P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב תוכרב ל ךרדה תלפת

www.swdaf.com 1
ב דומע טכ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
,יטחת אלו יורת אל ,יטחת אלו חתרת אל :אדיסח אלס ברד הוחא הדוהי ברל והילא היל רמא ךרדל אצוי התאשכו - ךלמה
ךרדה תלפת וז :אדסח בר רמא בקעי יבר רמא ?אצו ךנוקב ךלמה יאמ .אצו ךנוקב . לכ :אדסח בר רמא בקעי יבר רמאו
ךרדל אצויה ?ךרדה תלפת יאמ .ךרדה תלפת ללפתהל ךירצ םולשל ינדיעצתו םולשל ינכילותש יהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי
לכ יניעבו ךיניעב םימחרלו דסחל ןחל יננתתו ,ידי ישעמב הכרב חלשתו ,ךרדב ברואו ביוא לכ ףכמ ינליצתו ,םולשל ינכמסתו
.הלפת עמוש 'ה התא ךורב ,יאור ניא ףתשיל םלועל :ייבא רמא ארובצ ידהב הישפנ ש ?אמינ יכיה . - 'ה ךינפלמ ןוצר יהי
.'וכו םולשל ונכילותש וניהלא ?ילצמ תמיא - ?המכ דע .ךרדב ךלהמש העשמ :אדסח בר רמא בקעי יבר רמא - יבר רמא
?הל ילצמ יכיהו .הסרפ דע :אדסח בר רמא בקעי - ךלהמ וליפא :רמא תשש בר ;דמועמ :רמא אדסח בר ברו אדסח בר .
שש יאק :היל רמא ?אדסח בר דיבע אק יאמ :היעמשל תשש בר היל רמא .ילצמ אקו אדסח בר םק ,אחרואב ילזאק ווה ת
.ער ארקת לא בוט תויהמ ,ילצאו ידידל ימנ ןמקוא :היל רמא .ילצמו

א דומע ל ףד תוכרב תכסמ י"שר
הסרפ דע - הסרפ ךלהש רחאל אל לבא , שקבי המכ דע :שרפמ תולודג תוכלהבו ללפתהל ךירצ אהיש ךליל - דע
הסרפמ תוחפ ךרד לבא ,הסרפ דע אלא ךליל ול ןיא וליפא ,הסרפ - וז הלפת ללפתהל ךירצ ןיא .

כ ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
הסרפ המכ דעו ךרדב זחאיש העשמ לע רתוי וא הסרפ תכלל ול שישכש רמוא ל"ז תולודג תוכלה לבא ךרבמ תוחפב
ךרבישו ךלוהש ךרדה היהי ךלהמ המכ דע רמול הצורו היל ןנינייד ריעב אוהש ומכד ךרבמ וניא הסרפמ וילע םישקמ שיו
ןיב ךרדב ךלוהשכ אלא ריעל בורקב רמוא וניא הזש רמול רשפאו םינכוסמ תקזחב םיכרדה לכ (ד"ה) 'לשוריב ןנירמאדמ
בלו ללפתהל ךירצו הנכס תקזחב אוה לכהש םירפכה ושפנ לע שק םישרפמ שיו תזיחאב ותוא ןודינ המכ דעו רמאק יכהד
אל הסרפ רחא לבא הרמאל לוכי הנושארה הסרפה ךותב רמולכ הסרפ דע ןנירדהמו ותוא ךרבל לוכישו ךרדה ירומל הארנו
ל םאש םירמואש ומכ וניא לבא ךרדה תזיחא יוה המכ דע ל"ר המכ דעד אוה ךכ ןוכנה שוריפה יאדוד ו"רנ ברה א
ןכתי אל הזש ךכ רחא ללפתי אל הסרפ ךותב ללפתה אלא הכירצה הלפתה ןינעב אוה ביוחמ תכלל ןיידע ול שיש ןמז לכד
התוא רמוא הנושארה ךותב התוא רמא אלו חכש םאו הנושארה הסרפה ךותב ריעה ןמ אציש רחאל הלחתכל הרמאל ול שי
קתיש דע ךרדה ונממ ברש ןמז לכ תכלל ול שיש המ לע כ"חא ךלוהש םוקמל בר …

יק ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ז ףיעס
התוא רמוא די רחא (טכ) ךרדב קיזחהש (ל) * ; ךליל ול שי ןכ םא אלא ,הרמואל ןיאו וט (אל) ,הסרפ <ו> (בל) תוחפ לבא
ךורבב םותחי אל הסרפמ ,(י"רהו י"שר) (הנושאר הסרפב התוא רמאי הלחתכלו <ז>) ,ךרדב אוהש ןמז לכ התוא רמאי ,הרמואלמ חכש םאו
עיגה אלש דבלבו (גל) הכרב אלב התוא רמאי ךליאו םשמו הב ןולל הצורש ריעל הכומסה הסרפ ךות .

יק ןמיס הרורב הנשמ
(טכ) ךרדב קיזחהש - ל"ר [דל] הב רדש ריעה ךותב אוה ןיידעשכ הנרמאי אלש [הל] ךרדל תאצל ומצע ןיכמש ףא
ביעו ריעה ךותכ אוה ירה םיתבה לכ ולכ רבכש רחאל ריעל ךומס רתוי טעמו המא םיעבש ונייהד ריע לש הרו ריתמ ז"טהו
שי הליחתכלד ומיכסהו ז"ע ןיקלוח םינורחא יראשו ג"מפהו ר"אה לבא תאצל ומצע ןיכהו ובלב רמגש העשמ ריעה ךותב וליפא
.וירבד לע ךומסל שי דבעידב ךא ךכ תושעל אלש רהזיל ד"הת רמול לכוי ךרדב ןל אוהשכ לבא [ול] ותיבמ ותאיצי תלחתב ז"כו
ןמ אצוישכ ללפתמש המ ןינעל ל"ר ןמיסב ןמקל ןייעו .ךרדב קיזחה רבכד ריעב ןיידע אוהשכ וליפא תאצל ומצע ןיכמשכ רקובב
:םש ב"מבו ךרכה
(ל) 'וכו הרמואל ןיאו - םתסה ןמ הנכס םוקמ וניא ריעל בורקב הסרפמ תוחפש אוהש םוקמ ותואב ןל קזחומש אל םא
ינווג לכב ד"הת ךרבל שי זא הנכס םוקמ . תליסמ לע עסונה םג ז"פלו [ר"א] השביב ךלוהל הניפסב ךלוה ןיב קוליח ןיאו
הסרפ קר עסונ םא וליפא ד"הת ךרבל ול שי לזרבה ד"הת תכרב ךרבל עוסנל ליחתמשכ ףכית הליחתכל רהזל שי ז"פלו
סב א"מרה בתכש ומכו חתכלד ךומ הלי עסיל תחא הסרפ ןיידע ול שיש ז"כ ףוסבל דע ךרבי דבעידבו הנושאר הסרפ ךות רדהי
:הליסמה לע

יק ןמיס הכלה רואיב
* 'וכ הרמואל ןיאו - ש"ארהמ אוהו םעטה ב"מב ןייע עסונ אוהש ךא דחיב הסרפ עסיל ול שי םא וליפא ז"פל הרואכלו
אהד המיתחב ד"הת רמאי אל כ"ג הסרפ ךותב ותעיסנ ךרד דצב הבורק ריע הזיאש עדויש וא ריע הזיא ךרד הסרפה
אתנכס םוקמ אכיל 'וכו עיגה אלש דבלבו כ"חא רמאש המו הסרפמ תוחפ היה ותעיסנ ךרד לכ םא קר ורטפ אלד רשפאו
נאש וננינעב כ"אשמ איה אתירחא העיסנ רחמל עסיש המו ז"יע ובייחל יפורטציאל אכיל רבכ ךלהש המד םתה י ע"צו :

ב) אנינת המלש תחנמ ת"וש - ס ןמיס (ג
(א בושי ילב תואסרפ יתש לש םוקמ תויהל ךירצ ירהש ,רוטפ ירמגל ד"נעל ,םלשוריל א"תמ .בשוימש 'דל הדותו , םלוא
בושי שיש תומוקמב בושחל הז ןינעל לבוקמ ,רועישל עגונבו .בשוימ אל םוקמכ ובשוחל שי םיביוא םה תעכו ליאוה יברע
.העיסנה ןמז יפל אלו חטשה לש קחרמה יפל
תדיינ הרטשמ לש חוקפ םג שי םא ש"כו ,םייוצמ בכר ילכש םינמזה םתואבו םישיבכה םתואבד ינקפוסמ רבדה רקיעבו
תחה תרכזה ילב ךרבל בוטש ןכתי שודח הז ךא ,המי .
ד"סב תוכרב ל ךרדה תלפת
www.swdaf.com 2
ט קלח רמוא עיבי ת"וש - חק ןמיס םייח חרוא
,זכ תוא גע דומעב (חנ ךרדה תלפת ךרבמ ,תוקד הרשע םיתשו העש ונייהד ,הסרפ רועיש ךשמב ,ריעל ריעמ עסונה
'ה תרכזהב םתוחו .הלפת עמוש 'ה התא ךורב תלפת ךרבל ,ל"נה רועישל םיפרטצמ דחא םויב הרזחו הכילהה ףאו
ךירצ ל"נה רועישהמ תוחפב םג ,תונכוסמ םיכרדב עסונהו .אוהה הלילב רזוחו םויב עסונ םא ןכו .'ה תרכזהב ךרדה
ךרדה תלפת ךרבל .

אכ ןמיס י קלח יולה טבש ת"וש
א
ךרדה תליפת ךרבל ןיא ז"הזבד ותעד עיצה דחא ח"ת הנה ךומס םיבושי םנשי םיכרד הברהבש תויה ,'ה תרכזה םע הכרבב
תחא ריעמ אצויכש םידומצ םויהכ םיבושיהו ,ךרבל לוכי אל בוש ריעל הסרפ ךותל עיגהבש קספנ אלהו ךרדל הסרפ ךותב םיכרדל
.ק"האב תרחא ריע דיל הסרפ ךות אוה בוש ריעה תסרפמ ינוצר
רכזומ אל הסרפ ךותד ,המדי ןכ אל יבבלו וריעמ אצוישכ קר וז הכרב בויח וילע לח אל ןידעש וריעל הסרפ ךות ןידע אוהו
,דוע ךרבל ךייש אל בוש ולש הרטמל עיגמ אוהו םייסמ רבכו ותכילה רמגב ןכו ,םיטסלו תויח יחיכש אל ריעל ךומס ךותד לבא
םילימ 'ד ךות םיבושי םנשי העיסנה וא ךרדה שיבכל ךומסו ךרדה םא לע ךלוה אוהשכ ףועמב רבוע אוהו הסרפ רועיש
אוה הז ךרד תוכירא ג"הכו ,ה"ועב כ"כ םיחיכשה תונואת ומכ ז"הזב םיכיישד םיכרד תונכס םתואב אוהו ,םדי לע
ךרדה תלפתל םרוגה . ל"הבב ב"מב יתיארו י"ק 'יס ,ע"צב חינהו הזכב קפתסנש שרופמכ םיקסופה תמיתס יתוינעבו
אוה רבתסמד אמעט םגו ד"הפתב בייחד .
ב
ל"צז דלאונירג י"רהמ 'קה ןואגה ז"וד רמל יתיאר ךרדה תלפת ןינעב דוע הדוהי ןורכז תבושתב נ"ונש ב"מ 'יס ח"וא םא םויה
ןמזב הסרפ רועיש םיבשוח ונא וא הסרפכ רועישה כ"ג םא תינוכמבו לזרבה תליסמב תכלל רשפאש . . . . ןורכז לעבו
הזב תצק נ"ונ הדוהי לה לכד קיסמ ףוסבלו תוכלמו םשב ךרדה תליפת רמאי אל ,עבורו העש ךרעב אוהש הסרפ ןמזב ךו
םיקחרמל ךלוה וליפא .
ז"הזב אלהד ,הטושפכ הסרפ ריעה תברק קר ןמזה יפל ןניבשחמ אלד טושפ הז אשונב יכ ,םיהומת םירבדה יתוינעבו
בס הז יכו רתוי תצקו העש ךות קוחר י"הדמל תכלל רשפאד םינוריוא םע םג םיכלוהש אלה ךרדה תליפתמ רוטפל ה
הלפת ךירצו הנכסה ןמז םג ךראתנ הרטמל עיגמש דע םוקמה ךרוא י"ע יכ טושפ שיגרה הדוהי ןורכז לעבש יתיארו ,
,בלה לע לבקתמ םעט ילב הל החדמ לבא הז לדבהב ב"ויכו ןוריוא וא אטואב ךלוהו הסרפ ךולה ןמז ךות םגד טושפ כ"עו
.הכלהכ ךרבל ךירצש

טנ ןמיס ב קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
.. . תקזחב םה םיכרדה לכש ינפמ םיכרד יכלוה לכ למוגה ךרבל םיגהונש 'ז ףיעסב /ט"יר 'יס/ אתיאש דרפס גהנמ םעטו
הנכס ששח םוש היה אל ירה םולכ עריא אל םאש יתראבדכ ףלימל ןיא הזמש תוינאב םיה ידרויל ןימדמש תמחמ אלש הארנ ,
לבא ,הנכס תויח םש יחיכשש ןויכד םעטהד רמול ךירצש ןיכרבמ םיטסילו היח םוש עריא אלשכ ףאש תורבדמ יכלוהל הז ומיד
בלב העד ןתנ ת"ישה דסחבו םיטסילו היח הזיא םש עריא היה וילע ת"ישה דסח אלבש ת"ישהמ הרימשב אוה םיטסילו תוער
ןיכירצ ןכלו ,םש ורבעש העשב םשל ואובי אלש םיטסילהו תויחה ,למוגה תכרבב תודוהל תקזחב םיכרד לכש ןויכ ןימדמ ןכל
םהילע ןיקלוחהו .םכרדב ברואו ביוא םש עראי אלש םרמשש ת"ישה דסחמ ימנ אוה תורבדמב ומכ וניאש ףא הנכס
ודסחמ אבל םחינה אל ת"ישהו םיטסילהו תוער תויחה ןאכב תויהל ןיכירצ ויהש עודיכ אוה יחיכשד תורבדמד ירבס
בא ,ןהילע ןאכב תויהל ןיכירצ ויהש עודיכ הז בישחהל ןיא יאדו מ"מ ןיקיזמ םש ויהיש יוצמ כ"גש ףאש םיכרד םתסב ל
אלו אבל וצרש םושמ דוחיב וילע ת"ישה דסחב הז היה ןאכל ואב אלש המ אמש קפסמד ךרבל םשמ ףלימל ןיא ןכלו
לקהל תוכרב קפסד ךרבל ןיא םחינה ושמ ,הלחתמ ללפתהל ךירצש המל ד"לו . שי יאדו ןטק ףא קפס ליבשבד ם
ללפתהל ונקת ןכלש הכרבב ףא קיזמ םוש ול עראי אלש ללפתהל תלפת ךרדה .

ו ךנוקב ךלמה ןושל קיודמ הוחא הדוהי 'רל והילא רמאש אצו לע ט"כ ףד תוכרבב אדיסח אלס ברד תלפת ךרדה , אוהש
והרמשיש ללפתהל המ לע היה אלש אצמנש םש תויהל םיקיזמ ללכ ובשחי אל רשפאד קפס קר אוהש ףאש שדחמ
ןכ וניאש ,לקהל תוכרב קפסד הכרבב ללפתהל לכוי אלש רמול םוקמ היהו ,ותיבב אצמנ אוהש יפכמ רתוי וכרדב ת"ישה
ךירצ הלפתלש אלא לע ךייש אוהש תושעל ךיא הצע תלאש ןושל אוהש ךלמה ןושל והזו ,הכרבב קפסה לע ףא ללפתהל
םש עראיש רשפאש קפס אוהש ךרדל אצוישכ אוה ןכ ,תושעל ךיא ורבחב ךלמנ עירכהל עדוי וניאו קפס ול אוהש רבד
םושמ הנכס ששחה דצמ רתומש לייטל ףא וא וכרוצ ינפמ ךליל עירכה מ"מו הנכס הזיא ךלי אל ,אבוט קוחר ששח אוהש
קפסמ הכרבב ללפתי אל ןכלש רמאי אל הנכס הזיא ול עראי אמשל שוחל אלו תאצל עירכהש ףאש ונוקב הכלמה אלב
ףא ךירצ והרמשי ת"ישהש ללפתהלש םושמ ,רבדב דוע ךלמיל ךירצש שממ קפס אוהש ומכ ונוקל ללפתי אלא הזכ ןטק
אבוט קוחר ששח ליבשב .

הו תובושת ומ ןמיס ה ךרכ תוגהנ
ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה יגהנמב ,שמש תיבל וא קרב ינבל םילשורימ עסונשכ ךרדה תלפתב ותלאש ןודינב תוכילה")
(א"י הרעה א"כ קרפ "המלש תוכלמו םשב רמא אל קסירבד ןואגה ןרמש ל"צז ךש רזעלא יבר ןואגהמ עמשש איבמ
א"תל עסנשכ הלפת עמושב הללוכ היה קר , והזו םיכרד תונואת ינפמ אוה ךרדב הנכסה רקיעש ומעט ילואו ,ע"ומשב
ןיב העיסנב ךרבל וגהנ ל"צז רלפייטסהו ל"צז א"וזחה וניבר לבא ,דחוימב הנכס םוקמ ךרדה ןיאו ךרדב ומכ ריעב ךייש
קרב ינבל םילשורי .
ד"סב תוכרב ל ךרדה תלפת
www.swdaf.com 3

םיכרד תונואת םויה יוצמש ינפמ אוה ,ךרבל שיד םעטה רקיעו אוה םא וליפאו , ,רהזנ וניא וריבח ךא ,ותעיסנב רהזנ ומצע
ךיישו ,הכרב ונקיתש ךרדב העיסנב לבא ,תונשל ונל ןיא ריעב ל"זח ונקית אלש ןויכ מ"מ ,ריעב םג תמייק הנכסהש ףאו
ךרדה תלפת ןיד ראשנ ,תונואת םויה םיחרוא םויה ןיאש ינפמ הזב ןיגהונ אל ונא תבש לילב תסנכה תיב שודיקב הז ןיעכו ,
ואש ץ"ש י"ע אצויש יוארכ ןוויכ אלש ימב ךייש מ"מ ןיאיקב םויהש ףא ץ"שה תרזח לבא ,הלטבתנ הנקתהו נ"כהבב םילכ
.הנקתה הראשנו

ת"ושבש יתאבה א"קמב והימ ותכילה ןמזב רועיש אלא ,ךרדה חטשב רועיש וניא הסרפ רועישש בתכ "הדוהי ןורכז" ,
מ טונימ ב"ע ונייהד הסרפ תכילה ןמז ךלוהשכש העיסנב כ"או ,טונימ ב"ע עסונשכ קר ךרבמ וניא תינוכמב עסונ םא ןכלו ,ךרב
.רוטפ הז רועיש ןיאש קרב ינבל םילשורימ ב"מה תעד לבא ('ל ק"ס י"ק 'יס) רועיש אלו ךרדה ךרואב אוה הסרפ רועישש
רלפייטסהו א"וזחה וניברל ל"ס ןכו ,ותכילה ןמזב .ליעל ש"מכו

תיבל םילשורימ םג ז"יפלו ל"צו ,ךרבל וגהנ אל והימ ,ךרבל יואר ךרדה ךרואב הסרפ רועיש םש שיש ,ןיעידומל וא שמש
םיליגרה םיבשות דימת ןייוצמו ק"היעל ךומס םוקמה ןאכ לבא ,המודכו ריעל ריעמ העיסנ לש ךרדב אוה בויחה רקיעש
נ אל ןכלו ,םנמזב ריעל ריעמ הכילה ומכ הבושח הניא וזכ ךרדו ,ןאכל ןאכמ תאצל ב"צו ךרבל וגה .

הכרב חסונ אלב הלפת ןיעידומל וא שמש תיבל העיסנב רמול ד"סב גהונ ימצעל ינאו ןכוסמ ךרכב ל"זח ונקיתש ומכד ,
וניאש ףא הנכסמ לצינשכ תודוהלו ללפתהל יוארש ,תודוהלו ללפתהל (דנ תוכרב הנשמב אתיאדכו) המש סנכנ וא אצוישכ
ד הזב ןיא םא ףא ןאכ ףא ,הכרב חסונב ,ךרכל סנכנכ תודוהלו ללפתהל יואר תונואתה יוביר ינפמ ךא ,ךרדה תלפתד הכרב ןי
'ה ךינפלמ ר"הי ,רמוא ינא שמש תיב ןוויכל םילשוריב ישאר שיבכל אצוי ינאשכ ףכית ,שמש תיבל םילשורימ עסונ ינאשכו
ב ךותל עיגמ ינאשכו ,םולשלו םיבוט םייחל יצפח םוקמל ינכילותש יתובא יקלאו יקלא ךל ינא הדומ ,רמוא ינא שמש תי
םולשל הזה ךרכל ינתסנכהש . . . .[םשב םותחי אל קפסמ לבא ,לבוקמה ךרדה תלפת חסונב ךרבל לוכיש ןידה אוה לבא]

רוצעל תינוכמה גהנמ ינא שקבמו ,אקוד דמועמו ךוראה ךרדה תלפת חסונ ךרבל ינא גהונ קרב ינבל םילשורימ והימו
ךרבמו אצוי ינאו דמועמ ,םיעגפ לכמ לצנהל האלפנ הלוגס איה ךרדה תלפתו , הסרפ ךוליה ךות הליחתכל ךרבל ךירצו
אציש ארקנ שיבכה ידיצ ינשמ םיתב תוארל א"א רבכש זא קרש ,איגה רעש ינפל ק"היעמ אצויב ךרבל וגהנו ,ריעהמ
רבכ לואש תעבגל ךומס ישארה שיבכה תליחתב דימש םירבוסש שי והימו ,ריעל ץוחמ ןיאש ןויכש ריעל ץוח אציש ארקנ
ריעהמ קלחכ שיבכה ןיא ,ונממ קחרמב קר שיבכה לע םיתבה ידכ דימ ךרבל זרדזהל ןיקדקדמו ע"נפב םוקמכ אוה קר
.דימ רבכ יוצמש םיכרד תונואתד תנכסמ לצניל

,דמלמ רזעילא ברה ",ךרדה תליפת תוכלה" yeshiva.org.il www.
אוה רקיעה ,הריהמ תינוכמב העיסנב וא רומח לע הביכרב וא לגרב הכילהב וזה ךרדה תא םירבוע םא ןיב לדבה ןיא הרואכלו
תוחפ םאו ,ךרדה תליפת םירמוא הסרפמ רתוי הכרוא םאש - .םירמוא ןיא ישש ,ורבס םיקסופה ןמ המכש אלא וע הסרפ ר
ןמז לש רועיש ונל תתל אב העברא רובעל עצוממ םדאל חקולש ןמזה הזש ,תוקד םיתשו םיעבשמ רתוי תכרוא ךרדה םאש ,
הלולס אל ךרדב רטמוליק - ןוויכ ,תוקד םיתשו םיעבשמ תוחפ תכרוא ךרדה םא לבא ,ךרדה תליפת תא רמול םיכירצ
בר ןמז תכשמנ אל הנכסהש - .ךרדה תליפת תא םירמוא ןיא לתמ עסונש םדא םויכ הז יפלו תא רמאי אל ,םילשוריל ביבא
הדוהי ןורכז ת"וש ןייע) .תוקד םיתשו םיעבשמ תוחפ אוה םילשוריל ביבא לתמ םיעסונש ןמזה ךשמ יכ ,ךרדה תליפת
.(ב"מ ח"וא
.ךרדה תליפת תא רמול ךירצ הילעש ךרדה ךרוא תא עובקל אוה הסרפ ורמאשכ ל"זח תנווכ םיקסופה בור תעדל םלוא
ורא ךרדהש לככש םושמ םוש ןיא ןמזל לבא .תוברתמ הבש תונכסה ךכו ,בושיה ןמ רתוי תקחרתמ איה ךכ ,רתוי הכ
לכבו ,תוקד רשעמ תוחפב םירטמוליק העברא םירבוע ויהו ,םיסוס לע םיבכור ויה ל"זח ןמזב םגש ,איה הדבוע ,תובישח
,בכורל ךלוה ןיב םימכח וקליח אל תאז ךרדה תליפת םירמוא הסרפ לש ךרד לעש ועבקו . שיש ונינמזב םג הז יפלו
לעב קספ ךכו .ךרדה תליפת תא רמול םיביוחמ ,הסרפמ רתוי איה םאו ,ךרדה ךרוא תא םידדומ ,תוריהמ תוינוכמ
הרורב הנשמה (ל ,יק ב"מ) דיחי תעד איה תקלוחה העדהו ,ןכ ורוה םיקסופה לש םבור בורש םושמ ,הכלהה ךכו , ךכ)
.(אק 'ע ךתימאב ךלהא רפסב אבומ הלו תינוריע ןיב ךרד לע ךרדה תליפת תא רמול השעמל גוהנל שיש רורב ,הכל
םדא ייחל תוירקיעה תונכסה תחא תא תווהמ םיכרדה תונואתש םויכ דחוימבו .רטמוליק העבראמ הלעמל הכרואש .

. . . םינכוסמל םיבשחנש ע"שיב םישיבכ םתואב רוז ףא םימעפלו ,םינבא םיקרוזש םיברעה תויולכנתה תמחמ יקובקב םיק
,םירוי וא הרעבת הסרפמ תוחפ לש ךרדב וליפא ךרדה תליפת תא םהב רמול שי םיכרדה תונואת תנכס יאדווש ףאו .
תוליעפמ רשאמ םיכרד תונואתמ םיעגפנ םיבושיהמ םישנא רתויש איה הדבוע ,םינבאה ייודי לש הנכסהמ הברהב הרומח
כס איה םיכרדה תונואת לש הנכסה םוקמ לכמ .תינלבח םיעסונ םא קר ךרדה תליפת תא םירמוא הבש ,הליגר ךרד לש הנ
תליפת תא רמול שי ןכלו ,םיכרד םתסב החיכש הניאש תפסונ הנכס תפרטצמ ע"שיב לבא .םירטמוליק העבראמ הלעמל
א יבחר לכב חטבל ןוכשי לארשיו ,ונשפנ יביואו וניאנוש לכ ומתיש ןוצר יהיו .דחא רטמוליק לש ךרד לע וליפא ךרדה .וצר

וכ:זכ (סקופ בקעי קחצי ברה) התכלהכ הליפת
תוחפל הכרואש ךרדל אצויה 4.7 מ"ק כ רבעו ריעבש ןורחאה תיבה םוחתמ אציש רחאל , - 41 ךינפלמ ןוצר יהי :רמאי רטמ . . .
,םנמא כ םוי ותואב וכרדב רובעל דמוע כ"אא תוכלמו םשב הנרמאי אל דרפס ןב - 72 תוקד .
ד"סב תוכרב ל ךרדה תלפת
www.swdaf.com 4
טפ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ח ףיעס
זט * ןוגכ ,קחדה תעשב (חל) ,ךרדל םיכשהל ךירצש (טל) ללפתהל לוכי (מ) ש"ק תורקלמ ןיתמיו רחשה דומע הלעשמ
הנמז עיגיש דע . ,(א"בשרה םשב י"ב) (ח"נ 'יס ליעל ראבתנש ומכו ןושאר קוספב ןיוכתיש ונייהד ,ךרדה לע ש"ק תורקל ול רשפא םא (אמ)) ךמוס וניאש יפ לע ףאו
,הלפתל הלואג זי (במ) הלפתל הלואג ךומסיו ךלהמ אוהו הנמזב ללפתיש הממ ,דמועמ ותיבב ללפתיש יפט ףידע יכה .

טפ ןמיס םהרבא ןגמ
) זט (זט 'וכו קחדה תעשב - ךמסמד א"בשרכ וקספד םיקסופ ךדיאכ םיגהונד רשפאו הזב ןירהזנ ןיא םלועה בורד ע"צ
בטומ ןכל כ"כ ןינווכמ ןיא ה"אלב 'נדיאהו ןווכל לכויש ידכ ףידע דמועמ הלפת 'יפ י"שרד דועו ףידע הלפתל הלואג
שוימ ללפתהל לכוי םאד י"שר ירבדמ עמשמו ,הלפתל הלואג ךומסל ללפתישמ הלפתל הלואג ךומסיש בטומ ךרדב ב
ןווכל לוכי בשוימב םגד דמועמ ותיבב בושח םיכלוהה הניפסב וא ןורקב בשויהד 'מגב אתיא והימ 'יוניש דחל ש"ארב מ"כו
הז ןינעל ךלהמכ ותיבב ש"ק םג ארקי א"ד קוחרב וריבח ריכהל לוכי םאד טושפו :

טפ ןמיס הרורב הנשמ
(חל) 'וכו ךירצש - :סנואו קחד ראש [ומ] וא ול תנתממ אריישה [המ] ןיאו
(טל) ללפתהל לוכי - וילגרב ךלהמ אוהשכ ןיב הלפתב ןיוכל לוכי וניא ךרד םתסבד 'יפ [זמ] הניפסב וא הלגעב בשוי וא
הלואג ךומסל לכוי אל םגו הלפת ןמז רקיע ןיידע וניאש ףא ש"הע הלעשמ ללפתיש רתוי בוטש םימכח ורמא ךכיפלו
ללפתישמ רתוי בוט והז מ"מ א"ד קוחרב וריבח תא ריכיש דע הנמז עיגה אל ןיידעד ש"ק זא אורקל לכוי אל יכ הלפתל
פתל הלואג תכימס םע ונמזב ךרדב הדימעב ללפתהל לכוי ותיבב יכ הל :
(מ) ש"הע הלעשמ - םשב ונבתכש א"סב הכלה רואיבב ןייע הזל םדוקו חרזמ ריאהש רחא אקודד ל"סד םיקסופ הברה
ריאהש רחא וליפא רוסא ןיליקמה תעדל וליפא הזד ןיליפתה לע ךרבל זא הצורשכ טרפבו .הלפת ןמז ןיידע עיגה אל
וריבח תא ריכיש ןמז דע חרזמ א"ד קוחרב [חמ] ןיידעש ףא הנוקתכ ותיבב ללפתיו ש"ק ארקי ע"כל הזה ןמזה עיגה םאו
קחדה תעש אוהש ןויכ המחה ץנה אל . . . .
(אמ) 'וכו רשפא םא - רתומ םיטסילו היח ידודג םוקמב אוהש ןוגכ ךרדב ןיוכל לכוי אל ןושאר קוספ ש"ק םגש עדוי םאד ל"ר
לעשמ ףכית כ"ג ותיבב ש"ק אורקל :ג"ס ח"נ ןמיסב ליעלדכו ןמזה רקיע עיגה אל ןיידעש יפ לע ףא ש"הע ה
(במ) ףידע יכה - הזב ןירהזנ ןיא םלועה בורו כ"ע ףידע הלפתל הלואג ךמסמד ל"סד םיקסופ ךדיאכ םיגהונד םושמ רשפאו
הלפתל הלואג תכימס םע ךרדב ןיללפתמ ] א"מ .[דוע ש"יע ש"ק ארקי ש"ק ןמז רובעיש ארייתמו ךרדב אוה םא בתכ דוע
ןמז םג רובעיש האור אוה םאו הלפתל הלואג ךומסיו היתוכרב םע ש"ק םעפה דוע ארקי ןולמל אובישכו תוכרב ילב
הלפת [תועש 'ד דע קר איהש] בשוימ וא ךלהמ ךרדב כ"ג ח"י ללפתי יאדו [ג"מפ] ןולמב אובל לוכיו הלילב עסונשכו
תהל שוחל שיו הלגעה לע ןשי אוהש אל םא ךרדב ודועב ללפתי אלו םש ואוב דע ללפתהל רחאתהל ןוכנ בירעמ םש ללפ
רחשה דומע הלעי ךכ ךותב אמש ללפתהל החונמ םוקמ םש ול היהי אל אמש ארי אוהש וא ג"קס ת"עשב ה"לרב ןייעו
:תיבה ינב םש והולבלביש

ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש דצ
ד ףיעס
* ,ללפתהלו דריל ךירצ ןיא ,רומחה לע בכור היה ,ורומח ספותש ימ ול שי םא וליפא ללפתמ אלא (גי) ;וכוליה ךרד <ד> ןכו
,ןורק ג"ע וא הניפסב היה םא (די) ;דמוע ,דומעל לכוי םא (וט) ללפתמו ומוקמב בשוי ,ואל םאו ,וילגרב ךלוה היה םא וא .
וכרד רוחיא ויניעב השקי ו ללפתיו דומעי םא יכ ,הנכס םוקמב אלש וליפא ,םילשורי דגנכ וינפ ןיא םא ףא וכוליה ךרד ללפתמ
ןיוכל לכוי אלו ובל דרטיו ותארי יפלו םוקמה יפלו ךרדה יפל לכהו (זט) ותעד בושייו יוארו ,תובאב דומעל ז (זי) ןירימחמ שיו .
חל .הנכס םוקמב אלש אוה םא םהירבדל שו
ה ףיעס
.תועיספ 'ג עסופו ,דמועמ ערוכ היהיש ידכ דמוע ,תועירכה םוקמב דומעל לוכי םא ,הלגעב וא הניפסב בשוי היה ףא ח :הגה
,דומעי ,דומעל ול רשפא םא מ"מ ,הלפתה לכב (חי) בשויש יפ לע (ח"א םשב י"ב) .ןכרדכ תועיספהו תועירכה םייקל ידכ המהבה ריזחי ט (טי) ,המהבה לע בכורש ןוגכ ,ול א"א םאו
.(רחשה תלפת פ"ס םישדחה יספלא תוהגה) ומצעב עסופ ולאכ ול הלועו ,הירחאל תועיספ השלש

ט ףיעס
ללפתהל חרכוהש ימ (הכ) ,בשוימ (וכ) לכוישכ <ה> אי ,דמועמ ללפתהלו רוזחל ךירצ (זכ) רבד הב ףיסוהל ךירצ וניאו .
(טכ) ללפתי אלו גי םש קלתסי ,םיכרד ירבוע והוקיספי אלש בי םוקמב ךרדה ןמ (חכ) קלתסהל לוכי םא ,ןולמל ךומס אוהו ךרדב אבש ימו :הגה והולבלבי אלש (ל) ,םיבכוכ ידבוע לש ןולמב
) תיוז ןרק הזיאב די ןולמב ללפתי ,והוקיספי אלש םוקמב ךרדה ןמ קלתסהל ול א"א םא לבא ;תיבה ינב .(/'ו/ 'ה ןמיס ןשדה תמורת

דצ ןמיס הרורב הנשמ
(וט) 'וכו בשוי ל"או - :ול רשפא םא י"אל וינפ ריזחי [טי] ז"כבו

(זכ) 'וכו ךירצ וניאו - הב שדחל ךירצד ז"ק ןמיסב ןמקל ל"יקד הבדנ תרותב ללפתמכ יוה אל הזד ל"ר ומיכסה אנידלו
תינש ללפתהלו רוזחל צ"אש םינורחאה [בל] ןכו תינש ןיללפתמו ןירזוח בשוימב ךרדב וללפתהש םיכרד ירבוע ןיאש גהנמה
ותליפתב ובל ןיוכיש חוטב אוה םא הבדנ תרותב תינש ללפתהל לוכי הצור אוה םא מ"מו רבד הב שדחל צ"או ז"ק ס"ס כ"שמכ
:הבדנ םויה ללפתהל יאדכ ןיאש עמשמ ג"מפ ירבדמו םירובג ןגמ רפסב כ"כ שודיחכ אוה הדימעב התע ללפתמש הזד


ד"סב תוכרב ל ךרדה תלפת
www.swdaf.com 5
כ ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
יו ןוריואב הדימעה ול השק םא הליחתכל ףאו ללפתהלו רוזחל ךירצ וניא ןוריואב בשוימ ללפתמהו הז ליבשב דורט היה
תועירכה םדוק דומעלו ,בשיל בוט רתוי .ד"י ק"ס א"גמב ןייעו 'ה ףיעס ד"צ 'יס /ח"וא/ א"מרב אתיאדכ

זכ קרפ התכלהכ הליפת
.כ דומעל לגוסמ וניאו הרובחת ילכב אצמנה — תובא תכרבב דומעי רשפאה תדימבו תודומצ םיילגרב הבישיב ללפתי
דומעל תורשפא לכ ןיא . . . . וירוחאל עסופשכ הליפתה םויסב ןכו תועירכה תעבו — רשאכש אלא הבישיב לכה ללפתי
ךכ ןווכל השק — הירחאלש הליפתב ,הליפתה םילשהל יאשר .

.אכ ובכירמ תאצל דחופה — ובכיר עיסהל וא ,תועיספ שלש עוספל ךירצ םוקמ לכמו ,הבישיב ובכירב ללפתהל יאשר
.הליפתה םויסב רוחאל טעמ הגיהנ ידכ ךות ללפתהל ןיא ןפוא םושבו .(ס)
.שפנ חוקיפ םושמו ,הגיהנב זכרתהל ךירצש (ופ 'מע הפשי ינבא) . . . ךברעיוא ז"שרגה תעד (ס)

3925494,00.html - www.ynet.co.il/articles/0,7340,L — תונורחא תועידי
ןמנייטש בייל הדוהי ןורהא ברה ידרחה רוביצה יגיהנממ , - ,יאטיל הנומש תליפת תא ללפתהל ףידע הסיטה ךלהמב יכ קסופ
הבישיב הרשע תעדה חסיהבו הדימעב רשאמ תחנבו . . . . לש תובושת ללש ומסרפתה "םילשוריב עובשה" ידרחה ןומוקמב
" :ןמנייטש ברה לש וז ןהבו ,םימיה חורב םיריכב םינבר לוטיבו לוטלטב ןכתסהל רשאמ תוניתמבו הבישיב ללפתהל ףידע
הדימעב הנווכה ."

"םיכרדב תוליפת" ,ןונ ןב לאוי ברה — http://www.ybn.co.il/mamrim/m45.htm
2 תלטלטמ תוחפ הברהו ,החונ רתוי הברה סוטמב וא סובוטואב ,בכרב םויה הבישיה . הכילהמ וא רומח לע הביכרמ
תילגר … סוטמה תווצ ישנאלו םיעסונל עירפמ הזש ינפמ וא ,בושו הדימעב זכרתהל השקו ,דומעל השק יד ,הז תמועל
םיתרשמש .(םיתיעל םשמ טלפנש חירה ינפמ םגו) סוטמבש םיתורישב םיאצויהו םיסנכנה ינפמ וא ,רבעמב םיעסונה תא
רחא םיללפתמו םירזוח ןיאו ,סוטמב םגו סובוטואב ,בכרב הבישיב ללפתהל תופידע שיש ,הליחתכל תורוהל שי ,ןכל - ךכ
.(ד"צ ןמיס ףוס הרורב הנשמ 'ר)
םיניינמה ןמ לודחל יואר טלחהב ןיאו ,(םיתורישה יאב דיל ,רוחאמ ,בורל) יואר םוקמב םילהנתמ םניאש ,םיסוטמבש םירתלואמה
.םיבושח םיקסופ המכ הנורחאל ורוה ךכ ,ןכא .תווצלו םיעסונל הערפהה ינפמ ,היואר הנווכ לש בצמ םהב
מו יוצר הז ירה ,ןעטמהו תודווזמה תדקפה ירחא ,סוטמל היילעה ינפל ןיינמ ןגראל רשפא םא הליפתהש יאנתבו ,חבוש
.בוכיע םרגיי אלו ,סוטמל הילעה ןמז ינפל םייתסת
.הבישיב ,םמוקמב זוכירבו הנוכב םיעסונה וללפתי םירקמה ראש לכב
.וידו תועירכב ושאר הטי קר ואל םאו ,ךכ םוקי ,שיאל עירפהל ילבמ רוחאל תועיספלו תועירכל םוקל רשפאש םוקמב
3 . ללפתי אל םלועל בכרב גהונה רוצעל לוכי םא ,ןכ לע ,ותעד חיסהל ול רוסאו ,ןווכל לוכי וניאש ינפמ ,הגיהנ ןמזב
האבה תליפתב ןימולשת תליפת ללפתי אל םאו ,רוצעי ,ללפתהלו חרוא) חכוש וא סונא ןידכ , - .(ג"יקו ,א ח"ק םייח
לושב םישנא ועגפנ רבכ .הנכסה ינפמ ,ול דומצבו שיבכה דצב םינפ םושב רוצעל ןיא םלוא שיבכה י וקסעש ןמזב וליפא ,
.(ב"ע ט"ל ןישודיק) הניגמ דימת אל הוצמה תוכז וליפא ,הנכס החיכש וב םוקמב תושפנ תלצהב
תחנב ללפתהל ולכוי זא ,ךכל םיאתמ םוקמ אוצמלו ,ירמגל שיבכהמ תדרל םיבייח ,הליפתל רוצעל םיצורה םיגהנה
הנווכבו כ ,העיסנב שודיחל יוארכ םמצע תא ןיכהל םגו , .שיבכל בוש ואציש
.ךכ רחא שיבכל רוזחלו םיאתמ ףלחמב תאצל שי ,ריהמ שיבכב
אוהש ינפמ ,שיבכה ןמ תדרלו רוצעל לוכי ונניאו גהונ אוה םא וא ,ומוקמב בשוי אוהשכ הליפתב זכרתהל לוכי ונניא םא
(החפשמל הגאדה ,הז ללכבו) הווצמ ךרוצל וא ,דיקפתל וא םיעסונל בייוחמ – הליפת ללפתי .הליפת םוקמב הרצק
ואל םאו ,(הליפת ןמז ןיידע םא) הרדסכ הליפת ללפתי ודעיל עיגישכ – האבה הליפתב ןימולשת ללפתי . . . .
תבכרב עסונה (הסוחד הנניא םא) הערפה ילב םימיאתמ םיאנת שי םא .הדימעב ליגרכ ללפתהל לוכי ,הניפסב וא
םכרדכ ןיינמב וללפתי ,תווצל וא םירחא םיעסונל .דימת
םשה לוליח םושמ הב תויהל לול[ע] םירחא םיעסונל הערפה יכ רוכזל שי םלוא ידוסי תוכלהמ ה"פ ףוס ם"במר 'ר)
.(הבושת תוכלהמ א"פ ףוס ם"במר ;א"ע ו"פ אמוי) עודיכ ,הרותבש תוריבעה לכמ רומח הזו ,(הרותה
4 םיעבקנ סוטמב עמש תאירקו הליפת ינמז . – ד"נעל – הפועתה הדש יפל ול שי םא העש התואב תוחנל לוכי סוטמה ובש
הלקת . ..

",ברה תא לאש" ולסכב ח"יב םסרופ ב"סשתה , www.moreshet.co.il
ולרש לבוי ברה : ,םיטרסה םיליחתמשכ ,'ודכו סממ רוטפה תריכמו תוחוראה תשגה רחאל דצב סוטמה ףוסב דומעל ןתינ
םא .עירפהל אולב ללפתהלו הנווכב הבישיב ללפתהלו ןיליפת חינהלו רבעמב דומעל ןתינ ,היישעל ןתינ אל רבדה .

ב דומע טכ ףד תוכרב ףדה לע ףד
יבגל ל"צז חנעפ תנפצה לעב ןואגה לש ותייאר תמסרופמ ,ןוריואב העיסנ לע ךרדה תליפת טלק) ןילוח 'מגהמ איבהש
(ב"ע "ךרדב ךינפל רופצ ןק ארקי יכ" פ"הע - התעמ אלא :ארמגה השקמו ,"ךרד םיב ןתונה" :רמאנש חולישב בייח ןק אצמ
שב בייחד ימנ יכה ,"םימשב רשנ ךרד" ביתכד ,םימשב ןק אצמ ?חולי - ."ירקיא אל אמתס ךרד ,ירקיא רשנ ךרד" :ינשמו
ךרד ארקנ אל ריואבש ירה .ח"חפדו ד"כע

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->