You are on page 1of 2

Phân tích đầu tư và Quản trị danh mục Bài tập chương 7

1. Công ty cổ phần DP trả cổ tức hàng năm 3$ cho 1 cổ phiếu thường và dự kiến giữ nguyên mức cổ tức này cho các năm sau. a/ Nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị trường đối với cổ phiếu này là 15% thì giá của cổ phiếu là bao nhiêu?. b/ Giá của cổ phiếu là bao nhiêu, nếu cổ tức trả tăng hàng năm với tốc độ không đổi là 8% và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị trường là 15% c/ Tính giá cổ phiếu nếu cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi là 10% trong 3 năm và sau đó giảm xuống tốc độ không đổi bằng 5% kéo dài đến vô hạn. 2. Cổ tức của công ty A dự kiến tăng trưởng 6%/ năm, kéo dài đến vô hạn. Xác định giá trị của cổ phiếu nếu tỷ lệ chiết khấu là 16% và cổ tức vừa trả năm trước là 2$. 3. Công ty TIC dự kiến có tốc độ tăng trưởng cổ tức là 20%/năm trong 3 năm sau. Sau đó cổ tức tăng trưởng với tốc độ 12%/ năm. Giả sử k=15% và cổ tức trả năm trước là 3$, xác định giá cổ phiếu. 4. Công ty X là một nhà cung cấp văn phòng phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh. Các nhà phân tích đã dự báo dòng tiền tự do trong 3 năm sau nh sau: Năm FCF 1 - 20 tr. 2 30 tr. 3 40 tr

Sau 3 năm, dòng tiền tự do của công ty dự kiến tăng trưởng với tốc độ không đổi 7%/năm. a/ Giá trị cuối của công ty là bao nhiêu? WACC =13% b/ Tính giá trị hiện tại của công ty c/Tính giá cổ phiếu nếu công ty có nợ là 100 tr. $ và 10 triệu cổ phiếu thường 5. (CFA, Level 1, Brown, ch.15, bài 10) Mô hình cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi (CGDDM) có thể được dùng trong định giá công ty và ước tính lợi suất dài hạn của cổ phiếu.

Giả định: + Giá cổ phiếu ngày hôm nay =20$ + Tốc độ tăng trưởng cổ tức kỳ vọng=8% + Cổ trả vào cuối năm là 0.15.6 $ a/ Sử dụng số liệu đã cho ở trên. Brown ( CFA Level 2) . Brown ( CFA Level 1) 7. xác định lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu sử dụng mô hình CGDDM b/ Hãy nêu và phân tích 3 điểm hạn chế của mô hình này c/ Nêu 3 phương pháp khác sử dụng để định giá công ty 6. ch. Bài 11. Bài 22.15. ch.