You are on page 1of 1

Rancangan Pengajaran Harian

Kumpulan 9 : 1.SK St. George Punau 2.SK Garland 3.SK Emperoh Jambu SK Tg Bako
Matapelajaran Tarikh Kelas Murid Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pendidikan 2" a# 2$1" a%ar u!ik

Tahun " 2" orang

&ekorder 'Tempo( 9.$$)9.3$ '3$ minit( 1.".3 urid akan dapat memainkan rekorder mengikut tempo : i( ii( lambat #epat

EMK BBM

Kreati* + ino,ati* &ekorder- Skor lagu .Jala)/ala ikan0 1. 2. urid men1an1i lagu .Jala)/ala ikan0. urid berlatih memainkan not lagu .Jala)/ala ikan0 menggunakan rekorder. urid memainkan lagu .Jala)/ala ikan0 mengikut tempo lambat. urid memainkan lagu .Jala)/ala ikan0 mengikut tempo #epat. urid diu/i mamainkan rekorder lagu .Jala)/ala ikan0 mengikut tempo lambat + #epat 3e#ara indi,idu4ber3eorangan.

Akti iti

3. ". 2.

Penilaian Refleksi

Pemerhatian 1142" orang murid ber/a1a memainkan lagu mengikut tempo lambat + #epat.