You are on page 1of 3

Quy trnh lm th tc ng k sng ch

a. Trnh t thc hin:


- Tip nhn n: n ng k sng ch c th np trc tip hoc gi qua bu in
ti tr s Cc S hu tr tu ti H Ni hoc 2 Vn phng i din ca Cc ti TP. H Ch
Minh v Nng.
- Thm nh hnh thc n: Kim tra vic tun th cc quy nh v hnh thc i vi
n, t a ra kt lun n c c coi l hp l hay khng.
- Ra thng bao chp nhn
hay t chi chp
nhn
n:
+ Trng hp n hp l, Cc S hu tr tu s ra thng bo chp nhn n;
+ Trng hp n khng hp l, Cc s ra thng bo t chi chp nhn n.
- Cng b n: n c coi l hp l s c cng b trn Cng bo s hu cng
nghip.
- Thm nh ni dung n:
+ c tin hnh khi c yu cu thm nh ni dung;
+ nh gi kh nng c bo h ca i tng nu trong n theo cc iu kin bo
h (tnh mi, trnh sng to, kh nng p dng cng nghip), qua xc nh phm vi bo
h tng ng.
- Ra quyt nh cp/t chi cp vn bng bo h:
+ Nu i vi i tng nu trong n khng p ng c cc yu cu v bo h,
Cc S hu tr tu s ra quyt nh t chi cp vn bng bo h;
+ Nu i vi i tng nu trong n p ng c cc yu cu v bo h, v ngi
np n np l ph y th Cc S hu tr tu s ra quyt nh cp vn bng bo h, ghi
nhn vo S ng k quc gia v s hu cng nghip, va cng b trn Cng bao
S hu tri
tu.
b. Cch thc thc hin:
- Trc tip ti tr s Cc S hu tr tu ti H Ni hoc 2 Vn phng i din ca
Cc ti TP. H Ch Minh v Nng.
- Qua bu in.
c. Thnh phn, s lng h s:
- Thnh phn h s, bao gm:
+ T khai (02 bn theo mu);
+ Bn m t (02 bn, bao gm c hnh v, nu c);
+ Yu cu bo h (02 bn);
+ Cc ti liu c lin quan (nu c);
+ Chng t np ph, l ph.

- S lng h s: 01 (b).
d. Thi hn gii quyt:
- Thm nh hnh thc: 01 thng t ngy nhn n;
- Cng b n: 18 thng k t ngy u tin hoc thng th 2 t ngy c yu cu thm
nh ni dung;
b.

- Thm nh ni dung: 12 thng t ngy c yu cu thm nh ni dung hoc ngy cng

. i tng thc hin th tc hnh chnh: C nhn, t chc.


e. C quan thc hin th tc hnh chnh: Cc S hu tr tu.
g. Kt qu thc hin th tc hnh chnh:
- Quyt nh cp/t chi cp vn bng bo h.
- Bng c quyn sng ch hoc Bng c quyn gii php hu ch.
h. L ph:
- L ph np n: 180.000 ng.

- L ph cng b n: 120.000 ng.

- Ph thm nh ni dung: 420.000 ng.

- Ph tra cu: 120.000 ng.

- L ph cp bng: 120.000 ng.

- L ph ng b: 120.000 ng.

i. Tn mu n, mu t khai (mu km theo):


- T khai ng k sng ch
- T khai yu cu thm nh ni dung n ng k sng ch
k. Yu cu, iu kin thc hin th tc hnh chnh:
- T chc, c nhn p ng cc iu kin sau c quyn ng k sng ch:
+ Tc gi to ra sng ch bng cng sc v chi ph ca mnh;
+ T chc, c nhn u t kinh ph, phng tin vt cht cho tc gi di hnh thc
giao vic, thu vic, tr trng hp cc bn c tho thun khc v tho thun khng tri
vi quy nh ca php lut;
+ Trng hp nhiu t chc, c nhn cng nhau to ra hoc u t to ra sng ch
th cc t chc, c nhn u c quyn ng k v quyn ng k ch c thc hin
nu tt c cc t chc, c nhn ng ;
+ Trng hp sng ch c to ra do s dng c s vt cht - k thut, kinh phi t
ngn sch nh nc:
Trng hp sng ch c to ra trn c s Nh nc u t ton b kinh ph,
phng tin vt cht - k thut, quyn ng k sng ch thuc v Nh nc. T chc, c

quan nh nc c giao quyn ch u t c trch nhim i din Nh nc thc hin


quyn ng k sng ch;
Trng hp sng ch c to ra trn c s Nh nc gp vn (kinh ph, phng
tin vt cht - k thut), mt phn quyn ng k sng ch tng ng vi t l gp vn
thuc v Nh nc. T chc, c quan nh nc l ch phn vn u t ca Nh nc c
trch nhim i din Nh nc thc hin phn quyn ng k sng ch;
Trng hp sng ch c to ra trn c s hp tc nghin cu - pht trin gia t
chc, c quan nh nc vi t chc, c nhn khc, nu trong tho thun hp tc nghin cu pht trin khng c quy nh khc th mt phn quyn ng k sng ch tng ng vi t l
ng gp ca t chc, c quan nh nc trong vic hp tc , thuc v Nh nc. T chc,
c quan nh nc tham gia hp tc nghin cu - pht trin c trch nhim i din Nh nc
thc hin quyn ng k sng ch.
- c cp Bng c quyn sng ch, gii php np n phi p ng cc yu cu
sau:
+ C tnh mi;
+ C trnh sng to;
+ C kh nng p dng cng nghip.
- c cp Bng c quyn gii php hu ch, gii php np n phi p ng cc
yu cu sau:
+ C tnh mi;
+ C kh nng p dng cng nghip.
l. Cn c php l ca th tc hnh chnh:
- Lut s hu tr tu s 50/2005/QH11 ngy 29/11/2005
- Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh chi tit v hng dn thi
hnh mt s iu ca Lut S hu tr tu v s hu cng nghip;
- Thng t s 01/2007/TT-BKHCN ngy 14/02/2007 ca B Khoa hc v Cng ngh
hng dn thi hnh Ngh nh s 103/2006/N-CP;
- Thng t s 22/2009/TT-BTC ngy 04/02/2009 ca B Ti chnh quy nh mc thu,
ch thu, np, qun l v s dng ph, l ph s hu cng nghip.