o: " : :c:n ::c:: o: n:v::c v

www.swdaI.com 1
nn¬µn nìYì¬x nì>Yn ¬so
nwv oip nixn i:x : ... ) i5 ( own wi!·p ) . r5 ( own nanxi ) . n5 ( own nx¬·i ) . u5 ( ow: !av: ) . : ( owi viwnY ) . x: (
owa pa!:i ) . a: ( i·5¬!a n5::i . ..
in¬Y nììxnn j·:n " o
r ìnwi viwnY Jw ' vawn inwai . /+ ix¬n nxwn " ¬ /* :w ìnwi viwnY ' viwn ìnwiì . x " xYw ¬·ntnY xYx xi xYw j·:nn jn n:·x ìt x
nwv nwv YY>n xin ìxY¬ ¬nx nt Yv ·Yìxì ¬nx Yxi viw· +.
in¬Y nììxnn ¬so " t nwv nìxn o
nYì¬xn nti ·> ìw·n>nY ìx o·¬i¬n jn ¬i¬ o··µY q¬ox:w> nYvn· ìnwi viwnY ì:ìxw x·n n·v·iwn nìxnnì
vn· owY ' ·ìY·vì ¬ìi>ì i¬nx xini ) xi · apv i jJnn ( vawn inwai . i¬nx ¬ixaai ) ·v ' a n: niviaw ( vawn n¬in n¬nx
vawn :x n¬in n¬nxi inwa . nwvn xY nìxn x·nì n:nn ¬ntìn nnx n>·¬x n:·xw nvìiwn ìn> ·> ¬nìY nxì¬
) io ( nwv nìxn x·nì ni nììxn q¬ìxn nvi nvìiwn j> . in5 o·x¬aJn :5n ¬a!a vawn: ¬nin iJ·x j5:i o·5x:nn
qnoJn ji¬on !x :v ox ·5 o·a5i5ni . wnwn ji!x nJinxa nx¬· xini wnwn nJinxa ¬nx·w jia5 . ivaw· irn q¬!n :vi
iJa¬ nwn owa iJnnix . nwn n:ww ·na ix nwn ·n:xa ¬ni: nx¬· vawJnw vi!· nri . nr vawJn j·i5· x:w in5i
x xinn ¬a!: ·5 ¬aio xini o·x¬aJn jn !nxa vawJi ow ov ¬nx ¬a! qnwi ¬av nJn ia vaw·w !v ininxva nin·n
o·nw , n:apn nxaw ) nJo x nn n5io ' x ao ( o:ivn jn ¬pvJ ¬nx ¬a! ov o·nw ow qnwnn :5 . jì·> j·:vn nt Yxì
viwn ìnwiì ì¬nxi iìn>n . ìi viw·w ·ìx¬w nnxn j·nxn ¬iY ìY ·> ¬nìY nxì¬ . jìwx¬ µ¬si ì¬nx n:nì
n¬ìnnn ) i x ( viwn ìnwiì ¬nx:w nìxnn nx o··µY j·viw:w j·:n :
in¬ " nn¬µn nìvìiw nì>Yn o
niviaw ni5:n . nixn wnn j::5a w· , nwv nìxn nnx , nwvn x: nixn va¬xi . ju¬s xin nri ) : x ( inwa vaw·: x:w
¬pw: ) . a ( xiw: inwa xw·: x:w ) . a ( ji!psa ¬is5: x:w ) . ! ( jinn n¬·s5 :v vaw·: x:w . ) n ( nnxi ìnwi viw·Y .
in¬ " x· µ¬s nìvìiw nì>Yn o
x n5:n
nwvn xYi ¬µwì xìw nvìiww ow> , ìnwiì ¬nx:w owi j·¬ n·ii nvìiw i··nn:w ·n viw·w nwv nìxn q>
nwv nìxn ìt viwn , ìnwi viwnY xìn Yì¬x wì¬µì ¬ì¬nì x·n n¬ìivn ·>¬¬n w쬵nì Yì¬xn ìnwi nvìiwnw .
a n5:n
¬ioxi inw ov ¬nx ¬a!a vawn: , o:ivn jn ¬pvJ nviawa xin qi¬a wi!pn ow ov ¬nx ¬a! qnwnn :5i , ow j·xw
xìn qì¬i ¬nxn xYx ìnwi j·viw:w ¬ìi> ìY µìYnY ·ìx¬w ·n .
a n5:n
ìnxv nx t¬tY ·¬> nnìwvY nìxnn Yv viwnY o¬xY ¬nìnì vxi " ·nvawJ ¬nxJw ·J·o ¬nn n·:v vawin xinw s
n··pxi qp!x ·uswn ¬inw: n .
5 n5:n
j쬵sn nvìiw oìwn i··n xn·w ¬µwi non nvìiw ìx j·:··¬n nvìiw viw:n Y>w ·ìYxì ¬ì¬i ¬i¬ i¬xanJ ¬a5w
vxi npi: iJ·xi n·uswn " xin n·n·w !v j¬pn v·a¬ xinw wnin nsoina i·:v vawJw nn o:w: a··nnJi !·rn xinw s
nwnn iwnini , x owx ja¬p x·ani n·a ow w· o ) j·! ( iJ¬xaw in5 . /+ ax¬n nawn " ! / vxi " i5i !·rn xinw s ' . x " o·Jixan iJp·nw ¬nx x
xuin: ni::p j·Jv x:x jJ·xw owx x:i wnin x: ona j·x ·iJ5 x:i ow x: iJnviawa j·xw +.
ìY µ¬s ·w·Yw µYn o·>ìi:n n¬ìn ¬so
jìwx¬n YY>n onìx YY> ¬wx nìxnn , o ¬wx nìv¬n onì n¬ìnn ·¬ìo· nì>Yni oì:¬s , Y>nwn n¬xìin oY> nio
·nsìn j·:v xìnwì xìnn nv¬n nnnx xxnn nnx nnx oni , !n::i !in:: n¬nrxni ri¬rn jn xaw nn :5 j5i
n:vinn ¬xian , ·nnx nv! x:i aiu nwvn ow n·n· x: nn5n ow n·nn x: ox ·5 , ¬xian j5 oa n¬inn ·n5n !ia5i
·n· x: oxw n:vinn o·wvnni niv!n jn i·:x i¬·w··w nna on·¬a! :x ivnw· x: o·!ai5ni o!x ·Ja ·J·va o·:i!a i ,
x nìxnn nxt YY>iì " nì:viì nwii xn:nnY > , ¬ " oìµn ni·w ·:sn ì¬nx Y , x YY>n ntnì " ì:ìx ¬wx nìxnn >
xìwY ìx ¬µwY viwnn ì:¬·ntnì ìnwi viwnY , wn ¬ìi> ntw nYvn ¬xìin nt Y> " · , nYx o·x·in o·wvn on
ìnYì¬x j·nxnY . ¬ n¬x nva i·:x pivx: iJix ¬wx nixnn j5i " iai ni¬xixna oniv¬ni : ,' ::5n nrn x·n , xinw ·Jsn
·nnxn nv!n na prnn·w n:ivs , in¬nJ ox o!·osn:i in!avJ ox oJpn: i!·ai iJ·J·Jv a·wn n:vn· ownw xini , x:
v¬·xw ¬a!i n¬pn xinw j·nxJw , v inri ·¬p ·nv i5:n ox i¬nx j·J , ¬ " o5nx wiJv: ni¬xn i:x o5: x·axw5 ·Jxw :
n¬pn onw ona iawnn ox , nwp ¬ni·i prn ¬ni· o5nawnn ·s5 xinn n¬pnn jn o5: q·oix , i¬nx j·Jv xini
·¬p nnna o5nv ·Jx qx ·n5:ni ·¬pa ·nv on5:ni , oniv! :v on!nnn a··nnw nnn n¬pna xinw oJ·nxn ·5
¬n onn iaiw· x:i :ivn nwvn :vi niv , i:n x:i onix n·5n ¬nxw in5 , i·Js: pivx:i i: jJnnn:i i·:x ::snn: iJix j5i
o: " : :c:n ::c:: o: n:v::c v
www.swdaI.com 2
n¬x nva , a naiwnnw xin ¬xiani " ::5n nrn 5 , ¬ " j·nxna x:x n¬inn ·wJx nix·xn ¬!io· x: ¬wx niv!n jn :
onix , vws·i xun· x:w o!x oiw: ¬wsx ·xw , nv!a :5o·w ox ix nnxa n¬naJ ·n:a x·ni n!n ix in¬na·w
ov5 ix nixn n¬iaan: , o:iv: nivnn nr jpn: :5i· x:w o!xn j·nx· i:i , q·oin n·nw ¬wsxi inivu :v !·nnn n·n
n:iann i: n¬xwJ x:w ¬nx i·¬na , o!ip n·nw nnn o:w ¬ni·i o·J·Jvaw aiu: aiw·i jpn· naiwnn nJinx ov qx
xun·w , ia¬ nr:i !xn :·vinn ·nnxn nv!n nr o·n··pnn o·wvnn , ¬ " nxp :v j5i niaawn :v niJa¬pni o·i!·in :
niJi!rn , ni·Jvnni , iJnn ¬io: xun :5n naiwn: ::i5n j·Jvni , nv!n nr n·:5n x·n nxr , on:vin o:i5 i:xi
n¬xian :
in¬n nìxwn " t nwv nìxn nììxnn ¬soY j
an· inwa vaw·: iJ·iuxJw x·n n·v·awn nixnni a¬n an5 ' n· i¬nx xini ip·n¬n: ix ¬a! o··p: q¬uxJw nva ' inwai
n¬inn:w jiwx¬ p¬sa i¬nx ¬a5i vawn ) a a ( Jw nixnn nx o··p: j·vawJw j·Jn ' vawn inwai . ·¬a!a nnn ·Jxi
x·wipni ni5·in q¬! :v x:x n¬inn ¬naa j5 i¬nx x:w a¬n . q¬an· inwa nnx nviaw ¬ioxJ ox o·¬pin i·nw
ain5w nnn n:vn·i ) o " nJ n5 xian s ( x¬iJni !a5Jn own nx nx¬·: , nviaw vawJa x:sni a·n5 ·5 xn·xi i¬nx
· nviaw a·n5! x·¬w nnx nviaw ia·wni nnx " on·Jw j·a n·nn · . :ax n·an :va:w inv! o·sn: xn·x i¬pn !iv
·p: xp:·n . ¬ni:5 vawJw5 nnx nviaw :v np:· :ax n·an :va:w inv! o·sn: n¬nin o·¬niwn nviaw n·nnw
·iua nviaw inxvn . vawn inwai xJ·¬nx x¬p ia·wni . xnx! xin a¬ ¬nx :!·a a¬!5: xinn !iv iwpn nrn ¬pnnai
:!a a¬ ¬nx! / :!·a / inw: nn··pxi ·nvawJ ¬nxJw nixnn nx o··p: j·vawJw j·Jn a¬ ¬nx qp!x ·uswn ¬ . ia·wni
· nviawn ·: xpsJ! j·J··!n nviaw: j·Jv iJ·x ox ·: nn: vawn inwai xpsJ pa!n iain xinn " xnviaw: j·Jv inJn ·
:in! nviaw: j·Jv inJn pa!n iain ·: xpsJ! nixnn nviaw: j·Jv iJ·x oxi j··¬w! xn:v! . j·xw ntn ¬xinnnì
nìxnì niìn q¬ìxn nvi ìnwi nvìiwn xYx nìxn ì:·x ntn iìn>nì o·i¬ o·x:n ov ì:·¬·i x·n nìw¬ Yix nwv
nìw¬ , i¬n ·¬i¬> xYw . ¬nxw in5 w¬!J iJ·x pa!n iai j5i ) n ' i ( o·n5n ·!·n:na pa!n: .
n· i·nixn o··p: inwa vawJw nixn pa!n iai nrn ain5n ·5 ·:x nx¬Jni ' · nx ¬nx ni¬·avn jn ¬·nrn:i " q·n:x ·
5a x¬·n :x qwsJ p·a!nw pa!n iai nixnn n··wva !iavn inixi n:ua: inw ¬i5rn x:wi !nsni nx¬·n j··Jv :
¬a! :5 o··p: inwa vawn: niw¬ q: w·i ixsn o··p: o·¬oxi niviawa i·:x nnix r¬rni in!iav :xi i·nixn . !iv :s5i
¬nx np·a!n j·Jva nixn ) apv nw¬s qio ( · nx nanx: " 5:: o5·n:x · ia npa!:i i·5¬! :5a n . ·¬soa iw¬! iJnni
on·!·n:nai o·n5na pa!n . o:ivn n·ni ¬nxw ·n nx ¬·5n nnx n!an qinnw n!an ·¬a! !in: ow i¬nx !ivi
i·5¬!a pa!nni . n· own nx nanx: ni:·vinn nin5nn !in:·i o·n5n: ¬ann·w irn nipa!a ix¬·w ::5ni ' n5::i
i·5¬!a . vxi " n o·w¬!nnw s :ax n¬nx nixn ia npa!:i nnx nixn pa!n iai nJnJ x: i:xn o·piosn ·Jwa o·pi:
an· ia pa!n: nnx nixn nJnJ ' np·a!n ·J·n :5a . ¬nx µìosi ¬ìv Ys>: nvìiwn j·:v j>ì ) ì j:nnxì ( · nx " q·nYx ·
o·¬nx o·nYx ·¬nx ì>Yn xY viwn ìnwiì ¬ìivn ìnìxì x¬·n . nìw¬i ·ìx¬ Ys>n j·xì . Yì xin ìxY xìnw ¬nx: j>
nt ¬ox: ¬i>ì onn x쬷Yì o¬ivY ìx oni viwnY o·¬nx o·nYx ·¬nx nti ì>Yn xYì viwn ìnwiì nwv YY>n
q·s Yv vnw· xY 쬷>tn xY o·¬nx o·nYx owì ìxYi ) ·oswn ' ìn x> ' Yi " ¬· n ( nwvì ìxYi ì·Yv ¬ìivY xi Yix . ·>
iìn>i nìi¬ n¬t n¬ìivi nì¬ntxn . ìnxv i¬nì nt nxì¬ì ¬tìn . inwai i¬nxa ain5n jii·5 nrn j·Jvn :xi ¬nx
ia vawn: ·ix¬w nnxn j·nxn i!a: i·:x nnxw ¬ni:5 vawn . ¬nx ¬a!i o·nw ow qnnw· x:i ¬ni:5 . ì:·ìox:w xY
nnìwvY nvìiwi . xnìn:n ·i¬ w¬¬ni ·n·x¬ì ) ¬ " niun s ( o·¬ìio ì·nn xY Yx¬w·Y xìn qì¬i w쬵n onY ¬nx
nìnw · nx nì¬nn Y> qi ì·n· ox xYx ·nwi viwnY j·xw¬ onx j·x nnxi ìY·sx ·nwi viwnY o>Y ¬ " q·nYx ·
x¬·n x:ni oipna pa!·: o!x :i5· ·5i pa!n iai !iavn inixi qoi·i ai·x on¬ax o·n:x ·x¬· ix¬pJw onix5 i·nnw
· ·5 ¬nxJ ¬a5 " x·wnn :5 q: ¬ni: x:x xJp :x xin n:5ix wx q·n:x · i: nwivni nJiwi x¬ipw !·n:n: ina
·xw¬ nnx j·x ix: oxi vawn: ·xw¬ nnx i:xn ni!nn :5 q: w· ox pa!n iai ¬nxw inr i·o5Jn inJnnni x·upn¬s
vawn: . n!axa oJiw: jx5 !v . xnwì ìYxn o·x:nn ov ìnwi nvìiwi nìw¬ xYx ì:·xw ì:·¬i¬Y ìi vì·o ì:Y w·ì
i ¬ntnY ntn nìw¬n Ys> q>Y ì·x:n . nìw¬n n:n· xY ·> nìxnn jìiwni viwn ìnwiì x·i: xY oìµn Y>nì
ìnwi nnx nvìiwi . nra j·Jin iJx j·x nwv xinw nwv ::5n xan ix:a o·¬nx o·n:x owa ¬io·xa ia xa oxi
:va a¬n:w iJ··Jna nr ·n·x¬w ·s :v qx ·wwn ¬p·va iJ¬5rnw in5 wi¬·sa ia ¬nxJn ix:n x:x ia xxi·5ai ni5:nn
) n " : nix v :(
¬ " x ¬ìnv tn q¬ nìvìiw n>on wxx·n ·
n nviaw ¬nix jis¬u ja jivnw x·Jn!5: n·: ·va·n jJ·¬!nni ' on·Jw :v n:n nviawnw !n:n on·Jw j·a n·nn ìY> '
nvìiw viw: xìnw nvìiwnw v¬ì· xìnw ·sY viìnnì ¬µwY viw: xìnw vin:n on·:w Yv nYn nvìiwn jìv
nì ¬µw viw·Y ìn·: : nt ìx nt ìx on·:w Yv nYn nvìiwn jìv ¬nìY> on·:w Yv nYn nvìiwnw ¬nYn w¬sY w·ì
ìos viìnnì ì·Yv nYn nvìiwn jìv ·¬n ¬µwY viw: vin:n oxw ' ìvinw xìn viìnnì nnxi viw: vin:n oxì
ì·Yv nYn nvìiwn jìv ·¬n ìYxx ìY n·n xYw ¬i¬i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful