You are on page 1of 46

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MIN G GU 1

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi B1 DL1 E1 Menden"ar dan !en$e%&t per,ataan dan -rasa B DL1E1 %er,4!&ni,asi tentan" ses&at& per,ara.

Te!a 1* KELUARGA BAHAGIA 1Ke,e.&ar"aan2 UNIT 1 * SA5A DAN KELUARGA

1. !enden"ar !en"e#a! dan !en$e%&t %&n$i %a)asa iait& a%+ad( s&,& ,ata( per,ataan( -rasa dan a$at den"an %et&.. 1.3 Bert&t&r( %er%&a. dan !en$ata,an per!intaan tentan" ses&at& per,ara daripada pe.%a"ai s&!%er da.a! sit&asi -4r!a. dan tida, -4r!a. se#ara %ertatas&si.a. . Me!%a#a dan !e!a)a!i per,ataan( -rasa dan a$at daripada pe.%a"ai s&!%er den"an se%&tan $an" %et&..

1. .' Menden"ar( !e!a)a!i( !en$e%&t -rasa( a$at t&n""a. dan a$at !a+!&, den"an %et&. dan tepat. 1.3.1 Ber%&a. tentan" ses&at& per,ara den"an !en""&na,an -rasa $an" %et&. da.a! sit&asi tida, -4r!a. se#ara %ertatas&si.a. . .1 Me!%a#a dan !e!a)a!i per,ataan da.a! a$at $an" !en"and&n"i d&a ata& ti"a s&,& ,ata( di-t4n"( 64,a. %er"andin"( di"ra- dan ,4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&.. . . Me!%a#a dan !e!a)a!i -rasa da.a! a$at $an" $an" !en"and&n"i per,ataan d&a ata& ti"a s&,& ,ata( di-t4n"( 64,a. %er"andin"( di"ra- dan ,4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&..

EMK -Ilmu / Sains / M&0i, Nilai /Kasi) sa$an". /)4r!at/ !en")4r!ati /Kera+inan / %ai, )ati / )e!a) tin""i Kemahiran Bernilai Tambah 1 . KP / Kinesteti, / !&0i, / interpers4na. / 6er%a./.in"&isti, 7. KB / !en+ana,an idea

B1 DB1 E1 Me!%a#a per,ataan se#ara !e,anis den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&. B DB1 E1 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at den"an se%&tan

$an" . .7 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at !a+!&, daripada pe.%a"ai %a)an %a#aan den"an se%&tan $an" %et&. / Men")&%&n",ait,an 3. BCB / !enden"ar d"n %er,esan / t&.isan !e,anis / %a#aan .&n#&ran / %a#aan !e,anis 8.TMK +e.as dan int4nasi $an" %et&..

Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

TEMA/ MING TAJUK GU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

.7 Me!%a#a ,&at pe.%a"ai %a)an %a#aan den" an .an#ar( se%&tan $an" +e.as dan int4nasi $an" %et&.. 7. Men&.is se#ara !e,anis %erdasar,an %a)an $an" di%eri den"an %et&. dan ,e!as.

.7. Me!%a#a ,&at pe.%a"ai +enis a$at den"an .an#ar( se%&tan $an" +e.as dan int4nasi $an" %et&. !en"i,&t tanda %a#a 7. .3 Men&.is pe.%a"ai per,ataan dan -rasa $an" !en"and&n"i per,ataan d&a ata& .e%i) s&,& ,ata( di-t4n"( 64,a. %er"andin"( di"ra- dan ,4s4nan %er"a%&n" den"an #ara $an" %et&. dan t&.isan $an" ,e!as. 3.1.1 Men$e%&t seni ,ata .a"& den"an B1 DT1 E Men&.is per,ataan $an" !en"and&n"i di-t4n"( 64,a. %er"andin"( di"radan ,4ns4nan %er"a%&n"

3.1 Men$e%&t dan !e!a)a!i &ns&r seni da.a! .a"& !e.a.&i n$an$ian se#ara didi,

)i%& r. 8.1 Me!a)a!i dan !en""&na,an "4.4n"an ,ata den"an %et&. !en"i,&t ,4nte,s.

+e.as !e.a.&i n$an$ian se#ara didi, )i%&r. 8.1.1 Me!a)a!i dan !en""&na,an ,ata na!a a! )id&p !an&sia den"an %et&. !en"i,&t ,4nte,s.

EDIT BY GJX

Page 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MIN G GU

TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 1.7 Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri resp4ns ter)adap ses&at& ara)an( s4a.an dan pesanan $an" diden"ar den"an %et&.. STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi

Te!a 1* KELUARGA BAHAGIA 1Ke,e.&ar"aan2 UNIT * RIANG RIA DI TAMAN AIR

1.7.1 Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri,an resp4ns $an" ses&ai se#ara .isan ata& "era, .a,& ter)adap ara)an %erdasar,an a$at perinta) +enis si.aan dan a$at perinta) +enis .aran"an den"an %et&..

EMK Ilmu / Pendidi,an Seni Nilai /Bertan""&n"+a9a% /Kasi) sa$in"

B1 DL1 E Menden"ar dan !en$e%&t seni ,ata .a"& B7 DL1 E1 Me!%eri,an resp4ns se#ara .isan ata& "era, .a,& ter)adap ara)an

. Me!%a#a dan !e!a)a!i per,ataan( -rasa dan a$at daripada pe.%a"ai s&!%er den"an se%&tan $an" %et&..

. .1 Me!%a#a dan !e!a)a!i per,ataan da.a! a$at $an" !en"and&n"i d&a ata& ti"a s&,& ,ata( di-t4n"( 64,a. %er"andin"( di"radan ,4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&.. . . Me!%a#a dan !e!a)a!i -rasa da.a! a$at $an" $an" !en"and&n"i per,ataan d&a ata& ti"a s&,& ,ata( di-t4n"( 64,a. %er"andin"( di"ra- dan ,4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&..

/ Bai, )ati / Kera+inan Kemahiran Bernilai Tambah 1. K4nte,st&a. . KP /:er%a./.in"&isti, / Interpers4na. 7. BCB / T&.isan Me,anis / %a#aan .&n#&ran

B1 DB1 E1 Me!%a#a per,ataan se#ara !e,anis den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&. B1 DT1 E7 Men&.is -rasa dan

.a.an %a)an $an" di%eri den"an %et&.anis %erdasar.e!as. 7.8 Men&.is se#ara !e.dan .isan $an" .ata( di-t4n"( 64.& . den"an %et&.is a$at $an" !en"and&n"i per. %er"andin"( di"ra.ataan d&a ata& .e%i) s&. KB / Men+ana.is a$at !a+!&.an idea /Men")&%&n". 3.7. dan . . 7.an a$at EDIT BY GJX Page 3 . dan t&.' Men&.e!as.ait.4s4nan %er"a%&n" den"an #ara $an" %et&. Men&.e!as. dan .

7 Te!a 1* 1.an %a)asa $an" inda) dan !en""&na.reati- .%a"ai s&!%er den"an se%&tan $an" %et&.an %a)asa %adan se#ara .an "4.anis %erdasar. 7.an dan pesanan $an" diden"ar den"an %et&.ataan( -rasa dan a$at daripada pe.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 se!asa %er#erita se#ara didi.e.1 Me!a)a!i dan !en""&na.&ar"aan2 UNIT 7* GAMBAR KELUARGA .4n"an .. Men"&+ar. 7. dan .is per. !en"i. )i%&r.s.4nte. Men&.ataan( -rasa( dan a$at den"an %et&..is se#ara !e. 3.ata den"an %et&..7 Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri resp4ns ter)adap ses&at& ara)an( s4a.7 Me!%ina dan !en&. Me!%a#a dan !e!a)a!i per.an %a)an $an" di%eri den"an %et&. MING GU TARI KH TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN 8.&t 7.e!as. KELUARGA BAHAGIA 1Ke.

STANDARD PEMBELAJARAN a ! a . ) a s ) i d & p ! a n & s i a d e n " a n % e t & . 1 . ! e n " i . a n . a t a n . M e ! a ) a ! i d a n ! e n " " & n a . 8 .

4 n t e . s . .& t .

.1 Men"&+ar. Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri. 7.a. . 7.7 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at !a+!&.&n#&ran / %a#aan !e.is per. .an a$at den"an se%&tan $an" +e.7.7. dan .1. se#ara .an pesanan. K4nte.ara !e.a.ataan dan -rasa den"an #ara $an" %et&. tentan" ses&at& per.er+asa!a /%ai. 1. B1 DT1 E7 Men&.anis / t&.isan ter)adap s4a... ..an %er#apa). den"an %et&.is /Interpers4na.an B7 DL1 E7 Me!%eri.&i pen#eritaan se#ara didi.as dan int4nasi $an" %et&.e!as 3.an resp4ns se#ara .is a$at !a+!&.& %erdasar.st&a. )i%&r.1 Me!%ina dan !en&.&t &r&tan $an" %et&.7 Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri.' Men&.%a"ai s4a.isan dan "era. .as dan int4nasi $an" %et&. KP /nat&ra. BCB / %a#aan . . 7.an resp4ns se#ara . daripada pe.an pesanan !en"i.isan ter)adap pe.anis 3.%a"ai %a)an %a#aan den"an se%&tan $an" %et&. .an resp4ns se#ara .is -rasa dan a$at B1 DT1 E1 B1 DT1 E .an resp4ns den"an %et&. dan .7.e!as. KB / Men"e#a! / Men+ana idea / Me!%&at &r&tan B7 DL1 E Me!%eri.& %erdasar. )ati Kemahiran Bernilai Tambah 1. B DB1 E1 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at den"an se%&tan $an" +e.isan dan "era.a.isan !e. EMK Ilmu / Ke!a)iran Hid&p / Sains Nilai / Kasi) sa$an" / Bertan""&n"+a9a% / Kera+inan / .

PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/S an!a r ! "re# a#i 7 Te!a 1* KELUARGA BAHAGIA 1Ke.1.as( int4nasi $an" %et&.& %erdasar.4n"an . !enden"ar !en"e#a! dan !en$e%&t %&n$i %a)asa iait& a%+ad( s&.7.an#ar( se%&tan $an" +e..e..s.an M4ra.a.1 Me!%a#a .& %erdasar.an resp4ns se#ara .an pesanan !en"i.&t &r&tan $an" %et&. Me!a)a!i dan !en""&na.&t . / Ke!a)iran Hid&p Nilai /Ker+asa!a /Kera+inan /H4r!at/ !en")4r!ati /Ber)e!a) tin""i Menden"ar dan !en$e%&t per. !en"i.' Menden"ar( !e!a)a!i( !en$e%&t -rasa( a$at t&n""a.&ar"aan2 UNIT 7* GAMBAR KELUARGA B1DL1E1 3 Te!a * 1. STANDARD PEMBELAJARAN 8. den"an %et&. EMK Ilmu / Pendidi.isan dan "era. .%a"ai %a)an %a#aan den"an .7 Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri resp4ns ter)adap ses&at& ara)an( s4a. . . !en"i. B7 DL1 E7 Me!%eri.4nte.7.isan dan "era.an pesanan.an resp4ns se#ara . .an "4.&t .an#ar( se%&tan $an" +e.as dan int4nasi $an" %et&.& .ataan dan -rasa..ata( per.an .ata na!a .a) rasa .4nte. 1. 1.atan2 UNIT 3 * Mari.7 Me!%a#a . ..&at a$at pen$ata den"an .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MING G U/TAR I KH TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 8.ata den"an %et&. 1.)as )id&p !an&sia den"an %et&.ataan( -rasa dan a$at den"an %et&.an dan pesanan $an" diden"ar den"an %et&. dan tepat.7 Menden"ar( !e!a)a!i dan !e!%eri.&at pe.NI 1Ke!as$ara. dan %er+eda.s.1 Me!a)a!i dan !en""&na. B DB1E1 Me!%a#a dan HIDUP HARM. dan a$at !a+!&.a.

is se#ara !e. t&.< Men&. !e!a)a!i a$at den"an se%&tan $an" +e.anis a%+ad dan per.isan %eran". .an %a)an $an" di%eri den"an %et&.is se#ara !e.anis %erdasar.e!as. 7. dan ..7.ai $an" %et&.as dan int4nasi $an" %et&.a! %ent&. . Men&..ataan da.

&n#&ran KECUKUPAN LATIHAN/S an!ar! "re# a#i B DT1E7 Me!%ina dan !en&.NI 1Ke!as$ara.3 Me!%ina dan !en&.1 Men"&+ar.ataan d&a ata& . dan +e. per.a.as tentan" ses&at& per.an a$at den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&.e%i) s&.&i pen#eritaan se#ara didi.ait. KB / Men#iri.& .an idea /Men")&%&n".1 Men$e%&t dan !e!a)a!i &ns&r seni da.a.7 Me!%ina dan !en&. 3. .a! .. 7.ti6is!e .is a$at t&n""a.3.a.ataan( -rasa( dan a$at den"an %et&.ata n2 UNIT 3 * Mari.a. Men"&+ar. 7.. )i%&r. / Kinesteti.an / !en+ana.a) rasa 3 7.reatise!asa %er#erita se#ara didi. Men"&+ar.is i!.&i n$an$ian dan "era.a"& !e.ara !e.an %a)asa %adan se#ara .. TAJUK Te!a * HIDUP HARM. )i%&r. )i%&r.& se#ara didi. tentan" ses&at& per. / Interpers4na.a. den"an %et&.is -rasa dan a$at t&n""a.ata( di-t4n" dan 64.ara serta 3. BCB / Menden"ar den"an %er. .a.ataan da. 3. 7.3 Men&.as dan int4nasi $an" %et&.1 Men&. %er"andin" den"an tepat. )i%&r.is per. .an 7.an %a)an "ra-i. den"an tepat.a.esan / t&.is i!. Me!a)a!i per.ata .an a$at den"an se%&tan $an" +e. %erdasar. 3. KP / M&0i.&i n$an$ian se#ara didi.anis / %a#aan .7.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 TEMA/ MIN/ TAK H PENGISIAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM Kemahiran Bernilai Tambah 1. 3. 3.ataan dan -rasa $an" !en"and&n"i per. K4nstr&.isan !e.1.an %a)asa $an" inda) dan !en""&na.a"& !e. dan a$at !a+!&.a! seni . .

&i pen#eritaan se#ara didi. Page 6 .!en""&na.a. )i%&r.reati.an %a)asa %adan $an" .!e.

.ara daripada pe.a! a$at $an" $an" !en"and&n"i per.a.e.&ar"a asas da. Me!%a#a dan !e!a)a!i per.. tentan" ses&at& per.NI 1Ke!as$ara.an STANDARD PEMBELAJARAN 1.%a"ai %a)an %a#aan den"an .7. BCB KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B DL1 E1 Ber.in"&isti.&!at .an idea / !en"ana.3.ata n2 UNIT 8 * Kra. !en"i.ait.%a"ai s&!%er den"an se%&tan $an" %et&. KB / Men")&%&n". .1 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a. .a. -4r!a.a.as dan int4nasi $an" %et&.asi tentan" ses&at& per. dan !en$ata. .a! sit&asi tida. 8 Te!a * HIDUP HARM.isis 7. da. .%a"ai s&!%er da.ataan d&a ata& ti"a s&.ara B DB1 E1 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at den"an se%&tan $an" +e.4!&ni. .an Seni -Nilai /Ker+asa!a /Kera+inan /T4.ata( di-t4n"( 64.ata pan""i. -4r!a.Tan"an Kita per!intaan tentan" ses&at& per.an . 1..an -rasa $an" %et&.st&a.an"an .3 Bert&t&r( %er%&a.a! sit&asi tida. dan tida.a n / !en+ana. -4r!a.an den"an tepat %a"i %&.as dan int4nasi $an" %et&. se#ara %ertatas&si.1 Ber%&a.eransi -Kemahiran Bernilai Tambah 1.&at pe.%a"ai +enis a$at den"an . Me!%a#a .7 Me!%a#a .& .dan . KP /K4nte.&t tanda %a#a..&at pe.ara den"an !en""&na. B7DB1E1 Men$ata.an idea daripada %a)an $an" di%a#a .ara !en""&na. . / 6er%a. %er"andin"( di"ra.a! sit&asi -4r!a.3.3.an#ar( se%&tan $an" +e.an#ar( se%&tan $an" +e.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 1./.an .ataan( -rasa dan a$at daripada pe. Ber%&a.as dan int4nasi $an" %et&. se#ara %ertatas&si.4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&..a. se#ara %ertatas&si. tentan" ses&at& per. Me!%a#a dan !e!a)a!i -rasa da.a. PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu / Pendidi. .

& .8 Men&..anis 3.is -rasa dan a$at.anis / %a#aan . 7.3 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a.4s4nan %er"a%&n" den"an #ara $an" Page 7 . &nt&.an %a)an $an" di%eri den"an %et&.&!at $an" ters&rat dan tersirat daripada pe.anis %erdasar.%a"ai %a)an &nt&. pasti idea &ta!a dan idea sa!pin"an da. .ataan d&a ata& . Kreati6iti dan in46asi B1DT1E7 Men&.e!as per.ata( di-t4n"( 64. Men&. %er"andin"( di"ra.. !en"ena. dan . !e!%eri resp4ns den"an %et&.&n#&ran / t&.a.is a$at $an" !en"and&n"i / %a#aan !e..ti!edia den"an tepat.is se#ara !e.e%i) s&.isan !e.a! %a)an !&.dan . 7.

4n"an .7 Men"&+ar.reat ida.a.4nte..an %a)asa %adan den"an . 3.4nan se#ara didi. 8.1 Me!a)a!i dan !en""&na. isan ..a. 7. !en"i. .an %a)asa $an" inda) dan !en""&na.at aan( -rasa( dan a$at den"a n %et&. MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN 7.7 Me!% ina dan !en&.< Men ")asi .s.reati!e.ata den"an %et&.&i .%a "ai "enre den" an %et&.a ! pe.an pen&.an "4. is per. )i%&r.&t .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 .

a. B DT1E B'DT1E1 Men")asi.4nte. 7.s. !en"i.1 Men"&+ar.&t . )i%&r. 8.ataan dan -rasa den"an #ara $an" %et&. narati. dan t&.ara !e.1.an naratise#ara separa ter. den"an %et&.a! %ent&.a9a.1 Men")asi.ti.e!as B DT1E1 7.7.3 Me!a)a!i dan !en""&na. .an pen&.as tentan" ses&at& per. 3.den"an %et&.8 Me!a)a!i dan !en""&na.1 Me!%ina dan !en&. 8.e!as.isan %er%ent&.an .1.an pen&.&i .<.an dia.ata ad+e.er+a t&n""a.&t .a. dan +e.4nan se#ara didi. !en"i.a9a. dan .pan#aindera den"an %et&.an .is per. naratidan %&..7.. se#ara separa ter.s.isan da.isan $an" .4" den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&.4nte.STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S$PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN %et&.ata ..

Page 8 .

.is a$at $an" !en"and&n"i per..&!at &nt&./.is per..7 Me!%ina dan !en&.an per!intaan tentan" ses&at& per.&t &r&tan den"an %et&. PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu / Pendidi.ata pan""i.a.a KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi B7DB1E1 Men$ata. Ber%&a.&t &r&tan.&!at $an" ters&rat dan tersirat daripada pe.3 Bert&t&r( %er%&a.an . Me!%ina dan !en&.ataan dan -rasa den"an #ara $an" %et&.a! sit&asi tida.&ar"a asas da. tentan" ses&at& per. / K4nte. 7. !en$ata. se#ara %ertatas&si.an den"an tepat %a"i %&.e%i) * STANDARD KANDUNGAN 1.ataan( -rasa( dan a$at den"an %et&.%a"ai %a)an &nt&. B3DB1E1 Me!%a#a( !e!a)a!i dan !en$&s&n !a. .&!at !en"i.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU ' TEMA/ TAJUK Te!a HIDUP HARM. dan !en$ata.ara !en""&na.ataan d&a ata& .3. B DT1E1 B DT1 E Me!%ina dan !en&.&!at daripada %a)an !&. .isan !e.an .st&a. pasti idea &ta!a dan idea sa!pin"an da.anis / Ba#aan . Me!%a#a dan !e!a)a!i !a. se#ara %ertatas&si. KP /Interpers4na.a! sit&asi -4r!a. 7.NI 1Ke!as$ara.ti!edia &nt&.e.are.7.is per. !en"ena.an idea daripada %a)an $an" di%a#a..is per.ti!edia den"an tepat. /:er%a. STANDARD PEMBELAJARAN 1. KB /Men+ana idea.an Jas!ani Nilai /H4r!at/ !en")4r!ati /Bertan"&n"+a9a% /Ker+asa!a Kemahiran Bernilai Tambah 1.in"&isti.a.&!at !en"i.ataan $an" !en"and&n"i di-t4n"( 64. / Men")&%&n".an !a.atan2 UNIT ' * S.%a"ai s&!%er da. BCB /T&. -4r!a.7.ait.a .3 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a.a! %a)an !&.1 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a.a. !e!%eri resp4ns den"an %et&.e!as 7. %er"andin"( di"radan .3.4ns4nan %er"a%&n" .1 Me!%ina dan !en&.... ..3.a.an"an . dan tida. dan .&n#&ran 7.ara daripada pe.i! R4ndaan S&. -4r!a.

& ..1 Men&.is &nt&. !en$a!pai.an !a.an !a.an %a)asa $an" sant&n.ara den"an !en""&na.n s&.an per. 7.isis 3.. !en$a!pai.an !a.4ns4nan %er"a%&n" den"an %et&.TMK B DT1E7 B8DT1E1 Men&.' Men&. /Men"ana.&!at $an" %et&.si( -rasa( dan a$at den"an !ene"as.an . %er"andin" dan .&!at tentan" ses&at& per.ata( di-t4n"( 64.. 7.is &nt&. !en""&na.'.esant&nan %er%a)asa.&!at $an" %et&. Page 9 .a.ataan( di.an a$at $an" sant&n. !en""&na..is &nt&. !en$a!pai.

)asiat .an %a)asa %adan se#ara . .4n"an . Men"&+ar.3 Bert&t&r( %er%&a.1 Me!a)a!i dan !en""&na.ata den"an %et&.%a"ai %a)an &nt&. 8.ara daripada pe. )i%&r.reatise!asa %er#erita se#ara didi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MING GU TARI KH TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN 3.a.an "4. se#ara %ertatas&si. dan !en$ata. !e!%eri resp4ns den"an %et&.an %a)asa $an" inda) dan !en""&na.4nte..%a"ai s&!%er da. !en"i.&t .s.3 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a. Te!a 7 * 1.a! sit&asi -4r!a. < Si)at dan Bersi) 1Kesi)atan dan Ke%ersi)an2 UNIT < Men& Sa$a Ber. -4r!a.&!at $an" ters&rat dan tersirat daripada pe.an per!intaan tentan" ses&at& per.. dan tida.

a! sit&asi tida.&!at !en"i. tentan" ses&at& per.ara !en""&na. 1.an . da. dan +e.3. -4r!a.eti"a den"an %et&. .&!at $an" ters&rat den"an tepat daripada %a)an !&ti!edia $an" ses&ai.1.asi da.&t .an Seni Nilai / Bertan""&n"+a9a% / Keseder)anaan / He!a) tin""i / Bai.a.&i pen#eritaan se#ara didi.7 Ber%&a.ara serta !en""&na.ata na!a .)as )id&p !an&sia den"an %et&.an %a)asa %adan $an" .reati.3. EMK Ilmu / PJK / Pendidi. Men"&+ar.!e. !en"i.s. -4r!a.4nte..a.an a$at den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&.an . 1.a.STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S$PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN 3. se#ara %ertatas&si.a! sit&asi tida. Me!a)a!i dan !en""&na. B3 DB1 E1 Me!%a#a( !e!a)a!i dan !en$&s&n !a.ara den"an !en""&na.1 Ber%&a. 8.ata "anti na!a diri . -4r!a. )i%&r.an -rasa $an" %et&. se#ara %ertatas&si.4!&ni. tentan" ses&at& per.3.7 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a. .a! sit&asi tida.as tentan" ses&at& per..&t &r&tan . da. )ati B3 DL1 E1 Ber.

Page 1 .

ara da.< Me!a)a!i dan !en""&na.st&a.a n 7.an per!intaan tentan" ses&at& per.1 Me!a)a!i dan !en""&na. -4r!a.an "4.a. !en"i.&t .is +a9apan %erdasar..ara B3 DL1 E Men$ata.K4nstr&. dan !en$ata. B'DL E1 Ber%in#an" dan 7.7.an %a)an "ra-i..' Me!a)a!i dan !en""&na.ataan( -rasa( dan a$at den"an %et&.s.anis / t&.an "a!%ar den"an %et&.an pendapat tentan" ses&at& per.4nte. 8.< Ber%in#an" dan !en"e!&.a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU < TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 7.ait. den"an %et&.3 Bert&t&r dan !en$ata.&t . KP /:er%a. EMK I.4n"an . se#ara %ertatas&si. = Te!a 7 * Si)at dan Bersi) 1Kesi)atan dan Ke%ersi)an2 UNIT = Badan Sa$a Si)at 1.ara 1.3 Me!%ina dan !en&.4nte.s. !en"i. 8. 8.7. . !en"i.&t . 1.an %erpand&.anis 3.isan !a.&t .an pandan"an tentan" ses&at& per.an .ara daripada pe.an s4a.%a"ai s&!%er da. tentan" ses&at& per. KB /Men+ana. se#ara %ertatas&si.s. Kemahiran Bernilai Tambah 1.a.an idea / Men")&%&n".in"&isti.4nte.1.ata den"an %et&. K4nte.)asiat 8.1.<.ata )&%&n" den"an %et&. 8. !en"i.1 Ber%in#an" dan !en"e!&.ata "anti na!a diri den"an %et&.. BCB / %a#aan !a.7 Me!%ina dan !en&.3.a! sit&asi -4r!a.3 Bert&t&r( %er%&a.s.an per!intaan den"an int4nasi $an" %et&.ti6is!e B8DT1E Me!%ina dan !en&.a! sit&asi tida. -4r!a. dan a$at !a+!&.an per!intaan den"an int4nasi $an" %et&. %erdasar.an .is a$at t&n""a.7 Me!%ina dan !en&. .1.is per.7 Me!a)a!i dan !en""&na.4nte.is +a9apan %erdasar.ata tan$a den"an %et&.an .. dan tida. 7. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi Te!a 7 * Si)at dan Bersi) 1Kesi)atan dan Ke%ersi)an2 UNIT < Men& Sa$a Ber.a! sit&asi tida. 1. da.an %a)an "ra-i./.!& / Kesi)atan / M&0i.a. -4r!a.

%a"ai s&!%er se#ara %ertatas&si.a.an pandan"an tentan" ses&at& per.daripada pe. Page 11 .ara se#ara %ertatas&si.%a"ai s&!%er se#ara %ertatas&si. !en"e!&.a.a daripada pe.a.

BCB / Ba#aan L&n#&ran 7.&at pe.as dan int4nasi $an" %et&.7. KB / Men")&%&n"./r&an" /Kinesteti..an "ra-i. dan .as dan int4nasi . %erdasar.8.anis a%+ad dan per.is se#ara !e. t&.an !a..an#ar( se%&tan $an" +e.an %a)an "ra-i. . Si)at dan Bersi) 1Kesi)atan dan Ke%ersi)an2 .' Men&.e!as. KP /:er%a.ai den"an %et&.7 Me!%a#a . Me!%a#a .8 Me!%a#a dan !enaa. den"an . Men&.anis %erdasar. den"an %et&.&t tanda %a#a.isan %eran". dan %&. . %a)an "ra-i.%a"ai +enis a$at $an" %et&.7.is a$at !a+!&.< Men&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU prestasi .a n / Men+ana. den"an %et&. !en$ata.e!as.is per.ataan da. /Intrapers4na. !en"i.an#ar( se%&tan $an" +e. 7. UNIT = !e!inda).&!at daripada %anan "ra-i.an idea 7.&at pe./.3 Me!%ina dan !en&. Kemahiran Bernilai 7. 7.in"&isti.%a"ai %a)an %a#aan TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d = Te!a 7 * den"an .a! Badan Sa$a Si)at pe. . &nt&.1 Me!%a#a( !e!a)a!i( dan !enaa.&!at $an" terdapat da.... dan .is se#ara !e.an !a.. /:is&a. .&.a! %ent&.%a"ai %a)an. Nilai / Bertan""&n"+a9a% / Kera+inan / )e!a) tin""i / t4. dan a$at !a+!&.7 Me!%ina dan !en&. $an" !e!p&n$ai per.ataan( -rasa( dan a$at den"an %et&. .an %a)an $an" di%eri den"an %et&.eransi B'DB1E Me!a)a!i !a.is a$at t&n""a.ait.s&d den"an %et&.e!as.ataan $an" %et&.. &nt&. 7. Tambah 1.&. dan .

ni.a.st&a. +a9a% 3.ara !e. dan +e.an dia. )i%&r. kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan 3.anis 4. %ers4a.&i ./t&.1 Men"&+ar.as tentan" /%a#aan !e.7. K4nte.a.isan !e.4nan se#ara didi.4" den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&. Page 12 . ses&at& per.anis / te.

4"i.an se%&tan $an" +e.4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&.8 Ber#erita dan !en#erita.s&d den"an %et&. di"ra. &nt&.an !a. KB !a.&!at daripada %anan "ra-i.a! a$at $an" !en"and&n"i d&a ata& ti"a s&.as( int4nasi $an" %et&. Me!%a#a dan !e!a)a!i -rasa da.asi) / Kera+inan KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi B8 DL1 E1 Ber#erita tentan" per.!& / Kesi)atan / Ke%ersi)an /Ni.ara den"an tepat( se%&tan $an" +e.8 Me!%a#a dan !enaa.&.an !a.4sa . serta a$at den"an %et&. den"an tepat. dan %&. .ataan dan -rasa / 6is&a. !en""&na.a! pe.is i!.ai / Berteri!a .3.a.a den"an tepat !en""&na.an se%&tan $an" +e. KP Me!a)a!i .&.an ses&at& per.s&d. !en$ata.1 Ber#erita tentan" ses&at& per. ..is i!. per../..an !a.8.&!at $an" terdapat per. .as dan int4nasi $an" %et&. $an" !e!p&n$ai / Bertan""&n"+a9a% /Ke!a)iran Berni. %a)an "ra-i.dan .3 Men&. %er"andin"( PENGISIAN KURIKULUM EMK I.8./r&an" / .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU > TEMA/ TAJUK Te!a 7 * Si)at dan Bersi) 1Kesi)atan dan Ke%ersi)an2 UNIT > A!%4i( 9an"in$a? STANDARD KANDUNGAN 1.1 Me!%a#a ( !e!a)a!i dan !enaa.an "ra-i.1 Men&. !ate!ati.a.ata $an" .ataan den"an %et&. !en$ata. da. &nt&.& .%a"ai %a)an. 7. / . Me!%a#a( !e!a)a!i dan !enaa.ai Ta!%a) 1. B'DB1E dan . !e!inda). 2. 7.. %a)an "ra-i.as dan int4nasi $an" %et&. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.an a$at !a+!&.in"&isti.&as STANDARD PEMBELAJARAN 1. .. .inesteti.ata( di-t4n"( 64.8..ara $an" !en"and&n"i pen"a+aran !en""&na.&.2 Membaca dan memahami perkataan. / 6er%a. .a..st&a. . K4nte. &nt&.ara se!&.

S$PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN 5.isan da.3.an /!en+ana.1 Men$e%&t dan !e!a)a!i &ns&r seni da. B'DT1E1 Men")asi.. BCB / %a#aan !e. den"an %et&. / !en")&%&n".e!a)iran !en#atat 7.a"& !e. %er"andin" den"an tepat. 3. 8..anis / .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunaka bahas bada deng n a n an kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Me!a)a!i per.dan %&.a.a9a.ata .an pen&.er+a t&n""a.&i n$an$ian se#ara didi. se#ara separa ter. 4.s. Page 13 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MING GU TARI KH TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 4.e%i) s&.an idea /!e!%&at &r&tan 7.&i n$an$ian dan "era. !en"i.a. narati.an pen&.&t .ataan d&a ata& . narati. )i%&r.$an" !en"and&n"i per.1 Men")asi.ait.ata( di-t4n" dan 64.& . 3.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.an .a"& !e.a! seni ..a! %ent&.a.ata .7 Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul..1. )i%&r.<.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.a! .3 Me!a)a!i dan !en""&na. .den"an %et&. .& se#ara didi.an naratise#ara separa ter. 3.a9a.4nte.ataan da.a.isan %er%ent&.

&.a.7 Me!%a#a( !e!a)a!i dan !enaa..' Menden"ar( !e!a)a!i dan bunyi bahasa iaitu abjad. !en""&na.a! pe.. suku kata. 1@ Aaspada se.as 7.a den"an tepat !en""&na. den"an pen"a+aran %et&.2 mendengar mengecam dan menyebut 1.a! !en"and&n"i %ent&.1.8.ataan dan -rasa $an" !en"and&n"i per.an a$at !a+!&.&!at $an" terdapat ses&at& %a)an &nt&.an UNIT 1@ Be"ini...%a"ai %a)an. "ra-i. !a+!&. Nilai / Bertan""&n"+a9a% . den"an %et&.8 Ber#erita dan !en#erita.&!at daripada %a)an "ra-i. den"an tepat.an ses&at& per. dan int4nasi $an" %et&.ara se!&. a$at !a+!&..a. !en""&na.an M4ra.a. per.is i!. 7. diden"ar den"an tepat( se%&tan $an" +e.an ses&at& per.an per.an se%&tan $an" +e. Men&. !en""&na. . !a. . / Kera+inan Men#erita.a) #aran$a? .is i!.as / Pendidi.8 Me!%a#a dan !enaa.3.an Te!a 3 * perkataan. frasa dan ayat dengan betul.& 1Kese. dan tepat.8. dan %&. &nt&.a!atan2 1.an "ra-i. !e!inda). den"an tepat.a! a$at t&n""a.&. dan B'DB1E Me!inda).ara $an" / M&0i. EMK !en$e%&t -rasa(da.an a$at Ilmu / Ke!a)iran Hid&p !a. !e!inda).3 Men&..an da.ara $an" B8 DL1 E 1.ataan d&a ata& dan int4nasi $an" se%&tan $an" +e. Men#erita.an !a.as dan int4nasi $an" %et&.&!at da.

.4ns4nan %er"a%&n" den"an tepat.& .ata( di"ra.%et&L. Page 1! .dan .e%i) s&.

!en$a!pai.& pelbagai genre dengan betul.st&a. KB / Men")&%&n".an "ra-i.a.an a$at den"an se%&tan $an" +e. se#ara %ertatas&si.3. tentan" ses&at& per.7 Ber%&a.isan %er%ent&.a) !en""&na.a!atan Ja.%a"ai s&!%er da. Kemahiran Bernilai Tambah 1. . )i%&r.&t . KP / :er%a.a. narati. )i%&r.a. 11 Te!a 3 * 1.1./r&an" EMK Ilmu / Pendidi.ti. !en"i./.an %a)asa $an" inda) dan Be"ini.7Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam 7. PENGISIAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi 3.ata ad+e.an .an Kese.&!at daripada %a)an "ra-i. -4r!a. 1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.ara !e..a9a. .1 Men"&+ar.1 Men")asi.an %a)asa %adan se#ara . / M&0i.& 1Kese. / 6is&a.eti"a den"an %et&. se#ara separa ter.. 3.a!atan2 per!intaan tentan" ses&at& per. dan tida.an !a. 8.4nte.pan#aindera den"an %et&.3 Bert&t&r( %er%&a.s&d den"an %et&.an .8 Me!a)a!i dan !en""&na. .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU 1@ TEMA/ TAJUK Te!a 3 * Aaspada se. da. tentan" ses&at& per. K4nte.a. &nt&.ata "anti na!a diri . se#ara %ertatas&si.as dan int4nasi $an" %et&.a..a! sit&asi tida.s.an pen&.a! sit&asi -4r!a. dan !en$ata.ara den"an !en""&na.an / Men#iri.an !a.in"&isti. !en$ata..a!atan2 UNIT 1@ 3. 1Kese. -4r!a.ait.an /M!e!%&at "a!%aran !enta.an B' DB1 E1 Me!a)a!i !a. dan %&.<. 5.reati#aran$a? se!asa %er#erita se#ara didi.&i pen#eritaan se#ara didi.den"an %et&.an Aaspada se. 1.ara daripada pe.&!at . Men"&+ar. B' DL1 E1 Ber%i#ara &nt&.

a.a .%a"ai s&!%er den"an tepat se#ara %ertatas&si.& Ra$a 1.' Ber%i#ara &nt&. !endapat.&!at tentan" ses&at& per.a. !en$a!pai.UNIT 11 Berin"at se.1 Ber%i#ara &nt&.&!at $an" tepat tentan" ses&at& per. Page 1" .ara daripada pe..an !a.an !a.an a$at $an" ses&ai se#ara %ertatas&si.a. 1.'.%a"ai s&!%er se#ara Nilai / Bertan""&n"+a9a% / H4r!at/ !en")4r!ati / Ker+asa!a / He!a) Tin""i !en""&na. %ertatas&si..ara daripada pe.

. pasti idea &ta!a dan idea sa!pin"an da.1 Men#atat !a.reati$an" ses&ai &nt&. PENGISIAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi Te!a 3 * Aaspada se. !en""&na.isan $an" .a.4ns4nan %er"a%&n" den"an #ara $an" %et&.& . !ena!%a) i.& 1Kese.e!as.a.a! %a)an !&. dan B3 DT1E1 .%a"ai per.!& pen"eta)&an dan .4sa .%a"ai %a)an &nt&.%a"ai s&!%er se#ara %ertatas&si. 1.1 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a.a.3 Men&.is pe.e. dan .st&a.< Ber%in#an" dan !en"e!&.3.'..an .3 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU 11 TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 1.an idea 7.dan ..<. dan t&.an / Men+ana.e%i) s&. / :er%a. K4nte. %er"andin"( di"ra.%a"ai %a)an .is se#ara !e.anis %erdasar.KB / Me!%andin" dan !e!%e0a.ataan d&a ata& . 7. !e!%eri resp4ns den"an %et&.&!at daripada %a)an "ra-i.in"&isti.1 Me!%a#a pe. Kemahiran Bernilai Tambah 1..an !a.an %a)an $an" di%eri den"an %et&.at.&!at &nt&. Ber%in#an" dan !en"e!&.a!atan2 UNIT 11 Berin"at se. 3.ataan dan -rasa $an" !en"and&n"i per. den"an tepat B7DB1E1 Men$ata.an#aran %a#aan.isan Me.an idea daripada %a)an $an" di%a#a B1DT1E1 B1DT1E . !en"ena.ara daripada pe.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 7.e!as.an pendapat tentan" ses&at& per.anis / Per%in#an"an / Men#atat n4ta 7.an a$at !a+!&./.&!at $an" %et&.ara daripada pe. .8.' Me!%a#a pe. !inat !e!%a#a. .an pendapat tentan" ses&at& per.%a"ai s&!%er se#ara %ertatas&si.ata serta !enin".a.a .&!at $an" ters&rat dan tersirat daripada pe. / Interpers4na.ti!edia den"an tepat. Men&.a.a.an sastera $an" ses&ai %a"i !e!&p&.%a"ai %a)an sastera dan %&. .& 1. BCB / Ba#aan L&n#&ran / T&.ata( di-t4n"( 64. 3. KP B' DB1 E Me!inda).

1 Me!a)a!i dan !en""&na.&t .4nte.4nte. 8. !en"i..ata )&%&n" den"an %et&.an . 8.s.' Me!a)a!i dan !en""&na.&!at daripada pe. !e!%andin" %e0a !a.s.ata den"an %et&.an "4.sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. !en"i.1.&t .4n"an .%a"ai s&!%er. Page 16 .

a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU 1 TEMA/ TAJUK Te!a 3 * Aaspada se.a. Me!%a#a dan !e!a)a!i per.3.a.an#ar( se%&tan $an" +e. PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu / Pendidi. dan !en$ata. se#ara %ertatas&si.a! a$at $an" !en"and&n"i d&a ata& ti"a s&.ait.an per!intaan den"an int4nasi $an" %et&.an M4ra.%a"ai s&!%er den"an se%&tan $an" %et&.1 Me!%a#a . den"an !en""&na.ait. da.a n dan !en#atat !a.an per!intaan den"an int4nasi $an" %et&. -4r!a.isis 7.&at a$at pen$ata den"an .)a.a. .a! sit&asi tida.an per!intaan tentan" ses&at& per.an a$at $an" !en"and&n"i per.a!atan2 UNIT 1 Me.7 Me!%a#a . B' DL1 E Ber%i#ara &nt&.an#ar( se%&tan $an" +e.ataan dan ran". .%a"ai s&!%er den"an !en""&na.4ns4nan %er"a%&n" den"an se%&tan $an" %et&.a.a!at 1.ara da.&!at daripada pe. STANDARD KANDUNGAN 1. tentan" ses&at& per.a B3 DT1 E1 Men")&%&n".3 Bert&t&r( %er%&a.' Ber%i#ara &nt&.an !a..%a"ai s&!%er den"an tepat se#ara %ertatas&si. Nilai / Bertan""&n"+a9a% / Kasi) sa$an" / H4r!at/ !en")4r!ati / He!a) tin""i KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi B3DL1E Men$ata. KP .%a"ai %a)an %a#aan den"an .intas den"an se.& .KB / Men")&%&n"..ai . Kemahiran Bernilai Tambah 1. Ber%i#ara &nt&. !en$a!pai.as( .a!atan Ja.& 1Kese.'. -4r!a.ara daripada pe.ataan(-rasa dan a$at daripada pe.an idea / Men#iri. 1. !e!pen"ar&)i .a.%a"ai s&!%er . %er"andin"( di"ra.ara daripada pe.&at pe..3 Bert&t&r dan !en$ata.ata( di-t4n"( 64.&!at tentan" ses&at& per..an Kese.an Ra$a / Pendidi. !en$a!pai. se#ara %ertatas&si.. dan tida.ata $an" ses&ai se#ara %ertatas&si.an / Men+ana.dan .7. -4r!a.a$a.as dan int4nasi .an a$at $an" ses&ai se#ara %ertatas&si..an !a.a! sit&asi tida.&!at den"an tepat tentan" ses&at& per.ara daripada pe. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Me!%a#a dan !e!a)a!i -rasa da.%a"ai s&!%er da.a! sit&asi -4r!a.an / Men"ana.

!en$a!pai..&!at $an" %et&./r&an" 3.'..%a"ai !a.&!at tentan" ses&at& per.an !a.an %a)an $an" di%eri den"an %et&.4ns4nan %er"a%&n" den"an #ara $an" %et&.3 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a. dan .8.4nan se#ara didi.an !a. Men#atat !a.anis / Men#atat./.e%i) s&.ara daripada pe.7 Me!%a#a dan !e!a)a!i !a.&!at daripada pe.st&a.3. int4nasi $an" %et&.. .ti!edia $an" ses&ai.is &nt&.ata( di-t4n"( 64.ataan d&a ata& .. tentan" ses&at& per.&i .%a"ai S&!%er.. '. 3.si( -rasa dan a$at den"an !ene"as..is &nt&. 7.& .isan $an" .an !a.&!at B1DT1E1 B1DT1E Page 17 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MING GU TARI KH TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S$PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN 17 7.an %a)asa $an" inda) dan !en""&na.&!at daripada pe. !e!%eri resp4ns den"an %et&. .is se#ara !e.&!at $an" . . Men&. 7.a.is pe.&!at. dan t&..&!at $an" %et&. dan %er+eda.ait.reati!e.a n dan !en#atat !a.. K4nte..an %a)asa %adan den"an .%a"ai per. 7. %er"andin"( di"ra.an .ataan dan -rasa $an" !en"and&n"i per. / :er%a. TMK B3DT1E1 Men")&%&n". !en$a!pai. B8 DT1E1 Men&.an per. dan !en")&%&n" .%a"ai s&!%er.8 Men#atat !a.in"&isti.$an" %et&. / :is&a. 8. 7.' Men&.&!at $an" ters&rat den"an tepat daripada %a)an !&.an %a)asa $an" sant&n.ara den"an !en""&na.ataan( di.an !a.3 Men&.%a"ai %a)an &nt&.ait. / Interpers4na.dan ..&!at $an" ters&rat dan tersirat daripada pe. BCB / Ba#aan L&n#&ran / Ba#aan Me.1 Men&.is &nt&. )i%&r.. !en""&na. !en$a!pai.an !a.anis / T&.7 Men"&+ar.esant&nan %er%a)asa.e!as.e!as..anis %erdasar.a.isan Me.a. 7.&!at $an" %et&.

&i .ata den"an %et&. !en""&na.an a$at $an" sant&n.ara serta !en""&na.4nte.an "4. !en"i.1 Me!a)a!i dan !en""&na. 8.4n"an .s.an . Page 18 .&t .4nte.as tentan" ses&at& per.!e. Men"&+ar.reati.ata tan$a den"an %et&.an %a)asa %adan den"an .a.4nan se#ara didi.a. %et&. dan +e.7.4" den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&. )i%&r.s.an dia.< Me!a)a!i dan !en""&na. 3.&t .8.1. !en"i.

an dia.%a"ai s&!%er den"an !en""&na.an !a.esant&nan %er%a)asa.an a$at $an" sant&n.. !en""&na. !en$a!pai.an idea .epada T&)an /T4.reati!e. !en$a!pai.'../.a..1 Men&.a.eransi /He!a) tin""i /Bertan""&n"+a9a% KBT% 1.a. )i%&r.ara !e.%a"ai s&!%er den"an se%&tan $an" %et&.7 Men"&+ar.te. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi 1.' Men&.&i .ataan( di..an %a)asa %adan den"an . !en$a!pai.ataan dan ran".an %a)asa $an" inda) dan !en""&na.an !a.ai ..an !a. . .ara den"an !en""&na.7 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at !a+!&.an %a)asa $an" sant&n.4!&ni.a! Kita .ara daripada pe.si( -rasa( dan a$at den"an !ene"as.esant&nan %er%a)asa. / 6er%a.&!at %er%ent&.&!at dan .an !a.is &nt&. tentan" ses&at& per.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MIN G GU TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN 1.an !a. Ber%i#ara &nt&. !en""&na. !en$a!pai.4nan se#ara didi.an pandan"an tentan" ses&at& per.anis den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&..'. 3. !en$a!pai. 7.Ke!.ara se#ara %ertatas&si. B8 DT1 E1 Men&.an /!en+ana.&!at 13 Te!a 8 * Hid&p Bersat& Pad& 1Perpad&an2 UNIT 17 Canti. p&isi den"an !ene"as.as tentan" ses&at& per.is &nt&.an a$at $an" !en"and&n"i per.4"i !a.%a"ai s&!%er den"an tepat se#ara %ertatas&si.asi NILAI MURNI /H4r!at/ !en")4r!ati /Kera+inan /Keper#a$aan . 7.a.&!at den"an tepat tentan" ses&at& per.' Ber%i#ara &nt&.ir .&!at $an" %et&.%a"ai %a)an %a#aan den"an se%&tan $an" %et&. 3.ait.is &nt&. 7.a B1 DB1 E1 Me!%a#a per.n4.a. KP / interpers4na.an .&i EMK Ilmu 1. %er-i. Me!%a#a dan !e!a)a!i per.an per.in"&isti.is &nt&.&!at tentan" ses&at& per.. Men&.ataan( -rasa dan a$at daripada pe.ara daripada pe. 7.. dan +e.BCB B' DL E1 Ber%in#an" dan !en"e!&. daripada pe.a. KB / !en")&%&n". !en$a!pai. .'..an !a.ata $an" ses&ai serta tepat se#ara %ertatas&si.7.&!at $an" %et&.ataan se#ara !e.1 Men"&+ar.an .n$a K4.4" den"an se%&tan dan int4nasi $an" %et&.

EMK 1. 7.e!as.ata "anti na!a diri den"an %et&. Te!a 8 * 18 Hid&p Bersat& Pad& 1Perpad&an2 UNIT 13 Ma+.asi) Kasi) sa$an" Kera+inan He!a) tin""i H4r!at/ !en")4r!ati KBT B1 DT1 E1 Men&.&at pe. B8 DT1 E1 .&n#&ran /t&. !en"i.a-a0 !en""&na.a-a0. dan %er+eda.s&d pant&n $an" di. -4r!a.3 Bert&t&r( %er%&a. )i%&r. .an %a)asa $an" inda) se#ara didi.3 Me. serta !e!a)a!i !a.TMK Page 19 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 MING GU TARI KH TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S$PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN 8.a! sit&asi -4r!a. se#ara %ertatas&si.an %a)an "ra-i.4n"an .%a"ai %a)an %a#aan den"an .ataan $an" !en"and&n"i d&a dan ti"a s&. dan . dan !en$ata. da.&!at /Seni %a)asa NILAI MURNI Berteri!a .isan %eran".1 Me!%a#a .ai den"an %et&.is +a9apan %erdasar. 7.a! sit&asi tida. 3.anis a%+ad dan per.is per.4"i !a.anis %erdasar.a.an#ar( se%&tan $an" +e.. )i%&r.an ..a.7 Me!a)a!i dan !en""&na.s.as( int4nasi $an" %et&.erat den"an int4nasi $an" %et&. Ilmu / Te. se#ara %ertatas&si.&at a$at pen$ata den"an .an -rasa $an" %et&.is se#ara !e. t&. !en"i.1 Bert&t&r tentan" ses&at& per. !en""&na.3.an per!intaan tentan" ses&at& per.1 Me!a)a!i dan !en""&na.& .an pant&n d&a .a. dan tida.an#ar( se%&tan $an" +e.a! %ent&.7.anis 3.ara !en""&na.&t .ara daripada pe.is se#ara !e.4nte..n4. -4r!a.&t .e!as 8.isan !e.4nte.is Hari La)ir Dat&. dan . Men&.1 Me.as dan int4nasi $an" %et&..7 Me!%a#a . )i%&r.%a"ai s&!%er da.ata den"an %et&.3.ata B8DT1E Me!%ina dan !en&.s. 3. . . / %a#aan .< Men&.an %a)an $an" di%eri den"an %et&.an %a)asa $an" inda) se#ara didi.an "4. 1.ataan da.1.a-a0 dan !e!a)a!i p&isi den"an int4nasi $an" %et&.4nan se#ara didi.

KB / Men+ana.is &nt&.an idea 7. !en""&na. Page 2 .&!at %er%ent&. !en$a!pai.an s4a. / .an "a!%ar den"an %et&.is +a9apan %erdasar.ataan( -rasa( dan a$at den"an %et&.ara den"an !en""&na.&!at tentan" ses&at& per.KP /interpers4na. / 6er%a.esant&nan %er%a)asa.an %a)asa $an" sant&n. !en$a!pai..7 Me!%ina dan !en&.. 7.isan Me.is &nt&. p&isi den"an !ene"as. ../.an !a. BCB / t&.7..inesteti.an !a.an %erpand&. Men&. Men&. !en$a!pai.an !a.is per.an .'. 7.7 Me!%ina dan !en&. 1.7.is &nt&.&n#&ran 7.in"&isti.' Men&.&!at $an" %et&.an a$at $an" sant&n.anis / %a#aan ..

den"an %et&.3 Me. 1.%a"ai sit&asi den"an %et&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 TEMA/ MINGGU 1' TAJUK Te!a 8 * Hid&p Bersat& Pad& 1Perpad&an2 UNIT 13 Ma+. %&n$i %a)asa iait& a%+ad(s&. dan a$at !a+!&.eransi Kasi) sa$an" B1 DL1 E1 Menden"ar dan !en$e%&t per.ata $an" ses&ai da.an i!%&)an a9a. da.%a"ai sit&asi.n4. 1.is Hari La)ir Dat&.a.an pandan"an tentan" ses&at& per. )i%&r. Me!%a#a .ara se#ara %ertatas&si.an M4ra.a-a0 !en""&na. 8.an %a)asa $an" inda) se#ara didi.<. Me!a)a!i dan !en""&na. 1.7 Me!%a#a .ata(per. Menden"ar(!en"e#a! dan !en$e%&t den"an int4nasi $an" %et&. Ber%in#an" dan !en"e!&.& .an pendapat tentan" ses&at& per.a-a0 dan !e!a)a!i p&isi den"an int4nasi $an" %et&.an#ar( se%&tan $an" +e.an %a)asa $an" inda) se#ara didi.&at pe. /!&0i. )i%&r.1 Me..' Menden"ar( !e!a)a!i( !en$e%&t -rasa( a$at t&n""a.1 Me!a)a!i dan !en""&na.!& / Te.as dan int4nasi $an" %et&..%a"ai s&!%er se#ara %ertatas&si. .an pendapat tentan" ses&at& per. !en"i.s&d pant&n $an" di. serta !e!a)a!i !a. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. !en""&na.ataan(-rasa dan a$at den"an %et&.%a"ai %a)an %a#aan den"an . .7.an#ar( se%&tan $an" +e. .a .ara daripada pe.)iran den"an %et&.&t tanda %a#a. dan tepat.a.ataan dan -rasa B'DL1E Ber%i#ara &nt&..a-a0.&at pe.a! pe.3. !en"e!&.a. 8.an pe!%ent&..a. 1. .an dan i!%&)an a.&!at / Pendidi.erat 3. PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi 1< Te!a 8 * Hid&p Bersat& Pad& 1Perpad&an2 UNIT 18 Ja!&an di R&!a) Ai!an EMK I.an . /NILAI MURNI H4r!at/ !en")4r!ati He!a) tin""i Ker+asa!a T4.< Ber%in#an" dan !en"e!&.a.ara daripada pe.a! pe.%a"ai s&!%er se#ara %ertatas&si.4"i !a.an pant&n d&a .as dan int4nasi $an" %et&.%a"ai +enis a$at den"an .

an !a. !e!inda). !en$ata.a! pe. dan %&.an !a. Me!%a#a( !e!a)a!i dan !enaa. %a)an "ra-i. serta a$at den"an %et&. B'DB1E Me!a)a!i !a. &nt&.8 Me!%a#a dan !enaa..&. .s&d.&!at daripada %anan "ra-i.&.s&d den"an %et&. !en$ata.an !a.8. &nt&.an "ra-i.&!at $an" terdapat da....%a"ai %a)an. &nt&. Page 21 .

ata .'.an .a.' Me!%a#a pe.den"an %et&.reatida.as !e. B' DT1E1 Men")asi.is se#ara !e.. 7. dan . )i% &r.dan %&.isan da. . .1 Men$e%&t dan !e!a)a!i &ns&r seni da..&i n$an$ian se#ara didi. %er"andin"( di"ra. Men&.a"& den"an +e.1 Me!%a#a pe.%a"ai "enre den"an %et&.an pen&.e!as. KBT 1. !ena!%a) i.a! pe. 7.ataan d&a ata& .inesteti.a. / 6er%a. KP / interpers4na. narati.anis / %a#aan .3 Men&..& .e. KB / Men+ana.a. / .1 Men")asi.<.a! %ent&.ata( di-t4n"( 64.&n#&ran 7.4ns4nan %er"a%&n" den"an #ara $an" %et&.isan %er%ent&.. 7. )i%&r./.1 Men$e%&t seni .anis %erdasar..e!as .in"&isti.%a"ai %a)an sastera dan %&. narati.a9a.an sastera $an" ses&ai %a"i !e!&p&.ata serta !enin".an pen&.is pe.isan $an" .< Men")asi.4sa .isan !e.&i n$an$ian se#ara didi. !inat !e!%a#a.at. se#ara separa ter.ataan dan -rasa $an" !en"and&n"i per.an idea . 3.as dan int4nasi $an" %et&.e%i) s&.an naratise#ara separa ter.an#aran %a#aan. 7.an %a)an $an" di%eri den"an %et&.!& pen"eta)&an dan .BCB / t&.a! .a9a.dan .a"& !e.1. dan t&. 3.an pen&.isan $an" .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1 TEMA/ MINGGU 1= TAJUK Te!a 8 * Hid&p Bersat& Pad& 1Perpad&an2 UNIT 18 Ja!&an di R&!a) Ai!an STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi B DB1 E1 Me!%a#a dan !e!a)a!i a$at den"an se%&tan $an" +e.%a"ai per.reti$an" ses&ai &nt&.%a"ai %a)an . .