<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Porezni sustav

Zna"ajke )ore$no& s(sta!a. >o.ar )ore$ni s(sta! *ora .iti sasta!ljen s na*jero* da se ( na!e#oj *o&(#oj *jeri $ado!olje (na)rijed $adani kriteriji $a do.ar )ore$ni s(sta! -slika B/. Slika B. O#,%v,i kriteriji k%je !i tre!a% za2%v%"jiti 7rvat#ki p%rez,i # #tavD

?z2a*,%#t

)ore$ni s(sta! *ora drFa!( i nje$ina tijela o)skr.iti )ri'odi*a koji #e .iti dostatni $a o.a!ljanje nji'o!i' $adataka.

Ek%,%1i=,%#t )ore$ni s(sta! tre.a 1to i$ra!nije teretiti )otro1nj( &ra=ana. ,to je osno!ica )ojedino& )ore$a (daljenija od )otro1nje to je2 ( odnos( na 3iskalni ("inak2 !e#e ne)otre.no s*anjenje dr(1t!eno& .la&ostanja. Prave2,%#t )ore$ni se teret tre.a 1to )ra!ednije ras)odijeliti ( dr(1t!(. )la#anja )ore$a te kako .i .io ra$(*lji! .ira"i*a koji &a ocjenj(j(. ."ek#i!i",%#t )ore$ni s(sta! tre.a o*o&(#iti da se na )ro*jene &os)odarski' (!jeta *oFe ("inko!ito rea&irati sa 1to *anje *jera )ore$ne )olitike. Tr5i*,%#t )ore$i ne s*ij( ko"iti djelo!anje slo.odno& trFi1ta. diskri*inira do*a#a )od($e#a. Atraktiv,%#t )ore$ni s(sta! tre.a osi&(rati )ro.ita"nost strani' (la&anja2 a da istodo.no ne Je2,%#tav,%#t )ore$ni s(sta! tre.a .iti jednosta!an da ne .i i$a$i!ao dodatne tro1ko!e na)late i

S o.$iro* na to da je )ore$ni s(sta! tre.ao o*o&(#iti i )os)je1iti st!aranje i 3(nkcioniranje slo.odno& trFi1ta2 )ri i$&radnji )ore$no& s(sta!a )ose.n( )aFnja !alja )ridati )ore$noj ne(tralnosti. S*atra se2 nai*e2 da ne+ne(tralno o)ore$i!anje ($rok(je ne("inko!it( alokacij( res(rsa i na taj na"in (*anj(je .la&ostanje dr(1t!a ( cjelini. Za'tje!i*a koji s( )osta!ljeni )red kreatore )ore$no& s(sta!a naj.olje *oFe (do!oljiti s(sta! )ore$a $asno!ani' na )otro1nji. Sto&a je kao okosnica )ore$no& s(sta!a i$a.ran )ore$ na dodan( !rijednost kao najne(tralniji o.lik o)ore$i!anja )otro1nje. 7ore$ni je s(sta! ()ot)(njen ne)osredni* )ore$i*a $asno!ani* tako=er na )otro1nji -)ore$o* na do.it i )ore$o* na do'odak/2 ()ra!o $.o& to&a 1to te )ore$e karakteri$ira ne(tralnost ( )o&led( odl(ka ekono*ski' s(.jekata. Ne(tralnost ne)osredni' )ore$a $asno!ani' na )otro1nji o)#enito2 )a tako i oni' 'r!atski'2 tre.a $ado!oljiti !i1e as)ekata ne(tralnosti2 od koji' se *oFe i$d!ojiti ne(tralnost ( )o&led( odl(ka o ras)ola&anj( do.itiSdo'otko* -1tednja tj. in!esticije2 nas()rot )otro1nji/2 ne(tralnost ( )o&led( na"ina 3inanciranja -ne(tralnost i$*e=( sa*o3inanciranja2 3inanciranja $ad(Fi!anje* kod sektora .anaka i 3inanciranje e*isijo* dionica/2 ne(tralnost in3lacije $a ekono*ske odl(ke2 ne(tralnost a*orti$acije $a ekono*ske odl(ke -do)(1tene sto)e a*orti$acije ne*aj( (tjecaja na 3inancijsk( is)lati!ost in!esticija/2 ne(tralnost )ore$no& s(sta!a ( )o&led( )ra!no& o.lika2 intersektorska ne(tralnost i *e=(!re*enska ne(tralnost -ne(tralnost i$*e=( dana1nje i .(d(#e )otro1nje2 koja je !rlo .itna ( $e*lja*a koje se s(sre#( s nedostatko* ka)itala/. Osi* $.o& 1to !e#e ne(tralnosti2 )ore$ni s(sta! $asno!an na )otro1nji !alja i$a.rati i$ d!aj( dodatni' ra$lo&a. 7r!o2 doka$ano je da s!aki )ore$ ( kona"nici s*anj(je )otro1nj( te je )ore$ni s(sta! naj("inko!itiji ako 1to i$ra!nije tereti )otro1nj(. >r(&o2 8r!atsk( kao tran$icijsk( $e*lj( karakteri$ira !isoka sklonosti )otro1nji i$

HB

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

ras)oloFi!o& do'otka2 koja *oFe )ostati ko"nico* &os)odarsko& rasta2 te )ore$ni s(sta! tre.a ( 1to !e#oj *jeri )oticati 1tednj(2 a o.es'ra.ri!ati )otro1nj(.

7ore$ni s(sta! niti (.(d(#e ne .i tre.alo koristiti kao instr(*ent )olitike redistri.(cije2 !e# .i redistri.(cijske cilje!e tre.alo ost!ari!ati )onaj)rije s(sta!o* trans3era. 7ore$no je o)tere#enje ( Re)(.lici 8r!atskoj osno!ni )ro.le* koji se ja!lja ( !e$i s )ore$ni* s(sta!o*2 i koji ko"i &os)odarski rast i s*anj(je konk(rentnost i 'r!atski' )roi$!oda i 8r!atske kao )otencijalne lokacije $a direktna strana (la&anja -slika J/. Slika J. P%rez,i pri7%2i k%,#%"i2ira,e %p&e 2r5ave( I %2 ADPCa

Hrvatska Slovenija Poljska Češka Mađarska Estonija Latvija Bugarska Litva 0 10 20 30 40 50

I$!or: ?orld 0ank2 ?orld >e!elo)*ent Indicators 9:::S9::;.

Godine 9:::. )osti&n(ti s( !e# odre=eni )o*aci ( )o&led( )ore$no& rastere#enja2 a daljnje #e rastere#enje .iti *o&(#e tek nakon s*anjenja )otre.a drFa!e $a )otro1njo*. Sto&a !alja (!aFiti na"elo da se )ore$no rastere#enje *oFe ("initi sa*o nakon s*anjenja ras'oda )rora"(na drFa!e2 a nikako o.rn(ti* redoslijedo*. 7ore$n( osno!ic( tre.a )ro1iriti na na"in da se i$jedna"i tret*an )ojedini' s!i' tek(#i' do'odaka -(&o!ori o djel(2 a(torski 'onorari i sli"no/2 1to sada nije sl("aj. @djeli )ojedini' )ore$ni' )ri'oda ( 0>7+( s( )rika$ani ( ta.lici ;H.

HJ

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica ;H. U2je"i p%rez,i7 pri7%2a @k()ni )ore$ni )ri'odi

ADPC g%2i,e 100G.( 7ore$ na do.it

I 7ore$i na do.ra i (sl(&e ;;2J ;B2B ;929 ;;2H ;:2C ;G2J C2I Ostali )ore$i

7ore$ na do'odak

>o)rinosi $a socijalno osi&(ranje

A(strija >anska 5ranc(ska Italija Nje*a"ka 7ort(&al ,)anjolska 7ROSJEK E@ Oe1ka Ma=arska Slo!enija 8r!atska

G92G <;2H GG2< G;2H HC29 HH2I HG2: G;2I GG2H HC29 G92H GB2B

I2C 9J2< B29 ;:2I ;:2J B2; I2;

( N od 0>7+a ;2B ;G2; 92; ;2B ;2B ;J2I H2B ;;2G ;2; ;G2< 92J I2B ;2C ;:2B

B29 H2G B2I G2H 92: ;2J H2J

<2< B2< B2B <2I

<2G ;2C :2B 92<

;B2: ;:2< ;I2G2 ;H2C

;G2J ;J2B ;H2; 9:2H

92J 92J H2B H2<

I$!or: OE6> in 5i&(res2 ;CCIL International 5inancial Statistics2 IM52 ;CCC. 7odatci $a ;CCI.

>aljnja )o.olj1anja )ore$ne ad*inistracije. I dalje .i tre.alo in$istirati na )o.olj1anj( rada )ore$ne
()ra!e2 kako .i se desti*(lirala )raksa )ore$ne e!a$ije koja ne naila$i ni od&o!araj(#e sankcije. 7rije s!e&a tre.a nastojati dosljedno2 .e$ i$ni*aka )ro!oditi )ore$ne $akone2 jer oslo.a=anje o.!e$e )la#anja )ore$a $a neke sk()ine )ore$ni' o.!e$nika 1alje si&nal ostali* )ore$ni* o.!e$nici*a da )la#anje )ore$a ne *ora .iti o.!e$a ako je )ritisak 'o*o&eni' sk()ina do!oljno jak -no&o*etni kl(.o!i2 neka ja!na )od($e#a2 )od($e#a ( odre=eni* djelatnosti*a i sl./. Fiskalni deficit i javni dug

5iskalni de3icit do HN 0>7+a. @ d(Fe* rok(2 i$nos kon!encionalno& 3iskalno& de3icita ne .i s*io )rela$iti HN 0>7+a kako .i se $adrFao ( ok!iri*a Maastric'tski' kriterija. Tako niske ra$ine de3icita .it #e *o&(#e ost!ariti do 9::H. &odine $natni* )ri'odi*a od )ri!ati$acije2 a kasnije se o"ek(j( re$(ltati restr(kt(riranja 3iskalno& sektora. ,to se ti"e 3inanciranja de3icita2 ono tre.a ( 1to !e#oj *jeri (s*jeriti na (trFi!e !rijednosne )a)ire 4 ri$ni"ne $a)ise2 srednjoro"ne i d(&oro"ne o.!e$nice. Taka! #e na"in 3inanciranja .iti trans)arentniji od dosada1nje&2 te #e )osl(Fiti kao )oticaj ra$!itk( 3inancijski' trFi1ta ( 8r!atskoj. @ )ot)(nosti .i tre.alo na)(stiti )raks( 3inanciranja de3icita od&a=anje* )la#anja dos)jeli' o.!e$a. >a!anje drFa!ni' &arancija kao )otencijalno& ja!no& d(&a tre.alo .i tako=er te*eljiti na jasni* i $a s!e jednaki* kriteriji*a.
Fiskalna decentralizacija

7roces 3iskalne decentrali$acije. Radi 1to !e#e ("inko!itosti drFa!e i nje$ini' tijela2 te radi )o!e#anja
od&o!ornosti lokalni' $ajednica $a !lastiti ra$!itak2 tre.a $a)o"eti )roces 3iskalne decentrali$acije2 )rila&o=en 'r!atski* okolnosti*a. @ kona"nici2 3iskalna .i decentrali$acija tre.ala o*o&(#iti )o!e#anje !lastiti' )ri'oda jedinica lokalne ()ra!e i sa*o()ra!e s cilje* olak1a!anja 3inanciranja lokalni' ja!ni' )rojekata )re*a lokalni* )rioriteti*a2 a slijedo* to&a i s)oso.no1#( lokalni' $ajednica da *e=(so.no konk(riraj( kako !isino* )ore$a2 tako i o)re*ljeno1#( lokalni* ja!ni* do.ri*a -&os)odarska in3rastr(kt(ra2 1kole2 !rti#i2 $dra!st!ene (stano!e2 ko*(nalne (sl(&e i sl./.

HI

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

/%,etar,a p%"itika

Monetarna politika i središnja banka

/%,etar,a p%"itika( k%%r2i,a+iji # 9i,a,+ij#k%1 p%"itik%1( ,e 1%5e rije*iti #tr kt r,e pr%!"e1e karakteri#ti=,e za 7rvat#k% g%#p%2ar#tv%( a"i 1%5e %"ak*ati pr%ve2! #tr kt r,i7 re9%r1i. St%ga te p%"itike 1%raj !iti p%#t%ja,e i 2%#"je2,e.
S!e se !ode#e *akroekono*ske teorije slaF( da s( (tjecaji *onetarne )olitike ( d(&o* rok( ne(tralni )re*a rast(. @ kra#e* ra$do.lj( (tjecaji *onetarne )olitike nis( ( )ra!il( ne(tralni i *o&( )osti#i odre=ene )ro*jene ra$ine cijena2 te"aja2 ka*atnjaka i realne &os)odarske akti!nosti. Me=(ti*2 )ri to* tre.a i*ati na (*( da #e se s!ako2 neodrFi!o* *onetarno* eks)an$ijo* ($roko!ano )o!e#anje 0>7+a2 ( d(&o* rok( )re!aliti ( )o!e#anje cijena i nar(1a!anje jedno& od osno!ni' )red(!jeta: sta.ilno& i )oticajno& *akroekono*sko& okr(Fja. Sto&a *onetarn( )olitik( tre.a )r!enst!eno konci)irati tako da osi&(ra sta.ilnost cijena i te"aja2 1to i*a .la&ot!orne ("inke na rast. Slo.oda ( !o=enj( *onetarne )olitike !e$ana je ($ s(sta! te"aja. @ na1i* )rilika*a *ane!arski )rostor2 $.o& s)eci3i"ne *onetarne )o!ijesti2 kao i eks)an$i!ne 3iskalne )olitike do 9:::. &odine .io je $natno s(Fen2 &oto!o )o)(t c(rrencP .oard+a. 8r!atska !odi )olitik( ()ra!ljano& te"aja k(ne )re*a >EM -E@R/2 1to i*a $a e3ekt relati!n( !e$anost *onetarne )olitike $a neto )rilje! ka)itala. Modalitet !o=enja *onetarne )olitike odre=(je i "injenica da se do*a#a !al(ta -k(na/ a3ir*irala kao sredst!o o.ra"(na i )la#anja2 ali ne i sredst!o 1tednje i d(&oro"ni' (la&anja $.o& !isoke ra$ine dolari$iranosti -e(ri$iranosti/ (k()no& &os)odarst!a. Tak!a sit(acija2 )ored ne)ro!o=enja *iro!inske re3or*e2 i*a odre=(j(#e ne&ati!no $na"enje i $a ra$!itak do*a#e& trFi1ta ka)itala. 0(d(#i da 8r!atska na*jera!a )rist()iti E@ i EM@2 tako #e se i nje$in s(sta! te"aja s )ri.liFa!anje* (lask( ( E@ i EM@ *orati *ijenjati sa sada1nje& )re*a 3iksiranj( 'r!atske k(ne $a E(ro ili )re($i*anj( E(ra kao !al(te )la#anja kad se $a to is)(ne (!jeti. Is)(nja!anje (!jeta $a )re($i*anje E(ra o!isi )r!enst!eno s jedne strane o dina*ici ( restr(kt(riranj( )od($e#a koja #e ( nadola$e#e* ra$do.lj( odre=i!ati in3lacijske di3erencijale ( odnos( na E@2 te o s)re*nosti E60 da )odrFi tak!e aranF*ane ( tran$icijski* $e*lja*a. >a .i se osi&(ralo neo*etano dono1enje *jera *onetarne )olitike koje osi&(ra!aj( sta.ilnost cijena i te"aja2 n(Fna je neo!isnost sredi1nje .anke. 7ri to*e tre.a odrediti kao )odr("je djelo!anja sredi1nje .anke odrFa!anje sta.ilnosti cijena -i te"aja/2 s cilje* koji #e odre=i!ati !lada ili )arla*ent $a srednjoro"no ra$do.lje -9+< &odina/2 te slo.odo* i$.ora na"ina )osti$anja cilja -ciljanje in3lacije2 ciljanje te"aja ili ciljanje *onetarni' a&re&ata/. Nadalje2 $.o& ot!orenosti 'r!atsko& &os)odarst!a2 te !eliki' )rilje!a i cirk(lacije de!i$a2 oko CIN *onetarne .a$e "ini neto ino$e*na akti!a sredi1nje .anke2 nastala sterili$acijo* ti' de!i$ni' )rilje!a. To (!elike oteFa!a !o=enje .ilo kak!e dr(&a"ije )olitike te"aja od one sli"ne c(rrencP .oard( 4 )rate#i kretanja *arkeSe(ra. @toliko je te"aj st!arno i )osljedica kretanja na trFi1t( de!i$a odnosno konk(rentnosti realno& sektora. Str(kt(rne re3or*e realno& sektora2 eli*iniranje nera!noteFe 3iskalno& sektora2 te i*)le*entacija dr(&i' *jera koje (tje"( na )o.olj1anje konk(rentosti nacionalno& &os)odarst!a2 (tjecat #e )osredno i na ekono*ske 3(nda*ente koji d(&oro"no odre=(j( realni e3ekti!ni te"aj.

HC

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

5inancijski s(sta! @ ra$do.lj( od ;CC<. do 9:::. .ankarski je s(sta! ( 8r!atskoj doFi!io najd(.lj( trans3or*acij( ( s!ojoj )o!ijesti2 1to se *ani3estiralo (: a/ 7ri!ati$aciji dijela .ankarsko& s(sta!a2 ($ nakan( do!r1etka )rocesa ( .liFoj .(d(#nosti i (s)osta!ljanja2 &oto!o ( )ot)(nosti2 )ri!atno& !lasni1t!a ( .ankarsko* sektor(L ./ 7ad( ka*atni' sto)aL c/ Zao1tra!anj( konk(rencije2 $.o& "e&a ka*atne sto)e nasta!ljaj( kon!er&irati )re*a ra$ina*a ka*atni' sto)a ( E@L d/ Konsolidaciji ono&a dijela .anko!no& s(sta!a koji na$i!a*o *ale i srednje .anke -s)ajanja2 )re($i*anja2 ste"aje!i2 lik!idacije/L te e/ S*anjenj( (djela )otraFi!anja od drFa!e ( (k()noj i*o!ini .anaka2 "i*e je ot!oren )rostor $a kreditiranje )ri!atno& sektora. 0ankarski sektor je restr(kt(riran nakon d!ije .ankarske kri$e. Tre.a o"eki!ati $a!r1etak )rocesa )ri!ati$acije od strane strani' strate1ki' in!estitora2 koji #e )otakn(ti daljnje okr()nja!anje .anaka i )o!e#anje e3ikasnosti .ankarski' (sl(&a. Sredi1nja .anka .i tre.ala osnaFiti nad$or i kontrol( .anaka kako .i osi&(rala do.ro 3(nkcioniranje .ankarsko& s(sta!a ( )roces( okr()nja!anja .anaka od strane strani' .anaka i )o!e#anj( konk(rencije te na taj na"in oja"ati )o!jerenje s!i' s(.jekata ( kredi.ilitet 8N0+a i cjelok()no& .ankarsko& s(sta!a. Nadalje2 sektor nad$ora i kontrole .anaka tre.a eki)irati isk(sni* str("njaci*a -do*a#i* i strani*/ i o*o&(#iti )er*enentno (sa!r1a!anje ( ti* )oslo!i*a jer s( oni !rlo .itni $a ja"anje kredi.iliteta *onetarne !lasti. @ nadola$e#e* ra$do.lj( tre.a s(sta!no i dosljedno )ro!oditi na"elo da od&o!ornost $a sol!entnost 3inancijski' instit(cija )re($i*aj( !lasnici i ()ra!a2 a ne drFa!a2 odnosno )ore$ni o.!e$nici. 7et to"aka .itni' $a os*i1lja!anje strate&ije .ankarst!a s(: a/ tre.a 1to )rije )osti#i !isok st()anj s(&lasja o cilje!i*a i na"ini*a ja!no&a djelo!anja ( )odr("j( .ankarst!a2 ./ (skladiti (!jete i nor*e .ankarsko& s(sta!a e(ro)ski* kro$ no!i Zakon o .anka*a -0aselske re&(lati!e/2 c/ .e$ o.$ira na kona"ni *odalitet or&ani$acije nad$ora (k()no& 3inancijsko& )oslo!anja2 tre.a ( .anaka*a osi&(rati s(sta!no )ra#enje Xcas'+3loAD+a2 anali$( str(kt(re tro1ko!a2 i$rad( )oslo!ni' )lano!a2 te na&la1en( (lo&( interne kontrole (*jesto isklj("i!o& oslanjanja na 8N0 i A&encij( $a 3inancijski nad$orL d/ strate&ija ra$!oja )ra!no&a s(sta!a ($ (ra!noteFenje .r$ine tran$icije ( )ra!no* i 3inancijsko* s(sta!(L e/ )otre.no je os*isliti (lo&( drFa!e ( )odr("j( koje je dosad .ilo )ot)(no $ane*areno2 a ti"e se )odr("ja trans)arentnosti i )oslo!ni' $nanja2 etike i in3or*acija2 1to )ostaj( .itni ra$!ojni "i*.enici. 7reostale .anaka ( )ort3elj( >A0+a: >(.ro!a"ka i 6roatia .anka jes( Dno*inalnoE sol!entne .anke2 no one ne*aj( jasne )oslo!ne strate&ije ni .(d(#nosti ( r(ka*a drFa!ne a&encije. Te je .anke )otre.no 'itno )ri!ati$irati )(te* ja!ni' natje"aja. Isto tre.a ("initi s 8r!atsko* )o1tansko* .anko* Tako #e se st!oriti )red(!jeti $a rede3iniranje (lo&e >A0+a2 na sljede#i* )rinci)i*a: a/ kro$ i$ra!no (klj("i!anje )redsta!nika .ankarske ind(strije ( nad$orni od.or >A0+aL ./ osi&(ra!anje do!oljni' sredst!a $a is)lat( osi&(rane 1tednjeL c/ ko*.inacije ja!ni' i )ri!atni' i$!ora 3inanciranja 3onda osi&(ranja 1tedni' (lo&a2 te d/ 3or*iranja ti*a str("njaka (n(tar >A0+a koji .i 3leksi.ilno i .r$o *o&ao )redla&ati rje1enja.

G:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Jedna od &la!ni' 3(nkcija no!o&a s(sta!a .ilo .i *aksi*alno skra#i!anje !re*ena koje )rotekne i$*e=( (laska .anke ( )ro.le*e i rje1enja. Ako rje1enje (klj("(je ste"aj2 onda je lo&i"no da >A0 )re($*e i s(dsk( 3(nkcij( )ro!o=enja ste"aja2 jer s( isk(st!a s na1i* s(do!i*a ( )o&led( .r$ine )ost()ka i )ro3esionalnosti ste"ajni' ()ra!itelja lo1a.

@ nadola$e#e* ra$do.lj( tre.a s(sta!no i dosljedno )ro!oditi na"elo da od&o!ornost $a sol!entnost 3inancijski' instit(cija )re($i*aj( !lasnici i ()ra!a2 a ne drFa!a2 odnosno )ore$ni o.!e$nici.
7(ni )oliti"ki (la$ ( E@ $na"it #e )ri'!a#anje )ra!ila jedinst!eno&a trFi1ta .e$ .arijera. Jedan od iska$a te inte&racije .it #e "injenica da #e *e=(narodne .anke *o#i slo.odno osni!ati -i $at!aratiY/ )odr(Fnice koje + $a ra$lik( od dana1nji' .anaka k#eri koje *oraj( )o1ti!ati lokalni ka)italski cen$(s i $a ra$lik( od dana1nji' )odr(Fnica koje *oraj( i*ati ja*st!eni de)o$it 4 ne#e *orati 3or*alno i*ati !lastiti ka)ital. Me=(ti*2 li.eralni )rist() ot!aranj( )odr(Fnica *oFe )redsta!ljati )ro.le* kada trFi1te nije )ot)(no2 odnosno kada ono 3(nkcionira s o$.iljni* )ote1ko#a*a. Sto&a )itanja o.ra$o!anja2 in3or*iranja2 trans)arentnosti i )ra!no&a s(sta!a )redsta!ljaj( inte&ralni dio o!e strate&ije.

0ankarski s(sta! ( 8r!atskoj ( najskorije !rije*e tre.a )re($eti (lo&( or&ani$atora i nositelja cjelok()no& )latno& )ro*eta2 ($ trans)arentno )ro)isi!anje (!jeta koje *oraj( is)(nja!ati )ojedine .anke $a do.i!anje do$!ole $a tak!( !rst( rada -no!i Zakon o )latno* )ro*et(/. To )odra$(*ije!a i )aralelno rje1a!anje )itanja s(d.ine dana1nje 5INA+e. @ )roces( li.erali$acije 3inancijsko& sektora2 )ored o"eki!ani' $na"ajni' koraka ( li.erali$iranj( de!i$no& )oslo!anja ( 8r!atskoj2 !alja nasta!iti st!arati (!jete $a li.erali$acij( 3inancijski' transakcija $a re$idente -3i$i"ke oso.e/ )o ka)italno* ra"(n(2 kao $adnji korak ( )roces( li.erali$iranja s(sta!a.
7ra!ni je s(sta! ( 8r!atskoj $aostao ( tran$iciji2 1to )ra!i !elike )ro.le*e )oslo!anj( .ankarsko& s(sta!a. 0roj transakcija2 trFi1ta2 )red*eta tr&o!anja2 )oslo!ni' odnosa i a(tono*ni' )oslo!ni' jedinica ( )rotekli' se deset &odina )o!e#ao $a nekoliko )(ta2 1to nije .ilo )ra#eno od&o!araj(#i* ra$!itko* )ra!ne in3rastr(kt(re i )ra!no&a s(sta!a. Znanje ste"ajni' ()ra!itelja2 )ose.no oni' koji !ode ste"aje!e .anaka2 nedostatno je $a s!lada!anje tako $a'tje!ni' )rojekata. Nered ( $e*lji1ni* knji&a*a s)rje"a!a a3ir*acij( no!i' 3inancijski' instr(*enata kao 1to s( "isti 'i)otekarni krediti2 itd. Sto&a je ( ok!ir( strate&ije ra$!oja )ra!no&a s(sta!a )otre.no )reci$no identi3icirati ona )odr("ja na koji*a je )otre.no *ijenjati )ostoje#a $akonska rje1enja radi olak1a!anja )roced(ra $a1tite !lasni"ki' i !jero!ni"ki' )ra!a. Jo1 je !aFnije identi3icirati )odr("ja )ra!ne in3rastr(kt(re na koji*a je *aterijalni* (la&anji*a *o&(#e ( kratko* rok( )ri.liFiti standarde s(sta!a standardi*a E@2 s cilje* olak1a!anja )ro*eta instr(*enti*a osi&(ranja kredita i )la#anja.

Financijski instrumenti i tržišta 7o!e#anj( 1tednje n(Fne radi 3inanciranja in!esticija i )osti$anj( odrFi!e ra$ine de3icita .ilance )la#anja )ridonijelo .i i )o!e#anje ra$no!rsnosti i k!alitete 3inancijski' instr(*enata kro$ ra$!itak 3inancijski' trFi1ta2 te )rod(.lji!anje* i )ro1iri!anje* trFi1ta no!ca i trFi1ta ka)itala2 ( "e*( 8r!atska $aostaje -ta.lica ;G./.To se *oFe )osti#i )oticanje* ra$!oja instit(cija konk(rentni' .anka*a koje drFe &la!nin( 3inancijski' instr(*enata. Sta*.ene 1tedionice2 ra$ni instit(cionalni in!estitori -)ri!ati$acijski in!esticijski 3ondo!i2 ot!oreni in!esticijski 3ondo!i2 *iro!inski 3ondo!i2.../2 osi&(ra!aj(#a dr(1t!a i dr(&e ne.anko!ne 3inancijske instit(cije )o!e#ali .i .roj 3inancijski' instr(*enata na trFi1t( i ti*e o*o&(#ili !e#( *o.ilnost 1tednje.

G;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Sredi1nja .anka *ora re3or*irati instr(*ente *onetarne )olitike )re*a indirektni* i trFi1ni* instr(*enti*a. @ s(radnji s Ministarst!o* 3inancija 8N02 tre.a s(djelo!ati ( !e#e* i$da!anj( kratkoro"ni' i d(&oro"ni' ri$ni"ni' o.!e$nica2 otk()lji!anje* na )ri*arno* trFi1t( -kao *arket+ *aker/ i )roda!anje* na sek(ndarno*2 "i*e .i se )otakn(o ra$!oj trFi1ta no!ca i dr(&i' 3inancijski' trFi1ta te $a)o"elo s )olitiko* ot!oreno& trFi1ta. Miro!inska i $dra!st!ena re3or*a tre.aj( )ri)o*o#i ( )rod(.lji!anj( i 1irenj( trFi1ta ka)itala2 a li.erali$iranje ka)italni' transakcija ( no!o* de!i$no* $akon( i )oloFaj ot!oreni' i $at!oreni' in!esticijski' 3ondo!a. Sredi1nja .anka i Ministarst!o .i ( do&o!or( *o&li )oja"ati ra$!oj trFi1ta no!ca )(te* osnaFi!anja (trFi!osti ri$ni"ni' $a)isa s sredi1njo* .anko* kao D*arket *aker+o*E. Ti*e .i se dodatno )o!e#ala i d(.ina 3inancijski' trFi1ta ( 8r!atskoj2 1to )re*a *no&i* st(dija*a tako=er i*a )o$iti!an (tjecaj na ekono*ski rast. Ta.lica ;G. P%kazate"ji razvije,%#ti 9i,a,+ij#ki7 tr5i*ta Ze*lja Ka)itali$acija .(r$i -N0>7+ a/ ;B2; CC 9;2G <B2< ;9<2; 9C2H HB2B HC2G ;<I ;BC2; <C CH2B ;92< 9B;2G B<2G ;G2J O*jer lik!idni' sredsta!a i (k()ne akti!e .anaka -N/ 92H ; ;I G2B G2; + ;2I ;H :29 :2G <2; 92< G2; :2C 929 B2I Ra$lika akti!ne i )asi!ne ka*ate H2I G29 G2J G2I H2H H29 <2I <29 H2G G2G H2C 92I <2< H2G + ;;2; Ra$lika )rosje"ne do*a#e ka*ate i I0OR+a :2I ;2J J29 92H +:29 ;B :2B ;:2B :2C <2B ;2J ;2C ;:2< +;2< + ;:29

A(strija 0el&ija Oe1ka >anska 5inska Ma=arska Irska I$rael Ni$o$e*ska No!i Zeland 7ort(&al Sin&a)(r Slo!enija ,!icarska 7rosjek EM@ 8r!atska

I$!or: ?orld 0ank2 ?orld >e!elo)*ent Indicators 9:::.L )odaci se odnose na ;CCI. &odin(.

Vlasni"ki )ort3elj drFa!e tre.a okr()niti na na"in da se ()ra!ljanje )ort3elje* i$ )ojedini' 3ondo!a -Miro!inski i Zdra!st!eni2 te >A0/2 )renese na 5ond $a )ri!ati$acij(2 i na taj na"in olak1a )roces restr(kt(riranja ( &os)odarst!(2 ali i )o!e#a e3ikasnost ( ()ra!ljanj( )ort3elje*.
7o!e#a!anje* .roja 3inancijski' instr(*enata deno*inirani' ( do*a#oj !al(ti i (kidanje* ra$ni' $akonski' o&rani"enja koje )ra!e ra$lik( i$*e=( do*a#e i strane !al(te2 s*anjila .i se !al(tna s()stit(cija2 )rod(.ilo 3inancijsko trFi1te i olak1ala di!er$i3ikacija ri$ika na do*a#e* trFi1t(.

Re&(lati!( na trFi1t( ka)itala tre.a (skladiti s *e=(narodni* standardi*a2 iako $.o& !rlo )litko& trFi1ta ka)itala2 kao i $.o& "injenice da se do*a#a !al(ta nije a3ir*irala kao *edij d(&oro"ne 1tednje2 a ti*e i d(&oro"ni' (la&anja2 trFi1te ka)itala #e ( .liFoj .(d(#nosti !jerojatno traFiti rje1enje ( inte&riranj(2 ( )o"etk( s re&ionalni* trFi1ti*a ka)itala2 a )oto* i 1ire.

G9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ek%,%1#ki %2,%#i # i,%ze1#tv%1
Ekono*ski odnosi Re)(.like 8r!atske s ino$e*st!o* o.iljeFeni2 od ;CC<. &odine2 de3icito* na tek(#e* ra"(n( .ilance )la#anja. @ to*e naj!i1e s(djel(je de3icit ro.ne ra$*jene. >(&oro"no ak(*(liranje de3icita ( ro.noj ra$*jeni2 )a i na tek(#e* ra"(n( .ilance )la#anja2 donosi )o!e#anje !anjske $ad(Fenosti2 1to ne *oFe .iti odrFi!o ( d(&o* rok(. @ na"el( to $na"i da .i rje1enje de3icita !anjske tr&o!ine i tek(#e& ra"(na tre.alo )osti#i rasto* i$!o$a .rFi* od rasta (!o$a2 a nikako o&rani"a!anje* (!o$a no!i* .arijera*a. Re)(.lika 8r!atska sa G2< *ilij(na stano!nika -oko :2:IN s!jetske )o)(lacije 9::;./2 s oko 9: *ilijardi tek(#i' a*eri"ki' dolara .r(to do*a#e& )roi$!oda -oko :2:IN s!jetsko& 0>7+a 9::;./ i oko < *ilijardi tek(#i' a*eri"ki' dolara i$!o$a ro.a -oko :2:CN s!jetsko& i$!o$a ro.a 9::;./ (.raja se ( *al( $e*lj(2 1to na&la1a!a n(Fnost nje$ine snaFne i$!o$ne orijentacije.

@ )roteklo* desetlje#( 'r!atski i$!o$ je sta&nirao2 a )ro*jene ( str(kt(ri s( .ile relati!no *ale2 ako se i$($*e )ro*jena i$!o$ni' destinacija ( )ra!c( *anje $a'tje!ni' ino$e*ni' trFi1ta. >ok s( ostale tran$icijske $e*lje )o!e#a!ale (dio i$!o$a ro.a na trFi1te E(ro)ske (nije2 ( str(kt(ri 'r!atsko& i$!o$a taj (dio je s*anjen.
7o!e#anje i$!o$a nije *o&(#e ost!ariti )(ko* )ro*jeno* no*inalno& te"aja -de!al!acijo*/ jer je s)oro rast(#i i$!o$ str(kt(rne nara!i. Nai*e2 ne*a do!oljno )re)o$natlji!i' i$!o$ni' )roi$!oda2 k!aliteto* i di$ajno* konk(rentni' na trFi1ti*a E@. 8r!atski i$!o$ je *alo elasti"an -osjetlji!/ na )ro*jene realno& te"aja2 dok je (!o$ )(no osjetlji!iji2 )a .i se de!al!acijo* sa*o o.es'ra.rio (!o$ .e$ !eliki' i $na"ajni' )o!e#anja i$!o$a. @$ )o&(.ne e3ekte na in3lacij(2 )oja!ilo .i se i )osk()ljenje inter*edijarni' )roi$!oda (&ra=eni' ( i$!o$ne )roi$!ode i o)re*e2 1to ne&ati!no (tje"e na .r$in( te'nolo1ke o.no!e &os)odarst!a 8r!atske2 a to je klj("ni )ro.le*. O )ad( realni' do'odaka2 standarda ( sl("aj( de!al!acije *oFe*o sa*o 1)ek(lirati jer &a je !rlo te1ko k!anti3icirati. Klj(" je i o!dje ( odl("no* )ro!o=enj( str(kt(rni' re3or*i -( realno* sektor(/ koje s( d(&oro"ne )o nara!i2 a "ine te*elj $a rast (k()ne nacionalne konk(rentnosti. Sto&a )ro.le* rasta i$!o$a nije *o&(#e od!ojiti od )ro!o=enja str(kt(rni' re3or*i koje tre.aj( )o*o#i ( st!aranj( tak!o& )od($etni"ko& okr(Fja koje #e .iti )oticajno $a )o!e#anje i$ra!ni' strani' (la&anja koja s( klj("na $a )ro*jen( str(kt(re i$!o$a i rast (k()ne nacionalne konk(rentnosti. Anali$e )oka$(j( da 'r!atski i$!o$nici s!oj( konk(rentnost na s!jetsko* trFi1t( te*elje ( !elikoj *jeri na cijeni2 a ne na k!aliteti )roi$!oda i (sl(&a2 )a s( sto&a i$($etno osjetlji!i na cijene )roi$!odni' "i*.enika. 8r!atski i$!o$ni )roi$!odi s( radno i res(rsno inten$i!na do.ra $a koji*a je (!o$na )otraFnja @nije is)od)rosje"na i ( d(&o* rok( #e tak!a i ostati. 7re*a to*e2 *oFe se $aklj("iti da tren(tna str(kt(ra 'r!atsko& ro.no& i$!o$a ne od&o!ara str(kt(ri )otraFnje na trFi1t( E(ro)ske (nije2 te sto&a R8 &(.i trFi1n( (tak*ic( s ostali* tran$icijski* $e*lja*a. 7ro.le* i$!o$a je str(kt(rne )rirode i sto&a &a tako tre.a i rje1a!ati 4 str(kt(rni* )olitika*a. Glo.ali$acija .ri1e ra$like i$*e=( )roi$!odnje $a Di$!o$E i )roi$!odnje $a Ddo*a#e trFi1teE i na*e#e s!i* )roi$!o=a"i*a &la!ni kriterij )roi$!odnje2 a to je )roi$!odnja k!alitetni' )roi$!oda )o s!jetski* standardi*a ($ standardne roko!e is)or(ke. 7ri to* .i drFa!a *o&la odi&rati )o$iti!n( (lo&( na*etanje* naj!i1i' e(ro)ski' standarda ( )roi$!odnji i )r(Fanj( (sl(&a $a s!e )roi$!o=a"e + ti*e .i )otakn(la do*a#( )oir$!odnj( na )restr(kt(riranje2 a djelo*i"no s)rije"ila (!o$ )roi$!oda niFe k!alitete. 7oticanje i$!o$a tre.a )osti#i )ri!la"enje* strani' direktni' in!esticija2 koje #e2 osi* )rijenosa ino$e*ne te'nolo&ije2 $nanja2 ()ra!lja"ki' i )od($etni"ki' !je1tina osi&(rati i trFi1ta $a )roi$!ode. Osi* to&a2 )oticanje do*a#i' i$!o$nika tre.a )osti#i or&ani$iranje* EWIM .anke koja #e osi*

GH

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

kreditiranja )r(Fati (sl(&( osi&(ranja i reosi&(ranja te &arancija2 ot!aranje* slo.odni' $ona s )ri*jereno* $akonsko* re&(lati!o*2 )oticajne carinske )olitike $a reeks)ort. Tako=er i Ministarst!o !anjski' )oslo!a *ora )rije#i na *oderan reFi* rada2 a to $na"i i !e#i (dio i akti!nija (lo&a ekono*ske di)lo*acije. SnaFn( )ot)or( )roces( restr(kt(riranja i )o!e$i!anja )roi$!o=a"a2 te osi&(ra!anja lak1e& nas()a na trFi1t( tre.aj( osi&(rati &os)odarske ko*ore. Oinjenica je da )ojedini )roi$!odi ( 8r!atskoj ne*aj(2 ne sa*o karakter *e=(narodni'2 !e# ni nacionalni' )roi$!oda jer ostaj( dost()ni sa*o na re&ionalnoj2 ili "ak lokalnoj ra$ini trFi1ta. 7ore$e i carine na (!o$2 te dr(&a o&rani"enja2 tre.alo .i ("initi trans)arentni* na na"in da se )re!ed( s!i dr(&i instr(*enti $a1tite2 osi* carine2 )reko carinski' ek!i!alenata ( carine. Karakteristike )ojedini' !rsta ro.a i (sl(&a koje i$!o$i*o2 te )rednosti i nedostaci na1i' )roi$!oda ( odnos( na s!jetske2 )rika$ane s( ( $ase.ni* )arcijalni* dijelo!i*a ( ok!ir( )rojekta Strate&ija 9;2 -t(ri$a*2 .rodo&radnja2 )oljo)ri!reda2 &os)odarst!o/ )a o!dje ne#e .iti $ase.no )ona!ljane.

Regionalna orijentacija Hrvatske Gla!ni cilj 8r!atske je )ridr(Fi!anje E(ro)skoj (niji koje je $a)o"elo )ot)isi!anje* S)ora$(*a o sta.ili$aciji i )ridr(Fi!anj(. To je s ekono*sko& as)ekta i ra$(*lji!o jer s ti* $e*lja*a -)o&la!ito Italijo*2 Nje*a"ko* i A(strijo*/ ost!ar(je*o B:N !anjskotr&o!inske ra$*jene -ta.lica ;<./. 7otencijalno .r$o rast(#e trFi1te $a 8r!atsk( jes( $e*lje 6E5TA+e. To trFi1te s oko C: *ilij(na stano!nika .r$o rast(#e k()o!ne *o#i i sli"ni' )re3erencija *ora )ostati na1e dr(&o naj!aFnije trFi1te )oslije E@. Ta.lica ;<. Str kt ra r%!,%g izv%za RH p% ze1"ja1a ,a1je,e %2 1002. 2% 2EE1. g%2i,e O)is @K@7NO @k()no .e$ $e*alja .i!1e J(&osla!ije RAZVIJENE ZEM JE E@ ;< A(strija 5ranc(ska Italija Ni$o$e*ska Nje*a"ka ,!edska Velika 0ritanija Ostale E5TA ,!icarska Ostale OSTA E RAZVIJENE ZEM JE. Ja)an ;CC9. ;:: BI.:9 ;CCG. ;:: JJ.9C ;CCB. ;:: J9.CI ;CCJ. ;:: BC.CI ;CCI. ;:: JG.H: ;CCC. ;:: JG.GI 9:::. ;:: JG.B 9::;. ;:: JG.B

<B.9: <9.<9 9.9I ;.9B ;C.JJ 9.;G ;B.I9 J.HJ ;.99 ;.BJ ;.H9 :.JI :.<< 9.H< :.:B

BG.:B <C.G: H.<; 9.B: 9;.HB 9.9; 99.;: H.I< ;.<C 9.9: ;.<H ;.G; :.;9 H.;H :.:H

<G.CH <;.:H G.HC ;.IJ 9;.:H ;.<9 ;I.B; :.9I ;.<B ;.JJ :.C: :.I9 :.:I 9.CC :.:G

<G.< GC.J< <.HG ;.C; ;I.C ;.GI ;J.II :.HC ;.B; 9.9G ;.;I :.CC :.;C H.<< :.;G

<9.HH GJ.<C <.G< 9.9< ;J.B< ;.;B ;B.IC :.G9 ;.<J ;.;C ;.JB :.C: :.:J 9.CC :.;B

<B.BI GI.JC B.;I 9.G9 ;I.:H ;.;J ;<.JH :.<H ;.IB ;.CC H.GB :.JI 9.BI G.G9 :.;<

B:.;: <G.<: B.B: 9.IG 99.H: ;.;H ;G.H: :.I9 ;.J9 G.JC ;.:: :.IB :.;G G.B: :.HH

B9.99 <G.BJ <.J: H.<: 9H.J: ;.:: ;G.JC :.B: ;.GG H.CG ;.:B :.IC :.;J B.<: :.JJ

GG

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

SA> ZEM JE @ RAZVOJ@ >RŽAVE 0IV,E J@GOS AVIJE Slo!enija 0osna i 8erce&o!ina ZEM JE 6E5TA+e

;.<; GH.I: H;.CI 9H.C<

9.:J H<.CG 99.J; ;H.:< J.C ;J.;

;.CJ G<.:J 9J.:9 ;H.<< ;9.9 ;J.B

9.HH G<.<9 H:.:9 ;9.;9 ;<.<< ;B.B<

;.CJ GJ.BJ 9<.J: C.<9 ;G.G: ;H.9I

9.:: GH.HH 9<.<: ;:.<C ;9.JI ;H.<J

9.:H HC.C: 9<.G: ;:.I: ;;.9: ;H.I:

9.H: HJ.JJ 9<.G: C.;< ;9.:; ;9.;G

I$!or: >rFa!ni $a!od $a statistik( R8

Tre#e )o !aFnosti )ostaje re)o$icioniranje na trFi1ti*a j(&oisto"ne E(ro)e. @ ra$do.lj( restr(kt(riranja i$!o$nika -cjelok()no& realno& sektora/ )roi$!odnj( koja &(.i trFi1te i )roi$!ode !alja )ok(1ati )re(s*jeriti na *ek1a trFi1ta2 )ose.ice j(&oisto"ne E(ro)e &dje !e# )ostoje odre=eni ('odani kanali ra$*jene i )re)o$natlji!ost na1i' )roi$!oda. Me=(ti*2 ne tre.a se $a!ara!ati2 jer danas se )odjednako konk(rira na s!i* s!jetski* trFi1ti*a2 )a se tako i konk(rencija na ti* trFi1ti*a .r$o $ao1tra!a. >(&o&odi1nje ekono*ske !e$e s ti* $e*lja*a o*o&(#a!aj( 'r!atski* )od($etnici*a odre=en( ko*)arati!n( )rednost na sa*o* )o"etk( ( )o$na!anj( trFi1ta ( odnos( na $a)adne ko*)anije koje s( tako=er $ainteresirane $a (la$ak na ta trFi1ta nakon 1to se nor*ali$ira sit(acija ( ti* $e*lja*a i one )o"n( )ost()no ot!arati. @ neki*a od ti' $e*alja tek se )ri)re*aj( *aso!ne )ri!ati$acije i )ret!or.e !lasni1t!a2 a sa*e i*aj( !rlo *al( !lastit( 1tednj(2 )a #e )rostor $a (la$ak strano& ka)itala .iti si&ni3ikantan. T( 'r!atske ko*)anije )(te* i$la$ni' strani' direktni' in!esticija tre.aj( traFiti na"ina da )o!e#aj( s!oj (tjecaj na ti* trFi1ti*a. 7onaj.olji )(t $a di!er$i3iciranje i rast i$!o$a jes( in!esticije ( no!e )o&one -t$!. D&reen3ieldE in!esticije/. 8r!atska je )ri*ala toko!e 5>I+a sla.ije od Oe1ke2 Ma=arske i 7oljske -$e*lje koje s( najot!orenije $a 5>I i trFi1ne re3or*e/2 no .olje od dr(&i' $e*alja ( tran$iciji -Slo!enije2 Slo!a"ke2 R(*(njske i 0(&arske/. Sli"no se *oFe $aklj("iti ako se )o&ledaj( 5>I toko!i kao (dio ( 0>7+(. To je ($roko!ano ti*e 1to je 8r!atska ( klj("ni* &odina*a )o"etka ;CC:+i'2 kada s( kren(li &la!ni toko!i 5>I )re*a tran$icijski* $e*lja*a2 .ila ( rat( i )otresale s( je ekono*ske i )oliti"ke nesta.ilnosti. 8r!atsk( je *i*oi1ao )r!i !al i$ra!ni' in!esticija ( $e*lja*a ( tran$iciji2 a ( dr(&o* !al( !alja o"eki!ati *no1t!o *anji' i$ra!ni' strani' in!esticija )o )ojedini* trFi1ni* ni1a*a. Kad se jedno* (stano!e toko!i 5>I+a te1ko i' je )oslije skren(ti. @dio 5>I+a ( 0>7+( ( 8r!atskoj je !e# ;CCB. i ;CCJ. i$nosio oko 9N2 1to nije $ane*ari! i$nos2 no )re*a isk(st!( dr(&i' $e*alja -)o)(t Oe1ke i Ma=arske2 koje s( ( neki* &odina*a i*ale 5>I )rilje!e od "ak J+;:N 0>7+a/2 taj .i se )ostotak d(&oro"no *o&ao )o!e#ati. K(*(lati!no2 $.roj toko!a 5>I+a od ;CC:.+9:::. je i$nosio -ta.lica ;B/:

G<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Ta.lica ;B. K 1 "ativ,i t%k .D? 5>I k(*(lati!no 9:::. *il.@S> N0>7+a
I$!or: IM5: I5S.2 ?II?.

tra,zi+ij#ki1 ze1"ja1a

do 8r!atska GC99 9<2CN Oe1ka 9;IG; GH2:N 7oljska G:BC: 9<2IN Ma=arska 9;;:: GB29N Slo!enija ;J:H C2GN Slo!a"ka G;CI 9;2IN

Mjere )oticanja 5>I *oraj( !oditi ra"(na o to*e da se ne )ra!i diskri*inacija i$*e=( do*a#i' i ino$e*ni' in!estitora2 da se &ranice $a ost!ari!anje )oticaja (t!rde na na"in da !ode ra"(na o o"eki!ano* !e#e* .roj( *anji' i srednji' in!esticija2 a ne sa*o !eliki'2 te da se ne nar(1i $na"ajno kon$istentnost )ore$no& s(sta!a. 7rednost )ri to*e *oraj( i*ati in!esticije ( no!e )o&one ili t$!. D&reen3ieldE strane direktne in!esticije.B 7itanje )ri!la"enja i$ra!ni' strani' in!esticija i*a *no&o 1iri kontekst2 a o!isi o .rojni* "i*.enici*a: (klj("enosti ( *e=(narodne inte&racije i )rist()( dr(&i* trFi1ti*a2 djelot!ornosti )ra!ne drFa!e i instit(cionalno& ok!ira2 djelot!ornosti i or&ani$acija drFa!ne ()ra!e2 3leksi.ilnosti radno& $akonoda!st!a2 k!aliteti i cijeni ras)oloFi!e radne sna&e i sli"no.

4ap%#"e,%#t( p"a&e i tr5i*te ra2a
Stanje i problemi @ 8r!atskoj je )ris(tna *aso!na ne$a)oslenost2 koja ( s!e !e#oj *jeri )o)ri*a ra$*jere d(&otrajne ne$a)oslenosti. Kraje* 9::;. &odine )ri Za!od( $a $a)o1lja!anje re&istrirano je HI: tis(#a ne$a)osleni' oso.a. Sto)a ne$a)oslenosti je )re*a anketi )oslo!ni' jedinica i sl(F.eni* e!idencija*a i$nosila 9929 )osto2 dok je )re*a Anketi o radnoj sna$i ( dr(&oj )olo!ini 9::;. dose&la ;<2H2 )osto -)rito* se koristi *e=(narodno (s)oredi!a *etodolo&ija I O/. 0e$ o.$ira koji se i$!or )odataka )ro*atra2 tendencija rasta ne$a)oslenosti je ra$*jerno snaFna. Od )o"etka tran$icije (k()an .roj $a)osleni' se s*anjio $a &oto!o <:: tis(#a. Sto&a se ne$a)oslenost o)ra!dano s*atra jedni* od osno!ni' )ro.le*a 'r!atsko& &os)odarst!a. Str(kt(rne )ro*jene na trFi1t( rada .ile s( (&la!no* recesijsko& karaktera. To $na"i da se str(kt(rna )rila&od.a )ro!odila )rije s!e&a &a1enje* )ostoje#i' radni' *jesta2 a rje=e ot!aranje* no!i' radni' *jesta. Jo1 je (!ijek )ris(tan ra$*jerno !elik (dio $a)osleni' ( )oljo)ri!redi -;B2G )osto )re*a Anketi o radnoj sna$i2 1to je !i1e ne&o ( Ma=arskoj2 Oe1koj ili Slo!eniji/. Jo1 je (!ijek )ris(tna skri!ena ne$a)oslenost -)reko*jerna $a)oslenost/ ne sa*o ( ind(striji2 !e# i ( ja!ni* i drFa!ni* sl(F.a*a2 "ije je )rerastanje ( st!arn( ne$a)oslenost sa*o )itanje !re*ena. Velika ne$a)oslenost )oja"a!a i ra1irenost siro*a1t!a ( 8r!atskoj. 7ro.le* se ja!lja kako kod radno s)oso.ni' oso.a koje se ne *o&( $a)osliti2 a i$&(.ile s( )ra!o na naknad( $a $a)oslenost i ne*aj( dr(&e i$!ore )ri*anja2 tako i kod $a)osleni' oso.a koje neredo!ito )ri*aj( )la#(2 ili od s!oji' niski' )ri*anja ne *o&( $ado!oljiti niti osno!ne Fi!otne )otre.e. 7ose.an s( )ro.le* radno nes)oso.ne oso.e -naj"e1#e starije ili in!alidne oso.e/ koje ili (o)#e ne*aj(2 ili i*aj( !rlo niska )ri*anja. @)ra!o s( tak!e oso.e naji$loFenije siro*a1t!(. @s)je1nost )re!lada!anja siro*a1t!a )res(dno je deter*inirana stanje* na trFi1t( rada -($ od&o!araj(#( *reF( socijalne $a1tite/.

Zakon o )oticanj( (la&anja -NNS::SJH/ )ra!i diskri*inacij( i$*e=( do*a#i' i strani' in!estitora2 odre=ene &ranice $a ost!ari!anje )oticaja -.roj $a)osleni'2 !eli"ina in!esticije/ s( )osta!ljene )re!isoko 1to sla.o kores)ondira sa st!arno1#(2 te (nosi dosta distor$ija ( )ore$ni s(sta! i sto&a &a tre.a *ijenjati.

B

GB

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Karakteristike tržišta rada TrFi1te rada ( 8r!atskoj karakteri$ira se&*entiranost2 )renor*iranost2 ne3leksi.ilnost2 ne(skla=enost str(kt(re )on(de i )otraFnje $a rado*2 )re!isoka cijena rada2 te nera$!ijene instit(cije na trFi1t( rada. Kao tak!o2 'r!atsko je trFi1te rada i$($etno sla.o )ri)re*ljeno $a str(kt(rne )ro*jene koje s( neo)'odne $a o)stanak na s(!re*eno* ot!oreno* s!jetsko* trFi1t(.

Se&*entiranost. Jedan se&*ent "ini dio trFi1ta rada na koje* )ostoji )ra!no re&(liran odnos i$*e=(
radnika i )osloda!aca. Zakon o rad( i ostali $akonski akti koji se na nje&a nado!e$(j( 1tite osno!na )ra!a radnika. Oesto s( ( o!o* se&*ent( )ris(tni do.ro or&ani$irani sindikati. 7osloda!ci )onekad (ka$(j( na s!oj( ne*o&(#nost da ( sada1nji* (!jeti*a is)o1t(j( s!e nor*e i$ $akonski' )ro)isa. >r(&i se&*ent "ini dio trFi1ta koji nije )ose.no nor*iran. T( se o.a!ljaj( ili le&alni o.lici rada )reko (&o!ora o djel( i a(torsko& (&o!ora2 ili nele&alni o.lici rada &dje radnici nis( )rija!ljeni2 .ilo $.o& i$.je&a!anja )la#anja )ore$a i do)rinosa2 .ilo da se radi o kate&orija*a koje ne .i s*jele raditi jer !e# do.i!aj( trans3ere od drFa!e -re&istrirani $a)osleni2 (*iro!ljenici2 redo!ni st(denti2 oso.e koje koriste socijaln( skr./. Za1ti#en i or&ani$iran dio radni1t!a (s)ije!ao se i$.oriti $a )o!e#anje )la#a .e$ o.$ira na )orast )rod(kti!nosti2 a to se )oto* odra$ilo na )orast ne$a)oslenosti kao i na !e#i )ritisak na neor&ani$irani dio radni1t!a "ije se nadnice i ostala )ra!a s*anj(j(2 dok se ("estalost )rekida radno& odnosa )o!e#a!a. Reakcija )osloda!aca na te1ko#e kod da!anja otka$a id( ( s*jer( )o!e#anja ka)italne inten$i!nosti )roi$!odnje2 ot!aranja no!i' radni' *jesta sa*o na odre=eno !rije*e od nekoliko *jeseci2 te neis)lata )la#a. Strani (la&a"i ( )ra!il( i$.je&a!aj( destinacije ( koji*a )ostoji )renor*iranost trFi1ta rada i snaFno sindikalno or&ani$iranje.

Nedostatak 3leksi.ilnosti. Tajna .r$i' )rila&od.i ( )od($e#i*a2 instit(cija*a i or&ani$acija*a je
s)oso.nost *ijenjanja !lastite or&ani$acije2 $nanja s!oji' radnika i te'nolo&ije )re*a nalo&( trFi1ta i )rilika*a koje se )reko nje&a iska$(j(. @ 8r!atskoj je do*inantan na"in )rila&od.e )od($e#a ( )ote1ko#a*a ost!aren ot)(1tanje* !i1ka $a)oslenika. @"inci to&a s( !elika ne$a)oslenost i "esto trajni &(.itak lj(dski' )otencijala. Mala i srednja )od($e#a2 iako (s)je1nija2 kratkoro"no ne *o&( a)sor.irati $natan .roj radnika koji )ostaj( s(!i1ni ( !e#i* )od($e#i*a. O.ra$o!ni s(sta! ne )ri)re*a )ojedince ( do!oljnoj *jeri $a cjeloFi!otno ("enje2 te $a 3leksi.ilno )ona1anje ( !id( )ro*jene $ani*anja ili .r$o& )relaska s jedno& ti)a $nanja na dr(&i. Ot!aranje no!i' radni' *jesta ( 8r!atskoj je .ilo ra$*jerno sla.o. 7re*a Anketi o radnoj sna$i naj!aFniji rast radni' *jesta do&odio se ( sektor( Dsi!e ekono*ijeE. Nedostatak 3leksi.ilnosti ( sl(F.eno* sektor( ko*)en$iran je )retjerano* 3leksi.ilno1#( ( si!o* &os)odarst!(. Tako=er se (o"a!a sla.a 3leksi.ilnost )re*a radno* !re*en(.

Ne(skla=enost str(kt(re )on(de i )otraFnje $a rado*. Ve#ina ne$a)osleni' danas dola$i ili i$
)o)(lacije $a)osleni' ili i$ 1kolsko& s(sta!a. 0i!1i $a)osleni s!oji* $nanji*a i !je1tina*a odraFa!aj( str(kt(r( &os)odarst!a i$ )ro1lo& socijalisti"ko& s(sta!a. 7red!idi!a .(d(#a )otraFnja $a rado*2 odnosno nje&o!a str(kt(ra odraFa!at #e $nanja ra$li"ita od oni' koja i*aj( tren(tno ne$a)osleni. Sto&a .i2 "ak i ($ ja"anje &os)odarsko& ra$!oja i )otraFnje $a radnici*a2 ne$a)oslenost *o&la i dalje ostati ra$*jerno !isoka2 jer se )ostoje#a $nanja .e$ dodatno& o.ra$o!anja ne *o&( nositi sa no!i* )otre.a*a. 0e$ !e#i' (la&anja ( o.ra$o!anje i re3or*e s(sta!a o.ra$o!anja koji*a #e se str(kt(ra )on(de i )otraFnje $a radno* sna&o* )ri.liFiti i .e$ dr(&i' *jera $a )oticanje $a)o1lja!anja2 te1ko je *o&(#e o"eki!ati s*anjenje ne$a)oslenosti2 .e$ o.$ira na isto!re*eno )ra$na radna *jesta koja se ne#e *o#i )o)(niti.

7re!isoka cijena rada. Realna neto )la#a ( 8r!atskoj je od ;CCH. &odine rasla )o sto)a*a !e#i* od sto)a )roi$!odnost rada. Tak!o kretanje sada !e# o$.iljno (&roFa!a *o&(#nosti (ra!noteFeno& &os)odarsko& ra$!itka. Vanjska konk(rentnost $e*lje ti*e je s*anjena .(d(#i da s( na*a

GJ

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

konk(rentne tran$icijske $e*lje ( isto* ra$do.lj( $a.iljeFile (*jereniji rast )la#a ( odnos( na rast )roi$!odnosti. 7rosje"na .r(to )la#a i$raFena ( nekoj od rele!antni' strani' !al(ta ( 8r!atskoj je !e#a ne&o ( s!i* ostali* tran$icijski* $e*lja*a osi* Slo!enije. Me=(ti*2 i ra$ina cijena ( 8r!atskoj je !i1a ne&o ( s!i* ti* $e*lja*a2 )a je k()o!na *o# )rosje"ne )la#e ( 8r!atskoj relati!no niska. 7ostoji dakle )ro.le* da je rad sk() sa stajali1ta )osloda!ca2 a sla.o )la#en sa stajali1ta radnika. 7ore$ni klin i$*e=( (k()no& tro1ka rada $a )osloda!ca i neto )la#e $a radnika -)ore$ i )rire$ na do'odak2 do)rinosi na i i$ )la#e/ ( 8r!atskoj je sredino* 9:::. i$nosio oko G:N .r(to tro1ka rada2 1to je )ri.liFno na ra$ini )rosjeka ra$!ijeni' e(ro)ski' $e*alja. 7rotekli' nekoliko &odina ( to* je )odr("j( ("injen $na"ajan na)redak -)ore$ni klin je ;CCG. i$nosio <HN/2 ali )otre.ne s( *jere $a daljnje sniFa!anje )ore$no& klina.

Nera$!ijene instit(cije na trFi1t( rada. Ve#ina drFa!ni' instit(cija koje s!oji* djelo!anje* (tje"( na
trFi1te rada jo1 (!ijek nis( do!oljno os)oso.ljene da )re($*( s!oj( (lo&( *oderni' i e3ikasni' instit(cija. 8r!atski $a!od $a $a)o1lja!anje je ( )roces( )re(stroja2 s &la!ni* cilje* da se trans3or*ira ( e3ikasn( instit(cij( koja #e se orijentirati isklj("i!o na )otre.e s!oji' osno!ni' stranaka: ne$a)osleni' i )osloda!aca.

Načela i mjere za poboljšanje funkcioniranja tržišta rada Načela Osno!ni cilj )ro*jena na 'r!atsko* trFi1t( rada tre.a .iti )o!e#anje $a)oslenosti i $a)o1lji!osti -*o&(#nosti )ojedinaca da )rona=( )osao/. Mjere koje se )od($i*aj( na trFi1t( rada i*aj( $ada#( da st!ore okr(Fenje koje )oti"e 3leksi.ilnost i )rila&odlji!ost na )ro*jene2 jednak tret*an s!i' s(dionika na trFi1t( rada2 te jednosta!na i trans)arentna )ra!ila $a s!e. Ot!aranje radni' *jesta dola$i kao )osljedica &os)odarsko& rasta $.o& jednosta!ne "injenice da se )otraFnja $a rado* i$!odi i$ )otraFnje $a ro.a*a i (sl(&a*a. Me=(ti*2 &os)odarski rast "esto nije do!oljan $a rje1a!anje )ro.le*a ne$a)oslenosti2 te on *ora .iti )o)ra#en dr(&i* *jera*a na trFi1t( rada2 koje s( s(kladne *jera*a $a )oticanje &os)odarsko& rasta. @ )olitici ra$!oja trFi1ta rada )rednost tre.a dati *jera*a koji*a je cilj $a)o1lja!anje )ostoje#e radne sna&e -akti!ne *jere/2 (*jesto *jera*a $a s*anji!anje radne sna&e -)asi!ne *jere/. Akti!ne *jere )oti"( $a)o1lja!anje )(te* akti!nije& traFenja )osla2 )osredo!anje*2 )o!e#anje* $a)osli!ostii dodatni* o.ra$o!anje* i dr(&i* 3inancijski* *jera*a koji*a se sti*(lira ot!aranje no!i' radni' *jesta. S dr(&e strane2 )asi!ne *jere i*aj( $a cilj s*anji!anje )on(de rada i to *jera*a koji*a se )ojedinci sti*(liraj( na )o!la"enje s trFi1ta rada -rano (*iro!ljenje2 o&rani"a!anje .roja sati rada ili i$da1ne naknade $a ne$a)oslenost2 *ini*alne nadnice2 naknade $a .olo!anje i in!alidnost/. S!aka )olitika kojo* se djel(je na trFi1te rada tre.a nastojati da )otakne i )od()re inicijati!( )ojedinca2 a ne da st!ara o!isnost .ilo od drFa!e2 .ilo od dr(&i' instit(cija. 7ojedinc( se *ora )o*o#i da )o*o&ne sa* se.i. @ naj!e#oj *o&(#oj *jeri tre.a i$.je&a!ati )rere&(liranost trFi1ta rada. Z.o& s!oje )rirode2 trFi1te rada #e (!ijek .iti nor*iranije od ostali' trFi1ta. No2 )ro1irenje st()nja re&(liranosti -)o)(t2 n)r. o.!e$atnosti kolekti!ni' (&o!ora2 sindikalno& or&ani$iranja2 o&rani"a!anja sa*o$a)o1lja!anja o&rani"a!anje *o&(#nosti rada nedjeljo* i sl.2/ tre.a i$.je&a!ati2 )re*da neki )ro)isi E@ id( ( to* s*jer( s o.$iro* na sada1nje stanje ( 8r!atskoj. Standardi $a1tite radnika i$ )ostoje#e& Zakona o rad( $asad s( )ri'!atlji!i.

GI

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Mjere na tržištu rada Mjere $a )oticanje rasta naj!aFnije s( *jere $a )oticanje $a)o1lja!anja. Iako naj!aFniji2 &os)odarski rast ne *oFe .iti jedini instr(*ent $a rje1a!anje )ro.le*a na trFi1t( rada. 7otre.na je )o*o# akti!ni' i )asi!ni' *jera na trFi1t( rada2 *jera $a sniFa!anje tro1ko!a rada2 te )ri*jereni' $akonoda!ni' i instit(cionalni' )ro*jena.

Akti!ne *jere
7otre.no je (na)rijediti ra$in( in3or*iranosti *e=( ne$a)osleni*a2 .e$ o.$ira jes( li oni )rija!ljeni na Za!od $a $a)o1lja!anje ili ne. Z.o& to&a je )otre.no (s)osta!iti trajn( s(radnj( s )osloda!ci*a i istraFiti nji'o!e )otre.e $a rado*. S(!re*ene in3or*acijske te'nolo&ije *o&le .i o*o&(#iti !isok( ra$in( dost()nosti s!i' rele!antni' in3or*acija2 i$*e=( ostali' )osredst!o* interneta. Za!od $a $a)o1lja!anje je )rirodno nositelj tak!i' *jera. >rFa!a tre.a (s!ojiti )raks( i$rade &odi1nji' s*jernica ( )olitici $a)o1lja!anja2 )o ($or( na $e*lje E@ koje i*aj( o.!e$( i$rade tak!i' s*jernica ( sklo)( .or.e )roti! ne$a)oslenosti. 7otre.no je osnaFiti o.ra$o!ne )ro&ra*e i )ro&ra*e )rek!ali3ikacije $a ne$a)oslene i )otencijalno ne$a)oslene oso.e radi lak1e& -)ono!no&/ (klj("i!anja na trFi1te rada. 7ose.n( )o$ornost )otre.no je )os!etiti (&roFeni* sk()ina*a ne$a)osleni' -*ladi2 d(&otrajno ne$a)osleni2 sk()ine s oteFano* $a)o1lji!o1#(/. 7o )otre.i2 $a naro"ito (&roFene sk()ine *o&( se or&ani$irati ja!ni rado!i na osno!i s(!re*eni' na"ela "iji je cilj i$.je&a!anje socijalne isklj("i!osti ne$a)osleni' i )r(Fanje *o&(#nosti -*akar )ri!re*ene/ $a rad i $arad(. 7otre.no je )oticati sa*o$a)o1lja!anje )ojedinaca kako )ojednosta!lji!anje* ad*inistrati!ni' )roced(ra $a ot!aranje no!i' )od($e#a2 tako i in3or*iranje* $ainteresirani' oso.a o s!i* )roced(ra*a $a ot)o"injanje !lastito& )osla2 od ad*inistrati!ni' do *o&(#nosti do.i!anja kredita i re&ionalne str(kt(re )otraFnje $a )roi$!odi*a i (sl(&a*a. 7otencijalni )ro.le* ne$a)oslenosti tre.a (o"a!ati jo1 na radno* *jest(2 ( )od($e#i*a koja se )ri)re*aj( $a restr(kt(riranje. Sto&a .i Za!od $a $a)o1lja!anje *orao (s)osta!iti s(radnj( s )osloda!ci*a ( cilj( )o*o#i ( ()ra!ljanj( lj(dski* res(rsi*a2 os*i1lja!anj( i )ro!o=enj( )ro&ra*a $.rinja!anja !i1ko!a radnika ( )roces( restr(kt(riranja i sli"no. Mjere koji*a .i se i1lo na ne)rod(kti!no $a)o1lja!anje ( drFa!no* sektor( )ot)(no s( ne)ri'!atlji!e. One i*aj( karakter istiski!anja $a)o1lja!anja ( )ri!atno* sektor( i to ( o.lik( !e#e& )ore$no& o)tere#enja )otre.no& $a 3inanciranje tak!o& rada. Osi* to&a tak!o $a)o1lja!anje s*anj(je ("inko!itost drFa!ne ad*inistracije2 (*jesto da )o!e#a ("inko!itost )ri!atno& sektora i (k()ne nacionalne ekono*ije. S!e *jere akti!ne )olitike tre.a )o$orno )ratiti2 te os*isliti s(sta! )oka$atelja koji #e o*o&(#iti !redno!anje (s)je1nosti s!ako& od )ro!o=eni' )ro&ra*a2 kako .i se s ne(s)je1ni* ili )resk()i* )ro&ra*i*a *o&lo na !rije*e )rekin(ti2 a osk(dna sredst!a (s*jeriti )re*a (s)je1niji* )ro&ra*i*a. Velik dio akti!ni* *jera na trFi1t( rada !e# je os*islio i $a)o"eo )ro!oditi Za!od $a $a)o1lja!anje. 7otre.no je reakti!irati tak!e )ro&ra*e akti!ne )olitike.

GC

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

7asi!ne *jere
Trajanje i !isin( naknada $a ne$a)oslenost ne .i tre.alo )o!e#a!ati2 *a koliko se to ( )r!i tren "inilo )otre.ni* sa socijalno& stajali1ta. Za socijalne sl("aje!e )ostoji )ro&ra* socijalne )o*o#i kao )osljednja socijalno $a1titna *jera. 7raks( )rije!re*eni' *iro!ina )otre.no je ( naj!e#o* *o&(#oj *jeri o&rani"iti2 jer i danas i*a*o !elik .roj radno s)oso.ni' i radno akti!ni' (*iro!ljenika koji ne)otre.no o)tere#(j( s(sta! *iro!insko& osi&(ranja. Tre.a s(sta!nije nad$irati i$da!anje )ot!rda $a .olo!anje ili in!alidnost. S!e )od($ete )asi!ne *jere -naknade/ *oraj( .iti tak!e da )ojedinci*a )o*o&n( ( reinte&raciji na trFi1te rada i $ado!olja!anj( osno!ni' Fi!otni' )otre.a. 7otre.an je trans)arentniji na"in )ra#enja )ojedinaca koji ost!ar(j( trans3ere od drFa!e kako ne .i dola$ilo do &o*ilanja )ra!a )re*a ra$li"iti* osno!a*a.

S*anji!anje cijene rada
Ra$*jerno !isok( cijen( rad( ( 8r!atskoj tre.a s*anji!ati *jera*a )olitike )la#a i *jera*a )ore$no& rastere#enja radni' do'odaka. @ cilj( )oticanja &os)odarsko& rasta i )o!e#anja $a)oslenosti n(Fno je i jedino *o&(#e !oditi tak!( )olitik( )la#a koja #e ( id(#e* srednjoro"no* ra$do.lj( osi&(rati da rast realni' )la#a .(de *anji od rasta )roi$!odnosti rada. To *ora .iti stoFerni ele*ent )olitike )la#a. S!jetska isk(st!a -Irska2 Ni$o$e*ska/ )oka$(j( da se ost!ari!anje tak!e )olitike )la#a *oFe )osti#i 1iroki* socijalni* konsen$(so* na nacionalnoj ra$ini2 tj. )osti$anje* do&o!ora i$*e=( sindikata2 )osloda!aca i Vlade na nacionalnoj ra$ini. Konkreti$acija do&o!oreno& i$ socijalno& s)ora$(*a na nacionalnoj ra$ini ost!ar(je se kro$ kolekti!ne (&o!ore. S!i s(dionici na trFi1t( rada koji nis( o.('!a#eni kolekti!ni* )re&o!aranje*2 tre.ali .i .iti )oticani da slijede osno!ne s*jernice do&o!orene s)ora$(*o*. @koliko nije *o&(#e )osti#i socijalni konsen$(s na nacionalnoj ra$ini2 Vlada sa s!oje strane tre.a osi&(rati da (k()na *asa is)la#eni' )la#a ( ja!no* sektor( ne raste .rFe od nacionalne )roi$!odnosti. Isto!re*eno tre.a osi&(rati da sl(F.enici i na*je1tenici ( drFa!ni* i ja!ni* sl(F.a*a .(d( )la#eni dostojno i ( sklad( sa s!ojo* dr(1t!eno* (lo&o*. Za dio ja!no& sektora koji je .itan $a )o!e#anje lj(dsko& ka)itala na nacionalnoj ra$ini2 )o)(t o.ra$o!anja2 $nanosti ili $dra!st!a tre.a osi&(rati kadro!sko i intelekt(alno ja"anje. @ *jeri ( kojoj to o!isi o )olitici )la#a2 o!( )olitik( tre.a )odrediti ost!ari!anj( tak!o& cilja. 7oFeljno je da osi* ja!no&2 i )ri!atni sektor slijedi na"elo )o koje* .i rast )la#a .io s)oriji od rasta )roi$!odnosti. 7oFeljno je da se )ri!atni sektor )ri odre=i!anj( -do&o!aranj(/ rasta )la#a r(ko!odi stanje* na lokalno* trFi1t( rada2 kao i kretanje* )roi$!odnosti ( s!akoj )ojedinoj )oslo!noj jedinici. Ti*e se (.r$a!a i olak1a!a str(kt(rno )rila&o=a!anje cjelok()no& 'r!atsko& &os)odarst!a. @ )odr("j( )ore$ne )olitike d(&oro"ni je cilj s*anji!anje )ore$no& o)tere#i!anja )la#a2 odnosno do'odaka od rada. To $na"i2 )rije s!e&a2 s*anji!anje do)rinosa i$ )la#a i na )la#e. No )rito* se stro&o *ora !oditi ra"(na da se ne (&ro$i (k()na 3iskalna sta.ilnost ( drFa!i2 odnosno da s(sta! do)rinosa o*o&(#i re3or*( i 3inancijsk( sta.ilnost s(sta!a socijalne $a1tite -*iro!inski s(sta!2

<:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

$dra!st!eni s(sta!2 s(sta! osi&(ranje od ne$a)oslenosti/. Mo&(#nost i dina*ika s*anjenja do)rinosa o!isi o *iro!inskoj kao i o $dra!st!enoj re3or*i. Ne )redlaFe*o (!o=enje .ilo kak!i' no!i' o.!e$ni' do)rinosa2 naro"ito ne o.!e$atnost do)rinosa $a (dr(&e radnika ili )osloda!aca. Tak!i do)rinosi tre.aj( .iti te*eljeni na dra&o!oljno* )rist()(.

7oticanje )ro3esionalne *o.ilnosti
@ 8r!atskoj je ra$ina *o.ilnosti ra$*jerno niska i to kako ona interna -)re*je1tanje s jedno& radno& *jesta na dr(&o (n(tar isto& )od($e#a/ tako i *e=( $ani*anji*a i re&ija*a. Mo.ilnost ( ok!ir( isto& $ani*anja ali i$*e=( )od($e#a i &rana -djelatnosti/ ne1to je .olja. Ve#a *o.ilnost rada .itno (tje"e na (na)rje=i!anje 3(nkcioniranja trFi1ta rada. Sto&a je )otre.no )reis)itati $akone koji one*o&(#(j( intern( *o.ilnost kako .i se )otaklo )re*je1tanje s jedno& radno& *jesta na dr(&o ($ od&o!araj(#( )rila&od.( )la#a. To je naro"ito !aFno $a ja!ni sektor ( koje* na )ojedini* se&*enti*a )ostoji )re!elika $a)oslenost2 a ( dr(&i*a nedostatna $a)oslenost. Mo.ilnost radnika tre.a )rila&oditi *e=(narodni* standardi*a i nor*a*a -)onaj)rije E@/.

7o.olj1anje o.ra$o!no& s(sta!a
Tradicionalno ( 8r!atskoj )re!lada!a elitisti"ki )rist() o.ra$o!anj( koje se s*atra intrin$i"no* !rijedno1#(2 dok je rele!antnost ste"eni' $nanja $a &os)odarski ra$!itak ( dr(&o* )lan(. Goto!o s!e e(ro)ske re3or*e o.ra$o!anja i*aj( $a cilj da i* o.ra$o!ni s(sta! .(de ( 3(nkciji cjeloFi!otno& o.ra$o!anja )ojedinaca. j(dski se ka)ital s!e !i1e s*atra jedinst!eno* konk(rentsko* )redno1#( i &la!ni* "i*.eniko* &os)odarsko& ra$!oja2 )o&la!ito na re&ionalnoj ra$ini. @ .(d(#nosti #e )ojedinci *orati *ijenjati s!oja $ani*anja relati!no "esto .e$ o.$ira da li ostaj( ( ok!ir( jedno& )od($e#a2 &rane djelatnosti ili *ijenjaj( djelatnost. ako#a )relaska s jedno& ti)a $nanja na dr(&o .itno je )od (tjecaje* instit(cija koje "ine o.ra$o!ni s(sta!. Re3or*a o.ra$o!anja .i tre.ala osi&(rati *no&o ja"( s)on( i$*e=( o.ra$o!no& s(sta!a2 kako redo!no& tako i cjeloFi!otno&2 i &os)odarst!a. Znanja koja se stje"( *oraj( .iti rele!antna na srednji i d(&i rok. Vitalnost 'r!atsko& &os)odarst!a o!isi ( $natnoj *jeri o (la&anj( ( lj(dski ka)ital.

7o!e#anje ("inko!itosti instit(cija na trFi1t( rada
>jelo!anje Za!oda $a $a)o1lja!anje )otre.no je osnaFiti i os(!re*eniti. Me=(ti*2 )otre.no je o*o&(#iti konk(rencij( )ri!atno& sektora ( djelatnosti )osredni1t!a ( $a)o1lja!anj( -naro"ito kod )o!re*eni' )oslo!a2 rada na odre=eno !rije*e ili rada )o )otre.i/2 ($ osi&(ranje ko*)le*entarnosti nji'o!o& rada s rado* Za!oda $a $a)o1lja!anje. Za!od $a $a)o1lja!anje .i tre.ao )ostati !isoko s)ecijali$irani ser!is $a )ro3esionaln( orijentacij( i i$&radnj( karijere2 koji #e .iti dost()an s!i* radno s)oso.ni* stano!nici*a ( )otra$i $a )oslo*2 )ro*jeno* )osla ili na)rosto o.ra$o!anje*. S dr(&e strane2 Za!od *ora ra$!iti s!oj( s)oso.nost da )o*aFe kod ()ra!ljanja lj(dski* res(rsi*a2 naro"ito kao )o*o# )osloda!ci*a ( restr(kt(riranj(. Mo&(#e s( i od&o!araj(#e instit(cionalne )ro*jene ( o.a!ljanj( o!i' d!ij( osno!ni' 3(nkcija Za!oda. S(!re*ene in3or*acijske te'nolo&ije .i tre.ale o*o&(#ile !isok( ra$in( dost()nosti in3or*acija o )on(di i )otraFnji $a rado* korisnici*a (sl(&a Za!oda -)osloda!ci*a i traFitelji*a )osla/. I$ .rojni' $nanst!eni' istraFi!anja i )rakse ra$!ijeni' 3leksi.ilni' &os)odarsta!a )oka$(je se da je kori1tenje re&ionalni' ra$!ojni' res(rsa osno!ica nacionalni' strate&ija ra$!oja2 rasta $a)oslenosti i .la&ostanja. Me=(ti*2 na1e ad*inistrati!ne jedinice2 F()anije2 nis( &os)odarske re&ije i te1ko je

<;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

(s)osta!iti instit(cionaln( )odr1k( ra$!oj( i )oticanj( $a)o1lja!anja na F()anijskoj ra$ini. 7otre.no je2 i)ak i$&raditi *reF( i 'ijerar'ij( instit(cija koje )r(Faj( )odr1k( re&ionalno* ra$!oj( -)onekad i$!an ok!ira F()anija/2 te na re&ionalnoj ra$ini ra$!iti *e'ani$*e akti!ne )olitike na trFi1t( rada $a

s*anjenje ne$a)oslenosti. >ere&(lacija
7oFeljno je ( $akone -Zakon o rad(2 Zakon o $a)o1lja!anj(2 Zakon o ste"aj(/ (nijeti )ro*jene koje .i s*anjile se&*entiranost na trFi1t( rada i )o!e#ale nje&o!( 3leksi.ilnost. @ )ot)(nosti tre.a )ojednosta!niti ad*inistriranje i s*anjiti tro1ko!e ot!aranja i $at!aranja no!i' )od($e#a2 ali ($ osi&(ranje s(!re*eno& statisti"ko& )ra#enja. 7ose.an je )ro.le* $akonsko odre=i!anje tko se s*atra $a)osleni*2 a tko ne$a)osleni*. @ "lank( ;. Zakona o rad( $a)oslenost se de3inira kao rad na te*elj( (&o!ora o rad(. 7re*a toj odred.i s!i ostali koji rade nis( $a)osleni )a se )re*a Zakon( o $a)o1lja!anj( *o&( na#i i na e!idenciji ne$a)osleni'2 1to $natno (!e#a!a .roj ne$a)osleni'. To tre.a )ro*ijeniti. 7otre.no je 1to !i1e ekono*ski' akti!nosti stano!ni1t!a )ri$nati kao $a)oslenost ( cilj( )ro1irenja )ore$ne .a$e2 ali i le&ali$iranja si!e ekono*ije. Tak!e *jere tre.aj( .iti )o!e$ane sa s*anji!anje* )ore$no& klina i ja"anje* ins)ekcijski' sl(F.i i ka$ni $a nele&alno )oslo!anje.

Identi3ikacija st!arni' traFitelja )osla
>io re&istrirani' ( Za!od( $a $a)o1lja!anje kao ne$a)osleni ne traFe st!arno )osao. Oni se na Za!od )rija!lj(j( kako .i ost!arili odre=ena )ra!a2 kao 1to s( )ra!o na $dra!st!eno osi&(ranje2 *iro!insko osi&(ranje2 socijaln( skr. i sli"no. Tak!i re&istrirani od.ijaj( )oslo!e2 .ilo $ato 1to ne Fele raditi ili !e# rade ( si!o* &os)odarst!(. Zato tre.a de3inirati donji i$nos )ri*anja -tek(#e& do'otka/ )ojedine oso.e2 nakon koje& se ne .i !i1e s*atrala ne$a)osleno*. 7otre.no je ost!ari!anje s!i' dr(&i' )ra!a koja nis( i$ra!no !e$ana ($ radni odnos -osi* naknade $a ne$a)oslenost koja je )ra!o i$ radno& odnosa/ )o!jeriti drFa!no* )rora"(n(2 s(sta!i*a socijalno& osi&(ranja ili socijalne skr.i. Tako .i se n)r. tre.ala rede3inirati osno!a $dra!st!eno& osi&(ranja $a oso.e koje nis( ( radno* odnos( i ne ost!ar(j( )ra!o na $dra!st!eno osi&(ranje )re*a nekoj dr(&oj osno!i. Tro1ko!i $dra!st!eno& osi&(ranja o!i' oso.a *o&li .i se 3inancirati i$ drFa!no& )rora"(na. Ti*e .i se na Za!od $a $a)o1lja!anje )rija!lji!ali isklj("i!o st!arni traFitelji $a)oslenja.

Prev"a2ava,je #%+ija",i7 pr%!"e1a

pr%v%8e,j re9%r1i :!%r!a pr%tiv #ir%1a*tva;

Tran$icijska recesija )o"etko* de!edeseti' &odina o$.iljno je s*anjila Fi!otni standard stano!ni1t!a. Rat je donio *no1t!o lj(dski' i &os)odarski' stradanja. Kao re$(ltat ot)(1tanja radnika $.o& restr(kt(riranja ili $at!aranja )od($e#a )ris(tne s( ne)o!oljne socijalne )osljedice2 koje se o"ek(j( i (.(d(#e. SnaFan2 d(&oro"no odrFi! i socijalno )ra!edan &os)odarski rast tre.a o*o&(#iti (na)rje=i!anje socijalne slike 8r!atske i s*anjenje siro*a1t!a. On je *o&(# sa*o ($ )od($etnike koji do.i!aj( dostatn( naknad( $a s!oj )od($etni"ki tr(d i ri$ik2 te ($ ja!nost koja s'!a#a i )odrFa!a odre=eni st()anj nejednakosti ( distri.(ciji do'odaka i$*e=( &ra=ana. Za one koji s( )ose.no socijalno i *aterijalno stradali2 )otre.no je oja"ati s(sta! socijalne $a1tite2 te i' $a1tititi od siro*a1t!a. 8r!atska2 )re*a istraFi!anj( koje je )ro!eo $ajedni"ki ti* S!jetske .anke i >rFa!no& $a!oda $a statistik( Re)(.like 8r!atske te s(radnika Ekono*sko& instit(ta ( Za&re.(2 ne*a !isok( sto)(

<9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

a)sol(tno& siro*a1t!a2 ( (s)ored.i s dr(&i* e(ro)ski* $e*lja*a ( tran$icijiJ. Me=(ti*2 )re*a nacionalno rele!antno* standard( koji (klj("(je *o&(#nost $ado!olja!anja *ini*alni' )re'ra*.eni' )otre.a i )od*irenje neo)'odni' ne)re'ra*.eni' )otre.a -(skla=eni' s na1i* st()nje* ra$!oja/2 ( 8r!atskoj je ;CCI. &odine .ilo oko ;: )osto oso.a koje ne *o&( )od*iriti tak!e )otre.e. To ()(#(je da !i1e od G:: tis(#a 'r!atski' &ra=ana Fi!i ( siro*a1t!( i o$.iljno s( (skra#eni ( s!oji* )otre.a*a. Siro*a1ni ( 8r!atskoj s( !e#ino* sla.o o.ra$o!ani ili )osjed(j( sa*o (sko s)ecijali$irane !je1tine -ako rade sla.o s( )la#eni2 a "esto s( ne$a)osleni/ ili Fi!e ( k(#anst!i*a &dje je &la!a o.itelji (*iro!ljenik -koji (o)#e ne )ri*a2 ili )ri*a nisk( *iro!in(/. S(.jekti!ni osje#aj siro*a1t!a2 "ak i kod &ra=ana koji *o&( $ado!oljiti osno!ne )otre.e je !rlo snaFan2 )a se "ak I: )osto stano!ni1t!a ( 8r!atskoj osje#a siro*a1ni*a. Odre=eni na)redak je i)ak !idlji!2 jer se taka! osje#aj kod &ra=ana nakon ;CCG. &odine i)ak .la&o s*anj(je.

IstraFi!anje (ka$(je na *o&(#nost da se siro*a1t!o ( 8r!atskoj (korjenj(je2 tj. da )ostoji *ala !jerojatnost da #e se siro*a1na oso.a .r$o i lako i$!(#i i$ siro*a1t!a. Nai*e2 o)#e ekono*ske )rilike
( !id( *o&(#nosti $a)o1lja!anja s( ( 8r!atskoj o&rani"ene2 a siro*a1ni ili ne*aj( od&o!araj(#e k!ali3ikacije ili s( neakti!ni2 $.o& "e&a ne *o&( iskoristiti niti tak!e2 s(Fene *o&(#nosti )o)ra!ljanja s!o& )oloFaja. >jeca i$ siro*a1ni' o.itelji "esto ostaj( sla.o o.ra$o!ana2 "i*e s*anj(j( s!oje *o&(#nosti i$laska i$ siro*a1t!a. Siro*a1ni "esto Fi!e ( socijalnoj i$olaciji.

S(Fa!anje trFi1ta rada i ra$*jerno lo1e (s*jereni socijalni trans3eri osno!ni s( ra$lo$i )ostojanja siro*a1t!a ( 8r!atskoj. Ekono*ski )rocesi i stanje na trFi1t( rada st!arali s( !elike nejednakosti (
ras)odjeli. Iako je !eli"ina socijalni' trans3era snaFno rasla2 istraFi!anje S!jetske .anke )oka$(je da oni nis( )ridonijeli s*anji!anj( nejednakosti. 8r!atska .i do.ro (s*jereni* trans3eri*a2 ($ ra$*jerno *ale tro1ko!e2 *o&la ( )ot)(nosti (kloniti a)sol(tno siro*a1t!o. Socijalna )o*o# kao dio (k()ni' socijalni' trans3era .ila je )rili"no do.ro (s*jerena2 ali je ona )o s!oji* i$nosi*a *ala. Jedan od &la!ni' )ro.le*a s(sta!a socijalne skr.i *oFe se )ri)isati )ro.le*i*a *iro!insko& s(sta!a. 7oka$(je se da s( *iro!ine $a)ra!o trans3er )re*a relati!no do.rostoje#e* stano!ni1t!(2 i da ne )r(Faj( )rikladn( $a1tit( od siro*a1t!a stariji* oso.a*a i in!alidi*a -;SG nji' (o)#e ne )ri*a *iro!in(/.

Nejednakosti ( distri.(ciji do'odaka ( 8r!atskoj s(2 ( (s)ored.i s dr(&i* e(ro)ski* $e*lja*a2 ra$*jerno !isoke2 1to )oka$(je Ginije! koe3icijent nejednakosti od :2H<. Gla!ni "i*.enik nejednakosti jes( )ri'odi od sa*o$a)o1lja!anja i ne3or*alni' akti!nosti2 koji s( i$ra$ito nera!no*jerno ras)ore=eni.
St()anj nejednakosti je !aFna deter*inanta &os)odarsko& rasta i siro*a1t!a. 7retjerana nejednakost ne )redsta!lja sta.ilan te*elj $a &os)odarski rast2 jer ona &enerira socijaln( nesta.ilnost2 one*o&(#(je )(no)ra!no i )rod(kti!no s(djelo!anje ( &os)odarsko* Fi!ot( oni' najsiro*a1niji'2 dok sla.a k()o!na *o# !e#e& dijela stano!ni1t!a "ini sla.( osno!( $a ra$!oj do*a#e )roi$!odnje. Veli"ina nejednakosti koja je socijalno i ekono*ski ra$!ojnoS)oticajno ra$li"ita je od $e*lje do $e*lje. Vi1a ra$ina nejednakosti )ri'!atlji!ija je ako je cijela $ajednica .o&atija2 odnosno ako je siro*a1t!o ra$*jerno rijetko. Ako (k()ni do'odak raste2 a siro*a1t!o se s*anj(je2 e!ent(alni rast nejednakosti .it #e lak1e )ri'!atiti. Ako se .o&atst!o i !isoki do'oci s*atraj( )roi$!odo* talenta i radni' na)ora2 o)#e odo.ra!anje tak!i' do'odaka .it #e !e#e. Sto&a nosioci ekono*ske )olitike tre.aj( !oditi ra"(na da od o)#e& &os)odarsko& rasta i*aj( koristi i oni najsiro*a1niji2 te da na naj*anj( *o&(#( *jer( s!ed( s!e netrFi1ne i$!ore nejednakosti koji .i *o&li )roi$i#i i$ )oliti"ko& (tjecaja2 (s)je1no& lo.iranja2 oso.ni' !e$a2 ne)oti$*a ili kor()cije.

J

Vidi Nacrt dok(*enta S!jetske .anke V8r!atska: St(dija o ekono*skoj ranji!osti i socijalno* .la&ostanj(V2 li)anj 9:::.

<H

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

0or.a )roti! siro*a1t!a tre.a se )aralelno od!ijati ( tri s*jera:

a/ snaFan i )ra!edan &os)odarski rast2 s )ose.no* na&lasko* na )o!e#anje $a)osli!ostiL ./ ja"anje s(sta!a socijalne si&(rnosti i c/ ja"anje dr(1t!eno& (tjecaja siro*a1ni'.
SnaFan i socijalno )ra!edan rast je n(Fan $a trajno s*anji!anje siro*a1t!a. Rast s*anj(je ne$a)oslenost2 )o!e#a!a sto)( )artici)acije i o.i"no )o.olj1a!a a)sol(tni )oloFaj siro*a1ni'. 8r!atskoj je )otre.an taka! rast koji #e )o!e#ati *o&(#nosti $a)o1lja!anja ne$a)osleni* i neakti!ni* radnici*a. 7o!e#anje $a)osli!osti2 naro"ito $a sla.ije o.ra$o!ane ot!ara *o&(#nosti siro*a1ni*a da )o)ra!e s!oj )oloFaj i s*anj(je socijaln( isklj("i!ost. Gos)odarsko okr(Fenje koje st!ara )o!oljnije (!jete $a )ra!edan rast2 odnosno !e#e *o&(#nosti $a)o1lja!anja2 (klj("(je odrFa!anje *akroekono*ske sta.ilnosti2 )o!e#anje 3leksi.ilnosti trFi1ta rada i (na)rje=enje o.ra$o!anja. S(sta! o.ra$o!anja tre.a !i1e (s*jeriti )re*a o)#i* !je1tina*a i s)oso.nosti*a radi )o!e#anja )rila&odlji!osti i 3leksi.ilnosti .(d(#i' )osloda!aca i )oslo)ri*aca. Z.o& n(Fnosti snaFnije *e=(narodne inte&racije 8r!atske i ot!aranja )re*a s!ijet(2 )otre.no je ( o.ra$o!no* s(sta!( ja"ati !je1tine ko*(nikacije i naro"ito (na)rijediti ("enje strani' je$ika. 7otre.no je oja"ati s(sta! o.ra$o!anja r(ko!oditelja -*enadFera/ i )rek!ali3ikacije radnika. >i$ajniranje ("inko!ite *reFe socijalne si&(rnosti n(Fno je radi osi&(ranja socijalne sta.ilnosti i )ot)ore $a &os)odarske re3or*e. Socijalno osi&(ranje *oFe )oticajno djelo!ati na ekono*sko restr(kt(riranje o'ra.r(j(#i lj(de da )re($i*aj( ri$ik2 da se )ono!no o.ra$(j( i *ijenjaj( $a)oslenje. S(sta! socijalne $a1tite tre.a s)rje"a!ati )oja!e siro*a1t!a i )o*a&ati siro*a1ni*a. @ 8r!atskoj je )otre.na 1to skorija re3or*a s(sta!a socijalne $a1tite2 ($ (s)je1no nasta!ljanje *iro!inske re3or*e. 8r!atska )(no tro1i na socijalne trans3ere2 ali taj no!ac nije do.ro (s*jeren2 sto&a sa*o )o!e#anje i$nosa trans3era ne#e i*ati )otre.an ("inak na )ro.le* siro*a1t!a Tre.a re3or*irati sada1nji s(sta! socijalne $a1tite + )ojednosta!iti &a2 (s)osta!iti s(sta! nad$iranja siro*a1t!a kako .i se )rocijenili

("inci &os)odarski' re3or*i i re$(ltati na)ora $a .olje (s*jera!anje socijalne )o*o#i i s*anjenje siro*a1t!a2 te inte&rirati s(sta! socijalne $a1tite od drFa!ne do lokalne ra$ine. 7o*o# siro*a1ni*
oso.a*a ne .i tre.alo !e$ati ($ nji'o! stat(s na trFi1t( rada2 !e# .i se ona tre.ala dodjelji!ati .e$ o.$ira jes( li oso.e $a)oslene ili ne$a)oslene2 ( *iro!ini ili ( akti!noj do.i2 o!isno o nji'o!oj ekono*skoj sna$i. Kako .i se i$.je&le $lo()otre.e2 )otre.no je sa si&(rno1#( (t!rditi st!arne do'otke )ojedinaca ili o.itelji. Velik ne3or*alni sektor &os)odarst!a )redsta!lja )re)rek( ra$!oj( o!ak!i' )ro&ra*a2 ali .i se s !re*eno* i )ret)osta!ljeni* s(Fa!anje* ne3or*alno& sektora *o&le ot!oriti *o&(#nosti $a )ri*jen( tak!i' *jera. 7otre.no je i$&ra=i!ati )od($etni"ko )oticajn( i socijalno odrFi!( distri.(cij( do'odaka i i*o!ine. >rFa!na redistri.(cija )(te* tek(#i' trans3era stano!ni1t!( nije jedini na"in da se )osti&ne socijalno )ri'!atlji!ija distri.(cija do'odaka. VaFna je (lo&a o.ra$o!no& s(sta!a i s(sta!a $dra!st!eno& osi&(ranja ( )re!enciji *no&i' socijalni' )ro.le*a. S(sta! $dra!st!eno& osi&(ranja tre.a re3or*(2 ali ona nikako ne .i s*jela s*anjiti ra$in( osno!ni' $dra!st!eni' (sl(&a $a siro*a1nije sloje!e stano!ni1t!a. Ja"anje *o&(#nosti siro*a1ni' &ra=ana da ost!are s!oja )ra!a tre.a )osti#i ja"anje* de*okratski' instit(cija i ja"anje* ci!ilno& dr(1t!a ( cjelini. @lo&a ne!ladini' (dr(&a ( o!o* se&*ent( je !rlo !aFna. S!e nele&alne -netrFi1ne/ i$!ore nejednakosti -kri*inal2 rent+seekin&/ tre.a s!esti na *ini*(*.

<G

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

PROSTOR>OCEKO>O/SKA POL?T?KA

G"av,e p%r ke

Ra$nolikost 'r!atsko& )rostora i )ostoje#a str(kt(ra 'r!atsko& &os)odarst!a nalaF( (skla=i!anje )rostorno+ekono*ske i *akroekono*ske )olitikeL s!aka *jera *ora ($ *akroekono*ski i*ati i )rostorno+ekono*ski cilj2 a ("inci *jera *oraj( se )ratiti s *akroekono*sko& i s )rostorno+ ekono*sko& stajali1ta 8r!atska ra$!ojna strate&ija i i$ nje i$!edena ra$!ojna )olitika tre.aj( nadrasti antire&ionali$a*L (!aFa!anje )odr("ni' )ose.nosti i )odr("no ()ra!ljanje ra$!oje* s!ojst!eni s( 'r!atsko* dr(1t!( Re)(.lici 8r!atskoj )redstoji )ost()na re3or*a ad*inistrati!no+teritorijalno& (stroja koji tre.a $a)o"eti jednosta!ni* o.jedinja!anje* !i1e F()anija ( 1ire2 sa stajali1ta ()ra!ljanja ra$!oje* )rikladnije2 ad*inistrati!no+teritorijalne jedinice + re&ije. 7odr("n( ra$!ojn( )olitik( tre.a (skla=eno !oditi na nacionalnoj i )odr("noj ra$iniL tren(tno na&la1eno $na"enje nacionalne ra$ine )odr("ne ra$!ojne )olitike tre.a )ost()no o)adati2 a $na"enje )odr("ne ra$ine rasti 1to2 ($ ostalo2 )odra$(*ije!a )ost()n( 3iskaln( decentrali$acij( Mjere )odr("ne )olitike o.('!a#aj( )rila&od.e instit(cionalno& ok!ira ( koje* djel(j( )od($etnici i $a)oslenici2 drFa!na (la&anja ( in3rastr(kt(rne s(sta!e2 (na)re=i!anja $dra!st!eno& i 1kolsko& s(sta!a i s(sta!a socijalne skr.i2 te osni!anje i o)sl(Fi!anje )odr("ni' ra$!ojni' instit(cija 7olitika $a1tite i (na)re=i!anja okoli1a tre.a ost!ariti )ri*jereni odnos restrikti!ni' i )oticajni' *jera koji*a #e (tjecati na one"i1#i!a"e i ostale korisnike res(rsa2 i$jedna"a!ati nji'o!e interese s ja!ni* intereso* i (s*jera!ati i' k odrFi!o* &os)odarenj( res(rsi*a ( sklad( sa standardi*a E@ Okoli1 se "(!a odrFi!i* kori1tenje* s!i' ras)oloFi!i' 'r!atski' res(rsaL )olitika $a1tite i (na)re=i!anja okoli1a sto&a *ora o.('!atiti i )oticanje (la&anja ( odrFi!i ra$!oj In3rastr(kt(rni s(sta!i se .itno ra$lik(j( ( st()nj( or&ani$iranosti i ("inko!itostiL tre.a i' os(!re*eniti i odrediti na"in i .r$in( os(!re*enji!anja $a s!aki s(sta! )ose.no Tre.a na)(stiti )raks( dono1enja $akona koji o.jedinj(j( s!e *jere ra$!ojne )olitike ( neko* nedo!oljno ra$!ijeno* )odr("j(L *jere koji*a se )oti"( nedo!oljno ra$!ijeni tre.a (re=i!ati ni$o* $akona2 tako da 3iskalne *jere .(d( (re=ene sa*o )ore$ni* $akoniko*2 $e*lji1na )olitika sa*o $akono* o )oljo)ri!redno* $e*lji1t( itd.

• • •

Prostorni vid upravljanja razvojem hrvatskog gospodarstva 8r!atski je )rostor i$ni*no ra$nolik. 7rirodna ra$nolikost stolje#i*a je (tjecala a i danas (tje"e na &os)odarski ra$!oj tako da s( &os)odarst!a ra!ni"arski'2 .rdsko+)laninski' i o.alno+oto"ni' kraje!a od(!ijek i*ala ra$li"it( str(kt(r( i ra$li"ite ra$!ojne oso.ine. 7ojedini dijelo!i 8r!atske se sto&a ne ra$lik(j( sa*o kli*o*2 oro&ra3ijo*2 !e&etacijski* )okro!o* i sli"no2 !e# i &os)odarsko* str(kt(ro*2 i$&ra=eno1#( i radni* )otencijalo*. I$ni*an je i 'r!atski &eo)oliti"ki )oloFaj i nji*e (!jeto!ana .(rna )o!ijest koja je ra$like na&lasila.

<<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

8etero&enost 'r!atsko& )rostora i ra$like i$*e=( &os)odarski' str(kt(ra nje&o!i' dijelo!a ()(#(j( da ra$!ojna )olitika osi* str(kt(rno& tre.a i*ati i )rostorni !id. Tijeko* C:+i' &odina nositelji 'r!atske ra$!ojne )olitike $a)osta!ljali s( o!o d!ojst!o i .a!ili se (&la!no* *akroekono*ski* *jera*a i *jera*a koji*a se (tjecalo na str(kt(r( &os)odarst!a. Tak!o (s*jerenje o.ja1nja!alo se *lado1#( drFa!e2 (&roFeni* s(!ereniteto* koje& .i )odr("na )olitika dodatno (&ro$ila ili na)rosto t!rdnjo* da je 8r!atska $a tak!o 1to )re*alena. Isto!re*eno2 &oto!o s!aka *jera kojo* se )ok(1alo )otakn(ti neki &os)odarski sektor i*ala je !e#e ili *anje )rostorne ("inke. 7oticaji .rodo&radnji osjetili s( se ( o.alni* &radski* naselji*a ( koji*a s( .rodo&radili1ta s*je1tena2 )oticaji *aslinarst!( )o&odo!ali s( o.ali i otoci*a ali ne i Sla!oniji &dje s( se )ak osjetili )oticaj ($&oj( jedno&odi1nji' k(lt(ra2 *jere (na)re=i!anja tekstilne ind(strije osjetile s( se )onaj!i1e ( sje!ero$a)adno* dijel( 8r!atske itd. >eset &odina nakon osa*ostaljenja2 o!a2 ionako ()itna i )rakso* o)o!r&n(ta o.ja1njenja ne *o&( o)ra!dati str(kt(rn( jednostranost ra$!ojne )olitike. Nje$ini )rostorni i str(kt(rni ("inci *oraj( se sa&leda!ati si*(ltano2 a ra$!ojne *jere *oraj( (!ijek i*ati i str(kt(rne i )rostorne cilje!e. 8r!atska ra$!ojna )olitika *ora se odrediti i (skla=eno )ro!oditi i na nacionalnoj i na )odr("noj ra$ini. @!aFi!1i )rostor kao )red*et2 ra$!ojna )olitika tre.a (!aFiti i s(!re*eni )rostorno+ekono*ski )rist(). 7rostor ne tre.a s*atrati d!odi*en$ionalno* kate&orijo*2 )lo'o* )o kojoj se &os)odarst!enici s*je1taj( i ra$*je1taj( ne (tje"(#i na njen( kak!o#(. Rije" je o trodi*en$ionalnoj2 itekako dina*i"noj kate&oriji "ija kak!o#a redo!ito tr)i $.o& )roi$!odnje2 )otro1nje i )ro*eta koji se ( njoj od!ijaj(. 7rostorna ra$!ojna )olitika kojo* se (tje"e na )ojedina"ne s*je1taje i (k()ni ra$*je1taj &os)odarst!enika a ti*e ( !elikoj *jeri i stano!ni1t!a2 o.('!a#a sto&a *jere koji*a se &os)odarst!enici )ri!la"e ( neko )odr("je ili od.ijaj( od nje&a2 ali i *jere koji*a se )oti"e )o!e$anost )rostora i i$&radnja in3rastr(kt(rni' s(sta!a2 te *jere koji*a se 1titi i (na)re=(je okoli1. S o.$iro* da ( 'r!atsko* )rostor( i*a i )odr("ja "iji ra$!oj tre.a )oticati i$ &eo)oliti"ki' ra$lo&a -neka )odr("ja ($ drFa!n( &ranic(/ te )odr("ja koja s( ra$!ojno )ose.no osjetlji!a -otoci/2 )rostorna ra$!ojna )olitika tre.a ra$!ijati i ra$ne )ose.ne2 lokalno )rila&o=ene *jere. Upravljanje područnim razvojem 8etero&en ( &os)odarsko* i (o)#e ra$!ojno* )o&led(2 'r!atski )rostor je danas )oliti"ki 'o*o&en. Ta 'o*o&enost s jedne strane o*o&(#a!a (skla=i!anje ra$!ojne )olitike na nacionalnoj i )odr("noj ra$ini2 a s dr(&e !isoki st()anj sa*ostalnosti )ojedini' )odr("ja ( kreiranj( !lastite ra$!ojne )olitike. 0e$ o.$ira na odnos o!i' d!ij( ra$ina2 (k()na )odr("na )olitika *ora .iti )(no k!alitetnije os*i1ljena ne&o do sada. Njen osno!ni cilj nije i$jedna"a!anje 'r!atski' )odr("ja ( s!i* ele*enti*a i )oka$atelji*a ra$!ijenosti !e# odrFi!o kori1tenje res(rsa 'r!atsko& )rostora 1to #e do!esti do ra$li"ito&2 ali )odr("no o)ti*irano& ra$!oja nje&o!i' dijelo!a. 7odr("na )olitika se sto&a !i1e ne s*ije s!oditi na na)ore i *jere $a (.laFa!anje )rostorne nera!noteFe koj( i$a$i!a &os)odarski rast2 !e# *ora (klanjati njene ($roke i ( kona"nici s!ako* )odr("j( osi&(rati on( naseljenost i onaj inten$itet i str(kt(r( &os)odarski' akti!nosti koji ja*"i odrFi!i rast i odrFi!o kori1tenje res(rsa. 7odr("n( )olitik( ( kona"nici tre.a decentrali$irati2 a njeni nositelji na ra$ini sredi1nje !lasti tre.aj( )ost()no )re)(1tati s!oj( (lo&( nositelji*a ( sa*i* )odr("ji*a. Te*)o decentrali$acije o!isit #e o ra$ini ra$!ijenosti i s)oso.nosti )ojedini' )odr("ja da .are* djelo*i"no )re($*( ()ra!ljanje s!oji* ra$!oje*2 1to $na"i da #e ra$!ojna )olitika ( nedo!oljno ra$!ijeni* )odr("ji*a jo1 d(&o *orati .iti si*(ltano i s!akako (skla=eno !o=ena na nacionalnoj i )odr("noj ra$ini. Mjero* )odr("ne ra$!ojne )olitike tre.a s*atrati s!aki "in sredi1nje ili )odr("ne !lasti koji *ijenja (!jete djelo!anja &os)odarski' s(.jekata i ja!ni standard ( odre=eno* )odr("j(. Mjera*a tre.a s*atrati:

<B

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

i/ 7rila&od.e instit(cionalno& ok!ira -$akona i )ro)isa/ koji odre=(je do.it &os)odarski' s(.jekata i (o)#e korisnika res(rsa. I$*jena ili )ose.na )ri*jena neko& $akonsko& )ro)isa *oFe )o!e#ati tro1ko!e &os)odarski' s(.jekata ili i* s*anjiti )ri'ode 1to #e i* (*anjiti do.it i )on(kati da (s)je1nije )osl(j( ili da )oslo!anje o.(sta!e. I$*jene $akona *o&( i s*anjiti tro1ko!e odnosno )o!e#ati )ri'ode ili )ak olak1ati )rik()ljanje )o"etno& ka)itala $a $a)o"injanje neke djelatnosti2 1to #e olak1ati (la&anje i kasnije )oslo!anje. ii/ >rFa!na (la&anja ( in3rastr(kt(rne s(sta!e2 i$ni*no i ( stano&radnj(. 7ro1irenje* i )o.olj1anje* in3rastr(kt(rni' s(sta!a ( neko* )odr("j( )o.olj1a!aj( se o)#i (!jeti Fi!ota2 rada i (la&anja. @)(1taj(#i se ( i$ra!na (la&anja ( in3rastr(kt(r(2 drFa!a se tako )oja!lj(je kao )ose.ni )od($etnik koji (laFe ( ja!no* interes(. iii/ @na)re=i!anja $dra!st!eno& i 1kolsko& s(sta!a te s(sta!a k(lt(rni' djelatnosti i socijalne skr.i koja )o.olj1a!aj( o)#e (!jete Fi!ota2 $a)o1lja!anja2 rada i (la&anja i koja se2 kao i in3rastr(kt(rna (la&anja2 *o&( (s*jera!ati ( )ojedina )odr("ja. i!/ 7okretanje i o)sl(Fi!anje )odr("ni' ra$!ojni' instit(cija koje #e .rin(ti o )oslo!no* os)oso.lja!anj( i do1kola!anj( lokalni' )od($etnika i sl(F.enika )odr("ne -F()anijske2 o)#inske i &radske/ ()ra!e. Tak!e instit(cije tre.aj( i$ra=i!ati i ra$!ojn( dok(*entacij( -)rostorni )lano!i2 )re+3easi.ilitP st(dije2 in!esticijski )rojekti i sl./ koja odre=(je odnosno )redlaFe *jesta2 o)se& i te'nolo&ij( (la&anja ( )ojedine djelatnosti i ja*"i i$jedna"a!anje (la&a"e!a interesa s ja!ni* intereso*. 7ro*icanje* tak!e ra$!ojne dok(*entacije ( )ojedini* )odr("ji*a (tje"e se na (la&a"e!( odl(k( o !rsti i *jest( (la&anja. Mjere ra$!ojne )olitike *o&( se donositi tako da *ijenjaj( (!jete djelo!anja s!i' s(.jekata na cijelo* drFa!no* teritorij(. Mo&( .iti i (Fe2 str(kt(rne2 1to $na"i da *ijenjaj( (!jete sa*o ( odre=enoj &os)odarskoj djelatnosti2 ili )ak )odr("ne 1to $na"i da #e (!jeti .iti )ro*ijenjeni sa*o na odre=eno* dijel( drFa!no& teritorija i !rijediti $a s!e koji ta*o djel(j(. 7ro*jena*a *jera i )ra#enje* nji'o!i' ("inaka nositelj ra$!ojne )olitike kratkoro"no (tje"e na (la&a"ke odl(ke i odl(ke o inten$itet( &os)odarenja2 a srednjoro"no i na &os)odarsk( str(kt(r( odnosno na ra$!oj )ojedini' )odr("ja. Nositelj ra$!ojne )olitike na nacionalnoj ra$ini *ora2 *e=(ti*2 (!aFiti da str(kt(rne *jere *o&( i*ati i )odr("ne ("inke i da )odr("ne *jere *o&( djelo!ati na str(kt(r( (k()no& &os)odarst!a. Ta is)re)letenost #e .iti to ja"a 1to je )rostor ( koje* se donose *jere 'etero&eniji. Ako je2 na )ri*jer2 donesena *jera kojo* se Feli )ota#i ra$!oj neke &os)odarske &rane2 tre.a i*ati na (*( da njene jedinice ( 'etero&eno* )rostor( ne *oraj( .iti i da naj"e1#e i nis( jednoliko ra$*je1tene i da #e se ("inci *jere osjetiti sa*o ta*o &dje jedinica i*a. Na taj na"in donositelj *jere #e2 iako *( to *oFda nije .ila osno!na na*jera2 )ose.no )oticati i ra$!oj neki' )odr("ja. S dr(&e strane )oticajne *jere koje !rijede sa*o ( neko* )odr("j( )o*o#i #e )onaj)rije djelatnosti*a $a koje ono i*a )ored.ene )rednosti i koje s( !e# donekle ra$!ijene. Te djelatnosti #e rasti .rFe od ostali' i )ojednosta!iti &os)odarsk( str(kt(r( (n(tar )odr("ja2 1to ne *ora .iti -naj"e1#e i nije/ cilje* ra$!ojne )olitike. Od osa*ostaljenja do danas nositelji*a 'r!atske ra$!ojne )olitike nije (s)ije!alo os*isliti )odr("n( )olitik(. 7olitika koje $a )red*et ($i*a sa*o dio nacionalno& )rostora2 $a sada se )ro!odi sa*o ( dijelo!i*a 8r!atske ( koji*a s( )ose.ne *jere e!identno )otre.ne. Na )r!o* *jest( s( kraje!i koji s( .ili ok()irani2 ra$arani i iselja!ani tijeko* >o*o!insko& rata i koji s( i 3or*alno odre=eni kao )odr("ja )ose.ne drFa!ne skr.i. Slijede )odr("ja koja $asl(F(j( )ose.n( .ri&( $.o& iselja!anja2 ra$!ojne $a)(1tenosti i )ri!la"ni' ali ekolo1ki osjetlji!i' res(rsa2 *e=( koji*a se isti"( 'r!atski otoci. O!a )odr("ja s( 1to $.o& &eo)oliti"ki'2 1to $.o& &os)odarsko+ra$!ojni' interesa2 istakn(ta kao )odr("ja )ose.no& drFa!no& interesa i tak!i*a #e i' tre.ati s*atrati i ( naredno* srednjoro"j(.

<J

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Is)re)letenost str(kt(rno& i )rostorno& ( ra$!ojnoj )olitici i ne(jedna"ena ra$!ojna )aFnja koja se )os!e#(je )ojedini* )odr("ji*a 8r!atske2 na*e#e )otre.( $a koordinacijski* tijelo* koje .i djelo!alo )ri Vladi R8 i .rin(lo o re&ionalno* i (o)#e )rostorno+ekono*sko* as)ekt( ra$!oja. Tak!o tijelo -naj.olji o.lik .io .i )o!jerenst!o/ .i: • • • • • • • )redla&alo Vladi Re)(.like 8r!atske strate1ke ra$!ojne dok(*ente koji odre=(j( d(&oro"n( re&ionaln( )olitik( i njeno *jesto ( (k()noj ra$!ojnoj )olitici Re)(.like 8r!atske 3or*(liralo )rijedlo&e *jera re&ionalne )olitike i dosta!ljalo i' Vladi R8 )redla&alo i$*jene i do)(ne )ostoje#i' $akona i )ro)isa koji i$ra!no ili nei$ra!no (re=(j( ()ra!ljanje re&ionalni* ra$!oje* )ratilo )ost()ke dono1enja $akona koji (re=(j( (k()n( 'r!atsk( ra$!ojn( )olitik( i ()o$ora!alo na nji'o!e re&ionalne i (o)#e )rostorno+ekono*ske ("inke or&ani$iralo )ra#enje i ocjenji!anje ("inaka *jera re&ionalne )olitike i na toj osno!i )redla&alo )o.olj1anja koordiniralo djelo!anje strani' i *e=(narodni' or&ani$acija koje ( 8r!atskoj )oti"( re&ionalni ra$!oj !odilo .ri&( o 3or*alni* (!jeti*a )ridr(Fi!anja E(ro)skoj @niji ( )o&led( re&ionalne )olitike i re&ionalno& ra$!oja (o)#e2 )ratilo nji'o!o is)(nja!anje i )redla&alo od&o!araj(#e *jere i )ost()ke o.a!je1ta!alo i sa!jeto!alo Vlad( Re)(.like 8r!atske2 *inistarst!a i ostale rele!antne instit(cije o )rostorni* ("inci*a nji'o!o& sektorsko& djelo!anja.

Značenje decentralizacije >ecentrali$acija se na*e#e i kao cilj i kao sredst!o ra$!ojne2 a )ose.no )odr("ne ra$!ojne )olitike. Sto&a tre.a )re!ladati )ostoje#i ad*inistrati!no+teritorijalni (stroj Re)(.like 8r!atske i *no&e )ostoje#e 3(nkcije drFa!ni' instit(cija jer o.oje i$ra!no ili )osredno )o&od(j( centrali$aciji ra$!ojno& odl("i!anja. 7osljednji' desetak &odina re&ionali$a* je kao ra$!ojni )rist() .io )oliti"ki o&rani"a!an2 a )o!re*eno i diskreditiran. To je o"iti )ro)(st jer je )odr("na ra$nolikost2 naro"ito kada je rije" o ra$!ojni* )otencijali*a i !e# akti!iranoj &os)odarskoj osno!i2 o"ita 'r!atska ra$!ojna )rednost. >ana1nji )rostor Re)(.like 8r!atske doFi!io je tijeko* WW stolje#a .rojne ad*inistrati!no+teritorijalne reor&ani$acije koje s( nosile )e"at !re*ena i )oliti"ko& s(sta!a (n(tar koje& s( .ile konci)irane i )ro!o=ene. To !rijedi i $a )ostoje#i ad*inistrati!no teritorijalni (stroj konci)iran kraje* ;CC9. &odine. Tada1nje )oliti"ko !odst!o ra$&ranalo je $ate"eni (stroj o)#ina + re)(.lika i isto!re*eno o.no!ilo F()anije koje s( ( 'r!atsko+sla!onsko* dijel( 8r!atske .ile (s)osta!ljene ( dr(&oj )olo!ici ;C+o& stolje#a i 3(nkcionirale do ;C;I. &odine. Tak!i* )rist()o* $ane*areni s( kriteriji re&ionalne konstit(cije 8r!atske2 a isto!re*eno se radi i$.je&a!anja )oliti"ki' s(ko.lja!anja ( naj!e#oj *o&(#oj *jeri do)(1talo 3or*iranje *ali' F()anija i jo1 *anji' o)#ina. Ad*inistrati!no teritorijalni' jedinica je tako na kraj( .ilo )re!i1e2 a decentrali$acija drFa!e i njena )oliti"ka i dr(1t!ena re&ionali$acija je (na)rijed one*o&(#ena. O"ito je2 *e=(ti*2 da re&ionalna ra1"lanjenost Re)(.like 8r!atske + realno o"itana ( )rostor( i ad*inistrati!no+teritorijalni (stroj drFa!e *oraj( .iti (skla=eni. 7ri to* tre.a (!aFiti st!arni re&ionali$a*2 a ne ad*inistrati!no+teritorijalni (stroj ( koje* se sredst!a dijele i$ sredi1ta2 a ()ra!a 3(nkcionira na drFa!noj i F()anijskoj ra$ini. okalna2 s!akako o&rani"ena sa*o()ra!a ( tak!o* s(sta!( ne*a $na"enje re&ionali$*a niti i$ nje&a )roi$la$i. @$ to2 )ored F()anija i no!onastali' o)#ina i dalje 3(nkcioniraj( o)#inski s(do!i2 $e*lji1no knjiFni (redi2 katastar2

<I

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

ja!na in3rastr(kt(rna )od($e#a i neke dr(&e sl(F.e "iji )rostorni o.('!at jo1 (!ijek odraFa!a )rija1nji ad*inistrati!no teritorijalni (stroj. Ve#ina no!i' F()anija je ($ to teritorijalno2 a i stano!ni1t!o*2 )re*alena2 )a )ored F()anijsko& djel(je i )aralelni ne3or*alni s(sta!i -tr&o!a"ki s(do!i2 &os)odarske ko*ore/2 koji*a )o )rirodi st!ari tre.aj( 1iri re&ionalni ok!iri. 7ri*jeri )oka$(j( da s( ( !e#ini e(ro)ski' drFa!a konce)ti ad*inistrati!no+teritorijalno& (stroja (t!r=eni kraje* WIW stolje#a i tijeko* dr(&e )olo!ine WW stolje#a os(!re*enjeni i )rila&o=eni no!i* dr(1t!eni* )rilika*a i no!i* ra$!ojni* )otre.a*a i interesi*a. @ Re)(.lici 8r!atskoj se *e=(ti*2 jed!a *oFe i $a*isliti radikalna re3or*a koja .i odjedno* )ro*ijenila teritorijalno )oliti"ki (stroj. Tre.a i$na#i )(t )reo.ra$.e koji #e jasno a3ir*irati re&ionali$a* i osi&(rati *( Fi!otne i ra$!ojne 3(nkcije2 a da se isto!re*eno ne destr(ira )ostoje#e F()anijsko (strojst!o. To $na"i da teritorijalno+ )oliti"k( trans3or*acij( tre.a !oditi )ost()no. 7roces )ro*jena tre.a )okren(ti jednosta!ni* o.jedinja!anje* !i1e F()anija ( 1ire ad*inistrati!no+teritorijalne jedinice + re&ije. 7rocjenj(je se da .i kraje* to& )rocesa Re)(.lika 8r!atska *o&la i*ati do J o!ako $a*i1ljeni' )odr("ni' $ajednica + re&ija. Infrastrukturni razvojni uvjeti 7oja* Vin3rastr(kt(raV o.('!a#a &rane i djelatnosti koji*a se )r(Faj( ja!ne (sl(&e .e$ koji' je ne*o&(#e nes*etano od!ijanje )ri*arni'2 sek(ndarni' i tercijarni' djelatnosti. In3rastr(kt(ra ( (Fe* s*isl( ili ekono*ska in3rastr(kt(ra odnosi se na )ro*et2 s(sta! ko*(nikacija2 ener&etik( i !odo)ri!red(2 a in3rastr(kt(ra ( 1ire* s*isl( o.('!a#a 1kolst!o2 $dra!st!o2 istraFi!a"k( djelatnost2 k(lt(r( i )olicij(. I$*e=( ra$!ijenosti in3rastr(kt(re i re&ionalne ra$!ijenosti neos)orno )ostoji *e=(o!isnost2 )ri "e*( o konkretni* (!jeti*a o!isi da li i$&radnja in3rastr(kt(re )ret'odi &os)odarsko* ra$!oj( ili &a slijedi. @ 8r!atskoj se d(&o s*atralo se da #e ciljano &ra=ena in3rastr(kt(ra )otakn(ti )odr("ni rast i ra$!oj. Me=(ti*2 ne sa*o da se k!aliteta i k!antiteta i$&ra=ene in3rastr(kt(re $natno ra$lik(je od )odr("ja do )odr("ja2 "i*e nije ost!aren (ra!noteFeni ra$!oj. @$ to2 (la&alo se i .e$ ekono*ske o)ra!danosti2 a )red!i=anja o rast( )otakn(to* no!o* cesto* nis( se ost!arila. Sto&a tre.a re!idirati )ostoje#a i )lanirana (la&anja2 (t!rditi nji'o!( o)ra!danost i odrediti )rioritete. >(&oro"no je )otre.no s!a (la&anja ra$*atrati sa stajali1ta (ra!noteFeno& rasta2 ( koje*( s( ra$!oj in3rastr(kt(rno& s(sta!a i ja"anje )roi$!odni' djelatnosti (skla=eni. @ nedo!oljno ra$!ijeni* )odr("ji*a )ri to* )r!enst!eno tre.a )ota#i lokalne )roi$!odne *o&(#nosti. @ ra$!ijeniji* )odr("ji*a ra$!ojn( )olitik( tre.a (s*jeriti na )o.olj1anje ra$*je1taja ekono*ski' akti!nosti s cilje* is)ra!ljanja ne)o!oljni' )rostorni' )osljedica djelo!anja slo.odne trFi1ne ekono*ije na ekono*ski rast. @ to* s*isl(2 in3rastr(kt(rne s(sta!e tre.a )ost()no )ri!ati$irati i re&ionali$irati i na taj na"in osla.iti )ostoje#e *ono)ole i )o!e#ati e3ikasnost sa*i' s(sta!a. 7ro*et kao djelatnost koja ne)osredno koristi ras)oloFi!( in3rastr(kt(r( nije sa*o jedan od "i*.enika ra$!oja !e# i nje&o!a )osljedica. Tako ( ra$!ijeni* )odr("ji*a )ro*et nije te*eljni ra$!ojni "initelj2 $a ra$lik( od nedo!oljno ra$!ijeni' )odr("ja2 &dje se ra$!oj )ok(1a!a sti*(lirati ()ra!o )o.olj1anje* )ro*etni' !e$a. @ tak!i* )odr("ji*a )ro*et #e2 *e=(ti*2 .iti odl("(j(#i "i*.enik rasta i ra$!oja sa*o ako )odr("je i*a ra$!ojne *o&(#nosti2 i ako s( one )oticane (k()no* ra$!ojno* )olitiko*. 7odr("ja 8r!atske s .oljo* )ro*etno* in3rastr(kt(ro* i*aj( .olji )rist() siro!ina*a i )ol()roi$!odi*a te trFi1ti*a s!oji' )roi$!oda. Ta .i )odr("ja tre.ala .iti konk(rentnija i (s)je1nija od oni' sa sla.ijo* )rist()o*. Ako s( ostali s*je1tajni "initelji jednaki2 )roi$!o=a" daje )rednost s*je1taj( )o&ona ( ono* )odr("j( koje n(di naj)o!oljniji )(t )otre.ni* siro!ina*a i )ol()roi$!odi*a do *jesta )roi$!odnje i naj.olji )rist() trFi1t(.

<C

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

@la$ak 8r!atske ( E(ro)sk( (nij( )ret)osta!lja )ret'odno (skla=i!anje do*a#e& $akonoda!st!a sa $akonoda!st!o* E@. Te*eljni dok(*ent koji* se de3inira )ro*etna )olitika E(ro)ske (nije2 jest D0ijela knji&aE -?'ite 7a)er on GroAt'2 6o*)etiti!eness and E*)loP*ent/2 odnosno D7ro*etna )olitika E@E -6o**on Trans)ort 7olicP+6T7/. 7r!i korak je !e# ("injen: (skla=i!anje do*a#i' $akona i )ra!ilnika s (red.a*a i s*jernica*a na!edeni* ( s)o*en(ti* dok(*enti*a je ( tijek(. @s)jesi ( (klj("i!anj( 8r!atske ( e(ro)ski )ro*etni s(sta! !idlji!i s( ( )odr("j( teleko*(nikacija2 i donekle ( $ra"no* )ro*et(. Od akti!nosti ( ostali* )odr("ji*a tre.a ista#i na)re&n(t( i$&radnj( cesto!ne in3rastr(kt(re i stano!ita )o.olj1anja o.alne )lo!id.e. Zaostaje se ( Felje$ni"ko* )ro*et( i rije"noj )lo!id.i2 i to $natno. @ ti* )odr("ji*a 8r!atska jo1 d(&o ne#e *o#i (do!oljiti $a'tje!i*a i kriteriji*a ("inko!ito& )ro*etno& s(sta!a ra$!ijeno& ( $e*lja*a E(ro)ske (nije. S o.$iro* na )o!oljni &eo&ra3sko+)ro*etni )oloFaj 8r!atske i (lo&( koja ona *oFe i*ati ( e(ro)sko* )ro*etno* s(sta!(2 tak!o stanje ne od&o!ara ni 8r!atskoj ni E(ro)skoj (niji. Za )ro*etn( inte&racij( 8r!atske !aFno je da njeni rele!antni )ro*etni )ra!ci )ostan( dijelo!i transe(ro)ske )ro*etne *reFe i dijelo!i e(ro)ski' koridora. 8r!atska je (s)jela )osti#i da neki od ti' )ra!aca )ostan( dijelo!i e(ro)ski' koridora. >!a*a !aFni* )ra!ci*a ta kate&orija2 *e=(ti*2 nije )ri$nata. To s( )ra!ac i$ (n(tra1njosti )re*a S)lit( i )ra!ac d(F isto"ne jadranske o.ale. >a .i se (.r$ao )roces (klj("i!anja 8r!atske ( e(ro)ski )ro*etni s(sta!2 n(Fno je )o!e#ati konk(rentnost i ko*)ati.ilnost )ro*etno& s(sta!a 8r!atske2 kako .i *o&ao ekono*ski $ado!olja!aj(#e djelo!ati2 )osti#i !e#( si&(rnost2 .r$in( i redo!itost ( )rije!o$( )(tnika i ro.a2 )on(diti 1iri i$.or )rije!o$ni' sredsta!a $ado!olja!aj(#e& ka)aciteta i k!alitete2 te .rojnije na"ine -*odalitete/ )rije!o$a. Tre.a )o"eti )ri*jenji!ati i s(!re*ene trans)ortne te'nolo&ije kako .i se )o!e#ala e3ikasnost )ro*eta2 si&(rnost nje&o!a od!ijanja i $a1tita okoli1a2 )rila&oditi trFi1te trans)ortni' (sl(&a ( 8r!atskoj )otre.a*a trFi1no& &os)odarst!a 8r!atske i $a'tje!i*a E(ro)ske (nije2 )o.olj1ati (!jete rada oso.lja $a)osleno& ( )ro*et( te rije1iti )itanja !e$ana $a do)(1teno radno !rije*e2 cijen( rada i dodatno o.ra$o!anje. Moderni$acija i daljnja i$&radnja )ro*etne in3rastr(kt(re n(Fan je (!jet inte&racije 8r!atske ( e(ro)ski )ro*etni s(sta!. To je d(&oro"an )roces koji $a'tije!a &ole*a *aterijalna sredst!a2 )a )ro*etn( )olitik( tre.a !oditi krajnje racionalno. To $a'tije!a i )ro*jen( neki' ele*enata dosada1nje )olitike ra$!oja )ro*etne in3rastr(kt(re. 0itno je da )ro*etni s(sta!2 a ( ok!ir( to&a i )ro*etna in3rastr(kt(ra2 .(de jedinst!en i da se nje&o!i dijelo!i (skla=eno ra$!ijaj(2 ( sklad( s )otre.a*a i *o&(#nosti*a $e*lje. To isklj("(je i tren(tno 3a!ori$iranje cesto!no& i Felje$ni"ko& )ro*eta. Zaštita i unapređivanje okoliša i održivi razvoj Me=(narodne (s)ored.e )oka$atelja stanja okoli1a ()(#(j( da je stanje ( 8r!atskoj .olje no ( !e#ini tran$icijski' $e*alja. Tre.a2 *e=(ti*2 istakn(ti da je 'r!atski )rostor )retr)io !elika ratna o1te#enja. @ )rioritetne $adatke ( )odr("j( $a1tite okoli1a sto&a se (.rajaj( saniranje ratni' 1teta -)rije s!e&a (klanjanje ke*ijski' one"i1#enja i ra$*iniranje/2 )ro"i1#a!anje ko*(nalni' i ot)adni' ind(strijski' !oda2 $.rinja!anje ot)ada i (do!olja!anje standardi*a kak!o#e $raka ( ind(strijski* sredi1ti*a. 7olitika $a1tite okoli1a ( )roteklo* ra$do.lj( nije da!ala $ado!olja!aj(#e re$(ltate. Za1tita je re&(lirana *no1t!o* )ro)isa i ( nadleFnosti je !i1e drFa!ni' tijela i ()ra!a2 a )re!lada!aj( nared.oda!no+nad$orni instr(*enti. Ekono*ski instr(*enti (!odili s( se )ost()no i s)oro2 i to (&la!no* ( )odr("j( &os)odarenja )rirodni* res(rsi*a. Naj.olje je re&(lirano )odr("je $a1tite !oda i 1(*arst!o.

B:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Za1tita okoli1a ( 8r!atskoj 3inancira se i$ sredi1nje& )rora"(na i )rora"(na jedinica lokalne ()ra!e i sa*o()ra!e te i i$ sredsta!a )rik()ljeni' )ara3iskalno* na)lato* naknada i ka$ni (n(tar )ojedini' )odr("ja $a1tite okoli1a. 7ostoje#i s(sta! 3inanciranja ne)ri*jeren je2 kako s ekono*sko&2 tako i s ekolo1ko& &ledi1ta. Ekono*ski rast2 $dra! okoli1 i dr(1t!ena )ra!ednost n(Fni s( $a )osti$anje .la&ostanja i osje#aja si&(rnosti s!i' &ra=ana 8r!atske. Sto&a2 $a ra$lik( od sada1nje2 tre.a )ro!oditi tak!( ra$!ojn( )olitik( koja o.jedinj(je s!a tri cilja. 7ri'!ati*o li de3inicij( odrFi!o& ra$!oja2 koja o.('!a#a ekono*sk(2 ekolo1k(2 dr(1t!en( i te'nolo1k( odrFi!ost2 a ($ to i *o&(#nost s()stit(cije )ojedini' !rsta ka)itala -)roi$!edeni2 )rirodni2 lj(dski2 dr(1t!eni/2 koje #e .(d(#i* &eneracija*a )r(Fiti .are* tak!( *o&(#nost ili ka)acitet $a ost!ari!anje .la&ostanja kak!o s( i*ale )ret'odne &eneracije2 ideja odrFi!o& ra$!oja )ostaje )ri*jenji!a i *oFe se (!esti ( osno!( cjelok()ne ekono*ske )olitike. 7ro!o=enje tak!e ekono*ske )olitike2 koja #e $a cilj i*ati (s*jera!anje ra$!oja ( sklad( s na"eli*a odrFi!osti i*a sljede#e )ret)osta!ke: • • • • • )oliti"k( !olj( $a odrFi!i* ra$!oje* na naj!i1i* ra$ina*a drFa!ne ()ra!e od&o!araj(#( str(kt(r( drFa!ne ()ra!e i lokalne sa*o()ra!e2 do.re ko*(nikacije i ra$*jen( in3or*acija i$*e=( ra$li"iti' ra$ina ()ra!ljanja2 te i$*e=( ra$li"iti' tijela na )ojedini* ra$ina*aL od&o!araj(#e $akonoda!st!o koje #e (s*jera!ati )ostoje#e i )otencijalne one"i1#i!a"e2 nad$irati )ro!ed.( i sankcionirati ne)ridrFa!anje ra$!ojno odl("i!anje ( koje* se ekono*ski cilje!i odre=(j( (s)oredo i )o!e$ano s dr(1t!eni* cilje!i*a i cilje!i*a $a1tite i (na)re=enja okoli1a o.ra$o!anje $a ra$(*ije!anje !e$a i$*e=( ekono*ske )olitike i okoli1a i dono1enje odl(ka ( sklad( s na"eli*a odrFi!osti.

7osljednji' &odina ( 8r!atskoj se )o"inj( is)(nja!ati neki od (!jeta koji nas )ri.liFa!aj( )redlo1k( odrFi!o& ra$!oja: $akonoda!st!o se ra$!ija2 kriti"na *asa $nanja je dose&n(ta2 a *ijenja se i )ona1anje )od($etnika. 7oliti"ke !olja $a odrFi!i* ra$!oje* jo1 je2 *e=(ti*2 ()itna. Sto&a tre.a ja"ati instit(cije2 .olje )ro!oditi $akone i ( t( s!r'( o.jediniti ()ra!ljanje )rirodni* res(rsi*a ( jedno* *inistarst!(. Tre.a )o"eti )ri*jenji!ati i interdisci)linarni na"in rje1a!anja )ro.le*a. @*jesto s!eo.('!atno& rje1a!anja )ro.le*a2 ( nas i dalje do*inira )rist() )ojedini* ele*enti*a okoli1a -$rak2 !oda2 tlo/2 1to je !idlji!o i ( )ostoje#e* $akonoda!st!(. @ s!ako* sektor( &os)odarst!a )ostoje na"ini )ri.liFa!anja )(t( odrFi!o& ra$!oja. No2 )riliko* (t!r=i!anja )olitike koja #e taka! )(t )ro*o!irati n(Fno je i$.je#i sektorski )rist() i sa&ledati )rioritete ra$!oja na ra$ini cjelok()no& &os)odarst!a. I o!dje sto&a tre.a )ri*jenji!ati interdisci)linarni na"in rje1a!anja )ro.le*a i )ro*ijeniti na"in dono1enja odl(ka2 tako da cilje!i $a1tite i (na)re=i!anja okoli1a .(d( ra!no)ra!ni ostali* cilje!i*a ra$!ojne )olitike i da ( nji'o!o dono1enje .(d( (klj("ene s!e $ainteresirane &r()e i strane. Jedan od osno!ni' cilje!a 'r!atske ra$!ojne )olitike je )rist()anje E(ro)skoj (niji. To2 ($ ostalo2 $na"i i da $akonoda!st!o i standarde $a1tite okoli1a tre.a (skladiti s njeni* $akonoda!st!o*. Ok!ir i s*jernice $a (skla=i!anje )redsta!ljaj( t$!. Dste"e!ine okoli1aE -en!iron*ental acZ(is/. Jedan od (!jeta $a )o"etak )okretanja )re&o!ora o )ridr(Fi!anj( koji se )osta!lja $e*lja*a kandidati*a jest dono1enje DNacionalne strate&ije $a (s!ajanje i )ri*jen( ste"e!ina okoli1aE. @ )artnerst!( s E@2 strate&ija se tre.a )ri*jenji!ati ( s!i* $e*lja*a kandidati*a )rije )rist()anja. Taj dok(*ent (t!r=(je )rioritete i cilje!e koje je n(Fno is)(niti )rije )rist()anja i !re*enski )lan daljnji' akti!nosti do )ot)(no& (skla=i!anja. S!e te o.!e$e (klj("ene s( ( (&o!ore o )rist()anj(2 a s!e no!e in!esticije tre.aj( .iti (skla=ene sa $ajedni"ki* ste"e!ina*a.

B;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Uprav"ja,je razv%je1 p%2r =ja %2 p%#e!,%g 2r5av,%g i,tere#a
Otoci 8r!atska ras)olaFe s )o !eli"ini dr(&i* oto"je* Sredo$e*lja. I*a i' JC !eliki' i <9B *ali'2 a o.i"no i* se )ri.raja BG; 'rid i &re.en. Za($i*aj( s!e&a oko H H:: k*92 -<2IN 'r!atsko& ko)na/2 a odre=(j( teritorijalno *ore koje "ini &oto!o HJN (k()no& )rostora 8r!atske. 7reli*inarni )odaci )o)isa 9::;. &odine &o!ore o oko ;9J ::: oto"ana. @ &eo&ra3sko*2 &os)odarsko* i de*o&ra3sko* )o&led( 'r!atski otoci se i$d!ajaj( kao )ose.na2 to"no o*e=ena re&ija koj( "ine ;<< o)#inaS&rado!a2 koje se )roteF( )reko B o.alno+oto"ni' F()anija. 7oljo)ri!reda je $a)(1tena -jo1 (!ijek )re!lada!a !ino&radarst!o i *aslinarst!o/2 a )re!lada!a t(ri$a* -;9: od (k()no H:H oto"na naselja .iljeFe2 (&o1#(j( t(riste/. Za nji*a slijede tr&o!ina2 .rodarst!o i ne1to ind(strije ( kojoj se isti"e J re*ontni' .rodo&radnja2 < od nekada1nje H9 t!ornice ri.lji' kon$er!i2 ka*enarst!o i !inarst!o. >anas je $a)osleno oko G< ::: oto"ana2 od "e&a na sa*i* otoci*a ne1to *anje od G: :::. Ostali stan(j( na otoci*a2 a rade na ko)n(. Tro1ko!i Fi!ota i (la&anja s(2 $.o& )rije!o$ni' tro1ko!a2 !i1i ne&o na ko)n(. Na !e#i* i )rist()a"niji* otoci*a !i1i s( $a oko ;: 2 a na *anji*2 (daljeniji* i $a H:N. @dio otoka ( &os)odarst!( 8r!atske nikad nije )re*a1i!ao < do JN2 .e$ o.$ira o koje* se )oka$atelj( radilo. Ra$!ojne ra$like *e=( )ojedini* otoci*a2 )a i sk()ina*a otoka2 s( $natne. Naj*anje H:2 *a'o* *ali' otoka i (n(tra1njost s!i' !e#i' je nera$!ijeno. Gla!ne )ored.ene ra$!ojne )rednosti 'r!atski' otoka (o.li"ile s( se )osljednji' d!adesetak &odina2 istakn(le i' kao jedno od naj!rjedniji' )odr("ja Sredo$e*lja i do!ele do ra$!ojno& raskriFja. Mo&( )o#i )(te* odrFi!o& ra$!oja i kona"no )ostati )ose.ni* i )ri!la"ni* *jesto* (la&anja i Fi!ota (o)#e. Mo&( )o#i i stran)(tico* .r$a i nera$(*na iskori1tenja2 1to #e i' ne)o!ratno od!esti ( siro*a1t!o i d(&oro"no osta!iti na *ar&ini 'r!atski' i sredo$e*ni' &os)odarski' tijeko!a. @o"i li se to raskriFje i s!e "e1#e $a)(1tanje ili )ak neodrFi!o kori1tenje oto"ne )rirodne i k(lt(rne .a1tine2 te !e# )oslo!i"na osjetlji!ost (k()no& oto"no& .o&atst!a2 na*e#e se $aklj("ak o )otre.i )a i o nacionalno* interes(2 $a ()ra!ljanje* oto"ni* ra$!oje*. Ta )otre.a je na *ali* (daljeni* otoci*a2 te ( (n(tra1njosti !e#i'2 na*etn(ta $a)(1teno1#( i i$(*iranje*. Na o.ala*a !e#i' otoka2 na koji*a se )ojedina naselja )o ko)neni* *jerili*a s!rsta!aj( ( najra$!ijenija ( 8r!atskoj2 )otre.a $a ()ra!ljanje* na*etn(ta je o)tere#eni* oto"ni* ekos(sta!o* i ($dr*ano* oto"no* $ajednico*. Godine ;CCJ. 8r!atski drFa!ni sa.or donio je Nacionalni )ro&ra* ra$!itka otoka2 )r!i )ro&ra* ( osa*ostaljenoj 'r!atskoj drFa!i koji se eks)licitno .a!i jedno* re&ijo*. O)redjelj(j(#i se $a odrFi!i ra$!oj Nacionalni )ro&ra* na"elno (t!r=(je da s( otoci ra$!ojno jednako)ra!ni dijelo!i 8r!atske2 da je s!aki otok s(sta! koji* se (s)je1no ()ra!lja sa*o ( cijelosti2 da oto"ne res(rse tre.a koristiti )ot)(no i odrFi!o2 te da je oto"ni ra$!oj st!ar oto"ana. 6ilje!i oto"ne ra$!ojne )olitike koji i$ o!o&a )roi$la$e s( odrFi!i ra$!oj2 1to ra$no!rsnija str(kt(ra oto"no& &os)odarst!a2 )oli!alentnost oto"no& do*a#inst!a2 dr(1t!eno $ado!olja!aj(#a naseljenost2 i$jedna"a!anje (!jeta oto"ni' (la&anja s (!jeti*a ( koji*a se (laFe na 'r!atsko* ko)n(2 )ot)(na 3i$i"ka dost()nost oto"ni' res(rsa i dost()nost oto"ni' res(rsa ( )ra!no* )ro*et(. Skladna )ro!ed.a Nacionalno& )ro&ra*a ra$!itka otoka nalaFe da 'r!atske de*o&ra3ske cilje!e na otoci*a tre.a dose#i )osredno. OdrFi!a te'nolo&ija i ra$ina )rod(kti!nosti2 )otre.na $a o)ti*alno kori1tenje res(rsa2 k!antitati!no #e i k!alitati!no odrediti )otre.n( radn( sna&( i .roj stalni' i )o!re*eni' stano!nika2 1to #e )ost()no do!esti do )(ne $a)oslenosti i &os)odarski2 a $ati* i dr(1t!eno o)ti*alne naseljenosti. Na&la1a!a se i da se oto"no ()ra!ljanje i nje&o!i cilje!i ne iscr)lj(j( na oto"no* ko)n(. @)ra!ljanje ra$!oje* otoka 1iri se na *ore i )od*orje oko otoka2 dakle na )o*orsko do.ro2 tradicionalni

B9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

)rostor oto"no&a Fi!ota i )ri!re=i!anja ( koje* oto"ani ne s*ij( *o#i *anje ne&o 1to s( od(!ijek2 o.i"ajno *o&li i s*jeli. Ra$!ojni )oslo!i i $adaci koje Nacionalni )ro&ra* nalaFe )ojedini* *inistarst!i*a2 ja!ni* )od($e#i*a i o.alno+oto"ni* F()anija*a s!ode se na )redla&anje i dono1enje $akona i )ro)isa i )ra#enje nji'o!i' ra$!ojni' ("inaka2 na i$rad( i )ro!ed.( drFa!ni' in3rastr(kt(rni' i s()rastr(kt(rni' )ro&ra*a koje #e donositi Vlada Re)(.like 8r!atske2 na i$rad( i dono1enje )rostorni' )lano!a i )ro&ra*a odrFi!o& ra$!oja 99 otoka i oto"ni' sk()ina2 te na i$rad( i )ro*idF.( ra$no!rsne )rojektne dok(*entacije kojo* #e se )o$i!ati2 )o*a&ati i (s*jera!ati (la&a"i ( odrFi!i oto"ni ra$!oj. S o.$iro* na sloFenost ()ra!ljanja oto"ni* ra$!oje*2 na !e#ini )oslo!a tre.at #e ok()iti !i1e *inistarsta!a i drFa!ni' ()ra!a2 a redo!ito i F()anijske ()ra!e. 7oslo!i #e se tako o.a!ljati (s)oredo na !i1e ()ra!ni' ra$ina i tre.at #e i' )okretati i (skla=i!ati. I oto"ne ra$!ojne *jere (o.li"it #e se ( n(Fnoj s(radnji s od&o!araj(#i* *inistarst!i*a2 te s od&o!araj(#i* tijeli*a ( o.alno+oto"ni* F()anija*a. 7redla&anje ra$!ojni' *jera )odra$(*ije!a i .(dno )ra#enje i )od()iranje )ost()ka nje$ina )ri'!a#anja na Vladi ili ( Sa.or( R8. @ s!ako* tren(tk( )ost()ka2 )rijedlo& *jere #e se )ro*icati2 t(*a"iti2 .raniti i $ast()ati. 7ratit #e se i cjelok()ni rad Sa.ora i (o"a!ati )rijedlo&e ra$ni' strate&ija2 )ro&ra*a i *jera koje nis( na kl()a*a $.o& otoka2 ali *o&( (tjecati na nji'o! ra$!oj. @"inci *jera #e se )ratiti kako .i se *jere *o&le )rila&o=a!ati ili $a*jenji!ati )o&odniji*a. Gos)odarske (!jete ( koji*a se *o&( )o"eti ost!ari!ati 1to ra$no!rsnija &os)odarska str(kt(ra i )oli!alentnost do*a#insta!a tre.a ($ ostalo st!arati ni$o* (skla=eni' *jera 3iskalne )olitike. Nji*a tre.a )otakn(ti *ale i srednje (la&a"e ( djelatnosti koje osi&(ra!aj( odrFi!i ra$!oj otoka2 korisnike odrFi!i' te'nolo&ija te do*a#inst!a koja Fele )o!e#ati .roj djelatnosti. 7ose.no tre.a )otakn(ti do*a#inst!a koja se )o!e$ano .a!e t(ri$*o* i )oljo)ri!redo*. @"inke 3iskalni' i ostali' ra$!ojni' *jera tre.a stalno )ratiti2 kako .i se s)rje"a!ali *o&(#i ne)o!oljni i )oja"a!ali )o!oljni ("inci2 )a tre.a kontin(irano anali$irati (dio otoka ( (k()no* )ri'od( drFa!no& )rora"(na Re)(.like 8r!atske i lokalni' )rora"(na2 te stalno ra$*atrati ra$!ojne ("inke )ore$a na do'odak2 do.it2 t!rtk(2 )ro*et nekretnina*a itd. *o&(#e na"ine da!anja s(.!encija2 *o&(#e ("inke i$($e#a2 oslo.o=enja i .ene3icirani' sto)a2 )ore$ne *o&(#nosti na re)(.li"koj i lokalnoj ra$ini )ore$ne !lasti2 te kreditne instr(*ente )oticanja ra$!oja. 7ose.no tre.a )ratiti i ("inke *jera2 1to $na"i da tre.a 3or*(lirati )oka$atelje i odrediti )otre.ne )odatke i dina*ik( nji'o!a )ra#enja. 7o$i!anje* na na"elo )ot)(no& kori1tenja oto"no& $e*lji1ta2 a 3or*alno na @sta! Re)(.like 8r!atske i Zakon o kori1tenj( )oljo)ri!redno& $e*lji1ta2 tre.a )re!ladati i )re)rek( koj( tren(tno st!ara neodre=eno !lasni1t!o ili ods(tnost !lasnika oto"no& )oljo)ri!redno& $e*lji1ta. Tre.a o*o&(#iti da se tak!o $e*lji1te daje ( $ak() i isto!re*eno osi&(rati *e'ani$a* koji* #e !lasnici .iti $a1ti#eni i o.e1te#eni. Na isti na"in tre.a o*o&(#iti kori1tenje na)(1teni' $&rada na otoci*a i to isklj("i!o ( &os)odarske s!r'e. Tre.a o*o&(#iti da se tak!e $&rade daj( ( $ak() i2 kao i kod )oljo)ri!redno& $e*lji1ta2 osi&(rati *e'ani$a* koji* #e !lasnici .iti $a1ti#eni i o.e1te#eni. >o.ra )o!e$anost otoka s ko)no* i otoka s otoko* naj!i1e #e )ridonijeti ost!arenj( &la!no& srednjoro"no& cilja Nacionalno& )ro&ra*a2 i$jedna"a!anj( oto"ni' (la&a"ki' (!jeta s (!jeti*a (la&anja na ko)n(. Sto&a2 ($ do&radnj( )ristani1ne in3rastr(kt(re i *oderni$acij( linijske 3lote2 te ($ 1to .rFi ra$!oj $ra"no& )ro*eta otok+ko)no2 tre.a stalno ra$!ijati instit(cionalni ok!ir ( koje* djel(j( .rodari. 7rije s!e&a tre.a dr(&a"ije $akonski (rediti ja!ni )rije!o$ ( o.alno* linijsko* )o*orsko* )ro*et( koji #e2 ($i*aj(#i ( o.$ir cilje!e Nacionalno& )ro&ra*a2 odrediti o.!e$e i &os)odarski )oloFaj .rodara i osi&(rati 1to )o!oljniji )oloFaj oto"ana. Ja!ni )o*orski o.alni linijski )rije!o$ tre.a $akono* odrediti kao jedinst!en s(sta! linija teretno+trajektno& i )(tni"ko+.r$o.rodsko& )ro*eta.

BH

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Inte&ralno )laniranje odrFi!o& ra$!oja otoka )osti#i #e se do)(no* )ostoje#e& s(sta!a )laniranja. @$ !e# ('odane dok(*ente )rostorno& )laniranja2 $a s!aki otok i sk()in( otoka koji "ine jedinst!en( )rostorno+ &os)odarsk( cjelin( i$ra=i!at #e se i )ro&ra*i odrFi!o& ra$!oja otoka koji #e na ra$ini st(dije i$!edi!osti -3easi.ilitP st(dije/ sadrFa!ati i alternati!ne )rijedlo&e (la&anja na otok(. 7ro&ra*i #e tako sl(Fiti oto"noj lokalnoj sa*o()ra!i $a )ri!la"enje (la&a"a ( odrFi!i ra$!oj otoka. O.!e$a i$rade i (skla=i!anja dok(*enata oto"no& )rostorno& )laniranja i )ro&ra*a odrFi!o& ra$!oja otoka tre.a .iti i$jedna"ena. Zakon o otoci*a2 donesen ;CCC. &odine2 $aokr(Fio je instit(cionalni ok!ir )otre.an $a ()ra!ljanje oto"ni* ra$!oje*. Isk(st!a dosada1nje )ro!ed.e ()(#(j( na *no&o.rojne i$*jene i do)(ne. Nakon 1to .(d( donesene 2 a ($ )ret)osta!k( do.re or&ani$acije i kadro!ske o)re*ljenosti @)ra!e $a ra$!oj otoka Ministarst!a ja!ni' rado!a2 o.no!e i &raditeljst!a koja je i$ra!no nadleFna $a )ro!o=enje Zakona2 na otoci*a se *o&( o"eki!ati )r!i ra$!ojni )o*aci.

Područja posebne državne skrbi 7odr("ja )ose.ne drFa!ne skr.i odre=ena s( $akono* -Zakon o )odr("ji*a drFa!ne skr.i2 GGSCB.2 ;9GSCJ.2 JHS9:::. i IJS9:::/2 a )odijeljena s( ( d!ije sk()ine: NN

@ )r!( sk()in( ra$!rstana s( )odr("ja o)#ina koja s( .ila ok()irana do ;CC<. &odine i nala$e se ne)osredno ($ drFa!n( &ranic( R82 a o)#insko sredi1te i* nije (daljeno od &ranice !i1e od ;< k*. $ra"ne crte i ne*a !i1e od <::: stano!nika )re*a )o)is( )("anst!a i$ ;CC;. &odine. >r(&( sk()in( "ine ostale o)#ine i &rado!i ok()irani do ;CC<. &odine. @ )odr("ja )ose.ne drFa!ne skr.i ra$!rstani s( i o)#ine i &rado!i i dijelo!i neki' o)#ina i &rado!a 'r!atsko& 7od(na!lja koji s( ( !rije*e dono1enja $akona jo1 .ili ok()irani. O!ako odre=eno2 )odr("je )ose.ne drFa!ne skr.i je res(rsno i &os)odarski o"ito !rlo 'etero&eno. I )rije rata nera$!ijeno $ale=e >al*acije i ika ra$lik(j( se od 0anije i Kord(na2 a ka*o li od isto"ne Sla!onije i Kona!la2 koji s( )red rat s)adali ( najra$!ijenija )odr("ja 8r!atske. Ono 1to je ti* kraje!i*a silo* )rilika $ajedni"ko jes( ("inci rata i )o to*e je )odr("je )ose.ne drFa!ne skr.i ( !isoko* st()nj( 'o*o&eno. 7ro&nano stano!ni1t!o i nedostatak k!ali3icirane radne sna&e2 $a*rlo &os)odarst!o2 te1ko o1te#ena in3rastr(kt(ra2 a na)ose ra$r(1eni sta*.eni 3ond2 karakteri$iraj( s!e nje&o!e dijelo!e od 7re!lake do Iloka >aljnji ele*ent koji o!ako odre=eno )odr("je "ini 'o*o&eni* je &eo)oliti"ki. Rije" je *a'o* o &rani"ni* dijelo!i*a R8 koji ( nacionalno* interes( tre.aj( .iti naseljeni2 1to ne&dje $na"i )o!ratak )ro&nanika i i$.je&lica a ne&dje i naselja!anje alo'tono& stano!ni1t!a )otre.no kako .i se )re*a1ila )redratna naseljenost. Re&ionali$acija2 odnosno s(.re&ionali$acija je dakle na*etn(ta ratni* ra$aranji*a koja kao "initelj *o&( .iti )re!ladana ( naredno* srednjoro"j(2 te )olitiko* 'o*o&eni$acije 'r!atsko& nacionalno& )rostora koja #e .iti stalno* sasta!nico* (k()ne 'r!atske ra$!ojne )olitike. 7odr("ja )ose.ne drFa!ne skr.i s( tako )red*eto* )olitike i o.no!e i d(&oro"no& ra$!itka. 7otre.a $a )ose.ni* *jera*a2 1to na nacionalnoj ra$ini )odra$(*ije!a )otre.( $a re&ionalno* )olitiko*2 o!dje je o"ita. Zakon o )odr("ji*a drFa!ne skr.i -NN GGSCB/ )r!i je $akon ( no!oj 'r!atskoj drFa!i koji eks)licitno odre=(je re&ij( (n(tar 'r!atsko& )rostora2 ( kojoj s( &os)odarski (!jeti i (!jeti naselja!anja dr(&a"iji -Zakon o otoci*a donesen je ;CCC./. Zakon je donijet radi Dotklanjanja )osljedica rata2 .rFe& )o!ratka )ro&nanika i i$.je&lica2 )oticanja de*o&ra3sko& i &os)odarsko& na)retka2 te )osti$anja 1to ra!no*jernije& ra$!itka s!i' )odr("ja Re)(.like 8r!atskeE -"l. 9./. @ !rije*e kad je )odr("na )olitika .ila )oliti"ki &oto!o )roskri.irana cilj Zakona je dakle d!ojak i s!akako ra$!ojno (s*jeren: kratkoro"an ( )o&led( (klanjanja )osljedica rata2 a d(&oro"an ( )o&led( daljnje& ra$!itka koji tre.a .iti i .rFi i

BG

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

k!alitetniji od )redratno& i2 1to je jednako !aFno2 (skla=en s ra$!itko* ostali' re&ija. Iako je ti*e i*)licitno )ot!r=ena i o)#a )otre.a $a )odr("no* )olitiko* koja isto!re*eno i (skla=eno !odi ra"(na i o 'r!atski* )odr("ji*a i o (k()no* )rostor( koje* )ri)adaj(2 $akon se .a!i sa*o )odr("je* $a koje je donesen. ,to .rFe naselja!anje se )ri to* na!odi kao &la!ni cilj koji tre.a ost!ariti )o!ratko* odseljeno& a(to'tono&2 i dolasko* no!o&2 alo'tono& stano!ni1t!a. Zakon )oti"e Vstr("njake s!i' str(ka i $ani*anja koji *o&( )ridonijeti (.r$ano* &os)odarsko* ra$!itk( i o.no!i )odr("jaV2 VdrFa!ljane R8 .e$ $a)oslenja ili .e$ rije1eni' sta*.eni' (!jetaV2 Viseljene 8r!ate + )o!ratnike i$ ino$e*st!aV te V$a !elikosr)ske a&resije )ro&nane 8r!ate i$ Sr.ije i 6rne Gore kao i )ro&nane 8r!ate s )odr("ja 0osne i 8erce&o!ine i$!an 'r!atsko+.o1nja"ke 3ederacije koji se s!ojo* !oljo* odl("e nastaniti ( Re)(.lici 8r!atskoj (nato" nastojanj( Re)(.like 8r!atske $a nji'o!i* )o!ratko* ( 0osn( i 8erce&o!in( ili dok se ne stekn( (!jeti $a nji'o! )o!ratak.V -"lanak J./ Na!edene sk()ine -3or*(lacije s!jedo"e o dr(1t!enoj2 a i )oliti"koj osjetlji!osti )ri&rani"no& naselja!anja/ $ajedno s( na$!ane naseljenici*a2 a odre=eno i* je ni$ )o!lastica koje Fi!otne i radne (!jete ( )odr("j( )ose.ne drFa!ne skr.i "ine )o&odniji*a. Odre=eno je i )r!enst!o: )rednost #e (!ijek i*ati o.itelji )o&in(li' .ranitelja2 .ranitelji koji s( ( )ostroj.a*a )ro!eli d(Fe od tri *jeseca2 te Voso.e koje o.a!ljaj( djelatnost n(Fn( $a o.no!( i ra$!itak )odr("ja i "ija je djelatnosti klj("na $a )okretanje (k()no& &os)odarst!a i socijalno& ra$!itkaV -"l. 9C/. Zakon o )odr("ji*a )ose.ne drFa!ne skr.i s!odi se na ni$ *jera koji*a tre.a )ota#i strate1ki )otre.no naselja!anje. Kako se odnosi sa*o na dio 8r!atske2 *jere s( *orale .iti 3or*(lirane kao i$ni*ke )ostoje#i' $akona i )ro)isa )a se Zakon isti"e i kao na1 )r!i le[ s)ecialis koji* se )ro!odi re&ionalna ra$!ojna )olitika. >ero&irano je J .itni' $akona2 *e=( nji*a i Zakon o )ore$( na do.it -NN H<SC</ i Zakon o )ore$( na do'odak -NN 9<SC</ "i*e je (skra#en dio )ri'oda drFa!no& )rora"(na2 a naseljenici*a je &oto!o )re)(1teno drFa!no )oljo)ri!redno $e*lji1te. 7odaci o dosada1njoj )ro!ed.i Zakona s( osk(dni i ()(#(j( da je !e#ina odl(ka o naselja!anj( )otakn(ta )o!lastica*a2 ali i da se one !rlo te1ko -neke i nikako/ ne ost!ar(j(. Zakon( se *o&( sta!iti i o$.iljne )ri*jed.e2 )rije s!e&a ona o $adiranj( ( nacionaln( 3iskaln( )olitik( i o o)rost( )ore$a na do.it koja se ionako ne *oFe ost!ariti jer s( *o&(#nosti $a)o"injanja djelatnosti o&rani"ene. 7ri*jed.e tre.a sta!iti i na kroni"n( ne(skla=enost neki' odred.i Zakona sa Zakono* o i$!r1enj( drFa!no& )rora"(na. >odaci na )la#e drFa!ni' sl(F.enika koji s( doselili ( o!a )odr("ja2 na )ri*jer2 nis( is)la#i!ane do o!e &odine jer s( )otre.na sredst!a redo!no is)(1tana i$ Zakona o i$!r1enj( )rora"(na. Iako )odro.ne anali$e jo1 nis( o.a!ljene *oFe se (st!rditi da je Zakon o*o&(#io stjecanje !aFni' isk(sta!a koja se *o&( koristiti )riliko* 3or*(liranja .(d(#i' *jera $a )oticanje ra$!itka )ojedini' )odr("ja i )oticanja )odr("no& ra$!itka (o)#e. S dr(&e strane2 eks)licitno odre=i!anje i na.rajanje nedo!oljno ra$!ijeni' )odr("ja )oka$(je se $astarjeli*. Taj dio Zakona s!akako tre.a i$*ijeniti i (*jesto )o)isa )odr("ja na!esti kriterije nedo!oljne ra$!ijenosti. Na toj osno!i )o)is nedo!oljno ra$!ijeni' *oFe se s !re*ena na !rije*e odre=i!ati )od$akonski* akti*a.

B<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

PROJEK@?JA GOSPODARSKOG RASTA 4A HRVATSKU U RA4DOALJU 2EE1.C2E1<.

G"av,e p%r ke
• •

• •

• • •

0r(to do*a#i )roi$!od )o &la!i stano!nika .i se tre.ao ( ra$do.lj( 9::;.+9:;<. )ri.liFno (d!ostr("iti ( realno* iska$(2 1to $na"i da #e )rosje"na sto)a rasta realno& 0>7+a ( cjelok()no* )rojekcijsko* ra$do.lj( i$nositi oko <N. Ost!arenje odrFi!i' i $ado!olja!aj(#i' sto)a rasta realno& .r(to do*a#e& )roi$!oda i sta.ilno& *akroekono*sko& ok!ira $a'tije!a .itne )ro*jene )ona1anja s!i' sektora2 kako ( )odr("j( realni' toko!a tako i ( kretanji*a 3inancijski' sredsta!a (n(tar re$identni' sektora i i$*e=( re$identni' sektora i ino$e*st!a. @ )rojekciji &os)odarsko& rasta Re)(.like 8r!atske ra$lik(je*o tri )odra$do.lja: 9::;.+9::G.2 9::<.+9:;:.2 te ra$do.lje 9:;;.+9:;<. @ )r!o* )odra$do.lj( -od 9::;. do 9::G. &odine/ )otre.no je (s)osta!iti $dra!e ekono*ske osno!e $a d(&oro"no odrFi! &os)odarski rast2 $a 1to je klj("no s*anji!anje (djela drFa!ne )otro1nje ( 0>7+( ($ nasta!ak i inten$i!iranje re3or*i $a nes*etan ra$!itak trFi1no& &os)odarst!a. @ o!o* ra$do.lj( nei$osta!no !alja $a)o"eti i (s)je1no )ro!oditi *iro!insk( i $dra!st!en( re3or*( jer ( s()rotno*2 ne#e .iti *o&(#e ost!ariti $a*i1ljeni )o$iti!ni scenarij ( sljede#e* ra$do.lj(. Restrikti!nija 3iskalna )olitika koja je n(Fna ( o!o* )odra$do.lj( i )roces eli*inacije )od($e#a .e$ d(&oro"ne )ers)ekti!e ne#e o*o&(#iti rast 0>7+a .rFi od oko GN &odi1nje. @ dr(&o* )odra$do.lj( -od 9::<. do 9:;:. &odine/ tre.ali .i .iti ka)itali$irani )o$iti!ni )o*aci i$ )r!e ra$!ojne 3a$e. Strani i do*a#i in!estitori .i tre.ali )re)o$nati 8r!atsk( kao )oFeljn( in!esticijsk( destinacij(2 1to se i$raFa!a kro$ )otre.n( ra$in( i$ra!ni' strani' (la&anja od oko HN 0>7+a ( cijelo* to* ra$do.lj(. To )odra$(*ije!a da #e 8r!atska2 ($ )ostoje#e ko*)arati!ne2 ste#i no!e konk(rentske )rednosti2 1to ($ sta.ilan *akroekono*ski ok!ir2 ("inko!it )ra!ni s(sta!2 nestajanje !al(tno& ri$ika $.o& !e$anja k(ne $a e(ro2 i )ri'!atlji!( !eli"in( )ore$no& o)tere#enja st!ara osno!e $a (.r$an i socijalno )ra!edan &os)odarski rast. @ o!o* ra$do.lj( $natnije #e rasti in!esticije i i$!o$2 te #e se sto)e rasta 0>7+a kretati oko BN. To .i ($ dan( ra$in( sto)e nacionalne sto)e 1tednje od oko ;CN *o&lo kratkoro"no )o!e#ati de3icite .ilance )la#anja $.o& )otre.e te'nolo1ke o.no!e 'r!atsko& &os)odarst!a .e$ (&roFa!anja osno!ni' )ara*etara ser!isiranja !anjsko& d(&a. Iako ( dr(&o* )odra$do.lj( $.o& inten$i!no& )rocesa in!estiranja2 dola$i do )orasta de3icita tek(#e& ra"(na .ilance )la#anja na oko <2<N 0>7+a2 ($ i$!o$n( orijentacij( in!esticija i (s)je1n( konsolidacij( sektora drFa!e2 osno!ni )ara*etri ser!isiranja !anjsko& d(&a2 kao i ja!no& d(&a2 ne .i tre.ali .iti akti!no o&rani"enje daljnje* &os)odarsko* rast( R8. Konce* dr(&o& )odra$do.lja 8r!atska .i tre.ala )ostati )(no)ra!no* "lanico* E@2 1to $na"i da #e i str(kt(rne karakteristike &os)odarst!a konce* dr(&o& )odra$do.lja $ado!olja!ati osno!ne standarde koje E@ )osta!lja )red )otencijalne no!e "lanice. @ tre#e* .i )odra$do.lj( -od 9:;;. do 9:;<. &odine/ ekono*ska )olitika .ila (skla=ena s ekono*sko* )olitiko* E@2 a cikli"ka kretanja &os)odarst!a R8 .i se s!e $natnije )okla)ala s kretanji*a ( E@. @ o!o* )odra$do.lj( o"ek(je se sto)a rasta 0>7+a oko G.IN. >o 9:;<. &odine .i se sto)a ne$a)oslenosti *jerena I O de3inicijo* tre.ala .iti na J2BN2 dok je ona sada na oko ;BN. Ne$a)oslenost je ra$!idno )ro.le* koji #e tre.ati rje1a!ati ( jedno* $aista d(&o* ra$do.lj(2 1to je (sko )o!e$ano s )itanje* socijalne )olitike i )olitike (.laFa!anja siro*a1t!a ( R8. Reali$acija cjelok()no& scenarija ($ )ret)osta!k( da drFa!a (s)je1no )ro!ede s!oj dio $adatka ( ra$do.lj( 9::;.+9::G.2 )ri*arno o!isi o .r$ini inte&riranja 8r!atske ( *e=(narodne toko!e ro.a i ka)itala2 (s)je1nosti i .r$ini restr(kt(riranja2 rast( i$!o$a i )ro*jene nje&o!e str(kt(re ($

BB

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

koncentracij( na trFi1t( E@2 te )osti$anj( n(Fno& socijalno& s(&lasja s!i' )artnera o dina*ici i s*jer( n(Fni' &os)odarski' re3or*i.
Uvod E*)irijske s( st(dije )oka$ale2 .are* kada je rije"i o dosada1njoj 3a$i )rocesa tran$icije2 da s( $a &os)odarski rast o)#enito .ili !aFni: inicijalni (!jeti2 )ro!edene str(kt(rne re3or*e i s ti* )o!e$ana i$&radnja trFi1no orijentirane in3rastr(kt(re2 te Udo.raU ekono*ska )olitika koja se odraFa!a ( *akroekono*skoj sta.ilnosti &os)odarst!a. @na)rje=i!anje o!i' &os)odarski' karakteristika $asi&(rno #e (tjecati na &os)odarski rast tran$icijski' $e*alja i ( naredni* &odina*a. No2 kako !rije*e )rola$i2 tako se )ost()no s*anj(je (dio rasta koji je deter*iniran o!i*2 t$!. Utran$icijski*U 3aktori*a. >r(&i*

rije"i*a2 isk(st!o ostali' + )ose.no najna)redniji' + tran$icijski' $e*alja )oka$(je da se s !re*eno* s*anj(je (dio rasta koji )roi$la$i i$ (na)rije=ene alokacije res(rsa $.o& )rijela$a na trFi1ni na"in )oslo!anja. Ekono*ski rast )ostaje s!e !i1e odre=en standardni* deter*inanta*a na koje ()(#(je neoklasi"na i endo&ene teorije rasta2 ali i re$(ltati .rojni' e*)irijski' istraFi!anja. Ti re$(ltati s(&eriraj( da s( )o!oljni e3ekti )o d(&oro"ni rast2 osi* sta.ilni' *akroekono*ski' )rilika (n(tar trFi1no orijentirane &os)odarske str(kt(re2 )osljedica !isoke 1tednje i in!esticija2 do.ro o.ra$o!ane radne sna&e2 !isoke ot!orenosti &os)odarst!a2 niske ja!ne )otro1nje2 te sta.ilno& socijalno+)oliti"ko& okr(Fenja.
Anali$a stanja jasno je )oka$ala koje s( osno!ne sla.osti 'r!atsko& &os)odarst!a2 1to naslije=ene2 1to nastale ( ra$do.lj( ;CC:. + 9:::. @o"ene sla.osti !alja2 1to je *o&(#e )rije2 otkloniti2 ( cilj( (.r$a!anja )rocesa restr(kt(riranja &os)odarst!a2 (.r$a!anja trans3era te'nolo&ije i $nanja kro$ *e=(narodne inte&racijske )rocese koji .i tre.ali st!oriti "!rste te*elje $a d(&oro"no odrFi! )orast .la&ostanja s!i' &ra=ana Re)(.like 8r!atske. 7rika$ane )rojekcije &os)odarski' kretanja ( d(Fe* ra$do.lj( tre.ale .i o*o&(#iti da se )ra!o!re*eno (o"e )otencijalni o&rani"a!aj(#i "i*.enici daljnje& ra$!oja Re)(.like 8r!atske2 ali i da se )on(de osno!ni )ara*etri )ona1anja koje .i tre.alo ost!ariti ( )ojedino* )odr("j(2 da .i se ost!ario cjelok()an scenarij. Osno!ne )re)or(ke i$!edene i$ tak!i' scenarija !alja s'!atiti ne sa*o kao )re)or(ke2 !e# i kao $adane kriterije koji' se !alja )ridrFa!ati ( !o=enj( ekono*ske )olitike. Scenarij kretanja osno!ni' sasta!nica 0>7+a te*elji se na stanj( *akroekono*ski' a&re&ata 9:::. &odine te ras)oloFi!o* lj(dsko*2 te'ni"ko*2 sociok(lt(rno* i )rirodno* ka)ital(2 kao i o.jekti!ni* o&rani"enji*a. Osno!no )itanje na koje .i o!ak!a )rojekcija tre.ala od&o!oriti je: *o&( li se )ro*jena*a ( ()otre.i .r(to do*a#e& )roi$!oda koje s( na$na"ene o!i* scenarije*2 ost!ariti odrFi!e !isoke sto)e rasta 0>7+a i i$!o$no orijentirano &os)odarst!o ($ )ostoje#e de3icite .ilance )la#anja i ra$ine !anjsko& d(&a.

BJ

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Osnovne gospodarske smjernice u scenariju Ra$!itak Re)(.like 8r!atske ( sljede#i' )etnaest &odina )ratit #e se )o )odra$do.lji*a od 9::;. do 9::G.2 od 9::<. do 9:;:.2 te od 9:;;. do 9:;<.I Inten$itet ra$!itka ( ti* )odra$do.lji*a o!isit #e o )rocesi*a i cilje!i*a koji #e se &os)odarst!( na*etati kao )rioriteti. Ra$!itak )o na!edeni* )odra$do.lji*a o!isi (!elike o &os)odarski* kretanji*a na1i' naj!aFniji' tr&o!a"ki' )artnera2 )ose.ice E@. Re$(ltati )rojekcija )rika$ani s( ( ta.lica*a ;J+;I2 te slika*a I+;:2 a )r(Faj( )re)or(ke $a *jere ekono*ske )olitike ( )ojedini* ra$do.lji*a.

U prv%1 p%2raz2%!"j :2EE1.C2EE3.; na&lasak je sta!ljen na (s)osta!ljanje $dra!i' ekono*ski' osno!a $a d(&oro"no odrFi! &os)odarski rast. Kao )rioriteti se na*e#( sljede#e $ada#e: ;. nasta!ak $a)o"eto& inte&riranja 8r!atske ( *e=(narodne toko!e ro.a i ka)itala2 9. )osti$anje socijalno& s(&lasja oko )otre.e nasta!ka i (.r$a!anja )rocesa restr(kt(riranja &os)odarst!a2 H. (.r$a!anje )rocesa restr(kt(riranja kro$ )ri!ati$acij( drFa!ni' i dijela ja!ni' )od($e#a2 G. )o.olj1anje ("inko!itosti )ra!no& s(sta!a i trans)arentnosti ( naj1ire* s*isl(2 radi s!e !e#e &lo.ali$acije i )ri!la"enja i$ra!ni' strani' in!esticija2 <. (.r$anje nor*i$acije i standardi$acije )re*a standardi*a E(ro)ske (nije2 B. 1irenje i ja"anje *reFe socijalne si&(rnosti jer #e inten$i!no restr(kt(riranje i$a$!ati )ri!re*ene ne&ati!ne ("inke na $a)oslenost2 J. $a)o"injanje *iro!inske i $dra!st!ene re3or*e2 I. s)oriji rast realni' )la#a od )roi$!odnosti ( sektor( drFa!e2 C. s*anji!anje (djela drFa!e ( 0>7+( *jereno (k()ni* i$daci*a2 "i*e .i se s*anjio i jedini"ni tro1ak in)(ta $a cjelok()ni )ri!atni sektor2 ;:. odrFa!anje drFa!no& de3icita na odrFi!i* ra$ina*a -na oko HN/ i 3inanciranje )ri'odi*a od )ri!ati$acije2 ;;. odrFa!anje de3icita tek(#e& ra"(na .ilance )la#anja na is)od <N 0>7+a koordinacijo* 3iskalne i *onetarne )olitike2 ;9. ja"anje trFi1ne (tak*ice i ra$.ijanje *ono)ola2 ;H. do!r1etak li.erali$acije cijena2 ;G. ja"anje 3leksi.ilnosti i dere&(lacija na trFi1t( rada. U p%2raz2%!"j 2EE<.C2E1E. tre.a ka)itali$irati st!orene $dra!e ekono*ske osno!e i$ )ret'odno&
ra$do.lja. @ to* ra$do.lj( !alja: ;. sta!iti na&lasak na (.r$a!anje sto)a ekono*sko& rasta -)rosje"no <29N/2 1to ($ i$&radnj( 3leksi.ilnije& trFi1ta rada (tje"e na rje1a!anje )ro.le*a ne$a)oslenosti2 9. nasta!iti inten$i!n( )ro*ocij( 8r!atske kao in!esticijske destinacije ($ )otre.( )ri!la"enja i$ra!ni' strani' in!esticija ( i$nos( od oko HN 0>7+a &odi1njeC2 H. li.erali$irati ka)italne transakcije s ino$e*st!o* ( )ot)(nosti2 te o.ratiti )o$ornost na re&(liranje i ra$!itak trFi1ta ka)itala2 G. do!r1iti 'ar*oni$acij( osno!no& nor*ati!no& s(sta!a s E@2 <. )ro*o!irati rast na te*elj( rasta (k()ne )rod(kti!nosti s!i' "i*.enika )roi$!odnje2 a ne na sa*o inten$i!no* )orast( in!esticija ( 3i$i"ki ka)ital2 B. )oticati $adrFa!anje do.iti ost!arene ( 8r!atskoj kro$ rast(#e i$ra!ne strane in!esticije i$ )ret'odni' ra$do.lja2

7rojekcije &os)odarsko& rasta $a d(Fe ra$do.lje od na!edeno& nis( (o.i"ajene niti i*aj( $ado!olja!aj(#( ra$in( to"nosti (slijed )re!eliko& .roja ne)o$nanica ( s(sta!(. C Rije" je o neto i$ra!ni* strani* in!esticija*a jer #e i in!estitori i$ 8r!atske in!estirati ( ino$e*st!(2 a ne sa*o ino$e*ni in!estitori ( 8r!atskoj.

I

BI

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

J. )oticati $natnije )o.olj1anje lj(dsko& ka)itala kako on ne .i )ostao )re)reka daljnje* trans3er( te'nolo&ije i $nanja2 jer 3inancijski ka)ital ( inte&rirano* *e=(narodno* okr(Fj( ne#e !i1e .iti )ri*aran )ro.le*2 I. kraje* ra$do.lja !e$ati !al(t( ne)o!ratno $a e(ro ili e(ro )re($eti kao !al(t( )la#anja2 C. (.r$ati )rijenos $nanja i te'nolo&ije ( !e# inte&rirano 'r!atsko &os)odarst!o2 1to #e )ri!re*eno )o!e#ati de3icite .ilance )la#anja i )o&or1ati )ara*etre ser!isiranja !anjsko& d(&a2 ;:. .itno )ro*ijeniti te'nolo1k( str(kt(r( i$!o$a ( korist te'nolo1ki s()eriorniji' i k!alitetniji' do.ara i (sl(&a2 odnosno )roi$!oda s !i1o* ra$ino* dodane !rijednosti2 ;;. dodatno )ro*o!irati ra$!oj trFi1ta !rijednosnica i na taj na"in )otakn(ti k(#anst!a na )o!e#anje sto)a 1tednje i$ tek(#e& do'otka2 te )od($e#a na i$la$ak na trFi1te !rijednosnica. To $na"i da tre.a teFiti ra$!itk( e3ikasnije&2 an&losaksonsko& *odela ra$!itka 3inancijski' trFi1ta (*jesto ti)i"no e(ro)sko&2 koji se te*elji na .anka*a2 iako je tradicij( !rlo te1ko *ijenjati2 ;9. inte&rirati trFi1te ka)itala ( 1ire re&ionalno2 odnosno2 s!jetsko okr(Fje2 ;H. de3icit sektora drFa!e odrFa!ati na ;2BN2 ($ ne1to *anje restrikti!n( )olitik( drFa!ni' i$dataka2 ;G. koordinirano* 3iskalno* i *onetarno* )olitiko* odrFati de3icite tek(#e& ra"(na .ilance )la#anja na )rosje"no <2<N 0>7+a. Za ost!ari!anje $acrtani' cilje!a ( dr(&oj 3a$i ra$!itka n(Fno je ost!ariti cilje!e i$ )r!o& )odra$do.lja da .i se i$.je&li )ro.le*i sa ser!isiranje* !anjsko& d(&a2 a ( isto !rije*e o*o&(#ila jo1 d(.lja inte&racija ( *e=(narodne &os)odarske toko!e2 te inten$i!na te'nolo1ka o.no!a 'r!atsko& &os)odarst!a. 7otre.ne neto i$ra!ne strane in!esticije ( to* ra$do.lj( $a ost!ari!anje tak!o& scenarija i$nose oko 92IN 0>7+a2 1to ne#e .iti *o&(#e ost!ariti (koliko se ( )ret'odno* ra$do.lj( ne oja"a )ra!ni ok!ir i (k()na trans)arentnost &os)odarst!a2 te ako se 8r!atska ne (klj("i ( 1ire tr&o!inske asocijacije koje .i )otakle dola$ak *e=(narodni' in!estitora i oda.ir 8r!atske kao in!esticijske destinacije. @ o!o* )odra$do.lj( !i1e ne#e .iti ras)oloFi!i' )ri'oda od )ri!ati$acije $a ser!isiranje !anjsko& d(&a2 niti $a )okri!anje ja!no& d(&a2 )a se kao najkriti"niji ele*ent ( o!o* )odra$do.lj( na*e#( i$ra!ne strane in!esticije2 )r!enst!eno t$!. V&reen+3ieldV in!esticije. @koliko 8r!atska ne (s)ije )ri!(#i toliko in!esticija2 a kako se ne .i )o!e#ani* (djelo* !anjsko& d(&a nar(1a!ao kreditni rejtin&2 sektor drFa!e *orat #e dodatno s*anji!ati de3icit2 a ti*e i (dio i$dataka ( 0>7+(. @koliko se )ak nar(1i kreditni rejtin& i i*idF 8r!atske kao in!esticijske destinacije2 ne#e do#i do )ro*jene te'nolo1ke str(kt(re i$!o$a koja ( o!o* ra$do.lj( *ora .iti !rlo inten$i!na. Nai*e2 ( o!o* .i ra$do.lj( koe3icijent a(tono*no& rasta i$!o$a sa sada1nje ra$ine od :2HN &odi1nje tre.ao )orasti na oko :2BN ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:.2 ($ $adrFa!anje )ostoje#e elasti"nosti i$!o$a s o.$iro* na jedini"ni tro1ak rada ( koji je !e# (kalk(lirano s*anjenje drFa!ne )otro1nje i$ ra$do.lja 9::;.+9::G. &odine. Na kraj( o!o& )odra$do.lja 'r!atsko &os)odarst!o tre.alo .i .iti snaFno &os)odarski inte&rirano ( E(ro)sk( (nij(2 ($ ka)itali$irane osno!e $a d(&oro"no odrFi! rast2 st!orene ( ra$do.lj( 9::;.+9::G. 7oka$atelji o kretanj( ja!no& i !anjsko& d(&a o*o&(#a!ali .i i $ado!oljenje 3or*alni' (!jeta i$ )odr("ja &os)odarst!a $a )(no)ra!no "lanst!o ( E(ro)skoj (niji. Oini se o.jekti!ni* o"eki!ati konce* o!o& ra$do.lja i 3or*aln( -)oliti"k(/ inte&racij( s E@. Nakon snaFnije& rasta in!esticija i i$!o$a ( ra$do.lj( od 9::<. do 9:;:.2 kada .i se .itno )o.olj1ale str(kt(rne karakteristike 'r!atsko& &os)odarst!a2 ( sljede#oj razv%j,%j 9azi( %2 2E11. 2% 2E1<.( ekono*ske )olitike #e .iti (skla=ene )re*a ekono*skoj )olitici E@.

BC

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Tek #e ( tre#e* )odra$do.lj( .iti *o&(#e $natnije s*anjiti de3icite tek(#e& ra"(na .ilance )la#anja. @ o!o* ra$do.lj( .i i drFa!na )otro1nja *o&la )ono!o )ratiti dina*ik( rasta 0>7+a2 $adrFa!aj(#i (dio tek(#e )otro1nje na oko 9:N 0>7+a2 ($ istodo.no )o.olj1a!anje )oka$atelja o $ad(Fenosti ja!no& sektora. Ra$!idno je da neke )rocese tre.a $a)o"eti na !rije*e jer #e se ( s()rotno* ra$do.lj( )oja!iti )ro.le*i. ( srednjoro"no*

U raz2%!"j ,ak%, 2E1<. &odine *oFe se sa*o tentati!no &o!oriti o )rocesi*a koje !alja o"eki!ati
na osno!i dosada1nje& )ra#enja )rocesa inte&racije *anji' $e*alja ( !e#e &os)odarske s(sta!e. Sto)e rasta 0>7+a .i se s o.$iro* na $adan( ra$in( do'otka )o stano!nik(2 ra$in( cijena2 (daljenost od te'nolo1ki' centara i dr(&i' "i*.enika ( to*e ra$do.lj( *o&le kretati oko GN.

Rezultati projekcije i zaključak

Ka% *t% je p%kaza,% pr%jek+ij%1( za %#tvare,je vi#%ki7 #t%pa ra#ta rea",%g !r t% 2%1a&eg pr%izv%2a :ta!"i+a 1B. i #"ika G.; %2 -(0I pr%#je=,% g%2i*,je raz2%!"j 2EE1.C 2EE3.( <(2I pr%#je=,% g%2i*,je raz2%!"j 2EE<.C2E1E.( te 3(GI raz2%!"j 2E11.C 2E1<.; i #ta!i",%g 1akr%ek%,%1#k%g %kvira : z %2r5iv%#t 2e9i+ita p"at,%j !i"a,+i; p%tre!,a je !it,a pr%1je,a p%,a*a,ja #vi7 #ekt%ra( kak% p%2r =j rea",i7 t%k%va( tak% i kreta,ji1a 9i,a,+ij#ki7 #re2#tava , tar rezi2e,t,i7 #ekt%ra i iz1e8 rezi2e,t,i7 #ekt%ra i i,%ze1#tva.
Ta.lica ;J. ADP p% k%1p%,e,ta1a
@ *ilij(ni*a 8RK @k()no 0>7 Oso.na )otro1nja In!esticije >rFa!na )otro1nja I$!o$ ro.a i (sl(&a @!o$ ro.a i (sl(&a VERIŽNI VERIŽNI VERIŽNI VERIŽNI @dio @dio @dio @dio @dio IN>EKS RASTA IN>EKS RASTA IN>EKS RASTA IN>EKS RASTA 0>7+a IZVOZA @VOZA OSO0NE 7OTRO,NJE -N/ -N/ -N/ -N/

raz2%!"j 2EE1.C2E1<.( #ta",e +ije,e 2EEE.
7rosjek 9::;+9::G ;BHH:: CB<;: HJ;IG HIH<H J<GIH +IG9H; ;:H2II ;:J2B< ;:<2IC ;:H2HJ GB2;< <;2<G <C2;; 992JJ 9H2<; 7rosjek 9::<+9:;: 9:<9C; ;;I9G; <;<GH GGGBC ;;:J99 +;;CBIG ;:<29H ;:I2IB ;:I2;; ;:G2<< <H2BG <I2:< <J2BB 9<2;; 9;2J; 7rosjek 9:;;+9:;< 9J9G<J ;<;B9: B<99G <BG9I ;JCI9B +;I:BG; ;:G2I: ;:I2BH ;:J2H9 ;:G2HB B<2JC BB2;B <<2BJ 9H2CG 9:2J9

i$!o$a ( 0>7+@ (!o$a ( 0>7+( oso.ne )otro1nje ( 0>7+( in!esticija ( 0>7+( )otro1nje konsolidirane drFa!e ( 0>7+( -N/

Realni 0>7 Re)(.like 8r!atske do 9:;<. &odine .i se )o tak!o* scenarij( tre.ao (d!ostr("iti ( odnos( )re*a dana1njoj ra$ini2 te .i ( dolarsko* i$nos( i$nosio oko H< *ilijardi dolara ili na I.HHH dolara )o stano!nik( o.ra"(nato )o sada1njoj !rijednosti tek(#i' dolara -9:::. &odina/2 1to #e2 nara!no2 i$nositi !i1e ( tek(#i* dolari*a ( 9:;<. &odini $.o& o"eki!ane kontin(irane a)recijacije realno& e3ekti!no& te"aja do*a#e !al(te ( odnos( na dolar tijeko* tran$icijsko& ra$do.lja.

J:

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

Slika I. Kreta,je ADPCa( izv%za i %#%!,e p%tr%*,je Hrvat#ke 2EE1.C2E1<.( veri5,i i,2ek#i

115 verižni indeks 112 109 106 103 100

Kretanje BDP-a, izvoza i osobne potrošnje Hrvatske 2001-2015

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BDP RH

Izvoz

Osobna potrošnja

:a; Kod sektora k(#ansta!a ( ra$do.lj( od 9::;. do 9::G. ras)oloFi!i do'odak #e rasti ( sklad( s
0>7+o*2 s ti*e da #e do'odak koji )otje"e od )la#a rasti s)orije. >o'odak koji )otje"e od socijalni' trans3era -*iro!ine/ rast #e .rFe od 0>7+a $.o& )o"etka *iro!inske re3or*e i !ra#anja d(&a (*iro!ljenici*a. @ ra$do.lj( 9::<.+9:;:. cjelok()ni #e ras)oloFi!i do'odak rasti s)orije od rasta 0>7+ a2 )ri "e*( #e se rast *ase )la#a )ri.liFiti rast( 0>7+a2 dok #e socijalni trans3eri s od*icanje* re3or*e rasti ne1to s)orije. Vlasni"ki do'oci -di!idende2 rente2 ka*ate/ #e (.r$a!anje* )rocesa )ri!ati$acije i ra$!itka trFi1ta ka)itala rasti ( cijelo* ra$do.lj( i$nad)rosje"no2 a naj.rFi rast se o"ek(je ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:. Relati!no s)oriji rast )la#a od )rod(kti!nosti ( )od($e#i*a ( )o"etno* ra$do.lj( tre.ao .i do)rinijeti rast( (k()ne )ro3ita.ilnosti sektora )od($e#a ( 8r!atskoj. @ )rojicirano* #e ra$do.lj( oso.na )otro1nja rasti ne1to s)orije od 0>7+a -ta.lica ;J/2 ($ *o&(#e !e#e oscilacije )o )ojedini* &odina*a. @ )r!o* )odra$do.lj( -9::;.+9::G./ nje$in .i rast i$nosio )rosje"no &odi1nje H2GN2 1to )roi$la$i i$ )o!e#anja sto)a 1tednje k(#ansta!a. @ dr(&o* )odra$do.lj( -9::<.+9:;:./ kad se sto)e 1tednje sta.ili$iraj( na ra$ini od oko B2HN ras)oloFi!o& do'otka i dalje se $.o& )red!i=eno& s)orije& rasta ras)oloFi!o& do'otka od rasta 0>7+a2 s*anj(je (dio oso.ne )otro1nje ( 0>7+(2 a oso.na )otro1nja raste )rosje"no &odi1nje )o sto)i od G2BN. 7ri.liFa!anje* sto)a 1tednje k(#ansta!a d(&oro"noj ra$ini2 ( tre#e* )odra$do.lj( oso.na )otro1nja raste kao i 0>72 1to $na"i da $adrFa!a relati!ni (dio ( 0>7+( ne)ro*ijenjeni*. 7rosje"ni &odi1nji rast oso.ne )otro1nje ( ra$do.lj( 9:;;.+9:;<. i$nosio .i sto&a G2GN. Sada1nji (dio oso.ne )otro1nje od B:N 0>7+a .i se do konca ra$do.lja sta.ili$irao na oko <<N. :!; Od sektora drFa!e $a'tije!a se $adrFa!anje de3icita ( odrFi!i* ok!iri*a. 7re*a )rojekciji )ri'oda i ras'oda drFa!no& )rora"(na2 to $na"i $adrFa!anje (k()no& de3icita o)#e drFa!e na )rosje"no 92CN 0>7 ( ra$do.lj( 9::;.+9::G.2 ;2BN 0>7+a ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:.2 te :2BN ( ra$do.lj( 9:;;.+9:;<.2 ($ istodo.no )ro!o=enje !aFniji' re3or*i. >rFa!a #e ( cijelo* )rojicirano* ra$do.lj( i*ati de3icite2 te #e se ja!ni d(& ( a)sol(tno* i$nos( )o!e#a!ati. Najne)o!oljniji o*jer ja!no& d(&a i 0>7+a .it #e ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:. @ ra$do.lj( 9:;;.+9:;<. #e se taj (dio s*anji!ati ( )rosjek( $a jedan )ostotni .od &odi1nje. 7o"etna !isina ja!no& d(&a nije neodrFi!a -HGN0>7+a ( 9:::./ )re*a *e=(narodni* standardi*a2 ali (koliko ne do=e do $na"ajni' )rila&od.i ( 3iskalno* sektor(2 i*at #e tendencij( .r$o& rasta. O!dje tre.a i*ati na (*( da ( !isin( ja!no& d(&a nis( (klj("ena drFa!na ja*st!a -"inid.ena i

J;

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

3inancijska/ koja )redsta!ljaj( )otencijalne o.!e$e2 a $ajedno s ja!ni* d(&o* "ine 9:::. &odine2 oko <:N 0>7+a. @ ra$do.lj( 9::;.+9::G. de3icit #e se (&la!no* )okri!ati )ri'odi*a od )ri!ati$acije2 dok #e ( )reostalo* ra$do.lj( .iti )otre.no i#i na klasi"no $ad(Fi!anje -i$ra!no $ad(Fi!anje kod 3inancijski' instit(cija2 e*isija !rijednosni' )a)ira/. Sto&a )rila&od.a ja!ni' 3inancija *ora .iti .r$a jer nestaje ka)italni' )ri'oda konce* 9::G. &odine2 )a .i se Ds!a $aostajanjaE ( )rila&od.i ja!ni' 3inancija *orala 3inancirati $ad(Fi!anje*2 1to .i !odilo do neodrFi!o !isoki' ra$ina ja!no&S!anjsko& d(&a. Visina ja!no& d(&a2 *jerena (djelo* ( 0>7+(2 te dina*ika ot)late &la!nice i ka*ata2 ne .i tre.ala (&ro$iti 3inancijsk( i 3iskaln( sta.ilnost ( ra$do.lj( 9::<.+<:;<.2 ($ na!edene )ret)osta!ke o konsolidaciji ja!ni' 3inancija ( )r!o* ra$do.lj( -9::G+9:;<./2 te sto&a &o!ori*o o odrFi!o* de3icit( ja!no& sektora. Ja!ni sektor .i s!oje )ri'ode i ras'ode ( )ot)(nosti *o&ao (ra!noteFiti tek oko 9:;<. &odine -:2HN 0>7+a/. 7re*a )rojekciji sredi1nje& )rora"(na jasno je koliko je osta!ljeno )rostora $a !eli"in( s(.!encija i tek(#i' trans3era. Kretanje o!e !eli"ine oslika!a .r$in( kojo* tre.a o.a!iti restr(kt(riranje ja!ni' )od($e#a i )rodaj( )od($e#a ( !e#insko* drFa!no* !lasni1t!(2 da se ne .i )ro.ila )rojicirana !eli"ina de3icita ili se $natnije )risilno s*anji!ala neka od kate&orija in!esticija2 odnosno trans3era stano!ni1t!(. @ ok!ir( kate&orije Di$daci $a ro.e i (sl(&eE )otre.no je na)ra!iti .itne $a'!ate ( s*jer( s*anji!anja i$dataka $a o.ran( i )olicij(2 dok .i se istodo.no realne )la#e $a)osleni' ( djelatnosti*a koje st!araj( endo&ene 3aktore rasta -)ros!jeta2 $nanost2 $dra!st!o i sli"no/2 tre.alo do!esti ( sti*(lati!an o*jer. Tak!a .i )olitika2 te*eljena na socijalno* s(&lasj(2 tre.ala (dio )otro1nje konsolidirane o)#e drFa!e s!esti sa 9<N -9:::. &odina/ na 992<N .r(to do*a#e& )roi$!oda ( 9::<. &odini2 1to je )rili"no restrikti!an $a'tje!. Ne1to *anje restrikti!n( )olitik( drFa!ni' i$datka tre.a o"eki!ati ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:. &dje se (dio drFa!ne )otro1nje s!odi na oko 9:2IN 0>7+a 1to se *oFe s*atrati )ri*jereni*2 te ostaje na )ri.liFno istoj ra$ini i ( ra$do.lj( 9:;:.+9:;<. 7ri to*e tre.a jo1 jedno* )ri)o*en(ti da kate&orija )otro1nje konsolidirane o)#e drFa!e osi* i$dataka $a ro.( i (sl(&e o.('!a#a i )la#e $a)osleni' ( sektor( drFa!e. Jedan od .itniji' (!jeta s*anjenja ja!ne )otro1nje je od&o!araj(#e tretiranje )ro.le*a rasta ad*inistracije ( a)sol(tno* i$nos( kao i e3ikasnosti ad*inistracije. Statisti"ki )odaci ()(#(j( na )o!e#anje ad*inistracije2 1to je ne)otre.no s o.$iro* na inten$i!no in3or*ati$iranje i ka)italno o)re*anje to& se&*enta drFa!e. @ tak!i* okolnosti*a *o&(#e je2 da (nato" rast(#oj ka)italnoj o)re*ljenosti2 ("inak ad*inistracije )ada. Malena2 do.ro )la#ena i e3ikasna ad*inistracija je n(Fan )red(!jet (s)je1no& )rocesa restr(kt(riranja sektora drFa!e. :+; Sas!i* je jasno da reali$acija cjelok()no& scenarija o!isi o (s)je1nosti restr(kt(riranja i rast( i$!o$a ( sektor( )od($e#a. Oak i ako drFa!a restrikti!no* 3iskalno* )olitiko*2 (.r$ano* )ri!ati$acijo* )reostali' drFa!ni' )od($e#a i sre=i!anje* stanja ( ja!ni* )od($e#i*a2 korektno odradi s!oj dio $adatka2 te ako sektor k(#anst!a )ristane ( ok!ir( socijalno& konsen$(sa na s)oriji rast )la#a od )rod(kti!nosti2 to jo1 (!ijek ne &arantira (s)je1no i$!o=enje scenarija. Nai*e2 )ona1anje

sektora drFa!e i k(#ansta!a "ini tek )red(!jet $a ost!ari!anje Feljeno& scenarija .e$ koje& to nije *o&(#e2 ali se ( kona"nici s!e s!odi na restr(kt(riranje sektora )od($e#a2 o.rta i 3inancijski' instit(cija. Od o!o& se sektora $a'tije!a )o!e#anje ("inko!itosti in!esticijski' )rojekata2 te (.r$ano
te'nolo1ko restr(kt(riranje koje #e *o#i $ado!oljiti )otre.e $a rasto* i$!o$a. 7o.olj1anje e3ikasnosti in!esticija #e se ( )o"etk( iska$ati kao eli*iniranje &(.ita1a s trFi1ta2 dok ( dr(&o* )odra$do.lj( ono )odra$(*ije!a )ro*jen( te'nolo1ke osno!ice. 6ijeli .i s(sta! tre.ao o*o&(#iti nastanak tak!i' in!esticijski' )rojekata koji .i ( ra$do.lj( do 9:;:. .ili oko H:N ("inko!itiji

J9

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

ne&o 1to s( to in!esticijski )rojekti danas;:. S o.$iro* na to da #e ( to* ra$do.lj( osno!ica .iti niska2
tak!i #e )rojekti do!esti do relati!no !eliko& )o.olj1anja ("inko!itosti cjelok()no& &os)odarsko& s(sta!a. 7ri.liFa!anje* )o"etka tre#e& ra$do.lja2 $.o& ranije ak(*(lirano& ka)itala2 &rani"ni )roi$!od ka)itala )o"inje .la&o )adati -( o.$ir ($i*a*o 3iksne ka)italne 3ondo!e /2 dok to nije sl("aj s &rani"ni* )roi$!odo* ka)itala ( $nanje i VknoA+'oAV. Sto&a i I6OR od 9:;;. &odine )o"inje .la&o rasti. 6jelok()ni scenarij $a'tije!a da 'r!atsko &os)odarst!o ost!ari on( ra$in( ("inko!itosti2 koj( s( ost!arila i &os)odarst!a !ode#i' tran$icijski' $e*alja2 )a se taj $a'tje! "ini realni*. 7ola$i se od sada1nje& stanja ( sektor( )od($e#a &dje je o*jer tek(#e 1tednje i in!esticija ( 'r!atski* )od($e#i*a :2IH. To $na"i da se na s!ak( k(n( in!esticija ( 'r!atski* )od($e#i*a oko :2;J li)a dola$i i$ ino$e*ni' i$!ora 3inanciranja. @ )r!o* )odra$do.lj( $a )o)ra!ljanje o!o& o*jera .it #e )rije s!e&a )otre.no eli*inirati &(.ita1e. @ dr(&o* )odra$do.lj( #e se o!aj o*jer )ro1iriti ( korist $ad(Fi!anja na oko :2J< $.o& )otre.e (!o$a te'nolo&ije i o.no!e te'nolo1ke str(kt(re )re*a $a'tje!i*a s!jetsko& trFi1ta. @ tre#e* #e )odra$do.lj(2 $ad(Fi!anja i$ ra$do.lja 9::<.+9:;:. tre.ati !ratiti )a se i o!aj o*jer *ora !ra#ati )re*a :2I;. VaFno je s)o*en(ti da s!akako )ri!re*eno *ora

do#i do )o&or1a!anja o*jera tek(#e 1tednje i in!esticija kad do=e do inten$i!nije te'nolo1ke o.no!e. Z.o& to&a #e ( ra$do.lj( od 9::<. do 9:;:. )ri!re*eno )orasti i de3icit tek(#e& ra"(na .ilance )la#anja2 na 1to tre.a .iti )ri)ra!an. Ono 1to je o!dje klj("no jest (s)je1nost restr(kt(riranja2 &dje #e
tre.ati inten$i!no !ra#ati (loFeni ka)ital ( 'r!atska )od($e#a !e# )ri konc( dr(&o& )odra$do.lja2 a !e#ino* ( tre#e* )odra$do.lj( 9:;:.+9:;<. O!dje tre.a na)o*en(ti da se ra"(na s inten$i!iranje* )rocesa restr(kt(riranja ( ok!ir( koje&a se )aralelno od!ijaj( d!a )rocesa: )roces nestajanja &(.ita1a2 a ti*e i nji'o!e ne&ati!ne tek(#e 1tednje2 te )roces ja"anja tek(#e 1tednje ( (s)je1no restr(kt(rirani* )od($e#i*a2 SME )od($e#i*a2 kao i ( )od($e#i*a koja #e nastati i$ra!ni* strani* D&reen+3ieldE in!esticija*a. Nara!no da2 s o.$iro* na (djel ( 0>7+(2 .itn( (lo&( i*a restr(kt(riranje ja!ni' )od($e#a koja se nala$e ( o!o* sektor(. Re$(ltati restr(kt(riranja dat #e od&o!or na )itanje jes( li $adane sto)e )orasta tek(#e 1tednje -)ro3ita.ilnosti/ ( 'r!atski* )od($e#i*a )reo)ti*isti"ne ili ne -slika C/.

Slika C. Raz"ika :#a"2%; iz1e8 *te2,je i i,ve#ti+ija p% #ekt%ri1aJ Razlika izm e đ u štednje i investicija po sektorim a
10000 5000 0 -5000 -10000 -15000 -20000
20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

mil. kn (cijene 2000)

Država

Ku ć anstva

Poduze ć a

M-*in(s $na"i da s( in!esticije !e#e od 1tednje i o.rn(to/

To ne#e .iti *o&(#e (koliko )reli*inarni $a'tje!i2 )o)(t do!r1etka )rocesa )ri!ati$acije2 restr(kt(riranja ja!no& sektora2 i$&radnje )ra!no& ok!ira i inte&riranja 8r!atske ( *e=(narodne
;:

Mjereno I6OR+o* -odnos &rani"no& )orasta )roi$!odnje i in!esticija/.

JH

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

toko!e ro.a i ka)itala2 nis( is)(njeni. Sto&a .i sektor )od($e#a ( )r!o* ra$do.lj( tre.ao )ro#i $natnije V"i1#enjeV od )od($e#a koja st!araj( &(.itke2 dok .i inten$i!na te'nolo1ka o.no!a .ila naji$raFenija ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:. @koliko se2 )ak2 korektno ne odrade $ada#e i$ )r!o& ra$do.lja 9::;.+9::G.2 ( dr(&o* ra$do.lj( 9::<.+9:;:.2 #e se de3iciti .ilance )la#anja i na&o*ilani socijalni )ro.le*i )oka$ati te1ko odrFi!i* i ti*e disk!ali3icirati 8r!atsk( kao )ri!la"n( $e*lj( $a i$ra!ne in!esticije. :2; @k()an i$!o$ ro.a i (sl(&a .i se sa sada1nji' G;2IN 0>7+a )o)eo na J:2JN 9:;<. &odine -Ta.lica ;I i Slika ;:./. I$!o$ raste )rosje"no &odi1nje ( ra$do.lj( 9::;.+9::G. J2JN2 ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:. I2CN2 te ( ra$do.lj( 9:;;.+9:;<. I2BN. S dr(&e strane .i se (dio (!o$a sa sada1nji' GI2IN 0>7+a )o!e#ao na oko J:N 0>7 -9:;<./2 ili .i rastao )rosje"no &odi1nje <2CN ( ra$do.lj( 9::;.+9::G.2 I2;N ( ra$do.lj( 9::<.+9:;:.2 te J2HN ( ra$do.lj( 9:;;.+9:;<. Ta.lica ;I. Ai"a,+a p"a&a,ja Hrvat#ke za raz2%!"je 2EE1.C2E1<.( #ta",e +ije,e 2EEE.( te %#,%v,i p%kazate"ji #ta,ja i,%ze1,e za2 5e,%#ti
@ *ilij(ni*a 8RK I$!o$ @!o$ >o'odak Trans3eri @dio de3icita-+/Ss(3icita-Q/ .ilance )la#anja ( 0>7+( -N/ T> -(k()ni !anjski d(&/S0>7 -N/ T>SEM -N/ Na)o*ena: EM o.('!a#a i$!o$ ro.a i (sl(&a Zna"enje skra#enica: T>R(k()ni !anjski d(&. 7rosjek 7rosjek 9::;.+9::G. 9::<.+9:;:. J<GIH ;;:J99 +IG9H; +;;CBIG +HGGI +J:BJ G;9I GJIC +G2CB +<2GJ <H2;C <92CG ;;<2; CI29 7rosjek 9:;;.+9:;<. ;JCI9B +;I:BG; +;9JI9 <BH9 +92CI GC2HB JG2I

O!aka! scenarij )oka$(je da je )otre.no )(ni' trinaest &odina2 ($ kontin(irano !e#e sto)e rasta i$!o$a od (!o$a2 da .i se (ra!noteFila .ilanca ro.a i (sl(&a -E+@/2 dok jo1 (!ijek ostaje $natan de3icit na sta!ka*a ka*ata i do'otka $.o& )ret'odno inten$i!no& $ad(Fi!anja i i$ra!ni' strani' (la&anja. Veli"ina !rijednosti neto do'otka ( .ilanci )la#anja koji #e 8r!atska )la#ati ino$e*st!( na i*e an&aFiranja ino$e*no& ka)itala i rada .i kro$ )roces inte&riranja 8r!atske .itno )orasla2 1to $.o& $ad(Fi!anja2 1to $.o& i$ra!ni' i )ort3olio (la&anja ( 8r!atsk(2 te .i *o&la dose&n(ti na konc( )rojekcijsko& ra$do.lja oko G2JN 0>7+a.
Slika ;:. >a+i%,a",a *te2,ja( i,ve#ti+ije i 2e9i+it tek &eg ra= ,a !i"a,+e p"a&a,ja ka% I ADPCa raz2%!"j 2EE1.C2E1<.
N a c io n a ln a š te d n ja , in v e s tic ije i d e fic it te k u ć e g ra č u n a B O P
30 25
Udio u BDP-u

20 15 10 5 0
20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

S t o p a n a c io n a ln e š t e d n je Iz ra vn e s t ra n e in ve s t ic ije

D e fic it t e k u ć e g ra č u n a B O P B ru t o in ve s t ic ije

JG

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

:e; Na konc(2 !alja ne1to re#i i o ra$ina*a $ad(Fenosti i osno!ni* )oka$atelji*a toko!a $ad(Fi!anja. Na )r!i )o&led je jasno da je !rlo te1ko donijeti .ilo kaka! $aklj("ak o odrFi!oj !isini $ad(Fenosti ( relati!no* s*isl(2 jer s( )ojedine $e*lje i*ale )ro.le*a )ri niFi* o*jeri*a ot)late d(&a i ka*ate2 (k()no& !anjsko& d(&a2 te ka*ata ( 0>7+( od dr(&i'2 koje s( (s)je1no )re.rodile tak!e o*jere.

Na*e#e se kao $aklj("ak da sa*a ra$ina $ad(Fenosti i o*jer )ojedini' )oka$atelja nije )res(dna2 !e# je )res(dno kretanje )ojedini' ko*)onenti (n(tar 0>7+a2 )r!enst!eno i$!o$a i in!esticija. Ne tre.a2
*e=(ti*2 ( sl("aj( $e*lje koja i*a !isoke tek(#e de3icite $ane*ariti ni kretanje )otro1nje ( odnos( na dr(&e kate&orije ()ora.e 0>7+a. Scenarij se s as)ekta ser!isiranja d(&a *oFe "initi !rlo $a'tje!ni*2 )r!enst!eno $.o& sa*e !eli"ine stanja i dina*ike d(&a koji je !e# dosti&ao ili "ak nad*a1io )ojedine )oka$atelje $e*alja koje s( i*ale )ro.le*a s !anjsko* $ad(Feno1#(. Ali2 kao 1to je ranije na!edeno2 ( sl("aj( kretanja osno!ni' kate&orija 0>7+a: in!esticija2 i$!o$a i (!o$a2 (djela oso.ne )otro1nje )re*a re$(ltati*a )rojekcije2 te ra$ine nacionalne 1tednje oko 9:N 0>7+a koja #e .iti s)oso.na a*orti$irati neki $natniji e!ent(alni (dar na s!jetsko* trFi1t( ka)itala2 ra$ina dosti&n(to& !anjsko& d(&a *jereno stanji*a i toko* ser!isiranja o.!e$a .it #e odrFi!a. @k()ni !anjski d(& Re)(.like 8r!atske kao (dio ( 0>7+( #e ( ra$do.lj( 9::;.+9::G. i$nositi oko <H29N2 ( dr(&o* )odra$do.lj( <92CN2 a tek ( tre#e* #e $na"ajnije o)asti do GC2GN -ta.lica ;I./. @ a)sol(tno* .i i$nos( 9:;<. &odine !anjski d(& i$nosio oko ;< *ilijardi a*eri"ki' dolara. Iako se ( a)sol(tno* i$nos( ta ra$ina "ini !isoko*2 relati!no -)re*a 0>7+(/ i$nos !anjsko& d(&a #e )adati $.o& .rFe& )orasta realno& 0>7+a2 koji .i se do 9:;<. &odine tre.ao (d!ostr("iti.

U +je"i,i g"e2a,%( %=ava #e 2a ,at%= p%#t%ja,j kriti=,i7 t%=aka %#tvariva,j #+e,arija( e"e1e,ti pr%ji+ira,%g p%,a*a,ja p% p%je2i,i1 #ekt%ri1a izg"e2aj %#tvarivi. >a ra#7%2,%j #tra,i !r t% 2%1a&eg pr%izv%2a pre2vi8e,% je #1a,je,ja 2je"a 2r5av,e p%tr%*,je( %2r5ava,je re"ativ,% za2%v%"javaj &e #t%pe i,ve#ti+ija 9ik#,i kapita"( # ra#t &i1 tre,2%1 #ekt%r p%2 ze&a i #tag,a+ij%1 k%2 k &a,#tava p% zavr*etk pr%+e#a %!,%ve. Takva !i kreta,ja tre!a"a 2%ve#ti 2% pa2a 2je"a k p,e 2%1a&e ap#%rp+ije !r t% 2%1a&e1 pr%izv%2 . ?zv%z i 2a"je %#taje ,ajkriti=,ija t%=ka pr%jek+ije. >ai1e( ka% *t% je razvi2,% iz rez "tata pr%jek+ije( %#,%v,i para1etri za2 5e,%#ti i #ervi#ira,ja 2 ga 1%g"i !i p%#tati %gra,i=avaj &i =i1!e,ik #re2,j%r%=,%1 raz2%!"j ( te z!%g ,e2%v%"j,e ek#pa,zije izv%za( gr%ziti kre2it,i !%,itet ze1"je. P%re2 ra#ta izv%za tre!a %!ratiti p%z%r,%#t i ,a 2r g kriti=, t%=k ( a t% je !rzi,a %#tvariva,ja , 5,e 9i#ka",e pri"ag%2!e. Op&e,it% zev*i( vi#%k ra#t izv%za i 9i#ka",a pri"ag%2!a k"j =,e # 2eter1i,a,te %#tvariv%#ti +je"%k p,%g #+e,arija. >e2%v%"j,% ra#t &i izv%z i"i ,e%2r5iv% vi#%ke razi,e k"j = j &i i #t%pe ra#ta jav,%g i va,j#k%g 2 ga( 1%g 2%ve#ti pita,je +ije" pr%jek+ij !r t% 2%1a&eg pr%izv%2a. T% !i %,2a %,e1%g &i"% rje*ava,je ,ag%1i"a,i7 #%+ija",i7 pr%!"e1a( te g !itak # g"a#ja %k% p%tre!e i 2i,a1ike k"j =,i7 g%#p%2ar#ki7 re9%r1i. Pr%1je,e g%#p%2ar#tv RH( ,az,a=e,e %vi1 #+e,arije1( %1%g &i"e !i za2%v%"java,je #vi7 g%#p%2ar#ki7 vjeta za ="a,#tv% EU kraje1 2r g%g p%2raz2%!"ja( %k% 2E1E. g%2i,e.

J<

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

PR?LOG

P%pi# ta!"i+aD
Ta.lica ;. ?,i+ija",i vjeti i p%=etak pri1je,e #ta!i"iza+ij#ki7 pr%gra1a tra,zi+ij#ki1 ze1"ja1a Ta.lica 9. U#pje*,%#t tra,zi+ij#k%g pr%+e#a :100B. i 1000. g%2i,a; ze1"ja1a tra,zi+iji

#tr.

J

C ;H ;< ;B ;B ;J ;C

Ta.lica H. O#,%v,i p%kazate"ji #ta,ja g%#p%2ar#tva Rep !"ike Hrvat#ke Ta.lica G. Str kt ra ADPCa p% 2je"at,%#ti1a Ta.lica <. G"av,e k%1p%,e,te agregat,e p%tra5,je Ta.lica B. Str kt ra %#%!,e p%tr%*,je Ta.lica J. ?zv%z( v%z i %tv%re,%#t :1"r2 k,; Ta.lica I. Kreta,je #t%pe ,ezap%#"e,%#ti Hrvat#k%j %2 1006.C2EE1. g%2i,e

Ta.lica C. Sti"izira,e =i,je,i+e ra#ta %2 106ECi7 2% kraja 10GECi7 Ta.lica ;:. A>Dp+ OE@DCa

99

pariteti1a k p%v,e 1%&i( !r%j #ta,%v,ika i p%vr*i,a ze1a"ja EU i 9G ter1i,i1a A>Dp+ pre1a paritet k p%v,e 1%&i ze1a"ja EU i 9< HH I HJ G9

Ta.lica ;;. S+e,arij ra#ta OE@DCa

Ta.lica ;9. U2i% jav,i7 ra#7%2a

ADPC (

I

Ta.lica ;H. U2je"i p%rez,i7 pri7%2a

ADPC g%2i,e 100G.(

Ta.lica ;G. P%kazate"ji razvije,%#ti 9i,a,+ij#ki7 tr5i*ta

Ta.lica ;<. Str kt ra r%!,%g izv%za RH p% ze1"ja1a ,a1je,e %2 1002. 2% 2EE1. g%2i,e GG Ta.lica ;B. K 1 "ativ,i t%k .D? tra,zi+ij#ki1 ze1"ja1a G< raz2%!"j 2EE1.C2E1<.( #ta",e +ije,e 2EEE. J: Ta.lica ;I. Ai"a,+a p"a&a,ja Hrvat#ke za raz2%!"je 2EE1.C2E1<.( #ta",e +ije,e 2EEE.( te %#,%v,i p%kazate"ji #ta,ja i,%ze1,e za2 5e,%#ti JG Ta.lica ;J. ADP p% k%1p%,e,ta1a

JB

STRATEGIJA RAZVOJA MAKROEKONOMIKE

P%pi# #"ikaD

#tr.

Slika ;. Pr%#je=,a %+je,a 1000.

#pje7a tra,zi+ij#k%g pr%+e#a ,a

z%rk

%2 26 ze1a"ja( 1003.C ;; ;G

Slika 9. ADP Rep !"ike Hrvat#ke 100E.C2EE1. Slika H. St%pa ,ezap%#"e,%#ti

#ta",i1 +ije,a1a 100E.

Hrvat#k%j i ,eki1 tra,zi+ij#ki1 ze1"ja1a( 1000. g%2i,e ;C Slika G. K%,#%"i2ira,a #re2i*,ja 2r5ava HG Slika <. U2i% $veza,i7' iz2ataka 2r5av,%g pr%ra= ,a( I %2 k p,i7 ra#7%2a H<

Slika B. O#,%v,i kriteriji k%je !i tre!a% za2%v%"jiti 7rvat#ki p%rez,i # #tav
Slika J. P%rez,i pri7%2i k%,#%"i2ira,e %p&e 2r5ave( I %2 ADPCa

H<
HJ

Slika I. Kreta,je ADPCa( izv%za i %#%!,e p%tr%*,je Hrvat#ke 2EE1.C2E1<.( veri5,i i,2ek#i Slika C. Raz"ika :#a"2%; iz1e8 *te2,je i i,ve#ti+ija p% #ekt%ri1a

J; JH

Slika ;:. >a+i%,a",a *te2,ja( i,ve#ti+ije i 2e9i+it tek &eg ra= ,a !i"a,+e p"a&a,ja ka% I ADPCa raz2%!"j 2EE1.C2E1<. JG

JJ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful